(5) Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem dokumentiem, kuriem ir arhīviska vērtība, un to glabāšanas termiņiem

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūnijs, 08:05
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 690

  Rīgā 2018. gada 13. novembrī (prot. Nr. 52 20. §)
  Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem dokumentiem, kuriem ir arhīviska vērtība, un to glabāšanas termiņiem
  Izdoti saskaņā ar Arhīvu likuma
  4. panta ceturto daļu un 8. panta otro daļu

  1. Noteikumi nosaka personas darba vai dienesta gaitu apliecinošus dokumentus, kā arī izglītojamās personas, tai skaitā studējošā, lietā esošos dokumentus, kuriem ir arhīviska vērtība, un to glabāšanas termiņus.

  2. Personas darba gaitu apliecinošie dokumenti ar arhīvisku vērtību ir šādi:

  2.1. dokumenti par darba tiesisko attiecību nodibināšanu, grozīšanu un izbeigšanu (rīkojuma dokumenti, darba līgumi un to grozījumi, uzteikumi un vienošanās par darba attiecību izbeigšanu), tiem pielīdzināti dokumenti un to reģistri;

  2.2. darbinieku saraksti ar ieņemamā amata norādi, ja tādi tiek sagatavoti;

  2.3. amata un darbu apraksti;

  2.4. uzņēmuma līgumi, uzņēmuma līgumu grozījumi un to reģistri;

  2.5. atzinumi par darbinieka nespēju veikt pienākumus veselības stāvokļa dēļ;

  2.6. līdz 1996. gada 31. decembrim izdotie rīkojuma dokumenti par bērna kopšanas atvaļinājumiem un to reģistri;

  2.7. nepieprasītās darba grāmatiņas un to reģistri;

  2.8. darba koplīgumi, dokumenti par to grozījumiem un izbeigšanu;

  2.9. darbinieku kopsapulces (konferences) protokoli;

  2.10. kolektīva tiesību vai kolektīva interešu strīda izšķiršanas dokumenti;

  2.11. autora līgumi, autora līgumu grozījumi un to reģistri, ja tajos ir noteikta autora mantisko attiecību pāriešana;

  2.12. valsts pārvaldes institūciju pārskata dokumenti par ārvalstu komandējumiem, ja tajos ir informācija ar vēsturisku, sabiedrisku, kultūras vai zinātnisku nozīmi.

  (Grozīts ar MK 25.02.2021. noteikumiem Nr. 133)

  3. Valsts civildienesta dokumenti ar arhīvisku vērtību ir šādi:

  3.1. valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju amatu konkursu dokumenti, ja tajos ir informācija ar vēsturisku, sabiedrisku, kultūras vai zinātnisku nozīmi;

  3.2. dokumenti par valsts civildienesta attiecību nodibināšanu, grozīšanu vai izbeigšanu.

  4. Dienesta gaitu apliecinoši dokumenti ar arhīvisku vērtību ir šādi:

  4.1. dokumenti par dienesta attiecību nodibināšanu, grozīšanu vai izbeigšanu;

  4.2. citi dokumenti par dienesta gaitu, ja tiem ir vēsturiska, sabiedriska, kultūras vai zinātniska nozīme.

  (MK 25.02.2021. noteikumu Nr. 133 redakcijā)

  5. Izglītojamo personu dokumenti ar arhīvisku vērtību ir šādi:

  5.1. dokumenti par personas vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības gaitu:

  5.1.1. izsniegto izglītības dokumentu reģistrācijas grāmata;

  5.1.2. izglītojamo personu mācību sasniegumu kopsavilkuma žurnāls;

  5.2. dokumenti par personas profesionālās izglītības gaitu:

  5.2.1. personas lieta, ja tajā ir informācija ar vēsturisku, sabiedrisku, kultūras vai zinātnisku nozīmi;

  5.2.2. izglītojamo personu reģistrācijas un uzskaites grāmata;

  5.2.3. profesionālās izglītības dokumentu izsniegšanas reģistrācijas žurnāls;

  5.2.4. grupas sekmju izraksts (izņemot profesionālās ievirzes izglītības programmas);

  5.3. dokumenti par studējošā izglītības gaitu, tai skaitā studējošā personas lietas.

  6. Dokumentu glabāšanas termiņi:

  6.1. šo noteikumu 2.6., 2.7. un 3.2. apakšpunktā un 4. un 5. punktā minētos dokumentus, izņemot dokumentus par diplomātiskā un konsulārā dienesta gaitu, glabā 75 gadus. Ja dokumentos ir informācija ar vēsturisku, sabiedrisku, kultūras vai zinātnisku nozīmi, tos glabā pastāvīgi;

  6.2. šo noteikumu 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12. un 3.1. apakšpunktā minētos dokumentus un dokumentus par diplomātiskā un konsulārā dienesta gaitu glabā pastāvīgi;

  6.3. darba attiecību dokumentus, kuri nepieciešami, lai pierādītu tiesības uz izdienas pensiju, glabā 75 gadus neatkarīgi no to radīšanas laika;

  6.4. šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. un 2.5. apakšpunktā minētos dokumentus glabā:

  6.4.1. 90 gadus kopš tajā minēto personu dzimšanas vai 75 gadus, ja personu dzimšanas datums nav zināms, vai arī lietā ir arhivēti dokumenti par vairākām personām, vai arī arhivēto dokumentu izņemšana no lietas prasa nesamērīgas pūles;

  6.4.2. pastāvīgi, ja tajos ir informācija ar vēsturisku, sabiedrisku, kultūras vai zinātnisku nozīmi;

  6.5. dokumentus, kuru glabāšanas termiņš ir beidzies, bet kuri nepieciešami kā pierādījumi tiesvedībā, kā arī institūcijas vai privātpersonas pienākumu un tiesību īstenošanai un aizsardzībai, glabā 10 gadus pēc tam, kad tie kā pierādījumi vairs nav nepieciešami.

  (MK 25.02.2021. noteikumu Nr. 133 redakcijā)

  7. Privātpersonas nodrošina, ka līdz 2021. gada 31. janvārim tiek iznīcināti dokumenti, kuriem nav arhīviskas vērtības un kuru glabāšanas termiņš ir beidzies.

  Ministru prezidents Māris Kučinskis

  Kultūras ministre Dace Melbārde

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.