(9) Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:09
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 25

  Rīgā 2018. gada 9. janvārī (prot. Nr. 2 22. §)
  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi
  Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
  un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas
  perioda vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu
  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka:

  1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" (turpmāk – specifiskais atbalsts) pirmo, otro un trešo projektu iesniegumu atlases kārtu;

  1.2. specifiskā atbalsta mērķi;

  1.3. specifiskā atbalsta pirmajai, otrajai un trešajai projektu iesniegumu atlases kārtai (turpmāk – atlases kārta) pieejamo finansējumu;

  1.4. prasības Eiropas Sociālā fonda projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam un projekta sadarbības partnerim;

  1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

  1.6. vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumus;

  1.7. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību.

  (Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 437)

  2. Noteikumos lietoti šādi termini:

  2.1. ārvalstu akadēmiskais personāls – personas, kas iepriekšējo piecu gadu laikā bija nodarbinātas akadēmiskā amatā kādā no akreditētām ārvalsts augstskolām;

  2.2. augstākās izglītības institūcija – valsts vai privātpersonas dibināta un noteiktā kārtībā Latvijas Republikā reģistrēta un akreditēta augstskola vai koledža;

  2.3. augstākās izglītības institūcijas akadēmiskais personāls – attiecīgās augstākās izglītības institūcijā akadēmiskajos amatos ievēlētie darbinieki;

  2.4. augstākās izglītības institūcijas attīstības stratēģija – institūcijas vidēja termiņa stratēģija, kas ietver vismaz studiju satura, institūcijas pārvaldības, personāla, infrastruktūras, starptautiskās sadarbības un pētniecības attīstības mērķus, virzienus un prognozes. Valsts dibinātas augstākās izglītības institūcijas stratēģijai projekta pieteikuma iesniegšanas brīdī ir jābūt saskaņotai ar Izglītības un zinātnes ministriju;

  2.5. augstākās izglītības institūcijas cilvēkresursu attīstības plāns – augstākās izglītības institūcijas attīstības stratēģijas daļa, kurā iekļauti mērķi, veicamie uzdevumi un sasniedzamie rezultāti cilvēkresursu vadības procesos;

  2.6. augstākās izglītības institūcijas akadēmiskā personāla attīstības pasākumu plāns – augstākās izglītības institūcijas apstiprināts akadēmiskā personāla attīstības un piesaistes pasākumu plāns, kas ietver:

  2.6.1. vispārēju pasākumu aprakstu, mērķi un sasniedzamos rezultātus;

  2.6.2. pasākumos iesaistāmās mērķa grupas raksturojumu un indikatīvo apjomu;

  2.6.3. mācību plānu akadēmiskā personāla kompetenču pilnveidei;

  2.6.4. akadēmiskā personāla stažēšanās pasākumu virzienus un potenciālo stažēšanās pasākumu vietu raksturojumu un atlases principus;

  2.6.5. piesaistāmā ārvalstu personāla darba jomas, kompetences un studiju programmas, kuru īstenošanai tos plānots piesaistīt, kā arī iesaistes un ilgtermiņa sadarbības nosacījumus;

  2.6.6. pieteikšanās un atlases kārtību un kritērijus dalībai attīstības pasākumos;

  2.6.7. rezultātu sasniegšanai paredzēto kvalitātes vadības un uzraudzības pasākumu aprakstus;

  2.7. doktoranti – doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti;

  2.8. Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvā padome – Izglītības un zinātnes ministrijas izveidota padome, kuras sastāvā ir iekļauti Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Nacionālā kultūras centra, Latvijas Studentu apvienības, nodibinājuma "Iespējamā misija" pārstāvji, kā arī darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1. pasākuma "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana" ietvaros īstenotā Valsts izglītības satura centra projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" un nozares eksperti. Padomes darbību nosaka Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāts un apstiprināts nolikums;

  2.9. pedagogu izglītības attīstības plāns – pasākumu kopums atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas izveidotās darba grupas priekšlikumiem konceptuāli jaunas skolotāju izglītības sistēmas izveidošanai, lai nodrošinātu kompetencēs balstītas izglītības prasībām atbilstošu pedagogu izglītību. Pedagogu izglītības attīstības plānu izstrādā projekta iesniedzējs, kas īsteno jebkura līmeņa augstākās izglītības studiju programmas studiju virzienā "Izglītība, pedagoģija un sports", un saskaņo to ar Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvo padomi. Plānā iekļauj pasākumus augstākās izglītības institūcijas pedagoģijas studiju programmu izstrādei, aprobācijai un akreditācijai un pedagogu izglītības pārvaldības pilnveidei, kā arī nosaka pasākumu īstenošanas kārtību un atbildīgās personas;

  2.10. doktora studiju programmas attīstības plāns – plāns jaunā doktorantūras modeļa ieviešanai, kas ietver šādus aspektus:

  2.10.1. pētniecības vides nodrošināšanas pasākumi;

  2.10.2. doktorantūras studiju programmas un doktorantūras skolu atbilstība Eiropas paraugpraksei un starptautiskajiem standartiem;

  2.10.3. doktorantūras skolu izveide, to funkcijas un darbības modeļi;

  2.10.4. doktora studiju programmu kvalitātes iekšējās novērtēšanas kārtība;

  2.10.5. kvalifikācijas pilnveides pasākumi doktora studiju programmu docētājiem un promocijas darba vadītājiem, recenzentu atlase;

  2.10.6. akadēmiskās ētikas procesu ieviešana;

  2.10.7. reflektantu atlases procedūra doktorantūras studiju programmās, pētniecības vietu un atalgojuma nodrošināšana doktorantūras studiju procesa laikā;

  2.10.8. doktorantu karjeras attīstība;

  2.10.9. iesaiste pēcdoktorantūras pasākumos;

  2.10.10. sadarbības nosacījumi ar citām Latvijas un ārvalstu zinātniskajām institūcijām, citām augstākās izglītības iestādēm;

  2.10.11. iesaiste doktora studiju programmas kvalitātes kodeksa izstrādē;

  2.11. projekta sadarbības partneris – zinātniskā institūcija, cita augstākās izglītības institūcija vai komersants, kas sadarbībā ar projekta iesniedzēju īsteno doktora līmeņa studijas;

  2.12. projekta iesniedzēja sadarbības kārtība ar projekta sadarbības partneriem – kārtība, kurā iekļauj informāciju saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, atrunā savstarpējo norēķinu veikšanas kārtību un sadarbības starp projekta iesniedzēja centralizēto struktūrvienību, kas organizē doktora līmeņa studijas, zinātnisko institūciju un citu augstākās izglītības institūciju vai komersantu kārtību;

