(8) Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūlijs, 08:08
  Ministru kabineta noteikumi Nr.827

  Rīgā 2010.gada 7.septembrī (prot. Nr.46 14.§)
  Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli
  Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 13. panta pirmo, otro, 2.1, ceturto, piekto un sesto daļu,
  20. panta astoto daļu, 20.1 panta trešo un ceturto daļu, 20.2 panta piekto daļu un 23. panta pirmo, 1.2  un otro daļu,
  likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 38. panta otro daļu,
  Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma 6. panta devīto daļu
  un Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 8.2 panta otro daļu
  (MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 879 redakcijā)
  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

  1.1. reģistrē valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (turpmāk – obligātās iemaksas) veicējus – darba ņēmējus, citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Šveices Konfederācijas vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts (turpmāk – cita dalībvalsts) darba devējus, kas nodarbina personas, kurām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu (turpmāk – regula Nr. 883/2004) piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus;

  1.2. iesniedz darba devēja ziņojumu, pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojumu, kā arī sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāja ziņojumu (ziņojumā ietilpst arī ziņas par darba ņēmējiem);

  1.3. iesniedz ziņas par darba ņēmējiem;

  1.4. precizē darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas, kā arī nosaka īpašus gadījumus, kuros darba devējs precizē darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas par iepriekšējiem pārskata mēnešiem;

  1.5. (svītrots no 01.01.2022. ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 879; sk. 46. punktu).

  (Grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr. 1034; MK 08.04.2014. noteikumiem Nr. 186; MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 196; MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 776; MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 393)

  2. Ziņas par darba ņēmējiem un šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minētos ziņojumus par obligātajām iemaksām Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

  (MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 879 redakcijā)

  3. Pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma darba devējs, pašnodarbinātais, iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka vai ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka 10 darbdienu laikā precizē šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minētos ziņojumus par obligātajām iemaksām un šo noteikumu 1.3. apakšpunktā minētās darba devēja ziņas par darba ņēmējiem, ja sniegtā informācija ir nepilnīga vai kļūdaina.

  (MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 879 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2022., sk. 46. punktu)

  II. Obligāto iemaksu veicēju reģistrācija

  4. (Svītrots ar MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 196)

  5. (Svītrots ar MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 196)

  6. Citas dalībvalsts darba devējs, kas nodarbina darba ņēmēju, kuram saskaņā ar regulu Nr. 883/2004 piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā obligāto iemaksu veicējs, iesniedzot informāciju, kurā norādīts darba devēja nosaukums, reģistrācijas numurs (citā dalībvalstī) un juridiskā adrese. Ja darba devējs Valsts ieņēmumu dienestā reģistrējas, izmantojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 16.septembra Regulas (EK) Nr. 987/2009, ar kuru nosaka piemērošanas kārtību Regulai Nr. 883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu (turpmāk – regula Nr. 987/2009), 21.pantā minētās personas starpniecību, šī persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un darba devēja kompetentajai institūcijai iesniegtās informācijas kopiju. Valsts ieņēmumu dienests šādam darba devējam piešķir 11 zīmju reģistrācijas kodu. Reģistrācijas kodu paziņo darba devējam vai regulas Nr. 987/2009 21.pantā minētajai personai un to izmanto, iesniedzot šajos noteikumos minēto informāciju un veicot obligātās iemaksas.

  7. Darba ņēmēju, kuru nodarbina citas dalībvalsts darba devējs un kuram saskaņā ar regulu Nr. 883/2004 piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, darba devējs vai regulas Nr. 987/2009 21.pantā minētā persona reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

  8. Darba devējs (tai skaitā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs un jaunuzņēmums) katru darba ņēmēju reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā, iesniedzot ziņas par darba ņēmējiem (1.pielikums) šādos termiņos:

  8.1. par personām, kuras uzsāk darbu, – ne vēlāk kā vienu stundu, bet ne ātrāk kā mēnesi, pirms persona uzsāk darbu;

  8.2. par darba ņēmējiem, kuri ir mainījuši vai zaudējuši likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" un Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā noteikto darba ņēmēja statusu, tai skaitā par darba ņēmējiem, kuriem ir piešķirts vai beidzies bērna kopšanas atvaļinājums, atvaļinājums bērna tēvam sakarā ar bērna piedzimšanu, atvaļinājums sakarā ar ārpusģimenes aprūpē esoša bērna vecumā līdz trim gadiem adopciju vai atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas (tai skaitā atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts darbiniekam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns), par darbiniekiem, kuri atrodas dīkstāvē, kas radusies darbinieka vainas dēļ, vai darba ņēmējiem, kuri ir atstādināti no darba bez darba algas saglabāšanas, – ne vēlāk kā trīs darbdienas, bet ne ātrāk kā mēnesi pirms statusa maiņas vai zaudēšanas.

  (MK 09.10.2012. noteikumu Nr. 687 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.09.2014. noteikumiem Nr. 561; MK 31.01.2017. noteikumiem Nr. 65; MK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 133; MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 879; MK 23.04.2024. noteikumiem Nr. 247)

  8.1 Darba devējs, kurš ir reģistrēts Pārtikas un veterinārā dienesta reģistrā atzīto un reģistrēto uzņēmumu sarakstā vai Valsts augu aizsardzības dienesta Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā, vai Augļkoku, ogulāju un dārzeņu audzētāju reģistrā un kura saimnieciskā darbība ir saistīta ar augļu, ogu un dārzeņu audzēšanu, var reģistrēt darba ņēmēju Valsts ieņēmumu dienestā dienā, kad persona faktiski sāk darbu, ja to nav iespējams paziņot šo noteikumu 8.punktā noteiktajā termiņā un personu paredzēts nodarbināt šādos sezonas rakstura darbos:

  8.1 1. augļkoku, ogulāju un dārzeņu sēja un stādīšana;

  8.1 2. augļkoku, ogulāju un dārzeņu sējumu un stādījumu kopšana;

  8.1 3. augļu, ogu un dārzeņu ražas novākšana;

  8.1 4. augļu, ogu un dārzeņu šķirošana.

  (MK 29.03.2011. noteikumu Nr.236 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.200)

  8.2 Par personām, kas uzsāk vai beidz algoto darbu ārvalstīs (citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgta un stājusies spēkā konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu), darba devējs – Latvijas rezidents – ne vēlāk kā vienu dienu, pirms persona uzsāk vai beidz darbu, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā ziņas par darba ņēmējiem (1.pielikums). Iesniedzot ziņas par darba ņēmēja darba uzsākšanu ārvalstīs, obligāti norāda tās valsts kodu, kurā tiks nodarbināts darba ņēmējs.

  (MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1034 redakcijā)

  8.3 Darba devējs (tai skaitā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs un jaunuzņēmums), kas noslēdzis uzņēmuma līgumu ar fizisku personu, kura nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja, katru fizisko personu reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā uzņēmuma līguma noslēgšanas dienā, iesniedzot ziņas par darba ņēmēja statusa iegūšanu un norādot ziņu kodu 81 (1.pielikums), ja šīs ziņas jau nav iesniegtas, un uzņēmuma līguma izbeigšanas dienā, iesniedzot ziņas par darba ņēmēja statusa zaudēšanu un norādot ziņu kodu 82, ja persona zaudē darba ņēmēja statusu. Darba devējam ir pienākums iesniegt arī citu šo noteikumu 8.punktā minēto informāciju.

