(8) Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūnijs, 08:07
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 652

  Rīgā 2019. gada 17. decembrī (prot. Nr. 59 13. §)
  Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu
  Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un
  finanšu vadību 27. panta piekto daļu
  1. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka maksājumu pakalpojumu veidus un kārtību, kādā Valsts kase nodrošina to sniegšanu budžeta finansētām institūcijām, pašvaldībām, budžeta nefinansētām iestādēm, zvērinātiem tiesu izpildītājiem un kapitālsabiedrībām, kurās ieguldīta valsts vai pašvaldības kapitāla daļa (turpmāk – klients).

  2. Valsts kase nodrošina šādu maksājumu pakalpojumu sniegšanu:

  2.1. ar maksājumu kontu (turpmāk – konts) saistīto pakalpojumu – konta atvēršanu, izmantošanu un slēgšanu;

  2.2. maksājuma rīkojumu iesniegšanu, izpildi un saņemšanu kontā, tai skaitā skaidras naudas ieskaitīšanu kontā un izņemšanu no konta;

  2.3. Valsts kases kontiem piesaistīto maksājumu karšu pakalpojumu;

  2.4. maksājumu karšu pieņemšanas pakalpojumu.

  2. Klienta identifikācija un prasības dokumentiem

  3. Klienta identifikācijas mērķis ir nodrošināt, ka Valsts kase zina personu, ar kuru nodibina maksājumu pakalpojumu attiecības. Valsts kase identificē klientu pārstāvēttiesīgo vai klienta pilnvaroto personu (turpmāk – klienta pārstāvis) pirms katra atsevišķa maksājumu pakalpojuma saņemšanas:

  3.1. klienta pārstāvim personiski (fiziski) piedaloties identifikācijas procedūrā (klātienes identifikācija);

  3.2. klienta pārstāvim personiski nepiedaloties identifikācijas procedūrā (neklātienes identifikācija).

  4. Klātienes identifikācijā Valsts kase:

  4.1. identificē klientu atbilstoši publiskos reģistros pieejamai informācijai par klientu vai lūdz uzrādīt dokumentus, kas apliecina klienta dibināšanu vai tiesisko reģistrāciju (oriģinālu vai bāriņtiesas vai notāra apliecinātu kopiju);

  4.2. identificē klienta pārstāvi, salīdzinot klienta pārstāvja vizuālo līdzību ar uzrādītajā personu apliecinošajā dokumentā ietverto fotoattēlu;

  4.3. lūdz klienta pārstāvi uzrādīt pilnvaru vai citu dokumentu (oriģinālu vai bāriņtiesas vai notāra apliecinātu kopiju), kas apliecina klienta pārstāvja tiesības pārstāvēt klientu attiecībās ar Valsts kasi.

  5. Neklātienes identifikācijā Valsts kase:

  5.1. identificē klientu atbilstoši publiskos reģistros pieejamai informācijai par klientu vai iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina klienta dibināšanu vai tiesisko reģistrāciju (oriģinālu vai bāriņtiesas vai notāra apliecinātu kopiju). Dokumenti iesniedzami elektroniska dokumenta veidā un parakstāmi ar kvalificētu vai kvalificētu paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekli;

  5.2. identificē klienta pārstāvi pēc izmantotā kvalificētā vai kvalificētā paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļa.

  (Grozīts ar MK 18.10.2022. noteikumiem Nr. 648)

  6. Valsts kase atsaka maksājumu pakalpojumu sniegšanu, ja klientu pārstāvēttiesīgās personas pilnvaras nav iespējams pārbaudīt publiskos reģistros un netiek iesniegti dokumenti, kas apliecina šo personu tiesības pārstāvēt klientu attiecībās ar Valsts kasi.

  7. Valsts kasei ir tiesības jebkurā brīdī veikt atkārtotu klienta un klienta pārstāvju identifikāciju. Klienta pienākums ir sadarboties ar Valsts kasi un sniegt tai informāciju un dokumentus, kā arī pēc Valsts kases uzaicinājuma klienta pārstāvim ierasties Valsts kases klientu apkalpošanas centrā.

  8. Maksājumu pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanai un pakalpojumu sniegšanas laikā Valsts kase ir tiesīga pieprasīt klientam papildu informāciju un dokumentus, tai skaitā dokumentus, kas apliecina klienta veicamo darījumu pamatotību, lai Valsts kase varētu veikt atbilstošu pārbaudi, ievērojot principu "Zini savu klientu". Valsts kasei ir tiesības atteikt maksājumu pakalpojumu sniegšanu, ja klients atsakās iesniegt Valsts kases pieprasīto informāciju vai dokumentus.

  9. Klients nekavējoties rakstveidā informē Valsts kasi par izmaiņām iesniegto dokumentu saturā, klienta pārstāvju pilnvarojumos, rekvizītos un kontaktinformācijā, kā arī par klienta reorganizācijas vai likvidācijas uzsākšanu. Klients nokārto visas maksājumu pakalpojumu saistības ar Valsts kasi pirms reorganizācijas vai likvidācijas pabeigšanas. Ja saistības ar Valsts kasi netiek nokārtotas, tās pāriet reorganizētā vai likvidētā klienta saistību pārņēmējam vai augstākai iestādei.

  (MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

  10. Valsts kase ir tiesīga uzskatīt, ka dokumenti un informācija, kurus klients tai ir iesniedzis, ir autentiski, spēkā esoši un pareizi. Ja Valsts kasei rodas šaubas par iesniegto dokumentu autentiskumu vai spēkā esību, tai ir tiesības pieprasīt iesniegt papildu dokumentus, kā arī atteikties sniegt maksājumu pakalpojumu.

  11. Klients Valsts kases noteiktās veidlapas, kas tiek publicētas Valsts kases tīmekļvietnē (https://www.kase.gov.lv), aizpilda datorrakstā.

  (MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

  12. Šo noteikumu izpratnē dokuments ir atbilstoši parakstīts, ja:

  12.1. dokumentu ir parakstījis klienta pārstāvis ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti (turpmāk – elektroniskais dokuments);

  12.2. klienta pārstāvis ir parakstījies Valsts kases pārstāvja klātbūtnē;

  12.3. dokumentu ir autorizējis klienta pārstāvis, izmantojot autorizācijas līdzekļus atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases nodrošinātos e-pakalpojumus.

