(2) Noteikumi par kārtību, kādā personas ar invaliditāti saņem atbalstu mājokļa pielāgošanai, un atbalsta saņemšanas nosacījumiem

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:04
  Tiesību akts ir zaudējis spēku.
  Ministru kabineta noteikumi Nr.1170

  Rīgā 2010.gada 21.decembrī (prot. Nr.74 59.§)
  Noteikumi par kārtību, kādā personas ar invaliditāti saņem atbalstu mājokļa pielāgošanai, un atbalsta saņemšanas nosacījumiem
  Izdoti saskaņā ar Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 9.punktu
  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā personas ar I grupas invaliditāti, personas ar II grupas redzes vai dzirdes invaliditāti un personas līdz 18 gadu vecumam, kurām noteiktas medicīniskās indikācijas bērna invalīda īpašas kopšanas nepieciešamībai (turpmāk – persona), saņem atbalstu viena mājokļa pielāgošanai (turpmāk – atbalsts), kā arī atbalsta saņemšanas nosacījumus.

  2. Par atbalsta piešķiršanu lemj labklājības ministra izveidota komisija, kuras sastāvā ir Labklājības ministrijas (turpmāk – ministrija) un Ekonomikas ministrijas pārstāvji.

  3. Atbalstu sniedz, piešķirot no valsts budžeta līdzekļiem finansējumu, lai atlīdzinātu par personu mājokļu pielāgošanu samaksātos kredīta procentus atbilstoši kredīta līgumam ar Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestādi.

  II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

  4. Atbalstu sniedz par personas, tās laulātā, vecāku, bērnu vai likumiskā pārstāvja īpašumā vai lietošanā esoša mājokļa pielāgošanu, ja minēto mājokli lieto persona.

  5. Ja mājoklis ir personas, tās laulātā, vecāku, bērnu vai likumiskā pārstāvja lietošanā, īres līgumam jābūt noslēgtam uz termiņu, kas nav īsāks par pieciem gadiem no atbalsta pieprasīšanas dienas.

  6. Ja ministrijai attiecīgajā gadā nav piešķirts valsts budžeta finansējums atbalsta piešķiršanai, personu uzņem rindā atbalsta saņemšanai.

  III. Atbalsta saņemšanas kārtība

  7. Lai saņemtu atbalstu, persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz ministrijā iesniegumu ar lūgumu sniegt atbalstu. Iesniegumā norāda:

  7.1. personas vārdu, uzvārdu;

  7.2. personas kodu;

  7.3. personas deklarētās dzīvesvietas adresi;

  7.4. personas vai kontaktpersonas tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi;

  7.5. pielāgojamā mājokļa adresi un īpašnieku vai lietotāju.

  8. Šo noteikumu 7.punktā minētajam iesniegumam pievieno:

  8.1. kredīta līgumu par mājokļa pielāgošanu (kopiju);

  8.2. ergoterapeita vai ārstējošā ārsta atzinumu par mājokļa pielāgošanas nepieciešamību (turpmāk – atzinums) (kopiju). Atzinumā norāda personas funkcionālos traucējumus un nepieciešamos mājokļa pielāgojumus;

  8.3. būvniecību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādītu tāmi mājokļa pielāgošanai (kopiju), kurā detalizēti norādīts, kādi pielāgojumi plānoti;

  8.4. dokumentus par veiktajiem maksājumiem (oriģinālus vai kopijas);

  8.5. īres līgumu (kopiju), ja par pielāgojamo mājokli slēgts īres līgums;

  8.6. mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu mājokļa pielāgošanai, ja persona nav mājokļa īpašnieks.

  9. Kopijas sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību.

  10. Šo noteikumu 7.punktā minēto iesniegumu un šo noteikumu 8.punktā minētos dokumentus var iesniegt arī elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai nosūtīt pa pastu.

  11. Iesniedzot šo noteikumu 7.punktā minēto iesniegumu personīgi, nav jāiesniedz šo noteikumu 8.1., 8.2., 8.3., 8.4. un 8.5.apakšpunktā minēto dokumentu kopijas, ja tiek uzrādīti dokumentu oriģināli.