  (MK 09.10.2012. noteikumu Nr. 687 redakcijā; kas grozīta ar MK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 133)

  8.4 Darba devējs, reģistrējot katru darba ņēmēju Valsts ieņēmumu dienestā, sniedz ziņas par darba ņēmējiem (1. pielikums) un vienlaikus norāda arī darba ņēmēja profesijas (aroda, amata, specialitātes) kodu atbilstoši Profesiju klasifikatoram. Ja mainās darba ņēmēja profesija (arods, amats, specialitāte), darba devējs līdz nākamā mēneša septiņpadsmitajam datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā informāciju par darbinieka profesijas (aroda, amata, specialitātes) kodu, aizpildot 1. pielikuma 1., 2., 3., 4., 5. un 7. aili. Darba devējs 5. ailē norāda ziņu kodu PM – darba ņēmēja profesijas (aroda, amata, specialitātes) maiņa, 4. ailē norāda ziņu par darba ņēmējiem izmaiņas dienu un 7. ailē – profesijas (aroda, amata, specialitātes) kodu. Profesijas (aroda, amata, specialitātes) kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram nav jānorāda par personām, kuras darba devējs nodarbina tikai uz uzņēmuma līguma pamata, un par personām, kurām pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas ir vienošanās par darbinieka profesionālās darbības ierobežojumu (konkurences ierobežojums).

  (MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 879 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2022., sk. 46. punktu)

  8.5 Valsts ieņēmumu dienests, saņemot personas (darba ņēmēja) iesniegumu par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu ar darba devēju, kurš šajos noteikumos noteiktajā kārtībā nav paziņojis Valsts ieņēmumu dienestam par attiecīgās personas darba ņēmēja statusa zaudēšanu, piecu darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas nosūta darba devējam brīdinājumu, nosakot 15 dienu laikā no brīdinājuma saņemšanas dienas iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā ziņas par darba ņēmējiem, tai skaitā par attiecīgā darba ņēmēja statusa zaudēšanu. Ja darba devējs noteiktajā termiņā neiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā ziņas par darba ņēmējiem, Valsts ieņēmumu dienests, izvērtējot darba ņēmēja sniegto un Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju, reģistrē personai (darba ņēmējam) darba ņēmēja statusa zaudēšanu (ziņu kods – 29) ar datumu, kad Valsts ieņēmumu dienestā saņemts personas iesniegums par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu ar darba devēju.

  (MK 19.02.2013. noteikumu Nr.95 redakcijā; pants stājas spēkā 01.03.2013., sk. grozījumu 2.punktu)

  8.6 Darba devējs kapitālsabiedrības valdes locekli, kas atbilst likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 1. panta 2. punkta "m" apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā kā darba ņēmēju, iesniedzot līdz nākamā mēneša septiņpadsmitajam datumam ziņas par darba ņēmēja statusa iegūšanu vai zaudēšanu.

  (MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 879 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2022., sk. 46. punktu)

  8.7 Ja darba devējs ir likvidēts un Valsts ieņēmumu dienestā nav iesniedzis ziņas par darba ņēmēja statusa zaudēšanu vai Valsts ieņēmumu dienests ir pieņēmis lēmumu par kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības izbeigšanu un tas ir stājies spēkā, Valsts ieņēmumu dienests reģistrē personai (darba ņēmējam) darba ņēmēja statusa zaudēšanu (ziņu kods – 29) ar datumu, kad darba devējs ir likvidēts vai ir stājies spēkā Valsts ieņēmumu dienesta lēmums par kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības izbeigšanu. Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz Fizisko personu reģistrā iekļautajām ziņām par personas miršanu, reģistrē darba ņēmēja statusa zaudēšanu (ziņu kods – 29) ar darba ņēmēja miršanas datumu.

  (MK 23.04.2024. noteikumu Nr. 247 redakcijā)

  8.8 Ja saskaņā ar šo noteikumu 8.1. apakšpunktu persona ir reģistrēta kā darba ņēmējs, bet nav uzsākusi darbu, darba devējam ir pienākums vienas dienas laikā reģistrēt darba ņēmēja statusa zaudēšanu (ziņu kods – 26) ar darba ņēmēja statusa iegūšanas dienu.

  (MK 07.03.2017. noteikumu Nr. 133 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.07.2017., sk. 44.1 punktu)

  9. (Svītrots no 01.01.2022. ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 879; sk. 46. punktu)

  10. Ja darba ņēmējam nav Fizisko personu reģistra piešķirtā personas koda, darba devējs, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā ziņas par darba ņēmēju, norāda tā dzimšanas datus (datums, mēnesis, gads). Valsts ieņēmumu dienests šādam darba ņēmējam piešķir unikālu reģistrācijas numuru, kuru paziņo darba devējam turpmākajai izmantošanai normatīvajos aktos noteiktās informācijas iesniegšanai par attiecīgo darba ņēmēju.

  (MK 23.04.2024. noteikumu Nr. 247 redakcijā)

  11. Darba devējs darba ņēmēja statusa zaudēšanas iemeslu precizē saskaņā ar tiesas spriedumu, attiecīgās valsts pārvaldes iestādes pieņemtu pārvaldes lēmumu vai pēc savas iniciatīvas.

  12. (Svītrots ar MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 196)

  13. (Svītrots ar MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 196)

  14. (Svītrots ar MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 196)

  15. (Svītrots ar MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 196)

  16. (Svītrots no 01.01.2021. ar MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 393; sk. grozījumu 2. punktu)

  17. Valsts ieņēmumu dienests reģistrē darba devēja sniegtās ziņas par darba ņēmējiem, ņemot vērā informāciju, ko sniedz valsts iestādes, kuras piešķir, aprēķina un izmaksā izdienas pensijas. Minētās valsts iestādes līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam elektroniski nosūta Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par personām, kurām piešķirta izdienas pensija. Informācijā norāda personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un pensijas piešķiršanas datumu.

  (MK 16.06.2020. noteikumu Nr. 393 redakcijā)

  18. (Svītrots ar MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 196)

  19. Citas dalībvalsts darba devēju Valsts ieņēmumu dienests svītro no nodokļu maksātāju reģistra kā obligāto iemaksu veicēju, pamatojoties uz attiecīgā darba devēja vai regulas Nr. 987/2009 21.pantā minētās personas iesniegumu par svītrošanu no nodokļu maksātāju reģistra.

  20. (Svītrots ar MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 196)

  III. Darba devēja ziņojuma iesniegšana

  21. Darba devējs (maksātnespējas procesa administrators) katru mēnesi līdz septiņpadsmitajam datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā darba devēja ziņojumu (3. pielikums).

