(8) Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūlijs, 08:08
  Tiesību akts ir zaudējis spēku.

  Skatīt Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumus Nr. 439 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā".
  Ministru kabineta noteikumi Nr.808

  Rīgā 2006.gada 3.oktobrī (prot. Nr.50 11.§)
  Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem
  Izdoti saskaņā ar likuma "Par grāmatvedību" 13.panta ceturtās daļas 2.punktu
  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatu struktūru, apjomu un saturu, kā arī sagatavošanas, pārbaudīšanas un iesniegšanas kārtību.

  2. Biedrība, nodibinājums un arodbiedrība par katru pārskata gadu sagatavo gada pārskatu. Gada pārskats sastāv no bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata, ziedojumu un dāvinājumu pārskata un ziņojuma. Ja biedrība, nodibinājums un arodbiedrība, kuras apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 40 000 euro, ir izvēlējusies kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, attiecīgā biedrība, nodibinājums un arodbiedrība nepiemēro šo noteikumu II un V nodaļā minēto kārtību, izņemot šo noteikumu 12., 13. un 14. punktu, un par katru pārskata gadu sagatavo šādas gada pārskata daļas – ieņēmumu un izdevumu pārskatu un ziedojumu un dāvinājumu pārskatu.

  (MK 02.12.2014. noteikumu Nr.732 redakcijā)

  2.1 Ja biedrībai, nodibinājumam un arodbiedrībai, kura kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedza 40 000 euro, bet kārtējā pārskata gadā pārsniedz 40 000 euro, attiecīgā biedrība, nodibinājums un arodbiedrība zaudē iespēju kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, taču pārskata gadā tā var turpināt kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā. Ja kārtējā pārskata gadā ir bijis tikai viens saimnieciskā darījuma gadījums (piemēram, nekustamā īpašuma atsavināšana vai saņemts mantojums), kura rezultātā kopējā saimniecisko darījumu kopsumma pārsniedz 40 000 euro pārskata gadā, attiecīgā biedrība, nodibinājums vai arodbiedrība var turpināt kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā arī nākamajā pārskata gadā.

  (MK 02.12.2014. noteikumu Nr.732 redakcijā)

  3. (Svītrots ar MK 02.12.2014. noteikumiem Nr.732)

  4. Gada pārskatam jāsniedz skaidrs priekšstats par biedrības, nodibinā­juma vai arodbiedrības līdzekļiem, to avotiem un finansiālo stāvokli pārskata gada pēdējā dienā (turpmāk - bilances datums), kā arī par biedrības, nodibinā­juma vai arodbiedrības saimnieciskajiem darījumiem, ieņēmumiem un izdevumiem pārskata gadā.

  5. Gada pārskatā par vērtības mēru lieto euro, noapaļojot līdz veseliem skaitļiem. Gada pārskatu sagatavo valsts valodā.

  (MK 08.10.2013. noteikumu Nr.1056 redakcijā)

  6. Bilanci un ieņēmumu un izdevumu pārskatu sagatavo, pamatojoties uz šo noteikumu 1. un 2.pielikumā minētajām shēmām un ievērojot šādus nosacīju­mus:

  6.1. posteņus atspoguļo katru atsevišķi shēmās minētajā secībā;

  6.2. katram postenim norāda attiecīgos iepriekšējā gada pārskata datus;

  6.3. posteņus, kuros nav skaitļu, norāda tikai tad, ja iepriekšējā gada pārskatā ir bijis attiecīgs postenis ar summu;

  6.4. shēmās ar arābu cipariem apzīmētos posteņus var sadalīt sīkāk, apvienot vai pievienot tiem jaunus posteņus, ja šādas korekcijas rada lielāku skaidrību. Apvienotos posteņus detalizē ziņojumā;

  6.5. posteņos norāda attiecīgās kopsummas. Ja nepieciešamas ziņas par šo kopsummu sastāvdaļām, sīkāku sadalījumu ietver gada pārskata ziņojumā;

  6.6. posteņos norādītos skaitļus pamato ar ierakstiem attaisnojuma dokumentos, grāmatvedības reģistros un kopsavilkumos, kā arī ar pārskata gada slēguma inventarizācijas rezultātiem.

  II. Bilances sagatavošana

  7. Bilance ir gada pārskata sastāvdaļa, kurā norāda biedrības, nodibinā­juma vai arodbiedrības līdzekļu un to avotu (aktīvu un pasīvu) atlikumus bilances datumā. Līdzekļus norāda bilances aktīvā, bet to avotus - bilances pasīvā. Bilances aktīva kopsummai jābūt vienādai ar bilances pasīva kopsummu.

  8. Bilances aktīvā norāda biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības pirktos, kā arī ziedojumā vai dāvinājumā, mantojumā vai citādā veidā saņemtos ilgtermi­ņa ieguldījumus un apgrozāmos līdzekļus. Par ilgtermiņa ieguldījumiem uzskata līdzekļus, kas paredzēti ilgstošai lietošanai (ilgāk par vienu gadu) vai ir ieguldīti ilglietojamā īpašumā un to sākotnējā vērtība ir lielāka par 430 euro. Citi līdzekļi ir apgrozāmie līdzekļi.

  (Grozīts ar MK 02.12.2014. noteikumiem Nr.732)

  9. Postenī "Nemateriālie ieguldījumi" norāda nemateriālo ieguldījumu atlikušo vērtību (piemēram, datorprogrammas atlikušo vērtību, ja tās cena nav iekļauta datora iegādes izmaksās un iegādes līgums dod tiesības šo datorpro­grammu lietot pastāvīgi).

  10. Postenī "Nekustamais īpašums" norāda zemesgabalu sākotnējo vērtību, kā arī ēku, būvju un ilggadīgo stādījumu (ja tādi ir) atlikušo vērtību.

  11. Postenī "Pārējie pamatlīdzekļi" norāda transportlīdzekļu un pārējo pamatlīdzekļu atlikušo vērtību.

  12. Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu atlikušo vērtību aprēķina, no to sākotnējās vērtības atskaitot visus vērtības norakstījumus, arī pārskata gadā un iepriekšējos gados iegrāmatotās ikgadējās nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma un pamatlīdzekļu nolietojuma summas.

