Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.2. pasākuma "Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

 • Dati iegūti: 2024. gada 17. aprīlis, 08:09
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 677

  Rīgā 2018. gada 5. novembrī (prot. Nr. 51 21. §)
  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.2. pasākuma "Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi
  Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
  Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda
  vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu
  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka:

  1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.2. pasākuma "Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu (turpmāk – atlases kārta);

  1.2. atlases kārtas mērķi;

  1.3. atlases kārtai pieejamo finansējumu;

  1.4. prasības Eiropas Sociālā fonda projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam un sadarbības partnerim;

  1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

  1.6. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību.

  2. Noteikumos izmantotie termini:

  2.1. adaptēts digitālais mācību un metodiskais līdzeklis – digitālais mācību un metodiskais līdzeklis, kas izstrādāts, par pamatu ņemot ārvalstu digitālo mācību un metodisko līdzekli, un saturiski un tehnoloģiski adaptēts izmantošanai Latvijas teritorijā;

  2.2. digitālais mācību un metodiskais līdzeklis – no jauna izstrādāts vai adaptēts elektroniskajā vidē izmantojams interaktīvs mācību un metodiskais līdzeklis, kurā iekļauts viena vai vairāku valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās vai valsts pamatizglītības standartā noteikto mācību mērķu un sasniedzamo rezultātu īstenošanai atbilstošs saturs. Šo noteikumu izpratnē digitālais mācību un metodiskais līdzeklis ir iesaistoši interaktīvs un ietver metodiskos ieteikumus pedagogam tā izmantošanai;

  2.3. digitālo mācību un metodisko līdzekļu kopa – vairāki viena projekta iesnieguma ietvaros izstrādāti vai adaptēti tematiski vai tehniski saistīti digitālie mācību un metodiskie līdzekļi;

  2.4. digitālā mācību un metodiskā līdzekļa izstrādes vai adaptācijas plāns – detalizēts projekta ietvaros plānotā digitālā mācību un metodiskā līdzekļa izstrādes nepieciešamības un idejas novitātes pamatojums, tajā iekļaujamā mācību satura apraksts un katrā izstrādes posmā veicamo darbību organizatoriskais un kvalitātes vadības apraksts. Ja projekta ietvaros tiek izstrādāta vai adaptēta digitālo mācību un metodisko līdzekļu kopa, tad detalizēts apraksts tiek sniegts vienā digitālo mācību un metodisko līdzekļu kopas izstrādes vai adaptācijas plānā;

  2.5. viens vienots uzņēmums – uzņēmums, kas atbilst Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas Nr.  1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – regula Nr. 1407/2013) 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem.

  3. Atlases kārtas mērķis ir nodrošināt digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrādi jaunā mācību satura ieviešanai pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pakāpē.

  4. Atlases kārtas mērķa grupa:

  4.1. valsts pārvaldes iestādes, kas atbildīgas par izglītības satura izstrādi un pārraudzību;

  4.2. pedagogi;

  4.3. izglītojamie, tai skaitā izglītojamie ar speciālām vajadzībām;

  4.4. izglītības iestādes;

  4.5. mācību literatūras izdevēji.

  5. Atlases kārtas mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 20. punktā minētās atbalstāmās darbības un līdz 2021. gada 31. decembrim sasniedzot šādu uzraudzības rādītāju: specifiskais iznākuma rādītājs – digitālo mācību un metodisko līdzekļu skaits, kuru izstrādei vai adaptācijai piešķirts Eiropas Sociālā fonda atbalsts, – 50.

  6. Atlases kārtu īsteno atklātas projektu iesniegumu atlases veidā.

  7. Atbildīgās iestādes funkcijas pilda Izglītības un zinātnes ministrija.

  8. Atlases kārtu izsludina par pirmsskolas izglītības un pamatizglītības satura ieviešanai nepieciešamo digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrādi vai adaptāciju, integrējot tajos visās mācību jomās apgūstamās caurviju prasmes (kritiskā domāšana un problēmrisināšana, radošums un uzņēmējspēja, pašvadīta mācīšanās, sadarbība, līdzdalība, digitālās prasmes). Atlases kārtas ietvaros netiek atbalstīta digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde vai adaptācija svešvalodu apguvei, izņemot digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrādi un adaptāciju krievu valodas kā svešvalodas apguvei.

