(7) Sabiedrisko autotransporta līdzekļu iepirkuma noteikumi

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūnijs, 08:06
  Ministru kabineta noteikumi Nr.351

  Rīgā 2013.gada 25.jūnijā (prot. Nr.36 31.§)
  Sabiedrisko autotransporta līdzekļu iepirkuma noteikumi
  Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma
  18.panta otro un trešo daļu

  1. Noteikumi nosaka:

  1.1. sabiedrisko autotransporta līdzekļu (turpmāk – transportlīdzekļi) iepirkuma līgumcenas robežu;

  1.2. kārtību, kādā pārvadātājs novērtē transportlīdzekļu ekspluatācijas ietekmi uz enerģētiku un vidi un izvērtē enerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda, slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo ogļūdeņražu un cieto daļiņu emisiju apjomu;

  1.3. kārtību, kādā pārvadātājs, pērkot transportlīdzekļus, kurus izmanto sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai, aprēķina paredzamo līgumcenu.

  2. Šajos noteikumos minētās prasības ir attiecināmas uz tādu transportlīdzekļu iepirkumiem, kuri tiek izmantoti sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumu un kurus vēlas iepirkt pārvadātājs, kas nav pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma izpratnē.

  3. Transportlīdzekļu iepirkumiem šajos noteikumos minētās prasības piemērojamas, ja paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām" 3.3. apakšpunktā noteiktajām piegādes un pakalpojumu līgumcenu robežvērtībām vai lielāka par tām.

  (MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 666 redakcijā)

  4. Pārvadātājs paredzamo līgumcenu nosaka pirms transportlīdzekļu iepirkuma uzsākšanas kā pārvadātāja plānoto kopējo samaksu par attiecīgo iepirkuma līgumu.

  5. Nav atļauts sadalīt daļās paredzamo transportlīdzekļu iepirkumu, lai izvairītos no šo noteikumu piemērošanas. Ja transportlīdzekļu iepirkumu paredzēts veikt, vienlaikus slēdzot vairākus iepirkuma līgumus, paredzamo līgumcenu nosaka kā visu šo līgumu paredzamās cenas summu.

  6. Pārvadātājs ir tiesīgs piemērot šos noteikumus arī tad, ja transportlīdzekļu paredzamā līgumcena ir zemāka par šo noteikumu 3.punktā minēto līgumcenas robežu.

  7. Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 18.panta pirmajā daļā minētās prasības pārvadātājs izpilda vienā no šādiem veidiem:

  7.1. tehniskajās specifikācijās iekļauj prasības attiecībā uz enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda, slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo ogļūdeņražu un cieto daļiņu emisiju apjomu, kā arī, ja nepieciešams, citiem aspektiem attiecībā uz ietekmi uz vidi;

  7.2. transportlīdzekļu ekspluatācijas ietekmi uz enerģētiku un uz vidi nosaka kā piedāvājumu vērtēšanas kritērijus. Pārvadātājs minētos faktorus ir tiesīgs izteikt un izvērtēt naudas izteiksmē, izmantojot Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1184 "Noteikumi par transportlīdzekļu kategorijām, uz kurām iepirkumos attiecināmas īpašas prasības, un transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodika" noteikto metodiku transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanai.

  Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

  Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa Direktīvas 2009/33/EK par "tīro" un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu.

  Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

  Satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.