(8) Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai

 • Dati iegūti: 2024. gada 17. aprīlis, 08:09
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 676

  Rīgā 2017. gada 14. novembrī (prot. Nr. 57 11. §)
  Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai
  Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
  12. panta 1.1, 1.3, 1.4 un 4.2 daļu un 13. panta pirmās daļas 1. punktu

  1. Noteikumi nosaka:

  1.1. iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja (turpmāk – nodokļa maksātājs):

  1.1.1. maksimālo gada neapliekamā minimuma apmēru;

  1.1.2. gada apliekamā ienākuma apmēru, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu;

  1.1.3. gada apliekamā ienākuma apmēru, virs kura nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu;

  1.2. formulu, kuru izmanto nodokļa maksātāja gada diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanai;

  1.3. gada diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanas un piemērošanas kārtību par nepilnu taksācijas gadu;

  1.4. kārtību, kādā tiek aprēķināts Valsts ieņēmumu dienesta prognozētā mēneša neapliekamā minimuma (turpmāk – prognozētais mēneša neapliekamais minimums) apmērs;

  1.5. nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (turpmāk – likums).

  2. Nodokļa maksātāja gada apliekamajā ienākumā netiek ietverts ienākums gada diferencētā neapliekamā minimuma apmērā, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

  GDNM = GNMmax – K x (AI – AImin), kur

  GDNM – gada diferencētais neapliekamais minimums;

  GNMmax – maksimālais gada neapliekamais minimums;

  K – koeficients, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

  K = GNMmax / (AImax – AImin);

  AI – nodokļa maksātāja gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs;

  AImin – gada apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu;

  AImax – gada apliekamā ienākuma apmērs, virs kura nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu.

  2.1 2022. gadā nodokļa maksātāja gada apliekamajā ienākumā netiek ietverts ienākums gada diferencētā neapliekamā minimuma apmērā, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:
                 

  GDNM = DNM1 + DNM2, kur
  GDNM – gada diferencētais neapliekamais minimums;

  DNM1 – diferencētais neapliekamais minimums periodam no 1. janvāra līdz  30. jūnijam, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:
                

  DNM1 = DNM1max – K1 x (AI1 – AI1min), kur
  DNM1max – maksimālais neapliekamais minimums, kas noteikts šo noteikumu 3.11.1. apakšpunktā;

  K1 – koeficients, kas noteikts šo noteikumu 3.11.4. apakšpunktā;

  AI1 – nodokļa maksātāja apliekamo ienākumu kopējais apmērs periodam no 1. janvāra līdz 30. jūnijam;

  AI1min – apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo neapliekamo minimumu, kas noteikts šo noteikumu 3.11.2. apakšpunktā;

  DNM2 – diferencētais neapliekamais minimums periodam no 1. jūlija līdz 31. decembrim, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:
            

   DNM2 = DNM2max – K2 x (AI2 – AI2min), kur
  DNM2max – maksimālais neapliekamais minimums, kas noteikts šo noteikumu 3.12.1. apakšpunktā;

  K2 – koeficients, kas noteikts šo noteikumu 3.12.4. apakšpunktā;

  AI2 – nodokļa maksātāja apliekamo ienākumu kopējais apmērs periodam no 1. jūlija līdz 31. decembrim;

  AI2min – apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo neapliekamo minimumu, kas noteikts šo noteikumu 3.12.2. apakšpunktā.

  (MK 07.12.2021. noteikumu Nr. 804 redakcijā)

  3. Gada diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanai ir noteikti šādi lielumi:

  3.1. maksimālais gada neapliekamais minimums – 6000 euro;

  3.2. gada apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu, – 6000 euro;

  3.3. gada apliekamā ienākuma apmērs, virs kura nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu, – 21 600 euro;

  3.4. koeficients – 0,38462.

  (MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 682 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.12.2021. noteikumiem Nr. 804)

  3.1 2022. gadā diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanai ir noteikti šādi lielumi:

  3.11. no 1. janvāra līdz 30. jūnijam:

  3.11.1. maksimālais neapliekamais minimums – 2100 euro;

  3.11.2. apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo neapliekamo minimumu, – 3000 euro;

  3.11.3. apliekamā ienākuma apmērs, virs kura nepiemēro diferencēto neapliekamo minimumu, – 10 800 euro;

  3.11.4. koeficients – 0,26923;

  3.12. no 1. jūlija līdz 31. decembrim:

  3.12.1. maksimālais neapliekamais minimums – 3000 euro;

  3.12.2. apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo neapliekamo minimumu, – 3000 euro;

  3.12.3. apliekamā ienākuma apmērs, virs kura nepiemēro diferencēto neapliekamo minimumu, – 10 800 euro;

  3.12.4. koeficients –  0,38462.

  (MK 07.12.2021. noteikumu Nr. 804 redakcijā)

  4. Nosakot nodokļa maksātāja gada diferencētā neapliekamā minimuma apmēru:

  4.1. ņem vērā visus nodokļa maksātāja gada ienākumus (tai skaitā ienākumus, kas apliekami ar samazinātu nodokļa likmi);

  4.2. neņem vērā likuma 9. pantā minētos neapliekamos ienākumus (izņemot likuma 9. panta pirmās daļas 2.1 punktā minēto ienākumu) un saimnieciskās darbības ieņēmumus, par kuriem maksā samazināto patentmaksu (2021., 2022., 2023. un 2024. gadā – ienākumus no samaksas par intelektuālo īpašumu (izņemot ienākumus, kurus izmaksā kolektīvā pārvaldījuma organizācija) vai no literatūras, zinātnes vai mākslas darbu, atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu autoru un izpildītāju darbu radīšanas, izdošanas, izpildīšanas vai citādas izmantošanas, ja nodokļa maksātājs nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs);

  4.3. ņem vērā ar mikrouzņēmumu nodokli apliekamo apgrozījumu, to reizinot ar koeficientu 0,5.

  (Grozīts ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 532; MK 07.12.2021. noteikumiem Nr. 804; MK 12.12.2023. noteikumiem Nr. 745)

  4.1 2022. gadā, nosakot diferencēto neapliekamo minimumu, nodokļa maksātāja apliekamo ienākumu kopējo apmēru periodam no 1. janvāra līdz 30. jūnijam un periodam no 1. jūlija līdz 31. decembrim nosaka šādi:

  4.11. attiecībā uz Latvijā gūtajiem ienākumiem, par kuriem maksā algas nodokli, ņem vērā darba devēja ziņojumā un sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāja ziņojumā deklarēto informāciju par konkrēto periodu;

  4.12. ienākumu, no kura ienākuma izmaksātājs saskaņā ar likumu Latvijā ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli ienākuma izmaksas vietā un par kuru sniedz paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām ne vēlāk kā ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša piecpadsmitajā datumā, vai ienākumu, kurš nodokļa maksātājam pašam ir jādeklarē saskaņā ar likumu (piemēram, ienākums no kapitāla pieauguma) taksācijas gada laikā, ņem vērā tajā periodā, kad konkrētais ienākums ir gūts;

  4.13. ienākumus, kurus nodokļa maksātājs deklarē gada ienākumu deklarācijā un no kuriem ienākuma izmaksātājam saskaņā ar likumu Latvijā nav jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis ienākuma izmaksas vietā (piemēram, no ārvalstīm gūtais ienākums, ienākums no saimnieciskās darbības, ārvalstī gūtais algota darba ienākums), dala ar divi un ņem vērā proporcionāli katrā periodā;

  4.14. darba alga un citas izmaksas par darbu vai cita veida darbību līdz 2022. gada 30. jūnijam, ja tās izmaksā pēc 2022. gada 30. jūnija, apliekamas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, piemērojot tādu neapliekamā minimuma apmēru, kāds bija spēkā periodā no 2022. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam.