  9. Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju izstrādā rekomendācijas par digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrādi vai adaptāciju jaunā mācību satura ieviešanai. Izstrādātās rekomendācijas pievienojamas atlases kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumam atlases kārtas izsludināšanas brīdī.

  10. Atlases kārtas ietvaros pieejamais kopējais finansējums ir 1 579 873 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 1 105 911 euro un privātais līdzfinansējums – 473 962 euro.

  (MK 18.08.2020. noteikumu Nr. 533 redakcijā)

  11. Atlases kārtas ietvaros projektam pieejamā maksimālā Eiropas Sociālā fonda finansējuma intensitāte ir 70 procenti no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta iesniedzējs, izmantojot privātos līdzekļus (projekta iesniedzēja rīcībā esošie līdzekļi, kredītresursi vai citi finanšu resursi, par kuriem nav saņemts nekāds publisks atbalsts, tai skaitā finansējums, par kuru nav saņemts nekāds valsts vai pašvaldības galvojums, vai valsts vai pašvaldības kredīts ar atvieglotiem nosacījumiem), nodrošina projekta līdzfinansējumu vismaz 30 procentu apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

  12. Projekta minimālās Eiropas Sociālā fonda attiecināmās izmaksas ir 21 000 euro. Projekta maksimālās Eiropas Sociālā fonda attiecināmās izmaksas ir 200 000 euro, ievērojot šo noteikumu 47. punktā minēto izmaksu ierobežojumu atbalsta saņemšanai.

  II. Prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim

  13. Projekta iesniedzējs ir Uzņēmumu reģistra komercreģistrā reģistrēts komersants, kas pēc tam, kad apstiprināts projekta iesniegums un ar sadarbības iestādi noslēgts līgums par projekta īstenošanu, kļūst par finansējuma saņēmēju.

  14. Šo noteikumu 13. punktā minētais projekta iesniedzējs nav grūtībās nonācis komersants, kuram ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai kura saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai kurš atbilst normatīvajos aktos maksātnespējas jomā noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma ierosinātu maksātnespējas procedūru.

  15. Finansējuma saņēmējs projektu īsteno ar vismaz diviem sadarbības partneriem – izglītības iestādēm. Kopā visās izglītības iestādēs, kas piedalās projekta īstenošanā kā sadarbības partneri, iesaista vismaz 30 attiecīgās mērķa grupas izglītojamos. Sadarbības partneri ir izglītības iestādes, kas:

  15.1. īsteno izglītības programmu, kuras saturs un izglītojamo vecumgrupa atbilst izstrādājamā vai adaptējamā digitālā mācību un metodiskā līdzekļa saturam un mērķim;

  15.2. projekta ietvaros izstrādātā vai adaptētā digitālā mācību un metodiskā līdzekļa aprobācijā iesaista vienu vai vairākus atbilstošo mācību priekšmetu pedagogus un izglītojamos.

  16. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumam pievieno sadarbības partneru apliecinājumus par gatavību piedalīties projekta īstenošanā. Pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas finansējuma saņēmējs ar katru sadarbības partneri slēdz sadarbības līgumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

  17. Projekta iesniedzējs sagatavo projekta iesniegumu atbilstoši projektu iesniegumu atlases nolikumā noteiktajām prasībām un elektroniski iesniedz to sadarbības iestādē, izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020. gadam. Projekta iesniegumam pielikumā pievieno arī:

  17.1. digitālā mācību un metodiskā līdzekļa izstrādes vai adaptācijas plānu atbilstoši šo noteikumu 2.4. apakšpunktam;

  17.2. uzskaites veidlapu (oriģinālu) par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem;

  17.3. šo noteikumu 16. punktā minētos apliecinājumus.

  18. Projekta iesniedzējs vienas projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros var iesniegt vienu vai vairākus projektu iesniegumus, ievērojot šo noteikumu 12. punktā minēto izmaksu ierobežojumu. Vienā projekta iesniegumā var paredzēt viena vai vairāku tematiski vai tehniski saistītu digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrādi vai adaptāciju.

