(4) Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:06
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 658

  Rīgā 2017. gada 7. novembrī (prot. Nr. 55 15. §)
  Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju
  Izdoti saskaņā ar Civilās aizsardzības
  un katastrofas pārvaldīšanas likuma
  15. panta otro daļu
  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka valsts civilās aizsardzības plāna, sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna, paaugstinātas bīstamības objekta civilās aizsardzības plāna un objekta civilās aizsardzības plāna struktūru un tajā iekļaujamo informāciju.

  2. Noteikumi nav piemērojami objektiem, kuriem civilās aizsardzības plānu izstrādā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka ar bīstamajām ķīmiskajām vielām un bīstamajiem maisījumiem saistīto rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumus.

  II. Valsts civilās aizsardzības plāna struktūra un tajā iekļaujamā informācija

  3. Valsts civilās aizsardzības plānā iekļauj šādu informāciju:

  3.1. iespējamo risku saraksts;

  3.2. kopsavilkums par risku novērtēšanu. Kopsavilkumu izstrādā, pamatojoties uz katastrofas pārvaldīšanas subjekta sniegto informāciju par attiecīgā riska novērtēšanu:

  3.2.1. risku scenāriji;

  3.2.2. risku matricas;

  3.2.3. risku kartes;

  3.3. preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi (1. pielikums) atsevišķi katram riskam. Pasākumus nosaka, pamatojoties uz katastrofas pārvaldīšanas subjekta sniegto informāciju, kas iegūta, izpildot katastrofas pārvaldīšanas koordinēšanas uzdevumus;

  3.4. reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītāji (2. pielikums);

  3.5. valsts agrīnās brīdināšanas sistēma, tās aktivizēšana;

  3.6. agrīnās brīdināšanas sistēmu saraksts un to darbība sasaistē ar valsts agrīnās brīdināšanas sistēmu;

  3.7. iesaistāmo institūciju apziņošanas kārtība;

  3.8. informācijas apmaiņas platformas, kuras izmantojamas katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā;

  3.9. krīžu komunikācijas kārtība;

  3.10. Latvijas valstspiederīgo evakuācija no katastrofas skartās ārvalsts;

  3.11. resursi starptautiskās palīdzības sniegšanai;

  3.12. civilās aizsardzības sistēmas darbība militāra iebrukuma vai kara gadījumā;

  3.13. plānoto civilās aizsardzības mācību apraksts un grafiks.

  III. Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna struktūra un tajā iekļaujamā informācija

  4. Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānā iekļauj šādu informāciju:

  4.1. pašvaldības vai sadarbības teritorijas administratīvi teritoriālais raksturojums:

  4.1.1. administratīvi teritoriālais sadalījums;

  4.1.2. iedzīvotāju skaits un blīvums, tai skaitā ieslodzījuma vietās izvietoto ieslodzīto skaits;

  4.1.3. blakus esošās pašvaldības vai sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas;

  4.2. pašvaldības teritorijā iespējamie riski (zemi, vidēji, augsti un ļoti augsti), ņemot vērā valsts civilās aizsardzības plānā norādīto informāciju;

  4.3. kopsavilkums par risku novērtēšanu (ēku un būvju sabrukšana, avārija siltumapgādes, ūdensapgādes, notekūdeņu vai kanalizācijas sistēmā):

  4.3.1. risku scenāriji;

  4.3.2. risku matricas;

  4.3.3. risku kartes;

  4.4. preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi (1. pielikums) atsevišķi katram riskam;

  4.5. reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītāji (2. pielikums);

  4.6. iedzīvotāju evakuācija no katastrofas apdraudētajām vai skartajām teritorijām, ņemot vērā attiecīgā apdraudējuma iespējamās sekas:

  4.6.1. evakuācijas veids;

  4.6.2. pulcēšanās vietas;

  4.6.3. evakuācijas maršruti;

  4.6.4. transporta nodrošinājums;

  4.6.5. pagaidu izmitināšana;

  4.6.6. evakuēto uzskaite;

  4.6.7. evakuēto ēdināšana;

  4.6.8. evakuēto sociālā aprūpe;

  4.6.9. evakuēto īpašuma apsardze;

  4.6.10. sadarbība ar citām pašvaldībām evakuēto uzņemšanas jomā;

  4.7. iesaistāmie resursi:

  4.7.1. pašvaldības vai pašvaldību resursi, kas iesaistāmi reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos;

  4.7.2. fizisko vai juridisko personu resursi, kas iesaistāmi reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos;

  4.7.3. nodrošinājums ar energoresursiem energoapgādes traucējumu gadījumā;

  4.8. sadarbība ar citu administratīvo teritoriju, sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju, valsts un citu valstu glābšanas dienestiem un blakus esošajām pašvaldībām;

  4.9. pasākumi militāra iebrukuma vai kara gadījumā (2.1 pielikums):

  4.9.1. agrīnā brīdināšana un situācijas monitorings;

  4.9.2. mobilitātes un pretmobilitātes pasākumi;

  4.9.3. svarīgās infrastruktūras pastiprināta aizsardzība;

  4.9.4. iedzīvotāju informēšana;

  4.9.5. pašvaldību sabiedriskās kārtības nodrošināšana;

  4.9.6. degvielas un kurināmā rezervju iesaistīšana;

  4.9.7. pārtikas rezervju iesaistīšana;

  4.9.8. dzeramā ūdens rezervju iesaistīšana;

  4.9.9. patvertnēm piemēroto būvju izmantošana;

  4.9.10. mobilo energoapgādes avotu iesaistīšana;

  4.9.11. ārstniecības personāla un medicīnas resursu iesaistīšana;

  4.9.12. pašvaldības teritorijā esošo personu, materiālo vērtību un citu priekšmetu evakuācija;

  4.9.13. evakuēto personu uzņemšana pašvaldības teritorijā;

  4.9.14. pašvaldības institūciju kritisko funkciju noteikšana.

