(4) Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā

 • Dati iegūti: 2023. gada 29. novembris, 08:05
  Ministru kabineta noteikumi Nr.557

  Rīgā 2012.gada 14.augustā (prot. Nr.45 14.§)
  Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā
  Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 9.panta trešo daļu
  1. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka:

  1.1. pirmās palīdzības sniegšanas apmācības sistēmu;

  1.2. pirmās palīdzības sniegšanas apmācības programmu saturu;

  1.3. kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā.

  2. Vienotā pirmās palīdzības sniegšanas apmācības sistēma ir valstiski organizēta un kontrolēta, tā nodrošina:

  2.1. pirmās palīdzības sniegšanas apmācību saskaņā ar starptautiskajām vadlīnijām un rekomendācijām atbilstoši vienotām pirmās palīdzības sniegšanas apmācības programmām;

  2.2. pirmās palīdzības pasniedzēju apmācību;

  2.3. tiesību piešķiršanu un anulēšanu juridiskām personām, tajā skaitā valsts un pašvaldību iestādēm (turpmāk – apmācītājorganizācijas), un fiziskām personām nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā.

  3. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (turpmāk – dienests) metodiski vada, koordinē, organizē un kontrolē apmācību pirmās palīdzības sniegšanā.

  4. Pirmās palīdzības sniegšanas apmācības programmas ir:

  4.1. pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības programma (1.pielikums) bez zināšanu pārbaudes privātpersonām;

  4.2. pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības programma (1.pielikums) ar rakstisku teorētisko un praktisko triju stundu zināšanu pārbaudi, kas paredzēta transportlīdzekļu vadītājiem, ieroču nēsātājiem un glabātājiem;

  4.3. pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības programmas ar papildu zināšanu apguvi saistībā ar apmācāmo vajadzībām un riskiem;

  4.4. paplašinātās pirmās palīdzības 40 stundu apmācības programma (2.pielikums), kas paredzēta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts policijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, pašvaldības policijas darbiniekiem un glābējiem uz ūdens;

  4.5. paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanas apmācības programma operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājiem;

  4.6. karavīru paplašinātās pirmās palīdzības mācību kursa programma;

  4.7. pirmās palīdzības apmācības programma jūrniekiem saskaņā ar 1978.gada Starptautisko konvenciju par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu;

  4.8. paplašinātās pirmās palīdzības mācību programmas saskaņā ar starptautisku organizāciju rekomendācijām un prasībām;

  4.9. pirmās palīdzības pasniedzēju 68 stundu apmācības programma (3.pielikums).

  5. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi:

  5.1. šo noteikumu 12.punktā minētā persona veic samaksu par eksāmenu, ko nodrošina dienests, lai personai piešķirtu tiesības nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā (turpmāk – eksāmens);

  5.2. šo noteikumu 13., 14. un 15.punktā minētā persona veic samaksu par atkārtotu tiesību piešķiršanu nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā (turpmāk – atkārtota tiesību piešķiršana), ko nodrošina dienests, un šo noteikumu 44.1.apakšpunktā minēto pirmās palīdzības sniegšanas apmācību apliecinošo dokumentu saņemšanu;

  5.3. apmācītājorganizācija veic samaksu par atbilstības novērtēšanu, ko īsteno dienests, lai noteiktu apmācītājorganizāciju atbilstību prasībām, kas tām noteiktas, lai nodarbotos ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā (turpmāk – atbilstības novērtēšana), par atkārtotu atbilstības novērtēšanu un šo noteikumu 44.1., 44.2. un 44.3.apakšpunktā minēto pirmās palīdzības sniegšanas apmācību apliecinošo dokumentu saņemšanu.

  2. Pirmās palīdzības sniegšanas apmācības nodrošināšanas kārtība
  2.1. Dienesta funkcijas

  6. Lai uzturētu vienotu un kvalitatīvu pirmās palīdzības sniegšanas apmācības sistēmu valstī, dienests:

  6.1. veic šo noteikumu 13.punktā minēto pirmās palīdzības pasniedzēju apmācību, 14. un 15.punktā minēto instruktoru palīgu un instruktoru sagatavošanu;

  6.2. organizē eksāmenu un atkārtotu tiesību piešķiršanu pirmās palīdzības pasniedzējiem nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā šo noteikumu 28., 29., 30., 31. un 33.punktā noteiktajā kārtībā;

  6.3. izsniedz sertifikātu par tiesībām nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā (turpmāk – sertifikāts) (4.pielikums) fiziskajām personām, kuras apguvušas šo noteikumu 4.9.apakšpunktā noteikto pirmās palīdzības pasniedzēju apmācības programmu un nokārtojušas eksāmenu;

  6.4. novērtē apmācītājorganizāciju atbilstību šo noteikumu 17.punktā minētajām prasībām;

  6.5. izsniedz apliecību par tiesībām nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā (5.pielikums) (turpmāk – apliecība) apmācītājorganizācijām, kuras atbilst šo noteikumu 17.punktā minētajām prasībām un kvalitātes prasībām apmācībai pirmās palīdzības sniegšanā (6.pielikums);

  6.6. anulē apliecības apmācītājorganizācijām un sertifikātus fiziskajām personām šajos noteikumos noteiktajā kārtībā;

  6.7. izsniedz apliecību un sertifikātu dublikātus;

  6.8. iekasē samaksu par šo noteikumu 5.punktā minētajiem maksas pakalpojumiem;

  6.9. izvērtē iesniegtās pirmās palīdzības apmācības programmas, sniedz priekšlikumus un atzinumus par šīm programmām, kā arī izstrādā, apstiprina un īsteno šo noteikumu 4.5.apakšpunktā noteikto paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanas apmācības programmu operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājiem;

  6.10. sniedz atzinumus par izdevniecību vai citu izdevējorganizāciju izdošanai sagatavotajām publikācijām par pirmās palīdzības sniegšanu;