  19. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par sadarbības partnera pienākumu izpildi projekta īstenošanā un par sadarbības partneru īstenotajām funkcijām projektā, tai skaitā novēršot dubultā finansējuma risku un nodrošinot demarkāciju ar citiem līdzīgiem vai saistītiem projektiem.

  III. Atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas

  20. Projekta ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

  20.1. digitālā mācību un metodiskā līdzekļa izstrāde:

  20.1.1. mācību un metodiskā līdzekļa satura izstrāde un pilnveidošana pēc šo noteikumu 20.1.3. apakšpunktā minētās recenzēšanas vai 20.1.4. apakšpunktā minētās aprobācijas;

  20.1.2. mācību un metodiskā līdzekļa tehnisko risinājumu izstrāde, digitalizācija vai pilnveidošana pēc šo noteikumu 20.1.3. apakšpunktā minētās recenzēšanas vai 20.1.4. apakšpunktā minētās aprobācijas, tai skaitā programmatūras projektēšana, izstrāde, izvērtēšana;

  20.1.3. izstrādātā digitālā mācību un metodiskā līdzekļa recenzēšana;

  20.1.4. izstrādātā digitālā mācību un metodiskā līdzekļa aprobācija izglītības iestādēs;

  20.2. digitālā mācību un metodiskā līdzekļa adaptācija:

  20.2.1. digitālā mācību un metodiskā līdzekļa satura un valodas adaptēšana mērķa grupas lietotājiem, tā pilnveidošana pēc šo noteikumu 20.2.3. apakšpunktā minētās recenzēšanas vai 20.2.4. apakšpunktā minētās aprobācijas;

  20.2.2. mācību un metodiskā līdzekļa tehnisko risinājumu izstrāde, digitalizācija vai pilnveidošana pēc šo noteikumu 20.2.3. apakšpunktā minētās recenzēšanas vai 20.2.4. apakšpunktā minētās aprobācijas, tai skaitā programatūras projektēšana, izstrāde, izvērtēšana;

  20.2.3. adaptētā digitālā mācību un metodiskā līdzekļa recenzēšana;

  20.2.4. adaptētā digitālā mācību un metodiskā līdzekļa aprobācija izglītības iestādēs;

  20.3. projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana;

  20.4. informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana.

  (Grozīts ar MK 18.08.2020. noteikumiem Nr. 533)

  21. Šo noteikumu 20.1.4. un 20.2.4. apakšpunktā minētā aprobācija ietver šādas atbalstāmās darbības:

  21.1. izglītojoša semināra organizēšana aprobācijā iesaistītajiem pedagogiem;

  21.2. pieejas nodrošināšana izstrādātajam vai adaptētajam digitālajam mācību un metodiskajam līdzeklim, kā arī attiecīgās programmatūras un tehniskā aprīkojuma nodrošināšana aprobācijas laikā;

  21.3. informatīvā un tehniskā atbalsta nodrošināšana aprobācijā iesaistītajiem pedagogiem un izglītojamiem aprobācijas laikā;

  21.4. ziņojuma sagatavošana par aprobācijas norisi.

  22. Digitālā mācību un metodiskā līdzekļa satura un tehnoloģisko risinājumu izstrādei vai digitālā mācību un metodiskā līdzekļa adaptācijai projekta iesniedzējs piesaista vadošo satura izstrādes ekspertu un citus ekspertus un speciālistus. Vadošais satura izstrādes eksperts atbilst vismaz šādām prasībām:

  22.1. augstākā izglītība jomā, kurā tiek izstrādāts vai adaptēts digitālais mācību un metodiskais līdzeklis;

  22.2. pieredze pedagoģiskajā darbā izglītības iestādē vismaz divi gadi pēdējo piecu gadu laikā, skaitot no projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām, kas ir noteikts projektu iesniegumu atlases kārtas nolikumā, vai pieredze valsts vispārējās izglītības satura izstrādē vai tam atbilstošā mācību un metodisko līdzekļu satura izstrādē vai izvērtēšanā pēdējo piecu gadu laikā, skaitot no projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām, kas ir noteikts projektu iesniegumu atlases kārtas nolikumā. Ja projektā plānots izstrādāt vai adaptēt digitālo mācību un metodisko līdzekli izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, tad ekspertam ir pieredze mācību satura vai mācību līdzekļa satura izstrādē speciālās izglītības jomā.

