(9) Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" īstenošanas noteikumi

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūlijs, 08:08
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 385

  Rīgā 2015. gada 7. jūlijā (prot. Nr. 32 25. §)
  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" un 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē" 14.1.1.2. pasākuma "Atbalsts NEET jauniešiem" īstenošanas noteikumi

  (Noteikumu nosaukums MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 810 redakcijā)

  Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
  Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda
  vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu
  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka:

  1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķi "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" un 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē" 14.1.1.2. pasākumu "Atbalsts NEET jauniešiem"  (turpmāk – atbalsta mērķis);

  1.2. atbalsta mērķi;

  1.3. atbalsta mērķim pieejamo finansējumu;

  1.4. prasības Eiropas Sociālā fonda projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam un projekta sadarbības partneriem;

  1.5. atbalsta mērķa ietvaros atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

  1.6. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;

  1.7. vienošanās par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumus.

  (Grozīts ar MK 09.07.2019. noteikumiem Nr. 306; MK 14.12.2021. noteikumiem Nr. 810)

  2. Noteikumos lietoti šādi termini:

  2.1. mērķa grupas jauniešu atbalsta pasākumi – darbību kopums, kas ietverts mērķa grupas jaunieša individuālajā pasākumu programmā un vērsts uz jauniešu prasmju attīstību. Atbalsta pasākumi var ietvert tādas aktivitātes kā neformālā un ikdienas mācīšanās, speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu), dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto transportu);

  2.2. mērķa grupas jaunieša iesaiste projektā – atbalstāmo darbību kopums, kas aptver trīs posmus: mērķa grupas jaunieša uzrunāšanu, profilēšanu un konsultēšanu, kā arī individuālās pasākumu programmas izstrādi vai mērķa grupas jaunieša virzību uz Jauniešu garantijas ietvaros īstenotajiem pasākumiem vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajiem aktīvajiem nodarbinātības vai preventīvajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem;

  2.3. mērķa grupas jaunieša individuālā pasākumu programma – atbilstoši finansējuma saņēmēja izstrādātajām metodoloģiskajām vadlīnijām veidots pasākumu kopums, kas piemērots konkrētam mērķa grupas jaunietim, ir balstīts uz mērķa grupas jaunieša profilēšanas rezultātiem un vērsts uz viņa prasmju attīstību, lai sekmētu jaunieša iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā, Jauniešu garantijas ietvaros īstenotajos pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Individuālā pasākumu programma ir sekmīgi izpildīta, ja tās noslēgumā mērķa grupas jaunietis ir iesaistījies izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Jauniešu garantijas ietvaros īstenotajos pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos vai nodarbinātībā, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā;

  2.4. mērķa grupas jaunieša mentors – pilngadīga persona, kura projekta ietvaros ir apguvusi finansējuma saņēmēja organizēto mācību programmu un kura sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas īstenošanā;

  2.5. mērķa grupas jaunieša personas lieta – dokumentu kopums, kurā ietverta mērķa grupas jaunieša profilēšanas laikā iegūtā informācija, individuālā pasākumu programma un cita projekta dokumentācija, kas saistīta ar konkrētā mērķa grupas jaunieša dalību projektā;

  2.6. mērķa grupas jaunieša profilēšana – mērķa grupas jaunieša situācijas sākotnējā izpēte, kas ietver jaunieša izglītības, nodarbinātības, līdzšinējās sabiedriskās darbības pieredzes, interešu un prasmju attīstības vajadzību apzināšanu, kā arī ierobežojošo un citu faktoru identificēšanu;

  2.7. NEET jaunietis – jaunietis, kas nav iesaistīts ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās;

  2.8. pašvaldību apvienība – divas vai vairākas pašvaldības, kas apvienojušās, lai sadarbībā ar finansējuma saņēmēju īstenotu projektu apvienībā ietilpstošo pašvaldību administratīvajās teritorijās;

  2.9. programmas vadītājs – persona, kurai ir augstākā izglītība, kura projekta ietvaros ir apguvusi finansējuma saņēmēja organizēto mācību programmu un kura pārrauga darbu ar mērķa grupas jauniešiem konkrētajā pašvaldībā un nodrošina viņu iesaisti projektā;

  2.10. stratēģiskie partneri – valsts un pašvaldības institūcijas, biedrības, nodibinājumi, jauniešu centri, sociālie partneri un uzņēmēji, kurus projekta īstenošanā ir iesaistījis sadarbības partneris, lai kopīgi apzinātu un motivētu mērķa grupas jauniešus vai sadarbotos mērķa grupas jauniešu atbalsta pasākumu īstenošanā projekta ietvaros, sadalot partneru lomas, atbildību un funkcijas, kā arī plānojot veicamās darbības un tām atbilstošo attiecināmo izmaksu apmēru projekta ietvaros;

  2.11. supervīzija – konsultatīvs un psiholoģisks atbalsts programmas vadītājam vai mērķa grupas jaunieša mentoram, organizējot mērķtiecīgu konsultēšanas procesu darba situāciju un profesionālo jautājumu risināšanā, lai uzlabotu programmas vadītāja vai mērķa grupas jaunieša mentora profesionālo kompetenci un paaugstinātu kvalitāti darbam ar mērķa grupas jauniešiem.