  6.11. organizē sertifikātu un apliecību izgatavošanu un uzskaiti, kā arī to izsniegšanu fiziskajām personām un apmācītājorganizācijām, un par personām, kurām izsniegti sertifikāti un apliecības, savā tīmekļa vietnē (adrese norādīta Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošajā Publisko pakalpojumu katalogā) norāda šādu informāciju:

  6.11.1. apmācītājorganizācijas nosaukums un reģistrācijas numurs, fiziskās personas vārds un uzvārds;

  6.11.2. apliecības vai sertifikāta numurs, izsniegšanas datums un derīguma termiņš;

  6.11.3. apliecības vai sertifikāta statuss (spēkā esošs, anulēts);

  6.12. organizē šo noteikumu 44.1., 44.2. un 44.3.apakšpunktā minēto apliecību izgatavošanu, uzskaiti un izsniegšanu fiziskajām personām un apmācītājorganizācijām, kā arī apliecību izmantošanas kontroli;

  6.13. veido un uztur elektronisko datubāzi par apmācības kursu beigšanu saskaņā ar šo noteikumu 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. un 4.9.apakšpunktā minētajām apmācības programmām un veic elektronisku informācijas apmaiņu ar institūcijām, kurām savu funkciju pildīšanai nepieciešama informācija par pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības kursu beigušajām personām;

  6.14.  izsniedz apliecību par pirmās palīdzības pasniedzēju 68 stundu apmācības programmas apguvi (10. pielikums).

  (Grozīts ar MK 06.06.2023. noteikumiem Nr. 283)

  7. Dienesta direktors apstiprina komisiju 10 cilvēku sastāvā (turpmāk – komisija). Komisija veic apmācītājorganizāciju atbilstības novērtēšanu, atkārtotu atbilstības novērtēšanu, pieņem eksāmenu vai atkārtoti piešķir tiesības šo noteikumu 11.1., 11.2., 11.3. un 11.4.apakšpunktā minētajām fiziskajām personām. Komisijas sastāvā ir:

  7.1. dienesta pārstāvji;

  7.2. apmācītājorganizāciju pārstāvji.

  8. Komisija ir lemttiesīga, ja lēmuma pieņemšanā piedalās vismaz septiņi komisijas locekļi. Komisija lēmumu pieņem, atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

  9. Komisijai ir šādi uzdevumi:

  9.1. izskatīt fizisko personu iesniegtos dokumentus un pieņemt lēmumu piešķirt tiesības nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā;

  9.2. pieņemt eksāmenu;

  9.3. izstrādāt priekšlikumus eksāmena satura pilnveidošanai;

  9.4. izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegtos dokumentus atkārtotai tiesību piešķiršanai, tajā skaitā izvērtēt fizisko personu iesniegtos kvalifikācijas paaugstināšanu apliecinošos dokumentus par zināšanu un prasmju apguvi vai pilnveidi pirmās palīdzības sniegšanā un pieņemt lēmumu par to atbilstību minētajai jomai;

  9.5. izskatīt juridisko personu iesniegtos dokumentus, izvērtēt to atbilstību šo noteikumu prasībām un pieņemt lēmumu piešķirt tiesības nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā;

  9.6. izskatīt fizisko personu iesniegtos dokumentus un pieņemt lēmumu par instruktora palīga un instruktora tiesību piešķiršanu;

  9.7. pieņemt lēmumu atkārtoti piešķirt tiesības fiziskām un juridiskām personām nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā.

  (Grozīts ar MK 06.06.2023. noteikumiem Nr. 283)

  10. Dienesta mājaslapā internetā publicē informāciju par komisijas darba laiku, kā arī eksāmenam, atkārtotai tiesību piešķiršanai un atbilstības novērtēšanai iesniedzamajiem dokumentiem.

  2.2. Personas, kuras veic pirmās palīdzības sniegšanas apmācību

  11. Apmācību pirmās palīdzības sniegšanā ir tiesīgi veikt:

  11.1. pirmās palīdzības pasniedzēji stažieri (turpmāk – pasniedzējs stažieris);

  11.2. pirmās palīdzības pasniedzēji (turpmāk – pasniedzējs);

  11.3. pirmās palīdzības instruktora palīgi (turpmāk – instruktora palīgs);

  11.4. pirmās palīdzības instruktori (turpmāk – instruktors);

  11.5. apmācītājorganizācijas.

  12. Pasniedzējs stažieris ir beidzis šo noteikumu 4.9.apakšpunktā noteikto pirmās palīdzības pasniedzēju apmācības kursu. Pasniedzējs stažieris ir tiesīgs veikt pirmās palīdzības sniegšanas apmācību instruktora palīga vai instruktora uzraudzībā bez tiesībām izsniegt pirmās palīdzības sniegšanas apmācības kursa apliecības.

  13. Pasniedzējs ir beidzis šo noteikumu 4.9.apakšpunktā minēto pirmās palīdzības pasniedzēju apmācības kursu un nokārtojis šo noteikumu 28.punktā minēto eksāmenu. Pasniedzējs ir tiesīgs patstāvīgi veikt pirmās palīdzības sniegšanas apmācību pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības kursā un izsniegt šo noteikumu 44.1.apakšpunktā minētās apliecības.

  14. Instruktora palīgs ir beidzis šo noteikumu 4.9.apakšpunktā minēto pirmās palīdzības pasniedzēju apmācības kursu un nokārtojis šo noteikumu 28.punktā minēto eksāmenu. Instruktora palīgam ir vismaz triju gadu pirmās palīdzības sniegšanas apmācības pieredze. Instruktora palīgs ir tiesīgs:

  14.1. patstāvīgi veikt pirmās palīdzības sniegšanas apmācību pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības kursā un šo noteikumu 4.4.apakšpunktā minētās paplašinātās pirmās palīdzības 40 stundu apmācības kursā;

  14.2. uzraudzīt apmācību, ko veic pasniedzēji stažieri;

  14.3. asistēt instruktoriem pirmās palīdzības pasniedzēju apmācības kursā.

