(8) Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:08
  Saeima ir pieņēmusi un Valsts
  prezidents izsludina šādu likumu:
  Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums

  1.pants. Likuma mērķis un darbības joma

  (1) Likuma mērķis ir, ņemot vērā pašvaldību sociālekonomiskās atšķirības, radīt pašvaldībām līdzīgas iespējas ar likumu noteikto funkciju izpildei, kā arī veicināt to iniciatīvu un patstāvību savu finanšu resursu veidošanā.

  (2) Likums nosaka kārtību, kādā veicama pašvaldību finanšu izlīdzināšana, paredzot pašvaldību (republikas pilsētu un novadu pašvaldību) finanšu atšķirību daļēju izlīdzināšanu.

  2.pants. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds

  (1) Pašvaldību finanšu izlīdzināšanu veic ar pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (turpmāk — izlīdzināšanas fonds) starpniecību.

  (2) Izlīdzināšanas fonda ieņēmumus veido:

  1) pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķina rezultātā noteiktās pašvaldību iemaksas;

  2) valsts budžeta dotācija.

  (3) Izlīdzināšanas fonda izdevumus veido pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķina rezultātā noteiktās dotācijas pašvaldībām.

  3.pants. Valsts budžeta dotācija izlīdzināšanas fondam

  (1) Valsts budžeta dotāciju saimnieciskajam gadam (gadam, uz kuru attiecas pašvaldību finanšu izlīdzināšana) nosaka gadskārtējā valsts budžeta likumā. Minētā valsts budžeta dotācija nevar būt mazāka kā gadā pirms saimnieciskā gada, ja valsts budžeta izdevumi pieaug.

  (2) Valsts budžeta dotācijas apmēru iekļauj Ministru kabineta un likuma "Par pašvaldībām" 96.pantā noteiktās pašvaldību biedrības ikgadējo sarunu protokolā, ņemot vērā:

  1) saimnieciskā gada valsts makroekonomiskās attīstības prognozes;

  2) saimnieciskā gada pašvaldību budžetu ieņēmumu prognozes;

  3) saimnieciskajam gadam valdības noteiktās prioritātes.

  4.pants. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinā izmantojamie dati

  Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinam izmanto katras pašvaldības vērtētos ieņēmumus un pašvaldību izdevumus raksturojošus kritērijus.

  5.pants. Vērtētie ieņēmumi

  (1) Pašvaldības vērtētos ieņēmumus veido pašvaldības prognozētie ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa un gadskārtējā valsts budžeta likumā pašvaldību budžetiem noteiktās iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījuma daļas.

  (2) Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozēto ieņēmumu sadalījumu starp pašvaldībām Finanšu ministrija veic atbilstoši faktiskajai nodokļu izpildei gadā pirms valsts budžeta sagatavošanas gada, aprēķinot attiecīgos pašvaldību iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozēto ieņēmumu īpatsvarus.

  (3) Katrai pašvaldībai nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus prognozē, pamatojoties uz Valsts zemes dienesta datiem par pašvaldības teritorijā esošā nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību.

  (4) Ministru kabinets izdod noteikumus par kārtību, kādā katrai pašvaldībai prognozē nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus nākamajam taksācijas periodam atbilstoši Valsts zemes dienesta datiem par pašvaldības teritorijā esošā nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību.

  6.pants. Pašvaldību izdevumus raksturojošie kritēriji

  (1) Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinam izmanto pašvaldību izdevumus raksturojošus kritērijus — no pašvaldību darbības neatkarīgus statistikas rādītājus:

  1) iedzīvotāju skaits;

  2) bērnu skaits vecumā līdz 6 gadiem;

  3) bērnu un jauniešu skaits vecumā no 7 līdz 18 gadiem;

  4) darbspējas vecumu pārsniegušo iedzīvotāju skaits;

  5) pašvaldības teritorijas platība kvadrātkilometros.

  (2) Šā panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 4.punktā minētos statistikas rādītājus nosaka atbilstoši Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem pēc stāvokļa valsts budžeta sagatavošanas gada 1.janvārī.

  (3) Šā panta pirmās daļas 5.punktā minētos statistikas rādītājus nosaka atbilstoši Valsts zemes dienesta datiem pēc stāvokļa valsts budžeta sagatavošanas gada 1.janvārī.

