(8) Gada pārskata sagatavošanas kārtība

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūlijs, 08:08
  Tiesību akts ir zaudējis spēku.

  Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumus Nr. 652 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība".
  Ministru kabineta noteikumi Nr.344

  Rīgā 2018. gada 19. jūnijā (prot. Nr.29 4.§)
  Gada pārskata sagatavošanas kārtība
  Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un
  finanšu vadību 30. panta 1.1 daļu
  1. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

  1.1. budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes (turpmāk – iestāde) sagatavo gada pārskatu;

  1.2. Valsts kase papildus šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minētajam pārskatam sagatavo ikgadējo pārskatu par valsts budžeta finanšu uzskaiti;

  1.3. Valsts ieņēmumu dienests papildus šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minētajam pārskatam sagatavo ikgadējo pārskatu par šā dienesta administrētajiem nodokļiem, nodevām un citiem tā administrētajiem uz valsts budžetu attiecināmiem maksājumiem.

  2. Noteikumus piemēro Likuma par budžetu un finanšu vadību 30. panta trešajā daļā minēto subjektu konsolidēto gada pārskatu vai gada pārskatu sagatavošanai.

  3. Noteikumos lietoti šādi termini:

  3.1. atsevišķais iestādes gada pārskats – pārskats, kurā norādīts iestādes finanšu pārskats un līdzdalība kapitālsabiedrību kapitālā atbilstoši pašu kapitāla metodei;

  3.2. bilances datums – pārskata gada pēdējā kalendāra diena jeb 31. decembris;

  3.3. būtiskuma līmenis – absolūta vai relatīva vērtība, sākot ar kuru budžeta iestādes finanšu pārskatā sniegtā informācija var ietekmēt finanšu pārskata lietotāju viedokli un pieņemtos lēmumus par attiecīgās budžeta iestādes finansiālo darbību. Būtiskums ir atkarīgs no attiecīgā posteņa vai kļūdas lieluma un rakstura, ņemot vērā informācijas nesniegšanas vai nepareizās norādīšanas konkrētos apstākļus;

  3.4. darbības turpināšanas princips – pārskata sagatavošanas princips, saskaņā ar kuru pārskatā aktīvus un saistības norāda, pieņemot, ka iestāde darbosies vai funkciju nodrošinās arī turpmāk;

  3.5. ikgadējais pārskats – pārskats par valsts budžeta finanšu uzskaiti un pārskats par Valsts ieņēmumu dienesta administrētajiem nodokļiem, nodevām un citiem tā administrētajiem uz valsts budžetu attiecināmiem maksājumiem (turpmāk arī – gada pārskats);

  3.6. konsolidētais gada pārskats – gada pārskats, kas šajos noteikumos minētajā kārtībā sagatavots kā vienas vienības gada pārskats, kurā apkopota informācija par vairākām konsolidācijā iesaistītām iestādēm, izslēdzot konsolidācijā iesaistīto iestāžu savstarpējos darījumus un atlikumus;

  3.7. kredītrisks – risks, ka finanšu instrumenta darījuma partneris radīs budžeta iestādei finanšu zaudējumus, nespējot izpildīt saistības;

  3.8. likviditātes risks – risks, ka budžeta iestādei radīsies grūtības izpildīt finanšu saistības, par kurām norēķinās ar naudas līdzekļiem vai citiem finanšu aktīviem;

  3.9. ministrija – šo noteikumu izpratnē – ministrijas un centrālās valsts iestādes;

  3.10. naudas plūsmas princips – grāmatvedības uzskaites princips, saskaņā ar kuru darījumus un citus notikumus atzīst tad, kad tiek samaksāta vai saņemta nauda par tiem;

  3.11. naudas plūsmas tiešā metode – pamatdarbības naudas plūsmas noteikšanas metode, saskaņā ar kuru norāda galvenās bruto saņemto naudas līdzekļu un bruto izmaksāto naudas līdzekļu grupas, izmantojot grāmatvedības reģistru datus;

  3.12. notikums pēc bilances datuma – labvēlīgs notikums (piemēram, aktīvu vērtības pieaugums vai saistību summas samazinājums) vai nelabvēlīgs notikums (piemēram, radušās vai paredzamās izmaksas vai zaudējumi, aktīvu vērtības samazinājums vai saistību summas palielināšanās), kas notiek laikposmā starp bilances datumu un datumu, kad gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu apstiprina publiskošanai;

  3.13. koriģējošs notikums pēc bilances datuma – notikums, kas sniedz pierādījumus par apstākļiem, kas pastāvējuši bilances datumā un attiecas uz pārskata gadu;

  3.14. nekoriģējošs notikums pēc bilances datuma – notikums, kas liecina par apstākļiem, kas radušies pēc bilances datuma, neattiecas uz pārskata gadu, bet nākotnē varētu būtiski ietekmēt iestādes finanšu rādītājus (piemēram, aktīvus, saistības, budžeta izpildes rezultātu);

  3.15. datums, kad pārskats apstiprināts publiskošanai – datums, kurā revidents sniedz attiecīgi atzinumu vai ziņojumu par gada pārskata sagatavošanas pareizību. Ja šāda atzinuma vai ziņojuma nav, tad tas ir datums, kad iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota persona paraksta pārskatu. Šajā datumā pārskats ir uzskatāms par pabeigtu un iesniegtu;

  3.16. pārskata datums – tā pārskata perioda pēdējā kalendāra diena, uz kuru attiecas finanšu pārskats;

  3.17. pārskata periods – laikposms, par kuru sagatavo pārskatu. Gada pārskata periods aptver saimniecisko gadu;

  3.18. revidents – Valsts kontroles amatpersona, kas sniedz atzinumu par gada pārskata sagatavošanas pareizību, zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības atbildīgais zvērināts revidents, kas sagatavo ziņojumu par gada pārskata revīziju;

  3.19. salīdzināmā informācija – informācija par iepriekšējo pārskata periodu, kuru sniedz par visiem gada pārskatā iekļautajiem posteņiem.

  2. Gada pārskats un slēguma finanšu pārskats

  4. Iestādei ir pienākums sagatavot gada pārskatu par katru pārskata gadu likuma "Par grāmatvedību" izpratnē.

  5. Gada pārskats kā vienots kopums sastāv no:

  5.1. vadības ziņojuma;

  5.2. finanšu pārskata;

  5.3. budžeta izpildes pārskata (1. pielikums).

  6. Finanšu pārskats sastāv no:

  6.1. pārskata par finansiālo stāvokli (turpmāk – bilance) (2. pielikums);

  6.2. pārskata par darbības finansiālajiem rezultātiem (3. pielikums);

  6.3. pašu kapitāla izmaiņu pārskata (4. pielikums);

  6.4. naudas plūsmas pārskata (5. pielikums);

  6.5. finanšu pārskata pielikuma. Tas sastāv no:

  6.5.1. grāmatvedības uzskaites principu apraksta;

  6.5.2. gada pārskata sagatavošanas principu apraksta;

  6.5.3. finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas apraksta;

  6.5.4. finanšu pārskata posteņu strukturizēta skaidrojuma (6. pielikums).

  7. Gada pārskats par valsts budžeta finanšu uzskaiti kā vienots kopums ietver šo noteikumu 5. punktā minētos dokumentus un apliecinājumu Valsts kasei (Finanšu ministrijai) par gada pārskatā sniegtās informācijas patiesumu (7. pielikums).

  8. Gada pārskats par Valsts ieņēmumu dienesta administrētajiem nodokļiem, nodevām un citiem tā administrētajiem uz valsts budžetu attiecināmiem maksājumiem kā vienots kopums ietver šo noteikumu 5. punktā minētos dokumentus un apliecinājumu Valsts kasei (Finanšu ministrijai) par gada pārskatā sniegtās informācijas patiesumu (7. pielikums).

  9. Valsts kase un Valsts ieņēmumu dienests nosaka šo noteikumu 1.2. un 1.3. apakšpunktā minētā pārskata sagatavošanas kārtību. Tajā ietver:

  9.1. pārskata sagatavošanas kārtību;

  9.2. vadības ziņojuma sagatavošanas kārtību;

  9.3. grāmatvedības uzskaites principu apraksta sagatavošanas kārtību;

  9.4. kārtību, kādā sniedz apliecinājumu par pārskatā sniegtās informācijas patiesumu.

  10. Iestādi reorganizējot, mainot tās padotību vai to likvidējot, sagatavo slēguma finanšu pārskatu šo noteikumu 6. punktā minētajā apjomā un iesniedz to iestādē, kas noteikta normatīvajos aktos reorganizācijas, padotības maiņas vai likvidācijas jomā.

  11. Iestādi reorganizējot vai mainot tās padotību, slēguma finanšu pārskatā norāda informāciju par atlikumiem perioda beigu datumā, kurā notiek reorganizācija vai padotības maiņa.

  12. Iestādi likvidējot, slēguma finanšu pārskatā norāda informāciju par atlikumiem perioda beigu datumā, kurā iestādi likvidē (nodošanas atlikumi), un informāciju par slēguma rezultātu (slēguma atlikumi, kas vienādi ar nulli).

  3. Ministrijas, pašvaldības vai iestādes konsolidētais gada pārskats

  13. Ministrijas konsolidētajā gada pārskatā iekļauj atsevišķo iestādes gada pārskatu un konsolidācijā iesaistīto valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu gada pārskatus.

  14. Pašvaldības konsolidētajā gada pārskatā iekļauj atsevišķo iestādes gada pārskatu, konsolidācijā iesaistīto budžeta iestāžu gada pārskatus un kopīgo iestāžu (likuma "Par pašvaldībām" izpratnē) gada pārskatus. Kopīgās iestādes gada pārskatu pašvaldības konsolidētajā pārskatā iekļauj tā pašvaldība, kurai šāds pienākums noteikts kopīgās iestādes nolikumā.

  15. Ministrijas vai pašvaldības konsolidētais gada pārskats vai gada pārskats kā vienots kopums ietver šo noteikumu 5. punktā minētos dokumentus un apliecinājumu Valsts kasei (Finanšu ministrijai) par gada pārskatā sniegtās informācijas patiesumu (7. pielikums).

  16. Iestādes finanšu pārskatu iekļauj ministrijas vai pašvaldības konsolidētajā finanšu pārskatā, sākot ar to dienu, kurā šī iestāde kļuvusi par attiecīgās ministrijas vai pašvaldības padotības iestādi. Iestādes finanšu pārskatu izslēdz no iekļaušanas ministrijas vai pašvaldības konsolidētajā finanšu pārskatā, sākot ar to dienu, kurā šī iestāde reorganizēta, mainīta tās padotība vai tā ir likvidēta.

  17. Konsolidācijā iesaistīto iestāžu gada pārskatus sagatavo uz vienu un to pašu pārskata datumu.

  18. Konsolidācijā iesaistītās iestādes ievēro ministrijas vai pašvaldības vienoto grāmatvedības uzskaites kārtību un kontu plānu.

  19. Ministrija vai pašvaldība nosaka gada pārskata sagatavošanas kārtību. Tajā ietver:

  19.1. konsolidētā gada pārskata sagatavošanas kārtību;

  19.2. konsolidācijā iesaistītajām iestādēm:

  19.2.1. gada pārskata apjomu un informāciju, kas sniedzama papildus šajos noteikumos paredzētajām ziņām;

  19.2.2. gada pārskata iesniegšanas termiņus;

  19.2.3. vadības ziņojuma sagatavošanas kārtību;

  19.2.4. grāmatvedības uzskaites principu apraksta sagatavošanas kārtību;

  19.2.5. kārtību, kādā augstākai iestādei sniedzams apliecinājums par gada pārskatā sniegtās informācijas patiesumu;

  19.2.6. kārtību, kādā sniedzama informācija par koriģējošiem un nekoriģējošiem notikumiem pēc bilances datuma pēc attiecīgās iestādes, ministrijas vai pašvaldības konsolidētā pārskata apstiprināšanas publiskošanai.

  20. Konsolidētajam gada pārskatam veido:

  20.1. kopsavilkumu, kas aptver vienādu posteņu summēšanu;

  20.2. konsolidācijas posteņu izklāstu, kurā norāda posteni un summu, kuru konsolidē;

  20.3. konsolidēto pārskatu, kas aptver kopsavilkuma un konsolidācijas posteņu izklāsta datu summēšanu.

  21. Konsolidācijā iesaistīto iestāžu gada pārskatus apvieno šādā kārtībā:

  21.1. apvieno konsolidācijā iesaistīto iestāžu gada pārskatā attiecīgajos posteņos norādītās aktīvu, saistību, pašu kapitāla, ieņēmumu un izdevumu (izmaksu) summas;

  21.2. iestāde, kas veic konsolidāciju, koriģē iestāžu gada pārskatus, kuros piemērotas atšķirīgas grāmatvedības uzskaites metodes un atšķirīgi novērtēšanas principi. Par korekciju summu attiecīgi palielina vai samazina augstākās iestādes bilances posteņu vērtību un koriģē attiecīgos posteņus;

  21.3. pilnībā izslēdz konsolidācijā iesaistīto iestāžu savstarpējo darījumu rezultātu (ieņēmumu un izdevumu koriģēšana) un atbilstošo bilances posteņu summas;

  21.4. koriģē gada pārskatu par iestāžu koriģējošiem notikumiem pēc bilances datuma.

  22. Konsolidācija aptver visus finanšu pārskata posteņus.

  23. Iestāde, kas veic gada pārskata konsolidāciju, konsolidētajā gada pārskatā iekļauj Valsts drošības iestāžu likumā minētās valsts drošības iestādes finanšu pārskata datus bez izklāsta. Iestāde, kas veic konsolidāciju, un Valsts kase saskaņo datu norādīšanu ministrijas konsolidētajā finanšu pārskatā.

  24. Finanšu ministrijas konsolidētajā pārskatā neiekļauj šo noteikumu 1.2. un 1.3. apakšpunktā minētos pārskatus. 

  25. Sagatavojot konsolidēto budžeta izpildes pārskatu, par pamatu ņem katras iestādes iesniegto budžeta izpildes pārskatu:

  25.1. budžeta izpildes pārskatu konsolidē pa budžeta veidiem, apvienojot attiecīgos ieņēmumu un izdevumu posteņus un izslēdzot visus transfertus un savstarpējos maksājumus, kurus viena iestāde ir pārskaitījusi citai attiecīgā budžeta veida konsolidācijā iesaistītajai iestādei;

  25.2. ministrija konsolidētajā budžeta izpildes pārskatā ietver 62. resora "Mērķdotācijas pašvaldībām" attiecīgās programmas (apakšprogrammas), 64. resora "Dotācija pašvaldībām" attiecīgās programmas (apakšprogrammas) un 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" attiecīgās programmas (apakšprogrammas) datus.

  26. Iestāde, kas veic konsolidāciju, nodrošina konsolidācijā iesaistīto iestāžu gada pārskata atbilstības pārbaudi atbilstoši šo noteikumu prasībām (tai skaitā prasībām attiecībā uz vadības ziņojumu, gada pārskata sagatavošanas principu aprakstu un finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas aprakstu).

  4. Gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas un iesniegšanas termiņi

  27. Iestādes iesniedz gada pārskatu iestādei, kas veic konsolidāciju, tās noteiktajos termiņos.

  28. Publiskās aģentūras, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes un kopīgās iestādes (likuma "Par pašvaldībām" izpratnē) gada pārskatu iesniedz iestādei, kas veic konsolidāciju, tās noteiktajos termiņos.

  29. Valsts kase šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minēto pārskatu sagatavo Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā termiņā.

  30. Valsts ieņēmumu dienests šo noteikumu 1.3. apakšpunktā minēto pārskatu sagatavo un iesniedz Valsts kasē Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā termiņā.

  31. Ministrijas un pašvaldības konsolidēto gada pārskatu vai gada pārskatu iesniedz Valsts kasē Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā termiņā.

  5. Gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošana, parakstīšana, apstiprināšana publicēšanai un iesniegšana

  32. Gada pārskata sagatavošanai, pārbaudei (datu savstarpējās atbilstības pārbaude atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta iestāžu grāmatvedības un budžetu klasifikācijas jomā), parakstīšanai un iesniegšanai lieto ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmu (turpmāk – ePārskati) atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu.

  33. Gada pārskatu paraksta vai apstiprina ar ePārskatu autentifikācijas rīkiem vai drošu elektronisko parakstu.

  34. Gada pārskatu paraksta:

  34.1. iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota persona;

  34.2. atbildīgais finanšu darbinieks vai tā persona (piemēram, grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzēja atbildīgā persona), kas atbildīga par gada pārskata sagatavošanu.

  35. Revidents ePārskatos pārbauda un apstiprina, ka gada pārskats vai konsolidētais gada pārskats (izņemot apliecinājumu Valsts kasei (Finanšu ministrijai)) atbilst tam gada pārskatam vai konsolidētajam gada pārskatam, par kuru revidents sniedzis attiecīgi atzinumu vai ziņojumu.

  36. Ministrijas vai pašvaldības konsolidētais gada pārskats ir iesniegts datumā, kad revidents ir veicis šo noteikumu 35. punktā minētās darbības. 

  37. Šo noteikumu 1.2. un 1.3. apakšpunktā minētais pārskats ir iesniegts datumā, kad iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota persona ir parakstījusi pārskatu.

  38. Valsts kase katru gadu 1. jūlijā Valsts kases tīmekļvietnē publicē valsts budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, ministrijas un pašvaldības gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu.

  39. Ja iestāde ievērojusi šo noteikumu prasības, Valsts kase nodrošina ePārskatu sistēmā iesniegtā gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata lietas iesniegšanu Latvijas Nacionālajā arhīvā.

  6. Konsolidētā gada pārskata vai gada pārskata labošana pēc datuma, kad pārskats apstiprināts publiskošanai

  40. Ja Valsts kase konstatē nepilnības, datu neatbilstību vai kļūdas:

  40.1. ministrijas vai pašvaldības gada pārskatā vai konsolidētajā gada pārskatā pēc revidenta atzinuma vai ziņojuma saņemšanas un datu apstiprināšanas ePārskatos, tad:

  40.1.1. pārskatu nodod labošanai ministrijai vai pašvaldībai;

  40.1.2. ministrija vai pašvaldība pārskatu nodod labošanai tām konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, kuru pārskatos ir konstatētas kļūdas;

  40.1.3. iestādes veic labojumus pārskatos, pārbauda un atkārtoti tos elektroniski paraksta;

  40.1.4. ministrija vai pašvaldība atkārtoti sagatavo, pārbauda un elektroniski paraksta pārskatu, informējot par to revidentu;

  40.1.5. revidents saskaņo datus precizētajā pārskatā un, ja nepieciešams, sniedz atkārtotu atzinumu vai ziņojumu elektroniska dokumenta veidā un augšupielādē to ePārskatos;

  40.2. šo noteikumu 1.2. un 1.3. apakšpunktā minētajā pārskatā pēc šo noteikumu 37. punktā minētā datuma, tad:

  40.2.1. to nodod labošanai attiecīgajai iestādei;

  40.2.2. iestāde veic labojumus pārskatā, pārbauda un atkārtoti to elektroniski paraksta.

  41. Valsts kasei, apkopojot informāciju un veicot konsolidāciju saimnieciskā gada pārskata par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem sagatavošanas laikā, ir tiesības pieprasīt papildu un precizējošu informāciju (tai skaitā detalizētus aprēķinus un aprēķinu pamatojumu) par gada pārskatā sniegto informāciju, lai saimnieciskā gada pārskata lietotāji gūtu detalizētāku izpratni par pārskatā iekļauto informāciju.

  7. Gada pārskata sagatavošana
  7.1. Gada pārskata sagatavošanas vispārīgie principi

  42. Finanšu pārskatu sagatavo atbilstoši likumam "Par grāmatvedību", Likumam par budžetu un finanšu vadību un citiem grāmatvedību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

  43. Gada pārskatu sagatavo saskaņā ar:

  43.1. uzkrāšanas principu un naudas plūsmas principu;

  43.2. darbības turpināšanas principu;

  43.3. grāmatvedības uzskaites datiem, kurus klasificē atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaites un budžetu klasifikācijas jomā.

  44. Gada pārskata finanšu un nefinanšu informāciju sagatavo, ievērojot šādas kvalitātes pazīmes:

  44.1. patiesums – iekļautā informācija ir pilnīga un neitrāla (objektīva), un tajā nav būtisku kļūdu, lai informācijas lietotāji var paļauties, ka ir norādīta visa informācija, kas bija jānorāda, vai ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka šāda informācija tiks norādīta. Pieņemot lēmumus par novērtējumu, ievēro piesardzības principu, lai aktīvus un ieņēmumus nenovērtētu par augstu, bet saistības un izdevumus – par zemu;

  44.2. nozīmīgums – informācija ir nozīmīga, ja tās nenorādīšana vai neprecīza norādīšana var ietekmēt gada pārskata lietotāju lēmumus, kuri pieņemti, pamatojoties uz šo informāciju. Šāda informācija apstiprina vai maina pagātnes vai tagadnes pieņēmumus un novērtējumus un atklāj iestādes plānoto darbību, mērķus, resursu avotus un izdevumus;

  44.3. saprotamība – informāciju norāda tā, lai gada pārskata lietotāji izprastu, kā konkrēti darījumi vai notikumi ietekmē iestādes finansiālo stāvokli vai darbības finansiālos rezultātus pārskata gadā vai nākotnē;

  44.4. savlaicīgums – informācijas sniegšanas termiņš nodrošina iespēju to izmantot, izvērtējot pagātnes, tagadnes vai nākotnes notikumus, apstiprinot vai mainot iepriekšējos pieņēmumus un novērtējumus;

  44.5. salīdzināmība – nodrošina iespēju identificēt līdzības un atšķirības starp diviem apstākļu kopumiem. Grāmatvedības uzskaites principus lieto konsekventi. Posteņu uzskaitījums un klasifikācija visos pārskata periodos ir vienāda, izņemot gadījumu, ja posteņu uzskaitījuma un klasifikācijas maiņa ir paredzēta normatīvajos aktos budžeta un finanšu jomā. Savstarpēji salīdzināmi dati atbilst cits citam dažādos pārskatos un to pielikumos, tai skaitā dati, kas norādīti šo noteikumu 8. nodaļā minētajos gada slēguma inventarizācijas dokumentos par prasību, saistību un darījumu salīdzināšanu starp vispārējās valdības sektora struktūrām (izņemot šo struktūru kontrolētas un finansētas komercsabiedrības (to sarakstu nodrošina Centrālā statistikas pārvalde), speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes, kā arī Valsts drošības iestāžu likumā minētās valsts drošības iestādes);

  44.6. pārbaudāmība – nodrošina, ka grāmatvedības jautājumos kvalificēta trešā persona, veicot informācijas pārbaudi vai šīs informācijas atkārtotu sagatavošanu, nonāktu pie tāda paša secinājuma, pie kāda nonākusi iestāde, sagatavojot gada pārskatu.

