(7) Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūlijs, 08:07
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 104

  Rīgā 2017. gada 28. februārī (prot. Nr. 10 7. §)
  Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem
  Izdoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
  7. panta pirmo daļu
  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību, kā arī personas, kuras piemēro šo procedūru, ja līguma izpildi, kas nav minēts Publisko iepirkumu likuma 6. pantā, no saviem līdzekļiem vai no Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības un nacionālā līdzfinansējuma līdzekļiem finansē persona, kas ir pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē.

  2. Noteikumi attiecas uz jebkuru personu (turpmāk – finansējuma saņēmējs), kas saskaņā ar Eiropas Savienības fondu iestādes lēmumu, citas ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcijas vai apsaimniekotāja lēmumu vai tādas personas lēmumu, kura ir pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē (turpmāk – atbildīgā institūcija), finansējumu līguma izpildei saņem no Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, kā arī no valsts vai pašvaldību budžeta, izņemot finansējumu, kas tiek piešķirts kā kompensācija.

  3. Finansējuma saņēmējs piemēro šajos noteikumos paredzēto iepirkuma procedūru, lai noslēgtu piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu līgumu ar piegādātāju.

  II. Iepirkuma procedūras nosacījumu piemērošana

  4. Šo noteikumu prasības attiecas uz finansējuma saņēmēju neatkarīgi no iepirkuma paredzamās līgumcenas, izņemot šo noteikumu 5. punktā minēto.

  5. Lai noslēgtu piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu līgumu, finansējuma saņēmējs ir tiesīgs nepiemērot šo noteikumu IV nodaļā minētos nosacījumus jebkurā no šādiem gadījumiem:

  5.1. piegādes vai pakalpojumu paredzamā līgumcena ir mazāka par 70 000 euro vai būvdarbu paredzamā līgumcena ir mazāka par 170 000 euro;

  5.2. iepirkuma līgumu slēdz ar tādu piegādātāju, kam saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem ir izņēmuma tiesība sniegt attiecīgo pakalpojumu;

  5.3. tehnisku vai māksliniecisku iemeslu dēļ vai tādu iemeslu dēļ, kuri ir saistīti ar izņēmuma tiesību aizsardzību, iepirkuma līgumu var noslēgt tikai ar konkrēto piegādātāju.

  (MK 24.10.2017. noteikumu Nr. 631 redakcijā)

  6. Paredzamo līgumcenu nosaka kā finansējuma saņēmēja plānoto kopējo samaksu par līguma izpildi, kā arī visus saistībā ar līguma izpildi maksājamos nodokļus (izņemot pievienotās vērtības nodokli).

  7. Ja iepirkuma priekšmets ir līdzīgas preces, pakalpojumi vai būvdarbi, kuru veikšanai nav nepieciešams akceptēts būvprojekts, iepirkuma paredzamo līgumcenu nosaka kā finansējuma saņēmēja plānoto kopējo samaksu par līguma izpildi visā projekta īstenošanas laikā. Ja iepirkuma priekšmets ir būvdarbi, kuru veikšanai nepieciešams akceptēts būvprojekts, finansējuma saņēmējs paredzamo līgumcenu ir tiesīgs noteikt kā finansējuma saņēmēja plānoto kopējo samaksu par būvi vai visiem nepieciešamajiem būvdarbiem, paredzamajā līgumcenā ieskaitot arī to piegāžu un pakalpojumu paredzamo līgumcenu, kas nepieciešami būvdarbu līguma izpildei un ko finansējuma saņēmējs paredzējis saņemt no būvdarbu izpildītāja.

  8. Ja projekta īstenošana ilgst vairāk par 12 mēnešiem un projekta ietvaros ir paredzēta aktivitāšu apstiprināšana katram projekta norises gadam atsevišķi, finansējuma saņēmējs iepirkuma paredzamo līgumcenu nosaka kā finansējuma saņēmēja plānoto kopējo samaksu par piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu (kuru veikšanai nav nepieciešams akceptēts būvprojekts) līguma izpildi vismaz 12 mēnešos.

