(9) Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" īstenošanas noteikumi

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūnijs, 08:08
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 26

  Rīgā 2018. gada 9. janvārī (prot. Nr. 2 23. §)
  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

  (Noteikumu nosaukums MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 809 redakcijā)

  Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
  un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda
  vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu
  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka:

  1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" (turpmāk – specifiskais atbalsts) pirmo un otro projektu iesniegumu atlases kārtu;

  1.2. specifiskā atbalsta mērķi;

  1.3. specifiskajam atbalstam un tā atlases kārtām pieejamo finansējumu;

  1.4. prasības Eiropas Sociālā fonda projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam un projekta sadarbības partneriem;

  1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

  1.6. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;

  1.7. specifiskā atbalsta īstenošanas nosacījumus, tai skaitā līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumus.

  (Grozīts ar MK 14.12.2021. noteikumiem Nr. 809)

  2. Noteikumos lietoti šādi termini:

  2.1. akadēmiskais godīgums – akadēmiskā darba veikšana, ievērojot augstākos profesionālisma un precizitātes standartus, objektivitāti un patiesumu, morāles un ētikas principus, godīgumu, tostarp plaģiātisma novēršanu, patiesu ziņu sniegšanu un precizitāti akadēmiskajās publikācijās, kā arī komunikācijas un publicitātes pasākumos, kas veido akadēmiskās vides tēlu;

  2.2. augstākās izglītības institūcija – valsts vai privātpersonas dibināta un noteiktā kārtībā Latvijas Republikā reģistrēta un akreditēta augstskola vai koledža;

  2.3. augstākās izglītības institūcijas vadības personāls – rektors, direktors, prorektors, dekāns, struktūrvienības vadītājs, studiju virzienu direktors, studiju programmu direktors un visa iepriekš minētā personāla vietnieki, kā arī augstākās izglītības institūcijas lēmējinstitūciju dalībnieki;

  2.4. e-risinājumi – informācijas sistēmas un programmatūra datu apkopošanai, digitalizācijai un monitoringam, lai paaugstinātu studiju efektivitāti un kvalitāti, sekmētu resursu koplietošanu, uzlabotu iekšējo pārvaldību, kā arī iekšējo un ārējo komunikāciju;

  2.5. darba programma – projekta iesniedzēja izstrādāta programma, kas ietver detalizētu projekta ietvaros plānoto darbību saturisko un organizatorisko aprakstu, tai skaitā:

  2.5.1. katra projekta īstenošanas posma – sagatavošanas, īstenošanas, uzraudzības un rezultātu izplatīšanas – pasākumu aprakstu;

  2.5.2. projekta mērķi, atbalstāmo darbību kopumu un laika grafiku;

  2.5.3. projekta īstenošanas vadības un īstenošanas personāla kapacitātes raksturojumu, informāciju par plānotajiem sadarbības partneriem un to iesaisti projektā plānoto darbību īstenošanā;

  2.6. mācību plāns – augstākās izglītības institūcijas izstrādāts plāns vadības personāla kompetenču pilnveidei, kas pamato izvēlētos mācību virzienus, mācību veidu un kompetenču pilnveidē iesaistāmās personas, kā arī sniedz informāciju par plānoto mācību piedāvātāju loku un tiem izvirzītajām kvalitātes prasībām. Mācību plānā sniegta arī informācija par mācību papildinātību un nepārklāšanos ar darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" un darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" ietvaros paredzētajām mācībām;

  2.7. pārmaiņu aģents – persona, kas atbild par augstākās izglītības institūcijas izmaiņu plānošanu un ieviešanu. Pārmaiņu aģents var būt augstākās izglītības institūcijā nodarbinātais vadības vai akadēmiskais personāls, zinātnieks, komersanta pārstāvis, students vai ārvalstu eksperts;

  2.8. pedagogu izglītības attīstības plāns – pasākumu kopums atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas izveidotās darba grupas priekšlikumiem konceptuāli jaunas skolotāju izglītības sistēmas izveidošanai, lai nodrošinātu kompetencēs balstītas izglītības prasībām atbilstošu pedagogu izglītību. Pedagogu izglītības attīstības plānu izstrādā projekta iesniedzējs, kas īsteno jebkura līmeņa augstākās izglītības studiju programmas studiju virzienā "Izglītība, pedagoģija un sports", un saskaņo to ar Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvo padomi. Plānā iekļauj pasākumus augstākās izglītības institūcijas pedagoģijas studiju programmu izstrādei, aprobācijai un akreditācijai un pedagogu izglītības pārvaldības pilnveidei, kā arī nosaka pasākumu īstenošanas kārtību un atbildīgās personas;

  2.9. Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvā padome – Izglītības un zinātnes ministrijas izveidota padome, kuras sastāvā ir iekļauti Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Nacionālā kultūras centra, Latvijas Studentu apvienības, nodibinājuma "Iespējamā misija" pārstāvji, kā arī darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1. pasākuma "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana" ietvaros īstenotā Valsts izglītības satura centra projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" un nozares eksperti. Padomes darbību nosaka Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāts un apstiprināts nolikums;

