(5) Kārtība, kādā iestādes sadarbojoties sniedz informāciju elektroniskā veidā, kā arī nodrošina un apliecina šādas informācijas patiesumu

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūnijs, 08:05
  Ministru kabineta noteikumi Nr.357

  Rīgā 2010.gada 13.aprīlī (prot. Nr.19 11.§)
  Kārtība, kādā iestādes sadarbojoties sniedz informāciju elektroniskā veidā, kā arī nodrošina un apliecina šādas informācijas patiesumu
  Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta sesto daļu
  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā iestādes sadarbojoties sniedz informāciju elektroniskā veidā, kā arī nodrošina un apliecina šādas informācijas patiesumu.

  2. Noteikumi neattiecas uz informāciju dienesta vajadzībām, kā arī valsts noslēpuma objektu, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas apriti.

  3. Ja iestādes funkciju un uzdevumu veikšanai nepieciešamā informācija ir citas iestādes rīcībā, iestāde (turpmāk – informācijas pieprasītājs) to pieprasa no citas iestādes, kura saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodrošina šīs informācijas vākšanu, reģistrēšanu un aktualizēšanu (turpmāk – informācijas sniedzējs), ja normatīvie akti nenosaka citādi.

  II. Informācijas apmaiņas veidi un kārtība

  4. Informāciju elektroniskā veidā iestādes sniedz:

  4.1. tiešsaistes datu pārraides režīmā:

  4.1.1. sadarbojoties starp informācijas sistēmām;

  4.1.2. izmantojot tīkla lietotāja saskarni (piemēram, kas balstīta uz tīmekļa pārlūkprogrammu);

  4.2. elektronisko dokumentu apriti reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

  4.3. izmantojot citus informācijas sniedzējam un informācijas pieprasītājam pieejamos elektroniskos līdzekļus (elektronisko sakaru līdzekļi, kas piemēroti elektronisko sakaru tīklā saņemto vai nosūtīto datu apstrādei (arī digitālajai saspiešanai) un uzglabāšanai, kā arī datu pārraidei elektronisko sakaru tīklos), piemēram, izmantojot datņu transportēšanas serverus;

  4.4. izmantojot elektronisko pastu šo noteikumu 8.punktā noteiktajā kārtībā.

  5. Ja informācijas sniedzējs informācijas sniegšanu var nodrošināt tiešsaistes datu pārraides režīmā un informācijas pieprasītājam saņemto informāciju ir iespējams apstrādāt informācijas sistēmā, informācijas apmaiņu veic šo noteikumu 4.1.1.apakšpunktā minētajā veidā.

  6. Ja informācijas sniedzējs informācijas sniegšanu var nodrošināt tiešsaistes datu pārraides režīmā, bet informācijas pieprasītājs to nevar saņemt šo noteikumu 4.1.1.apakšpunktā minētajā veidā tehnisku iemeslu dēļ vai tāpēc, ka tas radītu nesamērīgi augstas izmaksas, informāciju sniedz šo noteikumu 4.1.2.apakšpunktā minētajā veidā.

  7. Ja informāciju nav iespējams sniegt šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētajos veidos vai šāda informācijas sniegšana radītu nesamērīgi augstas izmaksas, informācijas apmaiņu starp iestādēm veic šo noteikumu 4.2., 4.3. vai 4.4.apakšpunktā minētajā veidā.

  8. Informācijas apmaiņa šo noteikumu 4.4.apakšpunktā noteiktajā veidā notiek, izmantojot iestādes oficiālo elektroniskā pasta adresi:

  8.1. elektronisko pastu informācijas sniedzējs paraksta ar drošu elektronisko parakstu vai sūtījumam pievieno ar drošu elektronisko parakstu apliecinātu elektroniskā pasta datni;

  8.2. ja informācija netiek izmantota administratīvā procesa ietvaros, iestādēm ir tiesības neapliecināt informāciju ar drošu elektronisko parakstu.

  9. Informāciju, kas sniedzama šo noteikumu 4.4.apakšpunktā minētajā veidā, nosaka iestādes vadītājs.

  10. Ja informāciju sniedz šo noteikumu 4.4.apakšpunktā minētajā veidā, to iekļauj elektroniskā pasta satura daļā vai pievieno pielikumā. Elektroniskā pasta sūtījums papildus satur informāciju, kas ļauj viennozīmīgi identificēt pieprasījumu, uz kura pamata informācija tiek sniegta.