  (MK 07.12.2021. noteikumu Nr. 804 redakcijā)

  5. Ja, aprēķinot gada diferencēto neapliekamo minimumu atbilstoši šo noteikumu 2. punktam (2022. gadā – 2.1 punktam) vai diferencēto neapliekamo minimumu atbilstoši šo noteikumu 14. punktam (2022. gadā – 14.1 punktam), rezultāts ir negatīvs skaitlis, piemērojot iedzīvotāju ienākuma nodokli rezumējošā kārtībā, gada diferencētais neapliekamais minimums (vai diferencētais neapliekamais minimums) ir 0.

  (MK 07.12.2021. noteikumu Nr. 804 redakcijā)

  6. Maksimālo gada neapliekamo minimumu piemēro, ja gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs ir mazāks vai vienāds ar gada apliekamā ienākuma apmēru, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu. Ja gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs ir robežās no gada apliekamā ienākuma apmēra, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu, līdz gada apliekamā ienākuma apmēram, virs kura nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu, gada diferencētais neapliekamais minimums, piemērojot šo noteikumu 2. punktā (2022. gadā – 2.1 punktā) minēto formulu, pakāpeniski samazinās.

  (MK 07.12.2021. noteikumu Nr. 804 redakcijā)

  7. Gada diferencēto neapliekamo minimumu nodokļa maksātājam piemēro reizi gadā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Gada diferencētais neapliekamais minimums var atšķirties no taksācijas gada laikā piemērotās prognozēto mēneša neapliekamo minimumu summas. Ja minētie lielumi atšķiras, radusies starpība ietekmē (attiecīgi palielina vai samazina) maksājamā nodokļa apmēru.

  8. Prognozētā mēneša neapliekamā minimuma apmēra aprēķinā Valsts ieņēmumu dienests izmanto šādu tā rīcībā esošu informāciju:

  8.1. darba devēja ziņojumu;

  8.2. sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāja ziņojumu;

  8.3. taksācijas gadā deklarētos taksācijas perioda ienākumus no kapitāla pieauguma (deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma), aprēķinot prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodam no 1. augusta līdz 31. decembrim;

  8.4. paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām, izņemot par ienākumiem, kas jau ir ietverti darba devēja ziņojumā, par pensijas ienākumu un neapliekamajiem ienākumiem;

  8.5. mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju.

  (Grozīts ar MK 12.12.2023. noteikumiem Nr. 745)

  9. Valsts ieņēmumu dienests, piemērojot šo noteikumu 8.4. apakšpunktu, uz ienākuma gūšanas periodu attiecina ienākumu, kas norādīts paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām, ja tas nav ietverts darba devēja ziņojumā. Ja paziņojuma par fiziskajai personai izmaksātajām summām taksācijas periods ir gads, no attiecīgajā paziņojumā norādītā ienākuma aprēķina vienu ceturto daļu (aprēķinā AI periodam no 1. janvāra līdz 31. jūlijam) vai vienu divpadsmito daļu (aprēķinā AI periodam no 1. augusta līdz 31. decembrim).

  10. Prognozētā mēneša neapliekamā minimuma aprēķinā tiek ņemta vērā informācija par tiem periodiem, kuros fiziskā persona ir bijusi citas personas apgādībā vai fiziskai personai piešķirta pensija. Informācija par ienākumiem pirms rezidenta statusa iegūšanas netiek izmantota.

  (MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 745 redakcijā)

  10.1 Ja fiziskā persona līdz 19 gadu vecumam (ieskaitot) no 1. jūnija līdz 31. augustam iesniedz algas nodokļa grāmatiņu darba devējam, tad visā nodarbinātības periodā no 1. jūnija līdz 31. augustam piemēro saskaņā ar šo noteikumu 11. punktā noteikto kārtību aprēķināto prognozēto mēneša neapliekamo minimumu.

  (MK 07.12.2021. noteikumu Nr. 804 redakcijā)

  10.2 2022. gadā, ja fiziskā persona līdz 19 gadu vecumam (ieskaitot) no 1. jūnija līdz 31. augustam iesniedz algas nodokļa grāmatiņu darba devējam, tad nodarbinātības periodā no 1. jūnija līdz 31. jūlijam piemēro saskaņā ar šo noteikumu 11.1 punktā noteikto kārtību aprēķināto prognozēto mēneša neapliekamo minimumu, savukārt nodarbinātības periodā no 1. augusta līdz 31. augustam piemēro saskaņā ar šo noteikumu 12.1 punktā noteikto kārtību aprēķināto prognozēto mēneša neapliekamo minimumu.

  (MK 07.12.2021. noteikumu Nr. 804 redakcijā)

  11. Prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodam no 1. janvāra līdz 31. jūlijam aprēķina, izmantojot šādu formulu:
   

  PMNM = (GNMmax – K × (AImvid × 12 × Kp – AImin))/12, kur

  PMNM – prognozētais mēneša neapliekamais minimums;

  GNMmax – maksimālais gada neapliekamais minimums gadam, kuram tiek veikts PMNM aprēķins;

  K – koeficients, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:
   

  K = GNMmax/(AImax – AImin) gadam, kuram tiek veikts PMNM aprēķins, kur:
  AImax – apliekamā ienākuma apmērs, virs kura nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu, gadam, kuram tiek veikts PMNM aprēķins;

  AImin – apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu, gadam, kuram tiek veikts PMNM aprēķins;

  AImvid – nodokļa maksātāja periodā IP(t) gūto apliekamo ienākumu vidējā mēneša ienākumu summa;

  IP(t) – periods, kurā tiek uzskaitīti nodokļa maksātāja ienākumi PMNM aprēķinam (nosakot no 1. janvāra līdz 31. jūlijam piemērojamo PMNM, tas ir periods no pirms pirmstaksācijas gada 1. oktobra līdz pirmstaksācijas gada 30. septembrim, bet, nosakot no 1. augusta līdz 31. decembrim piemērojamo PMNM, tas ir periods no pirmstaksācijas gada 1. decembra līdz taksācijas gada 31. maijam);

  Kp – ienākumu pieauguma koeficients, kas ir vienāds ar 1,06;

  AImvid aprēķina, izmantojot šādu formulu:
   

  AImvid = AI/IP(m), kur
  AI – nodokļa maksātāja periodā IP(m) gūto apliekamo ienākumu kopējais apmērs;

  IP(m) – mēnešu skaits periodā IP(t), kuros ir gūts ienākums.