  (Grozīts ar MK 08.11.2022. noteikumiem Nr. 689)

  5. Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānam pievieno:

  5.1. aktuālo apstiprināto sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu un informāciju par tās sastāvu;

  5.2. sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas apziņošanas shēmu;

  5.3. karti(-es) mērogā vismaz 1:10 000, kurā izmantoti šo noteikumu 3. pielikumā minētie apzīmējumi;

  5.4. sadarbības dokumentu kopijas.

  5.1 Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna sadaļu par darbību militāra iebrukuma vai kara gadījumā (2.1 pielikums) izstrādā sadarbībā ar Nacionālo bruņoto spēku norīkoto amatpersonu darbam sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijā.

  (MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 689 redakcijā)

  5.2 Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna sadaļai par darbību militāra iebrukuma vai kara gadījumā pēc tās izstrādes (informācijas aizpildes) un apstiprināšanas tiek piešķirts ierobežotas pieejamības informācijas statuss, un tās kopija tiek nosūtīta attiecīgajai Nacionālo bruņoto spēku struktūrvienībai.

  (MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 689 redakcijā)

  5.3 Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija sadarbībā ar attiecīgo Nacionālo bruņoto spēku norīkoto amatpersonu ne retāk kā reizi gadā veic sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna sadaļas (vai tās atsevišķu elementu) par darbību militāra iebrukuma vai kara gadījumā praktisko vai teorētisko izspēli.

  (MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 689 redakcijā)

  IV. Paaugstinātas bīstamības objekta civilās aizsardzības plāna struktūra un tajā iekļaujamā informācija

  6. Paaugstinātas bīstamības objekta civilās aizsardzības plānā iekļauj šādu informāciju:

  6.1. paaugstinātas bīstamības objekta nosaukums, atrašanās vietas adrese un zemesgabala kadastra apzīmējums;

  6.2. informācija par paaugstinātas bīstamības objekta ģeogrāfisko izvietojumu un objekta apkārtnes meteoroloģiskais, hidroloģiskais un klimatiskais raksturojums;

  6.3. paaugstinātas bīstamības objekta un tā darbības raksturojums, tai skaitā:

  6.3.1. darba laiks, cilvēku skaits objektā darba laikā un ārpus darba laika;

  6.3.2. tehnoloģiskie procesi un iekārtas;

  6.3.3. vispārīgs inženiertehnisko sistēmu un aprīkojuma raksturojums:

  6.3.3.1. ūdensapgāde (tai skaitā ugunsdzēsības vajadzībām);

  6.3.3.2. kanalizācija;

  6.3.3.3. elektroapgāde;

  6.3.3.4. siltumapgāde;

  6.3.3.5. ventilācija;

  6.3.4. objekta apsardzības sistēma;

  6.3.5. objekta iekšējie apdraudējumi, tai skaitā bīstamās iekārtas un maksimālie objektā ražojamo, lietojamo, apsaimniekojamo vai uzglabājamo bīstamo vielu daudzumi;

  6.4. kopsavilkums par paaugstinātas bīstamības objekta risku novērtēšanu:

  6.4.1. risku scenāriji;

  6.4.2. risku matricas;

  6.5. ziņas par paaugstinātas bīstamības objekta apkārtnes teritoriju, kuru var ietekmēt avārija, tai skaitā informācija par to iedzīvotāju un blakus esošo objektu skaitu, kurus var ietekmēt avārija paaugstinātas bīstamības objektā;

  6.6. informācija par civilās aizsardzības organizāciju paaugstinātas bīstamības objektā un ziņas par atbildīgajiem darbiniekiem un viņu pienākumiem:

  6.6.1. persona (vārds un uzvārds), kas pieņem lēmumu par objekta civilās aizsardzības plāna īstenošanas sākšanu, rīcības koordinēšanu, avārijas bīstamības un seku samazināšanas pasākumu vadīšanu objektā avārijas vai tās tiešu draudu gadījumā un kas ir atbildīga par seku likvidēšanas pasākumu veikšanu pēc avārijas;

  6.6.2. persona (vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese), kas ir atbildīga par sakariem ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un citām institūcijām ikdienā un sadarbību ar minētajām institūcijām avārijas vai tās tiešu draudu gadījumā;

  6.6.3. informācija par darbinieku pienākumiem attiecībā uz civilās aizsardzības nodrošināšanu un avāriju ierobežošanu un likvidēšanu objektā;

  6.6.4. informācija par objektā izveidotajām reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumu veikšanas vienībām vai ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu;

  6.7. informācija par darbinieku apmācību rīcībai avārijas gadījumā, civilās aizsardzības jautājumos un pirmās palīdzības sniegšanā;

  6.8. apraksts par pasākumiem, kas samazina risku darbiniekiem darba vietā un citām personām, kas atrodas paaugstinātas bīstamības objekta teritorijā:

  6.8.1. darbinieku brīdināšana par draudiem, informēšana par rīcību avārijas vai katastrofas gadījumā un veicamajiem aizsardzības pasākumiem, kā arī turpmākā informēšana;

  6.8.2. īss apraksts par darbinieku nepieciešamo darbību pēc brīdinājuma saņemšanas;

  6.8.3. drošības pasākumi darbiniekiem un citām personām, kas atrodas objekta teritorijā;

  6.9. avārijas draudu reģistrēšanas un ārējās brīdināšanas pasākumu sistēmas raksturojums, norādot:

  6.9.1. kārtību, kādā reģistrē avārijas un avārijas draudus;

  6.9.2. kārtību un veidu, kādā atbildīgā persona par avārijas draudiem vai avāriju ziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, attiecīgajai pašvaldībai un citām institūcijām;

  6.9.3. informāciju, ko iekļauj sākotnējā brīdinājumā, un kārtību, kādā sniedz turpmāko informāciju, kā arī detalizētāku informāciju, tiklīdz tā kļūst pieejama;

  6.9.4. kārtību un veidu, kādā brīdina objektā nodarbinātos, objekta apakšuzņēmējus, apakšnomniekus un apmeklētājus, kā arī iedzīvotājus;

  6.10. informācija par pasākumiem, kas:

  6.10.1. nodrošina avārijas draudu ierobežošanu un likvidēšanu, lai tie nepāraugtu avārijā, bet avārijas gadījumā – tās ierobežošanu, kontroli un likvidēšanu paaugstinātas bīstamības objekta teritorijā, kā arī samazina avārijas draudu vai avārijas iedarbību un nodarīto kaitējumu;

  6.10.2. saistīti ar cilvēku un vides aizsardzību paaugstinātas bīstamības objekta teritorijā avārijas gadījumā;

  6.10.3. nepieļauj vai aizkavē avārijas seku izplatīšanos ārpus paaugstinātas bīstamības objekta teritorijas;

  6.10.4. nodrošina iedzīvotāju brīdināšanu un turpmāku savlaicīgu informācijas sniegšanu iedzīvotājiem apdraudētajā teritorijā, kur tas nepieciešams;

  6.10.5. nodrošina piesārņotās vietas izpēti, sanāciju un vides atjaunošanu, lai likvidētu avārijas iedarbību uz cilvēkiem vai vidi;

  6.11. detalizēts šādu būtiskāko avārijas gadījumā nodrošināmo pasākumu apraksts (ja nepieciešams, pievienojot atbilstošus attēlus):

  6.11.1. evakuācijas pasākumi;

  6.11.2. pirmās palīdzības un neatliekamās medicīniskās palīdzības pasākumi cietušajiem;

  6.11.3. sabiedriskās kārtības uzturēšana paaugstinātas bīstamības objektā un īpašuma apsardze;

  6.11.4. alternatīvā enerģijas avota nodrošināšana;

  6.11.5. paaugstinātas bīstamības objekta darbības nodrošināšanas vai tās drošas pārtraukšanas pasākumi;

  6.11.6. preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi (1. pielikums);

  6.11.7. pasākumi pēc avārijas, kas nepieciešami, lai novērstu, likvidētu vai būtiski samazinātu avārijas ietekmi uz cilvēkiem vai vidi;

  6.12. apraksts par rīcību avārijas draudu vai avārijas nevēlamo seku apjoma vai smaguma samazināšanai vai ierobežošanai un stāvokļa kontrolei, norādot iekārtas, kas jāsargā vai jāglābj no avārijas ietekmes, kā arī avārijas izejas, pulcēšanās vietas un evakuācijas ceļus un kārtību, kādā apstādināmi tehnoloģiskie procesi, iekārtas vai objekti;

  6.13. resursu (arī materiālo rezervju, signalizācijas un citu drošības iekārtu, atbilstoši apmācītu darbinieku un citu pieejamo resursu) raksturojums, norādot:

  6.13.1. resursus, kas pieejami paaugstinātas bīstamības objektā:

  6.13.1.1. agrīnās brīdināšanas sistēma, sakaru nodrošinājums;

  6.13.1.2. ugunsdrošības un ugunsdzēsības inženiertehniskās sistēmas un aprīkojums;

  6.13.1.3. paaugstinātas bīstamības objekta reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumu veikšanas vienības vai ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta materiāltehniskais nodrošinājums;

  6.13.1.4. individuālie vai kolektīvie aizsardzības līdzekļi un to izmantošanas kārtība;

  6.13.1.5. pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamo materiālu saraksts un to izvietojums objektā;

  6.13.1.6. inženiertehnika, transports, darbarīki, speciālais apģērbs, materiālās rezerves vai uzkrājumi;

  6.13.1.7. avārijas izplatību ierobežojošās iekārtas, avārijas noplūžu savākšanas iekārtas un rezervuāri, aizsargvaļņi, avārijas piesārņojuma noteikšanas ierīces un citas cilvēka drošībai vai vides aizsardzībai paredzētas iekārtas un aprīkojums;

  6.13.2. resursus, kurus paredzēts piegādāt no citiem komersantiem saskaņā ar savstarpējās palīdzības un sadarbības vienošanos, kā arī laiku, kādā iespējams saņemt attiecīgos resursus;

  6.14. informācija par laiku, kādā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un citi avārijas dienesti var ierasties avārijas vietā.

