(2) Noteikumi par individuālo rehabilitācijas plānu personai ar prognozējamu invaliditāti un personai ar invaliditāti

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūnijs, 08:03
  Ministru kabineta noteikumi Nr.9

  Rīgā 2011.gada 4.janvārī (prot. Nr.1 26.§)
  Noteikumi par individuālo rehabilitācijas plānu personai ar prognozējamu invaliditāti un personai ar invaliditāti
  Izdoti saskaņā ar Invaliditātes likuma 10.panta otro daļu
  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka:

  1.1. individuālajā rehabilitācijas plānā personai ar prognozējamu invaliditāti un individuālajā rehabilitācijas plānā personai ar invaliditāti (turpmāk – individuālais rehabilitācijas plāns) iekļaujamo pasākumu veidus un termiņus;

  1.2. individuālā rehabilitācijas plāna veidlapas (turpmāk – plāna veidlapa) paraugu (pielikums);

  1.3. kārtību, kādā ārstējošais ārsts izstrādā un īsteno individuālo rehabilitācijas plānu personai ar prognozējamu invaliditāti;

  1.4. kārtību, kādā pašvaldības sociālais dienests izstrādā un īsteno individuālo rehabilitācijas plānu personai ar invaliditāti.

  2. Individuālo rehabilitācijas plānu izstrādā laikposmam, uz kuru personai noteikta prognozējama invaliditāte vai invaliditāte.

  II. Kārtība, kādā izstrādā un īsteno individuālo rehabilitācijas plānu personai ar prognozējamu invaliditāti

  3. Nosūtot personu uz pirmreizēju prognozējamas invaliditātes ekspertīzi, ārstējošais ārsts aizpilda plāna veidlapas II daļu, kurā norāda paredzētos ārstēšanas un medicīniskās rehabilitācijas pasākumus, kā arī to sniegšanas termiņu, nepārsniedzot viena gada periodu, un izsniedz to personai vai nosūta Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai (turpmāk – komisija).

  4. Nosakot personai prognozējamu invaliditāti, komisija:

  4.1. iesaka sociālās un profesionālās rehabilitācijas pasākumus iekļaušanai individuālajā rehabilitācijas plānā;

  4.2. ja nepieciešams, iesaka ārstējošam vai ģimenes ārstam nosūtīt personu papildu izmeklēšanai un diagnozes precizēšanai;

  4.3. izdara attiecīgu ierakstu plāna veidlapas 27.punktā;

  4.4. izsniedz plāna veidlapu personai tālākai nodošanai ārstējošam ārstam vai nosūta to ārstējošam ārstam;

  4.5. sazinās ar pašvaldības sociālo dienestu, ja komisija uzskata, ka personai ir nepieciešama kopšana vai ārstējošais ārsts noteicis regulārus ārstniecības pasākumus;

  4.6. nosūta individuālo rehabilitācijas plānu ārstējošam ārstam pārstrādāšanai, ja uzskata, ka plānotie pasākumi nenovērsīs funkcionālos traucējumus.

  5. Nosūtot personu uz atkārtotu prognozējamas invaliditātes ekspertīzi, ārstējošais ārsts:

  5.1. norāda atbilstoši individuālajam rehabilitācijas plānam īstenotos ārstniecības pasākumus;

  5.2. sniedz īstenoto ārstēšanas un medicīniskās rehabilitācijas pasākumu vērtējumu;

  5.3. sniedz atzinumu par šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanu un veic attiecīgu ierakstu plāna veidlapas 46. un 47.punktā.

  6. Nosakot personai prognozējamu invaliditāti atkārtoti, komisijas amatpersona izvērtē iepriekšējo individuālo rehabilitācijas plānu un izdara attiecīgu ierakstu plāna veidlapas 50.punktā.

  7. Komisijas amatpersona:

  7.1. ja personai netiek noteikta prognozējama invaliditāte, izdara attiecīgu ierakstu plāna veidlapas 26.punktā un izsniedz to personai tālākai nodošanai ārstējošam ārstam vai nosūta ārstējošam ārstam;

  7.2. ja personai tiek noteikta invaliditāte, veic šo noteikumu III nodaļā minētās darbības.

  8. Ārstējošais ārsts:

  8.1. pamatojoties uz plāna veidlapas 32.punktu un noteikto prognozējamas invaliditātes termiņu, ja nepieciešams, precizē plāna 22.1.apakšpunktā minētos ārstēšanas un medicīniskās rehabilitācijas pasākumus un to sniegšanas laiku, lai nepārsniegtu termiņu, uz kuru personai noteikts personas ar prognozējamu invaliditāti statuss;

  8.2. izsniedz personai ar prognozējamu invaliditāti individuālā rehabilitācijas plāna oriģinālu, ja persona ir piekritusi plānā minētajiem pasākumiem un ir to parakstījusi;

  8.3. informē personu par to, ka tā nevarēs atbilstoši normatīvajiem aktiem par personai ar prognozējamu invaliditāti paredzētajiem pasākumiem prioritāri saņemt invaliditātes riska mazināšanai paredzētos pakalpojumus, ja atteiksies no individuālā rehabilitācijas plāna īstenošanas;

  8.4. informē personu, ka tai jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā vai pie pakalpojuma sniedzēja sociālās vai profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.

