(7) Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:07
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 97

  Rīgā 2018. gada 20. februārī (prot. Nr. 11 5. §)
  Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi
  Izdoti saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu
  un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
  6.1 panta trešo daļu
  1. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka:

  1.1. publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību un izņēmumus;

  1.2. nomas maksas noteikšanas metodiku un izņēmumus;

  1.3. atsevišķus nomas līgumā ietveramus tipveida nosacījumus.

  2. Noteikumi neattiecas uz:

  2.1. publiskas personas zemes iznomāšanu, izņemot gadījumus, kad iznomā publiskas personas būvi kopā ar zemi;

  2.2. ūdenstilpju un zvejas tiesību iznomāšanu, kā arī medību tiesību piešķiršanu;

  2.3. Nacionālajā muzeju krājumā esošu muzeja priekšmetu izdošanu (deponēšanu);

  2.4. vietas iznomāšanu pakalpojumu sniegšanai valsts nekustamajā īpašumā muitas kontroles punkta teritorijā, izņemot nomas maksas noteikšanas metodiku;

  2.5. valsts materiālo rezervju iznomāšanu;

  2.6. publiskai personai un citai personai kopīpašumā esošas mantas iznomāšanu, ja nav noteikta kopējās lietas dalīta lietošana;

  2.7. ostas pārvaldes vai speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes īpašumā esošas nekustamas mantas vai valdījumā esošas publiskas personas nekustamas mantas iznomāšanu.

  3. Šo noteikumu izpratnē ar neatkarīgu vērtētāju saprot personu ar labu reputāciju, kura ir ieguvusi augstākās izglītības piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju nekustamā īpašuma vērtēšanas jomā vai augstākās izglītības piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju radniecīgā jomā, kura ir saistīta ar nekustamo īpašumu, un ir apguvusi nekustamā īpašuma vērtētāja profesijai nepieciešamās zināšanas akreditētā profesionālās tālākizglītības programmā, kā arī ieguvusi atbilstošu pieredzi un ir kompetenta attiecīgu aktīvu kategorijā un lokalizācijā esošas zemes un būvju novērtēšanā, vai personu, kurai ir derīgs profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma novērtēšanai (sertificēts vērtētājs). Novērtēšanas biroji, amatpersonas vai darbinieki tiek uzskatīti par neatkarīgiem, ja netiek pieļauta nepamatota ietekme uz viņu atzinumiem.

  4. Šo noteikumu 2., 3. un 4. nodaļas normas var nepiemērot, izņemot šo noteikumu 12., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 30. un 31. punktu, ja:

  4.1. nomas objektu iznomā sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, vides un dzīvnieku aizsardzības vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai;

  4.2. nomas objektu iznomā ielu (tās daļu) transporta būvju un inženiertīklu būvdarbiem, kuru laikā tiek veikta ielas seguma uzlaušana, zemes darbi un ielas konstrukcijas atjaunošana, vai būvdarbiem, kuru laikā nepieciešams aizņemt ielas elementus;

  4.3. nepieciešams aizņemt ielas elementus, novietojot nožogojumus, sastatnes, konteinerus, estakādes, būvmateriālus un dažādus mehānismus, kā arī citas pagaidu konstrukcijas;

  4.4. nomas objektu iznomā īslaicīgi – ne ilgāk par 10 dienām gada laikā vienai personai, ja iznomāšana nav pretēja sabiedrības interesēm;

  4.5. Aizsardzības ministrijas valdījumā esošu nomas objektu iznomā Latvijā reģistrētam komersantam vai zinātniskai institūcijai un nomas objekta izmantošana paredzēta tādu attiecīgā komersanta vai zinātniskās institūcijas izgatavotu preču (vai to prototipu) testēšanai, kuras ir īpaši izstrādātas vai pielāgotas militārām vajadzībām un ir izmantojamas kā ieroči, munīcija vai militārais aprīkojums (tai skaitā militāra rakstura preces, kas minētas Eiropas Savienības kopējā militāro preču sarakstā) vai kuras ir uzskatāmas par divējāda lietojuma precēm.

  5. Nomas objektu iznomājot šo noteikumu 4. punktā minētajiem mērķiem, nomas maksa nosakāma atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldību domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātā nomas pakalpojumu maksas cenrādī noteiktajai nomas maksai vai neatkarīga vērtētāja vērtējumam. Ja nomas objektu šo noteikumu 4.1. un 4.4. apakšpunktā noteiktajos gadījumos izmanto saimnieciskai darbībai un samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas pakalpojumu maksas cenrādi nosaka, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu. Nomas pakalpojumu maksas cenrāžus pārskata atbilstoši nepieciešamībai un tirgus situācijai, bet ne retāk kā Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktajā nomas maksas pārskatīšanas termiņā.

  6. Šo noteikumu 2. nodaļas normas var nepiemērot, izņemot šo noteikumu 12., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 30. un 31. punktu, ja:

  6.1. iznomā nomas objektu, kas atrodas ārzemēs;

  6.2. slēdz nomas līgumu par nomas objektu sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai un:

  6.2.1. nomas līguma termiņš vai vairākas reizes pēc kārtas ar vienu personu noslēgto līgumu kopējais termiņš piecu gadu laikā nepārsniedz vienu gadu;

  6.2.2. nomas objekts netiek nodots nepārtrauktā nomnieka lietošanā, bet nomai ir regulārs raksturs (piemēram, sporta zāles noma divas reizes nedēļā);

  6.3. iznomā nomas objektu bankomātu, pārtikas automātu vai tehnisko iekārtu izvietošanai, kā arī ja nekustamajā īpašumā vai tā daļā nomniekam, kurš nomā nekustamā īpašuma daļu, tiek iznomāta vieta tā reklāmas vai izkārtnes izvietošanai;

  6.4. iznomā nomas objektu biedrībām, nodibinājumiem, kuru darbība sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu un slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības mazināšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociālo mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšanu (turpmāk – biedrība vai nodibinājums), un starptautiskajām organizācijām;

  6.5. iznomā nomas objektu, kas nepieciešams sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai publiskas personas iestādēs, tai skaitā izglītības iestādēs, ja sabiedriskajai ēdināšanai ir ierobežota publiska pieejamība;

  6.6. iznomā nomas objektu ārvalstu diplomātiskajām un konsulārajām iestādēm;

  6.7. iznomā nomas objektu nomniekam, kurš nomā citu iznomātāja valdījumā esošu nekustamo īpašumu vai tā daļu, un nomas objekts tiek iznomāts, lai atbrīvotu nomniekam iznomāto nekustamo īpašumu vai tā daļu, ja nomas līguma darbības laikā radušies neparedzami apstākļi un tādā veidā tiek nodrošināta nekustamā īpašuma efektīvāka izmantošana. Šādā gadījumā jauno nomas līgumu slēdz uz termiņu, kas nepārsniedz atlikušo nomas līguma termiņu;

  6.8. iznomā valsts autoceļu kompleksā ietilpstošas autostāvvietas vai pasažieru atpūtas laukumus, nodrošinot iznomāto inženierbūvju bezmaksas publisku pieejamību;

  6.9. iznomā nomas objektu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalstu bruņotajiem spēkiem, kas uzturas Latvijas Republikā (izņemot Latvijas Republikas Nacionālos bruņotos spēkus), ja šīs personas nav Latvijas Republikas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji;

  6.10. ieslodzījuma vietas nomas objektu iznomā komersantam, kas nodarbina notiesāto ieslodzījuma vietas teritorijā.

  7. Šo noteikumu 2. nodaļas normas, izņemot šo noteikumu 12., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 30. un 31. punktu, nepiemēro, ja nomas objektu, kas ir nekustamais īpašums, iznomā publiskai personai, tās iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma nodrošināšanai.

  8. Šo noteikumu 2. nodaļas normas var nepiemērot, izņemot šo noteikumu 12., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 30. un 31. punktu, ja iznomā nomas objektu, kura platība nepārsniedz 10 procentus no nomniekam sākotnēji iznomātās platības, izvērtējot lietderības apsvērumus un nomas objekta izmantošanas iespējas, nomniekam, kurš nomā citu blakus esošu nomas objektu tajā pašā nekustamajā īpašumā. Šādā gadījumā nedrīkst radīt nepamatotus ierobežojumus nomas tiesību pretendentu konkurencei un jauno nomas līgumu slēdz uz termiņu, kas nepārsniedz atlikušo noslēgtā nomas līguma termiņu par blakus esoša objekta nomu. Iznomātājam ir tiesības pārskatīt iepriekš iznomātā nomas objekta nomas maksu, piemērojot šajos noteikumos minēto nomas maksas noteikšanas kārtību. Kopējā papildus iznomātā platība nedrīkst pārsniegt 10 procentus no nomniekam sākotnēji iznomātās platības. Ja nomas objektu izmanto saimnieciskai darbībai un samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, iznomātāja pienākums ir noteikt nomas maksu atbilstoši neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai. Ja nomas maksas noteikšanai pieaicina neatkarīgu vērtētāju un tā atlīdzības summu ir iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku, nomnieks papildus nomas maksai kompensē iznomātājam neatkarīga vērtētāja atlīdzības summu.

  9. Ja nomas objektu iznomā šo noteikumu 4.1., 4.4., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5. vai 6.8. apakšpunktā minētajos gadījumos, ievēro nosacījumu, ka informāciju par nomas objekta iznomāšanu publisko tā, lai tā sasniegtu pēc iespējas plašāku nomas tiesību pretendentu loku. Šo noteikumu 26. punktā minētajās tīmekļvietnēs publicē šo noteikumu 25.1., 25.2., 25.3., 25.4., 25.7. un 25.10. apakšpunktā minēto informāciju, izņemot gadījumus, kad nekustamā īpašuma vai tā daļas nomniekam, kurš nomā nekustamā īpašuma daļu, tiek iznomāta vieta tā reklāmas vai izkārtnes izvietošanai, kā arī ja nomas līgums slēdzams ar nomas tiesību pretendentu, ko izraugās publisko iepirkumu jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  10. Ja nomas objektu iznomā šo noteikumu 4., 6., 7. vai 8. punktā minētajos gadījumos, 10 darbdienu laikā pēc nomas līguma noslēgšanas informāciju par noslēgto līgumu publicē vai nodrošina tās publicēšanu šo noteikumu 26. punktā minētajās tīmekļvietnēs.

  11. Publiskas personas mantas iznomātāja (turpmāk – iznomātājs) vadītājs (lēmējinstitūcija), iznomātāja izveidotas komisijas locekļi, kas pieņem lēmumus vai veic citas šajos noteikumos minētās darbības nomas objekta iznomāšanas procesā, nedrīkst būt nomas tiesību pretendenti, kā arī tieši vai netieši ieinteresēti attiecīgā procesa iznākumā.

  2. Nomas objekta iznomāšanas kārtība
  2.1. Vispārīgie iznomāšanas noteikumi

  (Apakšnodaļas nosaukums MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 331 redakcijā)

  12. Lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs.

  13. Šajā nodaļā noteikto nomas objekta iznomāšanas kārtību piemēro neatkarīgi no tā, vai lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņēmis iznomātājs pēc savas iniciatīvas vai pamatojoties uz nomas tiesību pretendenta ierosinājumu.

