(2) Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās

 • Dati iegūti: 2023. gada 5. jūnijs, 08:04
  Ministru kabineta noteikumi Nr.857

  Rīgā 2005.gada 15.novembrī (prot. Nr.66 1.§)
  Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās
  Izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma
  12.panta ceturto daļu un 43.panta pirmo daļu
  I. Vispārīgais jautājums

  1. Noteikumi nosaka sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē (turpmāk — bērns), kā arī bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas (turpmāk — pilngadību sasniedzis bērns).

  II. Bērna finansiālais atbalsts

  2. Aizbildnis, audžuģimene vai ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājs (turpmāk — ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniedzējs), kura aprūpē nodots bērns, bērnam naudas līdzekļu veidā sniegtos fiziskas vai juridiskas personas dāvinājumus un ziedojumus nogulda kredītiestādes kontā, kas atvērts uz bērna vārda.

  (Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 509)

  3. (Svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 509)

  4. Ja bez vecāku gādības palikušajam bērnam ārpusģimenes aprūpes laikā nomirst vecāki vai viens no vecākiem, ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniedzējs sadarbībā ar bāriņtiesu, kas pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, kārto jautājumu par apgādnieka zaudējuma pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršanu.

  (Grozīts ar MK 25.09.2007. noteikumiem Nr.650)

  5. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājs bērnam piešķirto apgādnieka zaudējuma pensiju vai sociālā nodrošinājuma pabalstu pārskaita kredītiestādes kontā, kas atvērts uz bērna vārda.

  (Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 509)

  6. Pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, sedz ar bērna izglītošanu un uzturēšanos izglītības iestādē saistītos izdevumus.

  (Grozīts ar MK 25.09.2007. noteikumiem Nr.650)

  III. Apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai un tās izsniegšanas kārtība

  7. Bērnam vecumā no septiņiem gadiem, kā arī pilngadību sasniegušajam bērnam bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, izsniedz vienota parauga apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai (turpmāk — apliecība) (1.pielikums). Pilngadību sasniegušajam bērnam apliecību izsniedz, ja viņš mācās kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu.

  (Grozīts ar MK 14.11.2006. noteikumiem Nr. 926; MK 25.09.2007. noteikumiem Nr. 650; MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 509)

  8. Apliecību izsniedz, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.

  (Grozīts ar MK 25.09.2007. noteikumiem Nr.650)

  9. Apliecības izgatavošanu pēc bāriņtiesas pieprasījuma nodrošina Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk – inspekcija). Apliecības bāriņtiesām izsniedz bez maksas.

  (Grozīts ar MK 25.09.2007. noteikumiem Nr.650; MK 15.03.2011. noteikumiem Nr.198)

  10. Pirmo reizi apliecību izsniedz un tās derīguma termiņu (ne ilgāku par trim gadiem) nosaka bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.

  (Grozīts ar MK 25.09.2007. noteikumiem Nr.650)

  11. Atkārtoti apliecību izsniedz un tās derīguma termiņu (ne ilgāku par trim gadiem) nosaka bāriņtiesa atbilstoši ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniedzēja atrašanās vietai vai tās izglītības iestādes atrašanās vietai, kurā mācās pilngadību sasniegušais bērns.

  (Grozīts ar MK 25.09.2007. noteikumiem Nr.650)

  12. Pilngadību sasniegušajam bērnam apliecību izsniedz katru gadu līdz attiecīgā mācību gada 1.oktobrim.

  (MK 14.11.2006. noteikumu Nr.926 redakcijā)

  13. Bāriņtiesa 10 darbdienu laikā pēc lēmuma par bērna ārpusģimenes aprūpi pieņemšanas iesniedz inspekcijā vai nosūta tai pa pastu:

  13.1. pieprasījumu apliecības izgatavošanai (turpmāk — apliecības pieprasījums) (2.pielikums);

  13.2. bērna fotogrāfiju (3 x 4 cm);

  13.3. apliecinātu bāriņtiesas lēmuma par bērna ārpusģimenes aprūpi kopiju vai norakstu.

