(9) Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanas noteikumi

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūlijs, 08:08
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 483

  Rīgā 2016. gada 15. jūlijā (prot. Nr. 36 41. §)
  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanas noteikumi
  Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
  un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda
  vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu
  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka:

  1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" 8.5.1. specifisko atbalsta mērķi "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" (turpmāk – specifiskais atbalsts);

  1.2. specifiskā atbalsta mērķi;

  1.3. specifiskajam atbalstam pieejamo finansējumu;

  1.4. prasības Eiropas Sociālā fonda projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam un projekta sadarbības partneriem;

  1.5. specifiskā atbalsta ietvaros atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

  1.6. līguma par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumus;

  1.7. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību.

  2. Noteikumos lietotie termini:

  2.1. uzņēmums – komersants, iestāde, biedrība, nodibinājums, fiziska persona, kura reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī individuālais (ģimenes) uzņēmums, tai skaitā zemnieku vai zvejnieku saimniecība, un citi saimnieciskās darbības veicēji;

  2.2. izglītības iestāde – izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas, kas dod iespēju iegūt trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju, arodizglītības programmas, kas dod iespēju iegūt otrā līmeņa profesionālo kvalifikāciju, un profesionālās pamatizglītības programmas, kas dod iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.

  (Grozīts ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 393; MK 11.02.2020. noteikumiem Nr. 90)

  3. Specifiskā atbalsta mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

  4. Specifiskā atbalsta mērķa grupa ir izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības un profesionālās pamatizglītības programmās.

  (MK 11.02.2020. noteikumu Nr. 90 redakcijā)

  5. Šie noteikumi nav attiecināmi uz Iekšlietu ministrijas un Aizsardzības ministrijas padotībā esošajām valsts profesionālās izglītības iestādēm un uz Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas profesionālās izglītības programmām, kuras īsteno pēc uzņēmuma pasūtījuma.

  (MK 18.01.2022. noteikumu Nr. 38 redakcijā)

  6. Specifiskajam atbalstam un projekta īstenošanai pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 16 049 585 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 13 642 147 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 2 407 438 euro.

  (MK 03.10.2023. noteikumu Nr. 555 redakcijā)

  7. (Svītrots ar MK 11.02.2020. noteikumiem Nr. 90)

  8. Kopējais novirzāmais finansējums šo noteikumu 25.1. un 25.2. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai veido vismaz 70 procentus no projekta īstenošanai pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma.

  (Grozīts ar MK 11.02.2020. noteikumiem Nr. 90)

  9. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 85 procenti no kopējā projekta attiecināmā finansējuma.

  10. Specifiskā atbalsta ietvaros radušās izmaksas ir attiecināmas ne agrāk kā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, ja tās atbilst šo noteikumu 26. punktā minēto izmaksu pozīcijām.

  11. (Svītrots ar MK 11.02.2020. noteikumiem Nr. 90)

  12. Specifiskā atbalsta mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 25. punktā minētās atbalstāmās darbības un līdz 2023. gada 31. decembrim sasniedzot šādus uzraudzības rādītājus:

  12.1. iznākuma rādītājus:

  12.1.1. audzēkņu skaits, kas iesaistīti darba vidē balstītās mācībās Eiropas Sociālā fonda atbalsta ietvaros, – 4 150, tai skaitā 756 līdz 2018. gada 31. decembrim;

  12.1.2. audzēkņu skaits, kas piedalījušies mācību praksē uzņēmumā Eiropas Sociālā fonda atbalsta ietvaros, – 15 125;

  12.2. rezultāta rādītājus:

  12.2.1. atbalstīto audzēkņu īpatsvars, kuri pēc dalības darba vidē balstītās mācībās ir ieguvuši profesijas apguvi vai kvalifikāciju apliecinošu dokumentu un sešu mēnešu laikā pēc kvalifikācijas ieguves ir nodarbināti, ir 70–80 procenti no to kopskaita;

  12.2.2. atbalstīto audzēkņu īpatsvars, kuri pēc dalības mācību praksēs uzņēmumos ir ieguvuši profesijas apguvi vai kvalifikāciju apliecinošu dokumentu un sešu mēnešu laikā pēc kvalifikācijas ieguves ir nodarbināti, ir 70–73 procenti no to kopskaita;

  12.3. finanšu rādītāju – līdz 2018. gada 31. decembrim sertificēti izdevumi 3 109 508 euro apmērā.