  2.10. savstarpējas mācīšanās pasākumi – pasākumi, kas notiek starp vairākām personām vai institūcijām, kas savstarpēji apmainās ar zināšanām, pieredzi un labo praksi studiju programmu satura kvalitātes, pārvaldības un iekšējās kvalitātes vadības sistēmas, kā arī vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanas jomā. Pasākumos iegūtās zināšanas iesaistītās puses izmanto savas darbības pilnveidošanai un uzlabošanai (peer-learning);

  2.11. starptautiskais salīdzinošais izvērtējums (peer-review) – ārējais izvērtējums, ko veic neatkarīgi ārvalstu eksperti, kas nepārstāv augstākās izglītības institūciju un kuru darbībā nav tādu apstākļu, kas varētu izraisīt interešu konfliktu;

  2.12. STEM studiju programma (Science, Technology, Engineering and Mathematics – zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas) – šo noteikumu izpratnē augstākās izglītības studiju programma, kura saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Latvijas izglītības klasifikāciju ietilpst:

  2.12.1. izglītības tematiskajā grupā:

  2.12.1.1. dabaszinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas;

  2.12.1.2. inženierzinātnes, ražošana un būvniecība;

  2.12.1.3. lauksaimniecība;

  2.12.2. izglītības tematiskajā jomā:

  2.12.2.1. mākslas;

  2.12.2.2. veselības aprūpe (izņemot izglītības programmu kopu kosmetoloģija);

  2.12.2.3. vides aizsardzība;

  2.12.3. izglītības programmu kopā – restaurācija;

  2.13. zinātniskā institūcija – Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēts zinātniskais institūts (publiska aģentūra, atvasināta publiska persona un privāto tiesību juridiskā persona) vai augstskola.

  3. Specifiskā atbalsta mērķis ir pilnveidot augstākās izglītības institūciju studiju programmu satura kvalitāti un, efektīvi izmantojot pieejamos resursus, nodrošināt labāku augstākās izglītības institūciju pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu.

  4. Specifiskā atbalsta mērķa grupa ir augstākās izglītības institūcijas.

  5. Specifiskā atbalsta mērķi īsteno, veicot šo noteikumu 20. un 50.6 punktā minētās atbalstāmās darbības un sasniedzot šādus uzraudzības rādītājus:

  5.1. pirmās atlases kārtas ietvaros:

  5.1.1. iznākuma rādītāju – līdz 2023. gada 31. decembrim augstākās izglītības institūciju skaits, kurām piešķirts Eiropas Sociālā fonda atbalsts attīstības stratēģiju un rezultātu pārvaldības ieviešanai, – 20, tai skaitā līdz 2018. gada 31. decembrim – 10;

  5.1.2. rezultāta rādītāju – līdz 2023. gada 31. decembrim augstākās izglītības institūciju skaits, kuras ir ieviesušas attīstības stratēģijas un rezultātu pārvaldību, – 20;

  5.1.3. finanšu rādītāju – līdz 2018. gada 31. decembrim sertificēti izdevumi 1 000 000 euro apmērā;

  5.2. otrās atlases kārtas ietvaros – specifiskos iznākuma rādītājus līdz 2023. gada 31. decembrim:

  5.2.1. Ministru kabinetā apstiprināto valsts dibinātu augstskolu stratēģisko specializāciju skaits – 14;

  5.2.2. augstskolu padomēs apstiprināto un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņoto valsts dibinātu augstskolu attīstības stratēģiju skaits – 14;

  5.2.3. valsts dibinātās augstskolās izveidoto padomju skaits, kurām sniegts atbalsts darbības nodrošināšanai, – 14.

  (MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 809 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.11.2023. noteikumiem Nr. 684)

  6. Specifiskajam atbalstam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 18 612 079 euro, ko veido Eiropas Sociālā fonda finansējums – 15 820 266 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 2 791 813 euro, tai skaitā:

  6.1. pirmajai atlases kārtai – 13 692 052 euro, ko veido Eiropas Sociālā fonda finansējums – 11 638 244 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 2 053 808 euro;

  6.2. otrajai atlases kārtai – 4 920 027 euro, ko veido Eiropas Sociālā fonda finansējums – 4 182 022 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 738 005 euro.

  (MK 28.11.2023. noteikumu Nr. 684 redakcijā)

  7. (Svītrots ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 435)

  8. Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējā attiecināmā finansējuma, valsts budžeta finansējums – 15 procentus no projekta kopējā attiecināmā finansējuma.

  9. Pirmo atlases kārtu īsteno atklātas projektu iesniegumu atlases veidā. Otro atlases kārtu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā par visu otrajai atlases kārtai pieejamo finansējumu.

  (MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 809 redakcijā)

  10. (Svītrots ar MK 14.12.2021. noteikumiem Nr. 809)

  11. Specifiskā atbalsta ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Izglītības un zinātnes ministrija.

  II. Prasības pirmās atlases kārtas projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim

  (Nodaļas nosaukums MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 809 redakcijā)

  12. Projekta iesniedzējs pirmās atlases kārtas ietvaros var būt augstākās izglītības institūcija (izņemot valsts dibinātas augstskolas aģentūru – koledžu), kura pēc tam, kad ir noslēgta vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu ar sadarbības iestādi un apstiprināts projekta iesniegums, ir arī Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja.