  (Grozīts ar MK 25.09.2007. noteikumiem Nr. 650; MK 15.03.2011. noteikumiem Nr. 198; MK 15.09.2020. noteikumiem Nr. 586)

  14. Par apliecības pieprasījuma nosūtīšanu inspekcijai bāriņtiesa izdara attiecīgu ierakstu apliecību reģistrācijas žurnālā (turpmāk — reģistrācijas žurnāls) (3.pielikums).

  (Grozīts ar MK 25.09.2007. noteikumiem Nr.650; MK 15.03.2011. noteikumiem Nr.198)

  15. Ja apliecību pieprasa atkārtoti, bāriņtiesa inspekcijā iesniedz šo noteikumu 13.1. un 13.2.apakšpunktā minētos dokumentus.

  (Grozīts ar MK 25.09.2007. noteikumiem Nr.650; MK 15.03.2011. noteikumiem Nr.198)

  16. Ja pieprasa apliecību pilngadību sasniegušajam bērnam, papildus šo noteikumu 13.1. un 13.2.apakšpunktā minētajiem dokumentiem inspekcijā iesniedz izglītības iestādes izziņu, kas apliecina, ka minētais bērns mācās un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst attiecīgo izglītības programmu šajā iestādē.

  (Grozīts ar MK 14.11.2006. noteikumiem Nr. 926; MK 15.03.2011. noteikumiem Nr. 198; MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 509)

  17. Inspekcija piecu darbdienu laikā nodrošina apliecības izgatavošanu un izsniedz to pieprasītājam vai nosūta pa pastu ierakstītā pasta sūtījumā uz pieprasītāja norādīto adresi, izdarot par to attiecīgu ierakstu apliecību uzskaites žurnālā (turpmāk — uzskaites žurnāls) (4.pielikums).

  (Grozīts ar MK 14.11.2006. noteikumiem Nr. 926; MK 15.03.2011. noteikumiem Nr. 198; MK 15.09.2020. noteikumiem Nr. 586)

  17.1 Šo noteikumu 15.punktā noteiktajā gadījumā bērns vai pilngadību sasniegušais bērns, saņemot jauno apliecību, bāriņtiesā vienlaikus nodod iepriekš izdoto apliecību. Nodoto apliecību bāriņtiesa divu nedēļu laikā iesniedz inspekcijā vai nosūta tai pa pastu.

  (MK 14.11.2006. noteikumu Nr.926 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.09.2007. noteikumiem Nr.650; MK 15.03.2011. noteikumiem Nr.198)

  18. Ja apliecība nozaudēta, atņemta vai bojāta, bāriņtiesa inspekcijā iesniedz apliecības pieprasījumu un bērna vai viņa likumiskā pārstāvja rakstisku paskaidrojumu. Šādā gadījumā inspekcija nodrošina apliecības izgatavošanu piecu darbdienu laikā.

  (Grozīts ar MK 14.11.2006. noteikumiem Nr.926; MK 25.09.2007. noteikumiem Nr.650; MK 15.03.2011. noteikumiem Nr.198)

  19. Septiņu darbdienu laikā pēc bērna ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās bāriņtiesa par to rakstiski informē inspekciju, pievienojot dokumentu, kas pamato ārpusģimenes aprūpes izbeigšanos, un iepriekš izsniegto apliecību.

  (Grozīts ar MK 25.09.2007. noteikumiem Nr.650; MK 15.03.2011. noteikumiem Nr.198)

  20. Inspekcija šo noteikumu 15., 18. un 19.punktā minētās apliecības anulē, iekļauj nederīgo apliecību sarakstā un izdara attiecīgu ierakstu uzskaites žurnālā, norādot anulēšanas iemeslu un datumu. Šo noteikumu 15. un 19.punktā minētās apliecības iznīcina atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu iznīcināšanas kārtību.

  (MK 14.11.2006. noteikumu Nr.926 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.03.2011. noteikumiem Nr.198)

  IV. Atvieglojumi bērnam pirms un pēc pilngadības sasniegšanas

  21. Bērnam un pilngadību sasniegušajam bērnam, uzrādot apliecību, ir tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā.