  7. Paaugstinātas bīstamības objekta civilās aizsardzības plānā norāda kārtību, kādā sniedzama palīdzība Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un veicamas darbības ārpus objekta teritorijas avārijas bīstamības vai seku samazināšanai.

  8. Paaugstinātas bīstamības objekta civilās aizsardzības plānam pievieno:

  8.1. karti mērogā vismaz 1:10 000, kurā ar apzīmējumiem (3. pielikums) norādīta paaugstinātas bīstamības objekta atrašanās vieta un objektā iespējamo avāriju seku nevēlamās ietekmes zonas ārpus objekta teritorijas;

  8.2. riska samazināšanas pasākumu plānu, kurā norādīti arī pasākumi tehnoloģisko iekārtu un ierīču, ugunsaizsardzībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu nomaiņai ar atbilstošām, modernākām un drošākām iekārtām un ierīcēm (4. pielikums);

  8.3. paaugstinātas bīstamības objekta plānu, kurā norādītas būves, galvenās inženiertehniskās komunikācijas, avārijas izejas un evakuācijas ceļi, ugunsgrēka dzēšanas iekārtas, agrīnās brīdināšanas ierīces, ugunsdzēsības ūdensapgādes avoti, bīstamo vielu uzglabāšanas vietas;

  8.4. bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu lapas, ja minētās ķīmiskās vielas un maisījumi var atrasties paaugstinātas bīstamības objektā un var tikt iesaistīti avārijā;

  8.5. apziņošanas shēmu(-as), kurā norādīta kārtība, kādā apziņo:

  8.5.1. darbiniekus;

  8.5.2. atbildīgās iestādes;

  8.5.3. sadarbības institūcijas;

  8.5.4. iedzīvotājus, kurus var apdraudēt avārija paaugstinātas bīstamības objektā;

  8.6. rīcības plānus bīstamo vielu noplūžu gadījumiem un to savākšanai, kā arī ugunsgrēka un sprādziena gadījumiem;

  8.7. ar sadarbības institūcijām noslēgto vienošanos vai līgumu kopijas, ja avārijas ierobežošanai vai likvidēšanai paredzēts piesaistīt citu institūciju resursus;

  8.8. paaugstinātas bīstamības objekta bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu glabātavas shēmu (karti). Tās kopiju izvieto arī paaugstinātas bīstamības objekta apsardzes telpā.

  V. Objekta civilās aizsardzības plāna struktūra un tajā iekļaujamā informācija

  9. Objekta civilās aizsardzības plānā iekļauj šādu informāciju:

  9.1. objekta nosaukums, atrašanās vietas adrese un zemesgabala kadastra apzīmējums;

  9.2. objekta un tā darbības īss raksturojums, tai skaitā:

  9.2.1. darba laiks, cilvēku skaits objektā darba laikā un ārpus darba laika;

  9.2.2. vispārīgs inženiertehnisko sistēmu un aprīkojuma raksturojums:

  9.2.2.1. ūdensapgāde (tai skaitā ugunsdzēsības vajadzībām);

  9.2.2.2. kanalizācija;

  9.2.2.3. elektroapgāde;

  9.2.2.4. siltumapgāde;

  9.2.2.5. ventilācija;

  9.2.3. objekta apsardzības sistēma;

  9.3. kopsavilkums par objekta risku novērtēšanu:

  9.3.1. risku scenāriji;

  9.3.2. risku matricas;

  9.4. objekta darbības nodrošināšana apdraudējuma gadījumā;

  9.5. apziņošana objektā;

  9.6. evakuācijas pasākumi;

  9.7. sadarbība ar citām institūcijām;

  9.8. preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi (1. pielikums).

  10. Objekta civilās aizsardzības plānam pievieno karti mērogā vismaz 1:10 000, kurā ar apzīmējumiem (3. pielikums) norādīta objekta atrašanās vieta.

  VI. Noslēguma jautājumi

  (Nodaļas nosaukums MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 689 redakcijā)

  11. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumus Nr. 423 "Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 103. nr.; 2008, 174. nr.; 2009, 69. nr.; 2010, 90. nr.; 2011, 158. nr.).

  12. Šo noteikumu 4.9. apakšpunktā minēto sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna sadaļu par darbību militāra iebrukuma vai kara gadījumā sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānā iekļauj līdz 2024. gada 1. janvārim.

  (MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 689 redakcijā)

  Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

  Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Direktīvas 2006/21/EK par ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanu un par grozījumiem Direktīvā 2004/35/EK.

  Ministru prezidents Māris Kučinskis

  Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
  1. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 7. novembra
  noteikumiem Nr. 658
  Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

  Riska nosaukums

  Nr.
  p.k.

  Pasākuma nosaukums

  Izpildes termiņš

  Lēmuma pieņēmējs

  Par izpildi atbildīgā institūcija

  Izpildītāji

  Pasākuma apzīmējums (trigrafs)* saskaņā ar NATO krīžu reaģēšanas sistēmas rokasgrāmatu

  1. Preventīvie un gatavības pasākumi

  1.1.

        
         

  2. Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

  2.1.

        
         

  Piezīme. * Aili aizpilda tikai pasākumiem, kas ir attiecināmi uz NATO krīžu reaģēšanas sistēmu.

  Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
  2. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 7. novembra
  noteikumiem Nr. 658
  Reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītāji

  Nr.
  p.k.

