(7) Publisko iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūnijs, 08:06
  Tiesību akts ir zaudējis spēku.

  Skatīt Ministru kabineta 2023. gada 24. oktobra noteikumus Nr. 605 "Iepirkuma un koncesijas procedūras paziņojumu noteikumi".
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 103

  Rīgā 2017. gada 28. februārī (prot. Nr. 10 6. §)
  Publisko iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība
  Izdoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta trešās daļas 8. punktu, 9. panta divdesmit otrās daļas 4. punktu, 18. panta 2.2 daļu un 34. panta pirmo daļu
  (MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 646 redakcijā)

  1. Noteikumi nosaka publisko iepirkumu paziņojumu (turpmāk – paziņojums) saturu un sagatavošanas kārtību paziņojumu elektroniskai publicēšanai Iepirkumu uzraudzības biroja valsts informācijas sistēmā "Publikāciju vadības sistēma", ievērojot minētās sistēmas lietošanas noteikumus.

  2. Ir šādi paziņojumu veidi:

  2.1. iepriekšējais informatīvais paziņojums (1. pielikums);

  2.2. paziņojums par līgumu (2. pielikums);

  2.3. paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju (3. pielikums);

  2.4. paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (4. pielikums);

  2.5. brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiem (5. pielikums);

  2.6. paziņojums par metu konkursu (6. pielikums);

  2.7. paziņojums par metu konkursa rezultātiem (7. pielikums);

  2.8. paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem – iepriekšējais informatīvais paziņojums (8. pielikums);

  2.9. paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem – paziņojums par līgumu (9. pielikums);

  2.10. paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem – paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (10. pielikums);

  2.11. paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā (11. pielikums);

  2.12. paziņojums par plānoto līgumu (12. pielikums);

  2.13. informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu (13. pielikums);

  2.14. paziņojums par apspriedi (14. pielikums).

  (Grozīts ar MK 18.10.2022. noteikumiem Nr. 646)

  3. Šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10. un 2.11. apakšpunktā minēto paziņojumu veidlapu paraugus nosaka Komisijas 2015. gada 11. novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/1986, ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai publisko iepirkumu jomā un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 842/2011.

  (MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 646 redakcijā)

  4. Pasūtītājs paziņojumu sagatavo atbilstoši šo noteikumu 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. un 14. pielikumā minētajam attiecīgās veidlapas paraugam, norādot veidlapā pieprasītos datus, sniedzot aprakstu vai izvēloties atbilstošo atbildes variantu un pievienojot dokumentus, ja paziņojums to paredz.

  (MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 646 redakcijā)

  5. Paziņojuma sagatavošana ietver arī paziņojuma uzglabāšanu, apstiprināšanu, iesniegšanu publicēšanai un publicēšanu.

  6. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. martā.

  Ministru prezidents Māris Kučinskis

  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  1. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 28. februāra
  noteikumiem Nr. 103
  Iepriekšējais informatīvais paziņojums (paraugs)

  Šis ir tikai iepriekšējais informatīvais paziņojums. ○

  Šā paziņojuma mērķis ir saīsināt piedāvājumu saņemšanas termiņus. ○

  I IEDAĻA: PASŪTĪTĀJS

  I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)1 (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

  Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
  Pasta adrese
  Pilsēta/NovadsKopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) kodsPasta indekssValsts

  Kontaktpunkts(-i)

  Kontaktpersonas vārds, uzvārds

  Tālruņa numurs
  E-pasta adreseFaksa numurs

  Interneta adrese(-es):

  Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)

  Pircēja profila adrese (norādīt interneta adresi)

  I.2. Kopējais iepirkums: ○ Jā ○ Nē

  Ja atbilde ir "jā":

  ○ Līgums ietver kopējo iepirkumu

  Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā norādīt piemērojamo(-os) valsts iepirkuma likumu(-us)

  ○ Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

  I.3. Saziņa

  ○ Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā (norādīt interneta adresi)3

  ○ Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt (norādīt interneta adresi)3

  Papildu informāciju var saņemt:

  ○ Iepriekš minētajā kontaktpunktā

  ○ Citā adresē (norādīt adresi)

  Piedāvājumi vai pieteikumi jāiesniedz:4

  ○ Elektroniski (norādīt interneta adresi)

  ○ Iepriekš minētajā kontaktpunktā

  ○ Šādā adresē (norādīt adresi)

  ○ Elektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami.

  Tieša, neierobežota bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (norādīt interneta adresi)

  I.4. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

  ○ Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas

  ○ Valsts aģentūra/birojs

  ○ Reģionāla vai vietēja iestāde

  ○ Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs

  ○ Publisko tiesību subjekts

  ○ Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija

  ○ Cits (norādīt atbilstošo)

  ○ Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

  ○ Aizsardzība

  ○ Sabiedriskā kārtība un drošība

  ○ Vide

  ○ Ekonomika un finanses

  ○ Veselība

  ○ Dzīvokļu un komunālā saimniecība

  ○ Sociālā aizsardzība

  ○ Atpūta, kultūra un reliģija

  ○ Izglītība

  ○ Cita (norādīt atbilstošo)

  II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

  II.1. Iepirkuma apjoms

  II.1.1. Iepirkuma līguma nosaukums

  II.1.2. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenās vārdnīcas kods [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  Papildvārdnīcas kods1, 2 [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  II.1.3. Līguma veids: ○ Būvdarbi ○ Piegāde ○ Pakalpojumi
  II.1.4. Īss apraksts

  II.1.5. Paredzamā līgumcena2(tikai cipariem)

  Paredzamā līgumcena (bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))                  Valūta

  (attiecībā uz vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visā vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laikā)

  II.1.6. Sadalījums daļās: ○ Jā ○ Nē

  Ja atbilde ir "jā", piedāvājumi jāiesniedz par:3 ○ Tikai vienu daļu ○ Maksimālais daļu skaits [   ] ○ Visām daļām

  ○ Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam [   ]

  ○ Pasūtītājs saglabā tiesības piešķirt līgumus, kas ietver šādas daļas vai daļu grupas

  II.2. Apraksts1

  II.2.1. Iepirkuma līguma nosaukums                                    Daļas Nr.

  II.2.2. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) papildu kods2

  Galvenās vārdnīcas kods1 [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  Papildvārdnīcas kods1, 2 [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  II.2.3. Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

  NUTS kods [   ] [   ] [   ] [   ]

  Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

  II.2.4. Īss iepirkuma apraksts (būvdarbi, piegāžu vai pakalpojumu veids un daudzums vai norāde par vajadzībām un prasībām)

  II.2.5. Piedāvājuma izvēles kritēriji3

  ○ Zemāk minētie kritēriji:

  ○ Kvalitātes kritērijs – Nosaukums / Svērums 1, 2, 5

  ○ Izmaksu kritērijs – Nosaukums / Svērums1, 5

  ○ Cena – Svērums6

  ○ Cena nav vienīgais izvēles kritērijs, visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos

  II.2.6. Paredzamā līgumcena(tikai cipariem)2, 4, 7

  Paredzamā līgumcena (bez PVN)

  Valūta

  (attiecībā uz vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visā šās daļas darbības laikā)

  II.2.7. Līguma, vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks4, 7

  Darbības laiks mēnešos [   ] vai dienās [   ] (no līguma noslēgšanas dienas) vai

  Uzsākšana (dd/mm/gggg)

  Izpilde (dd/mm/gggg)

  Līgumu var atkārtot: ○ Jā ○ Nē

  Atkārtoto līgumu apraksts

  II.2.8. Var iesniegt piedāvājumu variantus:3 ○ Jā ○ Nē

  II.2.9. Informācija par iespējām:4, 7 ○ Jā ○ Nē

  (ja atbilde ir " jā", iespēju apraksts)

  II.2.10. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi: ○ Jā ○ Nē

  (ja atbilde ir " jā", atsauce uz projektu(-iem) un/vai programmu(-ām))

  II.3. Paziņojuma par līgumu paredzamais publicēšanas datums4, 8 (dd/mm/gggg)

  III IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA4, 7

  III.1. Dalības nosacījumi

  III.1.1. Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros3

  (Nosacījumu saraksts un īss apraksts)

  III.1.2. Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis3

  Iepirkuma dokumentos ir minēti atlases kritēriji: ○ Jā ○ Nē

  Minimālās prasības attiecībā uz piegādātāju saimniecisko un finansiālo stāvokli

  Iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai2

  III.1.3. Tehniskās un profesionālās spējas3

  Iepirkuma dokumentos ir minēti atlases kritēriji: ○ Jā ○ Nē

  Minimālās prasības attiecībā uz piegādātāju tehniskajām un profesionālajām spējām

  Iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai2

  III.1.4. Priviliģētais līgums: ○ Jā ○ Nē

  (ja atbilde ir " jā" , tā apraksts)

  III.2. Ar līgumu saistītie nosacījumi2

  III.2.1. Pakalpojuma sniegšanas tiesības ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem ir rezervētas konkrētas profesijas pārstāvjiem: ○ Jā ○ Nē

  (Ja atbilde ir " jā" , atsauce uz attiecīgajiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem)

  III.2.2. Līguma izpildes nosacījumi
  III.2.3. Juridiskām personām ir jānorāda par līguma izpildi atbildīgā personāla sastāvs un profesionālā kvalifikācija: ○ Jā ○ Nē

  IV IEDAĻA: PROCEDŪRA

  IV.1. Apraksts

  IV.1.1. Informācija par vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu4

  ○ Vispārīgā vienošanās ar vienu dalībnieku

  ○ Vispārīgā vienošanās ar vairākiem dalībniekiem

  Paredzētais maksimālais dalībnieku skaits2

  Dinamisko iepirkumu sistēmu varētu izmantot papildu iepirkumu rīkotāji: ○ Jā ○ Nē

  Pamatojums vispārīgās vienošanās darbības termiņam, kas pārsniedz četrus gadus

  IV.1.2. Tiks piemērota elektroniskā izsole:3○ Jā ○ Nē

  (Ja atbilde ir " jā" , norādīt informāciju par elektronisko izsoli)

  IV.1.3. Uz līgumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA – Government Procurement Agreement):

  ○ Jā ○ Nē

  IV.1.4. Plānotais līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru uzsākšanas datums9, 4 (dd/mm/gggg)

  V IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

  V.1. Informācija par elektronisko darbplūsmu:4 ○ Jā ○ Nē

  Ja atbilde ir jā:

  ○ Izmantos elektroniskos pasūtījumus

  ○ Pieņems elektroniskos rēķinus

  ○ Izmantos elektroniskos maksājumus

  V.2. Cita papildu informācija2
  V.3. Paziņojuma nosūtīšanas datums publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī10 (dd/mm/gggg)

  V.4. Iesniegumu izskatīšana

  V.4.1. Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu
  Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
  Pasta adrese
  Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
  E-pasta adreseTālruņa numurs
  Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)Faksa numurs
  V.4.2. Iesniegumu iesniegšanas termiņi (norādīt precīzu informāciju par iesnieguma iesniegšanas termiņiem)
  V.4.3. Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu
  Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
  Pasta adrese
  Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
  E-pasta adreseTālruņa numurs
  Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)Faksa numurs

  Piezīmes.
  1 Sadaļu atkārto tik reižu, cik nepieciešams.
  2 Informāciju norāda, ja prasība ir piemērojama.
  3 Sniegt šo informāciju šeit, ja ar paziņojumu tiek saīsināti piedāvājumu saņemšanas termiņi.
  4 Informāciju norāda tikai tad, ja paziņojuma mērķis ir saīsināt piedāvājumu saņemšanas termiņu.
  5 Svarīgumam var būt lielāka nozīme par svērumu.
  6 Svēruma vietā drīkst piešķirt svarīgumu, bet, ja cena ir vienīgais piešķiršanas kritērijs, svērumu neizmanto.
  7 Informāciju norāda, ja tā jau ir zināma.
  8 Informāciju norāda tikai tad, ja paziņojums ir iepriekšējs informatīvs paziņojums.
  9 Informāciju norāda, ja tā ir zināma.
  10 Informāciju aizpilda Iepirkumu uzraudzības birojs.

  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  2. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 28. februāra
  noteikumiem Nr. 103
  Paziņojums par līgumu (paraugs)

  Vai paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu? ○ Jā ○ Nē

  I IEDAĻA: PASŪTĪTĀJS

  I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)1 (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

  Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
  Pasta adrese
  Pilsēta/NovadsKopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) kodsPasta indekssValsts

  Kontaktpunkts(-i)

  Kontaktpersonas vārds, uzvārds

  Tālruņa numurs
  E-pasta adreseFaksa numurs

  Interneta adrese(-es):

  Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)

  Pircēja profila adrese (norādīt interneta adresi)

  I.2. Kopējais iepirkums: ○ Jā ○ Nē

  Ja atbilde ir "jā":

  ○ Līgums ietver kopējo iepirkumu

  Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā norādīt piemērojamo(-os) valsts iepirkuma likumu(-us)

  ○ Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

  I.3. Saziņa

  ○ Tieša, neierobežota bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā (norādīt interneta adresi)

  ○ Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt (norādīt interneta adresi)

  Papildu informāciju var saņemt:

  ○ Iepriekš minētajā kontaktpunktā

  ○ Citā adresē (norādīt adresi)

  Piedāvājumi vai pieteikumi jāiesniedz:

  ○ Elektroniski (URL)

  ○ Iepriekš minētajā kontaktpunktā

  ○ Šādā adresē (norādīt adresi)

  ○ Elektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami.