  13. Dokumentu klients nosūta elektroniska dokumenta veidā uz Valsts kases oficiālo elektronisko adresi. Ja klientam nav pienākuma lietot oficiālo elektronisko adresi, dokumentu var nosūtīt uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv vai iesniegt papīra formā, apliecinātu ar parakstu.

  (MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 648 redakcijā; sk. 90.1 punktu)

  14. Valsts kase ir tiesīga nepieņemt parakstītus dokumentus, kas iesniegti attālināti, ja saņemtajā dokumentā, pēc Valsts kases ieskatiem, paraksts vizuāli neatbilst šo noteikumu 15. punktā minētajam paraksta paraugam.

  (MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

  15. Klientu pārstāvēttiesīgā persona, iesniedzot Valsts kasē Valsts kases klienta pilnvarojumu vai parakstu paraugu kartīti (turpmāk – kartīte), var pilnvarot citu personu iesniegt Valsts kasē pieteikumus par Valsts kases nodrošināto maksājumu pakalpojumu un e-pakalpojumu, kas minēti normatīvajos aktos par kārtību, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases nodrošinātos e-pakalpojumus, saņemšanu. Kartītei pievieno dokumentus (prasība neattiecas uz dokumentiem, kuri pieejami publiskos reģistros), kas apliecina klientu pārstāvēttiesīgās personas pārstāvības tiesības (rīkojums, paziņojums par iecelšanu amatā, pašvaldības domes vai kapitālsabiedrības valdes lēmums, pilnvara).

  (MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

  16. Kartīti var iesniegt, izmantojot Valsts kases tīmekļvietnē publicēto veidlapu:

  16.1. kā elektronisko dokumentu, tādējādi pilnvarojot personu iesniegt šo noteikumu 15. punktā minētos dokumentus tikai elektroniska dokumenta formā;

  16.2. papīra formā, tādējādi pilnvarojot personu iesniegt (klātienē vai attālināti) šo noteikumu 15. punktā minētos dokumentus papīra vai elektroniska dokumenta formā. Papīra formā kartīte noformējama šo noteikumu 12.2. apakšpunktā minētajā kārtībā.

  (MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

  17. Šo noteikumu 15. punktā noteiktajā kārtībā pilnvarotās personas pilnvaras ir spēkā līdz kartītē norādītajai pilnvarojuma dienai, bet, ja tāda nav norādīta, līdz dienai, kad apstiprina jaunu kartīti vai anulē pilnvaras saskaņā ar šo noteikumu 18. un 19. punktu. Pilnvarotajai personai vienlaikus var būt tikai viena spēkā esoša kartīte. Ja nepieciešams veikt izmaiņas kartītē, tai skaitā pilnvarotās personas datos vai pilnvarojumā, klients iesniedz Valsts kasē jaunu šo noteikumu 15. punktā noteiktajā kārtībā noformētu kartīti.

  18. Lai atsauktu šo noteikumu 15. punktā noteiktajā kārtībā iesniegto un apstiprināto kartīti, klients vai iestāde, kuras institucionālā padotībā atrodas klients, iesniedz Valsts kasē datorrakstā aizpildītu iesniegumu, kurā norāda pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu.

  19. Valsts kasei ir tiesības anulēt šo noteikumu 15. punktā noteiktajā kārtībā iesniegto un apstiprināto kartīti, ja klients ir reorganizēts, likvidēts, klientu pārstāvēttiesīgajai personai nav spēkā pārstāvības tiesības vai nav spēkā nosacījumi e-pakalpojumu lietošanai.

  3. Konta atvēršana un slēgšana

  20. Valsts kase maksājumu pakalpojumus klientam sniedz, izmantojot Valsts kasē atvērtu kontu. Valsts kase atver kontu šādam mērķim:

  20.1. valsts budžeta ieņēmumu uzskaitei:

  20.1.1. pamatojoties uz gadskārtējo valsts budžeta likumu un normatīvajiem aktiem par budžeta ieņēmumu klasifikāciju;

  20.1.2. vienoto nodokļu kontu un kontus Valsts ieņēmumu dienesta administrētajiem ieņēmumiem – pamatojoties uz šo noteikumu 21. punktā minēto pieteikumu;

  20.1.3. pēc nepieciešamības – pamatojoties uz šo noteikumu 21. punktā minēto pieteikumu no valsts nodevas administrācijas, kas saskaņots ar nozares ministriju (ja attiecināms);

  20.2. valsts budžeta asignējumu saņemšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtību;

  20.3. ziedojumu un dāvinājumu uzskaitei;

  20.4. depozītā ieguldīto līdzekļu uzskaitei;

  20.5. klienta valdījumā esošo deponēto naudas līdzekļu uzskaitei;

  20.6. attiecīgās valsts budžeta programmas vai apakšprogrammas atlikumu uzskaitei līdz to ieplānošanai valsts budžetā;

  20.7. valsts budžetā neplānoto līdzekļu uzskaitei līdz to ieplānošanai valsts budžetā;

  20.8. budžeta finansētai institūcijai (izņemot valsts budžeta iestādes) – valsts budžeta līdzekļu saņemšanai un izdevumu veikšanai;

  20.9. budžeta nefinansētai iestādei, no valsts budžeta daļēji finansētai atvasinātai publiskai personai, pašvaldībai, kā arī kapitālsabiedrībai, kurā ieguldīta valsts vai pašvaldības kapitāla ieņēmumu daļa, – to naudas līdzekļu uzskaitei, kuri nav saņemti no valsts budžeta, un izdevumu veikšanai;

  20.10. zvērinātam tiesu izpildītājam – no parādniekiem piedzīto naudas līdzekļu un citu summu glabāšanai, kas pienākas ieinteresētajām personām, pamatojoties uz zvērināta tiesu izpildītāja pieteikumu par konta atvēršanu un Tieslietu ministrijas sniegto informāciju par zvērinātu tiesu izpildītāju iecelšanu;

  20.11. valsts budžeta iestādei – citos normatīvajos aktos noteiktajiem mērķiem;

  20.12. valsts aizdevuma saņemšanai, izdevumu veikšanai un atmaksai.

  21. Lai atvērtu kontu, klients Valsts kasē iesniedz pieteikumu par konta atvēršanu, izmantojot Valsts kases tīmekļvietnē publicēto veidlapu (neattiecas uz kontu, kas atvērts šo noteikumu 20.1.1. un 20.2. apakšpunktā minētajam mērķim).

