(7) Noteikumi par profesionālās darbības pārkāpumiem

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:07
  Tiesību akts ir zaudējis spēku.
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 109

  Rīgā 2017. gada 28. februārī (prot. Nr. 10 27. §)
  Noteikumi par profesionālās darbības pārkāpumiem
  Izdoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta astoto daļu,
  Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta trešo daļu
  un Publiskās un privātās partnerības likuma 37. panta astoto daļu
  (MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 229 redakcijā)

  1. Noteikumi nosaka smagus profesionālās darbības pārkāpumus, par kuriem pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai koncesijas procedūras komisija var izslēgt kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma vai koncesijas procedūrā (turpmāk – iepirkuma procedūra).

  (MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 229 redakcijā)

  2. Pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, publiskais partneris vai koncesijas procedūras komisija, ņemot vērā iepirkuma priekšmetu vai iepirkuma procedūru, paziņojumā par līgumu vai paziņojumā par koncesiju, vai iepirkuma procedūras dokumentos par iemeslu kandidāta vai pretendenta izslēgšanai no dalības iepirkuma procedūrā var noteikt vienu vai vairākus šo noteikumu pielikumā minētos smagos profesionālās darbības pārkāpumus.

  (MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 229 redakcijā)

  3. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. martā.

  4. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji šos noteikumus piemēro ar 2017. gada 1. aprīli.

  Ministru prezidents Māris Kučinskis

  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  Pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 28. februāra
  noteikumiem Nr. 109
  Krimināllikumā minētie noziedzīgie nodarījumi un normatīvajos aktos minētie administratīvie pārkāpumi, kas atzīstami par profesionālās darbības pārkāpumiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 2. punktu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta trešo daļu un Publiskās un privātās partnerības likuma 37. panta otrās daļas 2. punktu

  (Pielikums grozīts ar MK 03.05.2017. noteikumiem Nr. 229; MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 692)

  1. tabula

  Nr.
  p. k.

  Noziedzīgs nodarījums

  Atbilstošais Krimināllikuma pants

  1.Zemes, tās dzīļu, ūdeņu un mežu apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumu pārkāpšana96. pants
  2.Jūras dabas resursu izmantošanas noteikumu pārkāpšana97. pants
  3.Radioaktīvo un ķīmisko vielu aprites drošības noteikumu pārkāpšana98. pants
  4.Nelikumīgas darbības ar ozona slāni noārdošām vielām98.1 pants
  5.Atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana99. pants
  6.Bīstamu vielu neatļauta apglabāšana ūdeņos un zemes dzīlēs100. pants
  7.Jūras piesārņošana101. pants
  8.Zemes, mežu un ūdeņu piesārņošana un piegružošana102. pants
  9.Atmosfēras gaisa piesārņošana103. pants
  10.Objektu ekspluatācija bez attīrīšanas būvēm104. pants
  11.Iekārtu nelikumīga ekspluatācija104.1 pants
  12.Pasākumu neveikšana dabas vides piesārņojuma likvidēšanai105. pants
  13.Datu slēpšana par dabas vides piesārņojumu106. pants
  14.Meža dedzināšana107. pants
  15.Meža iznīcināšana un bojāšana aiz neuzmanības108. pants
  16.Patvaļīga koku ciršana un bojāšana109. pants
  17.Patvaļīga zvejošana un ūdensdzīvnieku iegūšana110. pants
  18.Elektrozvejas ierīču nelikumīga izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana, realizēšana, pārvadāšana un pārsūtīšana111. pants
  19.Nelikumīgas medības112. pants
  20.Spridzināšanas un citu darbu veikšana, pārkāpjot dzīvnieku aizsardzības noteikumus113. pants
  21.Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju iznīcināšana un bojāšana114. pants
  22.Īpaši aizsargājamo dzīvnieku un augu iznīcināšana un bojāšana115. pants
  23.Apdraudēto savvaļas dzīvnieku un augu sugu īpatņu tirdzniecības noteikumu pārkāpšana115.1 pants
  24.Kontrabanda190. pants
  25.Preču un vielu, kuru aprite ir aizliegta vai speciāli reglamentēta, pārvietošana pāri Latvijas Republikas valsts robežai190.1 pants
  26.Neatļautas darbības ar muitošanai pakļautām precēm un citām vērtībām191. pants
  27.Izvairīšanās no skaidras naudas deklarēšanas195.2 pants
  28.Preces un pakalpojuma kvalitātes nenodrošināšana202. pants
  29.Preces un pakalpojuma drošuma prasību neievērošana203. pants
  30.Preču zīmes, citas atšķirības zīmes un dizainparauga nelikumīga izmantošana206. pants
  31.Uzņēmējdarbība bez reģistrēšanas un bez atļaujas (licences)207. pants
  32.Negodīga konkurence, maldinoša reklāma un negodīga komercprakse211. pants
  33.Grāmatvedības un statistiskās informācijas noteikumu pārkāpšana217. pants
  34.Darba samaksas noteikumu pārkāpšana217.1 pants
  35.Būvniecības noteikumu pārkāpšana239. panta otrā, trešā vai ceturtā daļa
  36.Dokumenta, zīmoga un spiedoga viltošana un viltota dokumenta, zīmoga un spiedoga realizēšana un izmantošana275. pants