  22. Pašvaldības saistošajos noteikumos ir tiesīgas noteikt papildu atvieglojumus bērnam, kā arī pilngadību sasniegušajam bērnam.

  V. Informēšana par sociālajām garantijām

  23. Ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniedzējs sešus mēnešus pirms bērna pilngadības sasniegšanas informē pašvaldību, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, par laiku, kad bērnam beidzas ārpusģimenes aprūpe un viņam būs nepieciešams atbalsts izglītības iegūšanā un patstāvīgās dzīves uzsākšanā, kā arī palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā.

  (Grozīts ar MK 25.09.2007. noteikumiem Nr.650)

  24. Ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniedzējs sadarbībā ar bāriņtiesu sešus mēnešus pirms bērna pilngadības sasniegšanas viņu rakstiski informē par tiesībām saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, braukšanas maksas atvieglojumus, kā arī atbalstu izglītības iegūšanā un patstāvīgās dzīves uzsākšanā.

  (Grozīts ar MK 25.09.2007. noteikumiem Nr.650)

  VI. Atbalsts pilngadību sasniegušajam bērnam patstāvīgas dzīves uzsākšanai

  25. Ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniedzējs pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniegšanas izbeigšanas nodod pilngadību sasniegušajam bērnam viņa lietošanā esošo apģērbu un apavus.

  26. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas pilngadību sasniegušajam bērnam izmaksā naudas līdzekļus patstāvīgas dzīves uzsākšanai, kuru apmērs nav mazāks par 218,00 euro un personām ar invaliditāti kopš bērnības nav mazāks par 327,00 euro. Minētos izdevumus sedz no attiecīgajai institūcijai kārtējam gadam paredzētajiem līdzekļiem.

  (Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 829)

  27. Pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē vai pie aizbildņa pilngadību sasniegušajam bērnam izmaksā naudas līdzekļus patstāvīgas dzīves uzsākšanai, kuru apmērs nav mazāks par 218,00 euro un personām ar invaliditāti kopš bērnības nav mazāks par 327,00 euro.

  (Grozīts ar MK 25.09.2007. noteikumiem Nr. 650; MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 509; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 829)

  28. Pašvaldība likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" noteiktajā kārtībā sniedz pilngadību sasniegušajam bērnam palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.

  29. (Svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 509)

  30. Pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās pilngadību sasniegušajam bērnam piešķir vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei sakarā ar patstāvīgas dzīves uzsākšanu. Minētā pabalsta apmērs nedrīkst būt mazāks par 820,05 euro, un tas paredzēts, lai aprīkotu mājokli ar nepieciešamo sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra minimumu (5. pielikums). Pabalstu atļauts izsniegt arī sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra veidā.

  (MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 829 redakcijā)

  31. Ja pilngadību sasniegušais bērns mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu, pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, viņam izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem, kas nav mazāks par 109,00 euro un personām ar invaliditāti kopš bērnības nav mazāks par 163,00 euro.

  (MK 25.09.2007. noteikumu Nr. 650 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 509; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 829)

  31.1 Ja pilngadību sasniegušais bērns studē augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un saskaņā ar studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst studiju programmu, pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, viņam izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem, kas nav mazāks par 109,00 euro un personām ar invaliditāti kopš bērnības nav mazāks par 163,00 euro. Pabalsta izmaksu aptur studiju pārtraukuma laikā un to atjauno, ja studijas tiek atsāktas. Par studiju pārtraukšanu studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pilngadību sasniegušajam bērnam ir pienākums nekavējoties informēt pašvaldību, kura izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem.

  (MK 25.09.2007. noteikumu Nr. 650 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 509; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 829)

  31.2 Pašvaldība šo noteikumu 31. un 31.1 punktā noteiktā pabalsta piešķiršanai ne mazāk kā divas reizes gadā pieprasa informāciju no izglītības iestādes, augstskolas vai koledžas par to, ka pilngadību sasniegušais bērns turpina sekmīgi apgūt izglītības programmu vai studiju programmu.

