8. Grāmatvedība, gada pārskats un nodokļi 24 rezultāti

 • Tiesību akts ir zaudējis spēku.Skatīt 2021. gada 10. jūnija likumu: Grāmatvedības likums. LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS Par grāmatvedību I nodaļaVispārīgie noteikumi 1. pants. Likums attiecas uz komersantiem, kooperatīvajām sabiedrī...
  Dati iegūti:
 • Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Likums par budžetu un finanšu vadību(Likuma nosaukums ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.12.2002. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2003.) Šis likums nosaka valsts budžeta un pašvaldību budžetu izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes k...
  Dati iegūti:
 • Saeima ir pieņēmusi un Valstsprezidents izsludina šādu likumu: Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums 1.pants. Likuma mērķis un darbības joma(1) Likuma mērķis ir, ņemot vērā pašvaldību sociālekonomiskās atšķirības, radīt pašvaldībām līdzīgas iespējas ar likumu noteikto funkciju izpildei, kā arī v...
  Dati iegūti:
 • Saeima ir pieņēmusi un Valstsprezidents izsludina šādu likumu: Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums I nodaļaVispārīgie noteikumi 1.pants. Likumā lietotie termini(1) Likumā ir lietoti šādi termini:1) asociētā sabiedrība — sabiedrība, kurā citai sabiedrībai ir kapitāla līdzdalība un kura...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 87Rīgā 2018. gada 13. februārī (prot. Nr. 9 7. §) Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību29. panta trešo daļu 1. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka grāmatvedības uzskaites kārtību:1.1. budžeta iest...
  Dati iegūti:
 • Tiesību akts ir zaudējis spēku.Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumus Nr. 877 "Grāmatvedības kārtošanas noteikumi". Ministru kabineta noteikumi Nr.585Rīgā 2003.gada 21.oktobrī (prot. Nr.55 32.§) Noteikumi par grāmatvedības ...
  Dati iegūti:
 • Tiesību akts ir zaudējis spēku.Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 14. septembra noteikumus Nr. 625 "Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai". Ministru kabineta noteikumi Nr.584Rīgā 2003.g...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 652Rīgā 2019. gada 17. decembrī (prot. Nr. 59 13. §) Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu unfinanšu vadību 27. panta piekto daļu 1. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka maksājumu pakalpojumu veid...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 418Rīgā 2016. gada 28. jūnijā (prot. Nr. 32 3. §) Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem Izdoti saskaņā ar Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma12. panta pirmo daļu 1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā ...
  Dati iegūti:
 • Tiesību akts ir zaudējis spēku.Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumus Nr. 652 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība". Ministru kabineta noteikumi Nr.344Rīgā 2018. gada 19. jūnijā (prot. Nr.29 4.§) Gada pārskata sagatavošana...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 775Rīgā 2015. gada 22. decembrī (prot. Nr. 68 36. §) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi Izdoti saskaņā ar Gada pārskatu unkonsolidēto gada pārskatu likuma15. panta pirmo un otro daļu 1. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka:1....
  Dati iegūti:
 • Tiesību akts ir zaudējis spēku.Skatīt Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumus Nr. 439 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā". Ministru kabineta not...
  Dati iegūti:
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.407Rīgā 2010.gada 5.maijā (prot. Nr.22 7.§) Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapu(Noteikumu nosaukums MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 783 redakcijā) Izdoti ...
  Dati iegūti:
 • LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS Par iedzīvotāju ienākuma nodokli I nodaļaVISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 1. pants. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa struktūra1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (turpmāk — nodoklis) ir nodoklis, ar ko apliek fiziskās personas gūtos ienākumus, un tas sastāv no:1) algas nodokļa, ko par darbi...
  Dati iegūti:
 • Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Par valsts sociālo apdrošināšanu I nodaļa. Vispārīgie noteikumi 1.pants. Likumā lietotie terminiLikumā ir lietoti šādi termini:1) darba devējs — juridiskā vai fiziskā persona, tiesībspējīga personālsabiedrība, citas Eiropas Savienības ...
  Dati iegūti:
 • Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Par maternitātes un slimības apdrošināšanu(Likuma nosaukums 19.06.1998. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.07.1998.) I nodaļa Vispārīgie noteikumi 1.pants. Likumā lietotie terminiLikumā ir lietoti šādi termini:1) apdrošināšanas gadī...
  Dati iegūti:
 • Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam I nodaļa. Vispārīgie noteikumi 1.pants. Likuma mērķisŠā likuma mērķis ir regulēt kārtību, kādā sniedzami pakalpojumi, ko paredz valsts sociālā apdrošināšana bezdarba gadījumam (turpmāk — bezdarba ap...
  Dati iegūti:
 • Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām I nodaļa Vispārīgie noteikumi 1. pants. Likumā lietotie terminiLikumā ir lietoti šādi termini:1) darba devējs — fiziskā vai juridiskā persona, kura nodar...
  Dati iegūti:
 • Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Valsts fondēto pensiju likums I nodaļa Vispārīgie noteikumi 1.pants. Likuma mērķisŠis likums nosaka valsts fondēto pensiju shēmas (turpmāk — fondēto pensiju shēma) izveidošanas un darbības vispārējos principus, līdzekļu iemaksāšanas, a...
  Dati iegūti:
 • Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Valsts sociālo pabalstu likums I nodaļaVispārīgie noteikumi 1.pants. Likuma mērķisŠā likuma mērķis ir noteikt valsts sociālo pabalstu veidus, to personu loku, kurām ir tiesības uz valsts sociālajiem pabalstiem, šo pabalstu piešķiršanas...
  Dati iegūti:

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.