  Apdraudējums vai veicamā pasākuma nosaukums

  Institūcija, kuras amatpersona ir reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītājs

     
     
  Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
  2.1 pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 7. novembra
  noteikumiem Nr. 658

  (Pielikums MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 689 redakcijā)

  Plānošanas vadlīnijas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna pasākumiem militāra iebrukuma vai kara gadījumā

  I. Civilās aizsardzības darbības mērķi militāra iebrukuma vai kara gadījumā
  1. Pašvaldības civilās aizsardzības darbības mērķi militāra iebrukuma vai kara gadījumā:
  1.1. nodrošināt iedzīvotāju pamatvajadzības pašvaldības administratīvajā teritorijā;
  1.2. atbalstīt valsts aizsardzības sistēmu.
  2. Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības pasākumus militāra iebrukuma vai kara gadījumā iniciē un koordinē attiecīgā sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija (turpmāk – CA komisija).

  II. Agrīnā brīdināšana un situācijas monitorings
  3. Pamata un alternatīvo sakaru kanālu un aktualizētās kontaktinformācijas apkopošana un uzturēšana starp sadarbības teritorijas CA komisiju, attiecīgās pašvaldības policijas dežūrdaļu un par teritoriju atbildīgo Zemessardzes vienības operatīvo dežurantu.
  4. Miera laikā atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) prasībām izstrādāts un pārbaudīts mehānisms par NBS pieeju pašvaldības datubāzēm, kas nepieciešamas valsts apdraudējuma pārvarēšanai, kā arī piekļuves nodrošināšana pašvaldības padotībā esošo iestāžu videonovērošanas sistēmām (tiešsaistes režīmā) un tajās uzglabātajiem datiem valsts apdraudējuma gadījumā un plānoto militāro mācību laikā.
  5. Sadarbības teritorijas CA komisiju un pašvaldības policijas dežūrdaļu pamata un alternatīvo sakaru kanālu un aktualizētas kontaktinformācijas uzturēšana ar Civilās aizsardzības operacionālās vadības centru.

  III. Mobilitāte un pretmobilitāte
  6. Miera laikā nodrošināta NBS kā primārā civilmilitārās sadarbības partnera pieeja pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu rīcībā esošajām datorizēto ģeotelpiskās informācijas datu sistēmām un būvniecības informācijai par pašvaldības īpašumā esošajiem ceļiem, tiltiem, caurtekām un citiem NBS operatīvajos plānos iekļautajiem infrastruktūras objektiem, lai sekmētu pašvaldības rīcībā esošās infrastruktūras izmantošanu NBS mobilitātes un pretmobilitātes spēju plānošanai.
  7. Pašvaldības un tās sadarbības partneru valdījumā esošo pretmobilitātes materiālu (piemēram, dzelzsbetons, koki, grants), smagās tehnikas un to apkalpojošā (pašvaldībā strādājošā) personāla apzināšana NBS vajadzībām pretmobilitātes pasākumu veikšanai valsts apdraudējuma gadījumā, kā arī šā personāla apmācība pretmobilitātes pasākumu veikšanai sadarbībā ar NBS. NBS pretmobilitātes materiāltehnisko līdzekļu izvietošana pašvaldību īpašumā miera laikā.
  8. Miera laikā nodrošināta NBS pieeja pašvaldības rīcībā esošajai informācijai un datubāzēm par pašvaldības sakaru, elektrības un komunālo infrastruktūru, smago tehniku, kuras pastāvīgā atrašanās vieta ir pašvaldības teritorijā (reģistrētas filiāles, atrodas stāvlaukumi), kā arī par pretmobilitātei derīgo materiālu ražotājiem, lai sekmētu pretmobilitātes plānošanu miera laikā.
  9. Informācijas apmaiņas mehānisma izveidošana NBS priekšlikumu iesniegšanai par nepieciešamajiem mobilitātes un pretmobilitātes pasākumiem attiecībā uz pašvaldības plānotajiem autoceļu būvprojektiem (un autoceļu kompleksā ietilpstošajām mākslīgajām būvēm – tiltiem un caurtekām) un meliorācijas sistēmām.
  10. Miera laikā atrunāti pašvaldības pienākumi un rīcība iespējamā pretmobilitātes (šķēršļu) plāna realizācijas atbalstam atbilstoši NBS ekspertu sniegtajām vadlīnijām.

  IV. Svarīgās infrastruktūras pastiprināta aizsardzība
  11. Miera laikā definēts un pēc nozīmības prioritizēts pašvaldības teritorijā esošās infrastruktūras saraksts, kam valsts apdraudējuma laikā jānodrošina vai jāpastiprina esošā apsardze atbilstoši NBS izstrādātām vadlīnijām un principiem.


