Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.2. pasākuma "Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide" īstenošanas noteikumi

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:09
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 487

  Rīgā 2017. gada 22. augustā (prot. Nr. 40 4. §)
  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.2. pasākuma "Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide" īstenošanas noteikumi
  Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
  un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda
  vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu
  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka:

  1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.2. pasākumu "Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide" (turpmāk – pasākums);

  1.2. pasākuma mērķi;

  1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

  1.4. prasības Eiropas Sociālā fonda projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam un projekta sadarbības partneriem;

  1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

  1.6. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;

  1.7. vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) vienpusēja uzteikuma nosacījumus.

  2. Pasākuma mērķis ir izveidot izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu izglītības kvalitātes attīstībai, kas balstās uz statistiskās informācijas, salīdzinošo izglītības pētījumu rezultātu, valsts līmeņa izglītojamo sasniegumu un citu izglītības iestāžu darba rezultātus raksturojošu rādītāju mērīšanu un analīzi, centralizēto eksāmenu rezultātu analīzi un akreditācijas un licencēšanas, kā arī pedagogu darbības kvalitātes novērtēšanas informācijas izmantošanu un analīzi, ievērojot vidējā termiņā un ilgtermiņā sasniedzamos nozares stratēģiskos mērķus un rezultātus.

  3. Pasākuma mērķa grupa ir valsts institūcijas, kas ir atbildīgas par izglītības politikas izstrādi un īstenošanu, tai skaitā izglītības satura izstrādi, pārraudzību, izglītības kvalitātes novērtēšanu, kā arī starptautisku pētījumu īstenošanu izglītības politikas jomā.

  4. Pasākuma mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 19. punktā minētās atbalstāmās darbības un sasniedzot šādus uzraudzības rādītājus:

  4.1. iznākuma rādītājs – līdz 2023. gada 31. decembrim atbalstīto nacionāla mēroga pētījumu skaits – deviņi, tai skaitā līdz 2018. gada 31. decembrim – viens;

  4.2. rezultāta rādītājs – līdz 2023. gada 31. decembrim ieviesto izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu skaits – viena;

  4.3. finanšu rādītājs – līdz 2018. gada 31. decembrim sertificēti izdevumi 169 205 euro apmērā.

  5. Pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 4 464 359 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 3 794 705 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 669 654 euro.

  (MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 59 redakcijā)

  6. (Svītrots ar MK 17.03.2020. noteikumiem Nr. 141)

  7. Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Izglītības un zinātnes ministrija.

  8. (Svītrots ar MK 17.03.2020. noteikumiem Nr. 141)

  9. Attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējā attiecināmā finansējuma.

  10. Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

  11. Pasākumu īsteno vienā projektu iesniegumu atlases kārtā par visu tam pieejamo finansējumu.

  II. Prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partneriem

  12. Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir Izglītības un zinātnes ministrija, kas pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas kļūst par finansējuma saņēmēju.

  13. Projekta iesniedzējs sagatavo un uzaicinājumā noteiktajā termiņā iesniedz projekta iesniegumu sadarbības iestādē saskaņā ar projekta iesniegumu atlases nolikuma prasībām. Iesniegumu iesniedz Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.–2020. gadam elektroniskajā vidē.

  14. Finansējuma saņēmējs projektu īsteno sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu un Valsts izglītības satura centru.

  14.1 Finansējuma saņēmējs, īstenojot šo noteikumu 19.3. apakšpunktā minēto darbību, projekta īstenošanā var papildus iesaistīt sadarbības partnerus (augstākās izglītības un zinātniskās institūcijas), kuri īsteno izglītības programmas virzienā "Izglītība, pedagoģija un sports".

  (MK 05.11.2018. noteikumu Nr. 672 redakcijā)

  15. Projekta iesniedzējam ir pienākums projekta iesniegumā pamatot sadarbības partneru izvēli, norādot sadarbības partneru nepieciešamību un to iesaisti atbalstāmo darbību īstenošanā.