  (MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

  22. Valsts kase pēc šo noteikumu 21. punktā minētā pieteikuma un tam pievienoto dokumentu un informācijas saņemšanas veic pārbaudi un, ja netiek konstatētas neatbilstības, triju darba dienu laikā atver kontu.

  23. Šo noteikumu 20.9. apakšpunktā minēto kontu kapitālsabiedrībai, kurā ieguldīta valsts vai pašvaldības kapitāla daļa, Valsts kase atver vienas darba dienas laikā pēc tam, kad noslēgta vienošanās par naudas līdzekļu atlikuma ieguldīšanu kontā.

  (MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

  24. (Svītrots ar MK 18.10.2022. noteikumiem Nr. 648)

  25. Beidzoties konta izmantošanas mērķa pasākumam (projektam), klients slēdz kontu vai informē Valsts kasi, ja mainās konta izmantošanas mērķis (projekts) (neattiecas uz kontu, kas atvērts šo noteikumu 20.1.1., 20.2. un 20.10. apakšpunktā minētajam mērķim).

  26. Lai slēgtu kontu, klients Valsts kasē iesniedz pieteikumu par konta slēgšanu, izmantojot Valsts kases tīmekļvietnē publicētās veidlapas (neattiecas uz kontu, kas atvērts šo noteikumu 20.1.1., 20.2. un 20.10. apakšpunktā minētajam mērķim). Ja kontā ir līdzekļu atlikums, klients pieteikumā norāda informāciju par naudas līdzekļu atlikuma pārgrāmatošanu.

  (MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

  27. Valsts kase, saņemot šo noteikumu 26. punktā minēto pieteikumu par konta slēgšanu:

  27.1. triju darba dienu laikā slēdz kontu, ja konta atlikums ir nulle un apgrozījums nav jāpārgrāmato;

  27.2. pārgrāmato līdzekļu atlikumu vai apgrozījumu saskaņā ar klienta pieteikumu, ja konta atlikums nav nulle vai ir jāpārgrāmato apgrozījums.

  28. Valsts kase slēdz:

  28.1. šo noteikumu 20.10. apakšpunktā minēto kontu, pamatojoties uz saņemto informāciju no Tieslietu ministrijas par zvērināta tiesu izpildītāja atcelšanu vai atbrīvošanu, kā arī zvērināta tiesu izpildītāja nāves gadījumā, un pārgrāmato līdzekļu atlikumu uz tieslietu ministra rīkojumā norādītā zvērināta tiesu izpildītāja šim mērķim atvērto kontu;

  28.2. šo noteikumu 20.1.1. apakšpunktā minēto kontu, pamatojoties uz gadskārtējo valsts budžeta likumu un normatīvajiem aktiem par budžeta ieņēmumu klasifikāciju, bet šo noteikumu 20.2. apakšpunktā minēto kontu – saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību.

  29. Šo noteikumu 2. punktā minēto maksājumu pakalpojumu lietošanas pārtraukšana un šo noteikumu 20. punktā minēto kontu slēgšana neatbrīvo klientu vai tā saistību pārņēmēju no pilnīgas to saistību izpildes, kuras izriet no maksājumu pakalpojumu lietošanas.

  30. Valsts kasei ir tiesības slēgt šo noteikumu 20. punktā minētajam mērķim atvērto kontu (neattiecas uz kontu, kas atvērts šo noteikumu 20.1., 20.2. un 20.10. apakšpunktā minētajam mērķim):

  30.1. ja ir notikusi klienta reorganizācija vai likvidācija un nav noteikts finanšu līdzekļu pārņēmējs;

  30.2. ja kontā 18 mēnešu laikā nav bijis apgrozījuma un konta atlikums ir nulle;

  30.3. ja kontā 18 mēnešu laikā nav bijis apgrozījuma un konta atlikums ir lielāks par nulli. Šādā gadījumā nosūta paziņojumu par konta slēgšanu uz klienta oficiālo elektronisko adresi vai uz klienta vai klienta kontaktpersonas e-pasta adresi, ja klientam nav izveidota oficiālā elektroniskā adrese. Ja 30 dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas klients nav iesniedzis pieteikumu par konta slēgšanu vai devis citus norādījumus par rīcību ar pieejamiem līdzekļiem vai arī ja Valsts kase secina, ka klienta vai klienta kontaktpersonas norādītā e-pasta adrese ir kļūdaina vai nederīga, un nav citu pieteikumā norādītu kontaktu saziņai, Valsts kase klienta kontā pieejamos līdzekļus ieskaita valsts budžeta ieņēmumos.

  (Grozīts ar MK 18.10.2022. noteikumiem Nr. 648)

  4. Maksājumu veikšana
  4.1. Maksājumu vispārīgie nosacījumi

  31. Maksājuma rīkojumā norādītajai informācijai ir jābūt pilnīgai, precīzai un nepārprotamai. Maksājuma rīkojumam ir jāsatur šajos noteikumos paredzētie rekvizīti un tiem jāatbilst Valsts kases tīmekļvietnē vai Valsts kases e-pakalpojumā norādītajām maksājuma noformēšanas prasībām.

  (MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

  32. Klients maksājuma rīkojumu Valsts kasē iesniedz, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumu, atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases nodrošinātos e-pakalpojumus.

  (MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

  33. Šo noteikumu 32. punktā minētos maksājuma rīkojumus paraksta (autorizē) klienta pārstāvji atbilstoši kārtībai, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases nodrošinātos e-pakalpojumus. Ja maksājuma rīkojums nav pienācīgi apstiprināts atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases nodrošinātos e-pakalpojumus, maksājums uzskatāms par neatļautu (neautorizētu) un Valsts kase ir tiesīga atteikties pieņemt vai izpildīt šādu maksājuma rīkojumu.

  34. Valsts kase ir tiesīga atteikt maksājuma rīkojuma izpildi vai pieprasīt papildu informāciju no klienta maksājuma izpildes nodrošināšanai, ja maksājuma rīkojums nav sagatavots atbilstoši šo noteikumu 31. punktā minētajām prasībām. Šādā gadījumā Valsts kase maksājumu izpilda pēc tam, kad klients ir sniedzis pieprasīto informāciju. Šajā punktā noteiktajos gadījumos Valsts kase neatbild par klientam vai citām personām nodarītajiem zaudējumiem.

