(7) Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību

 • Dati iegūti: 2023. gada 7. decembris, 08:06
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 102

  Rīgā 2017. gada 28. februārī (prot. Nr. 10 5. §)
  Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību
  Izdoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 77. pantu,
  Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma
  83. panta pirmo daļu,
  Publiskās un privātās partnerības likuma 121. pantu,
  Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 71. pantu
  un Statistikas likuma 11. pantu
  (MK 13.11.2018. noteikumu Nr. 685 redakcijā)
  1. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka statistikas pārskatu saturu un oficiālās statistikas veidlapu paraugus iepirkumu jomā (turpmāk – veidlapas), ko aizpilda pasūtītāji Publisko iepirkumu likuma izpratnē un Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma izpratnē (turpmāk – pasūtītājs), sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma izpratnē (turpmāk – sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs) un publiskie partneri vai to pārstāvji Publiskās un privātās partnerības likuma izpratnē (turpmāk – publiskais partneris vai tā pārstāvis), kā arī šo veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību.

  (MK 13.11.2018. noteikumu Nr. 685 redakcijā)

  2. Pasūtītājs, sagatavojot pārskatus par iepirkumiem, izmanto šādas veidlapas:

  2.1. veidlapa Nr. 1-PIL "Publisko iepirkumu gada pārskats" (turpmāk – veidlapa Nr. 1-PIL) (1. pielikums);

  2.2. veidlapa Nr. 3-ADJIL "Pārskats par pasūtītāju veiktajiem iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā" (turpmāk – veidlapa Nr. 3-ADJIL) (2. pielikums).

  3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, sagatavojot pārskatus par iepirkumiem, izmanto šādas veidlapas:

  3.1. veidlapa Nr. 2-SPSIL "Pārskats par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumiem" (turpmāk – veidlapa Nr. 2-SPSIL) (3. pielikums);

  3.2. veidlapa Nr. 4-ADJIL/SPSIL "Pārskats par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veiktajiem iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā" (turpmāk – veidlapa Nr. 4-ADJIL/SPSIL) (4. pielikums).

  3.1 Publiskais partneris vai tā pārstāvis, sagatavojot pārskatu par iepirkumiem, izmanto veidlapu Nr. 5-PPPL "Pārskats par koncesijas līgumiem" (turpmāk – veidlapa Nr. 5-PPPL) (5. pielikums).

  (MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  4. Persona, kura vienlaikus ir pasūtītājs un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, aizpilda šo noteikumu 2. un 3. punktā minētās veidlapas un iesniedz tās Iepirkumu uzraudzības birojā.

  5. Pārskatus par pārtikas produktu piegādes līgumiem, kas noslēgti, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 19. panta trešajā daļā paredzēto izņēmumu, iesniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām zaļajam publiskajam iepirkumam un tā piemērošanas kārtību.

  6. Pasūtītājs par iepriekšējo kalendāra gadu aizpilda šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minēto pārskatu (veidlapa Nr. 3-ADJIL), bet sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs – šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minēto pārskatu (veidlapa Nr. 4-ADJIL/SPSIL) un iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojā, ja attiecīgajā pārskata periodā tas ir veicis iepirkumus saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kurš iepirkumus ir veicis saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, par iepriekšējo kalendāra gadu aizpilda šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minēto pārskatu (veidlapa Nr. 1-PIL) un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā Publisko iepirkumu likuma 83. pantā noteiktajā termiņā.

  (MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  7. (Svītrots ar MK 03.05.2017. noteikumiem Nr. 245)

  8. Pārskatus pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kā arī publiskais partneris vai tā pārstāvis Iepirkumu uzraudzības birojā iesniedz elektroniski, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē pieejamo Iepirkumu uzraudzības biroja pārziņā esošo valsts informācijas sistēmu "Publikāciju vadības sistēma" (turpmāk – Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietne).

  (MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  9. Ja Iepirkumu uzraudzības birojs konstatē kļūdas pasūtītāja, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vai publiskā partnera vai tā pārstāvja sagatavotajā pārskatā, tas par to informē pasūtītāju, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vai publisko partneri vai tā pārstāvi. Pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai publiskais partneris vai tā pārstāvis novērš konstatētās kļūdas un triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojā precizētu pārskatu.

  (MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  2. Veidlapas Nr. 1-PIL aizpildīšanas kārtība
  2.1. Veidlapas Nr. 1-PIL aizpildīšanas vispārīgie nosacījumi

  10. Pasūtītājs veidlapā Nr. 1-PIL iekļauj informāciju par veiktajiem iepirkumiem, par kuriem iepriekšējā kalendāra gadā ir noslēgti iepirkuma līgumi vai vispārīgās vienošanās.

  11. Veidlapā Nr. 1-PIL iekļaujamo informāciju iegūst no iepriekšējā kalendāra gadā noslēgtajiem iepirkuma līgumiem un vispārīgo vienošanos nosacījumiem, citas ar iepirkumiem saistītās dokumentācijas, kā arī grāmatvedības uzskaites datiem.

  12. Ja pasūtītājs veidlapu Nr. 1-PIL aizpilda tikai par saviem noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, tas veidlapas attiecīgajā ailē atzīmē, ka pārskats aizpildīts par vienu pasūtītāju. Ja pasūtītāja pakļautībā vai pārraudzībā ir vairākas iestādes, kuras ir pasūtītāji Publisko iepirkumu likuma izpratnē, tas var iesniegt konsolidētu pārskatu, veidlapas Nr. 1-PIL attiecīgajā ailē atzīmējot, ka pārskats aizpildīts par vairākiem pasūtītājiem, un pievienojot informāciju par tiem, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja pasūtītāju datubāzi. Ja attiecīgais pasūtītājs šajā datubāzē nav reģistrēts, pasūtītājs pievieno par to informāciju, norādot šī pasūtītāja nosaukumu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru un adresi.

  13. Pārskatā iekļaujamās līgumcenas, kā arī noslēgto iepirkuma līgumu kopējās summas norāda kā kopējo samaksu par iepirkuma līgumu izpildi, neņemot vērā pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) (izņemot 200. un 210. rindu, kur norādītajā noslēgto iepirkuma līgumu kopējā summā iekļauj PVN). Līgumcenas un noslēgto iepirkuma līgumu kopējās summas norāda veselos euro, neņemot vērā centus.

  (Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 589; MK 13.10.2020. noteikumiem Nr. 626)

  14. Noslēgto iepirkuma līgumu kopējās summas pasūtītājs veidlapā Nr. 1-PIL norāda atbilstoši faktiski noslēgto iepirkuma līgumu līgumcenām kopā.

  2.2. Veidlapas Nr. 1-PIL 1. sadaļa "Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmumi"

  15. No 010. rindas līdz 190. rindai norāda visus tos iepirkuma līgumus, kuri noslēgti iepriekšējā kalendāra gadā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 5. pantu un kuru līgumcena atbilst Publisko iepirkumu likuma 5. pantā noteiktajam. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem kopā.

  (Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 589; MK 13.10.2020. noteikumiem Nr. 626)

  16. No 010. rindas līdz 190. rindai ailes "Noslēgto iepirkuma līgumu skaits" un "Noslēgto iepirkuma līgumu kopējā summa (euro) bez PVN" aizpilda, ja iepirkuma līgumi noslēgti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 5. pantu.

  (Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 589; MK 13.10.2020. noteikumiem Nr. 626)

  2.3. Veidlapas Nr. 1-PIL 2. sadaļa "Faktiski izlietotie naudas līdzekļi"

  17. 200. rindas ailē "Faktiski izlietotie naudas līdzekļi (euro) ar PVN" norāda visus pārskata periodā kopā veiktos maksājumus par iepirkumiem, tajā skaitā:

  17.1. maksājumus par attiecīgajā un iepriekšējos pārskata periodos noslēgtajiem iepirkuma līgumiem;

  17.2. maksājumus par iepirkuma līgumiem, kuri noslēgti, pamatojoties uz centralizēto iepirkumu institūciju veiktajiem iepirkumiem (arī izmantojot elektronisko iepirkumu sistēmu);

  17.3. maksājumus par iepirkuma līgumiem (pavadzīmes, čekus un citus grāmatvedības attaisnojuma dokumentus), kuri noslēgti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3., 4. vai 5. pantu un par kuriem informācija ir norādīta veidlapas Nr. 1-PIL 1. un 3. sadaļā;

  17.4. maksājumus par pārējiem iepirkuma līgumiem neatkarīgi no to līgumcenas (veiktos maksājumus par iepirkumiem, sākot no viena euro).

  (Grozīts ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 589; MK 13.10.2020. noteikumiem Nr. 626)

  18. 210. rindas ailē "Faktiski izlietotie naudas līdzekļi (euro) ar PVN" norāda visus pārskata periodā kopā veiktos maksājumus par iepirkumiem, kuri veikti, izmantojot elektronisko iepirkumu sistēmu.

  (Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 589; MK 13.10.2020. noteikumiem Nr. 626)

  2.4. Veidlapas Nr. 1-PIL 3. sadaļa "Iepirkumi, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to"

  (Apakšnodaļa svītrota ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  19. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  20. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  21. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  22. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  23. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  24. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  25. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  26. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  27. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  2.5. Veidlapas Nr. 1-PIL 3. sadaļa "Publisko iepirkumu likuma piemērošanas izņēmumi"

  (Apakšnodaļas nosaukums grozīts ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  28. Veidlapas 3. sadaļā norāda iepirkuma līgumus, kuri iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 3. un 4. pantā noteiktajiem likuma piemērošanas izņēmumiem. Par katru noslēgto iepirkuma līgumu aizpilda atsevišķu rindu.

  (Grozīts ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 589)

  29. Veidlapas 3. sadaļā neiekļauj informāciju par līgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3. panta pirmās daļas 7. vai 9. punktu vai minētā panta septīto, astoto un devīto daļu.

  (Grozīts ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  30. Ailē "Iepirkuma līguma nosaukums" norāda katra noslēgtā iepirkuma līguma nosaukumu.

  31. Ailē "Publisko iepirkumu likuma 3. un 4. panta pamatojums" norāda Publisko iepirkumu likuma 3. un 4. pantā minēto attiecīgo normu, uz kuru pamatojoties ir noslēgts iepirkuma līgums.

  (Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 589)

  32. Ailē " Noslēgtā iepirkuma līguma līgumcena (euro) bez PVN" norāda noslēgtā iepirkuma līguma līgumcenu euro bez PVN.

  3. Veidlapas Nr. 2-SPSIL aizpildīšanas kārtība
  3.1. Veidlapas Nr. 2-SPSIL aizpildīšanas vispārīgie nosacījumi

  33. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs veidlapā Nr. 2-SPSIL iekļauj informāciju par iepirkumiem, par kuriem pārskata periodā ir noslēgti iepirkuma līgumi vai vispārīgās vienošanās.