  (Grozīts ar MK 29.08.2017. noteikumiem Nr. 516; MK 09.07.2019. noteikumiem Nr. 306; MK 06.12.2022. noteikumiem Nr. 757)

  3. Atbalsta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu.

  (MK 09.07.2019. noteikumu Nr. 306 redakcijā)

  4. Atbalsta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā, Jauniešu garantijas ietvaros īstenotajos pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

  (MK 06.12.2022. noteikumu Nr. 757 redakcijā)

  5. Atbalsta mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 23. un 24. punktā minētās atbalstāmās darbības un sasniedzot šādus uzraudzības rādītājus:

  5.1. kopējo iznākuma rādītāju – līdz 2023. gada 31. decembrim NEET jauniešu skaits, kas saņēmuši atbalstu Eiropas Sociālā fonda finansējuma ietvaros, – 4808, tai skaitā:

  5.1.1. darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" ietvaros sasniedzamo iznākuma rādītāju – līdz 2023. gada 31. decembrim NEET jauniešu skaits, kas saņēmuši atbalstu Eiropas Sociālā fonda finansējuma ietvaros, – 4 235;

  5.1.2. darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē" 14.1.1.2. pasākuma "Atbalsts NEET jauniešiem" ietvaros sasniedzamo iznākuma rādītāju – līdz 2023. gada 31. decembrim NEET jauniešu skaits, kas saņēmuši atbalstu Eiropas Sociālā fonda finansējuma ietvaros no programmas "Atveseļošanas palīdzība kohēzijai un Eiropas teritorijām" (turpmāk – REACT-EU) finanšu līdzekļiem, – 573;

  5.2. kopējo rezultāta rādītāju – līdz 2023. gada 31. decembrim NEET jauniešu skaits, kas sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu Eiropas Sociālā fonda atbalsta ietvaros, – 3 366, tai skaitā:

  5.2.1. darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" ietvaros sasniedzamo rezultāta rādītāju – līdz 2023. gada 31. decembrim NEET jauniešu skaits, kas sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu Eiropas Sociālā fonda finansējuma ietvaros, – 2 965;

  5.2.2. darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē" 14.1.1.2. pasākuma "Atbalsts NEET jauniešiem" ietvaros sasniedzamo rezultāta rādītāju – līdz 2023. gada 31. decembrim NEET jauniešu skaits, kas sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu REACT-EU finansējuma ietvaros, – 401;

  5.3. finanšu rādītāju – līdz 2018. gada 31. decembrim sertificēti izdevumi 2 306 207 euro apmērā.

  (MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 164 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.03.2020. noteikumiem Nr. 127; MK 08.04.2021. noteikumiem Nr. 225; MK 14.12.2021. noteikumiem Nr. 810; MK 06.12.2022. noteikumiem Nr. 757)

  6. Atbalsta mērķi īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

  7. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republika.

  8. Atbalsta mērķa ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde).

  9. Atbalsta mērķim pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 9 960 331 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 8 265 304 euro un valsts budžeta finansējums – 1 695 027 euro, tai skaitā:

  9.1. darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķim "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 8 460 330 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 7 191 280 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 1 269 050 euro;

  9.2. darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē" 14.1.1.2. pasākumam "Atbalsts NEET jauniešiem" pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 1 500 001 euro, tai skaitā REACT-EU finansējums – 1 074 024 euro un valsts budžeta finansējums – 425 977 euro.

  (MK 06.12.2022. noteikumu Nr. 757 redakcijā)

  10. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no kopējā attiecināmā finansējuma.

  11. Projekta maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma atbilst šo noteikumu 9. punktā minētajam atbalsta mērķa kopējam attiecināmajam finansējuma apmēram.

  II. Prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partneriem

  12. Projekta iesniedzējs atbalsta mērķa ietvaros ir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, kas pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likumā noteiktajā kārtībā ir arī finansējuma saņēmējs (turpmāk – finansējuma saņēmējs).

