5. Lietvedība un arhīvs 25 rezultāti

  • Saeima ir pieņēmusi un Valstsprezidents izsludina šādu likumu: Dokumentu juridiskā spēka likums 1.pants. (1) Dokuments ir jebkura rakstveida informācija, ko rada jebkurš publisko vai privāto tiesību subjekts, īstenojot iestādes vai amata pilnvaras (piemēram, valsts vai pašvaldības institūcija, priv...
    Dati iegūti:
  • Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Elektronisko dokumentu likums I nodaļaVispārīgie noteikumi 1.pants. Likumā lietotie terminiLikumā ir lietoti šādi termini:1) (izslēgts ar 11.05.2017. likumu);2) drošs elektroniskais paraksts — kvalificēts elektroniskais paraksts Eiropa...
    Dati iegūti:
  • Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Iesniegumu likums 1.pants. Likuma mērķisLikuma mērķis ir veicināt privātpersonas līdzdalību valsts pārvaldē. 2.pants. Likuma darbības joma(1) Likums nosaka kārtību, kādā privātpersona iesniedz un iestāde vai pri...
    Dati iegūti:
  • Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Informācijas atklātības likums I nodaļa Vispārīgie jautājumi 1.pants. Likumā lietotie terminiLikumā ir lietoti šādi termini:1) informācija — ziņa vai ziņu kopums jebkurā tehniski iespējamā fiksēšanas, uzglabāšanas vai nodošanas veidā;2...
    Dati iegūti:
  • Saeima ir pieņēmusi un Valstsprezidents izsludina šādu likumu: Oficiālās elektroniskās adreses likums I nodaļaVispārīgie noteikumi 1.pants. Likumā lietotie terminiLikumā ir lietoti šādi termini:1) oficiālā elektroniskā adrese — elementu kopums (unikāla ciparu vai ciparu un burtu virkne), kas nodroš...
    Dati iegūti:
  • Saeima ir pieņēmusi un Valstsprezidents izsludina šādu likumu: Personu apliecinošu dokumentu likums 1.pants. Likuma mērķis(1) Likuma mērķis ir noteikt personu un to tiesisko statusu apliecinošus dokumentus (turpmāk — personu apliecinošs dokuments) un šos dokumentus aizvietojošus dokumentus (turpmāk...
    Dati iegūti:
  • Ministru kabineta noteikumi Nr. 558Rīgā 2018. gada 4. septembrī (prot. Nr. 41 16. §) Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība Izdoti saskaņā arDokumentu juridiskā spēka likuma8. panta pirmo daļu 1. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka:1.1. dokumenta oriģināla, tā atvasinājuma un dublikāt...
    Dati iegūti:
  • Ministru kabineta noteikumi Nr.108Rīgā 2009.gada 3.februārī (prot. Nr.9 29.§) Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 95.pantu 1. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka svarīgākās juridiskās tehnikas prasības, kuras tiešās pārvaldes iestā...
    Dati iegūti:
  • Ministru kabineta noteikumi Nr.473Rīgā 2005.gada 28.jūnijā (prot. Nr.37 5.§) Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestād...
    Dati iegūti:
  • Tiesību akts ir zaudējis spēku.Skatīt Ministru kabineta 2024. gada 7. maija noteikumus Nr. 282 "Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi". Ministru kabineta noteikumi Nr.117Rīgā 2004.gada 2.martā (prot. Nr.9 29.§) Noteikumi par elektronisko do...
    Dati iegūti:
  • Ministru kabineta noteikumi Nr.357Rīgā 2010.gada 13.aprīlī (prot. Nr.19 11.§) Kārtība, kādā iestādes sadarbojoties sniedz informāciju elektroniskā veidā, kā arī nodrošina un apliecina šādas informācijas patiesumu Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta sesto daļu I. Vispārīgie j...
    Dati iegūti:
  • Ministru kabineta noteikumi Nr. 445Rīgā 2020. gada 14. jūlijā (prot. Nr. 44 21. §) Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā Izdoti saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 10. panta 2.2 un sesto daļu(MK 10.10.2023. noteikumu Nr. 570 redakcijā) I. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosak...
    Dati iegūti:
  • Ministru kabineta noteikumi Nr. 225Rīgā 2016. gada 12. aprīlī (prot. Nr. 17 32. §) Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām Izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatper...
    Dati iegūti:
  • Ministru kabineta noteikumi Nr.940Rīgā 2006.gada 21.novembrī (prot. Nr.61 4.§) Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem Izdoti saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 13.panta trešo un ceturto daļu un Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta devīto daļu 1. Noteikumi nosaka:1...
    Dati iegūti:
  • Tiesību akts ir zaudējis spēku. Ministru kabineta noteikumi Nr.280Rīgā 2005.gada 26.aprīlī (prot. Nr.23 4.§) Kārtība, kādā aizsargājama informācija dienesta vajadzībām Izdoti saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 8.1panta ceturto daļu I. Vispārīgie jautājumi</d...
    Dati iegūti:
  • Saeima ir pieņēmusi un Valstsprezidents izsludina šādu likumu: Arhīvu likums 1.pants. Likumā lietotie terminiLikumā ir lietoti šādi termini:1) aprakstīšana — apraksta vienības (vai tās sastāvdaļu) satura atklāsts, veicot arhīva dokumentu analīzi vai salīdzināšanu, lai fiksētu to identificēšanai un ...
    Dati iegūti:
  • Ministru kabineta noteikumi Nr.747Rīgā 2012.gada 6.novembrī (prot. Nr.62 8.§) Latvijas Nacionālā arhīva darbības noteikumi Izdoti saskaņā ar Arhīvu likuma 13.1 pantu un 20. panta trešo daļu un likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fak...
    Dati iegūti:
  • Tiesību akts ir zaudējis spēku.Skatīt Ministru kabineta 2024. gada 7. maija noteikumus Nr. 282 "Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi". Ministru kabineta noteikumi Nr.748Rīgā 2012.gada 6.novembrī (prot. Nr.62 9.§) Dokumentu un arhīvu pārval...
    Dati iegūti:
  • Ministru kabineta noteikumi Nr. 690Rīgā 2018. gada 13. novembrī (prot. Nr. 52 20. §) Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem dokumentiem, kuriem ir arhīviska vērtība, un to glabāšanas termiņiem Izdoti saskaņā ar Arhīvu likuma4. panta ceturto daļu un 8. panta otro ...
    Dati iegūti:
  • Tiesību akts ir zaudējis spēku.Skatīt Ministru kabineta 2024. gada 7. maija noteikumus Nr. 282 "Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi". Ministru kabineta noteikumi Nr.749Rīgā 2012.gada 6.novembrī (prot. Nr.62 10.§) Kārtība, kādā nodod dokum...
    Dati iegūti:

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.