  14. Nomas objektu neiznomā nomas tiesību pretendentam, ja pēdējā gada laikā no mutiskas vai rakstiskas izsoles pieteikuma iesniegšanas dienas vai elektroniskas izsoles pirmā reģistrētā solījuma dienas iznomātājs ir vienpusēji izbeidzis ar to citu līgumu par īpašuma lietošanu, jo nomas tiesību pretendents nav pildījis līgumā noteiktos pienākumus, vai stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata tiek izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums par īpašuma lietošanu nomas tiesību pretendenta rīcības dēļ.

  (MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 331 redakcijā)

  15. Iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības nomas objektu neiznomāt nomas tiesību pretendentam, kurš atbilstoši iznomātāja izstrādātajiem un apstiprinātajiem potenciālā nomas tiesību pretendenta labticības izvērtēšanas kritērijiem nav uzskatāms par labticīgu, tai skaitā nomas tiesību pretendents pēdējā gada laikā no mutiskas vai rakstiskas izsoles pieteikuma iesniegšanas dienas vai elektroniskas izsoles pirmā reģistrētā solījuma dienas nav labticīgi pildījis citā ar iznomātāju noslēgtā līgumā noteiktos nomnieka pienākumus – tam ir bijuši vismaz trīs maksājumu kavējumi, kas kopā pārsniedz divu maksājumu periodu, ja līgumā noteikts viena mēneša nomas maksas aprēķina periods, vai vienu maksājuma periodu, ja līgumā noteikts viena ceturkšņa nomas maksas aprēķina periods, vai iznomātājam zināmi publiskas personas nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu maksājumu parādi, vai nomas tiesību pretendentam ir jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju.

  (MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 331 redakcijā)

  16. Iznomātājam ir tiesības, nerīkojot izsoli un ievērojot šo noteikumu 14. punktā minētos nosacījumus, pārjaunot nomas līgumu, nepasliktinot iznomātājam iepriekš slēgtā nomas līguma nosacījumus un ievērojot šādus nosacījumus:

  16.1. pārjaunojuma gadījumā līguma termiņu skaita no sākotnējā līguma noslēgšanas dienas un nomas maksas apmēru pārskata ne retāk kā Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktajā termiņā šajos noteikumos noteiktajos gadījumos;

  16.2. ja, pārjaunojot nomas līgumu, nomas objektu izmanto saimnieciskai darbībai un samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas maksu nosaka atbilstoši neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai, ja tā ir augstāka nekā noteiktā nomas maksa;

  16.3. ja, pārjaunojot nomas līgumu, nomas objektu neizmanto saimnieciskai darbībai un samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas maksu var nemainīt, ja tā ir noteikta izsoles kārtībā vai atbilstoši neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai pēdējo sešu gadu laikā, kā arī ja nomnieks, saskaņojot ar iznomātāju, veicis nomas objektam nepieciešamos un derīgos izdevumus, kas nav amortizēti (atpelnīti) līdz pārjaunojuma līguma noslēgšanai;

  16.4. ja nomas maksas noteikšanā pieaicina neatkarīgu vērtētāju un tā atlīdzības summu ir iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku, tad nomnieks papildus nomas maksai kompensē iznomātājam neatkarīga vērtētāja atlīdzības summu.

  17. Iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai slēgt nomas līgumu ar nomas tiesību pretendentu, kurš izsolē piedāvājis visaugstāko nomas maksu, ja nomas tiesību pretendents atbilstoši iznomātāja izstrādātajiem un apstiprinātajiem potenciālā nomas tiesību pretendenta labticības izvērtēšanas kritērijiem nav uzskatāms par labticīgu.

  18. Iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli) vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, izņemot gadījumu, kad nomas objektu iznomā publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai.

  19. Nomas līgumu ar attiecīgo nomnieku nepagarina, ja pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas par nomas līguma pagarināšanu iznomātājs ir vienpusēji izbeidzis citu ar nomnieku noslēgto līgumu par īpašuma lietošanu, tāpēc ka nomnieks nav pildījis līgumā noteiktos pienākumus vai stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata tiek izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums par īpašuma lietošanu nomnieka rīcības dēļ.

  20. Nomas līgumu ir tiesības nepagarināt ar nomnieku, kurš pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas par nomas līguma pagarināšanu nav labticīgi pildījis attiecīgajā vai citā ar iznomātāju noslēgtā līgumā noteiktos nomnieka pienākumus, tai skaitā tam ir bijuši vismaz trīs maksājumu kavējumi, kas kopā pārsniedz divu maksājumu periodu, ja līgumā noteikts viena mēneša nomas maksas aprēķina periods, vai vienu maksājuma periodu, ja līgumā noteikts viena ceturkšņa nomas maksas aprēķina periods, vai iznomātājam zināmi ar publiskas personas nekustamā īpašuma uzturēšanu saistīto maksājumu parādi, vai nomniekam ir jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju.

  21. Pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šajos noteikumos minēto nomas maksas noteikšanas kārtību, un maina, ja pārskatītā nomas maksa ir augstāka par līgumā noteikto nomas maksu. Ja nomas objektu izmanto saimnieciskai darbībai un samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas maksu nosaka atbilstoši neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai, ja tā ir augstāka nekā līgumā noteiktā nomas maksa. Ja nomas maksas noteikšanai pieaicina neatkarīgu vērtētāju un tā atlīdzības summu ir iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku, nomnieks papildus nomas maksai kompensē iznomātājam neatkarīga vērtētāja atlīdzības summu.

  22. Pagarinot nomas līguma termiņu vai pārjaunojot nomas līgumu, iznomātājs 10 darbdienu laikā pēc nomas līguma termiņa pagarināšanas vai pārjaunojuma līguma noslēgšanas publicē vai nodrošina attiecīgās informācijas publicēšanu šo noteikumu 26. punktā minētajā tīmekļvietnē.

  23. Nomnieku noskaidro rakstiskā, mutiskā vai elektroniskā izsolē.

  (MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 331 redakcijā)

  24. Nomas objekta iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu.

  25. Par nomas objektu publicē šādu informāciju:

  25.1. nomas objekta veids, nekustamajam īpašumam – arī atrašanās vieta, kadastra numurs, platība, lietošanas mērķis, cita nomas objektu raksturojoša informācija, ja nomas objekts ir kultūras piemineklis – atzīme "kultūras piemineklis";

  25.2. iznomātāja noteiktā nomas objekta nosacītā nomas maksa saskaņā ar šo noteikumu 4. nodaļas nosacījumiem, nomas pakalpojumu maksas cenrādī noteikto nomas maksas apmēru vai neatkarīga vērtētāja noteikto vērtību;

  25.3. iznomāšanas termiņš;

  25.4. citi iznomāšanas nosacījumi, tai skaitā nepieciešamie kapitālieguldījumi nomas objektā, nomas objekta iznomāšanas mērķis, tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā, kas nedrīkst radīt nepamatotus ierobežojumus nomas tiesību pretendentu konkurencei;

  25.5. iznomātāja noteiktie nosacījumi pretendentam, kas nedrīkst radīt nepamatotus ierobežojumus nomas tiesību pretendentu konkurencei;

  25.6. izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto izsoli;

  25.7. nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš, kas nav īsāks par piecām darbdienām;

  25.8. ja nomas tiesības tiek piešķirtas rakstiskā izsolē, – pieteikuma iesniegšanas vieta, reģistrēšanas kārtība, atvēršanas datums, laiks un vieta;

  25.9. ja nomas tiesības tiek piešķirtas mutiskā izsolē, – izsoles datums, laiks un vieta, izsoles solis, kā arī izsoles norises kārtība;

  25.9.1 ja nomas tiesības tiek piešķirtas elektroniskā izsolē, – elektronisko izsoļu vietne https://izsoles.ta.gov.lv (turpmāk – elektronisko izsoļu vietne), kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, izsoles sākuma datums un laiks, izsoles noslēguma datums un laiks, izsoles solis;

  25.10. nomas līguma projekts;

  25.11. nomas objekta apskates vieta un laiks.

  (Grozīts ar MK 27.06.2023. noteikumiem Nr. 331)

  26. Iznomātājs šo noteikumu 25. punktā minēto informāciju publicē iznomātāja tīmekļvietnē. Valsts mantas iznomātājs papildus nodrošina bezmaksas publicēšanu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" tīmekļvietnē. Iznomātājs papildus var izmantot arī citus informācijas paziņošanas veidus, lai informācija sasniegtu pēc iespējas plašāku nomas tiesību pretendentu loku.

  26.1 Rīkojot elektronisko izsoli, iznomātājs šo noteikumu 25. punktā minēto informāciju ievieto arī elektronisko izsoļu vietnē.

  (MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 331 redakcijā)

  27. Iznomāt var tikai to nomas objektu, par kuru ir publicēta informācija atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai, izņemot gadījumu, ja saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem pārjauno nomas līgumu vai pagarina esoša nomas līguma termiņu.

  28. Jebkurai personai ir tiesības iepazīties ar informāciju par nomas objekta stāvokli, kā arī saņemt citu iznomātāja rīcībā esošo informāciju par nomas objektu un iepazīties ar nomas objektu dabā.

  29. Persona, kura vēlas nomas objektu nomāt rakstiskā vai mutiskā izsolē, iesniedz iznomātājam pieteikumu. Pieteikumā norāda:

  29.1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, juridiska persona, arī personālsabiedrība, – nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

  29.2. nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja ir);

  29.3. oficiālo elektronisko adresi, ja ir aktivizēts tās konts, vai elektroniskā pasta adresi (ja ir);

  29.4. nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī atrašanās vietu, kadastra numuru un platību;

  29.5. nomas laikā plānotās darbības nomas objektā, tai skaitā norāda, vai un kāda veida saimniecisko darbību ir plānots veikt;

  29.6. ja tiek rīkota rakstiska izsole, – piedāvāto nomas maksas apmēru;

  29.7. nomas tiesību pretendenta piekrišanu, ka iznomātājs kā kredītinformācijas lietotājs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt kredītinformāciju, tai skaitā ziņas par nomas tiesību pretendenta kavētajiem maksājumiem un tā kredītreitingu, no iznomātājam pieejamām datubāzēm.

  (Grozīts ar MK 27.06.2023. noteikumiem Nr. 331)

  29.1 Ja tiek rīkota elektroniskā izsole, tā notiek elektronisko izsoļu vietnē, kas izveidota saskaņā ar Civilprocesa likuma 605.1 pantu. Elektroniskā izsole notiek, ievērojot šos noteikumus, normatīvos aktus, kas regulē kārtību, kādā veic darbības elektronisko izsoļu vietnē, un attiecīgās izsoles noteikumus.

  (MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 331 redakcijā)

  30. Ja pieteikumu par nomas objektu, kas ir valsts nekustamais īpašums, iznomātājam iesniedz valsts iestāde vai valsts kapitālsabiedrība, kurai nomas objekts nepieciešams publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, izsoli nerīko un nomas objektu iznomā minētajai valsts iestādei vai valsts kapitālsabiedrībai, un rakstiski informē par to pārējos nomas tiesību pretendentus. Ja pieteikumu iznomātājam iesniedz atvasināta publiska persona, tās iestāde, kapitālsabiedrība vai privātpersona, kurai nomas objekts nepieciešams publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, izsoli var nerīkot un nomas objektu iznomāt minētajai atvasinātajai publiskajai personai, tās iestādei, tās kapitālsabiedrībai vai privātpersonai, un rakstiski informēt par to pārējos nomas tiesību pretendentus. Nomas objektu, izvērtējot tā pieprasījumu tirgū, ir tiesības iznomāt, nerīkojot izsoli, privātpersonai, kurai nomas objekts nepieciešams deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, ja attiecīgais nomas objekts ir tieši piemērots attiecīgā deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai.