  16. Finansējuma saņēmējs pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas ar katru sadarbības partneri slēdz sadarbības līgumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

  17. Sadarbības līgumā iekļauj informāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, tai skaitā:

  17.1. sadarbības partnera īstenojamās atbalstāmās darbības un to apjomu;

  17.2. maksājumu veikšanas kārtību šo noteikumu 19. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai un attiecināmo tiešo un netiešo izmaksu segšanai;

  17.3. pārskatu un citas informācijas iesniegšanas kārtību un termiņus, tai skaitā ar informācijas apmaiņu saistīto projektu ietvaros.

  18. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par sadarbības partneru pienākumu un funkciju izpildi projekta īstenošanā, tai skaitā novēršot dubultā finansējuma risku un nodrošinot demarkāciju ar citiem līdzīgiem vai saistītiem pasākumiem.

  III. Atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas

  19. Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

  19.1. izglītības kvalitātes novērtēšanas un monitoringa sistēmas un analīzes rīku izstrāde un ieviešana, tai skaitā tādu datu vākšana, kuri nepieciešami monitoringa sistēmas un tās analīzes rīku aprobācijai;

  19.2. izglītības kvalitātes novērtēšanas un monitoringa sistēmas pārvaldības apraksta izstrāde;

  19.3. nacionālo pētījumu īstenošana;

  19.4. mērķsadarbības un stratēģiskās komunikācijas pasākumu īstenošana, tai skaitā mācības izglītības kvalitātes monitoringā iesaistītajām personām;

  19.5. projekta vadība un projekta īstenošanas nodrošināšana;

  19.6. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

  20. Pasākuma ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksas:

  20.1. tiešās attiecināmās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta darbību īstenošanu un nepieciešamas projekta rezultātu sasniegšanai, un šī saistība ir skaidri saprotama un pierādāma;

  20.2. netiešās attiecināmās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta rezultātu sasniegšanu, bet atbalsta un nodrošina atbilstošus apstākļus projekta darbību īstenošanai un projekta rezultātu sasniegšanai.

  21. Šo noteikumu 20.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:

  21.1. tiešās personāla izmaksas (izņemot virsstundas) saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu:

  21.1.1. finansējuma saņēmēja projekta vadības un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas šo noteikumu 19. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

  21.1.2. sadarbības partnera projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas šo noteikumu 19.1., 19.2., 19.3. un 19.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

  21.2. pārējās projekta īstenošanas izmaksas:

  21.2.1. transporta izmaksas (tai skaitā izmaksas par degvielu, par transportlīdzekļa nomu, par transporta pakalpojumu iegādi) projekta vadības un īstenošanas personālam šo noteikumu 19.1., 19.3., 19.4. un 19.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

  21.2.2. iekšzemes komandējumu un darba braucienu izmaksas šo noteikumu 21.1.1. un 21.1.2. apakšpunktā minētajam personālam atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;

  21.2.3. ārvalstu komandējumu izmaksas šo noteikumu 21.1.1. un 21.1.2. apakšpunktā minētajam projekta īstenošanas personālam šo noteikumu 19.1. un 19.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

  21.2.4. veselības apdrošināšanas izmaksas, obligāto veselības pārbaužu izmaksas un speciālo medicīnisko optisko redzes korekcijas līdzekļu kompensācijas izmaksas finansējuma saņēmēja projekta vadības un īstenošanas personālam šo noteikumu 19. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, ja veselības apdrošināšana paredzēta finansējuma saņēmēja iestādē vai šādu izdevumu segšana paredzēta finansējuma saņēmēja iestādes darba kārtības noteikumos vai koplīgumā. Ja projekta vadības un īstenošanas personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja projekta vadības un īstenošanas personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam. Veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas tikai uz laikposmu, kad finansējuma saņēmēja projekta vadības un īstenošanas personāls ir nodarbināts projekta īstenošanā;

  21.2.5. jaunradītu darba vietu vai esošo darba vietu atjaunošanai uz projekta īstenošanas laiku nepieciešamā aprīkojuma (tai skaitā biroja mēbeles un tehnika, datorprogrammas un licences) nomas vai iegādes izmaksas finansējuma saņēmēja projekta vadības un īstenošanas personālam šo noteikumu 19. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai. Darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas, tai skaitā aprīkojuma uzturēšanas un remonta izmaksas, attiecināmas ne vairāk kā 3000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā, ja projekta vadības un īstenošanas personāls ir nodarbināts projektā vismaz 30 procentu apmērā no normālā darba laika, pamatojoties uz darba līgumu vai rīkojumu par iecelšanu amatā. Ja projekta vadības un īstenošanas personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, darba vietas aprīkojuma īres vai iegādes izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam;

