(4) Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:06
  Ministru kabineta noteikumi Nr.557

  Rīgā 2012.gada 14.augustā (prot. Nr.45 14.§)
  Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā
  Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 9. panta trešo un 3.1 daļu
  (MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)
  1. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka:

  1.1. pirmās palīdzības sniegšanas apmācības sistēmu;

  1.2. pirmās palīdzības sniegšanas apmācības programmu saturu;

  1.3. kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā;

  1.4. pirmās palīdzības sniegšanas apmācību pārvaldības informācijas sistēmas (turpmāk – informācijas sistēma) pārzini, šajā sistēmā iekļaujamās informācijas apjomu un apstrādes kārtību, kā arī nosacījumus piekļuves nodrošināšanai valsts informācijas sistēmā iekļautajai informācijai.

  (Grozīts ar MK 16.01.2024. noteikumiem Nr. 46)

  2. Vienotā pirmās palīdzības sniegšanas apmācības sistēma ir valstiski organizēta un kontrolēta, tā nodrošina:

  2.1. pirmās palīdzības sniegšanas apmācību saskaņā ar starptautiskajām vadlīnijām un rekomendācijām atbilstoši vienotām pirmās palīdzības sniegšanas apmācības programmām;

  2.2. pirmās palīdzības pasniedzēju apmācību;

  2.3. tiesību piešķiršanu un anulēšanu juridiskām personām, tajā skaitā valsts un pašvaldību iestādēm (turpmāk – apmācītājorganizācijas), un fiziskām personām nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā.

  2.1 Informācijas sistēma ir vienotās pirmās palīdzības sniegšanas apmācības sistēmas daļa, kas nodrošina vienotu elektronisku informācijas apriti par pirmās palīdzības sniegšanas apmācību elektronisko pakalpojumu pieejamību fiziskām personām un par pirmās palīdzības sniegšanas apmācību kursu (turpmāk – apmācību kurss) beigušajām personām, tostarp ar institūcijām, kurām normatīvajos aktos noteikto funkciju pildīšanai nepieciešama informācija par apmācību kursu beigušajām personām.

  (MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  3. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (turpmāk – dienests) metodiski vada, koordinē, organizē un kontrolē apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, kā arī ir informācijas sistēmas pārzinis.

  (MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  4. Pirmās palīdzības sniegšanas apmācības programmas ir:

  4.1. pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības programma (1.pielikums) bez zināšanu pārbaudes privātpersonām;

  4.2. pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības programma (1.pielikums) ar rakstisku teorētisko un praktisko triju stundu zināšanu pārbaudi, kas paredzēta transportlīdzekļu vadītājiem, ieroču nēsātājiem un glabātājiem;

  4.3. pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības programmas ar papildu zināšanu apguvi saistībā ar apmācāmo vajadzībām un riskiem;

  4.4. paplašinātās pirmās palīdzības 40 stundu apmācības programma (2.pielikums), kas paredzēta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts policijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, pašvaldības policijas darbiniekiem un glābējiem uz ūdens;

  4.5. paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanas apmācības programma operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājiem;

  4.6. karavīru paplašinātās pirmās palīdzības mācību kursa programma;

  4.7. pirmās palīdzības apmācības programma jūrniekiem saskaņā ar 1978.gada Starptautisko konvenciju par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu;

  4.8. paplašinātās pirmās palīdzības mācību programmas saskaņā ar starptautisku organizāciju rekomendācijām un prasībām;

  4.9. pirmās palīdzības pasniedzēju 68 stundu apmācības programma (3.pielikums).

  5. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi:

  5.1. šo noteikumu 12.punktā minētā persona veic samaksu par eksāmenu, ko nodrošina dienests, lai personai piešķirtu tiesības nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā (turpmāk – eksāmens);

  5.2. šo noteikumu 13., 14. un 15. punktā minētā persona veic samaksu par atkārtotu tiesību piešķiršanu nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā (turpmāk – atkārtota tiesību piešķiršana), ko nodrošina dienests;

  5.3. apmācītājorganizācija veic samaksu par atbilstības novērtēšanu, ko īsteno dienests, lai noteiktu apmācītājorganizāciju atbilstību prasībām, kas tām noteiktas, lai nodarbotos ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā (turpmāk – atbilstības novērtēšana), kā arī par atkārtotu atbilstības novērtēšanu.

  (Grozīts ar MK 16.01.2024. noteikumiem Nr. 46)

  5.1 Šo noteikumu 11.2., 11.3.,11.4. un 11.5. apakšpunktā minētie pirmās palīdzības sniegšanas apmācību veicēji apmācības kursu beigšanas datumā nodrošina, ka informācijas sistēmā tiek ievadīta informācija par fiziskām personām, kuras beigušas apmācības kursu kādā no šo noteikumu 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. un 4.9. apakšpunktā minētajām apmācības programmām. 

  (MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  5.2 Informācijas sistēmā izdara atzīmi, ja fiziskā persona ir beigusi apmācības kursu kādā no šo noteikumu 4.1., 4.2. un 4.4. apakšpunktā minētajām apmācību programmām. Tas apliecina apmācību kursa pabeigšanu, un šī apliecinājuma derīguma termiņš ir pieci gadi.

  (MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  5.3 Pirmās palīdzības sniegšanā neapmāca ārstniecības personas.

  (MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  2. Pirmās palīdzības sniegšanas apmācības nodrošināšanas kārtība
  2.1. Dienesta funkcijas

  6. Lai uzturētu vienotu un kvalitatīvu pirmās palīdzības sniegšanas apmācības sistēmu valstī, dienests:

  6.1. veic šo noteikumu 13.punktā minēto pirmās palīdzības pasniedzēju apmācību, 14. un 15.punktā minēto instruktoru palīgu un instruktoru sagatavošanu;

  6.2. organizē eksāmenu un atkārtotu tiesību piešķiršanu pirmās palīdzības pasniedzējiem nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā šo noteikumu 28., 29., 30., 31. un 33.punktā noteiktajā kārtībā;

  6.3. uz pieciem gadiem izsniedz sertifikātu par tiesībām nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā (turpmāk – sertifikāts) (4. pielikums) fiziskajām personām, kuras apguvušas šo noteikumu 4.9. apakšpunktā minēto pirmās palīdzības pasniedzēju apmācības programmu un nokārtojušas eksāmenu;

  6.4. novērtē apmācītājorganizāciju atbilstību šo noteikumu 17.punktā minētajām prasībām;

  6.5. uz pieciem gadiem izsniedz apliecību par tiesībām nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā (5. pielikums) (turpmāk – apliecība) apmācītājorganizācijām, kuras atbilst šo noteikumu 17. punktā minētajām prasībām un kvalitātes prasībām apmācībai pirmās palīdzības sniegšanā (6. pielikums);

  6.6. anulē apliecības apmācītājorganizācijām un sertifikātus fiziskajām personām šajos noteikumos noteiktajā kārtībā;

  6.7. izsniedz apliecību un sertifikātu dublikātus;

  6.8. iekasē samaksu par šo noteikumu 5.punktā minētajiem maksas pakalpojumiem;

  6.9. izvērtē iesniegtās pirmās palīdzības apmācības programmas, sniedz priekšlikumus un atzinumus par šīm programmām, kā arī izstrādā, apstiprina un īsteno šo noteikumu 4.5.apakšpunktā noteikto paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanas apmācības programmu operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājiem;

  6.10. sniedz atzinumus par izdevniecību vai citu izdevējorganizāciju izdošanai sagatavotajām publikācijām par pirmās palīdzības sniegšanu;

  6.11. organizē sertifikātu un apliecību izgatavošanu un uzskaiti, to izsniegšanu fiziskajām personām un apmācītājorganizācijām, kuras nodarbojas ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, kā arī šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ievada, labo un dzēš datus informācijas sistēmā;

  6.12. (svītrots ar MK 16.01.2024. noteikumiem Nr. 46);

  6.13. nodrošina informācijas sistēmas lietotāju identifikācijas procesu, īsteno informācijas sistēmas drošības pārvaldību, apstrādā un uztur informācijas sistēmā ievadītos datus un nodrošina informācijas sistēmā glabāto datu apmaiņu ar institūcijām, kurām funkciju pildīšanai nepieciešama informācija par pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības kursu beigušajām personām;

  6.14. (svītrots ar MK 16.01.2024. noteikumiem Nr. 46).