  13. Nemateriālajiem ieguldījumiem un pamatlīdzekļiem sākotnējo vērtību nosaka, pamatojoties uz:

  13.1. naudas summu, kas par tiem samaksāta, ja tie ir pirkti vai pašu izveidoti;

  13.2. ieņēmumos iegrāmatoto summu, ja tie ir saņemti ziedojumā vai dāvinājumā, mantojumā vai citādā veidā.

  14. Ikgadējās nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma un pamat­līdzekļu nolietojuma summas parasti aprēķina, vienmērīgi sadalot pa gadiem derīgās lietošanas laikā norakstāmās summas, kas atbilst attiecīgo nemateriālo ieguldījumu vai pamatlīdzekļu uzskaites vienību sākotnējai vērtībai. Nemateriālo ieguldījumu vai pamatlīdzekļu uzskaites vienību derīgās lietošanas laiku (gados) nosaka biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības pārvaldes institūcija.

  15. Postenī "Akcijas un daļas" norāda biedrības, nodibinājuma vai arod­biedrības līdzdalību kapitālsabiedrībās, pamatojoties uz samaksāto naudas summu vai, ja līdzdalība apmaksāta ar mantisko ieguldījumu, attiecīgā ieguldījuma novērtējumu. Ziedojumā vai dāvinājumā, mantojumā vai citādā veidā saņemtās akcijas un daļas bilancē norāda, pamatojoties uz naudas summu, kas iegrāmatota ieņēmumos. Izņēmuma gadījumos, ja akciju vai daļu biržas vai tirgus cena ir ievērojami zemāka par sākotnēji ieņēmumos iegrāmatoto vērtību, bilancē norāda minētās akcijas vai daļas biržas vai tirgus cenu. Starpību noraksta izdevumos.

  16. Postenī "Ilgtermiņa aizdevumi" norāda biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības aizdoto naudu, kuras atdošanas termiņš noteikts vēlāk nekā vienu gadu pēc bilances datuma, kā arī nomnieka parādu par nomā ar izpirkuma tiesībām (finanšu nomā) atdotu pamatlīdzekli.

  17. Krājumus un vērtspapīrus bilancē norāda, pamatojoties uz naudas summu, kas par tiem samaksāta, ja tie ir pirkti, vai ieņēmumos iegrāmatoto naudas summu, ja tie ir saņemti ziedojumā vai dāvinājumā, mantojumā vai citādā veidā. Izņēmuma gadījumos, ja attiecīgā krājumu vai vērtspapīru veida tirgus vai biržas cena ir ievērojami zemāka par sākotnēji iegrāmatoto vērtību, bilancē norāda zemāko vērtību. Starpību noraksta izdevumos.

  18. Postenī "Debitori" norāda biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības prasījumus no citām personām. Ja debitoru parāds maksājams ārvalsts valūtā, tā summu bilancē norāda, pārrēķinātu euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās dienas beigās. Pēc ārvalsts valūtā maksājamo debitoru parādu atlikumu pārrēķināšanas iegūto novērtējuma palielinājumu euro (turpmāk – pozitīvā starpība) iegrāmato ieņēmumos, bet novērtējuma samazinājumu euro (turpmāk – negatīvā starpība) noraksta izdevumos.

  (MK 08.10.2013. noteikumu Nr.1056 redakcijā)

  19. Postenī "Nauda" norāda biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības kasē esošās skaidrās naudas summu un bankas kontos esošās bezskaidrās naudas summu euro un ārvalstu valūtā. Ja kasē vai bankas kontā ir nauda ārvalsts valūtā, to norāda, pārrēķinātu euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās dienas beigās. Pēc ārvalsts valūtas atlikuma pārrēķināšanas iegūto pozitīvo starpību iegrāmato ieņēmumos, bet negatīvo starpību noraksta izdevumos.

  (MK 08.10.2013. noteikumu Nr.1056 redakcijā)

  20. Bilances pasīvā norāda biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības fondus, kā arī ilgtermiņa un īstermiņa kreditoru parādus. Par īstermiņa kreditoru parādiem uzskata parādus, kas maksājami gada laikā pēc bilances datuma. Parādus, kas maksājami vēlāk nekā gada laikā pēc bilances datuma, uzskata par ilgtermiņa kreditoru parādiem.

  20.1 Biedrība, kas veic dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbības kopumā vai atsevišķas pārvaldīšanas darbības (Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma izpratnē), par konkrēto apsaimniekoto dzīvojamo māju no dzīvojamās mājas īpašniekiem saņemtos naudas maksājumus par turpmākajos periodos veicamajiem dzīvojamās mājas uzturēšanas vai uzlabošanas un attīstīšanas darbiem (piemēram, remonts, atjaunošana, pārbūve) grāmatvedībā uzskaita atsevišķi no ilgtermiņa un īstermiņa kreditoriem. Šādus no dzīvojamās mājas īpašniekiem saņemtos maksājumus biedrība norāda atsevišķā postenī "Maksājumi dzīvojamās mājas nākotnes remontiem".

  (MK 03.10.2017. noteikumu Nr. 599 redakcijā)

  21. Ja kreditoru parāds maksājams ārvalsts valūtā, tā summu bilancē norāda, pārrēķinātu euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās dienas beigās. Pēc ārvalsts valūtā maksājamo kreditoru parādu atlikumu pārrēķināšanas iegūto pozitīvo starpību iegrāmato izdevumos, bet negatīvo starpību - ieņēmumos.

  (Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1056)

  22. Ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem, kuros ietvertas arī nodokļu un sociālo maksājumu summas, ieskaita rezerves fondā. Izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem noraksta no rezerves fonda līdzekļiem to atlikuma apmērā. Ar rezerves fonda līdzekļiem nesegto izdevumu summu norāda bilances postenī "Rezerves fonds" kā negatīvu skaitli.

  23. Biedrība, nodibinājums vai arodbiedrība var veidot vienu neierobežo­tai lietošanai paredzētu fondu - rezerves fondu - vai, pamatojoties uz statūtiem vai pārvaldes institūcijas lēmumiem, šī fonda līdzekļus pārdalīt ierobežotai lietošanai paredzētajos fondos - mērķfondos un pamatfondā. Pamatfondu parasti attiecina uz ilgtermiņa ieguldījumiem.

  24. Mērķfondu veido arī tad, ja ir saņemts ziedojums ar noteiktu mērķi, kas izlietojams tikai līgumā paredzētajiem mērķiem (turpmāk - mērķziedojums). Norāda mērķziedojuma neizlietoto atlikumu.