  34. Veidlapā Nr. 2-SPSIL iekļaujamo informāciju iegūst no pārskata periodā noslēgtajiem iepirkuma līgumiem un vispārīgo vienošanos nosacījumiem, kā arī grāmatvedības uzskaites datiem.

  35. Veidlapā Nr. 2-SPSIL iekļaujamās līgumcenas, kā arī noslēgto iepirkuma līgumu kopējās summas norāda kā iepirkuma līgumu un vispārīgo vienošanos kopējo summu veselos euro, neņemot vērā centus un PVN.

  36. Ar veidlapā Nr. 2-SPSIL un šo noteikumu 3.2. apakšnodaļā lietoto norādi "Eiropas Savienības līgumcenu robeža" ir saprotamas normatīvajos aktos par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu līgumcenu robežām noteiktās līgumcenu robežvērtības, kas atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 40. panta otrajā daļā minētajam gadījumam.

  (Grozīts ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  3.2. Veidlapas Nr. 2-SPSIL 1. sadaļa "Iepirkumi, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu"

  37. 010. rindā norāda to noslēgto publisko būvdarbu līgumu (pavadzīmes un čekus, ja nav rakstiska līguma) skaitu un kopējo summu, kuru līgumcena ir no viena euro līdz būvdarbu līgumiem noteiktajai Eiropas Savienības līgumcenas robežai. Minēto rindu aizpilda par visiem noslēgtajiem būvdarbu līgumiem kopā.

  38. 020. rindā norāda to noslēgto piegādes līgumu (pavadzīmes un čekus, ja nav rakstiska līguma) skaitu un kopējo summu, kuru līgumcena ir no viena euro līdz piegādes līgumiem noteiktajai Eiropas Savienības līgumcenas robežai. Minēto rindu aizpilda par visiem noslēgtajiem piegādes līgumiem kopā.

  39. 030. rindā norāda to noslēgto pakalpojumu līgumu (pavadzīmes un čekus, ja nav rakstiska līguma) skaitu un kopējo summu, kuru līgumcena ir no viena euro līdz pakalpojumu līgumiem noteiktajai Eiropas Savienības līgumcenas robežai. Minēto rindu aizpilda par visiem noslēgtajiem pakalpojumu līgumiem kopā.

  40. 040. rindā norāda noslēgto būvdarbu līgumu, piegādes līgumu un pakalpojumu līgumu kopējo skaitu un kopējo summu euro, neņemot vērā PVN. Minētā rinda tiek aprēķināta automātiski.

  3.3. Veidlapas Nr. 2-SPSIL 2. sadaļa "Iepirkumi, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to"

  (Apakšnodaļa svītrota ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  41. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  42. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  43. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  44. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  45. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  46. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  47. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  48. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  49. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  50. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  51. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  3.4. Veidlapas Nr. 2-SPSIL 2. sadaļa "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma piemērošanas izņēmumi"

  (Apakšnodaļas nosaukums grozīts ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  52. Veidlapas Nr. 2-SPSIL 2. sadaļā norāda iepirkuma līgumus, kas iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti, pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma III nodaļā noteiktajiem likuma piemērošanas izņēmumiem. Par katru noslēgto iepirkuma līgumu aizpilda atsevišķu rindu.

  (Grozīts ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  53. Veidlapas Nr. 2-SPSIL 2. sadaļā neiekļauj informāciju par iepirkuma līgumiem, kas noslēgti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 10. panta pirmās daļas 9. vai 11. punktu vai minētā panta ceturto vai piekto daļu.

  (Grozīts ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  54. Ailē "Iepirkuma līguma nosaukums" norāda katra noslēgtā iepirkuma līguma nosaukumu.

  55. Ailē "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma III nodaļā noteiktais pamatojums" norāda Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma III nodaļas attiecīgo normu, uz kuru pamatojoties ir noslēgts iepirkuma līgums.

  56. Ailē "Noslēgtā iepirkuma līguma līgumcena (euro) bez PVN" norāda noslēgtā iepirkuma līguma līgumcenu, sākot no viena euro, bez PVN.

  4. Veidlapas Nr. 3-ADJIL aizpildīšanas kārtība
  4.1. Veidlapas Nr. 3-ADJIL aizpildīšanas vispārīgie nosacījumi

  57. Veidlapā Nr. 3-ADJIL iekļauj informāciju par:

  57.1. decentralizēti veiktajiem iepirkumiem, par kuriem iepriekšējā kalendāra gadā ir noslēgti iepirkuma līgumi vai vispārīgās vienošanās;

  57.2. centralizēti veiktajiem iepirkumiem, par kuriem Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem.

  (Grozīts ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  58. Veidlapā Nr. 3-ADJIL iekļaujamo informāciju iegūst no iepriekšējā kalendāra gadā noslēgtajiem iepirkuma līgumiem un vispārīgo vienošanos nosacījumiem, bet par centralizēti veiktajiem iepirkumiem – arī no Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē pārskata periodā publicētajiem paziņojumiem par iepirkuma procedūras rezultātiem.

  59. Ja iepirkumi veikti decentralizēti, veidlapā Nr. 3-ADJIL iekļaujamās līgumcenas un summas norāda kā kopējo samaksu par iepirkuma līgumu izpildi, norādot tās atbilstoši faktiski noslēgto iepirkuma līgumu līgumcenām veselos euro, neņemot vērā centus un PVN.

  60. Ja iepirkumi veikti centralizēti, veidlapā Nr. 3-ADJIL iekļaujamās līgumcenas un summas norāda kā kopējo piedāvājumā norādīto cenu veselos euro, neņemot vērā centus un PVN.

  61. Informāciju par tādu pasūtītāja noslēgto būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumu kopējo summu, kuru kopējā līgumcena ir mazāka par Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta pirmajā daļā noteiktajām robežām, kā arī informāciju par pārskata periodā veiktajiem maksājumiem aizsardzības un drošības iepirkumu jomā norāda veidlapas Nr. 1-PIL 2. sadaļā "Faktiski izlietotie naudas līdzekļi", ievērojot šo noteikumu 2.3. apakšnodaļā minēto aizpildīšanas kārtību.

  (Grozīts ar MK 03.05.2017. noteikumiem Nr. 245; MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  62. Ar veidlapā Nr. 3-ADJIL un šo noteikumu 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. un 4.7. apakšnodaļā lietoto norādi "Eiropas Savienības līgumcenu robeža" ir saprotamas normatīvajos aktos par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā noteiktās līgumcenu robežvērtības, kas atbilst Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 36. panta ceturtajā daļā minētajam gadījumam.

  (Grozīts ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  4.2. Veidlapas Nr. 3-ADJIL 1. sadaļa "Būvdarbu iepirkumi"

  63. No 010. rindas līdz 120. rindai norāda būvdarbu iepirkumus, par kuriem iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti būvdarbu iepirkuma līgumi vai Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē iepriekšējā kalendāra gadā publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem. Būvdarbu iepirkumus grupē pēc līgumcenas robežas un piemērotās iepirkuma procedūras.

  64. Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus būvdarbu iepirkuma līgumus, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to (vienam līgumam vai vairākiem līgumiem kopā, ja tie noslēgti vienas iepirkuma procedūras ietvaros), un attiecīgie iepirkuma līgumi noslēgti, decentralizēti piemērojot slēgtu konkursu, aizpilda 010. rindu, sarunu procedūru – 030. rindu, konkursa dialogu – 050. rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem kopā.

  65. Ja pasūtītājs kā centralizēto iepirkumu institūcija būvdarbu iepirkumos ir piemērojis iepirkuma procedūras, par kurām Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem, un piedāvājumos norādītās cenas ir vienādas ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielākas par to, un attiecīgajiem iepirkumiem piemērots slēgts konkurss, aizpilda 020. rindu, sarunu procedūra – 040. rindu, konkursa dialogs – 060. rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros veiktajiem iepirkumiem kopā.

  66. Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus būvdarbu iepirkuma līgumus, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu, bet vienāda ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta pirmajā daļā minēto līgumcenu robežu, no kuras piemēro iepirkuma procedūras, vai lielāka par to (vienam līgumam vai vairākiem līgumiem kopā, ja tie noslēgti vienas iepirkuma procedūras ietvaros), un attiecīgie iepirkuma līgumi noslēgti, decentralizēti piemērojot slēgtu konkursu, aizpilda 070. rindu, sarunu procedūru – 090. rindu, konkursa dialogu – 110. rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem kopā.

  67. Ja pasūtītājs kā centralizēto iepirkumu institūcija būvdarbu iepirkumos ir piemērojis iepirkuma procedūras, par kurām Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem, un piedāvājumos norādītās cenas ir mazākas par Eiropas Savienības līgumcenu robežu, bet vienādas ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta pirmajā daļā minēto līgumcenu robežu, no kuras piemēro iepirkuma procedūras, vai lielākas par to, un attiecīgajiem iepirkumiem piemērots slēgts konkurss, aizpilda 080. rindu, sarunu procedūra – 100. rindu, konkursa dialogs – 120. rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros veiktajiem iepirkumiem kopā.

  68. Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus būvdarbu iepirkuma līgumus, decentralizēti veicot iepirkumus saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta devīto daļu, aizpilda 130. rindu. Ja pasūtītājs kā centralizēto iepirkumu institūcija būvdarbu iepirkumos ir piemērojis Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta devīto daļu, aizpilda 140. rindu.

  69. Aizpildot kādu no 010. rindas līdz 140. rindai, obligāti aizpilda ailes "Iepirkuma procedūru vai iepirkumu skaits", "Noslēgto iepirkuma līgumu skaits" un "Vispārīgo vienošanos skaits" (ja tādas noslēgtas), "Piegādātāju skaits" (ja iepirkumi veikti centralizēti), aiļu grupu "Iepirkuma līgumu skaits ar komersantiem un pretendentu vai piegādātāju skaits no" un aili "Noslēgto iepirkuma līgumu vai piedāvājumos norādīto cenu kopējā summa (euro) bez PVN".

  4.3. Veidlapas Nr. 3-ADJIL 2. sadaļa "Piegādes iepirkumi"

  70. No 150. rindas līdz 260. rindai norāda piegādes iepirkumus, par kuriem iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti piegādes iepirkuma līgumi vai Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem. Piegādes iepirkumus grupē pēc līgumcenas robežas un piemērotās iepirkuma procedūras.

  71. Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus piegādes iepirkuma līgumus, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to (vienam līgumam vai vairākiem līgumiem kopā, ja tie noslēgti vienas iepirkuma procedūras ietvaros), un attiecīgie iepirkuma līgumi noslēgti, decentralizēti piemērojot slēgtu konkursu, aizpilda 150. rindu, sarunu procedūru – 170. rindu, konkursa dialogu – 190. rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem kopā.

  72. Ja pasūtītājs kā centralizēto iepirkumu institūcija piegādes iepirkumos ir piemērojis iepirkuma procedūras, par kurām Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem, un piedāvājumos norādītās cenas ir vienādas ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielākas par to, un attiecīgajiem iepirkumiem piemērots slēgts konkurss, aizpilda 160. rindu, sarunu procedūra – 180. rindu, konkursa dialogs – 200. rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros veiktajiem iepirkumiem kopā.