  (Grozīts ar MK 14.12.2021. noteikumiem Nr. 809)

  13. Valsts dibināta augstskola īsteno projektu, paredzot, ka tās aģentūra – koledža (ja attiecināms) – ir arī labuma guvējs no projektā īstenotām atbalstāmajām darbībām.

  14. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz un projektu īsteno individuāli vai sadarbībā ar citu augstākās izglītības institūciju vai zinātnisko institūciju, projekta iesniegumā pamatojot tās izvēli un norādot tās iesaisti atbalstāmo darbību īstenošanā.

  15. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumam pievieno sadarbības partnera apliecinājumu par gatavību piedalīties projekta īstenošanā. Pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas projekta iesniedzējs ar katru sadarbības partneri (ja attiecināms) slēdz sadarbības līgumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, tajā tostarp iekļaujot šādu informāciju:

  15.1. sadarbības mērķi, principi un pušu atbildība;

  15.2. sadarbības partnera īstenojamās darbības un to apjoms;

  15.3. projekta iesniegumā plānotās finanšu plūsmas nodrošināšanas kārtība;

  15.4. sankcijas, ja netiek izpildītas sadarbības līgumā minētās saistības.

  16. Projekta iesniedzējs sagatavo projekta iesniegumu atbilstoši projekta iesniegumu atlases nolikumā noteiktajām prasībām un elektroniski iesniedz to sadarbības iestādē, izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020. gadam. Papildus atlases nolikumā noteiktajām prasībām projekta iesniedzējs projekta iesniegumam pielikumā pievieno šādus dokumentus:

  16.1. darba programmu;

  16.2. mācību plānu;

  16.3. pedagogu izglītības attīstības plānu (ja attiecināms);

  16.4. pedagogu izglītības komunikācijas un publicitātes plānu (ja attiecināms);

  16.5. projekta iesnieguma un tā pielikumu tulkojumu angļu valodā atbilstoši atlases nolikumā noteiktajam.

  17. Projekta iesniedzējs pirmās atlases kārtas ietvaros iesniedz vienu projekta iesniegumu.

  (Grozīts ar MK 14.12.2021. noteikumiem Nr. 809)

  18. Viena projekta minimālais kopējais attiecināmais finansējuma apmērs ir 150 000 euro, maksimālais kopējais attiecināmais finansējuma apmērs ir 3 300 000 euro.

  19. Projekta iesniedzējs projekta ietvaros pieejamo kopējo attiecināmo finansējuma apmēru nosaka, izmantojot šādu formulu:
   

  F = S + I x ST + M, kur

  F – pieejamais kopējais attiecināmais finansējums;

  S – sākotnējais finansējums projekta iesniedzējam un augstskolas aģentūrai – koledžai (ja attiecināms) – katram 150 000 euro apmērā;

  I – finansējums, kas nepārsniedz 300 euro par vienu augstākās izglītības institūcijā STEM studiju programmā studējošo;

  ST – STEM studiju programmās studējošo skaits augstākās izglītības institūcijā, tai skaitā augstskolas aģentūrā – koledžā (ja attiecināms) – 2017./2018. akadēmiskajā gadā;

  M – mērķfinansējums 500 000 euro apmērā pedagogu izglītības pārvaldības uzlabošanas pasākumu īstenošanai (attiecināms tikai tām augstākās izglītības institūcijām, kas īsteno studiju programmas studiju virzienā "Izglītība, pedagoģija un sports").

  III. Pirmās atlases kārtas projektu atbalstāmās darbības un izmaksas

  (Nodaļas nosaukums MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 809 redakcijā)

  20. Pirmās atlases kārtas ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

  20.1. esošo studiju programmu satura pilnveide un salāgošana nozares attīstības vajadzībām;

  20.2. augstākās izglītības institūcijas organizatorisko un pārvaldības struktūru pilnveide;

  20.3. augstākās izglītības institūcijas kvalitātes vadības sistēmas pilnveide;

  20.4. e-risinājumu izstrāde, pilnveide un ieviešana;

  20.5. augstākās izglītības institūcijas vadības personāla kompetenču pilnveide;

  20.6. projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana;

  20.7. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

  (Grozīts ar MK 14.12.2021. noteikumiem Nr. 809)

  21. Šo noteikumu 20.1. apakšpunktā minētajai studiju programmu satura pilnveidei un salāgošanai nozares attīstības vajadzībām atbalstāmas šādas darbības:

  21.1. studiju virzienā ietverto studiju programmu struktūras analīze un priekšlikumu izstrāde studiju programmu pārstrukturizācijai un konsolidācijai;

  21.2. studiju virzienā ietverto studiju programmu satura analīze, atbilstības novērtējums nozares attīstības vajadzībām, tostarp nozarei nepieciešamajām profesionālajām kompetencēm, un priekšlikumu izstrāde studiju programmu satura pilnveidei;

  21.3. inovatīvu mācību metožu, studiju kursu un prakses izstrāde;

  21.4. starptautisku studiju programmu satura inovācijas konferenču organizēšana Latvijā;

  21.5. nozares cilvēkresursu attīstības vajadzību un prasmju izpēte un prognozēšana.

