Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas noteikumi

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:09
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 589

  Rīgā 2016. gada 30. augustā (prot. Nr. 43 28. §)
  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas noteikumi
  Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
  Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda
  vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu
  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka:

  1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākumu "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" (turpmāk – pasākums);

  1.2. pasākuma mērķi;

  1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

  1.4. prasības Eiropas Sociālā fonda projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam un projekta sadarbības partneriem;

  1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

  1.6. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;

  1.7. vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) vienpusēja uzteikuma nosacījumus.

  2. Pasākuma mērķis ir nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

  3. Pasākuma mērķa grupa ir:

  3.1. vispārējās izglītības iestādes;

  3.2. vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie;

  3.3. pirmsskolas izglītības, 1.–12. klases un interešu izglītības pedagogi, vispārējās izglītības iestāžu atbalsta personāls.

  4. Pasākuma mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 24. punktā minētās atbalstāmās darbības un sasniedzot šādus uzraudzības rādītājus:

  4.1. iznākuma rādītāju līdz 2023. gada 31. decembrim: vispārējās izglītības iestāžu skaits, kas saņēmušas Eiropas Sociālā fonda atbalstu individuālas mācību pieejas attīstībai un ieviešanai izglītojamo kompetenču attīstībai, – 272, tai skaitā līdz 2018. gada 31. decembrim – 180;

  4.2. rezultāta rādītāju līdz 2023. gada 31. decembrim: vispārējās izglītības iestāžu skaits, kas ieviesušas individuālu pieeju izglītojamo kompetenču attīstībai, – 272;

  4.3. finanšu rādītāju līdz 2018. gada 31. decembrim: sertificēti izdevumi 3 513 796 euro apmērā.

  5. Pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 36 207 180 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 30 776 103 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 5 431 077 euro.

  (MK 10.10.2023. noteikumu Nr. 574 redakcijā)

  5.1 Pasākuma kopējās izmaksās var iekļaut neattiecināmās izmaksas, nepārsniedzot 381 115 euro, kuras finansē no valsts budžeta līdzekļiem.

  (MK 30.11.2021. noteikumu Nr. 779 redakcijā)

  6. (Svītrots ar MK 11.02.2020. noteikumiem Nr. 81)

  7. Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Izglītības un zinātnes ministrija.

  8. (Svītrots ar MK 11.02.2020. noteikumiem Nr. 81)

  9. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējā attiecināmā finansējuma.

  10. Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

  11. Pasākumu īsteno vienā projektu iesniegumu atlases kārtā par visu tam pieejamo finansējumu.

  II. Prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partneriem

  12. Projekta iesniedzējs pasākumā ir Valsts izglītības satura centrs, kas pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas un vienošanās noslēgšanas ar sadarbības iestādi kļūst par finansējuma saņēmēju.

  13. Projekta iesniedzējs sagatavo un uzaicinājumā noteiktajā termiņā iesniedz projekta iesniegumu sadarbības iestādē elektroniski, izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020. gadam, saskaņā ar projekta iesniegumu atlases nolikuma prasībām.

  14. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumā iekļauj informāciju par projekta iekšējo vadības un kontroles sistēmu, lai nodrošinātu sekmīgu projekta īstenošanu, mērķu sasniegšanu un projektam piešķirto līdzekļu lietderīgu un efektīvu izlietošanu, tai skaitā paredzot sadarbības regulējumu ar šo noteikumu 15. punktā minētajiem sadarbības partneriem, kā arī aprakstot, kādas darbības un uzraudzības instrumenti ir plānoti vai ieviesti projekta iesniedzēja iestādē šādos procesos:

  14.1. finanšu līdzekļu plūsmas plānošanā un kontrolē, to uzskaites nodalīšanā katrā sadarbības partnera grāmatvedības uzskaitē un finanšu pārskatu ticamības nodrošināšanā;

  14.2. iepirkumu organizēšanā un sadarbības partneru dalībā to veikšanā (ja attiecināms);

  14.3. projekta maksājumu pieprasījumu un projekta grozījumu sagatavošanā un iesniegšanā, tai skaitā datu pilnīguma un atbilstības pārbaudē;

  14.4. informācijas, dokumentu un pārskatu apritē;

  14.5. projekta saturiskās vadības un uzraudzības procesu pārskatāmībā.