  (MK 16.06.2020. noteikumu Nr. 393 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

  21.1 Sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs (darba devējs) katru mēnesi piecu darbdienu laikā pēc sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa maksātāja (darba ņēmēja) nodarbināšanas mēneša pēdējās dienas apstiprina un iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmas sagatavoto sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāja ziņojumu (3.1 pielikums). Minētajā ziņojumā norāda visus pārskata mēnesī nodarbinātos laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājus (darba ņēmējus), viņu (darba ņēmēju) ienākumus, aprēķināto sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli, tā dalījumu obligātajās iemaksās un iedzīvotāju ienākuma nodoklī un nodarbinātības periodus:

  21.1 1. par personām, kuras nav sociāli apdrošināmas, aizpilda 2., 3., 4., 5., 8. un 9. aili;

  21.1 2. par personām, kuras ir sociāli apdrošināmas, aizpilda 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9. aili. Ja pārskata mēnesī personai ir vairāki nodarbinātības periodi, ailes aizpilda par katru nodarbinātības periodu atsevišķi.

  (MK 08.04.2014. noteikumu Nr.186 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 393; grozījums par vārdu "ziņojumu par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" aizstāšanu ar vārdiem "sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāja ziņojumu" stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

  21.2 Maksātnespējas kontroles dienests līdz tā mēneša pēdējam datumam, kas seko mēnesim, kurā no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem veiktas obligātās iemaksas, elektroniski iesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā informāciju, norādot:

  21.2 1. darba devēju, kura vietā veiktas obligātās iemaksas (darba devēja nosaukums, nodokļu maksātāja kods);

  21.2 2. personas (darbiniekus), par kurām tiek veiktas obligātās iemaksas;

  21.2 3. periodu, par kuru tiek veiktas obligātās iemaksas;

  21.2 4. veikto obligāto iemaksu summu.

  (MK 24.03.2015. noteikumu Nr.136 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 393)

  22. Darba ņēmējam aprēķinātā atvaļinājuma samaksa un no tās aprēķinātās obligātās iemaksas sadalāmas pa tiem pārskata mēnešiem, par kuriem atvaļinājuma samaksa aprēķināta.

  (Grozīts ar MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 393; grozījums par vārdu "(mēnesis, par kuru darba devējam ir pienācis termiņš veikt obligātās iemaksas, un mēnesis, kurā ir ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis)" svītrošanu stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

  23. Ja mainās darba ņēmēja apdrošināšanas statuss, atbilstošā obligāto iemaksu likme piemērojama ar nākamo mēnesi pēc apdrošināšanas statusa maiņas.

  24. Darba ņēmējam, kurš pārskata mēnesī sasniedz 15 gadu vecumu, darba devēja ziņojumā par darba ņēmējiem, kuri ir apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem, norāda obligāto iemaksu objekta un obligāto iemaksu daļu, kas aprēķināta par tām pārskata mēneša dienām, kad šī persona ir sasniegusi 15 gadu vecumu.

  25. Darba devēja ziņojumu iesniedz atsevišķi atbilstoši darba ņēmēja statusam:

  25.1. par darba ņēmējiem, kuri ir apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem;

  25.2. par darba ņēmējiem, kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuriem ir piešķirta izdienas pensija vai personas ar invaliditāti – valsts speciālās pensijas saņēmējas);

  25.3. par darba ņēmējiem, kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuri ir sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), un darba ņēmēji, kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem);

  25.4. par darba ņēmējiem, kuri saskaņā ar tiesas spriedumu vai attiecīgās valsts pārvaldes iestādes pieņemtu pārvaldes lēmumu atjaunoti darbā un kuriem izmaksāta atlīdzība par darba piespiedu kavējumu vai kuriem saskaņā ar tiesas spriedumu vai attiecīgās valsts pārvaldes iestādes pieņemtu pārvaldes lēmumu izmaksāti laikus neizmaksātie darba ienākumi un par kuriem veiktas obligātās iemaksas. Darba devējs ziņojumu iesniedz par mēnešiem, par kuriem tiek izmaksāti laikus neizmaksātie darba ienākumi un veiktas obligātās iemaksas;

  25.5. par personām, kuras nav obligāti sociāli apdrošināmas;

  25.6. par darba ņēmējiem, kuri tiek nodarbināti brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā vai kuri tiek nodarbināti, atrodoties izmeklēšanas cietumā, un ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu;

  25.7. par darba ņēmējiem, kuri tiek nodarbināti brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā vai kuri tiek nodarbināti, atrodoties izmeklēšanas cietumā, un ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai (darba ņēmēji, kuri sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), un darba ņēmēji, kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem);

  25.8. par darba ņēmējiem, ar kuriem ir izbeigtas darba attiecības un kuriem sākotnēji tika piešķirtas akciju pirkuma tiesības;

  25.9. par darba ņēmējiem – kapitālsabiedrības valdes locekļiem, kuri atbilst likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 1. panta 2. punkta "m" apakšpunktā minētajiem nosacījumiem un ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai un invaliditātes apdrošināšanai;

  25.10. par darba ņēmējiem – kapitālsabiedrības valdes locekļiem, kuri atbilst likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 1. panta 2. punkta "m" apakšpunktā minētajiem nosacījumiem un ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai (darba ņēmēji, kuri sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi));

  25.11. par jaunuzņēmuma darba ņēmējiem, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai un kuri ir pakļauti visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem;

  25.12. par jaunuzņēmuma darba ņēmējiem, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai un kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuriem ir piešķirta izdienas pensija vai kuri ir personas ar invaliditāti – valsts speciālās pensijas saņēmējas);

  25.13. par jaunuzņēmuma darba ņēmējiem, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai un kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuri ir sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi));

  25.14. par jaunuzņēmuma darba ņēmējiem, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un iemaksas privātajā brīvprātīgajā pensiju shēmā un kuri ir pakļauti visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem;

  25.15. par jaunuzņēmuma darba ņēmējiem, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un iemaksas privātajā brīvprātīgajā pensiju shēmā un kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuriem ir piešķirta izdienas pensija  vai kuri ir personas ar invaliditāti – valsts speciālās pensijas saņēmējas);

  25.16. par jaunuzņēmuma darba ņēmējiem, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un iemaksas privātajā brīvprātīgajā pensiju shēmā un kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuri ir sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi));

  25.17. (svītrots no 01.01.2022. ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 879; sk. 46. punktu);

  25.18. par profesionāliem sportistiem.

  (Grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr. 1034; MK 19.02.2013. noteikumiem Nr. 95; MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 714; MK 31.01.2017. noteikumiem Nr. 65; MK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 133; MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 776; MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 393; MK 23.04.2024. noteikumiem Nr. 247)

  25.1 (Svītrots no 01.01.2022. ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 879; sk. 46. punktu)

  26. Darba devēja ziņojumu (3. pielikums) aizpilda par visiem darba ņēmējiem, norādot katra darba ņēmēja:

  26.1. personas kodu vai reģistrācijas numuru (2. aile) un vārdu, uzvārdu (3. aile);

  26.2. darba ienākumus (4. aile);

  26.3. aprēķinātās obligātās iemaksas (5. aile), ko iegūst, summējot darba ņēmēja obligātās iemaksas (iegūst, reizinot obligāto iemaksu objektu ar darba ņēmēja obligāto iemaksu likmi) un darba devēja obligātās iemaksas (iegūst, reizinot obligāto iemaksu objektu ar darba devēja obligāto iemaksu likmi);

  26.4. iedzīvotāju ienākuma nodokli (8. aile) no darba ņēmēja darba ienākumiem (arī no deponētajiem darba ienākumiem), kas iemaksājams vienotajā nodokļu kontā pārskata mēnesim sekojošajā mēnesī  (8. ailei nav aritmētiskas sakarības ar 4. un 5. aili).