  (Grozīts ar MK 06.06.2023. noteikumiem Nr. 283; MK 16.01.2024. noteikumiem Nr. 46)

  7. Dienesta direktors apstiprina komisiju 10 cilvēku sastāvā (turpmāk – komisija). Komisija veic apmācītājorganizāciju atbilstības novērtēšanu, atkārtotu atbilstības novērtēšanu, pieņem eksāmenu vai atkārtoti piešķir tiesības šo noteikumu 11.1., 11.2., 11.3. un 11.4.apakšpunktā minētajām fiziskajām personām. Komisijas sastāvā ir:

  7.1. dienesta pārstāvji;

  7.2. apmācītājorganizāciju pārstāvji.

  8. Komisija ir lemttiesīga, ja lēmuma pieņemšanā piedalās vismaz septiņi komisijas locekļi. Komisija lēmumu pieņem, atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

  9. Komisijai ir šādi uzdevumi:

  9.1. izskatīt fizisko personu iesniegtos dokumentus un pieņemt lēmumu piešķirt tiesības nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā;

  9.2. pieņemt eksāmenu;

  9.3. izstrādāt priekšlikumus eksāmena satura pilnveidošanai;

  9.4. izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegtos dokumentus atkārtotai tiesību piešķiršanai, tajā skaitā izvērtēt fizisko personu iesniegtos kvalifikācijas paaugstināšanu apliecinošos dokumentus par zināšanu un prasmju apguvi vai pilnveidi pirmās palīdzības sniegšanā un pieņemt lēmumu par to atbilstību minētajai jomai;

  9.5. izskatīt juridisko personu iesniegtos dokumentus, izvērtēt to atbilstību šo noteikumu prasībām un pieņemt lēmumu piešķirt tiesības nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā;

  9.6. izskatīt fizisko personu iesniegtos dokumentus un pieņemt lēmumu par instruktora palīga un instruktora tiesību piešķiršanu;

  9.7. pieņemt lēmumu atkārtoti piešķirt tiesības fiziskām un juridiskām personām nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā.

  (Grozīts ar MK 06.06.2023. noteikumiem Nr. 283)

  10. Dienesta mājaslapā internetā publicē informāciju par komisijas darba laiku, kā arī eksāmenam, atkārtotai tiesību piešķiršanai un atbilstības novērtēšanai iesniedzamajiem dokumentiem.

  2.2. Personas, kuras veic pirmās palīdzības sniegšanas apmācību

  11. Apmācību pirmās palīdzības sniegšanā ir tiesīgi veikt:

  11.1. pirmās palīdzības pasniedzēji stažieri (turpmāk – pasniedzējs stažieris);

  11.2. pirmās palīdzības pasniedzēji (turpmāk – pasniedzējs);

  11.3. pirmās palīdzības instruktora palīgi (turpmāk – instruktora palīgs);

  11.4. pirmās palīdzības instruktori (turpmāk – instruktors);

  11.5. apmācītājorganizācijas.

  12. Pasniedzējs stažieris ir beidzis šo noteikumu 4.9. apakšpunktā minēto pirmās palīdzības pasniedzēju apmācības kursu. Pasniedzējs stažieris ir tiesīgs veikt pirmās palīdzības sniegšanas apmācību instruktora palīga vai instruktora uzraudzībā.

  (MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  13. Pasniedzējs ir beidzis šo noteikumu 4.9. apakšpunktā minēto pirmās palīdzības pasniedzēju apmācības kursu un nokārtojis šo noteikumu 28. punktā minēto eksāmenu. Pasniedzējs ir tiesīgs patstāvīgi veikt pirmās palīdzības sniegšanas apmācību pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības kursā.

  (MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  14. Instruktora palīgs ir beidzis šo noteikumu 4.9.apakšpunktā minēto pirmās palīdzības pasniedzēju apmācības kursu un nokārtojis šo noteikumu 28.punktā minēto eksāmenu. Instruktora palīgam ir vismaz triju gadu pirmās palīdzības sniegšanas apmācības pieredze. Instruktora palīgs ir tiesīgs:

  14.1. patstāvīgi veikt pirmās palīdzības sniegšanas apmācību pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības kursā un šo noteikumu 4.4.apakšpunktā minētās paplašinātās pirmās palīdzības 40 stundu apmācības kursā;

  14.2. uzraudzīt apmācību, ko veic pasniedzēji stažieri;

  14.3. asistēt instruktoriem pirmās palīdzības pasniedzēju apmācības kursā.

  15. Instruktors ir beidzis šo noteikumu 4.9.apakšpunktā noteikto pirmās palīdzības pasniedzēju apmācības kursu un nokārtojis šo noteikumu 28.punktā minēto eksāmenu. Instruktoram ir vismaz piecu gadu pirmās palīdzības sniegšanas apmācības pieredze un pieredze darba grupās par pirmās palīdzības sniegšanas apmācības organizēšanu. Instruktors ir piedalījies pirmās palīdzības konferencēs vai pirmās palīdzības vadlīniju izstrādē vai to ieviešanā. Instruktors ir tiesīgs:

  15.1. patstāvīgi veikt pirmās palīdzības sniegšanas apmācību pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības kursā, šo noteikumu 4.4.apakšpunktā minētās paplašinātās pirmās palīdzības 40 stundu apmācības kursā un pirmās palīdzības pasniedzēju apmācības kursā;

  15.2. uzraudzīt apmācību, ko veic pasniedzēji stažieri.

  16. Apmācītājorganizācijas organizē pirmās palīdzības sniegšanas apmācību un veic pirmās palīdzības sniegšanas apmācības kursu apguvušo dalībnieku zināšanu un prasmju pārbaudi.

  (MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  16.1 Jaunsardzes centrs ir tiesīgs organizēt šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minētās pirmās palīdzības sniegšanas apmācību un veikt pirmās palīdzības sniegšanas apmācības kursu apguvušo dalībnieku zināšanu un prasmju pārbaudi.

  (MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  16.2 Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža, Valsts policijas koledža, Valsts robežsardzes koledža un Nacionālo bruņoto spēku vienības ir tiesīgas organizēt šo noteikumu 4.2. un 4.4. apakšpunktā minētās pirmās palīdzības sniegšanas apmācību un veikt pirmās palīdzības sniegšanas apmācības kursu apguvušo dalībnieku zināšanu un prasmju pārbaudi.