  (MK 25.09.2007. noteikumu Nr.650 redakcijā)

  32. Pašvaldība, kura pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, sniedzot psihosociālo un materiālo atbalstu, veic nepieciešamos pasākumus pilngadību sasniegušā bērna integrēšanai sabiedrībā.

  VII. Noslēguma jautājumi

  33. Šo noteikumu III nodaļa stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

  34. Apliecību, kura saskaņā ar labklājības ministra noteikto kārtību izgatavota līdz 2005.gada 31.decembrim, izmanto sociālo garantiju saņemšanai līdz tās derīguma termiņa beigām.

  (MK 10.01.2006. noteikumu Nr.35 redakcijā)

  35. Noteikumos noteiktās sociālās garantijas attiecas arī uz tiem bērniem un pilngadību sasniegušajiem bērniem, par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi rajona (pilsētas) Tautas deputātu padomes izpildkomiteja vai pagasta (pilsētas) Tautas deputātu padome.

  36. Šo noteikumu 30. un 31.punktā minētā norma par pabalsta apmēru stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

  36.1 Šo noteikumu 31.1 punkts stājas spēkā ar 2008.gada 1.janvāri.

  (MK 25.09.2007. noteikumu Nr.650 redakcijā)

  37. Līdz 2005.gada 31.decembrim minimālais pabalsta apmērs sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir 100 latu.

  38. Līdz 2005.gada 30.decembrim šo noteikumu 31.punktā minētā pabalsta minimālais apmērs ir 21 lats.

  39. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumus Nr.254 "Noteikumi par sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 231./232.nr.).

  40. Apliecības, kas izsniegtas līdz 2011.gada 31.martam, ir derīgas līdz to derīguma termiņa beigām.

  (MK 15.03.2011. noteikumu Nr.198 redakcijā)

  41. Šo noteikumu 30. punktā minēto pabalstu par periodu no 2021. gada 1. janvāra bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam pašvaldība pārrēķina un starpību izmaksā ne vēlāk kā līdz 2021. gada 30. jūnijam.

  (MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 829 redakcijā)

  Ministru prezidenta vietā — finanšu ministrs O.Spurdziņš

  Bērnu un ģimenes lietu ministra vietā — satiksmes ministrs A.Šlesers
  1.pielikums
  Ministru kabineta
  2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.857
  Apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai

  (Pielikums grozīts ar MK 15.03.2011. noteikumiem Nr. 198; MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 509)

  Apraksts

  1. Apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai (turpmāk — apliecība) ir 54 x 86 vai 85 mm formāta dokuments.

  2. Apliecības priekšpusē (aversā) ir šāda informācija:

  2.1. apliecības augšā dokumenta nosaukums — "Apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai";

  2.2. apliecības vidū, drukāti sarkanā krāsā un sakārtoti cits zem cita, ir vārdi: "Vārds", "Uzvārds", "Personas kods". Tiem pretī veic atbilstošus ierakstus melnā krāsā;

  2.3. apliecības kreisajā pusē ieskenēta bērna fotogrāfija (19 x 25 mm);

  2.4. virs fotogrāfijas norāda apliecības numuru. Pretī melnā krāsā drukātajam saīsinājumam "Nr." ir septiņzīmju numurs;

  2.5. zem fotogrāfijas, drukāti melnā krāsā, vārdi "Derīga līdz". Nākamajā rindā zem minētajiem vārdiem norāda attiecīgās apliecības derīguma termiņa beigu datumu — diena, mēnesis, gads (četri cipari);

  2.6. vārdi "Apliecību izsniegusi" drukāti melnā krāsā; tiem pretī melnā krāsā — apliecības izdevējiestādes nosaukums;

  2.7. vārdi "Apliecība izsniegta, pamatojoties uz" drukāti melnā krāsā. Tiem pretī ar melnu krāsu veic atbilstošu ierakstu.

