(7) Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:07
  Ministru kabineta noteikumi Nr.1191

  Rīgā 2013.gada 29.oktobrī (prot. Nr.56 91.§)
  Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem
  Izdoti saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu
  un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.3 panta otro daļu

  1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā publiska persona:

  1.1. nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības (publiskas personas kapitālsabiedrības, kapitālsabiedrības, kurā publiskas personas daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, kā arī kapitālsabiedrības, kurā vienas vai vairāku publisku personu kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus);

  1.2. publicē informāciju par nomātajiem nekustamajiem īpašumiem, kā arī par nekustamajiem īpašumiem, kurus paredzēts nomāt.

  2. Noteikumus nepiemēro, izņemot šo noteikumu 17. un 18. punktu, ja:

  2.1. nomā zemi, lai uzturētu uz tās esošu publiskai personai piederošu ēku (būvi);

  2.2. nomā nekustamo īpašumu ostas pārvaldes vai speciālās ekonomiskās zonas funkciju veikšanai;

  2.3. nekustamais īpašums ir publiskas personas un privātpersonas vai kapitālsabiedrības kopīpašumā;

  2.4. nomā ūdenstilpes;

  2.5. nomā nekustamo īpašumu, lai nodrošinātu muitas kontroli, robežpārbaudes, veterināro, fitosanitāro (importa, eksporta, reeksporta kravām), pārtikas nekaitīguma, nepārtikas preču drošuma, kvalitātes un klasifikācijas kontroli, kā arī robežuzraudzības infrastruktūras funkcionēšanu;

  2.6. nomā dzīvojamo māju vai dzīvojamo telpu, lai sniegtu palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā;

  2.7. nomā zemi, lai uz tās būvētu publiskai personai nepieciešamas ēkas (būves) vai inženierbūves;

  2.8. nomā nekustamo īpašumu, kura aizvietošana nav iespējama tehnisku (piemēram, ugunsdzēsēju depo) vai māksliniecisku (piemēram, memoriālie muzeji, kuri atrodas vēsturiskajos dzīvokļos) iemeslu dēļ;

  2.9. nomā nekustamo īpašumu uz laiku līdz 10 dienām viena gada laikā;

  2.10. nomā nekustamo īpašumu ārvalstī;

  2.11. nomā telpas uz laiku līdz vienam gadam, ja noma nepieciešama nepārvaramas varas dēļ, tai skaitā ugunsgrēka vai citu apstākļu dēļ, kas ierobežo ēkas (būves) lietošanu, vai nomas līgums ir ticis izbeigts pirms termiņa un nomai nav iespējams izmantot citu publiskas personas nekustamo īpašumu;

  2.12. nomā nekustamo īpašumu valsts stratēģisko vajadzību nodrošināšanai vai starpvalstu pasākumu organizēšanai saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu;

  2.13. nomā nekustamo īpašumu valsts drošības iestādes darbības nodrošināšanai;

  2.14. nekustamais īpašums netiek pieņemts nepārtrauktā nomnieka lietošanā, bet nomai ir regulārs raksturs (piemēram, sporta zāles noma divreiz nedēļā), un nomas līgums tiek slēgts uz laiku, ne ilgāku par vienu gadu;

  2.15. nomā nekustamo īpašumu, kas ir publiskas personas nekustamo īpašumu pārvaldīšanai izveidotas kapitālsabiedrības īpašumā;

  2.16. nomā nekustamo īpašumu tiesas vai zemesgrāmatu nodaļas darbības nodrošināšanai;

  2.17. nomā nekustamo īpašumu valsts aizsardzības vajadzībām;

  2.18. nomā objektu, kura platība nepārsniedz 10 procentus no nomniekam sākotnēji iznomātās platības tajā pašā nekustamajā īpašumā. Šādā gadījumā nomas līgumu slēdz uz termiņu, kas nepārsniedz atlikušo noslēgtā nomas līguma termiņu. Visā nomas periodā kopējā papildus nomātā platība nedrīkst pārsniegt 50 procentus no nomniekam sākotnēji iznomātās platības tajā pašā nekustamajā īpašumā.

  (Grozīts ar MK 16.12.2014. noteikumiem Nr. 761; MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 651)

  3. Publiska persona vai publiskas personas institūcija (turpmāk arī – nomnieks), kura plāno nomāt nekustamo īpašumu savu funkciju izpildes nodrošināšanai, piemēro šajos noteikumos noteikto kārtību, ja atbilstoši normatīvajiem aktiem par publiskas personas mantas iznomāšanu nav pieejams publiskai personai piederošs nekustamais īpašums vai publiskai personai piederoša nekustamā īpašuma noma ir finansiāli neizdevīga.