  35. Valsts kase neizpilda maksājuma rīkojumu un ar Valsts kases e-pakalpojuma starpniecību informē klientu par atteikumu un tā iemesliem, ja:

  35.1. maksājums nav sagatavots saskaņā ar šo noteikumu prasībām;

  35.2. tā izpildes nodrošināšanai nepieciešamo līdzekļu apjoms pārsniedz klienta konta finanšu līdzekļu atlikumu un (vai) izdevumi pārsniedz piešķirtā asignējuma apjomu;

  35.3. saņemtā papildu informācija no klienta saskaņā ar šo noteikumu 34.  vai 61.  punktā minēto Valsts kases informācijas pieprasījumu nav pietiekama maksājuma rīkojuma izpildei vai nav iespējams pārliecināties par maksājuma izpildes pamatojumu, tai skaitā tā ekonomisko un nepārprotami tiesisko mērķi;

  35.4. Valsts kasei ir radušās pamatotas aizdomas par Valsts kases e-pakalpojumu lietotāja identitāti un nav izdevies sazināties ar lietotāju, lai apstiprinātu maksājuma rīkojuma saturu.

  (MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

  36. Pēc maksājuma rīkojuma izpildes Valsts kase klientam sniedz šādu informāciju par izpildīto maksājumu:

  36.1. referenci, kas ļauj klientam identificēt katru maksājumu un informāciju par naudas pārveduma saņēmēju;

  36.2. maksājuma summu valūtā, kādā tā norakstīta no konta vai ieskaitīta kontā, vai valūtā, kāda izmantota maksājuma rīkojumā.

  37. Klienta pienākums ir pastāvīgi iepazīties ar Valsts kases e-pakalpojumos sniegto informāciju un konta pārskatu. Klients informē Valsts kasi par jebkādu nepareizi vai kļūdaini izpildītu vai neatļautu maksājumu, tiklīdz par to ir uzzinājis. Valsts kase nav atbildīga par jebkuru neautorizētu vai kļūdaini izpildītu maksājumu, ja klients nav paziņojis Valsts kasei par šādu maksājumu 13 mēnešu laikā pēc naudas norakstīšanas no konta.

  (MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

  38. Valsts kase nav atbildīga par maksājuma neizpildi šajos noteikumos noteiktajā termiņā, ja kavējums vai neizpilde ir radusies tādu apstākļu vai izmeklēšanas dēļ, kas ir saistīta ar Valsts kasei piemērojamo normatīvo aktu vai citu tiesību aktu izpildi.

  4.2. Naudas līdzekļu ieskaitīšana kontā

  39. Valsts kase ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību nodrošina skaidras naudas iemaksu kontā klientiem, kas, pamatojoties uz klienta norādītu tiesisku pamatu, iekasē valsts budžeta maksājumus vai maksājumus, kuri saistīti ar tiesas un citu institūciju nolēmumu izpildi un zvērināta tiesu izpildītāja profesionālo darbību. Pakalpojuma saņemšanas apraksts un veidlapa ir pieejami Valsts kases tīmekļvietnē.

  (MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

  40. Skaidro naudu klienta kontā Valsts kase ieskaita, izmantojot skaidras naudas iemaksas pakalpojuma starpniecību. Naudas līdzekļus klienta kontā Valsts kase ieskaita ar tās dienas datumu, kad Valsts kase saņem elektronisku ziņojumu par skaidras naudas ieskaitīšanu Valsts kases kontā.

  (MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

  41. Valsts kase bezskaidras naudas līdzekļus klienta kontā ieskaita ar tās dienas datumu, kad Valsts kase saņem elektronisku ziņojumu par maksājuma summas ieskaitīšanu Valsts kases kontā.

  (MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

  42. (Svītrots ar MK 18.10.2022. noteikumiem Nr. 648)

  43. Valsts kase naudas līdzekļus klienta kontā ieskaita, pamatojoties uz maksājumā norādīto saņēmēja konta numuru (International Bank Account Number).

  44. Valsts kase naudas līdzekļus klienta kontā ieskaita konta valūtā atbilstoši Eiropas Centrālās bankas publicētajam euro atsauces kursam, bet, ja tāda nav, izmantojot pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja periodiskajā izdevumā vai tā interneta resursā publicēto attiecīgās valūtas kursu attiecībā pret euro (turpmāk – euro atsauces kurss), kas ir spēkā maksājuma reģistrēšanas dienas sākumā, ja maksājumam nav norādīts valutēšanas datums. Ja maksājumam ir norādīts valutēšanas datums, maksājumu reģistrē konta valūtā atbilstoši euro atsauces kursam valutēšanas dienas sākumā. Ja klienta konta valūta un ieskaitāmā maksājuma valūta nav euro un maksājuma valūta atšķiras no klienta konta valūtas, piemēro krosa kursu (cross rate) – divu valūtu attiecību pret trešo valūtu, kas ir euro, saskaņā ar euro atsauces kursu, kas ir spēkā maksājuma rīkojuma reģistrēšanas dienas sākumā vai, ja maksājumam ir norādīts valutēšanas datums, valutēšanas dienas sākumā.

  45. Valsts kase ir tiesīga:

  45.1. aizturēt maksājuma reģistrāciju līdz 10 darba dienām un pieprasīt no klienta papildu informāciju maksājuma izpildes nodrošināšanai, tai skaitā pieprasīt saskaņošanu ar kompetento institūciju;

  45.2. atteikt naudas līdzekļu ieskaitīšanu kontā, ja maksājums satur kļūdainu vai nepilnīgu informāciju, ir saistīts ar nacionālām vai starptautiskām sankcijām vai ja klients nesniedz pilnīgu un pietiekamu informāciju par darījumu.

  (MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

  46. Ja klienta kontā ir ieskaitīti naudas līdzekļi Valsts kases kļūdas, maldības, pārrakstīšanās vai cita iemesla dēļ bez tiesiska pamata, Valsts kasei ir tiesības veikt labojumu, ieturot minētos naudas līdzekļus no konta. Ja kontā nepietiek naudas līdzekļu vai darbības ar kontu vai naudas līdzekļiem tajā ir ierobežotas, klientam ir pienākums nekavējoties atmaksāt Valsts kasei bez tiesiska pamata saņemtos un neatmaksātos naudas līdzekļus. Ja klients pēc Valsts kases aicinājuma neatmaksā bez tiesiska pamata saņemtos naudas līdzekļus, Valsts kasei ir tiesības ieturēt nepieciešamo summu no citiem klienta kontiem Valsts kasē.