  (MK 07.12.2021. noteikumu Nr. 804 redakcijā)

  11.1 2022. gadā prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodam no 1. janvāra līdz 31. jūlijam aprēķina, izmantojot šādu formulu (šo noteikumu ​pielikuma 8. piemērs):
                 

  PMNM1 = (DNM1max – K1 × (AImvid × 6 × Kp – AImin))/6, kur
  PMNM1 – prognozētais mēneša neapliekamais minimums;

  DNM1max – maksimālais neapliekamais minimums, kas noteikts šo noteikumu 3.1 1.1. apakšpunktā;

  K1 – koeficients, kas noteikts šo noteikumu 3.1 1.4. apakšpunktā;

  AImin – apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo neapliekamo minimumu, kas noteikts šo noteikumu 3.1 1.2. apakšpunktā;

  Kp – ienākumu pieauguma koeficients, kas ir vienāds ar 1,06;

  AImvid aprēķina, izmantojot šādu formulu:
            

     AImvid = AI/IP(m), kur
  AI – nodokļa maksātāja periodā IP(m) gūto apliekamo ienākumu kopējais apmērs;

  IP(m) – mēnešu skaits periodā IP1(t), kuros ir gūts ienākums;

  IP1(t) – periods, kurā tiek uzskaitīti nodokļa maksātāja ienākumi PMNM1 aprēķinam (nosakot no 1. janvāra līdz 31. jūlijam piemērojamo PMNM1, tas ir periods no pirms pirmstaksācijas gada 1. oktobra līdz pirmstaksācijas gada 30. septembrim).

  (MK 07.12.2021. noteikumu Nr. 804 redakcijā)

  12. Nosakot prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodam no 1. augusta līdz 31. decembrim:

  12.1. aprēķina prognozētā mēneša neapliekamā minimuma kopējo gada apmēru no nodokļa maksātāja ienākumiem par periodu no pirmstaksācijas gada 1. decembra līdz taksācijas gada 31. maijam, aprēķinam izmantojot šo noteikumu 11. punktā minēto formulu, un iegūto rezultātu reizina ar mēnešu skaitu, par kuru piemēro diferencēto neapliekamo minimumu;

  12.2. aprēķina piemērojamā prognozētā mēneša neapliekamā minimuma kopējo apmēru periodā no 1. janvāra līdz 31. jūlijam;

  12.3. salīdzina šo noteikumu 12.1. un 12.2. apakšpunktā iegūtos rādītājus un veic šo noteikumu 13. punktā noteikto korekciju.

  (Grozīts ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 532)

  12.1 Nosakot 2022. gadā prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodam no 1. augusta līdz 31. decembrim, izmanto šādu formulu (šo noteikumu ​pielikuma 8. piemērs):

            PMNM2 = (DNM2max – K2 × (AImvid × 6 × Kp – AImin))/6, kur
  PMNM2 – prognozētais mēneša neapliekamais minimums;

  DNM2max – maksimālais neapliekamais minimums, kas noteikts šo noteikumu 3.12.1. apakšpunktā;

  K2 – koeficients, kas noteikts šo noteikumu 3.12.4. apakšpunktā;

  AImin – apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo neapliekamo minimumu, kas noteikts šo noteikumu 3.12.2. apakšpunktā;

  Kp – ienākumu pieauguma koeficients, kas ir vienāds ar 1,06;

  AImvid aprēķina, izmantojot šādu formulu:
             

    AImvid = AI/IP(m), kur
  AI – nodokļa maksātāja periodā IP(m) gūto apliekamo ienākumu kopējais apmērs;

  IP(m) – mēnešu skaits periodā IP2(t), kuros ir gūts ienākums;

  IP2(t) – periods, kurā tiek uzskaitīti nodokļa maksātāja ienākumi PMNM2 aprēķinam (nosakot no 1. augusta līdz 31. decembrim piemērojamo PMNM2, tas ir periods no pirmstaksācijas gada 1. decembra līdz taksācijas gada 31. maijam).

  (MK 07.12.2021. noteikumu Nr. 804 redakcijā)

  13. Korekcija periodam no 1. augusta līdz 31. decembrim tiek veikta šādi:

  13.1. ja saskaņā ar šo noteikumu 12.2. apakšpunktu aprēķinātais lielums ir lielāks par saskaņā ar šo noteikumu 12.1. apakšpunktu aprēķināto lielumu vai vienāds ar to, prognozētais mēneša neapliekamais minimums periodam no 1. augusta līdz 31. decembrim ir 0 (šo noteikumu ​pielikuma 1. un 11. piemērs);

  13.2. ja saskaņā ar šo noteikumu 12.2. apakšpunktu aprēķinātais lielums ir mazāks par saskaņā ar šo noteikumu 12.1. apakšpunktu aprēķināto lielumu, šo lielumu starpība tiek sadalīta izmantošanai periodam no 1. augusta līdz 31. decembrim (šo noteikumu pielikuma 2. un 3. piemērs);

  13.3. ja, piemērojot šo noteikumu 13.2. apakšpunktu, prognozētais mēneša neapliekamais minimums ir lielāks par vienu divpadsmito daļu no šo noteikumu 3.1. apakšpunktā noteiktā maksimālā gada neapliekamā minimuma, tad prognozētais mēneša neapliekamais minimums ir viena divpadsmitā daļa no šo noteikumu 3.1. apakšpunktā noteiktā maksimālā gada neapliekamā minimuma.

  (Grozīts ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 532, kas grozīta ar MK 07.12.2021. noteikumiem Nr. 804)

  13.1 Korekcija aprēķinātajam prognozētajam mēneša neapliekamajam minimumam atbilstoši šo noteikumu 11.1 un 12.1 punktā noteiktajai kārtībai 2022. gadā netiek veikta.

  (MK 07.12.2021. noteikumu Nr. 804 redakcijā)

  14. Ja nodokļa maksātājam neapliekamais minimums ir piemērojams par nepilnu gadu, diferencēto neapliekamo minimumu piemēro proporcionāli periodam, par kuru saskaņā ar likumu neapliekamais minimums ir piemērojams (šo noteikumu pielikuma 4. piemērs). Diferencēto neapliekamo minimumu par nepilnu gadu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

  DNM = GNMmax / 12 x n – K x (AI – AImin / 12 x n), kur

  DNM – diferencētais neapliekamais minimums nepilnam taksācijas gadam;

  n – mēnešu skaits, par kuru piemēro diferencēto neapliekamo minimumu.

  14.1 2022. gadā, ja nodokļa maksātājam neapliekamais minimums periodā no 1. janvāra līdz 30. jūnijam vai periodā no 1. jūlija līdz 31. decembrim ir piemērojams par nepilnu periodu, diferencēto neapliekamo minimumu piemēro proporcionāli nepilnajam periodam, par kuru saskaņā ar likumu neapliekamais minimums ir piemērojams (šo noteikumu ​pielikuma 9. un 10. piemērs). Diferencēto neapliekamo minimumu par nepilnu periodu aprēķina šādi:

  14.11. diferencēto neapliekamo minimumu par nepilnu periodu no 1. janvāra līdz 30. jūnijam aprēķina, izmantojot šādu formulu:
                 

  DNM1n = DNM1max /6 x n – K1 x (AI1 – AI1min /6 x n), kur
  DNM1n – diferencētais neapliekamais minimums nepilnam periodam no 1. janvāra līdz 30. jūnijam;

  14.12. diferencēto neapliekamo minimumu par nepilnu periodu no 1. jūlija līdz 31. decembrim aprēķina, izmantojot šādu formulu:
          

    DNM2n = DNM2max /6 x n – K2 x (AI2 – AI2min /6 x n), kur
    DNM2n – diferencētais neapliekamais minimums nepilnam periodam no 1. jūlija līdz 31. decembrim.

  (MK 07.12.2021. noteikumu Nr. 804 redakcijā)

  15. Ja šo noteikumu 14. punktā (2022. gadā – 14.1 punktā) minētais diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanas periods ietver nepilnu mēnesi, tad diferencēto neapliekamo minimumu piemēro proporcionāli periodam, kas izteikts gan pilnos mēnešos, gan dienās (šo noteikumu ​pielikuma 5. piemērs).