  73. Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus piegādes iepirkuma līgumus, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu, bet vienāda ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta pirmajā daļā minēto līgumcenu robežu, no kuras piemēro iepirkuma procedūras, vai lielāka par to (vienam līgumam vai vairākiem līgumiem kopā, ja tie noslēgti vienas iepirkuma procedūras ietvaros), un attiecīgie iepirkuma līgumi noslēgti, decentralizēti piemērojot slēgtu konkursu, aizpilda 210. rindu, sarunu procedūru – 230. rindu, konkursa dialogu – 250. rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem kopā.

  74. Ja pasūtītājs kā centralizēto iepirkumu institūcija piegādes iepirkumos ir piemērojis iepirkuma procedūras, par kurām Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem, un piedāvājumos norādītās cenas ir mazākas par Eiropas Savienības līgumcenu robežu, bet vienādas ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta pirmajā daļā minēto līgumcenu robežu, no kuras piemēro iepirkuma procedūras, vai lielākas par to, un attiecīgajiem iepirkumiem piemērots slēgts konkurss, aizpilda 220. rindu, sarunu procedūra – 240. rindu, konkursa dialogs – 260. rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros veiktajiem iepirkumiem kopā.

  75. Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus piegādes iepirkuma līgumus, decentralizēti veicot iepirkumus saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta devīto daļu, aizpilda 270. rindu. Ja pasūtītājs kā centralizēto iepirkumu institūcija piegādes iepirkumos ir piemērojis Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta devīto daļu, aizpilda 280. rindu.

  76. Aizpildot kādu no 150. rindas līdz 280. rindai, obligāti aizpilda ailes "Iepirkuma procedūru vai iepirkumu skaits", "Noslēgto iepirkuma līgumu skaits" un "Vispārīgo vienošanos skaits" (ja tādas noslēgtas), "Piegādātāju skaits" (ja iepirkumi veikti centralizēti), aiļu grupu "Iepirkuma līgumu skaits ar komersantiem un pretendentu vai piegādātāju skaits no" un aili "Noslēgto iepirkuma līgumu vai piedāvājumos norādīto cenu kopējā summa (euro) bez PVN".

  4.4. Veidlapas Nr. 3-ADJIL 3. sadaļa "Pakalpojumu iepirkumi"

  77. No 290. rindas līdz 440. rindai norāda pakalpojumu iepirkumus, par kuriem iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti pakalpojumu iepirkuma līgumi vai Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem. Pakalpojumu iepirkumus grupē pēc līgumcenas robežas un piemērotās iepirkuma procedūras.

  78. Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus pakalpojumu iepirkuma līgumus, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to (vienam līgumam vai vairākiem līgumiem kopā, ja tie noslēgti vienas iepirkuma procedūras ietvaros), un attiecīgie iepirkuma līgumi noslēgti, decentralizēti piemērojot slēgtu konkursu, aizpilda 290. rindu, sarunu procedūru – 310. rindu, konkursa dialogu – 330. rindu, bet, veicot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2. pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumu, aizpilda 350. rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem kopā.

  79. Ja pasūtītājs kā centralizēto iepirkumu institūcija pakalpojumu iepirkumos ir piemērojis iepirkuma procedūras, par kurām Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem, un piedāvājumos norādītās cenas ir vienādas ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielākas par to, un attiecīgajiem iepirkumiem piemērots slēgts konkurss, aizpilda 300. rindu, sarunu procedūra – 320. rindu, konkursa dialogs – 340. rindu, bet, ja veikts Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2. pielikumā minēto pakalpojumu iepirkums, aizpilda 360. rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros veiktajiem iepirkumiem kopā.

  80. Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus pakalpojumu iepirkuma līgumus, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu, bet vienāda ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta pirmajā daļā minēto līgumcenu robežu, no kuras piemēro iepirkuma procedūras, vai lielāka par to (vienam līgumam vai vairākiem līgumiem kopā, ja tie noslēgti vienas iepirkuma procedūras ietvaros), un attiecīgie iepirkuma līgumi noslēgti, decentralizēti piemērojot slēgtu konkursu, aizpilda 370. rindu, sarunu procedūru – 390. rindu, konkursa dialogu – 410. rindu, bet, veicot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2. pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumu, aizpilda 430. rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem kopā.

  81. Ja pasūtītājs kā centralizēto iepirkumu institūcija pakalpojumu iepirkumos ir piemērojis iepirkuma procedūras, par kurām Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem, un piedāvājumos norādītās cenas ir mazākas par Eiropas Savienības līgumcenu robežu, bet vienādas ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta pirmajā daļā minēto līgumcenu robežu, no kuras piemēro iepirkuma procedūras, vai lielākas par to, un attiecīgajiem iepirkumiem piemērots slēgts konkurss, aizpilda 380. rindu, sarunu procedūra – 400. rindu, konkursa dialogs – 420. rindu, bet, ja veikts Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2. pielikumā minēto pakalpojumu iepirkums, aizpilda 440. rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros veiktajiem iepirkumiem kopā.

  82. Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus pakalpojumu iepirkuma līgumus, decentralizēti veicot iepirkumus saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta devīto daļu, aizpilda 450. rindu. Ja pasūtītājs kā centralizēto iepirkumu institūcija pakalpojumu iepirkumos ir piemērojis Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta devīto daļu, aizpilda 460. rindu.

  83. Aizpildot kādu no 290. rindas līdz 460. rindai, obligāti aizpilda ailes "Iepirkuma procedūru vai iepirkumu skaits", "Noslēgto iepirkuma līgumu skaits" un "Vispārīgo vienošanos skaits" (ja tādas noslēgtas), "Piegādātāju skaits" (ja iepirkumi veikti centralizēti), aiļu grupu "Iepirkuma līgumu skaits ar komersantiem un pretendentu vai piegādātāju skaits no" un aili "Noslēgto iepirkuma līgumu vai piedāvājumos norādīto cenu kopējā summa (euro) bez PVN".

  4.5. Veidlapas Nr. 3-ADJIL 4. sadaļa "Iepirkumi, piemērojot sarunu procedūru, nepublicējot paziņojumu par līgumu, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu, bet vienāda ar
  Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta pirmajā daļā minēto līgumcenu robežu, no kuras piemēro iepirkuma procedūras, vai lielāka par to"

  84. Veidlapas Nr. 3-ADJIL 4. sadaļu aizpilda, ja ir aizpildīta veidlapas 090., 100., 230., 240., 390. vai 400. rinda.

  85. Aizpildot veidlapas Nr. 3-ADJIL 4. sadaļu, norāda:

  85.1. decentralizēti veiktos iepirkumus, kuriem piemērota sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu, un uz kuru pamata slēgto līgumu līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu, bet vienāda ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta pirmajā daļā minēto līgumcenu robežu, no kuras piemēro iepirkuma procedūras, vai lielāka par to (vienam līgumam vai vairākiem līgumiem kopā, ja tie noslēgti vienas iepirkuma procedūras ietvaros);

  85.2. centralizēti veiktos iepirkumus, kuriem piemērota sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu, un piedāvājumā norādītā cena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu, bet vienāda ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta pirmajā daļā minēto līgumcenu robežu, no kuras piemēro iepirkuma procedūras, vai lielāka par to.

  86. Par iepirkumā piemēroto sarunu procedūru, nepublicējot paziņojumu par līgumu, pasūtītājs attiecīgajā veidlapas Nr. 3-ADJIL 4. sadaļas 470.–610. rindā norāda informāciju atbilstoši Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta sestās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. un 13. punkta pamatojumam.

  87. Pasūtītājs aizpilda veidlapas Nr. 3-ADJIL 4. sadaļas ailes "Iepirkuma procedūru skaits", "Iepirkuma līgumu skaits", "Vispārīgo vienošanos skaits" (ja tādas noslēgtas) un "Noslēgtā iepirkuma līguma līgumcena (euro) bez PVN".

  4.6. Veidlapas Nr. 3-ADJIL 5. sadaļa "Decentralizēti veikti iepirkumi, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to"

  88. Veidlapas Nr. 3-ADJIL 5. sadaļu aizpilda, ja ir aizpildīta veidlapas 010., 030., 050., 150., 170., 190., 290., 310., 330. vai 350. rinda.

  89. Aizpildot veidlapas Nr. 3-ADJIL 5. sadaļu, norāda decentralizēti veiktos iepirkumus, par kuriem iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti piegāžu, pakalpojumu un būvdarbu iepirkuma līgumi un vispārīgās vienošanās un kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to.

  90. Katru piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumu, kura līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to, norāda atsevišķā rindā. Aizpildot aili "A", norāda attiecīgo rindas kodu no veidlapas 1., 2. vai 3. sadaļas (piemēram, ja ir bijusi aizpildīta 1. sadaļas "Būvdarbu iepirkumi" 010., 030. vai 050. rinda, attiecīgo rindas kodu norāda arī ailē "A").

  91. Ailē "Identifikācijas Nr." norāda attiecīgā iepirkuma identifikācijas numuru – tam jābūt tādam pašam kā Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē publicētajā paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem.

  92. Ailē "CPV kods" norāda attiecīgā iepirkuma CPV galveno kodu jeb Eiropas Savienības apstiprinātu nomenklatūru, kuru izmanto publisko iepirkumu procedūrās.

  93. Aiļu grupā "Iepirkuma procedūras" atzīmē iepirkuma procedūru, kuru īstenojot noslēgts attiecīgais iepirkuma līgums. Ja piemērota sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu, aizpilda aili "Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta sestās daļas pamatojums, ja sarunu procedūra veikta, nepublicējot paziņojumu par līgumu" un norāda Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta sestās daļas normu, uz kuru pamatojoties ir piemērota sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu.

  94. Ja veikts Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2. pielikumā minēto pakalpojumu iepirkums, to atzīmē ailes "Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2. pielikumā minēto pakalpojumu iepirkums" attiecīgajā rindā.

  95. Aiļu grupā "Iepirkuma līgumi vai vispārīgās vienošanās" norāda to iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos skaitu, kuras pēc attiecīgās iepirkuma procedūras ir rakstiski noslēgtas starp pasūtītāju un vienu vai vairākiem piegādātājiem.

  96. Aiļu grupā "Ziņas par katru iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos" norāda tā piegādātāja nosaukumu un valstspiederību, ar kuru noslēgts attiecīgais iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās, un noslēgtā iepirkuma līguma līgumcenu vai vispārīgās vienošanās gadījumā – plānoto līgumcenu euro bez PVN.

  4.7. Veidlapas Nr. 3-ADJIL 6. sadaļa "Centralizēti veikti iepirkumi, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to"

  97. Veidlapas Nr. 3-ADJIL 6. sadaļu aizpilda, ja ir aizpildīta veidlapas 020., 040., 060., 160., 180., 200., 300., 320., 340. vai 360. rinda.