  9. Finansējuma saņēmējam nav atļauts preču, pakalpojumu un būvdarbu iepirkumu sadalīt, lai izvairītos no šajos noteikumos paredzēto iepirkuma procedūras nosacījumu piemērošanas. Finansējuma saņēmējs līdzīgu preču, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumu var sadalīt vairākos atsevišķos iepirkumos, ja katra iepirkuma paredzamo līgumcenu nosaka kā visu atsevišķo iepirkumu paredzamo līgumcenu summu.

  10. Par līdzīgām precēm, pakalpojumiem un būvdarbiem šo noteikumu 7. punkta pirmā teikuma un 9. punkta otrā teikuma izpratnē uzskata tādas preces, pakalpojumus un būvdarbus, kuriem ir līdzīgas funkcijas, kuri nepieciešami kopēja iepirkuma projekta īstenošanai, kuru piegādi vai sniegšanu nodrošina viens piegādātāju loks, kā arī kuru vajadzība ir zināma un par kuriem līgumu var noslēgt vienlaikus (arī tad, ja piegāde, pakalpojumu sniegšana vai būvdarbu veikšana notiek pa daļām dažādos laikos).

  III. Līguma slēgšanas ierobežojumi

  11. Finansējuma saņēmējs neslēdz piegādes, pakalpojumu un būvdarbu līgumu ar tādu piegādātāju, ar kuru tas atrodas interešu konfliktā šo noteikumu 12. punkta izpratnē, kā arī līguma izpildes laikā nenonāk interešu konfliktā ar minēto piegādātāju. Šis ierobežojums neattiecas uz gadījumiem, kas minēti šo noteikumu 13. punktā.

  12. Uzskata, ka finansējuma saņēmējs un piegādātājs atrodas interešu konfliktā, ja finansējuma saņēmējs, tā dalībnieks (akcionārs), biedrs, padomes vai valdes loceklis, jebkuras minētās personas radinieks līdz otrajai radniecības pakāpei, laulātais vai svainis līdz pirmajai svainības pakāpei vai finansējuma saņēmēja prokūrists vai komercpilnvarnieks ir:

  12.1. piegādātājs vai piegādātāja apakšuzņēmējs;

  12.2. piegādātāja vai tā apakšuzņēmēja dalībnieks (akcionārs), biedrs, padomes vai valdes loceklis, prokūrists, komercpilnvarnieks vai darbinieks.

  13. Uzskata, ka finansējuma saņēmējs un piegādātājs neatrodas interešu konfliktā šo noteikumu 12. punkta izpratnē jebkurā šādā gadījumā:

  13.1. finansējuma saņēmēja dalībniekam (akcionāram) pieder mazāk par 20 % finansējuma saņēmēja pamatkapitāla daļu (akciju);

  13.2. piegādātājam vai tā apakšuzņēmējam pieder mazāk par 20 % attiecīgi piegādātāja vai tā apakšuzņēmēja pamatkapitāla daļu (akciju);

  13.3. finansējuma saņēmēja biedru skaits ir vismaz 10, ja finansējuma saņēmējs ir kooperatīvā sabiedrība vai biedrība;

  13.4. piegādātāja darbinieku skaits ir vismaz 10 un šo noteikumu 12. punktā minēto interešu konfliktu rada saistība ar piegādātāja vai tā apakšuzņēmēja darbinieku;

  13.5. finansējuma saņēmējs vienlaikus ir piegādātāja biedrs, padomes loceklis, valdes loceklis, prokūrists vai komercpilnvarnieks, ja piegādātājs ir biedrība vai kooperatīvā sabiedrība, kurā ir vismaz 10 biedru.

  (Grozīts ar MK 24.10.2017. noteikumiem Nr. 631)

  14. Šo noteikumu 11. punktu piemēro tiktāl, ciktāl citos ārējos normatīvajos aktos nav noteiktas finansējuma saņēmēja tiesības noslēgt piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu līgumu ar saistītu personu vai nav noteikti papildu ierobežojumi piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu līgumu noslēgšanai ar saistītām personām.