  11. Sniedzot informāciju šo noteikumu 4.1. un 4.3.apakšpunktā minētajā veidā, informācijas sniedzējs un informācijas pieprasītājs līdz informācijas sniegšanai savstarpēji vienojas par tās apmaiņas kārtību, drošības prasībām un citām saistībām, ko puses uzskata par nepieciešamu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

  12. Ja sniedz ierobežotas pieejamības informāciju (izņemot informāciju dienesta vajadzībām), informācijas sniedzējs un informācijas pieprasītājs vienojas par metodēm, kuras tie izmantos, lai nodrošinātu šādas informācijas aizsardzību, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzību.

  13. Ja informāciju pieprasa sniegt šo noteikumu 4.4.apakšpunktā minētajā veidā, pieprasījumam jābūt nepārprotami atpazīstamam, lai informācijas pieprasītājs, ja nepieciešams, varētu identificēt saņemto atbildi.

  14. Ja informācijas pieprasītājam sniedzamā informācija ir pieejama tikai papīra dokumenta formā un normatīvie akti neparedz īpašu kārtību, kādā šī informācija sniedzama, informācijas sniedzējs sagatavo papīra dokumenta elektronisko kopiju un nodod to elektroniski.

  III. Informācijas sniegšanas termiņi

  15. Ja informācijas pieprasītājs, attiecīgi pamatojot, ir norādījis termiņu, kādā informācijas sniedzējam jāsniedz informācija, lai informācijas pieprasītājs spētu nodrošināt savu funkciju un uzdevumu izpildi, informācijas sniedzējs atbildi (izsniedzamo informāciju vai pamatojumu, kādēļ nav iespējams sniegt informāciju tās pieprasītāja noteiktajā termiņā, un attiecīgi termiņu, kādā informācija tiks sniegta) sniedz informācijas pieprasītāja norādītajā termiņā.

  (MK 06.08.2013. noteikumu Nr.467 redakcijā)

  16. Ja informācijas pieprasītājs termiņu nav norādījis, informācijas sniedzējs atbildi (izsniedzamo informāciju vai pamatojumu, kādēļ nav iespējams sniegt informāciju normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un attiecīgi termiņu, kādā informācija tiks sniegta) sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā mēneša laikā no informācijas pieprasījuma saņemšanas dienas.

  (MK 06.08.2013. noteikumu Nr.467 redakcijā)

  17. (Svītrots ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.467)

  IV. Informācijas patiesuma nodrošināšana un apliecināšana

  18. Informācijas pieprasītājam ir tiesības paļauties, ka šajos noteikumos noteiktajos veidos un kārtībā sniegtā informācija ir patiesa un ticama.

  19. Iestādei ir pienākums pārliecināties par elektroniskā pasta autentiskumu, kas saņemts saskaņā ar šo noteikumu 8.2.apakšpunktu.

  20. Informācijas autentiskumu un informācijas sniegšanas fakta neatsaucamību aizsargā šādos veidos:

  20.1. informācijas sniedzējs veic datorizētu auditācijas pierakstu, nodrošinot tā integritātes un autentiskuma aizsardzību (piemēram, regulāri parakstot auditācijas pierakstus) un pieejamību, ja informācija tiek sniegta šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētajā veidā;

  20.2. informācijas sniedzējs reģistrē ziņas iestādes dokumentu sistēmā, ja informācija tiek sniegta šo noteikumu 4.2. un 4.4.apakšpunktā minētajā veidā;

  20.3. šo noteikumu 20.1. vai 20.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā, ja informācija tiek sniegta šo noteikumu 4.3.apakšpunktā minētajā veidā;

  20.4. citā veidā, ja tas ir noteikts normatīvajā aktā vai informācijas sniedzējs un informācijas pieprasītājs par to vienojas.

  (Grozīts ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.467)

  21. Sniedzot informāciju, informācijas sniedzējs reģistrē ziņas vismaz šādā apjomā:

  21.1. informācijas sniegšanas laiks;

  21.2. iestāde, kas informāciju sniegusi;

  21.3. iestāde, kas informāciju saņēmusi;

  21.4. informācija, kas tika sniegta.

  (Grozīts ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.467)

  22. Ja informācija šo noteikumu 4.1.2.apakšpunktā minētajā veidā tiek sniegta, izmantojot citas iestādes pārziņā esošu informācijas sistēmu, šo noteikumu 20.1.apakšpunktā un 21.punktā minēto prasību izpildi nodrošina tā iestāde, kuras pārziņā ir minētā sistēma.

  23. Informācijas pieprasītājam ir tiesības pārliecināties, kā informācijas sniedzējs nodrošina šo noteikumu 20. un 21.punktā minēto prasību izpildi.

  Ministru prezidents V.Dombrovskis

  Vides ministrs, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra pienākumu izpildītājs R.Vējonis

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.