  98. Aizpildot veidlapas Nr. 3-ADJIL 6. sadaļu, norāda iepriekšējā kalendāra gadā centralizēti veiktos iepirkumus, kuros piedāvājumos norādītās piegāžu, pakalpojumu un būvdarbu cenas ir vienādas ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielākas par to.

  99. Katru piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumu, kura līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to, norāda atsevišķā rindā. Aizpildot aili "A", norāda attiecīgo rindas kodu no veidlapas 1., 2. vai 3. sadaļas (piemēram, ja ir bijusi aizpildīta 1. sadaļas "Būvdarbu iepirkumi" 020., 040. vai 060. rinda, attiecīgo rindas kodu norāda arī ailē "A").

  100. Ailē "Identifikācijas Nr." norāda attiecīgā iepirkuma identifikācijas numuru – tam jābūt tādam pašam kā Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē publicētajā paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem.

  101. Ailē "CPV kods" norāda attiecīgā iepirkuma CPV galveno kodu jeb Eiropas Savienības apstiprinātu nomenklatūru, kuru izmanto publisko iepirkumu procedūrās.

  102. Aiļu grupā "Iepirkuma procedūras" atzīmē iepirkuma procedūru, kura tika piemērota attiecīgajam iepirkumam. Ja piemērota sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu, aizpilda aili "Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta sestās daļas pamatojums, ja sarunu procedūra veikta, nepublicējot paziņojumu par līgumu" un norāda Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta sestās daļas normu, uz kuru pamatojoties ir piemērota sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu.

  103. Ja veikts Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2. pielikumā minēto pakalpojumu iepirkums, to atzīmē ailes "Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2. pielikumā minēto pakalpojumu iepirkums" attiecīgajā rindā.

  104. Ja centralizēti veikta iepirkuma rezultātā paredzēts slēgt vispārīgo vienošanos, to atzīmē ailes "Slēgta vispārīgā vienošanās" attiecīgajā rindā.

  105. Ailē "Pasūtītāji, kuru vajadzībām veikts centralizēts iepirkums" norāda to pasūtītāju nosaukumus, kuru vajadzībām veikts centralizētais iepirkums.

  106. Ailē "Piegādātāju skaits" norāda to piegādātāju skaitu, kuri ir minēti attiecīgā iepirkuma paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem.

  107. Aiļu grupā "Piegādātāji" norāda katra piegādātāja nosaukumu un attiecīgā piegādātāja valstspiederību.

  108. Ailē "Piedāvājumā norādītā cena (euro) bez PVN" norāda katra piegādātāja attiecīgajā iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā norādīto cenu euro bez PVN, kas publicēta paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem.

  5. Veidlapas Nr. 4-ADJIL/SPSIL aizpildīšanas kārtība
  5.1. Veidlapas Nr. 4-ADJIL/SPSIL aizpildīšanas vispārīgie nosacījumi

  109. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  110. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, ievērojot arī Eiropas Savienības informācijas pieprasījumu, veidlapā Nr. 4-ADJIL/SPSIL iekļauj informāciju par:

  110.1. decentralizēti veiktajiem iepirkumiem, par kuriem iepriekšējā kalendāra gadā ir noslēgti iepirkuma līgumi vai vispārīgās vienošanās;

  110.2. centralizēti veiktajiem iepirkumiem, par kuriem Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem.

  (Grozīts ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  111. Veidlapā Nr. 4-ADJIL/SPSIL iekļaujamo informāciju iegūst no iepriekšējā kalendāra gadā noslēgtajiem iepirkuma līgumiem un vispārīgo vienošanos nosacījumiem, bet par centralizēti veiktajiem iepirkumiem – arī no Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē pārskata periodā publicētajiem paziņojumiem par iepirkuma procedūras rezultātiem.

  112. Ja iepirkumi veikti decentralizēti, veidlapā Nr. 4-ADJIL/SPSIL iekļaujamās līgumcenas un iepirkuma līguma kopējās summas norāda kā kopējo samaksu par iepirkuma līgumu izpildi, norādot tās atbilstoši faktiski noslēgto iepirkuma līgumu līgumcenām veselos euro, neņemot vērā centus un PVN.

  113. Ja iepirkumi veikti centralizēti, veidlapā Nr. 4-ADJIL/SPSIL iekļaujamās līgumcenas un iepirkuma līguma kopējās summas norāda kā piedāvājumā norādīto cenu kopējo summu veselos euro, neņemot vērā centus un PVN.

  114. Informāciju par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noslēgtajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības noteiktajām līgumcenu robežām, norāda veidlapas Nr. 2-SPSIL 1. sadaļā "Iepirkumi, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu", ievērojot šo noteikumu 3.2. apakšnodaļā minēto aizpildīšanas kārtību.

  115. Ar veidlapā Nr. 4-ADJIL/SPSIL un šo noteikumu 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. un 5.6. apakšnodaļā lietoto norādi "Eiropas Savienības līgumcenu robeža" ir saprotamas normatīvajos aktos par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā noteiktās līgumcenu robežvērtības, kas atbilst Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 36. panta ceturtajā daļā minētajam gadījumam.

  (Grozīts ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  5.2. Veidlapas Nr. 4-ADJIL/SPSIL 1. sadaļa "Būvdarbu iepirkumi"

  116. No 010. rindas līdz 060. rindai norāda būvdarbu iepirkumus, par kuriem iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti būvdarbu iepirkuma līgumi vai Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē iepriekšējā kalendāra gadā publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem. Būvdarbu iepirkumus grupē pēc līgumcenas robežas un piemērotās iepirkuma procedūras.

  117. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir noslēdzis vienu vai vairākus būvdarbu iepirkuma līgumus, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to (vienam līgumam vai vairākiem līgumiem kopā, ja tie noslēgti vienas iepirkuma procedūras ietvaros), un attiecīgie iepirkuma līgumi noslēgti, decentralizēti piemērojot slēgtu konkursu, aizpilda 010. rindu, sarunu procedūru – 030. rindu, konkursa dialogu – 050. rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem kopā.

  118. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs kā centralizēto iepirkumu institūcija būvdarbu iepirkumos ir piemērojis iepirkuma procedūras, par kurām Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem, un piedāvājumā norādītās cenas ir vienādas ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielākas par to, un attiecīgajiem iepirkumiem piemērots slēgts konkurss, aizpilda 020. rindu, sarunu procedūra – 040. rindu, konkursa dialogs – 060. rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros veiktajiem iepirkumiem kopā.

  119. Aizpildot kādu no 010. rindas līdz 060. rindai, obligāti aizpilda ailes "Iepirkuma procedūru skaits", "Noslēgto iepirkuma līgumu skaits" un "Vispārīgo vienošanos skaits" (ja tādas noslēgtas), "Piegādātāju skaits" (ja iepirkumi veikti centralizēti), aiļu grupu "Iepirkuma līgumu skaits ar komersantiem un pretendentu vai piegādātāju skaits no" un aili "Noslēgto iepirkuma līgumu vai piedāvājumos norādīto cenu kopējo summu (euro) bez PVN".

  5.3. Veidlapas Nr. 4-ADJIL/SPSIL 2. sadaļa "Piegādes iepirkumi"

  120. No 070. rindas līdz 120. rindai norāda piegādes iepirkumus, par kuriem iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti piegādes iepirkuma līgumi vai Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem. Piegādes iepirkumus grupē pēc līgumcenas robežas un piemērotās iepirkuma procedūras.

  121. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir noslēdzis vienu vai vairākus piegādes iepirkuma līgumus, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to (vienam līgumam vai vairākiem līgumiem kopā, ja tie noslēgti vienas iepirkuma procedūras ietvaros), un attiecīgie iepirkuma līgumi noslēgti, decentralizēti piemērojot slēgtu konkursu, aizpilda 070. rindu, sarunu procedūru – 090. rindu, konkursa dialogu – 110. rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem kopā.

  122. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs kā centralizēto iepirkumu institūcija piegādes iepirkumos ir piemērojis iepirkuma procedūras, par kurām Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem, un piedāvājumos norādītās cenas ir vienādas ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielākas par to, un attiecīgajiem iepirkumiem piemērots slēgts konkurss, aizpilda 080. rindu, sarunu procedūra – 100. rindu, konkursa dialogs – 120. rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros veiktajiem iepirkumiem kopā.

  123. Aizpildot kādu no 070. rindas līdz 120. rindai, obligāti aizpilda ailes "Iepirkuma procedūru skaits", "Noslēgto iepirkuma līgumu skaits" un "Vispārīgo vienošanos skaits" (ja tādas noslēgtas), "Piegādātāju skaits" (ja iepirkumi veikti centralizēti), aiļu grupu "Iepirkuma līgumu skaits ar komersantiem un pretendentu vai piegādātāju skaits no" un aili "Noslēgto iepirkuma līgumu vai piedāvājumos norādīto cenu kopējā summa (euro) bez PVN".

  5.4. Veidlapas Nr. 4-ADJIL/SPSIL 3. sadaļa "Pakalpojumu iepirkumi"

  124. No 130. rindas līdz 200. rindai norāda pakalpojumu iepirkumus, par kuriem iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti pakalpojumu iepirkuma līgumi vai Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem. Pakalpojumu iepirkumus grupē pēc līgumcenas robežas un piemērotās iepirkuma procedūras.

  125. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir noslēdzis vienu vai vairākus pakalpojumu iepirkuma līgumus, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to (vienam līgumam vai vairākiem līgumiem kopā, ja tie noslēgti vienas iepirkuma procedūras ietvaros), un attiecīgie iepirkuma līgumi noslēgti, decentralizēti piemērojot slēgtu konkursu, aizpilda 130. rindu, sarunu procedūru – 150. rindu, konkursa dialogu – 170. rindu, bet, veicot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2. pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumu, aizpilda 190. rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem kopā.

  126. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs kā centralizēto iepirkumu institūcija pakalpojumu iepirkumos ir piemērojis iepirkuma procedūras, par kurām Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem, un piedāvājumos norādītās cenas ir vienādas ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielākas par to, un attiecīgajiem iepirkumiem piemērots slēgts konkurss, aizpilda 140. rindu, sarunu procedūra – 160. rindu, konkursa dialogs – 180. rindu. Ja veikts Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2. pielikumā minēto pakalpojumu iepirkums, aizpilda 200. rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros veiktajiem iepirkumiem kopā.

  127. Aizpildot kādu no 130. rindas līdz 200. rindai, obligāti aizpilda ailes "Iepirkuma procedūru skaits", "Noslēgto iepirkuma līgumu skaits" un "Vispārīgo vienošanos skaits" (ja tādas noslēgtas), "Piegādātāju skaits" (ja iepirkumi veikti centralizēti), aiļu grupu "Iepirkuma līgumu skaits ar komersantiem un pretendentu vai piegādātāju skaits no" un aili "Noslēgto iepirkuma līgumu vai piedāvājumos norādīto cenu kopējā summa (euro) bez PVN".