  Tieša, neierobežota bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (norādīt interneta adresi)

  I.4. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

  ○ Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas

  ○ Valsts aģentūra/birojs

  ○ Reģionāla vai vietēja iestāde

  ○ Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs

  ○ Publisko tiesību subjekts

  ○ Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija

  ○ Cits (norādīt)

  ○ Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

  ○ Aizsardzība

  ○ Sabiedriskā kārtība un drošība

  ○ Vide

  ○ Ekonomika un finanses

  ○ Veselība

  ○ Dzīvokļu un komunālā saimniecība

  ○ Sociālā aizsardzība

  ○ Atpūta, kultūra un reliģija

  ○ Izglītība

  ○ Cita (norādīt)

  II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

  II.1. Iepirkuma apjoms

  II.1.1. Iepirkuma līguma nosaukums

  II.1.2. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenās vārdnīcas kods [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  Papildvārdnīcas kods1, 2 [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  II.1.3. Līguma veids: ○ Būvdarbi ○ Piegāde ○ Pakalpojumi
  II.1.4. Īss līguma vai iepirkuma apraksts

  II.1.5. Paredzamā līgumcena2(tikai cipariem)

  Paredzamā līgumcena (bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN))                  Valūta

  (attiecībā uz vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visā vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laikā)

  II.1.6. Sadalījums daļās: ○ Jā ○ Nē

  Ja atbilde ir "jā", piedāvājumi jāiesniedz par: ○ Tikai vienu daļu ○ Maksimālais daļu skaits: [   ] ○ Visām daļām

  ○ Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam: [   ]

  ○ Pasūtītājs saglabā tiesības piešķirt līgumus, kas ietver šādas daļas vai daļu grupas: [   ]

  II.2. Apraksts1

  II.2.1. Iepirkuma līguma nosaukums                                    Daļas Nr.

  II.2.2. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) papildu kods2

  Galvenās CPV kods1 [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  Papildvārdnīcas kods1, 2 [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  II.2.3. Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

  NUTS kods [   ] [   ] [   ] [   ]

  Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

  II.2.4. Īss līguma vai iepirkuma apraksts (būvdarbi, būve, piegāžu vai pakalpojumu veids un daudzums vai norāde par vajadzībām un prasībām)

  II.2.5. Piedāvājuma izvēles kritēriji3

  ○ Zemāk minētie kritēriji:

  ○ Kvalitātes kritērijs – Nosaukums / Svērums1, 2, 3

  ○ Izmaksu kritērijs – Nosaukums / Svērums1, 3

  ○ Cena – Svērums4

  ○ Cena nav vienīgais izvēles kritērijs, visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos

  Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar sociāliem aspektiem: ○ Jā ○ Nē

  Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar inovatīviem risinājumiem: ○ Jā ○ Nē

  II.2.6. Paredzamā līgumcena2(tikai cipariem)

  Paredzamā līgumcena (bez PVN)                  Valūta

  (attiecībā uz vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visā šīs daļas darbības laikā)

  II.2.7. Līguma, vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks

  Darbības laiks mēnešos [   ] vai dienās [   ] (no līguma noslēgšanas dienas) vai

  Uzsākšana (dd/mm/gggg)

  Izpilde (dd/mm/gggg)

  Līgumu var atkārtot: ○ Jā ○ Nē

  Atkārtoto līgumu apraksts (apraksts ne vairāk kā 400 simboli)

  II.2.8. Piegādātāju skaits, kuri tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumus slēgtā konkursā, konkursa procedūrā ar sarunām vai inovācijas partnerības procedūrā vai piedalīties konkursa dialogā

  Paredzētais piegādātāju skaits vai

  Paredzētais minimālais skaits / Maksimālais skaits2

  Ierobežota piegādātāju skaita izvēles kritēriji

  II.2.9. Var iesniegt piedāvājumu variantus: ○ Jā ○ Nē

  II.2.10. Informācija par iespējām: ○ Jā ○ Nē

  (ja atbilde ir "jā", iespēju apraksts)

  II.2.11. Informācija par elektroniskajiem katalogiem

  Piedāvājumi jāiesniedz elektronisko katalogu veidā vai tajos jāietver elektroniskais katalogs: ○ Jā ○ Nē

  II.2.12. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi: ○ Jā ○ Nē

  (ja atbilde ir "jā", atsauce uz projektu(-iem) un/vai programmu(-ām))

  III IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

  III.1. Dalības nosacījumi

  III.1.1. Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros2

  (nosacījumu saraksts un īss apraksts)

  III.1.2. Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis5

  Iepirkuma dokumentos ir minēti atlases kritēriji: ○ Jā ○ Nē

  Minimālās prasības attiecībā uz piegādātāju saimniecisko un finansiālo stāvokli6

  Iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai6

  III.1.3. Tehniskās un profesionālās spējas5

  Iepirkuma dokumentos ir minēti atlases kritēriji: ○ Jā ○ Nē

  Minimālās prasības attiecībā uz piegādātāju tehniskajām un profesionālajām spējām6

  Iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai6

  III.1.4. Priviliģētais līgums: ○ Jā ○ Nē

  (ja atbilde ir "jā", tā apraksts)

  III.2. Ar līgumu saistītie nosacījumi2

  III.2.1. Pakalpojuma sniegšanas tiesības ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem ir rezervētas konkrētas profesijas pārstāvjiem: ○ Jā ○ Nē

  (ja atbilde ir "jā", atsauce uz attiecīgajiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem)

  III.2.2. Līguma izpildes nosacījumi
  III.2.3. Juridiskām personām ir jānorāda par līguma izpildi atbildīgā personāla sastāvs un profesionālā kvalifikācija: ○ Jā ○ Nē

  IV IEDAĻA: PROCEDŪRA

  IV.1. Apraksts

  IV.1.1. Procedūras veids:

  ○ Atklāts konkurss

  ○ Paātrināts atklāts konkurss

  Paātrinātas procedūras izvēles pamatojums

  ○ Slēgts konkurss

  ○ Paātrināts slēgts konkurss

  Paātrinātas procedūras izvēles pamatojums

  ○ Konkursa procedūra ar sarunām

  ○ Paātrināta konkursa procedūra ar sarunām

  Paātrinātas procedūras izvēles pamatojums

  ○ Konkursa dialogs

  ○ Inovācijas partnerības procedūra

  IV.1.2. Paziņojums paredz:

  ○ Iepirkuma līgumu

  ○ Vispārīgo vienošanos

  ○ Dinamiskās iepirkumu sistēmas (DIS) izveidošanu

  IV.1.3. Informācija par vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu

  ○ Vispārīgā vienošanās ar vienu dalībnieku

  ○ Vispārīgā vienošanās ar vairākiem dalībniekiem

  Paredzētais maksimālais dalībnieku skaits2

  Dinamisko iepirkumu sistēmu varētu izmantot papildu iepirkumu rīkotāji: ○ Jā ○ Nē

  Pamatojums vispārīgās vienošanās darbības termiņam, kas pārsniedz četrus gadus

  IV.1.4. Piegādātāju skaita samazināšana konkursa procedūras ar sarunām, inovācijas partnerības procedūras vai konkursa dialoga laikā, samazinot apspriežamo risinājumu vai piedāvājumu skaitu:

  ○ Jā ○ Nē

  IV.1.5. Informācija par sarunām(tikai konkursa procedūrām ar sarunām)

  Pasūtītājs saglabā tiesības piešķirt līgumu, pamatojoties uz sākotnējiem piedāvājumiem, neveicot sarunas:

  ○ Jā ○ Nē

  IV.1.6. Tiks piemērota elektroniskā izsole: ○ Jā ○ Nē

  (informācija par elektronisko izsoli)

  IV.1.7. Uz līgumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA – Government Procurement Agreement):

  ○ Jā ○ Nē

  IV.2. Administratīvā informācija

  IV.2.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

  IV.2.2. Iepriekšēja publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru: ○ Jā ○ Nē

  Ja atbilde ir "jā", iepriekšējais informatīvais paziņojums

  Paziņojuma reģistrācijas numurs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

  [   ] [   ] [   ] [   ] / S [   ] [   ] [   ] - [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ]

  Paziņojuma publikācijas datums (dd/mm/gggg)

  IV.2.3. Cita iepriekšēja publikācija saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

  Paziņojuma publikācijas datums (dd/mm/gggg)

  IV.2.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi

  Datums (dd/mm/gggg)                  Laiks

  IV.2.5. Slēgtam konkursam, konkursa procedūrai ar sarunām, inovācijas partnerības procedūrai un konkursa dialogam – termiņš dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājuma nosūtīšanai atlasītajiem kandidātiem(ja zināms)

  Datums (dd/mm/gggg)

  IV.2.6. Piedāvājumā vai pieteikumā izmantojamā(-ās) valoda(-as)
  ESCSDADEETELENFRITLV
            
  LTHUMTNLPLPTSKSLFISV
            
  Citas

  IV.2.7. Pieteikumu atvēršanas datums, laiks un vieta2

  Datums (dd/mm/gggg)                  Laiks                  Vieta

  IV.2.8. Minimālais laikposms, kurā pretendentam jāuztur piedāvājums(piedāvājuma nodrošinājuma gadījumā)

  Piedāvājumam jābūt spēkā līdz (dd/mm/gggg) vai

  Ilgums mēnešos [   ] (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)

  IV.2.9. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta2

  Datums (dd/mm/gggg)                  Laiks                  Vieta

  V IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

  V.1. Šis ir kārtējais iepirkums:2 ○ Jā ○ Nē

  (ja atbilde ir "jā", plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai)

  V.2. Informācija par elektronisko darbplūsmu: ○ Jā ○ Nē

  Ja atbilde ir "jā":

  ○ Izmantos elektroniskos pasūtījumus

  ○ Pieņems elektroniskos rēķinus

  ○ Izmantos elektroniskos maksājumus

  V.3. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības: ○ Jā ○ Nē

  (ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām)

  Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums:

  1. Biroja papīrs

  2. Biroja tehnika

  3. Datortehnika

  4. Autotransports

  5. Pārtika un ēdināšanas pakalpojumi

  6. Tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi

  7. Iekštelpu apgaismojums

  8. Ielu apgaismojums un satiksmes signāli

  9. Ceļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana

  10. Ūdens sildītāji

  11. Būvdarbi (biroju ēkas)

  12. Dārzkopības produkti un pakalpojumi

  13. Elektroenerģija

  14. Klozetpodi un pisuāri

  15. Koģenerācija

  16. Mēbeles

  17. Notekūdeņu infrastruktūra

  18. Sienu paneļi

  19. Sanitārtehniskā armatūra

  20. Tekstilpreces

  21. Veselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)

  22. Cita

  Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību: ○ Jā ○ Nē

  (ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām)

  Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi: ○ Jā ○ Nē

  (ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām)

  V.4. Paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī:7 ○ Jā ○ Nē

  Paziņojuma nosūtīšanas datums (dd/mm/gggg)

  V.5. Cita papildu informācija2

  V.6. Iesniegumu izskatīšana

  V.6.1. Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu
  Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
  Pasta adrese
  Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
  E-pasta adreseTālruņa numurs
  Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)Faksa numurs
  V.6.2. Iesniegumu iesniegšanas termiņi (precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem)
  V.6.3. Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu
  Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
  Pasta adrese
  Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
  E-pasta adreseTālruņa numurs
  Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)Faksa numurs

  Piezīmes.
  1 Sadaļu atkārto tik reižu, cik nepieciešams.
  2 Informāciju norāda, ja prasība ir piemērojama.
  3 Svarīgumam var būt lielāka nozīme par svērumu.
  4 Svēruma vietā drīkst piešķirt svarīgumu, bet, ja cena ir vienīgais piešķiršanas kritērijs, svērumu neizmanto.
  5 Šo sadaļu var neaizpildīt, ja attiecīgās prasības ir iekļautas iepirkuma dokumentos vai prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli vai tehniskajām un profesionālajām spējām nav paredzētas.
  6 Ja attiecīgās prasības ir noteiktas iepirkuma dokumentos, pasūtītājs ir tiesīgs atsaukties uz tiem.
  7 Informāciju aizpilda Iepirkumu uzraudzības birojs.

  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  3. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 28. februāra
  noteikumiem Nr. 103
  Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju (paraugs)

  Vai paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu? ○ Jā ○ Nē

  I IEDAĻA: PASŪTĪTĀJS

  I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i) (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

  Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
  Pasta adrese
  Pilsēta/Novads

  Kopējas statistiski

  teritoriālo vienību

  klasifikācijas (NUTS) kods

  Pasta indekssValsts

  Kontaktpunkts(-i)

  Kontaktpersonas vārds, uzvārds

  Tālruņa numurs
  E-pasta adreseFaksa numurs

  Interneta adrese(-es):

  Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)

  Pircēja profila adrese (norādīt interneta adresi)

  II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

  II.1. Apraksts

  II.1.1. Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums
  II.1.2. Sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma, iepirkuma vai metu konkursa apraksts

  II.1.3. Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, kā arī papildvārdnīcas, ja tā piemērojama, kods

  Galvenās vārdnīcas kods [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  Papildvārdnīcas kods(-i) [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  II.1.4. Līguma veids: ○ Būvdarbi ○ Piegāde ○ Pakalpojumi

  III IEDAĻA: PROCEDŪRA

  III.1. Procedūras veids

  III.1.1. Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma procedūras veids, kura izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu vai sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem

  ○ Atklāts konkurss

  ○ Paātrināts atklāts konkurss

  ○ Slēgts konkurss

  ○ Paātrināts slēgts konkurss

  ○ Konkursa procedūra ar sarunām

  ○ Paātrināta konkursa procedūra ar sarunām

  ○ Konkursa dialogs

  ○ Inovācijas partnerības procedūra

  ○ Metu konkurss

  ○ Sociālie un citi īpaši pakalpojumi

  III.2. Administratīvā informācija

  III.2.1. Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs

  III.2.2. Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

  Paziņojuma reģistrācijas numurs [   ] [   ] [   ] [   ] / S [   ] [   ] [   ] - [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ]

  Paziņojuma publicēšanas datums Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (dd/mm/gggg)

  Paziņojuma publicēšanas datums Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē (dd/mm/gggg)

  IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

  IV.1. Informācija par to, kādēļ veicami labojumi vai papildinājumi

  (lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, vienmēr norādīt sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)

  IV.1.1.Grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijā

  Paziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijai

  IV.1.2. Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojuma tekstā

  Iedaļas Nr.