  15. Instruktors ir beidzis šo noteikumu 4.9.apakšpunktā noteikto pirmās palīdzības pasniedzēju apmācības kursu un nokārtojis šo noteikumu 28.punktā minēto eksāmenu. Instruktoram ir vismaz piecu gadu pirmās palīdzības sniegšanas apmācības pieredze un pieredze darba grupās par pirmās palīdzības sniegšanas apmācības organizēšanu. Instruktors ir piedalījies pirmās palīdzības konferencēs vai pirmās palīdzības vadlīniju izstrādē vai to ieviešanā. Instruktors ir tiesīgs:

  15.1. patstāvīgi veikt pirmās palīdzības sniegšanas apmācību pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības kursā, šo noteikumu 4.4.apakšpunktā minētās paplašinātās pirmās palīdzības 40 stundu apmācības kursā un pirmās palīdzības pasniedzēju apmācības kursā;

  15.2. uzraudzīt apmācību, ko veic pasniedzēji stažieri.

  16. Apmācītājorganizācijas organizē pirmās palīdzības sniegšanas apmācību, veic pirmās palīdzības sniegšanas apmācības kursu noklausījušos dalībnieku zināšanu un prasmju pārbaudi un izsniedz attiecīgajām pirmās palīdzības sniegšanas programmām atbilstošas apliecības par pirmās palīdzības sniegšanas apmācības kursa apguvi.

  17. Apmācītājorganizācija atbilst šādām prasībām:

  17.1. ir saņēmusi dienesta izsniegtu apliecību par tiesībām nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā;

  17.2. darba attiecībās vai līgumattiecībās esošo pirmās palīdzības pasniedzēju skaits nav mazāks par pieciem pasniedzējiem;

  17.3. vismaz trim pirmās palīdzības pasniedzējiem ir triju gadu pieredze pirmās palīdzības sniegšanas apmācībā, un katrs pasniedzējs gada laikā vismaz 90 stundas ir veicis pirmās palīdzības sniegšanas apmācību;

  17.4. nodrošina šo noteikumu 6.pielikumā noteiktos medicīniskos materiālus un aprīkojumu;

  17.5. izpilda ar apmācības kvalitāti, organizāciju un uzskaiti saistītās prasības (dokumentu elektroniskai uzskaitei var tikt izmantotas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētas personas datu uzskaites sistēmas);

  17.6. nodrošina regulāru pirmās palīdzības pasniedzēju kvalifikācijas uzturēšanu un kontroli.

  18. Šo noteikumu 17. punktā un 6. pielikumā ietvertās prasības neattiecas uz Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžu, Valsts policijas koledžu, Valsts robežsardzes koledžu un Jaunsardzes centru. Šo noteikumu 13. un 17. punktā un 6. pielikumā ietvertās prasības neattiecas uz Nacionālo bruņoto spēku vienībām, kuras veic karavīru apmācību paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanā.

  (MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 642 redakcijā)

  19. Tiesības fiziskajām personām un apmācītājorganizācijām nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā piešķir un anulē dienests.

  2.3. Tiesību piešķiršana apmācītājorganizācijām nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā

  20. Apmācītājorganizācija, kura vēlas nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, ne vēlāk kā mēnesi pirms komisijas sēdes dienestā iesniedz iesniegumu papīra vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Iesniegumā norāda reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā, nosaukumu vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru (ja apmācītājorganizācija ir valsts iestāde).

  21. Apmācītājorganizācija iesniegumam pievieno:

  21.1. apmācītājorganizācijas sertificēto pirmās palīdzības pasniedzēju sarakstu, kuri ir darba attiecībās, līgumattiecībās vai dienesta attiecībās ar apmācītājorganizāciju;

  21.2. apliecinājumu par medicīniskajiem materiāliem un aprīkojumu pirmās palīdzības sniegšanas apmācības nodrošināšanai saskaņā ar šo noteikumu 6.pielikumā minētajām prasībām;

  21.3. apmācītājorganizācijas apmācības uzskaites kārtības aprakstu, plānoto apmācāmo skaitu gadā un grupu skaitu gadā;

  21.4. apmācītājorganizācijas iekšējās kvalitātes kontroles kārtības aprakstu;

  21.5. pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšanas plānu;

  21.6. apliecinājumu par to, ka apmācītājorganizācijai nav darba tiesību un konkurences tiesību pārkāpumu, nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu vai nav pasludināts tās maksātnespējas process.

  22. Prasībām atbilstošajām apmācītājorganizācijām dienests izsniedz apliecības par tiesībām veikt apmācību pirmās palīdzības sniegšanā un piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par apliecības izsniegšanu iekļauj tīmekļa vietnē šo noteikumu 6.11.1., 6.11.2. un 6.11.3.apakšpunktā minēto informāciju.

  23. Atkārtotai atbilstības novērtēšanai apmācītājorganizācija ne vēlāk kā mēnesi pirms izziņotās kārtējās komisijas sēdes iesniedz dienestā iesniegumu, kuram pievieno šo noteikumu 20.punktā minēto informāciju un 21.1., 21.2., 21.3., 21.4., 21.5. un 21.6.apakšpunktā minētos dokumentus, kā arī pārskatu par pirmās palīdzības pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšanu pēdējo piecu gadu laikā.

  24. Komisija pieņem lēmumu par apliecības anulēšanu apmācītājorganizācijai, ja:

  24.1. apmācītājorganizācijas pārstāvji atsakās atļaut dienesta pilnvarotajam pārstāvim veikt pirmās palīdzības sniegšanas apmācības pārbaudi vai neuzrāda šo noteikumu 6.pielikuma 4.punktā minētos apmācības nodrošināšanai nepieciešamos dokumentus;

  24.2. ir konstatēts, ka iesniegta nepatiesa informācija par šo noteikumu 20.punktā, 21.1., 21.2., 21.6.apakšpunktā vai 23.punktā minēto, kā arī par dokumentāciju vai tajā ietverto informāciju attiecībā uz apmācītājorganizācijas darbības nodrošināšanu;

  24.3. atkārtoti tiek konstatēts, ka pārsniegts šo noteikumu 6.pielikumā noteiktais apmācāmo personu skaits grupā;

  24.4. atkārtoti tiek konstatēts, ka nav vai pirmās palīdzības apmācībā netiek izmantoti šo noteikumu 6.pielikuma 2.punktā minētie medicīniskie materiāli vai aprīkojums;

  24.5. atkārtoti tiek konstatēts, ka nodarbību ilgums neatbilst šo noteikumu 1. vai 2.pielikumā noteiktajam apmācības programmas ilgumam.

