(7) Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām

 • Dati iegūti: 2023. gada 5. jūnijs, 08:07
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 105

  Rīgā 2017. gada 28. februārī (prot. Nr. 10 8. §)
  Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām
  Izdoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 12. pantu,
  Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 15. pantu
  un Publiskās un privātās partnerības likuma 13.1 pantu
  (MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 242 redakcijā)

  1. Noteikumi nosaka publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtības, pamatojoties uz Eiropas Savienības starptautiskajām saistībām attiecībā uz līgumcenu robežvērtībām, kas jāievēro pasūtītājam un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam.

  2. Līgumcenu robežvērtības atbilstoši Publisko iepirkumu likumam ir šādas:

  2.1. likuma 5. pantā, 8. panta vienpadsmitajā daļā, 27. pantā, 34. panta trešajā daļā, 47. panta trešajā daļā, 48. panta trešajā daļā, 54. panta sestajā daļā, 55. panta pirmajā daļā, 74. panta pirmās daļas 5. un 6. punktā minētajā gadījumā – 5 382 000 euro publiskiem būvdarbu līgumiem un 140 000 euro publiskiem piegādes un publiskiem pakalpojumu līgumiem;

  2.2. likuma 32. panta pirmajā un 1.1 daļā, 34. panta otrajā daļā, 35. panta ceturtajā daļā, 61. panta piektās daļas 1. punktā, 68. panta otrās daļas 3. punktā, 73. panta trešās daļas 2. punkta "a" apakšpunktā, 74. panta pirmās daļas 2. punktā un otrās daļas 2. punktā minētajā gadījumā – 5 382 000 euro publiskiem būvdarbu līgumiem, 750 000 euro likuma 2. pielikumā minēto pakalpojumu līgumiem, kas tiek slēgti 10. pantā paredzētajā kārtībā, un 140 000 euro publiskiem piegādes un citiem publiskiem pakalpojumu līgumiem;

  2.3. likuma 6. panta pirmās daļas 1. punktā minētajā gadījumā – 5 382 000 euro;

  2.4. likuma 6. panta pirmās daļas 2. punktā minētajā gadījumā – 215 000 euro.

  (Grozīts ar MK 04.01.2018. noteikumiem Nr. 15; MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 504; NK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 648; MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 622; MK 14.12.2021. noteikumiem Nr. 823; MK 18.10.2022. noteikumiem Nr. 645)

  3. Līgumcenu robežvērtības atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam ir šādas:

  3.1. likuma 8. panta trešajā daļā, 13. panta otrajā un ceturtajā daļā, 14. panta sestajā un septītajā daļā, 31. pantā, 78. panta pirmās daļas 5. un 6. punktā minētajā gadījumā – 5 382 000 euro būvdarbu līgumiem un 431 000 euro piegādes un pakalpojumu līgumiem;

  3.2. likuma 13. panta piektajā daļā minētajā gadījumā – 1 000 000 euro;

  3.3. likuma 66. panta piektās daļas 1. punktā minētajā gadījumā – 5 382 000 euro būvdarbu līgumiem, 1 000 000 euro likuma 2. pielikumā minēto pakalpojumu līgumiem, kas tiek slēgti 13. panta piektajā daļā paredzētajā kārtībā, un 431 000 euro piegādes un pakalpojumu līgumiem.

  (Grozīts ar MK 04.01.2018. noteikumiem Nr. 15; MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 648; MK 14.12.2021. noteikumiem Nr. 823; MK 18.10.2022. noteikumiem Nr. 645)

  3.1 Līgumcenas robežvērtība Publiskās un privātās partnerības likuma 13. panta sestajā daļā, 20. panta otrajā un trešajā daļā, 31.1 panta trešās daļas 2. punkta "a" apakšpunktā, 31.2 panta pirmās daļas 2. punktā, 37.5 panta trešajā daļā, 37.6 panta trešajā daļā, 39. panta otrajā, trešajā, sestajā, devītajā un vienpadsmitajā daļā, 63. panta piektās daļas 1. punktā minētajā gadījumā ir 5 382 000 euro.

  (MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 645 redakcijā)

  4. Šo noteikumu 3. punktu piemēro ar 2017. gada 1. aprīli.

  5. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. martā.

  Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

  (Grozīta ar MK 03.05.2017. noteikumiem Nr. 242)

  Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

  1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīvas 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK;

  2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK prasības attiecībā uz valsts veiktajiem preču un pakalpojumu iepirkumiem;

  3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīvas 2014/25/ES par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ Direktīvu 2004/17/EK;

  4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīvas 2014/23/ES par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu.

  Ministru prezidents Māris Kučinskis

  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2023.