  Teksta labojuma vieta:

  ____________________________________

  ____________________________________

  ____________________________________

  Šī teksta vietā:

  ____________________________________

  ____________________________________

  ____________________________________

  ____________________________________

  Jābūt:

  ____________________________________

  ____________________________________

  ____________________________________

  ____________________________________

  IV.1.3. Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojumā norādītajos datumos

  Iedaļas Nr.

  Datumu labojuma vieta:

  ____________________________________

  ____________________________________

  Šī teksta vietā:

  ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ (dd/mm/gggg)

  ___ ___ : ___ ___ (laiks)

  Jābūt:

  ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ (dd/mm/gggg)

  ___ ___ : ___ ___ (laiks)

  IV.2. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

  IV.3. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (informāciju aizpilda Iepirkumu uzraudzības birojs): ○ Jā ○ Nē

  Paziņojuma nosūtīšanas datums (dd/mm/gggg)

  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  4. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 28. februāra
  noteikumiem Nr. 103

  (Pielikums grozīts ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 623)

  Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (paraugs)

  Vai paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu? ○ Jā ○ Nē

  I IEDAĻA: PASŪTĪTĀJS

  I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)1 (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

  Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
  Pasta adrese
  Pilsēta/NovadsKopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) kodsPasta indekssValsts

  Kontaktpunkts(-i)

  Kontaktpersonas vārds, uzvārds

  Tālruņa numurs
  E-pasta adreseFaksa numurs

  Interneta adrese(-es):

  Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)

  Pircēja profila adrese (norādīt interneta adresi)

  I.2. Kopējais iepirkums: ○ Jā ○ Nē

  Ja atbilde ir "jā":

  ○ Līgums ietver kopējo iepirkumu

  Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā norādīt piemērojamo(-os) valsts iepirkuma likumu(-us)

  ○ Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

  I.3. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

  ○ Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas

  ○ Valsts aģentūra/birojs

  ○ Reģionāla vai vietēja iestāde

  ○ Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs

  ○ Publisko tiesību subjekts

  ○ Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija

  ○ Cits (norādīt)

  ○ Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

  ○ Aizsardzība

  ○ Sabiedriskā kārtība un drošība

  ○ Vide

  ○ Ekonomika un finanses

  ○ Veselība

  ○ Dzīvokļu un komunālā saimniecība

  ○ Sociālā aizsardzība

  ○ Atpūta, kultūra un reliģija

  ○ Izglītība

  ○ Cita (norādīt)

  II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

  II.1. Iepirkuma apjoms

  II.1.1. Iepirkuma līguma nosaukums

  II.1.2. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenās vārdnīcas kods [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  Papildvārdnīcas kods1, 2 [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  II.1.3. Līguma veids: ○ Būvdarbi ○ Piegāde ○ Pakalpojumi
  II.1.4. Īss apraksts
  II.1.5. Sadalījums daļās: ○ Jā ○ Nē

  II.1.6. Kopējā līgumcena

  Kopējā līgumcena (bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))                  Valūta                  vai

  Lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena                  Valūta

  Dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena                  Valūta

  (attiecībā uz vispārīgo vienošanos – kopējā maksimālā līgumcena visā tās darbības laikā)

  (attiecībā uz dinamiskajām iepirkumu sistēmām – iepriekšējos paziņojumos par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nav ietverta līguma(-u) līgumcena)

  (attiecībā uz līgumiem, kuru pamatā ir vispārīgā vienošanās (ja nepieciešams), – iepriekšējos paziņojumos par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nav ietverta līguma(-u) līgumcena)

  II.2. Apraksts1

  II.2.1. Iepirkuma līguma nosaukums                                    Daļas Nr.

  II.2.2. Iepirkumu nomenklatūras (CPV) papildu kods2

  Galvenās vārdnīcas kods1 [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  Papildvārdnīcas kods1, 2 [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  II.2.3. Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

  NUTS kods [   ] [   ] [   ] [   ]

  Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

  II.2.4. Īss līguma vai iepirkuma apraksts

  (būvdarbi, piegāžu vai pakalpojumu veids un daudzums vai norāde par vajadzībām un prasībām)

  II.2.5. Piedāvājuma izvēles kritēriji

  ○ Kvalitātes kritērijs – Nosaukums / Svērums1, 2, 3

  ○ Izmaksu kritērijs – Nosaukums / Svērums1, 3

  ○ Cena – Svērums4

  Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar sociāliem aspektiem: ○ Jā ○ Nē

  Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar inovatīviem risinājumiem: ○ Jā ○ Nē

  II.2.6. Informācija par iespējām: ○ Jā ○ Nē

  (ja atbilde ir " jā" , iespēju apraksts)

  II.2.7. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi: ○ jā ○ nē

  (ja atbilde ir " jā" , atsauce uz projektu(-iem) un/vai programmu(-ām))

  III IEDAĻA: PROCEDŪRA

  III.1. Procedūras veids

  III.1.1. Procedūras veids:

  ○ Atklāts konkurss

  ○ Paātrināts atklāts konkurss

  Paātrinātas procedūras izvēles pamatojums

  ○ Slēgts konkurss

  ○ Paātrināts slēgts konkurss

  Paātrinātas procedūras izvēles pamatojums

  ○ Konkursa procedūra ar sarunām

  ○ Paātrināta konkursa procedūra ar sarunām

  Paātrinātas procedūras izvēles pamatojums

  ○ Konkursa dialogs

  ○ Inovācijas partnerības procedūra

  ○ Sarunu procedūra

  ○ Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu (aizpildīt D pielikuma " j" punktā minētajos gadījumos)

  Pamatojums līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu (aizpildīt D pielikumu)

  III.1.2. Paziņojums ietver2:

  ○ Vispārīgo vienošanos

  ○ Dinamiskās iepirkumu sistēmas (DIS) izveidošanu

  III.1.3. Piemērota elektroniskā izsole: ○ Jā ○ Nē

  (ja atbilde ir " jā" , informācija par elektronisko izsoli)

  III.1.4. Uz līgumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA – Government Procurement Agreement):

  ○ Jā ○ Nē

  III.2. Administratīvā informācija

  III.2.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

  III.2.2. Iepriekšēja publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru: ○ Jā ○ Nē

  Ja atbilde ir "jā":

  ○ Paziņojums par līgumu vai

  ○ Brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiem

  Paziņojuma reģistrācijas numurs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

  [   ] [   ] [   ] [   ] / S [   ] [   ] [   ] - [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ]

  Paziņojuma publikācijas datums (dd/mm/gggg)

  III.2.3. Cita iepriekšēja publikācija saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru: ○ Jā ○ Nē

  Ja atbilde ir "jā":

  ○Paziņojums par līgumu vai

  ○Brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiem

  Paziņojuma publikācijas datums: (dd/mm/gggg)

  III.2.4. Dinamiskā iepirkumu sistēma tiek izbeigta: ○ Jā ○ Nē
  III.2.5. Ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums tiek izbeigts: ○ Jā ○ Nē

  IV IEDAĻA: LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA1

  Līguma Nr.Daļas Nr.Iepirkuma līguma nosaukums
  Līgums/daļa ir piešķirts(-a): ○ Jā ○ Nē

  IV.1. Informācija par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu

  Netika saņemts neviens piedāvājums vai pieteikums vai visi piedāvājumi vai pieteikumi tika noraidīti

  Citi iemesli (procedūras pārtraukšana) (iepirkuma procedūras pārtraukšanas pamatojums2)

  IV.2. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

  IV.2.1. Līguma slēgšanas datums (dd/mm/gggg)

  IV.2.2. Informācija par piedāvājumiem

  Saņemto piedāvājumu skaits

  Saņemto mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) piedāvājumu skaits2

  To piedāvājumu skaits, kas saņemti no citu Eiropas Savienības dalībvalstu pretendentiem2

  To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem ārpus Eiropas Savienības dalībvalstīm2

  Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits2

  Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: ○ Jā ○ Nē

  IV.2.3. Pieteikumus iesniegušo kandidātu un/vai piedāvājumus iesniegušo pretendentu nosaukumi, reģistrācijas numuri (fiziskām personām – vārdi, uzvārdi, personas kodi), adreses, valstiskā piederība6Piedāvātās līgumcenas, valūta6
  1. 
  2. 
  3. 

  Vai pieteikumu iesniegušais kandidāts un/vai piedāvājumu iesniegušais pretendents ir izslēgts:

  ○ Jā ○ Nē

  Ja atbilde ir " jā" , norādīt izslēgšanas iemeslu6

  IV.2.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese
  Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs
  Pasta adrese2
  Pilsēta/NovadsNUTS kodsPasta indekssValsts
  E-pasta adrese2Tālruņa numurs2
  Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)2Faksa numurs2
  Uzvarējušais pretendents ir MVU: ○ Jā ○ Nē

  IV.2.5. Informācija par līgumcenu(bez PVN, tikai cipariem):

  Paredzamā līgumcena2

  Paredzamā līgumcena                  Valūta

  (attiecībā uz vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visā šās daļas darbības laikā)

  Uzvarējušā pretendenta piedāvātā līgumcena:

  Piedāvātā līgumcena                  Valūta                  vai

  Lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena                  Valūta

  Dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena                  Valūta

  (attiecībā uz vispārīgo vienošanos – kopējā maksimālā līgumcena šai daļai)

  (attiecībā uz dinamiskajām iepirkumu sistēmām – iepriekšējos paziņojumos par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nav ietverta līguma(-u) līgumcena par šo daļu)

  (attiecībā uz līgumiem, kuru pamatā ir vispārīgā vienošanās (ja nepieciešams), – iepriekšējos paziņojumos par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nav ietverta līguma(-u) līgumcena šai daļai)

  IV.2.6. Informācija par uzvarējušā pretendenta paredzētajiem apakšuzņēmuma līgumiem ar trešajām personām: ○ Jā ○ Nē

  Ja atbilde ir "jā", līgumcena vai līguma daļa, par ko tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām (tikai cipariem)

  Līgumcena (bez PVN)                  Valūta

  Līguma daļa [   ][   ][   ], [   ] (%)

  ○ Nav zināms

  Tās līguma daļas īss apraksts, par kuru paredzēts slēgt apakšuzņēmuma līgumu

  Apakšuzņēmējs(-i) ir MVU: ○ Jā ○ Nē ○ Nav zināms

  V IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

  V.1. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības: ○ Jā ○ Nē
  (ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām)
  Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums:

  1. Biroja papīrs

  2. Drukas iekārtas

  3. Datortehnika un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) infrastruktūra

  4. Transports

  5. Pārtika un ēdināšanas pakalpojumi

  6. Tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi

  7. Iekštelpu apgaismojums

  8. Ielu apgaismojums un satiksmes signāli

  9. Ceļu būve un satiksmes zīmes

  10. Ūdens sildītāji siltuma ražošanai

  11. Biroja ēku projektēšana, būvdarbi un apsaimniekošana

  12. Dārzkopības produkti un pakalpojumi

  13. Elektroenerģija

  14. Klozetpodi un pisuāri

  15. Koģenerācijas iekārtas

  16. Mēbeles

  17. Notekūdeņu infrastruktūra

  18. Sienu paneļi

  19. Izlietnes krāni, dušas uzgaļi un to aprīkojums

  20. Tekstilpreces

  21. Veselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)

  22. Atpūtas un sporta infrastruktūra

  23. Cita

  Kopējais šajā paziņojumā publicētajos līgumos iegādājamo vai pakalpojumu sniegšanā iesaistāmo transportlīdzekļu skaits un to transportlīdzekļu skaits un kategorijas, uz kuriem attiecas tīro transportlīdzekļu prasības2

  KategorijaSkaits
  kopātīrais transports
  M1 (pasažieru automobilis)  
  M2 (autobuss)  
  N1 (vieglais komerciālais transportlīdzeklis)  
  N2 (lieljaudas transportlīdzeklis)  
  N3 (lieljaudas transportlīdzeklis)  
  I un A klases M3 (autobuss)  
  - no tiem bezemisiju I un A klases M3 (autobuss)Neaizpilda 

  Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību: ○ Jā ○ Nē
  (ja atbilde ir " jā" , norādīt informāciju par šīm prasībām)

  Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi: ○ Jā ○ Nē
  (ja atbilde ir " jā" , norādīt informāciju par šīm prasībām)

  V.2. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī:5 ○ Jā ○ Nē

  Paziņojuma nosūtīšanas datums (dd/mm/gggg)

  V.3. Cita papildu informācija2

  V.4. Iesniegumu izskatīšana

  V.4.1. Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu
  Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
  Pasta adrese
  Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
  E-pasta adreseTālruņa numurs
  Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)Faksa numurs

  V.4.2. Iesniegumu iesniegšanas termiņi

  (precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem)

  V.4.3. Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu
  Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
  Pasta adrese
  Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
  E-pasta adreseTālruņa numurs
  Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)Faksa numurs

  Piezīmes.
  1 Sadaļu atkārto tik reižu, cik nepieciešams.
  2 Informāciju norāda, ja prasība ir piemērojama.
  3 Svarīgumam var būt lielāka nozīme par svērumu.
  4 Svēruma vietā drīkst piešķirt svarīgumu, bet, ja cena ir vienīgais piešķiršanas kritērijs, svērumu neizmanto.
  5 Informāciju aizpilda Iepirkumu uzraudzības birojs.
  6 Obligāti norādāma informācija, kas netiek publiskota.

