7. Publiskais iepirkums un valsts mantas izšķērdēšanas novēršana 21 rezultāti

 • Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Publisko iepirkumu likums I nodaļaVispārīgie noteikumi 1. pants. Likumā lietotie terminiLikumā ir lietoti šādi termini:1) apakšuzņēmējs — pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz paka...
  Dati iegūti:
 • Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Publiskās un privātās partnerības likums A sadaļaVispārīgie noteikumi I nodaļa. Vispārīgie jautājumi 1.pants. Likumā lietotie terminiLikumā ir lietoti šādi jēdzieni un termini:1) publiskā un privātā partnerība — publiskā un privātā sek...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 107Rīgā 2017. gada 28. februārī (prot. Nr. 10 24. §) Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība Izdoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma8. panta otro un trešo daļu, 49. panta ceturto daļu un 57. pantu 1. Vispārīgais jautājums 1. Noteikumi nosaka:1.1. iep...
  Dati iegūti:
 • Tiesību akts ir zaudējis spēku.Skatīt Ministru kabineta 2023. gada 24. oktobra noteikumus Nr. 605 "Iepirkuma un koncesijas procedūras paziņojumu noteikumi". Ministru kabineta noteikumi Nr. 103Rīgā 2017. gada 28. februārī (prot. Nr. 10 6. §) Pub...
  Dati iegūti:
 • Tiesību akts ir zaudējis spēku.Skatīt Ministru kabineta 2022. gada 20. decembra noteikumus Nr. 816 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi". Ministru kabineta noteikumi Nr. 108Rīgā 2017. gada 28. februārī (prot. Nr. 10 25. §) Publisko elektr...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 105Rīgā 2017. gada 28. februārī (prot. Nr. 10 8. §) Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām Izdoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 12. pantu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 15. pantu, Publiskās un privātās partnerības likuma ...
  Dati iegūti:
 • Tiesību akts ir zaudējis spēku. Ministru kabineta noteikumi Nr.937Rīgā 2011.gada 6.decembrī (prot. Nr.72 10.§) Noteikumi par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā Izdoti saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 7.pantu 1. ...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 353Rīgā 2017. gada 20. jūnijā (prot. Nr. 31 18. §) Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība Izdoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma19. panta otro daļuun Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma28. panta otro daļu I. Vispārīgie ...
  Dati iegūti:
 • Tiesību akts ir zaudējis spēku. Ministru kabineta noteikumi Nr. 106Rīgā 2017. gada 28. februārī (prot. Nr. 10 9. §) Noteikumi par autotransporta līdzekļu kategorijām, kuru iepirkumos piemēro īpašas prasības, un autotransporta līdzekļu ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.351Rīgā 2013.gada 25.jūnijā (prot. Nr.36 31.§) Sabiedrisko autotransporta līdzekļu iepirkuma noteikumi Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma18.panta otro un trešo daļu 1. Noteikumi nosaka:1.1. sabiedrisko autotransporta līdzekļu (turpmāk – transp...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 104Rīgā 2017. gada 28. februārī (prot. Nr. 10 7. §) Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem Izdoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma7. panta pirmo daļu I. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka iepirkuma pr...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 102Rīgā 2017. gada 28. februārī (prot. Nr. 10 5. §) Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību Izdoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 77. pantu,Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirku...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 180Rīgā 2017. gada 28. martā (prot. Nr. 16 7. §) Tiešās pārvaldes iestāžu rīkotajos iepirkumos izvirzāmās preču un pakalpojumu energoefektivitātes prasības Izdoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma55. panta otro daļu 1. Noteikumi nosaka tiešās pārvaldes iestāžu rīk...
  Dati iegūti:
 • Tiesību akts ir zaudējis spēku. Ministru kabineta noteikumi Nr. 109Rīgā 2017. gada 28. februārī (prot. Nr. 10 27. §) Noteikumi par profesionālās darbības pārkāpumiem Izdoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta astoto daļu,Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepi...
  Dati iegūti:
 • Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums(Likuma nosaukums 01.11.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2013.) 1. pants. Likuma mērķisŠā likuma mērķis ir panākt, lai publiskas personas finanš...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.535Rīgā 2013.gada 13.augustā (prot. Nr.44 118.§) Noteikumi par publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas dāvinājuma (ziedojuma) līgumu Izdoti saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu unmantas izšķērdēšanas novēršanas likuma12.panta otro daļu 1. Noteikumi aps...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.1Rīgā 2013.gada 3.janvārī (prot. Nr.1 30.§) Kārtība, kādā publiska persona pasūta pētījumus Izdoti saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu unmantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 9.2 pantu I. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek klasific...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.934Rīgā 2011.gada 6.decembrī (prot. Nr.72 29.§) Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību, kā arī kārtību, kādā apkopojama informācija par valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un valsts iestāžu lietotajiem nekustamajiem īpašumiem(Note...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 97Rīgā 2018. gada 20. februārī (prot. Nr. 11 5. §) Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi Izdoti saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļuun mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma6.1 panta trešo daļu 1. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka:1.1. publ...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 350Rīgā 2018. gada 19. jūnijā (prot. Nr. 29 19. §) Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi Izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijasun privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma9. panta septīto daļu, 16. panta ...
  Dati iegūti:

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2023.