  31. Ja pieteikumu par nomas objektu, kas ir atvasinātas publiskas personas nekustamais īpašums, iznomātājam iesniedz attiecīgās atvasinātās publiskās personas iestāde vai kapitālsabiedrība, kurai nomas objekts nepieciešams publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, izsoli nerīko un nomas objektu iznomā minētajai atvasinātas publiskas personas iestādei vai kapitālsabiedrībai, un rakstiski par to informē pārējos nomas tiesību pretendentus. Ja pieteikumu iznomātājam iesniedz cita atvasināta publiska persona, tās iestāde, valsts iestāde, kapitālsabiedrība vai privātpersona, kurai nomas objekts nepieciešams publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, izsoli var nerīkot un nomas objektu iznomāt minētajai atvasinātai publiskai personai, tās iestādei, valsts iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai, un rakstiski informēt par to pārējos nomas tiesību pretendentus. Nomas objektu, izvērtējot tā pieprasījumu tirgū, ir tiesības iznomāt, nerīkojot izsoli, privātpersonai, kurai nomas objekts nepieciešams deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, ja attiecīgais nomas objekts ir tieši piemērots attiecīgā deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai.

  32. Ja uz nomas objektu, kas ir nekustamais īpašums, piesakās vairākas valsts iestādes, atvasinātas publiskas personas vai to iestādes, kapitālsabiedrības vai privātpersonas, kurām nekustamais īpašums nepieciešams publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, nomas objektu iznomā šādā prioritārā secībā:

  32.1. valsts iestādei, atvasinātai publiskai personai vai to iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai, kura jau lieto tā nekustamā īpašuma daļu, kurā atrodas nomas objekts;

  32.2. valsts iestādei, atvasinātai publiskai personai vai to iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai, kuras funkcijas atbilst publikācijā norādītajam nomas objekta lietošanas un iznomāšanas mērķim;

  32.3. nomas objektu, kas ir valsts nekustamais īpašums, prioritāri iznomā valsts iestādei, kura nomas pieteikumu iesniegusi pirmā, secīgi valsts kapitālsabiedrībai vai atvasinātai publiskai personai, ja nomas pieteikumu nav iesniegusi neviena valsts iestāde. Nomas objektu, kas ir atvasinātas publiskas personas nekustamais īpašums, prioritāri iznomā atvasinātas publiskas personas iestādei, kura nomas pieteikumu iesniegusi pirmā, vai secīgi atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrībai vai valsts iestādei, ja nomas pieteikumu nav iesniegusi neviena atvasināta publiskas personas iestāde. Nomas objektu iznomā tai privātpersonai, kura nomas pieteikumu iesniegusi pirmā, ja nomas pieteikumu nav iesniegusi neviena valsts iestāde, atvasināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība.

  (Grozīts ar MK 27.06.2023. noteikumiem Nr. 331)

  33. Ja pieteikumu rakstiskai vai mutiskai izsolei par nomas objektu, kas ir nekustamais īpašums, iesniedz vai elektroniskā izsolē piesakās biedrība vai nodibinājums, izvērtējot, vai attiecīgais nomas objekts ir tieši piemērots attiecīgās biedrības vai nodibinājuma darbības specifikai, kā arī izvērtējot attiecīgā nomas objekta pieprasījumu tirgū, izsoli var nerīkot un nomas objektu iznomāt minētajai biedrībai vai nodibinājumam, ievērojot šādus nosacījumus:

  33.1. ja izsludināta rakstiska izsole, nomas līgumu slēdz par biedrības vai nodibinājuma piedāvāto nomas maksu, kura nevar būt zemāka par publicēto nomas objekta nosacīto nomas maksu;

  33.2. ja izsludināta mutiska izsole, nomas līgumu slēdz par nomas maksu, kura nevar būt zemāka par publicēto nomas objekta nosacīto nomas maksu;

  33.2.1 ja izsludināta elektroniska izsole, nomas līgumu slēdz par nomas maksu, kura nevar būt zemāka par publicētās nomas objekta nosacītās nomas maksas un viena izsoles soļa summu;

  33.3. ja nomas objekts tiek iznomāts biedrībai vai nodibinājumam, iznomātājs rakstiski informē par to pārējos nomas tiesību pretendentus;

  33.4. nomas objektu neiznomā biedrībai vai nodibinājumam šajā punktā noteiktajā kārtībā, ja nomas objektu iznomā saskaņā ar šo noteikumu 30., 31. un 32. punktu, kā arī ja biedrība vai nodibinājums nomas objektu plāno izmantot saimnieciskās darbības veikšanai un samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts;

  33.5. ja piesakās vairākas biedrības vai nodibinājumi, starp tiem tiek rīkota nomas tiesību izsole.

  (Grozīts ar MK 27.06.2023. noteikumiem Nr. 331)

  34. Izsoli organizē iznomātāja izveidota komisija, kurā ir ne mazāk kā trīs locekļi. Komisiju izveido uz noteiktu laikposmu vai kā pastāvīgi funkcionējošu institūciju. Komisijas sastāvā iekļauj iznomātāja vai tā padotībā esošu iestāžu pārstāvjus. Komisijas darbu vada iznomātāja iecelts komisijas priekšsēdētājs.

  35. Nomas maksas aprēķina periods ir viens mēnesis vai viens ceturksnis.

  2.1.1 Rakstiskas izsoles kārtība

  (Apakšnodaļas nosaukums un numerācija MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 331 redakcijā)

  36. Ja tiek rīkota rakstiska izsole, pieteikumu iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums iesniegts rakstiskai izsolei, kā arī nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī atrašanās vietu, kadastra numuru un nomas tiesību pretendentu.

  37. Iznomātājs reģistrē saņemtos pieteikumus to saņemšanas secībā, norāda saņemšanas datumu un laiku, kā arī nomas tiesību pretendentu. Pieteikumu glabā slēgtā aploksnē līdz izsoles sākumam.

  38. Nomas tiesību pretendents drīkst piedalīties rakstiskā izsolē, ja pieteikums iesniegts publikācijā norādītajā termiņā. Pēc šī termiņa pieteikumi netiek pieņemti.

  39. Pieteikumu atvēršanu publikācijā norādītajā datumā, laikā un vietā rīko komisija.

  40. Komisija publikācijā norādītajā pieteikumu atvēršanas datumā, laikā un vietā klātesošajiem paziņo, ka sākusies izsole.

  41. Pieteikumu atvēršana ir atklāta, un tos atver iesniegšanas secībā.

  42. Komisijas loceklis pēc pieteikumu atvēršanas nosauc nomas tiesību pretendentu, pieteikuma iesniegšanas datumu un laiku, kā arī nomas tiesību pretendenta piedāvāto nomas maksas apmēru un parakstās uz pieteikuma (parakstās arī pārējie komisijas locekļi). Nomas pieteikumu atvēršanu protokolē. Mutiskie piedāvājumi rakstiskā izsolē ir aizliegti.

  43. Ja pieteikumā nav iekļauta šo noteikumu 29. punktā minētā informācija, uz nomas tiesību pretendentu attiecas šo noteikumu 14. punkta nosacījumi, nomas tiesību pretendents neatbilst šo noteikumu 25.5. apakšpunktā minētajiem iznomātāja nosacījumiem vai nomas pieteikumā piedāvātais nomas maksas apmērs ir mazāks par publicēto nomas objekta nosacīto nomas maksas apmēru, komisija pieņem lēmumu par nomas tiesību pretendenta izslēgšanu no dalības rakstiskā izsolē un nomas pieteikumu neizskata.

  44. Ja nepieciešams papildu laiks, lai izvērtētu pieteikumu un nomas tiesību pretendentu atbilstību šo noteikumu prasībām un publicētajiem iznomāšanas nosacījumiem, pēc pieteikumu atvēršanas paziņo laiku un vietu, kad tiks paziņoti rakstiskās izsoles rezultāti. Ja papildu izvērtējums nav nepieciešams, pēc visu pieteikumu atvēršanas paziņo, ka rakstiskā izsole pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko nomas maksu un nomas tiesību pretendentu, kas to nosolījis un ieguvis tiesības slēgt nomas līgumu. Rakstiskās izsoles rezultātu paziņošanu protokolē.

  45. Ja pēc visu pieteikumu atvēršanas izrādās, ka vairāki nomas tiesību pretendenti piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, komisija veic vienu no šādām darbībām:

  45.1. turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no nomas tiesību pretendentiem vai to pārstāvjiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, ja tie piedalās pieteikumu atvēršanā, un organizē piedāvājumu tūlītēju atvēršanu;

  45.2. rakstiski lūdz nomas tiesību pretendentus, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, izteikt rakstiski savu piedāvājumu par iespējami augstāko nomas maksu, nosakot piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas datumu, laiku, vietu un kārtību.

  46. Ja neviens no nomas tiesību pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, neiesniedz jaunu piedāvājumu par augstāku nomas maksu saskaņā ar šo noteikumu 45. punktu, iznomātājs pieteikumu iesniegšanas secībā rakstiski piedāvā minētajiem pretendentiem slēgt nomas līgumu atbilstoši to nosolītajai nomas maksai.

  47. Ja rakstiskai izsolei piesakās tikai viens nomas tiesību pretendents, izsoli atzīst par notikušu. Iznomātājs ar nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par piedāvāto nomas maksu, kas nav zemāka par izsoles sākumcenu.

  48. Iznomātājs apstiprina rakstiskās izsoles rezultātus un 10 darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas publicē vai nodrošina attiecīgās informācijas publicēšanu šo noteikumu 26. punktā minētajā tīmekļvietnē.

  49. Ja publikācijā norādītajā pieteikumu iesniegšanas termiņā neviens nomas tiesību pretendents nav pieteicies, iznomātājs var pazemināt nomas objekta nosacīto nomas maksu ne vairāk kā par 20 procentiem un rīkot atkārtotu izsoli, ievērojot šo noteikumu 26. punktā minēto informācijas publicēšanas kārtību. Pēc otrās nesekmīgās izsoles, rīkojot trešo izsoli, izsoles sākumcenu var samazināt ne vairāk kā par 60 procentiem no sākotnējā nosacītā nomas maksas apmēra.

  50. Ja nomas objektu iznomā par nomas maksu, kas ir zemāka par nomas maksu, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 3. nodaļu, nomas līgumu drīkst slēgt uz laiku līdz vienam gadam.

  51. Iznomātājs nomas līgumu slēdz ar to nomas tiesību pretendentu, kurš piedāvājis visaugstāko nomas maksu. Nomas tiesību pretendents paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu ar iznomātāju saskaņotā saprātīgā termiņā, kas nav garāks par 15 darbdienām no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas. Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību pretendents līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.

  52. Ja nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības secīgi piedāvāt slēgt nomas līgumu tam pretendentam, kurš piedāvāja nākamo augstāko nomas maksu. Iznomātājs 10 darbdienu laikā pēc minētā piedāvājuma nosūtīšanas publicē vai nodrošina attiecīgās informācijas publicēšanu šo noteikumu 26. punktā minētajā tīmekļvietnē.

