(9) Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi" īstenošanas noteikumi

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūlijs, 08:08
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 280

  Rīgā 2016. gada 3. maijā (prot. Nr. 21 12. §)
  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi" īstenošanas noteikumi
  Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
  un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda
  vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu
  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka:

  1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" 8.5.3. specifiskā atbalsta mērķi "Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi" (turpmāk – specifiskais atbalsts);

  1.2. specifiskā atbalsta mērķi;

  1.3. specifiskajam atbalstam pieejamo finansējumu;

  1.4. prasības Eiropas Sociālā fonda projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam un projekta sadarbības partneriem;

  1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

  1.6. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;

  1.7. vienošanās par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumus.

  2. Specifiskā atbalsta mērķis ir nodrošināt izglītības iestādēm, kas īsteno sākotnējās profesionālās izglītības, kā arī profesionālās tālākizglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas (turpmāk – profesionālās izglītības iestādes), efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi.

  3. Specifiskā atbalsta mērķa grupa ir profesionālās izglītības iestāžu pedagogi, prakses vadītāji, darba vidē balstītu mācību vadītāji, amata meistari, nozaru pārstāvji, direktori, to vietnieki un citi administrācijas pārstāvji.

  (Grozīts ar MK 24.10.2017. noteikumiem Nr. 633)

  4. Specifiskā atbalsta mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 19. punktā minētās atbalstāmās darbības un līdz 2022. gada 31. decembrim sasniedzot šādus uzraudzības rādītājus:

  4.1. iznākuma rādītāju – nodarbinātas personas, kas saņēmušas Eiropas Sociālā fonda atbalstu mācībām (pedagogi, administrācija, prakses vadītāji, amata meistari, nozares pārstāvji) – 13 055, tai skaitā līdz 2018. gada 31. decembrim – 860;

  4.2. rezultāta rādītāju – kvalifikāciju ieguvušo personu skaits pēc dalības Eiropas Sociālā fonda mācībās profesionālās kompetences pilnveidei (pedagogi, administrācija, prakses vadītāji, amata meistari un nozares pārstāvji, kas pilnveidojuši profesionālo kompetenci) – 12 400, tai skaitā līdz 2018. gada 31. decembrim – 860;

  4.3. finanšu rādītāju – līdz 2018. gada 31. decembrim sertificēti izdevumi 973 514 euro apmērā.

  (Grozīts ar MK 04.06.2020. noteikumiem Nr. 356)

  5. Specifiskā atbalsta mērķi īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā vienā projektu iesniegumu atlases kārtā par visu specifiskajam atbalstam pieejamo finansējumu.

  6. Specifiskā atbalsta ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde).

  7. Specifiskajam atbalstam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 6 490 095 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 5 516 580 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 973 515 euro.

  (Grozīts ar MK 04.06.2020. noteikumiem Nr. 356)

  8. (Svītrots ar MK 04.06.2020. noteikumiem Nr. 356)

  9. (Svītrots ar MK 04.06.2020. noteikumiem Nr. 356)

  10. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējā attiecināmā finansējuma.

  11. Specifiskā atbalsta ietvaros izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās, sākot ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu. Projekta ietvaros ir atbalstāma vides prasību integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums).

  II. Prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partneriem

  12. Projekta iesniedzējs specifiskā atbalsta ietvaros ir valsts pārvaldes iestāde, kas ir atbildīga par pedagogu profesionālās pilnveides koordinēšanu un īstenošanu, – Valsts izglītības satura centrs, kas pēc tam, kad ar sadarbības iestādi ir noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu, ir arī Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs (turpmāk – finansējuma saņēmējs).

  13. Projekta iesniedzējs sagatavo un uzaicinājumā noteiktajā termiņā iesniedz projekta iesniegumu sadarbības iestādē saskaņā ar projekta iesnieguma atlases nolikuma prasībām.

