(8) Kārtība, kādā piešķirama algas nodokļa grāmatiņa

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:09
  Ministru kabineta noteikumi Nr.304

  Rīgā 2013.gada 4.jūnijā (prot. Nr.33 19.§)
  Kārtība, kādā piešķirama algas nodokļa grāmatiņa
  Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
  6.pantu un 38.panta otro daļu

  1. Noteikumi nosaka algas nodokļa grāmatiņas (turpmāk – grāmatiņa) piešķiršanas kārtību, grāmatiņā iekļaujamās ziņas, kā arī kārtību, kādā iesniedz paziņojumu par apgādībā esošām personām, un paziņojuma veidlapas paraugu (pielikums).

  2. Grāmatiņa šo noteikumu izpratnē ir ieraksts Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu informācijas sistēmā. Elektroniska dokumenta formā tā ir pieejama, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, un to uztur Valsts ieņēmumu dienests.

  3. Lai nodokļa maksātājam piešķirtu grāmatiņu un nodrošinātu likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteiktā neapliekamā minimuma piemērošanu un izdarītu šajos noteikumos minētos ierakstus, uz kuru pamata piemēro likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteiktos nodokļa atvieglojumus un nodokļa papildu atvieglojumus, nodokļa maksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu par grāmatiņas piešķiršanu un paziņojumu par apgādībā esošām personām. Ja Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā nav informācijas, kas apliecina nodokļa maksātāja tiesības uz nodokļa atvieglojumiem vai nodokļa papildu atvieglojumiem, maksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā informāciju, kas pamato nodokļa atvieglojumu vai nodokļa papildu atvieglojumu piemērošanu.

  4. Šo noteikumu 3.punktā minētos dokumentus nodokļa maksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā elektroniskā veidā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu vai apliecinot dokumentus ar drošu elektronisko parakstu.

  5. Nodokļa maksātājs šo noteikumu 3.punktā minētos dokumentus, kā arī šo noteikumu 11.punktā minēto informāciju par ienākumu gūšanas vietu un 12.punktā minēto informāciju par ienākumu gūšanas vietas maiņu var iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā arī papīra formā. Valsts ieņēmumu dienests pēc nodokļa maksātāja lūguma informāciju par aktuālajiem ierakstiem minētās personas grāmatiņā izsniedz papīra formā.

  6. Valsts ieņēmumu dienests piešķir grāmatiņu, izveidojot jaunu ierakstu Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu informācijas sistēmā, un veic to uzskaiti.

  7. Piešķirot grāmatiņu, Valsts ieņēmumu dienests tajā norāda piešķiršanas datumu un reģistrācijas numuru, kā arī nodokļa maksātāja vārdu, uzvārdu un personas kodu. Grāmatiņā iekļauj šādu informāciju:

  7.1. nodokļa atvieglojumi par apgādībā esošām personām – apgādībā esošās personas, par kurām piemērojams nodokļa atvieglojums, laikposms, par kādu nodokļa atvieglojums piemērojams, un pamatojums;

  7.2. nodokļa papildu atvieglojumi par invaliditāti vai politiski represētās personas statusu, vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu – invaliditātes grupa vai personas statuss, laikposms, par kādu nodokļa atvieglojums piemērojams, un pamatojums;

  7.3. par pensijas piešķiršanu vai tiesību uz pensiju zaudēšanu – valsts iestāde, kura piešķīrusi pensiju, pensijas veids, datums, ar kuru pensija piešķirta, datums, ar kuru ir zaudētas tiesības uz pensiju, un pamatojums.

  8. Grāmatiņai nav derīguma termiņa ierobežojuma.

  9. Valsts ieņēmumu dienests vienas darbdienas laikā pēc paziņojumā par apgādībā esošām personām sniegto datu pārbaudes un iesniegtās informācijas izvērtēšanas izdara grāmatiņā attiecīgu ierakstu. Ja pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas secināms, ka nodokļa maksātājam nav tiesību uz nodokļa atvieglojumiem vai nodokļa papildu atvieglojumiem, Valsts ieņēmumu dienests atsaka izdarīt grāmatiņā attiecīgu ierakstu, rakstiski informējot par to fizisko personu.

  10. Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz tā rīcībā esošo informāciju, kas saņemta no institūcijām un citiem valsts reģistriem, grāmatiņā izdara atzīmi par nodokļa atvieglojuma piemērošanas periodu.