  21.2.6. informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

  21.2.7. pakalpojumu un piegādes izmaksas, tai skaitā ārvalstu un nacionālo ekspertu izmaksas un pētījumu izmaksas šo noteikumu 19.1., 19.2., 19.3. un 19.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

  21.2.8. semināru un konferenču organizēšanas un īstenošanas izmaksas šo noteikumu 19.1., 19.3. un 19.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

  21.2.9. informatīvo un metodisko materiālu izstrādes izmaksas šo noteikumu 19.2., 19.3. un 19.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

  21.2.10. mācību izmaksas izglītības kvalitātes monitoringa īstenošanā iesaistītajām personām;

  21.2.11. citas izmaksas, kuras nepieciešamas šo noteikumu 19. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai un projekta darbību rezultātu sasniegšanai un kuru izlietošanu pirms izdevumu veikšanas finansējuma saņēmējs saskaņo ar sadarbības iestādi atbilstoši vienošanās nosacījumiem.

  22. Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneri projekta īstenošanai nepieciešamo preču un pakalpojumu iegādi veic saskaņā ar publisko iepirkumu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. Atbalstāma ir vides prasību integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums).

  23. Šo noteikumu 20.2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 21.1. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām personāla atlīdzības izmaksām, kas veiktas, pamatojoties uz darba līgumu vai rīkojumu par iecelšanu amatā.

  24. Plānojot šo noteikumu 21.1. apakšpunktā minētās izmaksas, kas pamatotas ar darba līgumu vai rīkojumu par pretendenta iecelšanu ierēdņa amatā, finansējuma saņēmējs nodrošina, ka projekta vadības un īstenošanas personāls tiek piesaistīts uz pilnu darba laiku vai nepilnu darba laiku, vai daļlaiku ne mazāk kā 30 procentu apmērā no normālā darba laika, attiecīgi veicot projekta vadības un projekta īstenošanas personāla darba laika uzskaiti par veiktajām funkcijām un nostrādāto laiku.

  25. Pievienotās vērtības nodoklis ir attiecināmās izmaksas šo noteikumu 19. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, ja tas nav atgūstams atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

  IV. Pasākuma īstenošanas un vienošanās vienpusēja uzteikuma nosacījumi

  26. Projektu īsteno līdz 2023. gada 31. decembrim. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

  (Grozīts ar MK 17.03.2020. noteikumiem Nr. 141)

  27. Pasākuma ietvaros izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un radušās ne agrāk kā vienošanās noslēgšanas dienā.

  28. Pasākuma īstenošanai un uzraudzībai Izglītības un zinātnes ministrija izveido projekta uzraudzības padomi. Projekta uzraudzības padomes darbā uzaicina piedalīties Latvijas Pašvaldību savienības, Akadēmiskās informācijas centra, Augstākās izglītības padomes, Latvijas izglītības vadītāju asociācijas, nodibinājuma "Iespējamā misija", Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības un Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvjus. Projekta uzraudzības padomes sastāvā novērotāju statusā var iekļaut finansējuma saņēmēja, sadarbības partneru, sadarbības iestādes, atbildīgās iestādes un vadošās iestādes pārstāvjus. Projekta uzraudzības padome darbojas saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātu nolikumu.

  29. Projekta īstenošanas nodrošināšanai finansējuma saņēmējs slēdz sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru un Akadēmiskās informācijas centru par informācijas un datu apmaiņu, identificējot iekļaujamos datus monitoringa sistēmā un paredzot kārtību, kādā notiek informācijas apmaiņa.

  30. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, XII pielikuma 2.2. sadaļā un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana.

  31. Finansējuma saņēmējs savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.

  32. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no vienošanās jebkurā no šādiem gadījumiem:

  32.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt pasākuma mērķa īstenošanu un šo noteikumu 4. punktā minēto rādītāju sasniegšanu;

  32.2. citos gadījumos, ko nosaka vienošanās.

  Ministru prezidents Māris Kučinskis

  Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.