  14. Projekta iesniegumā iekļauj informāciju par projekta iekšējo vadības un kontroles sistēmu, lai nodrošinātu sekmīgu projekta īstenošanu, mērķu sasniegšanu un projektam piešķirto līdzekļu lietderīgu un efektīvu izlietošanu, tai skaitā paredzot sadarbības regulējumu ar šo noteikumu 15. punktā minētajiem sadarbības partneriem, kā arī aprakstot, kādas darbības un uzraudzības instrumenti ir plānoti vai ieviesti projekta iesniedzēja iestādē šādos procesos:

  14.1. finanšu līdzekļu plūsmas plānošanā un kontrolē, to uzskaites nodalīšanā katrā sadarbības partnera grāmatvedības uzskaitē un finanšu pārskatu ticamības nodrošināšanā;

  14.2. iepirkumu organizēšanā un sadarbības partneru dalībā iepirkumos;

  14.3. projekta maksājumu pieprasījumu un projekta grozījumu sagatavošanā un iesniegšanā, tai skaitā datu pilnīguma un atbilstības pārbaudē;

  14.4. informācijas, dokumentu un pārskatu apritē;

  14.5. projekta saturiskās vadības un uzraudzības procesu caurskatāmībā.

  15. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanā iesaista šādus sadarbības partnerus:

  15.1. izglītības iestādes, kas īsteno sākotnējās profesionālās izglītības programmas, – šo noteikumu 19.1. un 19.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanā;

  15.2. Izglītības kvalitātes valsts dienestu – šo noteikumu 19.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanā.

  16. Finansējuma saņēmējam ir pienākums projekta iesniegumā pamatot šo noteikumu 15.1. vai 15.2. apakšpunktā minēto sadarbības partneru izvēli, norādot konkrēto sadarbības partneru iesaistes mehānismu, nepieciešamību un to kompetences atbilstību plānotajām atbalstāmajām darbībām, un ar katru no tiem noslēgt sadarbības līgumu. Sadarbības līgumā iekļauj informāciju saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, kā arī vismaz šādus nosacījumus:

  16.1. kārtību, kādā no sadarbības partnera atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus;

  16.2. maksājumu veikšanas kārtību šo noteikumu 19. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai un attiecināmo tiešo un netiešo izmaksu segšanai;

  16.3. sadarbības partnera īstenojamās atbalstāmās darbības un to apjomu;

  16.4. pārskatu un citas informācijas iesniegšanas kārtību un termiņus.

  17. Finansējuma saņēmējs pirms sadarbības līguma noslēgšanas attiecīgo sadarbības līguma projektu saskaņo ar Izglītības un zinātnes ministriju.

  18. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par sadarbības partnera pienākumu izpildi projekta īstenošanā un sadarbības partnera īstenotajām funkcijām projektā, tai skaitā novēršot dubultā finansējuma risku.

  III. Atbalstāmās darbības un izmaksas

  19. Specifiskā atbalsta ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

  19.1. atbalsta pasākumi profesionālās izglītības iestāžu efektīvas pārvaldības principu īstenošanai:

  19.1.1. atbalsts profesionālās izglītības iestāžu attīstības stratēģiju pilnveidei un ar to saistīto cilvēkresursu attīstības plānu izstrādei vai pilnveidei;

  19.1.2. atbalsts profesionālās izglītības iestāžu direktoru, to vietnieku un citu administrācijas pārstāvju, kā arī konventa pārstāvju profesionālās pilnveides pasākumiem, tajā skaitā cilvēkresursu un stratēģiskajai plānošanai, pieaugušo izglītībai, sadarbības veicināšanai ar darba devējiem, administratīvo un vadības kompetenču pilnveidei un digitālajai pratībai;

  19.2. atbalsts profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu, prakses vadītāju un amata meistaru, darba vidē balstīto mācību vadītāju un administrācijas pārstāvju vispārīgo prasmju un profesionālo prasmju pilnveidei, tajā skaitā pedagoģiskās kompetences attīstīšanai;

  19.3. atbalsta pasākumi mentoringa procesam, nodrošinot profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu, iestāžu direktoru, to vietnieku un citu administrācijas pārstāvju, prakses vadītāju, darba vidē balstītu mācību vadītāju un amata meistaru profesionālo pilnveidi stažēšanās pasākumos uzņēmumos un organizācijās Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī jauno pedagogu pedagoģijas un vadības prasmju praktiskajai izmantošanai;

  19.4. atbalsta pasākumi nozaru pārstāvjiem kapacitātes palielināšanai profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanā un eksaminācijā;

  19.5. projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana;

  19.6. informācija par projekta īstenošanu un publicitātes pasākumi.

  (Grozīts ar MK 04.06.2020. noteikumiem Nr. 356)

  19.1 Šo noteikumu 19.1., 19.2., 19.3. un 19.4. apakšpunktā noteiktās atbalstāmās darbības finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris var īstenot attālināti.

