(2) Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikums

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:04
  Tiesību akts ir zaudējis spēku.

  Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumus Nr. 611 "Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikums".
  Ministru kabineta noteikumi Nr.898

  Rīgā 2005.gada 29.novembrī (prot. Nr.70 51.§)
  Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikums
  Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
  I. Vispārīgais jautājums

  1. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk — inspekcija) ir labklājības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli bērnu tiesību aizsardzības un bāriņtiesu darbības jomā.

  (Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1601)

  II. Inspekcijas funkcijas, uzdevumi un tiesības

  2. Inspekcijai ir šādas funkcijas:

  2.1. uzraudzīt un kontrolēt Bērnu tiesību aizsardzības likuma un citu bērnu tiesību aizsardzību regulējošo normatīvo aktu ievērošanu;

  2.2. īstenot bāriņtiesu darba uzraudzību un metodisko palīdzību (izņemot uzdevumus, kas noteikti Bāriņtiesu likuma VII un VIII nodaļā);

  2.3. analizēt situāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā;

  2.4. nodrošināt uzticības tālruņa darbību bērnu tiesību aizsardzības jomā;

  2.5. sniegt valsts un pašvaldību iestādēm un citām institūcijām ieteikumus bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanai un pilnveidošanai;

  2.6. sadarboties ar valsts un pašvaldību iestāžu amatpersonām, kā arī nevalstiskajām organizācijām bērnu tiesību aizsardzības jomā;

  2.7. īstenot audžuģimeņu atbalsta pasākumus;

  2.8. atbilstoši inspekcijas kompetencei veikt citas funkcijas, kas noteiktas attiecīgo jomu regulējošajos normatīvajos aktos.

  (MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1601 redakcijā)

  3. Lai izpildītu noteiktās funkcijas, inspekcija atbilstoši kompetencei veic šādus uzdevumus:

  3.1. pamatojoties uz privātpersonu, valsts vai pašvaldību institūciju iesniegtajām sūdzībām vai pēc savas iniciatīvas, pārbauda jebkuras valsts vai pašvaldības institūcijas, nevalstiskās organizācijas vai citas fiziskās vai juridiskās personas darbību inspekcijas kompetences jomā un sastāda pārbaudes aktu par pārbaudē konstatētajiem faktiem;

  3.2. pārbauda bāriņtiesu darbu bērnu un rīcībnespējīgu personu personisko un mantisko tiesību un interešu nodrošināšanā;

  3.3. pamatojoties uz pārbaudes rezultātiem, uzdod novērst konstatētos pārkāpumus;

  3.4. atbilstoši kompetencei nodrošina administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu, protokolu sastādīšanu un administratīvo sodu piemērošanu;

  3.5. organizē inspekcijas amatpersonu un darbinieku un bērnu tiesību aizsardzības pašvaldību speciālistu apmācību;

  3.6. sniedz konsultācijas un psiholoģisko atbalstu bērniem krīzes situācijās;

  3.7. apkopo statistikas datus un pārbaužu rezultātā iegūto informāciju inspekcijas kompetences jomā un sniedz Labklājības ministrijai priekšlikumus situācijas uzlabošanai;

  3.8. nodrošina apliecību izgatavošanu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem;

  3.9. veic audžuģimeņu uzskaiti, nodrošina psiholoģisko palīdzību un informatīvo atbalstu audžuģimenēm, kā arī audžuģimeņu apmācību;

  3.10. informē sabiedrību inspekcijas kompetences jomā;

  3.11. sadarbojas ar ārvalstu publiskās pārvaldes institūcijām, starptautiskajām un nevalstiskajām organizācijām, to pārstāvjiem un ekspertiem;

  3.12. izstrādā un iesniedz Labklājības ministrijā priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai inspekcijas kompetences jomā;

  3.13. veic citus uzdevumus, kas saistīti ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma, Bāriņtiesu likuma un bērnu tiesību aizsardzību, bāriņtiesu un audžuģimeņu darbību regulējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli.