  45. Finanšu pārskata pielikumā salīdzināmo informāciju sniedz arī aprakstošā veidā, ja tas ir svarīgi pārskata perioda finanšu pārskatu izpratnei. Šādu informāciju turpina atklāt arī pārskata periodā, norādot pasākumus, kas veikti pārskata periodā attiecībā uz minēto gadījumu (piemēram, pārskata periodā norāda informāciju par juridisku strīdu, kura iznākums iepriekšējā pārskata periodā vēl nebija skaidrs un kurš vēl jārisina. Lietotājiem var noderēt informācija par to, ka iepriekšējā pārskata periodā ir pastāvējusi šāda nenoteiktība, un par pasākumiem, kas veikti pārskata periodā, lai noskaidrotu šo nenoteiktību un to novērstu).

  46. Gada pārskats ir nepārprotami identificējams, un tajā esošā informācija neatšķiras no tādas pašas informācijas citā pārskatā. Minēto informāciju norāda skaidri un, ja nepieciešams, atkārto, lai nodrošinātu tās pareizu izpratni.

  47. Gada pārskatu sagatavo valsts valodā.

  48. Gada pārskatā par vērtības mēru lieto euro un skaitļus noapaļo līdz veseliem skaitļiem (euro).

  49. Gada pārskatā informāciju sniedz, ņemot vērā būtiskumu un līdzsvaru starp informācijas sagatavošanas izmaksām un ieguvumu no šīs informācijas sniegšanas.

  50. Posteņus, kas ir būtiski pēc rakstura, satura vai apmēra, norāda atbilstoši šo noteikumu pielikumos minētajām prasībām.

  51. Aktīvus un saistības, kā arī ieņēmumus un izdevumus norāda atsevišķi, savstarpēji neizslēdzot, ja vien šajos noteikumos nav noteikts citādi.

  52. Posteni, kurā nav skaitļa, norāda tikai tad, ja iepriekšējā gada pārskatā ir bijis attiecīgs postenis ar skaitli.

  53. Salīdzināmo informāciju nenorāda, ja gada pārskatu iesniedz pirmo reizi.

  7.2. Gada pārskata vispārīgā informācija

  54. Gada pārskatā norāda šādu vispārīgu informāciju:

  54.1. iestādes nosaukums, kā arī citas ziņas un apzīmējumi iestādes identificēšanai;

  54.2. informācija par to, vai gada pārskats ir vienas atsevišķas iestādes vai vairāku iestāžu pārskatu kopsavilkums;

  54.3. konsolidācijā iesaistītās iestādes norāda ministrijas vai pašvaldības nosaukumu, kuras konsolidētajā pārskatā ir ietverta informāciju par tām;

  54.4. datums vai periods atbilstoši attiecīgajai gada pārskata sastāvdaļai;

  54.5. skaitļu precizitātes pakāpe. Datus norāda veselos skaitļos, bez decimāldaļām.

  55. Ārvalstu valūtā izteiktu monetāro posteņu atlikumu vai citu informāciju pārskata perioda beigās pārrēķina euro atbilstoši likumā "Par grāmatvedību" noteiktajam grāmatvedībā izmantojamam ārvalstu valūtas kursam, kas ir spēkā bilances datumā (dienas beigās).

  56. Ja pārskata periodā notiek iestāžu reorganizācija, padotības maiņa vai publisko aģentūru izveide vai likvidācija, neveic izmaiņas finanšu pārskata atlikumos gada sākumā, bet norāda atlikumus kā kārtējā perioda darījumu bez atlīdzības.

  7.3. Vadības ziņojums

  57. Vadības ziņojumā sniedz informāciju par iestādes darbību pārskata gadā un plānoto darbību turpmākajos gados, kā arī informāciju par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem iestāde saskaras.

  58. Vadības ziņojumā sniedz informāciju par:

  58.1. normatīvajiem aktiem, kas regulē iestādes pamatdarbību (piemēram, tiešās valsts pārvaldes iestādes norāda Ministru kabineta apstiprinātu iestādes nolikumu, pastarpinātās pārvaldes iestādes norāda apstiprinātu iestādes nolikumu);

  58.2. iestādes galvenajām funkcijām (piemēram, atbilstoši iestādes nolikumam);

  58.3. iestādes darbības laiku, ja tas ir ierobežots (piemēram, ja iestāde izveidota uz konkrētu laikposmu vai konkrēta uzdevuma izpildei);

  58.4. galvenajiem notikumiem, kas ietekmējuši iestādes darbību pārskata gadā (piemēram, nozīmīga ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēta projekta uzsākšana vai noslēgšana, pieņemts tiesību akts par izmaiņām iestādes funkcijās);

  58.5. būtiskām pārmaiņām iestādes darbībā (piemēram, jaunu funkciju izpildes uzsākšana vai izbeigšana);

  58.6. paredzamiem notikumiem, kas varētu būtiski ietekmēt iestādes darbību nākotnē (piemēram, plānota iestādes reorganizācija vai likvidācija, funkciju nodošana);

  58.7. būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem iestāde saskaras (piemēram, tiesvedība, finansējuma pieejamība (izņemot asignējumus no vispārējiem ieņēmumiem));

  58.8. pētniecības un attīstības darbiem (piemēram, attiecībā uz nemateriālo ieguldījumu izveidošanu);

  58.9. finanšu instrumentu izmantošanu un finanšu risku vadības mērķiem, ja tas ir būtiski iestādes aktīvu, saistību un finansiālā stāvokļa novērtēšanai (piemēram, aizņēmumi pamatdarbības finansēšanai);

  58.10. citiem publiski pieejamiem dokumentiem par iestādes darbību pārskata gadā (piemēram, publiskie gada pārskati).

  7.4. Bilance

  59. Bilance (2. pielikums) ir pārskats, kas noteiktā datumā parāda budžeta iestādes aktīvu, saistību un pašu kapitāla apmēru. Bilances aktīvā ir sadaļas "Ilgtermiņa ieguldījumi" un "Apgrozāmie līdzekļi", pasīvā – sadaļas "Pašu kapitāls", "Uzkrājumi" un "Saistības".

  60. Bilances aktīva kopsumma ir vienāda ar bilances pasīva kopsummu.

  61. Nemateriālos ieguldījumus, pamatlīdzekļus un ieguldījuma īpašumus bilancē norāda atlikušajā vērtībā, ko aprēķina, no sākotnējās vērtības atskaitot nolietojumu (amortizāciju) un vērtības samazinājumu.

  62. Bioloģiskos aktīvus, kurus paredzēts izmantot lauksaimnieciskajā darbībā, bilancē norāda patiesajā vai kadastrālajā vērtībā.

  63. Ilgtermiņa un īstermiņa prasības, finanšu ieguldījumus, kuriem aprēķināts vērtības samazinājums, samaksātos avansus un nākamo periodu izdevumus bilancē norāda neto vērtībā, ko aprēķina, no uzskaites vērtības atskaitot vērtības samazinājumu.

  64. Finanšu instrumentus bilancē norāda šādā vērtībā:

  64.1. prasības un aizdevumus, kā arī līdz termiņa beigām turētus ieguldījumus – neto vērtībā, ko aprēķina, no amortizētās vērtības atskaitot vērtības samazinājumu;

  64.2. patiesajā vērtībā novērtētus finanšu aktīvus un finanšu saistības, kuru vērtības izmaiņas atzītas pārskata perioda ieņēmumos vai izdevumos, – patiesajā vērtībā;

  64.3. patiesajā vērtībā novērtētus pārdošanai pieejamus finanšu instrumentus – neto vērtībā, ko aprēķina, no patiesās vērtības atskaitot vērtības samazinājumu;

  64.4. izmaksu vērtībā novērtētus pārdošanai pieejamus finanšu instrumentus – neto vērtībā, ko aprēķina, no izmaksu vērtības atskaitot vērtības samazinājumu;

  64.5. pārējās finanšu saistības (izņemot finanšu garantiju līgumus) –amortizētajā vērtībā.

  65. Krājumus (ieskaitot avansa maksājumus par krājumiem) norāda atlikušajā vērtībā, ko aprēķina, no sākotnējās vērtības atskaitot vērtības samazinājumu.

  66. Uzkrājumus bilancē norāda pienākuma izpildei nepieciešamo resursu visticamākās aplēses pašreizējā vērtībā.

  67. Saistības (izņemot finanšu instrumentus) bilancē norāda amortizētajā vērtībā.

  68. Pārskatā norāda tās piezīmes numuru, kurā sniegts bilances posteņa skaidrojums. Ja finanšu pārskata posteņu skaidrojums aptver vairāku pārskatu posteņus, pārskatā norāda šo noteikumu 116. punktā minēto visaptverošās piezīmes numuru.

  7.5. Notikumi pēc bilances datuma

  69. Koriģējošus notikumus pēc bilances datuma finanšu pārskatā norāda, koriģējot posteņos iekļautās summas vai iekļaujot jaunus posteņus. Finanšu pārskatā norāda vismaz šādus koriģējošos notikumus pēc bilances datuma:

  69.1. izmaiņas tiesvedības virzībā (piemēram, stājies spēkā tiesas nolēmums, kas apstiprina budžeta iestādes pienākumu bilances datumā);

  69.2. informācijas saņemšana pēc bilances datuma, kas liecina, ka aktīva vērtība bilances datumā bija samazinājusies;

  69.3. izmaksu noteikšana pēc bilances datuma tiem aktīviem, kas iegādāti pirms bilances datuma;

  69.4. būtisku kļūdu konstatēšana, kas liecina, ka finanšu pārskati nav sagatavoti pareizi;

  69.5. citi koriģējoši notikumi pēc bilances datuma.

  70. Finanšu pārskatā norāda informāciju par nekoriģējošiem notikumiem pēc bilances datuma – to būtību un paredzamajām finansiālajām sekām – vai apraksta, kādēļ nebija iespējams aplēst paredzamās finansiālās sekas. Finanšu pārskatā atklāj informāciju vismaz par šādiem nekoriģējošiem notikumiem pēc bilances datuma:

  70.1. būtisks īpašuma vērtības samazinājums, ja samazinājums nav saistīts ar īpašuma stāvokli bilances datumā, bet to ir izraisījuši apstākļi pēc bilances datuma (piemēram, ēkas bojāeja ugunsgrēkā pēc bilances datuma);

  70.2. iegūta vai atsavināta kapitālsabiedrība, saņemta vai nodota padotības iestāde, nodota vai deleģēta iestādes funkcija (piemēram, ārpakalpojuma sniedzējam);

  70.3. veikti ilgtermiņa aktīvu iegādes vai atsavināšanas darījumi;

  70.4. tādu normatīvo aktu stāšanās spēkā, kas paredz aizdevumu dzēšanu;

  70.5. būtiskas ārvalstu valūtas kursa izmaiņas vai būtiskas aktīva vai pasīva posteņa vērtības izmaiņas valūtas kursa izmaiņu ietekmē;

  70.6. būtiskas apņemšanās vai iespējamo saistību uzņemšanās (piemēram, galvojumu vai aizdevumu izsniegšana pēc bilances datuma, Saeimas un Ministru kabineta lēmumi, kuros paredzēti tādi notikumi, kuru dēļ pārskata gadam sekojošajā saimnieciskajā gadā varētu mainīties valsts saistību struktūra un apmērs);

  70.7. būtiskas tiesvedības uzsākšana par tādu notikumu, kas radās pēc bilances datuma;

  70.8. būtiskas izmaiņas tiesvedības virzībā;

  70.9. citi nekoriģējoši notikumi pēc bilances datuma. 

  71. Ja nekoriģējošs notikums pēc bilances datuma ir iestājies pēc iestādes gada pārskata apstiprināšanas publiskošanai, iestāde par attiecīgo notikumu sniedz informāciju tai iestādei, kas veic konsolidāciju un izvērtē notikuma būtiskumu (ja ir zināma aplēse) un nozīmīgumu (ja nav zināma aplēse). Iestāde, kas veic konsolidāciju, būtiskus un nozīmīgus nekoriģējošus notikumus pēc bilances datuma iekļauj konsolidētajā gada pārskatā šo noteikumu 20.2. apakšpunktā minētajā līmenī, ja attiecīgais konsolidētais gada pārskats vēl nav apstiprināts publiskošanai. Būtiskuma līmeni nosaka saskaņā ar Valsts kases tīmekļvietnē publicēto informāciju kārtējam gadam. Ja nekoriģējošam notikumam pēc bilances datuma nebija iespējams aplēst paredzamo finansiālo ietekmi, tad novērtē, vai notikums ir nozīmīgs ministrijai vai pašvaldībai.

  72. Ja koriģējošs notikums pēc bilances datuma ir iestājies pēc iestādes gada pārskata apstiprināšanas publiskošanai, iestāde par attiecīgo notikumu sniedz informāciju tai iestādei, kas veic konsolidāciju. Iestāde, kas veic konsolidāciju, būtiskus koriģējošus notikumus pēc bilances datuma iekļauj konsolidētajā gada pārskatā šo noteikumu 20.2. apakšpunktā minētajā dokumentā, ja attiecīgais konsolidētais gada pārskats vēl nav apstiprināts publiskošanai.

  73. Šo noteikumu 71. un 72. punktā minēto informāciju sniedz atbilstoši šo noteikumu 6. pielikuma V10. piezīmē minētajai struktūrai.

  74. Valsts kase un Valsts ieņēmumu dienests šo noteikumu 1.2. un 1.3. apakšpunktā minētajā pārskatā iekļauj koriģējošos notikumus un finanšu pārskatā norāda informāciju par nekoriģējošiem notikumiem pēc bilances datuma līdz pārskata parakstīšanas datumam. Par būtiskiem koriģējošiem un būtiskiem un nozīmīgiem nekoriģējošiem notikumiem pēc bilances datuma par laikposmu no pārskata parakstīšanas datuma līdz pārskata gadam sekojošā saimnieciskā gada 10. augustam iestāde informē Valsts kasi, un Valsts kase un Valsts ieņēmumu dienests rīkojas šo noteikumu 40.2. apakšpunktā minētajā kārtībā.

  75. Ja pēc ministrijas vai pašvaldības konsolidētā gada pārskata apstiprināšanas publiskošanai ir iestājies koriģējošs vai nekoriģējošs notikums, ministrija vai pašvaldība līdz pārskata gadam sekojošā saimnieciskā gada 10. augustam sniedz Valsts kasei informāciju par būtiskiem koriģējošiem un būtiskiem un nozīmīgiem nekoriģējošiem notikumiem pēc bilances datuma par laikposmu no datuma, kad pārskats apstiprināts publiskošanai, līdz pārskata gadam sekojošā saimnieciskā gada 9. augustam. Ja iesniegšanas diena ir brīvdiena, informāciju iesniedz nākamajā darbdienā. Būtiskuma līmeni nosaka saskaņā ar Valsts kases tīmekļvietnē publicēto informāciju kārtējam gadam. Ja nekoriģējošam notikumam pēc bilances datuma nebija iespējams aplēst paredzamo finansiālo ietekmi, tad novērtē, vai notikums ir nozīmīgs valstij.

  76. Šo noteikumu 75. punktā minēto informāciju sniedz atbilstoši šo noteikumu 6. pielikuma V10. piezīmē minētajai struktūrai.

  77. Ja attiecībā uz aizņēmumiem, kas bilances datumā klasificēti kā īstermiņa saistības, laikposmā starp pārskata datumu un datumu, kad finanšu pārskati ir apstiprināti publiskošanai, notiek turpmāk minētie notikumi, par tiem finanšu pārskatos norāda informāciju kā par nekoriģējošiem notikumiem pēc bilances datuma:

  77.1. saistību refinansēšana atbilstoši ilgtermiņa nosacījumiem;

  77.2. ilgtermiņa aizņēmuma līguma pārkāpuma novēršana;

  77.3. noslēgta tāda vienošanās par termiņa pagarinājumu ilgtermiņa aizņēmuma līguma noteikumu pārkāpumu novēršanai, kas beidzas vismaz 12 mēnešus pēc bilances datuma.

  7.6. Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem

  78. Ieņēmumus un izdevumus, kas radušies iestādes darbības rezultātā pārskata periodā, pārskatā (3. pielikums) norāda saskaņā ar uzkrāšanas principu. Pārskatā norāda arī grāmatvedības aplēšu izmaiņu, darījumu klasifikācijas maiņas un iepriekšējo pārskata periodu kļūdu labojumu ietekmi.

  79. Ieņēmumus un izdevumus pārskatā norāda pa ieņēmumu un izdevumu grupām, izņemot ieņēmumus un izdevumus, kurus norāda atsevišķā pozīcijā, savstarpēji izslēdzot, un kas radušies sakarā ar:

  79.1. finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņām, ārvalstu valūtas kursa svārstībām, atsavināšanu un izslēgšanu no uzskaites, kā arī sakarā ar pārdošanai pieejamu finanšu instrumentu pārklasifikāciju uz citu finanšu instrumentu kategoriju;

  79.2. nefinanšu aktīvu atsavināšanu. Šādā gadījumā pārskatā norāda neto vērtību – ieņēmumus (+) vai zaudējumus (–) no ilgtermiņa ieguldījumu objekta atsavināšanas, kuru aprēķina kā starpību starp izslēgtā objekta bilances vērtību un tā atsavināšanas ieņēmumiem un izdevumiem.

  80. Ieņēmumus (izņemot nodokļu ieņēmumus) un izdevumus (izņemot atalgojumu, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalstus un kompensācijas, mācību, darba un dienesta komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumus, nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumus, nolietojuma un amortizācijas izmaksas) pārskatā norāda sadalījumā pa šādiem institucionālo sektoru klasifikācijas kodiem atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā:

  80.1. sektora S130000 datus klasifikācijas pilnā apmērā;

  80.2. sektoru S110000, S120000, S140000, S150000 un S200000 datus kopsummā.

  81. Ieņēmumus vai izdevumus no finanšu instrumentiem un ieņēmumus vai izdevumus no nefinanšu aktīvu atsavināšanas norāda neto vērtībā un nenorāda sadalījumā pa institucionālajiem sektoriem.

  82. Pārskatā norāda tās piezīmes numuru, kurā sniegts pārskata par darbības finansiālajiem rezultātiem posteņu skaidrojums. Ja finanšu pārskata posteņu skaidrojums aptver vairāku pārskatu posteņus, pārskatā norāda šo noteikumu 116. punktā minēto visaptverošās piezīmes numuru.

  83. Pārskata periodā veiktos būtisku iepriekšējo pārskata periodu kļūdu labojumus norāda atsevišķā ailē tādā vērtībā, kāda attiecas uz iepriekšējo pārskata periodu. Ja kļūdu labojumi attiecas uz citiem periodiem pirms iepriekšējā pārskata perioda, tos šajā pārskatā nenorāda.

  84. Ja pārskata gadā mainīta darījumu klasifikācija, atsevišķā ailē norāda iepriekšējā pārskata perioda datu pārklasifikāciju atbilstoši pārskata gada klasifikācijai.

  7.7. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

  85. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats (4. pielikums) sniedz informāciju par budžeta iestādes neto aktīvu pieaugumu vai samazinājumu pārskata periodā un iepriekšējā pārskata periodā. Neto aktīvi ir starpība starp budžeta iestādes kopējiem aktīviem un kopējām saistībām un uzkrājumiem. Pašu kapitāls var būt gan pozitīvs, gan negatīvs.

  86. Datus norāda atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 3000 kontu grupas līmenim, detalizējot datus līdz konta numuram (izņemot 3500 kontu grupu, – to detalizē līdz trešajam kontu grupas līmenim).

  87. Pārskata periodā veiktos būtisku iepriekšējo pārskata periodu kļūdu labojumus norāda atsevišķā ailē tādā vērtībā, kāda attiecas uz iepriekšējo pārskata periodu un uz citiem periodiem pirms iepriekšējā pārskata perioda.

  7.8. Naudas plūsmas pārskats

  88. Naudas plūsmas pārskats (5. pielikums) sniedz informāciju par ienākošo naudas plūsmu avotiem, par posteņiem, kuros pārskata periodā izmaksāti naudas līdzekļi, un par naudas atlikumu pārskata datumā.

  89. Naudas plūsmas pārskatā norādītā informācija ir noderīga:

  89.1. novērtējot budžeta iestādes naudas plūsmas un darbības atbilstību tiesību aktu prasībām un regulējumam (tai skaitā apstiprinātajam budžetam);

  89.2. pieņemot lēmumus par to, vai budžeta iestādei piešķirt naudas līdzekļus un vai iesaistīties darījumos ar to.

  90. Pārskatā norāda saņemtās un izmaksātās naudas summas atbilstoši normatīvajos aktos budžetu klasifikācijas jomā noteiktajām ieņēmumu un izdevumu grupām. Procentu ieņēmumus nodala no nenodokļu ieņēmumiem un norāda atsevišķā postenī.

  91. Naudas plūsmu klasificē atbilstoši iestādes pamatdarbībai, ieguldījumu darbībai un finansēšanas darbībai. Tas ļauj novērtēt šo darbību ietekmi uz budžeta iestādes finansiālo stāvokli un naudas līdzekļu vai naudas ekvivalentu atlikumu pārskata perioda beigās.

  92. Naudas līdzekļu un naudas ekvivalentu savstarpējās izmaiņas nav uzskatāmas par naudas plūsmu, jo tās attiecas uz naudas pārvaldīšanu, nevis uz pamatdarbību, ieguldījumu un finansēšanas darbību. Naudas pārvaldīšana ietver brīvo naudas līdzekļu ieguldījumu naudas ekvivalentos (piemēram, noguldījumi, kuru sākotnējais termiņš nepārsniedz 90 dienas).

  93. Pamatdarbības naudas plūsma parāda budžeta iestādes spēju turpināt savu darbību, atmaksāt savas saistības un veikt jaunus ieguldījumus, neizmantojot ārējus finansējuma avotus. Pamatdarbības naudas plūsmā neietver naudas plūsmas, kas attiecināmas uz ieguldījumu darbību vai finansēšanas darbību.

  94. Pamatdarbības naudas plūsmā norāda darījumus, kas saistīti ar:

  94.1. budžeta iestādes sniegtajiem pakalpojumiem un piegādātajām precēm, kā arī saņemtajiem pakalpojumiem un iegādātajām precēm;

  94.2. saņemto ārvalstu finanšu palīdzību, ziedojumiem un dāvinājumiem;

  94.3. atlīdzību nodarbinātajiem;

  94.4. saņemtajiem un veiktajiem nodokļu un nodevu maksājumiem, citiem maksājumiem budžetos un transfertu maksājumiem;

  94.5. tiesvedību;

  94.6. aizdevumiem;

  94.7. atvasinātajiem finanšu instrumentiem (piemēram, standartizētiem vai nestandartizētiem nākotnes līgumiem, iespēju līgumiem un mijmaiņas līgumiem), ja tie tiek turēti tirdzniecības nolūkiem vai ir piesaistīti pamatdarbībā iekļautajiem finanšu instrumentiem;

  94.8. ieguldījuma īpašumu iegādi, izveidošanu, iznomāšanu un atsavināšanu;

  94.9. saņemtajiem maksājumiem publiskās un privātās partnerības (turpmāk – partnerība) līgumu ietvaros;

  94.10. saņemtajiem un veiktajiem maksājumiem saskaņā ar finanšu instrumentiem (līgumiem), kas tiek turēti tirdzniecības nolūkiem;

  94.11. citiem uz pamatdarbību attiecināmiem saņemtajiem un veiktajiem maksājumiem.