  (MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  16.3 Pirmās palīdzības pasniedzēji un apmācītājorganizācijas, kas veikušas attiecīgā pirmās palīdzības kursa apmācību, pēc fiziskas personas pieprasījuma izsniedz elektroniski parakstītu izziņu par apmācību kursa pabeigšanu. Ja pirmās palīdzības pasniedzējs vai apmācītājorganizācija ir pārtraukusi saimniecisko darbību, elektroniski parakstītu izziņu par apmācību kursa pabeigšanu izsniedz dienests.

  (MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  17. Apmācītājorganizācija atbilst šādām prasībām:

  17.1. ir saņēmusi dienesta izsniegtu apliecību par tiesībām nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā;

  17.2. darba attiecībās vai līgumattiecībās esošo pirmās palīdzības pasniedzēju skaits nav mazāks par pieciem pasniedzējiem;

  17.3. vismaz trim pirmās palīdzības pasniedzējiem ir triju gadu pieredze pirmās palīdzības sniegšanas apmācībā, un katrs pasniedzējs gada laikā vismaz 90 stundas ir veicis pirmās palīdzības sniegšanas apmācību;

  17.4. nodrošina šo noteikumu 6.pielikumā noteiktos medicīniskos materiālus un aprīkojumu;

  17.5. izpilda ar apmācības kvalitāti, organizāciju un uzskaiti saistītās prasības (dokumentu elektroniskai uzskaitei var tikt izmantotas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētas personas datu uzskaites sistēmas);

  17.6. nodrošina regulāru pirmās palīdzības pasniedzēju kvalifikācijas uzturēšanu un kontroli.

  18. Šo noteikumu 17. punktā un 6. pielikumā ietvertās prasības neattiecas uz Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžu, Valsts policijas koledžu, Valsts robežsardzes koledžu un Jaunsardzes centru. Šo noteikumu 13. un 17. punktā un 6. pielikumā ietvertās prasības neattiecas uz Nacionālo bruņoto spēku vienībām, kuras veic karavīru apmācību paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanā.

  (MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 642 redakcijā)

  19. Tiesības fiziskajām personām un apmācītājorganizācijām nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā piešķir un anulē dienests.

  2.3. Tiesību piešķiršana apmācītājorganizācijām nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā

  20. Apmācītājorganizācija, kura vēlas nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, ne vēlāk kā mēnesi pirms komisijas sēdes dienestā iesniedz iesniegumu papīra vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Iesniegumā norāda reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā, nosaukumu vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru (ja apmācītājorganizācija ir valsts iestāde).

  21. Apmācītājorganizācija iesniegumam pievieno:

  21.1. apmācītājorganizācijas sertificēto pirmās palīdzības pasniedzēju sarakstu, kuri ir darba attiecībās, līgumattiecībās vai dienesta attiecībās ar apmācītājorganizāciju;

  21.2. apliecinājumu par medicīniskajiem materiāliem un aprīkojumu pirmās palīdzības sniegšanas apmācības nodrošināšanai saskaņā ar šo noteikumu 6.pielikumā minētajām prasībām;

  21.3. apmācītājorganizācijas apmācības uzskaites kārtības aprakstu, plānoto apmācāmo skaitu gadā un grupu skaitu gadā;

  21.4. apmācītājorganizācijas iekšējās kvalitātes kontroles kārtības aprakstu;

  21.5. pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšanas plānu;

  21.6. apliecinājumu par to, ka apmācītājorganizācijai nav darba tiesību un konkurences tiesību pārkāpumu, nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu vai nav pasludināts tās maksātnespējas process.

  22. Prasībām atbilstošajām apmācītājorganizācijām dienests izsniedz apliecības par tiesībām veikt apmācību pirmās palīdzības sniegšanā un nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par apliecības izsniegšanu vai anulēšanu ievada informācijas sistēmā šo noteikumu 54.51. apakšpunktā minēto informāciju.

  (MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  23. Atkārtotai atbilstības novērtēšanai apmācītājorganizācija ne vēlāk kā mēnesi pirms izziņotās kārtējās komisijas sēdes iesniedz dienestā iesniegumu, kuram pievieno šo noteikumu 20.punktā minēto informāciju un 21.1., 21.2., 21.3., 21.4., 21.5. un 21.6.apakšpunktā minētos dokumentus, kā arī pārskatu par pirmās palīdzības pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšanu pēdējo piecu gadu laikā.

  24. Komisija pieņem lēmumu par apliecības anulēšanu apmācītājorganizācijai, ja:

  24.1. apmācītājorganizācijas pārstāvji atsakās atļaut dienesta pilnvarotajam pārstāvim veikt pirmās palīdzības sniegšanas apmācības pārbaudi vai neuzrāda šo noteikumu 6.pielikuma 4.punktā minētos apmācības nodrošināšanai nepieciešamos dokumentus;

  24.2. ir konstatēts, ka iesniegta nepatiesa informācija par šo noteikumu 20.punktā, 21.1., 21.2., 21.6.apakšpunktā vai 23.punktā minēto, kā arī par dokumentāciju vai tajā ietverto informāciju attiecībā uz apmācītājorganizācijas darbības nodrošināšanu;

  24.3. atkārtoti tiek konstatēts, ka pārsniegts šo noteikumu 6.pielikumā noteiktais apmācāmo personu skaits grupā;

  24.4. atkārtoti tiek konstatēts, ka nav vai pirmās palīdzības apmācībā netiek izmantoti šo noteikumu 6.pielikuma 2.punktā minētie medicīniskie materiāli vai aprīkojums;

  24.5. atkārtoti tiek konstatēts, ka nodarbību ilgums neatbilst šo noteikumu 1. vai 2.pielikumā noteiktajam apmācības programmas ilgumam.

  25. Lēmumu par apliecības anulēšanu dienests rakstiski paziņo apmācītājorganizācijai. Komisijas lēmumu apmācītājorganizācija var apstrīdēt dienestā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu dienesta direktoram. Dienests iesniegumu izskata šo noteikumu 35., 36., 37., 38. un 39.punktā noteiktajā kārtībā. Dienesta lēmumu pretendents var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

  26. Anulēto apliecību apmācītājorganizācija 10 darbdienu laikā nodod dienestam.

  2.4. Tiesību piešķiršana fiziskajām personām nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā

  27. Šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētās fiziskās personas, kuras ir apguvušas šo noteikumu 4.9.apakšpunktā noteikto apmācības programmu un vēlas kārtot eksāmenu, ne vēlāk kā mēnesi pirms izziņotās kārtējās komisijas sēdes iesniedz dienestā iesniegumu papīra vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Iesniegumam pievieno šādu informāciju:

  27.1. pirmās palīdzības pasniedzēju apmācības kursa beigšanas apliecības kopiju (ja kopš pirmās palīdzības pasniedzēju apmācības kursa beigšanas ir pagājuši vairāk nekā pieci gadi vai tas ir apgūts ārvalstīs);

  27.2. pretendenta dzīvesgaitas aprakstu (CV);

  27.3. pārskatu par nostrādātām 90 apmācības stundām instruktora palīgu vai instruktoru vadībā;

  27.4. izglītību (kas nav zemāka par vidējo izglītību) apliecinoša dokumenta kopiju.

  28. Eksāmens notiek četrās daļās saskaņā ar pirmās palīdzības pasniedzēju apmācības programmā ietvertajām tēmām:

  28.1. pirmā daļa –  teorētisko zināšanu pārbaude (testa jautājumi rakstiski vai datorizēti);

  28.2. otrā daļa – kardiopulmonālās reanimācijas prasmes pārbaude (izmantojot pieauguša cilvēka atdzīvināšanas manekenu ar datora pieslēgumu);

  28.3. trešā daļa – praktisko iemaņu pārbaude;

  28.4. ceturtā daļa – apmācības prasmju novērtēšana (izmantojot pretendenta prezentācijas materiālu).

