2. Bērnu tiesību aizsardzība, sociālais atbalsts un jauniešu lietas 26 rezultāti

 • Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Bērnu tiesību aizsardzības likums I nodaļa. Vispārīgie noteikumi 1.pants. Likumā lietotie terminiLikumā ir lietoti šādi termini:1) bārenis — bērns, kura vecāki ir miruši vai likumā noteiktajā kārtībā atzīti par mirušiem;2) bez vecāku g...
  Dati iegūti:
 • Saeima ir pieņēmusi un Valstsprezidents izsludina šādu likumu: Bāriņtiesu likums I nodaļaVispārīgie noteikumi 1.pants. Likuma mērķisLikuma mērķis ir noteikt bāriņtiesas izveidošanas principus un kārtību, bāriņtiesas kompetenci un darbības principus, kā arī bāriņtiesas lēmumu pieņemšanas un pārsūdzē...
  Dati iegūti:
 • Pieejama arī Civillikuma publikācija, kurā vienkopus lasāmas visas daļas, — Civillikums. Lūdzam ņemt vērā, ka minētajā publikācijā nav pieejams pilnīgs vēsturisko redakciju saraksts, kā arī iespējas pie pantiem. LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS Civillikums. PIRMĀ DAĻA. Ģimenes...
  Dati iegūti:
 • Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu 1.pants. Eiropas Padomes 1996.gada 25.janvāra Konvencija par bērnu tiesību piemērošanu (turpmāk — Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta. 2.pants. S...
  Dati iegūti:
 • Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem. Starptautiskais līgums precizēts ar Saeimas Ārlietu komisijas 04.10.2023. lēmumu.   BĒRNU TIESĪBU KONVENCIJA P...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.1037 Rīgā 2006.gada 19.decembrī (prot. Nr.68 44.§) Bāriņtiesas darbības noteikumi Izdoti saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 3.panta trešo daļu I. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka bāriņtiesas darba organizāciju, foto, video un skaņu ierakstu ieguves, glabāšanas un pu...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.173Rīgā 2014.gada 1.aprīlī (prot. Nr.19, 17.§) Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu Izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma5.1 panta otro daļu 1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā...
  Dati iegūti:
 • Tiesību akts ir zaudējis spēku.Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumus Nr. 611 "Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikums". Ministru kabineta noteikumi Nr.898Rīgā 2005.gada 29.novembrī (prot. Nr.70 51.§) Valsts ...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 545Rīgā 2017. gada 12. septembrī (prot. Nr. 45 18. §) Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā Izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma6. panta trešo daļu 1. Noteikumi nosaka valsts un pašvaldību institūciju un nevalstisko organizāciju...
  Dati iegūti:
 • Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Par sociālo drošību I nodaļa Vispārīgie noteikumi 1. pants. Likuma uzdevumi(1) Šis likums nosaka sociālās drošības sistēmas veidošanas un darbības principus, personu galvenās sociālās tiesības un pienākumus, to realizēšanas pamatnosacī...
  Dati iegūti:
 • Saeima ir pieņēmusi un Valstsprezidents izsludina šādu likumu: Invaliditātes likums I nodaļaVispārīgie noteikumi 1.pants. Likumā lietotie terminiLikumā ir lietoti šādi termini:1) asistents — fiziskā persona, kas sniedz atbalstu personai ar ļoti smagas vai smagas pakāpes funkcionēšanas ierobežoju...
  Dati iegūti:
 • Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums I nodaļaVispārīgie noteikumi 1.pants. Likumā lietotie terminiLikumā ir lietoti šādi termini:1) aprūpe mājās — pakalpojumi mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu a...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.857Rīgā 2005.gada 15.novembrī (prot. Nr.66 1.§) Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās Izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12.panta ce...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.9Rīgā 2011.gada 4.janvārī (prot. Nr.1 26.§) Noteikumi par individuālo rehabilitācijas plānu personai ar prognozējamu invaliditāti un personai ar invaliditāti Izdoti saskaņā ar Invaliditātes likuma 10.panta otro daļu I. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka:1.1. ind...
  Dati iegūti:
 • Tiesību akts ir zaudējis spēku.Skatīt Ministru kabineta 2022. gada 2. novembra noteikumus Nr. 682 "Kārtība, kādā persona saņem valsts finansētus profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus un profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu". ...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.1208Rīgā 2010.gada 28.decembrī (prot. Nr.75 18.§) Noteikumi par psihologa pakalpojuma apjomu personai līdz 18 gadiem, kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim, un pakalpojuma saņemšanas kārtību Izdoti saskaņā ar I...
  Dati iegūti:
 • Tiesību akts ir zaudējis spēku. Ministru kabineta noteikumi Nr.1170Rīgā 2010.gada 21.decembrī (prot. Nr.74 59.§) Noteikumi par kārtību, kādā personas ar invaliditāti saņem atbalstu mājokļa pielāgošanai, un atbalsta saņemšanas nosacījumiem Izdoti saskaņā ar Invaliditātes ...
  Dati iegūti:
 • Tiesību akts ir zaudējis spēku.Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumus Nr. 864 "Kārtība, kāda piešķir un izmaksā ģimenes valsts pabalstu un piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti". Ministru kabineta n...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.1607Rīgā 2009.gada 22.decembrī (prot. Nr.89 88.§) Noteikumi par bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu(Noteikumu nosaukums MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 12 redakcijā) Izdoti saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 15.panta pirmo daļu,16.panta pirmo daļu un 17.panta ...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 578Rīgā 2019. gada 3. decembrī (prot. Nr. 56 7. §) Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumuun sociālās palīdzības likuma3. panta otro daļu, 13....
  Dati iegūti:

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2023.