  95. Ieguldījumu darbības naudas plūsma parāda, cik lieli maksājumi radušies, lai iegūtu resursus, kurus budžeta iestāde paredzējusi izmantot funkciju nodrošināšanai. Par ieguldījumu darbību klasificē tikai tādus darījumus, kuru rezultātā pārskatā par iestādes finansiālo stāvokli (bilancē) tiek atzīti vai izslēgti ilgtermiņa aktīvi, kā arī īstermiņa finanšu ieguldījumi.

  96. Ieguldījumu darbības naudas plūsmā norāda šādus darījumus:

  96.1. ilgtermiņa nefinanšu aktīvu (izņemot ieguldījuma īpašumus) iegāde (tai skaitā veiktie maksājumi par kapitalizētām attīstības izmaksām un pašradītiem ilgtermiņa ieguldījumiem), avanss par šiem aktīviem un šādu aktīvu atsavināšana;

  96.2. ilgtermiņa finanšu aktīvu (piemēram, līdzdalība kapitālā un iegādātie parāda vērtspapīri) iegāde, avanss par šiem aktīviem un šādu aktīvu atsavināšana;

  96.3. darījumi ar atvasinātiem finanšu instrumentiem, ja tie ir piesaistīti ieguldījumu darbībā iekļautajiem finanšu instrumentiem;

  96.4. saņemtie maksājumi finanšu nomas līgumu ietvaros un veiktie maksājumi partnerības līgumu ietvaros;

  96.5. citi uz ieguldījumu darbību attiecināmi saņemti un veikti maksājumi.

  97. Par finansēšanas darbību uzskata darbību, kas rada izmaiņas aizņēmumu (piemēram, emitētie parāda vērtspapīri, aizņēmumi, izņemot pārsnieguma kredītus (overdraftus)) apmērā un sastāvā, kā arī darījumus ar atvasinātiem finanšu instrumentiem, ja tie piesaistīti finansēšanas darbībā iekļautajiem finanšu instrumentiem, un veiktos maksājumus finanšu nomas līguma ietvaros.

  98. Naudas plūsmu no piesaistītajiem līdzekļiem norāda par valsts budžeta finanšu uzskaites nodrošināšanai piesaistītajiem līdzekļiem (piemēram, par kapitālsabiedrību naudas plūsmu kontos Valsts kasē vai par Valsts kases pieņemtajiem garantijas depozītiem no finanšu institūcijām).

  99. Ieņēmumus (izņemot nodokļu ieņēmumus) un izdevumus (izņemot atalgojumu, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalstus un kompensācijas, mācību, darba un dienesta komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumus, nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumus) pārskatā norāda sadalījumā pa šādiem institucionālo sektoru klasifikācijas kodiem atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā:

  99.1. sektora S130000 datus klasifikācijas pilnā apmērā;

  99.2. sektoru S110000, S120000, S140000, S150000 un S200000 datus kopsummā.

  100. Lai salīdzinātu naudas līdzekļu atlikumus pārskata perioda sākumā un beigās, valūtas kursu svārstību ietekmi uz veikto vai saņemto maksājumu summu norāda atsevišķi no pamatdarbības, ieguldījumu darbības un finansēšanas darbības naudas plūsmas.

  101. Procentu ieņēmumus vai izdevumus, kā arī citus maksājumus par kapitāla izmantošanu izvērtē pēc ekonomiskās būtības un atbilstoši izvērtējumam klasificē šādi:

  101.1. procentu ieņēmumus vai izdevumus par kontu atlikumiem un overdraftu attiecina uz pamatdarbību;

  101.2. procentu ieņēmumus vai izdevumus par aizdevumiem attiecina uz pamatdarbību;

  101.3. procentu ieņēmumus vai izdevumus par preču un pakalpojumu apmaksas atlikšanu (piemēram, finanšu nomas (iznomātājam) un publiskās un privātās partnerības līgumu darījumos) attiecina uz ieguldījumu darbību;

  101.4. procentu ieņēmumus vai izdevumus par finanšu ieguldījumu (piemēram, par noguldījumu, ieguldījumu kapitālsabiedrībā vai par iegādātajiem parāda vērtspapīriem) attiecina uz ieguldījumu darbību;

  101.5. procentu ieņēmumus vai izdevumus par aizņēmumiem, emitētajiem parāda vērtspapīriem un finanšu nomu (nomniekam) attiecina uz finansēšanas darbību;

  101.6. citus procentu ieņēmumus vai izdevumus klasificē atbilstoši izvērtējumam pēc ekonomiskās būtības.

  102. Pārskatā norāda tās piezīmes numuru, kurā sniegts naudas plūsmas pārskata posteņu skaidrojums. Ja finanšu pārskata posteņu skaidrojums aptver vairāku pārskatu posteņus, pārskatā norāda šo noteikumu 116. punktā minēto visaptverošās piezīmes numuru.

  103. Pārskata periodā veiktos būtisku iepriekšējo pārskata periodu kļūdu labojumus norāda atsevišķā ailē tādā vērtībā, kāda attiecas uz iepriekšējo pārskata gadu. Ja kļūdu labojumi attiecas uz citiem gadiem pirms iepriekšējā pārskata gada, tos šajā pārskatā nenorāda.

  104. Ja pārskata gadā mainīta darījumu klasifikācija, atsevišķā ailē norāda iepriekšējā pārskata perioda datu pārklasifikāciju atbilstoši pārskata gada klasifikācijai.

  105. Iepriekšējā perioda dati atšķiras no budžeta izpildes pārskatā norādītajiem datiem, ja ir konstatētas kļūdas, kas attiecas uz iepriekšējo pārskata periodu, vai pārskata periodā ir mainīta darījumu klasifikācija un norādīšanas kārtība.

  7.9. Finanšu pārskata pielikums

  106. Finanšu pārskata pielikums satur informāciju papildus tai, kas ir sniegta pārskatā par finansiālo stāvokli, pārskatā par darbības finansiālajiem rezultātiem, pašu kapitāla izmaiņu pārskatā un naudas plūsmas pārskatā. 

  107. Finanšu pārskata pielikums sniedz skaidrojumu par pārskatos norādītajiem posteņiem vai norāda posteņu detalizētāku sadalījumu, kā arī sniedz informāciju par posteņiem, kas neatbilst normatīvajos aktos grāmatvedības uzskaites jomā noteiktajiem atzīšanas kritērijiem.

  108. Ministrijas vai pašvaldības gada pārskata konsolidācijā iesaistītās iestādes var nesagatavot grāmatvedības uzskaites principu un gada pārskata sagatavošanas principu aprakstu, ja iestāde, kas sagatavo konsolidēto gada pārskatu, nodrošina tādu iekšējās kontroles sistēmu, ar kuras palīdzību var gūt pārliecību, ka visas konsolidācijā iesaistītās iestādes nodrošina vienotu principu piemērošanu grāmatvedības uzskaitē un pārskatu sagatavošanā, un ja tas ir norādīts šo noteikumu 19. punktā minētajā gada pārskata sagatavošanas kārtībā.

  109. Grāmatvedības uzskaites principu aprakstā sniedz informāciju sadalījumā pa finanšu pārskatu posteņiem par:

  109.1. bilances posteņu klasifikāciju, sākotnējo atzīšanu un novērtēšanu, turpmāko novērtēšanu (piemēram, nolietojums (amortizācija), vērtības samazinājums), izslēgšanu no uzskaites;

  109.2. metodēm un nozīmīgiem pieņēmumiem, kas izmantoti aktīvu vai saistību (tai skaitā finanšu instrumentu) patiesās vērtības noteikšanai;

  109.3. aktīvu (tai skaitā finanšu instrumentu) vērtības samazinājuma iemesliem un aprēķināšanas metodēm;

  109.4. zembilances posteņu novērtēšanu un norādīšanu;

  109.5. izvērtējuma aprakstu par kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekmi uz valsts vai pašvaldības budžeta izdevumiem nākotnē.

  110. Papildus šo noteikumu 109. punktā minētajai informācijai grāmatvedības uzskaites principu aprakstā sniedz šādu informāciju:

  110.1. ieguldījuma īpašumu klasifikācija;

  110.2. bioloģisko aktīvu klasifikācija un vērtības samazināšanas metode;

  110.3. pazemes aktīvu sākotnējā atzīšana un vērtības samazināšanas metode;

  110.4. naudas ekvivalentu klasifikācija;

  110.5. finanšu instrumentu kategoriju apraksts un kategoriju klasifikācijas maiņas iemesli, sākotnējās vērtības un uzskaites vērtības noteikšanā izmantotie novērtēšanas principi;

  110.6. finanšu nomas un operatīvās nomas darījumu klasifikācija, novērtēšana un norādīšana finanšu pārskatā;

  110.7. uzkrājumu vērtības aprēķināšanas metodes;

  110.8. tādu ieņēmumu un izdevumu atzīšana, kas rodas no darījumiem bez atlīdzības (tai skaitā nodokļu ieņēmumi, dotācijas, transferti, saņemtā ārvalstu finanšu palīdzība, ziedojumi un dāvinājumi);

  110.9. tādu ieņēmumu un izdevumu atzīšana, kas rodas no darījumiem ar atlīdzību (tai skaitā pakalpojumu izpildes pakāpes noteikšanai piemērotā metode ieņēmumu novērtēšanai).

  111. Gada pārskata sagatavošanas principu aprakstā ieļauj vispārīgās iekšējos normatīvos aktos gada pārskata sagatavošanas jomā noteiktās prasības gada pārskata sagatavošanai un konsolidācijas veikšanai.

  112. Finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas aprakstā sniedz informāciju par kredītriska un likviditātes riska novērtēšanā lietotajiem principiem un metodēm (piemēram, kā pārvalda finanšu instrumentu (aktīvu) izpildes termiņus).

  113. Finanšu pārskata posteņu strukturizētajā skaidrojumā:

  113.1. norāda katra finanšu pārskata posteņa būtisku izmaiņu iemeslus un summu (norādot ne mazāk kā trīs būtiskus darījumus) pārskata gada laikā. Būtiskuma līmeni nosaka saskaņā ar Valsts kases tīmekļvietnē publicēto informāciju kārtējam gadam;

  113.2. skaidro finanšu pārskata posteņa izmaiņas, kas nesasniedz šo noteikumu 113.1. apakšpunktā minēto būtiskuma līmeni, ja ir noticis darījums, kas varētu ietekmēt pārskata lietotāja lēmuma pieņemšanu, pamatojoties uz sniegto informāciju, kā arī lai labāk izprastu izmaiņu būtību;

  113.3. (svītrots ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 551; sk. 150. punktu);

  113.4. citu informāciju, kas minēta šo noteikumu 6. pielikumā.

  114. Finanšu pārskata posteņu strukturizētajā skaidrojumā informāciju grupē atbilstoši finanšu pārskatos norādītajam piezīmes un visaptverošās piezīmes numuram.

  115. Ja finanšu pārskata posteņu skaidrojums aptver vairāku finanšu pārskatu posteņus, pārskatā norāda visaptverošās piezīmes numuru visos tajos finanšu pārskata posteņos, uz kuriem tā attiecas (piemēram, ja saņemtais ziedojums attiecas uz nemateriāliem ieguldījumiem un pamatlīdzekļiem, tad visaptverošās piezīmes numuru norāda abos bilances posteņos). Vienam bilances postenim var norādīt vairāku visaptverošo piezīmju numurus.

  116. Pārskatos norāda šādu visaptverošās piezīmes numuru:

  116.1. V1. piezīme "Aktīvi, kas saņemti kā ziedojumi un dāvinājumi";

  116.2. V2. piezīme "Ķīlas atsavināšanas rezultātā atzītie aktīvi";

  116.3. V3. piezīme "Finanšu noma";

  116.4. V4. piezīme "Operatīvā noma";

  116.5. V5. piezīme "Nodokļu administrēšanas rezultāts";

  116.6. V6. piezīme "Tiesvedības";

  116.7. V7. piezīme "Informācija par publiskās un privātās partnerības darījumu uzskaiti";

  116.8. V8. piezīme "Informācija par iestādes aktīvu (kapitālsabiedrību) pārvaldību";

  116.9. V9. piezīme "Finanšu instrumenti";

  116.10. V10. piezīme "Notikumi pēc bilances datuma";

  116.11. V11. piezīme "Konsolidācijas principi un summas";

  116.12. V12. piezīme "Gada sākuma salīdzināmā informācija".

  117. Valsts kase izstrādā finanšu pārskata posteņu strukturizētā skaidrojuma sagatavošanas vadlīnijas un publicē tās savā tīmekļvietnē.

  7.10. Iepriekšējo periodu kļūdu labojumu, grāmatvedības uzskaites principu un aplēšu maiņas norādīšana

  118. Iepriekšējo periodu kļūdas ir informācijas nenorādīšana vai nepareiza norādīšana gada pārskatā vienā vai vairākos iepriekšējos periodos.

  119. Iepriekšējo periodu kļūdas rodas, neizmantojot vai nepareizi izmantojot ticamu informāciju, kas bija pieejama, apstiprinot publiskošanai iepriekšējo periodu gada pārskatu. Šādas kļūdas ietver matemātiskās kļūdas, kļūdas grāmatvedības uzskaites principu piemērošanā vai faktu nepareizu interpretāciju un krāpšanos.

  120. Ja pārskata periodā ir labotas būtiskas iepriekšējo periodu kļūdas, finanšu pārskatā norāda koriģētu salīdzināmo informāciju. Iepriekšējo pārskata periodu nebūtisku kļūdu labojumus iekļauj pārskata perioda datos.

  121. Ja pārskata periodā ir mainīti grāmatvedības uzskaites principi, attiecīgo iepriekšējā pārskata perioda salīdzināmo informāciju koriģē atbilstoši normatīvajiem aktiem par grāmatvedības uzskaiti budžeta iestādēs.

  122. Ja pārskata periodā ir mainītas aplēses, finanšu pārskata pielikumā sniedz skaidrojumu par aplēses maiņas ietekmi uz bilances posteņu atlikumiem pārskata perioda beigās vai informāciju, ja šādu ietekmi nav iespējams aprēķināt.

  123. Par katru gadījumu, kad dati nav salīdzināmi vai ir veikta iepriekšējo pārskata periodu datu korekcija, sniedz skaidrojumu finanšu pārskata pielikumā.

  7.11. Budžeta izpildes pārskats

  124. Budžeta izpildes pārskatu (1. pielikums) sagatavo pēc naudas plūsmas principa šādiem budžeta veidiem:

  124.1. pamatbudžets (kods – 1);

  124.2. speciālais budžets (kods – 2);

  124.3. ziedojumi un dāvinājumi (kods – 3);

  124.4. citu budžetu līdzekļi (kods – 4).

  125. Valsts budžeta iestādes sagatavo šādus pārskatus:

  125.1. pārskatus par pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildi, kur norāda:

  125.1.1. informāciju par iestādi kopā un par katru programmu (apakšprogrammu) saskaņā ar likumu par valsts budžetu saimnieciskajam gadam (ja likumā par valsts budžetu saimnieciskajam gadam nav noteikta programma (apakšprogramma), kura bija iekļauta likumā par valsts budžetu iepriekšējam saimnieciskajam gadam, pārskata gadā iekļauj salīdzinošo informāciju par šīs programmas (apakšprogrammas) izpildi iepriekšējā pārskata gadā atbilstoši likumam par valsts budžetu iepriekšējam saimnieciskajam gadam);

  125.1.2. informāciju par ieņēmumu un izdevumu izpildi sadalījumā pa ekonomiskajām kategorijām un par finansēšanu pilnā apmērā atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā;

  125.1.3. informāciju par likuma rādītājiem likumā par valsts budžetu saimnieciskajam gadam apstiprinātajā detalizācijā;

  125.2. pārskatu par ziedojumu un dāvinājumu izpildi, kur:

  125.2.1. aizpilda ieņēmumu un finansēšanas sadaļu, norādot informāciju par iestādi kopā pilnā apmērā atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajām klasifikācijām;

  125.2.2. aizpilda izdevumu sadaļu, norādot informāciju par katru funkcionālo kategoriju un apakškategoriju sadalījumā pa ekonomiskām kategorijām pilnā apmērā atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā;

  125.2.3. norāda informāciju par plānotajiem ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas rādītājiem atbilstoši apstiprinātajām tāmēm;

  125.3. pārskatu par citu budžetu izpildi, kur norāda informāciju par ieņēmumu un izdevumu izpildi sadalījumā pa ekonomiskajām kategorijām un par finansēšanu pilnā apmērā atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā. Informāciju par plānotajiem rādītājiem nenorāda.

  126. No valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes sagatavo pārskatus par pamatdarbības izpildi un par ziedojumu un dāvinājumu izpildi, kur:

  126.1. aizpilda ieņēmumu un finansēšanas sadaļu, norādot informāciju par iestādi kopā pilnā apmērā atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajām klasifikācijām;

  126.2. aizpilda izdevumu sadaļu, norādot informāciju par katru funkcionālo kategoriju un apakškategoriju sadalījumā pa ekonomiskajām kategorijām pilnā apmērā atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā;

  126.3. norāda informāciju par plānotajiem ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas rādītājiem budžetā apstiprinātajā detalizācijā.

  127. Pašvaldības sagatavo pārskatus par pamatbudžeta, speciālā budžeta, ziedojumu un dāvinājumu un par citu budžetu izpildi, kur:

  127.1. aizpilda ieņēmumu un finansēšanas sadaļu, norādot informāciju par pašvaldību kopā pilnā apmērā atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajām klasifikācijām;

  127.2. aizpilda izdevumu sadaļu, norādot informāciju par katru funkcionālo kategoriju un apakškategoriju sadalījumā pa ekonomiskajām kategorijām pilnā apmērā atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā;

  127.3. norāda informāciju par budžeta plāna rādītājiem saistošajos noteikumos par pašvaldības budžetu apstiprinātajā detalizācijā. Datus nenorāda pārskatā par citu budžetu izpildi.

  128. Pārskatā par citu budžetu izpildi valsts budžeta iestādes un pašvaldības sniedz papildu informāciju par mērķi, kādam saņemti citu budžetu līdzekļi. Šajā pārskatā nenorāda citu budžetu līdzekļus, kas uz laiku ir iestādes glabājumā (piemēram, konkursa vai drošības nauda, sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošiem izmaksājamās pensijas).

  129. Budžeta izpildes pārskata pielikumā sniedz informāciju par:

  129.1. budžeta izstrādāšanas un klasifikācijas principiem;

  129.2. budžeta izpildi. Skaidrojumu sagatavo brīvā formā, un tajā atbilstoši iestādes vadītāja viedoklim iekļauj pārskata lietotājam noderīgu informāciju vai norāda, kur publiski ir pieejama informācija par iestādes budžeta izpildes analīzi vai sasniegtajiem darbības rezultātiem un to rezultatīvajiem rādītājiem;

  129.3. Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu, nodevu un citu tā administrēto uz valsts budžetu attiecināmo maksājumu atvieglojumu aplēšu veidošanu valsts budžeta projekta sagatavošanai un budžeta izpildes analīzei vai publiski pieejamu informāciju par šādām aplēsēm. Skaidrojumu sniedz šo noteikumu 1.3. apakšpunktā minētā iestāde.

  (MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 847 redakcijā)

  8. Kontu atlikumu un darījumu salīdzināšana

  130. Šo noteikumu 8. nodaļa attiecas uz salīdzināšanu starp vispārējās valdības sektora struktūru (izņemot šo struktūru kontrolētus un finansētus komersantus, kuru sarakstu nodrošina Centrālā statistikas pārvalde un speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes) darījuma partneriem.

  131. Šo noteikumu 8. nodaļa neattiecas uz:

  131.1. Valsts drošības iestāžu likumā minētajām valsts drošības iestādēm;

  131.2. Valsts ieņēmumu dienesta (kā sektora S130190 "Valsts budžets" struktūras) kontu atlikumiem un darījumiem ar nodokļa maksātāju, nodevas vai citu valsts budžetu ieņēmumu maksātāju par Valsts ieņēmumu dienesta administrētajiem nodokļiem, nodevām un citiem tā administrētajiem uz valsts budžetu attiecināmiem maksājumiem;

  131.3. Valsts kases (kā sektora S130190 "Valsts budžets" struktūras) valsts budžeta finanšu uzskaites kontu atlikumiem un darījumiem (izņemot šo noteikumu 134.4. apakšpunktā minēto salīdzināšanu).

  132. Gada pārskata sagatavošanas laikā salīdzina darījuma partneru kontu atlikumus pārskata perioda pēdējā dienā un darījumus (naudas un bezatlīdzības) pārskata periodā.

  133. Kontu atlikumu un darījumu salīdzināšanu (izņemot šo noteikumu 134.4. apakšpunktā minēto salīdzināšanu) var uzsākt 1. novembrī. Ja datus salīdzina laikposmā no 1. novembra līdz 31. decembrim, tad šo noteikumu 134. punktā minētajos termiņos datus precizē (papildina) atbilstoši datiem pārskata perioda beigās (31. decembrī).

  134. Laikposmā no 1. janvāra līdz 31. janvārim, izmantojot ePārskatus, elektroniski salīdzina datus par:

  134.1. prasību, nākamo periodu izdevumu, avansa maksājumu un saistību atlikumiem atbilstoši normatīvajos aktos budžeta iestāžu grāmatvedības jomā noteiktajai kontu plāna shēmai (izņemot atlikumus institucionālā sektora apakšsektora kodā S130190 "Valsts budžets") pārskata perioda beigās: veidlapa Nr. 8_SAL "Akts par savstarpējo atlikumu salīdzināšanu starp vispārējās valdības sektora partneriem" (8. pielikums):

  134.2. naudas darījumiem (izņemot darījumus (tai skaitā nodokļu maksājumus) ar valsts budžetu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus, drošības naudas un pensiju maksājumus sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošiem) pārskata periodā: veidlapa Nr. 2_SAL "Akts par savstarpējo darījumu salīdzināšanu starp vispārējās valdības sektora partneriem" (9. pielikums);

  134.3. bezatlīdzības darījumiem pārskata periodā: veidlapa Nr. 2_BEZ "Akts par savstarpējo bezatlīdzības darījumu salīdzināšanu starp vispārējās valdības sektora partneriem" (10. pielikums);

  134.4. valsts budžeta finanšu uzskaites darījumiem pārskata periodā un kontu atlikumiem pārskata perioda beigās: veidlapa Nr. SAL "Akts par savstarpējo darījumu un atlikumu salīdzināšanu ar vispārējās valdības sektora partneriem" (11. pielikums). 