  47. Ja klienta kontā ieskaitīti naudas līdzekļi maksājumu pakalpojumu sniedzēja kļūdas dēļ vai maksājums ir saistīts ar nacionālām vai starptautiskām sankcijām, klientam ir pienākums sadarboties ar Valsts kasi šo jautājumu noskaidrošanā un seku novēršanā, tajā skaitā klientam ir pienākums Valsts kases noteiktajā termiņā sniegt atbildi uz Valsts kases pieprasījumu. Valsts kasei ir tiesības ierobežot rīcību ar šādiem naudas līdzekļiem līdz apstākļu noskaidrošanai vai iesaldēt finanšu līdzekļus sankciju izpildei saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā vai Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteikto kārtību.

  (MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

  4.3. Maksājumu iesniegšana izpildei

  48. Šo noteikumu izpratnē par maksājuma rīkojuma saņemšanas brīdi uzskata brīdi, kad maksājuma rīkojums ir reģistrēts vienotajā valsts budžeta plānošanas un izpildes sistēmā, tam ir piešķirts grāmatošanas datums un maksājuma references numurs. Par šo noteikumu 32. punktā minēto maksājuma rīkojumu saņemšanas brīdi, kuru iesniegšanas kārtību reglamentē citi normatīvie akti, uzskata brīdi, kad attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir veiktas maksājuma dokumentu pārbaudes un tie ir apstiprināti izpildei.

  49. Klients, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumu, iesniedz izpildei Valsts kasē šādus maksājuma rīkojumus:

  49.1. maksājuma rīkojumu maksājuma veikšanai euro dalībvalsts robežās;

  49.2. maksājuma rīkojumu maksājuma veikšanai dalībvalsts nacionālajā valūtā dalībvalsts robežās, izņemot šo noteikumu 49.1.  apakšpunktā minētos maksājumus;

  49.3. maksājuma rīkojumu maksājuma veikšanai ārvalstu valūtā gan dalībvalsts robežās, gan uz ārvalstīm un maksājuma rīkojumu maksājuma veikšanai uz ārvalstīm euro un dalībvalsts nacionālajā valūtā;

  49.4. maksājuma rīkojumu par skaidras naudas izmaksu euro (neattiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem);

  49.5. maksājuma rīkojumu iekšējo maksājumu veikšanai starp Valsts kasē atvērtajiem kontiem;

  49.6. maksājuma rīkojumu par darījuma pārgrāmatošanu klienta kontu ietvaros un maksājuma rīkojumu par klasifikācijas kodu labošanu klienta konta ietvaros, ja darījums ir reģistrēts kārtējā saimnieciskajā gadā un darījuma pārgrāmatošanas pamatojums ir kļūdaini veikts maksājums (tai skaitā pārmaksa vai prasības atmaksa, kas radusies kārtējā vai iepriekšējā saimnieciskā gada laikā), norēķins ar darbiniekiem (audzēkņiem, ieslodzītajiem), atsauce uz normatīvo aktu vai citu tiesisku pamatu.

  (MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

  50. Lai iesniegtu šo noteikumu 49.1. un 49.3. apakšpunktā minētos maksājuma rīkojumus par maksājumiem euro, kuru kopsumma attiecīgajā darba dienā pārsniedz 700 000 euro, klients iesniedz pieteikumu par nepieciešamo naudas apjomu vienu darba dienu (līdz plkst. 12.30) pirms šo maksājuma rīkojumu iesniegšanas izpildei, ja klients nav vienojies ar Valsts kasi par citu informācijas sniegšanas kārtību. Šajā punktā minētajā pieteikumā norādītais naudas apjoms klientam ir rezervēts tikai pieteikumā norādītajā datumā.

  (MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

  51. Uz šo noteikumu 49.4. apakšpunktā minētā maksājuma rīkojuma pamata izsniegtā skaidras naudas izmaksas pieprasījuma derīguma termiņš skaidras naudas izņemšanai Valsts kases norādītajā kredītiestādē ir 11 kalendāra dienas no tā saņemšanas Valsts kasē.

  52. Ja šo noteikumu 49. punktā minētā maksājuma rīkojuma valūta atšķiras no maksātāja konta valūtas, Valsts kase, reģistrējot maksājumu izpildei, piemēro euro atsauces kursu, kas ir spēkā maksājuma reģistrēšanas dienas sākumā. Valsts kase informāciju par maksājumiem piemērojamā euro atsauces kursa informācijas sniedzēju publicē Valsts kases tīmekļvietnē, bet euro atsauces kursu ‒ Valsts kases e-pakalpojumā. Šo noteikumu 49.6.  apakšpunktā minētā maksājuma rīkojuma izpildi par darījuma pārgrāmatošanu klienta konta ietvaros veic saskaņā ar euro atsauces kursu, kas piemērots sākotnējā (pārgrāmatojamā) darījuma reģistrēšanā. Ja maksātāja konta valūta un maksājuma rīkojuma valūta nav euro un maksājuma rīkojuma valūta atšķiras no maksātāja konta valūtas, maksājuma izpildei piemēro krosa kursu (cross rate) – divu valūtu attiecību pret trešo valūtu, kas ir euro, saskaņā ar euro atsauces kursu, kas ir spēkā maksājuma reģistrēšanas dienas sākumā.

  (MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

  4.4. Maksājumu atsaukšana un rekvizītu labošana

  53. Lai atsauktu maksājuma rīkojumu vai labotu saņēmēja rekvizītus, izņemot šo noteikumu 49.6. apakšpunktā minēto gadījumu, klients Valsts kasē iesniedz aizpildītu pieteikumu par maksājuma rīkojuma atsaukšanu/saņēmēja rekvizītu labošanu, izmantojot Valsts kases tīmekļvietnē publicēto veidlapu, ievērojot šo noteikumu 13. un 16. punktu.