  D PIELIKUMS

  PAMATOJUMS PAR LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU, IEPRIEKŠ NEPUBLICĒJOT PAZIŅOJUMU PAR LĪGUMU

  Norādīt pamatojumu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu. Šim pamatojumam ir jābūt atbilstošam attiecīgām Publisko iepirkumu likuma normām

  1. Pamatojums, kāpēc izvēlēta sarunu procedūra

  (atzīmēt attiecīgo(-s) lodziņu(-s) un sniegt papildinformāciju)

  a) nav iesniegti piedāvājumi vai pieteikumi vai nav iesniegti atbilstoši piedāvājumi vai pieteikumi, izsludinot:

  - ○ atklātu konkursu

  - ○ slēgtu konkursu

  b) ○ iepirkuma līgums paredz tādu preču iegādi, kas īpaši izgatavotas izpētei un izmēģinājumiem

  c) būvdarbus/preces/pakalpojumus var nodrošināt tikai konkrēts pretendents:

  - ○ tehnisku iemeslu dēļ

  - ○ māksliniecisku iemeslu dēļ

  - ○ ar izņēmuma tiesību aizsardzību saistītu iemeslu dēļ

  d) ○ situācija radusies pasūtītājam neparedzamu ārkārtas apstākļu dēļ; apstākļi, kas pamato ārkārtas situāciju, nav atkarīgi no pasūtītāja darbības

  e) ○ papildu piegādes esošo preču vai iekārtu papildināšanai vai daļējai nomaiņai

  f) ○ atkārtota iepriekš noslēgtā līguma būvdarbu/pakalpojumu sniegšana, kas tiek uzticēta šā līguma izpildītājam, un atkārtoti nepieciešamie būvdarbi/pakalpojumi atbilst iepriekš noslēgtā līguma pamatā esošajiem nosacījumiem

  g) ○ pakalpojumu līgums, ko slēdz ar metu konkursa uzvarētāju vai vienu no uzvarētājiem

  h) ○ tādu preču piegāde, kas kotētas un iegādātas preču biržā

  i) preču piegādes/pakalpojumi, kas balstās uz īpaši izdevīgiem noteikumiem:

  - ○ no piegādātāja, kas izbeidz savu saimniecisko darbību

  - ○ no likvidatora vai administratora, kurš rīko bankrotējuša komersanta mantas izpārdošanu

  2. Cits pamatojums, kāpēc līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu

  j) ○ iepirkuma līgums, attiecībā uz kuru nav piemērojamas Publisko iepirkumu likuma normas vai tajā noteiktās iepirkuma procedūras

  3. Paskaidrojums

  (papildus lodziņam(-iem), kas augstāk bija jāatzīmē, skaidri un vispārēji aprakstīt, kāpēc līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, ir pamatota, katram konkrētajam gadījumam norādot attiecīgus faktus (ne vairāk kā 500 vārdos))

  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  5. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 28. februāra
  noteikumiem Nr. 103
  Brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiem (paraugs)

  Šā paziņojuma nolūks ir nodrošināt pārskatāmību pirms līguma noslēgšanas, ievērojot brīvprātības principu, kā minēts Publisko iepirkumu likuma 30. pantā

  I IEDAĻA: PASŪTĪTĀJS

  I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

  Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
  Pasta adrese
  Pilsēta/NovadsKopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) kodsPasta indekssValsts

  Kontaktpunkts (-i)

  Kontaktpersonas vārds, uzvārds

  Tālruņa numurs
  E-pasta adreseFaksa numurs

  Interneta adrese (-es):

  Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)

  Pircēja profila adrese (norādīt interneta adresi)

  I.2. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

  ○ Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas

  ○ Valsts aģentūra/birojs

  ○ Reģionāla vai vietēja iestāde

  ○ Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs

  ○ Publisko tiesību subjekts

  ○ Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija

  ○ Cits (norādīt)

  ○ Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

  ○ Aizsardzība

  ○ Sabiedriskā kārtība un drošība

  ○ Vide

  ○ Ekonomika un finanses

  ○ Veselība

  ○ Dzīvokļu un komunālā saimniecība

  ○ Sociālā aizsardzība

  ○ Atpūta, kultūra un reliģija

  ○ Izglītība

  ○ Cita (norādīt)

  II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

  II.1. Iepirkuma apjoms

  II.1.1. Iepirkuma līguma nosaukums

  II.1.2. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenās vārdnīcas kods [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  Papildvārdnīcas kods 1,2 [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  II.1.3. Līguma veids: ○ Būvdarbi ○ Piegāde ○ Pakalpojumi
  II.1.4. Īss līguma vai iepirkuma apraksts
  II.1.5. Sadalījums daļās: ○ Jā ○ Nē

  II.1.6. Kopējā līgumcena

  Kopējā līgumcena (bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))                  Valūta                  vai

  Lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena                  Valūta

  Dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena                  Valūta

  (attiecībā uz vispārīgo vienošanos – kopējā maksimālā līgumcena visā tās darbības laikā)

  (attiecībā uz dinamiskajām iepirkumu sistēmām – iepriekšējos paziņojumos par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nav ietverta līguma(-u) līgumcena)

  (attiecībā uz līgumiem, kuru pamatā ir vispārīgā vienošanās (ja nepieciešams), – iepriekšējos paziņojumos par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nav ietverta līguma(-u) līgumcena)

  II.2. Apraksts1

  II.2.1. Ar piegādātāju, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, noslēdzamā līguma nosaukums
  Daļas Nr.

  II.2.2. Iepirkumu nomenklatūras (CPV) papildu kods2

  Galvenās vārdnīcas kods1 [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  Papildvārdnīcas kods1, 2 [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  II.2.3. Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

  NUTS kods [   ] [   ] [   ] [   ]

  Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

  II.2.4. Īss līguma vai iepirkuma apraksts

  (būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu veids un daudzums)

  II.2.5. Piedāvājuma izvēles kritēriji:

  ○ Kvalitātes kritērijs – Nosaukums / Svērums 1, 2, 3

  ○ Izmaksu kritērijs – Nosaukums / Svērums1, 3

  ○ Cena – Svērums4

  Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar sociāliem aspektiem: ○ Jā ○ Nē

  Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar inovatīviem risinājumiem: ○ Jā ○ Nē

  II.2.6. Informācija par iespējām: ○ Jā ○ Nē

  (ja atbilde ir "jā", iespēju apraksts)

  II.2.7. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi: ○ Jā ○ Nē

  (ja atbilde ir "jā", atsauce uz projektu(-iem) un/vai programmu(-ām))

  III IEDAĻA: PROCEDŪRA

  III.1. Apraksts

  III.1.1. Procedūras veids:

  ○ Sarunu procedūra

  ○ Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu (aizpildīt D pielikuma " j" punktā minētajos gadījumos)

  Pamatojums līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu (aizpildīt D pielikumu)

  III.1.2. Paziņojums ietver:2

  ○ Vispārīgo vienošanos

  III.1.3. Uz līgumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA – Government Procurement Agreement):

  ○ Jā ○ Nē

  III.2. Administratīvā informācija

  III.2.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

  III.2.2. Iepriekšēja publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru: ○ Jā ○ Nē

  Ja atbilde ir "jā":

  Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

  Paziņojuma reģistrācijas numurs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

  [   ] [   ] [   ] [   ] / S [   ] [   ] [   ] - [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ]

  Paziņojuma publikācijas datums (dd/mm/gggg)

  III.2.3. Cita iepriekšēja publikācija saistībā ar konkrēto iepirkumu: ○ Jā ○ Nē

  Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu ○

  Paziņojuma publikācijas datums (dd/mm/gggg)

  IV IEDAĻA: LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA1

  Līguma Nr.Daļas Nr.Ar piegādātāju (kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības) noslēdzamā līguma nosaukums
   
  IV.1. Līguma noslēgšanas datums (dd/mm/gggg)
  IV.2. Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: ○ Jā ○ Nē
  IV.3. Piegādātājs, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, – nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese
  Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs
  Pasta adrese2
  Pilsēta/NovadsNUTS kodsPasta indekssValsts
  E-pasta adrese2Tālruņa numurs2
  Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)2Faksa numurs2
  Piegādātājs ir mazais un vidējais uzņēmums (MVU): ○ Jā ○ Nē

  IV.4. Informācija par līgumcenu(bez PVN, tikai cipariem)

  Paredzamā līgumcena2

  Paredzamā līgumcena                  Valūta

  Piegādātāja (kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības) piedāvātā līgumcena

  Piedāvātā līgumcena                  Valūta                  vai

  Lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena                  Valūta

  Dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena                  Valūta

  (attiecībā uz vispārīgo vienošanos – kopējā maksimālā līgumcena šai daļai)

  (attiecībā uz līgumiem, kuru pamatā ir vispārīgā vienošanās (ja nepieciešams), – iepriekšējos brīvprātīgos paziņojumos par iepirkuma rezultātiem nav ietverta līguma(-u) līgumcena šai daļai)

  IV.5. Informācija par piegādātāja (kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības) paredzētajiem apakšuzņēmuma līgumiem ar trešajām personām: ○ Jā ○ Nē

  Ja atbilde ir "jā", līgumcena vai līguma daļa, par ko tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām (tikai cipariem)

  Līgumcena (bez PVN)                  Valūta

  Līguma daļa: [   ][   ][   ], [   ] (%)

  ○ Nav zināms

  Tās līguma daļas īss apraksts, par kuru paredzēts slēgt apakšuzņēmuma līgumu:

  Apakšuzņēmējs(-i) ir MVU: ○ Jā ○ Nē ○ Nav zināms

  V IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

  V.1. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības: ○ Jā ○ Nē

  (ja atbilde ir " jā" , norādīt informāciju par šīm prasībām)

  Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums:

  1. Biroja papīrs

  2. Biroja tehnika

  3. Datortehnika

  4. Autotransports

  5. Pārtika un ēdināšanas pakalpojumi

  6. Tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi

  7. Iekštelpu apgaismojums

  8. Ielu apgaismojums un satiksmes signāli

  9. Ceļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana

  10. Ūdens sildītāji

  11. Būvdarbi (biroju ēkas)

  12. Dārzkopības produkti un pakalpojumi

  13. Elektroenerģija

  14. Klozetpodi un pisuāri

  15. Koģenerācija

  16. Mēbeles

  17. Notekūdeņu infrastruktūra

  18. Sienu paneļi

  19. Sanitārtehniskā armatūra

  20. Tekstilpreces

  21. Veselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)

  22. Cita

  Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību: ○ Jā ○ Nē

  (ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām)

  Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi: ○ Jā ○ Nē

  (ja atbilde ir " jā" , norādīt informāciju par šīm prasībām)

  V.2. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai

  Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī:5 ○ Jā ○ Nē

  Paziņojuma nosūtīšanas datums (dd/mm/gggg)

  V.3. Cita papildu informācija2

  V.4. Iesniegumu izskatīšana

  V.4.1. Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu
  Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
  Pasta adrese
  Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
  E-pasta adreseTālruņa numurs
  Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)Faksa numurs

  V.4.2. Iesniegumu iesniegšanas termiņi:

  (precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem)

  V.4.3. Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu
  Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
  Pasta adrese
  Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
  E-pasta adreseTālruņa numurs
  Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)Faksa numurs

  Piezīmes.
  1 Sadaļu atkārto tik reižu, cik nepieciešams.
  2 Informāciju norāda, ja prasība ir piemērojama.
  3 Svarīgumam var būt lielāka nozīme par svērumu.
  4 Svēruma vietā drīkst piešķirt svarīgumu, bet, ja cena ir vienīgais piešķiršanas kritērijs, svērumu neizmanto.
  5 Informāciju aizpilda Iepirkumu uzraudzības birojs.

