(5) Privātu arhīvu akreditācijas kārtība

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:06
  Ministru kabineta noteikumi Nr.337

  Rīgā 2011.gada 3.maijā (prot. Nr.28 15.§)
  Privātu arhīvu akreditācijas kārtība
  Izdoti saskaņā ar Arhīvu likuma 25.panta trešo daļu

  1. Noteikumi nosaka privātu arhīvu akreditācijas kārtību.

  2. Privāts arhīvs iesniedz Latvijas Nacionālajā arhīvā akreditācijas iesniegumu (pielikums) un šo noteikumu 3.punktā minētos dokumentus.

  3. Akreditācijas iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

  3.1. arhīva dibināšanas lēmuma noraksts;

  3.2. arhīva dibinātāja apstiprināts arhīva nolikuma vai statūtu noraksts;

  3.3. informācija par arhīvu, kurā iekļautas ziņas par:

  3.3.1. arhīva darba organizāciju;

  3.3.2. arhīva resursu vadību:

  3.3.2.1. arhīva darbinieku kvalifikāciju (izglītību un darba stāžu arhīvā);

  3.3.2.2. vidi, telpām un drošības sistēmām glabāšanā pieņemto privāto dokumentu un uz laiku glabājamo publisko dokumentu saglabāšanai un aizsardzībai;

  3.3.3. arhīva procesu vadību:

  3.3.3.1. publiski pieejamām uzziņu sistēmām dokumentu pieejamības un izmantošanas nodrošināšanai;

  3.3.3.2. glabāšanā pieņemto dokumentu uzskaiti un aprakstīšanu;

  3.3.3.3. arhīva pakalpojumiem.

  4. Akreditācijas norises nodrošināšanai Latvijas Nacionālais arhīvs izveido privātu arhīvu akreditācijas komisiju (turpmāk – akreditācijas komisija). Akreditācijas komisijas nolikumu apstiprina Latvijas Nacionālā arhīva direktors.

  5. Akreditācijas komisijas sastāvā iekļauj:

  5.1. Kultūras ministrijas pārstāvi;

  5.2. Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvi;

  5.3. trīs Latvijas Nacionālā arhīva pārstāvjus;

  5.4. Latvijas Arhīvistu biedrības pārstāvi.

  6. Privāta arhīva akreditāciju uzsāk pēc akreditācijas iesnieguma un visu šo noteikumu 3.punktā minēto dokumentu saņemšanas.

  7. Akreditācijas komisija izskata akreditācijas iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, iepazīstas ar privātā arhīva darbību un sagatavo atzinumu Latvijas Nacionālā arhīva direktoram par privātā arhīva atbilstību Arhīvu likumā noteiktajiem akreditācijas nosacījumiem.

  8. Latvijas Nacionālā arhīva direktors saskaņā ar akreditācijas komisijas atzinumu par privātā arhīva atbilstību Arhīvu likumā noteiktajiem akreditācijas nosacījumiem viena mēneša laikā pēc akreditācijas iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par privātā arhīva akreditēšanu vai par atteikumu akreditēt privāto arhīvu un par akreditācijas rezultātu paziņo privātajam arhīvam.

  9. Ja privātais arhīvs vēlas atkārtoti iegūt akreditēta privāta arhīva statusu, tas ne vēlāk kā mēnesi pirms akreditācijas termiņa beigām iesniedz Latvijas Nacionālajā arhīvā šo noteikumu 2.punktā minēto akreditācijas iesniegumu. Iesniegumam pievieno tos šo noteikumu 3.punktā minētos dokumentus, kuros iekļautā informācija kopš privātā arhīva akreditācijas ir mainījusies.

  10. Latvijas Nacionālā arhīva direktors pieņem lēmumu anulēt privātā arhīva akreditāciju, ja:

  10.1. privātais arhīvs tiek likvidēts;

  10.2. privātais arhīvs neatbilst Arhīvu likumā noteiktajiem akreditācijas nosacījumiem.

  11. Latvijas Nacionālais arhīvs veido un uztur akreditētu privātu arhīvu reģistru, kas ir publiski pieejams Latvijas Nacionālā arhīva tīmekļa vietnē (http://www.arhivi.lv).

  12. Latvijas Nacionālā arhīva direktora lēmumus iesniedzējs var apstrīdēt Kultūras ministrijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

  13. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

  Ministru prezidents V.Dombrovskis

  Kultūras ministre S.Ēlerte
  Pielikums
  Ministru kabineta
  2011.gada 3.maija noteikumiem Nr.337
  Privāta arhīva akreditācijas iesniegums

  Kultūras ministre S.Ēlerte

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.