  (MK 18.01.2022. noteikumu Nr. 38 redakcijā)

  13. Specifisko atbalstu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

  14. Specifisko atbalstu īsteno vienā projektu iesniegumu atlases kārtā par visu specifiskajam atbalstam pieejamo finansējumu.

  15. Specifiskā atbalsta ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Izglītības un zinātnes ministrija.

  II. Prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim

  16. Projekta iesniedzējs ir Latvijas Darba devēju konfederācija. Ja sadarbības iestāde apstiprina projekta iesniegumu un noslēdz līgumu par projekta īstenošanu, projekta iesniedzējs ir arī Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs.

  17. Lai nodrošinātu sekmīgu projekta īstenošanu, mērķu sasniegšanu un projektam piešķirto līdzekļu lietderīgu un efektīvu izlietošanu, projekta iesniedzējs iekļauj projekta iesniegumā informāciju par iekšējo projekta vadības un kontroles sistēmu, paredzot sadarbības regulējumu ar sadarbības partneriem, kā arī aprakstot, kādas darbības un uzraudzības instrumenti ir plānoti vai ieviesti iestādē šādos procesos:

  17.1. finanšu līdzekļu plūsmas plānošana un kontrole, to uzskaites nodalīšana katra sadarbības partnera grāmatvedības uzskaitē un finanšu pārskatu ticamības nodrošināšanā;

  17.2. iepirkumu organizēšana un sadarbības partneru dalība to veikšanā (ja attiecināms);

  17.3. projekta maksājumu pieprasījumu un projekta grozījumu sagatavošana un iesniegšana, tai skaitā datu pilnīguma un atbilstības pārbaude;

  17.4. informācijas, dokumentu un atskaišu aprite;

  17.5. projekta saturiskās vadības un uzraudzības procesu pārskatāmība.

  18. Finansējuma saņēmējs projektu īsteno sadarbībā ar šādiem sadarbības partneriem:

  18.1. izglītības iestādēm šo noteikumu 25.1. un 25.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanā;

  18.2. uzņēmumiem šo noteikumu 25.1. un 25.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanā.

  19. Šo noteikumu 18. punktā noteiktais sadarbības partneris veic šo noteikumu 25.1. vai 25.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē šo noteikumu 25.1. vai 25.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu.

  20. Darba vidē balstītu mācību vai mācību prakšu īstenošanā iesaistās šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minētie sadarbības partneri, kas atbilst šādām prasībām:

  20.1. tie ir saņēmuši izglītības iestādes saskaņojumu par spēju nodrošināt atbilstošās profesionālās izglītības programmas īstenošanas prasības;

  20.2. tie saskaņā ar Valsts darba inspekcijas datiem vismaz divus gadus pirms sadarbības līguma noslēgšanas nav nodarbinājuši darbiniekus bez rakstveidā noslēgta darba līguma.

  21. Projekta iesniedzējam ir pienākums:

  21.1. projekta iesniegumā pamatot sadarbības partneru izvēli, norādot konkrēto sadarbības partneru iesaistes mehānismu, nepieciešamību, skaidrus sadarbības partneru izvēles kritērijus atbilstoši šo noteikumu 19. un 20. punktā ietvertajiem nosacījumiem un sadarbības partneru kompetences atbilstību plānotajām atbalstāmajām darbībām, kā arī ar katru sadarbības partneri noslēgt sadarbības līgumu par sadarbību atbalstāmo darbību īstenošanā. Sadarbības līgumā iekļauj informāciju saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, kā arī vismaz šādus nosacījumus:

  21.1.1. finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera tiesības un pienākumus specifiskā atbalsta īstenošanā;

  21.1.2. maksājumu veikšanas kārtību šo noteikumu 25.1. un 25.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai un attiecināmo tiešo izmaksu segšanai, tai skaitā kārtību, kādā tiek sniegta informācija attiecīgajai ministrijai valsts budžeta līdzekļu plānošanai šo noteikumu 25.1. un 25.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, ja sadarbības partneris ir valsts budžeta iestāde;

