(7) Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:07
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 102

  Rīgā 2017. gada 28. februārī (prot. Nr. 10 5. §)
  Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību
  Izdoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 77. pantu,
  Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma
  83. panta pirmo daļu,
  Publiskās un privātās partnerības likuma 121. pantu,
  Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 71. pantu
  un Statistikas likuma 11. pantu
  (MK 13.11.2018. noteikumu Nr. 685 redakcijā)
  1. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka statistikas pārskatu saturu un oficiālās statistikas veidlapu paraugus iepirkumu jomā (turpmāk – veidlapas), ko aizpilda pasūtītāji Publisko iepirkumu likuma izpratnē un Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma izpratnē (turpmāk – pasūtītājs), sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma izpratnē (turpmāk – sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs) un publiskie partneri vai to pārstāvji Publiskās un privātās partnerības likuma izpratnē (turpmāk – publiskais partneris vai tā pārstāvis), kā arī šo veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību.

  (MK 13.11.2018. noteikumu Nr. 685 redakcijā)

  2. Pasūtītājs, sagatavojot pārskatus par iepirkumiem, izmanto šādas veidlapas:

  2.1. veidlapa Nr. 1-PIL "Publisko iepirkumu gada pārskats" (turpmāk – veidlapa Nr. 1-PIL) (1. pielikums);

  2.2. veidlapa Nr. 3-ADJIL "Pārskats par pasūtītāju veiktajiem iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā" (turpmāk – veidlapa Nr. 3-ADJIL) (2. pielikums).

  3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, sagatavojot pārskatus par iepirkumiem, izmanto šādas veidlapas:

  3.1. veidlapa Nr. 2-SPSIL "Pārskats par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumiem" (turpmāk – veidlapa Nr. 2-SPSIL) (3. pielikums);

  3.2. veidlapa Nr. 4-ADJIL/SPSIL "Pārskats par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veiktajiem iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā" (turpmāk – veidlapa Nr. 4-ADJIL/SPSIL) (4. pielikums).

  3.1 Publiskais partneris vai tā pārstāvis, sagatavojot pārskatu par iepirkumiem, izmanto veidlapu Nr. 5-PPPL "Pārskats par koncesijas līgumiem" (turpmāk – veidlapa Nr. 5-PPPL) (5. pielikums).

  (MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  4. Persona, kura vienlaikus ir pasūtītājs un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, aizpilda šo noteikumu 2. un 3. punktā minētās veidlapas un iesniedz tās Iepirkumu uzraudzības birojā.

  5. Pārskatus par pārtikas produktu piegādes līgumiem, kas noslēgti, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 19. panta trešajā daļā paredzēto izņēmumu, iesniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām zaļajam publiskajam iepirkumam un tā piemērošanas kārtību.

  6. Pasūtītājs par iepriekšējo kalendāra gadu aizpilda šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minēto pārskatu (veidlapa Nr. 3-ADJIL), bet sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs – šo noteikumu 3.2. apakšpunktā ​​​​​​​minēto pārskatu (veidlapa Nr. 4-ADJIL/SPSIL) un iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojā, ja attiecīgajā pārskata periodā tas ir veicis iepirkumus saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kurš iepirkumus ir veicis saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, par iepriekšējo kalendāra gadu aizpilda šo noteikumu 2.1. apakšpunktā ​​​​​​​minēto pārskatu (veidlapa Nr. 1-PIL) un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 77. pantam.

  (MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

  7. (Svītrots ar MK 03.05.2017. noteikumiem Nr. 245)

  8. Pārskatus pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kā arī publiskais partneris vai tā pārstāvis Iepirkumu uzraudzības birojā iesniedz elektroniski, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē pieejamo Iepirkumu uzraudzības biroja pārziņā esošo valsts informācijas sistēmu "Publikāciju vadības sistēma" (turpmāk – Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietne).

  (MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  9. Ja Iepirkumu uzraudzības birojs konstatē kļūdas pasūtītāja, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vai publiskā partnera vai tā pārstāvja sagatavotajā pārskatā, tas par to informē pasūtītāju, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vai publisko partneri vai tā pārstāvi. Pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai publiskais partneris vai tā pārstāvis novērš konstatētās kļūdas un triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojā precizētu pārskatu.

  (MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  2. Veidlapas Nr. 1-PIL aizpildīšanas kārtība
  2.1. Veidlapas Nr. 1-PIL aizpildīšanas vispārīgie nosacījumi

  10. Pasūtītājs veidlapā Nr. 1-PIL iekļauj informāciju par veiktajiem iepirkumiem, par kuriem iepriekšējā kalendāra gadā ir noslēgti iepirkuma līgumi vai vispārīgās vienošanās.

  11. Veidlapā Nr. 1-PIL iekļaujamo informāciju iegūst no iepriekšējā kalendāra gadā noslēgtajiem iepirkuma līgumiem un vispārīgo vienošanos nosacījumiem, citas ar iepirkumiem saistītās dokumentācijas, kā arī grāmatvedības uzskaites datiem.