  22. Projekta iesniedzējam, kas īsteno pedagoģijas studiju programmas studiju virzienā "Izglītība, pedagoģija un sports", atbilstoši pedagogu izglītības attīstības plānam un papildus šo noteikumu 21. punktā minētajām darbībām atbalstāmas šādas darbības:

  22.1. izstrādāt izglītības un zinātnes nozares kvalifikāciju struktūras projektu un iesniegt to Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē;

  22.2. izstrādāt pedagogu profesijas standarta vai profesionālās kvalifikācijas prasību (ja profesijai nav nepieciešams izstrādāt profesijas standartu) projektu un iesniegt to Valsts izglītības satura centrā atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka profesijas standarta, profesionālās kvalifikācijas prasību un nozares kvalifikācijas struktūras izstrādes kārtību;

  22.3. piedalīties starptautiskos pedagogu profesionālajos sadarbības tīklos.

  23. Šo noteikumu 22.1. un 22.2. apakšpunktā noteikto atbalstāmo darbību īstenošanai projekta iesniedzējs nodrošina regulāru informācijas un datu apmaiņu ar visām augstākās izglītības institūcijām, kas īstenos pedagoģijas studiju programmas studiju virzienā "Izglītība, pedagoģija un sports", atbilstoši attiecīgās augstākās izglītības institūcijas pedagogu izglītības attīstības plānam, lai sekmētu vienotu principu un labās prakses piemērošanu, kā arī savstarpēji papildinošu darbību īstenošanu.

  24. Šo noteikumu 20.2. apakšpunktā minētajai augstākās izglītības institūcijas organizatoriskajai un pārvaldības struktūras pilnveidei atbalstāmas šādas darbības:

  24.1. augstākās izglītības institūcijas struktūrvienību un amatu funkciju, kā arī pārvaldības procesu ārējais audits un rekomendāciju ieviešana;

  24.2. augstākās izglītības institūcijas iekšējā finansēšanas modeļa pilnveide, tai skaitā:

  24.2.1. augstākās izglītības institūcijas atalgojuma un motivācijas sistēmas ārējais audits un uz individuālo sniegumu orientētas atalgojuma un motivācijas sistēmas ieviešana, tai skaitā akadēmiskā personāla akadēmiskās darbības pārejas atbalsta pasākumu izstrāde;

  24.2.2. augstākās izglītības institūcijas studiju vietu pakalpojumu izmaksu novērtēšana un izcenojuma noteikšana citiem augstākās izglītības institūcijas sniegtiem maksas pakalpojumiem;

  24.2.3. finanšu vadības un grāmatvedības politikas sākotnējais (ex-ante) vai noslēguma (ex-post) novērtējums.

  25. Šo noteikumu 20.3. apakšpunktā minētās augstākās izglītības institūcijas kvalitātes vadības sistēmas pilnveidei atbalstāmas šādas darbības:

  25.1. iekšējās kvalitātes vadības sistēmas pilnveide un snieguma orientācijas stiprināšana;

  25.2. iekšējās kvalitātes vadības pakalpojumu attīstība vai pilnveide;

  25.3. pārvaldības un kvalitātes vadības starptautisko analīzes rīku, tai skaitā studiju programmu kvalitātes monitoringam un akadēmiskā personāla pašnovērtējumam paredzēto rīku, abonēšana un izmantošana;

  25.4. akadēmiskā godīguma veidošana, tai skaitā akadēmiskā godīguma moduļa izstrāde un aprobācija.

  26. Šo noteikumu 20.4. apakšpunktā minētajai e-risinājumu izveidei, pilnveidei un ieviešanai atbalstāmas šādas darbības:

  26.1. augstākās izglītības institūcijas pārvaldības informācijas sistēmas izveide un pilnveide;

  26.2. e-koplietošanas risinājumu, e-mācību un digitalizācijas risinājumu, personālvadības e-risinājumu, studentu servisa e-risinājumu un studentu pašnovērtējuma e-risinājumu izstrāde vai pilnveide studiju efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanai, koplietošanas risinājumu attīstībai un pārvaldības struktūras stiprināšanai, tai skaitā tehniskā aprīkojuma iegāde attālināta studiju procesa nodrošināšanai;

  26.3. finanšu vadības un grāmatvedības programmatūras iegāde, izveide, funkcionalitātes paplašināšana vai savietošana un lietošanas instruktāža.

  (Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 435; grozījumi 26.2. apakšpunktā attiecībā uz attālināta studiju procesa nodrošināšanai paredzēta tehniskā aprīkojuma iegādes izmaksu iekļaušanu tiešajās attiecināmajās izmaksās piemērojami ar 12.03.2020., sk. 51. punktu)

  27. Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 24., 25. un 26. punktā minēto atbalstāmo darbību rezultātā pilnveidotajai augstākās izglītības institūcijas organizatoriskajai un pārvaldības struktūrai, kvalitātes vadības sistēmai un ieviestajiem e-risinājumiem nodrošina starptautisko salīdzinošo izvērtējumu.