  V. Iedzīvotāju informēšana kara laikā
  12. Valsts apdraudējuma gadījumā pieejamie alternatīvie apziņošanas veidi – pašvaldību un to amatpersonu sociālo tīklu kontu izmantošana, īsziņu nosūtīšana ar mobilo sakaru operatoru starpniecību, radioamatieru staciju izmantošana, drukātu paziņojumu (skrejlapu) izplatīšana daudzdzīvokļu māju kāpņutelpās un publiskās vietās, paziņojumu (skrejlapu vai sociālo tīklu vietņu ziņu) izplatīšana ar pašvaldības teritorijā esošo nevalstisko organizāciju, reliģisko organizāciju, senioru un jauniešu organizāciju, skolu un uzņēmumu darba kolektīvu saziņas grupu starpniecību, namu pārvaldnieku iesaistīšana iedzīvotāju informēšanā, informācijas izlikšana pašvaldību sabiedriskajos transportlīdzekļos, apkaimju biedrību (grupu vadītāju) iesaistīšana informācijas izplatīšanā iedzīvotājiem, kā arī citi konkrētajā brīdī pieejamie alternatīvie apziņošanas veidi.
  13. Lai ievērotu informācijas drošības prasības un nodrošinātu klasificētās informācijas aizsardzību, izstrādāts mehānisms, kā CA komisijas vēstījumi tiek koordinēti ar NBS (sadarbībā ar NBS kontaktpersonu). Lai efektivizētu CA komisijas darbību un iedzīvotāju informēšanu, CA komisijas sastāvā noteiktas vadošās pašvaldības amatpersonas vai darbinieki, kuri ir atbildīgi par komunikācijas jomu (sabiedriskās attiecības, stratēģiskā komunikācija).

  VI. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
  14. Pieeja aktuālajai informācijai par pašvaldības teritorijā reģistrētiem mednieku kolektīviem.
  15. Pieeja aktuālajai informācijai par apsardzes firmām, kas pašvaldības teritorijā nodrošina apsardzes pakalpojumus (tehnisko vai fizisko apsardzi).
  16. Pieeja aktuālajai informācijai par pašvaldības teritorijā reģistrētām šautuvēm un ieroču veikaliem.
  17. Pieeja aktuālajai informācijai par personām, kam ir izsniegta ieroču nēsāšanas vai glabāšanas atļauja un kam ieroča glabāšanas vieta ir pašvaldības teritorijā deklarētā dzīvesvieta, norādīts piederošais nekustamais īpašums vai kopīpašums.
  18. Pieeja kaimiņdrošības datubāzēm.

  VII. Degvielas un kurināmo resursu rezerves
  19. Informācija par pašvaldības teritorijā esošajiem degvielas lietotājiem (zemnieku saimniecībām, komersantiem, saimnieciskās darbības veicējiem), kuri izmanto degvielu un uzglabā degvielu tvertnēs, kas ir reģistrētas Valsts ieņēmumu dienestā. Informācija par pašvaldības teritorijā esošajām šķeldas un granulu ražotnēm un noliktavām.

  VIII. Pārtikas rezerves
  20. Informācija par pašvaldības teritorijā esošajām zemnieku saimniecībām, kas nodarbojas ar industriālo graudkopību, lopkopību, dārzeņu audzēšanu (piemēram, kaltes, dārzeņu pagrabi), kā arī pārtikas ražošanas un vairumtirdzniecības uzņēmumiem, kuriem ir gatavās produkcijas uzglabāšanas noliktavas.

  IX.  Dzeramā ūdens rezerves
  21. Informācija par pašvaldības teritorijā esošajām ūdens rezervēm un tehniskā ūdens ieguves vietām (t. sk. artēziskiem urbumiem), kā arī tā pārvadāšanas līdzekļiem.

  X. Patvertnēm piemērotas būves
  22. Informācija par pašvaldības teritorijā esošajām patvertnēm un citām ēkām, kas atbilst patvertnes prasībām.
  23. Kontaktinformācija saziņai ar NBS atbildīgo amatpersonu, kas var sniegt viedokli:
  23.1. par esošo ēku atbilstību patvertnes prasībām;
  23.2. par rekomendācijām, ja jaunceļama objekta būvprojektā vēlas paredzēt piemērotas telpas patvertnes prasībām;

  23.3. par rekomendācijām pagaidu, īslaicīgu vai pielāgojamu ēku atbilstībai patvertnes prasībām.

  XI. Mobilie energoapgādes risinājumi
  24. Informācija par pašvaldības teritorijā pastāvīgi esošajiem elektroģeneratoriem, to lietošanas nosacījumiem un pieslēguma vietām, par mobilajiem apkures risinājumiem, to izejvielām, kā arī to apkalpojošo personālu.

  XII. Ārstniecības personāls un medicīna
  25. Pieeja aktuālajai informācijai par ārstniecības un farmācijas personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta vai prakses vieta deklarēta pašvaldības teritorijā.
  26. Pieeja aktuālajai informācijai par ārstniecības privātpraksēm un farmācijas objektiem (aptiekām un noliktavām), kuru pastāvīgā atrašanās vieta deklarēta pašvaldības teritorijā.

  27. Pieeja aktuālajai informācijai par veterinārmedicīnisko pakalpojumu sniedzējiem, veterinārajām aptiekām, veterināro zāļu lieltirgotavām un to noliktavām un veterinārmedicīniskās prakses iestādēm, kuru pastāvīgā atrašanās vieta deklarēta pašvaldības teritorijā.

  XIII. Evakuācija
  28. Pasākumi un resursi pamatvajadzību nodrošināšanai, lai pašvaldības teritorijā uzņemtu tādu skaitu cilvēku, kas pielīdzināms vismaz 2 % no pašvaldībā dzīvojošo cilvēku skaita.
  29. Pasākumi pašvaldības teritorijā esošo personu, materiālo vērtību un citu priekšmetu evakuācijai.