  25. Lēmumu par apliecības anulēšanu dienests rakstiski paziņo apmācītājorganizācijai. Komisijas lēmumu apmācītājorganizācija var apstrīdēt dienestā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu dienesta direktoram. Dienests iesniegumu izskata šo noteikumu 35., 36., 37., 38. un 39.punktā noteiktajā kārtībā. Dienesta lēmumu pretendents var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

  26. Anulēto apliecību apmācītājorganizācija 10 darbdienu laikā nodod dienestam.

  2.4. Tiesību piešķiršana fiziskajām personām nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā

  27. Šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētās fiziskās personas, kuras ir apguvušas šo noteikumu 4.9.apakšpunktā noteikto apmācības programmu un vēlas kārtot eksāmenu, ne vēlāk kā mēnesi pirms izziņotās kārtējās komisijas sēdes iesniedz dienestā iesniegumu papīra vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Iesniegumam pievieno šādu informāciju:

  27.1. pirmās palīdzības pasniedzēju apmācības kursa beigšanas apliecības kopiju (ja kopš pirmās palīdzības pasniedzēju apmācības kursa beigšanas ir pagājuši vairāk nekā pieci gadi vai tas ir apgūts ārvalstīs);

  27.2. pretendenta dzīvesgaitas aprakstu (CV);

  27.3. pārskatu par nostrādātām 90 apmācības stundām instruktora palīgu vai instruktoru vadībā;

  27.4. izglītību (kas nav zemāka par vidējo izglītību) apliecinoša dokumenta kopiju.

  28. Eksāmens notiek četrās daļās saskaņā ar pirmās palīdzības pasniedzēju apmācības programmā ietvertajām tēmām:

  28.1. pirmā daļa –  teorētisko zināšanu pārbaude (testa jautājumi rakstiski vai datorizēti);

  28.2. otrā daļa – kardiopulmonālās reanimācijas prasmes pārbaude (izmantojot pieauguša cilvēka atdzīvināšanas manekenu ar datora pieslēgumu);

  28.3. trešā daļa – praktisko iemaņu pārbaude;

  28.4. ceturtā daļa – apmācības prasmju novērtēšana (izmantojot pretendenta prezentācijas materiālu).

  (Grozīts ar MK 06.06.2023. noteikumiem Nr. 283)

  29. Eksāmena pirmo daļu vērtē ar vērtējumu:

  29.1. "teicami", ja iegūts vismaz 96 % pareizu atbilžu;

  29.2. "labi", ja iegūts vismaz 93 % pareizu atbilžu;

  29.3. "viduvēji", ja iegūts vismaz 90 % pareizu atbilžu;

  29.4. "neapmierinoši", ja iegūts mazāk par 90 % pareizu atbilžu.

  30. Eksāmena otro, trešo un ceturto daļu (katru atsevišķi) vērtē ar vērtējumu:

  30.1. "teicami", ja uzdotais tiek pilnībā izprasts un pārvaldīts;

  30.2. "labi", ja uzdotais tiek izprasts un daļēji pārvaldīts;

  30.3. "viduvēji", ja uzdotais tiek daļēji izprasts un daļēji pārvaldīts;

  30.4. "neapmierinoši", ja uzdotais netiek izprasts un pārvaldīts.

  31. Eksāmens nav nokārtots, ja persona vienā eksāmena daļā ieguvusi komisijas vērtējumu "neapmierinoši" vai visās četrās eksāmena daļās ir saņemts komisijas vērtējums "viduvēji".

  32. Personai, kura sekmīgi nokārtojusi eksāmenu, dienests, pamatojoties uz eksāmena rezultātiem, izsniedz sertifikātu un piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par sertifikāta izsniegšanu iekļauj tīmekļa vietnē šo noteikumu 6.11.1., 6.11.2. un 6.11.3.apakšpunktā minēto informāciju.

  33. Atkārtotai tiesību piešķiršanai šo noteikumu 11.2., 11.3. un 11.4.apakšpunktā minētās fiziskās personas ne vēlāk kā mēnesi pirms izziņotās kārtējās komisijas sēdes iesniedz dienestā iesniegumu, kuram pievieno šādu informāciju:

  33.1. pārskatu par veikto apmācību pirmās palīdzības sniegšanā pēdējo piecu gadu laikā;

  33.2. kvalifikācijas paaugstināšanu apliecinošus dokumentus par zināšanu un prasmju apguvi vai pilnveidi pirmās palīdzības sniegšanā pēdējo piecu gadu laikā (ne mazāk kā 40 kredītpunkti). Iesniegtajos dokumentos norādītās stundas vai tālākizglītības punkti tiek pielīdzināti kredītpunktiem (viena stunda (tālākizglītības punkts) – viens kredītpunkts);

  33.3. apmācītājorganizācijas rekomendāciju (ja pretendents ir darba attiecībās, līgumattiecībās vai dienesta attiecībās ar apmācītājorganizāciju).

  (Grozīts ar MK 06.06.2023. noteikumiem Nr. 283)

  34. Šo noteikumu 11.1., 11.2., 11.3. un 11.4.apakšpunktā minētajām fiziskajām personām ir tiesības:

  34.1. saņemt informāciju par eksāmena un atkārtotas tiesību piešķiršanas vietu un laiku ne vēlāk kā mēnesi pirms eksāmena vai atkārtotas tiesību piešķiršanas;

  34.2. pēc sešiem mēnešiem atkārtoti kārtot eksāmenu, ja tas netika sekmīgi nokārtots;

  34.3. pēc eksāmena saņemt informāciju par tā rezultātiem;

  34.4. apstrīdēt dienestā eksāmena vērtējumu vai lēmumu par sertifikāta anulēšanu, iesniedzot dienesta direktoram rakstisku iesniegumu par eksāmena vērtējuma apstrīdēšanu sakarā ar vērtējuma neatbilstību šo noteikumu prasībām.