  2. tabula

  Nr.
  p. k.

  Pārkāpums

  Atbilstošais tiesiskais regulējums

  1.

  Darba aizsardzības pakalpojumu sniegšana, pārkāpjot darba aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos kompetentiem speciālistiem un kompetentām institūcijām noteiktās prasības

  Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 41.6 pants

  Darba aizsardzības likuma 38. pants vai 39. panta pirmā vai otrā daļa

  2.

  Epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpšana

  Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 42. pants

  Epidemioloģiskās drošības likuma 37.5 pants

  Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 50. panta pirmā daļa

  3.

  Noteiktās kārtības pārkāpšana farmaceitiskajā un veterinārfarmaceitiskajā darbībā

  Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 46.1 pants

  Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likuma 47., 50., 51. vai 52. pants

  Farmācijas likuma 69., 70. pants, 71. panta pirmā, otrā vai trešā daļa, 72., 73., 74., 75., 76., 77. pants, 78. panta pirmā vai otrā daļa, 79. pants, 80. panta pirmā vai otrā daļa, 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88. pants, 89. panta pirmā vai otrā daļa, 91., 92. pants, 94. panta pirmā, otrā, trešā, ceturtā, piektā vai sestā daļa, 95. panta pirmā daļa vai 97. panta pirmā vai otrā daļa

  Ārstniecības likuma 86. pants

  4.

  Pārtikas aprites prasību pārkāpšana

  Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 103.3 panta trešā vai ceturtā daļa

  Pārtikas aprites uzraudzības likuma 32. vai 33. pants

  5.

  Tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpšana

  Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 155. panta trešā vai ceturtā daļa

  Alkoholisko dzērienu aprites likuma 14. panta sestā daļa

  Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma 14. panta devītā daļa

  6.

  Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtības neievērošana, šo ierīču un iekārtu lietotāju un apkalpojošo dienestu pienākumu nepildīšana

  Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 156.1 pants

  Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 140. panta otrā, trešā, ceturtā, piektā vai sestā daļa

  7.

  Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu neuzstādīšana un neizmantošana

  Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 156.2 pants

  Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 140. panta pirmā daļa

  8.

  Darījumu veikšana, ja Valsts ieņēmumu dienests ir apturējis nodokļu maksātāja saimniecisko darbību

  Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 156.7 pants

  Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 138. pants

  9.

  Darba samaksas noteikumu pārkāpšana

  Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 159.10 pants

  Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 137. pants

  10.