  12. Ja pasūtītājs veidlapu Nr. 1-PIL aizpilda tikai par saviem noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, tas veidlapas attiecīgajā ailē atzīmē, ka pārskats aizpildīts par vienu pasūtītāju. Ja pasūtītāja pakļautībā vai pārraudzībā ir vairākas iestādes, kuras ir pasūtītāji Publisko iepirkumu likuma izpratnē, tas var iesniegt konsolidētu pārskatu, veidlapas Nr. 1-PIL attiecīgajā ailē atzīmējot, ka pārskats aizpildīts par vairākiem pasūtītājiem, un pievienojot informāciju par tiem, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja pasūtītāju datubāzi. Ja attiecīgais pasūtītājs šajā datubāzē nav reģistrēts, pasūtītājs pievieno par to informāciju, norādot šī pasūtītāja nosaukumu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru un adresi.

  13. Pārskatā iekļaujamās līgumcenas, kā arī noslēgto iepirkuma līgumu kopējās summas norāda kā kopējo samaksu par iepirkuma līgumu izpildi, neņemot vērā pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) (izņemot 220. un 230. rindu, kur norādītajā noslēgto iepirkuma līgumu kopējā summā iekļauj PVN). Līgumcenas un noslēgto iepirkuma līgumu kopējās summas norāda veselos euro, neņemot vērā centus.

  (MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

  14. Noslēgto iepirkuma līgumu kopējās summas pasūtītājs veidlapā Nr. 1-PIL norāda atbilstoši faktiski noslēgto iepirkuma līgumu līgumcenām kopā.

  2.2. Veidlapas Nr. 1-PIL 1. sadaļa "Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmumi"

  15. No 010. rindas līdz 210. rindai norāda visus tos iepirkuma līgumus, kuri noslēgti iepriekšējā kalendāra gadā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 5. pantu un kuru līgumcena atbilst Publisko iepirkumu likuma 5. pantā noteiktajam. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem kopā.

  (MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

  16. No 010. rindas līdz 210. rindai ailes "Noslēgto iepirkuma līgumu skaits" un "Noslēgto iepirkuma līgumu kopējā summa (euro) bez PVN" aizpilda, ja iepirkuma līgumi noslēgti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 5. pantu.

  (MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

  2.3. Veidlapas Nr. 1-PIL 2. sadaļa "Faktiski izlietotie naudas līdzekļi"

  17. 220. rindas ailē "Faktiski izlietotie naudas līdzekļi (euro) ar PVN" norāda visus pārskata periodā kopā veiktos maksājumus par iepirkumiem, tai skaitā:

  17.1. maksājumus par attiecīgajā un iepriekšējos pārskata periodos noslēgtajiem iepirkuma līgumiem;

  17.2. maksājumus par iepirkuma līgumiem, kuri noslēgti, pamatojoties uz centralizēto iepirkumu institūciju veiktajiem iepirkumiem (arī izmantojot elektronisko iepirkumu sistēmu);

  17.3. maksājumus par iepirkuma līgumiem (pavadzīmes, čekus un citus grāmatvedības attaisnojuma dokumentus), kuri noslēgti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3., 4. vai 5. pantu un par kuriem informācija ir norādīta veidlapas Nr. 1-PIL 1. un 3. sadaļā;

  17.4. maksājumus par pārējiem iepirkuma līgumiem neatkarīgi no to līgumcenas (veiktos maksājumus par iepirkumiem, sākot no viena euro).

  (MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

  18. 230. rindas ailē "Faktiski izlietotie naudas līdzekļi (euro) ar PVN" norāda visus pārskata periodā kopā veiktos maksājumus par iepirkumiem, kuri veikti, izmantojot elektronisko iepirkumu sistēmu.

  (MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

  2.4. Veidlapas Nr. 1-PIL 3. sadaļa "Iepirkumi, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to"

  (Apakšnodaļa svītrota ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  19. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  20. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  21. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  22. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  23. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  24. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  25. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  26. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  27. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  2.5. Veidlapas Nr. 1-PIL 3. sadaļa "Publisko iepirkumu likuma piemērošanas izņēmumi"

  (Apakšnodaļas nosaukums grozīts ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  28. Veidlapas 3. sadaļā norāda iepirkuma līgumus, kuri iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 3. un 4. pantā noteiktajiem likuma piemērošanas izņēmumiem. Par katru noslēgto iepirkuma līgumu aizpilda atsevišķu rindu.

  (Grozīts ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 589)

  29. Veidlapas 3. sadaļā neiekļauj informāciju par līgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3. panta pirmās daļas 7. vai 9. punktu vai minētā panta septīto, astoto un devīto daļu.

  (Grozīts ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  30. Ailē "Iepirkuma līguma nosaukums" norāda katra noslēgtā iepirkuma līguma nosaukumu.