  15. Finansējuma saņēmēja sadarbības partneri var būt pašvaldības vai pašvaldību apvienības, vai izglītības pārvaldes, kurām pašvaldības ir deleģējušas attiecīgo funkciju.

  16. Šo noteikumu 4. punktā noteikto iznākuma un rezultāta rādītāju sasniegšanā finansējuma saņēmējs iesaista šo noteikumu 15. punktā minētos sadarbības partnerus, nodrošinot vispārējās izglītības iestādēm atbalstu izglītojamo individuālo kompetenču attīstībā un izglītojamo individuālo kompetenču attīstības pieejamībā proporcionāli izglītojamo skaitam vismaz 80 procentos pašvaldību.

  16.1 No 2021. gada 1. jūnija vispārējās izglītības iestādēm atbalstu izglītojamo individuālo kompetenču attīstībā un izglītojamo individuālo kompetenču attīstības pieejamībā plāno proporcionāli izglītojamo skaitam projektā iesaistītajās vispārējās izglītības iestādēs.

  (MK 08.04.2021. noteikumiem Nr. 224)

  17. Finansējuma saņēmējs, uzaicinot šo noteikumu 15. punktā minētos sadarbības partnerus piedalīties projekta īstenošanā, nodrošina sadarbības partneriem informāciju par ieteikumiem izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plāna (turpmāk – plāns) izstrādei, tā kvalitātes un ieviešanas kritērijiem, kā arī termiņu, kādā plāns iesniedzams.

  18. Finansējuma saņēmējs iesaista projektā sadarbības partneri, ja tas atbilst šādām prasībām:

  18.1. sadarbības partneris ir izstrādājis plānu atbilstoši pašvaldībā esošo izglītojamo vajadzībām, ievērojot šo noteikumu 17. punktā minētos ieteikumus un sniedzot šādu informāciju:

  18.1.1. esošās situācijas apraksts par atbalsta pasākumiem izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai pašvaldībā pēdējo triju gadu laikā (tai skaitā informācija par izglītojamo sekmēm un dalību interešu izglītībā, informācija par izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (procentuālais apmērs no izglītojamo kopskaita vispārējās izglītības iestādēs pašvaldībā) un informācija par izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām) un tiem pieejamiem atbalsta pasākumiem;

  18.1.2. plānotais atbalsts individuālas pieejas nodrošināšanā izglītojamo kompetenču attīstībai vispārējās izglītības iestādē – atbalsta pasākumi un jaunu mācību formu ieviešana visu izglītojamo spēju ievērošanai un efektīvu rīku izmantošanai, tai skaitā izglītojamo ar speciālām vajadzībām un izglītojamo ar mācību grūtībām atbalstam mācību procesā un interešu izglītības pasākumos, un paredzot prioritāri 1.–6. klašu izglītojamo iesaisti interešu izglītības pasākumos;

  18.1.3. informācija par iesaistāmajām vispārējās izglītības iestādēm, prioritāri iesaistot tādas vispārējās izglītības iestādes, kuras īsteno speciālās izglītības programmas (tai skaitā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem) un kurās ir izglītojamie ar mācību grūtībām, nodrošinot vispārējās izglītības iestāžu iesaisti šādā apmērā: viena vispārējās izglītības iestāde (ja pašvaldībā ir tikai viena vispārējās izglītības iestāde), vismaz divas vispārējās izglītības iestādes (ja pašvaldībā ir divas vai vairāk vispārējās izglītības iestādes), vismaz septiņas vispārējās izglītības iestādes republikas nozīmes pilsētās (izņemot Rīgas pilsētu) vai visas vispārējās izglītības iestādes, ja to skaits republikas nozīmes pilsētā ir mazāks par septiņām, un vismaz 15 vispārējās izglītības iestādes Rīgā;