  (MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

  54. Valsts kase divu darba dienu laikā pēc šo noteikumu 53. punktā minētā pieteikuma saņemšanas nosūta saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam vai maksājuma saņēmējam, ja maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir Valsts kase, maksājuma rīkojuma atsaukuma pieprasījumu vai informāciju par maksājuma rīkojumā norādīto saņēmēja rekvizītu labošanu. Minētā pieteikuma nosūtīšana saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam vai maksājuma saņēmējam negarantē tajā minēto prasību izpildi, un Valsts kase neuzņemas atbildību par prasības neizpildi.

  55. Valsts kase ieskaita klienta kontā saņēmēja vai saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja atmaksāto summu, ja pēc Valsts kases pieprasījuma, pamatojoties uz klienta pieteikumu par maksājuma rīkojuma atsaukšanu, naudas līdzekļi ir saņemti no maksājuma saņēmēja vai saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja. Valsts kase nodrošina atmaksātās summas ieskaitīšanu klienta kontā saskaņā ar šo noteikumu 41. punktu.

  56. Valsts kase, saņemot no maksātāja vai maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja pieprasījumu par Valsts kases klienta kontā reģistrētā maksājuma atsaukumu vai rekvizītu labošanu, nekavējoties informē klientu, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumu vai nosūtot vēstuli uz oficiālo elektronisko adresi vai, ja klientam nav pienākuma lietot oficiālo elektronisko adresi, uz e-pasta adresi.

  (MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 648 redakcijā; sk. 90.1 punktu

  57. Klients astoņu darba dienu laikā pēc šo noteikumu 56.  punktā minētā pieprasījuma saņemšanas no Valsts kases, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumu vai šo noteikumu 13.  punktā noteiktajā kārtībā nosūtot vēstuli, informē Valsts kasi par pieņemto lēmumu.

  (MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

  4.5. Maksājumu izpilde

  58. Valsts kase atbilstoši sagatavotos maksājuma rīkojumus un pieteikumus pieņem un izpilda šādā kārtībā:

  58.1. šo noteikumu 49.1. apakšpunktā minētos maksājuma rīkojumus izpilda, ieskaitot saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja kontā ne vēlāk kā līdz nākamās darba dienas beigām pēc to saņemšanas Valsts kasē. Uz kārtējo darba dienu tiek attiecināti visi izpildei nosūtītie maksājuma rīkojumi, kuri Valsts kasē ir saņemti līdz plkst. 15:30. Pēc plkst. 15:30 saņemtos maksājuma rīkojumus uzskata par saņemtiem nākamajā darba dienā;

  58.2. (svītrots ar MK 18.10.2022. noteikumiem Nr. 648);

  58.3. šo noteikumu 49.2. un 49.3. apakšpunktā minētos maksājuma rīkojumus nosūta ieskaitīšanai saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja kontā četru darba dienu laikā pēc to saņemšanas Valsts kasē. Uz kārtējo darba dienu tiek attiecināti visi izpildei nosūtītie maksājuma rīkojumi, kuri Valsts kasē ir saņemti līdz plkst. 15.30. Pēc plkst. 15.30 saņemtos maksājuma rīkojumus uzskata par saņemtiem nākamajā darba dienā;

  58.4. šo noteikumu 49.4. apakšpunktā minētajiem maksājuma rīkojumiem, kas saņemti kārtējā darba dienā, Valsts kases noteiktā kredītiestāde nodrošina skaidras naudas izmaksu, sākot ar nākamās darba dienas plkst.10.00. Uz kārtējo darba dienu tiek attiecināti visi izpildei nosūtītie maksājuma rīkojumi, kuri Valsts kasē ir saņemti līdz plkst.18.00. Pēc plkst.18.00 saņemtos maksājuma rīkojumus uzskata par saņemtiem nākamajā darba dienā;

  58.5. šo noteikumu 49.5. apakšpunktā minētos maksājuma rīkojumus izpilda vienas darba dienas laikā no to saņemšanas dienas Valsts kasē. Pēc plkst. 22.00 saņemtos maksājuma rīkojumus uzskata par saņemtiem nākamajā darba dienā;

  58.6. šo noteikumu 49.6.  apakšpunktā minētos maksājuma rīkojumus izpilda vienas darba dienas laikā no to saņemšanas dienas Valsts kasē, izņemot šo noteikumu 63. ​​​​​​​punktā minētos gadījumus. Pēc plkst. 22.00 saņemtos maksājuma rīkojumus uzskata par saņemtiem nākamajā darba dienā.

  (Grozīts ar MK 18.10.2022. noteikumiem Nr. 648)

  59. Valsts kasei ir tiesības veikt šo noteikumu 49. punktā minēto izpildei nosūtīto maksājuma rīkojumu uzraudzību un pirms to reģistrācijas atkārtoti sazināties ar lietotāju, lai pārbaudītu, vai tie ir pareizi un tos ir iesniedzis lietotājs.

  60. Valsts kase izpildei nosūtīto maksājuma rīkojumu uzraudzību veic saskaņā ar iekšējo kontroles sistēmu, pārbaudot maksājuma rīkojumus, kas ir neparasti vai rada aizdomas par normatīvo aktu pārkāpumiem.

  (MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

  61. Valsts kasei, veicot šo noteikumu 59. un 60. punktā minētās darbības un konstatējot neparastu maksājuma rīkojumu vai tādu maksājuma rīkojumu, kas rada aizdomas par normatīvo aktu pārkāpumiem, ir tiesības aizturēt tā reģistrāciju līdz 10 darba dienām un pieprasīt no klienta papildu informāciju tā izpildes nodrošināšanai, tai skaitā pieprasīt maksājuma rīkojuma izpildes saskaņošanu ar finansējuma devēju vai kompetento institūciju.

  (MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

  62. Valsts kasei ir tiesības aizturēt šo noteikumu 49.1. un 49.3. apakšpunktā minēto maksājuma rīkojumu reģistrāciju līdz divām darba dienām, ja klients nav veicis šo noteikumu 50. punktā minētās darbības.