  D PIELIKUMS

  PAMATOJUMS PAR LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU, IEPRIEKŠ NEPUBLICĒJOT PAZIŅOJUMU PAR LĪGUMU

  Norādīt pamatojumu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu. Šim pamatojumam ir jābūt atbilstošam attiecīgām Publisko iepirkumu likuma normām

  1. Pamatojums, kāpēc izvēlēta sarunu procedūra

  (atzīmēt attiecīgo(-s) lodziņu(-s) un sniegt papildinformāciju)

  a) nav iesniegti piedāvājumi vai pieteikumi vai nav iesniegti atbilstoši piedāvājumi vai pieteikumi, izsludinot:

  - ○ atklātu konkursu

  - ○ slēgtu konkursu

  b) ○ iepirkuma līgums paredz tādu preču iegādi, kas īpaši izgatavotas izpētei un izmēģinājumiem

  c) būvdarbus/preces/pakalpojumus var nodrošināt tikai konkrēts pretendents:

  - ○ tehnisku iemeslu dēļ

  - ○ māksliniecisku iemeslu dēļ

  - ○ ar izņēmuma tiesību aizsardzību saistītu iemeslu dēļ

  d) ○ situācija radusies pasūtītājam neparedzamu ārkārtas apstākļu dēļ; apstākļi, kas pamato ārkārtas situāciju, nav atkarīgi no pasūtītāja darbības

  e) ○ papildu piegādes esošo preču vai iekārtu papildināšanai vai daļējai nomaiņai

  f) ○ atkārtota iepriekš noslēgtā līguma būvdarbu/pakalpojumu sniegšana, kas tiek uzticēta šā līguma izpildītājam, un atkārtoti nepieciešamie būvdarbi/pakalpojumi atbilst iepriekš noslēgtā līguma pamatā esošajiem nosacījumiem

  g) ○ pakalpojumu līgums, ko slēdz ar metu konkursa uzvarētāju vai vienu no uzvarētājiem

  h) ○ tādu preču piegāde, kas kotētas un iegādātas preču biržā

  i) preču piegādes/pakalpojumi, kas balstās uz īpaši izdevīgiem noteikumiem:

  - ○ no piegādātāja, kas izbeidz savu saimniecisko darbību

  - ○ no likvidatora vai administratora, kurš rīko bankrotējuša komersanta mantas izpārdošanu

  2. Cits pamatojums, kāpēc līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu

  j) ○ iepirkuma līgums, attiecībā uz kuru nav piemērojamas Publisko iepirkumu likuma normas vai tajā noteiktās iepirkuma procedūras

  3. Paskaidrojums

  (papildus lodziņam(-iem), kas augstāk bija jāatzīmē, skaidri un vispārēji aprakstīt, kāpēc līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, ir pamatota, katram konkrētajam gadījumam norādot attiecīgus faktus (ne vairāk kā 500 vārdos))

  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  6. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 28. februāra
  noteikumiem Nr. 103
  Paziņojums par metu konkursu (paraugs)

  I IEDAĻA: PASŪTĪTĀJS

  I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)1(norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

  Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
  Pasta adrese
  Pilsēta/Novads

  Kopējas statistiski

  teritoriālo vienību

  klasifikācijas (NUTS) kods

  Pasta indekssValsts

  Kontaktpunkts(-i)

  Kontaktpersonas vārds, uzvārds

  Tālruņa numurs
  E-pasta adreseFaksa numurs

  Interneta adrese(-es):

  Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)

  Pircēja profila adrese (norādīt interneta adresi)

  I.2. Kopējais iepirkums: ○ Jā ○ Nē

  Ja atbilde ir "jā":

  ○ Līgums ietver kopējo iepirkumu

  Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā norādīt piemērojamo(-os) valsts iepirkuma likumu(-us)

  ○ Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

  I.3. Saziņa

  ○ Tieša, neierobežota bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā (norādīt interneta adresi)

  ○ Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt (norādīt interneta adresi)

  Papildu informāciju par iepirkuma procedūru var saņemt:

  ○ Iepriekš minētajā kontaktpunktā

  ○ Citā adresē (norādīt citu adresi)

  Meti, tiem pievienotie materiāli un devīžu atšifrējumi jāiesniedz:

  ○ Elektroniski (norādīt interneta adresi)

  ○ Iepriekš minētajā kontaktpunktā

  ○ Šādā adresē (norādīt citu adresi)

  ○ Elektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami.

  Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (norādīt interneta adresi)

  I.4. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

  ○ Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas

  ○ Valsts aģentūra/birojs

  ○ Reģionāla vai vietēja iestāde

  ○ Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs

  ○ Publisko tiesību subjekts

  ○ Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija

  ○ Cits (norādīt)

  ○ Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

  ○ Aizsardzība

  ○ Sabiedriskā kārtība un drošība

  ○ Vide

  ○ Ekonomika un finanses

  ○ Veselība

  ○ Dzīvokļu un komunālā saimniecība

  ○ Sociālā aizsardzība

  ○ Atpūta, kultūra un reliģija

  ○ Izglītība

  ○ Cita (norādīt)

  II IEDAĻA: METU KONKURSA PRIEKŠMETS

  II.1. Apraksts

  II.1.1. Metu konkursa nosaukums
  II.1.2. Īss metu konkursa apraksts

  II.1.3. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) vārdnīca

  Galvenās vārdnīcas kods [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  Papildpriekšmeta kods 1, 2 [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  Papildvārdnīcas kods1, 2 [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  III IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

  III.1. Dalībnieku atlases kritēriji2 (slēgtam konkursam)

  III.2. Dalībai metu konkursā ir nepieciešama konkrēta profesionālā kvalifikācija: ○ Jā ○ Nē

  (ja atbilde ir " jā" , norādīt profesionālās kvalifikācijas prasības)

  IV IEDAĻA: ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

  IV.1. Apraksts

  IV.1.1. Konkursa veids:

  ○ Atklāts

  ○ Slēgts

  Dalībnieku skaits [   ] vai

  Minimālais skaits [   ] un maksimālais skaits [   ]

  IV.1.2. Jau atlasīto dalībnieku vārdi/nosaukumi (slēgtam konkursam)
  IV.1.3. Metu vērtēšanas kritēriji

  IV.2. Administratīvā informācija

  IV.2.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

  IV.2.2. Termiņš, līdz kuram jāiesniedz meti, tiem pievienotie materiāli un devīžu atšifrējumi

  Datums (dd/mm/gggg)                  Laiks

  IV.2.3. Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības uzaicinājums2(slēgtam konkursam) (dd/mm/gggg)
  IV.2.4. Metā, tam pievienotajos materiālos un devīžu atšifrējumā izmantojamā(-ās) valoda(-as)1
  ESCSDADEETELENFRITLV
            
  LTHUMTNLPLPTSKSLFISV
            
  Citas

  IV.3. Atlīdzība un žūrija

  IV.3.1. Godalga(-as) tiks piešķirta(-as): Jā ○ Nē

  (ja atbilde ir " jā" , piešķirto godalgu skaits un vērtība2)

  IV.3.2. Maksājumi visiem dalībniekiem: ○ Jā ○ Nē

  (ja atbilde ir " jā" , maksājumu apmērs)

  IV.3.3. Pēc metu konkursa tā uzvarētājam vai uzvarētājiem piešķirs līguma slēgšanas tiesības: ○ Jā ○ Nē
  IV.3.4. Žūrijas komisijas lēmums ir saistošs pasūtītājam: ○ Jā ○ Nē
  IV.3.5. Jau atlasīto žūrijas locekļu vārdi un uzvārdi1, 2

  V IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

  V.1. Metu konkurss ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi:

  ○ Jā ○ Nē

  (ja atbilde ir " jā" , atsauce uz projektu(-iem) un/vai programmu(-ām))

  V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības: ○ Jā ○ Nē

  (ja atbilde ir " jā" , norādīt informāciju par šīm prasībām)

  Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību: ○ Jā ○ Nē

  (ja atbilde ir " jā ", norādīt informāciju par šīm prasībām)

  Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi: ○ Jā ○ Nē

  (ja atbilde ir " jā" , norādīt informāciju par šīm prasībām)

  V.3. Paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī:3 ○ Jā ○ Nē

  Paziņojuma nosūtīšanas datums (dd/mm/gggg)

  V.4. Cita papildu informācija2

  V.5. Iesniegumu izskatīšana

  V.5.1. Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu
  Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
  Pasta adrese
  Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
  E-pasta adreseTālruņa numurs
  Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)Faksa numurs

  V.5.2. Iesniegumu iesniegšanas termiņi

  (precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem)

  V.5.3. Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu
  Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
  Pasta adrese
  Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
  E-pasta adreseTālruņa numurs
  Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)Faksa numurs

  Piezīmes.
  1 Sadaļu atkārto tik reižu, cik nepieciešams.
  2 Informāciju norāda, ja prasība ir piemērojama.
  3 Informāciju aizpilda Iepirkumu uzraudzības birojs.

  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  7. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 28. februāra
  noteikumiem Nr. 103
  Paziņojums par metu konkursa rezultātiem (paraugs)

  I IEDAĻA: PASŪTĪTĀJS

  I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)1 (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

  Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
  Pasta adrese
  Pilsēta/Novads

  Kopējas statistiski

  teritoriālo vienību

  klasifikācijas (NUTS) kods

  Pasta indekssValsts

  Kontaktpunkts(-i)

  Kontaktpersonas vārds, uzvārds

  Tālruņa numurs
  E-pasta adreseFaksa numurs

  Interneta adrese (-es):

  Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)

  Pircēja profila adrese (norādīt interneta adresi)

  I.2. Kopējais iepirkums: ○ Jā ○ Nē

  Ja atbilde ir "jā":

  ○ Konkurss ietver kopējo iepirkumu

  Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā norādīt piemērojamo(-os) valsts iepirkuma likumu(-us)

  ○ Konkursu organizē centralizēto iepirkumu institūcija

  I.3. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

  ○ Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas

  ○ Valsts aģentūra/birojs

  ○ Reģionāla vai vietēja iestāde

  ○ Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs

  ○ Publisko tiesību subjekts

  ○ Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija

  ○ Cits (norādīt)

  ○ Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

  ○ Aizsardzība

  ○ Sabiedriskā kārtība un drošība

  ○ Vide

  ○ Ekonomika un finanses

  ○ Veselība

  ○ Dzīvokļu un komunālā saimniecība

  ○ Sociālā aizsardzība

  ○ Atpūta, kultūra un reliģija

  ○ Izglītība

  ○ Cita (norādīt)

  II IEDAĻA: METU KONKURSA PRIEKŠMETS

  II.1. Apraksts

  II.1.1. Metu konkursa nosaukums
  II.1.2. Īss metu konkursa apraksts

  II.1.3. Iepirkuma nomenklatūras vārdnīca

  Galvenās vārdnīcas kods [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  Papildpriekšmeta kods1, 2 [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  Papildvārdnīcas kods1, 2 [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  III IEDAĻA: PROCEDŪRA

  III.1. Apraksts

  III.1.1. Konkursa veids:

  ○ Atklāts

  ○ Slēgts

  III.1.2. Metu vērtēšanas kritēriji

  III.2. Administratīvā informācija

  III.2.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

  III.2.2. Iepriekšēja publikācija saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru ○ Jā ○ Nē

  Ja atbilde ir "jā":

  ○ Paziņojuma reģistrācijas numurs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un publikācijas datums

  [   ] [   ] [   ] [   ] / S [   ] [   ] [   ] - [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] (dd/mm/gggg) vai

  ○ Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē (dd/mm/gggg)

  IV IEDAĻA: KONKURSA REZULTĀTI

  Konkurss tika izbeigts bez uzvarētāja noteikšanas: ○ Jā ○ Nē

  IV.1. Informācija par metu konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu:

  ○ Netika saņemts neviens mets vai visi meti tika noraidīti

  ○ Citi iemesli (konkursa pārtraukšana) (konkursa pārtraukšanas pamatojums2)

  IV.2. Atlīdzība un godalgas

  IV.2.1. Žūrijas lēmuma datums (dd/mm/gggg)

  IV.2.2. Dalībnieku skaits

  Dalībnieku kopējais skaits

  Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) skaits2

  Ārvalstu dalībnieku skaits2

  IV.3. Metu konkursa dalībnieka nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskām personām – vārds, uzvārds, personas kods), adrese (obligāti norādāma informācija, kas netiek publiskota)
  IV.4. Metu konkursa uzvarētāja nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese1
  Pilns nosaukums/vārds un uzvārds, reģistrācijas numurs
  Pasta adrese2
  Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
  E-pasta adrese2Tālruņa numurs2
  Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)2Faksa numurs2
  Uzvarētājs ir MVU: ○ Jā ○ Nē

  IV.5. Piešķirtās godalgas vērtība2

  Piešķirtās godalgas vērtība (bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), tikai cipariem)                  Valūta

  V IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

  V.1. Metu konkurss ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi:

  ○ Jā ○ Nē

  Ja atbilde ir "jā", atsauce uz projektu(-iem) un/vai programmu(-ām)

  V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības: ○ Jā ○ Nē

  (ja atbilde ir " jā" , norādīt informāciju par šīm prasībām)

  Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību: ○ Jā ○ Nē

  (ja atbilde ir " jā" , norādīt informāciju par šīm prasībām)

  Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi: ○ Jā ○ Nē

  (ja atbilde ir " jā" , norādīt informāciju par šīm prasībām)

  V.3. Paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī:3 ○ Jā ○ Nē

  Paziņojuma nosūtīšanas datums (dd/mm/gggg)

  V.4. Cita papildu informācija2

  V.5. Iesniegumu izskatīšana

  V.5.1. Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu
  Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
  Pasta adrese
  Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
  E-pasta adreseTālruņa numurs
  Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)Faksa numurs

  V.5.2. Iesniegumu iesniegšanas termiņi

  (precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem)

  V.5.3. Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu
  Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
  Pasta adrese
  Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
  E-pasta adreseTālruņa numurs
  Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)Faksa numurs

  Piezīmes.
  1 Sadaļu atkārto tik reižu, cik nepieciešams.
  2 Informāciju norāda, ja prasība ir piemērojama.
  3 Informāciju aizpilda Iepirkumu uzraudzības birojs.