  135. Salīdzināšanas izziņās norādītie konti, klasifikācijas kodi un summas atbilst gada pārskata veidlapās un finanšu pārskata pielikumā norādītajiem datiem. 

  136. Darījuma partneris atbildi uz salīdzināšanas pieprasījumu sniedz 10 dienu laikā, bet ne vēlāk kā līdz 31. janvārim.

  137. Strīda gadījumos prasību un saistību atlikumus bilancē norāda atbilstoši iestādes grāmatvedības datiem.

  138. Ja pārskata periodā notiek iestādes likvidācija, salīdzināšanu veic iestāde, kas ir likvidētās iestādes tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas un lietvedības pārņēmēja.

  139. Ja pārskata periodā notiek iestādes reorganizācija, salīdzināšanu veic iestāde, kas ir reorganizētās iestādes tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas un lietvedības pārņēmēja.

  140. Ja notiek iestādes padotības maiņa, salīdzināšanu par periodu līdz padotības maiņai veic tā augstākā iestāde, kuras padotībā bija attiecīgā iestāde, bet salīdzināšanu pēc padotības maiņas – tā augstākā iestāde, kuras padotībā iestāde ir pēc padotības maiņas.

  141. Valsts kase ne vēlāk kā līdz pārskata gadam sekojošā saimnieciskā gada 15. janvārim ePārskatos uzsāk ievadīt šo noteikumu 134.4. apakšpunktā minēto izziņu par:

  141.1. iedzīvotāju ienākuma nodokli, ievērojot likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 26. panta otro daļu;

  141.2. dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda un iemaksu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, ievērojot Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma 9. panta otro daļu;

  141.3. termiņnoguldījumu pamatsummu (valūtas vienībās un euro);

  141.4. procentu ieņēmumiem no termiņnoguldījumiem un no kontu atlikumiem (valūtas vienībās un euro);

  141.5. valsts aizdevumu un iestāžu aizņēmumu pamatsummu, procentiem, soda (nokavējuma) naudām un riska procentiem par valsts aizdevumu un iestāžu aizņēmumu (valūtas vienībās un euro);

  141.6. valsts vārdā sniegtā galvojuma atlikumu, riska procentiem un soda (nokavējuma) naudām par sniegto galvojumu (valūtas vienībās un euro);

  141.7. apkalpošanas maksām par valsts aizdevumu un iestāžu aizņēmumu un valsts vārdā sniegto galvojumu (valūtas vienībās un euro) (Valsts kase nenorāda veidlapā Nr. 8_SAL un veidlapā Nr. 2_SAL);

  141.8. ieņēmumiem, īstenojot nekustamā īpašuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu pamatparādu kapitalizāciju, ievērojot likuma "Par nodokļiem un nodevām" 24. panta trīspadsmito daļu;

  141.9. iestādes ieņēmumiem, kas saņemti no nodokļiem, valsts nodevām vai citām iemaksām valsts budžetā un kuru sadali normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic Valsts kase (Valsts kase nenorāda veidlapā Nr. 8_SAL un veidlapā Nr. 2_SAL).

  142. Abpusēji saskaņotas salīdzināšanas izziņas (izņemot šo noteikumu 134.4. apakšpunktā minēto izziņu) var labot līdz datumam, kad pārskats apstiprināts publiskošanai, ja abas puses par to savstarpēji vienojas, bet ne vēlāk kā līdz 1. martam.

  9. Noslēguma jautājumi

  143. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumus Nr. 1115 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 213. nr.; 2016, 44. nr.).

  144. Iestādes, sagatavojot gada pārskatu par 2018. gadu, piemēro Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumus Nr. 1115 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība".

  145. Šos noteikumus pirmo reizi piemēro, sagatavojot pārskatu par 2019. gadu.

  146. Sagatavojot pārskatu par 2019. gadu, tā pielikumā nenorāda salīdzinošo informāciju par iepriekšējo pārskata gadu un informāciju par grāmatvedības aplēses maiņu un tās ietekmi.

  147. Sagatavojot pārskatu par 2019. gadu, ePārskatos sniedz informāciju par kontu pārklasifikāciju atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumu Nr. 87 "Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs" 4. pielikumā minētajai struktūrai, norādot atbilstošos pārklasifikācijas skaitļus.

  148. Šo noteikumu 53. punkts neattiecas uz Valsts kasi, pirmo reizi sagatavojot šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minēto pārskatu par valsts budžeta finanšu uzskaiti saskaņā ar šiem noteikumiem.

  149. Valsts kase un Valsts ieņēmumu dienests šo noteikumu prasības attiecībā uz gada pārskatu par valsts budžeta finanšu uzskaiti un gada pārskatu par Valsts ieņēmumu dienesta administrētajiem nodokļiem, nodevām un citiem tā administrētajiem uz valsts budžetu attiecināmiem maksājumiem uzsāk piemērot, sagatavojot attiecīgo pārskatu par 2021. gadu.

  150. Šo noteikumu grozījumu attiecībā uz 113.3. apakšpunkta svītrošanu, kā arī grozījumus 6., 8., 9., 10. un 11. pielikumā piemēro 2021. gada pārskatu sagatavošanā.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 551 redakcijā)

  Ministru prezidents Māris Kučinskis

  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  1. pielikums
  Ministru kabineta
  2018. gada 19. jūnija
  noteikumiem Nr. 344

  Datu savākšanas pamatojums –
  Likuma par budžetu un finanšu vadību 30. panta 1.1 daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

  Veidlapa Nr. 2

  Budžeta izpildes pārskats

     
    Kodi
  Ministrijas, pašvaldības nosaukums   
  Iestādes nosaukums   
  Pārskata periods (gads)   
  Budžeta veids   

  (euro)

  Klasifikācijas kodsPosteņa nosaukumsLikums/plāns gadamBudžeta izpilde
  pārskata periodāsalīdzinot ariepriekšējā pārskata periodā
  apstiprinātsar izmaiņāmizmaiņas (2. – 1.)likumā/plānā gadam apstiprināto (4. – 1.)likumu/plānu gadam ar izmaiņām (4. – 2.)
  AB1234567
  I.IEŅĒMUMI KOPĀ       
  x.xGrupas nosaukums       
  xx.x.x.x.Klasifikācijas koda nosaukums       
  xx.x.x.x.Klasifikācijas koda nosaukums       
  II.IZDEVUMI KOPĀ       
  xx.xxxFunkcionālās kategorijas koda nosaukums       
  x.xEkonomiskās klasifikācijas grupas nosaukums       
  xxxxEkonomiskās klasifikācijas koda nosaukums       
  III.IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+), DEFICĪTS (–) (I. – II.)       
  IV.FINANSĒŠANA       
  FxxxxxxxxKlasifikācijas koda nosaukums       

  Valsts budžeta iestādes sniedz šādu papildu informāciju:

  AB1234567
  F20010000Naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums () vai samazinājums (+))       
  ASAtlikums pārskata perioda sākumā       
  ABAtlikums pārskata perioda beigās       
  NL MPMaksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums () vai samazinājums (+))       
  NL MP ASAtlikums pārskata perioda sākumā       
  NL MP ABAtlikums pārskata perioda beigās       
  NL AFPĀrvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums () vai samazinājums (+))       
  NL AFP ASAtlikums pārskata perioda sākumā       
  NL AFP ABAtlikums pārskata perioda beigās       
  NL AKPNaudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu izmaiņas (palielinājums () vai samazinājums (+))       
  NL AKP ASAtlikums pārskata perioda sākumā       
  NL AKP ABAtlikums pārskata perioda beigās       
  NL AIZNaudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas (palielinājums () vai samazinājums (+))       
  NL AIZ ASAtlikums pārskata perioda sākumā       
  NL AIZ ABAtlikums pārskata perioda beigās       
  SBASlēgtie budžeta asignējumi, t. sk.:       
  SBA1ES politiku instrumentu un citas ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu piešķirtie asignējumi       
  SBA2Pārējie vispārējā kārtībā piešķirtie slēgtie asignējumi       

  Pārskatā par citu budžetu izpildi sniedz šādu papildu informāciju:

  KodsMērķisPiešķirtie līdzekļiFunkcionālās kategorijas kods (xx.000)Atlikums pārskata perioda sākumāPārskata periodaAtlikums pārskata perioda beigās
  (2. + 3. – 4.)
  ieņēmumiizdevumi
  AB1C2345
  PRIV       
  PAR       

  x

  Kopā

  x

  x

      
  Iestādes vadītājs vai pilnvarota persona     
   (vārds, uzvārds)(paraksts*) (parakstīšanas datums)
  Atbildīgais finanšu darbinieks     
   (vārds, uzvārds)(paraksts*) (parakstīšanas datums)
  Revidents**     
   (vārds, uzvārds)(paraksts*) (apstiprināšanas datums)

  Piezīmes.

  1. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

  2. ** Neaizpilda par ikgadējo pārskatu.

  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  2. pielikums
  Ministru kabineta
  2018. gada 19. jūnija
  noteikumiem Nr. 344

  Datu savākšanas pamatojums –
  Likuma par budžetu un finanšu vadību 30. panta 1.1 daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

  Veidlapa Nr. 1

  Bilance

   

     
    Kodi
  Ministrijas, pašvaldības nosaukums   
  Iestādes nosaukums   
  Pārskata datums20__. gada 31. decembrī  
  Atrašanās vietas adrese 
  Pasta indekssLV-
  Tālrunis  
  E-pasts  

  (lietotā valūta)

  Konta Nr.Posteņa nosaukumsPiezīmes numursVisaptverošās piezīmes numursPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumā

  AKTĪVS

  ABCD12
  1000Ilgtermiņa ieguldījumi1.   
  1100Nemateriālie ieguldījumi1.1.   
  1110Attīstības pasākumi un programmas1.1.1.   
  1120Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības1.1.2.   
  1130Pārējie nemateriālie ieguldījumi1.1.3.   
  1140Nemateriālo ieguldījumu izveidošana1.1.4.   
  1160Derīgo izrakteņu izpēte un citi līdzīgi neražotie nemateriālie ieguldījumi1.1.6.   
  1180Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem1.1.8.   
  1200Pamatlīdzekļi1.2.   
  1210Zeme un būves1.2.1.   
  1220Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas1.2.2.   
  1230Pārējie pamatlīdzekļi1.2.3.   
  1240Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība1.2.4.   
  1250Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi1.2.5.   
  1260Bioloģiskie un pazemes aktīvi1.2.6.   
  1270Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos1.2.7.   
  1280Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem1.2.8.   
  1300Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi1.3.   
  1310Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā1.3.1.   
  1320Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā1.3.2.   
  1330Ilgtermiņa aizdevumi1.3.3.   
  1340Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros1.3.4.   
  1350Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi1.3.5.   
  1360Ilgtermiņa noguldījumi1.3.6.   
  1370Turējumā nodoti ilgtermiņa finanšu ieguldījumi1.3.7.   
  1380Avansa maksājumi par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem1.3.8.   
  1400Ilgtermiņa prasības1.4.   

  1410

  Ilgtermiņa prasības par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem (pasākumiem)1.4.1.   

  1420

  Pārējās ilgtermiņa prasības1.4.2.   
  1500Ieguldījuma īpašumi1.5.   

  1510

  Ieguldījuma īpašumi1.5.1.   

  1540

  Ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība1.5.2.   

  1550

  Turējumā nodotie ieguldījuma īpašumi1.5.3.   

  1580

  Avansa maksājumi par ieguldījuma īpašumiem1.5.4.   
  1600Bioloģiskie aktīvi lauksaimnieciskajai darbībai1.6.   

  1610

  Bioloģiskie aktīvi lauksaimnieciskajai darbībai1.6.1.   

  1680

  Avansa maksājumi par bioloģiskajiem aktīviem lauksaimnieciskajai darbībai1.6.2.   
  2000Apgrozāmie līdzekļi2.   
  2100Krājumi2.1.   
  2300Īstermiņa prasības2.3.   
  2400Nākamo periodu izdevumi un avansa maksājumi par pakalpojumiem un projektiem2.4.   
  2500Īstermiņa finanšu ieguldījumi2.5.   
  2600Naudas līdzekļi2.6.   

  I.

  BILANCE (1000 + 2000)I.   

  (lietotā valūta)

  Konta Nr.Posteņa nosaukumsPiezīmes numursVisaptverošās piezīmes numursPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumā

  PASĪVS

  ABCD12
  3000Pašu kapitāls3.   
  3300Rezerves3.3.   
  3500Budžeta izpildes rezultāti3.5.   
  3510Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts3.5.1.   
  3520Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts3.5.2.   
  4000Uzkrājumi4.   
  5000Saistības5.   
  5100Ilgtermiņa saistības5.1.   
  5110Ilgtermiņa aizņēmumi5.1.1.   
  5130Ilgtermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem5.1.3.   
  5140Ilgtermiņa uzkrātās saistības5.1.4.   
  5150Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansa maksājumi5.1.5.   
  5160Emitēto obligāciju un citu parāda vērtspapīru ilgtermiņa daļa5.1.6.   
  5170Saņemtie ilgtermiņa noguldījumi5.1.7.   
  5190Pārējās ilgtermiņa saistības5.1.9.   
  5200Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa5.2.   
  5300Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem5.3.   
  5400Īstermiņa uzkrātās saistības5.4.   
  5500Valsts budžeta finanšu uzskaites īstermiņa saistības5.5.   
  5600Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus)5.6.   
  5700Saistības par nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem5.7.   
  5800Pārējās īstermiņa saistības5.8.   
  5900Nākamo periodu ieņēmumi, saņemtie avansa maksājumi un transferti5.9.   

  I.

  BILANCE (3000 + 4000 + 5000)I.   

  (lietotā valūta)

  KodsPosteņa nosaukumsPiezīmes numursVisaptverošās piezīmes numursPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumā

  ZEMBILANCE

  ABCD12
  0100Nomātie aktīvi0.1.   
  9100Zembilances aktīvi9.1.   
  9110Iespējamie aktīvi9.1.1.   
  9120Paziņotās dividendes un saņemamie maksājumi par kapitāla daļu izmantošanu9.1.2.   
  9130Aprēķinātie līgumsodi, naudas sodi, soda naudas un kavējuma naudas9.1.3.   
  9140Prasības par prettiesiski atsavinātiem aktīviem9.1.4.   
  9190Citi zembilances aktīvi9.1.9.   
  9500Zembilances pasīvi9.5.   
  9510Nākotnes saistības saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem9.5.1.   
  9520Nākotnes saistības saskaņā ar līgumiem un vadības lēmumiem par ilgtermiņa ieguldījumu iegādi un izveidošanu, izņemot tos, kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem9.5.2.   
  9530Nākotnes saistības saskaņā ar līgumiem un vadības lēmumiem par preču un pakalpojumu iegādi, izņemot tos, kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem un nomu9.5.3.   
  9540Saņemtie, bet neapmaksātie avansa attaisnojuma dokumenti9.5.4.   
  9550Nākotnes nomas maksājumi9.5.5.   
  9560Izsniegtie galvojumi9.5.6.   
  9590Citas zembilances saistības9.5.9.   
  Iestādes vadītājs vai pilnvarota persona     
   (vārds, uzvārds)(paraksts*) (parakstīšanas datums)
  Atbildīgais finanšu darbinieks     
   (vārds, uzvārds)(paraksts*) (parakstīšanas datums)
  Revidents**     
   (vārds, uzvārds)(paraksts*) (apstiprināšanas datums)

  Piezīmes.

  1. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

  2. ** Neaizpilda par ikgadējo pārskatu.

  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  3. pielikums
  Ministru kabineta
  2018. gada 19. jūnija
  noteikumiem Nr. 344

  Datu savākšanas pamatojums –
  Likuma par budžetu un finanšu vadību 30. panta 1.1 daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

  Veidlapa Nr. FD

  Pārskats par darbības
  finansiālajiem rezultātiem

   

     
    Kodi
  Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums   
  Iestādes nosaukums   
  Pārskata periods (gads)   

  (lietotā valūta)

  Kods/
  piezīmes numurs
  Posteņa nosaukums vai darījuma aprakstsVisaptverošās piezīmes numursPārskata periodāIepriekšējā pārskata periodā
  izpildet. sk. iepriekšējo periodu nebūtiskās kļūdas (+,–)izpildeklasifikācijas maiņa (+,–)būtisku kļūdu labojumi pārskata gadākopā (3. + 4. + 5.)
  ABC123456
  A1Ieņēmumi (A11 līdz A19 rindas summa)       
  A11Nodokļu ieņēmumi       
  A12Nenodokļu ieņēmumi       
  A13Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi       
  A14Ārvalstu finanšu palīdzība       
  A15Transferti       
  A16Ziedojumi un dāvinājumi       
  A17Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem       
  A18Procentu ieņēmumi       
  A19Pārējie ieņēmumi, kas nav klasificēti A11 līdz A18 rindā       
  A2Izdevumi (A21 līdz A31 rindas summa)       
  A21Atalgojums       
  A22Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas       
  A23Mācību, darba un dienesta komandējumi un dienesta, darba braucieni       
  A24Pakalpojumi       
  A25Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, periodika       
  A26Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi       
  A27Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti, kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un starptautiskā sadarbība       
  A28Procentu izdevumi       
  A29Transferti       
  A30Nolietojuma un amortizācijas izmaksas       
  A31Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti A21 līdz A30 rindā       
  AIeņēmumu un izdevumu rezultāts (A1 – A2)       
  N1Ieņēmumi (+) vai izdevumi (–) no finanšu instrumentiem       
  N2Ieņēmumi (+) vai izdevumi (–) no nefinanšu aktīvu atsavināšanas       
  REZBudžeta izpildes rezultāts (A + N1 + N2)       
  Iestādes vadītājs vai pilnvarota persona     
   (vārds, uzvārds)(paraksts*) (parakstīšanas datums)
  Atbildīgais finanšu darbinieks     
   (vārds, uzvārds)(paraksts*) (parakstīšanas datums)
  Revidents**     
   (vārds, uzvārds)(paraksts*) (apstiprināšanas datums)

  Piezīmes.

  1. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

  2. ** Neaizpilda par ikgadējo pārskatu.

  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  4. pielikums
  Ministru kabineta
  2018. gada 19. jūnija
  noteikumiem Nr. 344

  Datu savākšanas pamatojums –
  Likuma par budžetu un finanšu vadību 30. panta 1.1 daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

  Veidlapa Nr. PK

  Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

   

     
    Kodi
  Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums   
  Iestādes nosaukums   
  Pārskata periods (gads)   

  (lietotā valūta)

  KodsPeriodsAprakstsPašu kapitāls
  rezervesbudžeta izpildes rezultātspavisam
  finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezervepārējās rezerveskopā
  (1. + 2.)
  iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultātspārskata gada budžeta izpildes rezultātskopā
  (4. + 5.)
  ABC1234567
  301Iepriekšējais pārskata periodsIepriekšējā pārskata perioda sākumā       
  312kļūdu labojumi       
  313Iepriekšējā pārskata perioda sākumā ar kļūdu labojumu       
  314palielinājums       
  315samazinājums       
  316pārvietošana starp 3000       
  317reorganizācija/likvidācija       
  302 Iepriekšējā pārskata perioda beigās/pārskata perioda sākumā       
  322Pārskata periodskļūdu labojumi       
  324palielinājums       
  325samazinājums       
  326pārvietošana starp 3000       
  327reorganizācija/likvidācija       

  303

  Pārskata perioda beigās       
  Iestādes vadītājs vai pilnvarota persona     
   (vārds, uzvārds)(paraksts*) (parakstīšanas datums)
  Atbildīgais finanšu darbinieks     
   (vārds, uzvārds)(paraksts*) (parakstīšanas datums)
  Revidents**     
   (vārds, uzvārds)(paraksts*) (apstiprināšanas datums)

  Piezīmes.

  1. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

  2. ** Neaizpilda par ikgadējo pārskatu.

  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  5. pielikums
  Ministru kabineta
  2018. gada 19. jūnija
  noteikumiem Nr. 344

  Datu savākšanas pamatojums –
  Likuma par budžetu un finanšu vadību 30. panta 1.1 daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

  Veidlapa Nr. NP

  Naudas plūsmas pārskats

   

     
    Kodi
  Ministrijas, pašvaldības nosaukums   
  Iestādes nosaukums   
  Pārskata periods (gads)   

  (lietotā valūta)

  Kods/
  piezīmes numurs
  Posteņa nosaukums vai darījuma aprakstsVisaptverošās piezīmes numursPārskata periodsIepriekšējā pārskata perioda
  naudas plūsmaklasifikācijas maiņa (+,–)kļūdu labojumi pārskata gadāKOPĀ (2. + 3. + 4.)
  ABC12345
  I.Ieņēmumi kopā (A1 + B1 + C1 + D1)      
  II.Izdevumi kopā (A2 + B2 + C2 + D2)      
  ANaudas līdzekļu plūsma no pamatdarbības (A1 – A2)      
  A1Ieņēmumi no pamatdarbības (A11 līdz A19 rindas summa)      
  A11Nodokļu ieņēmumi      
  A12Nenodokļu ieņēmumi      
  A13Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi      
  A14Ārvalstu finanšu palīdzība      
  A15Transferti      
  A16Ziedojumi un dāvinājumi      
  A17Aizdevumu atmaksas      
  A18Procentu ieņēmumi      
  A19Citi ieņēmumi no pamatdarbības, kas nav norādīti A11 līdz A18 rindā      
  A2Izdevumi no pamatdarbības (A21 līdz A29 rindas un A32 līdz A33 rindas summa)      
  A21Atalgojums      
  A22Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas      
  A23Mācību, darba un dienesta komandējumi un dienesta, darba braucieni      
  A24Pakalpojumi      
  A25Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, periodika      
  A26Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi      
  A27Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti, kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un starptautiskā sadarbība      
  A28Procentu izdevumi      
  A29Transferti (A30 + A31)      
  A30Uzturēšanas izdevumiem      
  A31Kapitālajiem izdevumiem      
  A32Aizdevumu izsniegšana      
  A33Citi izdevumi no pamatdarbības      
  BNaudas līdzekļu plūsma no ieguldījumu darbības (B1B2)      
  B1Ieņēmumi no ieguldījumu darbības (B11 līdz B15 rindas summa)      
  B11Nemateriālo ieguldījumu pārdošana un atmaksātie avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem      
  B12Pamatlīdzekļu pārdošana un atmaksātie avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem      
  B13Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā, akciju un vērtspapīru pārdošana      
  B14Procentu ieņēmumi      
  B15Citi ieņēmumi no ieguldījumu darbības      
  B2Izdevumi no ieguldījumu darbības (B21 līdz B27 rindas summa)      
  B21Nemateriālo ieguldījumu iegāde un avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem      
  B22Nemateriālo ieguldījumu izveidošana      
  B23Pamatlīdzekļu iegāde un avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem      
  B24Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība      
  B25Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā, akciju un vērtspapīru iegāde      
  B26Procentu izdevumi      
  B27Citi izdevumi no ieguldījumu darbības      
  CNaudas līdzekļu plūsma no finansēšanas darbības (C1C2)      
  C1Ieņēmumi no finansēšanas darbības (C11 līdz C13 rindas summa)      
  C11Aizņēmumi un emitētie parāda vērtspapīri      
  C12Procentu ieņēmumi      
  C13Citi ieņēmumi no finanšu darbības      
  C2Izdevumi no finansēšanas darbības (C21 līdz C23 rindas summa)      
  C21Aizņēmumi un emitētie parāda vērtspapīri      
  C22Procentu izdevumi      
  C23Citi izdevumi no finanšu darbības      
  DNaudas līdzekļu plūsma no piesaistītajiem līdzekļiem (D1D2)      
  D1Ieņēmumi no piesaistītajiem līdzekļiem      
  D2Izdevumi no piesaistītajiem līdzekļiem      
  III.Naudas līdzekļu plūsma kopā (I. – II.)      
  DOTDotācija no vispārējiem ieņēmumiem      
  IV.Naudas plūsma kopā (III. + DOT)      
  V.Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts (+,–)      
  VI.Naudas līdzekļu un noguldījumu izmaiņas pārskata periodā
  (NL1 
  NL2)
        
  NL1Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda sākumā      
  NL2Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās      
  Iestādes vadītājs vai pilnvarota persona     
   (vārds, uzvārds)(paraksts*) (parakstīšanas datums)
  Atbildīgais finanšu darbinieks     
   (vārds, uzvārds)(paraksts*) (parakstīšanas datums)
  Revidents**     
   (vārds, uzvārds)(paraksts*) (apstiprināšanas datums)

  Piezīmes.

