(9) Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.1. pasākuma "Dalība starptautiskos pētījumos" īstenošanas noteikumi

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūlijs, 08:08
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 68

  Rīgā 2016. gada 26. janvārī (prot. Nr. 4 74. §)
  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.1. pasākuma "Dalība starptautiskos pētījumos" īstenošanas noteikumi

  (Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 13.03.2018. noteikumiem Nr. 151)

  Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
  Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda
  vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu
  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka:

  1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" (turpmāk – atbalsta mērķis) 8.3.6.1. pasākumu "Dalība starptautiskos pētījumos" (turpmāk – pasākums);

  1.2. pasākuma mērķi;

  1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

  1.4. prasības Eiropas Sociālā fonda projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam un projekta sadarbības partneriem;

  1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

  1.6. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;

  1.7. vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) vienpusēja uzteikuma nosacījumus.

  (Grozīts ar MK 13.03.2018. noteikumiem Nr. 151)

  2. Pasākuma mērķis ir dalība starptautiskos izglītības pētījumos un starptautisku organizāciju īstenoti pētījumi izglītības politikas izstrādei, rīcībpolitikas ieviešanas un ietekmes izvērtēšanai.

  (Grozīts ar MK 13.03.2018. noteikumiem Nr. 151)

  3. Pasākuma mērķa grupa ir valsts institūcijas, kas ir atbildīgas par izglītības satura izstrādi, tā īstenošanas pārraudzību, izglītības kvalitātes novērtēšanu, kā arī starptautisku pētījumu īstenošanu izglītības un zinātnes politikas jomā.

  (Grozīts ar MK 13.03.2018. noteikumiem Nr. 151)

  4. Pasākuma mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 22. punktā minētās atbalstāmās darbības un līdz 2023. gada 31. decembrim sasniedzot šādus uzraudzības rādītājus:

  4.1. iznākuma rādītājs – atbalstīto starptautisko pētījumu skaits – seši, tai skaitā līdz 2018. gada 31. decembrim samaksāta dalības maksa par vismaz vienu pētījumu;

  4.2. finanšu rādītājs – līdz 2018. gada 31. decembrim sertificēti izdevumi 1 400 000 euro apmērā;

  4.3. specifiskais iznākuma rādītājs:

  4.3.1. atbalstīto pētījumu skaits augstākās izglītības pārvaldības pilnveidei – viens;

  4.3.2. atbalsts dalībai Izglītības pētījumu un inovācijas centra programmā – viens.

  (Grozīts ar MK 13.03.2018. noteikumiem Nr. 151; MK 26.02.2019. noteikumiem Nr. 87)

  5. Šo noteikumu 4. punktā minētie rādītāji veicina atbalsta mērķa rezultāta rādītāja "Ieviesto izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu skaits" vērtības "viens" sasniegšanu 2023. gadā.

  6. Šo noteikumu 4.1. un 4.3. apakšpunktā minētos rādītājus sasniedz:

  6.1. piedaloties šādās starptautiskās pētījumu programmās:

  6.1.1. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas pētījumā;

  6.1.2. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Starptautiskajā mācību vides pētījumā;

  6.1.3. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Izglītības sistēmu indikatoru programmā;

  6.1.4. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Zinātņu doktoru karjeras apsekojumā;

  6.1.5. Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas Starptautiskajā lasītprasmes novērtēšanas pētījumā;

  6.1.6. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Starptautiskās pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas pētījumā;

  6.1.7. Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas Matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču starptautiskajā pētījumā;

  6.2. sadarbībā ar Starptautisko Rekonstrukcijas un attīstības banku īstenojot pētījumu par augstākās izglītības pārvaldību;

  6.3. piedaloties Izglītības pētījumu un inovācijas centra programmā.

  (Grozīts ar MK 13.03.2018. noteikumiem Nr. 151; MK 26.02.2019. noteikumiem Nr. 87)

  7. Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

  (Grozīts ar MK 13.03.2018. noteikumiem Nr. 151)

  8. Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde).