  25. Līdzekļus un saistības, kas attiecas uz ierobežotai lietošanai paredzēta­jiem fondiem, grāmatvedības analītiskās uzskaites reģistros ieraksta un uzskaita atsevišķi.

  26. Ieņēmumus, kas radušies no ierobežotai lietošanai paredzētajā fondā turēto ilgtermiņa ieguldījumu vai apgrozāmo līdzekļu pārdošanas vai likvidācijas, kā arī saistību kārtošanas rezultātā, analītiskās uzskaites reģistros ieraksta kā šī fonda atlikumu palielinājumu. Izdevumus un zaudējumus, kas radušies pēc ierobežotai lietošanai paredzētā fonda līdzekļu izlietošanas vai šajā fondā turēto ilgtermiņa ieguldījumu vai apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšanas, to pārdošanas vai likvidācijas, kā arī pēc saistību kārtošanas, analītiskās uzskaites reģistros ieraksta kā fonda atlikumu samazinājumu.

  27. Postenī "Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm" norāda aizņēmumu pamatsummas, kuru samaksas termiņš noteikts vēlāk nekā vienu gadu pēc bilances datuma, kā arī ar šiem aizņēmumiem saistītos procentu maksājumus, kuru samaksas termiņš ir nokavēts (turpmāk - nokavētie procentu maksājumi).

  28. Postenī "Citi aizņēmumi" norāda biedrības, nodibinājuma vai arod­biedrības ilgtermiņa aizņēmumus no citām personām, kā arī tās parādu par nomā ar izpirkuma tiesībām (finanšu nomā) paņemtu pamatlīdzekli.

  29. Postenī "Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm" norāda aizņēmumu pamatsummas, kuru samaksas termiņš būs gada laikā pēc bilances datuma, kā arī ar šiem aizņēmumiem saistītos nokavētos procentu maksājumus.

  30. Postenī "Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas" norāda biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības saistību kopsummu attiecībā pret valsts budžetu un pašvaldību budžetiem par maksājamiem nodokļiem un nodevām, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

  31. Postenī "Pārējie kreditori" norāda biedrības, nodibinājuma vai arod­biedrības saistības pret citām personām par īstermiņa aizņēmumiem, saņemta­jām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī saistības attiecībā pret darbiniekiem par to kontos kredītiestādēs neieskaitītajām vai no biedrības, nodibinā­juma vai arodbiedrības kases neizmaksātajām algām, atlīdzībām vai citiem maksājumiem.

  III. Ieņēmumu un izdevumu pārskata sagatavošana

  32. Ieņēmumu un izdevumu pārskats ir gada pārskata sastāvdaļa, kurā norāda biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības ieņēmumus, izdevumus un to starpību noteiktā pārskata periodā. Ieņēmumu un izdevumu pārskatā ietver visus ieņēmumus un visus izdevumus, izņemot pamatlīdzekļu iegādes, ražošanas vai uzstādīšanas izdevumus, nemateriālo ieguldījumu, kapitāla līdzdalības daļu, akciju, citu vērtspapīru un krājumu iegādes izdevumus, kā arī ar naudas aizde­vumiem, avansa maksājumiem vai parādu atmaksāšanu saistītos izdevumus. Biedrība, kas veic dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbības kopumā vai atsevišķas pārvaldīšanas darbības (Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma izpratnē), saņemtās maksājumu summas pārskaitīšanai dzīvojamās mājas īpašnieku vārdā attiecīgajam pakalpojumu sniedzējam (piemēram, maksa par apkuri, elektroenerģiju, ūdens piegādi) neiekļauj ieņēmumu un izdevumu pārskatā.

  (Grozīts ar MK 03.10.2017. noteikumiem Nr. 599)

  33. Ieņēmumus un izdevumus ārvalsts valūtā ieņēmumu un izdevumu pārskatā norāda, pārrēķinātus euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā šo ieņēmumu saņemšanas vai izdevumu veikšanas dienas sākumā.

  (MK 08.10.2013. noteikumu Nr.1056 redakcijā)

  34. Postenī "Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas" norāda pārskata gadā iekasēto (biedrības vai arodbiedrības kasē vai bankas kontā iemaksāto) biedru naudu, iestāšanās naudu un citus biedrības vai arodbiedrības kasē saņemtos tās biedru vai biedru kandidātu, locekļu vai dalībnieku obligātos gadskārtējos naudas maksājumus.

  35. Postenī "Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi" norāda pārskata gadā biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības kasē vai bankas kontā saņemtos naudas ziedojumus vai dāvinājumus, kā arī saņemtos kustamas vai nekustamas mantas (mantiskos) ziedojumus vai dāvinājumus, kuri novērtēti naudā, pamato­joties uz ziedojumu vai dāvinājumu apliecinošajos dokumentos norādīto vērtību.

  36. Postenī "Saņemtie mantojumi" norāda pārskata gadā mantojuma veidā saņemto naudu, kustamu vai nekustamu mantu. Finanšu līdzekļu mantojumu novērtē, pamatojoties uz biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības kasē vai bankas kontā iemaksāto naudas summu. Mantoto kustamo vai nekustamo mantu novērtē, pamatojoties uz mantojuma pieņemšanas dokumentos norādīto vērtību.

  37. Postenī "Saņemtās dotācijas" norāda pārskata gadā biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības kontā no valsts vai pašvaldības iestādes saņemto valsts vai pašvaldību budžeta finansējumu.

  (MK 27.03.2012. noteikumu Nr.226 redakcijā)

  38. Postenī "Ieņēmumi no saimnieciskās darbības" norāda saņemtās dividendes no ieguldījumiem kapitālsabiedrībās. Šajā postenī norāda arī summu, kas aprēķināta, no pārskata gadā saņemtajiem produkcijas vai preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas ieņēmumiem (ja tādi ir) atskaitot tirdzniecības atlaides un citas piešķirtās atlaides, un šos ieņēmumus samazinošas pircēju pretenziju summas (ja tādas ir), kā arī pievienotās vērtības nodokli un citus nodokļus, kas tieši saistīti ar pārdošanu, ja tie ir ieskaitīti minēto ieņēmumu kopsummā. Ja biedrība, nodibinājums vai arodbiedrība pārskata gadā ir pārdevusi produkciju vai preces vai sniegusi pakalpojumus uz kredīta vai nosakot atliktu samaksas termiņu, šo ieņēmumu kopsummā ietver arī tos ieņēmumus, kas līdz bilances datumam vēl nav samaksāti.

