(7) Noteikumi par publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas dāvinājuma (ziedojuma) līgumu

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūnijs, 08:06
  Ministru kabineta noteikumi Nr.535

  Rīgā 2013.gada 13.augustā (prot. Nr.44 118.§)
  Noteikumi par publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas dāvinājuma (ziedojuma) līgumu
  Izdoti saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un
  mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
  12.panta otro daļu

  1. Noteikumi apstiprina publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas dāvinājuma (ziedojuma) tipveida līgumu (pielikums).

  2. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas dāvinājuma (ziedojuma) līgumu var slēgt:

  2.1. publiska persona;

  2.2. publiskas personas kapitālsabiedrība;

  2.3. kapitālsabiedrība, kurā publiskas personas daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus;

  2.4. kapitālsabiedrība, kurā vienas vai vairāku publisku personu kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus.

  3. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas dāvinājuma (ziedojuma) līguma projektu var papildināt, ja tas nav pretrunā apstiprinātajam tipveida līguma projektam, vai grozīt, ja tas ir atrunāts pašā tipveida līguma projektā.

  4. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1996.gada 9.janvāra noteikumus Nr.16 "Noteikumi par valsts un pašvaldības finansu līdzekļu un mantas dāvinājuma (ziedojuma) līgumu" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 8.nr.).

  Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

  Finanšu ministrs Andris Vilks
  Pielikums
  Ministru kabineta
  2013.gada 13.augusta noteikumiem Nr.535
  Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas dāvinājuma (ziedojuma) tipveida līgums
    

  20____. gada______________

  (apdzīvotās vietas nosaukums)

    


   

  (dāvinātāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese)


  dāvinātāja pārstāvja 
   

  (vārds, uzvārds un personas kods)

   

  personā (turpmāk – Dāvinātājs) un

  (pārstāvības pamats)

   


  apdāvinātais 
   

  (fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs)


   

  (adrese)


  apdāvinātā pārstāvja 
   

  (vārds, uzvārds un personas kods)

   

  personā (turpmāk – Apdāvinātais),

  (pārstāvības pamats)

   

  kopā saukti Līdzēji, noslēdz šāda satura līgumu

  I. Līguma priekšmets

  1. Dāvinātājs dāvina (ziedo) un Apdāvinātais pieņem dāvinājumā

   

  (dāvinājuma (ziedojuma) priekšmetu nosaukums un uzskaitījums)


  par kopējo summu 
   

  (summa vārdiem un cipariem)

  II. Dāvinājuma (ziedojuma) mērķis un pārbaudes kārtība

  2. Dāvinājuma (ziedojuma) mērķis 


   

  (norādīt attiecīgo jomu un konkrēto izlietojumu, pielikumā pievienojot dāvinājuma (ziedojuma) izlietojuma tāmi un citu skaidrojošo informāciju)

  3. Līdzēji rakstiski var vienoties par finanšu līdzekļu un mantas dāvinājuma (ziedojuma) līgumā neizmantotās daļas novirzīšanu papildu pasākumiem, kas nodrošina vai veicina sākotnējā mērķa sasniegšanu. Šajā gadījumā neiestājas šā līguma 7.punktā minētais pienākums.

  4. Kārtība, kādā Dāvinātājs pārbauda, vai saņemtie finanšu līdzekļi un/vai manta ir izlietota likumīgi un lietderīgi _____________________

   

  III. Dāvinātāja tiesības un pienākumi

  5. Dāvinātājs nodod 
   

  (dāvinājuma (ziedojuma) priekšmeta nosaukums)


  Apdāvinātajam īpašumā 

  laikā no līguma parakstīšanas dienas.

   

  (termiņš)

   

  Par kavējumu Dāvinātājam ne līgumsods, ne likumiskie procenti netiek piemēroti.

  6. Dāvinātājam ir tiesības prasīt un saņemt no Apdāvinātā informāciju par to, kādam mērķim dāvinājums (ziedojums) ir izlietots, kā arī, ja nepieciešams, pārbaudīt attiecīgās informācijas atbilstību faktiskajai situācijai.