  21.1.3. sadarbības partnera īstenojamās atbalstāmās darbības un to apjomu, tai skaitā finansējumu atbalstāmo darbību īstenošanai;

  21.1.4. pārskatu un citas informācijas iesniegšanas kārtību un termiņus;

  21.2. šo noteikumu 25.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros nodrošināt, lai ar vismaz 15 procentiem izglītojamo tiktu noslēgti darba līgumi uz darba vidē balstītu mācību laiku;

  21.3. nodrošināt projektā iesaistīto šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minēto izglītības iestāžu izglītojamo 23 460 iesaistes reizes šo noteikumu 25.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanā.

  (Grozīts ar MK 11.02.2020. noteikumiem Nr. 90; MK 18.01.2022. noteikumiem Nr. 38)

  22. Finansējuma saņēmējs pirms sadarbības līguma noslēgšanas ar sadarbības partneriem attiecīgo sadarbības līguma projektu saskaņo ar atbildīgo iestādi.

  23. Projekta iesniedzējs sagatavo un uzaicinājumā noteiktajā termiņā iesniedz sadarbības iestādē projekta iesniegumu atbilstoši specifiskā atbalsta projekta iesnieguma atlases nolikuma prasībām.

  24. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par sadarbības partnera pienākumu izpildi projekta īstenošanā un sadarbības partnera īstenotajām funkcijām projektā, tai skaitā nodrošinot dubultā finansējuma risku neiestāšanos.

  III. Atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas

  25. Specifiskā atbalsta ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

  25.1. darba vidē balstītu mācību īstenošana profesionālajā izglītībā – uzņēmumā un pie amata meistara;

  25.2. kvalifikācijas prasībām atbilstošu praktisko mācību un mācību prakses īstenošana uzņēmumā vai sadarbībā ar uzņēmēju profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības un profesionālās pamatizglītības programmu apguvē;

  25.3. projekta vadība un īstenošanas nodrošināšana;

  25.4. informatīvu pasākumu organizēšana projekta sadarbības partneriem un projekta esošajai un potenciālajai mērķa grupai;

  25.5. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

  (Grozīts ar MK 11.02.2020. noteikumiem Nr. 90)

  26. Specifiskā atbalsta ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksas:

  26.1. tiešās attiecināmās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar finansējuma saņēmēja projekta īstenošanu un nepieciešamas rezultātu sasniegšanai, un šī saistība ir skaidri saprotama un pierādāma;

  26.2. netiešās attiecināmās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar finansējuma saņēmēja projekta rezultātu sasniegšanu, bet atbalsta un nodrošina atbilstošus apstākļus atbalstāmo darbību īstenošanai un rezultātu sasniegšanai.

  27. Šo noteikumu 26.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:

  27.1. tiešās attiecināmās personāla izmaksas:

  27.1.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas (izņemot virsstundas), kas atbilst finansējuma saņēmēja personāla atlīdzības izmaksām līdzīgiem amatiem, šo noteikumu 25.3., 25.4. un 25.5. apakšpunktā minētās atbalstāmas darbības īstenošanai;

  27.1.2. projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas (izņemot virsstundas), kas atbilst finansējuma saņēmēja personāla atlīdzības izmaksām līdzīgiem amatiem, šo noteikumu 25.1., 25.2. un 25.4. apakšpunktā minētās atbalstāmas darbības īstenošanai;

  27.2. jaunu darbavietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai nepieciešamās aprīkojuma, biroja mēbeļu un tehnikas, datorprogrammu un licenču iegādes vai īres izmaksas ne vairāk kā 3000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā šo noteikumu 25.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam;

  27.3. iekšzemes komandējumu un darba braucienu izmaksas projekta vadības un īstenošanas personālam atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi šo noteikumu 25.1., 25.2., 25.3., 25.4. un 25.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

  27.4. transporta izmaksas, kurās ietilpst maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana projekta vadības un īstenošanas personālam šo noteikumu 25.1., 25.2., 25.3., 25.4. un 25.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

  27.5. pakalpojumu (uzņēmuma līguma) izmaksas šo noteikumu 25.1., 25.2., 25.3. un 25.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai. Ja pakalpojuma sniedzējs ir fiziska persona un tā nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā pašnodarbināta persona, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas;