  (MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 879 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2022., sk. 46. punktu)

  26.1 Jaunuzņēmums par darba ņēmējiem, kuriem tiek piemērota atbalsta programma fiksēta maksājuma veikšanai, aizpilda arī darba devēja ziņojuma (3. pielikums) 12. un 13. aili un norāda pensiju līmeni, kurā tiek veiktas apdrošināšanas iemaksas.

  (MK 07.03.2017. noteikumu Nr. 133 redakcijā)

  26.2 Darba devējs par profesionāliem sportistiem darba devēja ziņojuma (3. pielikums) tabulas 5. ailē norāda profesionālā sportista obligātās iemaksas atbilstoši likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 14. panta divdesmitajā un divdesmit pirmajā daļā noteiktajam.

  (MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 776 redakcijā)

  27. Par personām, kuras nav obligāti sociāli apdrošināmas, darba devēja ziņojumā norāda personas kodu vai reģistrācijas numuru, vārdu, uzvārdu, iedzīvotāju ienākuma nodokli. Ziņojuma 4., 5., 6. un 7. ailē ieraksta nulli.

  (MK 16.06.2020. noteikumu Nr. 393 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

  28. Darba devēja ziņojumā iekļauj arī darba ņēmējus:

  28.1. par kuriem obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav veikts sociālo jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Darba devēja ziņojuma 4., 5. un 8.ailē ieraksta nulli;

  28.2. (svītrots ar MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 196);

  28.3. kuriem ir nokavēta darba ienākumu izmaksa. Darba devēja ziņojuma 4.ailē norāda aprēķinātos darba ienākumus, 5.ailē – aprēķinātās obligātās iemaksas, bet 8.ailē ieraksta nulli;

  28.4. kuri nav sasnieguši 15 gadu vecumu. Darba devēja ziņojumā minētās personas iekļauj, piemērojot šo noteikumu 25.1. un 25.4.apakšpunkta nosacījumus. Darba devēja ziņojuma 4., 5., 6. un 7.ailē ieraksta nulli, 8.ailē – iedzīvotāju ienākuma nodokli.

  (Grozīts ar MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 393; grozījums par vārdu "ieturēto" svītrošanu stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

  29. Pārskata mēnesī darba devējs (maksātnespējas procesa administrators, jaunuzņēmums, lēmējiestāde un izpildiestāde) precizē darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas:

  29.1. par iepriekšējo mēnesi pirms pārskata mēneša (arī par tām personām, kuras pārskata mēnesī nav darba ņēmēja statusā, bet iepriekšējā mēnesī pirms pārskata mēneša bija darba ņēmēja statusā). Darba devēja ziņojumā norāda darba ienākumus (6.aile) un obligāto iemaksu (7.aile) palielinājumu vai samazinājumu;

  29.2. (svītrots no 01.03.2013. ar MK 19.02.2013. noteikumiem Nr.95, sk. grozījumu 2.punktu);

  29.3. par mēnesi, par kuru ir aprēķināta atlīdzība atbilstoši uzņēmuma, graudniecības vai pārvadājuma līguma nosacījumiem, kā arī prēmija vai citi ienākumi uz iepriekšējo darba attiecību pamata, vai par periodu, kad persona ir bijusi darba ņēmējs, izņemot šo noteikumu 29.1. apakšpunktā minēto gadījumu. Darba devēja ziņojumā norāda aprēķināto atlīdzību (4. aile), obligātās iemaksas (5. aile) un nākamo obligāto iemaksu veikšanas datumu, kas seko dienai, kad aprēķina darba ienākumus par pārskata mēnesi (10. aile).

  (Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr. 742; MK 23.09.2014. noteikumiem Nr. 561; MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 196; MK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 133; MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 393; 29.3. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

  29.1 Ja darba ņēmējam tiek piemērota atbalsta programma fiksēta maksājuma veikšanai, pārskata mēnesī jaunuzņēmums precizē viņa darba ienākumus, obligātās iemaksas, iemaksas pensiju apdrošināšanai un solidaritātes nodokli par iepriekšējo mēnesi pirms pārskata mēneša. Darba devēja ziņojumā norāda darba ienākumus (6. aile) un obligāto iemaksu (7. aile), iemaksu pensiju apdrošināšanai (14. aile) un solidaritātes nodokļa (15. aile) palielinājumu vai samazinājumu.

  (MK 07.03.2017. noteikumu Nr. 133 redakcijā)

  29.2 (Svītrots no 01.01.2022. ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 879; sk. 46. punktu)

  30. Darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas par iepriekšējiem pārskata mēnešiem precizē saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 20.1 panta trešo daļu šādos gadījumos:

  30.1. Valsts ieņēmumu dienests – saskaņā ar izziņu par Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudē aprēķinātajiem darba ienākumiem un obligātajām iemaksām, ja pēc pārbaudes darba ņēmējam jāpalielina vai jāsamazina darba ienākumi un obligātās iemaksas;

  30.2. darba devējs (maksātnespējas procesa administrators) – ja saskaņā ar tiesas spriedumu, tiesas lēmumu par izlīguma apstiprināšanu vai attiecīgās valsts pārvaldes iestādes pieņemtu pārvaldes lēmumu personai ir izmaksāta atlīdzība par darba piespiedu kavējumu vai izmaksāti laikus neizmaksātie darba ienākumi. Ienākumus un obligātās iemaksas precizē, iesniedzot ziņas par darba ņēmējiem un darba devēja ziņojumus par tiem pārskata mēnešiem, par kuriem veiktas vai bija jāveic obligātās iemaksas. Aizpilda 3. pielikuma 1., 2., 3., 4., 5. un 10. aili;

  30.3. darba devējs (maksātnespējas procesa administrators) – saskaņā ar Valsts darba inspekcijas rīkojumu par pārbaudē konstatētajiem pārkāpumiem darba ienākumu aprēķināšanā un izmaksāšanā, ja pēc pārbaudes darba ņēmējam jāpalielina vai jāsamazina darba ienākumi un obligātās iemaksas. Ienākumus un obligātās iemaksas precizē, iesniedzot darba devēja ziņojumus par pārskata mēnešiem, par kuriem veiktas vai bija jāveic obligātās iemaksas. Aizpilda 3.pielikuma 1., 2., 3., 4. un 5.aili. Ja darba ienākumi un obligātās iemaksas precizējamas par personām, kuras Valsts darba inspekcijas rīkojumā norādītajā laikposmā nav reģistrētas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, darba devējs (maksātnespējas procesa administrators) par tām iesniedz ziņas saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu;

  30.4. maksātnespējas procesa administrators – saskaņā ar darba devēja grāmatvedības uzskaitē atspoguļoto informāciju, ja darba devēja ziņojumu par obligāto iemaksu objektu un obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņos nav iesniedzis vai precizējis darba devējs;

  30.5. lēmējiestāde vai izpildiestāde (darba devējs) – par personu, kurai saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu  vai Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likumu atlīdzina obligātās iemaksas no nesaņemtajiem darba ienākumiem vai zaudējumu atlīdzības. Aizpilda 3. pielikuma 1., 2., 3., 4., 5. un 10. aili;

  30.6. bijušais darba devējs – par darba ņēmēju, ar kuru ir izbeigtas darba attiecības un kuram sākotnēji tika piešķirtas akciju pirkuma tiesības. Ienākumus un obligātās iemaksas precizē, iesniedzot darba devēja ziņojumu par pārskata mēnesi, kurā ir pārtrauktas darba ņēmēja un darba devēja attiecības. Aizpilda 3.pielikuma 6., 7. un 10.aili;

  30.7. darba devējs – novēršot Valsts ieņēmumu dienesta paziņojumā par nodokļu kontroles uzsākšanu norādītās neatbilstības paziņojumā norādītajā termiņā vai saņemot Valsts ieņēmumu dienesta paziņojumu par nodokļu revīzijas (audita) veikšanu.