  (Grozīts ar MK 13.03.2018. noteikumiem Nr. 151)

  9. Pasākuma īstenošanai pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 6 783 421  euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 5 765 907  euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 1 017 514 euro.

  (MK 28.11.2023. noteikumu Nr. 685 redakcijā)

  10. Kopējais attiecināmais finansējums vienošanās slēgšanai ir šo noteikumu 9. punktā minētais finansējums.

  11. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no kopējā projekta attiecināmā finansējuma.

  12. Pasākumu īsteno par visu šo noteikumu 9. punktā minēto finansējumu.

  (Grozīts ar MK 13.03.2018. noteikumiem Nr. 151)

  II. Prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partneriem

  13. Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir Izglītības un zinātnes ministrija.

  (Grozīts ar MK 13.03.2018. noteikumiem Nr. 151)

  14. Projekta iesniedzējs sagatavo projekta iesniegumu un uzaicinājumā noteiktajā termiņā iesniedz to sadarbības iestādē saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikuma prasībām. Projekta iesniedzējs pēc tam, kad ar sadarbības iestādi ir noslēgta vienošanās, kļūst par finansējuma saņēmēju (turpmāk – finansējuma saņēmējs).

  15. Finansējuma saņēmējs nodrošina dalību šo noteikumu 6.1.1., 6.1.2. un 6.1.5. apakšpunktā minētajās starptautiskajās pētījumu programmās, īstenojot projektu sadarbībā ar Latvijas Universitāti.

  16. Finansējuma saņēmējs nodrošina dalību šo noteikumu 6.1.3. apakšpunktā minētajā starptautiskajā pētījuma programmā un 6.1.4. apakšpunktā minētās starptautiskās pētījumu programmas ciklā, īstenojot projektu sadarbībā ar Centrālo statistikas pārvaldi.

  (Grozīts ar MK 26.02.2019. noteikumiem Nr. 87)

  16.1 Finansējuma saņēmējs nodrošina dalību šo noteikumu 6.1.1., 6.1.2. un 6.1.5. apakšpunktā minētajās starptautisko pētījumu programmās, kā arī šo noteikumu 6.1.6. un 6.1.7. apakšpunktā minētajos pētījumos, iesaistot projekta īstenošanā papildu sadarbības partnerus (augstākās izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas), kuri īsteno izglītības programmas virzienā "Izglītība, pedagoģija un sports", partneru nepieciešamību un lomu pamatojot saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu.

  (MK 13.03.2018. noteikumu Nr. 151 redakcijā)

  17. Šo noteikumu 15., 16. un 16.1 punktā minētie sadarbības partneri iesaistās attiecīgās starptautiskās pētījumu programmas pētījuma īstenošanā, veicot darbības, kas ir noteiktas sadarbības līgumā. Sagatavojot sadarbības līgumu, finansējuma saņēmējs izvērtē starptautiskās organizācijas līgumā vai vadlīnijās noteiktās prasības, lai nodrošinātu šo noteikumu 22.1. apakšpunktā minēto darbību veikšanu.

  (Grozīts ar MK 13.03.2018. noteikumiem Nr. 151)

  18. Papildus šo noteikumu 17. punktā minētajiem nosacījumiem sadarbības partneri nodrošina, ka sadarbības līgumos katras šo noteikumu 6.1.1., 6.1.2., 6.1.5., 6.1.6. un 6.1.7. apakšpunktā minētās starptautiskās pētījumu programmas īstenošanai tiek piesaistīts vismaz viens pētnieks, kurš ir darba attiecībās ar citu augstākās izglītības iestādi vai zinātnisko institūciju atbilstošā studiju virzienā un kuram ir pieredze starptautisko pētījumu veikšanā attiecīgajā jomā.