  13. Projekta iesniedzējs sagatavo un uzaicinājumā noteiktajā termiņā iesniedz projekta iesniegumu sadarbības iestādē atbilstoši projektu iesniegumu atlases nolikumam.

  14. Finansējuma saņēmēja sadarbības partneri ir valstspilsētas, novadu pašvaldības vai šādu pašvaldību apvienības.

  (MK 06.12.2022. noteikumu Nr. 757 redakcijā)

  15. Finansējuma saņēmējs iesaista sadarbības partnerus projekta īstenošanā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas visā projekta īstenošanas laikā.

  16. Sadarbības partneris projekta īstenošanā iesaista vienu vai vairākus stratēģiskos partnerus.

  17. Sadarbības partneris var tikt iesaistīts projekta īstenošanā, ja atbilst šādām prasībām:

  17.1. tas ir apzinājis un raksturojis esošo situāciju mērķa grupas jauniešu atbalsta jomā. Situācijas apraksts ietver:

  17.1.1. attiecīgās pašvaldības vai pašvaldību apvienības mērķa grupas jauniešu kopējo skaitu (atbilstoši valstī pieejamiem statistikas datiem, pašvaldību sociālo dienestu vai stratēģisko partneru informācijai);

  17.1.2. mērķa grupas jauniešu raksturojumu;

  17.1.3. mērķa grupas jauniešiem pašvaldībā vai pašvaldību apvienībā pieejamo atbalsta pasākumu īsu aprakstu;

  17.1.4. projekta īstenošanā iesaistāmo esošo un nepieciešamo cilvēkresursu raksturojumu;

  17.1.5. stratēģisko partneru aprakstu, kuri varētu tikt iesaistīti projektā plānoto darbību īstenošanai;

  17.2. pašvaldības dome vai pašvaldību apvienība ir aizpildījusi šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minēto situācijas aprakstu un ir pieņēmusi lēmumu piedalīties projektā, nodrošināt nepieciešamos cilvēkresursus šo noteikumu 23.1. un 23.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā un sniegt ieguldījumu šo noteikumu 5. punktā minēto iznākuma un rezultāta rādītāju sasniegšanā, kā arī iesniegusi minēto lēmumu finansējuma saņēmējam;

  17.3. (svītrots ar MK 29.08.2017. noteikumiem Nr. 516).

  (Grozīts ar MK 29.08.2017. noteikumiem Nr. 516)

  18. Finansējuma saņēmējs nodrošina, lai funkcijas, kuras tas pilda projekta īstenošanā, tiktu nodalītas no iestādes pamatfunkciju izpildes.

  19. Finansējuma saņēmējs projekta ietvaros plāno finansējumu sadarbības partneriem šo noteikumu 23.1. un 23.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību veikšanai.

  20. Finansējuma saņēmējs slēdz sadarbības līgumus ar sadarbības partneriem, kontrolē līgumu izpildi un nodrošina, lai vienas un tās pašas darbības netiktu finansētas dubultā.

  21. Šo noteikumu 20. punktā minētajā sadarbības līgumā iekļauj informāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, un papildus iekļauj šādas ziņas par sadarbības partneri:

  21.1. plānotais finansējums sadarbības partnerim šo noteikumu 23.1. un 23.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

  21.2. sadarbības partnera īstenojamās atbalstāmās darbības un to apjoms;

  21.3. sadarbības partnera īstenojamo atbalstāmo darbību kvalitātes kontrole;

  21.4. sadarbības partnera pienākumi, atbildība un pārskatu sniegšanas kārtība;

  21.5. sadarbības partnerim sasniedzamais iznākuma un rezultāta rādītāja apmērs;

  21.6. norēķinu kārtība ar sadarbības partneri, tai skaitā tam izmaksātā avansa dzēšanas un atgūšanas kārtība.

  22. Finansējuma saņēmējs saskaņo šo noteikumu 20. punktā minētā sadarbības līguma projektu ar Izglītības un zinātnes ministriju pirms sadarbības līgumu noslēgšanas ar sadarbības partneriem.