  III. Kārtība, kādā izstrādā un īsteno individuālo rehabilitācijas plānu personai ar invaliditāti

  9. Nosūtot personu uz pirmreizēju vai atkārtotu invaliditātes ekspertīzi, ja pirmreizējā invaliditātes ekspertīzē personai netika izsniegts individuālais rehabilitācijas plāns personai ar invaliditāti, ārstējošais ārsts izsniedz personai vai nosūta komisijai plāna veidlapu ar aizpildītu II daļu, kurā norāda:

  9.1. paredzētos turpmākos ārstēšanas un, ja nepieciešams, medicīniskās rehabilitācijas pasākumus, norādot to veidu, sniegšanas termiņu un saņemšanas kārtību;

  9.2. personai nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus un pamatojumu tehniskā palīglīdzekļa izsniegšanai steidzamības kārtā.

  10. Nosūtot uz pirmreizēju invaliditātes ekspertīzi personu, kurai iepriekš tika noteikta prognozējama invaliditāte, ārstējošais ārsts papildus izsniedz personai vai nosūta komisijai individuālo rehabilitācijas plānu personai ar prognozējamu invaliditāti, kurā veikti ieraksti par sniegtajiem ārstniecības pakalpojumiem un to vērtējumu (plāna veidlapas 46. un 47.punkts).

  11. Nosūtot personu uz atkārtotu invaliditātes ekspertīzi, ārstējošais ārsts norāda iepriekšējā individuālajā rehabilitācijas plānā personai ar invaliditāti noteiktos šo noteikumu 9.1. un 9.2.apakšpunktā minētos pasākumus.

  12. Nosakot personai invaliditāti, komisija atkarībā no personas funkcionālo traucējumu un anatomisko defektu veida un smaguma pakāpes:

  12.1. pieņem lēmumu par individuālā rehabilitācijas plāna izstrādes nepieciešamību, kā arī izsniedz personai ar invaliditāti vai nosūta pa pastu vai elektroniski, ievērojot normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu minētās prasības, plāna veidlapu ar ārstējošā ārsta noteiktajiem ārstēšanas un medicīniskās rehabilitācijas pasākumiem un komisijas ieteikumus;

  12.2. pieņem lēmumu, ka individuālā rehabilitācijas plāna izstrāde personai ar invaliditāti nav nepieciešama, un informē par to ārstējošo ārstu.

  13. Komisijas ieteikumi individuālajam rehabilitācijas plānam personai ar invaliditāti ietver:

  13.1. profesionālās rehabilitācijas, pārkvalifikācijas un citas profesijas apgūšanas nepieciešamību;

  13.2. pasākumus invaliditātes radīto seku mazināšanai:

  13.2.1. sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas nepieciešamību;

  13.2.2. asistenta pakalpojumu saņemšanas nepieciešamību;

  13.2.3. no valsts budžeta apmaksātu psihologa pakalpojumu saņemšanas nepieciešamību personai, kā arī tās likumiskajam pārstāvim, ja invaliditāte noteikta pirmreizēji personai līdz 18 gadu vecumam, kura dzīvo ģimenē;

  13.2.4. īpašas kopšanas vai bērna invalīda īpašas kopšanas nepieciešamību;

  13.2.5. surdotulka pakalpojumu saņemšanas nepieciešamību.

  14. Pēc plāna veidlapas saņemšanas persona ar invaliditāti to kopā ar komisijas ieteikumiem iesniedz pašvaldības sociālajā dienestā vai nosūta pa pastu vai elektroniski, ievērojot normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu minētās prasības.

  15. Pašvaldības sociālais dienests:

  15.1. pamatojoties uz personas ārstējošā ārsta un komisijas ieteikumiem, izstrādā individuālo rehabilitācijas plānu personai ar invaliditāti, kurā nosaka pasākumu uzsākšanas laiku un ilgumu, un aizpilda plāna veidlapas IV daļu;

  15.2. ne retāk kā reizi sešos mēnešos veic individuālā rehabilitācijas plāna pasākumu novērtējumu, ja nepieciešams, sadarbojoties ar personas ģimenes vai ārstējošo ārstu, un veic attiecīgu ierakstu plāna veidlapas 39.punktā.

  IV. Noslēguma jautājums

  16. Noteikumi piemērojami ar 2011.gada 1.janvāri.

  Ministru prezidents V.Dombrovskis

  Labklājības ministre I.Jurševska
  Pielikums
  Ministru kabineta
  2011.gada 4.janvāra noteikumiem Nr.9
  Individuālais rehabilitācijas plāns

  (Pielikums grozīts ar MK 31.07.2012. noteikumiem Nr.531; MK 30.10.2012. noteikumiem Nr.724)

  Labklājības ministre I.Jurševska

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.