  4. Nomnieks pieņem lēmumu par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu un nodrošina lēmuma pieņemšanas procesa caurskatāmību. Nomnieks nosaka kārtību un dokumentus, kas nodrošinās procesa caurskatāmību. Nomnieks var noteikt citu institūciju vai amatpersonu, kura pieņem lēmumu par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu, kā arī citus šajos noteikumos minētos lēmumus, kas jāpieņem nomniekam.

  5. Šo noteikumu 4.punktā minētajā gadījumā nomnieks lēmumā norāda nomas objekta nepieciešamības pamatojumu, kā arī apstiprina nomas piedāvājumu iesniegšanas kārtību un nomas sludinājumā publicējamo informāciju.

  6. Ja nomniekam (izņemot atvasinātu publisku personu) nepieciešamas biroja telpas, tas pēc šo noteikumu 4.punktā minētā lēmuma pieņemšanas un vismaz sešus mēnešus pirms tam, kad beidzies ar privātpersonu vai kapitālsabiedrību noslēgtā telpu nomas līguma termiņš, nosūta Finanšu ministrijai šo noteikumu 9.punktā minēto informāciju atzinuma saņemšanai. Finanšu ministrija 20 darbdienu laikā pēc minētās informācijas saņemšanas sniedz atzinumu, vai ir pieejamas atbilstošas uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā zemesgrāmatā reģistrētas biroju telpas. Ja šādas telpas ir pieejamas, nomnieks (izņemot atvasinātu publisku personu) tās izvērtē, ņemot vērā šo noteikumu 12.punktā minētos nosacījumus.

  7. Ja pēc šo noteikumu 6.punktā minētā biroju telpu izvērtējuma nomnieks (izņemot atvasinātu publisku personu) konstatē, ka piedāvātās telpas neatbilst šo noteikumu 12.punktā minētajiem nosacījumiem, tas bez maksas publicē nomas sludinājumu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" tīmekļvietnē un savā tīmekļvietnē (ja tāda ir).

  (Grozīts ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 651)

  8. Nomnieks – atvasināta publiska persona – pēc šo noteikumu 4.punktā minētā lēmuma pieņemšanas publicē nomas sludinājumu savā tīmekļvietnē, kā arī izvieto to publiski pieejamā vietā attiecīgās atvasinātās publiskās personas adresē.

  (Grozīts ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 651)

  9. Nomas sludinājumā norāda:

  9.1. nomnieka nosaukumu, adresi, oficiālo elektronisko adresi (ja ir aktivizēts tās konts) un kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi;

  9.2. nomas objekta vēlamo atrašanās vietu (administratīvo teritoriju), pievienojot arī nekustamā īpašuma atrašanās vietas aprakstu un tās shematisku attēlojumu kartē;

  9.3. nomas objekta lietošanas mērķi;

  9.4. paredzamo nomas līguma termiņu;

  9.5. nepieciešamo platību (biroja telpām norāda platību, kas aprēķināta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vienotajām tehniskajām prasībām valsts institūciju biroja telpām);

  9.6. vēlamo īpašuma tehnisko stāvokli, ēkas energoefektivitātes rādītājus, klasi un informāciju par ēkas atbilstību Ēku energoefektivitātes likuma 4. pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām;

  9.7. citas prasības, tai skaitā specifiskas prasības telpām (piemēram, informāciju tehnoloģijas, telekomunikācijas, ugunsdrošības prasības, tehniskās vai fiziskās apsardzes prasības), apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu prasības (apsaimniekošanas programma);

  9.8. nomas piedāvājuma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 20 darbdienām no nomas sludinājuma publicēšanas valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" tīmekļvietnē vai atvasinātas publiskas personas tīmekļvietnē, un vietu;

  9.9. informatīvu atsauci uz šiem noteikumiem.

  (Grozīts ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 651)

  10. Nomniekam ir tiesības izsūtīt sludinājuma tekstu arī tā izvēlētām privātpersonām un kapitālsabiedrībām. To iesniegtais piedāvājums ir vērtējams atbilstoši šo noteikumu 12.punktā noteiktajai kārtībai kopā ar pārējiem piedāvājumiem.