  31. Ailē "Publisko iepirkumu likuma 3. un 4. panta pamatojums" norāda Publisko iepirkumu likuma 3. un 4. pantā minēto attiecīgo normu, uz kuru pamatojoties ir noslēgts iepirkuma līgums.

  (Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 589)

  32. Ailē " Noslēgtā iepirkuma līguma līgumcena (euro) bez PVN" norāda noslēgtā iepirkuma līguma līgumcenu euro bez PVN.

  3. Veidlapas Nr. 2-SPSIL aizpildīšanas kārtība
  3.1. Veidlapas Nr. 2-SPSIL aizpildīšanas vispārīgie nosacījumi

  33. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs veidlapā Nr. 2-SPSIL iekļauj informāciju par iepirkumiem, par kuriem pārskata periodā ir noslēgti iepirkuma līgumi vai vispārīgās vienošanās.

  34. Veidlapā Nr. 2-SPSIL iekļaujamo informāciju iegūst no pārskata periodā noslēgtajiem iepirkuma līgumiem un vispārīgo vienošanos nosacījumiem, kā arī grāmatvedības uzskaites datiem.

  35. Veidlapā Nr. 2-SPSIL iekļaujamās līgumcenas, kā arī noslēgto iepirkuma līgumu kopējās summas norāda kā iepirkuma līgumu un vispārīgo vienošanos kopējo summu veselos euro, neņemot vērā centus un PVN.

  36. Ar veidlapā Nr. 2-SPSIL un šo noteikumu 3.2. apakšnodaļā lietoto norādi "Eiropas Savienības līgumcenu robeža" ir saprotamas normatīvajos aktos par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu līgumcenu robežām noteiktās līgumcenu robežvērtības, kas atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 40. panta otrajā daļā minētajam gadījumam.

  (Grozīts ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  3.2. Veidlapas Nr. 2-SPSIL 1. sadaļa "Iepirkumi, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu"

  37. 010. rindā norāda to noslēgto publisko būvdarbu līgumu (pavadzīmes un čekus, ja nav rakstiska līguma) skaitu un kopējo summu, kuru līgumcena ir no viena euro līdz būvdarbu līgumiem noteiktajai Eiropas Savienības līgumcenas robežai. Minēto rindu aizpilda par visiem noslēgtajiem būvdarbu līgumiem kopā.

  38. 020. rindā norāda to noslēgto piegādes līgumu (pavadzīmes un čekus, ja nav rakstiska līguma) skaitu un kopējo summu, kuru līgumcena ir no viena euro līdz piegādes līgumiem noteiktajai Eiropas Savienības līgumcenas robežai. Minēto rindu aizpilda par visiem noslēgtajiem piegādes līgumiem kopā.

  39. 030. rindā norāda to noslēgto pakalpojumu līgumu (pavadzīmes un čekus, ja nav rakstiska līguma) skaitu un kopējo summu, kuru līgumcena ir no viena euro līdz pakalpojumu līgumiem noteiktajai Eiropas Savienības līgumcenas robežai. Minēto rindu aizpilda par visiem noslēgtajiem pakalpojumu līgumiem kopā.

  40. 040. rindā norāda noslēgto būvdarbu līgumu, piegādes līgumu un pakalpojumu līgumu kopējo skaitu un kopējo summu euro, neņemot vērā PVN. Minētā rinda tiek aprēķināta automātiski.

  3.3. Veidlapas Nr. 2-SPSIL 2. sadaļa "Iepirkumi, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to"

  (Apakšnodaļa svītrota ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  41. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  42. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  43. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  44. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  45. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  46. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  47. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  48. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  49. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  50. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  51. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  3.4. Veidlapas Nr. 2-SPSIL 2. sadaļa "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma piemērošanas izņēmumi"

  (Apakšnodaļas nosaukums grozīts ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  52. Veidlapas Nr. 2-SPSIL 2. sadaļā norāda iepirkuma līgumus, kas iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti, pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma III nodaļā noteiktajiem likuma piemērošanas izņēmumiem. Par katru noslēgto iepirkuma līgumu aizpilda atsevišķu rindu.

  (Grozīts ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  53. Veidlapas Nr. 2-SPSIL 2. sadaļā neiekļauj informāciju par iepirkuma līgumiem, kas noslēgti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 10. panta pirmās daļas 9. vai 11. punktu vai minētā panta ceturto vai piekto daļu.

  (Grozīts ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  54. Ailē "Iepirkuma līguma nosaukums" norāda katra noslēgtā iepirkuma līguma nosaukumu.

  55. Ailē "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma III nodaļā noteiktais pamatojums" norāda Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma III nodaļas attiecīgo normu, uz kuru pamatojoties ir noslēgts iepirkuma līgums.

  56. Ailē "Noslēgtā iepirkuma līguma līgumcena (euro) bez PVN" norāda noslēgtā iepirkuma līguma līgumcenu, sākot no viena euro, bez PVN.

