(8) Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapas paraugu

 • Dati iegūti: 2023. gada 7. decembris, 08:07
  Ministru kabineta noteikumi Nr.407

  Rīgā 2010.gada 5.maijā (prot. Nr.22 7.§)
  Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapas paraugu
  Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 7.panta otro daļu

  1. Noteikumi nosaka biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes (turpmāk – organizācija) iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapas (turpmāk – veidlapa) paraugu (pielikums).

  2. Organizācija, kura pārskatu par iepriekšējā gadā veikto sabiedriskā labuma darbību sniedz saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 13.panta pirmo daļu, aizpilda veidlapas I un II daļu.

  3. Organizācija, kura saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 7.panta pirmo daļu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu, aizpilda veidlapas I, II un III daļu. Ja organizācija ir reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā vai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā gadā, kurā tā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā minēto iesniegumu, organizācija aizpilda veidlapas I un III daļu.

  4. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumus Nr.1110 "Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapas paraugu" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 202.nr.).

  Ministru prezidents V.Dombrovskis

  Finanšu ministrs E.Repše
  Pielikums
  Ministru kabineta
  2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.407

  (Pielikums grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.926)

     

  (organizācijas nosaukums)

     

  (organizācijas reģistrācijas numurs)

  Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns

  I. Vispārīgā daļa

  1. Organizācijas darbības mērķis
   
  2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību

  labdarība

  cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība

  pilsoniskās sabiedrības attīstība

  veselības veicināšana

  slimību profilakse

  palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās

  izglītības veicināšana

  zinātnes veicināšana

  vides aizsardzība

  trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana

  kultūras veicināšana

  sporta atbalstīšana

  cita (norādīt) _____________________

  3. Sabiedrības daļa (turpmāk – mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība

  ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu

  nepilnās ģimenes

  cilvēki ar invaliditāti

  personas, kuras pārsniegušas darbspējas vecumu

  15–25 gadus veci jaunieši

  personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm

  ilgstošie bezdarbnieki

  bezpajumtnieki

  cilvēktirdzniecības upuri

  politiski represētās personas

  personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, vai viņu ģimenes

  Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un viņu ģimenes, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas dēļ cietušās personas un viņu ģimenes

  personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības problēmām un viņu ģimenes

  ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti

  bērni

  no vardarbības cietušās personas

  cita (norādīt) _____________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  4. Informācijas saņemšanai

  juridiskā adrese _____________________________________________________________

  kontaktadrese ______________________________________________________________

  tālruņa numurs _____________________________________________________________

  faksa numurs _______________________________________________________________

  e-pasta adrese ______________________________________________________________

  mājaslapa __________________________________________________________________

  II. 20__.gada darbības pārskats

  5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)

   


   

  6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu un attiecīgajā jomā

   


   

  7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas

  dibinātāju/biedru skaits ___________

  iesaistīto personu skaits ___________

  sabiedriskā labuma guvēju skaits _____________

  8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums

  kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma _______ euro,

  kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma ______ euro, tai skaitā:

   sabiedriskā labuma darbībai __________ euro

   kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas __ euro

  9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm, komersantiem)

   


   

  10. Organizācijas darbību kavējošie faktori

   


   

  III. Turpmākās darbības plāns

  11. Organizācijas plānotā darbība nākamajā kalendāra gadā

  Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu gadu):

  • iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)


   

  • plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)


   

  Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam gadam):

  • iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)


   

  • plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)


   

   

     

  (organizācijas vadītāja paraksts*)

   

  (vārds un uzvārds)

  Piezīme. * Veidlapas rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

  20__.gada____.____________

  Finanšu ministrs E.Repše

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2023.