  2.13. darbība, kurai nav saimnieciska rakstura, – augstākās izglītības institūcijas darbība, kura neietilpst Līguma par Eiropas Savienības darbību (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2010. gada 30. marts, Nr. C 83/47) 107. panta 1. punktā noteiktajā darbības jomā. Saimnieciska rakstura nav tai skaitā šādām augstākās izglītības institūcijas darbībām:

  2.13.1. neatkarīga pētniecība un izstrāde, lai gūtu vairāk zināšanu un labāku izpratni, un šo pētniecības rezultātu izplatīšana bez ekskluzivitātes un diskriminēšanas, tai skaitā izmantojot mācīšanu, brīvas piekļuves datubāzes, atklātas publikācijas vai atklātā pirmkoda programmatūru;

  2.13.2. zināšanu un tehnoloģiju pārneses darbības, ja:

  2.13.2.1. zināšanu un tehnoloģiju pārneses darbības veic augstākās izglītības institūcija, augstākās izglītības institūcijas nodaļa vai augstākās izglītības institūcijas meitas sabiedrība (tāda komercsabiedrība, kurā mātes sabiedrības līdzdalības daļa pārsniedz 50 procentu vai kurā mātes sabiedrībai ir balsu vairākums), atklātā konkursā slēdzot līgumus par noteiktiem pakalpojumiem;

  2.13.2.2. visa peļņa no šādas darbības tiek atkal ieguldīta augstākās izglītības institūcijas pamatdarbībā, kas nav saistīta ar saimniecisko darbību.

  (Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 437)

  3. Specifiskā atbalsta mērķis ir stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās.

  4. Specifiskā atbalsta mērķa grupa ir akadēmiskais personāls, doktoranti un ārvalstu akadēmiskais personāls.

  5. Specifiskā atbalsta ietvaros līdz 2023. gada 31. decembrim ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

  5.1. iznākuma rādītāji:

  5.1.1. doktorantu skaits, kas saņēmuši Eiropas Sociālā fonda atbalstu darbam augstākās izglītības institūcijā, – 613, tai skaitā pirmās atlases kārtas ietvaros – 232, otrās atlases kārtas ietvaros – 40 un trešās atlases kārtas ietvaros – 341;

  5.1.2. ārvalstu pasniedzēju skaits, kas saņēmuši Eiropas Sociālā fonda atbalstu darbam augstākās izglītības institūcijā Latvijā, – 295, tai skaitā pirmās atlases kārtas ietvaros – 225, otrās atlases kārtas ietvaros – 40 un trešās atlases kārtas ietvaros – 30, tai skaitā līdz 2018. gada 31. decembrim – 50, no kuriem pirmās atlases kārtas ietvaros – 42 un otrās atlases kārtas ietvaros – 8;

  5.1.3. akadēmiskā personāla skaits, kas saņēmuši Eiropas Sociālā fonda atbalstu profesionālās kompetences pilnveidei, – 1 739, tai skaitā pirmās atlases kārtas ietvaros – 1 513 un otrās atlases kārtas ietvaros – 226;

  5.2. rezultāta rādītāji:

  5.2.1. atbalstu saņēmušo doktorantu skaits, kas ieguvuši doktora grādu un sešu mēnešu laikā pēc grāda iegūšanas strādā par akadēmisko personālu augstākās izglītības institūcijā, – 378, tai skaitā pirmās atlases kārtas ietvaros – 218, otrās atlases kārtas ietvaros – 39 un trešās atlases kārtas ietvaros – 121;

  5.2.2. atbalstu saņēmušo ārvalstu pasniedzēju skaits, kas sešu mēnešu laikā pēc atbalsta beigām turpina akadēmisko darbu Latvijas augstākās izglītības institūcijā, – 110, tai skaitā pirmās atlases kārtas ietvaros – 96 un otrās atlases kārtas ietvaros – 14;

  5.2.3. akadēmiskā personāla skaits, kas pilnveidojuši kompetenci, – 1 719, tai skaitā pirmās atlases kārtas ietvaros – 1 502 un otrās atlases kārtas ietvaros – 217;

  5.3. finanšu rādītājs – līdz 2018. gada 31. decembrim sertificēti izdevumi 700 000 euro apmērā.

  (Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 437)

  6. Specifiskā atbalsta ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Izglītības un zinātnes ministrija.

  7. Specifiskā atbalsta pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 31 999 137 euro, ko veido Eiropas Sociālā fonda finansējums 27 199 264 euro apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 4 799 873 euro apmērā.

  (MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 336 redakcijā)

  8. (Svītrots ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 437)

  9. Specifiskā atbalsta ietvaros īsteno projektu, kas nav saistīts ar saimnieciskās darbības veikšanu vai nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, un tā maksimālā publiskā finansējuma intensitāte ir 100 procenti, ko veido:

  9.1. valsts budžeta atbalsta intensitāte – 15 procenti;

  9.2. Eiropas Sociālā fonda atbalsta intensitāte – 85 procenti.

  10. Šo noteikumu 12., 22. un 31. punktā minētais atlases kārtas projekta iesniedzējs, kas pēc vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas ir arī Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs (turpmāk – finansējuma saņēmējs), sagatavo projekta iesniegumu un projekta iesniegumu atlases kārtas nolikumā noteiktajā termiņā elektroniski iesniedz sadarbības iestādē, izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020. gadam.

  II. Pirmās atlases kārtas projektu īstenošanas nosacījumi

  11. Pirmo atlases kārtu īsteno atklātas projektu iesniegumu atlases veidā.

  12. Projektu iesniedzēji pirmajā atlases kārtā ir augstākās izglītības institūcijas (izņemot valsts dibinātas augstskolas aģentūru – koledžu), kas pēc tam, kad ir noslēgta vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu ar sadarbības iestādi un apstiprināts projekta iesniegums, kļūst par Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēju.

  13. Pirmajā atlases kārtā katrs projekta iesniedzējs iesniedz vienu vai vairākus projektu iesniegumus, ievērojot, ka vienā projekta iesniegumā iekļauj visas šo noteikumu 17.1., 17.2. un 17.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības attiecībā uz vienu studiju virzienu vai, ja projekta iesniegums aptver vairākus studiju virzienus, visas šo noteikumu 17.1., 17.2. un 17.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības tiek paredzētas katrā no projekta iesniegumā iekļautajiem studiju virzieniem. Pirmajā atlases kārtā netiek iekļautas darbības attiecībā uz studiju virzienu "Izglītība, pedagoģija un sports" šo noteikumu 22. punktā minētajiem projektu iesniedzējiem.

  14. Valsts dibināta augstskola īsteno projektu, paredzot, ka tās aģentūra – koledža (ja attiecināms) – ir arī labuma guvējs no projektā īstenotām atbalstāmajām darbībām.

