(2) Noteikumi par psihologa pakalpojuma apjomu personai līdz 18 gadiem, kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim, un pakalpojuma saņemšanas kārtību

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:04
  Ministru kabineta noteikumi Nr.1208

  Rīgā 2010.gada 28.decembrī (prot. Nr.75 18.§)
  Noteikumi par psihologa pakalpojuma apjomu personai līdz 18 gadiem, kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim, un pakalpojuma saņemšanas kārtību
  Izdoti saskaņā ar Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 8.punktu

  1. Noteikumi nosaka no valsts budžeta apmaksāta psihologa pakalpojuma apjomu (turpmāk – psihologa pakalpojums) personai līdz 18 gadiem, kurai invaliditāte noteikta pirmreizēji pēc 2011.gada 1.janvāra un kura dzīvo ģimenē (turpmāk – persona), kā arī tās likumiskajam pārstāvim, un psihologa pakalpojuma saņemšanas kārtību.

  2. Persona, kā arī tās likumiskais pārstāvis pieprasa psihologa pakalpojumu pašvaldībā, kurā persona vai tās likumiskais pārstāvis ir deklarējis savu dzīvesvietu.

  3. Psihologa pakalpojums par vienu invaliditātes noteikšanas gadījumu personai un tās likumiskajam pārstāvim kopā ir desmit 45 minūšu konsultācijas.

  (MK 11.10.2022. noteikumu Nr. 626 redakcijā)

  4. Psihologa pakalpojumu nodrošina pašvaldības sociālais dienests. Atbilstoši valsts budžetā attiecīgajā gadā psihologa pakalpojumu nodrošināšanai piešķirtajiem līdzekļiem Labklājības ministrija nosaka pašvaldību sociālajiem dienestiem šim pakalpojumam novirzāmos līdzekļus šādā apmērā:

  4.1. par vienu psihologa darba stundu – ne vairāk kā 35 euro, tai skaitā darba samaksa, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodoklis;

  4.2. ar psihologa sniegtajām konsultācijām saistītie izdevumi (piemēram, telpu noma, materiālu kopēšana, kancelejas preces, sakaru pakalpojumi) – ne vairāk kā 2,29 euro par vienu konsultāciju vienai personai;

  4.3. administrēšanas izdevumiem – ne vairāk kā 20 % no psihologa pakalpojumam paredzētajiem līdzekļiem.

  (MK 11.10.2022. noteikumu Nr. 626 redakcijā)

  5. Psihologa pakalpojumu var sniegt persona, kurai ir atbilstoša izglītība un vismaz divu gadu pieredze ģimeņu ar bērniem konsultēšanā.

  6. Psihologa pakalpojumu var pieprasīt gada laikā pēc pirmreizējas invaliditātes noteikšanas personai.

  (Grozīts ar MK 14.07.2015. noteikumiem Nr.392)

  7. Lai saņemtu psihologa pakalpojumu, personas likumiskais pārstāvis vai persona, ja tā sasniegusi 18 gadu vecumu (turpmāk – pakalpojuma pieprasītājs):

  7.1. pašvaldības sociālajā dienestā iesniedz rakstisku iesniegumu par psihologa pakalpojuma piešķiršanu. Iesniegumā norāda šādas ziņas:

  7.1.1. personas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese un faktiskās dzīvesvietas adrese, ja tā atšķiras no deklarētās;

  7.1.2. personas likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese un faktiskās dzīvesvietas adrese, ja tā atšķiras no deklarētās;

  7.1.3. pakalpojuma saņēmējs (vai pakalpojuma saņēmēji);

  7.1.4. vēlamais psihologa pakalpojuma sniedzējs (ja ir);

  7.1.5. vēlamais saziņas veids (attiecīgi norāda tālruņa numuru, e-pasta adresi, pasta adresi);

  7.2. iesniegumu var iesniegt arī elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) vai nosūtīt pa pastu.