  53. Nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi uz šo noteikumu 52. punktā minēto piedāvājumu sniedz 10 darbdienu laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja nomas tiesību pretendents piekrīt parakstīt nomas līgumu par paša nosolīto augstāko nomas maksu, viņš paraksta nomas līgumu ar iznomātāju saskaņotā saprātīgā termiņā, kas nav garāks par 15 darbdienām no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas. Iznomātājs 10 darbdienu laikā pēc nomas līguma parakstīšanas publicē vai nodrošina attiecīgās informācijas publicēšanu šo noteikumu 26. punktā minētajā tīmekļvietnē. Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību pretendents līgumu neparaksta vai neiesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies, un rīkojama jauna nomas tiesību izsole.

  2.2. Mutiskas izsoles kārtība

  54. Ja tiek rīkota mutiska izsole, nomas tiesību pretendents publikācijā norādītajā termiņā, vietā un laikā piesaka savu dalību izsolē, iesniedzot pieteikumu.

  55. Iznomātājs reģistrē saņemtos pieteikumus to saņemšanas secībā, norāda saņemšanas datumu un laiku, kā arī nomas tiesību pretendentu, kurš iesniedzis pieteikumu.

  56. Ja pieteikumā nav iekļauta šo noteikumu 29. punktā minētā informācija, uz nomas tiesību pretendentu attiecas šo noteikumu 14. punktā minētie nosacījumi vai nomas tiesību pretendents neatbilst šo noteikumu 25.5. apakšpunktā minētajiem iznomātāja nosacījumiem, komisija pieņem lēmumu par nomas tiesību pretendenta izslēgšanu no dalības mutiskā izsolē un pieteikumu neizskata.

  57. Mutisko izsoli publikācijā norādītajā izsoles datumā, laikā un vietā rīko komisija. Izsole notiek ar augšupejošu soli. Solīšana sākas no nomas objektam nosacītā nomas maksas apmēra un notiek tikai pa noteikto izsoles soli.

  58. Nomas tiesību pretendenti pirms mutiskās izsoles sākuma ar parakstu apliecina, ka iepazinušies ar izsoles norises kārtību. Nomas tiesību pretendentu sarakstā ieraksta katra pretendenta vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, kā arī pretendenta pārstāvja vārdu un uzvārdu.

  59. Atsakoties no turpmākas solīšanas, katrs izsoles dalībnieks nomas tiesību pretendentu sarakstā ar parakstu apliecina savu pēdējo solīto nomas maksas summu. Mutisko izsoli protokolē.

  60. Ja nepieciešams papildu laiks, lai izvērtētu pieteikumu un nomas tiesību pretendentu atbilstību šo noteikumu prasībām un publicētajiem iznomāšanas nosacījumiem, mutiskās izsoles beigās paziņo laiku un vietu, kad tiks paziņoti mutiskās izsoles rezultāti. Ja papildu izvērtējums nav nepieciešams, mutiskās izsoles beigās paziņo, ka izsole pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko nosolīto nomas maksu un nomas tiesību pretendentu, kas to nosolījis un ieguvis tiesības slēgt nomas līgumu. Mutiskās izsoles rezultātu paziņošanu protokolē.

  61. Iznomātājs apstiprina mutiskās izsoles rezultātus un 10 darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas publicē vai nodrošina attiecīgās informācijas publicēšanu šo noteikumu 26. punktā minētajā tīmekļvietnē.

  62. Ja publikācijā norādītajā pieteikumu iesniegšanas termiņā neviens nomas tiesību pretendents nav pieteicies, iznomātājs var pazemināt nomas objekta nosacīto nomas maksu ne vairāk kā par 20 procentiem un rīkot atkārtotu izsoli, ievērojot šo noteikumu 26. punktā minēto informācijas publicēšanas kārtību. Pēc otrās nesekmīgās izsoles, rīkojot trešo izsoli, izsoles sākumcenu var samazināt ne vairāk kā par 60 procentiem no sākotnējā nosacītā nomas maksas apmēra.

  63. Ja mutiskai izsolei piesakās tikai viens nomas tiesību pretendents, izsoli atzīst par notikušu. Iznomātājs ar nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas nav zemāka par izsoles sākumcenu.

  64. Ja mutiskai izsolei piesakās vairāki nomas tiesību pretendenti un neviens nomas tiesību pretendents nepārsola izsoles sākumcenu, izsoli atzīst par nenotikušu un rīko otro izsoli ar augšupejošu soli. Šajā gadījumā iznomātājs var pazemināt nomas objekta nosacīto nomas maksas apmēru ne vairāk kā par 20 procentiem.

  65. Ja nomas objektu iznomā par nomas maksu, kas ir zemāka par nomas maksu, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 3. nodaļu, nomas līgumu drīkst slēgt uz laiku līdz vienam gadam.

  66. Iznomātājs nomas līgumu slēdz ar to nomas tiesību pretendentu, kurš nosolījis visaugstāko nomas maksu. Nomas tiesību pretendents paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu ar iznomātāju saskaņotā saprātīgā termiņā, kas nav garāks par 15 darbdienām no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas. Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību pretendents līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.

  67. Ja nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības secīgi piedāvāt slēgt nomas līgumu tam pretendentam, kurš nosolīja nākamo augstāko nomas maksu. Iznomātājs 10 darbdienu laikā pēc minētā piedāvājuma nosūtīšanas publicē vai nodrošina attiecīgās informācijas publicēšanu šo noteikumu 26. punktā minētajā tīmekļvietnē.

  68. Nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi uz šo noteikumu 67. punktā minēto piedāvājumu sniedz 10 darbdienu laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja nomas tiesību pretendents piekrīt parakstīt nomas līgumu par paša nosolīto augstāko nomas maksu, viņš paraksta nomas līgumu ar iznomātāju saskaņotā saprātīgā termiņā, kas nav garāks par 15 darbdienām no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas. Iznomātājs 10 darbdienu laikā pēc nomas līguma parakstīšanas publicē vai nodrošina attiecīgās informācijas publicēšanu šo noteikumu 26. punktā minētajā tīmekļvietnē. Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību pretendents līgumu neparaksta vai neiesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies, un rīkojama jauna nomas tiesību izsole.

  2.3. Elektroniskas izsoles kārtība

  (Apakšnodaļa MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 331 redakcijā)

  68.1 Ja tiek rīkota elektroniska izsole, persona, kura vēlas piedalīties publiskas personas mantas nomas tiesību izsolē un ir reģistrējusies izsoļu dalībnieku reģistrā, līdz izsoles publikācijā norādītajam laikam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta izsoles organizētājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē, kā arī samaksā elektroniskās izsoles vietnes administratoram maksu par dalību izsolē normatīvajos aktos noteiktajā apmērā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavotu rēķinu. Triju darbdienu laikā pēc rēķina samaksas izsoles organizētājs autorizē dalībai izsolē pretendentus, kuri izpildījuši visus nomas tiesību izsoles priekšnoteikumus. Izsolei autorizētie dalībnieki drīkst izdarīt solījumus visā izsoles norises laikā.

  (MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 331 redakcijā)

  68.2 Elektroniskās izsoles organizētājs var pārtraukt izsoli, ja tās norises laikā saņemts elektronisko izsoļu vietnes drošības pārvaldnieka paziņojums par būtiskiem tehniskiem traucējumiem, kas var ietekmēt izsoles rezultātu, vai ja uz nomas objektu piesakās valsts iestāde, atvasināta publiska persona vai tās iestāde, kapitālsabiedrība vai privātpersona, kurai nekustamais īpašums nepieciešams publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai. Paziņojumu par izsoles pārtraukšanu publicē elektronisko izsoļu vietnē.

  (MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 331 redakcijā)

  68.3 Elektroniskā izsole tiek noslēgta sludinājumā un izsoles noteikumos par publiskas personas mantas nomas tiesību izsoli norādītajā dienā pulksten 13.00, bet, ja norādītā diena iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, – nākamajā darbdienā līdz pulksten 13.00. Ja pēdējo piecu minūšu laikā pirms izsoles noslēgšanai noteiktā laika tiek reģistrēts solījums, izsoles laiks automātiski tiek pagarināts par piecām minūtēm. Ja pēdējās stundas laikā pirms izsoles noslēgšanas tiek konstatēti būtiski tehniski traucējumi, kas var ietekmēt izsoles rezultātu, un tie nav saistīti ar sistēmas drošības pārkāpumiem, izsoles laiks automātiski tiek pagarināts līdz nākamās darbdienas pulksten 13.00. Pēc izsoles noslēgšanas solījumi vairs netiek reģistrēti un elektronisko izsoļu vietnē tiek norādīts izsoles noslēguma datums, laiks un pēdējais izdarītais solījums.

  (MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 331 redakcijā)

  68.4 Pēc elektroniskās izsoles noslēgšanas iznomātājs saņem elektronisko izsoļu vietnē automātiski sagatavotu izsoles aktu, apstiprina elektroniskās izsoles rezultātus un 10 darbdienu laikā pēc izsoles noslēgšanas publicē vai nodrošina attiecīgās informācijas publicēšanu šo noteikumu 26. punktā minētajā tīmekļvietnē.

  (MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 331 redakcijā)

  68.5 Ar nomas tiesību pretendentu, kurš nomas tiesības ieguvis elektroniskā izsolē, nomas līgumu slēdz par nomas maksu, kura nevar būt zemāka par publicētās nomas objekta nosacītās nomas maksas un viena izsoles soļa summu.

  (MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 331 redakcijā)

  68.6 Ja elektroniskai izsolei piesakās tikai viens nomas tiesību pretendents, izsoli atzīst par notikušu. Iznomātājs ar nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par piedāvāto nomas maksu, kas nav zemāka par sākotnējās nosacītās nomas maksas un viena izsoles soļa summu.

  (MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 331 redakcijā)

  68.7 Ja publikācijā norādītajā elektroniskās izsoles termiņā neviens nomas tiesību pretendents nav pieteicies vai ja nav pārsolīta nomas objekta nosacītā nomas maksa, iznomātājs var pazemināt nomas objekta nosacīto nomas maksu ne vairāk kā par 20 procentiem un rīkot atkārtotu izsoli, ievērojot šo noteikumu 26. un 26.1 punktā minēto informācijas publicēšanas kārtību. Pēc otrās nesekmīgās izsoles, rīkojot trešo izsoli, izsoles sākumcenu var samazināt ne vairāk kā par 60 procentiem no sākotnējā nosacītā nomas maksas apmēra.

  (MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 331 redakcijā)

  68.8 Ja nomas objektu iznomā par nomas maksu, kas ir zemāka par nomas maksu, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 3. nodaļu, nomas līgumu drīkst slēgt uz laiku līdz vienam gadam.

  (MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 331 redakcijā)

  68.9 Iznomātājs ar nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu saskaņā ar izsoles rezultātu. Nomas tiesību pretendents paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu ar iznomātāju saskaņotā saprātīgā termiņā, kas nav garāks par 15 darbdienām no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas. Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību pretendents līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.

  (MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 331 redakcijā)

  68.10 Ja nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības secīgi piedāvāt slēgt nomas līgumu tam pretendentam, kurš piedāvāja nākamo augstāko nomas maksu. Iznomātājs 10 darbdienu laikā pēc minētā piedāvājuma nosūtīšanas publicē vai nodrošina attiecīgās informācijas publicēšanu šo noteikumu 26. punktā minētajā tīmekļvietnē.

  (MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 331 redakcijā)

  68.11 Nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi uz šo noteikumu 68.10 punktā minēto piedāvājumu sniedz 10 darbdienu laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja nomas tiesību pretendents piekrīt parakstīt nomas līgumu par paša nosolīto augstāko nomas maksu, viņš paraksta nomas līgumu ar iznomātāju saskaņotā saprātīgā termiņā, kas nav garāks par 15 darbdienām no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas. Iznomātājs 10 darbdienu laikā pēc nomas līguma parakstīšanas publicē vai nodrošina attiecīgās informācijas publicēšanu šo noteikumu 26. punktā minētajā tīmekļvietnē. Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību pretendents līgumu neparaksta vai neiesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies, un rīkojama jauna nomas tiesību izsole.