  11. Persona, kura vēlas piedāvāt nomai nekustamo īpašumu (turpmāk – iznomāšanas pretendents), iesniedz nomniekam iznomāšanas pretendenta piedāvājumu (pielikums). Piedāvājumu iesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras norāda iznomāšanas pretendentu un atsauci uz nomnieka nomas sludinājumu. Piedāvājumā norāda:

  11.1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, oficiālo elektronisko adresi (ja ir aktivizēts tās konts) vai elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru, juridiska persona (arī personālsabiedrība) – nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru, juridisko adresi, oficiālo elektronisko adresi (ja ir aktivizēts tās konts) vai elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru;

  11.2. iznomāšanas pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja ir), elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru;

  11.3. iznomājamo nekustamo īpašumu, tā adresi, kadastra numuru, platību un lietošanas mērķi, pievienojot nekustamā īpašuma atrašanās vietas aprakstu;

  11.4. iznomājamā nekustamā īpašuma aprakstu, tai skaitā ēkas energoefektivitātes rādītājus, klasi un informāciju par ēkas atbilstību Ēku energoefektivitātes likuma 4. pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām (pievienojot ēkas energosertifikātu vai pagaidu energosertifikātu, kas reģistrēts būvniecības informācijas sistēmā), informāciju par piedāvātā nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli, pievienojot fotoattēlus, telpu plānojumu un citu informāciju, kas var raksturot piedāvāto nomas objektu;

  11.5. apliecinājumu, ka nepastāv tiesiski šķēršļi nekustamā īpašuma iznomāšanai vai nodošanai apakšnomā (ja attiecināms);

  11.6. informāciju par piedāvātā nekustamā īpašuma kopējām faktiskajām izmaksām iepriekšējā periodā, kas nav mazāks par 12 mēnešiem, un plānotajām izmaksām nākamajam periodam, kas nav mazāks par 12 mēnešiem, tai skaitā informāciju par nomas maksas apmēru un apsaimniekošanas pakalpojumu izdevumiem saskaņā ar nomas sludinājumam pievienotajā apsaimniekošanas programmā noteiktajām pozīcijām, norādot vienas vienības izmaksas, nomnieka nomas sludinājumā minēto specifisko prasību nodrošināšanas izmaksas, komunālo pakalpojumu izmaksas, kā arī veicamos kapitālieguldījumus, ja tādi ir nepieciešami. Norādītās plānotās izmaksas, izņemot izmaksas par apkuri, auksto un karsto ūdeni, kanalizāciju, elektrību un atkritumu izvešanu, iznomāšanas pretendentam ir saistošas, slēdzot līgumu ar nomnieku.

  (Grozīts ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 651)

  12. Pēc piedāvājumu saņemšanas nomnieks izvērtē iznomāšanas pretendentu piedāvājumus un pieņem lēmumu par atlases rezultātiem. Izvērtējot piedāvājumus, nomnieks ņem vērā šādus nosacījumus:

  12.1. nomnieka prasībām funkcionāli atbilstošākais nekustamais īpašums – šo noteikumu 9.2., 9.3., 9.4. un 9.5.apakšpunkts;

  12.2. nekustamā īpašuma tehniskais stāvoklis – šo noteikumu 9.6. un 9.7.apakšpunkts;

  12.3. nekustamā īpašuma zemākās kopējās gada izmaksas, ko nosaka saskaņā ar šo noteikumu 11.6.apakšpunktā minēto informāciju;

  12.4. pārcelšanās izmaksas un izmaksas par nekustamā īpašuma pielāgošanu publiskas personas funkciju izpildes nodrošināšanai.

  13. Nomnieks ir tiesīgs pārtraukt atlases procedūru, ja tas konstatē, ka nomnieka prasībām atbilstošs nekustamais īpašums ir citas publiskas personas īpašumā un nomnieks var to nomāt atbilstoši normatīvajiem aktiem par publiskas personas mantas iznomāšanu.

  (Grozīts ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 651)

  14. Piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 12.punktā minētā lēmuma pieņemšanas nomnieks informē iznomāšanas pretendentu par pieņemto lēmumu.

  15. Ja izvēlētais iznomāšanas pretendents atsakās slēgt nomas līgumu, nomniekam ir tiesības izbeigt atlasi bez rezultātiem vai piedāvāt nomas līguma slēgšanu nākamajam iznomāšanas pretendentam, kura pieteikums atbilst šo noteikumu 12.punktā minētajiem nosacījumiem.