  27.6. informatīvo un metodisko materiālu izstrādes un publiskošanas izmaksas šo noteikumu 25.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

  27.7. ar semināru, diskusiju un konferenču organizēšanu un īstenošanu saistītās izmaksas, tai skaitā telpu īres izmaksas, ja finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešams īrēt telpas ārpus finansējuma saņēmēja juridiskās un faktiskās uzturēšanās adreses, un izdales materiālu nodrošinājuma izmaksas šo noteikumu 25.4. apakšpunktā minētās darbības īstenošanai;

  27.7.1 informatīvo kampaņu un mērķa grupas informēšanas un piesaistes pasākumu organizēšanas izmaksas šo noteikumu 25.4. apakšpunktā minētās atbalstāmas darbības īstenošanai;

  27.8. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana šo noteikumu 25.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

  27.9. finansējums darba vidē balstītu mācību īstenošanai:

  27.9.1. izmaksas šo noteikumu 25.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ko finansējuma saņēmējs nodrošina projektā iesaistītam 18.1. apakšpunktā minētās izglītības iestādes izglītojamam:

  27.9.1.1. izmaksas, kas saistītas ar apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem, civiltiesiskās apdrošināšanas izmaksas, normatīvajos aktos par darba aizsardzības prasībām, lietojot individuālos līdzekļus, paredzēto individuālo aizsardzības līdzekļu izmaksas, uzsākot darbu, vakcinācijas izmaksas, ja nepieciešams, un normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm paredzēto veselības pārbaužu izmaksas, nepārsniedzot kopējo izmaksu apmēru 225 euro uz vienu projektā iesaistīto izglītojamo mācību gadā, līdz vienas vienības izmaksu metodikas apstiprināšanai. Pēc vienas vienības izmaksu metodikas apstiprināšanas šajā apakšpunktā minētajām izmaksām tiek piemēroti vienas vienības izmaksu metodikā ietvertie nosacījumi, izņemot civiltiesiskās apdrošināšanas izmaksas, vakcinācijas izmaksas  un normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm paredzētās veselības pārbaužu izmaksas, kas tiek segtas atbilstoši faktiski veiktajiem izdevumiem;

  27.9.1.2. mainīgās izmaksas: transporta un dienesta viesnīcas izdevumu kompensācijas izmaksas, ikmēneša kompensācijai nepārsniedzot 70 euro vienam izglītojamam;

  27.9.1.3. atbalsta speciālistu (ergoterapeits, surdotulks, asistents) un speciālā transporta pakalpojumu izmaksas 18.1. apakšpunktā minētās izglītības iestādes izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, ja nepieciešams;

  27.9.2. izmaksas šo noteikumu 25.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ko finansējuma saņēmējs nodrošina projektā iesaistītam uzņēmumam, nepārsniedzot kopējo izmaksu apmēru 270 euro uz vienu projektā iesaistīto izglītojamo atbilstoši nodarbinātības stundu skaitam mēnesī, līdz vienas vienības izmaksu metodikas izstrādei un saskaņošanai ar vadošo iestādi;

  27.9.3. izmaksas šo noteikumu 25.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ko finansējuma saņēmējs nodrošina projektā iesaistītajai izglītības iestādei par projektā iesaistīto minētās izglītības iestādes izglītojamā izmaksu attaisnojošās dokumentācijas apkopošanu un uzglabāšanu, vienā mācību gadā nepārsniedzot 15 euro apmēru, līdz vienas vienības izmaksu metodikas izstrādei un saskaņošanai ar vadošo iestādi;

  27.10. finansējums mācību prakšu un praktisko mācību īstenošanai:

  27.10.1. izmaksas šo noteikumu 25.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ko finansējuma saņēmējs nodrošina projektā iesaistītam 18.1. apakšpunktā minētās izglītības iestādes izglītojamam:

  27.10.1.1. izmaksas, kas saistītas ar apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem, civiltiesiskās apdrošināšanas izmaksas, normatīvajos aktos par darba aizsardzības prasībām, lietojot individuālos līdzekļus, paredzēto individuālo aizsardzības līdzekļu izmaksas, uzsākot darbu, vakcinācijas izmaksas, ja nepieciešams, un normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm paredzēto veselības pārbaužu izmaksas, nepārsniedzot kopējo izmaksu apmēru 225 euro uz vienu projektā iesaistīto izglītojamo mācību gadā, līdz vienas vienības izmaksu metodikas apstiprināšanai. Pēc vienas vienības izmaksu metodikas apstiprināšanas šajā apakšpunktā minētajām izmaksām tiek piemēroti vienas vienības izmaksu metodikā ietvertie nosacījumi, izņemot civiltiesiskās apdrošināšanas izmaksas, vakcinācijas izmaksas un normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm paredzētās veselības pārbaužu izmaksas, kas tiek segtas atbilstoši faktiski veiktajiem izdevumiem;

  27.10.1.2. mainīgās izmaksas: transporta un dienesta viesnīcas izdevumu kompensācijas izmaksas, kas nepārsniedz 80 euro apmēru mācību gadā vienam izglītojamam;

  27.10.1.3. atbalsta speciālistu (ergoterapeits, surdotulks, asistents) un speciālā transporta pakalpojumu izmaksas 18.1. apakšpunktā minētās izglītības iestādes izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, ja nepieciešams;

  27.10.2. izmaksas šo noteikumu 25.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ko finansējuma saņēmējs nodrošina projektā iesaistītam uzņēmumam, nepārsniedzot kopējo izmaksu apmēru 95 euro uz vienu projektā iesaistīto izglītojamo mācību gadā, līdz vienas vienības izmaksu metodikas izstrādei un saskaņošanai ar vadošo iestādi;

  27.10.3. izmaksas šo noteikumu 25.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ko finansējuma saņēmējs nodrošina projektā iesaistītai izglītības iestādei par projektā iesaistītā minētās izglītības iestādes izglītojamā izmaksu attaisnojošās dokumentācijas apkopošanu un uzglabāšanu, vienā mācību gadā nepārsniedzot 15 euro apmēru, līdz vienas vienības izmaksu metodikas izstrādei un saskaņošanai ar vadošo iestādi.

  (Grozīts ar MK 16.10.2018. noteikumiem Nr. 636; MK 11.02.2020. noteikumiem Nr. 90; MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 213)

  28. Šo noteikumu 26.2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas finansējuma saņēmējs projektā plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 27.1. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām personāla atlīdzības izmaksām, kas veiktas uz darba līguma vai rīkojuma par iecelšanu amatā pamata.

  29. Plānojot šo noteikumu 27.1.1. un 27.1.2. apakšpunktā minētās darba līguma izmaksas, finansējuma saņēmējs nodrošina, ka projekta vadības personāls un projekta īstenošanas personāls tiek piesaistīts uz pilnu darba laiku vai nepilnu darba laiku, vai daļlaiku ne mazāk kā 30 procentu apmērā no kopējā darba laika, attiecīgi veicot projekta vadības un projekta īstenošanas personāla darba laika uzskaiti par veiktajām funkcijām un nostrādāto laiku.

  (MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 393 redakcijā)

  30. Pievienotās vērtības nodoklis ir attiecināmās izmaksas, ja tas nav atgūstams atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

  IV. Specifiskā atbalsta īstenošanas nosacījumi un līguma par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumi

  31. Finansējuma saņēmējs projektu īsteno no dienas, kad stājas spēkā šie noteikumi, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

  (MK 18.01.2022. noteikumu Nr. 38 redakcijā)

  32. Sadarbības partneris, kas ir valsts budžeta iestāde, maksājumus veic no līdzekļiem, kas projekta īstenošanai paredzēti attiecīgās ministrijas budžetā, atbilstoši ar finansējuma saņēmēju noslēgtajam sadarbības līgumam.

  33. Sadarbības iestāde atmaksā attiecināmos izdevumus finansējuma saņēmējam par izdevumiem, kas veikti projekta īstenošanai, izņemot šo noteikumu 27.9. un 27.10. apakšpunktā minētos izdevumus, ko veicis sadarbības partneris, kas ir valsts budžeta iestāde.