  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  8. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 28. februāra
  noteikumiem Nr. 103
  Paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem – iepriekšējais informatīvais paziņojums (paraugs)

  I IEDAĻA: PASŪTĪTĀJS

  I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)1 (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

  Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
  Pasta adrese
  Pilsēta/NovadsKopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) kodsPasta indekssValsts

  Kontaktpunkts(-i)

  Kontaktpersonas vārds, uzvārds

  Tālruņa numurs
  E-pasta adreseFaksa numurs

  Interneta adrese(-es):

  Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)

  Pircēja profila adrese (norādīt interneta adresi)

  I.2. Kopējais iepirkums: ○ Jā ○ Nē

  Ja atbilde ir "jā":

  ○ Līgums ietver kopējo iepirkumu

  Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā norādīt piemērojamo(-os) valsts iepirkuma likumu(-us)

  ○ Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

  I.3. Saziņa

  ○ Tieša, neierobežota bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā3 (norādīt interneta adresi )

  ○ Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt3 (norādīt interneta adresi)

  Papildu informāciju var saņemt:

  ○ Iepriekš minētajā kontaktpunktā

  ○ Citā adresē (norādīt citu adresi)

  ○ Elektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami.

  Tieša, neierobežota bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (norādīt interneta adresi)

  I.4. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

  ○ Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas

  ○ Valsts aģentūra/birojs

  ○ Reģionāla vai vietēja iestāde

  ○ Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs

  ○ Publisko tiesību subjekts

  ○ Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija

  ○ Cits (norādīt)

  ○ Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

  ○ Aizsardzība

  ○ Sabiedriskā kārtība un drošība

  ○ Vide

  ○ Ekonomika un finanses

  ○ Veselība

  ○ Dzīvokļu un komunālā saimniecība

  ○ Sociālā aizsardzība

  ○ Atpūta, kultūra un reliģija

  ○ Izglītība

  ○ Cita (norādīt)

  II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

  II.1. Iepirkuma apjoms

  II.1.1. Iepirkuma līguma nosaukums

  II.1.2. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenās vārdnīcas kods [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  Papildvārdnīcas kods1, 2 [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  II.1.3. Līguma veids: ○ Pakalpojumi
  II.1.4. Īss apraksts

  II.1.5. Paredzamā līgumcena(tikai cipariem)4

  Paredzamā līgumcena (bez pievienotās vērtības nodokļa)                  Valūta

  (attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visā vispārīgās vienošanās darbības laikā)

  II.1.6. Sadalījums daļās

  ○ Jā ○ Nē

  Ja atbilde ir "jā", piedāvājumi jāiesniedz par: ○ Tikai vienu daļu ○ Maksimālais daļu skaits: [   ] ○ Visām daļām

  ○ Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam [   ]

  ○ Pasūtītājs saglabā tiesības piešķirt līgumus, kas ietver šādas daļas vai daļu grupas

  II.2. Apraksts1

  II.2.1. Iepirkuma līguma nosaukums                                    Daļas Nr.

  II.2.2. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) papildu kods2

  Galvenās vārdnīcas kods1 [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  Papildvārdnīcas kods1, 2 [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  II.2.3. Pakalpojumu sniegšanas vieta

  NUTS kods [   ] [   ] [   ] [   ]

  Pakalpojumu sniegšanas vieta

  II.2.4. Īss iepirkuma apraksts

  II.3. Paziņojuma par līgumu paredzamais publicēšanas datums (dd/mm/gggg)

  III IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

  III.1. Cita papildu informācija2
  III.2. Paziņojuma nosūtīšanas datums publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī5 (dd/mm/gggg)

  Piezīmes.
  1 Sadaļu atkārto tik reižu, cik nepieciešams.
  2 Informāciju norāda, ja prasība ir piemērojama.
  3 Informāciju norāda šeit vai, ja piemērojams, uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu.
  4 Informāciju norāda, ja tā jau ir zināma.
  5 Informāciju aizpilda Iepirkumu uzraudzības birojs.

  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  9. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 28. februāra
  noteikumiem Nr. 103
  Paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem – paziņojums par līgumu (paraugs)

  I IEDAĻA: PASŪTĪTĀJS

  I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)1 (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

  Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
  Pasta adrese
  Pilsēta/NovadsKopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) kodsPasta indekssValsts

  Kontaktpunkts(-i)

  Kontaktpersonas vārds, uzvārds

  Tālruņa numurs
  E-pasta adreseFaksa numurs

  Interneta adrese(-es):

  Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)

  Pircēja profila adrese (norādīt interneta adresi)

  I.2. Kopējais iepirkums: ○ Jā ○ Nē

  Ja atbilde ir "jā":

  ○ Līgums ietver kopējo iepirkumu

  Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā norādīt piemērojamo(-os) valsts iepirkuma likumu(-us)

  ○ Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

  I.3. Saziņa

  ○ Tieša, neierobežota bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā (norādīt interneta adresi)

  ○ Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt (norādīt interneta adresi)

  Papildu informāciju var saņemt:

  ○ Iepriekš minētajā kontaktpunktā

  ○ Citā adresē (norādīt citu adresi)

  Piedāvājumi vai pieteikumi jāiesniedz:

  ○ Elektroniski (norādīt interneta adresi)

  ○ Iepriekš minētajā kontaktpunktā

  ○ Šādā adresē (norādīt citu adresi)

  ○ Elektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami.

  Tieša, neierobežota bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (norādīt interneta adresi)

  I.4. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

  ○ Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas

  ○ Valsts aģentūra/birojs

  ○ Reģionāla vai vietēja iestāde

  ○ Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs

  ○ Publisko tiesību subjekts

  ○ Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija

  ○ Cits (norādīt)

  ○ Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

  ○ Aizsardzība

  ○ Sabiedriskā kārtība un drošība

  ○ Vide

  ○ Ekonomika un finanses

  ○ Veselība

  ○ Dzīvokļu un komunālā saimniecība

  ○ Sociālā aizsardzība

  ○ Atpūta, kultūra un reliģija

  ○ Izglītība

  ○ Cita (norādīt)

  II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS1

  II.1. Iepirkuma apjoms

  II.1.1. Iepirkuma līguma nosaukums

  II.1.2. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenās vārdnīcas kods [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  Papildvārdnīcas kods1, 2 [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  II.1.3. Līguma veids ○ Pakalpojumi
  II.1.4. Īss līguma vai iepirkuma apraksts

  II.1.5. Paredzamā līgumcena2(tikai cipariem)

  Paredzamā līgumcena (bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))                  Valūta

  (attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visā vispārīgās vienošanās darbības laikā)

  II.1.6. Sadalījums daļās: ○ Jā ○ Nē

  Ja atbilde ir "jā", piedāvājumi jāiesniedz par: ○ Tikai vienu daļu ○ Maksimālais daļu skaits [   ] ○ Visām daļām

  ○ Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam [   ]

  ○ Pasūtītājs saglabā tiesības piešķirt līgumus, kas ietver šādas daļas vai daļu grupas

  II.2. Apraksts1

  II.2.1. Iepirkuma līguma nosaukums                                    Daļas Nr.

  II.2.2. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) papildu kods2

  Galvenās vārdnīcas kods1 [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  Papildvārdnīcas kods1, 2 [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  II.2.3. Pakalpojumu sniegšanas vieta

  NUTS kods [   ] [   ] [   ] [   ]

  Pakalpojumu sniegšanas vieta

  II.2.4. Īss līguma vai iepirkuma apraksts

  II.2.5. Paredzamā līgumcena(tikai cipariem)2

  Paredzamā līgumcena (bez PVN)                  Valūta

  (attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visā šīs daļas darbības laikā)

  II.2.6. Līguma, vispārīgās vienošanās darbības laiks

  Darbības laiks mēnešos [   ] vai dienās [   ] (no līguma noslēgšanas dienas) vai

  Uzsākšana (dd/mm/gggg)

  Izpilde (dd/mm/gggg)

  II.2.7. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi: ○ Jā ○ Nē

  (ja atbilde ir "jā", atsauce uz projektu(-iem) un/vai programmu(-ām))

  III IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

  III.1. Dalības nosacījumi

  III.1.1. Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji

  (noteikumu un kritēriju saraksts un apraksts)

  III.1.2. Priviliģētais līgums: ○ Jā ○ Nē

  (ja atbilde ir "jā", tā apraksts)

  III.2. Ar līgumu saistītie nosacījumi2

  III.2.1. Pakalpojuma sniegšanas tiesības ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem ir rezervētas konkrētas profesijas pārstāvjiem: ○ Jā ○ Nē

  (ja atbilde ir "jā", atsauce uz attiecīgajiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem)

  III.2.2. Līguma izpildes nosacījumi2
  III.2.3. Juridiskām personām ir jānorāda par līguma izpildi atbildīgā personāla sastāvs un profesionālā kvalifikācija: ○ Jā ○ Nē

  IV IEDAĻA: PROCEDŪRA

  IV.1. Apraksts

  IV.1.1. Procedūras veids:

  ○ Atklāta procedūra

  ○ Slēgta procedūra

  ○ Procedūra, kas ietver sarunas

  IV.1.2. Paziņojums paredz:2

  ○ Vispārīgo vienošanos

  Pamatojums vispārīgās vienošanās darbības termiņam, kas pārsniedz četrus gadus

  IV.1.3. Valsts noteikumi, kas piemērojami procedūrai2

  Informācija par valsts procedūrām ir pieejama šeit (norādīt interneta adresi)

  IV.1.4. Piešķiršanas procedūras galvenie elementi2

  IV.2. Administratīvā informācija

  IV.2.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

  IV.2.2. Iepriekšēja publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru: ○ Jā ○ Nē

  Ja atbilde ir "jā", iepriekšējais informatīvais paziņojums

  Paziņojuma reģistrācijas numurs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

  [   ] [   ] [   ] [   ] / S [   ] [   ] [   ] - [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ]

  Paziņojuma publikācijas datums Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (dd/mm/gggg)

  IV.2.3. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi

  Datums (dd/mm/gggg) Laiks

  IV.2.4. Piedāvājumā vai pieteikumā izmantojamā(-ās) valoda(-as):
  ESCSDADEETELENFRITLV
            
  LTHUMTNLPLPTSKSLFISV
            
  Citas

  V IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

  V.1. Informācija par elektronisko darbplūsmu: ○ Jā ○ Nē

  Ja atbilde ir "jā" (norādīt atbilstošo/-s):

  ○ Izmantos elektroniskos pasūtījumus

  ○ Pieņems elektroniskos rēķinus

  ○ Izmantos elektroniskos maksājumus

  V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības: ○ Jā ○ Nē

  (ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām)

  Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību: ○ Jā ○ Nē

  (ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām)

  Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi: ○ Jā ○ Nē

  (ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām)

  V.3. Paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī:3 ○ Jā ○ Nē

  Paziņojuma nosūtīšanas datums (dd/mm/gggg)

  V.4. Cita papildu informācija2

  V.5. Iesniegumu izskatīšana

  V.5.1. Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu
  Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
  Pasta adrese
  Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
  E-pasta adreseTālruņa numurs
  Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)Faksa numurs

  V.5.2. Iesniegumu iesniegšanas termiņi

  (precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem)

  V.5.3. Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu
  Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
  Pasta adrese
  Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
  E-pasta adreseTālruņa numurs
  Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)Faksa numurs

  Piezīmes:
  1 Sadaļu atkārto tik reižu, cik nepieciešams.
  2 Informāciju norāda, ja prasība ir piemērojama.
  3 Informāciju aizpilda Iepirkumu uzraudzības birojs.

  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  10. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 28. februāra
  noteikumiem Nr. 103
  Paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem – paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (paraugs)

  I IEDAĻA: PASŪTĪTĀJS

  I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)1 (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

  Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
  Pasta adrese
  Pilsēta/Novads

  Kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) kods

  Pasta indekssValsts

  Kontaktpunkts(-i)

  Kontaktpersonas vārds, uzvārds

  Tālruņa numurs
  E-pasta adreseFaksa numurs

  Interneta adrese(-es):

  Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)

  Pircēja profila adrese (norādīt interneta adresi)

  I.2. Kopējais iepirkums: ○ Jā ○ Nē

  Ja atbilde ir "jā":

  ○ Līgums ietver kopējo iepirkumu

  Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā norādīt piemērojamo(-os) valsts iepirkuma likumu(-us)

  ○ Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

  I.3. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

  ○ Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas

  ○ Valsts aģentūra/birojs

  ○ Reģionāla vai vietēja iestāde

  ○ Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs

  ○ Publisko tiesību subjekts

  ○ Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija

  ○ Cits (norādīt)

  ○ Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

  ○ Aizsardzība

  ○ Sabiedriskā kārtība un drošība

  ○ Vide

  ○ Ekonomika un finanses

  ○ Veselība

  ○ Dzīvokļu un komunālā saimniecība

  ○ Sociālā aizsardzība

  ○ Atpūta, kultūra un reliģija

  ○ Izglītība

  ○ Cita (norādīt)

  II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

  II.1. Iepirkuma apjoms

  II.1.1. Iepirkuma līguma nosaukums

  II.1.2. Iepirkuma nomenklatūras (CPV)galvenās vārdnīcas kods [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  Papildvārdnīcas kods1, 2 [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  II.1.3. Līguma veids: ○ Pakalpojumi
  II.1.4. Īss līguma vai iepirkuma apraksts
  II.1.5. Sadalījums daļās: ○ Jā ○ Nē

  II.1.6. Kopējā līgumcena

  Kopējā līgumcena (bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))                  Valūta                  vai

  Lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena                  Valūta

  Dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena                  Valūta

  (attiecībā uz vispārīgo vienošanos – kopējā maksimālā līgumcena visā tās darbības laikā)

  (attiecībā uz dinamiskajām iepirkumu sistēmām – iepriekšējos paziņojumos par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nav ietverta līguma(-u) līgumcena)

  (attiecībā uz līgumiem, kuru pamatā ir vispārīgā vienošanās(ja nepieciešams), – iepriekšējos paziņojumos par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nav ietverta līguma(-u) līgumcena)

  II.2. Apraksts1

  II.2.1. Iepirkuma līguma nosaukums                                    Daļas Nr.