  III. Atbalstāmās darbības

  23. Atbalsta ietvaros sadarbības partnerim ir atbalstāmas šādas darbības:

  23.1. mērķa grupas jauniešu iesaiste projektā:

  23.1.1. mērķa grupas jaunieša uzrunāšana un konsultēšana:

  23.1.1.1. mērķa grupas jaunieša sākotnējā motivēšana iesaistīties projektā un individuālās pasākumu programmas īstenošanā;

  23.1.1.2. informācijas sniegšana mērķa grupas jaunietim par dalību projektā;

  23.1.1.3. pirms iesaistes projektā – jaunieša atbilstības pārbaude projekta mērķa grupai, tai skaitā izmantojot sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammu;

  23.1.2. mērķa grupas jaunieša profilēšana un konsultēšana:

  23.1.2.1. individuāla mērķa grupas jaunieša profilēšana atbilstoši finansējuma saņēmēja izstrādātajām metodoloģiskajām vadlīnijām;

  23.1.2.2. mērķa grupas jaunieša profilēšanas rezultātu analīze un konsultēšana;

  23.1.3. mērķa grupas jaunieša individuālās pasākumu programmas izstrāde vai karjeras konsultācija:

  23.1.3.1. individuālās pasākumu programmas izstrāde, ņemot vērā profilēšanas rezultātus;

  23.1.3.2. vienošanās sagatavošana par mērķa grupas jaunieša dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros un abpusēja tās parakstīšana;

  23.1.4. mērķa grupas jaunieša karjeras konsultācijas virzībai uz Jauniešu garantijas ietvaros īstenotajiem pasākumiem vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajiem aktīvajiem nodarbinātības vai preventīvajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem, ja jaunietis pēc profilēšanas un konsultācijām ar programmas vadītāju ir gatavs nekavējoties tajos iesaistīties;

  23.2. atbalsta pasākumu sniegšana mērķa grupas jauniešiem saskaņā ar mērķa grupas jauniešu individuālajām pasākumu programmām.

  (Grozīts ar MK 29.08.2017. noteikumiem Nr. 516; MK 09.07.2019. noteikumiem Nr. 306; MK 10.03.2020. noteikumiem Nr. 127; MK 06.12.2022. noteikumiem Nr. 757)

  24. Atbalsta ietvaros finansējuma saņēmējam ir atbalstāmas šādas darbības:

  24.1. metodoloģiskā atbalsta sniegšana sadarbības partneriem visos projekta īstenošanas posmos:

  24.1.1. metodoloģisko vadlīniju izstrāde darbam ar mērķa grupas jauniešiem;

  24.1.2. informatīvo pasākumu organizēšana sadarbības partneriem par projekta īstenošanas jautājumiem;

  24.1.3. mācību satura izstrāde, mācību nodrošināšana programmu vadītājiem, mērķa grupas jauniešu mentoriem un projekta īstenošanas un vadības personālam darbam ar mērķa grupas jauniešiem;

  24.1.4. supervīziju un pieredzes apmaiņas pasākumu nodrošināšana programmu vadītājiem un mērķa grupas jauniešu mentoriem;

  24.1.5. konsultāciju sniegšana programmu vadītājiem un mērķa grupas jauniešu mentoriem tiešsaistē, telefoniski un klātienē visā projekta īstenošanas laikā;

  24.2. projekta saturiskās kvalitātes nodrošināšana un uzraudzība visos projekta īstenošanas posmos:

  24.2.1. sadarbības partneru sniegto projekta pārskatu izvērtēšana;

  24.2.2. šo noteikumu 23.1. un 23.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību kvalitātes novērtēšanas vizīšu nodrošināšana;

  24.2.3. projekta īstenošanas un sasniegto rezultātu izvērtēšanas un labās prakses pārņemšanas pasākumu rīkošana projekta sadarbības partneriem;

  24.3. projekta vadība;

  24.4. informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana;

  (Grozīts ar MK 29.08.2017. noteikumiem Nr. 516)

  IV. Attiecināmās izmaksas

  25. Atbalsta mērķa ietvaros plāno šādas tiešās attiecināmās izmaksas šādās izmaksu pozīcijās:

  25.1. sadarbības partnerim:

  25.1.1. izmaksas, kas nepieciešamas šo noteikumu 23.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas jauniešu iesaistei projektā, izmantojot vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodiku;

  25.1.2. izmaksas, kas mēnesī nepieciešamas šo noteikumu 23.2. apakš­punktā minēto atbalsta pasākumu sniegšanai mērķa grupas jauniešiem saskaņā ar mērķa grupas jauniešu individuālajām pasākumu programmām, izmantojot vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodiku;

  25.2. finansējuma saņēmējam:

  25.2.1. projekta tiešās personāla izmaksas, kas ietver projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas šo noteikumu 24.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai un projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas šo noteikumu 24.1., 24.2. un 24.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajam, izņemot virsstundas. Ja projekta vadības un īstenošanas personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daiļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze. Tiešajās personāla izmaksās netiek ietvertas šo noteikumu 25.1. apakšpunktā minēto sadarbības partneru projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas;

  25.2.2. tiešās projekta īstenošanas izmaksas:

  25.2.2.1. pakalpojumu (uzņēmumu līgumu) izmaksas šo noteikumu 24.1., 24.2., 24.3. un 24.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

  25.2.2.2. iekšzemes komandējumu un dienesta braucienu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi šo noteikumu 24.1., 24.2., 24.3. un 24.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

  25.2.2.3. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana) šo noteikumu 24.1., 24.2., 24.3. un 24.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

  25.2.2.4. jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai nepieciešamā aprīkojuma iegādes izmaksas šo noteikumu 25.2.1. apakšpunktā minētajam personālam ne vairāk kā 3 000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja personāls ir nodarbināts normālo darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam;

  25.2.2.5. obligāto veselības pārbaužu izmaksas un redzes korekcijas līdzekļu kompensācija šo noteikumu 25.2.1. apakšpunktā minētajam personālam;

  25.2.2.6. veselības apdrošināšanas izmaksas šo noteikumu 25.2.1. apakšpunktā minētajam personālam, ja veselības apdrošināšana paredzēta finansējuma saņēmēja iestādē. Ja personāls ir nodarbināts normālo darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši nepilnā darba laika noslodzei. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas proporcionāli atlīdzības procentuālajam sadalījumam. Veselības apdrošināšanas izmaksas attiecināmas tikai uz periodu, kad šo noteikumu 25.2.1. apakšpunktā minētais personāls ir nodarbināts projektā;

  25.2.2.7. šo noteikumu 24.4. apakšpunktā minētās projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

  25.2.2.8. telpu, aprīkojuma un iekārtu īres un nomas izmaksas šo noteikumu 24.1.2., 24.1.3., 24.1.4. un 24.2.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

  25.2.2.9. kancelejas preču izmaksas šo noteikumu 24.1.2., 24.1.3., 24.1.4. un 24.2.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai.

  (Grozīts ar MK 29.08.2017. noteikumiem Nr. 516)

  26. Finansējuma saņēmējam ir attiecināmas projekta netiešās izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 25.2.1. apakšpunktā minētajām izmaksām.

  27. Pievienotās vērtības nodoklis ir attiecināmās izmaksas, ja tas nav atmaksājams atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

  28. Atbalsta mērķa izmaksas ir attiecināmas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un nosacījumiem un ir radušās ne agrāk kā 2014. gada 1. septembrī. Atbalsta mērķa izmaksas, kas ir minētas šo noteikumu 23.1. un 23.2. apakšpunktā, ir attiecināmas pēc vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodikas saskaņošanas ar Finanšu ministriju un Eiropas Komisiju.

  V. Sadarbības partneru pārskatu izvērtēšana un finansēšanas nosacījumi

  29. Sadarbības partneris šo noteikumu 20. punktā minētajā sadarbības līgumā noteiktajā termiņā iesniedz finansējuma saņēmējam pārskatu par projektā iesaistītajiem mērķa grupas jauniešiem, pievienojot šādu šo noteikumu 23.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību un sasniegto rezultātu pamatojošo dokumentu kopijas:

  29.1. mērķa grupas jaunieša iesniegumu, ar ko viņš apliecina atbilstību projekta mērķa grupai (ja mērķa grupas jaunietis ir nepilngadīgs vai atzīts par personu ar ierobežotu rīcībspēju, iesniegumu paraksta mērķa grupas jaunieša likumiskais pārstāvis – vecāks, aizbildnis vai aizgādnis);

  29.2. mērķa grupas jaunieša profilēšanas dokumentus;

  29.3. mērķa grupas jaunieša individuālo pasākumu programmu un ar viņu parakstīto vienošanos par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros (ja mērķa grupas jaunietis ir nepilngadīgs vai atzīts par personu ar ierobežotu rīcībspēju, iesniegumu paraksta mērķa grupas jaunieša likumiskais pārstāvis – vecāks, aizbildnis vai aizgādnis) vai noslēguma ziņojumu par mērķa grupas jaunieša iesaisti Jauniešu garantijas ietvaros īstenotajos pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, norādot iesaistes datumu.

  (MK 29.08.2017. noteikumu Nr. 516 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.07.2019. noteikumiem Nr. 306; MK 06.12.2022. noteikumiem Nr. 757)

  30. Finansējuma saņēmējs 25 darbdienu laikā (ja nav nepieciešami precizējumi vai papildu dokumentācija no sadarbības partnera) izvērtē un apstiprina šo noteikumu 29. punktā minēto sadarbības partnera iesniegto pārskatu un dokumentus. Izvērtējot šo noteikumu 29. punktā minēto sadarbības partnera iesniegto pārskatu un dokumentus, finansējuma saņēmējs pārliecinās par projektā iesaistīto jauniešu atbilstību šo noteikumu 3. punktā definētajai mērķa grupai, izvērtē iesniegto dokumentu un veikto darbību atbilstību finansējuma saņēmēja izstrādātajām metodoloģiskajām vadlīnijām, tai skaitā tajās noteiktajiem individuālās pasākumu programmas kvalitātes kritērijiem un maksimālajam ilgumam.