  (Grozīts ar MK 06.06.2023. noteikumiem Nr. 283)

  29. Eksāmena pirmo daļu vērtē ar vērtējumu:

  29.1. "teicami", ja iegūts vismaz 96 % pareizu atbilžu;

  29.2. "labi", ja iegūts vismaz 93 % pareizu atbilžu;

  29.3. "viduvēji", ja iegūts vismaz 90 % pareizu atbilžu;

  29.4. "neapmierinoši", ja iegūts mazāk par 90 % pareizu atbilžu.

  30. Eksāmena otro, trešo un ceturto daļu (katru atsevišķi) vērtē ar vērtējumu:

  30.1. "teicami", ja uzdotais tiek pilnībā izprasts un pārvaldīts;

  30.2. "labi", ja uzdotais tiek izprasts un daļēji pārvaldīts;

  30.3. "viduvēji", ja uzdotais tiek daļēji izprasts un daļēji pārvaldīts;

  30.4. "neapmierinoši", ja uzdotais netiek izprasts un pārvaldīts.

  31. Eksāmens nav nokārtots, ja persona vienā eksāmena daļā ieguvusi komisijas vērtējumu "neapmierinoši" vai visās četrās eksāmena daļās ir saņemts komisijas vērtējums "viduvēji".

  32. Personai, kura sekmīgi nokārtojusi eksāmenu, dienests, pamatojoties uz eksāmena rezultātiem, izsniedz sertifikātu un nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par sertifikāta izsniegšanu vai anulēšanu ievada informācijas sistēmā šo noteikumu 54.52. apakšpunktā minēto informāciju un piešķir tiesības lietot informācijas sistēmu.

  (MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  33. Atkārtotai tiesību piešķiršanai šo noteikumu 11.2., 11.3. un 11.4.apakšpunktā minētās fiziskās personas ne vēlāk kā mēnesi pirms izziņotās kārtējās komisijas sēdes iesniedz dienestā iesniegumu, kuram pievieno šādu informāciju:

  33.1. pārskatu par veikto apmācību pirmās palīdzības sniegšanā pēdējo piecu gadu laikā;

  33.2. kvalifikācijas paaugstināšanu apliecinošus dokumentus par zināšanu un prasmju apguvi vai pilnveidi pirmās palīdzības sniegšanā pēdējo piecu gadu laikā (ne mazāk kā 40 kredītpunkti). Iesniegtajos dokumentos norādītās stundas vai tālākizglītības punkti tiek pielīdzināti kredītpunktiem (viena stunda (tālākizglītības punkts) – viens kredītpunkts);

  33.3. apmācītājorganizācijas rekomendāciju (ja pretendents ir darba attiecībās, līgumattiecībās vai dienesta attiecībās ar apmācītājorganizāciju).

  (Grozīts ar MK 06.06.2023. noteikumiem Nr. 283)

  34. Šo noteikumu 11.1., 11.2., 11.3. un 11.4.apakšpunktā minētajām fiziskajām personām ir tiesības:

  34.1. saņemt informāciju par eksāmena un atkārtotas tiesību piešķiršanas vietu un laiku ne vēlāk kā mēnesi pirms eksāmena vai atkārtotas tiesību piešķiršanas;

  34.2. pēc sešiem mēnešiem atkārtoti kārtot eksāmenu, ja tas netika sekmīgi nokārtots;

  34.3. pēc eksāmena saņemt informāciju par tā rezultātiem;

  34.4. apstrīdēt dienestā eksāmena vērtējumu vai lēmumu par sertifikāta anulēšanu, iesniedzot dienesta direktoram rakstisku iesniegumu par eksāmena vērtējuma apstrīdēšanu sakarā ar vērtējuma neatbilstību šo noteikumu prasībām.

  35. Fiziskā persona eksāmena vērtējumu, komisijas lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt dienestā, mēneša laikā iesniedzot attiecīgu iesniegumu dienesta direktoram.

  36. Iesniegumu dienestā izskata dienesta direktora izveidota apstrīdēšanas komisija, kurā ir četri dienesta pārstāvji. Ja nepieciešams, atbilstoši iesnieguma saturam komisija jautājuma izskatīšanā pieaicina speciālistus.

  37. Apstrīdēšanas komisija iesniegumu izskata mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Iesniedzējam ir tiesības piedalīties un sniegt paskaidrojumus apstrīdēšanas komisijas sēdē.

  38. Apstrīdēšanas komisija lēmumu pieņem, atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienādi, noteicošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. Komisija ir lemttiesīga, ja lēmuma pieņemšanā piedalās vismaz trīs komisijas locekļi.

  39. Iesnieguma izskatīšanas rezultātus dienests rakstiski paziņo iesniedzējam.

  40. Apstrīdēšanas komisijas lēmumu fiziskā persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

  41. Lēmumu par sertifikāta anulēšanu komisija pieņem, ja:

  41.1. ir konstatēts, ka iesniegta nepatiesa informācija par šo noteikumu 27.1., 27.2., 27.3., 27.4.apakšpunktā vai 33.1., 33.2., 33.3.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;

  41.2. atkārtoti tiek konstatēts, ka pārsniegts šo noteikumu 6.pielikumā noteiktais apmācāmo personu skaits grupā;

  41.3. atkārtoti tiek konstatēts, ka nav vai netiek izmantoti šo noteikumu 6.pielikuma 2.punktā noteiktie medicīniskie materiāli vai aprīkojums;

  41.4. atkārtoti tiek konstatēts, ka nodarbību ilgums neatbilst šo noteikumu 1. vai 2.pielikumā noteiktajam apmācības programmas ilgumam.

  42. Lēmumu par sertifikāta anulēšanu dienests pirmās palīdzības pasniedzējam paziņo rakstiski. Komisijas lēmumu fiziskā persona var apstrīdēt dienestā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu dienesta direktoram. Dienests iesniegumu izskata šo noteikumu 35., 36., 37., 38. un 39.punktā noteiktajā kārtībā. Dienesta lēmumu pretendents var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

  43. Anulēto sertifikātu pirmās palīdzības pasniedzējs 10 darbdienu laikā nodod dienestam.

  3. Zināšanu pārbaude pēc pirmās palīdzības pamatzināšanu kursa apguves

  (Nodaļas nosaukums MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  44. (Svītrots ar MK 16.01.2024. noteikumiem Nr. 46)

  45. Pēc šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētās pirmās palīdzības sniegšanas apmācības kursa apguves persona piecu gadu laikā ir tiesīga kārtot šo noteikumu 46. punktā minēto zināšanu pārbaudi apmācītājorganizācijā. Apmācītājorganizācija informācijas sistēmā ievada informāciju par fiziskās personas šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minētās pirmās palīdzības sniegšanas apmācību kursa pabeigšanu.

  (MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  46. Zināšanu pārbaude pēc pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības kursa noklausīšanās notiek trijās daļās saskaņā ar apmācības programmā ietvertajām tēmām:

  46.1. pirmā daļa – 20 testa jautājumi (datorizēti vai rakstiski);

  46.2. otrā daļa – kardiopulmonālās reanimācijas prasmes pārbaude (izmantojot pieauguša cilvēka atdzīvināšanas manekenu);

  46.3. trešā daļa – praktisko iemaņu pārbaude.