  1. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

  2. ** Neaizpilda par ikgadējo pārskatu.

  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  6. pielikums
  Ministru kabineta
  2018. gada 19. jūnija
  noteikumiem Nr. 344

  Datu savākšanas pamatojums –
  Likuma par budžetu un finanšu vadību 30. panta 1.1 daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

  Finanšu pārskata posteņu
  skaidrojums
     
    Kodi
  Ministrijas, valsts centrālās iestādes, pašvaldības nosaukums   
  Iestādes nosaukums  Reģ. Nr.
  Pārskata periods (gads)  gads

  I. Bilances posteņu skaidrojums

  1.1. piezīme "Nemateriālie ieguldījumi"

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumāIzmaiņas (+,–)
  euro %
  (1. – 2.)(3. / 2. x 100)
  AB1234
  xxx0     

  1.1.BDAR  Būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsDarījuma aprakstsSumma
  ABC1
  xxx0   

  1.1.IZMK  Izmaiņas bilances posteņa vērtībā

  Konta Nr.Konta nosaukumsIepriekšējā pārskata periodā
  atlikusī vērtība perioda sākumāsākotnējās vērtības izmaiņas (+,–)pārvietošana
  (+,–)
  amortizācija (–)vērtības samazinājumsatlikusī vērtība perioda beigās
  (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)
  atzīts
  (–)
  norakstīts
  (+)
  AB1234567
  xxxx        
  Konta Nr.Konta nosaukumsPārskata periodā
  atlikusī vērtība perioda sākumāsākotnējās vērtības izmaiņas (+,–)pārvietošana
  (+,–)
  amortizācija (–)vērtības samazinājumsatlikusī vērtība perioda beigās
  (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)
  atzīts
  (–)
  norakstīts
  (+)
  AB1234567
  xxxx        

  1.1.VSAM  Informācija par pārskata gada katru vērtības samazinājuma atzīšanu vai norakstīšanu

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsNemateriālā ieguldījuma aprakstsAtzīšana vai norakstīšanaApstākļi un notikumi, kas izraisījuši vērtības samazinājuma atzīšanu vai norakstīšanuAktīva atgūstamās vērtības noteikšanas metodeMetode, pēc kuras noteikta vērtība (apraksts)
  ABCDEFG
  xxx0      

  1.1.PIZV  Pašu izveidotie nemateriālie ieguldījumi

  Konta Nr.Konta nosaukumsNemateriālā ieguldījuma aprakstsUzskaites (atlikusī) vērtība
  pārskata perioda beigāspārskata perioda sākumā
  ABC12
  xxxx    

  1.1.NMNL  Nemateriālie ieguldījumi ar nenoteiktu lietderīgās lietošanas laiku

  Konta Nr.Konta nosaukumsNemateriālā ieguldījuma aprakstsUzskaites (atlikusī) vērtība
  pārskata perioda beigāspārskata perioda sākumā
  ABC12
  xxxx    

  1.1.REIE  Pārskata periodā reorganizācijas rezultātā un bez atlīdzības saņemto nemateriālo ieguldījumu vērtība

  KodsKonta un institucionālā sektora nosaukumsPārskata periodā
  saņemtā sākotnējā vērtībaamortizācija (–)uzskaites (atlikusī) vērtība (1. + 2.)
  AB123
  xxxx    

  1.1.RENO  Pārskata periodā reorganizācijas rezultātā un bez atlīdzības nodoto nemateriālo ieguldījumu vērtība

  KodsKonta un institucionālā sektora nosaukumsPārskata periodā
  sākotnējā vērtībaamortizācija (–)uzskaites (atlikusī) vērtība (1. + 2.)
  AB123
  xxxx    

  1.1.VERT  Vērtības samazinājums avansa maksājumam sadalījumā pa metodēm

  Konta Nr.Konta nosaukumsMetodes aprakstsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumā
  ABC12
  118x    

  1.1.VSIT  Izveidotais vērtības samazinājums avansa maksājumiem atbilstoši grupām pēc to izpildes termiņa kavējuma pārskata perioda beigās

  Konta Nr.Konta nosaukumsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumā
  25 %50 %75 %80 %kopā
  (1. + 2. + 3. + 4.)
  25 %50 %75 %80 %kopā
  (6. + 7. + 8. + 9.)
  AB12345678910
  xxxx           

  Iestādes informē, ka avansa maksājumi atbilstoši institucionālajiem sektoriem norādīti šā skaidrojuma 1. pielikumā.

  1.1.CITA  Cita informācija pārskatu lietotājiem

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsAprakstsSumma
  ABC1
  xxx0   

  1.2. piezīme "Pamatlīdzekļi"

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumāIzmaiņas (+,–)
  euro %
  (1. – 2.)(3. / 2. x 100)
  AB1234
  xxx0     

  1.2.BDAR  Būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsDarījuma aprakstsSumma
  ABC1
  xxx0   

  1.2.IZMK  Izmaiņas bilances posteņa vērtībā

  Konta Nr.Konta nosaukumsIepriekšējā pārskata periodā
  sākotnējā vērtībanolietojumsvērtības samazinājums
  pārskata perioda sākumāpalieli-
  nājums (+)
  izslēgšana no uzskaites (–)pārvie-
  tošana (+,–)
  pārskata perioda beigās
  (1. + 2. + 3. + 4.)
  pārskata perioda sākumā (–)aprēķināts (–)pārvie-
  tošana (+,–)
  norakstīts (+)pārskata perioda beigās
  (6. + 7. + 8. + 9.)
  pārskata perioda sākumā (–)atzīts (–)norakstīts (+)pārvie-
  tošana (+,–)
  pārskata perioda beigās (11. + 12. + 13. + 14.)
  AB123456789101112131415
  xxxx                
                   
  Konta Nr.Konta nosaukumsPārskata periodā
  sākotnējā vērtībanolietojumsvērtības samazinājums
  pārskata perioda sākumāpalieli-
  nājums (+)
  izslēgšana no uzskaites (–)pārvie-
  tošana (+,–)
  pārskata perioda beigās
  (1. + 2. + 3. + 4.)
  pārskata perioda sākumā (–)aprēķināts (–)pārvie-
  tošana (+,–)
  norakstīts (+)pārskata perioda beigās
  (6. + 7. + 8. + 9.)
  pārskata perioda sākumā (–)atzīts (–)norakstīts (+)pārvie-
  tošana (+,–)
  pārskata perioda beigās (11. + 12. + 13. + 14.)
  AB123456789101112131415
  xxxx                

  1.2.VSAM  Informācija par katru vērtības samazinājuma atzīšanu vai norakstīšanu

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsPamatlīdzekļa aprakstsAtzīšana vai norakstīšanaApstākļi un notikumi, kas izraisījuši vērtības samazinājuma atzīšanu vai norakstīšanuAktīva atgūstamās vērtības noteikšanas metodeMetode, pēc kuras noteikta vērtība (apraksts)
  ABCDEFG
  xxx0      

  1.2.REIE  Pārskata periodā reorganizācijas rezultātā un bez atlīdzības saņemto pamatlīdzekļu vērtība

  KodsKonta un institucionālā sektora nosaukumsPārskata periodā
  sākotnējā vērtībanolietojums (–)uzskaites (atlikusī) vērtība (1. + 2.)
  AB123
  xxxx    

  1.2.RENO  Pārskata periodā reorganizācijas rezultātā un bez atlīdzības nodoto pamatlīdzekļu vērtība

  KodsKonta un institucionālā sektora nosaukumsPārskata periodā
  sākotnējā vērtībanolietojums (–)uzskaites (atlikusī) vērtība (1. + 2.)
  AB123
  xxxx    

  1.2.VERT  Vērtības samazinājums avansa maksājumiem sadalījumā pa metodēm

  Konta Nr.Konta nosaukumsMetodes aprakstsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumā
  ABC12
  128x    

  1.2.VSIT  Izveidotais vērtības samazinājums avansa maksājumiem atbilstoši grupām pēc to izpildes termiņa kavējuma pārskata perioda beigās

  Konta Nr.Konta nosaukumsPārskata perioda sākumāPārskata perioda beigās
  25 %50 %75 %80 %kopā
  (1. + 2. + 3. + 4.)
  25 %50 %75 %80 %kopā
  (6. + 7. + 8. + 9.)
  AB12345678910
  xxxx           

  Iestādes informē, ka avansa maksājumi atbilstoši institucionālajiem sektoriem norādīti šā skaidrojuma 1. pielikumā.

  1.2.IZVK  Izmaksas, kas atzītas kontā "Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība"

  Konta Nr.Konta nosaukumsAprakstsIzmaksas
  pārskata periodāiepriekšējā pārskata periodā
  ABC12
  124x    

  1.2.IKAP  Informācija par kapitālsabiedrību ieguldījumu valsts vai pašvaldības īpašumā

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsKapitālsabiedrības ieguldījumsUzskaites vērtība
  pārskata periodāiepriekšējā pārskata periodāpārskata perioda beigāspārskata perioda sākumā
  AB1234
  xxx0     

  1.2.CITA  Cita informācija pārskatu lietotājiem

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsAprakstsSumma
  ABC1
  xxx0   

  1.3. piezīme "Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi"

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumāIzmaiņas (+,–)
  euro %
  (1. – 2.)(3. / 2. x 100)
  AB1234
  xxx0     

  1.3.BDAR  Būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsDarījuma aprakstsSumma
  ABC1
  xxx0   

  1.3.REIE  Reorganizācijas rezultātā un bez atlīdzības saņemto finanšu ieguldījumu vērtība

  KodsKonta un institucionālā sektora nosaukumsAktīva pamatsummaUzkrātie procentiUzskaites (atlikusī) vērtība (1. + 2.)Rezerves
  AB1234
  xxxx     

  1.3.RENO  Reorganizācijas rezultātā un bez atlīdzības nodoto finanšu ieguldījumu vērtība

  KodsKonta un institucionālā sektora nosaukumsAktīva pamatsummaUzkrātie procentiUzskaites (atlikusī) vērtība (1. + 2.)Rezerves
  AB1234
  xxxx     

  1.3.VERT  Vērtības samazinājums avansa maksājumiem sadalījumā pa metodēm

  Konta Nr.Konta nosaukumsMetodes aprakstsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumā
  ABC12
  xxxx    

  1.3.VSIT  Izveidotais vērtības samazinājums avansa maksājumiem atbilstoši grupām pēc to izpildes termiņa kavējuma pārskata perioda beigās

  Konta Nr.Konta nosaukumsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumā
  25 %50 %75 %80 %

  kopā(1. + 2. + 3. + 4.)

   

  25 %50 %75 %80 %

  kopā(6. + 7. + 8. + 9.)

   

  AB12345678910
  xxxx           

  Iestādes informē, ka avansa maksājumi atbilstoši institucionālajiem sektoriem norādīti šā skaidrojuma 1. pielikumā.

  1.3.IZMK  Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņas

  Konta Nr.Kapitāl-
  sabiedrības nosaukums
  Reģistrācijas numursIepriekšējā pārskata periodā
  institu-
  cionālā sektora
  klasifikācijas kods
  kapitālsabiedrības dati – izmantotais gada pārskatsperioda sākumāpalieli-
  nājums (+)
  samazi-
  nājums (–)
  pārvie-
  tošana (+,–)
  pārvēr-
  tēšana (+,–)
  vērtības samazinājumsvalūtas kursu svārstības (+,–)perioda beigās
  (1. + 2. + 3. + 4. + 5. +
  6. + 7. + 8.)
  līdzdalība (%) perioda beigāslīdzdalība (%) perioda sākumā
  pārskata periods no dd.mm.gggg.pārskata periods līdz dd.mm.gggg.auditēts/ neauditēts/ nav jāauditēatzīts (–)norakstīts (+)
  ABCDEFG1234567891011
  xxxx                 
                    
  Konta Nr.Kapitāl-
  sabiedrības nosaukums
  Reģistrācijas numursPārskata periodā
  institucionālā sektora
  klasifikācijas kods
  kapitālsabiedrības dati – izmantotais gada pārskatsperioda sākumāpalieli-
  nājums (+)
  samazi-
  nājums (–)
  pārvie-
  tošana (+,–)
  pārvēr-
  tēšana (+,–)
  vērtības samazinājumsvalūtas kursu svārstības (+,–)perioda beigās
  (1. + 2. + 3. + 4. + 5. +
  6. + 7. + 8.)
  līdzdalība (%) perioda beigāslīdzdalība (%) perioda sākumā
  pārskata periods
  no dd.mm.gggg.
  pārskata periods līdz dd.mm.gggg.auditēts/ neauditēts/ nav jāauditēatzīts (–)norakstīts (+)
  ABCDEFG1234567891011
  xxxx                 

  1.3.IZGP  Paskaidrojums par ailē "Kapitālsabiedrības dati – izmantotais gada pārskats/gads" norādītajiem datiem

  Kapitālsabiedrības nosaukumsIzmantotais gada pārskats (dd.mm.gggg.–dd.mm.gggg.)Apraksts, kāpēc lietots atšķirīgs pārskata periods
  ABC
     

  1.3.VDPK  Paskaidrojums par veiktajiem darījumiem un citām izmaiņām, kas notikušas laikposmā starp izmantotā kapitālsabiedrības finanšu pārskata datumu un datumu, kad finanšu pārskatu sagatavo kapitāldaļu turētājs

  Kapitālsabiedrības nosaukumsDarījuma aprakstsSumma
  AB1
     

  1.3.BKPV  Paskaidrojums par ieguldījumu biržās kotētās kapitālsabiedrībās patieso vērtību

  Kapitālsabiedrības nosaukumsInstitucionālā sektora kodsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumāIepriekšējā pārskata perioda sākumā
  AB123
       

  1.3.KNZD  Cita informācija par kapitālsabiedrību proporcionāli līdzdalības daļai

  Kapitālsabiedrības nosaukumsKapitālsabiedrības neatzītā zaudējumu daļa, ja kapitāla daļu turētājs pārstājis atzīt savu daļu kapitālsabiedrības zaudējumosPeļņas daļaIespējamo saistību summa pārskata perioda beigāsIerobežojumi
  neatzītā zaudējumu daļa pārskata periodākopējā neatzītā zaudējumu daļaaprakstssumma
  A1234B5
         

  1.3.PFIN  Finanšu ieguldījumu starptautiskajās organizācijās izmaiņas

  Konta Nr.Organizācijas nosaukumsInstitucionālā sektora klasifikācijas kodsIepriekšējā pārskata periodā
  perioda sākumāpalieli-
  nājums (+)
  samazi-
  nājums (–)
  pārvie-
  tošana (+,–)
  pārvēr-
  tēšana (+,–)
  vērtības samazinājumsvalūtas kursu svārstības (+,–)perioda beigās
  (1. + 2. + 3. + 4. + 5. +
  6. + 7. + 8.)
  atzīts (–)norakstīts (+)
  ABC123456789
  xxxx           

  1.3.PFIN  Finanšu ieguldījumu starptautiskās organizācijās izmaiņas

  Konta Nr.Organizācijas nosaukumsInstitucionālā sektora klasifikācijas kodsPārskata periodā
  perioda sākumāpalielinājums (+)samazinājums (–)pārvietošana (+,–)pārvērtēšana (+,–)vērtības samazinājumsvalūtas kursu svārstības (+,–)perioda beigās
  (1. + 2. + 3. + 4. + 5. +
  6. + 7. + 8.)
  atzīts (–)norakstīts (+)
  ABC123456789
  xxxx           

  1.3.CITA  Cita informācija pārskatu lietotājiem

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsAprakstsSumma
  ABC1
  xxx0   

  1.4. piezīme "Ilgtermiņa prasības"

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumāIzmaiņas (+,–)
  euro %
  (1. – 2.)(3. / 2. x 100)
  AB1234
  xxx0     

  1.4.BDAR  Būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsDarījuma aprakstsSumma
  ABC1
  xxx0   

  Iestādes informē, ka avansa maksājumi atbilstoši institucionālajiem sektoriem norādīti šā skaidrojuma 1. pielikumā.

  1.4.VERT  Vērtības samazinājums sadalījumā pa metodēm

  Konta Nr.Konta nosaukumsMetodes aprakstsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumā
  ABC12
  xxxx    

  1.4.VSIT  Izveidotais vērtības samazinājums ilgtermiņa prasībām atbilstoši grupām pēc to izpildes termiņa kavējuma pārskata perioda beigās

  Konta Nr.Konta nosaukumsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumā
  25 %50 %75 %80 %kopā
  (1. + 2. + 3. + 4.)
  25 %50 %75 %80 %kopā
  (6. + 7. + 8. + 9.)
  AB12345678910
  xxxx           

  1.4.CITA  Cita informācija pārskatu lietotājiem

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsAprakstsSumma
  ABC1
  xxx0   

  1.5. piezīme "Ieguldījuma īpašumi"

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumāIzmaiņas (+,–)
  euro %
  (1. – 2.)(3. / 2. x 100)
  AB1234
  xxx0     

  1.5.BDAR  Būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsDarījuma aprakstsSumma
  ABC1
  xxx0   

  1.5.IZMK  Izmaiņas bilances posteņa vērtībā

  Konta Nr.Konta nosaukumsIepriekšējā pārskata periodā
  perioda sākumāpalielinājums (+)izslēgšana no uzskaites (–)aprēķināts nolietojums (–)vērtības samazinājumspārvietošana
  (+,–)
  perioda beigās
  (1. + 2. +
  3. + 4. + 5. + 6. + 7.)
  atzīts
  (–)
  norakstīts (+)
  AB12345678
  xxxx         
            
  Konta Nr.Konta nosaukumsPārskata periodā
  perioda sākumāpalielinājums (+)izslēgšana no uzskaites (–)aprēķināts nolietojums (–)vērtības samazinājumspārvietošana
  (+,–)
  perioda beigās
  (1. + 2. +
  3. + 4. + 5. + 6. + 7.)
  atzīts
  (–)
  norakstīts (+)
  AB12345678
  xxxx         

  1.5.VERT  Vērtības samazinājums avansa maksājumiem sadalījumā pa metodēm

  Konta Nr.Konta nosaukumsMetodes aprakstsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumā
  ABC12
  158x    

  1.5.VSIT  Izveidotais vērtības samazinājums avansa maksājumiem atbilstoši grupām pēc to izpildes termiņa kavējuma pārskata perioda beigās

  Konta Nr.Konta nosaukumsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumā
  25 %50 %75 %80 %kopā
  (1. + 2. + 3. + 4.)
  25 %50 %75 %80 %kopā
  (6. + 7. + 8. + 9.)
  AB12345678910
  xxxx           

  Iestādes informē, ka avansa maksājumi atbilstoši institucionālajiem sektoriem norādīti šā skaidrojuma 1. pielikumā.

  1.5.REIE  Reorganizācijas rezultātā un bez atlīdzības iegūto ieguldījuma īpašumu vērtība

  KodsKonta un institucionālā sektora nosaukumsSākotnējā vērtībaNolietojums (–)Uzskaites (atlikusī) vērtība (1. + 2.)
  AB123
  xxxx    

  1.5.RENO  Reorganizācijas rezultātā un bez atlīdzības nodoto ieguldījuma īpašumu vērtība

  KodsKonta un institucionālā sektora nosaukumsSākotnējā vērtībaNolietojums (–)Uzskaites (atlikusī) vērtība (1. + 2.)
  AB123
  xxxx    

  1.5.VSAM  Informācija par katru vērtības samazinājuma atzīšanu vai norakstīšanu

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsIeguldījuma īpašuma aprakstsAtzīšana vai norakstīšanaApstākļi un notikumi, kas izraisījuši vērtības samazinājuma atzīšanu vai norakstīšanuAktīva atgūstamās vērtības noteikšanas metodeMetode, pēc kuras noteikta vērtība (apraksts)
  ABCDEFG
  xxx0      

  1.5.IKAP  Informācija par kapitālsabiedrību ieguldījumu valsts vai pašvaldības īpašumā

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsKapitālsabiedrības ieguldījumsUzskaites vērtība
  pārskata periodāiepriekšējā pārskata periodāpārskata perioda beigāspārskata perioda sākumā
  AB1234
  xxx0     

  1.5.CITA  Cita informācija pārskatu lietotājiem

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsAprakstsPārskata periodāIepriekšējā pārskata periodā
  ABC12
  xxx0    

  1.6. piezīme "Bioloģiskie aktīvi lauksaimnieciskajai darbībai"

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumāIzmaiņas (+,–)
  euro %
  (1. – 2.)(3. / 2. x 100)
  AB1234
  xxx0     

  1.6.BDAR  Būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsDarījuma aprakstsSumma
  ABC1
  xxx0   

  1.6.IZMK  Izmaiņas bilances posteņa vērtībā

  Konta Nr.Konta nosaukumsIepriekšējā pārskata periodā
  perioda sākumāpalielinājums (+)izslēgšana no uzskaites (–)pārvietošana (+,–)pārvērtēšana (+,–)perioda beigās (1. + 2. + 3. + 4. + 5.)
  AB123456
  xxxx       
          
  Konta Nr.Konta nosaukumsPārskata periodā
  perioda sākumāpalielinājums (+)izslēgšana no uzskaites (–)pārvietošana (+,–)pārvērtēšana (+,–)perioda beigās (1. + 2. + 3. + 4. + 5.)
  AB123456
  xxxx       

  1.6.VERT  Vērtības samazinājums avansa maksājumiem sadalījumā pa metodēm

  Konta Nr.Konta nosaukumsMetodes aprakstsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumā
  ABC12
  168x    

  1.6.VSIT  Izveidotais vērtības samazinājums avansa maksājumiem atbilstoši grupām pēc to izpildes termiņa kavējuma pārskata perioda beigās

  Konta Nr.Konta nosaukumsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumā
  25 %50 %75 %80 %kopā
  (1. + 2. + 3. + 4.)
  25 %50 %75 %80 %kopā
  (6. + 7. + 8. + 9.)
  AB12345678910
  xxxx           

  Iestādes informē, ka avansa maksājumi atbilstoši institucionālajiem sektoriem norādīti šā skaidrojuma 1. pielikumā.