  (Grozīts ar MK 13.03.2018. noteikumiem Nr. 151)

  19. Finansējuma saņēmējam ir pienākums projekta iesniegumā pamatot šo noteikumu 15., 16. un 16.1 punktā minēto sadarbības partneru izvēli, norādot konkrēto sadarbības partneru iesaistes mehānismu, nepieciešamību un to kompetences atbilstību plānotajām atbalstāmajām darbībām, kā arī ar katru sadarbības partneri noslēgt sadarbības līgumu par sadarbību atbalstāmo darbību īstenošanā. Sadarbības līgumā iekļauj informāciju saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, un vismaz šādus nosacījumus:

  19.1. maksājumu veikšanas kārtību šo noteikumu 22. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai un šo noteikumu 23. punktā minēto attiecināmo tiešo un netiešo izmaksu segšanai;

  19.2. sadarbības partnera īstenojamās atbalstāmās darbības un to apjomu;

  19.3. pārskatu un citas informācijas iesniegšanas kārtību un termiņus.

  (Grozīts ar MK 13.03.2018. noteikumiem Nr. 151)

  20. Projekta iesniedzējs, iesniedzot projekta iesniegumu, pievieno šo noteikumu 15. un 16. punktā minēto sadarbības partneru iesaistes nodoma protokolus.

  21. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par sadarbības partneru pienākumu izpildi projekta īstenošanā un sadarbības partneru īstenotajām funkcijām projektā, tai skaitā novēršot dubultā finansējuma risku. Ar projekta ieviešanu saistīto sadarbības partneru un sadarbības iestādes komunikāciju un dokumentācijas apriti nodrošina ar finansējuma saņēmēja starpniecību.

  III. Atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas

  22. Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

  22.1. šo noteikumu 6. punktā minēto starptautisko pētījumu programmu īstenošana un iegūto datu analīze;

  22.2. projekta vadība un īstenošanas nodrošināšana;

  22.3. informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana.

  (Grozīts ar MK 13.03.2018. noteikumiem Nr. 151)

  23. Pasākuma ietvaros plāno šādus izmaksu veidus:

  23.1. tiešās attiecināmās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta darbību īstenošanu un nepieciešamas projekta rezultātu sasniegšanai, un šī saistība ir skaidri saprotama un pierādāma;

  23.2. netiešās attiecināmās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta rezultātu sasniegšanu, bet atbalsta un nodrošina atbilstošus apstākļus projekta darbību īstenošanai un projekta rezultātu sasniegšanai;

  23.3. neparedzētie izdevumi.

  (Grozīts ar MK 13.03.2018. noteikumiem Nr. 151)

  24. Šo noteikumu 23.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:

  24.1. tiešās attiecināmās personāla izmaksas:

  24.1.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas šo noteikumu 22.2. apakšpunktā minēto darbību veikšanai, pamatojoties uz darba līgumu vai rīkojumu par pretendenta iecelšanu ierēdņa amatā;

  24.1.2. projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas šo noteikumu 22.1. apakšpunktā minēto darbību veikšanai, pamatojoties uz darba līgumu vai rīkojumu par pretendenta iecelšanu ierēdņa amatā;

  24.2. veselības apdrošināšanas izmaksas, obligāto veselības pārbaužu izmaksas un speciālo medicīnisko optisko redzes korekcijas līdzekļu kompensācijas izmaksas projekta vadības un īstenošanas personālam. Ja finansējuma saņēmēja projekta administrēšanas un īstenošanas personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja finansējuma saņēmēja projekta vadības un īstenošanas personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam;

  24.3. šo noteikumu 6.1. apakšpunktā minēto pētījumu programmu un 6.3. apakšpunktā minētās programmas dalības maksa, kā arī šo noteikumu 6.2. apakšpunktā minētā pētījuma īstenošanas izmaksas šo noteikumu 22.1. apakšpunktā minēto darbību nodrošināšanai;