  (MK 07.12.2021. noteikumu Nr. 804 redakcijā)

  16. Aprēķinot šo noteikumu 14. punktā (2022. gadā – 14.1 punktā) un 15. punktā minēto diferencēto neapliekamo minimumu par nepilnu gadu, nodokļa maksātāja kopējos ienākumus nosaka šādi:

  16.1. ienākumus, par kuriem maksā algas nodokli, ņem vērā par to taksācijas gada periodu, par kuru nodokļa maksātājam nav tiesību piemērot likuma 12. panta piektajā daļā noteikto neapliekamo minimumu;

  16.1.1 ar mikrouzņēmumu nodokli apliekamo apgrozījumu, ko reizina ar koeficientu 0,5, ņem vērā par to taksācijas gada periodu, par kuru nodokļa maksātājam nav tiesību piemērot likuma 12. panta piektajā daļā noteikto neapliekamo minimumu (šo noteikumu ​pielikuma 12. piemērs);

  16.2. pensiju, kurai tiek piemērots likuma 12. panta piektajā daļā noteiktais neapliekamais minimums, neņem vērā;

  16.3. pārējos šo noteikumu 4. punktā minētos taksācijas gada laikā gūtos ienākumus ņem vērā proporcionāli periodam, par kuru aprēķina diferencēto neapliekamo minimumu (šo noteikumu ​pielikuma 6. un 7. piemērs);

  16.4. diferencētais neapliekamais minimums par nepilnu gadu nedrīkst pārsniegt šo noteikumu 3.1. apakšpunktā noteiktā maksimālā gada neapliekamā minimuma vienas divpadsmitās daļas reizinājumu ar mēnešu skaitu, par kuru aprēķina diferencēto neapliekamo minimumu;

  16.5. 2022. gadā diferencētais neapliekamais minimums par nepilnu periodu (kas iekrīt periodā no 1. janvāra līdz 30. jūnijam vai periodā no 1. jūlija līdz 31. decembrim) nedrīkst pārsniegt šo noteikumu  3.11.1. un 3.12.1. apakšpunktā noteiktā maksimālā neapliekamā minimuma vienas sestās daļas reizinājumu ar mēnešu skaitu attiecīgajā periodā, par kuru aprēķina diferencēto neapliekamo minimumu.

  (MK 07.12.2021. noteikumu Nr. 804 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.12.2023. noteikumiem Nr. 745)

  17. Likuma 13. panta pirmās daļas 1. punktā minētais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu ir 250 euro mēnesī.

  (MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 682 redakcijā)

  18. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumus Nr. 1 "Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 3. nr.).

  19. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

  Ministru prezidents Māris Kučinskis

  Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
  Pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 14. novembra
  noteikumiem Nr. 676

  (Pielikums MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 745 redakcijā)

  Prognozētā mēneša neapliekamā minimuma un gada diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšana

  I. Prognozētā mēneša neapliekamā minimuma aprēķināšana

  1. piemērs.

  Nodokļa maksātāja ar nodokli apliekamie ienākumi periodā no 2016. gada 1. oktobra līdz 2017. gada 30. septembrim ir 8200 euro, bet periodā no 2017. gada 1. decembra līdz 2018. gada 31. maijam – 5950 euro.

  1. Lai noteiktu prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodam no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. jūlijam, tiek aprēķināti nodokļa maksātāja vidējie mēneša apliekamie ienākumi periodā no 2016. gada 1. oktobra līdz 2017. gada 30. septembrim:

  AImvid = 8200/12 = 683,33 euro.

  2. Prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodam no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. jūlijam aprēķina šādi:

  PMNM = (2400 – 0,35714 × (683,333 × 12 – 5280))/12 = 113,10 euro.

  3. Nosakot prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodam no 2018. gada 1. augusta līdz 2018. gada 31. decembrim, aprēķina nodokļa maksātāja vidējo mēneša apliekamo ienākumu periodā no 2017. gada 1. decembra līdz 2018. gada 31. maijam:

  AImvid = 5950/6 = 991,67 euro.

  4. Lai noteiktu prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodam no 2018. gada 1. augusta līdz 2018. gada 31. decembrim, aprēķina prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. jūlijam – 791,70 euro (113,10 euro × 7) un prognozēto mēneša neapliekamo minimumu kopējo gada apmēru:

  2400 – 0,35714 × (991,67 × 12 – 5280) = 35,72 euro.

  5. Ņemot vērā, ka prognozētais mēneša neapliekamais minimums ir lielāks par gadam prognozēto maksimālo neapliekamo minimumu, prognozētais mēneša neapliekamais minimums periodam no 2018. gada 1. augusta līdz 2018. gada 31. decembrim ir 0.

  2. piemērs.

  Nodokļa maksātāja ar nodokli apliekamie ienākumi periodā no 2016. gada 1. oktobra līdz 2017. gada 30. septembrim ir 9120 euro, bet periodā no 2017. gada 1. decembra līdz 2018. gada 31. maijam – 4560 euro.

  1. Lai noteiktu prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodam no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. jūlijam, tiek aprēķināti nodokļa maksātāja vidējie mēneša apliekamie ienākumi periodā no 2016. gada 1. oktobra līdz 2017. gada 30. septembrim:

  AImvid = 9120/12 = 760 euro.

  2. Prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodam no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. jūlijam aprēķina šādi:

  PMNM = (2400 – 0,35714 × (760 × 12 – 5280))/12 = 85,72 euro.

  3. Nosakot prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodam no 2018. gada 1. augusta līdz 2018. gada 31. decembrim, aprēķina nodokļa maksātāja vidējo mēneša apliekamo ienākumu periodā no 2017. gada 1. decembra līdz 2018. gada 31. maijam:

  AImvid = 4560/6 = 760 euro.

  4. Lai noteiktu prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodam no 2018. gada 1. augusta līdz 2018. gada 31. decembrim, aprēķina prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. jūlijam – 600,04 euro (85,72 euro × 7) un prognozēto mēneša neapliekamo minimumu kopējo gada apmēru:

  2400 – 0,35714 × (760 × 12 – 5280) = 1028,58 euro.

  5. Ņemot vērā, ka prognozētais mēneša neapliekamais minimums ir mazāks par prognozēto mēneša neapliekamo minimumu kopējo gada apmēru, no prognozēto mēneša neapliekamo minimumu kopējā gada apmēra atskaita prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. jūlijam un iegūto vērtību sadala atlikušajam periodam no 2018. gada 1. augusta līdz 2018. gada 31. decembrim.

  PMNM = (1028,58 – 600,04) / 5 = 85,72 euro.

  3. piemērs.

  Nodokļa maksātāja ar nodokli apliekamie ienākumi periodā no 2018. gada 1. oktobra līdz 2019. gada 30. septembrim ir 11840 euro, bet periodā no 2019. gada 1. decembra līdz 2020. gada 31. maijam – 4800 euro.

  1. Lai noteiktu prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodam no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. jūlijam, aprēķina nodokļa maksātāja vidējo mēneša apliekamo ienākumu periodā no 2018. gada 1. oktobra līdz 2019. gada 30. septembrim:

  AImvid = 11840/12 = 986,67 euro.

  2. Prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodam no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. jūlijam aprēķina šādi:

  PMNM = (3600 – 0,42857 × (986,67 × 12 × 1,09 – 6000))/12 = 53,37 euro.