  35. Fiziskā persona eksāmena vērtējumu, komisijas lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt dienestā, mēneša laikā iesniedzot attiecīgu iesniegumu dienesta direktoram.

  36. Iesniegumu dienestā izskata dienesta direktora izveidota apstrīdēšanas komisija, kurā ir četri dienesta pārstāvji. Ja nepieciešams, atbilstoši iesnieguma saturam komisija jautājuma izskatīšanā pieaicina speciālistus.

  37. Apstrīdēšanas komisija iesniegumu izskata mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Iesniedzējam ir tiesības piedalīties un sniegt paskaidrojumus apstrīdēšanas komisijas sēdē.

  38. Apstrīdēšanas komisija lēmumu pieņem, atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienādi, noteicošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. Komisija ir lemttiesīga, ja lēmuma pieņemšanā piedalās vismaz trīs komisijas locekļi.

  39. Iesnieguma izskatīšanas rezultātus dienests rakstiski paziņo iesniedzējam.

  40. Apstrīdēšanas komisijas lēmumu fiziskā persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

  41. Lēmumu par sertifikāta anulēšanu komisija pieņem, ja:

  41.1. ir konstatēts, ka iesniegta nepatiesa informācija par šo noteikumu 27.1., 27.2., 27.3., 27.4.apakšpunktā vai 33.1., 33.2., 33.3.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;

  41.2. atkārtoti tiek konstatēts, ka pārsniegts šo noteikumu 6.pielikumā noteiktais apmācāmo personu skaits grupā;

  41.3. atkārtoti tiek konstatēts, ka nav vai netiek izmantoti šo noteikumu 6.pielikuma 2.punktā noteiktie medicīniskie materiāli vai aprīkojums;

  41.4. atkārtoti tiek konstatēts, ka nodarbību ilgums neatbilst šo noteikumu 1. vai 2.pielikumā noteiktajam apmācības programmas ilgumam.

  42. Lēmumu par sertifikāta anulēšanu dienests pirmās palīdzības pasniedzējam paziņo rakstiski. Komisijas lēmumu fiziskā persona var apstrīdēt dienestā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu dienesta direktoram. Dienests iesniegumu izskata šo noteikumu 35., 36., 37., 38. un 39.punktā noteiktajā kārtībā. Dienesta lēmumu pretendents var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

  43. Anulēto sertifikātu pirmās palīdzības pasniedzējs 10 darbdienu laikā nodod dienestam.

  3. Pirmās palīdzības sniegšanas apmācību apliecinošie dokumenti

  44. Pirmās palīdzības sniegšanas apmācību apliecinošie dokumenti un to izsniegšana:

  44.1. apliecība par šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētās pirmās palīdzības sniegšanas apmācības kursa noklausīšanos (7.pielikums). Apliecība ir dzeltenā krāsā. Apliecību ir tiesīgas izsniegt šo noteikumu 11.2., 11.3. un 11.4.apakšpunktā minētās fiziskās personas un apmācītājorganizācijas;

  44.2. apliecība par šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētās pirmās palīdzības sniegšanas apmācības kursa noklausīšanos (8.pielikums). Apliecība ir sarkanā krāsā;

  44.3. apliecība par šo noteikumu 4.4.apakšpunktā minētās pirmās palīdzības sniegšanas apmācības kursa noklausīšanos (9.pielikums). Apliecība ir zilā krāsā;

  44.4. šo noteikumu 44.2. apakšpunktā minētās apliecības ir tiesīgs izsniegt Jaunsardzes un informācijas centrs. Šo noteikumu 44.2. un 44.3. apakšpunktā minētās apliecības ir tiesīgas izsniegt apmācītājorganizācijas, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža, Valsts policijas koledža, Valsts robežsardzes koledža un Nacionālo bruņoto spēku vienības, kuras veic apmācību pirmās palīdzības sniegšanā.

  (Grozīts ar MK 26.01.2016. noteikumiem Nr. 62)

  45. Pēc šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētās pirmās palīdzības sniegšanas apmācības kursa noklausīšanās persona apliecības derīguma laikā ir tiesīga kārtot šo noteikumu 46.punktā minēto zināšanu pārbaudi apmācītājorganizācijā un saņemt šo noteikumu 44.2.apakšpunktā minēto apliecību.

  46. Zināšanu pārbaude pēc pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības kursa noklausīšanās notiek trijās daļās saskaņā ar apmācības programmā ietvertajām tēmām:

  46.1. pirmā daļa – 20 testa jautājumi (datorizēti vai rakstiski);

  46.2. otrā daļa – kardiopulmonālās reanimācijas prasmes pārbaude (izmantojot pieauguša cilvēka atdzīvināšanas manekenu);

  46.3. trešā daļa – praktisko iemaņu pārbaude.

  47. Zināšanu pārbaudes pirmo daļu vērtē ar vērtējumu:

  47.1. "ieskaitīts", ja iegūts vismaz 80 % pareizu atbilžu;

  47.2. "neieskaitīts", ja iegūts mazāk par 80 % pareizu atbilžu.

  48. Zināšanu pārbaudes otro un trešo daļu (katru atsevišķi) vērtē ar vērtējumu:

  48.1. "ieskaitīts", ja uzdotais tiek pārvaldīts;

  48.2. "neieskaitīts", ja uzdotais netiek pārvaldīts.