  24.4. tulkošanas un publicēšanas izmaksas, ieskaitot informatīvu izdales materiālu izdošanas izmaksas, kā arī semināru un konferenču organizēšanas un īstenošanas izmaksas šo noteikumu 22.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros;

  24.5. pētījumu ietvaros nepieciešamo datu vākšana, apkopošana, analīze, interpretācija, tai skaitā pētījumu noslēguma ziņojumu sagatavošana šo noteikumu 22.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības nodrošināšanai;

  24.6. projekta vadības un īstenošanas personāla iekšzemes un ārvalstu komandējumu un darba braucienu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;

  24.7. transporta izmaksas (izmaksas par degvielu, par transportlīdzekļa nomu, par transporta pakalpojumu pirkšanu, par sabiedriskā transporta izmantošanu) projekta vadības un īstenošanas personālam;

  24.8. projekta vadības un īstenošanas personāla darba vietu aprīkojuma (biroja mēbeles un tehnika, datorprogrammas un licences) izmaksas. Darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas, tai skaitā aprīkojuma uzturēšanas un remonta izmaksas, attiecināmas ne vairāk kā 3000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā, ja projekta vadības un īstenošanas personāls ir nodarbināts projektā, pamatojoties uz darba līgumu vai rīkojumu par pretendenta iecelšanu ierēdņa amatā, ar vismaz 30 procentu noslodzi. Darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas ir attiecināmas jaunradīto darba vietu aprīkošanai vai gadījumā, ja esošo darba vietu aprīkojums ir nolietojies un tiek norakstīts. Ja projekta vadības un īstenošanas personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam;

  24.9. projekta īstenošanai nepieciešamā informācijas tehnoloģiju aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas (datortehnika, programmatūra, licences, printeris, datu glabāšanas aprīkojums, tiešsaistes nodrošinājums) šo noteikumu 22.1. apakšpunktā noteikto atbalstāmo darbību īstenošanai, izņemot minētās izmaksas projekta vadības un projekta īstenošanas personāla vajadzībām;

  24.10. informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana šo noteikumu 22.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības nodrošināšanai;

  24.11. pakalpojumu izmaksas, izņemot šo noteikumu 24.1. apakšpunktā minētās izmaksas šo noteikumu 22. punktā noteikto atbalstāmo darbību īstenošanai.

  (Grozīts ar MK 13.03.2018. noteikumiem Nr. 151; MK 26.02.2019. noteikumiem Nr. 87)

  25. Šo noteikumu 23.3. apakšpunktā minētie neparedzētie izdevumi ir izdevumi tādu papildu darbu vai pakalpojumu veikšanai, kas neparedzamu apstākļu dēļ ir kļuvuši nepieciešami, lai izpildītu noslēgto vienošanos, un tos projektā plāno kā vienu izmaksu pozīciju, kas nepārsniedz divus procentus no kopējām projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām. Neparedzēto izdevumu izlietošanu pirms izdevumu veikšanas finansējuma saņēmējs saskaņo ar sadarbības iestādi, kā to nosaka vienošanās.

  26. Šo noteikumu 23.2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas finansējuma saņēmējs plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 24.1. apakšpunktā minētajām izmaksām.

  27. Plānojot šo noteikumu 24.1. apakšpunktā minētās izmaksas, projekta vadības un īstenošanas personālam var tikt noteikta laika alga vai akorda alga. Projekta vadības un īstenošanas personāls, kuram noteikta laika alga, tiek piesaistīts uz pilnu darba laiku vai nepilnu darba laiku, vai daļlaiku ne mazāk kā 30 procentu apmērā no normālā darba laika, attiecīgi veicot projekta vadības un īstenošanas personāla darba laika uzskaiti par veiktajām funkcijām un nostrādāto laiku.

  (MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 634 redakcijā)

  28. Pievienotās vērtības nodoklis ir attiecināmās izmaksas, ja tas nav atgūstams atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

  28.1 Izmaksas šo noteikumu 6.1.7. apakšpunktā minētajam Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas Matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču starptautiskajam pētījumam ir attiecināmas no 2018. gada 1. janvāra.