  15. Finansējuma saņēmējs ir tiesīgs nepiemērot šo noteikumu 11. punktā paredzētos līguma slēgšanas ierobežojumus, ja finansējuma saņēmējs:

  15.1. slēdz iepirkuma līgumu ar tādu piegādātāju, kam saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem ir izņēmuma tiesība sniegt attiecīgo pakalpojumu;

  15.2. slēdz līgumu par zemes, esošās būves vai cita nekustamā īpašuma pirkšanu vai nomu vai citu tiesību iegūšanu uz šādu nekustamo īpašumu ar jebkuriem finanšu līdzekļiem. Šis izņēmums neattiecas uz finanšu pakalpojumu līgumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma pirkšanu vai nomu vai citu tiesību iegūšanu uz nekustamo īpašumu un kas noslēgti pirms vai pēc pirkuma vai nomas līguma noslēgšanas vai vienlaikus ar pirkuma vai nomas līgumu;

  15.3. tehnisku vai māksliniecisku iemeslu dēļ vai tādu iemeslu dēļ, kuri ir saistīti ar izņēmuma tiesību aizsardzību, iepirkuma līgumu var noslēgt tikai ar konkrēto piegādātāju.

  (Grozīts ar MK 24.10.2017. noteikumiem Nr. 631)

  16. Finansējuma saņēmējs rakstiski apliecina (1. pielikums), ka neatrodas interešu konfliktā ar tā izraudzīto piegādātāju šo noteikumu 12. punkta izpratnē.

  17. Ja finansējuma saņēmējs un tā izraudzītais piegādātājs atrodas interešu konfliktā šo noteikumu 12. punkta izpratnē, bet ir spēkā kāda no šo noteikumu 13. punktā minētajām situācijām, finansējuma saņēmējs šo noteikumu 1. pielikumā norādītajā apliecinājumā papildus atsaucas uz šo noteikumu 13. punktā minētajiem apstākļiem. Šādā gadījumā finansējuma saņēmējs apliecinājumam pievieno sarakstu ar šo noteikumu 12. punkta ievaddaļā minētajām personām, identificējot tās.

  18. Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 16. punktā minēto apliecinājumu pievieno iepirkuma procedūras dokumentācijai. Pēc atbildīgās institūcijas vai citas institūcijas pieprasījuma, kurai ir normatīvajos aktos paredzētās kontroles un revīzijas tiesības un kurai ir pamatotas šaubas par finansējuma saņēmēja un tā izraudzītā piegādātāja atrašanos interešu konfliktā, finansējuma saņēmējs iesniedz pierādījumus, kas apliecina šo noteikumu 11. punktā minēto nosacījumu ievērošanu.

  19. Ja finansējuma saņēmējs neiesniedz šo noteikumu 18. punktā minētos pierādījumus vai atbildīgā institūcija, izvērtējot finansējuma saņēmēja iesniegtos pierādījumus, nevar pārliecināties, ka ir ievēroti šo noteikumu 11. punktā minētie nosacījumi, atbildīgā institūcija rīkojas šādi:

  19.1. ja ir saņemts projekta iesniegums, bet nav pieņemts lēmums (noslēgts līgums par projekta īstenošanu) par finanšu līdzekļu piešķiršanu projekta īstenošanai, informē finansējuma saņēmēju, ka pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas par finansējuma saņēmēja izvēlēto piedāvājumu atbildīgā institūcija lems par to izdevumu pilnīgu vai daļēju neattiecināšanu, kas saistīti ar attiecīgo iepirkuma līgumu;

  19.2. ja ir pieņemts lēmums par finanšu līdzekļu piešķiršanu projekta īstenošanai (noslēgts līgums par projekta īstenošanu), lemj par to izdevumu pilnīgu vai daļēju neattiecināšanu, kas saistīti ar attiecīgo līgumu.

  IV. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kārtība

  20. Finansējuma saņēmējs pirms iepirkuma izziņošanas saskaņā ar šo noteikumu 21. punktu sagatavo iepirkuma priekšmeta aprakstu. Aprakstā precīzi formulē iepirkuma priekšmeta tehniskās, funkcionālās vai darbības prasības vai norāda atsauci uz attiecīgajiem standartiem, lai piegādātāji varētu konstatēt līguma priekšmetu un sagatavot finansējuma saņēmēja vajadzībām atbilstošu piedāvājumu. Atsauci uz attiecīgo standartu lieto kopā ar vārdiem "vai ekvivalents".