  11. Lai apstiprinātu grāmatiņas iesniegšanu vietā, kuru nodokļa maksātājs uzskata par galveno algota darba ienākuma gūšanas vietu vai galveno ienākuma (tai skaitā autoratlīdzības) gūšanas vietu, bet kura nav saistīta ar personas saimniecisko darbību, nodokļa maksātājs (izņemot mikrouzņēmuma darbinieku), uzsākot darba tiesiskās attiecības, apstiprina konkrēto darba devēju vai citu institūciju, kā arī apstiprina darba devējam vai citai institūcijai sniedzamo grāmatiņā esošo informāciju, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

  12. Lai mainītu vietu, kuru nodokļa maksātājs uzskata par galveno algota darba ienākuma gūšanas vietu vai galveno ienākuma (tai skaitā autoratlīdzības) gūšanas vietu, nodokļa maksātājs izdara attiecīgu atzīmi Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

  13. Darba devējam vai citai institūcijai, kura darbiniekam piemēro nodokļa atvieglojumus vai nodokļa papildu atvieglojumus, Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā ir pieejama darbinieka grāmatiņā iekļautā informācija (tai skaitā piemērojamie nodokļa atvieglojumi vai nodokļa papildu atvieglojumi un izmaiņas attiecībā uz darbiniekam piemērojamiem atvieglojumiem).

  14. Valsts ieņēmumu dienests ne vēlāk kā otrajā darbdienā pēc izmaiņu izdarīšanas grāmatiņā elektroniski informē darba devēju vai citu institūciju, kura darbiniekam piemēro nodokļa atvieglojumus vai nodokļa papildu atvieglojumus, par darbinieka grāmatiņā iekļautajām izmaiņām attiecībā uz darbiniekam piemērojamiem atvieglojumiem un neapliekamo minimumu.

  15. Ja nodokļa maksātājs iegūst vai zaudē tiesības uz nodokļa atvieglojumiem, nodokļa maksātājs 10 dienu laikā par to paziņo Valsts ieņēmumu dienestam, iesniedzot šo noteikumu 3.punktā minēto paziņojumu. Ja Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā nav informācijas, kas apliecina nodokļa maksātāja tiesības uz nodokļa atvieglojumiem vai nodokļa papildu atvieglojumiem, nodokļa maksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā informāciju, kas pamato nodokļa atvieglojumu vai nodokļa papildu atvieglojumu piemērošanu.

  16. Grāmatiņu, kas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai izsniegta papīra dokumenta formā, aizstāj ar grāmatiņu elektroniska dokumenta formā. Grāmatiņa, kas izsniegta papīra dokumenta formā, pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas nav derīga un izmantojama. Darba devējs vai cita institūcija, kurai iesniegta grāmatiņa papīra dokumenta formā, izsniedz to fiziskajai personai vai uzglabā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

  17. Valsts ieņēmumu dienests pēc stāvokļa uz 2014.gada 1.jūniju aktualizē ziņas par nodokļa maksātāju grāmatiņu iesniegšanu ienākuma gūšanas vietā, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju – darba devēja vai citas institūcijas 2014.gadā iesniegto paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām un aktuālajām ziņām par darba ņēmējiem uz 2014.gada 31.maiju. Ja Valsts ieņēmumu dienestam nav iespējams aktualizēt ienākuma gūšanas vietu, nodokļa maksātājs izdara attiecīgu atzīmi Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, atzīmējot vietu, kuru nodokļa maksātājs uzskata par galveno algota darba ienākuma gūšanas vietu vai galveno ienākuma (tai skaitā autoratlīdzības) gūšanas vietu.

  18. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumus Nr.21 "Kārtība, kādā izsniedzama algas nodokļa grāmatiņa" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 3.nr.).

  19. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.jūnijā.

  Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

  Finanšu ministrs Andris Vilks
  Pielikums
  Ministru kabineta
  2013.gada 4.jūnija noteikumiem Nr.304
  Paziņojums
  par apgādībā esošām personām
  Vārds, uzvārds 

  Personas kods      

       

  Paziņoju, ka, sākot ar 20____.gada ______._____________________, manā apgādībā ir/vairs nav šādas personas:

  Radniecība
  (ja tāda ir)

  Vārds, uzvārds

  Personas kods

  Nodokļa atvieglojuma piemērošanas pamatojums saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 13.pantu

  Par kādu laikposmu nodokļa atvieglojums piemērojams (aizpilda Valsts ieņēmumu dienests)

       
       

  Ar parakstu apliecinu, ka minētajām personām nav pastāvīgu ienākumu, tās nesaņem normatīvajos aktos noteiktās valsts pensijas (izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju) un pabalstus un atrodas manā apgādībā. Par apgādājamo skaita izmaiņām apņemos ziņot 10 kalendāra dienu laikā. Esmu informēts par atbildību, kas paredzēta par nepatiesu ziņu sniegšanu.

  (Nodokļa maksātājam, kurš paziņo, ka tā apgādībā vairs nav nevienas personas, minētais apliecinājums nav saistošs.)

  Nodokļa maksātājs
     

  (vārds, uzvārds)

   

  (paraksts)

   

     

  (datums)

     

  Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

  Ziņas par apgādībā esošām personām ir pārbaudītas un atbilst likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 13.pantam.

  Valsts ieņēmumu dienesta atbildīgā amatpersona

   

  (amats, vārds, uzvārds, paraksts)

  Finanšu ministrs Andris Vilks

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.