  (MK 04.06.2020. noteikumu Nr. 356 redakcijā)

  20. Specifiskā atbalsta ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksas:

  20.1. tiešās attiecināmās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta īstenošanu un nepieciešamas projekta rezultātu sasniegšanai, un šī saistība ir skaidri saprotama un pierādāma;

  20.2. netiešās attiecināmās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta rezultātu sasniegšanu, bet atbalsta un nodrošina atbilstošus apstākļus projekta īstenošanai un projekta rezultātu sasniegšanai.

  21. Šo noteikumu 20.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:

  21.1. tiešās attiecināmās personāla izmaksas:

  21.1.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas (izņemot virsstundas) atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam šo noteikumu 19.5. un 19.6. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, kas veiktas, pamatojoties uz darba līgumu vai rīkojumu par pretendenta iecelšanu ierēdņa amatā;

  21.1.2. projekta īstenošanas personāla (lektori, eksperti, saturisko jautājumu koordinatori un citi speciālisti), tai skaitā ārvalstu personāla, atlīdzības izmaksas (izņemot virsstundas) atbilstoši normatīvajiem aktiem sabiedriskajā sektorā nodarbināto atlīdzības jomā šo noteikumu 19.1., 19.2., 19.3. un 19.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, kas veiktas, pamatojoties uz darba līgumu vai rīkojumu par pretendenta iecelšanu ierēdņa amatā;

  21.2. projekta īstenošanas personāla ārvalstu komandējumu un darba braucienu izmaksas šo noteikumu 19.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, projekta vadības un īstenošanas personāla iekšzemes komandējumu un darba braucienu izmaksas šo noteikumu 19.1., 19.2., 19.3., 19.4. un 19.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumu saistītie izdevumi;

  21.3. jaunradītu darba vietu vai esošo darba vietu atjaunošanai nepieciešamā aprīkojuma (biroja mēbeles un tehnika, datorprogrammas un licences) iegādes vai īres izmaksas šo noteikumu 19.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai. Darba vietu aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas, tai skaitā aprīkojuma uzturēšanas un remonta izmaksas, attiecināmas ne vairāk kā 3000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā (ja projekta vadības un īstenošanas personāls ir nodarbināts normālo darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā, ja projekta vadības un īstenošanas personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam);

  21.4. ar mācību, semināru un pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšanu un īstenošanu saistītās izmaksas, tai skaitā:

  21.4.1. izmaksas mērķa grupas stažēšanās pasākumu nodrošināšanai uzņēmumos un organizācijās Latvijā vai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs (komandējuma izdevumi, apdrošināšanas izmaksas, dalības maksa pieredzes apmaiņas pasākumos);

  21.4.2. telpu īres maksa (ja projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešams īrēt telpas ārpus finansējuma saņēmēja vai projekta īstenošanas sadarbības partnera juridiskās un faktiskās uzturēšanās adreses);

  21.4.3. izdales materiālu nodrošinājuma izmaksas;

  21.4.4. profesionālās pilnveides informācijas sistēmas funkcionalitātes paplašināšanas un uzturēšanas izmaksas un profesionālās pilnveides nodrošināšana e-vidē šo noteikumu 19.1., 19.2., 19.3. un 19.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

  21.5. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana) šo noteikumu 19.1., 19.2., 19.3. un 19.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

  21.6. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana, šo noteikumu 19.6. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

  21.7. veselības apdrošināšanas izmaksas finansējuma saņēmēja projektu vadības un īstenošanas personālam šo noteikumu 19.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ja veselības apdrošināšana paredzēta finansējuma saņēmēja iestādē. Ja projekta vadības un īstenošanas personāls ir nodarbināts normālo darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā, ja projekta vadības un īstenošanas personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši nepilnā darba laika noslodzei. Ja projekta vadības un īstenošanas personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši daļlaika noslodzei. Veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas tikai uz periodu, kad projekta vadības un īstenošanas personāls ir nodarbināts projektā;

  21.8. ārējo pakalpojumu izmaksas, ja ārpakalpojumu iepirkumu veic atbilstoši iepirkuma procedūru reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, šo noteikumu 19.1., 19.2., 19.3., 19.4. un 19.6. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai.