  49. Zināšanu pārbaude nav nokārtota, ja persona vienā zināšanu pārbaudes daļā ir ieguvusi vērtējumu "neieskaitīts".

  50. Zināšanu pārbaudes rezultātus, apmācītājorganizācijas lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt dienestā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu dienesta direktoram. Dienests iesniegumu izskata šo noteikumu 35., 36., 37., 38. un 39.punktā noteiktajā kārtībā. Dienesta lēmumu pretendents var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

  51. Personām, kuras apguvušas šo noteikumu 4.4., 4.6. un 4.9. apakšpunktā minētās pirmās palīdzības sniegšanas apmācības programmas, izsniedz apliecību par attiecīgā apmācības kursa beigšanu, norādot apmācības kursa beigšanas datumu.  

  (MK 06.06.2023. noteikumu Nr. 283 redakcijā)

  52. Personas, kurām ir derīgs sertifikāts, ir tiesīgas saņemt šo noteikumu 44.2.apakšpunktā minēto apliecību pēc šo noteikumu 4.9.apakšpunktā minētās apmācības programmas beigšanas.

  53. Apliecību par šo noteikumu 4.1., 4.2. vai 4.4.apakšpunktā minētās pirmās palīdzības sniegšanas apmācību kursa beigšanu, kā arī 6.3.apakšpunktā minēto sertifikātu un 6.5.apakšpunktā minēto apliecību par tiesībām nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā izsniedz uz pieciem gadiem.

  54. Pirmās palīdzības sniegšanā neapmāca ārstniecības personas.

  4. Noslēguma jautājumi

  55. Sertifikāti par tiesībām nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, apliecības par tiesībām nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā un apliecības par pirmās palīdzības sniegšanas apmācības kursa noklausīšanos, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz to derīguma termiņa beigām.

  56. Apliecību par pirmās palīdzības sniegšanas apmācības kursa noklausīšanos veidlapas, kuras izgatavotas atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 2.oktora noteikumiem Nr.669 "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā", ir derīgas izsniegšanai līdz 2014.gada 1.janvārim.

  57. Šajos noteikumos minētās prasības nepiemēro personām, kuras sākušas apgūt pirmās palīdzības sniegšanas apmācības kursu līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai.

  58. Šo noteikumu 6.13.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

  Ministru prezidents V.Dombrovskis

  Veselības ministre I.Circene
  1. pielikums
  Ministru kabineta
  2012.gada 14.augusta
  noteikumiem Nr. 557

  (Pielikums MK 06.06.2023. noteikumu Nr. 283 redakcijā)

  Pirmās palīdzības sniegšanas pamatzināšanu 12 stundu apmācības programma

  1. Programmas mērķis – nodrošināt personām zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas pirmās palīdzības sniegšanā.

  2. Programmas teorētiskā apmācība – sešas akadēmiskās stundas, praktiskā apmācība – sešas akadēmiskās stundas.

  3. Programmas saturs:

   

  Nr.

  p. k.

  Nodarbības tēma

  Teorija (stundu skaits)

  Prakse (stundu skaits)

  1.

  1.1. Ievads

  1.2. Rīcība negadījuma vietā:

  1.2.1. glābšanas ķēdīte

  1.2.2. atdzīvināšanas pasākumi

  2

  2

  2.

  Stipra asiņošana

  1

  1

  3.

  3.1. Termiski bojājumi – pārkaršana, apdegumi, atdzišana

  3.2. Ķīmisko vielu izraisītie nelaimes gadījumi

  1

  1

  4.

  4.1. Elektrotraumas

  4.2. Slīkšana

  4.3. Traumas

  4.4. Dzīvnieku izraisīti nelaimes gadījumi

  4.5. Svešķermeņi

  4.6. Slimības

  4.7. Pirmās palīdzības aptieciņas satura minimums

  2

  2

   

  4. Apmācības kursa īstenošanai nepieciešamie materiāli un līdzekļi:

  4.1. pieauguša cilvēka manekens atdzīvināšanas apmācībai;

  4.2. mācību defibrilators;

  4.3. elpināšanas aizsargmaskas manekeniem;

  4.4. paklājs treniņiem;

  4.5. folijas sega;

  4.6. motociklista aizsargķivere;

  4.7. trīsstūrveida lakatiņi;

  4.8. marles saites;

  4.9. pārsienamās paketes;

  4.10. elastīgās saites;

  4.11. vienreizējās lietošanas cimdi;

  4.12. ātras iedarbības virsmas dezinfekcijas līdzeklis;

  4.13. marles salvetes;

  4.14. medicīnisko materiālu minimums pirmās palīdzības sniegšanai (pirmās palīdzības aptieciņa);

  4.15. šķēres;

  4.16. ekrāns (vai tā aizvietotājs);

  4.17. tāfele (vai tās aizvietotājs);

  4.18. dators ar multimediju projektoru;

  4.19. mācību un uzskates materiāli.

  2. pielikums
  Ministru kabineta
  2012.gada 14.augusta
  noteikumiem Nr. 557

  (Pielikums MK 06.06.2023. noteikumu Nr. 283 redakcijā)

  Paplašinātā pirmās palīdzības sniegšanas 40 stundu apmācības programma

  1. Programmas mērķis – nodrošināt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts policijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, pašvaldības policijas darbiniekiem un glābējiem uz ūdens zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas pirmās palīdzības sniegšanā.

  2. Programmas teorētiskā apmācība – 16 akadēmiskās stundas, praktiskā apmācība – 24 akadēmiskās stundas.

  3. Programmas saturs:

   

  Nr.

  p. k.

  Nodarbības tēma

  Teorija (stundu skaits)

  Prakse (stundu skaits)

  1.

  1.1. Ievads

  1.2. Rīcība negadījuma vietā:

  1.2.1. rīcības shēma 

  1.2.2. steidzams izsaukums

  1.3. Atdzīvināšanas pasākumi – praktisks demonstrējums (viena glābēja tehnika, divu glābēju tehnika)

  1.4. Bērnu un zīdaiņu atdzīvināšana

  7

  8

  2.

  2.1. Šoks

  2.2. Dzīvībai bīstama asiņošana

  1

  3

  3.

  3.1. Termiskie bojājumi – pārkaršana, apdegumi, atdzišana, apsaldējumi

  3.2. Ķīmisku vielu izraisīti bojājumi

  3

  3

  4.