  1.6.REIE  Reorganizācijas rezultātā un bez atlīdzības iegūto bioloģisko aktīvu vērtība

  KodsKonta un institucionālā sektora nosaukumsSaņemtā uzskaites (atlikusī) vērtība
  pārskata periodāiepriekšējā pārskata periodā
  AB12
  xxxx   

  1.6.RENO  Reorganizācijas rezultātā un bez atlīdzības nodoto bioloģisko aktīvu vērtība

  KodsKonta un institucionālā sektora nosaukumsUzskaites (atlikusī) vērtība
  pārskata periodāiepriekšējā pārskata periodā
  AB12
  xxxx   

  1.6.MEPV  Metodes un pieņēmumi, nosakot bioloģisko aktīvu grupas patieso vērtību

  MetodeApraksts
  AB
    

  1.6.CITA  Cita informācija pārskatu lietotājiem

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsAprakstsPārskata periodāIepriekšējā pārskata periodā
  ABC12
  xxx0    

  2.1. piezīme "Krājumi"

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumāIzmaiņas (+,–)
  euro %
  (1. – 2.)(3. / 2. x 100)
  AB1234
  xxx0     

  2.1.BDAR  Būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsDarījuma aprakstsSumma
  ABC1
  xxx0   

  2.1.IZMK  Izmaiņas bilances posteņa vērtībā

  KodsKonta un metodes nosaukumsIepriekšējā pārskata periodā
  perioda sākumāpalielinājums
  (+)
  izdevumos atzītā vērtība
  (–)
  vērtības samazinājuma izmaiņaspārvietošana
  (+,–)
  perioda beigās
  (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)
  atzīts
  (–)
  norakstīts (+)
  AB1234567
  xxxx        
           
  KodsKonta un metodes nosaukumsPārskata periodā
  perioda sākumāPalielinājums
  (+)
  izdevumos atzītā vērtība
  (–)
  vērtības samazinājuma izmaiņaspārvietošana
  (+,–)
  perioda beigās
  (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)
  atzīts
  (–)
  norakstīts (+)
  AB1234567
  xxxx        

  2.1.APVS  Apstākļu vai notikumu apraksts par to, kāpēc ir noteikts vērtības samazinājums

  Konta Nr.Konta nosaukumsApraksts
  ABC
  xxxx  

  2.1.IIKA  Ilgtermiņa ieguldījumi un krājumi atsavināšanai

  KodsNosaukumsUzskaites (atlikusī) vērtība
  pārskata perioda beigāspārskata perioda sākumā
  AB12
  NINemateriālie ieguldījumi  
  PLPamatlīdzekļi  
  BABioloģiskie aktīvi  
  IIIeguldījuma īpašumi  
  KRKrājumi  

  2.1.VERT  Vērtības samazinājums avansa maksājumiem sadalījumā pa metodēm

  Konta Nr.Konta nosaukumsMetodes aprakstsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumā
  ABC12
  xxxx    

  2.1.VSIT  Izveidotais vērtības samazinājums avansa maksājumiem atbilstoši grupām pēc to izpildes termiņa kavējuma pārskata perioda beigās

  Konta Nr.Konta nosaukumsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumā
  25 %50 %75 %80 %kopā
  (1. + 2. + 3. + 4.)
  25 %50 %75 %80 %kopā
  (6. + 7. + 8. + 9.)
  AB12345678910
  xxxx           

  Iestādes informē, ka avansa maksājumi atbilstoši institucionālajiem sektoriem norādīti šā skaidrojuma 1. pielikumā.

  2.1.MEPV  Metodes un pieņēmumi, nosakot lauksaimniecības produktu grupas patieso vērtību ražas novākšanas dienā

  Grupas nosaukumsMetodes un pieņēmumu apraksts
  AB
    

  2.1.CITA  Cita informācija pārskatu lietotājiem

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsAprakstsPārskata periodāIepriekšējā pārskata periodā
  ABC12
  xxx0    

  2.3. piezīme "Īstermiņa prasības"

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumāIzmaiņas (+,–)
  euro %
  (1. – 2.)(3. / 2. x 100)
  AB1234
  xxx0     

  2.3.BDAR  Būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsDarījuma aprakstsSumma
  ABC1
  xxx0   

  Iestādes informē, ka avansa maksājumi atbilstoši institucionālajiem sektoriem norādīti šā skaidrojuma 1. pielikumā.

  2.3.NODB  Nodokļu bruto prasību sadalījums atbilstoši termiņiem1

  KodsNodokļa nosaukumsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumā
  līdz 1 gadam1–2 gadi3–5 gadivairāk nekā 5 gadilīdz 1 gadam1–2 gadi3–5 gadivairāk nekā 5 gadi
  AB12345678
  ZEMNekustamā īpašuma nodoklis par zemi        
  EKANekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm        
  MAJNekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem        

  2.3.NATV  Piešķirtie nodokļu atvieglojumi2

  KodsIeņēmumu klasifikācijas koda nosaukums

  Atvieglojuma veids/ apraksts

   

  Pārskata periodāIepriekšējā pārskata periodā
  ABC12
  xx.x.x.x.    

  2.3.VERT  Vērtības samazinājums sadalījumā pa metodēm

  Konta Nr.Konta nosaukumsMetodes aprakstsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumā
  ABC12
  xxxx    

  2.3.VSIT  Izveidotais vērtības samazinājums prasībām atbilstoši grupām pēc to apmaksas vai izpildes termiņa kavējuma pārskata perioda beigās

  Konta Nr.Konta nosaukumsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumā
  25 %50 %75 %80 %kopā
  (1. + 2. + 3. + 4.)
  25 %50 %75 %80 %kopā
  (6. + 7. + 8. + 9.)
  AB12345678910
  xxxx           

  2.3.CITA  Cita informācija pārskatu lietotājiem

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsAprakstsPārskata periodāIepriekšējā pārskata periodā
  ABC12
  xxx0    

  2.4. piezīme "Nākamo periodu izdevumi un avansa maksājumi par pakalpojumiem un projektiem"

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumāIzmaiņas (+,–)
  euro %
  (1. – 2.)(3. / 2. x 100)
  AB1234
  xxx0     

  2.4.BDAR  Būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsDarījuma aprakstsSumma
  ABC1
  xxx0   

  2.4.VERT  Vērtības samazinājums sadalījumā pa metodēm

  Konta Nr.Konta nosaukumsMetodes aprakstsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumā
  ABC12
  xxxx    

  2.4.VSIT  Izveidotais vērtības samazinājums atbilstoši grupām pēc to izpildes termiņa kavējuma pārskata perioda beigās

  Konta Nr.Konta nosaukumsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumā
  25 %50 %75 %80 %kopā
  (1. + 2. + 3. + 4.)
  25 %50 %75 %80 %kopā
  (6. + 7. + 8. + 9.)
  AB12345678910
  xxxx           

  Iestādes informē, ka avansa maksājumi atbilstoši institucionālajiem sektoriem norādīti šā skaidrojuma 1. pielikumā.

  2.4.APDR  Apdrošināšanas maksājumi pārskata perioda beigās

  KodsNosaukumsBruto apjoms
  pārskata perioda beigāspārskata perioda sākumā
  AB12
  NEDZPar nedzīvības apdrošināšanas līgumiem (ēku, transportlīdzekļu, darbinieku u. c.)  
  DZIVPar dzīvības apdrošināšanas līgumiem  

  2.4.CITA  Cita informācija pārskatu lietotājiem

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsAprakstsPārskata periodāIepriekšējā pārskata periodā
  ABC12
  xxx0    

  2.5. piezīme "Īstermiņa finanšu ieguldījumi"

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumāIzmaiņas (+,–)
  euro %
  (1. – 2.)(3. / 2. x 100)
  AB1234
  xxx0     

  2.5.BDAR  Būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsDarījuma aprakstsSumma
  ABC1
  xxx0   

  2.5.VERT  Vērtības samazinājums avansa maksājumiem sadalījumā pa metodēm

  Konta Nr.Konta nosaukumsMetodes aprakstsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumā
  ABC12
  xxxx    

  2.5.VSIT  Izveidotais vērtības samazinājums avansa maksājumiem atbilstoši grupām pēc to izpildes termiņa kavējuma pārskata perioda beigās

  Konta Nr.Konta nosaukumsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumā
  25 %50 %75 %80 %kopā
  (1. + 2. + 3. + 4.)
  25 %50 %75 %80 %kopā
  (6. + 7. + 8. + 9.)
  AB12345678910
  xxxx           

  Iestādes informē, ka avansa maksājumi atbilstoši institucionālajiem sektoriem norādīti šā skaidrojuma 1. pielikumā.

  2.5.CITA  Cita informācija pārskatu lietotājiem

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsAprakstsPārskata periodāIepriekšējā pārskata periodā
  ABC12
  xxx0    

  2.6. piezīme "Naudas līdzekļi"

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumāIzmaiņas (+,–)
  euro %
  (1. – 2.)(3. / 2. x 100)
  AB1234
  xxx0     

  2.6.BDAR  Būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsDarījuma aprakstsSumma
  ABC1
  xxx0   

  2.6.NLIZ  Naudas līdzekļu izvietojums

  KodsKontu grupas un institūcijas nosaukumsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumā
  AB12
  xxx0   
  xxx0i   

  2.6.NCAT  Kontā "Nauda ceļā" uzskaitīto darījumu atlikumi

  KodsNosaukumsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumā
  AB12
  SKASkaidras naudas iemaksa no budžeta iestādes kases tās norēķinu kontā  
  KONBudžeta iestādes naudas pārskaitījums no sava norēķinu konta uz citu savu norēķinu kontu  
  POSTiešsaistes maksājumu iemaksa norēķinu kontā  
  SAINaudas pārskaitījums darījuma partnerim, ja darījuma pamatojošos dokumentos noteikts, ka samaksa ir veikta brīdī, kad nauda saņemta darījuma partnera norēķinu kontā  

  2.6.CITA  Cita informācija pārskatu lietotājiem

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsAprakstsPārskata periodāIepriekšējā pārskata periodā
  ABC12
  xxx0    

  3.0. piezīme "Pašu kapitāls"

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumāIzmaiņas (+,–)
  euro %
  (1. – 2.)(3. / 2. x 100)
  AB1234
  xxx0     

  3.0.BDAR  Būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsDarījuma aprakstsSumma
  ABC1
  xxx0   

  3.0.CITA  Cita informācija pārskatu lietotājiem

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsAprakstsPārskata periodāIepriekšējā pārskata periodā
  ABC12
  xxx0    

  4.0. piezīme "Uzkrājumi"

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumāIzmaiņas (+,–)
  euro %
  (1. – 2.)(3. / 2. x 100)
  AB1234
  xxx0     

  4.0.BDAR  Būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsDarījuma aprakstsSumma
  ABC1
  xxx0   

  4.0.IZMK  Izmaiņas bilances posteņa vērtībā

  KodsDarījuma aprakstsIepriekšējā pārskata periodā
  perioda sākumāpalielinājums (+)samazinājums (–)perioda beigās
  (1. + 2. + 3. + 4.)
  paredzamās izdevumu atlīdzināšanas summa, kas atzīta aktīvos
  izveidoto uzkrājumu reverssizmantotās summas (par kurām samazināti uzkrājumi)
  AB123456
          
          
  KodsDarījuma aprakstsPārskata periodā
  perioda sākumāpalielinājums (+)samazinājums (–)perioda beigās
  (1. + 2. + 3. + 4.)
  paredzamās izdevumu atlīdzināšanas summa, kas atzīta aktīvos
  izveidoto uzkrājumu reverssizmantotās summas (par kurām samazināti uzkrājumi)
  AB123456
          

  Darījumu aprakstā norāda darījumus atbilstoši šādai klasifikācijai:

  – uzkrājumi tiesvedībām ārvalstu un starptautiskajās tiesu institūcijās (kods – STIE);

  – uzkrājumi citām tiesvedībām (kods – CTIE);

  – uzkrājumi izsniegtajām garantijām, tai skaitā galvojumiem (kods – GAR);

  – citi uzkrājumi (kods – CITI).

  4.0.CITA  Cita informācija pārskatu lietotājiem

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsAprakstsPārskata periodāIepriekšējā pārskata periodā
  ABC12
  xxx0    

  5.0. piezīme "Saistības"

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumāIzmaiņas (+,–)
  euro %
  (1. – 2.)(3. / 2. x 100)
  AB1234
  xxx0     

  5.0.BDAR  Būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsDarījuma aprakstsSumma
  ABC1
  xxx0   

  Iestādes informē, ka saistības atbilstoši institucionālajiem sektoriem norādītas šā skaidrojuma 2. pielikumā.

  5.0.AIZP  Saistības par aizņēmumiem, kuriem piemērotās procentu likmes ir zemākas par tirgus likmēm

  Nr. p. k.

   

  Informācija par aizņēmumuApraksts par likmes noteikšanas principiemAizņēmuma summa
  institūcijas nosaukumsaizņēmuma mērķispārskata perioda beigāspārskata perioda sākumā
  ABCD12
        

  5.0.CITA  Cita informācija pārskatu lietotājiem

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsAprakstsPārskata periodāIepriekšējā pārskata periodā
  ABC12
  xxx0    

  9.1. piezīme "Zembilances aktīvi"

  KodsKoda nosaukumsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumāIzmaiņas (+,–)
  euro %
  (1. – 2.)(3. / 2. x 100)
  AB1234
  xxx0     

  9.1.BDAR  Būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas

  KodsKoda nosaukumsDarījuma aprakstsSumma
  ABC1
  xxx0   

  9.1.IZMK  Izmaiņas zembilances aktīvu vērtībā

  KodsKoda nosaukumsIepriekšējā pārskata periodā
  perioda sākumāizmaiņas (+,–)perioda beigās (1. + 2. +
  3. + 4.)
  palielinājums (+)samazinājums (–)
  izslēgtsatzīti aktīvi
  AB12345
  xxxx      
         
  KodsKoda nosaukumsPārskata periodā
  perioda sākumāizmaiņas (+,–)perioda beigās (1. + 2. +
  3. + 4.)
  palielinājums (+)samazinājums (–)
  izslēgtsatzīti aktīvi
  AB12345
  xxxx      

  9.1.CITA  Cita informācija pārskatu lietotājiem

  KodsKoda nosaukumsAprakstsPārskata periodāIepriekšējā pārskata periodā
  ABC12
  xxx0    

  9.5. piezīme "Zembilances pasīvi"

  KodsKoda nosaukumsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumāIzmaiņas (+,–)
  euro %
  (1. – 2.)(3. / 2. x 100)
  AB1234
  xxx0     

  9.5.BDAR  Būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas

  KodsKoda nosaukumsDarījuma aprakstsSumma
  ABC1
  xxx0   

  9.5.IZMK  Izmaiņas zembilances pasīvu vērtībā

  KodsKoda nosaukumsIepriekšējā pārskata periodā
  perioda sākumāizmaiņas (+,–)perioda beigās (1. + 2. +
  3. + 4.)
  palielinājums (+)samazinājums (–)
  izslēgtsatzītas saistības
  AB12345
  xxxx      
         
  KodsKoda nosaukumsPārskata periodā
  perioda sākumāizmaiņas (+,–)perioda beigās (1. + 2. +
  3. + 4.)
  palielinājums (+)samazinājums (–)
  izslēgtsatzītas saistības
  AB12345
  xxxx      

  9.5.CITA  Cita informācija pārskatu lietotājiem

  KodsKoda nosaukumsAprakstsPārskata periodāIepriekšējā pārskata periodā
  ABC12
  xxx0    

  V1. piezīme "Aktīvi, kas saņemti kā ziedojumi un dāvinājumi"

  Konta Nr.Konta nosaukumsAktīva aprakstsJuridiskas vai fiziskas personas nosaukumsJuridiskas personas NMRSākotnēji noteiktā patiesā vērtība
  ABCDE1
  xxxx     

  V1.BRIV  Informācija par brīvprātīgo darbību

  Juridiskas vai fiziskas personas nosaukumsJuridiskas personas NMRSaņemtā pakalpojuma apraksts
  ABC
     

  V2. piezīme "Ķīlas atsavināšanas rezultātā atzītie aktīvi"

  Konta Nr.Konta nosaukumsApraksts par pieņemtiem lēmumiem par izmantošanu darbībā vai atsavināšanuUzskaites (atlikusī) vērtība pārskata perioda beigās
  ABC1
  xxxx   

  V3. piezīme "Finanšu noma"

  V3.FIZN  Informācija par finanšu nomā nodotajiem aktīviem un saņemamajiem maksājumiem

  KodsKontu grupas un institucionālā sektora nosaukumsSaņemamie maksājumiPrasība (diskontētie ieņēmumi)
  pārskata perioda beigās
  kopā līdz līguma termiņa beigāmn + 1n + 2n + 3
  AB12345
  xxx0      
  Sxxxxxx      

  Datus norāda kontu sadalījumā pa šādiem institucionālo sektoru klasifikācijas kodiem atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā:

  – sektoru S130000 klasifikācijas pilnā apmērā;

  – sektoru S110000, S120000, S140000, S150000 un S200000 datus.

  V3.FNOM Informācija par finanšu nomā saņemtajiem aktīviem un veicamiem maksājumiem

  KodsKontu grupas un institucionālā sektora nosaukumsAtlikusī vērtība (bilances vērtība) pārskata perioda beigāsNākotnes minimālie nomas maksājumiSaistības (diskontētie izdevumi) pārskata perioda beigāsNeatceļamā apakšnoma
  kopā līdz līguma termiņa beigāmn + 1n + 2n + 3
  AB1234567
  xxx0        
  Sxxxxxx        

  Datus norāda kontu sadalījumā pa šādiem institucionālo sektoru klasifikācijas kodiem atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā:

  – sektoru S130000 klasifikācijas pilnā apmērā;

  – sektoru S110000, S120000, S140000, S150000 un S200000 datus.

  V3.CITA  Cita informācija pārskatu lietotājiem

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsAprakstsPārskata periodāIepriekšējā pārskata periodā
  ABC12
  xxx0    

  V4. piezīme "Operatīvā noma"

  V4.OIZN  Informācija par operatīvajā nomā nodotajiem aktīviem un saņemamajiem maksājumiem

  KodsKontu grupas un institucionālā sektora nosaukumsAktīva atlikusī vērtība (bilances vērtība)Saņemamie maksājumi
  pārskata perioda sākumāpārskata perioda beigāskopā līdz līguma termiņa beigāmn + 1n + 2n + 3
  AB123456
  xxx0       
  Sxxxxxx       

  Datus norāda kontu sadalījumā pa šādiem institucionālo sektoru klasifikācijas kodiem atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā:

  – sektoru S130000 klasifikācijas pilnā apmērā;

  – sektoru S110000, S120000, S140000, S150000 un S200000 datus.

  V4.ONOM  Informācija par operatīvajā nomā saņemtajiem aktīviem un veicamajiem maksājumiem

  KodsKontu grupas un institucionālā sektora nosaukumsPārskata periodā atzītie izdevumi par nomuNeatceļamās nomas maksājumiNeatceļamā apakšnoma (ieņēmumi)
  pārskata perioda beigāsn + 1n + 2n + 3
  AB123456
  xxx0       
  Sxxxxxx       

  V4.CITA  Cita informācija pārskatu lietotājiem

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsAprakstsPārskata periodāIepriekšējā pārskata periodā
  ABC12
  xxx0    

  V5. piezīme "Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu, nodevu un citu tā administrēto uz valsts budžetu attiecināmu maksājumu rezultāts"3

  V5.PRAS  Informācija par nodokļu, nodevu un citu uz valsts budžetu attiecināmo maksājumu prasībām atbilstoši to veidam un prasību kontiem

  KodsBudžeta ieņēmumu klasifikācijas koda nosaukums un konta nosaukumsPārskata perioda sākumāPārskata periodāPārskata perioda beigās
  bruto (2. + 3.)pamatsummanokavējuma naudaaprēķināts pārskata periodā
  (+,–)
  saņemts (+)pārvietošanacitas izmaiņas (+,–)brutopamatsummanokavējuma nauda
  no (+)/
  uz (–) saistību kontiem
  starp aktīva kontiem (+,–)starp budžeta ieņēmumu veidiem (+,–)
  AB123456789101112
  xx.x.0.0.             
  xxxx             

  V5.SAIS  Informācija par nodokļu, nodevu un citu uz valsts budžetu attiecināmo maksājumu saistībām atbilstoši to veidam un saistību kontiem

  KodsBudžeta ieņēmumu klasifikācijas koda nosaukums un konta nosaukumsPārskata perioda sākumāPārskata periodāPārskata perioda beigās
  aprēķināts
  (+/–)
  saņemts (+)atmaksa (–)pārvietošanacitas izmaiņas (+/–)
  no (+)/uz (–) aktīvu kontustarp saistību kontiem (+,–)starp budžeta ieņēmumu veidiem (+,–)
  AB123456789
  xx.x.0.0          
  xxxx          

  V5.TERM  Nodokļu bruto prasību sadalījums atbilstoši termiņiem

  Ieņēmumu klasifikācijas kodsNodokļa veida nosaukumsBruto prasības par nodokļiem
  līdz 1 gadam1–2 gadi3–5 gadivairāk nekā 5 gadikopā
  (1. + 2. + 3. + 4)
  AB12345
  xx.x.0.0.      

  V5.NMPM  Prasības pret nodokļu maksātājiem, kas pārsniedz 1 000 000 euro

  Nr. p. k.

   

  Nodokļu maksātāja nosaukumsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumā
  AB12
      

  V5.NSSI  Ziņas par nodokļu prasību struktūras izmaiņām

  Ieņēmumu klasifikācijas kodsNodokļa veida nosaukumsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumāIzmaiņas pārskata periodā
  prasību summat. sk. reāli piedzenamie un termiņu pagarinājumiprasību summat. sk. reāli piedzenamie un termiņu pagarinājumikopējā prasību summat. sk. piedzenami aktuālie parādi un termiņu pagarinājumi
  summa (1. – 3.)%
  (5. / 3. x 100)
  summa (2. – 4.)%
  (7. / 4. x 100)
  AB12345678
  xx.x.0.0.         