  21. Finansējuma saņēmējs, nosakot iepirkuma priekšmeta prasības, aprakstā neietver norādes uz specifisku izcelsmi, īpašu procesu, kas raksturo tikai kāda konkrēta piegādātāja preces vai pakalpojumu, zīmolu, patentu vai specifisku preču veidu, kas noteiktiem piegādātājiem vai precēm rada priekšrocības vai noraidīšanas iemeslu. Minētās norādes finansējuma saņēmējs ir tiesīgs ietvert iepirkuma priekšmeta aprakstā, ja tās ir objektīvi nepieciešamas iepirkuma priekšmeta pastāvēšanai un finansējuma saņēmējs šādu nepieciešamību var pamatot.

  22. Finansējuma saņēmējs, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē pieejamos elektroniskos līdzekļus iepirkuma paziņojuma un citu iepirkuma dokumentu iesniegšanai un publicēšanai, publicē Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē paziņojumu par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru. Paziņojumā ietver šo noteikumu 2. pielikumā minēto informāciju un tam pievieno saskaņā ar šo noteikumu 21. punktu sagatavoto iepirkuma priekšmeta aprakstu un citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams. Ja tehnisku iemeslu (piemēram, datnes apjoma) dēļ nepieciešamos dokumentus nav iespējams publicēt Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē, finansējuma saņēmējs paziņojumā par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru (sadaļā "cita informācija") norāda laiku un vietu, kur piegādātāji var iepazīties ar minētajiem dokumentiem un saņemt to kopijas.

  (Grozīts ar MK 24.10.2017. noteikumiem Nr. 631)

  23. Finansējuma saņēmējs paziņojumā par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru nosaka tādu piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas ir pietiekams piedāvājumu sagatavošanai, bet ne īsāku par 10 darbdienām preču vai pakalpojumu iepirkumam un ne īsāku par 15 darbdienām būvdarbu iepirkumam, skaitot no nākamās darbdienas pēc šā paziņojuma publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.

  24. Finansējuma saņēmējs ir tiesīgs ne vēlāk kā vienu dienu pirms noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām veikt grozījumus iepirkuma dokumentācijā, tajā skaitā pievienot papildu dokumentus vai aktualizēt pievienotos dokumentus, kā arī pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu, nodrošinot, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēc tam, kad attiecīgs paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē, nav īsāks par piecām darbdienām. Šādā gadījumā finansējuma saņēmējs, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē pieejamos elektroniskos līdzekļus iepirkuma paziņojuma un citu iepirkuma dokumentu iesniegšanai un publicēšanai, publicē Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē paziņojumu par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai grozījumiem, kurā ietver šo noteikumu 3. pielikumā minēto informāciju.

  25. Finansējuma saņēmējs izvērtē iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar prasībām, kas publicētas šo noteikumu 22. punktā minētajā kārtībā un:

  25.1. izvēlas piedāvājumu saskaņā ar šo noteikumu 28. punktu, neveicot šo noteikumu 26. punktā minētās sarunas, ja tas uzskata, ka ir iesniegts piedāvājums vai piedāvājumi, kas atbilst finansējuma saņēmēja prasībām un nodrošina pasūtītāja piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu. Finansējuma saņēmējs ir tiesīgs veikt šo noteikumu 26. punktā minētās sarunas arī tad, ja ir iesniegts piedāvājums vai piedāvājumi, kas atbilst finansējuma saņēmēja prasībām, bet finansējuma saņēmējs uzskata, ka ir nepieciešams lūgt pretendentus izskaidrot, papildināt vai uzlabot piedāvājumus, lai saņemtu ekonomiski visizdevīgākos piedāvājumus;

  25.2. pirms izvēlēties piedāvājumu saskaņā ar šo noteikumu 28. punktu, veic šo noteikumu 26. punktā minētās sarunas, lai saskaņotu savas vajadzības ar piegādātāju iespējām un saņemtu ekonomiski visizdevīgākos piedāvājumus.