  47. Zināšanu pārbaudes pirmo daļu vērtē ar vērtējumu:

  47.1. "ieskaitīts", ja iegūts vismaz 80 % pareizu atbilžu;

  47.2. "neieskaitīts", ja iegūts mazāk par 80 % pareizu atbilžu.

  48. Zināšanu pārbaudes otro un trešo daļu (katru atsevišķi) vērtē ar vērtējumu:

  48.1. "ieskaitīts", ja uzdotais tiek pārvaldīts;

  48.2. "neieskaitīts", ja uzdotais netiek pārvaldīts.

  49. Zināšanu pārbaude nav nokārtota, ja persona vienā zināšanu pārbaudes daļā ir ieguvusi vērtējumu "neieskaitīts".

  50. Zināšanu pārbaudes rezultātus, apmācītājorganizācijas lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt dienestā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu dienesta direktoram. Dienests iesniegumu izskata šo noteikumu 35., 36., 37., 38. un 39.punktā noteiktajā kārtībā. Dienesta lēmumu pretendents var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

  51. (Svītrots ar MK 16.01.2024. noteikumiem Nr. 46)

  52. (Svītrots ar MK 16.01.2024. noteikumiem Nr. 46)

  53. (Svītrots ar MK 16.01.2024. noteikumiem Nr. 46)

  54. (Svītrots ar MK 16.01.2024. noteikumiem Nr. 46)

  3.1 Informācijas sistēma

  (Nodaļa MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  3.11. Informācijas sistēmas vispārīgie noteikumi

  (Apakšnodaļa MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  54.1 Informācijas sistēmas lietotāji ir dienests, pirmās palīdzības pasniedzēji un apmācītājorganizācijas.

  (MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  54.2 Fiziskās personas ir pirmās palīdzības sniegšanas apmācību elektronisko pakalpojumu saņēmēji.

  (MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  54.3 Datu saņēmēji ir institūcijas, kurām normatīvajos aktos noteikto funkciju pildīšanai nepieciešama informācija par apmācību kursu pabeigušajām personām.

  (MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  3.12. Informācijas sistēmā iekļaujamo datu apjoms (saturs)

  (Apakšnodaļa MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  54.4 Informācijas sistēmā iekļauj un aktualizē šādus datus:

  54.41. informāciju par apmācību kursu:

  54.41.1. pirmās palīdzības sniegšanas apmācības programmas nosaukums (kursa tips);

  54.41.2. kursa identifikators (ģenerē sistēma);

  54.41.3. kursa norises vietas adrese;

  54.41.4. kursa norises laiks;

  54.41.5. kursa pasniedzējs;

  54.41.6. kursa pasniedzēja stažieris (ja tāds plānots);

  54.41.7. kursa apraksts;

  54.41.8. grupas reģistrācija un atsaukšana;

  54.42. informāciju par apmācītājorganizāciju:

  54.42.1. nosaukums;

  54.42.2. reģistrācijas numurs;

  54.42.3. tālrunis;

  54.42.4. e-pasts;

  54.42.5. apliecība par tiesībām nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā – statuss (aktīva vai anulēta), numurs un derīguma termiņš;

  54.42.6. apmācītājorganizācijas administrators;

  54.42.7. aktuālā informācija par pirmās palīdzības pasniedzējiem;

  54.43. informāciju par pirmās palīdzības pasniedzēju:

  54.43.1. vārds, uzvārds;

  54.43.2. personas kods;

  54.43.3. tālrunis;

  54.43.4. e-pasts;

  54.43.5. sertifikāts, kas apliecina tiesības nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, – statuss (aktīvs vai anulēts), numurs un derīguma termiņš;

  54.43.6. pasniedzēja statuss (pirmās palīdzības pasniedzējs stažieris, pirmās palīdzības pasniedzējs, pirmās palīdzības instruktora palīgs, pirmās palīdzības instruktors);

  54.44. informāciju par fizisku personu, kura pabeigusi apmācību kursu:

  54.44.1. pirmās palīdzības sniegšanas apmācības programmas nosaukums (kursa tips);

  54.44.2. unikāls identifikators atbilstoši šo noteikumu 54.41.2. apakšpunktam;

  54.44.3. vārds, uzvārds;

  54.44.4. personas kods;

  54.44.5. tālrunis;

  54.44.6. e-pasts;

  54.44.7. atzīme par apmācību kursa apmaksu;

  54.44.8. atzīme par apmācību kursa beigšanu;

  54.45. informāciju par dienesta organizētajiem kvalifikācijas celšanas semināriem pirmās palīdzības pasniedzējiem un apmācītājorganizāciju pārstāvjiem un kursiem pirmās palīdzības pasniedzēju stažieru tiesību iegūšanai:

  54.45.1. norises laiks;

  54.45.2. tēma;

  54.45.3. pasniedzēja vārds, uzvārds;

  54.45.4. ja iegūta apmācību apliecība, – apliecības numurs un datums.

  (MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  3.13. Informācijas sistēmā iekļauto datu apstrādes kārtība

  (Apakšnodaļa MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  54.5 Dienests informācijas sistēmā ievada, labo un dzēš:

  54.51. šo noteikumu 54.42.1., 54.42.2., 54.42.6. un 54.42.7. apakšpunktā minēto informāciju par apmācītājorganizācijām;

  54.52. šo noteikumu 54.43. apakšpunktā minēto informāciju par pirmās palīdzības pasniedzējiem;

  54.53. šo noteikumu 54.45.1., 54.45.2., 54.45.3 un 54.45.4. apakšpunktā minēto informāciju par dienesta organizētajiem kvalifikācijas celšanas semināriem un kursiem pirmās palīdzības pasniedzēju stažieru tiesību iegūšanai.

  (MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  54.6 Pirmās palīdzības pasniedzēji un apmācītājorganizācijas informācijas sistēmā ievada un pārzina šo noteikumu 54.4 punktā minēto informāciju, izņemot  54.42.1., 54.42.2., 54.42.5., 54.42.6., 54.42.7., 54.43.1., 54.43.2., 54.43.5., 54.43.6, 54.45.1., 54.45.2., 54.45.3 un 54.45.4. apakšpunktā minēto informāciju.

  (MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  54.7 Šo noteikumu 54.45. apakšpunktā minēto informāciju dienests ievada un aktualizē nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā.

  (MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  54.8 Apmācītājorganizācijai ir tiesības informācijas sistēmā ievadīt, labot vai dzēst ar apmācību kursu organizēšanu saistīto informāciju, tai skaitā par apmācītājorganizācijas pasniedzējiem un pakalpojuma saņēmēju reģistrēšanos apmācību kursiem.

  (MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  54.9 Pirmās palīdzības pasniedzējam informācijas sistēmā ir tiesības savā profilā papildus ievadīt savu tālruņa numuru un e-pasta adresi.

  (MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  54.10 Informācijas sistēmas lietotāju ievadītā informācija tiek attēlota informācijas sistēmā uzreiz pēc tās ievades.

  (MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  54.11 Informāciju (atzīmi) par apmācību kursa beigšanu informācijas sistēmā ievada pirmās palīdzības pasniedzējs, kurš vadījis apmācību kursu, vai apmācītājorganizācijas pilnvarota persona.

  (MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  54.12 Dienests labo informācijas sistēmā uzkrāto informāciju vai sazinās ar attiecīgo informācijas sistēmas lietotāju un norāda uz nepieciešamību labot informācijas sistēmā uzkrāto informāciju, ja tā ir kļūdaina vai par to ir saņemta rakstveida informācija no cita informācijas sistēmas lietotāja, fiziskas personas vai datu saņēmēja.