  15. Pirmajai atlases kārtai kopējais attiecināmais finansējums ir 16 893 320 euro, ko veido Eiropas Sociālā fonda finansējums 14 359 322 euro apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 2 533 998 euro apmērā.

  (MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 336 redakcijā)

  16. Projekta iesniedzējs sagatavo un iesniedz sadarbības iestādē projekta iesniegumu atbilstoši projektu iesniegumu pirmās atlases kārtas nolikumā noteiktajām prasībām un pielikumā pievieno augstākās izglītības institūcijas attīstības stratēģiju, kas ietver augstākās izglītības institūcijas cilvēkresursu attīstības plānu.

  17. Pirmajā atlases kārtā atbalstāmas ir šādas darbības:

  17.1. doktorantu iesaiste akadēmiskajā darbā augstākās izglītības institūcijā vismaz 12 mēnešus, paredzot nodarbinātību atbilstoši vēlēta akadēmiskā personāla nodarbinātības nosacījumiem un nepārsniedzot 50 procentus no pilnas pedagoga darba slodzes;

  17.2. ārvalstu akadēmiskā personāla nodarbinātība kā mācībspēkiem augstākās izglītības institūcijā Latvijā vismaz sešus mēnešus un latviešu valodas mācības, ja nepieciešams;

  17.3. akadēmiskā personāla kompetences pilnveide, kas ietver:

  17.3.1. stažēšanos pie komersanta vismaz 100 stundas atbilstoši apstiprinātajam akadēmiskā personāla attīstības pasākumu plānam;

  17.3.2. profesionālās angļu valodas mācības, ja nepieciešams;

  17.3.3. specializētas mācības, kas attīsta akadēmiskā personāla līderību, sadarbības kompetenci ar industriju un mūsdienīgu izpratni par digitālā laikmeta izaicinājumiem;

  17.4. projekta vadība un projekta īstenošanas nodrošināšana;

  17.5. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

  (Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 437)

  18. Pirmajā atlases kārtā ir šādas izmaksu pozīcijas:

  18.1. projekta tiešās attiecināmās izmaksas šo noteikumu 17. punktā minēto darbību īstenošanai:

  18.1.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas (izņemot virsstundas) šo noteikumu 17.4. un 17.5. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai;

  18.1.2. projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas (izņemot virsstundas) šo noteikumu 17.1., 17.2. un 17.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

  18.1.3. jaunradītu darba vietu aprīkojuma, biroja mēbeļu un tehnikas, datorprogrammu un licences iegādes vai īres izmaksas, tai skaitā aprīkojuma uzturēšanas un remonta izmaksas, ne vairāk kā 3 000 euro vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā, ja projekta vadības vai īstenošanas personāls ir nodarbināts projektā vismaz 30 procentu apmērā no normālā darba laika uz darba līguma pamata. Ja projekta vadības vai īstenošanas personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, jaunradītas darba vietas aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas ir attiecināmas proporcionāli darba slodzes procentuālajam sadalījumam;

  18.1.4. iekšzemes komandējumu un darba braucienu izmaksas projekta vadības un īstenošanas personālam atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, ja tās ir pamatotas un saistītas ar projekta īstenošanu;

  18.1.5. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļu noma, transporta pakalpojumu pirkšana, maksa par sabiedriskā transporta izmantošanu) projekta vadības un īstenošanas personālam šo noteikumu 17. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

  18.1.6. pakalpojumu izmaksas, tai skaitā projekta vadības personāla izmaksas šo noteikumu 17.4. un 17.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

  18.1.7. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana šo noteikumu 17.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

  18.1.8. atlīdzība doktorantam par akadēmiskā darba veikšanu augstākās izglītības institūcijā, ievērojot šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minēto nodarbinātības apjoma ierobežojumu. Attiecināmais atlīdzības apmērs tiek noteikts, ievērojot, ka atlīdzība par pilnu darba slodzi nepārsniedz 2 000 euro mēnesī;

  18.1.9. atlīdzība ārvalstu akadēmiskajam personālam par darbu augstākās izglītības institūcijā Latvijā, projekta ietvaros nepārsniedzot 4000 euro mēnesī (ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas);

  18.1.10. latviešu valodas apguves izmaksas ārvalstu akadēmiskajam personālam, nepārsniedzot 1 350 euro vienai personai;

  18.1.11. akadēmiskā personāla kompetences pilnveides pasākumu izmaksas:

  18.1.11.1. atlīdzības izmaksas, tai skaitā darba alga, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no apliekamajām attiecināmajām izmaksām, normatīvajos aktos darba tiesību un atlīdzības jomā noteiktās piemaksas un sociālo garantiju izmaksas komersanta personālam par akadēmiskā personāla stažēšanās nodrošināšanu pie komersanta atbilstoši augstākās izglītības iestādes un uzņemošā komersanta apstiprinātajam individuālajam akadēmiskā personāla stažēšanās plānam, nepārsniedzot kopējo vienas stundas atlīdzības izmaksu apmēru komersantam par stažēšanās plāna izpildi – 12 euro stundā un kopējo atlīdzības izmaksu apmēru par stažēšanās plāna izpildi – 2 400 euro;

  18.1.11.2. finansējums transporta izdevumu segšanai šo noteikumu 17.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai akadēmiskajam personālam atbilstoši stažēšanās ilgumam un vietai – transporta izdevumu segšanai braucieniem no faktiskās dzīvesvietas vai darbavietas uz stažēšanās vietu un atpakaļ un civiltiesiskās apdrošināšanas izdevumu kompensācija, nepārsniedzot finansējuma apjomu vienai personai 100 euro mēnesī;

  18.1.12. profesionālās angļu valodas apguves izmaksas akadēmiskajam personālam, nepārsniedzot 1 350 euro vienai personai visā projekta īstenošanas laikā;

  18.1.13. šo noteikumu 17.3.3. apakšpunktā minēto specializēto mācību izmaksas, nepārsniedzot 23 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

  18.2. projekta netiešās attiecināmās izmaksas šo noteikumu 17. punktā minēto darbību veikšanai. Tās plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 18.1.1. un 18.1.2. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām personāla izmaksām. Netiešo izmaksu vienoto likmi piemēro personāla izmaksām, kuras radušās uz darba līguma pamata;

  18.3. neattiecināmās izmaksas.

  (Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 437)

  19. Ja projekta attiecināmo izmaksu kopsumma pārsniedz 100 000 euro, tad par katriem 100 000 euro projekta ietvaros finansējuma saņēmējs paredz iesaistīt ne mazāk kā vienu doktorantu, ne mazāk kā vienu ārvalsts akadēmiskā personāla pārstāvi darbam augstākās izglītības institūcijā un ne mazāk kā divus akadēmiskā personāla pārstāvjus, kas iesaistās stažēšanās pasākumos uzņēmumos.