  4.1. Elektrotraumas

  4.2. Slīkšana

  4.3. Traumas

  4.4. Amputācijas

  4.5. Dzīvnieku radīti bojājumi

  4.6. Svešķermeņi

  4.7. Cietušā transportēšana

  4.8. Daudz cietušo vienlaikus

  4.9. Slimības

  4.10. Pirmās palīdzības aptieciņas saturs

  4.11. Glābēja drošība

  4

  7

  5.

  Ieskaite

  1

  3

   

  4. Apmācības kursa īstenošanai nepieciešamie materiāli un līdzekļi:

  4.1. pieauguša cilvēka un zīdaiņa manekens atdzīvināšanas apmācībai;

  4.2. elpināšanas aizsargmaskas manekeniem;

  4.3. paklājs treniņiem;

  4.4. folijas sega;

  4.5. motociklista aizsargķivere;

  4.6. trīsstūrveida lakatiņi;

  4.7. marles saites;

  4.8. pārsienamās paketes;

  4.9. elastīgās saites;

  4.10. vienreizējās lietošanas cimdi;

  4.11. ātras iedarbības virsmas dezinfekcijas līdzeklis;

  4.12. marles salvetes;

  4.13. medicīnisko materiālu minimums pirmās palīdzības sniegšanai (pirmās palīdzības aptieciņa);

  4.14. šķēres;

  4.15. ekrāns (vai tā aizvietotājs);

  4.16. tāfele (vai tās aizvietotājs);

  4.17. dators ar multimediju projektoru;

  4.18. mācību un uzskates materiāli;

  4.19. mācību defibrilators.

  3. pielikums
  Ministru kabineta
  2012.gada 14.augusta
  noteikumiem Nr. 557

  (Pielikums MK 06.06.2023. noteikumu Nr. 283 redakcijā)

  Pirmās palīdzības pasniedzēju 68 stundu apmācības programma

  1. Programmas mērķis – sagatavot pirmās palīdzības pasniedzējus.

  2. Programmas teorētiskā apmācība – 32 akadēmiskās stundas, praktiskā apmācība – 36 akadēmiskās stundas.

  3. Programmas saturs:

   

  Nr. p. k.

  Nodarbības tēma

  Teorija (stundu skaits)

  Prakse (stundu skaits)

  1.

  1.1. Mācīšanās un atmiņa:

  1.1.1. svarīgākās mācīšanās teorijas

  1.1.2. atmiņa – atmiņas veidi, atcerēšanās līmeņi, dažādos līmeņos fiksētās informācijas lietošanas iespējas

  2

  2.

  2.1. Informācijas apguves kavēšana, tās veidi

  2.2. Mācību motivācija. Aktīvā un pasīvā motivācija

  2

  3.

  3.1. Pasniedzēja faktors mācību procesā. Pasniedzējam nepieciešamo īpašību, prasmju un zināšanu kopums

  3.2. Apmācāmo faktors mācību procesā. Brīvprātīga mācīšanās un piedalīšanās mācību procesā pienākuma dēļ

  2

  4.

  4.1. Pasniedzamā materiāla izvēle, atlase un plānošana

  4.2. Nodarbību plānošana

  1

  2

  5.

  5.1. Mācību formas:

  5.1.1. referāts

  5.1.2. lekcija

  5.1.3. mācību saruna

  5.1.4. diskusija

  5.1.5. mazo grupu darbs

  5.1.6. praktiskie treniņi

  1

  2

  6.

  6.1. Mācību saruna – mācību kursa pamatmetode

  6.2. Jautājumu un atbilžu tehnika. Pasniedzēja attieksmes paušana

  1

  2

  7.

  7.1. Praktiskais treniņš – mācību kursa pamatmetode

  7.2. Treniņu veidi:

  7.2.1. centralizētie treniņi 

  7.2.2. paralēlie treniņi

  7.3. Mācāmo iesaistīšana treniņos

  1

  2

  8.

  8.1. Mācību procesa efektivitāte, izmantojot dažādus mācīšanas paņēmienus:

  8.1.1. lasot 

  8.1.2. klausoties 

  8.1.3. skatoties 

  8.1.4. runājot

  1

  2

  9.

  9.1. Projekcijas tehnika un projekcijas materiāli, to lietošana, priekšrocības

  9.2. Nodarbību telpa un tās iekārtojums

  1

  1

  10.

  10.1. Retorika, runas tehnika. Pasīvais un aktīvais vārdu krājums. Acu kontakts. Mīmika, žesti

  10.2. Rezerves zināšanu princips

  2

  11.

  11.1. Rīcība negadījuma vietā:

  11.1.1. rīcības shēma  

  11.1.2. steidzams izsaukums

  11.2. Atdzīvināšanas pasākumi – praktisks demonstrējums (viena glābēja tehnika, divu glābēju tehnika)

  11.3. Bērnu un zīdaiņu atdzīvināšana

  8

  8

  12.

  12.1. Šoks

  12.2. Dzīvībai bīstama asiņošana

  12.3. Termiskie bojājumi – pārkaršana, apdegumi, atdzišana, apsaldējumi

  12.4. Ķīmisku vielu izraisīti bojājumi

  4

  8

  13.

  13.1. Elektrotrauma

  13.2. Slīkšana

  13.3. Traumas

  13.4. Amputācijas

  13.5. Kodumi

  13.6. Svešķermeņi

  13.7. Cietušā transportēšana

  13.8. Daudz cietušo vienlaikus

  13.9. Slimības

  13.10.  Pirmās palīdzības aptieciņas saturs

  13.11.  Glābēja drošība

  5

  4

  14.