  63. Valsts kase, saņemot no klienta šo noteikumu 49.6. apakšpunktā minēto maksājuma rīkojumu par darījuma pārgrāmatošanu vai klasifikācijas kodu labojumu transfertu kodos, var aizturēt tā reģistrāciju līdz 10 darba dienām, kamēr atbilstošo maksājuma rīkojumu iesniedz arī darījumā iesaistītā pretējā puse (transferta devēja vai saņēmēja), ja darījuma pretējās puses konts ir atvērts Valsts kasē. Ja pretējā puse maksājuma rīkojumu neiesniedz 10 darba dienu laikā, Valsts kasei ir tiesības noraidīt saņemto maksājuma rīkojumu. Transferta devējam un ņēmējam ir pienākums Valsts kasē iesniegt tikai savstarpēji saskaņotus maksājuma rīkojumus par darījuma pārgrāmatošanu vai klasifikācijas kodu labojumu transfertu kodos. Maksājuma rīkojumu iesniegšanu Valsts kasē transferta devējs vai ņēmējs organizē, savstarpēji vienojoties.

  (MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

  64. Valsts kasei ir tiesības, par to iepriekš nebrīdinot klientu, ieturēt komisijas maksu no klienta konta (ja kontā nepietiek naudas līdzekļu vai darbības ar kontu vai naudas līdzekļiem tajā ir ierobežotas, Valsts kasei ir tiesības ieturēt nepieciešamo summu no citiem klienta kontiem Valsts kasē) tādā pašā apmērā, kā to ir noteicis saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs vai maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpnieks:

  64.1. par maksājuma rīkojuma izpildi, ja to pieprasa saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs vai maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpnieks;

  64.2. par atmaksātu maksājumu, ja klients ir norādījis nekorektus saņēmēja rekvizītus un to pieprasa saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs un (vai) maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpnieks;

  64.3. par maksājuma izmeklēšanu, maksājuma rīkojuma atsaukumu vai saņēmēja rekvizītu precizēšanu, ja komisijas maksu pieprasa saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs vai maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpnieks.

  4.6. Pārskatu sagatavošana un datu savstarpējā salīdzināšana

  65. (Svītrots ar MK 18.10.2022. noteikumiem Nr. 648)

  66. Valsts kase katru dienu Valsts kases e-pakalpojumā nodrošina klientam konta pārskatu, konta atlikuma pārskatu, konta kopsavilkumu un konta apgrozījuma pārskatu sadalījumā pa klasifikācijas kodiem.

  (MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

  67. (Svītrots ar MK 18.10.2022. noteikumiem Nr. 648)

  68. Klients salīdzina konta pārskata datus ar klienta grāmatvedības uzskaites datiem. Ja klients konstatē neatbilstību starp konta pārskata un klienta grāmatvedības uzskaites datiem, tas līdz saimnieciskā gada pēdējai darba dienai iesniedz šo noteikumu 49.6. apakšpunktā minēto maksājuma rīkojumu.

  (MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

  69. Valsts kase, konstatējot būtiskas kļūdas maksājumu uzskaites datos, pieprasa un klients nekavējoties iesniedz šo noteikumu 49.6. apakšpunktā minēto maksājuma rīkojumu.

  (MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

  70. (Svītrots ar MK 18.10.2022. noteikumiem Nr. 648)

  71. Klients līdz kārtējā saimnieciskā gada 21. janvārim, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumu, saskaņo pārskatu par konta atlikumu gada beigās.

  (MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

  72. Ja klients iepriekšējā saimnieciskā gada beigās ir iekasējis ieņēmumus no sniegtajiem maksas pakalpojumiem skaidrā naudā vai ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā, bet šie ieņēmumi klienta kontā Valsts kasē ir saņemti kārtējā saimnieciskajā gadā, klienta kontā saņemto maksājumu uzskaita ar atbilstošo budžeta finansēšanas klasifikācijas kodu.

  73. Valsts kase klientu ārvalstu valūtu kontos esošo līdzekļu atlikumu saimnieciskā gada beigās pārrēķina euro, piemērojot euro atsauces kursu, kas ir spēkā attiecīgā saimnieciskā gada 31. decembrī dienas beigās.

  5. Valsts kases kontiem piesaistīto maksājumu karšu pakalpojuma sniegšana

  74. Valsts kases kontiem piesaistīto maksājumu karšu pakalpojums paredzēts norēķinu veikšanai par saimnieciskiem darījumiem un operatīvās darbības nodrošināšanai divu mēnešu laikā no līdzekļu ieskaitīšanas dienas. Ja divu mēnešu laikā no līdzekļu ieskaitīšanas dienas netiek veikti norēķini ar maksājumu karti, klients līdzekļus atmaksā kontā Valsts kasē.

  (MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

  75. Valsts kase ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību nodrošina valsts budžeta iestādēm un budžeta nefinansētām iestādēm Valsts kases kontiem piesaistīto maksājumu karšu pakalpojumu. Šo pakalpojumu Valsts kase nodrošina saskaņā ar līgumu par Valsts kases kontiem piesaistīto maksājumu karšu apkalpošanu, kas noslēgts starp Valsts kasi un maksājumu pakalpojumu sniedzēju. Minētā līguma izraksts un pakalpojuma saņemšanas apraksts ir pieejams Valsts kases tīmekļvietnē.

  (MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

  76. Valsts kase piemēro klientiem maksu par Valsts kases kontiem piesaistīto maksājumu karšu pakalpojumu saskaņā ar līgumu par Valsts kases kontiem piesaistīto maksājumu karšu apkalpošanu, kas noslēgts starp Valsts kasi un maksājumu pakalpojumu sniedzēju.

  77. Valsts kasei ir tiesības ieturēt maksu no klienta kontiem par saņemto Valsts kases kontiem piesaistīto maksājumu karšu pakalpojumu (tajā skaitā citām ar maksājumu karšu pakalpojumu izmantošanu saistītām izmaksām), ja klients noteiktajā termiņā nenokārto šo noteikumu 75. punktā minētās saistības.

  6. Maksājumu karšu pieņemšanas pakalpojuma sniegšana

  78. Maksājumu karšu pieņemšanas pakalpojums paredzēts, lai klientu pakalpojumu sniegšanas vietās varētu pieņemt norēķinus ar maksājumu kartēm, izmantojot maksājumu karšu pieņemšanas termināli vai citu alternatīvu sistēmu.

  79. Valsts kase ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību nodrošina klientiem (izņemot zvērinātus tiesu izpildītājus, kapitālsabiedrības (izņemot valsts un pašvaldību), biedrības un nodibinājumus) maksājumu karšu pieņemšanas pakalpojumu.