  38.1 Postenī "No Eiropas Savienības fondiem, Eiropas Savienības Ekonomikas zonas (EEZ) fondiem un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums" norāda pārskata gadā saņemto finansējumu no Eiropas Savienības fondiem, Eiropas Savienības Ekonomikas zonas (EEZ) fondiem vai citiem ārvalstu fondiem.

  (MK 02.12.2014. noteikumu Nr.732 redakcijā)

  39. Postenī "Citi ieņēmumi" norāda naudas ieņēmumus no saņemtās apdrošināšanas atlīdzības, kompensācijas, pamatlīdzekļu, citu ilgtermiņa iegul­dījumu vai apgrozāmo līdzekļu pārdošanas un citus naudas ieņēmumus no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti normatīvajos aktos. Šajā postenī norāda arī pozitīvo starpību, kas radusies pēc ārvalsts valūtā maksājamo debitoru parādu atlikumu un ārvalsts valūtas atlikumu pārrēķināšanas no attiecīgās ārvalsts valūtas uz euro, kā arī negatīvo starpību, kas radusies pēc ārvalsts valūtā maksājamo kreditoru parādu atlikumu pārrēķināšanas no attiecīgās ārvalsts valūtas uz euro. Šajā postenī norāda pārskata gadā saņemto finansējumu arī no citām biedrībām, nodibinājumiem un arodbiedrībām.

  (Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1056; MK 02.12.2014. noteikumiem Nr.732)

  40. Postenī "Izdevumi" kopsummā, bet ar arābu cipariem apzīmētajos posteņos - pa atsevišķiem izdevumu veidiem norāda biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības izdevumus pārskata gadā statūtos noteikto mērķu īstenošanai, kā arī biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības vadīšanas, tās īpašumu uzturē­šanas un citus ar pašu vajadzībām vai ar statūtos noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanai nepieciešamo ieņēmumu ieguvi saistītos izdevumus, kas attiecas uz pārskata gadu.

  41. Postenī "Naudas maksājumi personām" norāda naudas maksājumus (ja tādi ir) personām, ko veikusi biedrība, kas dibināta un darbojas, lai aizstāvētu sociāli mazaizsargāto personu grupu un trūcīgo personu un ģimeņu tiesības un intereses, vai ko veikusi biedrība saistībā ar cita veida sabiedriskā labuma darbību. Šajā postenī norāda arī naudas maksājumus personām, kurām saskaņā ar nodibinājuma statūtiem var izmaksāt līdzekļus no nodibinājuma mantas.

  42. Postenī "Materiālu izdevumi" norāda pārskata gadā izlietotos pirktos, ziedojumā vai dāvinājumā saņemtos materiālus, preces un citus krājumus. Izlietotos pirk­tos materiālus, preces un citus krājumus novērtē, pamatojoties uz naudas summu, kas par tiem samaksāta, bet ziedojumā vai dāvinājumā saņemtos krājumus novērtē, pamatojoties uz summu, kas iegrāmatota ieņēmumos. Izņēmuma gadījumos, ja attiecīgo veidu krājumu atlikumi iepriekšējos gados novērtēti zemāk par sākotnēji iegrāmatoto vērtību, tos novērtē, pamatojoties uz pārskata gada sākumā grāmatvedības uzskaitē esošo novērtējumu.

  (Grozīts ar MK 02.12.2014. noteikumiem Nr.732)

  43. Postenī "Algas" norāda biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības darba ņēmējiem pārskata gadā aprēķināto darba algu, atlīdzību vai citu darba samaksai pielīdzināmu maksājumu summas pirms nodokļu vai citu likumos paredzētu maksājumu atskaitīšanas (turpmāk - bruto summas).

  44. Postenī "Sociālās apdrošināšanas maksājumi" norāda biedrības, nodi­binājuma vai arodbiedrības kā darba devēja pārskata gadā aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu summas, aprēķinātos likumā paredzē­tos maksājumus darbiniekiem darba nespējas gadījumos bruto summās, naudas iemaksas privātajos pensiju fondos un citus ar darbinieku sociālo apdrošināšanu saistītus naudas maksājumus.

  45. Postenī "Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana" norāda pārskata gadā aprēķināto biedrības, nodibinājuma vai arod­biedrības īpašumā esošo vai nomā ar izpirkuma tiesībām (finanšu nomā) paņemto pamatlīdzekļu nolietojuma summu, kā arī nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma summu.

  46. Postenī "Citi izdevumi" norāda:

  46.1. īpašuma apdrošināšanas maksājumus un izdevumus vai zaudējumus, kas radušies pēc pamatlīdzekļu un citu ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas vai likvidācijas;

  46.2. negatīvo starpību, kas radusies pēc ārvalsts valūtā maksājamo debitoru parādu atlikumu un ārvalsts valūtas atlikumu pārrēķināšanas no attiecīgās ārvalsts valūtas uz euro, kā arī pozitīvo starpību, kas radusies pēc ārvalsts valūtā maksājamo kreditoru parādu atlikumu pārrēķināšanas no attiecīgās ārvalsts valūtas uz euro. Izņēmuma gadījumos, ja attiecīgo vērtspapīru atlikumi pārskata gada beigās novērtēti zemāk par sākotnēji iegrāmatoto vērtību, šajā postenī norāda izdevumos norakstīto starpību;

  46.3. citus izdevumus, tai skaitā izdevumus par saņemtajiem citu personu pakalpojumiem, telpu nomu, apkuri, apgaismošanu, kā arī kancelejas, pasta, telefona, komandējumu, reklāmas izdevumus un citus kārtējos izdevumus, soda naudas (ja tādas ir) un citus neparedzētos maksājumus.

  (Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1056)

  47. Ieņēmumu un izdevumu pārskata nodokļu posteņos sadalījumā pa nodokļu veidiem norāda pārskata gadā aprēķinātās nodokļu maksājumu summas (piemēram, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu summu par zemi, kā arī par ēkām un būvēm, ja attiecīgais nodibinājums vai biedrība nav atbrīvota no nekus­tamā īpašuma nodokļa maksājumiem par tai piederošajām ēkām un būvēm).

  48. Postenī "Ieņēmumu un izdevumu starpība" norāda pārskata gada ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem - kā pozitīvu skaitli - vai izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem - kā negatīvu skaitli.