  (MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  54.13 Datus par apmācītājorganizāciju un pirmās palīdzības pasniedzēju izdotajām apliecībām glabā 10 gadus, savukārt informāciju par notikušajiem apmācību kursiem – piecus gadus. Personas datu glabāšanas ilgums ir 10 gadi.  

  (MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  3.14. Piekļuves nodrošināšanas kārtība

  (Apakšnodaļa MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  54.14 Fiziska persona informācijas sistēmā esošajai informācijai par pirmās palīdzības sniegšanas apmācību piekļūst un izvēlētajam apmācību kursam reģistrējas, izmantojot elektronisko pakalpojumu.

  (MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  54.15 Dienests slēdz vienošanos ar citu valsts informācijas sistēmu turētājiem vai pārziņiem par to datu automātisku apmaiņu tiešsaistē starp informācijas sistēmu un citām valsts informācijas sistēmām atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma nosacījumiem, kas satur informāciju par apmācību kursa pabeigšanu.

  (MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  54.16 Piekļuvi informācijas sistēmai apmācītājorganizācijai vai pirmās palīdzības pasniedzējam piešķir ar dienu, kad noslēgta vienošanās starp apmācītājorganizāciju vai pirmās palīdzības pasniedzēju un dienestu par informācijas sistēmas lietošanu.

  (MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  54.17 Dienests nodrošina piekļuvi informācijas sistēmai, izmantojot šādus piekļuves veidus:

  54.171. vienotā pieteikšanās moduļa lietotāja identifikācija ar kvalificētu elektroniskās identifikācijas līdzekli (latvija.gov.lv);

  54.172. automātiska apmaiņa tiešsaistē, kas balstīta uz vienošanos ar citu valsts informācijas sistēmu uzturētājiem atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma nosacījumiem.

  (MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  54.18 Piekļuve informācijas sistēmā notiek ar brīdi, kad no autentifikācijas pakalpojumu sniedzēja ir saņemts personas identitātes apstiprinājums. Autorizācija notiek atbilstoši piešķirtajām informācijas sistēmas lietotāju lomām.

  (MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  54.19 Piekļuve informācijas sistēmai tiek nodrošināta pirmās palīdzības pasniedzējiem un apmācītājorganizāciju administratoriem.

  (MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  54.20 Piekļuvi šo noteikumu 54.172. apakšpunktā un  54.18 punktā minētajai datu apritei dienests piešķir divu nedēļu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par piekļuvi informācijas sistēmai.

  (MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  54.21 Informācijas sistēmas pārzinis var atteikt sistēmas integrāciju, ja integrējamā sistēma neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām drošības prasībām.

  (MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  3.15. Informācijas sistēmas darbības uzturēšana

  (Apakšnodaļa MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  54.22 Informācijas sistēma reģistrē visu informācijas sistēmas lietotāju veiktās darbības informācijas sistēmā (informācija par pieslēgšanos vai atslēgšanos no informācijas sistēmas, datu atlase, kā arī konta izveide, grozīšana vai dzēšana, fiksējot notikuma laiku, kas sakrīt ar faktiskā notikuma koordinēto pasaules laiku (UTC), interneta protokola adrese, no kuras veikta darbība, apraksts, kā arī informācija par darbības iniciatoru – identifikators, pieslēguma metadati), lai:

  54.221. identificētu personu, kura ir atbildīga par konkrētu informācijas sistēmas datu apstrādi konkrētā laikposmā vai par konkrētu darbību veikšanu;

  54.222. nodrošinātu sistēmas pārziņa tiesisko interešu aizsardzību, kā arī nodrošinātu iespēju veikt izmeklēšanu un vērsties pret personu, kuras darbības vai bezdarbības dēļ informācijas sistēmā ievadīta nepatiesa vai kļūdaina informācija vai traucēta informācijas sistēmas darbspēja.

  (MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  54.23 Informācijas sistēmas pierakstus (ietverot sistēmas auditācijas datus – autentifikācijas datus un tīkla plūsmas auditācijas datus, domēna vārdu sistēmas (DNS) servera pierakstus, ielaušanās atklāšanas sistēmu (IDS) pierakstus, operētājsistēmas autentifikācijas pierakstus) glabā piecus gadus.

  (MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  54.24 Dienests veic visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu informācijas sistēmu pret nesankcionētu piekļuvi, un uztur tādus tehnoloģiskos risinājumus, kas aizsargā informāciju datu pārraides laikā sakaru tīklos, tai skaitā nodrošina:

  54.241. sistēmas lietotāju autentiskumu;

  54.242. ierakstā iekļautās informācijas integritāti;

  54.243. lietotāju kontroli, kuri aplūko, ievada un rediģē informāciju;

  54.244. sasaisti starp lietotāju un aplūkoto, ievadīto un rediģēto informāciju;

  54.245. informāciju par visiem mēģinājumiem neatļauti aplūkot, ievadīt un rediģēt informāciju.

  (MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  4. Noslēguma jautājumi

  55. Sertifikāti par tiesībām nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, apliecības par tiesībām nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā un apliecības par pirmās palīdzības sniegšanas apmācības kursa noklausīšanos, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz to derīguma termiņa beigām.

  56. (Svītrots ar MK 16.01.2024. noteikumiem Nr. 46)

  57. Šajos noteikumos minētās prasības nepiemēro personām, kuras sākušas apgūt pirmās palīdzības sniegšanas apmācības kursu līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai.

  58. (Svītrots ar MK 16.01.2024. noteikumiem Nr. 46)

  59. Līdz 2023. gada 31. decembrim izdoto apliecību par apmācību kursa noklausīšanos numurus pirmās palīdzības pasniedzējs vai apmācītājorganizācijas pilnvarotā persona informācijas sistēmā ievada manuāli, bet ne vēlāk kā līdz 2024. gada 1. jūnijam.

  (MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  60. Ar 2024. gada 1. jūliju šo noteikumu 11.2., 11.3., 11.4. un 11.5. apakšpunktā minētajiem pirmās palīdzības sniegšanas apmācību veicējiem ir obligāta informācijas sistēmas lietošana šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

  (MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  61. Šo noteikumu 6. pielikuma 9. punktā minētā prasība par ikmēneša pārskatu iesniegšanu dienestam neattiecas uz pirmās palīdzības apmācību veicējiem, kuri uzsākuši lietot informācijas sistēmu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un informācijas sistēmā ievadījuši visu šo noteikumu 6. pielikuma 9. punktā minēto informāciju.

  (MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  Ministru prezidents V.Dombrovskis

  Veselības ministre I.Circene
  1. pielikums
  Ministru kabineta
  2012.gada 14.augusta
  noteikumiem Nr. 557

  (Pielikums MK 06.06.2023. noteikumu Nr. 283 redakcijā)

  Pirmās palīdzības sniegšanas pamatzināšanu 12 stundu apmācības programma

  1. Programmas mērķis – nodrošināt personām zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas pirmās palīdzības sniegšanā.

  2. Programmas teorētiskā apmācība – sešas akadēmiskās stundas, praktiskā apmācība – sešas akadēmiskās stundas.

  3. Programmas saturs:

   

  Nr.

  p. k.

  Nodarbības tēma

  Teorija (stundu skaits)

  Prakse (stundu skaits)

  1.