  II.2.2. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) papildu kods2

  Galvenās vārdnīcas kods1 [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  Papildvārdnīcas kods1, 2 [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  II.2.3. Pakalpojumu sniegšanas vieta

  NUTS kods [   ] [   ] [   ] [   ]

  Pakalpojumu sniegšanas vieta

  II.2.4. Īss līguma vai iepirkuma apraksts

  II.2.5. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi: ○ Jā ○ Nē

  (ja atbilde ir "jā", atsauce uz projektu(-iem) un/vai programmu(-ām))

  III IEDAĻA: PROCEDŪRA

  III.1. Apraksts

  III.1.1. Procedūras veids:

  ○ Atklāta procedūra

  ○ Slēgta procedūra

  ○ Procedūra, kas ietver sarunas

  ○ Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, gadījumos, kas uzskaitīti turpmāk (aizpildīt D pielikumu)

  III.1.2. Paziņojums paredz:2

  ○ Vispārīgo vienošanos

  III.1.3. Valsts noteikumi, kas piemērojami procedūrai2

  Informācija par valsts procedūrām ir pieejama šeit (norādīt interneta adresi)

  III.1.4. Piešķiršanas procedūras galvenie elementi2

  III.2. Administratīvā informācija

  III.2.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

  III.2.2. Iepriekšēja publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru: ○ Jā ○ Nē

  Ja atbilde ir "jā":

  ○ Paziņojums par līgumu

  ○ Brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

  Paziņojuma reģistrācijas numurs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

  [   ] [   ] [   ] [   ] / S [   ] [   ] [   ] - [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ]

  Paziņojuma publikācijas datums Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (dd/mm/gggg)

  III.2.3. Cita iepriekšēja publikācija saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru: ○ Jā ○ Nē

  Ja atbilde ir "jā":

  ○ Paziņojums par līgumu

  ○ Brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

  Paziņojuma publicēšanas datums (dd/mm/gggg)

  IV IEDAĻA: LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA1

  Līguma Nr.Daļas Nr.Iepirkuma līguma nosaukums
  Līgums/daļa ir piešķirts(-a): ○ Jā ○ Nē

  IV.1. Informācija par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu

  Netika saņemts neviens piedāvājums vai pieteikums vai visi piedāvājumi vai pieteikumi tika noraidīti

  Citi iemesli (procedūras pārtraukšana) (norādīt iepirkuma procedūras pārtraukšanas pamatojumu)

  IV.2. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

  IV.2.1. Līguma noslēgšanas datums (dd/mm/gggg)

  IV.2.2. Informācija par piedāvājumiem

  Saņemto piedāvājumu skaits

  Saņemto mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) piedāvājumu skaits2

  To piedāvājumu skaits, kas saņemti no citu Eiropas Savienības dalībvalstu pretendentiem2

  To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem ārpus Eiropas Savienības dalībvalstīm2

  Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits2

  Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: ○ Jā ○ Nē

  IV.2.3. Pieteikumus iesniegušo kandidātu un/vai piedāvājumus iesniegušo pretendentu nosaukumi, reģistrācijas numuri (fiziskām personām – vārdi, uzvārdi, personas kodi), adreses, valstiskā piederība4Piedāvātās līgumcenas, valūta4
  1. 
  2. 

  Vai pieteikumu iesniegušais kandidāts un/vai piedāvājumu iesniegušais pretendents ir izslēgts:4

  ○ Jā ○ Nē

  Ja atbilde ir "jā", norādīt izslēgšanas iemeslu

  IV.2.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese:

  Pilns nosaukums/vārds, uzvārds

  Reģistrācijas numurs

  Pasta adrese2
  Pilsēta/NovadsNUTS kodsPasta indekssValsts
  E-pasta adrese2Tālruņa numurs2
  Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)2Faksa numurs2
  Uzvarējušais pretendents ir MVU: ○ Jā ○ Nē

  IV.2.5. Informācija par līgumcenu(bez PVN, tikai cipariem):

  Paredzamā līgumcena2

  Paredzamā līgumcena                  Valūta

  (attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visā šīs daļas darbības laikā)

  Uzvarējušā pretendenta piedāvātā līgumcena

  Piedāvātā līgumcena                  Valūta                  vai

  Lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena                  Valūta

  Dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena                  Valūta

  (attiecībā uz vispārīgo vienošanos – kopējā maksimālā līgumcena šai daļai)

  (attiecībā uz līgumiem, kuru pamatā ir vispārīgā vienošanās (ja nepieciešams), – iepriekšējos paziņojumos par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nav ietverta līguma(-u) līgumcena šai daļai)

  IV.2.6. Informācija par uzvarējušā pretendenta paredzētajiem apakšuzņēmuma līgumiem ar trešajām personām: ○ Jā ○ Nē

  Ja atbilde ir "jā", līgumcena vai līguma daļa, par ko tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām (tikai cipariem)

  Līgumcena (bez PVN)                  Valūta

  Līguma daļa: [   ][   ][   ], [   ] (%)

  ○ Nav zināms

  Tās līguma daļas apraksts, par kuru paredzēts slēgt apakšuzņēmuma līgumu

  Apakšuzņēmējs(-i) ir MVU: ○ Jā ○ Nē ○ Nav zināms

  V IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

  V.1. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības: ○ Jā ○ Nē

  (ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām)

  Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību: ○ Jā ○ Nē

  (ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām)

  Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi: ○ Jā ○ Nē

  (ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām)

  V.2. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī:3 ○ Jā ○ Nē

  Paziņojuma nosūtīšanas datums (dd/mm/gggg)

  V.3. Cita papildu informācija2

  V.4. Iesniegumu izskatīšana

  V.4.1. Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu
  Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
  Pasta adrese
  Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
  E-pasta adreseTālruņa numurs
  Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)Faksa numurs

  V.4.2. Iesniegumu iesniegšanas termiņi

  (precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem)

  V.4.3. Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu
  Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
  Pasta adrese
  Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
  E-pasta adreseTālruņa numurs
  Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)Faksa numurs

  Piezīmes.
  1 Sadaļu atkārto tik reižu, cik nepieciešams.
  2 Informāciju norāda, ja prasība ir piemērojama.
  3 Informāciju aizpilda Iepirkumu uzraudzības birojs.
  4 Obligāti norādāma informācija, kas netiek publiskota.

  D PIELIKUMS

  PAMATOJUMS PAR LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU, IEPRIEKŠ NEPUBLICĒJOT PAZIŅOJUMU PAR LĪGUMU

  Norādīt pamatojumu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu. Šim pamatojumam ir jābūt atbilstošam attiecīgām Publisko iepirkumu likuma normām

  1. Pamatojums, kāpēc izvēlēta sarunu procedūra

  (atzīmēt attiecīgo(-s) lodziņu(-s) un sniegt papildinformāciju)

  a) nav iesniegti piedāvājumi vai pieteikumi vai nav iesniegti atbilstoši piedāvājumi vai pieteikumi, izsludinot:

  - ○ atklātu procedūru

  - ○ slēgtu procedūru

  b) pakalpojumus var nodrošināt tikai konkrēts pretendents:

  - ○ tehnisku iemeslu dēļ

  - ○ māksliniecisku iemeslu dēļ

  - ○ ar izņēmuma tiesību aizsardzību saistītu iemeslu dēļ

  c) ○ situācija radusies pasūtītājam neparedzamu ārkārtas apstākļu dēļ; apstākļi, kas pamato ārkārtas situāciju, nav atkarīgi no pasūtītāja darbības

  d) ○ atkārtota iepriekš noslēgtā līguma pakalpojumu sniegšana, kas tiek uzticēta šā līguma izpildītājam, un atkārtoti nepieciešamie pakalpojumi atbilst iepriekš noslēgtā līguma pamatā esošajiem nosacījumiem

  e) pakalpojumi, kas balstās uz īpaši izdevīgiem noteikumiem:

  - ○ no piegādātāja, kas izbeidz savu saimniecisko darbību

  - ○ no likvidatora vai administratora, kurš rīko bankrotējuša komersanta mantas izpārdošanu

  2. Cits pamatojums, kāpēc līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu

  f) ○ iepirkuma līgums, attiecībā uz kuru nav piemērojamas Publisko iepirkumu likuma normas vai tajā noteiktās iepirkuma procedūras

  3. Paskaidrojums

  (papildus lodziņam(-iem), kas augstāk bija jāatzīmē, skaidri un vispārēji aprakstīt, kāpēc līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, ir pamatota, katram konkrētajam gadījumam norādot attiecīgus faktus (ne vairāk kā 500 vārdos))

  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  11. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 28. februāra
  noteikumiem Nr. 103
  Paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā (paraugs)

  Vai paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu? ○ Jā ○ Nē

  I IEDAĻA: PASŪTĪTĀJS

  I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

  Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
  Pasta adrese
  Pilsēta/NovadsKopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) kodsPasta indekssValsts

  Kontaktpunkts(-i)

  Kontaktpersonas vārds, uzvārds

  Tālruņa numurs
  E-pasta adreseFaksa numurs

  Interneta adrese(-es):

  Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)

  Pircēja profila adrese (norādīt interneta adresi)

  II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

  II.1. Iepirkuma apjoms

  II.1.1. Iepirkuma līguma nosaukums

  II.1.2. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenās vārdnīcas kods [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  Papildvārdnīcas kods1, 2 [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  II.1.3. Līguma veids: ○ Būvdarbi ○ Piegāde ○ Pakalpojumi

  II.2. Apraksts

  II.2.1. Iepirkuma līguma nosaukums                                    Daļas Nr.

  II.2.2. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) papildu kods2

  Galvenās vārdnīcas kods1 [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  Papildvārdnīcas kods1, 2 [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  II.2.3. Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

  NUTS kods: [   ] [   ] [   ] [   ]

  Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

  II.2.4. Iepirkuma apraksts līguma noslēgšanas brīdī (būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu veids un daudzums)

  II.2.5. Līguma, vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks

  Darbības laiks mēnešos [   ] vai dienās [   ] (no līguma noslēgšanas dienas) vai

  Uzsākšana (dd/mm/gggg)

  Izpilde (dd/mm/gggg)

  Pamatojums vispārīgās vienošanās darbības termiņam, kas pārsniedz četrus gadus

  II.2.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi: ○ Jā ○ Nē

  (ja atbilde ir “jā”, atsauce uz projektu(-iem) un/vai programmu(-ām))

  III IEDAĻA: PROCEDŪRA

  III.1. Administratīvā informācija

  III.1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

  III.1.2. Paziņojuma par šā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu publicēšanas datums un reģistrācijas numurs

  Paziņojuma reģistrācijas numurs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

  [   ] [   ] [   ] [   ] / S [   ] [   ] [   ] - [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ]

  Paziņojuma publicēšanas datums Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (dd/mm/gggg)

  IV IEDAĻA: LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA

  Līguma Nr.Daļas Nr.Iepirkuma līguma nosaukums

  IV.1. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

  IV.1.1. Līguma slēgšanas datums (dd/mm/gggg)

  IV.1.2. Informācija par piedāvājumiem

  Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: ○ Jā ○ Nē

  IV.1.3. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

  Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs

  Pasta adrese2

  Pilsēta/NovadsNUTS kodsPasta indekssValsts
  E-pasta adrese2Tālruņa numurs2
  Vispārējā interneta adrese2 (norādīt vispārējo interneta adresi)Faksa numurs2
  Uzvarējušais pretendents ir mazais un vidējais uzņēmums (MVU): ○ Jā ○ Nē

  IV.1.4. Informācija par līguma vai daļas līgumcenu(līguma noslēgšanas brīdī; bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), tikai cipariem)

  Kopējā līgumcena                  Valūta

  V IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

  V.1. Paziņojuma nosūtīšanas datums publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 3(dd/mm/gggg)
  V.2. Cita papildu informācija2

  V.3. Iesniegumu izskatīšana

  V.3.1. Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu
  Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
  Pasta adrese
  Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
  E-pasta adreseTālruņa numurs
  Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)Faksa numurs

  V.3.2. Iesniegumu iesniegšanas termiņi

  (precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem)

  V.3.3. Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu
  Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
  Pasta adrese
  Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
  E-pasta adreseTālruņa numurs
  Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)Faksa numurs

  VI IEDAĻA: IZMAIŅAS LĪGUMĀ

  VI.1. Iepirkuma apraksts pēc izmaiņām

  VI.1.1. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenās vārdnīcas kods [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  Papildvārdnīcas kods1, 2 [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  VI.1.2.Iepirkuma nomenklatūras (CPV) papildu kods1

  Galvenās vārdnīcas kods [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  Papildvārdnīcas kods1, 2 [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  VI.1.3. Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

  NUTS kods [   ] [   ] [   ] [   ]

  Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

  VI.1.4. Iepirkuma apraksts

  (būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu veids un daudzums)

  VI.1.5. Līguma, vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks

  Darbības laiks mēnešos [   ] vai dienās [   ] (no līguma noslēgšanas dienas) vai

  Uzsākšana (dd/mm/gggg)

  Izpilde (dd/mm/gggg)

  Pamatojums vispārīgās vienošanās darbības termiņam, kas pārsniedz četrus gadus

  VI.1.6. Informācija par līguma vai daļas līgumcenu (bez PVN, tikai cipariem)

  Kopējā līgumcena                  Valūta

  Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: ○ Jā ○ Nē

  VI.1.7. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

  Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs

  Pasta adrese2

  Pilsēta/NovadsNUTS kodsPasta indekssValsts
  E-pasta adrese2Tālruņa numurs2
  Vispārējā interneta adrese2 (norādīt vispārējo interneta adresi)Faksa numurs2
  Uzvarējušais pretendents ir MVU: ○ Jā ○ Nē

  VI.2. Informācija par izmaiņām

  VI.2.1. Izmaiņu veids un apmērs (ar norādi par iespējamām iepriekšējām izmaiņām līgumā)

  VI.2.2. Izmaiņu iemesli:

  ○ Nepieciešami sākotnēji uzvarējušā pretendenta veikti papildu būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes.