  18.1.4. informācija par atbalstu projektā neiesaistīto vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai;

  18.1.5. informācija par stratēģiskajiem partneriem, kuri varētu tikt iesaistīti projektā plānoto darbību īstenošanā, un ieviesto pasākumu ilgtspēja;

  18.2. sadarbības partneris neplāno finansēt tādus pasākumus, ko pašvaldība finansē sava budžeta ietvaros;

  18.3. sadarbības partneris ir iesniedzis plānu finansējuma saņēmēja norādītajā termiņā;

  18.4. sadarbības partneris ar finansējuma saņēmēju ir saskaņojis plānu vismaz divu gadu periodam.

  19. Projekta iesniedzējam ir pienākums projekta iesniegumā pamatot sadarbības partneru izvēli, norādot sadarbības partneru iesaistes mehānismu, nepieciešamību un to kompetences atbilstību plānotajām atbalstāmajām darbībām.

  20. Finansējuma saņēmējs pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas ar katru sadarbības partneri slēdz sadarbības līgumu visā projekta īstenošanas laikā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā. Pirms sadarbības līgumu noslēgšanas ar sadarbības partneriem finansējuma saņēmējs sadarbības līguma projektu saskaņo ar Izglītības un zinātnes ministriju.

  21. Sadarbības līgumā iekļauj informāciju saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, un vismaz šādus nosacījumus:

  21.1. sadarbības partnera īstenojamās atbalstāmās darbības, to apjomu un īstenošanas kvalitātes kritērijus;

  21.2. maksājumu veikšanas kārtību šo noteikumu 24. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai un attiecināmo tiešo un netiešo izmaksu segšanai;

  21.3. pārskatu un citas informācijas iesniegšanas kārtību un termiņus;

  21.4. pienākumu sadarbības partneriem nodrošināt projekta ietvaros ieviestās individuālas pieejas ilgtspēju.

  22. Finansējuma saņēmējs projekta ietvaros plāno finansējumu sadarbības partneriem šo noteikumu 24.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību veikšanai.

  23. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par sadarbības partneru pienākumu izpildi projekta īstenošanā un sadarbības partneru īstenotajām funkcijām projektā, tai skaitā novēršot dubultā finansējuma risku un nodrošinot, ka tiek skaidri nodalīti citi līdzīgi vai saistīti pasākumi.

  III. Atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas

  24. Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

  24.1. izglītojamo individuālo kompetenču attīstības atbalsta pasākumu sistēmas izveide:

  24.1.1. ieteikumu izstrāde pašvaldībām un pašvaldību darbinieku tālākizglītība ieteikumu piemērošanā;

  24.1.2. pašvaldību izstrādāto plānu ieviešanas kvalitātes uzraudzība un metodoloģiskais atbalsts;

  24.1.3. informācijas uzkrāšanas risinājumu nodrošināšana projektā īstenoto pasākumu un izstrādāto materiālu, tai skaitā interešu izglītības programmu datu krātuves izveidei, tiešsaistes resursa nodrošināšanai izglītojamo uzskaitei, tiešsaistes resursa pielāgošanai pedagogu profesionālās kompetences pilnveides nodrošināšanai;

  24.1.4. pedagogu profesionālās kompetences pilnveides īstenošana, tostarp autorrisinājumu ieviešanai un iekļaujošas izglītības īstenošanai, efektīvu rīku izmantošanai izglītojamo kompetenču attīstīšanai, interešu izglītības īstenošanai, pedagogiem nepieciešamajām mūžizglītības kompetencēm;

  24.2. plānu ieviešana vispārējās izglītības iestādēs, nodrošinot pedagoģisko un atbalsta personālu (pedagogus, pedagogu palīgus, speciālos pedagogus, psihologus, surdotulkus, asistentus, logopēdus) un ieviešot jaunas mācību formas:

  24.2.1. individuālas pieejas attīstību mācību satura apguvei;

  24.2.2. individuālas pieejas attīstību ārpusstundu pasākumu veidā;