  1.1. Ievads

  1.2. Rīcība negadījuma vietā:

  1.2.1. glābšanas ķēdīte

  1.2.2. atdzīvināšanas pasākumi

  2

  2

  2.

  Stipra asiņošana

  1

  1

  3.

  3.1. Termiski bojājumi – pārkaršana, apdegumi, atdzišana

  3.2. Ķīmisko vielu izraisītie nelaimes gadījumi

  1

  1

  4.

  4.1. Elektrotraumas

  4.2. Slīkšana

  4.3. Traumas

  4.4. Dzīvnieku izraisīti nelaimes gadījumi

  4.5. Svešķermeņi

  4.6. Slimības

  4.7. Pirmās palīdzības aptieciņas satura minimums

  2

  2

   

  4. Apmācības kursa īstenošanai nepieciešamie materiāli un līdzekļi:

  4.1. pieauguša cilvēka manekens atdzīvināšanas apmācībai;

  4.2. mācību defibrilators;

  4.3. elpināšanas aizsargmaskas manekeniem;

  4.4. paklājs treniņiem;

  4.5. folijas sega;

  4.6. motociklista aizsargķivere;

  4.7. trīsstūrveida lakatiņi;

  4.8. marles saites;

  4.9. pārsienamās paketes;

  4.10. elastīgās saites;

  4.11. vienreizējās lietošanas cimdi;

  4.12. ātras iedarbības virsmas dezinfekcijas līdzeklis;

  4.13. marles salvetes;

  4.14. medicīnisko materiālu minimums pirmās palīdzības sniegšanai (pirmās palīdzības aptieciņa);

  4.15. šķēres;

  4.16. ekrāns (vai tā aizvietotājs);

  4.17. tāfele (vai tās aizvietotājs);

  4.18. dators ar multimediju projektoru;

  4.19. mācību un uzskates materiāli.

  2. pielikums
  Ministru kabineta
  2012.gada 14.augusta
  noteikumiem Nr. 557

  (Pielikums MK 06.06.2023. noteikumu Nr. 283 redakcijā)

  Paplašinātā pirmās palīdzības sniegšanas 40 stundu apmācības programma

  1. Programmas mērķis – nodrošināt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts policijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, pašvaldības policijas darbiniekiem un glābējiem uz ūdens zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas pirmās palīdzības sniegšanā.

  2. Programmas teorētiskā apmācība – 16 akadēmiskās stundas, praktiskā apmācība – 24 akadēmiskās stundas.

  3. Programmas saturs:

   

  Nr.

  p. k.

  Nodarbības tēma

  Teorija (stundu skaits)

  Prakse (stundu skaits)

  1.

  1.1. Ievads

  1.2. Rīcība negadījuma vietā:

  1.2.1. rīcības shēma 

  1.2.2. steidzams izsaukums

  1.3. Atdzīvināšanas pasākumi – praktisks demonstrējums (viena glābēja tehnika, divu glābēju tehnika)

  1.4. Bērnu un zīdaiņu atdzīvināšana

  7

  8

  2.

  2.1. Šoks

  2.2. Dzīvībai bīstama asiņošana

  1

  3

  3.

  3.1. Termiskie bojājumi – pārkaršana, apdegumi, atdzišana, apsaldējumi

  3.2. Ķīmisku vielu izraisīti bojājumi

  3

  3

  4.

  4.1. Elektrotraumas

  4.2. Slīkšana

  4.3. Traumas

  4.4. Amputācijas

  4.5. Dzīvnieku radīti bojājumi

  4.6. Svešķermeņi

  4.7. Cietušā transportēšana

  4.8. Daudz cietušo vienlaikus

  4.9. Slimības

  4.10. Pirmās palīdzības aptieciņas saturs

  4.11. Glābēja drošība

  4

  7

  5.

  Ieskaite

  1

  3

   

  4. Apmācības kursa īstenošanai nepieciešamie materiāli un līdzekļi:

  4.1. pieauguša cilvēka un zīdaiņa manekens atdzīvināšanas apmācībai;

  4.2. elpināšanas aizsargmaskas manekeniem;

  4.3. paklājs treniņiem;

  4.4. folijas sega;

  4.5. motociklista aizsargķivere;

  4.6. trīsstūrveida lakatiņi;

  4.7. marles saites;

  4.8. pārsienamās paketes;

  4.9. elastīgās saites;

  4.10. vienreizējās lietošanas cimdi;

  4.11. ātras iedarbības virsmas dezinfekcijas līdzeklis;

  4.12. marles salvetes;

  4.13. medicīnisko materiālu minimums pirmās palīdzības sniegšanai (pirmās palīdzības aptieciņa);

  4.14. šķēres;

  4.15. ekrāns (vai tā aizvietotājs);

  4.16. tāfele (vai tās aizvietotājs);

  4.17. dators ar multimediju projektoru;

  4.18. mācību un uzskates materiāli;

  4.19. mācību defibrilators.

  3. pielikums
  Ministru kabineta
  2012.gada 14.augusta
  noteikumiem Nr. 557

  (Pielikums MK 06.06.2023. noteikumu Nr. 283 redakcijā)

  Pirmās palīdzības pasniedzēju 68 stundu apmācības programma

  1. Programmas mērķis – sagatavot pirmās palīdzības pasniedzējus.

  2. Programmas teorētiskā apmācība – 32 akadēmiskās stundas, praktiskā apmācība – 36 akadēmiskās stundas.

  3. Programmas saturs:

   

  Nr. p. k.

  Nodarbības tēma

  Teorija (stundu skaits)

  Prakse (stundu skaits)

  1.

  1.1. Mācīšanās un atmiņa:

  1.1.1. svarīgākās mācīšanās teorijas

  1.1.2. atmiņa – atmiņas veidi, atcerēšanās līmeņi, dažādos līmeņos fiksētās informācijas lietošanas iespējas

  2

  2.

  2.1. Informācijas apguves kavēšana, tās veidi

  2.2. Mācību motivācija. Aktīvā un pasīvā motivācija

  2

  3.

  3.1. Pasniedzēja faktors mācību procesā. Pasniedzējam nepieciešamo īpašību, prasmju un zināšanu kopums

  3.2. Apmācāmo faktors mācību procesā. Brīvprātīga mācīšanās un piedalīšanās mācību procesā pienākuma dēļ

  2

  4.

  4.1. Pasniedzamā materiāla izvēle, atlase un plānošana

  4.2. Nodarbību plānošana

  1

  2

  5.

  5.1. Mācību formas:

  5.1.1. referāts

  5.1.2. lekcija

  5.1.3. mācību saruna

  5.1.4. diskusija

  5.1.5. mazo grupu darbs

  5.1.6. praktiskie treniņi

  1

  2

  6.

  6.1. Mācību saruna – mācību kursa pamatmetode

  6.2. Jautājumu un atbilžu tehnika. Pasniedzēja attieksmes paušana

  1

  2

  7.

  7.1. Praktiskais treniņš – mācību kursa pamatmetode

  7.2. Treniņu veidi:

  7.2.1. centralizētie treniņi 

  7.2.2. paralēlie treniņi

  7.3. Mācāmo iesaistīšana treniņos

  1

  2

  8.

  8.1. Mācību procesa efektivitāte, izmantojot dažādus mācīšanas paņēmienus:

  8.1.1. lasot 

  8.1.2. klausoties 

  8.1.3. skatoties 

  8.1.4. runājot

  1

  2

  9.

  9.1. Projekcijas tehnika un projekcijas materiāli, to lietošana, priekšrocības

  9.2. Nodarbību telpa un tās iekārtojums

  1

  1

  10.