  80. Maksājumu pakalpojumu sniedzēju noteikto komisijas maksu par maksājumu karšu pieņemšanu sedz:

  80.1. Valsts kase no valsts budžeta līdzekļiem par klientiem, kas iekasē maksājumus, kuri ieskaitāmi valsts budžetā;

  80.2. klients, kas iekasē maksājumus, kuri nav ieskaitāmi valsts budžetā.

  (Grozīts ar MK 18.10.2022. noteikumiem Nr. 648)

  81. Valsts kasei ir tiesības ieturēt maksu no klienta konta (ja kontā nepietiek naudas līdzekļu vai darbības ar kontu vai naudas līdzekļiem tajā ir ierobežotas, Valsts kase ir tiesīga ieturēt nepieciešamo summu no citiem klienta kontiem) par saņemto maksājumu karšu pieņemšanas pakalpojumu (tajā skaitā citām ar maksājumu karšu pieņemšanas pakalpojumu saistītām izmaksām), ja klients Valsts kases noteiktajā termiņā nenokārto savas saistības.

  7. Fizisko personu datu apstrāde

  82. Valsts kase atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – regula 2016/679) ir klienta identifikācijas nolūkā iesniegtajos dokumentos norādīto, kā arī pakalpojuma drošības, kvalitātes un darījuma atbilstības uzraudzības nolūkā ievākto fizisko personu datu pārzinis.

  83. Pārziņa veiktās personas datu apstrādes nolūks ir maksājumu pakalpojuma sniegšana, kur klienta identifikācija, pakalpojuma drošības nodrošināšana un kvalitātes pilnveidošana notiek, pamatojoties uz juridisku pienākumu un darījuma atbilstības uzraudzību atbilstoši sabiedrības interesēm.

  84. Tiek vāktas šādas personas datu kategorijas:

  84.1. personas vārds, uzvārds, personas kods un kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese);

  84.2. tehniskās piekļuves informācija;

  84.3. balss zvanu ieraksti.

  85. Maksājuma rīkojumu un finanšu informācijas apritē Valsts kase regulas 2016/679 izpratnē ir apstrādātājs, kas izpilda klienta kā pārziņa iesniegto un saņemto fizisko personu datu apstrādi tikai tādā apmērā, kāds nepieciešams maksājumu pakalpojumu nodrošināšanai.

  86. Atbilstoši regulai 2016/679 Valsts kase kā pārzinis reģistrē e-pakalpojumā veiktās lietotāja darbības, ieraksta balss zvanus un, ja nepieciešams, izmanto šos ierakstus lietotāja veikto darbību pamatošanai un pierādīšanai.

  8. Noslēguma jautājumi

  87. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2012. gada 5. jūnija noteikumus Nr. 387 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 99. nr.; 2013, 178. nr.; 2014, 220. nr.; 2015, 253. nr.; 2017, 148. nr.; 2018, 251. nr.).

  88. Spēkā esošās kartītes, kas apstiprinātas saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 5. jūnija noteikumiem Nr. 387 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu", ir derīgas līdz dienai, kad Valsts kase apstiprina jaunu šo noteikumu 13. un 16. punktā noteiktajā kārtībā sagatavotu kartīti vai saņem šo noteikumu 18. punktā minēto iesniegumu par kartītes atsaukumu.

  89. Līdz 2020. gada 8. janvārim papildus šo noteikumu 68. punktā minētajām darbībām klients (neattiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem un privāto tiesību juridiskām personām) ir tiesīgs iesniegt datorrakstā aizpildītu pieteikumu par klasifikācijas kodu labošanu (5. pielikums) vai pieteikumu par darījumu pārgrāmatošanu (6. pielikums) elektroniska dokumenta veidā, apliecinātu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem elektronisko dokumentu noformēšanas un aprites jomā, un nosūtīt uz Valsts kases oficiālo elektronisko adresi par darījumiem, kas reģistrēti 2019. gada decembrī. Valsts kasei pēc šajā punktā minētā termiņa ir tiesības atteikt klasifikācijas kodu labošanu vai darījumu pārgrāmatošanu.

  90. Valsts kase, saņemot šo noteikumu 89. punktā minētos pieteikumus, pārbauda pieteikumā norādīto informāciju un:

  90.1. līdz 2020. gada 15. janvārim pārgrāmato darījumu vai labo klasifikācijas kodu saskaņā ar pieteikumā norādīto informāciju;

  90.2. ja pieteikums nav sagatavots saskaņā ar šo noteikumu prasībām, neizpilda pieteikumā norādītos labojumus un par to mutiski, rakstiski vai ar eKases starpniecību informē klientu;

  90.3. ja pieteikumā norādītā informācija par darījumu un labojuma pamatojums ir nepilnīgs, klientam pieprasa sniegt papildu informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai.

  90.1 Šo noteikumu 13. punktā un 56. punktā minētās e-pasta adreses izmantošana ir spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim.

  (MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

  91. Šo noteikumu 5. un 6. pielikumu piemēro līdz šo noteikumu 89. punktā minēto darbību izpildei.

  92. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

  Ministru prezidents A. K. Kariņš

  Finanšu ministrs J. Reirs
  1. pielikums
  Ministru kabineta
  2019. gada 17. decembra
  noteikumiem Nr. 652

  (Pielikums svītrots ar MK 18.10.2022. noteikumiem Nr. 648)

  2. pielikums
  Ministru kabineta
  2019. gada 17. decembra
  noteikumiem Nr. 652

  (Pielikums svītrots ar MK 18.10.2022. noteikumiem Nr. 648)

  3. pielikums
  Ministru kabineta
  2019. gada 17. decembra
  noteikumiem Nr. 652

  (Pielikums svītrots ar MK 18.10.2022. noteikumiem Nr. 648)

  4. pielikums
  Ministru kabineta
  2019. gada 17. decembra
  noteikumiem Nr. 652

  (Pielikums svītrots ar MK 18.10.2022. noteikumiem Nr. 648)

  5. pielikums
  Ministru kabineta
  2019. gada 17. decembra
  noteikumiem Nr. 652

  (Pielikums svītrots ar MK 18.10.2022. noteikumiem Nr. 648)

  6. pielikums
  Ministru kabineta
  2019. gada 17. decembra
  noteikumiem Nr. 652

  (Pielikums svītrots ar MK 18.10.2022. noteikumiem Nr. 648)

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.