  (MK 19.02.2013. noteikumu Nr. 95 redakcijā; kas grozīta ar MK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 133; MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 393; MK 23.04.2024. noteikumiem Nr. 247)

  30.1 Darba devējs precizē (palielina) darba ņēmēja (izņemot jaunuzņēmuma darba ņēmēju, kuram tiek piemērota atbalsta programma fiksēta maksājuma veikšanai) darba ienākumus un obligātās iemaksas par iepriekšējiem mēnešiem pirms šo noteikumu 29.1.apakšpunktā minētā mēneša saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 20.1 panta otro daļu. Aizpilda 3.pielikuma 4. un 5.aili.

  (MK 19.02.2013. noteikumu Nr.95 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 133)

  31. Ja darba devēja ziņojumu iesniedz par darba ņēmējiem, kuriem izmaksāta atlīdzība par darba piespiedu kavējumu vai kuriem izmaksāti laikus neizmaksātie darba ienākumi un par kuriem veiktas obligātās iemaksas, norāda arī darba ņēmēja apdrošināšanas statusu. Šajos gadījumos darba devējs (maksātnespējas procesa administrators, lēmējiestāde un izpildiestāde) iesniedz arī ziņas par darba ņēmējiem.

  (MK 27.09.2011. noteikumu Nr.742 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 393)

  31.1 Ja tiek precizēti darba ņēmēja darba ienākumi un obligātās iemaksas 30.1., 30.2., 30.3. vai 30.7. apakšpunktā minētajos gadījumos un Valsts ieņēmumu dienestā nav ziņu par darba ņēmēja statusa iegūšanu vai zaudēšanu, darba devējam ir pienākums iesniegt arī ziņas par darba ņēmēja statusu par pagājušo periodu un iesniegt dokumentu, kas pamato ziņu iesniegšanas kavējuma attaisnojumu. Minētajos gadījumos Valsts ieņēmumu dienests reģistrē katru darba ņēmēju kā sociāli apdrošinātu personu ar datumu, kuru darba devējs norādījis ziņās par darba ņēmējiem.

  (MK 07.03.2017. noteikumu Nr. 133 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 776)

  31.2 Obligātās iemaksas un darba ienākumus par personu, par kuru veic obligātās iemaksas saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu  vai Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likumu, reģistrē par to mēnesi, par kuru iesniegts darba devēja ziņojums.

  (MK 16.06.2020. noteikumu Nr. 393 redakcijā)

  32. Uzņēmējdarbības riska valsts nodevu darba devēja ziņojumā norāda darba devēji, kuriem saskaņā ar Maksātnespējas likumu var pasludināt juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesu vai saskaņā ar Kredītiestāžu likumu var pasludināt kredītiestādes maksātnespēju, ja darba devējs ir kredītiestāde, par darbiniekiem, ar kuriem attiecīgajiem darba devējiem saskaņā ar Darba likumu ir nodibinātas darba tiesiskās attiecības.

  (MK 23.04.2024. noteikumu Nr. 247 redakcijā)

  33. Darba ņēmēja nostrādāto stundu skaitu mēnesī norāda darba devēja ziņojuma (3. pielikums) 11. ailē. Informācija par darba ņēmēja nostrādātajām stundām nav jānorāda par personām, kuras pie darba devēja tiek nodarbinātas tikai uz uzņēmuma līguma pamata, un par personām, kurām pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas ir vienošanās par darbinieka profesionālās darbības ierobežojumu (konkurences ierobežojums), un par kapitālsabiedrības valdes locekli, kas atbilst likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 1. panta 2. punkta "m" apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

  (MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 879 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2022., sk. 46. punktu)

  33.1 Jaunuzņēmums, kas Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā minēto atbalsta programmu periodā zaudējis tiesības izmantot atbalsta programmu, ne vēlāk kā viena kalendāra mēneša laikā pēc minēto tiesību zaudēšanas iesniedz darba devēja ziņojumu par darba ņēmējiem, kuriem bija piemērota atbalsta programma fiksēta maksājuma veikšanai, un aizpilda iepriekšējo pārskata mēnešu darba devēja ziņojumus (3. pielikums), norādot šos darba ņēmējus vispārējā nodokļu režīmā saskaņā ar šo noteikumu 25.1., 25.2. un 25.3. apakšpunktu un 26. punktu.

  (MK 07.03.2017. noteikumu Nr. 133 redakcijā)

  IV. Pašnodarbinātā, iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka ziņojuma iesniegšana

  34. Pašnodarbinātais, iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojumu (4. pielikums) likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteiktajā termiņā.

  (MK 16.06.2020. noteikumu Nr. 393 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

  35. (Svītrots no 01.01.2022. ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 879; sk. 46. punktu)

  36. Pašnodarbinātais obligātās iemaksas veic par to pārskata ceturksni (gada ceturksnis, par kuru pašnodarbinātajam ir pienācis termiņš veikt obligātās iemaksas), kurā vismaz vienu mēnesi ir ienākumi, kā arī iesniedz ziņojumu par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī.

  (MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 776 redakcijā)

  37. (Svītrots ar MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 776)

  38. Pašnodarbinātais, iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka ziņojumu par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī iesniedz tikai par to pārskata ceturksni, par kuru tiek veiktas obligātās iemaksas (arī tad, ja obligātās iemaksas tiek veiktas par vienu vai diviem pārskata ceturkšņa mēnešiem).

  39. (Svītrots ar MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 776)

  39.1 Pašnodarbinātais, kurš gūst ienākumu no intelektuālā īpašuma, no samaksas par zinātnes, literatūras vai mākslas darbu, atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu autoru un izpildītāju darbu radīšanu, izdošanu, izpildīšanu vai citādu izmantošanu (turpmāk – ienākums no intelektuālā īpašuma) vai gūst ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas, iesniedzot pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojumu par ceturto ceturksni, veic atzīmi, ka gūst ienākumu no intelektuālā īpašuma vai no lauksaimnieciskās ražošanas.

  (MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 879 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2022., sk. 46. punktu)

  40. Ja mainās pašnodarbinātā un iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka apdrošināšanas statuss, atbilstošo obligāto iemaksu likmi piemēro ar nākamo mēnesi pēc apdrošināšanas statusa maiņas.