  31. Pēc šo noteikumu 30. punktā minētā pārskata apstiprināšanas finansējuma saņēmējs piecu darbdienu laikā veic maksājumu par mērķa grupas jauniešu iesaisti projektā sadarbības partnerim saskaņā ar šādu formulu:

  K = V1 x D, kur

  K – samaksas apmērs sadarbības partnerim par mērķa grupas jauniešu iesaisti projektā;

  V1 – vienas vienības izmaksu standarta likme par viena mērķa grupas jaunieša iesaisti projektā;

  D – mērķa grupas jauniešu skaits, kas iesaistīti projektā.

  32. Vienlaikus ar šo noteikumu 31. punktā minēto maksājumu finansējuma saņēmējs veic avansa maksājumu sadarbības partnerim iesaistīto mērķa grupas jauniešu individuālo pasākumu programmu īstenošanai 80 procentu apmērā no kopējām plānotajām izmaksām par attiecīgo mērķa grupas jauniešu dalību individuālajā pasākumu programmā saskaņā ar šādu formulu:

  , kur

  A – avansa maksājuma apmērs;

  V – vienas vienības izmaksu standarta likmes apmērs par viena mērķa grupas jaunieša dalību individuālajā pasākumu programmā mēnesī;

  i – projektā iesaistīto mērķa grupas jauniešu variante (i = 1, 2, .., n; n – projektā iesaistīto mērķa grupas jauniešu skaits);

  mi – mēnešu skaits, cik ilgi plānots īstenot projektā iesaistītā mērķa grupas jaunieša individuālo pasākumu programmu.

  33. Sadarbības partneris šo noteikumu 20. punktā minētajā sadarbības līgumā noteiktajā termiņā iesniedz finansējuma saņēmējam pārskatu par īstenotajām individuālajām pasākumu programmām mērķa grupas jauniešiem, pievienojot šo noteikumu 23.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību un sasniegto rezultātu pamatojošo dokumentu kopijas:

  33.1. mērķa grupas jaunieša parakstu lapas par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā;

  33.2. individuālās pasākumu programmas īstenošanas progresa izvērtējumu;

  33.3. noslēguma ziņojumu par individuālās pasākumu programmas ietekmi uz mērķa grupas jaunieti, ja mērķa grupas jaunietis beidzis dalību projektā;

  33.4. grozījumus mērķa grupas jaunieša individuālajā pasākumu programmā un vienošanās nosacījumos par viņa dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā, ja attiecināms.

  (MK 29.08.2017. noteikumu Nr. 516 redakcijā)

  34. Finansējuma saņēmējs 25 darbdienu laikā no šo noteikumu 33. punktā minētā pārskata saņemšanas dienas (ja nav nepieciešami precizējumi vai papildu dokumentācija no sadarbības partnera) izvērtē un apstiprina sadarbības partnera iesniegto pārskatu un dokumentus par īstenotajām mērķa grupas jaunieša individuālajām pasākumu programmām. Izvērtējot sadarbības partnera sniegto pārskatu un dokumentus par īstenotajām mērķa grupas jaunieša individuālajām pasākumu programmām, finansējuma saņēmējs pārliecinās, vai sadarbības partneris ir iesniedzis visus šo noteikumu 33. punktā minētos dokumentus un vai tie liecina, ka veiktās darbības atbilst mērķa grupas jaunieša individuālajai pasākumu programmai un finansējuma saņēmēja izstrādātajām metodoloģiskajām vadlīnijām un tajās noteiktajiem individuālās pasākumu programmas kvalitātes kritērijiem, kā arī pārbauda, cik mēnešus un cik stundas katrā mēnesī mērķa grupas jaunietis ir piedalījies viņa individuālajā pasākumu programmā ietvertajos pasākumos.