  4. Veidlapas Nr. 3-ADJIL aizpildīšanas kārtība
  4.1. Veidlapas Nr. 3-ADJIL aizpildīšanas vispārīgie nosacījumi

  57. Veidlapā Nr. 3-ADJIL iekļauj informāciju par decentralizēti un centralizēti veiktajiem iepirkumiem, kas atbilst Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta devītajā daļā minētajam gadījumam.

  (MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

  58. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  59. Ja iepirkumi veikti decentralizēti, veidlapā Nr. 3-ADJIL iekļaujamās līgumcenas un summas norāda kā kopējo samaksu par iepirkuma līgumu izpildi, norādot tās atbilstoši faktiski noslēgto iepirkuma līgumu līgumcenām veselos euro, neņemot vērā centus un PVN.

  60. Ja iepirkumi veikti centralizēti, veidlapā Nr. 3-ADJIL iekļaujamās līgumcenas un summas norāda kā kopējo piedāvājumā norādīto cenu veselos euro, neņemot vērā centus un PVN.

  61. Informāciju par tādu pasūtītāja noslēgto būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumu kopējo summu, kuru kopējā līgumcena ir mazāka par Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta pirmajā daļā noteiktajām robežām, kā arī informāciju par pārskata periodā veiktajiem maksājumiem aizsardzības un drošības iepirkumu jomā norāda veidlapas Nr. 1-PIL 2. sadaļā "Faktiski izlietotie naudas līdzekļi", ievērojot šo noteikumu 2.3. apakšnodaļā minēto aizpildīšanas kārtību.

  (Grozīts ar MK 03.05.2017. noteikumiem Nr. 245; MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  62. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  4.2. Veidlapas Nr. 3-ADJIL sadaļa "Iepirkumi, kuri veikti Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā"

  (Apakšnodaļas nosaukums MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

  63. 010. rindā norāda decentralizēti un centralizēti veikto būvdarbu iepirkumu skaitu un kopējo summu euro, neņemot vērā PVN.

  (MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

  64. 020. rindā norāda decentralizēti un centralizēti veikto piegāžu iepirkumu skaitu un kopējo summu euro, neņemot vērā PVN.

  (MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

  65. 030. rindā norāda decentralizēti un centralizēti veikto pakalpojumu iepirkumu skaitu un kopējo summu euro, neņemot vērā PVN.

  (MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

  66. 040. rindā norāda decentralizēti un centralizēti veikto būvdarbu, piegāžu un pakalpojumu iepirkumu skaitu un kopējo summu euro, neņemot vērā PVN. Minētā rinda tiek aprēķināta automātiski.

  (MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

  67. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  68. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  69. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  4.3. Veidlapas Nr. 3-ADJIL 2. sadaļa "Piegādes iepirkumi"

  (Apakšnodaļa svītrota ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  70. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  71. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  72. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  73. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  74. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  75. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  76. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  4.4. Veidlapas Nr. 3-ADJIL 3. sadaļa "Pakalpojumu iepirkumi"

  (Apakšnodaļa svītrota ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  77. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  78. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  79. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  80. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  81. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  82. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  83. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  4.5. Veidlapas Nr. 3-ADJIL 4. sadaļa "Iepirkumi, piemērojot sarunu procedūru, nepublicējot paziņojumu par līgumu, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu, bet vienāda ar
  Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta pirmajā daļā minēto līgumcenu robežu, no kuras piemēro iepirkuma procedūras, vai lielāka par to"

  (Apakšnodaļa svītrota ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  84. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  85. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  86. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  87. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  4.6. Veidlapas Nr. 3-ADJIL 5. sadaļa "Decentralizēti veikti iepirkumi, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to"

  (Apakšnodaļa svītrota ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  88. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  89. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  90. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  91. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  92. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  93. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  94. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  95. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  96. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  4.7. Veidlapas Nr. 3-ADJIL 6. sadaļa "Centralizēti veikti iepirkumi, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to"

  (Apakšnodaļa svītrota ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  97. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  98. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  99. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  100. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  101. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  102. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  103. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  104. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  105. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  106. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  107. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  108. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  5. Veidlapas Nr. 4-ADJIL/SPSIL aizpildīšanas kārtība
  5.1. Veidlapas Nr. 4-ADJIL/SPSIL aizpildīšanas vispārīgie nosacījumi

  109. (Svītrots ar MK 13.11.2018. noteikumiem Nr. 685)

  110. Veidlapā Nr. 4-ADJIL/SPSIL iekļauj informāciju par decentralizēti un centralizēti veiktajiem iepirkumiem, kas atbilst Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta devītajā daļā minētajam gadījumam.

  (MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

  111. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  112. Ja iepirkumi veikti decentralizēti, veidlapā Nr. 4-ADJIL/SPSIL iekļaujamās līgumcenas un iepirkuma līguma kopējās summas norāda kā kopējo samaksu par iepirkuma līgumu izpildi, norādot tās atbilstoši faktiski noslēgto iepirkuma līgumu līgumcenām veselos euro, neņemot vērā centus un PVN.