  5.5. Veidlapas Nr. 4-ADJIL/SPSIL 4. sadaļa "Decentralizēti veikti iepirkumi, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to"

  128. Veidlapas Nr. 4-ADJIL/SPSIL 4. sadaļu aizpilda, ja ir aizpildīta veidlapas 010., 030., 050., 070., 090., 110., 130., 150., 170. vai 190. rinda.

  129. Aizpildot veidlapas Nr. 4-ADJIL/SPSIL 4. sadaļu, norāda decentralizēti veiktos iepirkumus, par kuriem iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti piegāžu, pakalpojumu un būvdarbu iepirkuma līgumi un vispārīgās vienošanās un kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenas robežu vai lielāka par to.

  130. Katru piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumu, kura līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to, norāda atsevišķā rindā. Aizpildot aili "A", norāda attiecīgo rindas kodu no veidlapas 1., 2. vai 3. sadaļas (piemēram, ja ir bijusi aizpildīta 1. sadaļas "Būvdarbu iepirkumi" 010., 030. vai 050. rinda, attiecīgo rindas kodu norāda arī ailē "A").

  131. Ailē "Identifikācijas Nr." norāda attiecīgā iepirkuma identifikācijas numuru – tam jābūt tādam pašam kā Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē publicētajā paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem.

  132. Ailē "CPV kods" norāda attiecīgā iepirkuma CPV galveno kodu jeb Eiropas Savienības apstiprinātu nomenklatūru, kuru izmanto publisko iepirkumu procedūrās.

  133. Aiļu grupā "Iepirkuma procedūras" atzīmē iepirkuma procedūru, kuru īstenojot noslēgts attiecīgais iepirkuma līgums. Ja piemērota sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu, aizpilda aili "Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta sestās daļas pamatojums, ja sarunu procedūra veikta, nepublicējot paziņojumu par līgumu", norādot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta sestās daļas normu, uz kuru pamatojoties ir piemērota sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu.

  134. Ja veikts Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2. pielikumā minēto pakalpojumu iepirkums, to atzīmē ailes "Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2. pielikumā minēto pakalpojumu iepirkums" attiecīgajā rindā.

  135. Ailē "Iepirkuma līgumu skaits" norāda to iepirkuma līgumu skaitu, kuri pēc attiecīgās iepirkuma procedūras ir rakstiski noslēgti starp sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un vienu vai vairākiem piegādātājiem. Ailē "Vispārīgo vienošanos skaits" norāda to vispārīgo vienošanos skaitu, kuras pēc attiecīgās iepirkuma procedūras ir rakstiski noslēgtas starp sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un vienu vai vairākiem piegādātājiem.

  136. Aiļu grupā "Ziņas par katru iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos" norāda tā piegādātāja nosaukumu un valstspiederību, ar kuru noslēgts attiecīgais iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās, un noslēgtā iepirkuma līguma līgumcenu vai vispārīgās vienošanās gadījumā plānoto līgumcenu euro bez PVN.

  5.6. Veidlapas Nr. 4-ADJIL/SPSIL 5. sadaļa "Centralizēti veikti iepirkumi, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to"

  137. Veidlapas Nr. 4-ADJIL/SPSIL 5. sadaļu aizpilda, ja ir aizpildīta veidlapas 020., 040., 060., 080., 100., 120., 140., 160., 180. vai 200. rinda.

  138. Aizpildot veidlapas Nr. 4-ADJIL/SPSIL 5. sadaļu, norāda iepriekšējā kalendāra gadā centralizēti veiktos iepirkumus, kuros piedāvājumos norādītās piegāžu, pakalpojumu un būvdarbu cenas ir vienādas ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielākas par to.

  139. Katru piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumu, kura līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to, norāda atsevišķā rindā. Aizpildot aili "A", norāda attiecīgo rindas kodu no veidlapas 1., 2. vai 3. sadaļas (piemēram, ja ir bijusi aizpildīta 1. sadaļas "Būvdarbu iepirkumi" 020., 040. vai 060. rinda, attiecīgo rindas kodu norāda arī ailē "A").

  140. Ailē "Identifikācijas Nr." norāda attiecīgā iepirkuma identifikācijas numuru – tam jābūt tādam pašam kā Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē publicētajā paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem.

  141. Ailē "CPV kods" norāda attiecīgā iepirkuma CPV galveno kodu jeb Eiropas Savienības apstiprinātu nomenklatūru, kuru izmanto publisko iepirkumu procedūrās.

  142. Aiļu grupā "Iepirkuma procedūras" atzīmē iepirkuma procedūru, kura piemērota attiecīgajam iepirkumam. Ja piemērota sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu, aizpilda aili "Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta sestās daļas pamatojums, ja sarunu procedūra veikta, nepublicējot paziņojumu par līgumu" un norāda Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta sestās daļas normu, uz kuru pamatojoties ir piemērota sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu.

  143. Ja veikts Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2. pielikumā minēto pakalpojumu iepirkums, to atzīmē ailes "Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2. pielikumā minēto pakalpojumu iepirkums" attiecīgajā rindā.

  144. Ja centralizēti veikta iepirkuma rezultātā paredzēts slēgt vispārīgo vienošanos, to atzīmē ailes "Slēgta vispārīgā vienošanās" attiecīgajā rindā.

  145. Ailē "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, kuru vajadzībām veikts centralizēts iepirkums" norāda to sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju nosaukumus, kuru vajadzībām veikts centralizētais iepirkums.

  146. Ailē "Piegādātāju skaits" norāda to piegādātāju skaitu, kuri ir minēti attiecīgā iepirkuma paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem.

  147. Aiļu grupā "Piegādātāji" norāda katra piegādātāja nosaukumu un attiecīgā piegādātāja valstspiederību.

  148. Ailē "Piedāvājumā norādītā cena (euro) bez PVN" norāda katra pretendenta attiecīgajā iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā norādīto cenu euro bez PVN, kas publicēta paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem.

  6. Veidlapas Nr. 5-PPPL aizpildīšanas kārtība

  (Nodaļa MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  6.1. Veidlapas Nr. 5-PPPL aizpildīšanas vispārīgie nosacījumi

  (Apakšnodaļa MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  149. Publiskais partneris vai tā pārstāvis veidlapā Nr. 5-PPPL iekļauj informāciju par pārskata periodā noslēgtiem koncesijas līgumiem.

  (MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  150. Veidlapā Nr. 5-PPPL iekļaujamo informāciju iegūst no pārskata periodā noslēgto koncesijas līgumu nosacījumiem.

  (MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  151. Veidlapā Nr. 5-PPPL iekļaujamās summas norāda kā kopējo koncesijas līgumu vērtību veselos euro, neņemot vērā centus un PVN.

  (MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  152. Ar veidlapā Nr. 5-PPPL un šo noteikumu 6.2. un 6.3. apakšnodaļā lietoto norādi "Eiropas Savienības līgumcenu robeža" ir saprotama normatīvajos aktos par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām noteiktā līgumcenas robežvērtība.

  (MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  6.2. Veidlapas Nr. 5-PPPL 1. sadaļa "Koncesijas līgumi, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu"

  (Apakšnodaļa MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  153. 010. rindā norāda to noslēgto būvdarbu koncesijas līgumu skaitu un kopējo summu, kuriem piemērots konkurss bez pretendentu atlases un kuru līgumcena ir no viena euro līdz būvdarbu koncesijas līgumiem noteiktajai Eiropas Savienības līgumcenas robežai. Minēto rindu aizpilda kopā par visiem noslēgtajiem būvdarbu koncesijas līgumiem, kuriem piemērots konkurss bez pretendentu atlases.

  (MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  154. 020. rindā norāda to noslēgto būvdarbu koncesijas līgumu skaitu un kopējo summu, kuriem piemērots konkurss ar pretendentu atlasi un kuru līgumcena ir no viena euro līdz būvdarbu koncesijas līgumiem noteiktajai Eiropas Savienības līgumcenas robežai. Minēto rindu aizpilda kopā par visiem noslēgtajiem būvdarbu koncesijas līgumiem, kuriem piemērots konkurss ar pretendentu atlasi.

  (MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  155. 030. rindā norāda to noslēgto būvdarbu koncesijas līgumu skaitu un kopējo summu, kuriem piemērots konkursa dialogs un kuru līgumcena ir no viena euro līdz būvdarbu koncesijas līgumiem noteiktajai Eiropas Savienības līgumcenas robežai. Minēto rindu aizpilda kopā par visiem noslēgtajiem būvdarbu koncesijas līgumiem, kuriem piemērots konkursa dialogs.

  (MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  156. 040. rindā norāda to noslēgto būvdarbu koncesijas līgumu skaitu un kopējo summu, kuriem piemērota sarunu procedūra un kuru līgumcena ir no viena euro līdz būvdarbu koncesijas līgumiem noteiktajai Eiropas Savienības līgumcenas robežai. Minēto rindu aizpilda kopā par visiem noslēgtajiem būvdarbu koncesijas līgumiem, kuriem piemērota sarunu procedūra.

  (MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  157. 050. rindā norāda to noslēgto pakalpojumu koncesijas līgumu skaitu un kopējo summu, kuriem piemērots konkurss bez pretendentu atlases un kuru līgumcena ir no viena euro līdz pakalpojumu koncesijas līgumiem noteiktajai Eiropas Savienības līgumcenas robežai. Minēto rindu aizpilda kopā par visiem noslēgtajiem pakalpojumu koncesijas līgumiem, kuriem piemērots konkurss bez pretendentu atlases.

  (MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  158. 060. rindā norāda to noslēgto pakalpojumu koncesijas līgumu skaitu un kopējo summu, kuriem piemērots konkurss ar pretendentu atlasi un kuru līgumcena ir no viena euro līdz pakalpojumu koncesijas līgumiem noteiktajai Eiropas Savienības līgumcenas robežai. Minēto rindu aizpilda kopā par visiem noslēgtajiem pakalpojumu koncesijas līgumiem, kuriem piemērots konkurss ar pretendentu atlasi.

  (MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  159. 070. rindā norāda to noslēgto pakalpojumu koncesijas līgumu skaitu un kopējo summu, kuriem piemērots konkursa dialogs un kuru līgumcena ir no viena euro līdz pakalpojumu koncesijas līgumiem noteiktajai Eiropas Savienības līgumcenas robežai. Minēto rindu aizpilda kopā par visiem noslēgtajiem pakalpojumu koncesijas līgumiem, kuriem piemērots konkursa dialogs.

  (MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  160. 080. rindā norāda to noslēgto pakalpojumu koncesijas līgumu skaitu un kopējo summu, kuriem piemērota sarunu procedūra un kuru līgumcena ir no viena euro līdz pakalpojumu koncesijas līgumiem noteiktajai Eiropas Savienības līgumcenas robežai. Minēto rindu aizpilda kopā par visiem noslēgtajiem pakalpojumu koncesijas līgumiem, kuriem piemērota sarunu procedūra.