  7.pants. Izlīdzināmo vienību skaits pašvaldībā

  (1) Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinam izmanto izlīdzināmo vienību skaitu, kas ietver informāciju par pašvaldību izdevumiem, kuri saistīti ar pašvaldību izdevumus raksturojošiem kritērijiem. Pašvaldības izlīdzināmo vienību skaitu iegūst, pašvaldības iedzīvotāju skaitam pieskaitot:

  1) 2,34 izlīdzināmās vienības par katru bērnu vecumā līdz 6 gadiem;

  2) 3,26 izlīdzināmās vienības par katru bērnu un jaunieti vecumā no 7 līdz 18 gadiem;

  3) 0,74 izlīdzināmās vienības par katru darbspējas vecumu pārsniegušo iedzīvotāju;

  4) 1,52 izlīdzināmās vienības par katru pašvaldības teritorijas platības kvadrātkilometru.

  (2) Izlīdzināmo vienību skaitu aprēķina saskaņā ar šā likuma 1.pielikumā noteikto formulu. Katras pašvaldības aprēķinātais izlīdzināmo vienību skaits ietver konkrētās pašvaldības demogrāfiskās un teritoriālās atšķirības.

  8.pants. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķins

  (1) Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu veic, ņemot vērā šādus principus:

  1) pašvaldība, kurai vērtētie ieņēmumi uz vienu izlīdzināmo vienību ir mazāki par vidējiem vērtētajiem ieņēmumiem uz vienu izlīdzināmo vienību pašvaldībās kopā, saņem no izlīdzināšanas fonda dotāciju, kas uz vienu izlīdzināmo vienību ir 60 procenti no starpības, ko veido vidējie vērtētie ieņēmumi uz vienu izlīdzināmo vienību pašvaldībās kopā un pašvaldības vērtētie ieņēmumi uz vienu izlīdzināmo vienību;

  2) pašvaldība, kurai vērtētie ieņēmumi uz vienu izlīdzināmo vienību ir lielāki par vidējiem vērtētajiem ieņēmumiem uz vienu izlīdzināmo vienību pašvaldībās kopā, veic izlīdzināšanas fondā iemaksu, kas uz vienu izlīdzināmo vienību ir 60 procenti no starpības, ko veido pašvaldības vērtētie ieņēmumi uz vienu izlīdzināmo vienību un vidējie vērtētie ieņēmumi uz vienu izlīdzināmo vienību pašvaldībās kopā;

  3) ar valsts budžeta dotāciju proporcionāli samazina starpību starp pašvaldības vērtētajiem ieņēmumiem uz vienu izlīdzināmo vienību un tās pašvaldības vērtētajiem ieņēmumiem uz vienu izlīdzināmo vienību, kurai šie ieņēmumi ir vislielākie.

  (2) Ņemot vērā šā panta pirmajā daļā noteikto, pašvaldības iemaksas izlīdzināšanas fondā vai dotācijas no izlīdzināšanas fonda aprēķina saskaņā ar šā likuma 2.pielikumā noteikto formulu.

  (3) Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas rezultātā pašvaldības izlīdzinātos ieņēmumus veido pašvaldības vērtētie ieņēmumi, kas samazināti par aprēķināto iemaksu izlīdzināšanas fondā vai palielināti par aprēķināto dotāciju no izlīdzināšanas fonda.

  9.pants. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķina veikšana un apstiprināšana

  (1) Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu veic Finanšu ministrija valsts budžeta sagatavošanas gadā. Finanšu ministrija publicē pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu savā mājaslapā vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta izstrādes procesā.

  (2) Ministru kabinets divu nedēļu laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas izdod noteikumus par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu:

  1) kuros ietver informāciju par:

  a) iedzīvotāju skaitu katrā pašvaldībā,

  b) aprēķināto izlīdzināmo vienību skaitu katrā pašvaldībā,

  c) iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognozi katrā pašvaldībā,

  d) nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozi katrā pašvaldībā;

  2) kuri nosaka:

  a) katrai pašvaldībai no izlīdzināšanas fonda saņemamo dotāciju vai veicamo iemaksu izlīdzināšanas fondā, kas aprēķināta saskaņā ar šā likuma 8.pantu,

  b) kārtību, kādā veicamas iemaksas izlīdzināšanas fondā,

  c) kārtību, kādā izmaksājamas dotācijas no izlīdzināšanas fonda.

  10.pants. Iemaksu izlīdzināšanas fondā veikšana un dotāciju no izlīdzināšanas fonda saņemšana

  (1) Iemaksas izlīdzināšanas fondā veic Valsts kase no gadskārtējā valsts budžeta likumā pašvaldību budžetiem noteiktās iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījuma daļas.