  113. Ja iepirkumi veikti centralizēti, veidlapā Nr. 4-ADJIL/SPSIL iekļaujamās līgumcenas un iepirkuma līguma kopējās summas norāda kā piedāvājumā norādīto cenu kopējo summu veselos euro, neņemot vērā centus un PVN.

  114. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  115. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  5.2. Veidlapas Nr. 4-ADJIL/SPSIL sadaļa "Iepirkumi, kuri veikti Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā"

  (Apakšnodaļas nosaukums MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

  116. 010. rindā norāda decentralizēti un centralizēti veikto būvdarbu iepirkumu skaitu un kopējo summu euro, neņemot vērā PVN.

  (MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

  117. 020. rindā norāda decentralizēti un centralizēti veikto piegāžu iepirkumu skaitu un kopējo summu euro, neņemot vērā PVN.

  (MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

  118. 030. rindā norāda decentralizēti un centralizēti veikto pakalpojumu iepirkumu skaitu un kopējo summu euro, neņemot vērā PVN.

  (MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

  119. 040. rindā norāda decentralizēti un centralizēti veikto būvdarbu, piegāžu un pakalpojumu iepirkumu skaitu un kopējo summu euro, neņemot vērā PVN. Minētā rinda tiek aprēķināta automātiski.

  (MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

  5.3. Veidlapas Nr. 4-ADJIL/SPSIL 2. sadaļa "Piegādes iepirkumi"

  (Apakšnodaļa svītrota ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  120. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  121. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  122. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  123. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  5.4. Veidlapas Nr. 4-ADJIL/SPSIL 3. sadaļa "Pakalpojumu iepirkumi"

  (Apakšnodaļa svītrota ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  124. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  125. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  126. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  127. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  5.5. Veidlapas Nr. 4-ADJIL/SPSIL 4. sadaļa "Decentralizēti veikti iepirkumi, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to"

  (Apakšnodaļa svītrota ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  128. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  129. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  130. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  131. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  132. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  133. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  134. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  135. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  136. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  5.6. Veidlapas Nr. 4-ADJIL/SPSIL 5. sadaļa "Centralizēti veikti iepirkumi, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to"

  (Apakšnodaļa svītrota ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  137. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  138. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  139. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  140. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  141. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  142. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  143. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  144. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  145. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  146. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  147. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  148. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  6. Veidlapas Nr. 5-PPPL aizpildīšanas kārtība

  (Nodaļa MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  6.1. Veidlapas Nr. 5-PPPL aizpildīšanas vispārīgie nosacījumi

  (Apakšnodaļa MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  149. Publiskais partneris vai tā pārstāvis veidlapā Nr. 5-PPPL iekļauj informāciju par pārskata periodā noslēgtiem koncesijas līgumiem.

  (MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  150. Veidlapā Nr. 5-PPPL iekļaujamo informāciju iegūst no pārskata periodā noslēgto koncesijas līgumu nosacījumiem.

  (MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  151. Veidlapā Nr. 5-PPPL iekļaujamās summas norāda kā kopējo koncesijas līgumu vērtību veselos euro, neņemot vērā centus un PVN.

  (MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  152. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  6.2. Veidlapas Nr. 5-PPPL 1. sadaļa "Koncesijas līgumi, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu"

  (Apakšnodaļa svītrota ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  153. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  154. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  155. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  156. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  157. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  158. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  159. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  160. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  161. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  6.3. Veidlapas Nr. 5-PPPL 2. sadaļa "Koncesiju līgumi, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to"

  (Apakšnodaļa svītrota ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  162. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  163. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  164. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  165. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  166. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  167. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  168. (Svītrots ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 755)

  6.4. Veidlapas Nr. 5-PPPL sadaļa "Publiskās un privātās partnerības likuma piemērošanas izņēmumi"

  (Apakšnodaļas nosaukums MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

  169. Veidlapas Nr. 5-PPPL sadaļā norāda koncesijas līgumus, kas iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti, pamatojoties uz Publiskās un privātās partnerības likuma 3., 3.1 un 3.2 pantā noteiktajiem likuma piemērošanas izņēmumiem. Par katru noslēgto koncesijas līgumu aizpilda atsevišķu rindu.

  (MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

  170. Katru pakalpojumu koncesijas līgumu norāda atsevišķā rindā, ailē "Nr. p. k." norādot kārtas numuru.

  (MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  171. Veidlapas Nr. 5-PPPL sadaļā neiekļauj informāciju par iepirkuma līgumiem, kas noslēgti saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likuma 3., 3.1 un 3.2 pantu.

  (MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

  172. Ailē "Līguma nosaukums" norāda katra noslēgtā koncesijas līguma nosaukumu.

  (MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  173. Ailē "Publiskās un privātās partnerības likuma 3., 3.1 un 3.2 pantā noteiktais pamatojums" norāda Publiskās un privātās partnerības likuma attiecīgo normu, uz kuru pamatojoties ir noslēgts koncesijas līgums.