  34. Pēc tam kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, sadarbības iestāde, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisku avansa pieprasījumu, nodrošina finansējuma saņēmējam avansa maksājumu par šo noteikumu 27.1., 27.4., 27.5., 27.6., 27.7., 27.7.1, 27.9.1.1., 27.9.2., 27.10.1.1. un 27.10.2. apakšpunktā minētajām izmaksām. Avansu var izmaksāt vairākos maksājumos. Viens avansa maksājums nepārsniedz 30 procentus no projektam piešķirtā Eiropas Sociālā fonda finansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma kopsummas, izņemot šo noteikumu 32. punktā minētos maksājumus.

  (MK 22.11.2022. noteikumu Nr. 733 redakcijā)

  35. Finansējuma saņēmējam avansa un starpposma maksājumu kopsumma var būt 100 procentu no projektam piešķirtā Eiropas Sociālā fonda finansējuma un, ja tas paredzēts projektā, valsts budžeta līdzfinansējuma kopsummas, izņemot 32. punktā minētos maksājumus.

  36. Specifiskā atbalsta īstenošanas uzraudzībai Izglītības un zinātnes ministrija izveido projekta uzraudzības padomi, kurā ar balsstiesībām uzaicina Valsts izglītības satura centra, Labklājības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Kultūras ministrijas, Veselības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjus, ar padomdevēja tiesībām – pārstāvjus no Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas Amatniecības kameras, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, plānošanas reģionu pārstāvjus, kā arī pārstāvjus no citām biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbība ir saistīta ar profesionālo izglītību un uzņēmumu iesaisti profesionālajā izglītībā. Projekta uzraudzības padomes sastāvā novērotāju statusā iekļauj finansējuma saņēmēja, kā arī Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pārstāvjus. Projekta uzraudzības padome darbojas saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātu nolikumu.

  (MK 18.01.2022. noteikumu Nr. 38 redakcijā)

  37. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana.

  38. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs nodrošina datu uzkrāšanu par projekta ietvaros atbalstu saņēmušajām personām atbilstoši normatīvajos aktos, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtību 2014.–2020. gada plānošanas periodā, norādītajā maksājuma pieprasījuma veidlapā noteiktajiem datiem un Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006 1. pielikumam par kopējo iznākuma un rezultāta (tai skaitā tūlītējā rezultāta) rādītāju apkopošanu.

  39. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs papildus uzkrāj datus par šādiem horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" rādītājiem:

  39.1. personām, kas apmācītas vienlīdzīgu iespēju aspektos (dzimumu līdztiesība, invaliditāte, vecums vai etniskā piederība);

  39.2. specifiskus pakalpojumus saņēmušo izglītojamo ar speciālām vajadzībām skaitu (ergoterapeita, surdotulka, asistenta pakalpojumi, speciālā transporta pakalpojumi).

  40. Projekta ietvaros iesaistītās izglītības iestādes izvērtēšanas vajadzībām pēc pieprasījuma sniedz informāciju par to izglītojamo profesionālās kvalifikācijas ieguves rezultātiem, kuri nav saņēmuši atbalstu šo noteikumu 25.1. un 25.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros.

  41. Finansējuma saņēmējs savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.

  42. Slēdzot pakalpojuma (uzņēmuma) līgumus par projekta aktivitāšu īstenošanu, finansējuma saņēmējs veic atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru, ievērojot Publisko iepirkumu likuma nosacījumus. Atbalstāma ir vides prasību integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums).

  (MK 22.11.2022. noteikumu Nr. 733 redakcijā)

  43. Projekta īstenošanas gaitā radušās sadārdzinājuma izmaksas finansējuma saņēmējs sedz no saviem līdzekļiem.

  44. Finansējuma saņēmējs nodrošina šo noteikumu 12.2. apakšpunktā minēto rezultāta radītāju datu uzkrāšanu un atjaunošanu.

  45. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

  45.1. finansējuma saņēmējs nepilda līgumu par projekta īstenošanu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt specifiskā atbalsta mērķa, tā iznākuma rādītāju vai uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

  45.2. citos gadījumos, kas paredzēti līgumā par projekta īstenošanu.

  V. Noslēguma jautājums

  46. Šo noteikumu 35. punkts stājas spēkā 2016. gada 1. novembrī.

  Ministru prezidents Māris Kučinskis

  Izglītības un zinātnes ministra vietā –
  zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.