  (2) Iemaksas izlīdzināšanas fondā ir katrai pašvaldībai noteikts procents no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu faktiskās izpildes.

  (3) Valsts kase izmaksā pašvaldībām dotācijas no izlīdzināšanas fonda, izdarot atskaitījumus no tā attiecīgo pašvaldību budžetos divas reizes mēnesī — ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša 15. un 25.datumam.

  (4) Pašvaldībām, kas saņem dotācijas no izlīdzināšanas fonda, tās tiek pārskaitītas kā katrai pašvaldībai noteikts procents no izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem.

  (5) Izlīdzināšanas fonda līdzekļu rīkotājs ir Valsts kase, un tā atbild par finanšu resursu savlaicīgu pārskaitīšanu pašvaldībām.

  11.pants. Izlīdzināšanas fonda darbības pārraudzība

  (1) Izlīdzināšanas fonda darbības pārraudzībai Ministru kabinets izveido Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi, kuras sastāvā iekļauj Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas ieteiktu un Saeimas apstiprinātu pārstāvi — Saeimas deputātu, pa vienam pārstāvim no Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Labklājības ministrijas, kā arī Rīgas domes priekšsēdētāju vai deputātu un sešus pašvaldību domju priekšsēdētājus, kurus izvirzījusi likuma "Par pašvaldībām" 96.pantā noteiktā pašvaldību biedrība, nodrošinot, ka divi no tiem pārstāv republikas pilsētu pašvaldības, bet četri — novadu pašvaldības.

  (2) Ministru kabinets izdod noteikumus par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomes nolikumu, nosakot kārtību, kādā tiek veikta pašvaldību finanšu izlīdzināšanas un izlīdzināšanas fonda darbības pārraudzība.

  12.pants. Pašvaldību savstarpējie norēķini

  (1) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā pašvaldības, kuru administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji izmanto citas pašvaldības izglītības iestāžu sniegtos pakalpojumus, noslēdz līgumus ar attiecīgajām pašvaldībām par šiem iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu apmaksu.

  (2) Ja pašvaldība nav ievērojusi šā panta pirmajā daļā paredzētajā kārtībā noteiktās prasības, Valsts kase, pamatojoties uz attiecīgu Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomes lēmumu, noraksta no attiecīgās pašvaldības iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem vai no dotācijām, kas tai izmaksājamas no izlīdzināšanas fonda, summu, kāda nepieciešama citu pašvaldību sniegto pakalpojumu apmaksai.

  Pārejas noteikumi

  1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 8.nr.; 1999, 22.nr.; Latvijas Vēstnesis 2009, 178.nr.).

  2. Šā likuma 8.pants piemērojams, veicot pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu 2016.gadam un turpmākajiem gadiem.

  3. Līdz 2015.gada 31.decembrim piemērojami Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumi Nr.830 "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2015.gadā".

  4. Līdz Ministru kabineta noteikumu izdošanai saskaņā ar šā likuma 5.panta ceturto daļu, 11.panta otro daļu un 12.panta pirmo daļu, bet ne ilgāk kā līdz 2016.gada 30.jūnijam piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi:

  1) 2010.gada 24.augusta noteikumi Nr.802 "Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi";

  2) 1998.gada 19.maija noteikumi Nr.189 "Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomes nolikums";

  3) 1999.gada 13.jūlija noteikumi Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem".

  5. Ministru kabinets, iesniedzot Saeimai gadskārtējā valsts budžeta likuma projektu, paredz tajā dotāciju pašvaldībām par bērniem bērnunamos un iemītniekiem veco ļaužu pansionātos un centros, kuri ievietoti tajos līdz 1998.gada 1.janvārim. Plānojamās dotācijas apmērs nosakāms, ņemot vērā vidējos izdevumus valstī par vienu bērnu bērnunamā un iemītnieku pansionātā. Dotāciju pašvaldībām par bērniem bērnunamos, kuri ievietoti tajos līdz 1998.gada 1.janvārim, piešķir par bērniem, kas nav vecāki par 24 gadiem.