  (MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  161. 090. rindā norāda noslēgto būvdarbu un pakalpojumu koncesijas līgumu kopējo skaitu un kopsummu euro, neņemot vērā PVN. Minētā rinda tiek aprēķināta automātiski.

  (MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  6.3. Veidlapas Nr. 5-PPPL 2. sadaļa "Koncesiju līgumi, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to"

  (Apakšnodaļa MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  162. Veidlapas Nr. 5-PPPL 2. sadaļā norāda koncesijas līgumus, par kuriem iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti pakalpojumu un būvdarbu koncesijas līgumi un kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to.

  (MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  163. Katru pakalpojumu un būvdarbu koncesiju līgumu, kura līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to, norāda atsevišķā rindā, ailē "Nr. p. k." norādot kārtas numuru.

  (MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  164. Ailē "Identifikācijas Nr." norāda attiecīgo identifikācijas numuru – tam jābūt tādam pašam kā Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē publicētajā paziņojumā par koncesijas piešķiršanu.

  (MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  165. Ailē "CPV kods" norāda attiecīgā iepirkuma CPV galveno kodu jeb Eiropas Savienības apstiprināto nomenklatūru, kuru piemēro koncesijas procedūrās.

  (MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  166. Aiļu grupā "Procedūru veids" atzīmē koncesijas procedūru, kura attiecīgajam iepirkumam tika piemērota.

  (MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  167. Ailē "Līgumu skaits" norāda to koncesijas līgumu skaitu, kuri pēc attiecīgās koncesijas procedūras ir rakstiski noslēgti starp publisko partneri un privāto partneri.

  (MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  168. Ailē "Noslēgtā līguma līgumcena (euro) bez PVN" norāda ar katru privāto partneri noslēgtā koncesijas līguma līgumcenu euro bez PVN.

  (MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  6.4. Veidlapas Nr. 5-PPPL 3. sadaļa "Publiskās un privātās partnerības likuma piemērošanas izņēmumi"

  (Apakšnodaļa MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  169. Veidlapas Nr. 5-PPPL 3. sadaļā norāda koncesijas līgumus, kas iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti, pamatojoties uz Publiskās un privātās partnerības likuma 3., 3.1 un 3.2 pantā noteiktajiem likuma piemērošanas izņēmumiem. Par katru noslēgto koncesijas līgumu aizpilda atsevišķu rindu.

  (MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  170. Katru pakalpojumu koncesijas līgumu norāda atsevišķā rindā, ailē "Nr. p. k." norādot kārtas numuru.

  (MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  171. Veidlapas Nr. 5-PPPL 3. sadaļā neiekļauj informāciju par iepirkuma līgumiem, kas noslēgti saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likuma 3., 3.1 un 3.2 pantu.

  (MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  172. Ailē "Līguma nosaukums" norāda katra noslēgtā koncesijas līguma nosaukumu.

  (MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  173. Ailē "Publiskās un privātās partnerības likuma 3., 3.1 un 3.2 pantā noteiktais pamatojums" norāda Publiskās un privātās partnerības likuma attiecīgo normu, uz kuru pamatojoties ir noslēgts koncesijas līgums.

  (MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  174. Ailē "Noslēgtā līguma līgumcena (euro) bez PVN" norāda noslēgtā koncesijas līguma līgumcenu, sākot no viena euro, bez PVN.

  (MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  7. Noslēguma jautājums

  (Nodaļas numerācija grozīta ar MK 03.05.2017. noteikumiem Nr. 245)

  175. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumus Nr. 121 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 45. nr.).

  (Panta numerācija grozīta ar MK 03.05.2017. noteikumiem Nr. 245)

  Ministru prezidents Māris Kučinskis

  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  1. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 28. februāra
  noteikumiem Nr. 102

  (Pielikums MK 13.10.2020. noteikumu Nr. 626 redakcijā)

  1 – PIL

   

  Publisko iepirkumu gada pārskats
  par 20____. gadu

  Iesniedz līdz 20___. gada 1. aprīlim

  Pārskata sagatavotājs

  Nosaukums 
    
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 
    
  Adrese 
      
  Tālrunis E-pasta adrese 
       
  Pārskats aizpildīts par

  vienu pasūtītāju

   

  vairākiem pasūtītājiem

   

  Veidlapas aizpildītājs

  Vārds, uzvārds 
      
  Tālrunis E-pasta adrese 
    
  Sadaļas numurs un nosaukumsSadaļu aizpilda, ja pārskata gadā
  1. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmuminoslēgti iepirkuma līgumi, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 5. pantā noteiktajiem iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmumiem
  2. Faktiski izlietotie naudas līdzekļiveikti maksājumi par iepirkumiem, sākot no 1 euro
  3. Publisko iepirkumu likuma piemērošanas izņēmuminoslēgti līgumi, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 3. un 4. pantā noteiktajiem likuma piemērošanas izņēmumiem

  1. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmumi

  Publisko iepirkumu likuma 5. pantā noteiktie iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmumiRindas kodsNoslēgto iepirkuma līgumu skaitsNoslēgto iepirkuma līgumu summa (euro) bez PVN
  AB12
  Līgumi par piegādēm vai pakalpojumiem, kurus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sniedz, veicot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 3., 4., 5., 6. un 7. pantā minētās darbības šajos pantos noteiktajās jomās010  
  Līgumi par iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu u. c. dokumentu iepirkumu bibliotēku krājumu papildināšanai vai izglītības un pētniecības procesa organizēšanai izglītības iestādēs un valsts vai augstskolu izveidotās zinātniskajās institūcijās020  
  Līgumi par tādu muzejisko priekšmetu iepirkumu muzeju krājumu papildināšanai, kuriem ir mākslinieciska, kultūrvēsturiska, zinātniska vai memoriāla vērtība030  
  Līgumi par iepirkumiem ārvalstīs, kurus veic ārējās ekonomiskās pārstāvniecības, Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošās iestādes, kā arī Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās un starptautiskajās mācībās040  
  Līgumi par piegādēm un pakalpojumiem privāto tiesību juridiskās personas pilnībā finansēta pētniecības un izstrādes līguma izpildei valsts vai augstskolas izveidotā zinātniskajā institūcijā, kas reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā, ja par šīm piegādēm un pakalpojumiem pilnībā atlīdzina no līdzekļiem, kuri saņemti par šā pētniecības un izstrādes līguma izpildi050  
  Līgumi par materiālu, reaģentu un komponentu piegādi eksperimentu veikšanai, maketu un prototipu izstrādei valsts vai augstskolas izveidotā zinātniskajā institūcijā, kas reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā, ja šo materiālu, reaģentu un komponentu nepieciešamību, to parametrus vai daudzumu nosaka pētniecības vai izstrādes procesa norise060  
  Līgumi par zinātniskā raksta publicēšanu zinātniskajā periodikā vai citā zinātniskā izdevumā un par to samaksā vai par to zinātniekam atlīdzina valsts vai augstskolas izveidota zinātniskā institūcija, kas reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā070  
  Līgumi par piegādātāja sniegtajiem pakalpojumiem augstskolu studentu piesaistei no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis080  
  Līgumi par speciālistu un ekspertu sniegtajiem pakalpojumiem, kas nepieciešami izmeklēšanas darbību veikšanai kriminālprocesā090  
  Līgumi par piegādēm, pakalpojumiem vai būvdarbiem, kurus iepērk Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības savu funkciju nodrošināšanai, ja iepirkuma līguma izpilde ir pārstāvniecības akreditācijas valstī vai citā valstī, kurā akreditēts pārstāvniecības vadītājs, neatkarīgi no piegādātāja reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts100  
  Līgumi par piegādēm, pakalpojumiem vai būvdarbiem, kurus iepērk valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi", lai pārvaldītu savu vai pārvaldīšanā nodotu ārvalstīs esošu nekustamo īpašumu, ja iepirkuma līguma izpilde ir nekustamā īpašuma atrašanās valstī110  
  Līgumi par Eiropas Komisijas zinātnisko ekspertu datubāzē vai citā zinātnisko ekspertu datubāzē reģistrētu ekspertu tādiem pakalpojumiem pētniecības un attīstības jomā, kas saistīti ar pētniecības un attīstības projektu iesniegumu sākotnējo zinātnisko novērtējumu vai šādu projektu starpposma vai sasniegto rezultātu novērtējumu, un minēto ekspertu piesaistīšanu nosaka Ministru kabineta tiesību akti par tādu fondu un programmu īstenošanu, ko finansē no valsts budžeta vai Eiropas Savienības budžeta, kā arī tādu shēmu un instrumentu īstenošanu, kas izveidoti kopīgi ar dalībvalstīm120  
  Līgumi par ceļojumu aģentūru pakalpojumiem, uz kuriem attiecas CPV kods 63510000-7130  
  Līgumi par būtisku pilsoniskās apziņas stiprināšanas pasākumu īstenošanu, sniedzot ieguldījumu valsts drošības interešu aizsardzībā, ko iepērk tiešās pārvaldes iestāde, un par šā izņēmuma piemērošanu ir lēmis Ministru kabinets140  
  Līgumi par ekspertu sniegtajiem pakalpojumiem ekspertu grupā augstskolas vai koledžas, vai studiju virziena akreditācijas vai studiju programmas licencēšanas procesā150  
  Līgumi par autoru, komponistu, tēlnieku, izklaides mākslinieku u. c. individuālo mākslinieku sniegtajiem pakalpojumiem, uz kuriem attiecas CPV kods 92312200-3, un mākslinieciskās un literārās jaunrades un interpretācijas pakalpojumiem, uz kuriem attiecas CPV kods 92310000-7160  
  Līgumi par Valsts prezidenta kancelejas, Saeimas Administrācijas un Ārlietu ministrijas organizēto ārvalstu delegāciju valsts, oficiālo, darba vizīšu, ja delegāciju vada ārvalstu prezidenti, viceprezidenti, parlamentu vadītāji un to vietnieki, premjerministri un to vietnieki, vēstnieki, ārlietu ministri un to vietnieki, starptautisko organizāciju vadītāji vai ja minētās delegācijas Latvijā uzturas pēc Valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētāja, Ministru prezidenta vai ārlietu ministra oficiāla ielūguma, un valstiskas nozīmes starptautisku pasākumu nodrošināšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem, uz kuriem attiecas CPV kodi 55300000-3, 55100000-1 un 60170000-0170  
  Līgumi par Akadēmiskās informācijas centra vai Eiropas Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā iekļautas kvalitātes nodrošināšanas aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem studiju virziena novērtēšanas procesā180  
  Līgumi par būvdarbiem, piegādēm vai pakalpojumiem daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanas programmas ietvaros, kuru administrē akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"190  

  2. Faktiski izlietotie naudas līdzekļi

  Maksājumi par iepirkumiemRindas kodsFaktiski izlietotie naudas līdzekļi (euro) ar PVN
  AB1
  Pārskata gadā veiktie maksājumi par iepirkumiem200 
  tajā skaitā maksājumi par iepirkumiem, kas veikti, izmantojot elektronisko iepirkumu sistēmu210 

  3. Publisko iepirkumu likuma piemērošanas izņēmumi

  Nr. p. k.