  (MK 24.10.2017. noteikumu Nr. 631 redakcijā)

  26. Finansējuma saņēmējs, veicot sarunas ar piegādātājiem:

  26.1. sarunu gaitā ir tiesīgs lūgt pretendentus izskaidrot, papildināt un uzlabot piedāvājumus;

  26.2. jebkurā brīdī līdz galīgā lēmuma pieņemšanai par iepirkuma procedūras rezultātiem ir tiesīgs uzaicināt citus piegādātājus iesniegt piedāvājumus, kā arī uzaicināt viņus uz sarunām;

  26.3. pirms sarunu uzsākšanas vai sarunu gaitā ir tiesīgs nolemt sarunas organizēt secīgos posmos, tai skaitā uz nākamo posmu uzaicināt tikai tos pretendentus, kuru aktuālie piedāvājumi finansējuma saņēmējam tehniski vai finansiāli ir potenciāli visizdevīgākie;

  26.4. ir tiesīgs atsākt sarunas ar pretendentu, kas kādā no iepriekšējiem sarunu posmiem nav uzaicināts uz nākamo sarunu posmu, ja sarunu gaitā atzīst to par nepieciešamu;

  26.5. sarunu gaitā nenoraida pretendenta piedāvājumu tikai tādēļ, ka piedāvājums neatbilst noteiktajiem standartiem, ja piegādātājs ar ražotāja tehnisko dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina finansējuma saņēmēja prasības;

  26.6. ir tiesīgs neveikt vai neturpināt sarunas ar pretendentu, kurš iesniedzis finansējuma saņēmēja prasībām atbilstošu piedāvājumu, bet norādījis, ka piedāvājums netiks pārskatīts, vai no kura secināms, ka piedāvājums netiks pārskatīts (piemēram, ja tiek piedāvāta prece, kas nav izgatavojama vai pielāgojama finansējuma saņēmēja vajadzībām, un piegādātājs ir norādījis visus lēmuma pieņemšanai būtiskos preces parametrus un līguma noteikumus, kā arī nav ietvēris norādi par sarunu iespēju);

  26.7. lūdz pretendentus, ar kuriem notikušas sarunas, apstiprināt savu piedāvājumu, ja uzskata, ka ir iegūts tā vajadzībām atbilstošs piedāvājums. Apstiprinājuma sniegšanai nosaka termiņu, kas nav īsāks par trim darbdienām no dienas, kad pretendenti saņēmuši lūgumu apstiprināt savus piedāvājumus.

  (MK 24.10.2017. noteikumu Nr. 631 redakcijā)

  27. Finansējuma saņēmējs līdz galīgā lēmuma pieņemšanai par pretendenta izvēli, ar kuru noslēgt piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu līgumu, neatklāj pretendentiem informāciju par citiem pretendentiem un to piedāvājumiem.

  28. Finansējuma saņēmējs izvēlas piedāvājumu, kas finansējuma saņēmējam ir ekonomiski visizdevīgākais un vislabāk apmierina tā vajadzības, kā arī nodrošina pasūtītāja piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu.

  29. Finansējuma saņēmējs iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 28. punktā minētā lēmuma pieņemšanas par to rakstveidā informē visus pretendentus, informāciju nododot personiski vai nosūtot pa pastu, faksu vai elektroniski.

  30. Katram pretendentam, kas netika uzaicināts uz nākamajiem sarunu posmiem un kam netika piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, finansējuma saņēmējs sagatavo pamatojumu, kādēļ tā iesniegtais piedāvājums bija mazāk izdevīgs salīdzinājumā ar citiem.

  31. Finansējuma saņēmējs dokumentē iepirkuma procedūras norisi. Iepirkuma procedūras norises dokumentācijā finansējuma saņēmējs ietver vismaz informāciju par saņemtajiem piedāvājumiem un piedāvājumu salīdzinājumu, kurā norāda izraudzītā piedāvājuma priekšrocības attiecībā pret katru iesniegto piedāvājumu. Ja notikušas sarunas, norāda sarunu dalībniekus, kā arī saņemto piedāvājumu salīdzinājumu, kurā norāda izraudzītā piedāvājuma priekšrocības attiecībā pret katru iesniegto piedāvājumu.