  8. Pašvaldības sociālais dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētā iesnieguma saņemšanas un reģistrēšanas veic šādas darbības:

  8.1. pārbauda un izvērtē pakalpojuma pieprasītāja atbilstību šo noteikumu 1. punktā minētajiem psihologa pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem;

  8.2. pieņem lēmumu:

  8.2.1. par psihologa pakalpojuma piešķiršanu;

  8.2.2. par atteikumu piešķirt psihologa pakalpojumu, ja persona neatbilst šo noteikumu 1. punktā minētajiem psihologa pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem;

  8.2.3. par psihologa pakalpojuma piešķiršanu un personas uzņemšanu psihologa pakalpojuma saņēmēju rindā;

  8.3. noslēdz līgumu ar pakalpojuma pieprasītāja izvēlēto psihologa pakalpojuma sniedzēju vai pašvaldības noteiktajā kārtībā izvēlēto psihologa pakalpojuma sniedzēju, ja pakalpojuma pieprasītājs atbilstoši šo noteikumu 7.1.4. apakšpunktam nav norādījis vēlamo psihologa pakalpojuma sniedzēju un pašvaldībā līgums par psihologa pakalpojuma sniegšanu nav noslēgts;

  8.4. izsniedz lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu un nosūtījumu pakalpojuma pieprasītājam šo noteikumu 3. punktā noteiktā psihologa pakalpojuma saņemšanai vai lēmumu par atteikumu piešķirt psihologa pakalpojumu, ja persona neatbilst šo noteikumu 1. punktā minētajiem psihologa pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem, vai lēmumu par psihologa pakalpojuma piešķiršanu un personas uzņemšanu psihologa pakalpojuma saņēmēju rindā.

  (MK 14.07.2015. noteikumu Nr.392 redakcijā)

  8.1 Ja pašvaldības sociālais dienests pieņēmis šo noteikumu 8.2.3. apakšpunktā minēto lēmumu, tad nosūtījumu pakalpojuma pieprasītājam izsniedz, kad ir pienākusi rinda psihologa pakalpojuma saņemšanai.

  (MK 14.07.2015. noteikumu Nr.392 redakcijā)

  9. Pašvaldības sociālā dienesta lēmumu pakalpojuma pieprasītājs var apstrīdēt mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot pašvaldības domei attiecīgu iesniegumu. Pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā mēneša laikā no pašvaldības domes atbildīgās amatpersonas lēmuma spēkā stāšanās dienas.

  10. Šo noteikumu 8.2.2.apakšpunktā minētajā līgumā norāda sniedzamo pakalpojumu, tā apjomu, līguma summu, pakalpojuma sniegšanas kārtību, samaksas kārtību, kārtību, kādā iesniedzams pārskats par sniegto pakalpojumu, kā arī pakalpojuma sniegšanas laiku.

  11. Pašvaldības sociālais dienests kontrolē šo noteikumu 8.2.2.apakšpunktā minētā līguma saistību izpildi un sniegtā psihologa pakalpojuma apjoma atbilstību noslēgtajam līgumam.

  12. Pašvaldības sociālais dienests reizi ceturksnī – līdz kārtējā ceturkšņa desmitajam datumam – iesniedz Labklājības ministrijā pārskatu (pielikums) par psihologa pakalpojuma nodrošināšanu iepriekšējā ceturksnī.

  (MK 14.07.2015. noteikumu Nr.392 redakcijā)

  13. Labklājības ministrija:

  13.1. 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 12.punktā minētā pārskata saņemšanas (ja pārskats iesniegts atbilstoši šiem noteikumiem) veic samaksu pašvaldības sociālajam dienestam par sniegto psihologa pakalpojumu;

  13.2. ir tiesīga izlases kārtībā veikt kontroli par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu, pieprasot pašvaldības sociālajam dienestam ar psihologa pakalpojuma sniegšanu un valsts budžeta līdzekļu izlietojumu saistītos dokumentus;

  13.3. apkopo un analizē pašvaldību sociālo dienestu pārskatos iekļauto informāciju par nodrošināšanu ar psihologa pakalpojumu un, ja konstatē, ka prognozētie pieprasījumi pēc psihologa pakalpojuma pārsniedz valsts budžetā šim mērķim paredzētos līdzekļus, par to informē pašvaldību sociālos dienestus.