  (MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 331 redakcijā)

  3. Nomas maksas noteikšanas metodika, ja nekustamo īpašumu iznomā publiskai personai vai tās iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai

  69. Ja nomas objektu, kas ir nekustamais īpašums, iznomā publiskai personai vai tās iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, nomas maksu un papildu maksājumus, tai skaitā nomas objekta apdrošināšanas izmaksas, nekustamā īpašuma nodokli vai tā kompensāciju, ja minētos maksājumus veic iznomātājs, kā arī nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu (piemēram, siltumenerģija, dabasgāzes piegāde, ūdensapgāde un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana, sadzīves atkritumu izvešana), elektroenerģijas, sakaru pakalpojumu izmaksas un citas nomas līgumā paredzētās izmaksas, nosaka saskaņā ar šīs nodaļas nosacījumiem tā, lai pilnīgi segtu iznomātāja izdevumus, kas saistīti ar iznomājamā objekta pārvaldīšanu iznomāšanas periodā. Ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams noteikt iznomājamo publiskas personas zemes vienības daļu (piemēram, ja iznomā publiskas personas būves ārējo sienu vai citu būves konstruktīvo elementu, kas nav iekļauts būves kopējā platībā), nomas maksu par zemes vienības daļu neiekļauj. Iznomājot publiskas personas īpašumā esošu nomas objektu, kas sastāv no būves un zemes vienības, atvasinātai publiskai personai, tās iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai un attiecīgu atvasinātas publiskas personas īpašumā esošu nomas objektu iznomājot publiskai personai, tās iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai, papildu maksājumos iekļauj arī maksu par zemes nomu, kas noteikta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par publiskas personas zemes nomu.

  70. Pusēm savstarpēji vienojoties, publiskai personai vai tās iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai iznomātā nomas objekta – nekustamā īpašuma – nomas maksa tiek mainīta reizi gadā nākamajam nomas periodam, ja ir mainījušies nomas objekta plānotie pārvaldīšanas izdevumi. Nomas objekta apdrošināšanas izmaksas, nekustamā īpašuma nodoklis vai tā kompensācija, nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu (piemēram, siltumenerģija, dabasgāzes piegāde, ūdensapgāde un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana, sadzīves atkritumu izvešana), elektroenerģijas, sakaru pakalpojumu izmaksas un citas nomas līgumā paredzētās izmaksas nomnieks sedz faktisko izmaksu apmērā.

  71. Ja valsts iestādei vai valsts kapitālsabiedrībai nomas maksas un papildu maksājumu, tai skaitā nomas objekta apdrošināšanas izmaksu, nekustamā īpašuma nodokļa vai tā kompensācijas un citu nomas līgumā iekļauto izmaksu, palielinājuma segšanai ir nepieciešami papildu finanšu līdzekļi no valsts budžeta:

  71.1. iznomātājs līdz kārtējā gada 1. aprīlim iesniedz nomniekam detalizētu pamatojumu nomas maksas un papildu maksājumu pieaugumam;

  71.2. nomnieks, pamatojoties uz šo noteikumu 71.1. apakšpunktā sniegto informāciju, atbilstoši apstiprinātajam valsts budžeta sagatavošanas grafikam kārtējam gadam veic nepieciešamās darbības attiecīgā papildu finansējuma pieprasīšanai.

  72. Ja valsts iestādei vai valsts kapitālsabiedrībai šo noteikumu 71.2. apakšpunktā minētais papildu finansējums no valsts budžeta netiek piešķirts vai netiek piešķirts pilnā apmērā, iznomātājs, vienojoties ar nomnieku, samazina nekustamā īpašuma lietotājam sniegto apsaimniekošanas papildu pakalpojumu apjomu.

  73. Nomas maksu nomas objektam mēnesī (bez pievienotās vērtības nodokļa) aprēķina, izmantojot šādu formulu:
   

  NM =(Tizm/NĪpl + Nizm) x IZNpl, kur:
  12

  NM – nomas objekta nomas maksa mēnesī (bez pievienotās vērtības nodokļa);

  Tizm – tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas nomas objekts (aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 74. punktu);

  NĪpl – nekustamā īpašuma sastāvā esošās būves kopējā iznomājamā platība, kurā atrodas nomas objekts (kvadrātmetri);

  Nizm – netiešās izmaksas gadā uz vienu kvadrātmetru (aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 76. punktu);

  IZNpl – nekustamā īpašuma sastāvā esošās būves (nomas objekta) iznomājamā platība (kvadrātmetri).

  74. Tiešās izmaksas gadā par nekustamo īpašumu, kurā atrodas iznomājamais objekts, aprēķina, izmantojot šādu formulu:
   

  Tizm = A + P + N + Zn + C +K, kur:
  IznP

  Tizm – attiecīgā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā;

  A – attiecīgā nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pamata pakalpojumu (iekārtu, tai skaitā liftu, un inženiertīklu tehniskā apkope un remonts, ugunsdrošības sistēmu un inventāra uzturēšana un remonts, tehniskās apsardzes signalizācijas un videonovērošanas sistēmu apkalpošana un remonts, būves konstruktīvo elementu apsekošana un remonts, teritorijas uzkopšana) un apsaimniekošanas papildu pakalpojumu (fiziskā apsardze, telpu uzkopšana, piekļuves kontroles sistēmu apkalpošana, automātiski paceļamo barjeru un vārtu apkalpošana un remonts, iekštelpu kosmētiskais remonts, komunālo pakalpojumu līgumu administrēšana un citi pakalpojumi) plānotās izmaksas, plānotās materiālu un ātri nolietojamā inventāra izmaksas gadā, kas rodas nekustamā īpašuma iznomātājam attiecīgā nekustamā īpašuma apsaimniekošanā, kā arī citas ar tieši iesaistītā personāla plānoto atlīdzību (ņemot vērā iesaistīto darbinieku skaitu un viņu darba laiku iznomājamā objektā gadā) saistītās izmaksas. Apsaimniekošanas pamata pakalpojumus nodrošina vai organizē iznomātājs. Pašvaldības var noteikt, ka apsaimniekošanas pamata pakalpojumus nodrošina vai organizē nomnieks. Nomniekam, kas ir operatīvās darbības subjekts, apsaimniekošanas pamata pakalpojumus ir tiesības nodrošināt un organizēt pašam. Apsaimniekošanas papildu pakalpojumus nomniekam ir tiesības nodrošināt un organizēt pašam. Ja attiecīgos apsaimniekošanas pakalpojumus nodrošina un organizē pats nomnieks, konkrēto pakalpojumu izmaksas netiek iekļautas A komponentē;

  P – to pamatlīdzekļu plānotās uzturēšanas izmaksas, tai skaitā nolietojuma summa gadā, kurus izmanto vai plānots izmantot nekustamā īpašuma un tam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai;

  N – izdevumi plānotajiem remontdarbiem un būvdarbiem, kas nepieciešami nekustamā īpašuma uzturēšanai un nav iekļauti A komponentē. Minētos izdevumus var noteikt, sastādot nepieciešamo uzturēšanas izmaksu plānu ēkas dzīves ciklā, ņemot vērā ēkas un neatdalāmo tehnisko iekārtu faktisko tehnisko stāvokli vai arī atbilstoši iznomātāja noteiktajai izdevumu aprēķināšanas kārtībai. Tie nedrīkst pārsniegt 2,5 procentus no attiecīgā nekustamā īpašuma ēkas atjaunošanas vērtības gadā;

  Zn – zemes nomas maksa gadā, ja nomas objekts atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes;

  C – pēc pušu vienošanās papildus var iekļaut citas izmaksas;

  K – aizņemtā kapitāla vai pašu ieguldīto līdzekļu izmaksas nekustamā īpašuma attīstības projekta īstenošanai (aizņemtā kapitāla vai pašu ieguldīto līdzekļu atmaksa un aizņemtā kapitāla izmaksas (bankas komisija par aizdevumu, resursu rezervācijas izmaksas, bankas aizdevuma procentu maksājumi, procentu likmju izmaiņu riska ierobežošanas izmaksas un citas ar aizdevuma atmaksu saistītas izmaksas), tiešās administrācijas izmaksas, kas radušās būvniecības, pirmsprojekta izpētes un projektēšanas laikā, ņemot vērā iznomātāja iesaistīto darbinieku skaitu un viņu darba laiku attiecīgā nekustamā īpašuma būvniecības, pirmsprojekta izpētes un projektēšanas procesā). Komponenti nepiemēro, ja ieguldījumi nomas objektā, ko iznomā publiskai personai vai tās iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, tiek finansēti no publiskas personas finanšu līdzekļiem, Eiropas Savienības struktūrfondu vai Kohēzijas fonda līdzekļiem vai citiem ārvalsts finanšu instrumentiem;

  IznP – aizņemtā kapitāla (kredīta saistību) atmaksas ilgums, ja puses nav vienojušās par citu atmaksas ilgumu, vai pašu ieguldīto līdzekļu atmaksas ilgums, kas noteikts, ņemot vērā ēkas lietderīgās lietošanas laiku.

  75. Tiešās izmaksas, kas aprēķinātas saskaņā ar šo noteikumu 74. punktā minēto formulu, tiek mainītas un attiecīgi pārskatīts nomas līgumā noteiktais nomas maksas apmērs, ja:

  75.1. puses savstarpēji vienojas, ka nomnieks veiks attiecīgās darbības;

  75.2. minēto izmaksu vispār nav;

  75.3. veikta aizdevuma atmaksa bankai.

  76. Netiešās izmaksas ir tā daļa no iznomātāja darbības izmaksām, kuras nav tieši saistītas ar nomas pakalpojuma sniegšanu konkrētajā nomas objektā, bet rodas, nodrošinot pakalpojumu. Netiešās izmaksas uz vienu kvadrātmetru gadā aprēķina, izmantojot šādu formulu:

  Nizm = Adm x k/Kpl, kur:


  Nizm – netiešās izmaksas uz vienu kvadrātmetru gadā;

  Adm – iznomātāja administrācijas kopējie plānotie izdevumi gadā vispārējās darbības nodrošināšanai, tai skaitā telpu uzturēšana, nomas izmaksas, kancelejas preču izdevumi, atlīdzība administratīvajiem darbiniekiem (izņemot sētnieku, apkopēju un cita tieši iesaistītā personāla plānoto atlīdzību), pamatlīdzekļu nolietojuma summa gadā un citi plānotie izdevumi, kas nav iekļauti tā nekustamā īpašuma tiešo izmaksu (Tizm) aprēķinā, kurā atrodas nomas objekts;

  k – koeficients (īpatsvars), kas raksturo, kādu daļu no kopējiem administrācijas izdevumiem ir plānots attiecināt uz nekustamo īpašumu pārvaldīšanu (neiekļaujot nedrošo parādu izmaksas);

  Kpl – iznomātāja visu nekustamo īpašumu sastāvā esošo būvju kopējā iznomājamā platība.