  (MK 24.10.2017. noteikumu Nr. 631 redakcijā)

  32. Finansējuma saņēmējs ievēro arī citas atbildīgās institūcijas noteiktās prasības attiecībā uz iepirkuma procedūras dokumentācijas saturu un formu. Iepirkuma procedūras norises dokumentāciju finansējuma saņēmējs glabā, ievērojot tiesību aktos par finansējuma piešķiršanu noteikto termiņu, bet ne mazāk kā piecus gadus pēc iepirkuma līguma noslēgšanas, ja minētajos tiesību aktos šāds termiņš nav noteikts.

  33. Finansējuma saņēmējs pēc atbildīgās institūcijas vai citas institūcijas pieprasījuma, kurai normatīvajos aktos paredzētas kontroles un revīzijas tiesības, sniedz pamatojumu iepirkuma procedūrā izraudzītā piegādātāja līgumcenai, tās atbilstībai attiecīgo preču, pakalpojumu vai būvdarbu tirgus cenai un šo noteikumu 21. punktā minētajos gadījumos pamato iepirkuma priekšmeta aprakstā ietvertās norādes.

  34. Ja iepirkuma procedūra veicama vai ir veikta pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, finansējuma saņēmējs, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē pieejamos elektroniskos līdzekļus iepirkuma paziņojuma un citu iepirkuma dokumentu iesniegšanai un publicēšanai, pirms atbildīgajā institūcijā tiek iesniegts projekta iesniegums, publicē Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē paziņojumu par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem, kurā ietver šo noteikumu 4. pielikumā minēto informāciju.

  35. Ja šo noteikumu 34. punktā minētajā gadījumā noslēgtā līguma par projekta īstenošanu noteikumi atšķiras no paziņojumā par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem sākotnēji ietvertās informācijas, finansējuma saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē pieejamos elektroniskos līdzekļus iepirkuma paziņojuma un citu iepirkuma dokumentu iesniegšanai un publicēšanai, aktualizē šajā paziņojumā ietverto informāciju.

  36. Ja iepirkuma procedūra veikta pēc atbildīgās institūcijas lēmuma pieņemšanas (līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas) par finanšu līdzekļu piešķiršanu projekta īstenošanai, finansējuma saņēmējs, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē pieejamos elektroniskos līdzekļus iepirkuma paziņojuma un citu iepirkuma dokumentu iesniegšanai un publicēšanai, piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas publicē Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē paziņojumu par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem, kurā ietver šo noteikumu 4. pielikumā minēto informāciju.

  (MK 24.10.2017. noteikumu Nr. 631 redakcijā)

  37. Finansējuma saņēmējs ir tiesīgs jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru. Šādā gadījumā finansējuma saņēmējs iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras pārtraukšanu par to rakstveidā informē visus piegādātājus, kas uzaicināti uz sarunām, un visus pretendentus, informāciju nododot personiski vai nosūtot pa pastu, faksu vai elektroniski, kā arī, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē pieejamos elektroniskos līdzekļus iepirkuma paziņojuma un citu iepirkuma dokumentu iesniegšanai un publicēšanai, publicē Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē paziņojumu par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai grozījumiem, kurā ietver šo noteikumu 3. pielikumā minēto informāciju.

  V. Līguma grozījumi

  38. Finansējuma saņēmējs, vienojoties ar piegādātāju, ir tiesīgs veikt grozījumus noslēgtajā līgumā, ja vien tiesību aktos par finansējuma piešķiršanu nav noteikts citādi un ir ievēroti šādi nosacījumi:

  38.1. netiek mainīts līguma priekšmets un tā puses;

  38.2. netiek būtiski mainīti tie līguma noteikumi, kas ir bijuši pamatā konkrētā piedāvājuma izvēlei iepirkuma procedūrā un uz kuriem finansējuma saņēmējs atsaucies kā uz izraudzītā piedāvājuma priekšrocībām (piemēram, piedāvāto preču, pakalpojumu vai būvdarbu kvalitātes līmenis, līguma izpildes termiņi un samaksas noteikumi), lai pamatotu piedāvājuma ekonomisko izdevīgumu. Būtiskas līguma noteikumu izmaiņas ir tādas izmaiņas, kas varētu ietekmēt piedāvājuma izvēli iepirkuma procedūrā;

  38.3. var veikt tādus grozījumus (arī tad, ja tie paredz būtiskas līguma noteikumu izmaiņas šo noteikumu 38.2. apakšpunkta izpratnē), ja iepirkuma līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, nesasniedz 10 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas piegādes un pakalpojumu līgumiem un 15 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas būvdarbu līgumiem.