  IV. Ziedojumu un dāvinājumu pārskata sagatavošana

  49. Ziedojumu un dāvinājumu pārskats sastāv no šo noteikumu 3. pielikumā norādītās shēmas un 4. pielikumā norādītās tabulas.

  (MK 02.12.2014. noteikumu Nr.732 redakcijā)

  50. Postenī "Atlikums pārskata gada sākumā" norāda iepriekšējos gados ziedojumos un dāvinājumos saņemtās naudas summas atlikuma un mantisko ziedojumu vai dāvinājumu vērtības atlikuma kopsummu pārskata gada sākumā, norādot sadalījumā pa veidiem: vispārējo ziedojumu (ziedojumi un dāvinājumi neierobežotai lietošanai) atlikums un mērķziedojumu (ziedojumi un dāvinājumi noteiktiem mērķiem) atlikums, to skaitā norādot anonīmo ziedojumu un dāvinājumu atlikumu.

  (MK 02.12.2014. noteikumu Nr.732 redakcijā)

  51. Ziedojumu un dāvinājumu pārskata ailēs vai tekstā sniedzamas šādas ziņas par ziedojumu un dāvinājumu devējiem (ja tie ir zināmi):

  51.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas kods nodokļu maksātāju reģistrā un nosaukums;

  51.2. ārvalsts juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese un reģistrā­cijas numurs;

  51.3. fiziskās personas - iekšzemes nodokļu maksātāja (rezidenta) - kods nodokļu maksātāju reģistrā (personas kods), vārds un uzvārds;

  51.4. fiziskās personas - ārvalstu nodokļu maksātāja (nerezidenta) - vārds, uzvārds, personas identifikācijas kods un valsts nosaukums.

  51.1 Par anonīmu (nezināmu) ziedotāju un dāvinātāju uzskatāma neidentificēta persona, kura ir ziedojusi vai veikusi dāvinājumu.

  (MK 02.12.2014. noteikumu Nr.732 redakcijā)

  52. Ziedojumu un dāvinājumu pārskata ailēs vai tekstā pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu summu norāda sadalījumā pa ziedojumu un dāvinājumu veidiem:

  52.1. naudas ziedojums vai dāvinājums;

  52.2. mantisks ziedojums vai dāvinājums.

  52.1 Ziedojumu un dāvinājumu izlietojumu norāda pa veidiem – izlietotie vispārējie ziedojumi (izlietotie ziedojumi un dāvinājumi neierobežotai lietošanai), izlietotie mērķziedojumi (izlietotie ziedojumi un dāvinājumi noteiktiem mērķiem) un izlietotie anonīmie ziedojumi un dāvinājumi.

  (MK 02.12.2014. noteikumu Nr.732 redakcijā)

  53. Postenī "Atlikums pārskata gada beigās" norāda skaitli, kas aprēķināts, postenī "Atlikums pārskata gada sākumā" norādītajam skaitlim pieskaitot postenī "Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma" norādīto skaitli un no iegūtās summas atņemot postenī "Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma" norādīto skaitli. Ziedojumu un dāvinājumu atlikumu pārskata gada beigās aprēķina un norāda sadalījumā pa veidiem: vispārējo ziedojumu (ziedojumi un dāvinājumi neierobežotai lietošanai) atlikums un mērķziedojumu (ziedojumu un dāvinājumu noteiktiem mērķiem) atlikums, to skaitā norādot anonīmo ziedojumu un dāvinājumu atlikumu.

  (Grozīts ar MK 02.12.2014. noteikumiem Nr.732)

  54. Ja ziedojuma vai dāvinājuma devējs ir personālsabiedrība vai cita uz līguma vai norunas pamata izveidota fizisko vai juridisko personu grupa bez juridiskās personas tiesībām (neatkarīgi no tā, vai šī personu grupa ir vai nav reģistrējusies kā nodokļu maksātāja), to norāda postenī "Citi ziedotāji".

  55. Arodbiedrība, kā arī biedrība un nodibinājums, kam nav piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, ziedojumu un dāvinājumu izlietojumu statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem var norādīt kopējā summā bez sadalījuma izdevumos sabiedriskā labuma darbībai un citiem mērķiem un uzdevumiem.

  55.1 4. pielikuma tabulu aizpilda šādā kārtībā:

  55.1 1. 1. ailē "Nr. p. k." norāda projekta, pasākuma vai aktivitātes ieraksta kārtas numuru;

  55.1 2. 2. ailē "Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma apraksts" norāda projektus, pasākumus un aktivitātes, kurām ziedojumi un dāvinājumi ir izlietoti, atšifrējot to kopsummas apakšpunktos, tai skaitā norādot konkrētās īstenojamā projekta aktivitātes;

  55.1 3. 3. ailē "Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa" norāda 2. ailē minētajam projektam, pasākumam un aktivitātei kopā izlietoto naudas summu, kā arī izlietoto naudas summu sadalījumā pa 2. ailē minētajām izlietojuma pozīcijām. Ailes noslēgumā aprēķina un norāda ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsummu;

  55.1 4. 4. ailē "Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa" norāda izlietotos ziedojumus un dāvinājumus pa saņemšanas veidiem katram projektam, pasākumam, aktivitātei un izlietojuma pozīcijām atbilstoši 2. ailē minētajam. Ailes noslēgumā aprēķina un norāda izlietoto ziedojumu un dāvinājumu kopsummu;

  55.1 5. 5. ailes "Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids" apakšailē "administratīvajiem izdevumiem (AI)" norāda tādus biedrības un nodibinājuma, kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, izdevumus, kas ir saistīti ar biedrības un nodibinājuma vadīšanu, uzturēšanu, reklāmu un ar biedrības un nodibinājuma mērķu un uzdevumu īstenošanai nepieciešamo ieņēmumu ieguvi, kā arī ar šiem izdevumiem saistītos nodokļus. Administratīvajos izdevumos iekļauj:

  55.1 5.1. biedrības un nodibinājuma pašu vajadzībām izlietotos pārskata gadā pirktos, ziedojumā vai dāvinājumā saņemtos materiālus, preces un citus krājumus;

  55.1 5.2. pamatlīdzekļu iegādes, ražošanas vai uzstādīšanas izdevumus, kā arī datorprogrammu, citu nemateriālo ieguldījumu, kapitāla līdzdalības daļu, akciju un citu vērtspapīru iegādes izdevumus;