  (MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  174. Ailē "Noslēgtā līguma līgumcena (euro) bez PVN" norāda noslēgtā koncesijas līguma līgumcenu, sākot no viena euro, bez PVN.

  (MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 245 redakcijā)

  7. Noslēguma jautājums

  (Nodaļas numerācija grozīta ar MK 03.05.2017. noteikumiem Nr. 245)

  175. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumus Nr. 121 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 45. nr.).

  (Panta numerācija grozīta ar MK 03.05.2017. noteikumiem Nr. 245)

  Ministru prezidents Māris Kučinskis

  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  1. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 28. februāra
  noteikumiem Nr. 102

  (Pielikums MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

  1 – PIL
   
  Publisko iepirkumu gada pārskats par 20____. gadu
  Iesniedz līdz 20____. gada 1. aprīlim

  Pārskata sagatavotājs

  Nosaukums 
   
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 
   
  Adrese 
   
  Tālrunis 

  E-pasta adrese

   
   
  Pārskats aizpildīts par

  vienu pasūtītāju

   

  vairākiem pasūtītājiem

    

  Veidlapas aizpildītājs

  Vārds, uzvārds 
   
  Tālrunis 

  E-pasta adrese

   
   
  Sadaļas numurs un nosaukumsSadaļu aizpilda, ja pārskata gadā
  1. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmumiNoslēgti iepirkuma līgumi, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 5. pantā noteiktajiem iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmumiem
  2. Faktiski izlietotie naudas līdzekļiVeikti maksājumi par iepirkumiem, sākot no 1 euro
  3. Publisko iepirkumu likuma piemērošanas izņēmumiNoslēgti līgumi, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 3. vai 4. pantā noteiktajiem likuma piemērošanas izņēmumiem

  1. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmumi

  Publisko iepirkumu likuma 5. pantā noteiktie iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmumi

  Rindas kods

  Noslēgto iepirkuma līgumu skaits

  Noslēgto iepirkuma līgumu summa (euro) bez PVN

  A

  B

  1

  2

  Līgumi par piegādēm vai pakalpojumiem, kurus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sniedz, veicot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 3., 4., 5., 6. un 7. pantā minētās darbības šajos pantos noteiktajās jomās

  010

    
  Līgumi par iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu u. c. dokumentu iepirkumu bibliotēku krājumu papildināšanai vai izglītības un pētniecības procesa organizēšanai izglītības iestādēs un valsts vai augstskolu izveidotās zinātniskajās institūcijās

  020

    
  Līgumi par tādu muzejisko priekšmetu iepirkumu muzeju krājumu papildināšanai, kuriem ir mākslinieciska, kultūrvēsturiska, zinātniska vai memoriāla vērtība

  030

    
  Līgumi par iepirkumiem ārvalstīs, kurus veic ārējās ekonomiskās pārstāvniecības, Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes, kā arī Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās un starptautiskajās mācībās

  040

    
  Līgumi par piegādēm un pakalpojumiem privāto tiesību juridiskās personas pilnībā finansēta pētniecības un izstrādes līguma izpildei valsts vai augstskolas izveidotā zinātniskajā institūcijā, kas reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā, ja par šīm piegādēm un pakalpojumiem pilnībā atlīdzina no līdzekļiem, kuri saņemti par šā pētniecības un izstrādes līguma izpildi

  050

    
  Līgumi par materiālu, reaģentu un komponentu piegādi eksperimentu veikšanai, maketu un prototipu izstrādei valsts vai augstskolas izveidotā zinātniskajā institūcijā, kas reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā, ja šo materiālu, reaģentu un komponentu nepieciešamību, to parametrus vai daudzumu nosaka pētniecības vai izstrādes procesa norise

  060

    
  Līgumi par zinātniskā raksta publicēšanu zinātniskajā periodikā vai citā zinātniskā izdevumā, un par to samaksā vai par to zinātniekam atlīdzina valsts vai augstskolas izveidota zinātniskā institūcija, kas reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā

  070

    
  Līgumi par piegādātāja sniegtajiem pakalpojumiem augstskolu studentu piesaistei no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis

  080

    
  Līgumi par speciālistu un ekspertu sniegtajiem pakalpojumiem, kas nepieciešami izmeklēšanas darbību veikšanai kriminālprocesā

  090

    
  Līgumi par piegādēm, pakalpojumiem vai būvdarbiem, kurus iepērk Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības savu funkciju nodrošināšanai, ja iepirkuma līguma izpilde ir pārstāvniecības akreditācijas valstī vai citā valstī, kurā akreditēts pārstāvniecības vadītājs, neatkarīgi no piegādātāja reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts

  100

    
  Līgumi par piegādēm, pakalpojumiem vai būvdarbiem, kurus iepērk valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi", lai pārvaldītu savu vai tai pārvaldīšanā nodotu ārvalstīs esošu nekustamo īpašumu, ja iepirkuma līguma izpilde ir nekustamā īpašuma atrašanās valstī

  110

    
  Līgumi par tādiem Eiropas Komisijas zinātnisko ekspertu datubāzē vai citā zinātnisko ekspertu datubāzē reģistrētu ekspertu pakalpojumiem pētniecības un attīstības jomā, kas saistīti ar pētniecības un attīstības projektu iesniegumu sākotnējo zinātnisko novērtējumu vai šādu projektu starpposma vai sasniegto rezultātu novērtējumu, ja minēto ekspertu piesaistīšanu nosaka Ministru kabineta tiesību akti par tādu fondu un programmu īstenošanu, ko finansē no valsts budžeta vai Eiropas Savienības budžeta, kā arī tādu shēmu un instrumentu īstenošanu, kas izveidoti kopīgi ar dalībvalstīm

  120

    
  Līgumi par ceļojumu aģentūru pakalpojumiem, uz kuriem attiecas CPV kods 63510000-7

  130

    
  Līgumi par būtisku pilsoniskās apziņas stiprināšanas pasākumu īstenošanu, sniedzot ieguldījumu valsts drošības interešu aizsardzībā, ja iepirkumu veic tiešās pārvaldes iestāde un par šā izņēmuma piemērošanu ir lēmis Ministru kabinets

  140

    
  Līgumi par ekspertu sniegtajiem pakalpojumiem ekspertu grupā augstskolas vai koledžas, vai studiju virziena akreditācijas vai studiju programmas licencēšanas procesā

  150

    
  Līgumi par autoru, komponistu, tēlnieku, izklaides mākslinieku un citu individuālo mākslinieku sniegtajiem pakalpojumiem, uz kuriem attiecas CPV kods 92312200-3, un mākslinieciskās un literārās jaunrades un interpretācijas pakalpojumiem, uz kuriem attiecas CPV kods 92310000-7

  160

    
  Līgumi par Valsts prezidenta kancelejas, Saeimas Administrācijas un Ārlietu ministrijas organizēto ārvalstu delegāciju valsts, oficiālo, darba vizīšu, ja delegāciju vada ārvalstu prezidenti, viceprezidenti, parlamentu vadītāji un to vietnieki, premjerministri un to vietnieki, vēstnieki, ārlietu ministri un to vietnieki, starptautisko organizāciju vadītāji vai ja minētās delegācijas Latvijā uzturas pēc Valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētāja, Ministru prezidenta vai ārlietu ministra oficiāla ielūguma, un valstiskas nozīmes starptautisku pasākumu nodrošināšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem, uz kuriem attiecas CPV kodi 55300000-3, 55100000-1 un 60170000-0

  170

    
  Līgumi par Akadēmiskās informācijas centra vai Eiropas Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā iekļautas kvalitātes nodrošināšanas aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem studiju virziena novērtēšanas procesā

  180

    
  Līgumi par būvdarbiem, piegādēm vai pakalpojumiem daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanas programmas ietvaros, kuru administrē akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"

  190

    
  Līgumi par ārvalstu ekspertu, publiskās pārvaldes ekspertu, tiesu un prokuratūras ekspertu sniegtajiem mācību pakalpojumiem, kuri nodrošina tādu mērķu īstenošanu, ko noteikusi Valsts administrācijas skola un publiska persona, kas organizē tiesu un prokuratūras amatpersonu un darbinieku, izmeklētāju vai operatīvo darbinieku mācību nodrošināšanu, un kuriem tiek piemērots CPV kods 80500000-9

  200

    
  Līgumi par būves ekspertīzes pakalpojumu, kas pasūtīts, lai novērtētu publiskā būvdarbu līguma izpildei veikto būvdarbu atbilstību normatīvo aktu un pasūtītāja prasībām

  210

    

  2. Faktiski izlietotie naudas līdzekļi

  Maksājumi par iepirkumiem

  Rindas kods

  Faktiski izlietotie naudas līdzekļi (euro) ar PVN

  A

  B

  1

  Pārskata gadā veiktie maksājumi par iepirkumiem

  220

   
  tai skaitā maksājumi par iepirkumiem, kas veikti, izmantojot elektronisko iepirkumu sistēmu

  230

   

  3. Publisko iepirkumu likuma piemērošanas izņēmumi

  Nr.
  p. k.