  4. Nosacītās nomas maksas noteikšanas metodika, ja nomas objektu iznomā privāto tiesību subjektam

  77. Ja nomas objekts ir kustama manta, iznomātājs nomas objekta nosacītajā nomas maksā iekļauj:

  77.1. summu, kas aprēķināta saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto nomas objekta nolietojuma (nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšanas) normu;

  77.2. citus ar nomas objekta izmantošanu saistītos izdevumus, tai skaitā ar nomas objekta apdrošināšanu saistītos izdevumus;

  77.3. ar izsoles rīkošanu saistītos izdevumus.

  78. Ja kustamu mantu iznomā mērķiem, kuriem samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas objekta nosacītās nomas maksas noteikšanai iznomātājs var pieaicināt neatkarīgu vērtētāju. Ja kustamo mantu, nerīkojot izsoli, iznomā saimnieciskai darbībai un samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas objekta nosacīto nomas maksu nosaka atbilstoši neatkarīga vērtētāja noteiktai tirgus nomas maksai. Ja nomas objekta nosacītās nomas maksas noteikšanai pieaicina neatkarīgu vērtētāju un tā atlīdzības summu ir iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku, nomnieks papildus nomas maksai kompensē iznomātājam neatkarīga vērtētāja atlīdzības summu.

  79. Ja nomas objekts ir nekustama manta, nomas objekta nosacītās nomas maksas noteikšanai iznomātājs organizē nomas objekta apsekošanu un faktiskā stāvokļa novērtēšanu un nosacīto nomas maksu nosaka, ievērojot nomas objekta tehnisko stāvokli, atrašanās vietu, izmantošanas iespējas un citus apstākļus. Ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams noteikt iznomājamo publiskas personas zemes vienības daļu, piemēram, ja iznomā publiskas personas būves ārējo sienu vai citu būves konstruktīvo elementu, kas nav iekļauts būves kopējā platībā, nomas maksu par zemes vienības daļu neiekļauj. Iznomājot nomas objektu, kas sastāv no būves un zemes vienības, papildu maksājumos iekļauj arī maksu par zemes nomu, kas noteikta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par publiskas personas zemes nomu.

  80. Nekustamās mantas nosacītās nomas maksas noteikšanai iznomātājs var pieaicināt neatkarīgu vērtētāju. Ja iznomā nomas objektu, kas sastāv no būves un zemes, un nomas maksas noteikšanai pieaicina neatkarīgu vērtētāju, nomas maksu nosaka visam nomas objektam kopā atbilstoši neatkarīga vērtētāja noteiktai tirgus nomas maksai. Ja nomas objektu, nerīkojot izsoli, iznomā saimnieciskai darbībai un samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas maksu nosaka atbilstoši neatkarīga vērtētāja noteiktai tirgus nomas maksai. Ja nomas maksas noteikšanai pieaicina neatkarīgu vērtētāju un tā atlīdzības summu ir iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku, nomnieks papildus nomas maksai kompensē iznomātājam neatkarīga vērtētāja atlīdzības summu.

  81. Ja nomas objekts ir nekustamais īpašums, nosacīto nomas maksu nosaka, ievērojot šo noteikumu 79. un 80. punktu, bet ne zemāku par nomas maksu, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 3. nodaļu, izņemot šajos noteikumos minētos gadījumus.

  82. Ja neatkarīga vērtētāja noteiktā nomas objekta tirgus nomas maksa noteiktajam laikposmam:

  82.1. ir augstāka par iznomātāja noteikto nomas objekta nosacīto nomas maksu attiecīgajam laikposmam, iznomātājs piemēro neatkarīgā vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu;

  82.2. ir zemāka par iznomātāja noteikto nomas objekta nosacīto nomas maksu attiecīgajam laikposmam, iznomātājs var piemērot neatkarīgā vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu.

  83. Ja nekustamu mantu iznomā šo noteikumu 6.5. apakšpunktā minētajā gadījumā, iznomātājs nomas objekta nosacīto nomas maksu izraudzītā pretendenta darbības nodrošināšanai nosaka saskaņā ar šo noteikumu 3. nodaļu.

  84. Ja nomas objektu izmanto saimnieciskai darbībai un samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nekustamā īpašuma nodokli vai tā kompensāciju sedz nomnieks.

  85. Iznomātājs šo noteikumu 6.10. apakšpunktā minētajā gadījumā nekustamās mantas nosacīto nomas maksu var samazināt:

  85.1. par 3 procentiem, ja komersants nodarbina līdz 20 notiesātajiem;

  85.2. par 5 procentiem, ja komersants nodarbina no 20 līdz 50 notiesātajiem;

  85.3. par 7 procentiem, ja komersants nodarbina no 50 līdz 100 notiesātajiem;

  85.4. par 10 procentiem, ja komersants nodarbina vairāk nekā 100 notiesātos.

  86. Nekustamās mantas nosacīto nomas maksu atbilstoši šo noteikumu 85. punktam var samazināt, ņemot vērā vidējo nodarbināto notiesāto skaitu iepriekšējā taksācijas gadā, ja:

  86.1. komersants notiesātos ieslodzījuma vietas teritorijā nodarbina ilgāk par gadu;

  86.2. komersantam nav ar ieslodzījuma vietas nomas objekta nomāšanu saistītu kavētu maksājumu.

  87. Ja nomnieka (saimnieciskās darbības veicēja) saimnieciskās darbības veids atbilst Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulai (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/1) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) vai Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulai (EK) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190/45) attiecībā uz zivsaimniecības uzņēmumiem, kas darbojas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 28. decembris, Nr. L 354/1) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 717/2014), vai Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulai (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/9) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1408/2013), iznomātājam un nomniekam savstarpēji vienojoties, uz noteiktu laikposmu nomas maksu var samazināt līdz 50 procentiem no noteiktā nomas maksas apmēra. Minēto atbalstu sniedz, pusēm savstarpēji vienojoties par atbalsta sniegšanas sākuma datumu, ja nomnieks apņemas ievērot vismaz vienu no šādiem nosacījumiem:

  87.1. radīt jaunas darba vietas;

  87.2. veikt nozīmīgus finansiālos ieguldījumus, kas nodrošinās saimnieciskās darbības paplašināšanu vai dažādošanu;

  87.3. veikt finansiālos ieguldījumus, kas sekmēs inovāciju vai jaundibinātu ražošanas uzņēmumu veidošanos;

  87.4. veikt ieguldījumus nomas objekta infrastruktūras attīstībā;

  87.5. nomas objektu izmantot sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, vides un dzīvnieku aizsardzības vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai.

  88. Iznomātājam un nomniekam savstarpēji vienojoties, uz noteiktu laikposmu nomas maksu var samazināt līdz 90 procentiem no noteiktā nomas maksas apmēra, ja nomas objekts atrodas teritorijā, kas vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos ir noteikta kā degradētā teritorija, un nomnieks apņemas ievērot vismaz vienu no šo noteikumu 87. punktā noteiktajiem nosacījumiem.

  89. Šo noteikumu 87. un 88. punktā noteikto nomas maksas samazinājumu piešķir atbilstoši iznomātāja izstrādātajiem kritērijiem nomas maksas samazinājuma gradācijai un piemērošanai. Pašvaldībai savos saistošajos noteikumos ir tiesības noteikt nosacījumus, kas jāievēro papildus šo noteikumu 87. un 88. punktā minētajiem un piemērojami pašvaldības nekustamajiem īpašumiem.

  90. Sabiedriskā labuma organizācijai, kura nomas objektā veic saimniecisko darbību un kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, iznomātājs valsts atbalstu samazinātas nomas maksas veidā 100 procentu apmērā sniedz, ja ir pieņemts Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. pantā minētais lēmums par publiskas personas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai.

  91. Šo noteikumu 87., 88. un 90. punktā minēto atbalstu samazinātas nomas maksas veidā piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 vai Komisijas regulu Nr. 717/2014, vai Komisijas regulu Nr. 1408/2013, ievērojot šādus nosacījumus:

  91.1. atbalstu nepiešķir, ja saimnieciskās darbības veicējam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai kura saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai tas atbilst valsts tiesību aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;

  91.2. pirms atbalsta piešķiršanas pārbauda, vai fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados nomnieka saņemtais de minimis atbalsta apjoms nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr.  1408/2013 3. panta 3.a punktā noteikto maksimālo atbalsta summu vienam vienotam uzņēmumam. Viens vienots uzņēmums šo noteikumu izpratnē atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktā un Komisijas regulas Nr. 717/2014 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai;

  91.3. nomnieks ievēro nozaru un darbību ierobežojumus, kas minēti Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. pantā vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. pantā, vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. pantā;

  91.4. lai saņemtu atbalstu, nomnieks iesniedz iznomātājam rakstiski vai elektroniski uzskaites veidlapu par citu saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem vai uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zvejniecības un akvakultūras nozarē piešķiramā de minimis atbalsta administrēšanu un uzraudzību, vai uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības nozarē piešķiramā de minimis atbalsta administrēšanu un uzraudzību;

  91.5. iznomātājs, kas piemēro atbalstu samazinātas nomas maksas veidā, uzskaita atbalstu, kas sniegts saskaņā ar:

  91.5.1. Komisijas regulu Nr. 1407/2013, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem;

  91.5.2. Komisijas regulu Nr. 717/2014, ievērojot normatīvos aktus par zvejniecības un akvakultūras nozarē piešķiramā de minimis atbalsta administrēšanas un uzraudzības kārtību;

  91.5.3. Komisijas regulu Nr. 1408/2013, ievērojot normatīvos aktus par lauksaimniecības nozarē piešķiramā de minimis atbalsta administrēšanas un uzraudzības kārtību;

  91.6. šo noteikumu ietvaros piešķirto de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja šīs kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā, atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. un 2. punkta nosacījumus;

  91.7. ja saimnieciskās darbības veicējs, kuram piemēro atbalstu, darbojas arī nozarēs, kas minētas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nošķiršanu atbilstoši tam, kā norādīts Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. punktā un Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 3. punktā;

  91.8. iznomātājs un nomnieks datus par de minimis atbalstu glabā 10 fiskālos gadus atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam.

  (Grozīts ar MK 26.11.2019. noteikumiem Nr. 562)

  92. Ja nomnieks nomas objektu izmanto gan darbībai, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, gan darbībai, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, un šīs darbības ir iespējams nodalīt, atbalsta regulējums tiek piemērots tikai tai darbībai, kurai atbalsts kvalificējams kā komercdarbības atbalsts. Ja darbības nav iespējams nodalīt, atbalsta regulējums tiek piemērots abām darbībām kopā.

  93. Nomas līgumā iekļauj nosacījumu, ka atbalstu, kas sniegts samazinātas nomas maksas veidā, atceļ un nomnieks (komersants) atmaksā iznomātājam to nomas maksas daļu, par kuru ir sniegts atbalsts samazinātas nomas maksas veidā, ja:

  93.1. nomnieks (komersants) ir sniedzis nepatiesu informāciju par saņemto de minimis atbalstu;

  93.2. nomnieks (komersants) pārkāpj tam nomas līgumā noteiktās tiesības un nepilda pienākumus vai ja nomnieka (komersanta) darbības vai bezdarbības dēļ tiek nodarīts būtisks kaitējums videi un cilvēkiem un ir spēkā stājies kompetentās institūcijas lēmums par šāda kaitējuma nodarīšanu.