  (Grozīts ar MK 18.08.2020. noteikumiem Nr. 533)

  23. Šo noteikumu 20.1.3. vai 20.2.3. apakšpunktā minēto recenzēšanu pirms aprobācijas uzsākšanas veic divi recenzenti, kuri apliecina, ka nav iesaistīti attiecīgā projekta iesnieguma izstrādē un tā vērtēšanas procesā, kā arī recenzējamā digitālā mācību un metodiskā līdzekļa izstrādē un netiks iesaistīti tā aprobācijā. Vienam no recenzentiem ir vismaz maģistra grāds un zinātniskās darbības pieredze atbilstošā zinātnes jomā, bet otrs recenzents atbilst vismaz šo noteikumu 22.2. apakšpunktā minētajām prasībām, kas ir saistītas ar digitālo mācību un metodisko līdzekli. Atzinumā par izstrādāto vai adaptēto digitālo mācību un metodisko līdzekli ietver secinājumus par tā atbilstību projektā paredzētajām digitālā mācību un metodiskā līdzekļa kvalitātes un tehnoloģiskā lietojuma prasībām un, ja nepieciešams, ieteikumus pilnveidojumiem, ko attiecīgi nepieciešams ņemt vērā projektā plānoto rezultātu sasniegšanai.

  (Grozīts ar MK 18.08.2020. noteikumiem Nr. 533)

  24. Šo noteikumu 21.4. apakšpunktā minēto ziņojumu sagatavo katrs aprobācijā iesaistītais sadarbības partneris. Ziņojumā ietver informāciju par aprobācijā iesaistīto pedagogu skaitu, klasēm, vecumgrupu, izglītības programmu un mācību priekšmeta programmu, digitālā mācību un metodiskā līdzekļa iekļaušanu mācību procesā, tā tiešās izmantošanas laiku, secinājumus un, ja nepieciešams, ieteikumus digitālā mācību un metodiskā līdzekļa pilnveidošanai, lai nodrošinātu tā atbilstību projektā paredzētajām digitālā mācību un metodiskā līdzekļa kvalitātes prasībām un mērķa grupas izglītojamo un pedagogu vajadzībām. Finansējuma saņēmējs pilnveido digitālo mācību un metodisko līdzekli, ievērojot aprobācijas ziņojumos ietvertos ieteikumus.

  25. Atlases kārtas ietvaros plāno šādus attiecināmo izmaksu veidus:

  25.1. tiešās attiecināmās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta īstenošanu un nepieciešamas projekta rezultātu sasniegšanai, un šī saistība ir skaidri saprotama un pierādāma;

  25.2. netiešās attiecināmās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta rezultātu sasniegšanu, bet atbalsta un nodrošina atbilstošus apstākļus projekta īstenošanai un projekta rezultātu sasniegšanai.

  26. Šo noteikumu 25.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:

  26.1. tiešās attiecināmās personāla izmaksas:

  26.1.1. finansējuma saņēmēja projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas, izņemot virsstundas, šo noteikumu 20.3. un 20.4. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai;

  26.1.2. finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personāla (tai skaitā ekspertu, speciālistu, konsultantu, tostarp ārvalstu) atlīdzības izmaksas, izņemot virsstundas, šo noteikumu 20.1.1., 20.1.2., 20.1.4., 20.2.1., 20.2.2. un 20.2.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai un sadarbības partnera projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas šo noteikumu 21.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, izņemot atlīdzību par kontaktstundu vadīšanu;

  26.2. iekšzemes komandējumu un darba braucienu izmaksas, izņemot šo noteikumu 26.3. apakšpunktā minētās transporta izmaksas, finansējuma saņēmēja projekta vadības un īstenošanas personālam šo noteikumu 20.1.4. un 20.2.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;

  26.3. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana, izņemot darbiniekam piederoša personiskā transportlīdzekļa izmantošanas kompensāciju par nobraukto kilometru) finansējuma saņēmēja projekta vadības un īstenošanas personālam šo noteikumu 20.1.4. un 20.2.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai. Degvielas izmaksas vieglajam transportlīdzeklim un reģionālās starppilsētu nozīmes un reģionālās vietējās nozīmes sabiedriskā transporta izmaksas tiek segtas atbilstoši Finanšu ministrijas metodikā "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 1 km izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai" iekļautajiem nosacījumiem;