  (Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 437)

  20. Pirmās atlases kārtas ietvaros projekta maksimālo attiecināmo izmaksu kopsummu nosaka pēc projektā paredzēto studiju virzienu skaita, ievērojot, ka projekta kopējais attiecināmais finansējums vienam studiju virzienam šo noteikumu 17. punktā minētajām atbalstāmajām darbībām nepārsniedz 415 000 euro.

  III. Otrās atlases kārtas projektu īstenošanas nosacījumi

  21. Otro atlases kārtu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

  22. Projektu iesniedzēji otrajā atlases kārtā ir:

  22.1. Daugavpils Universitāte;

  22.2. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija;

  22.3. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija;

  22.4. Latvijas Universitāte;

  22.5. Liepājas Universitāte;

  22.6. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija.

  23. Otrajā atlases kārtā katrs šo noteikumu 22. punktā minētais projekta iesniedzējs iesniedz vienu projekta iesniegumu, kurā iekļauj visas šo noteikumu 27. punktā minētās atbalstāmās darbības studiju virzienā "Izglītība, pedagoģija un sports".

  24. Otrajai atlases kārtai kopējais attiecināmais finansējums ir 3 193 845 euro, ko veido Eiropas Sociālā fonda finansējums 2 714 766 euro apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 479 079 euro apmērā.

  (MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 336 redakcijā)

  25. Otrās atlases kārtas ietvaros katram projekta iesniedzējam pieejamais maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs, lai slēgtu vienošanos par projekta īstenošanu, nepārsniedz:

  25.1. Daugavpils Universitātei – 480 453 euro;

  25.2. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai – 311 714 euro;

  25.3. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai – 547 187 euro;

  25.4. Latvijas Universitātei – 1 099 801 euro;

  25.5. Liepājas Universitātei – 430 411 euro;

  25.6. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai – 324 278 euro.

  (MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 437 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.07.2022. noteikumiem Nr. 429; MK 27.06.2023. noteikumiem Nr. 336)

  26. Projekta iesniedzējs sagatavo un iesniedz sadarbības iestādē projekta iesniegumu atbilstoši projektu iesniegumu otrās atlases kārtas nolikumā noteiktajām prasībām un pielikumā pievieno augstākās izglītības institūcijas attīstības stratēģiju, kas ietver augstākās izglītības institūcijas cilvēkresursu attīstības plānu un pedagogu izglītības attīstības plānu.

  27. Otrajā atlases kārtā atbalstāmas ir šādas darbības:

  27.1. doktorantu iesaiste akadēmiskajā darbā augstākās izglītības institūcijā studiju virzienā "Izglītība, pedagoģija un sports" vismaz 12 mēnešus, paredzot nodarbinātību atbilstoši vēlēta akadēmiskā personāla nodarbinātības nosacījumiem un nepārsniedzot 50 procentus no pilnas pedagoga darba slodzes;

  27.2. ārvalstu akadēmiskā personāla nodarbinātība kā mācībspēkiem augstākās izglītības institūcijā Latvijā studiju virzienā "Izglītība, pedagoģija un sports" vismaz sešus mēnešus un latviešu valodas mācības, ja nepieciešamas;

  27.3. studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" akadēmiskā personāla kompetences pilnveides pasākumi, kas ietver:

  27.3.1. stažēšanos izglītības iestādē vismaz 100 stundas atbilstoši apstiprinātajam akadēmiskā personāla attīstības pasākumu plānam;

  27.3.2. profesionālās angļu valodas mācības, ja nepieciešams;

  27.3.3. specializētas mācības, kas attīsta akadēmiskā personāla līderību, sadarbības kompetenci ar industriju un mūsdienīgu izpratni par digitālā laikmeta izaicinājumiem;

  27.4. projekta vadība un projekta īstenošanas nodrošināšana;

  27.5. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

  (Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 437)

  28. Otrajā atlases kārtā ir šādas izmaksu pozīcijas:

  28.1. projekta tiešās attiecināmās izmaksas šo noteikumu 27. punktā minēto darbību īstenošanai:

  28.1.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas (izņemot virsstundas) šo noteikumu 27.4. un 27.5. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai;

  28.1.2. projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas (izņemot virsstundas) šo noteikumu 27.1., 27.2. un 27.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

  28.1.3. jaunradītu darba vietu aprīkojuma, biroja mēbeļu un tehnikas, datorprogrammu un licences iegādes vai īres izmaksas, tai skaitā aprīkojuma uzturēšanas un remonta izmaksas, ne vairāk kā 3 000 euro vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā, ja projekta vadības vai īstenošanas personāls ir nodarbināts projektā vismaz 30 procentu apmērā no normālā darba laika uz darba līguma pamata. Ja projekta vadības vai īstenošanas personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, jaunradītas darba vietas aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas ir attiecināmas proporcionāli darba slodzes procentuālajam sadalījumam;

  28.1.4. iekšzemes komandējumu un darba braucienu izmaksas projekta vadības un īstenošanas personālam atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, ja tās ir pamatotas un saistītas ar projekta īstenošanu;

  28.1.5. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļu noma, transporta pakalpojumu pirkšana, maksa par sabiedriskā transporta izmantošanu) projekta vadības un īstenošanas personālam šo noteikumu 27. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

  28.1.6. pakalpojuma izmaksas, tai skaitā projekta vadības personāla izmaksas, šo noteikumu 27.4. un 27.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

  28.1.7. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana šo noteikumu 27.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

  28.1.8. atlīdzība doktorantam par akadēmiskā darba veikšanu augstākās izglītības institūcijā, ievērojot šo noteikumu 27.1. apakšpunktā minēto nodarbinātības apjoma ierobežojumu. Attiecināmās atlīdzības izmaksu apmērs tiek noteikts, ievērojot to, ka atlīdzība par pilnu darba slodzi nepārsniedz 2 000 euro mēnesī;

  28.1.9. atlīdzība ārvalstu akadēmiskajam personālam par darbu augstākās izglītības institūcijā Latvijā, projekta ietvaros nepārsniedzot 4000 euro mēnesī (ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas);

  28.1.10. latviešu valodas apguves izmaksas ārvalstu akadēmiskajam personālam, nepārsniedzot 1 350 euro vienai personai;

  28.1.11. akadēmiskā personāla kompetences pilnveides pasākumu izmaksas:

  28.1.11.1. atlīdzības izmaksas, tai skaitā darba alga, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no apliekamajām attiecināmajām izmaksām, normatīvajos aktos darba tiesību un atlīdzības jomā noteiktās piemaksas un sociālo garantiju izmaksas komersanta personālam par akadēmiskā personāla stažēšanās nodrošināšanu pie komersanta atbilstoši augstākās izglītības iestādes un uzņemošā komersanta apstiprinātajam individuālajam akadēmiskā personāla stažēšanās plānam, nepārsniedzot kopējo vienas stundas atlīdzības izmaksu apmēru komersantam par stažēšanās plāna izpildi – 12 euro stundā un kopējo atlīdzības izmaksu apmēru par stažēšanās plāna izpildi – 2 400 euro;

  28.1.11.2. finansējums transporta izdevumu segšanai šo noteikumu 27.3.  apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai akadēmiskajam personālam atbilstoši stažēšanās ilgumam un vietai – transporta izdevumu segšanai braucieniem no faktiskās dzīvesvietas vai darbavietas uz stažēšanās vietu un atpakaļ un civiltiesiskās apdrošināšanas izdevumu kompensācija, nepārsniedzot finansējuma apjomu vienai personai 100 euro mēnesī;

  28.1.12. profesionālās angļu valodas apguves izmaksas akadēmiskajam personālam, nepārsniedzot 1 350 euro vienai personai visā projekta īstenošanas laikā;

  28.1.13. šo noteikumu 27.3.3. apakšpunktā minēto specializēto mācību izmaksas, nepārsniedzot 23 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

  28.2. projekta netiešās attiecināmās izmaksas šo noteikumu 27. punktā minēto darbību veikšanai. Tās plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 28.1.1. un 28.1.2. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām personāla izmaksām. Netiešo izmaksu vienoto likmi piemēro personāla izmaksām, kuras radušās uz darba līguma pamata;

  28.3. neattiecināmās izmaksas.

  (Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 437)

  29. Ja projekta attiecināmo izmaksu kopsumma pārsniedz 100 000 euro, tad par katriem 100 000 euro projekta ietvaros finansējuma saņēmējs paredz iesaistīt ne mazāk kā vienu doktorantu, ne mazāk kā vienu ārvalsts akadēmiskā personāla pārstāvi darbam augstākās izglītības institūcijā un ne mazāk kā divus akadēmiskā personāla pārstāvjus, kas iesaistās stažēšanās pasākumos izglītības iestādēs.

  (Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 437)

  IV. Trešās atlases kārtas projektu īstenošanas nosacījumi

  30. Trešo atlases kārtu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

  (MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 437 redakcijā)

  31. Projektu iesniedzēji trešajā atlases kārtā ir:

  31.1. Daugavpils Universitāte;

  31.2. Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju;

  31.3. Latvijas Lauksaimniecības universitāte;

  31.4. Latvijas Universitāte;

  31.5. Liepājas Universitāte;

  31.6. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija sadarbībā ar Ventspils Augstskolu un Vidzemes Augstskolu;

  31.7. Rīgas Stradiņa universitāte sadarbībā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju;

  31.8. Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Banku augstskolu.

  (MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 437 redakcijā)

  32. Trešajā atlases kārtā katrs projekta iesniedzējs iesniedz vienu projekta iesniegumu, iekļaujot šo noteikumu 37.1. un 37.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības, tai skaitā šo noteikumu 37.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību paredz katrā no projekta iesniegumā iekļautajām zinātņu nozarēm, kurās projekta iesniedzējs īsteno doktora studiju programmas.

  (MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 437 redakcijā)

  33. Trešās atlases kārtas ietvaros finansē projektus, kuru darbībām nav saimnieciska rakstura.

  (MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 437 redakcijā)

  34. Trešajai atlases kārtai pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 11 911 972 euro, ko veido Eiropas Sociālā fonda finansējums 10 125 176 euro apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 1 786 796 euro apmērā.

  (MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 336 redakcijā)

  35. Trešās atlases kārtas ietvaros katram projekta iesniedzējam pieejamais maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs, lai slēgtu vienošanos par projektu īstenošanu, nepārsniedz:

  35.1. Daugavpils Universitātei – 704 691 euro;

  35.2. Latvijas Kultūras akadēmijai sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju – 434 410 euro;

  35.3. Latvijas Lauksaimniecības universitātei – 1 032 439 euro;

  35.4. Latvijas Universitātei – 4 208 666 euro;

  35.5. Liepājas Universitātei – 214 960 euro;

  35.6. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai sadarbībā ar Ventspils Augstskolu un Vidzemes Augstskolu – 408 852 euro;

  35.7. Rīgas Stradiņa universitātei sadarbībā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju – 959 160 euro;

  35.8. Rīgas Tehniskajai universitātei sadarbībā ar Banku augstskolu – 3 948 793 euro.

  (MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 437 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.07.2022. noteikumiem Nr. 429; MK 27.06.2023. noteikumiem Nr. 336)

  35.1 Trešajā atlases kārtā līdz 2023. gada 31. decembrim ir sasniedzami šādi iznākuma un rezultātu rādītāji:

  35.1 1. doktorantu skaits, kas saņēmuši Eiropas Sociālā fonda atbalstu darbam augstākās izglītības institūcijā:

  35.1 1.1. Daugavpils Universitātei – vismaz 19;

  35.1 1.2. Latvijas Kultūras akadēmijai sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju – vismaz 11;

  35.1 1.3. Latvijas Lauksaimniecības universitātei – vismaz 30;

  35.1 1.4. Latvijas Universitātei – vismaz 123;

  35.1 1.5. Liepājas Universitātei – vismaz 5;

  35.1 1.6. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai sadarbībā ar Ventspils Augstskolu un Vidzemes Augstskolu – vismaz 11;

  35.1 1.7. Rīgas Stradiņa universitātei sadarbībā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju – vismaz 27;

  35.1 1.8. Rīgas Tehniskajai universitātei sadarbībā ar Banku augstskolu – vismaz 115;

  35.1 2. ārvalstu pasniedzēju skaits, kas saņēmuši Eiropas Sociālā fonda atbalstu darbam augstākās izglītības institūcijā Latvijā:

  35.1 2.1. Daugavpils Universitātei – vismaz 2;

  35.1 2.2. Latvijas Kultūras akadēmijai sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju – vismaz 3;

  35.1 2.3. Latvijas Lauksaimniecības universitātei – vismaz 3;

  35.1 2.4. Latvijas Universitātei – vismaz 7;

  35.1 2.5. Liepājas Universitātei – vismaz 1;

  35.1 2.6. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai sadarbībā ar Ventspils Augstskolu un Vidzemes Augstskolu – vismaz 3;

  35.1 2.7. Rīgas Stradiņa universitātei sadarbībā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju – vismaz 3;