  5. Atsevišķi nomas līgumā ietveramie tipveida nosacījumi

  94. Nomas līgumā norāda:

  94.1. nomas līguma priekšmetu;

  94.2. iznomātāja un nomnieka personu identificējošus datus;

  94.3. nomas objekta izmantošanas mērķi;

  94.4. nomas maksas apmēru, samaksas kārtību, pārskatīšanas kārtību, nokavējuma procentus un papildu maksājumu (tai skaitā nomas objekta apdrošināšanas izmaksu, nekustamā īpašuma nodokļa vai tā kompensācijas, nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu (piemēram, siltumenerģija, dabasgāzes piegāde, ūdensapgāde un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana, sadzīves atkritumu izvešana), elektroenerģijas, sakaru pakalpojumu un citu nomas līgumā paredzēto izmaksu) samaksas kārtību;

  94.5. līdzēju tiesības un pienākumus;

  94.6. līdzēju atbildību par līguma neizpildīšanu;

  94.7. nomas līguma termiņu;

  94.8. strīdu izšķiršanas kārtību;

  94.9. līguma izbeigšanas nosacījumus, tai skaitā vienpusējas tiesības atkāpties no nomas līguma;

  94.10. citus noteikumus.

  95. Noslēgtā nomas līguma noteikumi nedrīkst būtiski atšķirties no publicētajiem nomas noteikumiem. Līgumā noteiktā nomas maksa nedrīkst būt zemāka par izsoles rezultātiem, izņemot šajos noteikumos paredzētos gadījumus. Pusēm savstarpēji vienojoties, publicēto nomas līguma projektu pirms parakstīšanas drīkst nebūtiski mainīt, ievērojot šajā punktā noteikto.

  96. Ja nomas objekts ir kultūras piemineklis, nomas līgumā paredz nomnieka pienākumu ievērot normatīvos aktus kultūras pieminekļu aizsardzības jomā un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādījumus par kultūras pieminekļu izmantošanu un saglabāšanu.

  97. Ja nomas objekts ir nekustamais īpašums, kas tiek iznomāts publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, nomas līgumu slēdz atbilstoši publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanas laikam. Ja šādā nomas objektā iznomātājs ir veicis kapitālieguldījumus, kas attiecināmi uz konkrēto nomnieku, nomas līguma termiņu nosaka, ievērojot ēkas lietderīgās lietošanas laiku.

  98. Ja nomnieks iesniedz pieteikumu Eiropas Savienības struktūrfondu, Kohēzijas fonda vai citu ārvalstu finanšu instrumentu projekta īstenošanai, kas paredz ieguldīt finanšu līdzekļus nomas objektā, iznomātājam ir tiesības pagarināt nomas objekta nomas līguma termiņu atbilstoši projekta īstenošanas un pēcuzraudzības termiņam, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nepārsniedz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto.

  99. Nomas līgumā paredz, ka iznomātājam ir tiesības, nosūtot nomniekam rakstisku paziņojumu, vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas līgumā:

  99.1. ja Centrālās statistikas pārvaldes sniegtais patēriņa cenu indekss attiecībā pret pēdējo nomas maksas izmaiņas dienu pārsniedz 10 procentus. Nomas maksas paaugstinājumu nosaka, sākot ar otro nomas gadu atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes sniegtajiem patēriņa cenu indeksiem;

  99.2. ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti vai palielināti nodokļi vai nodevas. Minētajos gadījumos nomas maksas apmērs tiek mainīts, sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos;

  99.3. reizi gadā nākamajam nomas periodam, ja ir mainījušies iznomātāja nomas objekta plānotie pārvaldīšanas izdevumi;

  99.4. ja normatīvie akti paredz citu nomas maksas apmēru vai nomas maksas aprēķināšanas kārtību.

  100. Iznomātājam ir tiesības nemainīt nomas maksas apmēru šo noteikumu 99. punktā minētajos gadījumos, ja nomas maksas palielinājums gadā ir mazāks nekā attiecīgā paziņojuma sagatavošanas un nosūtīšanas izmaksas.

  101. Ja nomas līgumu slēdz uz laiku, kas ir ilgāks par sešiem gadiem, izņemot šo noteikumu 69. punktā noteikto gadījumu:

  101.1. iznomātājs vienpusēji pārskata nomas objekta maksas apmēru ne retāk kā Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likumā noteiktajā termiņā un maina nomas maksu, ja pārskatītā nomas maksa ir augstāka par līdzšinējo nomas maksu, piemērojot šajos noteikumos paredzēto nomas maksas noteikšanas kārtību, vai atbilstoši neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai, ja nomas objektu iznomā saimnieciskās darbības veikšanai un samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts;

  101.2. pārskatītā un mainītā nomas maksa stājas spēkā trīsdesmitajā dienā no dienas, kad attiecīgais paziņojums nosūtīts nomniekam. Ja nomas maksas noteikšanai pieaicina neatkarīgu vērtētāju un tā atlīdzības summu ir iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku, un nomas maksa tiek palielināta, nomnieks papildus nomas maksai kompensē iznomātājam neatkarīga vērtētāja atlīdzības summu;

  101.3. nomas maksu var nemainīt, ja saskaņā ar publicētajiem nomas nosacījumiem publiskas personas nekustamā īpašuma ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai nomniekam paredzēts pienākums nomas objektā ieguldīt finanšu līdzekļus vai līguma darbības laikā to veikšanu rakstiski saskaņojis iznomātājs, un nomnieka veikto nepieciešamo un derīgo izdevumu apmērs, kas nav amortizēts (atpelnīts) līdz nomas maksas pārskatīšanai, ir vienāds vai lielāks par pārskatītās nomas maksas un noteiktās nomas maksas starpību.

  102. Ja nomnieks nepiekrīt pārskatītajam nomas maksas apmēram, nomniekam ir tiesības vienpusēji atkāpties no nomas līguma, par to rakstiski informējot iznomātāju vienu mēnesi iepriekš. Līdz līguma izbeigšanai nomnieks maksā nomas maksu atbilstoši pārskatītajam nomas maksas apmēram.

  103. Iznomātājam ir tiesības nomas līguma darbības laikā, pamatojoties uz nomnieka ierosinājumu, samazināt nomas maksu, ja nekustamā īpašuma tirgus segmentā pastāv nomas objektu pieprasījuma un nomas maksu samazinājuma tendence. Ja nomas objektu izmanto saimnieciskai darbībai un samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas maksu nosaka atbilstoši neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai. Nomas maksu nesamazina pirmo trīs gadu laikā pēc nomas līguma noslēgšanas.

  104. Ja kapitālieguldījumu veikšanas pienākums nomniekam paredzēts publicētajos nomas nosacījumos vai arī nomas līguma darbības laikā to veikšanu rakstiski saskaņo iznomātājs, nomas līgumā paredz, ka:

  104.1. nomnieks ir tiesīgs būvdarbus uzsākt pēc tam, kad iznomātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošinājis būves tehnisko apsekošanu, tostarp būves fotofiksāciju;

  104.2. nomniekam ir pienākums būvdarbu garantijas termiņu noteikt atbilstoši būves grupai un saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Būvdarbu garantijai jābūt spēkā arī tad, ja nomas līgums tiek izbeigts pirms garantijas termiņa beigām, un šajā gadījumā būves īpašnieks ir tiesīgs vērsties pie būvuzņēmēja ar prasību novērst garantijas termiņa laikā konstatētos būvdarbu trūkumus vai defektus. Nomnieka pienākums ir pirms būvdarbu uzsākšanas iesniegt iznomātājam nomnieka un būvuzņēmēja parakstītu apliecinājumu par minēto prasību izpildi;

  104.3. nomniekam ir pienākums veikt būvdarbus saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izstrādātu un saskaņotu (tai skaitā ar iznomātāju) būvprojektu un iznomātāja akceptētu izmaksu tāmi, būvdarbu izpildei piesaistot tikai būvuzņēmēju vai kvalificētus speciālistus, kas ir tiesīgi veikt attiecīgos būvdarbus;

  104.4. nomniekam ir pienākums viena mēneša laikā pēc būvdarbu pabeigšanas iesniegt iznomātājam aktu par būves nodošanu ekspluatācijā, būves kadastrālās uzmērīšanas lietu, izpilddokumentāciju, tai skaitā izpildshēmas, izpildrasējumus, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju aktus, atbilstības sertifikātus un deklarācijas par izmantotajiem materiāliem, uzstādīto iekārtu un mehānismu garantiju apliecinājumus un tehniskās pases, lietošanas un apkopes instrukcijas, iekārtu, sistēmu testēšanas un pārbaudes aktus un protokolus, apkalpojošā personāla apmācības instrukcijas un citus izpildu dokumentus. Nomniekam ir pienākums iesniegt iznomātājam minēto izpilddokumentāciju arī tad, ja būvdarbi netiek pilnībā pabeigti un būvobjekts netiek nodots ekspluatācijā.

  105. Iznomātājs neatlīdzina nomniekam tā veiktos izdevumus nomas objektam, izņemot šajā punktā un 106. punktā minētos gadījumus, ja kapitālieguldījumu veikšanas pienākums bijis paredzēts nomas nosacījumos vai nomas līguma darbības laikā to veikšanu rakstiski saskaņojis iznomātājs un nomas līgumā paredz izdevumu atlīdzināšanu:

  105.1. ja iznomātājs vienpusēji atkāpjas no nomas līguma pirms termiņa, jo nomas objekts iznomātājam nepieciešams normatīvajos aktos noteikto publisko funkciju vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai un nomnieks labticīgi pildījis nomas līguma saistības. Šādā gadījumā pēc šo noteikumu 108. punktā noteikto dokumentu saņemšanas iznomātājs atlīdzina nomniekam neatkarīga vērtētāja uz nomas līguma izbeigšanas brīdi noteikto atlīdzināmo nepieciešamo un derīgo izdevumu apmēru. Atlīdzināmo nepieciešamo un derīgo izdevumu apmēru nosaka saskaņā ar Civillikumu, ņemot vērā veikto nepieciešamo un derīgo izdevumu nolietojumu nomas līguma darbības laikā un citus apstākļus, novērtējot veikto darbu izmaksu atbilstību tirgus cenām darbu veikšanas brīdī, kā arī neatlīdzinot izdevumus, kas atgūti citā veidā, piemēram, iekļauti ūdenssaimniecības, siltumapgādes maksas pakalpojumu tarifos;

  105.2. ja nomas objektu atsavina un tā pircējs uzteic nomas līgumu, kas nav ierakstīts zemesgrāmatā, ja nomnieks labticīgi pildījis nomas līguma saistības. Šādā gadījumā pēc pirkuma maksas un šo noteikumu 108. punktā noteikto dokumentu saņemšanas iznomātājs atlīdzina nomniekam neatkarīga vērtētāja uz nomas līguma izbeigšanas brīdi noteikto atlīdzināmo nepieciešamo un derīgo izdevumu apmēru. Atlīdzināmo nepieciešamo un derīgo izdevumu apmēru nosaka saskaņā ar Civillikumu, ņemot vērā veikto nepieciešamo un derīgo izdevumu nolietojumu nomas līguma darbības laikā un citus apstākļus, novērtējot veikto darbu izmaksu atbilstību tirgus cenām darbu veikšanas brīdī, kā arī neatlīdzinot izdevumus, kas atgūti citā veidā, piemēram, iekļauti ūdenssaimniecības, siltumapgādes maksas pakalpojumu tarifos;