  16. Ja uz šo noteikumu 9.punktā minēto nomas sludinājumu neatsaucas neviens iznomāšanas pretendents vai nomnieks, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, konstatē, ka neviens no iesniegtajiem piedāvājumiem neatbilst nomnieka izvirzītajām prasībām un nosacījumiem, atlasi uzskata par izbeigtu bez rezultāta un nomniekam ir tiesības izsūtīt sludinājuma tekstu tā izvēlētiem pretendentiem. Šādā gadījumā iznomāšanas pretendentu nosaka sarunu ceļā, balstoties uz šo noteikumu 12.punktā minētajiem nosacījumiem. Nomnieks nodrošina lēmuma pieņemšanas procesa caurskatāmību.

  (Grozīts ar MK 16.12.2014. noteikumiem Nr.761)

  17. Nomnieks (izņemot atvasinātu publisku personu) informāciju par nomas objektu (izņemot šo noteikumu 2.9. apakšpunktā minēto gadījumu) ievada Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēmā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principus un kārtību, kā arī kārtību, kādā apkopojama informācija par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un valsts iestāžu lietotajiem nekustamajiem īpašumiem, un 10 darbdienu laikā pēc nomas līguma noslēgšanas publicē valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" tīmekļvietnē un savā tīmekļvietnē (ja tāda ir) šādu informāciju par nomas objektu:

  17.1. nekustamā īpašuma adrese;

  17.2. kadastra numurs;

  17.3. platība;

  17.4. lietošanas mērķis;

  17.5. iznomātājs (ar norādi – fiziska vai juridiska persona. Juridiskai personai norāda nosaukumu un reģistrācijas numuru);

  17.6. nomas maksas apmērs, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī. Ja apsaimniekošanas maksa ir ietverta nomas maksā, to norāda atsevišķi;

  17.7. nomas līguma darbības termiņš;

  17.8. ēkas energoefektivitātes rādītāji, klase un informācija par ēkas atbilstību Ēku energoefektivitātes likuma 4. pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām vai pamatojums, kas apliecina kāda Ēku energoefektivitātes likuma 14. panta piektajā daļā minētā nosacījuma esību.

  (Grozīts ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 651; ievaddaļas jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

  18. Nomnieks – atvasināta publiska persona – nodrošina šo noteikumu 17.punktā minētās informācijas publicēšanu savā tīmekļvietnē, kā arī izvieto to publiski pieejamā vietā attiecīgās atvasinātās publiskās personas adresē.

  (Grozīts ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 651)

  19. Nomas līgumu slēdz uz laiku:

  19.1. līdz 12 gadiem;

  19.2. līdz 30 gadiem, ja nomas objektā jāveic kapitālieguldījumi tā pielāgošanai nomnieka vajadzībām un par to ir lēmis Ministru kabinets vai atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija.

  20. Ja šajos noteikumos noteiktajā kārtībā noslēgts nomas līgums uz termiņu, kas ir garāks par trim gadiem, no šā nomas līguma izrietošās nomas tiesības nostiprināmas zemesgrāmatā.

  21. Ja nomnieka funkciju nodrošināšanai publiskai personai piederošā nekustamajā īpašumā nepieciešams veikt kapitālieguldījumus, nomnieks var slēgt nomas līgumu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā uz laiku, kāds nepieciešams pielāgošanas darbu veikšanai.

  22. Nomnieks līdz 2015.gada 1.janvārim atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā ietvertajiem principiem izvērtē nepieciešamību izbeigt nomas līgumu, kas noslēgts ar privātpersonu vai kapitālsabiedrību (izņemot publiskas personas nekustamo īpašumu pārvaldīšanai izveidotu kapitālsabiedrību) līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai.

  23. Ja ar privātpersonu vai kapitālsabiedrību noslēgtā nomas līguma termiņš beidzas agrāk par sešiem mēnešiem, jauna nomas objekta atlasei un nomas līguma noslēgšanai šos noteikumus nepiemēro.

  24. Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" līdz 2013.gada 1.decembrim ievieš programmnodrošinājumu, lai nomnieks (izņemot atvasinātu publisku personu) varētu publicēt informāciju par nomas objektu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" tīmekļvietnē. Līdz programmnodrošinājuma ieviešanai nomnieks (izņemot atvasinātu publisku personu) publicē informāciju par nomas objektu savā tīmekļvietnē (ja tāda ir).