  Komercdarbība bez reģistrēšanas vai bez speciālās atļaujas (licences), izziņas vai atļaujas un komercdarbības veikšana, pārkāpjot speciālajā atļaujā (licencē), izziņā vai atļaujā minētos nosacījumus

  Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.2 pants

  Būvniecības likuma 30. pants

  Likuma "Par akcīzes nodokli" 35. panta piektā daļa

  Pārtikas aprites uzraudzības likuma 34. pants

  Dzīvnieku barības aprites likuma 32. pants

  Farmācijas likuma 90. pants, 95. panta otrā vai trešā daļa vai 96. pants

  Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 37. panta sestā vai devītā daļa

  Kredītinformācijas biroju likuma 24. pants

  Autopārvadājumu likuma 53. panta sestā daļa vai 55. panta septītā daļa

  Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43. panta sestā daļa

  Ķīmisko vielu likuma 19. panta piektā daļa, 20. panta septītā daļa, 21. panta otrā daļa vai 23. panta trešā daļa

  Likuma "Par radiācijas drošību un kodoldrošību" 31. panta piektā daļa

  Ārstniecības likuma 83. pants

  Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 28. pants

  11.

  Pieļaujamā bīstamo vielu daudzuma pārsniegšana precēs

  Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.10 pants

  Ķīmisko vielu likuma 19. panta sestā vai septītā daļa, 20. panta astotā daļa, 21. panta pirmā daļa vai 23. panta piektā vai sestā daļa

  Likuma "Par radiācijas drošību un kodoldrošību" 31. panta ceturtā daļa

  Pārtikas aprites uzraudzības likuma 31. pants

  Dzīvnieku barības aprites likuma 33. pants

  12.

  Viltotu preču pārdošana

  Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.14 pants

  Dizainparaugu likuma 53. pants,

  Pārtikas aprites uzraudzības likuma 33. pants

  Farmācijas likuma 97. panta pirmā daļa

  13.

  Preču zīmes, citas atšķirības zīmes un dizainparauga nelikumīga izmantošana

  Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.17 pants

  Dizainparaugu likuma 53. pants

  Preču zīmju likuma 91. panta pirmā, otrā vai trešā daļa

  14.

  Bērna nelikumīga iesaistīšana pasākumos

  Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 172.3 pants

  Bērnu tiesību aizsardzības likuma 82. panta pirmā vai otrā daļa

  15.

  Bērna uzraudzības pakalpojumu sniegšanas prasību neievērošana

  Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 172.5 pants

  Bērnu tiesību aizsardzības likuma 84. pants

  16.

  Stratēģiskas nozīmes preču aprites noteikumu pārkāpšana

  Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.1 pants

  Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 20. panta pirmā vai otrā daļa

  17.

  Muitas režīmu izpildes noteikumu pārkāpšana

  Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.10 pants

  Muitas likuma 29. panta pirmā, otrā, devītā, vienpadsmitā, divpadsmitā vai piecpadsmitā daļa

  Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 20. panta trešā, ceturtā vai piektā daļa

  18.

  Kontrabanda

  Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.12 pants

  Muitas likuma 29. panta trīspadsmitā daļa

  19.

  Nepatiesu informāciju saturošu dokumentu iesniegšana muitas iestādei

  Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.13 pants

  Muitas likuma 29. panta trešā daļa

  20.

  Preču deklarēšana ar neīstu nosaukumu vai neatbilstošu kodu

  Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.14 pants

  Muitas likuma 29. panta trešā daļa

  21.

  Neatļautas darbības ar muitošanai pakļautajām precēm un citām vērtībām

  Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.15 pants

  Muitas likuma 29. panta piektā, sestā, septītā, astotā, desmitā, trīspadsmitā vai četrpadsmitā daļa

  22.

  Reģistrācijas, licencēšanas un akreditācijas noteikumu pārkāpšana izglītības jomā

  Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.52 pants

  Izglītības likuma 63. panta pirmā vai otrā daļa

  23.

  Valsts atzītu izglītības dokumentu izsniegšanas kārtības pārkāpšana

  Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.54 pants

  Izglītības likuma 64. pants

  24.

  Sociālo pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpšana

  Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 204.13 pants

  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 49. vai 50. pants

  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.