  41. Ja pārskata ceturksnī mainās pašnodarbinātā un iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka apdrošināšanas statuss, pašnodarbinātais un iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka ziņojumā par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka, vai par ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī norāda abus apdrošināšanas statusus.

  IV1. Obligāto iemaksu veikšanas un ziņojuma iesniegšanas kārtība, ja obligātās iemaksas izmaksā Finanšu ministrija saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu

  (Nodaļa svītrota ar MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 393)

  41.1 (Svītrots ar MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 393)

  41.2 (Svītrots ar MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 393)

  41.3 (Svītrots ar MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 393)

  V. Noslēguma jautājumi

  42. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumus Nr.942 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 185.nr.; 2009, 59.nr.; 2010, 21.nr.).

  43. Darba devēji, kuri pēc 2010.gada 31.augusta turpina nodarbināt notiesātos brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā, līdz 2010.gada 15.septembrim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā ziņas par minēto personu statusa maiņu no "darba ņēmējs" uz "darba ņēmējs, kurš tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā", norādot minētās personas kā darba ņēmēja statusu zaudējušas ar 2010.gada 31.augustu atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 13.punktam un kā darba ņēmēja statusu ieguvušas ar 2010.gada 1.septembri atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 4. vai 5.punktam.

  43.1 Darba devējs, kuram ar fizisku personu, kura nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja, ir noslēgts uzņēmuma līgums un līguma izpilde uz šo noteikumu 8.3 punkta spēkā stāšanās dienu turpinās, 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 8.3 punkta spēkā stāšanās dienas iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā ziņas (1.pielikums) par fizisko personu, ar kuru noslēgts uzņēmuma līgums.

  (MK 09.10.2012. noteikumu Nr.687 redakcijā)

  43.2 Darba devējs (tai skaitā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs), kurš līdz 2013.gada 30.jūnijam ir reģistrējis darba ņēmēju Valsts ieņēmumu dienestā, ja darba ņēmējs līdz 2013.gada 1.jūlijam nav zaudējis likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto darba ņēmēja statusu, darba devēja ziņojumā norāda ziņas par darba ņēmēja profesijas (aroda, amata, specialitātes) kodu atbilstoši Profesiju klasifikatoram. Darba devējs, aizpildot ziņas par darba ņēmējiem (1.pielikums), 5.ailē norāda ziņu kodu PM – darba ņēmēja profesijas (aroda, amata, specialitātes) maiņa, kā izmaiņu datumu 4.ailē norādot 2013.gada 1.jūliju, un 7.ailē – profesijas (aroda, amata, specialitātes) kodu. Ziņas par darba ņēmēja nostrādātajām stundām un profesijas (aroda, amata, specialitātes) kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram nav jānorāda par personām, kuras darba devējs nodarbina tikai uz uzņēmuma līguma pamata.

  (MK 19.02.2013. noteikumu Nr.95 redakcijā)

  43.3 Darba devējs (maksātnespējas procesa administrators), iesniedzot darba devēja ziņojumu (3.pielikums) par 2014.gada janvāri, 4. un 5.ailē darba ienākumus un aprēķinātās obligātās iemaksas, kā arī 8.ailē ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli un 9.ailē uzņēmējdarbības riska valsts nodevu norāda euro, bet precizētos darba ienākumus un obligātās iemaksas par 2013.gada decembri 6. un 7.ailē norāda latos.

  (MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1304 redakcijā)

  43.4 Precizējot darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas saskaņā ar šo noteikumu 30. vai 30.1 punktu par laikposmu līdz 2013.gada 31.decembrim, naudas summas norāda latos.

  (MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1304 redakcijā)

  43.5 Aizpildot šo noteikumu 4. un 5.pielikumu par laikposmu līdz 2013.gada 31.decembrim, naudas summas norāda latos.

  (MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1304 redakcijā)

  43.6 Darba devējs (maksātnespējas procesa administrators) darba devēja ziņojumu par 2020. gada decembri aizpilda šādi:

  43.6 1. decembrī ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli norāda darba devēja ziņojumā atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai, kas bija spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim;

  43.6 2. 2021. gada janvārī ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" ir jāiemaksā vienotajā nodokļa kontā līdz 2021. gada 23. janvārim, norāda darba devēja ziņojumā, kuru iesniedz par personām, kuras nav sociāli apdrošināmas, aizpildot 1., 2., 3. un 8. aili.

  (MK 16.06.2020. noteikumu Nr. 393 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

  43.7 Darba devējs ziņas par darba ņēmēju, kurš atrodas dīkstāvē, kas radusies darbinieka vainas dēļ, vai darba ņēmēju, kurš ir atstādināts no darba bez darba algas saglabāšanas, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā atsevišķā dokumentā (1. pielikums). Iesniegtās ziņas par darba ņēmēju, kurš atrodas dīkstāvē, kas radusies darbinieka vainas dēļ, vai darba ņēmēju, kurš ir atstādināts no darba bez darba algas saglabāšanas, darba devējs drīkst precizēt tikai vienu reizi 30 dienu laikā no pirmreizējā dokumenta iesniegšanas datuma.

  (MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 879 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2022., sk. 46. punktu)

  44. Noteikumu 28.2.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

  44.1 Noteikumu 8.8 un 31.1 punkts stājas spēkā 2017. gada 1. jūlijā.

  (MK 07.03.2017. noteikumu Nr. 133 redakcijā; minētie grozījumi iekļauti noteikumu redakcijā uz 01.07.2017.)

  45. Noteikumi piemērojami ar 2010.gada 1.septembri.

  46. Grozījumi šo noteikumu 3. punktā, 8.2. apakšpunktā, 8.4,  8.6,  10., 26. un 33. punktā un 1., 3. un 4. pielikumā, grozījumi par šo noteikumu 1.5. apakšpunkta,  9. punkta, 25.17. apakšpunkta, 25.1, 29.2 un 35. punkta svītrošanu, kā arī grozījumi par šo noteikumu papildināšanu ar 39.1  un 43.7 punktu stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

  (MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 879 redakcijā)

  47. Līdz 2021. gada 31. decembrim darba devējs, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā ziņas par darba ņēmējiem, papildus šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajam iesniedz šādus ziņu kodus:

  47.1. 53 – datums, ar kuru darba ņēmējs atrodas dīkstāvē, kas radusies darbinieka vainas dēļ, vai darba ņēmējs ir atstādināts no darba bez darba algas saglabāšanas;   

  47.2. 54 – datums, kurā darba ņēmējs ir sācis darbu pēc dīkstāves, kas radusies darbinieka vainas dēļ, vai darba ņēmējs ir sācis darbu pēc atstādināšanas no darba bez darba algas saglabāšanas;   

  47.3. 55 – darba ņēmējs, kurš sācis sociālo pakalpojumu sniegšanu un kura darba devējs, tā struktūrvienība vai filiāle ir Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēta institūcija;

  47.4. 56 – darba ņēmējs, kurš vairs nesniedz sociālos pakalpojumu un kura darba devējs, tā struktūrvienība vai filiāle ir Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēta institūcija.