  (Grozīts ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 651)

  25. Nomnieks (izņemot atvasinātu publisku personu) līdz 2014.gada 1.aprīlim publicē valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" tīmekļvietnē informāciju par spēkā esošiem nomas līgumiem, kas noslēgti ar privātpersonu vai kapitālsabiedrību līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet nomnieks – atvasināta publiska persona – minēto informāciju publicē savā tīmekļvietnē.

  (Grozīts ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 651)

  26. Nomnieks (izņemot atvasinātu publisku personu) līdz 2015. gada 1. februārim publicē valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" tīmekļvietnē informāciju par spēkā esošiem nomas līgumiem, kas šo noteikumu 2. punktā minētajos gadījumos noslēgti ar privātpersonu vai kapitālsabiedrību līdz 2014. gada 31. decembrim, bet nomnieks – atvasināta publiska persona – minēto informāciju publicē savā tīmekļvietnē.

  (MK 16.12.2014. noteikumu Nr.761 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 651)

  27. Fiziskas personas datu apstrādes mērķis ir nodrošināt nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu, nomas līguma noslēgšanas procesu, līguma saistību izpildi un informācijas apkopošanu par noslēgtajiem nomas līgumiem. Personas datus apstrādā un glabā saskaņā ar personas datu apstrādi regulējošiem normatīvajiem aktiem.

  (MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 651 redakcijā)

  28. Nomnieks (izņemot atvasinātu publisku personu) līdz 2021. gada 1. aprīlim nodrošina, lai Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēmā būtu ievadīta šo noteikumu 17. punktā minētā informācija par visiem nomas objektiem, par kuriem ir noslēgts un ir spēkā esošs nomas līgums.

  (MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 651 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

  Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

  Finanšu ministrs Andris Vilks
  Pielikums
  Ministru kabineta
  2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191

  (Pielikums grozīts ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 651)

  Iznomāšanas pretendenta piedāvājums

  Nr.
  p.k.

  Pieprasītā informācija

  Iznomāšanas pretendenta sniegtā informācija

  1.Fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, oficiālā elektroniskā adrese (ja ir aktivizēts tās konts) vai elektroniskā pasta adrese (ja ir) un tālrunis, juridiskas personas (arī personālsabiedrības) nosaukums (firma), reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, oficiālā elektroniskā adrese (ja ir aktivizēts tās konts) vai elektroniskā pasta adrese (ja ir) un tālrunis 
  2.Iznomāšanas pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods (ja ir), elektroniskā pasta adrese (ja ir) un tālruņa numurs 
  3.Nekustamā īpašuma adrese, kadastra numurs, platība un lietošanas mērķis, pievienojot nekustamā īpašuma atrašanās vietas aprakstu 
  4.Nekustamā īpašuma apraksts, tai skaitā ēkas energoefektivitātes rādītāji, klase un informācija par ēkas atbilstību Ēku energoefektivitātes likuma 4. pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām (pievienojot ēkas energosertifikātu vai pagaidu energosertifikātu, kas reģistrēts būvniecības informācijas sistēmā), informācija par nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli (pievienojot fotoattēlus), telpu plānojums un cita informācija, kas var raksturot piedāvāto nomas objektu 
  5.Apliecinājums, ka nepastāv tiesiski šķēršļi nekustamā īpašuma iznomāšanai vai nodošanai apakšnomā, ja attiecināms 
  6.Informācija par nekustamā īpašuma kopējām faktiskajām izmaksām iepriekšējā periodā, kas nav mazāks par 12 mēnešiem 
  7.Informācija par nekustamā īpašuma kopējām plānotajām izmaksām nākamajam periodam, kas nav mazāks par 12 mēnešiem, tai skaitā: 
  7.1.nomas maksas apmērs, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī, un apsaimniekošanas pakalpojumu izdevumi saskaņā ar nomas sludinājumam pievienotajā apsaimniekošanas programmā norādītajām pozīcijām ___________________ (papildina nomnieks), norādot vienas vienības izmaksas 
  7.2.nomnieka nomas sludinājumā norādīto _______________________ (papildina nomnieks) specifisko prasību nodrošināšanas izmaksas 
  7.3.komunālo pakalpojumu izmaksas 
  7.4.kapitālieguldījumi, ja tādi ir nepieciešami 
  Finanšu ministrs Andris Vilks

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.