  55.1 5.3. biedrības un nodibinājuma darba ņēmējiem pārskata gadā aprēķināto darba algu, atlīdzību vai citu darba samaksai pielīdzināmu maksājumu summas un ar tām saistītās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

  55.1 5.4. biedrības un nodibinājuma kā darba devēja pārskata gadā aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu summas, aprēķinātos likumā paredzētos maksājumus darbiniekiem darbnespējas gadījumos (bruto summās), naudas iemaksas privātajos pensiju fondos un citus ar darbinieku sociālo apdrošināšanu saistītus naudas maksājumus;

  55.1 5.5. pārskata gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas;

  55.1 5.6. izdevumus par saņemtajiem citu personu pakalpojumiem, telpu nomu, apkuri, apgaismošanu, tālruni, pasta pakalpojumiem, kancelejas izdevumus, komandējumu izdevumus, reklāmas izdevumus, kā arī organizācijas īpašuma apdrošināšanas maksājumus;

  55.1 6. nosakot biedrības un nodibinājuma, kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, administratīvos izdevumus, šo noteikumu 55.1 5. apakšpunktā minētos izdevumus var samazināt par tiem izdevumiem vai izdevumu daļu, kurus var tieši attiecināt uz noteiktu uzdevumu, kas veikts, lai sasniegtu konkrētu sabiedriskā labuma mērķi;

  55.1 7. 5. aili "Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids", 6. aili "Sabiedriskā labuma darbības joma", 7. aili "Sabiedriskā labuma darbības mērķa grupa" un 8. aili "Sabiedriskā labuma guvēju skaits" aizpilda tikai tās biedrības un nodibinājumi, kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Šīs ailes aizpilda par katru 2. ailē norādīto aktivitātes, projekta un pasākuma izdevumu veidu;

  55.1 8. 5. ailē "Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids" norāda ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsummas un veidu. Ailes noslēgumā aprēķina un norāda katra ziedojuma un dāvinājuma izlietojuma veida kopsummu;

  55.1 9. 6. ailē "Sabiedriskā labuma darbības joma" norāda sabiedriskā labuma darbības jomu, kurai ziedojumi un dāvinājumi izlietoti. Norādot jomu, lieto attiecīgu kodu saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma piezīmi. Šo aili aizpilda par ziedojumiem un dāvinājumiem, kuru izlietojuma veids ir sabiedriskā labuma darbība;

  55.1 10. 7. ailē "Sabiedriskā labuma mērķa grupa" norāda sabiedrības daļu, uz kuru vērsta sabiedriskā labuma darbība. Norādot sabiedrības daļu, lieto attiecīgu kodu saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma piezīmi. Šo aili aizpilda par ziedojumiem un dāvinājumiem, kuru izlietojuma veids ir sabiedriskā labuma darbība;

  55.1 11. 8. ailē "Sabiedriskā labuma guvēju skaits" norāda tikai attiecīgā projekta, pasākuma vai aktivitātes kopējo sabiedriskā labuma guvēju skaitu. Šo aili aizpilda par ziedojumiem un dāvinājumiem, kuru izlietojuma veids ir sabiedriskā labuma darbība. Ailes noslēgumā aprēķina kopējo sabiedriskā labuma guvēju skaitu.

  (MK 02.12.2014. noteikumu Nr.732 redakcijā)

  V. Ziņojums

  56. Ziņojumā norāda vispārīgu informāciju par biedrību, nodibinājumu vai arodbiedrību, tās statūtos noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem, saimniecis­kās darbības un finansiālā stāvokļa analīzi un skaidrojumus par noteiktiem bilances vai ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem, kā arī citu informāciju, kuras saturu un apjomu nosaka biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības pārvaldes institūcija.

  57. Vispārīgajā informācijā par biedrību, nodibinājumu vai arodbiedrību ietver šādas ziņas:

  57.1. nosaukums un juridiskā adrese;

  57.2. reģistrācijas numurs un datums;

  57.3. ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem - vārds, uzvārds un amatā stāšanās datums;

  57.4. (svītrots ar MK 02.12.2014. noteikumiem Nr.732);

  57.5. svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un attīstības perspektīvas.

  58. Skaidrojumos par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem sniedz šādas ziņas:

  58.1. šo noteikumu 14.punktā minēto nemateriālo ieguldījumu un pamat­līdzekļu sākotnējās vērtības pamatojums (pamatlīdzekļu nosaukums, sākotnējā un atlikusī vērtība, pamatojums saskaņā ar šo noteikumu 13. punktu);

  58.2. informācija par fondiem:

  58.2.1. atlikumi pārskata gada sākumā un beigās;

  58.2.2. fondu līdzekļu palielinājums pārskata gadā kopsummā un sadalī­jumā pa to veidošanās avotiem - no ieņēmumu un izdevumu pārskatā aprēķinā­tās ieņēmumu un izdevumu starpības, no fondu līdzekļu pārdales vai no citiem avotiem;

  58.2.3. fondu līdzekļu samazinājums pārskata gadā kopsummā un sadalī­jumā pa virzieniem - pārdale uz citiem fondiem, fondos turēto līdzekļu izlieto­jums vai to vērtības samazinājums;

  58.3. informācija par nodokļiem un nodevām:

  58.3.1. pārskata gadā samaksātās nodokļu un nodevu summas sadalījumā pa nodokļu un nodevu veidiem;

  58.3.2. saņemtie nodokļu atvieglojumi un piešķirtās atlaides - par katru nodokli atsevišķi, norādot dokumentus, kas apstiprina tiesības uz šādiem atvieglojumiem un atlaidēm;

  58.3.3. dati par nodokļu maksājumiem, kuru maksāšanas termiņš vēl nav iestājies, par nokavētajiem nodokļu maksājumiem un ar tiem saistītajām pamatparāda palielinājuma, nokavējuma naudas un soda naudas summām, kā arī par citām valsts budžetam vai pašvaldību budžetiem maksājamām summām sadalījumā pa nodokļu veidiem - pēc minēto datu saskaņošanas ar nodokļu administrāciju;

  58.4. detalizēta informācija par visām būtiskajām saistībām, kas nav ietvertas bilancē, par biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības sniegtajām garantijām (galvojumiem), kā arī par tiem apstākļiem, kādos šo garantiju (galvo­jumu) dēļ varētu rasties saistības. Norāda aizņēmumu summas, procentus un samaksas termiņus. Ja aizņēmumi ir nodrošināti ar ķīlu, par to ziņo un norāda, kurš īpašuma objekts izmantots par nodrošinājumu;