  39. Iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu (līgumslēdzēju pusi) finansējuma saņēmējs ir tiesīgs aizstāt ar citu tikai tādā gadījumā, ja atbilstoši komerctiesību jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju notiek piegādātāja (līgumslēdzējas puses) reorganizācija.

  40. Finansējuma saņēmējs pirms grozījumu izdarīšanas līgumā saņem attiecīgās atbildīgās institūcijas saskaņojumu grozījumu veikšanai, ja tas paredzēts normatīvajos aktos par finansējuma piešķiršanu. Šāds saskaņojums neietekmē šo noteikumu 38. un 39. punktā minēto nosacījumu piemērošanu.

  41. Ja grozījumi izdarīti pēc atbildīgās institūcijas lēmuma pieņemšanas (līguma noslēgšanas) par finanšu līdzekļu piešķiršanu projekta īstenošanai vai konkrētā līguma izpildei un pēc grozījumu izdarīšanas līgumcena palielinās, tad summu, par kādu palielinās līgumcena, sedz finansējuma saņēmējs no saviem līdzekļiem, ja vien tiesību aktos par finansējuma piešķiršanu nav noteikts citādi.

  42. Šajā noteikumu sadaļā minētās prasības nepiemēro piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu līgumu grozījumiem, ja grozījumi izdarīti pirms atbildīgās institūcijas lēmuma pieņemšanas (līguma noslēgšanas) par finanšu līdzekļu piešķiršanu projekta īstenošanai vai konkrētā iepirkuma līguma izpildei un līgumcena pēc grozījumu izdarīšanas nepārsniedz šo noteikumu 5. punktā minētās līgumcenu robežas.

  VI. Līgumcenas pamatotības izvērtēšana

  43. Atbildīgā institūcija izvērtē finansējuma saņēmēja izraudzītā piedāvājuma (ja līgums nav noslēgts) vai līgumā noteiktās līgumcenas pamatotību un atbilstību attiecīgo preču, pakalpojumu vai būvdarbu tirgus cenai.

  (MK 24.10.2017. noteikumu Nr. 631 redakcijā)

  44. Ja atbildīgā institūcija vai cita institūcija, kurai normatīvajos aktos paredzētas kontroles un revīzijas tiesības, nevar pārliecināties par piedāvājumā vai noslēgtajā iepirkuma līgumā norādītās līgumcenas pamatotību atbilstoši šo noteikumu 43. punktam, tā rīkojas šādi:

  44.1. ja ir saņemts projekta iesniegums, bet nav pieņemts lēmums par finanšu līdzekļu piešķiršanu projekta īstenošanai (noslēgts līgums par projekta īstenošanu), informē finansējuma saņēmēju, ka pēc iepirkuma līguma noslēgšanas par finansējuma saņēmēja izvēlēto piedāvājumu atbildīgā institūcija lems par to izdevumu pilnīgu vai daļēju neattiecināšanu, kas saistīti ar attiecīgo iepirkumu līgumu;

  44.2. ja ir pieņemts lēmums par finanšu līdzekļu piešķiršanu projekta īstenošanai (noslēgts līgums par projekta īstenošanu), lemj par to izdevumu pilnīgu vai daļēju neattiecināšanu, kas saistīti ar attiecīgo iepirkumu līgumu.

  45. Lai noskaidrotu attiecīgo preču, pakalpojumu vai būvdarbu tirgus cenu, atbildīgā institūcija un citas institūcijas, kurām normatīvajos aktos paredzētas kontroles un revīzijas tiesības, ir tiesīgas iegūt informāciju no tirgus dalībniekiem (arī neatklājot pieprasītāju), kā arī pieprasīt citu institūciju rīcībā esošu informāciju.

  VII. Noslēguma jautājumi

  46. Iepirkuma procedūras, par kurām finansējuma saņēmējs pirms šo noteikumu stāšanās spēkā ir publicējis Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē paziņojumu par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru, pabeidz atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 4. jūnija noteikumiem Nr. 299 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem".