  28. Šo noteikumu 20.5. apakšpunktā minētās augstākās izglītības institūcijas vadības personāla kompetenču pilnveidei atbalstāmas šādas darbības:

  28.1. savstarpējās mācīšanās pasākumi ar vadošajām ārvalstu augstākās izglītības institūcijām;

  28.2. atbilstoši augstākās izglītības institūcijas mācību plānam pielāgotas mācības augstākās izglītības institūcijas vadības personālam šādās jomās:

  28.2.1. izglītības satura inovācijas un salāgošana nozares attīstības vajadzībām;

  28.2.2. tiešsaistes mācību izstrāde un mācību satura digitalizācija;

  28.2.3. angļu valodas apguve;

  28.2.4. akadēmiskais godīgums;

  28.2.5. administratīvā efektivitāte, kvalitātes vadība un finanšu vadība.

  29. Pirmās atlases kārtas ietvaros ir šādi izmaksu veidi:

  29.1. tiešās attiecināmās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta darbību īstenošanu un nepieciešamas projekta rezultātu sasniegšanai, un šī saistība ir skaidri saprotama un pierādāma;

  29.2. netiešās attiecināmās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta rezultātu sasniegšanu, bet atbalsta un nodrošina atbilstošus apstākļus projekta darbību īstenošanai un projekta rezultātu sasniegšanai;

  29.3. neattiecināmās izmaksas, ko sedz finansējuma saņēmējs no saviem līdzekļiem.

  (Grozīts ar MK 14.12.2021. noteikumiem Nr. 809)

  30. Šo noteikumu 29.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:

  30.1. tiešās attiecināmās personāla izmaksas:

  30.1.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas, izņemot virsstundas, šo noteikumu 20.6. un 20.7. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

  30.1.2. projekta īstenošanas personāla (tai skaitā pārmaiņu aģentu, konsultantu, ekspertu un speciālistu, arī ārvalstu) atlīdzības izmaksas, izņemot virsstundas, šo noteikumu 21.1., 21.2., 21.3., 21.5., 22.1., 22.2., 24.1., 24.2.1., 25.1., 25.2., 25.4. un 26.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

  30.2. jaunradītu darba vietu aprīkojuma, biroja mēbeļu un tehnikas, datorprogrammu un licences iegādes vai īres izmaksas, tai skaitā aprīkojuma uzturēšanas un remonta izmaksas, ne vairāk kā 3000 euro vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā, ja projekta vadības vai īstenošanas personāls ir nodarbināts projektā vismaz 30 procentu apmērā no normālā darba laika uz darba līguma pamata. Ja projekta vadības vai īstenošanas personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, jaunradītas darba vietas aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas ir attiecināmas proporcionāli darba slodzes procentuālajam sadalījumam;

  30.3. iekšzemes komandējumu un darba braucienu izmaksas projekta vadības un īstenošanas personālam šo noteikumu 21.1., 21.2., 21.3., 21.4., 21.5., 22.1., 22.2., 28.2.1., 28.2.2., 28.2.3., 28.2.4. un 28.2.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai un šo noteikumu 28.2. apakšpunktā minētā augstākās izglītības institūcijas vadības personāla iekšzemes komandējumu izmaksas šo noteikumu 28.2.2., 28.2.3., 28.2.4. un 28.2.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, ja tās ir pamatotas un saistītas ar projekta īstenošanu;

  30.4. ārvalstu komandējumu izmaksas projekta īstenošanas personālam šo noteikumu 21.3., 22.3., 24.1., 24.2.1., 24.2.3., 25.1., 28.1., 28.2.1., 28.2.2., 28.2.4. un 28.2.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai un šo noteikumu 28.2. apakšpunktā minētā augstākās izglītības institūcijas vadības personāla ārvalstu komandējumu izmaksas šo noteikumu 28.1., 28.2.2., 28.2.3., 28.2.4. un 28.2.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, ja tās ir pamatotas un saistītas ar projekta īstenošanu;

  30.5. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļu noma, transporta pakalpojumu pirkšana, maksa par sabiedriskā transporta izmantošanu) šo noteikumu 21.1., 21.2., 21.3., 21.5., 22.1. un 22.2. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai;

  30.6. pakalpojumu un piegādes izmaksas, tai skaitā tulkošanas izmaksas, starptautiskā salīdzinošā izvērtējuma izmaksas un pārmaiņu aģentu, konsultantu, ekspertu un speciālistu, tai skaitā ārvalstu, izmaksas šo noteikumu 21., 24., 25., 26., 27. un 28. punktā minēto darbību īstenošanai;

  30.7. dalības maksa starptautiskajās studiju programmu satura inovācijas konferencēs projekta īstenošanas laikā šo noteikumu 21.1., 21.2., 21.3. un 21.5. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai;

  30.8. studiju virziena izmaiņu novērtēšanas izmaksas šo noteikumu 21.1. un 21.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai atbilstoši nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" sniegto maksas pakalpojumu cenrādim;