  3. Apliecības aizmugurē (reversā) ir šāda informācija:

  3.1. apliecības augšējā daļā — apliecības izdevējvalsts nosaukums "LATVIJAS REPUBLIKA" (drukāts melnā krāsā). Apliecības vidusdaļas apakšā vārdi "LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA" (drukāti melnā krāsā);

  3.2. zem vārdiem "LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA" divās rindās izkārtots šāda satura teksts (drukāts melnā krāsā): pirmajā rindā — "Apliecības atrašanas vai nozaudēšanas gadījumā", otrajā rindā — "zvanīt pa tālruni xxxxxxx" (norādīts konkrētā tālruņa numurs).

  4. Apliecībā iestrādātas šādas drošības zīmes:

  4.1. abpusēja apdruka — uz balta fona pelēkā krāsā pa visu apliecību (izņemot fotogrāfijas atrašanās vietu un papildinātā mazā valsts ģerboņa atrašanās vietu) izvietoti vārdi "LATVIJAS REPUBLIKAS LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA";

  4.2. apliecības pirmajā pusē krāsains papildinātā mazā valsts ģerboņa attēls;

  4.3. apliecības aizmugures (reversa) vidusdaļā ir iestrādāta hologramma, kas atbilst šādiem kritērijiem:

  4.3.1. forma — taisnstūra;

  4.3.2. divas dimensijas;

  4.3.3. izmērs — 15 mm (augstums) x 18 mm (platums);

  4.3.4. krāsas: priekšplānā — sarkanā krāsa, aiz tās — zili zaļā krāsa. Krāsas mainās atkarībā no apskates leņķa spektrā no sarkanās krāsas uz zili zaļo krāsu;

  4.3.5. plānu skaits — divi:

  4.3.5.1. priekšplānā — Latvijas ģeogrāfiskās kartes kontūras attēls;

  4.3.5.2. aizmugurējā plānā — 0,75-1 mm optiskā dziļumā burti LM, kas atkārtojas sešās diagonālās rindās no kreisā apakšējā stūra uz labo augšējo stūri, ar priekšplāna "ēnu" (zem priekšplāna burtu LM nav);

  4.3.6. mainot hologrammas apskates leņķi par 5-7 grādiem, mainās krāsas un attiecīgi parādās priekšplāns vai aizmugurējais plāns ar atbilstošu krāsu izvietojumu;

  4.3.7. aizsardzība pret viltošanu — hologramma ir iestrādāta starp apliecību veidojošajiem slāņiem, tas ir, zem apliecības otrās puses caurspīdīgā slāņa, un tā nav atdalāma no apliecības;

  4.4. (svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 509).

  Bērnu un ģimenes lietu ministra vietā — satiksmes ministrs A.Šlesers
  2.pielikums
  Ministru kabineta
  2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.857
  Pieprasījums apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai izgatavošanai

  (Pielikums grozīts ar MK 14.11.2006. noteikumiem Nr. 926; MK 25.09.2007. noteikumiem Nr. 650; MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 509; MK 15.09.2020. noteikumiem Nr. 586)

  Nr._______ 20___.g. ____.____________

   

  Pieprasījums ir (atzīmēt ar x):
  [] pirmreizējs
  [] atkārtots

  1. Bāriņtiesa.
  2. Tālrunis.
  3. Ziņas par bērnu vai pilngadību sasniegušu bērnu:.
  3.1. vārds.
  3.2. uzvārds.
  3.3. personas kods.
  4. Aizbildnības un aizgādnības iestādes lēmums par.
   

  (lēmuma nosaukums)

  ..
  5. Aizbildnības un aizgādnības iestādes lēmuma pieņemšanas datums.
  6. Aizbildnības un aizgādnības iestādes lēmuma Nr..
  7. Apliecības derīguma termiņš.
   

  (datums, mēnesis, gads)

   
  8. Ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese.
  .
  .