  35.1 2.8. Rīgas Tehniskajai universitātei sadarbībā ar Banku augstskolu – vismaz 8;

  35.1 3. atbalstu saņēmušo doktorantu skaits, kas ieguvuši doktora grādu un sešu mēnešu laikā pēc grāda iegūšanas strādā par akadēmisko personālu augstākās izglītības institūcijā:

  35.1 3.1. Daugavpils Universitātei – vismaz 7;

  35.1 3.2. Latvijas Kultūras akadēmijai sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju – vismaz 4;

  35.1 3.3. Latvijas Lauksaimniecības universitātei – vismaz 11;

  35.1 3.4. Latvijas Universitātei – vismaz 44;

  35.1 3.5. Liepājas Universitātei – vismaz 2;

  35.1 3.6. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai sadarbībā ar Ventspils Augstskolu un Vidzemes Augstskolu – vismaz 3;

  35.1 3.7. Rīgas Stradiņa universitātei sadarbībā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju – vismaz 10;

  35.1 3.8. Rīgas Tehniskajai universitātei sadarbībā ar Banku augstskolu – vismaz 40.

  (MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 437 redakcijā)

  36. Projekta iesniedzējs sagatavo un iesniedz sadarbības iestādē projekta iesniegumu atbilstoši projektu iesniegumu trešās atlases kārtas nolikumā noteiktajām prasībām un pielikumā pievieno projekta iesniedzēja izstrādāto doktora studiju programmas attīstības plānu jaunā doktorantūras modeļa ieviešanai, projekta iesniedzēja izstrādātu sadarbības kārtību ar projekta sadarbības partneriem un sadarbības līguma projektu.

  (MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 437 redakcijā)

  36.1 Šo noteikumu 36. punktā minēto doktora studiju programmas attīstības plānu jaunā doktorantūras modeļa ieviešanai projekta iesniedzējs pēc trešās atlases kārtas izsludināšanas, bet ne vēlāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā. Izglītības un zinātnes ministrija viena mēneša laikā pēc doktora studiju programmas attīstības plāna saņemšanas sniedz atzinumu projekta iesniedzējam par nepieciešamajiem papildinājumiem vai saskaņo to.

  (MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 437 redakcijā)

  36.2 Projekta iesniedzējs ar projekta sadarbības partneri noslēdz sadarbības līgumu par sadarbības projekta kopīgu īstenošanu. Sadarbības līgumā iekļauj vismaz:

  36.2 1. informāciju, kas noteikta normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

  36.2 2. pienākumu un atbildības sadali projekta mērķu un rezultātu sasniegšanai;

  36.2 3. savstarpējo norēķinu veikšanas kārtību;

  36.2 4. apstiprinājumu, ka finansējuma saņēmējs saglabā visas tiesības uz projekta īstenošanas rezultātā radušos intelektuālo īpašumu;

  36.2 5. šo noteikumu 54.2 punktā noteiktās prasības sadarbības partnerim.

  (MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 437 redakcijā)

  36.3 Šo noteikumu 31.2., 31.6., 31.7. un 31.8. apakšpunktā minētais projekta iesniedzējs ar šo noteikumu 31.2., 31.6., 31.7. un 31.8. apakšpunktā minēto projekta īstenošanas sadarbības partneri pirms projekta iesniegšanas sadarbības iestādē noslēdz vienošanos par sadarbības projekta kopīgu īstenošanu.

  (MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 437 redakcijā)

  36.4 Lai nodrošinātu sekmīgu projekta īstenošanu, mērķu sasniegšanu un projektam piešķirto līdzekļu lietderīgu un efektīvu izlietošanu, projekta iesniedzējs iekļauj projekta iesniegumā informāciju par iekšējo projekta vadības un kontroles sistēmu, paredzot sadarbības regulējumu ar projekta īstenošanas sadarbības partneriem, kā arī aprakstot, kādas darbības un uzraudzības instrumenti ir plānoti vai ieviesti iestādē šādos procesos:

  36.4 1. finanšu līdzekļu plūsmas plānošana un kontrole, to uzskaites nodalīšana katra projekta sadarbības partnera grāmatvedības uzskaitē un finanšu pārskatu ticamības nodrošināšanā;

  36.4 2. iepirkumu organizēšana un projekta sadarbības partneru dalība to veikšanā (ja attiecināms);

  36.4 3. projekta maksājumu pieprasījumu un projekta grozījumu sagatavošana un iesniegšana, tai skaitā datu pilnīguma un atbilstības pārbaude;

  36.4 4. informācijas, dokumentu un pārskatu aprite;

  36.4 5. projekta saturiskās vadības un uzraudzības procesu pārskatāmība.

  (MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 437 redakcijā)

  37. Trešajā atlases kārtā ir atbalstāmas šādas darbības:

  37.1. doktorantu iesaiste studiju vai zinātniski pētnieciskajā darbā augstākās izglītības institūcijā vai projekta sadarbības partnera organizācijā vismaz 12 mēnešus, projekta ietvaros nepārsniedzot 50 procentus no pilnas darba slodzes;

  37.2. ārvalstu akadēmiskā personāla nodarbinātība kā mācībspēkiem prioritāri doktora studiju programmu īstenošanā un akadēmiskā personāla kompetenču pilnveidē augstākās izglītības institūcijā Latvijā vismaz četrus mēnešus;

  37.3. projekta vadība un projekta īstenošanas nodrošināšana;

  37.4. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

  (MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 437 redakcijā)

  38. (Svītrots ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 437)

  38.1 Trešajā atlases kārtā ir šādas izmaksu pozīcijas:

  38.1 1. projekta tiešās attiecināmās izmaksas šo noteikumu 37. punktā minēto darbību īstenošanai:

  38.1 1.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas (izņemot virsstundas) šo noteikumu 37.3. un 37.4. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai;

  38.1 1.2. projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas (izņemot virsstundas) šo noteikumu 37.1. un 37.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

  38.1 1.3. jaunradītu darba vietu aprīkojuma, biroja mēbeļu un tehnikas, datorprogrammu un licences iegādes vai īres izmaksas, tai skaitā aprīkojuma uzturēšanas un remonta izmaksas, ne vairāk kā 3 000 euro vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā, ja projekta vadības vai īstenošanas personāls ir nodarbināts projektā vismaz 30 procentu apmērā no normālā darba laika uz darba līguma pamata. Ja projekta vadības vai īstenošanas personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, jaunradītas darba vietas aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas ir attiecināmas proporcionāli darba slodzes procentuālajam sadalījumam;

  38.1 1.4. iekšzemes komandējumu un darba braucienu izmaksas projekta vadības un īstenošanas personālam atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, ja tās ir pamatotas un saistītas ar projekta īstenošanu;