  7. Ja dāvinājums (ziedojums) netiek izmantots līgumā paredzētajam mērķim vai ir pieļauti citi līguma noteikumu pārkāpumi un Līdzēji nav rakstiski vienojušies par finanšu līdzekļu un mantas dāvinājuma (ziedojuma) līgumā paredzētajam mērķim neizmantotās summas novirzīšanu citiem mērķiem, Dāvinātājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no dāvinājuma (ziedojuma) līguma un atprasīt no Apdāvinātā dāvinātos (ziedotos) finanšu līdzekļus un/vai mantu vai tās vērtību, ja mantas atgūšana nav iespējama.

  8. Dāvinātāja pienākums ir 10 darbdienu laikā pēc līguma parakstīšanas nosūtīt līguma norakstu attiecīgās pašvaldības revīzijas komisijai (ja tāda ir izveidota), ja Dāvinātājs ir pašvaldība vai tās kapitālsabiedrība, kapitālsabiedrība, kurā pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, kā arī kapitālsabiedrība, kurā vienas vai vairāku pašvaldību kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus.

  IV. Apdāvināta tiesības un pienākumi

  9. Apdāvinātajam ir tiesības prasīt dāvinājuma (ziedojuma) nodošanu, ja Dāvinātājs nenodod dāvinājumu (ziedojumu) līgumā noteiktajā termiņā.

  10. Apdāvinātā pienākums ir izlietot dāvinājumu (ziedojumu) tikai šā līguma 2.punktā norādītajam mērķim.

  11. Apdāvinātajam ir pienākums līdz ________________  iesniegt Dāvinātājam rakstisku pārskatu par dāvinājuma (ziedojuma) izlietojumu un attiecīgu dokumentu kopijas, kas sagatavotas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu. Ja tiek dāvināti naudas līdzekļi, attiecīgi norāda plānoto un faktiski izlietoto summu par katru izdevuma pozīciju.

  12. Ja Apdāvinātais nepilda šā līguma 11.punktā minētos nosacījumus vai dāvinājums (ziedojums) netiek izmantots līgumā paredzētajam mērķim, Apdāvinātais apņemas 10 darbdienu laikā pēc Dāvinātāja rakstiska pieprasījuma atmaksāt dāvinātos (ziedotos) finanšu līdzekļus un/vai mantu vai tās vērtību, ja mantas atgūšana nav iespējama, vai Līguma mērķa sasniegšanai neizlietotos vai neatbilstoši izlietotos finanšu līdzekļus, ja līdzēji nav rakstiski vienojušies par papildu pasākumiem, kas nodrošina vai veicina sākotnējā mērķa sasniegšanu.

  V. Strīdu izskatīšanas kārtība

  13. Līdzēji apņemas visus jautājumus, kas saistīti ar šā līguma izpildi, risināt pārrunu ceļā, bet, ja pārrunas nav bijušas sekmīgas, strīdu izskata tiesa Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  VI. Citi noteikumi

  14. Ja attiecīgais jautājums nav paredzēts līgumā, to risina saskaņā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

  15. Ja tiek grozīts šajā līgumā noteiktais izpildes termiņš, tas izdarāms rakstiski saskaņā ar Līdzēju vienošanos.

  16. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā, un to pēc tā stāšanas spēkā var izbeigt tikai šā līguma 7.punktā noteiktajā gadījumā.

  17. Dāvinātāja puses kontaktpersona 
  18. Apdāvinātā puses kontaktpersona 
  19. Citi noteikumi, kurus Līdzēji uzskata par nepieciešamiem 
      

  20. Līgums parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Dāvinātāja, otrs – pie Apdāvinātā.

  Pielikumā: 


  Dāvinātājs: Apdāvinātais:
     
     

  (paraksts un citi rekvizīti)

   

  (paraksts un citi rekvizīti)

  Finanšu ministrs Andris Vilks

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.