  30.9. ar konferenču, diskusiju, mācību un pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšanu un īstenošanu saistītās izmaksas, tai skaitā telpu īre, ja projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešams īrēt telpas ārpus finansējuma saņēmēja vai projekta īstenošanas sadarbības partnera juridiskās un faktiskās uzturēšanās adreses, izdales materiālu izmaksas un datortehnikas noma šo noteikumu 21.1., 21.2., 21.3., 21.4., 22.1., 22.2., 28.1., 28.2.1., 28.2.2., 28.2.3., 28.2.4. un 28.2.5. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai;

  30.10. pārvaldības un kvalitātes vadības starptautisko analīzes rīku licences un abonēšanas izmaksas šo noteikumu 25.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

  30.11. e-risinājumu izstrādes, pilnveides un ieviešanas izmaksas, tai skaitā esošo informācijas sistēmu integrēšanas un savienošanas izmaksas šo noteikumu 26.1., 26.2. un 26.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai un tehniskā aprīkojuma iegādes izmaksas šo noteikumu 26.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

  30.12. finanšu vadības un grāmatvedības programmatūras iegādes, izveides, funkcionalitātes paplašināšanas vai savietošanas un tās lietošanas instruktāžas izmaksas šo noteikumu 26.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

  30.13. mācību izmaksas šo noteikumu 28. punktā minēto darbību īstenošanai;

  30.14. dalības maksa starptautiskos pedagogu profesionālajos sadarbības tīklos šo noteikumu 22.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

  30.15. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana šo noteikumu 20.7. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai.

  (Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 435; grozījumi 30.11. apakšpunktā attiecībā uz attālināta studiju procesa nodrošināšanai paredzēta tehniskā aprīkojuma iegādes izmaksu iekļaušanu tiešajās attiecināmajās izmaksās piemērojami ar 12.03.2020., sk. 51. punktu)

  31. Plānojot šo noteikumu 30.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās personāla izmaksas, finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris (ja attiecināms) veic darba laika uzskaiti par projekta vadības un īstenošanas personāla projekta ietvaros veiktajām funkcijām un nostrādāto laiku un nodrošina, ka personālam, kas nodarbināts:

  31.1. pilnu darba laiku, nepilnu darba laiku vai daļlaiku ne mazāk kā 30 procentu apmērā no normālā darba laika, tiešajās attiecināmajās personāla izmaksās iekļauj darba algu, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no apliekamajām attiecināmajām izmaksām, normatīvajos aktos darba tiesību un atlīdzības jomā noteiktās piemaksas un sociālo garantiju izmaksas;

  31.2. daļlaiku mazāk nekā 30 procentu apmērā no normālā darba laika, atlīdzības izmaksas tiek veiktas saskaņā ar finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera (ja attiecināms) atalgojuma politikā noteikto stundas atlīdzības likmi, ņemot vērā projektā nostrādāto stundu skaitu. Tiešajās attiecināmajās personāla atlīdzības izmaksās iekļauj darbinieka darba algu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no apliekamajām attiecināmajām izmaksām, bet neiekļauj normatīvajos aktos noteiktās piemaksas un sociālo garantiju izmaksas.

  32. Šo noteikumu 29.2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 30.1. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām personāla izmaksām. Netiešo izmaksu vienoto likmi piemēro personāla izmaksām, kuras radušās uz darba līguma pamata.

  33. Finansējuma saņēmējs specifiskā atbalsta mērķa ietvaros īsteno projektu, kas nav saistīts ar saimnieciskās darbības veikšanu vai nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

  34. Pievienotās vērtības nodoklis uzskatāms par attiecināmām izmaksām, ja tas nav atgūstams atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

  35. Ja šo noteikumu 30.6. apakšpunktā minētais pakalpojuma sniedzējs ir fiziska persona un tā nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā pašnodarbināta persona, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

  36. Finansējuma saņēmējs izmaksas, kas, īstenojot projektu, pārsniedz šo noteikumu 18. un 19. punktā noteikto kopējo attiecināmo finansējumu, var iekļaut projekta kopējās izmaksās kā neattiecināmās izmaksas.

  37. Projekta īstenošanas gaitā radušos izmaksu sadārdzinājumu finansējuma saņēmējs sedz no saviem līdzekļiem.

  38. Pirmās atlases kārtas ietvaros finansējuma saņēmējam izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās:

  38.1. valsts koledžām – no dienas, kad noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu;

  38.2. pārējiem finansējuma saņēmējiem – no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

  (Grozīts ar MK 14.12.2021. noteikumiem Nr. 809)

  39. Sadarbības partneriem izmaksas ir attiecināmas pēc šo noteikumu 15. punktā minēto sadarbības līgumu noslēgšanas, bet ne agrāk kā no vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas dienas.

  40. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par sadarbības partnera pienākumu izpildi projekta īstenošanā un par sadarbības partneru īstenotajām funkcijām projektā, tai skaitā novēršot dubultā finansējuma risku un nodrošinot demarkāciju ar citiem līdzīgiem vai saistītiem projektiem.