  35. Pēc šo noteikumu 34. punktā minētā pārskata apstiprināšanas finansējuma saņēmējs piecu darbdienu laikā veic maksājumu sadarbības partnerim saskaņā ar šādu formulu:

  , ja P > 0, kur

  P – attiecināmo izmaksu apmērs par mērķa grupas jauniešu dalību individuālajā pasākumu programmā;

  V – vienas vienības izmaksu standarta likmes apmērs par viena mērķa grupas jaunieša dalību individuālajā pasākumu programmā mēnesī;

  i – projektā iesaistīto mērķa grupas jauniešu variante (i = 1, 2, .., n; n –projektā iesaistīto mērķa grupas jauniešu skaits);

  mi – mēnešu skaits, cik ilgi īstenota projektā iesaistītā mērķa grupas jaunieša individuālā pasākumu programma;

  A – avansa maksājuma apmērs.

  36. Pēc šo noteikumu 34. punktā minētā pārskata apstiprināšanas, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja izrakstītu rēķinu, sadarbības partneris 20 darbdienu laikā atmaksā neizlietoto avansa maksājumu par attiecīgo mērķa grupu saskaņā ar šādu formulu:


   

  , ja P < 0, kur

  P – attiecināmo izmaksu apmērs par mērķa grupas jaunieša dalību individuālajā pasākumu programmā;

  V – vienas vienības izmaksu standarta likmes apmērs par viena mērķa grupas jaunieša dalību individuālajā pasākumu programmā mēnesī;

  i – projektā iesaistīto mērķa grupas jauniešu variante (i = 1, 2, .., n; n – projektā iesaistīto mērķa grupas jauniešu skaits);

  mi – mēnešu skaits, cik ilgi īstenota projektā iesaistītās mērķa grupas jaunieša individuālā pasākumu programma;

  A – avansa maksājuma apmērs.

  37. Ja mērķa grupas jaunietis ir pabeidzis vai pārtraucis dalību projektā, viņu var iesaistīt projektā atkārtoti tas pats vai cits sadarbības partneris, nepārsniedzot individuālajā pasākumu programmā noteikto kopējo ilgumu.

  (MK 29.08.2017. noteikumu Nr. 516 redakcijā)

  VI. Atbalsta mērķa īstenošanas nosacījumi un vienošanās par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumi

  38. Īstenojot šo noteikumu 23. un 24. punktā minētās atbalstāmās darbības, finansējuma saņēmējs un sadarbības partneri ievēro šādas prasības:

  38.1. finansējuma saņēmējs iepirkumus veic atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā procedūrā saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem šo noteikumu 24. punktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros, lai nodrošinātu metodoloģiskā atbalsta sniegšanu sadarbības partneriem visos projekta īstenošanas posmos;

  38.2. finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas nodrošināšanai slēdz starpresoru vienošanos ar Nodarbinātības valsts aģentūru par informācijas un datu apmaiņu un par aktivitāšu saskaņotu un papildinošu īstenošanu, paredzot kārtību, kādā notiek informācijas apmaiņa par projektu mērķa grupām un projektos sniegtajiem atbalsta pasākumiem mērķa grupas jauniešiem;

  38.3. finansējuma saņēmējs nodrošina finansējumu šo noteikumu 23. un 24. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai un atskaitās par projekta ietvaros sasniegtajiem rezultātiem saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu;

  38.4. šo noteikumu 23.1. un 23.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai norādītās izmaksas sadarbības partnerim ir attiecināmas pēc šo noteikumu 20. punktā minētā sadarbības līguma noslēgšanas un vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodikas saskaņošanas ar Finanšu ministriju un Eiropas Komisiju;

  38.5. īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs uzkrāj datus par šādu horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" rādītāju sasniegšanu:

  38.5.1. izstrādāto vai pilnveidoto izglītības programmu, metodisko līdzekļu, vadlīniju un mācību līdzekļu (tai skaitā digitālo mācību līdzekļu) skaits, kuros integrēti vienlīdzīgu iespēju jautājumi attiecībā uz dzimumu līdztiesību, invaliditāti, vecumu vai etnisko piederību;

  38.5.2. atbalstu saņēmušo sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju skaits;

  38.5.3. specifiskus pakalpojumus (ergoterapeita, surdotulka, asistenta pakalpojumi, specializētā transporta pakalpojumi) saņēmušo mērķa grupas jauniešu ar invaliditāti skaits;

  38.6. finansējuma saņēmējs un sadarbības partneri par projekta ietvaros atbalstu saņēmušajiem jauniešiem uzkrāj informāciju atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006, 1. pielikumam un normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtību 2014.–2020. gada plānošanas periodā, kā arī maksājuma pieprasījuma veidlapā noteiktajiem datiem;

  38.7. finansējuma saņēmējs šo noteikumu 5.1. un 5.2. apakšpunktā minētos uzraudzības rādītājus ievada vadības informācijas sistēmā pašvaldību griezumā.