  (MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1601 redakcijā)

  4. Lai izpildītu noteiktos uzdevumus, inspekcijai ir šādas tiesības:

  4.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt un bez maksas saņemt no privātpersonām, valsts vai pašvaldību institūcijām uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju;

  4.2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētajos gadījumos izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus;

  4.3. veidot konsultatīvas ekspertu padomes inspekcijas kompetences jomā, piesaistot citu institūciju pārstāvjus;

  4.4. ja nepieciešams, inspekcijas uzdevumu veikšanai pieaicināt tiesībaizsardzības institūciju (piemēram, policijas) darbiniekus;

  4.5. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

  (Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1601)

  III. Inspekcijas inspektoru tiesības un pienākumi

  5. Inspekcijas inspektoriem ir šādas tiesības:

  5.1. pieprasīt privātpersonām, valsts vai pašvaldību institūcijām izpildīt normatīvajos aktos noteiktās prasības, kas saistītas ar inspekcijas funkciju nodrošināšanu;

  5.2. pamatojoties uz sūdzību vai pēc savas iniciatīvas, ja nepieciešams, pieaicinot arī policijas iestāžu darbiniekus, pārbaudīt jebkuras valsts vai pašvaldības institūcijas, nevalstiskās organizācijas vai citas fiziskās vai juridiskās personas darbību inspekcijas kompetences jomā, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieprasīt un saņemt bez maksas no minētajām institūcijām, organizācijām un personām ar to saistīto informāciju;

  5.3. sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus un piemērot administratīvos sodus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajos gadījumos.

  (Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1601)

  6. Inspekcijas inspektoriem ir šādi pienākumi:

  6.1. pēc savas iniciatīvas vai uz privātpersonu, valsts vai pašvaldību institūciju iesniegto sūdzību pamata veicot pārbaudi par valsts vai pašvaldības institūcijas, nevalstiskās organizācijas vai citas fiziskās vai juridiskās personas darbību inspekcijas kompetences jomās un pārbaudē konstatējot pārkāpumus, noteikt pārkāpuma raksturu un sekas, kā arī pieņemt lēmumu par prettiesiskās darbības (bezdarbības) pārtraukšanu, informēt par to attiecīgo valsts pārvaldes iestādi, publisko personu vai pašvaldību un sagatavot materiālus kompetentajām iestādēm attiecīga lēmuma pieņemšanai, ja konstatēts, ka amatpersonas vai darbinieki nav ievērojuši normatīvo aktu prasības;

  6.2. pēc savas iniciatīvas vai uz iesnieguma pamata atbilstoši kompetencei veicot pārbaudi par pārkāpumu, pieprasīt un saņemt no juridiskajām un fiziskajām personām rakstiskus vai mutiskus paskaidrojumus vai citu nepieciešamo informāciju, ja nepieciešams, pieaicināt tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekus un veikt procesuālās darbības, piemēram, audioierakstus vai videoierakstus. Konstatējot bērnu tiesību pārkāpumu, pieņemt lēmumu par prettiesiskās darbības (bezdarbības) pārtraukšanu, ierosināt novērst konstatētos trūkumus vai sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu, vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos sagatavot un iesniegt kompetentajām izmeklēšanas iestādēm materiālus personu saukšanai pie likumā noteiktās atbildības.

  (Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1601)

  IV. Inspekcijas struktūra un pārvalde

  7. Inspekcijas darbu vada inspekcijas priekšnieks.

  8. Inspekcijas priekšnieks pilda Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas.

  9. Inspekcijas priekšnieks veido inspekcijas iekšējo organizatorisko struktūru.

  V. Inspekcijas darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

  10. Inspekcijas darbības tiesiskumu nodrošina inspekcijas priekšnieks. Inspekcijas priekšnieks ir atbildīgs par iestādes iekšējās kontroles un pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

  11. Inspektoru izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrī­dēt, iesniedzot inspekcijas priekšniekam attiecīgu iesniegumu. Inspekcijas priekšnieka pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

  12. Inspekcijas priekšnieka izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Labklājības ministrijā. Labklājības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

  (Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1601)

  13. Inspekcijas priekšnieks ne retāk kā reizi gadā iesniedz labklājības ministram pārskatu un analīzi par inspekcijas funkciju izpildi un finanšu līdzekļu izlietojumu.

  (Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1601)

  14. Labklājības ministram ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatu par inspekcijas uzdevumu izpildi, kā arī par inspekcijas darbību.

  (Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1601)

  VI. Noslēguma jautājums

  15. Noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 1.decembri.

  Ministru prezidenta vietā — veselības ministrs G.Bērziņš

  Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.