  58.5. ja biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības pārvaldes institūcijas locekļi ir saņēmuši algu vai atlīdzību par noteikta veida izdevumiem, - algas vai atlīdzības kopsumma un paskaidrojumi, kāda veida izdevumi atlīdzināti. Minēto darbinieku vidējo skaitu gadā aprēķina, saskaitot darbinieku skaitu pārskata gada katra mēneša pēdējā datumā un iegūto summu dalot ar mēnešu skaitu pārskata gadā;

  58.6. saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba algas kopsumma;

  58.7. informācija par saņemtajām dotācijām un to izlietojumu;

  58.8. informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem pamatlīdzekļiem (atsevišķi par katru pamatlīdzekļu veidu):

  58.8.1. atlikumi pārskata gada sākumā un beigās;

  58.8.2. nolietojums un vērtības norakstīšana pārskata gadā;

  58.9. informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem krājumiem:

  58.9.1. atlikumi pārskata gada sākumā un beigās;

  58.9.2. vērtības norakstīšana pārskata gadā;

  58.10. informācija par postenī "Debitori" esošajiem prasījumiem no citām personām (ja tādi ir), kas saņēmušas ziedotos finanšu līdzekļus atbilstoši līgumā paredzētajam mērķim no biedrības vai nodibinājuma, kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss (piemēram, saņemtā ziedojuma pārdalīšana (nodošana) citai biedrībai un nodibinājumam, ja nav saņemti ziedojuma izlietojumu apliecinoši dokumenti no šīs biedrības vai nodibinājuma);

  58.11. informācija par izlietoto finansējumu no Eiropas Savienības fondiem, Eiropas Savienības Ekonomikas zonas (EEZ) fondiem un citiem ārvalstu fondiem pārskata gadā un šo līdzekļu atlikumi pārskata gada beigās;

  58.12. informācija par postenī "Maksājumi dzīvojamās mājas nākotnes remontiem" esošajiem dzīvojamās mājas īpašnieku veiktajiem naudas maksājumiem par turpmākajos periodos veicamajiem dzīvojamās mājas uzturēšanas vai uzlabošanas un attīstīšanas darbiem, norādot šo līdzekļu izlietojumu pārskata gadā par katru konkrēto apsaimniekoto dzīvojamo māju atsevišķi;

  58.13. informācija par postenī "Ieņēmumi no saimnieciskās darbības" uzrādītajiem ieņēmumiem, norādot šo līdzekļu izlietojumu sabiedriskā labuma darbības jomai, ja pārskatu sniedz biedrības un nodibinājumi, kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

  (Grozīts ar MK 27.03.2012. noteikumiem Nr. 226; MK 02.12.2014. noteikumiem Nr. 732; MK 03.10.2017. noteikumiem Nr. 599)

  59. Biedrība, nodibinājums vai arodbiedrība var nesniegt šo noteikumu 58.2.apakšpunktā minēto informāciju par mērķfondiem, ja šāda informācija saskaņā ar statūtiem vai pārvaldes institūcijas lēmumiem uzskatāma par konfi­denciālu.

  VI. Gada pārskata pārbaude un iesniegšana

  60. Biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības gada pārskatu vai tā daļu – ieņēmumu un izdevumu pārskatu, ziedojumu un dāvinājumu pārskatu – pārbauda saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija vai zvērināts revidents.

  (Grozīts ar MK 02.12.2014. noteikumiem Nr.732)

  60.1 Ja biedrībai vai nodibinājumam, kam piešķirts sabiedriskā labuma statuss, apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā ir lielāks par 800 000 euro, tā gada pārskats ir pakļauts obligātai zvērināta revidenta pārbaudei.

  (MK 02.12.2014. noteikumu Nr.732 redakcijā)

  60.2 Ja biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskatu pārbauda revīzijas komisija, tad vismaz vienam šīs revīzijas komisijas loceklim jābūt kompetentam grāmatvedības vai revīzijas jomā.

  (MK 02.12.2014. noteikumu Nr.732 redakcijā)

  61. Biedrība, nodibinājums vai arodbiedrība ne vēlāk kā līdz nākamā gada 31. martam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā (elektroniskās deklarēšanas sistēmā) pārvaldes institūcijas apstiprinātu gada pārskata vai tā daļas – ieņēmumu un izdevumu pārskata, ziedojumu un dāvinājumu pārskata – un zvērināta revidenta ziņojuma (ja tāds ir) atvasinājumu. Biedrība, nodibinājums vai arodbiedrība gada pārskatu vai tā daļas – ieņēmumu un izdevumu pārskatu, ziedojumu un dāvinājumu pārskatu – un zvērināta revidenta ziņojumu (ja tāds ir) var iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā arī papīra formā.

  (MK 02.12.2014. noteikumu Nr.732 redakcijā)

  61.1 Šo noteikumu 61.punktā minēto dokumentu, ja tas iesniegts elektroniski, vai tā elektronisko kopiju, ja tas iesniegts papīra formā, Valsts ieņēmumu dienests ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā elektroniski nodod Uzņēmumu reģistram. Uzņēmumu reģistrs nodrošina saņemto dokumentu publisku pieejamību. Kārtību, kādā apliecina dokumentu elektroniskās kopijas un elektroniski nodod dokumentus, nosaka starpresoru vienošanās.

  (MK 08.03.2011. noteikumu Nr.177 redakcijā)

  62. Biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības pārvaldes institūcija ir atbildīga par gada pārskata vai tā daļu – ieņēmumu un izdevumu pārskata, ziedojumu un dāvinājumu pārskata – sagatavošanu un iesniegšanu.

  (Grozīts ar MK 02.12.2014. noteikumiem Nr.732)

  VII. Noslēguma jautājumi

  63. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2000.gada 1.augusta noteikumus Nr.251 "Noteikumi par sabiedrisko organizāciju, to apvienību un arodbiedrību gada pārskatiem" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 278./280.nr.).

  64. Atbilstoši šiem noteikumiem sagatavo un iesniedz biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatus par 2006.gadu un nākamajiem pārskata gadiem.