  41. Finansējuma saņēmējs projekta ietvaros plānotajām atbalstāmajām darbībām nodrošina sinerģiju un papildinātību ar citām augstākās izglītības institūciju pārvaldības, iekšējās kvalitātes, e-risinājumu, augstākās izglītības institūciju personāla un studiju programmu satura pilnveidi veicinošām atbalsta programmām.

  IV. Pirmās atlases kārtas projektu īstenošanas nosacījumi

  (Nodaļas nosaukums MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 809 redakcijā)

  42. Sadarbības iestāde projektu iesniegumu atlasē nodrošina atbilstošu Eiropas Komisijas ekspertu datubāzē iekļautu ekspertu piesaisti, izmantojot šādus atlases kritērijus:

  42.1. ekspertam ir doktora zinātniskais grāds;

  42.2. ekspertam ir augstākās izglītības pārvaldības, līderības attīstības vai akadēmiskā godīguma institucionalizācijas praktiskā vai pētnieciskā pieredze pēdējo četru gadu laikā;

  42.3. ir vēlams, lai ekspertam būtu pieredze Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas vai citos līdzvērtīgos starptautiska līmeņa pētījumos augstākajā izglītībā.

  43. Finansējuma saņēmējs projektu īsteno saskaņā ar noslēgto vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 30. novembrim.

  44. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

  45. Ja projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējam ir paredzēts avanss, to var izmaksāt pa daļām. Viens avansa maksājums nepārsniedz 30 procentus no projektam piešķirtā Eiropas Sociālā fonda finansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma kopsummas. Finansējuma saņēmējiem, kam ir valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas statuss, kura projektu īsteno tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros, avansa un starpposma maksājumu kopsumma var būt 100 procenti no projektam piešķirtā Eiropas Sociālā fonda finansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma kopsummas. Finansējuma saņēmējiem, kas ir privātpersonu dibinātas augstākās izglītības institūcijas, avansa un starpposma maksājumu kopsumma var būt 90 procenti no projektā paredzētā Eiropas Sociālā fonda finansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma kopsummas.

  46. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

  46.1. nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (turpmāk – regula Nr. 1303/2013), XII pielikuma 2.2. apakšpunktā un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

  46.2. uzkrāj datus par horizontālā principa "Ilgtspējīga attīstība" horizontālo rādītāju – par ekoinovāciju, zaļo darba vietu vai zaļā publiskā iepirkuma piemērošanas aspektiem izglītoto personu skaits (ja attiecināms);

  46.3. uzkrāj datus par specifisko iznākuma rādītāju "projektu ietvaros izveidotas, funkcionējošas studiju virzienu padomes" (ja attiecināms).

  (Grozīts ar MK 14.12.2021. noteikumiem Nr. 809)

  47. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas noslēgumā Izglītības un zinātnes ministrijā iesniedz tā lēmējinstitūcijas apstiprinātu pašnovērtējuma ziņojumu par augstākās izglītības institūcijas attīstības stratēģijas ieviešanu šo noteikumu 5.2. apakšpunktā noteiktā rezultāta rādītāja novērtēšanai. Finansējuma saņēmējs pašnovērtējuma ziņojumu par augstākās izglītības institūcijas attīstības stratēģijas ieviešanu sagatavo atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajai pašnovērtējuma ziņojuma formai.

  48. Finansējuma saņēmējs ne retāk kā reizi trijos mēnešos savā tīmekļvietnē ievieto aktuālo informāciju par projekta īstenošanu.

  49. Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneri projekta īstenošanai nepieciešamo preču un pakalpojumu iegādi veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu konkursa procedūru. Atbalstāma ir vides prasību integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums).

  (Grozīts ar MK 14.12.2021. noteikumiem Nr. 809)

  50. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

  50.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu, tai skaitā projekta īstenošanā netiek ievēroti noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt šo noteikumu 3. punktā minētā specifiskā atbalsta mērķa sasniegšanu un šo noteikumu 5. punktā minēto uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

  50.2. citos gadījumos, ko nosaka vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu.

  IV.1 Otrās atlases kārtas projekta īstenošanas nosacījumi

  (Nodaļa MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 809 redakcijā)

  50.1 Projekta iesniedzējs otrajā atlases kārtā ir Izglītības un zinātnes ministrija, kas pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas kļūst par finansējuma saņēmēju.

  (MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 809 redakcijā)

  50.2 Otrajā atlases kārtā mērķa grupa ir šādas valsts dibinātas augstskolas:

  50.2 1. Latvijas Universitāte;

  50.2 2. Rīgas Tehniskā universitāte;

  50.23. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte;

  50.2 4. Rīgas Stradiņa universitāte;

  50.2 5. Daugavpils Universitāte;

  50.2 6. Liepājas Universitāte;

  50.2 7. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija;

  50.2 8. Vidzemes Augstskola;

  50.2 9. Ventspils Augstskola;

  50.2 10. (svītrots ar MK 28.11.2023. noteikumiem Nr. 684);

  50.2 11. Latvijas Mākslas akadēmija;

  50.2 12. Latvijas Kultūras akadēmija;

  50.2 13. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija;

  50.2 14. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija;

  50.2 15. Banku augstskola.