  3. Nosakot prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodam no 2020. gada 1. augusta līdz 2020. gada 31. decembrim, aprēķina nodokļa maksātāja vidējo mēneša apliekamo ienākumu periodā no 2019. gada 1. decembra līdz 2020. gada 31. maijam:

  AImvid = 4800/6 = 800 euro.

  4. Lai noteiktu prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodam no 2020. gada 1. augusta līdz 2020. gada 31. decembrim, aprēķina prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. jūlijam – 373,59 euro (53,37 euro × 7) un prognozēto mēneša neapliekamo minimumu kopējo gada apmēru:

  3600 – 0,42857 × (800 × 12 × 1,09 – 6000) = 1686,86 euro.

  5. Ņemot vērā, ka prognozētais mēneša neapliekamais minimums ir mazāks par prognozēto mēneša neapliekamo minimumu kopējo gada apmēru, no prognozēto mēneša neapliekamo minimumu kopējā gada apmēra atskaita prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. jūlijam un iegūto vērtību sadala atlikušajam periodam no 2020. gada 1. augusta līdz 2020. gada 31. decembrim.

  PMNM = (1686,86 – 373,59)/5 = 262,65 euro.

  II. Gada diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšana par nepilnu taksācijas gadu

  4. piemērs.

  Nodokļa maksātājs līdz 2018. gada 31. jūlijam ir bijis cita nodokļa maksātāja apgādībā, tādēļ viņam par šo laiku neapliekamais minimums saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12. panta ceturto daļu nav piemērojams. Ar 1. augustu nodokļa maksātājs ir sācis strādāt. Aprēķinot darba algu, viņam tiek piemērots prognozētais mēneša neapliekamais minimums 100 euro apmērā saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12. panta 1.4 daļas 3. punktu.

  1. Diferencēto neapliekamo minimumu nodokļa maksātājam piemēro par pieciem mēnešiem (no 1. augusta līdz 31. decembrim):

  DNM = GNMmax / 12 × 5 – 0,35714 × (AI – AImin / 12 × 5).

  2. Ja nodokļa maksātāja darba alga ir 500 euro mēnesī, viņa gada apliekamais ienākums ir 2500 euro. Diferencēto neapliekamo minimumu par nepilnu gadu aprēķina šādi:

  DNM = 2400 / 12 × 5 – 0,35714 × (2500 – 5280 / 12 × 5) =
  = 1000 – 0,35714 × (2500 – 2200) = 1000 – 107,14 = 892,86.

  3. Ņemot vērā, ka nodokļa maksātājam darbavietā piecus mēnešus ir piemērots prognozētais mēneša neapliekamais minimums – 500 euro (100 × 5), nodokļa maksātājam veidosies nodokļa atmaksa no starpības 892,86 – 500 = 392,86 euro, savukārt atmaksājamais nodoklis būs 20 % no 392,86 = 78,57 euro.

  5. piemērs.

  Nodokļa maksātājs līdz 2018. gada 10. novembrim ir bijis cita nodokļa maksātāja apgādībā, tādēļ viņam par šo laiku neapliekamais minimums saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12. panta ceturto daļu nav piemērojams. Ar 11. novembri nodokļa maksātājs ir sācis strādāt. Aprēķinot darba algu, viņam tiek piemērots prognozētais mēneša neapliekamais minimums saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12. panta 1.4 daļas 3. punktu – novembrī par 20 kalendāra dienām 66,67 euro, decembrī – 100 euro.

  1. Diferencēto neapliekamo minimumu nodokļa maksātājam piemēro par vienu mēnesi un 20 dienām (no 11. novembra līdz 31. decembrim):

  DNM = GNMmax / 12 × (1 + 20 / 30) – 0,35714 × (AI – AImin / 12 × (1 + 20 / 30)).

  2. Ja nodokļa maksātāja darba alga ir 500 euro mēnesī, viņa gada apliekamais ienākums ir 833,33 euro. Diferencēto neapliekamo minimumu par nepilnu gadu aprēķina šādi:

  DNM = 2400 / 12 × (1 + 20 / 30) – 0,35714 × (833,33 – 5280 / 12 × (1 + 20 / 30)) =
  = 333,33 – 0,35714 × (833,33 – 733,33) = 333,33 – 35,71 = 297,62.

  3. Ņemot vērā, ka nodokļa maksātājam darbavietā ir piemērots prognozētais mēneša neapliekamais minimums – 166,67 euro (66,67 + 100), nodokļa maksātājam veidosies nodokļa atmaksa no starpības 297,62 – 166,67 = 130,95 euro, savukārt atmaksājamais nodoklis būs 20 % no 130,95 = 26,19 euro.

  6. piemērs.

  Nodokļa maksātājs līdz 2019. gada 30. jūnijam ir bijis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbinieks, tādēļ viņam par šo laiku neapliekamais minimums saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12. panta septīto daļu nav piemērojams. No 2019. gada 1. decembra nodokļa maksātājs saņem vecuma pensiju saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām", tādēļ decembrī nodokļa maksātājam piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12. panta piektajā daļā noteikto pensionāra neapliekamo minimumu.

  1. Diferencēto neapliekamo minimumu nodokļa maksātājam piemēro par pieciem mēnešiem – no 1. jūlija līdz 30. novembrim. 2019. gadā nodokļa maksātājs ir guvis šādus ienākumus:

  1.1. no 1. janvāra līdz 30. jūnijam – algota darba ienākumu no mikrouzņēmuma – 2000 euro;

  1.2. 15. maijā – ienākumu no dividendēm – 3500 euro;

  1.3. 10. jūnijā – ienākumu no lauksaimniecībā izmantojamas zemes atsavināšanas – 4500 euro;

  1.4. no 1. marta līdz 1. jūnijam – autoratlīdzību – 1600 euro;

  1.5. no 1. janvāra līdz 31. decembrim – algota darba ienākumu – 15000 euro (no 1. janvāra līdz 30. jūnijam 8560 euro, no 1. jūlija līdz 30. novembrim 5190 euro un no 1. decembra līdz 31. decembrim 1250 euro);

  1.6. no 1. decembra līdz 31. decembrim – vecuma pensiju – 300 euro.

  2. Aprēķinot diferencēto neapliekamo minimumu par nepilnu gadu, neņem vērā algota darba ienākumus par periodu, kurā nodokļa maksātājam ir tiesības piemērot pensionāra neapliekamo minimumu. Nodokļa maksātāja kopējie apliekamie ienākumi AI diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanai par pieciem mēnešiem ir:

  (13750 + (3500 + 4500 + 1600)/12 × 5) =
  = (13750 + 9600/12 × 5) = 13750 + 4000 = 17750 euro.

  3. Diferencēto neapliekamo minimumu par nepilnu gadu (pieciem mēnešiem) aprēķina šādi:

  DNM = 2760/12 × 5 – 0,34848 × (17750 – 5280/12 × 5) =
  = 1150 – 0,34848 × (17750 – 2200) = 1150 – 5418,86 = –4268,86.

  Tā kā diferencētā neapliekamā minimuma rezultāts ir negatīvs skaitlis, tad atbilstoši šo noteikumu 5. punktam diferencētais neapliekamais minimums ir 0.