  12. Pēc šo noteikumu 7.punktā minētā iesnieguma un šo noteikumu 8.punktā minēto dokumentu saņemšanas komisija:

  12.1. izvērtē iesniegtos dokumentus un nošķir tos izdevumus, kas attiecināmi uz atbalstu;

  12.2. organizē apsekošanu personas dzīvesvietā, ja radušās pamatotas šaubas, vai mājokļa pielāgošanas darbi veikti atbilstoši atzinumam un tāmei;

  12.3. mēneša laikā pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu, par uzņemšanu rindā atbalsta saņemšanai vai atteikumu piešķirt atbalstu, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības;

  12.4. nosaka atbalsta apmēru, ja pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu.

  13. Komisija pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu vai par atbalsta sniegšanas pārtraukšanu, ja:

  13.1. personas mājokļa pielāgošana faktiski neatbilst šajos noteikumos noteiktajiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem;

  13.2. persona vairs nelieto pielāgoto mājokli;

  13.3. konstatēts, ka apzināti sniegtas nepatiesas ziņas atbalsta saņemšanai, vai konstatēts, ka pielāgotais mājoklis vai iekārtas apzināti bojātas un mājokļa pielāgojums vairs neatbilst personas vajadzībām;

  13.4. persona, kurai mājoklis pielāgots, ir mirusi.

  14. Lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu vai par atbalsta sniegšanas pārtraukšanu var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu ministrijas valsts sekretāram. Ministrijas valsts sekretāra lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

  15. Pēc lēmuma par atbalsta piešķiršanu stāšanās spēkā ministrija slēdz līgumu ar personu vai tās likumisko pārstāvi, vienojoties par kārtību un termiņiem, kādā sniedzama informācija par samaksātajiem kredīta procentiem un pārskaitīts finansējums šo maksājumu atlīdzināšanai.

  16. Ministrija pilnā apmērā atmaksā personai vai tās likumiskajam pārstāvim kredīta procentus, kas samaksāti par personas mājokļa pielāgošanai izsniegto kredītu, ja:

  16.1. mājokļa pielāgošana veikta saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

  16.2. veiktie mājokļa pielāgošanas pasākumi atbilst atzinumā un tāmē norādītajiem;

  16.3. kredīts kredītiestādei ir atmaksāts vai līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā tiek atmaksāts saskaņā ar kredīta līguma nosacījumiem.

  17. Ja personas mājokļa pielāgošanai izsniegtā kredīta procentu likme pārsniedz valstī esošo kredītiestāžu kredīta procentu vidējo likmi kredīta līguma noslēgšanas dienā, ministrija atmaksā kredīta procentu daļu, kas atbilst valstī esošo kredītiestāžu kredīta procentu vidējai likmei. Šajā punktā minēto kredītiestāžu kredīta procentu vidējo likmi nosaka atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajai kredīta procentu likmju statistikai.

  18. Ja kāds no veiktajiem personas mājokļa pielāgošanas darbiem nav attiecīgi pamatots, ministrija atmaksā tikai to kredīta procentu daļu, kas attiecas uz pamatoti veiktajiem mājokļa pielāgojumiem.

  19. Atkārtoti atbalstu var pieprasīt ne agrāk kā 10 gadus pēc iepriekšējā atbalsta pēdējā maksājuma veikšanas.

  20. Ministrija kontrolē personas mājokļa pielāgošanai paredzētā kredīta izlietojuma atbilstību paredzētajam mērķim. Ja kredīts nav izmantots mājokļa pielāgošanai saskaņā ar kredīta līgumu ar kredītiestādi, atbalsta saņēmējam ir pienākums atlīdzināt nepamatoti saņemto atbalstu.

  IV. Noslēguma jautājumi

  21. Līgumi par kredīta procentu segšanu personas mājokļa pielāgošanai, kas noslēgti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz to saistību izpildei.

  22. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

  Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

  Labklājības ministre I.Jurševska

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.