  Iepirkuma līguma nosaukums

  Publisko iepirkumu likuma 3. un 4. panta pamatojums

  Noslēgto iepirkuma līgumu līgumcena (euro) bez PVN

  1

  2

  3

  4

      
      
  2. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 28. februāra
  noteikumiem Nr. 102

  (Pielikums MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

  3-ADJIL
   
  Pārskats par pasūtītāju veiktajiem iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā par 20____. gadu
  Iesniedz līdz 20____. gada 1. martam

  Pārskata sagatavotājs

  Nosaukums 
   
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 
   
  Adrese 
   
  Tālrunis 

  E-pasta adrese

   

  Veidlapas aizpildītājs

  Vārds, uzvārds 
   
  Tālrunis 

  E-pasta adrese

   
   
  Sadaļas nosaukumsSadaļu aizpilda, ja pārskata gadā
  Iepirkumi, kuri veikti Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta devītajā daļā noteiktajā kārtībāVeikti iepirkumi, kas atbilst Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta devītajā daļā minētajam gadījumam

  Iepirkumi, kuri veikti Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā

  Iepirkumu veidi

  Rindas kods

  Iepirkumu skaits

  Veikto iepirkumu kopējā summa (euro) bez PVN

  A

  B

  1

  2

  Būvdarbi

  010

    
  Piegāde

  020

    
  Pakalpojumi

  030

    

  Kopā

  040

    
  3. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 28. februāra
  noteikumiem Nr. 102

  (Pielikums MK 13.11.2018. noteikumu Nr. 685 redakcijā)

  2-SPSIL
  Pārskats par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumiem
  par 20___. gadu
  Iesniedz līdz 20___. gada 1. martam

  Pārskata sagatavotājs

  Nosaukums 
    
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 
    
  Adrese 
      
  Tālrunis E-pasta adrese 

  Veidlapas aizpildītājs

  Vārds, uzvārds 
      
  Tālrunis E-pasta adrese 
    

  Sadaļas numurs un nosaukums

  Sadaļu aizpilda, ja pārskata gadā

  1. Iepirkumi, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežunoslēgti iepirkuma līgumi un vispārīgās vienošanās, kuru līgumcena ir mazāka par normatīvajos aktos par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu līgumcenu robežām noteiktajām līgumcenu robežvērtībām, kas atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 40. panta otrajā daļā minētajam gadījumam
  2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma piemērošanas izņēmuminoslēgti līgumi, pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma III nodaļā noteiktajiem likuma piemērošanas izņēmumiem

  1. Iepirkumi, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu

  Iepirkumu veidsRindas kodsNoslēgto iepirkuma līgumu skaitsNoslēgto iepirkuma līgumu summa (euro) bez PVN
  Būvdarbi010  
  Piegāde020  
  Pakalpojumi030  
  Kopā040  

  2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma piemērošanas izņēmumi

  Nr. p. k.

   

  Iepirkuma līguma nosaukumsSabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma III nodaļā noteiktais pamatojumsNoslēgtā iepirkuma līguma līgumcena (euro) bez PVN 
  1234
      
      
  4. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 28. februāra
  noteikumiem Nr. 102

  (Pielikums MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

  4-ADJIL/SPSIL
   
  Pārskats par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veiktajiem iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā par 20____. gadu
  Iesniedz līdz 20____. gada 1. martam

  Pārskata sagatavotājs

  Nosaukums 
   
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 
   
  Adrese 
   
  Tālrunis 

  E-pasta adrese

   

  Veidlapas aizpildītājs

  Vārds, uzvārds 
   
  Tālrunis 

  E-pasta adrese

   
   
  Sadaļas nosaukumsSadaļu aizpilda, ja pārskata gadā
  Iepirkumi, kuri veikti Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta devītajā daļā noteiktajā kārtībāVeikti iepirkumi, kas atbilst Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta devītajā daļā minētajam gadījumam

  Iepirkumi, kuri veikti Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā

  Iepirkumu veidi

  Rindas kods

  Iepirkumu skaits

  Veikto iepirkumu kopējā summa (euro) bez PVN

  A

  B

  1

  2

  Būvdarbi

  010

    
  Piegāde

  020

    
  Pakalpojumi

  030

    

  Kopā

  040

    
  5. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 28. februāra
  noteikumiem Nr. 102

  (Pielikums MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

  5-PPPL
   
  Pārskats par koncesijas līgumiem par 20____. gadu
  Iesniedz līdz 20____. gada 1. aprīlim

  Pārskata sagatavotājs

  Nosaukums 
   
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 
   
  Adrese 
   
  Tālrunis 

  E-pasta adrese

   

  Veidlapas aizpildītājs

  Vārds, uzvārds 
   
  Tālrunis 

  E-pasta adrese

   
   
  Sadaļas nosaukumsSadaļu aizpilda, ja pārskata gadā
  Publiskās un privātās partnerības likuma piemērošanas izņēmumiNoslēgti līgumi, pamatojoties uz Publiskās un privātās partnerības likuma 3., 3.1 un 3.2 pantā noteiktajiem likuma piemērošanas izņēmumiem

  Publiskās un privātās partnerības likuma piemērošanas izņēmumi

  Nr.
  p. k.

  Līguma nosaukums

  Publiskās un privātās partnerības likuma 3., 3.1 un 3.2 pantā noteiktais pamatojums

  Noslēgtā līguma līgumcena (euro) bez PVN

  1

  2

  3

  4

      
      

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.