  65. Valsts ieņēmumu dienests elektroniski nodod Uzņēmumu reģistram publiskošanai šo noteikumu 61.punktā minēto dokumentu, kas ir saņemts Valsts ieņēmumu dienestā 2010.gada 24.februārī un vēlāk.

  (MK 08.03.2011. noteikumu Nr.177 redakcijā)

  66. Pirmajā gada pārskatā, kurā par vērtības mēru lieto euro, attiecīgos iepriekšējā pārskata gada datus, arī ziedojumu un dāvinājumu pārskata postenī "Atlikums pārskata gada sākumā" esošos atlikumus latos pārrēķina uz euro, ievērojot Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu.

  (MK 08.10.2013. noteikumu Nr.1056 redakcijā)

  Ministru prezidents A.Kalvītis

  Finanšu ministrs O.Spurdziņš
  1.pielikums
  Ministru kabineta
  2006.gada 3.oktobra noteikumiem Nr.808
  Bilances shēma

  (Pielikums MK 02.12.2014. noteikumu Nr. 732 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.10.2017. noteikumiem Nr. 599)

  Aktīvs

  Ilgtermiņa ieguldījumi

  I. Nemateriālie ieguldījumi.

  II. Pamatlīdzekļi.

  1. Nekustamais īpašums.

  2. Pārējie pamatlīdzekļi.

  III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi.

  1. Akcijas un daļas.

  2. Ilgtermiņa aizdevumi.

  Apgrozāmie līdzekļi

  I. Krājumi.

  1. Materiāli.

  2. Preces.

  II. Debitori.

  III. Vērtspapīri.

  IV. Nauda.

  Pasīvs

  I. Fondi.

  1. Pamatfonds.

  2. Mērķfondi.

  3. Rezerves fonds.

  3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds.

  3.2. Pārskata gada rezerves fonds.

  II. Ilgtermiņa kreditori.

  1. Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm.

  2. Citi aizņēmumi.

  III. Īstermiņa kreditori.

  1. Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm.

  2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

  3. Pārējie kreditori.

  IV. Maksājumi dzīvojamās mājas nākotnes remontiem.

  2.pielikums
  Ministru kabineta
  2006.gada 3.oktobra noteikumiem Nr.808
  Ieņēmumu un izdevumu pārskata shēma

  (Pielikums MK 02.12.2014. noteikumu Nr.732 redakcijā)

  I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas.

  II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi.

  III. Saņemtie mantojumi.

  IV. Saņemtās dotācijas.

  V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības.

  VI. No Eiropas Savienības fondiem, Eiropas Savienības Ekonomikas zonas (EEZ) fondiem un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums.

  VII. Citi ieņēmumi.

  VIII. Ieņēmumi kopā.

  IX. Izdevumi.

  1. Naudas maksājumi personām.

  2. Materiālu izdevumi.

  3. Algas.

  4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi.

  5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana.

  6. Citi izdevumi.

  X. Nodokļi.

  XI. Izdevumi kopā.

  XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība.

  3.pielikums
  Ministru kabineta
  2006.gada 3.oktobra noteikumiem Nr.808
  Ziedojumu un dāvinājumu pārskata shēma

  (Pielikums MK 02.12.2014. noteikumu Nr.732 redakcijā)

  I. Atlikums pārskata gada sākumā.

  1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),

  tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

  2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem),

  tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

  II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma.

  1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai).

  1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas.

  1.2. Ārvalstu juridiskās personas.

  1.3. Fiziskās personas (rezidenti).

  1.4. Fiziskās personas (nerezidenti).

  1.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji.

  1.6. Citi ziedotāji.

  2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem).

  2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas.

  2.2. Ārvalstu juridiskās personas.

  2.3. Fiziskās personas (rezidenti).

  2.4. Fiziskās personas (nerezidenti).

  2.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji.

  2.6. Citi ziedotāji.

  III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma.

  1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),

  tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

  1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem.

  1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai.

  1.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem.

  1.2. Administratīvajiem izdevumiem.

  1.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem.

  2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem),

  tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

  2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem.

  2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai.

  2.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem.

  2.2. Administratīvajiem izdevumiem.

  2.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem.

  IV. Atlikums pārskata gada beigās.

  1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),

  tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

  2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem),

  tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

  4.pielikums
  Ministru kabineta
  2006.gada 3.oktobra noteikumiem Nr.808

  (Pielikums MK 02.12.2014. noteikumu Nr.732 redakcijā)

  Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem 20___. gadā
  Nr.
  p. k.
  Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma aprakstsZiedojumu un dāvinājumu izlietojums (euro)Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa
  (euro)
  Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids
  (euro)
  Sabiedriskā labuma darbības joma*Sabiedriskā labuma mērķa grupa**Sabiedriskā labuma guvēju skaits
  vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai)mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem)anonīmi ziedojumi un dāvinājumisabiedriskā labuma darbībai (SL)administratīvajiem izdevumiem (AI)pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem (SD)citiem mērķiem un uzdevumiem (SC)
  12345678
               
               
               
               
               
  KopāX        XX 

  Piezīmes.

  * Norādot sabiedriskā labuma darbības jomu, lietojiet šādus kodus:

  1 – labdarība;

  2 – cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība;

  3 – pilsoniskas sabiedrības attīstība;

  4 – izglītības veicināšana;

  5 – zinātnes veicināšana;

  6 – kultūras veicināšana;

  7 – veselības veicināšana;

  8 – slimību profilakse;

  9 – sporta atbalstīšana;

  10 – vides aizsardzība;

  11 – palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās;

  12 – sabiedrības (it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu) sociālās labklājības celšana.

  ** Norādot sabiedriskā labuma mērķa grupu, lietojiet šādus kodus:

  1 – ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu;

  2 – nepilnās ģimenes;

  3 – cilvēki ar invaliditāti;

  4 – personas, kuras pārsniegušas darbspējas vecumu;

  5 – 15–25 gadus veci jaunieši;

  6 – personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm;

  7 – ilgstošie bezdarbnieki;

  8 – bezpajumtnieki;

  9 – cilvēktirdzniecības upuri;

  10 – politiski represētās personas;

  11 – personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, un viņu ģimenes;

  12 – Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un viņu ģimenes, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas dēļ cietušās personas un viņu ģimenes;

  13 – personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības problēmām un viņu ģimenes;

  14 – ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti;

  15 – bērni;

  16 – no vardarbības cietušās personas;

  17 – cita.

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.