  24.3. projekta vadība un īstenošanas nodrošināšana;

  24.4. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

  25. Šo noteikumu 24.2. apakšpunktā minētās jaunās mācību formas īsteno šādās izglītības pasākumu jomās:

  25.1. zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas, tai skaitā tehniskās jaunrades, kā arī vides jomā;

  25.2. valodas jomā, lai attīstītu izglītojamo kompetences svešvalodu apguvē, tai skaitā valsts valodas apguvē cittautiešiem;

  25.3. kultūrizglītības un radošās industrijas jomā;

  25.4. multidisciplinārā jomā;

  25.5. sporta (tai skaitā veselīga dzīvesveida) jomā.

  26. Šo noteikumu 24.2. apakšpunktā minētās jaunās mācību formas zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas, tai skaitā tehniskās jaunrades, kā arī vides jomā īsteno vismaz 40 procentu apmērā, kultūrizglītības un radošās industrijas jomā – ne vairāk kā 25 procentu apmērā no kopējām šo noteikumu 24.2. apakšpunktā minēto jaunu mācību formu ieviešanas izmaksām.

  27. Pasākuma ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksas:

  27.1. tiešās attiecināmās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta darbību īstenošanu un nepieciešamas projekta rezultātu sasniegšanai, un šī saistība ir skaidri saprotama un pierādāma;

  27.2. netiešās attiecināmās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta rezultātu sasniegšanu, bet atbalsta un nodrošina atbilstošus apstākļus projekta darbību īstenošanai un projekta rezultātu sasniegšanai.

  28. Šo noteikumu 27.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:

  28.1. tiešās personāla izmaksas (izņemot virsstundas) atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam, kā arī normatīvajiem aktiem par pedagogu atlīdzību:

  28.1.1. finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas un vadības personāla atlīdzības izmaksas šo noteikumu 24.1., 24.3. un 24.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

  28.1.2. sadarbības partnera projekta īstenošanas personāla (pedagogu, pedagogu palīgu, atbalsta personāla, kā arī medicīniskā personāla) atlīdzības izmaksas šo noteikumu 24.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

  28.2. pārējās projekta īstenošanas izmaksas:

  28.2.1. mācību līdzekļu iegādes izmaksas interešu izglītības programmu īstenošanai zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas (tai skaitā tehniskās jaunrades) jomā, nepārsniedzot piecus procentus no kopējām attiecīgo interešu izglītības programmu īstenošanas izmaksām;

  28.2.2. transporta izmaksas (izmaksas par degvielu, par transportlīdzekļa nomu, par transporta pakalpojumu pirkšanu, par sabiedriskā transporta izmantošanu) izglītojamiem, pedagogiem un atbalsta personālam, kā arī medicīniskajam personālam šo noteikumu 24.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai ārpus vispārējās izglītības iestādes, kā arī finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personālam šo noteikumu 24.1.1., 24.1.2., 24.1.4. un 24.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

  28.2.3. iekšzemes komandējumu un darba braucienu izmaksas projekta vadības un īstenošanas personālam atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi šo noteikumu 24.1.2. un 24.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

  28.2.4. ārvalstu komandējumu izmaksas finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personālam ārvalstu autorrisinājumu iegādei šo noteikumu 24.1.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, izņemot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides īstenošanu efektīvu rīku pielietošanā izglītojamajiem kompetenču attīstīšanā, interešu izglītības īstenošanā, pedagogiem nepieciešamajām mūžizglītības kompetencēm;

  28.2.5. veselības apdrošināšanas izmaksas, obligāto veselības pārbaužu izmaksas un speciālo medicīnisko optisko redzes korekcijas līdzekļu kompensācijas izmaksas finansējuma saņēmēja projekta vadības un īstenošanas personālam šo noteikumu 24.1., 24.3. un 24.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ja veselības apdrošināšana paredzēta finansējuma saņēmēja iestādē vai šādu izdevumu segšana paredzēta finansējuma saņēmēja iestādes darba kārtības noteikumos vai koplīgumā. Ja projekta vadības un īstenošanas personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja projekta vadības un īstenošanas personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam. Veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas tikai uz periodu, kad finansējuma saņēmēja projekta vadības un īstenošanas personāls ir nodarbināts projektā;