  (MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 879 redakcijā)

  Ministru prezidents V.Dombrovskis

  Labklājības ministrs U.Augulis
  1. pielikums
  Ministru kabineta
  2010.gada 7.septembra
  noteikumiem Nr. 827

  (Pielikums MK 23.04.2024. noteikumu Nr. 247 redakcijā)

  Ziņas par darba ņēmējiem

  Nodokļu maksātāja kods

   


   

  (darba devēja, mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds)


   

  Nr.

  p. k.

  Personas kods
  (ja nav personas koda, reģistrācijas numurs un personas dzimšanas dati)

  Vārds, uzvārds

  Datums, mēnesis, gads (dd.mm.gggg.)

  Ziņu kods

  Valsts kods1

  Profesijas (aroda, amata, specialitātes) kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7


   

   

   

   

   

   


   

  Ziņu kods un tā atšifrējums

  Nr.
  p. k.
  Ziņu kodsAtšifrējums
  1.11Darba ņēmēja statusa iegūšana
  2.14Darba ņēmēja statusa iegūšana, ja persona tiek nodarbināta brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā vai tiek nodarbināta, atrodoties izmeklēšanas cietumā
  3.21Darba ņēmēja statusa zaudēšana, pamatojoties uz darba ņēmēja uzteikumu
  4.22Darba ņēmēja statusa zaudēšana sakarā ar darba ņēmēja pārkāpumu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuros noteikta personu atbrīvošana no darba
  5.23Darba ņēmēja statusa zaudēšana sakarā ar darba devēja vai mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja likvidāciju
  6.24Darba ņēmēja statusa zaudēšana sakarā ar nespēju veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ
  7.25Darba ņēmēja statusa zaudēšana citos gadījumos
  8.40Datums, ar kuru darba ņēmējam ir piešķirts bērna kopšanas atvaļinājums, atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts darbiniekam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns
  9.41Datums, kurā darba ņēmējs ir sācis darbu pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, pēc atvaļinājuma bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts darbiniekam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns
  10.50Datums, ar kuru darba ņēmējam ir piešķirts atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas
  11.51Datums, kurā darba ņēmējs ir sācis darbu pēc atvaļinājuma bez darba algas saglabāšanas
  12.61Darba ņēmēja statusa iegūšana, ja persona tiek nodarbināta sezonas rakstura darbos
  13.71Tāda darba ņēmēja statusa iegūšana, kurš uzsāk darbu ārvalstīs
  14.72Tāda darba ņēmēja statusa iegūšana, kurš izbeidz darbu ārvalstīs
  15.81Fiziska persona, ar kuru ir noslēgts uzņēmuma līgums
  16.82Fiziska persona, ar kuru ir izbeigts uzņēmuma līgums
  17.29Darba ņēmēja statusa zaudēšana, pamatojoties uz darba ņēmēja iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestam vai sakarā ar darba devēja likvidāciju, ja Valsts ieņēmumu dienestā nav iesniegtas ziņas par darba ņēmēja statusa zaudēšanu, vai Valsts ieņēmumu dienesta pieņemto lēmumu par kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības izbeigšanu, vai Valsts ieņēmumu dienestā saņemto ziņu par personas nāvi
  18.PMDarba ņēmēja profesijas (aroda, amata, specialitātes) maiņa
  19.91Datums, ar kuru darba ņēmējam ir piešķirts atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu vai atvaļinājums sakarā ar ārpusģimenes aprūpē esoša bērna vecumā līdz 18 gadiem adopciju
  20.92Datums, ar kuru darba ņēmējs ir sācis darbu pēc atvaļinājuma sakarā ar bērna piedzimšanu vai pēc atvaļinājuma sakarā ar ārpusģimenes aprūpē esoša bērna vecumā līdz 18 gadiem adopciju

  21.

  26

  Darba ņēmēja statusa zaudēšana, ja persona nav uzsākusi darbu
  22.53Datums, ar kuru darba ņēmējs atrodas dīkstāvē, kas radusies darbinieka vainas dēļ, vai darba ņēmējs ir atstādināts no darba bez darba algas saglabāšanas
  23.54Datums, kurā darba ņēmējs ir sācis darbu pēc dīkstāves, kas radusies darbinieka vainas dēļ, vai darba ņēmējs ir sācis darbu pēc atstādināšanas no darba bez darba algas saglabāšanas  
  24.55Darba ņēmējs, kurš sācis sociālo pakalpojumu sniegšanu un kura darba devējs, tā struktūrvienība vai filiāle ir Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēta institūcija
  25.56Darba ņēmējs, kurš vairs nesniedz sociālos pakalpojumus un kura darba devējs, tā struktūrvienība vai filiāle ir Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēta institūcija

  Amats ___________________________________________________________
   

  Vārds, uzvārds ____________________________________________________

  Paraksts2 _______________________

  Datums2 ________________________

  Tālruņa numurs ____________________

  Piezīmes.

  1. 1 Aizpilda tikai darba devējs – Latvijas rezidents – par personām, kas uzsāk vai beidz algoto darbu ārvalstīs atbilstoši šo noteikumu 8.2 punktam.

  2. 2 Dokumenta rekvizītus "Paraksts" un "Datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

  3. Pielikumā nenorāda ziņas par darba ņēmējiem, kuriem ir piešķirts vai beidzies grūtniecības un dzemdību atvaļinājums, atvaļinājums bērna tēvam vai adoptētājam, vai citai personai, kura faktiski kopj bērnu.

  4. Iesniedzot ziņas par darba ņēmējiem, kuri nav sasnieguši 15 gadu vecumu, piemēro to darba ņēmēju statusu, kuri ir apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem.

  2. pielikums
  Ministru kabineta
  2010.gada 7.septembra noteikumiem Nr.827

  (Pielikums svītrots no 01.01.2021. ar MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 393; sk. grozījumu 2. punktu)

  3. pielikums
  Ministru kabineta
  2010.gada 7.septembra
  noteikumiem Nr. 827

  (Pielikums MK 23.04.2024. noteikumu Nr. 247 redakcijā)

  Nodokļu maksātāja kods

   

  (darba devēja nosaukums vai vārds un uzvārds)

  Darba devēja ziņojums
  darba ņēmēji, kuri ir apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem

  darba ņēmēji, kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuriem ir piešķirta izdienas pensija vai kuri ir personas ar invaliditāti – valsts speciālās pensijas saņēmējas)

  darba ņēmēji, kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuri ir sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), un darba ņēmēji, kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem)

  darba ņēmēji, kuri saskaņā ar tiesas spriedumu vai attiecīgās valsts pārvaldes iestādes pieņemtu pārvaldes lēmumu atjaunoti darbā un kuriem izmaksāta atlīdzība par darba piespiedu kavējumu vai kuriem saskaņā ar tiesas spriedumu vai attiecīgās valsts pārvaldes iestādes pieņemtu pārvaldes lēmumu izmaksāti laikus neizmaksātie darba ienākumi

  personas, kuras nav obligāti sociāli apdrošināmas

  darba ņēmēji, kuri tiek nodarbināti brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā vai tiek nodarbināti, atrodoties izmeklēšanas cietumā, un ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu

  darba ņēmēji, kuri tiek nodarbināti brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā vai tiek nodarbināti, atrodoties izmeklēšanas cietumā, un ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai (darba ņēmēji, kuri sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), un darba ņēmēji, kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem)