  4. Nodokļa maksātājam darbavietā piecus mēnešus (no 1. jūlija līdz 30. novembrim) ir piemērots prognozētais mēneša neapliekamais minimums – 1000 euro (200 × 5). Tā kā gada diferencētais neapliekamais minimums ir 0, bet taksācijas gada laikā piemērotais prognozētais neapliekamais minimums ir 1000 euro, tad atbilstoši šo noteikumu 7. punktam gada ienākumu deklarācijā palielināsies maksājamā nodokļa apmērs (veidosies nodokļa piemaksa – 200 euro (1000 × 20 % = 200)).

  7. piemērs.

  Nodokļa maksātājs līdz 2019. gada 31. martam ir bijis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbinieks, tādēļ viņam par šo laiku neapliekamais minimums saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12. panta septīto daļu nav piemērojams. No 2019. gada 1. novembra nodokļa maksātājs saņem vecuma pensiju saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām", tādēļ no novembra nodokļa maksātājam piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12. panta piektajā daļā noteikto pensionāra neapliekamo minimumu.

  1. Diferencēto neapliekamo minimumu nodokļa maksātājam piemēro par septiņiem mēnešiem – no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim. 2019. gadā nodokļa maksātājs ir guvis šādus ienākumus:

  1.1. no 1. janvāra līdz 31. martam – algota darba ienākumu no mikrouzņēmuma – 1500 euro;

  1.2. 10. februārī – ienākumu no dividendēm – 400 euro;

  1.3. 15. jūlijā – ienākumu no nekustamā īpašuma atsavināšanas – 3000 euro;

  1.4. no 1. janvāra līdz 31. decembrim – algota darba ienākumu – 4200 euro (no 1. janvāra līdz 31. martam 966 euro, no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim 2534 euro un no 1. novembra līdz 31. decembrim 700 euro);

  1.5. 10. novembrī – procentu ienākumu – 150 euro;

  1.6. no 1. novembra līdz 31. decembrim – vecuma pensiju – 600 euro.

  2. Aprēķinot diferencēto neapliekamo minimumu par nepilnu gadu, neņem vērā algota darba ienākumus par periodu, kurā nodokļa maksātājam ir tiesības piemērot pensionāra neapliekamo minimumu. Nodokļa maksātāja kopējie apliekamie ienākumi AI diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanai par septiņiem mēnešiem ir:

  (3500 + (400 + 3000 + 150)/12 × 7) = (3500 + 3550/12 × 7) = 3500 + 2070,83 = 5570,83 euro.

  3. Diferencēto neapliekamo minimumu par nepilnu gadu (septiņiem mēnešiem) aprēķina šādi:

  DNM = 2760/12 × 7 – 0,34848 × (5570,83 – 5280/12 × 7) =
  = 1610 – 0,34848 × (5570,83 – 3080) = 1610 – 868 = 742 euro.

  Nodokļa maksātājam darbavietā septiņus mēnešus (no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim) ir piemērots prognozētais mēneša neapliekamais minimums – 672 euro (96 × 7). Nodokļa maksātājam veidosies nodokļa atmaksa no starpības 742 – 672 = 70 euro, savukārt atmaksājamais nodoklis būs 20 % no 70 = 14 euro.

  III. Prognozētā mēneša neapliekamā minimuma un gada diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšana 2022. gadā

  8. piemērs.

  Nodokļa maksātāja ar nodokli apliekamie ienākumi periodā no 2020. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. septembrim ir 6936 euro, bet periodā no 2021. gada 1. decembra līdz 2022. gada 31. maijam – 3618 euro. No 2022. gada 1. decembra nodokļa maksātājs saņem vecuma pensiju saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām", tādēļ decembrī nodokļa maksātājam piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12. panta piektajā daļā noteikto pensionāra neapliekamo minimumu.

  1. Lai noteiktu prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodam no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. jūlijam, aprēķina nodokļa maksātāja vidējo mēneša apliekamo ienākumu periodā no 2020. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. septembrim:

  AImvid = 6936/12 = 578 euro.

  2. Prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodam no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. jūlijam aprēķina šādi:

  PMNM1 = (2100 – 0,26923 × (578 × 6 × 1,06 – 3000))/6 = 319,66 euro.

  3. Nosakot prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodam no 2022. gada 1. augusta līdz 2022. gada 31. decembrim, aprēķina nodokļa maksātāja vidējo mēneša apliekamo ienākumu periodā no 2021. gada 1. decembra līdz 2022. gada 31. maijam:

  AImvid = 3618/6 = 603 euro.

  4. Prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodam no 2022. gada 1. augusta līdz 2022. gada 31. decembrim aprēķina šādi:

  PMNM2 = (3000 – 0,38462 × (603 × 6 × 1,06 – 3000))/6 = 446,47 euro.

  5. Diferencēto neapliekamo minimumu nodokļa maksātājam piemēro par 11 mēnešiem, aprēķinot šādi:

  5.1. periodam no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. jūnijam:

  DNM1 = DNM1max – 0,26923 × (AI1 – AI1min);

  5.2. periodam no 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 30. novembrim:

  DNM2n = DNM2max / 6 × 5 – 0,38462 × (AI2 – AI2min / 6 × 5).

  6. Nodokļa maksātāja apliekamais ienākums no 1. janvāra līdz 30. jūnijam ir 3667 euro. Diferencēto neapliekamo minimumu par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. jūnijam aprēķina šādi:

  DNM1 = 2100 – 0,26923 × (3667 – 3000) = 2100 – 0,26923 × 667 =
  = 2100 – 179,58 = 1920,42 euro.

  7. Nodokļa maksātāja apliekamais ienākums no 1. jūlija līdz 30. novembrim ir 3260 euro. Diferencēto neapliekamo minimumu par periodu no 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 30. novembrim aprēķina šādi:

  DNM2n = 3000 / 6 × 5 – 0,38462 × (3260 – 3000 / 6 × 5) =
  = 2500 – 0,38462 × (3260 – 2500) = 2500 – 292,31 = 2207,69 euro.

  8. Ņemot vērā, ka nodokļa maksātājam darbavietā ir piemērots prognozētais mēneša neapliekamais minimums – 4469,97 euro (2237,62 + 2232,35), bet aprēķinātais gada diferencētais neapliekamais minimums par 11 mēnešiem ir 4128,11 euro (1920,42 + 2207,69), nodokļa maksātājam veidosies nodokļa piemaksa no starpības 4469,97 – 4128,11 = 341,86 euro, piemaksājamais nodoklis būs 20 % no 341,86 = 68,37 euro. Periodā no 2022. gada 1. decembra līdz 2022. gada 31. decembrim nodokļa maksātājam piemēros pensionāra neapliekamo minimumu 500 euro.

  9. piemērs. 

  Nodokļa maksātājs līdz 2022. gada 31. martam ir bijis mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, tādēļ viņam par šo laiku neapliekamais minimums saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12. panta septīto daļu nav piemērojams. No 2022. gada 1. novembra nodokļa maksātājs saņem vecuma pensiju saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām", tādēļ no novembra nodokļa maksātājam piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12. panta piektajā daļā noteikto pensionāra neapliekamo minimumu.