  (Grozīts ar MK 29.08.2017. noteikumiem Nr. 516; MK 08.04.2021. noteikumiem Nr. 225; MK 06.12.2022. noteikumiem Nr. 757)

  39. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana.

  40. Finansējuma saņēmējs savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.

  41. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanā var piemērot pirms 2014. gada 1. septembra noslēgtos iepirkuma līgumus, veicot tajos grozījumus atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām un tos papildinot ar atsauci, ka attiecīgo atbalsta pasākumu finansē projekta ietvaros, kā arī veicot citus nebūtiskus tehniskus grozījumus, kas nepieciešami attiecīgo atbalstāmo darbību īstenošanai.

  42. To izmaksu attiecināšana, kas minētas šo noteikumu 23.1. un 23.2. apakšpunktā norādīto atbalstāmo darbību ietvaros un veiktas atbilstoši vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodikai, finansējuma saņēmējam balstās uz faktiski notikušām darbībām, tādējādi sadarbības iestādei nav jāveic reālo izmaksu pamatojošo dokumentu pārbaude. Finansējuma saņēmēja pienākums ir nodrošināt faktiski notikušo darbību un sasniegto rezultātu pamatojošo dokumentāro apliecinājumu esību.

  43. Projekta īstenošanas gaitā radušās sadārdzinājuma izmaksas finansējuma saņēmējs sedz no saviem līdzekļiem.

  44. Projekta ietvaros plānoto darbību izmaksas, kas tiek segtas no citiem valsts un ārvalstu finanšu instrumentiem, nav attiecināmas.

  45. Projekta īstenošanas uzraudzībai finansējuma saņēmējs izveido projekta uzraudzības padomi, kurā pieaicina Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Jaunatnes padomes, Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas un plānošanas reģionu pārstāvjus. Uzraudzības padomes sastāvā novērotāju statusā var tikt iekļauti pārstāvji arī no citām organizācijām un institūcijām, tai skaitā no vadošās iestādes, atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes. Uzraudzības padome darbojas saskaņā ar tās apstiprinātu nolikumu.

  46. Atbalsta mērķa projektu īsteno no 2014. gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. decembrim.

  (MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 810 redakcijā)

  47. Mērķa grupas jaunietis neatkarīgi no savas deklarētās dzīvesvietas var saņemt atbalstu pie jebkura sadarbības partnera.

  48. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, atkāpties no vienošanās par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

  48.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos par projekta īstenošanu, tai skaitā projekta īstenošana nenotiek atbilstoši projektā noteiktajiem termiņiem vai ir iestājušies citi apstākļi, kas būtiski ietekmē vai var ietekmēt atbalsta mērķa un šo noteikumu 5. punktā minēto rādītāju sasniegšanu;

  48.2. citos gadījumos, ko nosaka vienošanās par projekta īstenošanu.

  49. Sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem mēneša laikā no projekta iesnieguma iesniegšanas beigu datuma.

  VII. Noslēguma jautājums

  50. Līdz projekta iesnieguma apstiprināšanai Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likumā noteiktajā kārtībā un līdz dienai, kad tiek noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu:

  50.1. atbalsta mērķa atbalstāmo darbību īstenošanai finansējumu nodrošina no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", ievērojot šo noteikumu 28. punkta nosacījumus;

  50.2. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra:

  50.2.1. pilda finansējuma saņēmēja pienākumus atbilstoši šo noteikumu 24. punktā minētajām atbalstāmajām darbībām, izņemot šo noteikumu 24.1.4., 24.1.5. un 24.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības;

  50.2.2. organizē iepirkumus, slēdz līgumus un veic maksājumus, ievērojot šo noteikumu prasības;

  50.2.3. sagatavo un ne vēlāk kā 10 darbdienas pēc šo noteikumu spēkā stāšanās iesniedz atbildīgajā iestādē informāciju par kārtējā gadā nepieciešamo finansējumu sadalījumā pa mēnešiem un pa izdevumiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām;

  50.2.4. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, sagatavo un ne vēlāk kā 10 darbdienas pēc šo noteikumu spēkā stāšanās iesniedz sadarbības iestādē iepirkuma plānu, kā arī saskaņo ar sadarbības iestādi visas iepirkuma plāna izmaiņas;

  50.2.5. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, nodrošina iepirkumu dokumentācijas iesniegšanu sadarbības iestādē pirmspārbaudes un norises pārbaudes veikšanai;

  50.2.6. nodrošina atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes pieprasītās informācijas un dokumentu iesniegšanu.

  Ministru prezidenta vietā –
  satiksmes ministrs Anrijs Matīss

  Izglītības un zinātnes ministra vietā –
  iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.