  (Grozīts ar MK 04.06.2020. noteikumiem Nr. 356)

  22. Plānojot šo noteikumu 21.1.1. un 21.1.2. apakšpunktā minētās izmaksas, kas radušās, pamatojoties uz darba līgumu vai rīkojumu par pretendenta iecelšanu ierēdņa amatā, finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris nodrošina, ka projekta vadības personāls un projekta īstenošanas personāls tiek piesaistīts uz normālu darba laiku vai nepilnu darba laiku, vai daļlaiku ne mazāk kā 30 procentu apmērā no normālā darba laika. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, finansējuma saņēmējs veic personāla darba laika uzskaiti par nostrādāto laiku un veiktajām funkcijām.

  (MK 04.06.2020. noteikumu Nr. 356 redakcijā)

  23. Šo noteikumu 20.2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 21.1. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām personāla izmaksām.

  24. Pievienotās vērtības nodoklis ir attiecināmās izmaksas, ja tas nav atgūstams atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

  IV. Specifiskā atbalsta īstenošanas nosacījumi un vienošanās par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumi

  25. Specifiskā atbalsta īstenošanas uzraudzībai Izglītības un zinātnes ministrija izveido projekta uzraudzības padomi, kurā ar balsstiesībām uzaicina Labklājības ministrijas, Zemkopības ministrijas un Kultūras ministrijas pārstāvjus, bet ar padomdevēju tiesībām – Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas Amatniecības kameras, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Nacionālā kultūras centra, plānošanas reģionu un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvjus. Projekta uzraudzības padomes sastāvā novērotāju statusā iekļauj pārstāvjus no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras. Projekta uzraudzības padome darbojas saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātu nolikumu, un to sasauc ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

  26. Šo noteikumu 25. punktā minētā projekta uzraudzības padome sniedz ieteikumus projekta efektīvākai īstenošanai un izskata projekta ietvaros īstenojamo mērķa grupas mācību, stažēšanās un mentoringa pasākumu plānu, kas vērsts uz profesionālās izglītības iestāžu stratēģiskās specializācijas stiprināšanu un personāla kompetences pilnveides plāna īstenošanu.

  27. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (EK) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošina komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošanu.

  28. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs nodrošina datu uzkrāšanu par projekta ietvaros atbalstu saņēmušajām personām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtību 2014.–2020. gada plānošanas periodā, un maksājuma pieprasījuma veidlapā noteiktajiem datiem, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006 1. pielikuma par kopējo iznākuma un rezultāta rādītāju apkopošanu, tai skaitā uzkrājot datus arī par Eiropas Sociālā fonda kopējiem tūlītējiem rezultāta rādītājiem.

  29. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs papildus uzkrāj datus:

  29.1. par personām, kas apmācītas vienlīdzīgu iespēju aspektos (dzimumu līdztiesība, invaliditāte, vecums vai etniskā piederība);

  29.2. par pedagogiem, kas piedalījušies mācību satura aprobācijā, kas tiks izstrādāts 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai" ietvaros;

  29.3. par Eiropas Sociālā fonda atbalstu saņēmušo unikālo personu skaitu un unikālo personu skaitu, kas ieguvušas apliecību, projektā kopumā un katrā no atbalstāmajām darbībām.

  (Grozīts ar MK 04.06.2020. noteikumiem Nr. 356)

  30. Finansējuma saņēmējs nodrošina šo noteikumu 19.1.2. un 19.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību kvalitātes uzraudzību.

  31. Finansējuma saņēmējs savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.

  32. Finansējuma saņēmējs projekta iesniegumam pievieno izstrādātas un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotas vadlīnijas profesionālās izglītības iestāžu cilvēkresursu attīstības plānu izstrādei.

  33. Sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem divu mēnešu laikā no projekta iesnieguma iesniegšanas beigu datuma.

  34. Finansējuma saņēmējs nodrošina, lai specifiskā atbalsta ietvaros plānotais atbalsts nepārklātos ar citiem valsts un ārvalstu finanšu atbalsta instrumentiem.

  35. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no vienošanās par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

  35.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos par projekta īstenošanu;

  35.2. citos gadījumos, ko nosaka vienošanās par projekta īstenošanu.

  36. Projekta īstenošanas gaitā radušās sadārdzinājuma izmaksas finansējuma saņēmējs sedz no saviem līdzekļiem.

  37. Projektu īsteno līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

  Ministru prezidents Māris Kučinskis

  Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.