  26.4. ārvalstu komandējumu izmaksas finansējuma saņēmēja projekta vadītājam un īstenošanas personālam šo noteikumu 20.2.1. un 20.2.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, nepārsniedzot 10 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

  26.5. jaunradītu darba vietu aprīkojuma, biroja mēbeļu un biroja tehnikas, datorprogrammu un licences iegādes vai īres izmaksas, tai skaitā aprīkojuma uzturēšanas un remonta izmaksas ne vairāk kā 3 000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā, ja finansējuma saņēmēja projekta vadības un īstenošanas personāls ir nodarbināts projektā vismaz 30 procentu apmērā no normālā darba laika, pamatojoties uz darba līgumu vai rīkojumu par iecelšanu amatā. Ja finansējuma saņēmēja projekta vadības un īstenošanas personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam. Plānojot projektam nepieciešamo finansējumu, potenciālajam projekta iesniedzējam ir jāizvērtē, vai saimnieciski izdevīgāk ir darba vietas aprīkojumu pirkt vai īrēt. Šajā gadījumā jāievēro saimnieciskā izdevīguma princips;

  26.6. pakalpojumu un piegādes izmaksas finansējuma saņēmējam šo noteikumu 20.1. un 20.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, tai skaitā eksperta un konsultanta pakalpojumi digitālā mācību un metodiskā līdzekļa izstrādei vai adaptācijai, pilnveidei vai recenzēšanai, ārvalstu eksperta un konsultanta pakalpojumi digitālā mācību un metodiskā līdzekļa adaptācijas vai pilnveidošanas laikā (ja nepieciešams), kā arī tehniskā aprīkojuma noma un izglītojošā semināra organizēšanas izmaksas aprobācijā iesaistītajiem pedagogiem;

  26.7. pakalpojumu un piegādes izmaksas, tai skaitā tehniskā aprīkojuma noma, sadarbības partnerim šo noteikumu 21.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

  26.8. informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana, šo noteikumu 20.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

  26.9. autoratlīdzības izmaksas, noslēdzot autoratlīdzības līgumu šo noteikumu 20.1.1., 20.1.2., 20.2.1. un 20.2.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

  26.10. aprobācijā iesaistītajiem pedagogiem paredzētu izglītojošo semināru organizēšanas un īstenošanas izmaksas, tai skaitā izdales materiālu izmaksas finansējuma saņēmējam šo noteikumu 20.1.4. un 20.2.4. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai.

  (Grozīts ar MK 18.08.2020. noteikumiem Nr. 533)

  27. Šo noteikumu 25.2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 26.1. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām personāla atlīdzības izmaksām. Netiešo izmaksu vienoto likmi piemēro personāla izmaksām, kuras radušās uz darba līguma pamata vai rīkojuma pamata par iecelšanu amatā.

  28. Plānojot šo noteikumu 26.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās personāla izmaksas, finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris veic darba laika uzskaiti par projekta vadības un īstenošanas personāla projekta ietvaros veiktajām funkcijām un nostrādāto laiku un nodrošina, ka personālam, kas nodarbināts:

  28.1. pilnu darba laiku, nepilnu darba laiku vai daļlaiku ne mazāk kā 30 procentu apmērā no normālā darba laika, tiešajās attiecināmajās personāla izmaksās iekļauj darba algu, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no apliekamajām attiecināmajām izmaksām, normatīvajos aktos darba tiesību un atlīdzības jomā noteiktās piemaksas un sociālo garantiju izmaksas;

  28.2. daļlaiku mazāk nekā 30 procentu apmērā no normālā darba laika, atlīdzības izmaksas tiek veiktas saskaņā ar finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera atalgojuma politikā noteikto stundas atlīdzības likmi, ņemot vērā projektā nostrādāto stundu skaitu. Tiešajās attiecināmajās personāla atlīdzības izmaksās iekļauj darbinieka darba algu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no apliekamajām attiecināmajām izmaksām, bet neiekļauj normatīvajos aktos darba tiesību un atlīdzības jomā noteiktās piemaksas un sociālo garantiju izmaksas.