  46.1 Iepirkuma procedūras, kas izsludinātas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē līdz 2017. gada 1. novembrim, pabeidz saskaņā ar tiem noteikumiem, kas bija spēkā attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas dienā.

  (MK 24.10.2017. noteikumu Nr. 631 redakcijā)

  47. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. martā.

  Ministru prezidents Māris Kučinskis

  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  1. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 28. februāra
  noteikumiem Nr. 104
  Apliecinājums par interešu konflikta neesību
  Es, finansējuma saņēmēja ,
   

  (nosaukums vai vārds, uzvārds)

   
  reģistrācijas numurs/personas kods ,
  paraksttiesīgā amatpersona    ,
    

  (amats)

   

  (vārds, uzvārds)

   

  ar parakstu apliecinu, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" (turpmāk – noteikumi)

  12. un 13. punktu finansējuma saņēmējs interešu konfliktā
   

  (atrodas, neatrodas)

   
  ar izvēlēto piegādātāju ,
   

  (nosaukums vai vārds, uzvārds)

   
  reģistrācijas numurs/personas kods .

  1. Ja finansējuma saņēmējs atrodas interešu konfliktā saskaņā ar noteikumu 12. punktu, bet pastāv kāds no noteikumu 13. punktā minētajiem gadījumiem, pamato atbilstību noteikumu 13. punktam:

   

  (norāda noteikumu 13. punkta attiecīgo apakšpunktu, piegādātāju vai apakšuzņēmēju, tās personas vārdu, uzvārdu un amatu, ar kuru ir interešu konflikts)

   

  2. Ja finansējuma saņēmējs piemēro noteikumu 15. punktu, pamato atbilstību noteikumu 16. punktam:

   

  (norāda noteikumu 15. punkta attiecīgo apakšpunktu un pamatojumu)

  3. Citi apstākļi, kas var radīt interešu konfliktu (ja piemērojams):

   

  (norāda informāciju, piemēram, par finansējuma saņēmēja un piegādātāja kopīgu saimniecību, kopīgu politisko piederību)

  Esmu informēts(-a) un piekrītu, ka par nepatiesas informācijas sniegšanu atbildīgā institūcija var pieņemt lēmumu par finansējuma daļēju vai pilnīgu neizmaksāšanu vai piešķirtā finansējuma atgūšanu.

  Datums 
  Vieta 
  Vārds, uzvārds 
  Amats 
  Paraksts 
  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  2. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 28. februāra
  noteikumiem Nr. 104
  Paziņojumā par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru ietveramā informācija

  1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs), adrese, valstspiederība, tālruņa numurs, faksa numurs, kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese).

  2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts.

  3. Norāde par līguma veidu (piegāde, pakalpojumi vai būvdarbi).

  4. Paredzamā līguma izpildes vieta un termiņš.

  5. Iepirkuma paredzamā līgumcena.

  6. Piedāvājuma iesniegšanas datums, laiks un vieta.

  7. Eiropas Savienības fondu iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu.

  8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams).

  9. Cita informācija.

  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  3. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 28. februāra
  noteikumiem Nr. 104
  Paziņojumā par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai grozījumiem ietveramā informācija

  1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs), adrese, valstspiederība, tālruņa numurs, faksa numurs, kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese).

  2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts.

  3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā.

  4. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs), adrese un valstspiederība), ja tādi ir.

  5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem, grozījumiem un/vai termiņa pagarinājumu.

  6. Cita informācija.

  7. Pievienotie dokumenti (ja piemērojams).

  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  4. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 28. februāra
  noteikumiem Nr. 104
  Paziņojumā par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem ietveramā informācija

  1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs), adrese, valstspiederība, tālruņa numurs, faksa numurs, kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese).

  2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts.

  3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā.

  4. Lēmuma pieņemšanas datums un līguma noslēgšanas datums, ja līgums noslēgts.

  5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs), adrese un valstspiederība).

  6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs), adrese un valstspiederība).

  7. Informācija par uzvarētāju (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs), adrese un valstspiederība).

  8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena.

  9. Eiropas Savienības fondu vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu.

  10. Cita informācija.

  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.