  38.1 1.5. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļu noma, transporta pakalpojumu pirkšana, maksa par sabiedriskā transporta izmantošanu) projekta vadības un īstenošanas personālam šo noteikumu 37. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

  38.1 1.6. pakalpojuma izmaksas šo noteikumu 37.3. un 37.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

  38.1 1.7. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana šo noteikumu 37.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

  38.1 1.8. atlīdzība doktorantam par studiju vai zinātniski pētnieciskā darba veikšanu, ievērojot šo noteikumu 37.1. apakšpunktā minētos nosacījumus. Attiecināmais atlīdzības izmaksu apmērs tiek noteikts, ievērojot to, ka atlīdzība par pilnu darba slodzi nepārsniedz 2 000 euro mēnesī (ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas);

  38.1 1.9. pētniecības izmaksas doktorantam šo noteikumu 37.1. apakšpunktā minētās darbības īstenošanai, tai skaitā pētniecībai nepieciešamo materiālu iegādes, tehnoloģiju tiesību aizsardzības un ārpakalpojumu izmaksas, mācību izmaksas un tīklošanas pasākumu izmaksas, tai skaitā komandējumi, konferenču dalības maksa un iesaistes izmaksas informatīvajos pasākumos, atbilstoši vadošās iestādes saskaņotai vienas vienības izmaksu metodikai;

  38.1 1.10. atlīdzība ārvalstu akadēmiskajam personālam par darbu augstākās izglītības institūcijā Latvijā, projekta ietvaros nepārsniedzot atlīdzības apmēru 4000 euro mēnesī (ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas);

  38.1 2. projekta netiešās attiecināmās izmaksas šo noteikumu 37. punktā minēto darbību veikšanai. Tās plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 38.1 1.1. un 38.1 1.2. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām personāla izmaksām. Netiešo izmaksu vienoto likmi piemēro personāla izmaksām, kuras radušās uz darba līguma pamata.

  (MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 437 redakcijā)

  38.2 Kopējais novirzāmais finansējums šo noteikumu 37.1. un 37.2. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai veido vismaz 90 procentus no projekta īstenošanai pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma.

  (MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 437 redakcijā)

  38.3 Ja projekta attiecināmo izmaksu kopsumma pārsniedz 500 000 euro, tad par katriem 500 000 euro projekta ietvaros finansējuma saņēmējs paredz iesaistīt ne mazāk kā vienu projekta sadarbības partneri, ar kuru kopā tiek īstenota doktora studiju programma.

  (MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 437 redakcijā)

  38.4 Šo noteikumu 2.11. apakšpunktā noteiktais sadarbības partneris veic šo noteikumu 37.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanu un nodrošina doktorantiem šo noteikumu 38.1 1.8. un 38.1 1.9. apakšpunktā noteiktās izmaksas atbilstoši projekta iesniedzēja izstrādātajai sadarbības kārtībai ar projekta sadarbības partneriem un saskaņā ar projekta iesniedzēja noslēgto sadarbības līgumu ar projekta sadarbības partneri.

  (MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 437 redakcijā)

  38.5 Trešajā atlases kārtā šo noteikumu 38.1 un 38.2 punktā minētās izmaksas ir attiecināmas no 2020. gada 1. augusta.

  (MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 437 redakcijā)

  V. Projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi

  39. Projekta iesniedzējs izsludina atklātu doktorantu un ārvalstu akadēmiskā personāla atlasi šo noteikumu 17.1., 17.2., 27.1. un 27.2. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai, publicējot paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Eiropas Komisijas portālā "Euraxess" un Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļvietnē (www.izm.gov.lv).

  39.1 Projekta iesniedzējs izsludina atklātu doktorantu atlasi šo noteikumu 37.1. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai un atlases komisijā paredz visu doktora studiju programmu īstenošanā iesaistīto pušu pārstāvniecību, tai skaitā augstskolas, projekta sadarbības partneru, zinātnisko institūciju un citu augstāko izglītības iestāžu pārstāvniecību, kā arī konsultējas ar studentus pārstāvošām organizācijām.

  (MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 437 redakcijā)

  39.2 Projekta iesniedzējs izsludina atklātu ārvalstu akadēmiskā personāla atlasi šo noteikumu 37.2. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai, publicējot paziņojumu Eiropas Komisijas portālā "Euraxess".

  (MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 437 redakcijā)

  39.3 Projekta iesniedzējs nodrošina, ka, īstenojot šo noteikumu 37.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību, doktorants ir iesaistīts arī citā ar promocijas darba tematiku saistītā pētniecības un attīstības darbā pie finansējuma saņēmēja vai nodarbināts citā ar doktorantūras studijām saistītā darbā, nodrošinot papildu darba slodzi vismaz 25 % procentu apmērā no pilnas darba slodzes.

  (MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 437 redakcijā)

  40. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumā plāno paredzēto darbību saturisku sasaisti ar 8.2.1. specifisko atbalsta mērķi "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" un 8.2.3. specifisko atbalsta mērķi "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās", ja attiecināms, arī ar 8.3.1.1. pasākumu "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana" un 1.1.1.3. pasākumu "Inovāciju granti studentiem", kā arī ar citiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētiem specifiskajiem atbalsta mērķiem un pasākumiem.

  (MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 437 redakcijā)

  41. Sadarbības iestāde projektu iesniegumu pirmās un otrās kārtas atlasē nodrošina atbilstošu Eiropas Komisijas ekspertu datubāzē iekļautu ekspertu piesaisti, izmantojot šādus atlases kritērijus:

  41.1. ekspertam ir doktora zinātniskais grāds;

  41.2. ekspertam ir augstākās izglītības akadēmiskā personāla profesionālās pilnveides, mobilitātes un karjeras attīstības stratēģiskās īstenošanas praktiskā vai pētnieciskā pieredze pēdējo četru gadu laikā;

  41.3. ir vēlams, lai ekspertam būtu pieredze Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas vai citos līdzvērtīgos starptautiska līmeņa pētījumos augstākajā izglītībā.

  (Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 437)

  42. Projektu īsteno saskaņā ar noslēgto vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 30. novembrim.

  (MK 05.10.2021. noteikumu Nr. 665 redakcijā)

  43. Finansējuma saņēmējs novērš dubultā finansējuma risku un nodrošina demarkāciju ar citiem līdzīgiem vai saistītiem projektiem.

  44. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanai nepieciešamo preču un pakalpojumu iegādi veic atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā procedūrā saskaņā ar iepirkumu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. Atbalstāma ir vides prasību integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums).