  darba ņēmēji, kuru darba ienākumu aprēķināšanā un izmaksāšanā Valsts darba inspekcija pārbaudē konstatējusi pārkāpumus

  darba ņēmēji, kuru darba ienākumus precizē maksātnespējas procesa administrators

  darba ņēmēji, ar kuriem ir izbeigtas darba attiecības un kuriem sākotnēji tika piešķirtas akciju pirkuma tiesības

  darba ņēmēji – kapitālsabiedrības valdes locekļi, kuri atbilst likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 1. panta 2. punkta "m" apakšpunktā minētajiem nosacījumiem un ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai un invaliditātes apdrošināšanai

  darba ņēmēji – kapitālsabiedrības valdes locekļi, kuri atbilst likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 1. panta 2. punkta "m" apakšpunktā minētajiem nosacījumiem un ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai (darba ņēmēji, kuri sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), un darba ņēmēji, kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem))

  jaunuzņēmuma darba ņēmēji, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai un kuri ir pakļauti visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem

  jaunuzņēmuma darba ņēmēji, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai un kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuriem ir piešķirta izdienas pensija vai kuri ir personas ar invaliditāti – valsts speciālās pensijas saņēmējas)

  jaunuzņēmuma darba ņēmēji, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai un kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuri ir sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) un darba ņēmēji, kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem))

  jaunuzņēmuma darba ņēmēji, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un iemaksas privātajā brīvprātīgajā pensiju shēmā un kuri ir pakļauti visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem

  jaunuzņēmuma darba ņēmēji, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un iemaksas privātajā brīvprātīgajā pensiju shēmā un kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuriem ir piešķirta izdienas pensija vai kuri ir personas ar invaliditāti – valsts speciālās pensijas saņēmējas)

  jaunuzņēmuma darba ņēmēji, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un iemaksas privātajā brīvprātīgajā pensiju shēmā un kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuri ir sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), un darba ņēmēji, kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem))

  profesionāls sportists

  persona, par kuru veic obligātās iemaksas saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu vai Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likumu

  Nr.
  p. k.

  Personas kods vai reģis-
  trācijas numurs

  Vārds, uzvārds

  Darba ienākumi (euro)

  Aprē-
  ķinātās valsts sociālās apdroši-
  nāšanas obligātās iemaksas (euro)

  Precizētie darba ienākumi (palieli-
  nājums (+) vai samazi-
  nājums (−)) (euro)

  Precizētās aprēķinātās valsts sociālās apdroši-
  nāšanas obligātās iemaksas (palieli-
  nājums (+) vai samazi-
  nājums (−)) (euro)

  Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (euro)

  Uzņēmēj-
  darbības riska valsts nodeva (euro)

  Obligāto iemaksu veikšanas datums1

  Nostrādāto stundu skaits mēnesī

  Iemaksas pensiju apdroši-
  nāšanai 10 % (euro)

  Aprēķi-
  nātais solida-
  ritātes nodoklis (euro)

  Precizētās iemaksas pensiju apdroši-
  nāšanai 10 % (palieli-
  nājums (+) vai samazi-
  nājums (−)) (euro)

  Precizētais aprēķi-
  nātais solida-
  ritātes nodoklis (palieli-
  nājums (+) vai samazi-
  nājums (−)) (euro)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

                 
                 

  Kopā

        

  X

  X

      
   
  Amats  
   
  Vārds, uzvārds  
   
  Paraksts*  
   
  Datums*  
   
  Tālruņa numurs  

  Piezīmes.

  1. Ja jāveic uzņēmējdarbības riska valsts nodevas vai mēnesī nostrādāto stundu skaita precizējumi par iepriekšējiem pārskata periodiem, darba devējs iesniedz precizētos darba devēja ziņojumus par to pārskata mēnesi, kurā radās kļūda.

  2. 1 Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumu Nr. 827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" 29.3. apakšpunktu.

  3. * Dokumenta rekvizītus "Paraksts" un "Datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

  4. Tabulas 12., 13., 14. un 15. aili aizpilda tikai jaunuzņēmumi par darbiniekiem, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums.

  3.1 pielikums
  Ministru kabineta
  2010.gada 7.septembra
  noteikumiem Nr. 827

  (Pielikums MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 879 redakcijā)

  Nodokļu maksātāja kods

   
  (darba devēja nosaukums vai vārds un uzvārds)
  Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju ziņojums
  Nr. p. k.PersonasDarba ienākumiAprēķinātais sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklisAprēķinātā sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa sadalījumsNodarbinātības periods
  (ziņas par darba ņēmējiem pārskata mēnesī)
  kodsvārds, uzvārdsvalsts sociālās apdrošināšanas iemaksasiedzīvotāju ienākuma nodoklisnolīdz
  123456789
           
           
  Kopā      
  4. pielikums
  Ministru kabineta
  2010.gada 7.septembra
  noteikumiem Nr. 827

  (Pielikums MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 879 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2022., sk. noteikumu 46. punktu)

  Personas kods

   
  (vārds un uzvārds))
  Pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojums

   pašnodarbinātais, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai (pašnodarbinātais vispārējā gadījumā vai pašnodarbinātais – persona ar invaliditāti)

   pašnodarbinātais, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai (pašnodarbinātais, kurš ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem)

   pašnodarbinātais – nekustamā īpašuma apsaimniekotājs, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai un invaliditātes apdrošināšanai

   iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, apdrošināšanai pret bezdarbu, invaliditātes apdrošināšanai, apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai (iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka vispārējā gadījumā)

   iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai (iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka, kurš ir izdienas pensijas saņēmējs vai persona ar invaliditāti – valsts speciālās pensijas saņēmēja)

   iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai (iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka, kurš ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem)

  ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai

  pašnodarbinātais, kura ienākums mēnesī nesasniedz Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru un kurš no pašnodarbinātā ienākuma veic obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai desmit procentu apmērā

  pašnodarbinātais, kurš gūst ienākumu no intelektuālā īpašuma vai gūst ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas

  RādītājiCeturkšņa mēnesisKopā
     
  Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts1 (euro)    
  Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas1 (euro)    
  Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts pensiju apdrošināšanai, kuram piemēro obligāto iemaksu likmi 10 %    
  Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 10 % (euro)    
  Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma vai ienākums no intelektuālā īpašuma pensiju apdrošināšanai, kuram piemēro obligāto iemaksu likmi 10 %2xxx 
  Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma vai ienākums no intelektuālā īpašuma pensiju apdrošināšanai 10 % (euro)2xxx 
   
  (vārds, uzvārds un paraksts3)

  Datums3 _______________________

  Piezīmes.

  1 Brīvi izvēlētais valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts un attiecīgi aprēķinātās obligātās iemaksas.

  2 Aizpilda par iepriekšējo kalendāra gadu.

  3 Dokumenta rekvizītus "Paraksts" un "Datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

  5.pielikums
  Ministru kabineta
  2010.gada 7.septembra noteikumiem Nr.827
  Ziņojums par veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par darba ņēmēju, kam ar valsts pārvaldes iestādes prettiesisku administratīvo aktu vai prettiesisku faktisko rīcību ir nodarīts zaudējums

  (Pielikums svītrots ar MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 393)

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.