  V5.LNMS  Informācija par prasību summu pret likvidētiem nodokļu maksātājiem

  KodsNosaukumsKopējā prasību summa
  pārskata perioda beigāspārskata perioda sākumā
  AB12
  JPJuridiskās personas  

  V5.VPKM  Informācija par valstij piekritīgo mantu, kurai nav noteikta vērtība

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsSkaitsApraksts par iemesliem, kāpēc pārskata perioda beigās nav noteikta vērtība
  ABCD
  xxx0   

  V5.CITA  Cita informācija pārskatu lietotājiem

  KodsIeņēmumu klasifikācijas koda nosaukumsAprakstsPārskata periodāIepriekšējā pārskata periodā
  ABC12
  xx.x.x.x.    

  V6. piezīme "Tiesvedības"

  Informācija par aktuālām tiesvedībām, ja ir ticams, ka būs nepieciešams resursu izlietojums

  KodsNosaukumsPārskata perioda sākumāPārskata perioda beigās
  finanšu pārskata postenissummafinanšu pārskata postenissumma
  ABC2D3
        

  Informāciju par tiesvedībām norāda atbilstoši šādai klasifikācijai:

  – tiesvedības ārvalstu un starptautiskajās tiesu institūcijās (kods – STIE);

  – citas tiesvedības (kods – CTIE).

  V7. piezīme "Informācija par publiskās un privātās partnerības (turpmāk – partnerība) darījumu uzskaiti"

  V7.PPPL  Informācija par partnerības līgumu

  Partnerības līguma numursPartnerības līguma sākuma datumsPartnerības līguma beigu datumsPartnerības līguma pirmstermiņa izbeigšanas iespējaPartnerības līguma termiņa pagarināšanas iespējaPartnerības līguma priekšmeta apraksts
  ABCDEF
        

  V7.PPPN  Informācija par citiem partnerības līguma nosacījumiem

  Partnerības līguma numursNosacījumu aprakstsPartnerības līguma summa
  AB1
     

  V7.IZML  Informācija par pārskata periodā partnerības līgumā veiktajām izmaiņām (līguma pirmstermiņa izbeigšana, termiņa pagarinājums, izmaiņas līguma summā un citas izmaiņas)

  Partnerības līguma numursPartnerības līguma termiņa pagarinājuma periodsPartnerības līguma pirmstermiņa izbeigšanaIzmaiņas (+/–) partnerības līguma summāCitu izmaiņu apraksts
  ABC1D
       

  V7.PPAN  Informācija par pamatlīdzekļiem, kas analītiski nodalīti par partnerības aktīviem

  Konta Nr.Konta nosaukumsIepriekšējā pārskata periodāPārskata periodā
  sākotnējā vērtība (+)nolietojums (–)vērtības samazinājums (+,–)sākotnējā vērtība (+)nolietojums (–)vērtības samazinājums (+,–)
  AB123456
  xxxx       

  V7.PPSA  Informācija par pamatlīdzekļiem, kas pārskata periodā sākotnēji atzīti par partnerības aktīviem, šo pamatlīdzekļu nepabeigtā būvniecība un avansa maksājumi par šiem pamatlīdzekļiem

  Konta Nr.Konta nosaukumsSākotnējā vērtība (patiesā vērtība)Īpašuma tiesību nodošana līguma termiņa beigās
  palielinājums (+)pārvietošana (+,–)
  AB12C
  xxxx    

  V7.ITIE  Informācija par aktīviem, saistībām un privātā partnera sniegtajiem pakalpojumiem partnerības līguma ietvaros

  KodsKonta un izdevumu klasifikācijas koda nosaukumsUzskaites vērtībaNākotnes maksājumi
  pārskata perioda beigāspārskata perioda sākumākopā līdz līguma termiņa beigāmn + 1n + 2n + 3
  AB123456
  xxxx       
  xxxx       

  V7.PPNA  Informācija par privātam partnerim nodotiem budžeta iestādes aktīviem ieņēmumu gūšanai

  Konta Nr.Konta nosaukumsAktīvs ir budžeta iestādes uzskaitēAktīva uzskaites vērtība
  pārskata periodāiepriekšējā pārskata periodā
  ABC12
  xxxx    

  V8. piezīme "Informācija par iestādes aktīvu (kapitālsabiedrību) pārvaldību"

  Kapitālsabiedrības nosaukumsReģistrācijas numursLīdzdalība (%) perioda beigāsPamatdarbības veidsApstiprinātais finansējumsFinansējuma mērķis n + 1
  kods (NACE)nosaukums (NACE)kodsn + 1n + 2n + 3% no n + 1 gada pamatbudžeta plānotajiem izdevumiem
  ABCDEF1234G
       FIN     
  AIZ     
  PAR     

  V8.CITA  Cita informācija pārskatu lietotājiem

  Kontu gr.Kontu grupas nosaukumsAprakstsPārskata periodāIepriekšējā pārskata periodā
  ABC12
  xxx0    

  V9. piezīme "Finanšu instrumenti"

  V9.KATE  Informācija par finanšu aktīvu un finanšu saistību sadalījumu pa finanšu instrumentu kategorijām un instrumentiem un cita informācija

  KodsFinanšu instrumentu kategorijas un
  finanšu instrumenta nosaukums
  Pārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumā
  AB12
  xxxx   
  xxx   

  Finanšu instrumentam, finanšu aktīvam/saistībām vai iespējamām saistībām (zembilance) piemēro šādus kodus:

  KodsNosaukums 
  FAFinanšu aktīvi 
  FSFinanšu saistības 
  ZBKZembilances posteņos iekļautie finanšu instrumenti 
  AFIAtvasinātie finanšu instrumenti 
  IVPVērtspapīri 
  NOGNoguldījumi 
  AIZAizdevumi 
  PRAPrasības, kas ir finanšu instrumenti 
  EVPEmitētie vērtspapīri 
  AINAizņēmumi 
  PNOPieņemtie noguldījumi 
  GARGarantijas 
  PFIPārējie finanšu instrumenti 

  V9.KAMA  Informācija par finanšu instrumentu (aktīvu) kategoriju maiņu

  KodsFinanšu instrumenta un pārklasifikācijas iemesla nosaukumsUzskaites vērtība pārklasifikācijas datumā
  (uz kategoriju (+)/no kategorijas(–))
  PFVATBAPPP
  (+)(–)(+)(–)(+)(–)(+)(–)
  AB12345678
  xxx         
  xxx         

  Finanšu instrumenta kategorijas pārklasifikāciju norāda atbilstoši šādiem kodiem:

  KodsNosaukums 
  KM1no TB uz PP kategoriju 
  KM2no PP uz TB kategoriju 
  KM3no PP uz AP kategoriju 
  KM4no PVFA uz TB kategoriju 
  KM5no PVFA uz AP kategoriju 
  KM6no PVFA uz PP kategoriju 

  V9.KILA  Informācija par ieķīlātajiem aktīviem saistību vai iespējamo saistību nodrošinājumam sadalījumā pa finanšu instrumentiem

  KodsFinanšu instrumenta/
  konta nosaukums
  Apraksts par ieķīlāšanas noteikumiemUzskaites (atlikusī) vērtība
  pārskata perioda beigāspārskata perioda sākumā
  ABC12
  xxx    
  xxxx    

  V9.FISN  Informācija par aizņēmuma līguma noteikumu neizpildi, kas rodas aizņēmuma līgumā noteikto saistību par maksājumiem neizpildes rezultātā vai par īpašu līgumos noteikto nosacījumu pārkāpumiem

  KodsInformācija par aizņēmumu Apraksts par saistību neizpildi pārskata perioda laikāApraksts par līguma noteikumu pārskatīšanuNeizpildīto saistību summa pārskata perioda laikāIzpildīto saistību summa pārskata perioda laikāNeizpildīto saistību uzskaites vērtība pārskata perioda beigās
  institūcijas nosaukumsaizņēmuma mērķis
  ABDE123
          

  Informāciju par aizņēmuma līguma noteikumu neizpildi, kurai nav finansiālas ietekmes, norāda kopsummā (kods – BAIN).

  Ja aizņēmuma līguma noteikumu neizpildei ir finansiāla ietekme, informāciju par aizņēmumu (kods – AAIN) norāda šādā sadalījumā:

  – neatmaksātā aizdevuma pamatsumma (kods – PAMS);

  – nesamaksātie procentu maksājumi (kods – PROC);

  – nesamaksātās citas aizņēmuma saistības (kods – NCAS).

  V9.PVME  Informācija par finanšu instrumentu patiesās vērtības novērtēšanas metodēm sadalījumā pa finanšu instrumentu kategorijām un instrumentiem

  KodsFinanšu instrumenta kategorijas un instrumenta nosaukums/metodes aprakstsUzskaites vērtība pārskata perioda sākumāMetožu maiņa pārskata periodā
  (+,–)
  Uzskaites vērtība pārskata perioda beigās
  uz metodi (+)no metodes (–)

  neto (2. + 3.)

   

  AB12345
  xxxx      
  xxx      
  xxxx      

  Metožu maiņu norāda atbilstoši šādiem kodiem:

  KodsMetodes koda un metodes maiņas koda apraksts 
  MM11. metode kopā 
  MM12no 1. metodes uz 2. metodi 
  MM13no 1. metodes uz 3. metodi 
  MM22. metode kopā 
  MM21no 2. metodes uz 1. metodi 
  MM23no 2. metodes uz 3. metodi 
  MM33. metode kopā 
  MM31no 3. metodes uz 1. metodi 
  MM32no 3. metodes uz 2. metodi 

  V9.FIPI  Finanšu instrumentu, kuri novērtēti patiesajā vērtībā atbilstoši 3. metodei, vērtības izmaiņas sadalījumā pa finanšu instrumentu kategorijām

  KodsFinanšu instrumentu kategorijas un instrumenta nosaukumsPārskata perioda sākumāPārskata periodāPārskata perioda beigās
  (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8. + 9.)
  Vērtības izmaiņas pārskata periodā, ja ir atlikums perioda beigās
  atzīts ieņēmumosatzīts izdevumosatzīts rezervēsiegādeatsavināšanaemisijanorēķinipārklasifikācija starp novērtēšanas metodēmatzītas ieņēmumosatzītas izdevumos
  AB123456789101112
  xxxx             
  xxx             

  V9.FITE  Informācija par finanšu instrumentu maksimālo pakļautību kredītriskam un to kredītkvalitāti sadalījumā pa termiņa kavējuma dienām

  KodsFinanšu instrumenta nosaukums, maksimālās pakļautības kredītriskam apraksts, termiņa kavējuma sadalījumsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumā
  bruto (+)vērtības samazinājums
  (–)
  uzskaites vērtība (1. + 2.)bruto (+)vērtības samazinājums
  (–)
  uzskaites vērtība (4. + 5.)
  AB123456
  xxxx       
  xxx       
          

  Par finanšu instrumentiem, kuri ir pakļauti kredītriskam, informāciju attiecībā uz finanšu instrumentu maksimālo pakļautību kredītriskam norāda šādā sadalījumā:

  – finanšu instrumenti, kuriem nav kavēts izpildes termiņš, bet kuriem gan ir, gan arī nav aprēķināts vērtības samazinājums (kods – FAV1);

  – finanšu instrumenti, kuriem ir kavēts izpildes termiņš, bet kuru vērtība nav samazinājusies, – informāciju norāda sadalījumā pa kavējuma termiņiem (kods – FAV2);

  – finanšu instrumenti, kuriem ir kavēts izpildes termiņš un kuru vērtība ir samazinājusies, – informāciju norāda sadalījumā pa kavējuma termiņiem (kods – FAV3).

  Par zembilances posteņos iekļautajiem finanšu instrumentiem, kuri ir pakļauti kredītriskam, norāda saņemtās garantijas (kods – ZBK).

  Termiņa kavējumu norāda šādā sadalījumā: līdz 30 dienām (kods – 30); no 31 līdz 90 dienām (kods – 90); no 91 līdz 180 dienām (kods – 180); no 181 līdz 360 dienām (kods – 360); vairāk par 360 dienām (kods > 360).

  V9.FINO  Informācija par nodrošinātajiem finanšu aktīviem, kas pakļauti kredītriskam, sadalījumā pa finanšu instrumentiem un institucionālajiem sektoriem

  KodsFinanšu instrumenta un institucionālā sektora nosaukumsUzskaites vērtība pārskata perioda beigāsUzskaites vērtība pārskata perioda sākumā
  AB12
  xxx   
  Sxxxxxx   

  Datus norāda kontu sadalījumā pa šādiem institucionālo sektoru klasifikācijas kodiem atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā:

  – sektoru S130000 klasifikācijas pilnā apmērā;

  – sektoru S110000, S120000, S140000, S150000 un S200000 datus.

  V9.FINV  Informācija par finanšu aktīvu, kas pakļauti kredītriskam, nodrošinājumu sadalījumā pa finanšu instrumentiem

  KodsFinanšu instrumenta nosaukums/
  nodrošinājuma (aktīva) veids
  Nodrošinājuma izmantošanas noteikumiNodrošinājuma vērtība
  pārskata perioda sākumāpārskata perioda beigās
  ABD12
  xxx    
  xx    

  Saņemto nodrošinājumu klasificē atbilstoši šādiem kodiem:

  – nefinanšu aktīvi, izņemot nekustamos īpašumus (kods – NA);

  – nekustamie īpašumi (kods – NI);

  – finanšu aktīvi (kods – FA);

  – cits nodrošinājums, kas nav minēts iepriekš (kods – CN).

  V9.FISA  Informācija par finanšu saistību nediskontēto nākotnes naudas plūsmas termiņstruktūru sadalījumā pa finanšu instrumentiem

  KodsFinanšu saistību un instrumenta nosaukumsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumā
  līdz 1 gadamno 1 gada līdz 5 gadiemvairāk par 5 gadiemkopā (1. + 2. + 3.)līdz 1 gadamno 1 gada līdz 5 gadiemvairāk par 5 gadiemkopā (5. + 6. + 7.)
  AB12345678
  xxx         

  Finanšu saistības norāda šādā sadalījumā:

  – neatvasinātās finanšu saistības (kods – NFS);

  – atvasinātās finanšu saistības (kods – AFS).

  V10. piezīme "Notikumi pēc bilances datuma"

  V10.NEKN  Nekoriģējošie notikumi pēc bilances datuma

  Notikuma aprakstsSummaNotikuma ietekme uz finansiāliem rādītājiemApraksts, kāpēc nav veiktas aplēsesInformācija par zembilanci
  kodssumma
  A1BCD2
        

  V10.KORI  Koriģējošie notikumi pēc bilances datuma

  Notikuma aprakstsDebeta kontsKredīta kontsKlasifikācijas kodsInstitucionālā sektora klasifikācijas kodsSumma
  ABCDE1
        

  V11. piezīme "Konsolidācijas principi un summas"

  V11.IEST  Informācija par konsolidācijā iesaistītajām iestādēm

   

  V11.KAPR  Konsolidācijas principu apraksts

   

  Apraksta, kādi darījumi un atlikumi tiek izslēgti/papildināti vai kā mainīta klasifikācija starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm.

  V12. piezīme "Gada sākuma salīdzināmā informācija"

  V12.INFO  Informācija par iepriekšējos periodos konstatēto kļūdu labojumu un salīdzināmās informācijas norādīšana par pārskata periodā veikto posteņu norādīšanas un klasifikācijas maiņu

  Konta Nr./
  kods
  NosaukumsPārskata perioda sākumā
  (pirms kļūdu norādīšanas)
  Iepriekšējo pārskata periodu kļūda
  (> n – 1)
  Iepriekšējā pārskata perioda kļūda
  (n – 1)
  Norādīšanas un klasifikācijas maiņa
   (+,–)
  Pārskata perioda sākumā
  (ar kļūdu norādīšanu)
  (1. + 2. +
  3. + 4. +
  5. + 6.)
  Kļūdu labojuma, posteņu norādīšanas un klasifikācijas maiņas apraksts
  palielinājums
  (+)
  samazinājums
  (–)
  palielinājums
  (+)
  samazinājums
  (–)
  AB1234567C
            

  V12.APLE  Informācija par grāmatvedības aplēses maiņu un tās ietekmi

  Konta Nr.NosaukumsUzskaitīts pēc iepriekšējā gadā lietotās metodesUzskaite pēc pārskata gadā lietotās metodes, atlikums pārskata perioda beigāsPārskatā norādītās izmaiņas (+,–)Aprēķina metodikas maiņas izmaiņas (+,–)Aplēses maiņas un maiņas iemesla apraksts
  perioda beigāsperioda sākumāizmaiņas (+,–)
  1. – 1A.2. – 1A.3. – 1C.
  AB11A1C234C
  xxxx        

  II. Naudas plūsmas pārskata posteņu skaidrojums

  NP.A  Pamatdarbības naudas plūsmas izmaiņas

  KodsPosteņa nosaukumsPārskata periodāIepriekšējā pārskata periodāIzmaiņas (+,–)
  euro %
  (1. – 2.)(3. / 2. x 100)
  AB1234
        

  NP.ABD  Pamatdarbības būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas

  KodsPosteņa nosaukumsDarījuma aprakstsSumma
  ABC1
      

  NP.A19  Citi ieņēmumi no pamatdarbības

  KodsDarījuma aprakstsPārskata periodāIepriekšējā pārskata periodā
  AB12
  A19.CBLICitu budžetu līdzekļi, kas uz laiku ir iestādes glabājumā (konkursa vai drošības nauda, vēlēšanu drošības nauda, sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošo pensijas, atsavinātie līdzekļi no aizturētajām personām un ieņēmumi par mantas realizāciju no krimināllietām un administratīvo pārkāpumu lietām līdz tiesas lēmumam, ieslodzīto un citu personu personīgā nauda, drošības nauda par kasācijas sūdzību) un nav pieejami iestādei lietošanai  
  A19.PAR   

  NP.A33  Citi izdevumi no pamatdarbības

  KodsDarījuma aprakstsPārskata periodāIepriekšējā pārskata periodā
  AB12
  A33.PAR   

  NP.B  Ieguldījumu darbības naudas plūsmas izmaiņas

  KodsPosteņa nosaukumsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumāIzmaiņas (+,–)
  euro%
  (1. – 2.)(3. / 2. x 100)
  AB1234
        

  NP.BBD  Ieguldījumu darbības būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas

  KodsPosteņa nosaukumsDarījuma aprakstsSumma
  ABC1
      

  NP.B15  Citi ieņēmumi no ieguldījumu darbības

  KodsDarījuma aprakstsPārskata periodāIepriekšējā pārskata periodā
  AB12
  B15.DIVIIeņēmumi no dividendēm  
  B15.MIJMIeņēmumi no nākotnes līgumiem, iespēju līgumiem un mijmaiņas līgumiem  
  B15.PAR   

  NP.B27  Citi izdevumi no ieguldījumu darbības

  KodsDarījuma aprakstsPārskata periodāIepriekšējā pārskata periodā
  AB12
  B27.MIJMIzdevumi par nākotnes līgumiem, iespēju līgumiem un mijmaiņas līgumiem  
  B27.PAR   

  NP.C  Finansēšanas darbības naudas plūsmas izmaiņas

  KodsPosteņa nosaukumsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumāIzmaiņas (+,–)
  euro%
  (1. – 2.)(3. / 2. x 100)
  AB1234
        

  NP.CBD  Finansēšanas darbības būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas

  KodsPosteņa nosaukumsDarījuma aprakstsSumma
  ABC1
      

  NP.C14  Citi ieņēmumi no finansēšanas darbības

  KodsDarījuma aprakstsPārskata periodāIepriekšējā pārskata periodā
  AB12
  C14.PAR   

  NP.C24  Citi izdevumi no finansēšanas darbības

  KodsDarījuma aprakstsPārskata periodāIepriekšējā pārskata periodā
  AB12
  C24.PAR   

  NP.D  Piesaistīto līdzekļu naudas plūsmas izmaiņas

  KodsPosteņa nosaukumsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumāIzmaiņas (+,–)
  euro %
  (1. – 2.)(3. / 2. x 100)
  AB1234
        

  NP.DBD  Piesaistīto līdzekļu būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas

  KodsPosteņa nosaukumsDarījuma aprakstsSumma
  ABC1
      

  NP.CITA  Cita informācija pārskatu lietotājiem

  KodsPosteņa nosaukumsAprakstsSumma
  ABC1
  xxx   

  III. Pārskata par darbības finansiālajiem rezultātiem posteņu skaidrojums

  KodsPosteņa nosaukumsPārskata periodāIepriekšējā pārskata periodāIzmaiņas (+,–)
  euro%
  (1. – 2.)(3. / 2. x 100)
  AB1234
        

  FD.BDAR  Būtiskie darījumi vai notikumi pārskata periodā, kas ietekmēja izmaiņas

  KodsPosteņa nosaukumsDarījuma aprakstsSumma
  ABC1
      

  FD.A11  Informācija par nodokļu ieņēmumiem

  Ieņēmumu klasifikācijas kodsNodokļa veidsPārskata periodāIepriekšējā pārskata periodā
  AB12
  x.x.x.0.0.   