  29. Pievienotās vērtības nodoklis ir attiecināmās izmaksas, ja tas nav atgūstams atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

  30. Atlases kārtas ietvaros izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šo noteikumu 25. punktā minētajām izmaksām un ir radušās no dienas, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, līdz projekta īstenošanas termiņa beigām.

  31. Sadarbības partneriem izmaksas ir attiecināmas pēc šo noteikumu 16. punktā minēto sadarbības līgumu noslēgšanas, bet ne agrāk kā no dienas, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu.

  IV. Projekta īstenošanas nosacījumi

  32. Lai izvērtētu projektu iesniegumu atbilstību kvalitātes kritērijiem saskaņā ar atlases kārtas nolikuma prasībām, sadarbības iestāde projektu iesniegumu atlasē piesaista ekspertus. Katru projekta iesniegumu izvērtē vismaz divi eksperti. Ekspertus piesaista, izmantojot šādus ekspertu atlases kritērijus:

  32.1. ekspertam ir vismaz maģistra grāds vispārējās izglītības mācību jomai atbilstošā zinātnes nozarē;

  32.2. ekspertam ir pieredze pedagoģiskajā darbā izglītības iestādē vismaz divi gadi pēdējo piecu gadu laikā, skaitot no projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, kas ir noteikts projektu iesniegumu atlases kārtas nolikumā, vai pieredze valsts vispārējās izglītības satura izstrādē vai tam atbilstošu mācību un metodisko līdzekļu satura izstrādē vai izvērtēšanā pēdējo piecu gadu laikā, skaitot no projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām, kas ir noteikts projektu iesniegumu atlases kārtas nolikumā;

  32.3. ekspertam ir vēlama pieredze digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrādē;

  32.4. eksperts sniedz apliecinājumu, ka netiks iesaistīts izvērtētā projekta iesnieguma digitālā mācību un metodiskā līdzekļa izstrādē, tā recenzēšanā un aprobācijā projekta īstenošanas laikā.

  33. Finansējuma saņēmējs projektu īsteno saskaņā ar noslēgto līgumu par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim. Projekta īstenošanas laiks nepārsniedz 24 mēnešus.

  34. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

  35. Projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējs var saņemt avansa maksājumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā plāno valsts budžeta līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un veic maksājumus 2014.–2020. gada plānošanas periodā, kas nepārsniedz 30 procentus no kopējā projektam piešķirtā Eiropas Sociālā fonda finansējuma.

  36. Finansējuma saņēmējs nodrošina sasniegto rezultātu – izstrādāto vai adaptēto digitālo mācību un metodisko līdzekļu – ilgtspēju vismaz trīs gadus pēc noslēguma maksājuma saņemšanas, nodrošinot to pieejamību un funkcionalitāti.

  (MK 18.08.2020. noteikumu Nr. 533 redakcijā)

  37. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

  37.1. uzkrāj datus par šādu horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" rādītāju sasniegšanu:

  37.1.1. izstrādāto vai adaptēto digitālo mācību un metodisko līdzekļu skaits, kuros ir integrēti jautājumi par vienlīdzīgām iespējām neatkarīgi no dzimuma, vecuma, invaliditātes vai etniskās piederības;

  37.1.2. digitālo mācību un metodisko līdzekļu skaits, kuri izstrādāti vai adaptēti izglītojamiem ar speciālām vajadzībām;

  37.1.3. digitālo mācību un metodisko līdzekļu skaits, kuri pielāgoti izglītojamiem ar speciālām vajadzībām;

  37.2. uzkrāj datus par horizontālā principa "Ilgtspējīga attīstība" horizontālo rādītāju – zaļais publiskais iepirkums (ja attiecināms).

  38. Finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 101. pantā un XII pielikuma 2.2. sadaļā noteiktajam un normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana.

  39. Finansējuma saņēmējs savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu. Sadarbības partneris aprobācijas veikšanas laikā savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.