   

  Iepirkuma līguma nosaukumsPublisko iepirkumu likuma 3. un 4. panta pamatojumsNoslēgto iepirkuma līgumu līgumcena (euro) bez PVN
  1234
      
  2. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 28. februāra
  noteikumiem Nr. 102

  3-ADJIL

   
  Pārskats par pasūtītāju veiktajiem iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā par 20___. gadu

  Iesniedz līdz 20___. gada 1. martam

  Pārskata sagatavotājs

  Nosaukums 
    
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 
    
  Adrese 
      
  Tālrunis E-pasta adrese 

  Veidlapas aizpildītājs

  Vārds, uzvārds 
      
  Tālrunis E-pasta adrese 
    
  Sadaļas numurs un nosaukumsSadaļu aizpilda, ja pārskata gadā
  1. Būvdarbu iepirkuminoslēgti būvdarbu iepirkuma līgumi, vispārīgās vienošanās vai veikti centralizētie iepirkumi
  2. Piegādes iepirkuminoslēgti piegādes iepirkuma līgumi, vispārīgās vienošanās vai veikti centralizētie iepirkumi
  3. Pakalpojumu iepirkuminoslēgti pakalpojumu iepirkuma līgumi, vispārīgās vienošanās vai veikti centralizētie iepirkumi
  4. Iepirkumi, kuriem piemēro sarunu procedūru, nepublicējot paziņojumu par līgumu, un kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu, bet vienāda ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta pirmajā daļā minēto līgumcenu robežu, no kuras piemēro iepirkuma procedūras, vai lielāka par tonoslēgti iepirkuma līgumi un vispārīgās vienošanās, pamatojoties uz Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta sesto daļu
  5. Decentralizēti veikti iepirkumi, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par tonoslēgti iepirkuma līgumi un vispārīgās vienošanās, kuru līgumcena ir vienāda ar normatīvajos aktos par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā noteiktajām līgumcenu robežvērtībām, kas atbilst Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 36. panta ceturtajā daļā minētajam gadījumam, vai lielāka par tām
  6. Centralizēti veikti iepirkumi, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par toveiktas iepirkuma procedūras citu pasūtītāju vajadzībām, iepirkuma procedūru līgumcena ir vienāda ar normatīvajos aktos par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā noteiktajām līgumcenu robežvērtībām, kas atbilst Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 36. panta ceturtajā daļā minētajam gadījumam, vai lielāka par tām

  1. Būvdarbu iepirkumi

  Līgumcenu robežas un iepirkuma veidiRindas kodsIepirkuma procedūru vai iepirkumu skaitsNoslēgto iepirkuma līgumu skaitsVispārīgo vienošanos skaitsPiegādātāju skaitsIepirkuma līgumu skaits ar komersantiem un pretendentu vai piegādātāju skaits noNoslēgto iepirkuma līgumu vai piedāvājumos norādīto cenu kopējā summa (euro) bez PVN
  Latvijascitām ES valstīmcitām valstīm
  AB12345678
  Iepirkuma procedūras, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to
  decentralizēti veikts slēgts konkurss*010        
  centralizēti veikts slēgts konkurss**020        
  decentralizēti veikta sarunu procedūra*030        
  centralizēti veikta sarunu procedūra**040        
  decentralizēti veikts konkursa dialogs*050        
  centralizēti veikts konkursa dialogs**060        
  Iepirkuma procedūras, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu, bet vienāda ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta pirmajā daļā minēto līgumcenu robežu, no kuras piemēro iepirkuma procedūras, vai lielāka par to
  decentralizēti veikts slēgts konkurss070        
  centralizēti veikts slēgts konkurss080        
  decentralizēti veikta sarunu procedūra***090        
  centralizēti veikta sarunu procedūra***100        
  decentralizēti veikts konkursa dialogs110        
  centralizēti veikts konkursa dialogs120        
  Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā veiktie iepirkumi
  decentralizēti veikti iepirkumi130        
  centralizēti veikti iepirkumi140        

  Piezīmes.

  1. * Papildus aizpildīt veidlapas 5. sadaļu.

  2. ** Papildus aizpildīt veidlapas 6. sadaļu.

  3. *** Papildus aizpildīt veidlapas 4. sadaļu.

  2. Piegādes iepirkumi

  Līgumcenu robežas un iepirkuma veidiRindas kodsIepirkuma procedūru vai iepirkumu skaitsNoslēgto iepirkuma līgumu skaitsVispārīgo vienošanos skaitsPiegādātāju skaitsIepirkuma līgumu skaits ar komersantiem un pretendentu vai piegādātāju skaits noNoslēgto iepirkuma līgumu vai piedāvājumos norādīto cenu kopējā summa (euro) bez PVN
  Latvijascitām ES valstīmcitām valstīm
  AB12345678
  Iepirkuma procedūras, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to*
  decentralizēti veikts slēgts konkurss*150        
  centralizēti veikts slēgts konkurss**160        
  decentralizēti veikta sarunu procedūra*170        
  centralizēti veikta sarunu procedūra**180        
  decentralizēti veikts konkursa dialogs*190        
  centralizēti veikts konkursa dialogs**200        
  Iepirkuma procedūras, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu, bet vienāda ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta pirmajā daļā minēto līgumcenu robežu, no kuras piemēro iepirkuma procedūras, vai lielāka par to
  decentralizēti veikts slēgts konkurss210        
  centralizēti veikts slēgts konkurss220        
  decentralizēti veikta sarunu procedūra***230        
  centralizēti veikta sarunu procedūra***240        
  decentralizēti veikts konkursa dialogs250        
  centralizēti veikts konkursa dialogs260        
  Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā veiktie iepirkumi
  decentralizēti veikts iepirkums270        
  centralizēti veikts iepirkums280        

  Piezīmes.

  1. * Papildus aizpildīt veidlapas 5. sadaļu.

  2. ** Papildus aizpildīt veidlapas 6. sadaļu.

  3. *** Papildus aizpildīt veidlapas 4. sadaļu.

  3. Pakalpojumu iepirkumi

  Līgumcenu robežas un iepirkuma veidiRindas kodsIepirkuma procedūru vai iepirkumu skaitsNoslēgto iepirkuma līgumu skaitsVispārīgo vienošanos skaitsPiegādātāju skaitsIepirkuma līgumu skaits ar komersantiem un pretendentu vai piegādātāju skaits noNoslēgto iepirkuma līgumu vai piedāvājumos norādīto cenu kopējā summa (euro) bez PVN
  Latvijascitām ES valstīmcitām valstīm
  AB12345678
  Iepirkuma procedūras, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to*
  decentralizēti veikts slēgts konkurss*290        
  centralizēti veikts slēgts konkurss**300        
  decentralizēti veikta sarunu procedūra*310        
  centralizēti veikta sarunu procedūra**320        
  decentralizēti veikts konkursa dialogs*330        
  centralizēti veikts konkursa dialogs**340        
  decentralizēti veikts Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2. pielikumā minēto pakalpojumu iepirkums*350        
  centralizēti veikts Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2. pielikumā minēto pakalpojumu iepirkums**360        
  Iepirkuma procedūras, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu, bet vienāda ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta pirmajā daļā minēto līgumcenu robežu, no kuras piemēro iepirkuma procedūras, vai lielāka par to
  decentralizēti veikts slēgts konkurss370        
  centralizēti veikts slēgts konkurss380        
  decentralizēti veikta sarunu procedūra***390        
  centralizēti veikta sarunu procedūra***400        
  decentralizēti veikts konkursa dialogs410        
  centralizēti veikts konkursa dialogs420        
  decentralizēti veikts Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2. pielikumā minēto pakalpojumu iepirkums430        
  centralizēti veikts Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2. pielikumā minēto pakalpojumu iepirkums440        
  Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā veiktie iepirkumi
  decentralizēti veikts iepirkums450        
  centralizēti veikts iepirkums460        

  Piezīmes.

  1. * Papildus aizpildīt veidlapas 5. sadaļu.

  2. ** Papildus aizpildīt veidlapas 6. sadaļu.

  3. *** Papildus aizpildīt veidlapas 4. sadaļu.

  4. Iepirkumi, kuriem piemēro sarunu procedūru, nepublicējot paziņojumu par līgumu, un kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu, bet vienāda ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta pirmajā daļā minēto līgumcenu robežu, no kuras piemēro iepirkuma procedūras, vai lielāka par to

  Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta sestās daļas pamatojumsRindas kodsIepirkuma procedūru skaitsIepirkuma līgumu skaitsVispārīgo vienošanos skaitsNoslēgtā iepirkuma līguma līgumcena (euro) bez PVN
  AB1234
  1. punkts470    
  2. punkts480    
  3. punkts490    
  4. punkts500    
  5. punkts510    
  6. punkts520    
  7. punkts530    
  8. punkts540    
  9. punkts550    
  10. punkts560    
  11. punkta "a" apakšpunkts570    
  11. punkta " b" apakšpunkts580    
  11. punkta "c" apakšpunkts590    
  12. punkts600    
  13. punkts610    

  5. Decentralizēti veikti iepirkumi, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to

  Rindas kods no veidlapas 1., 2. vai 3. sadaļasIdentifi-
  kācijas Nr.
  CPV kodsIepirkuma procedūrasAizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2. pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumsIepirkuma līgumi vai vispārīgās vienošanāsZiņas par katru iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos
  slēgts konkursskonkursa dialogssarunu procedūraiepirkuma līgumu skaitsvispārīgo vienošanos skaitspiegādātājinoslēgtā iepirkuma līguma līgumcena (euro) bez PVN
  publicējot paziņojumu par līgumuAizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta sestās daļas pamatojums, ja sarunu procedūra veikta, nepublicējot paziņojumu par līgumunosaukumsvalsts
  A123456789101112
               

  6. Centralizēti veikti iepirkumi, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to

  Rindas kods no veidlapas 1., 2. vai 3. sadaļasIdenti-
  fikācijas Nr.
  CPV kodsIepirkuma procedūrasAizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2. pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumsSlēgta vispārīgā vienošanāsPasūtītāji, kuru vajadzībām veikts centralizēts iepirkumsPiegādātāju skaitsPiegādātājiPiedāvājumā norādītā cena (euro) bez PVN
  slēgts konkursskonkursa dialogssarunu procedūra
  publicējot paziņojumu par līgumuAizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta sestās daļas pamatojums, ja sarunu procedūra veikta, nepublicējot paziņojumu par līgumunosaukumsvalsts
  A12345678910111213
                
  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  3. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 28. februāra
  noteikumiem Nr. 102

  (Pielikums MK 13.11.2018. noteikumu Nr. 685 redakcijā)

  2-SPSIL
  Pārskats par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumiem
  par 20___. gadu
  Iesniedz līdz 20___. gada 1. martam

  Pārskata sagatavotājs

  Nosaukums 
    
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 
    
  Adrese 
      
  Tālrunis E-pasta adrese 

  Veidlapas aizpildītājs

  Vārds, uzvārds 
      
  Tālrunis E-pasta adrese 
    

  Sadaļas numurs un nosaukums

  Sadaļu aizpilda, ja pārskata gadā

  1. Iepirkumi, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežunoslēgti iepirkuma līgumi un vispārīgās vienošanās, kuru līgumcena ir mazāka par normatīvajos aktos par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu līgumcenu robežām noteiktajām līgumcenu robežvērtībām, kas atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 40. panta otrajā daļā minētajam gadījumam
  2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma piemērošanas izņēmuminoslēgti līgumi, pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma III nodaļā noteiktajiem likuma piemērošanas izņēmumiem

  1. Iepirkumi, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu

  Iepirkumu veidsRindas kodsNoslēgto iepirkuma līgumu skaitsNoslēgto iepirkuma līgumu summa (euro) bez PVN
  Būvdarbi010  
  Piegāde020  
  Pakalpojumi030  
  Kopā040  

  2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma piemērošanas izņēmumi

  Nr. p. k.

