(5) Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūlijs, 08:06
  Ministru kabineta noteikumi Nr.940

  Rīgā 2006.gada 21.novembrī (prot. Nr.61 4.§)
  Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem
  Izdoti saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 13.panta trešo un ceturto daļu
  un Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta devīto daļu

  1. Noteikumi nosaka:

  1.1. informācijas sniegšanas pakalpojumus, par kuriem Informācijas atklātības likuma 1.panta 4.punktā minētās iestādes iekasē samaksu (turpmāk - maksas pakalpojums);

  1.2. maksas apmēru par iestādes sniegtajiem maksas pakalpojumiem un gadījumus, kad privātpersonai samazina maksu par pakalpojumu vai atbrīvo no tās;

  1.3. kārtību, kādā veic samaksu par maksas pakalpojumiem.

  2. Šie noteikumi nav piemērojami maksas pakalpojumiem, par kuriem maksa noteikta likumos, Ministru kabineta noteikumos vai pašvaldību saistošajos noteikumos.

  3. Maksas pakalpojumi ir šādi:

  3.1. informācijas izsniegšana no iestādes arhīva;

  3.2. informācijas sagatavošana un izsniegšana no iestādes datu bāzēm;

  3.3. dokumentētās informācijas kopijas vai dublikāta izgatavošana un izsniegšana, ja attiecīgās informācijas apjoms ir lielāks par 20 lapām.

  4. Iestādes maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar cenrādi (1. un 2.pielikums).

  (Grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.842)

  5. No maksas par maksas pakalpojumiem atbrīvo šādos gadījumos:

  5.1. ja informāciju pieprasa:

  5.1.1. invalīdi;

  5.1.2. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;

  5.1.3. pensionāri, kuriem pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;

  5.1.4. par trūcīgām atzītas privātpersonas;

  5.2. ja pieprasītā informācija nepieciešama bērna tiesību un interešu aizsardzībai;

  5.3. ja dokuments privātpersonai ir zudis nelaimes gadījumā vai prettiesiskas rīcības dēļ.

  6. Maksas apmēru par maksas pakalpojumiem samazina par 50 procentiem, ja informāciju pieprasa:

  6.1. represētās personas;

  6.2. aizbildņi un aizgādņi.

  7. Šo noteikumu 5. un 6.punktā minētajām privātpersonām samazina maksu par maksas pakalpojumiem vai atbrīvo no tās, ja persona iesniedz attiecīgu statusu apliecinoša dokumenta kopiju (uzrāda oriģinālu).

  8. Iestāde pēc pamatota iesnieguma saņemšanas ir tiesīga pieņemt lēmumu par maksas apmēra samazināšanu privātpersonām, kas nav minētas šo noteikumu 5. un 6.punktā. Iestāde izvērtē privātpersonas mantisko stāvokli un pieprasītās informācijas nepieciešamību viņas tiesisko interešu aizsardzībai un pieņem attiecīgu lēmumu.

  9. Ja nepieciešams sniegt privātpersonai vienu cenrādī minēto maksas pakalpojumu, iestāde izraksta rēķinu. Ja nepieciešams sniegt vairākus cenrādī minētos maksas pakalpojumus, iestāde sagatavo tāmi.

  10. Privātpersona samaksā priekšapmaksu 100 procentu apmērā no rēķinā vai tāmē minētās summas un iesniedz iestādē priekšapmaksu apliecinoša dokumenta kopiju (uzrāda oriģinālu). Ja pēc pakalpojuma izpildes faktiskās izmaksas atšķiras no tāmē norādītajām, samaksas summu var precizēt 10 procentu apmērā.

  11. Privātpersona par pakalpojumu maksā skaidrā naudā vai ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.

  (MK 17.09.2013. noteikumu Nr.842 redakcijā)

  12. (Svītrots ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.842)

  13. Ja privātpersona pakalpojuma izpildes laikā no tā atsakās, iestāde pārtrauc pakalpojuma izpildi, sagatavo tāmi un no saņemtās pakalpojuma priekšapmaksas summas sedz izmaksas par darbiem, kas veikti līdz pakalpojuma izpildes pārtraukšanas dienai. Atlikušo summu, kas pārsniedz administratīvos izdevumus, 10 dienu laikā atmaksā privātpersonas norādītajā kontā. Ja priekšapmaksa nesedz ar pakalpojuma sniegšanu saistītos izdevumus, iestāde 10 darbdienu laikā privātpersonai izsniedz rēķinu. Ja priekšapmaksas summa pārsniedz ar pakalpojuma sniegšanu saistītos izdevumus, iestāde 10 dienu laikā atmaksā pārmaksāto summu privātpersonas norādītajā kontā.

  14. Privātpersona šo noteikumu 13.punktā minēto rēķinu samaksā 20 darbdienu laikā pēc tā saņemšanas.

  15. Šo noteikumu 1.pielikums ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

  (MK 17.09.2013. noteikumu Nr.842 redakcijā)

  16. Šo noteikumu 2.pielikums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

  (MK 17.09.2013. noteikumu Nr.842 redakcijā)

  17. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro šo noteikumu 1.pielikumu.

  (MK 17.09.2013. noteikumu Nr.842 redakcijā)

  Ministru prezidents A.Kalvītis

  Finanšu ministrs O.Spurdziņš
  1.pielikums
  Ministru kabineta
  2006.gada 21.novembra noteikumiem Nr.940
  Valsts pārvaldes iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis

  (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. noteikumu 15.punktu)

  2.pielikums
  Ministru kabineta
  2006.gada 21.novembra noteikumiem Nr.940
  Valsts pārvaldes iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis

  (Pielikums MK 17.09.2013. noteikumu Nr.842 redakcijā; sk. noteikumu 16.punktu)

  Nr. p.k.

  Pakalpojuma veids

  Mērvienība

  Cena
  bez PVN (euro)

  PVN (euro)

  Cena
  ar PVN (euro)

  1.Kopēšanas no iestādes krājuma dokumentiem1 A4 formāta lapa

  0,07

  0,02

  0,09

  1 A3 formāta lapa

  0,14

  0,03

  0,17

  2.Informācijas iegūšana no datora:
  2.1.melnbalta izdruka1 A4 formāta lapa

  0,07

  0,02

  0,09

  2.2.krāsaina izdruka1 A4 formāta lapa

  0,78

  0,17

  0,95

  2.3.ieraksts matricā1 matrica

  1,21

  0,25

  1,46

  2.4.skenēšana1 lappuse

  0,24

  0,05

  0,29

  2.5.dokumentētās informācijas kopijas vai dublikāta izgatavošana, ja informācijas apjoms ir lielāks par 20 lapām1 dokuments

  0,67

  0,14

  0,81

  3.Dokumentu sagatavošana, ja nepieciešama papildu apstrāde:
  3.1.dokuments no arhīva ar arhīvā nodoto dokumentu kopiju apliecinājumu1 lappuse

  3,56

  0,74

  4,30

  3.2.dokumentu apstrāde vai dublikāta izgatavošana no esošajām datubāzēm1 lappuse

  3,84

  0,81

  4,65

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.