  28.2.6. jaunradītu darba vietu vai esošo darba vietu atjaunošanai uz projekta īstenošanas laiku nepieciešamā aprīkojuma (biroja mēbeles un tehnika, datorprogrammas un licences) īres vai iegādes izmaksas finansējuma saņēmēja projekta vadības un īstenošanas personālam šo noteikumu 24.1., 24.3. un 24.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai. Darba vietas aprīkojuma iegādes, tai skaitā aprīkojuma uzturēšanas un remonta izmaksas, attiecināmas ne vairāk kā 3000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā, ja projekta vadības un īstenošanas personāls ir nodarbināts projektā vismaz 30 procentus no normālā darba laika, pamatojoties uz darba līgumu vai rīkojumu par iecelšanu amatā. Ja projekta vadības un īstenošanas personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, darba vietas aprīkojuma īres vai iegādes izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam;

  28.2.7. informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

  28.2.8. pakalpojumu un piegādes izmaksas, tai skaitā mācību tehnoloģiju iegādes vai nomas izmaksas, šo noteikumu 24.1.1., 24.1.3., 24.1.4., 24.2. un 24.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai.

  (Grozīts ar MK 16.08.2017. noteikumiem Nr. 470)

  29. Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneri projekta īstenošanai nepieciešamo preču un pakalpojumu iegādi veic atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā procedūrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā.

  (MK 08.04.2021. noteikumu Nr. 224 redakcijā)

  30. Šo noteikumu 27.2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas projektā plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 28.1. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām personāla atlīdzības izmaksām, kas veiktas, pamatojoties uz darba līgumu vai rīkojumu par iecelšanu amatā.

  31. Plānojot šo noteikumu 28.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās personāla izmaksas, finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris veic darba laika uzskaiti par projekta vadības un īstenošanas personāla projekta ietvaros veiktajām funkcijām un nostrādāto laiku un nodrošina, ka:

  31.1. uz normālo darba laiku vai nepilnu darba laiku, vai daļlaiku ne mazāk kā 30 procentu apmērā no normālā darba laika nodarbinātajiem tiešajās attiecināmajās personāla izmaksās iekļauj darba algu, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no apliekamajām attiecināmajām izmaksām, normatīvajos aktos darba tiesību un atlīdzības jomā noteiktās piemaksas un sociālo garantiju izmaksas;

  31.2. uz daļlaiku mazāk nekā 30 procentu apmērā no normālā darba laika nodarbinātajiem atlīdzības izmaksas tiek veiktas saskaņā ar sadarbības partnera personāla atalgojuma politikā noteikto stundas atlīdzības likmi, ņemot vērā projektā nostrādāto stundu skaitu. Tiešajās attiecināmajās personāla izmaksās iekļauj darba algu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no apliekamajām attiecināmajām izmaksām.

  (MK 16.08.2017. noteikumu Nr. 470 redakcijā)

  31.1 Pēc vienas vienības izmaksu metodikas izstrādes un apstiprināšanas šo noteikumu 24.2. apakšpunktā minēto pedagogu, pedagogu palīgu, speciālo pedagogu, psihologu un logopēdu atlīdzības izmaksām piemēro minēto metodiku.

  (MK 16.08.2017. noteikumu Nr. 470 redakcijā)

  32. Pievienotās vērtības nodoklis ir attiecināmās izmaksas, ja tas nav atgūstams atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

  32.1 Neattiecināmās izmaksas plāno šo noteikumu 24.2.1. apakšpunktā minētās darbības īstenošanai, un tām piemēro tos pašus principus, kas noteikti šo noteikumu 31.1 punktā minētajā vienas vienības izmaksu metodikā pedagoģiskā personāla atlīdzības izmaksām, un šo noteikumu 30. punktā noteikto netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no pedagoģiskā personāla atlīdzības izmaksām.