  XIV. Kritisko funkciju definēšana
  30. Pašvaldības iestāžu un dienestu prioritāro uzdevumu pārskatīšana, prioritāro funkciju noteikšana atbilstoši nepieciešamībai pildīt kritiskās funkcijas militāra iebrukuma vai kara gadījumā.

  XV. Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna sadaļas klasifikācija par darbību militāra iebrukuma vai kara gadījumā 
  31. Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna sadaļai par sadarbības teritorijas civilās aizsardzības darbību militāra iebrukuma vai kara gadījumā pēc tās izstrādes (informācijas aizpildes) un apstiprināšanas tiek piešķirts ierobežotas pieejamības informācijas statuss, un plāna sadaļas kopija tiek nosūtīta NBS struktūrvienībai, kuras atbildības rajonā ir attiecīgā CA komisija.
  32. Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna sadaļa par sadarbības teritorijas civilās aizsardzības darbību militāra iebrukuma vai kara gadījumā un ar to saistītā informācijas apstrāde (sagatavošana, izdrukāšana, skenēšana) un nosūtīšana tiek veikta kārtībā, kas regulē ierobežotas pieejamības informācijas apriti.

  3. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 7. novembra
  noteikumiem Nr. 658
  Civilās aizsardzības plānos izmantojamie apzīmējumi

  Nr.
  p.k.

  Apzīmējuma nosaukums

  Apzīmējums

  Paskaidrojums vai definīcija

  1. Apdraudējuma apzīmējumi

  1.1.

  Zemestrīce

  Seismiskie viļņi, ko izraisa pēkšņa enerģijas atbrīvošanās Zemes garozā

  1.2.

  Nogruvums

  Vispārīgs apzīmējums dažādiem procesiem, kā arī zemes virsma, kas saistīta ar augsnes masas un klinšu materiāla kustību uz leju

  1.3.

  Sausums

  Ievērojams ilglaicīgs nokrišņu trūkums, kura dēļ augsnē izbeidzas mitruma rezerves

  1.4.

  Karstuma vilnis

  Pārmērīgi karsts laiks

  1.5.

  Aukstuma vilnis

  Pārmērīgi auksts laiks

  1.6.

  Plūdi

  Teritorijas applūšana, parasti ar palu ūdeņiem vai lietus uzplūdu ūdeņiem

  1.7.

  Stiprs lietus

  Nokrišņi ūdens pilienu veidā, kuru diametrs ir lielāks par 0,5 mm

  1.8.

  Sniega vētra

  Nokrišņi – balti ledus kristāli ar sarežģītu sazarotu sešstūra formu, bieži sniegpārslu veidā

  1.9.

  Pērkona negaiss

  Laikapstākļi ar vētru, zibeni un pērkonu, bieži ar stipru lietu, dažreiz ar krusu

  1.10.

  Orkāns

  Vētra ar vēja ātrumu 32,7 m/s un vairāk (vidējais vēja ātrums 10 minūšu laikposmā)

  1.11.

  Stiprs vējš

  Vētra ar vēja ātrumu no 10,8 līdz 13,8 m/s (vidējais vēja ātrums 10 minūšu laikposmā)

  1.12.

  Cunami

  Garie jūras viļņi, kas veidojas okeānos un jūrās un ko izraisa zemestrīces un vulkānu izvirdumi

  1.13.

  Invāzija

  Uzmācīgs vai traucējošs kukaiņu, grauzēju vai putnu iebrukums

  2. Objektu apzīmējumi

  2.1.

  Simbola fons

  !

  Notikuma vieta

  2.2.

  Lauksaimniecības objekti

  Pārtikas ražošanas un mazumtirdzniecības pakalpojumi

  2.3.

  Lauksaimniecības laboratorijas

  Iekārtas, ko izmanto zinātniskiem pētījumiem lauksaimniecībā

  2.4.

  Mājdzīvnieku ganāmpulki

  Teritorija mājlopu barošanai

  2.5.

  Pārtikas preču noliktavas

  Telpas, ko izmanto pārtikas produktu pārkraušanai un sadalei

  2.6.

  Fermas

  Teritorija, kur nodarbojas ar lauksaimniecību (audzē augus un dzīvniekus)

  2.7.

  Pārtikas ražošana

  Vieta, kur ražo pārtikas produktus

  2.8.

  Pārtikas mazumtirdzniecība

  Vieta, kur pārdod pārtikas produktus

  2.9.

  Graudu uzglabāšana

  Objekts, ko izmanto labības uzglabāšanai

  2.10.

  Finanšu pakalpojumu iestādes

  Biznesa veids, kurā sniedz ar finansēm un naudu saistītus pakalpojumus

  2.11.

  Ķīmiskā rūpniecība

  Industriāla teritorija, kur ražo vai pārstrādā ķīmiskās vielas

  2.12.

  Bīstamo atkritumu uzglabāšana

  Bīstamo atkritumu uzglabāšanas vieta

  2.13.

  Industriālā teritorija

  Vieta, kur atrodas rūpnieciskās iekārtas un kur ražo un pārdod produkciju

  2.14.

  Atkritumu poligons

  Vieta, kur uzglabā atkritumus to turpmākai pārstrādei vai iznīcināšanai

  2.15.

  Piesārņotā teritorija

  Piesārņotā teritorija, kur vidē atrodas cilvēkiem bīstamas vielas

  2.16.

  Augstākās izglītības iestādes

  Augstākās izglītības iestāde

  2.17.