  FD.A19.VSAM  Ieņēmumi no aktīvu vērtības samazinājuma norakstīšanas

  KodsDarījuma aprakstsPārskata periodāIepriekšējā pārskata periodā
  AB12
  VSAVIeņēmumi no vērtības samazinājuma norakstīšanas avansa maksājumiem par nefinanšu aktīviem  
  VSNAIeņēmumi no vērtības samazinājuma norakstīšanas nefinanšu aktīviem  
  VSPAIeņēmumi no vērtības samazinājuma norakstīšanas prasībām un avansa maksājumiem par pakalpojumiem  
  VSNNIeņēmumi no vērtības samazinājuma norakstīšanas prasībām par nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem budžetos  
  VSFIIeņēmumi no vērtības samazinājuma norakstīšanas finanšu instrumentiem  
  TBLīdz termiņa beigām turētie ieguldījumi  
  TB.IVPVērtspapīri  
  TB.NOGNoguldījumi  
  TB.PFIPārējie finanšu ieguldījumi  
  APAizdevumi un prasības  
  AP.AIZAizdevumi  
  AP.PRAPrasības, kas ir finanšu instrumenti  
  PPPārdošanai pieejamie finanšu aktīvi  
  PP.IVPVērtspapīri  
  PP.PFIPārējie finanšu ieguldījumi  
  VSCAIeņēmumi no vērtības samazinājuma norakstīšanas aktīviem, kas nav minēti citur  

  FD.A31.VSAM  Izdevumi no aktīvu vērtības samazinājuma

  KodsDarījuma aprakstsPārskata periodāIepriekšējā pārskata periodā
  AB12
  VSAVIzdevumi no vērtības samazinājuma avansa maksājumiem par nefinanšu aktīviem  
  VSNAIzdevumi no vērtības samazinājuma nefinanšu aktīviem  
  VSPAIzdevumi no vērtības samazinājuma prasībām un avansiem par pakalpojumiem  
  VSNNIzdevumi no vērtības samazinājuma prasībām par nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem budžetos  
  VSFIIzdevumi no vērtības samazinājuma finanšu instrumentiem  
  TBLīdz termiņa beigām turētie ieguldījumi  
  TB.IVPVērtspapīri  
  TB.NOGNoguldījumi  
  TB.PFIPārējie finanšu ieguldījumi  
  APAizdevumi un prasības  
  AP.AIZAizdevumi  
  AP.PRAPrasības, kas ir finanšu instrumenti  
  PPPārdošanai pieejamie finanšu aktīvi  
  PP.IVPVērtspapīri  
  PP.PFIPārējie finanšu ieguldījumi  
  VSCAIzdevumi no vērtības samazinājuma aktīviem, kas nav minēti citur  

  FD.A18  Procentu ieņēmumi

  KodsDarījuma aprakstsPārskata periodāIepriekšējā pārskata periodā
  AB12
  NLProcentu ieņēmumi par kontu atlikumiem un naudas līdzekļu ekvivalentiem  
  FIProcentu ieņēmumi par finanšu instrumentiem, izņemot PVFA un PVFS  
  FI.TBLīdz termiņa beigām turētie ieguldījumi  
  FI.APAizdevumi un prasības  
  FI.PPPārdošanai pieejamie finanšu aktīvi  
  FI.FSFinanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā vērtībā, un citas finanšu saistības  
  PARPārējie procentu ieņēmumi  

  FD.V9.PROC  Procentu ieņēmumi par finanšu instrumentiem, kuriem atzīts vērtības samazinājums

  KodsFinanšu instrumenta kategorijas nosaukumsPārskata periodāIepriekšējā pārskata periodā
  AB12
  TBLīdz termiņa beigām turētie ieguldījumi  
  APAizdevumi un prasības  
  PPPārdošanai pieejamie finanšu aktīvi  

  FD.A28  Procentu izdevumi

  KodsDarījuma aprakstsPārskata periodāIepriekšējā pārskata periodā
  AB12
  NLProcentu izdevumi par kontu atlikumiem un naudas līdzekļu ekvivalentiem  
  FI Procentu izdevumi par finanšu instrumentiem, izņemot PVFA un PVFS  
  FI.TBLīdz termiņa beigām turētie ieguldījumi  
  FI.APAizdevumi un prasības  
  FI.FSFinanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā vērtībā, un citas finanšu saistības  
  PARPārējie procentu izdevumi  

  FD.A19  Informācija par citiem ieņēmumiem

  KodsDarījuma aprakstsPārskata periodāIepriekšējā pārskata periodā
  AB12
  NOMANomas ieņēmumi  
  DIVIIeņēmumi no dividendēm  
  A19.SADZIeņēmumi no saistību, kas nav finanšu instrumenti, dzēšanas  
  A19.IISAIeņēmumi no ilgtermiņa aktīvu sākotnējās atzīšanas, izņemot bioloģiskos aktīvus lauksaimnieciskajai darbībai  
  A19.IASAIeņēmumi no īstermiņa aktīvu sākotnējās atzīšanas, izņemot lauksaimniecības produktus  
  A19.IEUNIeņēmumi no uzkrājumu norakstīšanas  
  A19.BIOLIeņēmumi no bioloģisko aktīvu lauksaimnieciskajai darbībai un lauksaimniecības produktu sākotnējās atzīšanas un uzskaites vērtības izmaiņām pārskata perioda beigās  
  A19.APDPKompensācija no trešajām pusēm par ilgtermiņa ieguldījuma vērtības samazināšanos, zaudētu vai atdotu ilgtermiņa ieguldījumu  
  A19.IFPPIeņēmumi no ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārvērtēšanas vai pārsnieguma  
  A19.KPTPIeņēmumi no asociētas un radniecīgas kapitālsabiedrības kapitāla daļu pārdošanas  
  A19.IMRAIeņēmumi no mantiska ieguldījuma radniecīgajās un asociētajās kapitālsabiedrībās  
  A19.IVKSIeņēmumi no valūtas kursu svārstībām, kas neattiecas uz finanšu instrumentiem  
  A19.PARPārējie darījumi  
  A19.REZIeņēmumi no pārējo rezervju izslēgšanas  

  FD.A31  Informācija par citiem izdevumiem

  KodsDarījuma aprakstsPārskata periodāIepriekšējā pārskata periodā
  AB12
  IPNOIzdevumi no prasību, kas nav finanšu instrumenti, norakstīšanas  
  NANLIzdevumi no nefinanšu aktīvu norakstīšanas un likvidēšanas  
  INEIIzdevumi no naudas līdzekļu vai to ekvivalentu iztrūkuma  
  IPNNIzdevumi no prasību dzēšanas par nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem budžetos  
  IUKVIzdevumi uzkrājumu veidošanai  
  BIOLIzdevumi no bioloģisko aktīvu lauksaimnieciskajai darbībai un lauksaimniecības produktu sākotnējās atzīšanas un uzskaites vērtības izmaiņām pārskata perioda beigās  
  IFIPIzdevumi no ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārvērtēšanas  
  KDVPIzdevumi no asociētu un radniecīgo kapitālsabiedrību kapitāla daļu pārdošanas un izslēgšanas no uzskaites  
  IVKSIzdevumi no valūtas kursu svārstībām, kas neattiecas uz finanšu instrumentiem  
  PARPārējie darījumi  

  FD.V9.FII  Ieņēmumi no finanšu instrumentu izmantošanas, kas nav iekļauti procentu likmes noteikšanā, pa finanšu instrumentu kategorijām

  KodsFinanšu instrumenta kategorijas nosaukumsPārskata periodāIepriekšējā pārskata periodā
  AB12
      

  FD.V9.NETO  Finanšu instrumentu neto rezultāts sadalījumā pa finanšu instrumentu kategorijām un darījumu veidiem

  KodsFinanšu instrumenta kategorijas nosaukums/darījuma aprakstsPārskata periodāIepriekšējā pārskata periodā
  atzīts ieņēmumos (+)/
  izdevumos (–)
  atzīts rezervēs (+,–)kopā (1. + 2.)atzīts ieņēmumos (+)/
  izdevumos (–)
  atzīts rezervēs
  (+,–)
  atzīts pārskata gada budžeta izpildes rezultātā (+,–)kopā (4. + 5. + 6.)
  AB1234567
           

  Darījumu veidus norāda atbilstoši šādiem kodiem:

  PVI – patiesās vērtības izmaiņas;

  AVK – ārvalstu valūtas kursa izmaiņas;

  ATS – atsavināšana un izslēgšana no uzskaites;

  PAK – pārklasifikācija no/uz citu kategoriju;

  VIZ – citu finanšu saistību novērtējuma izmaiņas.

  FD.V9.DAR  Darījuma izmaksas, kas nav iekļautas procentu likmes noteikšanā, sadalījumā pa finanšu instrumentu kategorijām

  KodsFinanšu instrumenta kategorijas nosaukumsPārskata periodāIepriekšējā pārskata periodā
  AB12
      

  IV. Cita informācija pārskata lietotājiem

  AprakstsSumma

  V. Finanšu pārskata posteņu skaidrojuma pielikumi

  1. pielikums

  1. Informācija par aktīviem* atbilstoši institucionālajiem sektoriem

  KodsKonta un institucionālā sektora nosaukumsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumā
  brutovērtības samazinājums (–)neto
  (1. + 2.)
  brutovērtības samazinājums
  (–)
  neto
  (4. + 5.)
  AB123456
  xxxx       
  Sxxxxxx       

  * Pielikumā norāda šādu aktīvu datus:

  118x Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem

  128x Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

  133x Ilgtermiņa aizdevumi

  136x Ilgtermiņa noguldījumi

  138x Avansa maksājumi par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem

  14xx Ilgtermiņa prasības

  158x Avansa maksājumi par ieguldījuma īpašumiem

  168x Avansa maksājumi par bioloģiskiem aktīviem lauksaimnieciskajai darbībai

  218x Avansa maksājumi un vērtības samazinājums avansa maksājumiem par krājumiem

  23xx Īstermiņa prasības

  24xx Nākamo periodu izdevumi un avansa maksājumi par pakalpojumiem un projektiem

  253x Īstermiņa aizdevumi un ilgtermiņa aizdevumu īstermiņa daļa

  256x Īstermiņa noguldījumi

  257x Avansa maksājumi par īstermiņa finanšu ieguldījumiem

  26xx Naudas līdzekļi

  Datus norāda kontu sadalījumā pa šādiem institucionālo sektoru klasifikācijas kodiem atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā:

  – sektoru S130000 klasifikācijas pilnā apmērā;

  – sektoru S110000, S120000, S140000, S150000 un S200000 datus.

  2. Informācija par ilgtermiņa un īstermiņa aizdevumiem sadalījumā pēc sākotnējā termiņa un institucionālajiem sektoriem

  KodsKonta un institucionālā sektora nosaukumsPārskata perioda beigās (bruto)Pārskata perioda sākumā (bruto)
  AB12
  xxxx   
  Sxxxxxx   

  Datus norāda kontu sadalījumā pa šādiem institucionālo sektoru klasifikācijas kodiem atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā:

  – sektoru S130000 klasifikācijas pilnā apmērā;

  – sektoru S110000, S120000, S140000, S150000 un S200000 datus.

  2. pielikums

  Informācija par saistībām atbilstoši institucionālajiem sektoriem

  KodsKonta un institucionālā sektora nosaukumsPārskata perioda beigāsPārskata perioda sākumā
  AB12
  xxxx   
  Sxxxxxx   

  Datus norāda kontu sadalījumā pa šādiem institucionālo sektoru klasifikācijas kodiem atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā:

  – sektoru S130000 klasifikācijas pilnā apmērā;

  – sektoru S110000, S120000, S140000, S150000 un S200000 datus.

  Iestādes vadītājs vai pilnvarota persona     
   (vārds, uzvārds)(paraksts*) (parakstīšanas datums)
  Atbildīgais finanšu darbinieks     
   (vārds, uzvārds)(paraksts*) (parakstīšanas datums)
  Revidents**     
   (vārds, uzvārds)(paraksts*) (apstiprināšanas datums)

  Piezīmes.

  1. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

  2. ** Neaizpilda par ikgadējo pārskatu.

  1 Aizpilda tikai pašvaldības.

  2 Aizpilda tikai pašvaldības.

  3 Aizpilda tikai Valsts ieņēmumu dienests.

  7. pielikums
  Ministru kabineta
  2018. gada 19. jūnija
  noteikumiem Nr. 344
  Datu savākšanas pamatojums –
  Likuma par budžetu un finanšu vadību 30. panta 1.1 daļa dod tiesības pieprasīt šos datus

  Veidlapa Nr. APLI_VK

  Apliecinājums
  Valsts kasei (Finanšu ministrijai) par gada pārskatā sniegtās informācijas patiesumu

   
    Kodi
  Ministrijas, pašvaldības nosaukums   
  Pārskata periods (gads)   

  Šo apliecinājumu sniedzam saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada .... jūnija noteikumiem Nr. ... "Gada pārskata sagatavošanas kārtība".

  Esam atbildīgi par to, lai gada pārskats būtu sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada .... jūnija noteikumiem Nr. ... "Gada pārskata sagatavošanas kārtība", sniegtu skaidru un patiesu priekšstatu par darbības rezultātiem, naudas plūsmu un finansiālo stāvokli uz 20__. gada 31. decembri, atklātu notikumu un darījumu ekonomisko būtību un būtu pilnīgs visos būtiskajos aspektos.

  Esam atbildīgi par visaptverošas un efektīvas iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu, lai finanšu pārskatos nebūtu būtisku neatbilstību, ko izraisījusi krāpšana vai kļūdas, kā arī par pastāvīgu iekšējās kontroles sistēmas uzlabošanu un pārraudzību.

  Apliecinām:

  [1] ieviestās kontroles procedūras nodrošina, ka:*

   Ja neapliecina – skaidrojums par
  [2] ir saņemti visu konsolidācijā iesaistīto iestāžu vadītāju apliecinājumi par to, ka:*

  1 – apliecinām

  0 – neapliecinām

  ieviešanas pasākumiemplānoto pasākumu ieviešanas datumu
  ‒ gada pārskatā sniegtā informācija atbilst grāmatvedības uzskaites datiem   
  ‒ finanšu pārskatā ir izmantota normatīvajiem aktiem atbilstoša un konsekventa grāmatvedības uzskaites kārtība un pamatotas aplēses   
  ‒ visas konsolidācijā iesaistītās iestādes nodrošina vienotu principu piemērošanu grāmatvedības uzskaitē un pārskatu sagatavošanā   
  ‒ grāmatvedības reģistros un finanšu pārskatā ir norādīti visi uz pārskata periodu attiecināmie darījumi, notikumi, ieņēmumi un izdevumi   
  ‒ finanšu pārskatā visi aktīvi un saistības norādītas piesardzīgi   
  ‒ ir veikta visu aktīvu un pasīvu inventarizācija   
  ‒ naudas līdzekļu atlikumi sakrīt ar pārskatā norādīto informāciju   
  ‒ finanšu pārskatā ir norādītas iespējamās saistības un apgrūtinājumi, tai skaitā:   
  • ķīlas   
  • garantijas, tai skaitā galvojumi   
  • tiesvedības procesu iespējamās saistības   
  ‒ grāmatvedības kārtošanu veic grāmatvedības jautājumos kompetenta persona   
  ‒ finanšu pārskatā sniegta informācija par visiem iestādes plāniem, kas varētu būtiski mainīt aktīvu un pasīvu uzskaites vērtību vai klasifikāciju finanšu pārskatos   
  ‒ ir ievēroti visi noslēgto līgumu nosacījumi, kas varētu ietekmēt finanšu pārskatu   
  ‒ ir ievērotas uzraudzības institūciju prasības, kas varētu ietekmēt finanšu pārskatu   
  ‒ iestādes darbinieki ir informēti par interešu konflikta novēršanu   
  ‒ ir apzināti procesi un funkcijas, kurās pastāv krāpšanas riski; riski ir izvērtēti   
  ‒ ir īstenoti pasākumi krāpšanas risku novēršanai   
  ‒ ir ievērotas tādu tiesību aktu prasības, kuri ietekmē finanšu pārskatu   
  ‒ nav notikuši tiesību aktu pārkāpumi, kuros iesaistīta vadība vai darbinieki un kam ir būtiska ietekme uz gada pārskatu   
  ‒ iestādes darbinieki ir informēti par informācijas drošību   
  ‒ ir noteiktas procedūras, lai novērstu neautorizētu piekļuvi dokumentiem, ierakstiem un līdzekļiem   
  ‒ /cits apliecinājums – sniedz aprakstu/   

  Vadības viedoklis par revidentu ziņojumā/atzinumā ietvertajām iebildēm un to novēršanas iespējām (tai skaitā termiņiem)**

  Revidentu iebildes:

   

  Vadības viedoklis:

  Īss situācijas apraksts un revidentu ziņojumā ietvertās iebildes novēršanas iespējas

  Termiņš, līdz kuram plāno novērst iebildi
  Iestādes vadītājs vai pilnvarota persona     
   (vārds, uzvārds)(paraksts***) (parakstīšanas datums)
  Atbildīgais finanšu darbinieks     
   (vārds, uzvārds)(paraksts***) (parakstīšanas datums)

  Piezīmes.

  1. * Ministrijas un centrālās valsts iestādes, kas sagatavo konsolidēto gada pārskatu, izvēlas vienu no apliecinājuma variantiem – [1] vai [2].

  2. ** Neaizpilda par ikgadējo pārskatu.

  3. *** Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  8. pielikums
  Ministru kabineta
  2018. gada 19. jūnija
  noteikumiem Nr. 344

  (Pielikums grozīts ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 551; sk. noteikumu 150. punktu)

  Akts par savstarpējo atlikumu salīdzināšanu starp
  vispārējās valdības sektora partneriem

  Veidlapa Nr. 8_SAL

  Datums* (dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks)

  "X" iestādes nosaukums

  /X NMR/

  "Y" iestādes nosaukums

  /Y NMR/ 

  Salīdzināšanas periods: gggg. gads
  (lietotā valūta, 0,00)

  Aktīvs

  Pasīvs

  Paskaidrojums

  Starpība
  (1. – 2.)
  Konta Nr.Atlikums perioda beigāsKonta Nr.Atlikums perioda beigās/"X" iestādes nosaukums//"Y" iestādes nosaukums/
  A1B2CD3
         
         

  Kopā

   

  Kopā

   

  x

  x

   
   
  Persona, kas atbildīga par informāciju:Persona, kas atbildīga par informāciju:
  Vārds, uzvārdsVārds, uzvārds
  TālrunisTālrunis
  E-pastsE-pasts
  Atbildīgais finanšu darbinieks    Atbildīgais finanšu darbinieks   
   (vārds, uzvārds) (paraksts*)  (vārds, uzvārds) (paraksts*)

  Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  9. pielikums
  Ministru kabineta
  2018. gada 19. jūnija
  noteikumiem Nr. 344

  (Pielikums grozīts ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 551; sk. noteikumu 150. punktu)

  Akts par savstarpējo darījumu salīdzināšanu starp
  vispārējās valdības sektora partneriem

  Veidlapa Nr. 2_SAL

  Datums* (dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks)

  "X" iestādes nosaukums

  /X NMR/

  "Y" iestādes nosaukums

  /Y NMR/ 

  Salīdzināšanas periods: gggg. gads
  (lietotā valūta, 0,00)

  Kods**Programmas/
  apakšprogrammas kods (xx.xx)
  NosaukumsIzdevumu EKKSummaKods**Programmas/
  apakšprogrammas kods (xx.xx)
  NosaukumsIeņēmumu kodsSummaPaskaidrojumsStarpība
  (1. – 2.)
  "X" iestādes nosaukums"Y" iestādes nosaukums
  ABCD1EFGH2IK3
               
               
               

  Kopā

  x

  x

  x 

  Kopā

  xxx xx 
   
  Persona, kas atbildīga par informāciju:Persona, kas atbildīga par informāciju:
  Vārds, uzvārdsVārds, uzvārds
  TālrunisTālrunis
  E-pastsE-pasts
  Atbildīgais finanšu darbinieks    Atbildīgais finanšu darbinieks   
   (vārds, uzvārds) (paraksts*)  (vārds, uzvārds) (paraksts*)

  Piezīmes.

  1. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

  2. ** Valsts budžeta iestādes norāda ministrijas vai centrālās valsts iestādes kodu un programmas (apakšprogrammas) kodu atbilstoši likumam par valsts budžetu kārtējam gadam vai kodu "7ZD – ziedojumi un dāvinājumi", ja darījums veikts ziedojumu un dāvinājumu budžetā, vai kodu "9VB – līdzekļi, kas pienākas valsts budžetam", ja darījums atzīts deponentu kontā kā līdzekļi, kurus paredzēts pārskaitīt valsts budžetam. Ja norāda kodu "7ZD" vai "9VB", ailē "Programmas/apakšprogrammas kods" ieraksta "00.00".
  Pašvaldības un to padotības iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes norāda kodu "81 – pašvaldību savstarpējie maksājumi", kodu "89 – pašvaldības padotības iestāžu savstarpējie maksājumi", kodu "91 – maksājumi no/uz valsts budžeta iestādi", kodu "92 – maksājumi no/uz valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu, budžeta nefinansētu iestādi" vai kodu "94 – maksājumi no/uz pašvaldību/pašvaldības budžeta iestādi" un ailē "Programmas/apakšprogrammas kods" ieraksta "00.00".

  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  10. pielikums
  Ministru kabineta
  2018. gada 19. jūnija
  noteikumiem Nr. 344

  (Pielikums grozīts ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 551; sk. noteikumu 150. punktu)

  Akts par savstarpējo bezatlīdzības darījumu salīdzināšanu starp
  vispārējās valdības sektora partneriem

  Veidlapa Nr. 2_BEZ

  Datums* (dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks)

  Salīdzināšanas periods: gggg. gads
  (lietotā valūta, 0,00)

  8. grupas kontiAktīvu/pasīvu konti8. grupas kontiAktīvu/pasīvu kontiPaskaidrojums
  konta Nr.izdevumu EKKkonta Nr.sākotnējā vērtībaaprēķinātais nolietojums un vērtības samazinājumssummanākamo periodu ieņēmumikonta Nr.ieņēmumu kodskonta Nr.sākotnējā vērtībaaprēķinātais nolietojums un vērtības samazinājumssummanākamo periodu ieņēmumi
  konta Nr.summakonta Nr.summakonta Nr.summakonta Nr.summa"X" iestādes nosaukums"Y" iestādes nosaukums
  ABC1D23E4FGH5I67J8KL
                      
                      
                      

  Kopā

  xx    x xxx    x   
   
  Persona, kas atbildīga par informāciju:Persona, kas atbildīga par informāciju:
  Vārds, uzvārdsVārds, uzvārds
  TālrunisTālrunis
  E-pastsE-pasts
  Atbildīgais finanšu darbinieks    Atbildīgais finanšu darbinieks   
   (vārds, uzvārds) (paraksts*)  (vārds, uzvārds) (paraksts*)

  Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  11. pielikums
  Ministru kabineta
  2018. gada 19. jūnija
  noteikumiem Nr. 344

  Pielikums grozīts ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 551; sk. noteikumu 150. punktu)

  Akts par savstarpējo darījumu un atlikumu salīdzināšanu
  ar vispārējās valdības sektora partneriem

  Veidlapa Nr. SAL

  Datums* (dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks)

  Salīdzināšanas periods: gggg. gads
  (lietotā valūta, 0,00)

  Rādītāja nosaukumsValūtas apzīmējums

  Valsts budžeta finanšu bilances
  (Valsts kases) dati

  "Y" iestādes nosaukums

  /Y NMR/PaskaidrojumsStarpība starp finanšu bilances un iestādes datiem
  ((1. – 5.) +
  (2. – 6. – 8.) +
  (3. – 7.) +
  (4. – 9.))
  izmaksātssaņemtsreinvestēts un dzēsts saskaņā ar FM rīkojumuatlikums gada beigāssaņemtssamaksātsreinvestēts un dzēsts saskaņā ar FM rīkojumucitas atmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiematlikums gada beigāsvalsts budžeta finanšu bilance (Valsts kase)/"Y" iestādes nosaukums/
  summasummasummasummakodssummakodssummakodssummakodssummakontssumma
  AB1234C5D6E7F8G9HI10
                     
                     
   
  Persona, kas atbildīga par informāciju:Persona, kas atbildīga par informāciju:
  Vārds, uzvārdsVārds, uzvārds
  TālrunisTālrunis
  E-pastsE-pasts
  Atbildīgais finanšu darbinieks    Atbildīgais finanšu darbinieks   
   (vārds, uzvārds) (paraksts*)  (vārds, uzvārds) (paraksts*)

  Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.