  Apraksts par ekonomiskajiem un tehniskajiem iemesliem un neērtībām vai būtisku izmaksu pieaugumu, kas kavē uzvarējušā pretendenta maiņu

  ○ Izmaiņas ir vajadzīgas tādu apstākļu dēļ, ko rūpīgs pasūtītājs nevarēja paredzēt. To apstākļu apraksts, kas radījuši nepieciešamību pēc izmaiņām, un skaidrojums par šo apstākļu neparedzamību

  VI.2.3. Cenas pieaugums

  Atjauninātā kopējā līgumcena pirms izmaiņām (ņemot vērā iespējamās iepriekšējās līguma izmaiņas un cenas pielāgojumus; bez PVN)                  Valūta

  Kopējā līgumcena pēc izmaiņām (bez PVN)                  Valūta

  Piezīmes.
  1 Sadaļu atkārto tik reižu, cik nepieciešams.
  2 Informāciju norāda, ja prasība ir piemērojama.
  3 Informāciju aizpilda Iepirkumu uzraudzības birojs.

  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  12. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 28. februāra
  noteikumiem Nr. 103
  Paziņojums par plānoto līgumu (paraugs)

  I IEDAĻA: Pasūtītājs

  I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i) (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

  (sadaļu atkārto tik reižu, cik nepieciešams)

  Pilns nosaukums

  Reģistrācijas numurs

  Pasta adrese
  Pilsēta/NovadsKopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) kodsPasta indekssValsts
  Kontaktpersonas vārds, uzvārdsTālruņa numurs
  E-pasta adreseFaksa numurs

  Interneta adrese(-es):

  Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)

  Pircēja profila adrese (norādīt interneta adresi)

  I.2. Kopējais iepirkums: ○ Jā ○ Nē

  Ja atbilde ir "jā":

  ○ Līgums ietver kopējo iepirkumu

  Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā norādīt piemērojamo(-os) valsts iepirkuma likumu(-us)

  ○ Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

  I.3. Saziņa

  ○ Tieša, neierobežota bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā (norādīt interneta adresi)

  ○ Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt (norādīt interneta adresi)

  Papildu informāciju var saņemt:

  ○ Iepriekš minētajā kontaktpunktā

  ○ Citā adresē (norādīt citu adresi)

  Piedāvājumi vai pieteikumi jāiesniedz:

  ○ Elektroniski (norādīt interneta adresi)

  ○ Iepriekš minētajā kontaktpunktā

  ○ Šādā adresē (norādīt citu adresi)

  ○ Elektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami.

  Tieša, neierobežota bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (norādīt interneta adresi)

  I.4. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

  ○ Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas

  ○ Valsts aģentūra/birojs

  ○ Reģionāla vai vietēja iestāde

  ○ Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs

  ○ Publisko tiesību subjekts

  ○ Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija

  ○ Cits (norādīt)

  ○ Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

  ○ Aizsardzība

  ○ Sabiedriskā kārtība un drošība

  ○ Vide

  ○ Ekonomika un finanses

  ○ Veselība

  ○ Dzīvokļu un komunālā saimniecība

  ○ Sociālā aizsardzība

  ○ Atpūta, kultūra un reliģija

  ○ Izglītība

  ○ Cita (norādīt)

  II IEDAĻA: Līguma priekšmets

  II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

  II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

  NUTS kods [   ] [   ] [   ] [   ]

  (norādīt tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

  ○ Būvdarbi ○ Piegāde ○ Pakalpojumi

  Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

  II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

  II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

  Galvenās vārdnīcas kods [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  Papildu kods(-i) [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās: ○ Jā ○ Nē

  Ja atbilde ir "jā", piedāvājumi jāiesniedz par: ○ Tikai vienu daļu ○ Maksimālo daļu skaitu (norādīt daļu skaitu) ○ Visām daļām

  ○ Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam

  ○ Pasūtītājs saglabā tiesības piešķirt līgumus, kas ietver šādas daļas vai daļu grupas

  II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš:

  Līguma darbības laiks mēnešos [   ] [   ] vai dienās [   ] [   ] [   ] [   ] (no līguma noslēgšanas dienas)

  vai no [   ] [   ] / [   ] [   ] / [   ] [   ] [   ] [   ] (dd/mm/gggg) līdz [   ] [   ] / [   ] [   ] / [   ] [   ] [   ] [   ] (dd/mm/gggg)

  III IEDAĻA: PROCEDŪRA

  III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

  III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

  Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz

  Datums (dd/mm/gggg)

  Darba laiks

  III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s):
  ESCSDADEETELENFRITLV
            
  LTHUMTNLPLPTSKSLFISV
            
  Citas

  III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

  Datums (dd/mm/gggg)

  Laiks

  III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

  Datums (dd/mm/gggg)                  Laiks

  Vieta

  III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi: ○ Jā ○ Nē

  (ja atbilde ir " jā" , atsauce uz projektu(-iem) un/vai programmu(-ām))

  III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības: ○ Jā ○ Nē

  (ja atbilde ir " jā" , norādiet informāciju par šīm prasībām)

  Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums:

  1. Biroja papīrs

  2. Biroja tehnika

  3. Datortehnika

  4. Autotransports

  5. Pārtika un ēdināšanas pakalpojumi

  6. Tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi

  7. Iekštelpu apgaismojums

  8. Ielu apgaismojums un satiksmes signāli

  9. Ceļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana

  10. Ūdens sildītāji

  11. Būvdarbi (biroju ēkas)

  12. Dārzkopības produkti un pakalpojumi

  13. Elektroenerģija

  14. Klozetpodi un pisuāri

  15. Koģenerācija

  16. Mēbeles

  17. Notekūdeņu infrastruktūra

  18. Sienu paneļi

  19. Sanitārtehniskā armatūra

  20. Tekstilpreces

  21. Veselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)

  22. Cita

  Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību: ○ Jā ○ Nē

  (ja atbilde ir " jā" , norādīt informāciju par šīm prasībām)

  Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi: ○ Jā ○ Nē

  (ja atbilde ir " jā" , norādīt informāciju par šīm prasībām)

  III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)
  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  13. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 28. februāra
  noteikumiem Nr. 103

  (Pielikums grozīts ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 623)

  Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu (paraugs)

  I IEDAĻA: PASŪTĪTĀJS

  I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i) (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

  Pilns nosaukums

  Reģistrācijas numurs

  Pasta adrese
  Pilsēta/NovadsKopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) kodsPasta indekssValsts
  Kontaktpersonas vārds, uzvārdsTālruņa numurs
  E-pasta adreseFaksa numurs

  Interneta adrese(-es):

  Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)

  Pircēja profila adrese (norādīt interneta adresi)

  I.2. Kopējais iepirkums: ○ Jā ○ Nē

  Ja atbilde ir "jā":

  ○ Līgums ietver kopējo iepirkumu

  Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā norādīt piemērojamo(-os) valsts iepirkuma likumu(-us)

  ○ Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

  I.3. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

  ○ Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas

  ○ Valsts aģentūra/birojs

  ○ Reģionāla vai vietēja iestāde

  ○ Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs

  ○ Publisko tiesību subjekts

  ○ Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija

  ○ Cits (norādīt)

  ○ Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

  ○ Aizsardzība

  ○ Sabiedriskā kārtība un drošība

  ○ Vide

  ○ Ekonomika un finanses

  ○ Veselība

  ○ Dzīvokļu un komunālā saimniecība

  ○ Sociālā aizsardzība

  ○ Atpūta, kultūra un reliģija

  ○ Izglītība

  ○ Cita (norādīt)

  II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

  II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

  II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

  NUTS kods [   ] [   ] [   ] [   ]

  ○ Būvdarbi ○ Piegāde ○ Pakalpojumi

  Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

  II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

  II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

  Galvenās vārdnīcas kods [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] – [   ]

  Papildu kods(-i) [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ]– [   ]

  II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās: ○ Jā ○ Nē
  II.6. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli (PVN))                  Valūta

  III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

  III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

  IV IEDAĻA: LĒMUMA PIEŅEMŠANA1

  Līguma Nr.

  Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums

  IV.1. Līguma noslēgšanas datums (dd/mm/gggg)

  IV.2. Informācija par piedāvājumiem

  Saņemto piedāvājumu skaits

  Saņemto mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) piedāvājumu skaits2

  To piedāvājumu skaits, kas saņemti no citu Eiropas Savienības dalībvalstu pretendentiem2

  To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem ārpus Eiropas Savienības dalībvalstīm2

  Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits2

  Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: ○ Jā ○ Nē

  IV.3. Informācija par uzvarētāju

  Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds)

  Pasta adrese2

  Pilsēta/NovadsNUTS kodsPasta indekssValsts
  E-pasta adrese2Tālruņa numurs2
  Vispārējā interneta adrese2 (norādīt vispārējo interneta adresi)Faksa numurs2
  Uzvarējušais pretendents ir MVU: ○ Jā ○ Nē

  IV.4. Informācija par līgumcenu(tikai cipariem)

  Piedāvātā līgumcena (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

  Valūta

  Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

  Valūta

  V IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

  V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi: ○ Jā ○ Nē

  (ja atbilde ir " jā" , atsauce uz projektu(-iem) un/vai programmu(-ām))

  V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības: ○ Jā ○ Nē
  (ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām)
  Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums:

  1. Biroja papīrs

  2. Drukas iekārtas

  3. Datortehnika un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) infrastruktūra

  4. Transports

  5. Pārtika un ēdināšanas pakalpojumi

  6. Tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi

  7. Iekštelpu apgaismojums

  8. Ielu apgaismojums un satiksmes signāli

  9. Ceļu būve un satiksmes zīmes

  10. Ūdens sildītāji siltuma ražošanai

  11. Biroja ēku projektēšana, būvdarbi un apsaimniekošana

  12. Dārzkopības produkti un pakalpojumi

  13. Elektroenerģija

  14. Klozetpodi un pisuāri

  15. Koģenerācijas iekārtas

  16. Mēbeles

  17. Notekūdeņu infrastruktūra

  18. Sienu paneļi

  19. Izlietnes krāni, dušas uzgaļi un to aprīkojums

  20. Tekstilpreces

  21. Veselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)

  22. Atpūtas un sporta infrastruktūra

  23. Cita

  Kopējais šajā paziņojumā publicētajos līgumos iegādājamo vai pakalpojumu sniegšanā iesaistāmo transportlīdzekļu skaits un to transportlīdzekļu skaits un kategorijas, uz kuriem attiecas tīro transportlīdzekļu prasības2
  KategorijaSkaits
  kopātīrais transports
  M1 (pasažieru automobilis)  
  M2 (autobuss)  
  N1 (vieglais komerciālais transportlīdzeklis)  
  N2 (lieljaudas transportlīdzeklis)  
  N3 (lieljaudas transportlīdzeklis)  
  I un A klases M3 (autobuss)  
  - no tiem bezemisiju I un A klases M3 (autobuss)Neaizpilda 
  Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību: ○ Jā ○ Nē
  (ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām)
  Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi: ○ Jā ○ Nē
  (ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām)
  V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

  Piezīmes.
  1 Sadaļu atkārto tik reižu, cik nepieciešams.
  2 Informāciju norāda, ja prasība ir piemērojama.

  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  14. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 28. februāra
  noteikumiem Nr. 103

  (Pielikums MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 646 redakcijā)

  Paziņojums par apspriedi (paraugs)

  ○ Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu

  1. Pasūtītājs (nosaukums, adrese un kontaktpunkts)

  Pilns nosaukums

  Reģistrācijas numurs

  Pasta adrese
  Pilsēta/NovadsKopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) kodsPasta indekssValsts
  KontaktpersonaTālruņa numurs
  E-pasta adreseFaksa numurs

  Tīmekļvietnes adrese(-es):

  Vispārējā tīmekļvietnes adrese (norādīt vispārējo tīmekļvietnes adresi)

  Pircēja profila adrese (norādīt tīmekļvietnes adresi)

  2. Plānotais iepirkuma priekšmets
  3. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenās vārdnīcas kods [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]
  4. Līguma veids: ○ Būvdarbi ○ Piegāde ○ Pakalpojumi
  5. Termiņš, līdz kuram var sniegt komentārus: datums (dd/mm/gggg)
  6. E-pasta adrese(-es), uz kuru(-ām) nosūtāmi komentāri
  7. Cita informācija (ja nepieciešams)
  8. Pievienotie dokumenti 

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.