  Skolas

  Objekti, kur bērni iegūst pamatizglītību un vidējo izglītību

  2.18.

  Elektroenerģijas ražošanas objekti

  Ēka vai ēku kopums, kur ražo un sadala elektroenerģiju

  2.19.

  Katlumājas un termoelektrocentrāles

  Speciālas iekārtas, ko izmanto siltumenerģijas ražošanai un (vai) elektroenerģijas ražošanai

  2.20.

  Dabasgāzes objekti

  Vieta, kur uzglabā dabasgāzi, vai arī dabasgāzes pārvades un sadales sistēmas

  2.21.

  Kodolenerģijas saimniecība

  Vieta, kas aprīkota ar speciālu iekārtu kodolenerģijas ieguvei

  2.22.

  Valdības objekti

  Objekti, kur izvietotas izpildvaras, likumdošanas un valsts iestādes

  2.23.

  Militārie objekti

  Nacionālo bruņoto spēku objekti

  2.24.

  Publiskās vietas

  Cilvēku pulcēšanās un atpūtas zonas un ēkas

  2.25.

  Reliģiskie objekti

  Dievnami

  2.26.

  Viesnīcas

  Ēkas cilvēku diennakts izmitināšanai (arī īslaicīgas izmitināšanas ēkas)

  2.27.

  Ēdnīcas

  Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi

  2.28.

  Slimnīcas

  Medicīnisko pakalpojumu iestādes

  2.29.

  Vietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

  Ēkas, kas pielāgotas invalīdiem vai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

  2.30.

  Bērnudārzi

  Objekti, kur bērni iegūst pirmsskolas izglītību

  2.31.

  Pansionāti

  Veco ļaužu aprūpes centri

  2.32.

  Telekomunikāciju infrastruktūra

  Jebkurš telekomunikāciju objekts, kā arī elektroniskās sistēmas, ko izmanto informācijas pārraidīšanai

  2.33.

  Telekomunikāciju tornis

   

  2.34.

  Lidosta

  Zemes platība vai cita cieta virsma (izņemot ūdeni), ko izmanto lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās nolūkā vai kas paredzēta šim nolūkam

  2.35.

  Tilts

   

  2.36.

  Autoosta

  Vieta, kur atrodas autobusu pasažieru terminālis

  2.37.

  Prāmju terminālis

  Vieta, kur atrodas transportlīdzekļu prāmja terminālis

  2.38.

  Helikoptera nolaišanās vieta

   

  2.39.

  Osta, ostas terminālis

  Vieta (ūdenstilpes krasta iecirknis līdz ar tam piegulošo dabisko vai mākslīgi veidoto, pret viļņiem aizsargāto ūdens joslu), kas iekārtota kuģu stāvēšanai, iekraušanai, izkraušanai, pasažieru iekāpšanai, izkāpšanai, kā arī dažādu palīgoperāciju veikšanai

  2.40.

  Dzelzceļa stacija

  Dzelzceļa iestāde, celtņu komplekss pasažieru un kravas pārvadāšanas organizēšanai, vilcienu pieturvieta šādā celtņu kompleksā

  2.41.

  Ūdensapgādes infrastruktūra

  Pasākumu komplekss patērētāju apgādei ar ūdeni

  2.42.

  Nozīmīgi vārsti

  Vārsts, kas regulē ātrumu, plūsmu vai šķidruma spiedienu

  2.43.

  Dambis

  Hidrotehniska būve tekoša ūdens aizturēšanai un tā līmeņa celšanai, aizsprosts

  2.44.

  Notekūdeņu savākšanas vieta

  Vieta, kas paredzēta notekūdeņu savākšanai no vietējiem avotiem, lai to attīrītu no vielām, kuras apdraud sabiedrības veselību un drošību

  2.45.

  Pazemes ūdeņu ņemšanas vietas

  Līdz gruntsūdenim izrakta vai izurbta un nostiprināta iekārta ūdens ieguvei

  2.46.

  Sūkņu stacijas

  Iekārta, kas paceļ ūdens spiedienu ūdens apgādes sistēmā

  3. Iestāžu apzīmējumi

  3.1.

  VUGD

  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

  3.2.

  NMPD

  Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

  3.3.

  VRS

  Valsts robežsardze

  3.4.

  VP

  Valsts policija

  Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
  4. pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 7. novembra
  noteikumiem Nr. 658
  Riska samazināšanas pasākumu plāns

  Nr.
  p.k.

  Pasākums

  Atbildīgā persona (amats, vārds, uzvārds)

  Plānotais izpildes termiņš

  Atzīme par pasākuma izpildi

  1. Tehnoloģisko iekārtu un procesu drošības tehniskie risinājumi

  1.1.

      
       

  2. Darbinieku apmācība

  2.1.

      
       

  3. Avārijgatavības spējas

  3.1.

      
       

  4. Darba aizsardzība

  4.1.

      
       

  5. Elektrodrošība

  5.1.

      
       

  6. Ugunsaizsardzībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas

  6.1.

      
       

  7. Sprādziendrošība

  7.1.

      
       

  8. Ugunsdzēsības aprīkojums

  8.1.

      
       

  9. Vides aizsardzība

  9.1.

      
       

  10. Drošības sistēmas atbilstības un avāriju riska samazināšanas pasākumu efektivitātes novērtējums

  10.1.

      
       
  Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.