  105.3. ja nomas objektu atsavina un tā pircējs ir nomnieks, ja nomnieks labticīgi pildījis nomas līguma saistības. Šādā gadījumā pēc pirkuma maksas un šo noteikumu 108. punktā noteikto dokumentu saņemšanas iznomātājs atlīdzina nomniekam neatkarīga vērtētāja uz nomas līguma izbeigšanas brīdi noteikto atlīdzināmo nepieciešamo un derīgo izdevumu apmēru. Atlīdzināmo nepieciešamo un derīgo izdevumu apmēru nosaka saskaņā ar Civillikumu, ņemot vērā veikto nepieciešamo un derīgo izdevumu nolietojumu nomas līguma darbības laikā un citus apstākļus, novērtējot veikto darbu izmaksu atbilstību tirgus cenām darbu veikšanas brīdī, kā arī neatlīdzinot izdevumus, kas atgūti citā veidā, piemēram, iekļauti ūdenssaimniecības, siltumapgādes maksas pakalpojumu tarifos;

  105.4. ja iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus un citus apstākļus, nomas līgumā paredz citus gadījumus, kad iznomātājs uzņemas pienākumu, līgumam beidzoties, atlīdzināt nepieciešamos un derīgos izdevumus, ja nomnieks labticīgi pildījis nomas līguma saistības un nomas līgumā nav paredzēta nomnieka veikto nepieciešamo un derīgo izdevumu atlīdzināšana, samazinot nomas maksu. Iznomātājs atlīdzina nomniekam neatkarīga vērtētāja uz nomas līguma izbeigšanas brīdi noteikto atlīdzināmo nepieciešamo un derīgo izdevumu apmēru. Atlīdzināmo nepieciešamo un derīgo izdevumu apmēru nosaka saskaņā ar Civillikumu, ņemot vērā veikto nepieciešamo un derīgo izdevumu nolietojumu nomas līguma darbības laikā un citus apstākļus, novērtējot veikto darbu izmaksu atbilstību tirgus cenām darbu veikšanas brīdī, kā arī neatlīdzinot izdevumus, kas atgūti citā veidā, piemēram, iekļauti ūdenssaimniecības, siltumapgādes maksas pakalpojumu tarifos.

  106. Ja iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus un citus apstākļus, līgumā paredz gadījumus, kad iznomātājs uzņemas nepieciešamo un derīgo izdevumu atlīdzināšanas pienākumu (tai skaitā gadījumā, ja nomnieks Eiropas Savienības fondu projektu ietvaros ir veicis derīgos un nepieciešamos kapitālieguldījumus nomas objekta izveidē), samazinot nomas maksu, iznomātājs līgumā paredz izdevumu atlīdzināšanas kārtību. Nomas maksas samazinājumu piemēro neatkarīga vērtētāja noteiktai tirgus nomas maksai, kas noteikta nomas objektam pēc kapitālieguldījumu veikšanas. Iznomātājs atlīdzina nomniekam neatkarīga vērtētāja noteikto atlīdzināmo nepieciešamo un derīgo izdevumu apmēru. Atlīdzināmo nepieciešamo un derīgo izdevumu apmēru nosaka saskaņā ar Civillikumu, ņemot vērā veikto nepieciešamo un derīgo izdevumu paredzamo nolietojumu nomas līguma darbības laikā un citus apstākļus, novērtējot veikto darbu izmaksu atbilstību tirgus cenām darbu veikšanas brīdī, kā arī neatlīdzinot izdevumus, kas atgūstami citā veidā, piemēram, iekļaujot ūdenssaimniecības, siltumapgādes maksas pakalpojumu tarifos.

  107. Ja nomnieks nav ievērojis šo noteikumu 104. punktā minētos nosacījumus, nomniekam zūd tiesības uz nepieciešamo un derīgo izdevumu atlīdzināšanu. Nomniekam nav tiesību uz nepieciešamo un derīgo izdevumu atlīdzināšanu arī gadījumā, ja būvdarbi netiek pilnībā pabeigti un būvobjekts netiek nodots ekspluatācijā.

  108. Iesniedzot iesniegumu nepieciešamo un derīgo izdevumu atlīdzināšanai šo noteikumu 105. punktā minētajos gadījumos, nomnieks iesniegumam pievieno būvdarbu izmaksu tāmes, darbu izpildes pārskatus, veikto darbu apmaksu apliecinošus dokumentus un citus iznomātāja pieprasītos dokumentus. Iesniegums iesniedzams sešu mēnešu laikā pēc nomas līguma izbeigšanās dienas, bet, ja pielīgts, ka izdevumus atlīdzina līguma darbības laikā, iesniegums iesniedzams sešu mēnešu laikā pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā. Ja attiecīgie nosacījumi netiek ievēroti, nomniekam zūd tiesības uz izdevumu atlīdzināšanu. Nomnieks iznomātājam kompensē vai iznomātājs ietur no nomniekam kompensējamās summas neatkarīga vērtētāja atlīdzības summu par šo noteikumu 106. un 107. punktā minētajām darbībām.

  109. Nomnieks nomas objektu vai tā daļu var nodot apakšnomā tikai tad, ja publicētajos nomas nosacījumos ir paredzētas nomnieka tiesības nomas objektu nodot apakšnomā.

  110. Valsts iestāde, atvasināta publiska persona vai tās iestāde, kapitālsabiedrība vai privātpersona, kas nomā nomas objektu publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, nedrīkst nomas objektu vai tā daļu nodot apakšnomā, izņemot gadījumu, kad nomas objekta daļa tiek iznomāta papildinošu saimniecisku darbību veikšanai tiktāl, ciktāl šī saimnieciskā darbība ir nepieciešama un saistīta ar funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanu, kā arī ievērojot nosacījumus, kas izriet no Eiropas Savienības aktiem komercdarbības atbalsta kontroles jomā, ja tam piekrīt iznomātājs. Ja nomnieks nomas objektu nodod apakšnomā saimnieciskai darbībai un samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts apakšnomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomnieks apakšnomniekam nomas maksu nosaka atbilstoši neatkarīga vērtētāja noteiktai tirgus nomas maksai.

  111. Ja nomas objekts iznomāts saskaņā ar šo noteikumu 4., 6., 7. vai 8. punktu, nomniekam aizliegts nomas objektu nodot apakšnomā, izņemot gadījumu, ja tam piekrīt iznomātājs.

  112. Nomas līgumā paredz, ka iznomātājam ir tiesības, rakstiski informējot nomnieku līgumā noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par divām nedēļām un garāks par diviem mēnešiem, vienpusēji atkāpties no nomas līguma, neatlīdzinot nomnieka zaudējumus, kas saistīti ar līguma pirmstermiņa izbeigšanu, kā arī nomnieka veiktos izdevumus nomas objektam, ja:

  112.1. nomnieka darbības dēļ tiek bojāts nomas objekts;

  112.2. nomniekam ir bijuši vismaz trīs maksājumu kavējumi, kas kopā pārsniedz divu maksājumu periodu, ja līgumā noteikts viena mēneša nomas maksas aprēķina periods, vai vienu maksājuma periodu, ja līgumā noteikts viena ceturkšņa nomas maksas aprēķina periods, tai skaitā nomnieks nemaksā nomas objekta apdrošināšanas izmaksas, nekustamā īpašuma nodokli vai tā kompensāciju un citas nomas līgumā iekļautās izmaksas vai nenorēķinās par nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (piemēram, siltumenerģija, dabasgāzes piegāde, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana, sadzīves atkritumu izvešana), elektroenerģiju, sanitārtehniskajiem un tehniskajiem pakalpojumiem vai sakaru pakalpojumiem;

  112.3. nomas objekts bez iznomātāja piekrišanas tiek nodots apakšnomā, izņemot gadījumu, ja apakšnomas tiesības paredzētas publicētajos nomas nosacījumos;

  112.4. tiek pārkāpti nomas līguma nosacījumi, t. sk., ja nomnieks nav veicis nomas līgumā paredzētos kapitālieguldījumus nomas objektā vai nav veicis tos līgumā noteiktajos termiņos.

  113. Nomas līgumā var paredzēt citus gadījumus, kad iznomātājs var vienpusēji atkāpties no nomas līguma.

  114. Nomas līgumā paredz, ka iznomātājam ir tiesības, rakstiski informējot nomnieku trīs mēnešus iepriekš, vienpusēji atkāpties no nomas līguma, neatlīdzinot nomnieka zaudējumus, kas saistīti ar līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja nomas objekts nepieciešams sabiedrības vajadzību nodrošināšanai vai normatīvajos aktos noteikto publisko funkciju veikšanai.

  115. Šo noteikumu 114. punktu nepiemēro, ja nomas objekts tiek iznomāts publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai.

  116. Ja iznomātājs vienpusēji atkāpjas no nomas līguma šo noteikumu 114. punktā minētajā gadījumā, iznomātājs, ievērojot Civillikumu un nomas līgumu, atlīdzina nomnieka veiktos nepieciešamos un derīgos izdevumus.

  117. Izvērtējot lietderības apsvērumus, nomas līgumā var paredzēt pušu pienākumu nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā.

  6. Noslēguma jautājumi

  118. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 8. jūnija noteikumus Nr. 515 "Noteikumi publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 106. nr.; 2013, 208. nr., 2015, 226. nr.).

  119. Nomas līgumiem, kas noslēgti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, piemērojami normatīvie akti, kas bija spēkā, slēdzot attiecīgo nomas līgumu. Iznomātājam ir tiesības pagarināt nomas līguma termiņu saskaņā ar šo noteikumu 18., 19., 20., 21. punktā minētajiem nosacījumiem.

  120. Nomas līgumiem, kas tiek pārskatīti saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma pārejas noteikumu 11. punktu, nomas maksu nosaka, piemērojot šajos noteikumos noteikto kārtību, izņemot šo noteikumu 101.2. apakšpunktā noteikto pienākumu nomniekam kompensēt iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu.

  121. Iznomātājam ir tiesības, nerīkojot izsoli un ievērojot šo noteikumu 14. un 15. punktā minētos nosacījumus, pārjaunot nomas līgumu, kas noslēgts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nepasliktinot iznomātājam iepriekš slēgtā nomas līguma noteikumus:

  121.1. pārjaunojuma līguma termiņu skaita no sākotnējā līguma noslēgšanas dienas. Pārjaunojuma līguma noslēgšana neietekmē iznomātāja pienākumu pārskatīt nomas maksu ne retāk kā Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktajā termiņā šajos noteikumos noteiktajos gadījumos;

  121.2. ja, pārjaunojot nomas līgumu, nomas objektu izmanto saimnieciskai darbībai un samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas maksu nosaka atbilstoši neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai, ja tā ir augstāka nekā līgumā noteiktā nomas maksa;

  121.3. ja, pārjaunojot nomas līgumu, nomas objektu neizmanto saimnieciskai darbībai un samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas maksu var nepārskatīt, ja tā ir noteikta izsoles kārtībā vai atbilstoši neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai pēdējo sešu gadu laikā, kā arī ja nomnieks, saskaņojot ar iznomātāju, veicis nomas objektam nepieciešamos un derīgos izdevumus, kas nav amortizēti (atpelnīti) līdz pārjaunojuma līguma noslēgšanai;

  121.4. ja nomas maksas noteikšanā pieaicina neatkarīgu vērtētāju un tā atlīdzības summu ir iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku, tad nomnieks papildus nomas maksai kompensē iznomātājam neatkarīga vērtētāja atlīdzības summu.

  122. Šo noteikumu 87., 88. un 90. punktā noteikto atbalstu samazinātas nomas maksas veidā saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, Komisijas regulu Nr. 717/2014 un Komisijas regulu Nr. 1408/2013 piešķir ne vēlāk kā līdz 2021. gada 30. jūnijam (ieskaitot).

  123. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. jūnijā.

  Ministru prezidents,
  veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.