  10.1. Retorika, runas tehnika. Pasīvais un aktīvais vārdu krājums. Acu kontakts. Mīmika, žesti

  10.2. Rezerves zināšanu princips

  2

  11.

  11.1. Rīcība negadījuma vietā:

  11.1.1. rīcības shēma  

  11.1.2. steidzams izsaukums

  11.2. Atdzīvināšanas pasākumi – praktisks demonstrējums (viena glābēja tehnika, divu glābēju tehnika)

  11.3. Bērnu un zīdaiņu atdzīvināšana

  8

  8

  12.

  12.1. Šoks

  12.2. Dzīvībai bīstama asiņošana

  12.3. Termiskie bojājumi – pārkaršana, apdegumi, atdzišana, apsaldējumi

  12.4. Ķīmisku vielu izraisīti bojājumi

  4

  8

  13.

  13.1. Elektrotrauma

  13.2. Slīkšana

  13.3. Traumas

  13.4. Amputācijas

  13.5. Kodumi

  13.6. Svešķermeņi

  13.7. Cietušā transportēšana

  13.8. Daudz cietušo vienlaikus

  13.9. Slimības

  13.10.  Pirmās palīdzības aptieciņas saturs

  13.11.  Glābēja drošība

  5

  4

  14.

  Ieskaite

  1

  5

   

  4. Apmācības kursa īstenošanai nepieciešamie materiāli un līdzekļi:

  4.1. pieauguša cilvēka un zīdaiņa manekens atdzīvināšanas apmācībai;

  4.2. elpināšanas aizsargmaskas manekeniem;

  4.3. paklājs treniņiem;

  4.4. folijas sega;

  4.5. motociklista aizsargķivere;

  4.6. trīsstūrveida lakatiņi;

  4.7. marles saites;

  4.8. pārsienamās paketes;

  4.9. elastīgās saites;

  4.10. vienreizējās lietošanas cimdi;

  4.11. ātras iedarbības virsmas dezinfekcijas līdzeklis;

  4.12. marles salvetes;

  4.13. medicīnisko materiālu minimums pirmās palīdzības sniegšanai (pirmās palīdzības aptieciņa);

  4.14. šķēres;

  4.15. ekrāns (vai tā aizvietotājs);

  4.16. tāfele (vai tās aizvietotājs);

  4.17. dators ar multimediju projektoru;

  4.18. mācību un uzskates materiāli;

  4.19. mācību defibrilators.

  4.pielikums
  Ministru kabineta
  2012.gada 14.augusta noteikumiem Nr.557
  Sertifikāts par tiesībām nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā

  Veselības ministre I.Circene
  5.pielikums
  Ministru kabineta
  2012.gada 14.augusta noteikumiem Nr.557
  Apliecība par tiesībām nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā

  Veselības ministre I.Circene
  6. pielikums
  Ministru kabineta
  2012.gada 14.augusta
  noteikumiem Nr. 557

  (Pielikums MK 16.01.2024. noteikumu Nr. 46 redakcijā)

  Kvalitātes prasības apmācībai pirmās palīdzības sniegšanā

  1. Nodarbību saturs un ilgums atbilst šo noteikumu 1. vai 2.pielikumā minēto pirmās palīdzības sniegšanas apmācības programmu saturam un ilgumam.

  2. Vienai apmācības grupai nepieciešamais medicīnisko materiālu un aprīkojuma minimums pirmās palīdzības sniegšanas apmācības nodrošināšanai ir šāds:
  2.1. manekens atdzīvināšanai;
  2.2. elpināšanas aizsargmaskas manekeniem;
  2.3. paklājs treniņiem;
  2.4. folijas sega;
  2.5. motociklista aizsargķivere;
  2.6. trīsstūrveida lakatiņi;
  2.7. marles saites;
  2.8. pārsienamās paketes;
  2.9. elastīgās saites;
  2.10. vienreizējās lietošanas cimdi;
  2.11. ātras iedarbības virsmas dezinfekcijas līdzeklis;
  2.12. marles salvetes;
  2.13. medicīnisko materiālu minimums pirmās palīdzības sniegšanai (pirmās palīdzības aptieciņa);
  2.14. šķēres;
  2.15. ekrāns (vai tā aizvietotājs);
  2.16. tāfele (vai tās aizvietotājs);
  2.17. dators ar multimediju projektoru vai kodoskops;
  2.18. mācību un uzskates materiāli.

  3. Medicīniskie materiāli un aprīkojums pirmās palīdzības sniegšanas apmācības nodrošināšanai atbilst apmācības programmas mērķim.

  4. Pasniedzējs reģistrē apmācāmās personas nodarbību apmeklējuma un ieskaites žurnālā, norādot viņu vārdu un uzvārdu, nodarbību apmeklējumu un zināšanu pārbaudes (ja apmācības kursā tā ir paredzēta) rezultātu. Izsniegtās apliecības reģistrē apliecību par pirmās palīdzības kursa beigšanu uzskaites žurnālā. Informāciju par apmācītajām personām glabā piecus gadus pēc apmācības beigām.

  5. Ir aprakstītas apmācības kvalitātes kontroles procedūras, kas nodrošina programmas mērķa sasniegšanu.

  6. Ir aprakstītas pirmās palīdzības sniegšanas apmācības kursu dalībnieku zināšanu un prasmju pārbaudes procedūras.

  7. Apmācāmo personu skaits apmācības grupā nepārsniedz 15.

  8. Ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms apmācības uzsākšanas fiziskā persona vai apmācītājorganizācija elektroniski sniedz dienestam informāciju par plānoto apmācības grupu (nodarbību vieta, laiks, apmācības programma un informācija par pasniedzēju). Ja tiek mainīts nodarbību grafiks vai pasniedzēji, fiziskā persona vai apmācītājorganizācija par to iepriekš informē dienestu.

  9. Fiziskā persona vai apmācītājorganizācija katru mēnesi elektroniski vai rakstiski nosūta dienestam pārskatu par veikto apmācību, norādot apmācības grupu skaitu, apmācāmo skaitu, izsniegto apliecību par pirmās palīdzības sniegšanas apmācības kursa noklausīšanos vai beigšanu numurus. Pārskatam pievieno apmācīto personu sarakstus.

  7.pielikums
  Ministru kabineta
  2012.gada 14.augusta
  noteikumiem Nr. 557
  Apliecība par pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības kursa noklausīšanos bez zināšanu pārbaudes

  (Pielikums svītrots ar MK 16.01.2024. noteikumiem Nr. 46)

  8.pielikums
  Ministru kabineta
  2012.gada 14.augusta
  noteikumiem Nr. 557
  Apliecība par pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības kursa beigšanu ar triju stundu zināšanu pārbaudi

  (Pielikums svītrots ar MK 16.01.2024. noteikumiem Nr. 46)

  9.pielikums
  Ministru kabineta
  2012.gada 14.augusta
  noteikumiem Nr. 557
  Apliecība par paplašinātās pirmās palīdzības 40 stundu apmācības kursa beigšanu ar zināšanu pārbaudi

  (Pielikums svītrots ar MK 16.01.2024. noteikumiem Nr. 46)

  10. pielikums
  Ministru kabineta
  2012. gada 14. augusta
  noteikumiem Nr. 557
  Apliecība par pirmās palīdzības pasniedzēju 68 stundu apmācības programmas apguvi

  (Pielikums svītrots ar MK 16.01.2024. noteikumiem Nr. 46)

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.