  6. Ja 2016.gadā kādai pašvaldībai plānotie izlīdzinātie ieņēmumi, kas noteikti, ņemot vērā saskaņā ar šā likuma 8.pantu aprēķinātās izlīdzināšanas fondā veicamās iemaksas vai no izlīdzināšanas fonda saņemamās dotācijas, ir samazinājušies salīdzinājumā ar 2015.gada plānotajiem izlīdzinātajiem ieņēmumiem, tad:

  1) tām pašvaldībām, kurām 2016.gada plānotie izlīdzinātie ieņēmumi ir mazāki par 2015.gada plānotajiem izlīdzinātajiem ieņēmumiem, koriģē iemaksas izlīdzināšanas fondā vai dotācijas no izlīdzināšanas fonda tā, lai 2016.gada plānotie izlīdzinātie ieņēmumi nesamazinātos salīdzinājumā ar 2015.gada plānotajiem izlīdzinātajiem ieņēmumiem;

  2) tām pašvaldībām, kurām 2016.gada plānoto izlīdzināto ieņēmumu pieaugums salīdzinājumā ar 2015.gada plānotajiem izlīdzinātajiem ieņēmumiem pārsniedz kopējo plānoto vērtēto ieņēmumu pieaugumu, koriģē iemaksas izlīdzināšanas fondā vai dotācijas no izlīdzināšanas fonda tā, lai 2016.gada plānoto izlīdzināto ieņēmumu pieaugums nepārsniegtu maksimālo plānoto izlīdzināto ieņēmumu pieaugumu. Ministru kabinets, iesniedzot Saeimai 2016.gada valsts budžeta likuma projektu, iekļauj tajā ierobežojumu pašvaldību plānoto izlīdzināto ieņēmumu pieaugumam, nosakot maksimālo plānoto izlīdzināto ieņēmumu pieaugumu (ciktāl izlīdzinātie ieņēmumi var pieaugt straujāk nekā vērtētie ieņēmumi).

  Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 4.jūnijā.
  Valsts prezidents A.Bērziņš
  Rīgā 2015.gada 18.jūnijā
  Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma
  1.pielikums
  Izlīdzināmo vienību skaita aprēķina formula

  Izlīdzināmo vienību skaitu katrā pašvaldībā aprēķina pēc šādas formulas:

  ,

  kurā lietoti šādi apzīmējumi:

  Ni — izlīdzināmo vienību skaits attiecīgajā pašvaldībā;

  1 — izlīdzināmo vienību skaits par katru iedzīvotāju;

  2,34 — izlīdzināmās vienības par katru bērnu vecumā līdz 6 gadiem;

  3,26 — izlīdzināmās vienības par katru bērnu un jaunieti vecumā no 7 līdz 18 gadiem;

  0,74 — izlīdzināmās vienības par katru darbspējas vecumu pārsniegušo iedzīvotāju;

  1,52 — izlīdzināmās vienības par katru pašvaldības teritorijas platības kvadrātkilometru;

  ai — iedzīvotāju skaits attiecīgajā pašvaldībā;

  bi — bērnu skaits vecumā līdz 6 gadiem attiecīgajā pašvaldībā;

  ci — bērnu un jauniešu skaits vecumā no 7 līdz 18 gadiem attiecīgajā pašvaldībā;

  di — darbspējas vecumu pārsniegušo iedzīvotāju skaits attiecīgajā pašvaldībā;

  ei — attiecīgās pašvaldības teritorijas platība kvadrātkilometros.


   

  Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma
  2.pielikums
  Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķina formula

  Pašvaldību finanšu izlīdzināšanu veic pēc šādas formulas:

  ,

  kurā lietoti šādi apzīmējumi:

  Yi — iemaksas vai dotācijas lielums kopā attiecīgajai pašvaldībai. Ja Yi ir mazāks par nulli, tad pašvaldība veic iemaksu izlīdzināšanas fondā, ja Yi ir lielāks par nulli, tad pašvaldība saņem dotāciju no izlīdzināšanas fonda;

  Xi — iemaksas vai dotācijas lielums uz vienu izlīdzināmo vienību attiecīgajai pašvaldībai;

  Ni — izlīdzināmo vienību skaits attiecīgajā pašvaldībā;

  Ivid — vidējie vērtētie ieņēmumi uz vienu izlīdzināmo vienību valstī;

  Ii — vērtētie ieņēmumi uz vienu izlīdzināmo vienību attiecīgajai pašvaldībai;

  Imax — augstākie vērtētie ieņēmumi uz vienu izlīdzināmo vienību valstī;

  D — valsts budžeta dotācija kopā;

  N — izlīdzināmo vienību skaits visās pašvaldībās kopā.

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.