  (Grozīts ar MK 14.07.2015. noteikumiem Nr.392)

  14. Ja Labklājības ministrija konstatē, ka psihologa pakalpojums ir sniegts vai norēķini ir veikti neatbilstoši šiem noteikumiem, tā nepamatoti izmaksātos līdzekļus ietur no nākamajā ceturksnī pašvaldības sociālajam dienestam paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem. Ja nākamajam periodam valsts budžeta līdzekļi netiek aprēķināti vai nav paredzēti, pašvaldības sociālais dienests pēc Labklājības ministrijas rakstiska pieprasījuma tās norādītajos termiņos budžeta līdzekļu daļu, kas nav izlietota atbilstoši paredzētajam mērķim, pārskaita Labklājības ministrijai ieskaitīšanai valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

  (MK 11.10.2022. noteikumu Nr. 626 redakcijā)

  15. (Svītrots ar MK 11.10.2022. noteikumiem Nr. 626)

  16. Psihologa pakalpojuma apjomu un cenu pārskata Ministru kabinets pēc labklājības ministra ierosinājuma.

  17. Noteikumi piemērojami ar 2011.gada 1.janvāri.

  Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

  Labklājības ministre I.Jurševska
  Pielikums
  Ministru kabineta
  2010.gada 28.decembra
  noteikumiem Nr. 1208

  (Pielikums MK 11.10.2022. noteikumu Nr. 626 redakcijā)

  Novada/pilsētas pašvaldības sociālā dienesta ceturkšņa pārskats par psihologa pakalpojuma nodrošināšanu

  _________________novada/pilsētas pašvaldības sociālā dienesta pārskats par psihologa pakalpojuma nodrošināšanu __________. gada ________________ ceturksnī

  Nr. p. k.Pakalpojuma saņēmēja iniciāļi*Pakalpojuma saņēmēja vecums pakalpojuma piešķiršanas dienā**Pakalpojuma saņēmēja dzimums**Līguma noslēgšanas datumsPiešķirto konsultāciju skaitsUzņemts rindāSniegto konsultāciju skaitsVienas konsultācijas cena (ne vairāk kā 35,00 euro)Konsultācijas organizēšanas izmaksas (ne vairāk kā 2,29 euro)Pakalpojuma nodrošināšanas izmaksasAdministrēšanas izmaksasPārskata perioda izmaksas kopā
   12345678910 = (7 x 8) + (7 x 9)11 = 10 x 20 %12 = 10 + 11
  1.            
  2.            
  3.            
  4.            
  Kopāx x000  0,000,000,00

   

  Piezīmes.

  * Norāda pakalpojuma saņēmēja vārda un uzvārda pirmos burtus un personas koda otru pusi.
  ** Ja pakalpojumu saņem bērna vecāks, norāda bērna vecāka informāciju.

   

  Novada/pilsētas domes sociālā dienesta rekvizīti

  Saņēmējs                                                            
  Adrese                                                                
  Reģistrācijas numurs                                          
  Banka                                                                  
  Bankas kods                                                         
  Bankas konta numurs                                         
                      

  Pārskata sastādīšanas datums*** ___________________________________

  Pārskata reģistrēšanas numurs lietvedībā ____________________________


  Novada/pilsētas domes sociālā dienesta vadītājs 
  vai viņa pilnvarota persona                                                                                                    
                                                                 (vārds, uzvārds)                      (paraksts***)

  Pārskata sagatavotājs ______________________        
  tālrunis _________________________________        
  e-pasts  _________________________________        

  Piezīme. *** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.