  1. Diferencēto neapliekamo minimumu nodokļa maksātājam piemēro par septiņiem mēnešiem – no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim. 2022. gadā nodokļa maksātājs ir guvis šādus ienākumus:

  1.1. no 1. janvāra līdz 31. martam – ienākumu no mikrouzņēmuma – 2100 euro;

  1.2.  10. februārī – ienākumu no Latvijā reģistrētas kapitālsabiedrības izmaksātajām dividendēm – 500 euro;

  1.3.  10. maijā – autoratlīdzību, ko izmaksā ienākuma izmaksātājs, kas ir kolektīvā pārvaldījuma organizācija (AKKA/LAA), – 250 euro;

  1.4.  10. jūlijā – ienākumu no nekustamā īpašuma atsavināšanas – 3500 euro (ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekams ienākums);

  1.5. no 1. janvāra līdz 31. decembrim – algota darba ienākumu – 5760 euro (no 1. janvāra līdz 31. martam 1350 euro, no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam 1440 euro, no 1. jūlija līdz 31. oktobrim 2170 euro un no 1. novembra līdz 31. decembrim 800 euro);

  1.6.  15. novembrī – procentu ienākumu no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vērtspapīriem – 200 euro;

  1.7. no 1. novembra līdz 31. decembrim – vecuma pensiju – 750 euro.

  2. Aprēķinot diferencēto neapliekamo minimumu par nepilnu gadu, neņem vērā algota darba ienākumus par periodu, kurā nodokļa maksātājam ir tiesības piemērot pensionāra neapliekamo minimumu. 

  Nodokļa maksātāja kopējie apliekamie ienākumi AI1 diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanai par trim mēnešiem (no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam) periodā no 1. janvāra līdz 30. jūnijam ir:

  (1350 +1440 + (500 + 250 + 200/2)/6 × 3) = (2790 + 850/6 × 3) =
  = 2790 + 425 = 3215 euro.

  Nodokļa maksātāja kopējie apliekamie ienākumi AI2 diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanai par četriem mēnešiem (no 1. jūlija līdz 31. oktobrim) periodā no 1. jūlija līdz 31. decembrim ir:

  (2170 + (3500 + 200/2)/6 × 4) = (2170 + 3600/6 × 4) =
  = 2170 + 2400 = 4570 euro.

  3. Diferencēto neapliekamo minimumu par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam (trim mēnešiem no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam) aprēķina šādi:

  DNM1n = 2100/6 × 3 – 0,26923 × (3215 – 3000/6 × 3) =
  = 1050 – 0,26923 × (3215 – 1500) = 1050 – 461,73 = 588,27 euro.

  4. Diferencēto neapliekamo minimumu par periodu no 2022. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim (četriem mēnešiem no 1. jūlija līdz 31. oktobrim) aprēķina šādi:

  DNM2n = 3000/6 × 4 – 0,38462 × (4570 – 3000/6 × 4) =
  = 2000 – 0,38462 × (4570 – 2000) = 2000 – 988,47 = 1011,53 euro.

  Nodokļa maksātājam darbavietā septiņus mēnešus (no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim) ir piemērots prognozētais mēneša neapliekamais minimums – 1372 euro (196 × 7). Ņemot vērā, ka nodokļa maksātājam 2022. gadā aprēķinātais diferencētais neapliekamais minimums par septiņiem mēnešiem ir 1599,80 euro (588,27 + 1011,53), nodokļa maksātājam veidosies nodokļa atmaksa no starpības 1599,80 – 1372 = 227,80 euro, savukārt atmaksājamais nodoklis būs 20 % no 227,80 = 45,56 euro.

  10. piemērs.

  No 2022. gada 1. oktobra nodokļa maksātājs saņem vecuma pensiju saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām", tādēļ no 2022. gada 1. oktobra nodokļa maksātājam piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12. panta piektajā daļā noteikto pensionāra neapliekamo minimumu.

  1. Diferencēto neapliekamo minimumu nodokļa maksātājam piemēro par deviņiem mēnešiem – no 1. janvāra līdz 30. septembrim. 2022. gadā nodokļa maksātājs ir guvis šādus ienākumus:

  1.1. no 1. janvāra līdz 31. decembrim – ienākumu no saimnieciskās darbības – 7560 euro;

  1.2.  10. aprīlī – procentu ienākumu no Latvijas vērtspapīriem – 420 euro;

  1.3.  1. maijā – ienākumu no ārvalstī reģistrētas kapitālsabiedrības izmaksātajām dividendēm – 1200 euro;

  1.4.  1. oktobrī – ienākumu, kas gūts aizdevuma (kredīta) saistību samazināšanas vai dzēšanas rezultātā (ienākums ir apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli), – 4000 euro;

  1.5. no 1. janvāra līdz 31. decembrim – algota darba ienākumu – 8160 euro (no 1. janvāra līdz 30. jūnijam 4080 euro, no 1. jūlija līdz 30. septembrim 2160 euro un no 1. oktobra līdz 31. decembrim 1920 euro);

  1.6. no 1. oktobra līdz 31. decembrim – vecuma pensiju – 1050 euro.

  2. Aprēķinot diferencēto neapliekamo minimumu par nepilnu gadu, neņem vērā algota darba ienākumus par periodu, kurā nodokļa maksātājam ir tiesības piemērot pensionāra neapliekamo minimumu. 

  Nodokļa maksātāja kopējie apliekamie ienākumi AI1 diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanai par periodu no 1. janvāra līdz 30. jūnijam ir:

  (4080 + 7560/2 + 420 + 1200/2 + 4000/2) =
  = (4080 + 3780 + 420 + 600 + 2000) = 10 880 euro.

  Nodokļa maksātāja kopējie apliekamie ienākumi AI2 diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanai par trim mēnešiem (no 1. jūlija līdz 30. septembrim) periodā no 1. jūlija līdz 31. decembrim ir:

  (2160 + (7560/2 + 1200/2 + 4000/2)/6 × 3) = (2160 + 6380/6 × 3) =
  = 2160 + 3190 = 5350 euro.

  3. Diferencēto neapliekamo minimumu par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam aprēķina šādi:

  DNM1 = 2100 – 0,26923 × (10880 – 3000) = 2100 – 0,26923 × (10880 – 3000) =
  = 2100 – 2121,53 = –21,53.

  4. Diferencēto neapliekamo minimumu par periodu no 2022. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim (trim mēnešiem no 1. jūlija līdz 30. septembrim) aprēķina šādi:

  DNM2n = 3000/6 × 3 – 0,38462 × (5350 – 3000/6 × 3) =
  = 1500 – 0,38462 × (5350 – 1500) = 1500 – 1480,79 = 19,21 euro.

  5. Nodokļa maksātājam darbavietā deviņus mēnešus (no 1. janvāra līdz 30. septembrim) ir piemērots prognozētais mēneša neapliekamais minimums – 900 euro (100 × 9). Saskaņā ar šo noteikumu 5. punktu nodokļa maksātājam par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam diferencētais neapliekamais minimums nav piemērojams. Ņemot vērā, ka nodokļa maksātājam par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam diferencētais neapliekamais minimums nav piemērojams un aprēķinātais diferencētais neapliekamais minimums par periodu no 2022. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim ir 19,21, bet taksācijas gada laikā piemērotais prognozētais mēneša neapliekamais minimums ir 900 euro, tad atbilstoši šo noteikumu 7. punktam gada ienākumu deklarācijā palielināsies maksājamā nodokļa apmērs (veidosies nodokļa piemaksa – 176,16 euro ((900 – 19,21) × 20 % = 176,16)).

  IV. Prognozētā mēneša neapliekamā minimuma aprēķināšana no 2023. gada

  11. piemērs.