  Ieskaite

  1

  5

   

  4. Apmācības kursa īstenošanai nepieciešamie materiāli un līdzekļi:

  4.1. pieauguša cilvēka un zīdaiņa manekens atdzīvināšanas apmācībai;

  4.2. elpināšanas aizsargmaskas manekeniem;

  4.3. paklājs treniņiem;

  4.4. folijas sega;

  4.5. motociklista aizsargķivere;

  4.6. trīsstūrveida lakatiņi;

  4.7. marles saites;

  4.8. pārsienamās paketes;

  4.9. elastīgās saites;

  4.10. vienreizējās lietošanas cimdi;

  4.11. ātras iedarbības virsmas dezinfekcijas līdzeklis;

  4.12. marles salvetes;

  4.13. medicīnisko materiālu minimums pirmās palīdzības sniegšanai (pirmās palīdzības aptieciņa);

  4.14. šķēres;

  4.15. ekrāns (vai tā aizvietotājs);

  4.16. tāfele (vai tās aizvietotājs);

  4.17. dators ar multimediju projektoru;

  4.18. mācību un uzskates materiāli;

  4.19. mācību defibrilators.

  4.pielikums
  Ministru kabineta
  2012.gada 14.augusta noteikumiem Nr.557
  Sertifikāts par tiesībām nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā

  Veselības ministre I.Circene
  5.pielikums
  Ministru kabineta
  2012.gada 14.augusta noteikumiem Nr.557
  Apliecība par tiesībām nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā

  Veselības ministre I.Circene
  6.pielikums
  Ministru kabineta
  2012.gada 14.augusta noteikumiem Nr.557
  Kvalitātes prasības apmācībai pirmās palīdzības sniegšanā

  1. Nodarbību saturs un ilgums atbilst šo noteikumu 1. vai 2.pielikumā minēto pirmās palīdzības sniegšanas apmācības programmu saturam un ilgumam.

  2. Vienai apmācības grupai nepieciešamais medicīnisko materiālu un aprīkojuma minimums pirmās palīdzības sniegšanas apmācības nodrošināšanai ir šāds:

  2.1. manekens atdzīvināšanai;

  2.2. elpināšanas aizsargmaskas manekeniem;

  2.3. paklājs treniņiem;

  2.4. folijas sega;

  2.5. motociklista aizsargķivere;

  2.6. trīsstūrveida lakatiņi;

  2.7. marles saites;

  2.8. pārsienamās paketes;

  2.9. elastīgās saites;

  2.10. vienreizējās lietošanas cimdi;

  2.11. ātras iedarbības virsmas dezinfekcijas līdzeklis;

  2.12. marles salvetes;

  2.13. medicīnisko materiālu minimums pirmās palīdzības sniegšanai (pirmās palīdzības aptieciņa);

  2.14. šķēres;

  2.15. ekrāns (vai tā aizvietotājs);

  2.16. tāfele (vai tās aizvietotājs);

  2.17. dators ar multimediju projektoru vai kodoskops;

  2.18. mācību un uzskates materiāli.

  3. Medicīniskie materiāli un aprīkojums pirmās palīdzības sniegšanas apmācības nodrošināšanai atbilst apmācības programmas mērķim.

  4. Pasniedzējs reģistrē apmācāmās personas nodarbību apmeklējuma un ieskaites žurnālā, norādot viņu vārdu un uzvārdu, nodarbību apmeklējumu un zināšanu pārbaudes (ja apmācības kursā tā ir paredzēta) rezultātu. Izsniegtās apliecības reģistrē apliecību par pirmās palīdzības kursa beigšanu uzskaites žurnālā. Informāciju par apmācītajām personām glabā piecus gadus pēc apmācības beigām.

  5. Ir aprakstītas apmācības kvalitātes kontroles procedūras, kas nodrošina programmas mērķa sasniegšanu.

  6. Ir aprakstītas pirmās palīdzības sniegšanas apmācības kursu dalībnieku zināšanu un prasmju pārbaudes procedūras.

  7. Apmācāmo personu skaits apmācības grupā nepārsniedz 15.

  8. Ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms apmācības uzsākšanas fiziskā persona vai apmācītājorganizācija elektroniski sniedz dienestam informāciju par plānoto apmācības grupu (nodarbību vieta, laiks, apmācības programma un informācija par pasniedzēju). Ja tiek mainīts nodarbību grafiks vai pasniedzēji, fiziskā persona vai apmācītājorganizācija par to iepriekš informē dienestu.

  9. Fiziskā persona vai apmācītājorganizācija katru mēnesi elektroniski vai rakstiski nosūta dienestam pārskatu par veikto apmācību, norādot apmācības grupu skaitu, apmācāmo skaitu, izsniegto apliecību par pirmās palīdzības sniegšanas apmācības kursa noklausīšanos vai beigšanu numurus. Pārskatam pievieno apmācīto personu sarakstus.

  Veselības ministre I.Circene
  7.pielikums
  Ministru kabineta
  2012.gada 14.augusta noteikumiem Nr.557
  Apliecība par pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības kursa noklausīšanos bez zināšanu pārbaudes

  Veselības ministre I.Circene
  8.pielikums
  Ministru kabineta
  2012.gada 14.augusta noteikumiem Nr.557
  Apliecība par pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības kursa beigšanu ar triju stundu zināšanu pārbaudi
  Veselības ministre I.Circene
  9.pielikums
  Ministru kabineta
  2012.gada 14.augusta noteikumiem Nr.557
  Apliecība par paplašinātās pirmās palīdzības 40 stundu apmācības kursa beigšanu ar zināšanu pārbaudi

  Veselības ministre I.Circene
  10. pielikums
  Ministru kabineta
  2012. gada 14. augusta
  noteikumiem Nr. 557

  (Pielikums MK 06.06.2023. noteikumu Nr. 283 redakcijā)

  Apliecība par pirmās palīdzības pasniedzēju 68 stundu apmācības programmas apguvi

  (papildināts mazais Latvijas Republikas valsts ģerbonis)

   

  NEATLIEKAMĀS MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS DIENESTS

   

  APLIECĪBA

  Nr. PPP-____/____

   

  Vārds Uzvārds

  personas kods

   

  PAR PIRMĀS PALĪDZĪBAS

  PASNIEDZĒJU 68 STUNDU APMĀCĪBAS PROGRAMMAS APGUVI

   

  20__. gada___. __________

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2023.