   

  Iepirkuma līguma nosaukumsSabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma III nodaļā noteiktais pamatojumsNoslēgtā iepirkuma līguma līgumcena (euro) bez PVN 
  1234
      
      
  4. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 28. februāra
  noteikumiem Nr. 102

  4-ADJIL/SPSIL

   
  Pārskats par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veiktajiem iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā par 20___. gadu

  Iesniedz līdz 20___. gada 1. martam

  Pārskata sagatavotājs

  Nosaukums 
    
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 
    
  Adrese 
      
  Tālrunis E-pasta adrese 

  Veidlapas aizpildītājs

  Vārds, uzvārds 
      
  Tālrunis E-pasta adrese 
    
  Sadaļas numurs un nosaukumsSadaļu aizpilda, ja pārskata gadā
  1. Būvdarbu iepirkuminoslēgti būvdarbu iepirkuma līgumi, vispārīgās vienošanās vai veikti centralizētie iepirkumi
  2. Piegādes iepirkuminoslēgti piegādes iepirkuma līgumi, vispārīgās vienošanās vai veikti centralizētie iepirkumi
  3. Pakalpojumu iepirkuminoslēgti pakalpojumu iepirkuma līgumi, vispārīgās vienošanās vai veikti centralizētie iepirkumi
  4. Decentralizēti veikti iepirkumi, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par tonoslēgti iepirkuma līgumi un vispārīgās vienošanās, kuru līgumcena ir vienāda ar normatīvajos aktos par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā noteiktajām līgumcenu robežvērtībām, kas atbilst Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 36. panta ceturtajā daļā minētajam gadījumam, vai lielāka par tām
  5. Centralizēti veikti iepirkumi, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par toveiktas iepirkuma procedūras citu pasūtītāju vajadzībām, iepirkuma procedūru līgumcena ir vienāda ar normatīvajos aktos par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā noteiktajām līgumcenu robežvērtībām, kas atbilst Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 36. panta ceturtajā daļā minētajam gadījumam, vai lielāka par tām

  1. Būvdarbu iepirkumi

  Līgumcenu robežas un iepirkuma veidiRindas kodsIepirkuma procedūru skaitsNoslēgto iepirkuma līgumu skaitsVispārīgo vienošanos skaitsPiegādātāju skaitsIepirkuma līgumu skaits ar komersantiem un pretendentu vai piegādātāju skaits noNoslēgto iepirkuma līgumu vai piedāvājumos norādīto cenu kopējā summa (euro) bez PVN
  Latvijascitām ES valstīmcitām valstīm
  AB12345678
  Iepirkuma procedūras, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to
  decentralizēti veikts slēgts konkurss*010        
  centralizēti veikts slēgts konkurss**020        
  decentralizēti veikta sarunu procedūra*030        
  centralizēti veikta sarunu procedūra**040        
  decentralizēti veikts konkursa dialogs*050        
  centralizēti veikts konkursa dialogs**060        

  Piezīmes.

  1. * Papildus aizpildīt veidlapas 4. sadaļu.

  2. ** Papildus aizpildīt veidlapas 5. sadaļu.

  2. Piegādes iepirkumi

  Līgumcenu robežas un iepirkuma veidiRindas kodsIepirkuma procedūruskaitsNoslēgto iepirkuma līgumu skaitsVispārīgo vienošanos skaitsPiegādātāju skaitsIepirkuma līgumu skaits ar komersantiem un pretendentu vai piegādātāju skaits noNoslēgto iepirkuma līgumu vai piedāvājumos norādīto cenu kopējā summa (euro) bez PVN
  Latvijascitām ES valstīmcitām valstīm
  AB12345678
  Iepirkuma procedūras, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to
  decentralizēti veikts slēgts konkurss*070        
  centralizēti veikts slēgts konkurss**080        
  decentralizēti veikta sarunu procedūra*090        
  centralizēti veikta sarunu procedūra**100        
  decentralizēti veikts konkursa dialogs*110        
  centralizēti veikts konkursa dialogs**120        

  Piezīmes.

  1. * Papildus aizpildīt veidlapas 4. sadaļu.

  2. ** Papildus aizpildīt veidlapas 5. sadaļu.

  3. Pakalpojumu iepirkumi

  Līgumcenu robežas un iepirkuma veidiRindas kodsIepirkuma procedūru skaitsNoslēgto iepirkuma līgumu skaitsVispārīgo vienošanos skaitsPiegādātāju skaitsIepirkuma līgumu skaits ar komersantiem un pretendentu vai piegādātāju skaits noNoslēgto iepirkuma līgumu vai piedāvājumos norādīto cenu kopējā summa (euro) bez PVN
  Latvijascitām ES valstīmcitām valstīm
  AB12345678
  Iepirkuma procedūras, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to*
  decentralizēti veikts slēgts konkurss*130        
  centralizēti veikts slēgts konkurss**140        
  decentralizēti veikta sarunu procedūra*150        
  centralizēti veikta sarunu procedūra**160        
  decentralizēti veikts konkursa dialogs*170        
  centralizēti veikts konkursa dialogs**180        
  decentralizēti veikts Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2. pielikumā minēto pakalpojumu iepirkums*190        
  centralizēti veikts Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2. pielikumā minēto pakalpojumu iepirkums**200        

  Piezīmes.

  1. * Papildus aizpildīt veidlapas 4. sadaļu.

  2. ** Papildus aizpildīt veidlapas 5. sadaļu

  4. Decentralizēti veikti iepirkumi, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to

  Rindas kods no veidlapas 1., 2. vai 3. sadaļasIdenti-
  fikācijas Nr.
  CPV kodsIepirkuma procedūrasAizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2. pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumsIepirkuma līgumu skaitsVispārīgo vienošanos skaitsZiņas par katru iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos
  slēgts konkursskonkursa dialogssarunu procedūrapiegādātājinoslēgtā iepirkuma līguma līgumcena (euro) bez PVN
  publicējot paziņojumu par līgumuAizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta sestās daļas pamatojums, ja sarunu procedūra veikta, nepublicējot paziņojumu par līgumunosaukumsvalsts
  A123456789101112
               

  5. Centralizēti veikti iepirkumi, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to

  Rindas kods no veidlapas 1., 2. vai 3. sadaļasIdenti-
  fikācijas Nr.
  CPV kodsIepirkuma procedūrasAizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2. pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumsSlēgta vispārīgā vienošanāsSabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, kuru vajadzībām veikts centralizēts iepirkumsPiegādātāju skaitsPiegādātājiPiedāvājumā norādītā cena (euro) bez PVN
  slēgts konkursskonkursa dialogssarunu procedūra
  publicējot paziņojumu par līgumuAizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta sestās daļas pamatojums, ja sarunu procedūra veikta, nepublicējot paziņojumu par līgumunosaukumsvalsts
  A12345678910111213
                
  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  5. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 28. februāra
  noteikumiem Nr. 102

  (Pielikums MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  5 – PPPL

  Pārskats par koncesijas līgumiem
  par 20___. gadu

  Iesniedz līdz 20___. gada 1. aprīlim

  Pārskata sagatavotājs

  Nosaukums 
    
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 
    
  Adrese 
      
  Tālrunis E-pasta adrese 

  Veidlapas aizpildītājs

  Vārds, uzvārds 
      
  Tālrunis E-pasta adrese 

   

  Sadaļas numurs un nosaukumsSadaļu aizpilda, ja pārskata gadā
  1. Koncesijas līgumi, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežunoslēgti līgumi, kuru līgumcena ir mazāka par normatīvajos aktos par publiskās un privātās partnerības iepirkumu līgumcenu robežām noteiktās līgumcenas robežvērtību
  2. Koncesijas līgumi, kuru līgumcena ir lielāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežunoslēgti līgumi, kuru līgumcena ir vienāda ar normatīvajos aktos par publiskās un privātās partnerības iepirkumu līgumcenu robežām noteiktās līgumcenas robežvērtību vai lielāka par to
  3. Publiskās un privātās partnerības likuma piemērošanas izņēmuminoslēgti līgumi, pamatojoties uz Publiskās un privātās partnerības likuma 3., 3.1 un 3.2 pantā noteiktajiem likuma piemērošanas izņēmumiem

  1. Koncesijas līgumi, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu

  Iepirkumu veidsProcedūru veidsRindas kodsNoslēgto līgumu skaitsNoslēgto līgumu kopējā summa (euro) bez PVN
  BūvdarbiKonkurss bez pretendentu atlases010  
  Konkurss ar pretendentu atlasi020  
  Konkursa dialogs030  
  Sarunu procedūra040  
  PakalpojumiKonkurss bez pretendentu atlases050  
  Konkurss ar pretendentu atlasi060  
  Konkursa dialogs070  
  Sarunu procedūra080  
  Kopā090  

  2. Koncesijas līgumi, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to

  Nr. p. k.Identifikācijas Nr.CPV kodsProcedūru veidsLīgumu skaitsPrivātais partnerisNoslēgtā līguma līgumcena (euro) bez PVN
  konkurss bez pretendentu atlaseskonkurss ar pretendentu atlasikonkursa dialogssarunu procedūranosaukumsvalsts
  1234567891011
             

  3. Publiskās un privātās partnerības likuma piemērošanas izņēmumi

  Nr. p. k.

   

  Līguma nosaukumsPubliskās un privātās partnerības likuma 3., 3.1 un 3.2 pantā noteiktais pamatojumsNoslēgtā līguma līgumcena (euro) bez PVN
  1234
      

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2023.