  Nodokļa maksātāja ar nodokli apliekamie ienākumi periodā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. septembrim ir 6000 euro, bet periodā no 2022. gada 1. decembra līdz 2023. gada 31. maijam – 9000 euro.

  1. Lai noteiktu prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodam no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. jūlijam, tiek aprēķināti nodokļa maksātāja vidējie mēneša apliekamie ienākumi periodā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. septembrim:

  AImvid = 6000/12 = 500 euro.

  2. Prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodam no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. jūlijam aprēķina šādi:

  PMNM = (6000 – 0,38462 × (500 × 12 × 1,06 – 6000))/12 = 488,46 euro.

  3. Nosakot prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodam no 2023. gada 1. augusta līdz 2023. gada 31. decembrim, aprēķina nodokļa maksātāja vidējo mēneša apliekamo ienākumu periodā no 2022. gada 1. decembra līdz 2023. gada 31. maijam:

  AImvid = 9000/6 = 1500 euro.

  4. Lai noteiktu prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodam no 2023. gada 1. augusta līdz 2023. gada 31. decembrim, aprēķina prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. jūlijam – 3419,22 euro (488,46 euro × 7) un prognozēto mēneša neapliekamo minimumu kopējo gada apmēru:

  6000 – 0,38462 × (1500 × 12 × 1,06 – 6000) = 969,17 euro.

  5. Ņemot vērā, ka prognozētais mēneša neapliekamais minimums (3419,22 euro) ir lielāks par gadam prognozēto maksimālo neapliekamo minimumu (969,17 euro), prognozētais mēneša neapliekamais minimums periodam no 2023. gada 1. augusta līdz 2023. gada 31. decembrim ir 0.

  V. Prognozētā mēneša neapliekamā minimuma un gada diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšana no 2024. gada

  12. piemērs.

  Nodokļa maksātājs no 2023. gada 1. janvāra ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs. No 2024. gada 1. novembra nodokļa maksātājs saņem vecuma pensiju saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām", tādēļ no novembra nodokļa maksātājam piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12. panta piektajā daļā noteikto pensionāra neapliekamo minimumu.

  1. Lai noteiktu prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodam no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. jūlijam, aprēķina nodokļa maksātāja vidējo mēneša apliekamo ienākumu periodā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. septembrim. Nodokļu maksātājam šajā periodā ir bijuši šādi ienākumi:

  1.1. no 2023. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim – ienākums no mikrouzņēmuma – 3120 euro (tai skaitā no 1. janvāra līdz 30. septembrim – 2300 euro, decembrī – 200 euro);

  1.2. 2023. gada 10. februārī – ienākums no dividendēm – 400 euro;

  1.3. no 2022. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. decembrim algota darba ienākums 2250 euro, no 2023. gada 1. janvāra līdz 30. septembrim – 4000 euro.

  AImvid = ((2300 × 0,5) + 400 + 2250 + 4000)/12 = 650,00 euro.

  2. Prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodam no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. jūlijam aprēķina šādi:

  PMNM = (6000 – 0,38462 × (650,00 × 12 × 1,06 – 6000))/12 = (6000 – 0,38462 × 2268,00)/12 = 5127,68/12 = 427,31 euro.

  3. Nosakot prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodam no 2024. gada 1. augusta līdz 2024. gada 31. decembrim, aprēķina nodokļa maksātāja vidējo mēneša apliekamo ienākumu periodā no 2023. gada 1. decembra līdz 2024. gada 31. maijam. Nodokļu maksātājam šajā periodā ir bijuši šādi ienākumi:

  3.1. no 2023. gada 1. decembra līdz 2023. gada 31. decembrim ienākums no mikrouzņēmuma 200 euro, no 2024. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim – 5120 euro (tai skaitā 2000 euro no 1. janvāra līdz 31. maijam);

  3.2. 2024. gada 1. maijā – ienākums no dividendēm – 100 euro;

  3.3. 2023. gada decembrī algota darba ienākums 780 euro, no 2024. gada no 1. janvāra līdz 31. maijam 3900 euro.

  AImvid = ((200 × 0,5) + (2000 × 0,5) + 100 + 780 + 3900) /6 = 5880/6 = 980,00 euro.

  4. Lai noteiktu prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodam no 2024. gada 1. augusta līdz 2024. gada 31. decembrim, aprēķina kopējo prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodā no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. jūlijam – 2991,17 euro (427,31 euro × 7) un prognozēto mēneša neapliekamo minimumu kopējo gada apmēru:

  6000 – 0,38462 × (980,00 × 12 × 1,06 – 6000)=
  6000 – 0,38462 × 6465,60 = 3513,20 euro.

  5. Ņemot vērā, ka prognozētais mēneša neapliekamais minimums (2991,17 euro) ir mazāks par gadam prognozēto maksimālo neapliekamo minimumu (3513,20 euro), no prognozēto mēneša neapliekamo minimumu kopējā gada apmēra atskaita prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodā no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. jūlijam un iegūto vērtību sadala atlikušajam periodam no 2024. gada 1. augusta līdz 2024. gada 31. decembrim.

  PMNM = (3513,20 – 2991,17)/5 = 104,41 euro.

  6. Diferencēto neapliekamo minimumu nodokļa maksātājam piemēro par 10 mēnešiem – no 1. janvāra līdz 31. oktobrim. 2024. gadā nodokļa maksātājs ir guvis šādus ienākumus:

  6.1. no 1. janvāra līdz 31. decembrim – ienākumu no mikrouzņēmuma – 5120 euro (tai skaitā 4500 euro no 1. janvāra līdz 31. oktobrim);

  6.2. 1. maijā – ienākumu no dividendēm – 100 euro;

  6.3. no 1. janvāra līdz 31. decembrim – algota darba ienākumu – 8400 euro (no 1. janvāra līdz 31. martam 2100 euro, no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim 4900 euro un no 1. novembra līdz 31. decembrim 1400 euro);

  6.4. 10. novembrī – procentu ienākumu – 150 euro;

  6.5. no 1. novembra līdz 31. decembrim – vecuma pensiju – 600 euro.

  7. Aprēķinot diferencēto neapliekamo minimumu par nepilnu gadu, neņem vērā algota darba ienākumus par periodu, kurā nodokļa maksātājam ir tiesības piemērot pensionāra neapliekamo minimumu. Nodokļa maksātāja kopējie apliekamie ienākumi AI diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanai par 10 mēnešiem ir:

  2100 + 4900 + (4500 × 0,5) + (100 + 150)/12 × 10 = 9250 + 250/12 × 10 = 9250 + 208,33 = 9458,33 euro.

  8. Diferencēto neapliekamo minimumu par nepilnu gadu (10 mēnešiem) aprēķina šādi:

  DNM = 6000/12 × 10 – 0,38462 × (9458,33  – 6000/12 × 10) =
  = 5000 – 0,38462 × (9458,33  – 5000) = 5000 – 1714,76 = 3285,24 euro.

  9. Nodokļa maksātājam darbavietā no 1. janvāra līdz 31. oktobrim ir piemērots prognozētais mēneša neapliekamais minimums – 3304,40 euro. Nodokļa maksātājam veidosies nodokļa piemaksa no starpības 3304,40 – 3285,24 = 19,16 euro, savukārt piemaksājamais nodoklis būs 3,83 euro (20 % no 19,16). Periodā no 2024. gada 1. novembra līdz 2024. gada 31. decembrim nodokļa maksātājam piemēros pensionāra neapliekamo minimumu 500 euro mēnesī.

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.