  (MK 13.03.2018. noteikumu Nr. 151 redakcijā)

  IV. Pasākuma īstenošanas nosacījumi un vienošanās vienpusēja uzteikuma nosacījumi

  (Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 13.03.2018. noteikumiem Nr. 151)

  29. Šo noteikumu 22. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai paredzētās izmaksas ir attiecināmas no 2016. gada 1. janvāra. Projektu īsteno līdz 2023. gada 31. decembrim. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

  (Grozīts ar MK 13.03.2018. noteikumiem Nr. 151)

  30. Šo noteikumu 22.1. un 22.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai var piemērot iepirkuma līgumus, kas noslēgti pirms 2016. gada 1. janvāra, veicot tajos attiecīgus grozījumus.

  31. Lai novērstu dubultā finansējuma risku, finansējuma saņēmējs un sadarbības partneri nodrošina projektā iesaistīto pētnieku un zinātnisko darbinieku kopējā darba laika un paveiktā darba uzskaiti, ievērojot šādus darba laika uzskaites nosacījumus:

  31.1. darba laika uzskaiti veic par katru uz darba līguma vai uzņēmuma līguma pamata projekta ietvaros nodarbināto zinātnisko darbinieku atbilstoši nodarbinātā zinātniskā darbinieka faktiski nostrādātajam darba laikam;

  31.2. darba laika uzskaitē ietver informāciju par visiem projektā iesaistītā zinātniskā darbinieka veicamajiem uzdevumiem, tai skaitā par uzdevumiem tajā pašā institūcijā un citā institūcijā;

  31.3. katrai ar pētniecību saistītajai darbībai norāda tieši saistīto pētniecības kategoriju.

  32. Projekta īstenošanas uzraudzībai Izglītības un zinātnes ministrija izveido uzraudzības padomi, kurā ar padomdevēja tiesībām uzaicina piedalīties Valsts izglītības satura centra un Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvjus. Novērotāja statusā var iekļaut Finanšu ministriju kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadošo iestādi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru kā sadarbības iestādi. Uzraudzības padome darbojas saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātu nolikumu, un to sasauc ne retāk kā reizi sešos mēnešos.

  33. Projekta īstenošanas procesā ekspertu un konsultantu statusā var iesaistīt iestādes vai pētnieku grupas (tai skaitā no ārvalstīm), kuru darbība ir saistīta ar dalību starptautiskajos pētījumos un pētījumu vai datu uzkrāšanas procesa ietvaros iegūtu rezultātu analizēšanu un izmantošanu izglītības politikas veidošanā. Ekspertus un konsultantus iesaista, piemērojot Publisko iepirkumu likumu un īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru.

  (MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 58 redakcijā)

  34. Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka dati par dalību starptautiskajos pētījumos Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.–2020. gadam tiek ievadīti ne retāk kā reizi gadā.

  35. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (EK) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana.

  36. Finansējuma saņēmējs savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.

  37. Projekta īstenošanas gaitā radušās sadārdzinājuma izmaksas finansējuma saņēmējs sedz no saviem līdzekļiem, izņemot šo noteikumu 25. punktā minētās sadārdzinājuma izmaksas.

  38. Sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem divu mēnešu laikā no projektu iesniegumu iesniegšanas beigu datuma.

  39. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no vienošanās jebkurā no šādiem gadījumiem:

  39.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanās noteikumus, tai skaitā projekta īstenošana nenotiek atbilstoši projektā noteiktajiem termiņiem vai ir iestājušies citi apstākļi, kas būtiski negatīvi ietekmē vai var ietekmēt pasākuma īstenošanu un šo noteikumu 4. punktā minēto rādītāju sasniegšanu;

  39.2. citos gadījumos, ko nosaka vienošanās.

  Ministru prezidente Laimdota Straujuma

  Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.