  (MK 30.11.2021. noteikumu Nr. 779 redakcijā)

  IV. Pasākuma īstenošanas un vienošanās vienpusēja uzteikuma nosacījumi

  33. Projektu īsteno līdz 2023. gada 31. decembrim. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

  (Grozīts ar MK 16.08.2017. noteikumiem Nr. 470; MK 11.02.2020. noteikumiem Nr. 81; MK 08.04.2021. noteikumiem Nr. 224)

  34. Pasākuma ietvaros izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās pēc vienošanās noslēgšanas. Šo noteikumu 24.1.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai nepieciešamās izmaksas ir attiecināmas pirms vienošanās noslēgšanas, ja tās veiktas pēc 2017. gada 1. janvāra.

  35. Pasākuma īstenošanai un uzraudzībai Izglītības un zinātnes ministrija izveido projekta uzraudzības padomi, kurā ar balsstiesībām uzaicina Labklājības ministrijas, Veselības ministrijas, Kultūras ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, kā arī Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjus, bet ar padomdevēja tiesībām – to biedrību un nodibinājumu pārstāvjus, kuru darbība ir saistīta ar vispārējās izglītības jautājumiem. Projekta uzraudzības padomes sastāvā novērotāja statusā iekļauj finansējuma saņēmēja, sadarbības iestādes un atbildīgās iestādes pārstāvjus. Projekta uzraudzības padome darbojas saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātu nolikumu.

  36. Finansējuma saņēmējs nodrošina datu uzkrāšanu par šādiem specifiskajiem izvērtēšanas rādītājiem:

  36.1. kopējais Eiropas Sociālā fonda pasākumos iesaistīto izglītojamo skaits;

  36.2. kopējais Eiropas Sociālā fonda pasākumos iesaistīto pedagogu skaits.

  37. Finansējuma saņēmējs nodrošina datu uzkrāšanu par šādiem horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" rādītājiem:

  37.1. par vienlīdzīgu iespēju aspektiem (dzimumu līdztiesība, invaliditāte, vecums vai etniskā piederība) izglītoto personu skaits;

  37.2. specifiskus pakalpojumus saņēmušo izglītojamo ar speciālām vajadzībām skaits (ergoterapeita, surdotulka, asistenta, specializētā transporta pakalpojumi).

  38. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs nodrošina datu uzkrāšanu par šo noteikumu 24.1.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros atbalstu saņēmušajām personām (pedagogiem) atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtību 2014.–2020. gada plānošanas periodā, un maksājuma pieprasījuma veidlapā noteiktajiem datiem, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006 1. pielikumā ietvertajiem kopējiem tūlītējiem rezultātu rādītājiem.

  39. Projekta īstenošanas nodrošināšanai finansējuma saņēmējs slēdz starpresoru vienošanos ar Valsts izglītības attīstības aģentūru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu par informācijas un datu apmaiņu un aktivitāšu saskaņotu un papildinošu īstenošanu, paredzot kārtību, kādā notiek informācijas apmaiņa par projektu mērķa grupām un projektos sniegtajiem atbalsta pasākumiem mērķa grupas izglītojamiem un pedagogiem. Finansējuma saņēmējs nodrošina datu pieejamību šo noteikumu 15. punktā minētajiem sadarbības partneriem un Latvijas Pašvaldību savienībai, ievērojot Fizisko personu datu apstrādes likumu.

  (Grozīts ar MK 11.02.2020. noteikumiem Nr. 81)

  40. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs nodrošina šo noteikumu 24.4. apakšpunktā minētos informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana.

  41. Finansējuma saņēmējs savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.

  42. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no vienošanās jebkurā no šādiem gadījumiem:

  42.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt pasākuma mērķa īstenošanu un šo noteikumu 4. punktā minēto uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

  42.2. citos gadījumos, ko nosaka vienošanās.

  Ministru prezidents Māris Kučinskis

  Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.