  (MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 809 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.11.2023. noteikumiem Nr. 684)

  50.3 Projekta iesniedzējs projekta iesniegumam pievieno šo noteikumu 50.2 punktā minēto augstskolu apliecinājumu par gatavību piedalīties projekta īstenošanā.

  (MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 809 redakcijā)

  50.4 Projekta iesniedzējs sagatavo projekta iesniegumu atbilstoši projekta iesniegumu otrās atlases kārtas nolikumā noteiktajām prasībām un elektroniski iesniedz to sadarbības iestādē, izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020. gadam.

  (MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 809 redakcijā)

  50.5 Finansējuma saņēmējs projektu īsteno saskaņā ar noslēgto vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

  (MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 809 redakcijā)

  50.6 Otrajā atlases kārtā atbalstāmas ir šādas darbības:

  50.6 1. valsts dibinātu augstskolu stratēģiskās specializācijas noteikšana;

  50.6 2. Ministru kabineta virzītu augstskolas padomes locekļu kandidātu atlase un kompetenču novērtēšana;

  50.6 3. valsts dibinātu augstskolu attīstības stratēģiju izstrāde un ieviešana;

  50.6 4. kompetences celšanas pasākumi valsts dibinātu augstskolu padomju locekļiem;

  50.6 5. stratēģiskā komunikācija un mērķauditorijas informēšana;

  50.6 6. projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana;

  50.6 7. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

  (MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 809 redakcijā)

  50.7 Otrajā atlases kārtā ir šādi izmaksu veidi:

  50.7 1. tiešās attiecināmās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta darbību īstenošanu un nepieciešamas projekta rezultātu sasniegšanai, un šī saistība ir skaidri saprotama un pierādāma;

  50.7 2. netiešās attiecināmās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta rezultātu sasniegšanu, bet atbalsta un nodrošina atbilstošus apstākļus projekta darbību īstenošanai un projekta rezultātu sasniegšanai.

  (MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 809 redakcijā)

  50.8 Šo noteikumu 50.7 1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:

  50.8 1. tiešās attiecināmās personāla izmaksas, kuras ietver projekta vadības personāla un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas;

  50.8 2. augstskolu padomju locekļu atlīdzības un administratīvo resursu izmaksas šo noteikumu 50.6 3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai atbilstoši vadošās iestādes saskaņotai vienas vienības izmaksu metodikai.

  (MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 809 redakcijā)

  50.9 Šo noteikumu 50.8 1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās personāla izmaksas saskaņā ar regulas Nr. 1303/2013 68.a panta 1. punktu projekta iesniegumā plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot izmaksu vienoto likmi sešu procentu apmērā no šo noteikumu 50.8 2. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām izmaksām.

  (MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 809 redakcijā)

  50.10 Šo noteikumu 50.7 2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas saskaņā ar regulas Nr. 1303/2013 68. panta "a" apakšpunktu projekta iesniegumā plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi piecu procentu apmērā no šo noteikumu 50.8 punktā minētajām tiešajām attiecināmajām izmaksām atbilstoši vadošās iestādes saskaņotai vienotās izmaksu likmes metodikai.

  (MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 809 redakcijā)

  50.11 Finansējuma saņēmējam izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās no 2021. gada 1. oktobra.

  (MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 809 redakcijā)

  50.12 Finansējuma saņēmējs otrajā atlases kārtā ievēro šādu laika grafiku projekta pasākumu īstenošanai:

  50.12 1. līdz 2022. gada 31. janvārim šo noteikumu 50.2 punktā minētajās augstskolās ir izveidotas padomes;

  50.12 2. līdz 2022. gada 30. aprīlim šo noteikumu 50.2 punktā minētajām augstskolām Ministru kabinetā ir apstiprinātas augstskolu stratēģiskās specializācijas;

  50.12 3. līdz 2022. gada 31. decembrim šo noteikumu 50.2 punktā minētajās augstskolās padomes ir apstiprinājušas augstskolu attīstības stratēģijas;

  50.12 4. līdz 2023. gada 31. decembrim šo noteikumu 50.2 punktā minētajās augstskolās padomes ir saskaņojušas augstskolu attīstības stratēģijas ar Izglītības un zinātnes ministriju.

  (MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 809 redakcijā)

  50.13 Uz otrās atlases kārtas finansējuma saņēmēju ir attiecināmi arī šo noteikumu 33., 34., 35., 37., 44. punkta, 46.1. apakšpunkta, kā arī 48., 49. un 50. punkta nosacījumi.

  (MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 809 redakcijā)

  V. Noslēguma jautājums

  (Nodaļa MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 435 redakcijā)

  51. Grozījumi šo noteikumu 26.2. un 30.11. apakšpunktā attiecībā uz attālināta studiju procesa nodrošināšanai paredzēta tehniskā aprīkojuma iegādes izmaksu iekļaušanu tiešajās attiecināmajās izmaksās piemērojami ar 2020. gada 12. martu.

  (MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 435 redakcijā)

  Ministru prezidents,
  veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

  Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.