  9. Pievienotie dokumenti (atzīmēt ar x):

  9.1. □ apliecināta aizbildnības un aizgādnības iestādes lēmuma kopija;

  9.2. □ izglītības iestādes izziņa par to, ka bērns mācās vai studē un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu šajā iestādē;

  9.3. □ bērna fotogrāfija;

  9.4. □ iepriekš izsniegtā apliecība.

  10. Apliecības saņemšanas veids (atzīmēt ar x):

  10.1. inspekcijā

  10.2. ierakstītā pasta sūtījumā

   
   

  (adrese)

  Bāriņtiesas priekšsēdētājs

   

  (paraksts un tā atšifrējums)

  Z.v.

  Bērnu un ģimenes lietu ministra vietā — satiksmes ministrs A.Šlesers
  3. pielikums
  Ministru kabineta
  2005. gada 15. novembra
  noteikumiem Nr. 857

  (Pielikums MK 15.09.2020. noteikumu Nr. 586 redakcijā)

    

  (bāriņtiesas nosaukums)

   

  Apliecību reģistrācijas žurnāls

  Nr.

  p. k

  Apliecības pieprasīšanas datums

  Apliecības pieprasījuma numurs

  Apliecība pieprasīta

  Ziņas par bērnu

  Apliecības numurs

  Apliecības izsniegšanas vai nosūtīšanas datums

  Apliecības derīguma termiņš

  Apliecības saņēmēja* vārds, uzvārds

  Apliecības saņēmēja paraksts**

  pirmo reizi

  atkārtoti

  vārds

  uzvārds

  personas kods

  pieprasīšanas iemesls

  iepriekšējās apliecības derīguma termiņš

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  Piezīmes.

  1. * Ja bērns nav sasniedzis 15 gadu vecumu, apliecības saņēmējs ir viņa likumiskais pārstāvis.

  2. ** 14. aili aizpilda, ja apliecība tiek izsniegta bāriņtiesā.

  4. pielikums
  Ministru kabineta
  2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.857
  Apliecību uzskaites žurnāls

  (Pielikums MK 15.09.2020. noteikumu Nr. 586 redakcijā)

  Nr.
  p. k.

  Apliecības izsniegšanas datums*

  Izsniegtās apliecības numurs

  Ziņas par bērnu

  Apliecības derīguma termiņš

  Apliecība izsniegta

  Bāriņtiesas nosaukums

  Bāriņtiesas priekšsēdētāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds*

  Pilnvaras numurs un izsniegšanas datums*

  Bāriņtiesas priekšsēdētāja vai pilnvarotās personas paraksts*

  Apliecības nosūtīšanas datums

  Ziņas par apliecības anulēšanu

  vārds

  uzvārds

  pirmo reizi

  atkārtoti

  iemesls

  datums

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  Piezīme. * 2., 10., 11. un 12. aili aizpilda, ja apliecība tiek izsniegta inspekcijā.
  5. pielikums
  Ministru kabineta
  2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.857
  Sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra minimums patstāvīgas dzīves uzsākšanai

  (Pielikums MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 829 redakcijā)

  Nr.

  p. k.

  Sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra nosaukums

  Skaits

  Vienas vienības cena (euro)

  1.

  Gulta

  1

  210,27

  2.

  Krēsls

  1

  23,37

  3.

  Galds

  1

  128,50

  4.

  Skapis

  1

  203,26

  5.

  Katls

  1

  11,67

  6.

  Panna

  1

  9,34

  7.

  Plīts

  1

  114,48

  8.

  Šķīvis

  2

  1,40

  9.

  Bļoda

  1

  4,68

  10.

  Krūze

  1

  1,87

  11.

  Karote

  2

  1,17

  12.

  Dakšiņa

  2

  1,17

  13.

  Nazis

  2

  2,33

  14.

  Palags

  2

  9,34

  15.

  Spilvendrāna

  2

  4,68

  16.

  Segas pārvalks

  2

  18,69

  17.

  Sega

  1

  21,03

  18.

  Spilvens

  1

  9,34

  19.

  Dvielis

  1

  4,68

  Kopā par vienu vienību

  781,27

  Kopējā summa

  820,05

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2023.