  (Grozīts ar MK 05.10.2021. noteikumiem Nr. 665)

  45. Plānojot šo noteikumu 18.1.1., 18.1.2., 28.1.1., 28.1.2., 38.1 1.1. un 38.1 1.2. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās personāla atlīdzības izmaksas, finansējuma saņēmējs nodrošina, ka projekta vadības un īstenošanas personāls ir nodarbināts pilnu darba laiku vai nepilnu darba laiku, vai daļlaiku ne mazāk kā 30 procentu apmērā no normālā darba laika, attiecīgi veicot projekta vadības un īstenošanas personāla darba laika uzskaiti par veiktajām funkcijām un nostrādāto laiku.

  (Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 437)

  46. Pievienotās vērtības nodoklis ir attiecināmās izmaksas, ja tas nav atgūstams atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

  47. Specifiskā atbalsta ietvaros finansējuma saņēmējam izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās:

  47.1. valsts koledžām – no dienas, kad noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu;

  47.2. pārējiem finansējuma saņēmējiem – no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

  48. Finansējuma saņēmējs izmaksas, kas, īstenojot projektu, pārsniedz šo noteikumu 20. vai 25. punktā minēto projekta maksimālo attiecināmo izmaksu kopsummu, var iekļaut projekta kopējās izmaksās kā neattiecināmās izmaksas un segt tās no saviem līdzekļiem.

  (MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 437 redakcijā)

  49. Finansējuma saņēmējs nodrošina projekta īstenošanas finanšu plūsmas un darbību veidu skaidru nodalīšanu no citu finansējuma saņēmēja darbību finanšu plūsmām un darbību veidiem.

  50. Ja projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējam ir paredzēts avanss, to var izmaksāt pa daļām. Viens avansa maksājums nepārsniedz 30 procentus no projektam piešķirtā Eiropas Sociālā fonda finansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma kopsummas. Finansējuma saņēmējiem, kam ir valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas statuss, kura projektu īsteno tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros, avansa un starpposma maksājumu kopsumma var būt 100 procenti no projektam piešķirtā Eiropas Sociālā fonda finansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma kopsummas. Finansējuma saņēmējiem, kas ir privātpersonu dibinātas augstākās izglītības institūcijas, avansa un starpposma maksājumu kopsumma var būt 90 procenti no projektā paredzētā Eiropas Sociālā fonda finansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma kopsummas.

  51. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, XII pielikuma 2.2. apakšpunktā un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana.

  52. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs nodrošina datu uzkrāšanu par projekta ietvaros atbalstu saņēmušajām personām nacionālā līmenī atbilstoši normatīvajos aktos, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtību 2014.–2020. gada plānošanas periodā, norādītajā maksājuma pieprasījuma veidlapā noteiktajiem datiem un Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006, 1. pielikumam par kopējo iznākuma un rezultāta rādītāju apkopošanu.

  53. Finansējuma saņēmējs ne retāk kā reizi trijos mēnešos savā tīmekļvietnē ievieto aktuālo informāciju par projekta īstenošanas gaitu.

  54. Projekta īstenošanas gaitā radušos izmaksu sadārdzinājumu finansējuma saņēmējs sedz no saviem līdzekļiem.

  54.1 Trešajā atlases kārtā projekta iesniedzējs iesniedz projektu, kas atbilst visiem šiem nosacījumiem:

  54.1 1. projekta ietvaros veiktās darbības atbilst šo noteikumu 2.13. apakšpunktā noteiktajai definīcijai;

  54.1 2. ja projekta īstenošanas rezultātā rodas intelektuālais īpašums, tad atbilstoši projekta iesniedzēja intelektuālā īpašuma tiesību pārvaldības un izmantošanas kārtībai intelektuālā īpašuma atsavināšanas līgumus (patenta atsavināšanas vai licences līgumus) slēdz ar licenciātu un par visām licenciātam nodotajām ekonomiskajām priekšrocībām tiek saņemta tāda atlīdzība, kas ir līdzvērtīga tirgus cenai par intelektuālā īpašuma tiesībām. Atlīdzība ir uzskatāma par līdzvērtīgu tirgus cenai, ja to dokumentāri var pierādīt vienā no šādiem veidiem:

  54.1 2.1. atlīdzības summa ir noteikta, izmantojot atklātu, pārredzamu un nediskriminējošu uz konkurenci balstītu pārdošanas procedūru;

  54.1 2.2. finansējuma saņēmējs kā pārdevējs var pierādīt, ka tas ir vienojies par kompensāciju godīgas konkurences apstākļos, lai iegūtu maksimālu saimniecisko labumu tajā brīdī, kad tiek noslēgts līgums;

  54.1 3. ja projekta īstenošanas rezultātā tiek gūti ieņēmumi no zināšanu un tehnoloģiju pārneses un projekts atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr.  1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, 61. panta 7. punkta "b" apakšpunkta un 65. panta 8. punkta nosacījumiem, labuma guvējs veic finanšu analīzi, lai noteiktu finansējuma deficīta apjomu, kas attiecināms finansēšanai no publiskiem līdzekļiem;

  54.1 4. īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs nodrošina projekta īstenošanas finanšu plūsmas nodalīšanu no citām finansējuma saņēmēja darbības finanšu plūsmām projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas;

  54.1 5. īstenojot projektu, ir nodrošināta atsevišķa ar saimniecisko darbību nesaistīto darījumu ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaite, kā arī minēto darījumu finanšu plūsmu nodalīšana atbilstoši normatīvajiem aktiem par gada pārskata sagatavošanas kārtību.

  (MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 437 redakcijā)

  54.2 Projekta iesniedzējs nodrošina, ka projekta sadarbības partneris ievēro šādas prasības:

  54.2 1. projekta ietvaros veiktās darbības atbilst šo noteikumu 2.13. apakšpunktā noteiktajai definīcijai;

  54.2 2. īstenojot projektu, projekta sadarbības partneris nodrošina projekta īstenošanas finanšu plūsmas nodalīšanu no citām sadarbības partnera darbības finanšu plūsmām projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas;

  54.2 3. īstenojot projektu, ir nodrošināta atsevišķa ar saimniecisko darbību nesaistīto darījumu ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaite, kā arī minēto darījumu finanšu plūsmu nodalīšana atbilstoši normatīvajiem aktiem par gada pārskata sagatavošanas kārtību.

  (MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 437 redakcijā)

  55. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

  55.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu, tai skaitā projekta īstenošanā netiek ievēroti noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt šo noteikumu 3. punktā minētā specifiskā atbalsta mērķa sasniegšanu un šo noteikumu 5. punktā minēto uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

  55.2. citos gadījumos, ko nosaka vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu.

  56. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

  Ministru prezidents,
  veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

  Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.