  (MK 18.08.2020. noteikumu Nr. 533 redakcijā)

  40. Pēc digitālā mācību un metodiskā līdzekļa izstrādes vai adaptācijas finansējuma saņēmējs iesniedz Valsts izglītības satura centrā informāciju par izstrādāto vai adaptēto digitālo mācību un metodisko līdzekli, tai skaitā tiešsaites adresi, kur digitālais mācību un metodiskais līdzeklis ir pieejams, tālākai publiskošanai digitālo mācību resursu krātuvē. Valsts izglītības satura centrs šo noteikumu 36. punktā norādītajā laikposmā nodrošina, ka informācija par digitālo mācību un metodisko līdzekli netiek dzēsta no digitālo mācību resursu krātuves bez sadarbības iestādes saskaņojuma.

  41. Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris projekta īstenošanai nepieciešamo preču un pakalpojumu iegādi veic saskaņā ar publisko iepirkumu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā procedūrā. Atbalstāma ir vides prasību integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums).

  (Grozīts ar MK 18.08.2020. noteikumiem Nr. 533)

  42. Ja projekta īstenošanas laikā rodas neattiecināmie izdevumi vai sadārdzinās izmaksas, finansējuma saņēmējs tās sedz no saviem līdzekļiem, kas nav saistīti ar publisku atbalstu.

  43. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

  43.1. finansējuma saņēmējs nepilda saistības, kas noteiktas līgumā par projekta īstenošanu, tai skaitā projekta īstenošanā netiek ievēroti noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt atlases kārtas mērķa sasniegšanu un šo noteikumu 5. punktā minētā uzraudzības rādītāja sasniegšanu;

  43.2. citos gadījumos, kas atrunāti līgumā par projekta īstenošanu.

  44. Sadarbības iestāde veic projekta pēcuzraudzības pasākumus, kas ir saistīti ar šo noteikumu 36. un 40. punkta ievērošanu. Ja šie rādītāji nav izpildīti, finansējuma saņēmējam tiek piemērota finanšu korekcija saskaņā ar vadošās iestādes izstrādātajām vadlīnijām par finanšu korekcijām.

  V. Ar valsts atbalsta saņemšanu saistītie nosacījumi

  45. Atbalstu finansējuma saņēmējam sniedz, piemērojot de minimis regulējumu atbilstoši regulai Nr.  1407/2013 un saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

  46. De minimis atbalstu nepiešķir saimnieciskās darbības nozarēm un darbībām, kuras minētas regulas Nr.  1407/2013 1. panta 1. punktā. Finansējuma saņēmējs nodrošina darbību vai izmaksu nodalīšanu saskaņā ar regulas Nr.  1407/2013 1. panta 2. punktu.

  47. Pirms atbalsta sniegšanas saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013 sadarbības iestāde pārliecinās, ka finansējuma saņēmējs iepriekšējo divu fiskālo gadu un kārtējā fiskālā gada laikā nav sasniedzis minētās regulas 3. panta 2. punktā noteikto de minimis atbalsta ierobežojumu. De minimis atbalsta apmērs tiek vērtēts viena vienota uzņēmuma līmenī.

  48. Sadarbības iestāde un finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas pieejamību par de minimis atbalstu 10 gadus, skaitot no pēdējās atbalsta piešķiršanas dienas, atbilstoši regulas Nr.  1407/2013 6. panta 4. punktam.

  49. Atlases kārtas ietvaros sniegto atbalstu nevar apvienot ar atbalstu vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas sniegts citā valsts atbalsta programmā un projektā, tai skaitā nevar apvienot ar citā valsts atbalsta programmā vai projektā sniegto de minimis atbalstu.

  50. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem saskaņā ar regulas Nr.  1407/2013 7. panta 4. punktu un 8. pantu.

  51. Par atbalsta sniegšanas brīdi uzskata dienu, kad pieņemts sadarbības iestādes lēmums par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar regulas Nr.  1407/2013 3. panta 4. punktu.

  (MK 18.08.2020. noteikumu Nr. 533 redakcijā)

  52. Ja tiek konstatēti regulas Nr.  1407/2013 prasību pārkāpumi, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt visu projekta ietvaros saņemto komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

  (MK 18.08.2020. noteikumu Nr. 533 redakcijā)

  Ministru prezidents Māris Kučinskis

  Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.