(4) Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:05
  Ministru kabineta noteikumi Nr.219

  Rīgā 2009.gada 10.martā (prot. Nr.17 24.§)
  Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude
  Izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 15.panta pirmo daļu
  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude (turpmāk – veselības pārbaude) tiem nodarbinātajiem, kuru veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt veselībai kaitīgie darba vides faktori, un tiem nodarbinātajiem, kuriem darbā ir īpaši apstākļi.

  2. Noteikumi neattiecas uz veselības pārbaudēm, kas veicamas jūrniekiem, karavīriem, gaisa kuģu apkalpes locekļiem un gaisa satiksmes vadības dispečeriem, kā arī Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.

  3. Veselības pārbaudi veic personām:

  3.1. kuras ir nodarbinātas vai kuras paredzēts nodarbināt darbā, kur viņu veselības stāvokli ietekmē veselībai kaitīgie darba vides faktori (1.pielikums);

  3.2. kuras ir nodarbinātas vai kuras paredzēts nodarbināt darbā īpašos apstākļos – bīstamos darbos, kur pastāv augsts nelaimes gadījumu risks pašam nodarbinātajam vai apkārtējiem (2.pielikums).

  4. Uz veselības pārbaudi šo noteikumu 3.punktā minētajos gadījumos nosūta:

  4.1. personas pirms darba tiesisko attiecību vai valsts civildienesta tiesisko attiecību uzsākšanas pirmreizējās veselības pārbaudes veikšanai;

  4.2. nodarbinātos:

  4.2.1. periodiskās veselības pārbaudes veikšanai – saskaņā ar šajos noteikumos noteikto kārtību;

  4.2.2. ārpuskārtas (papildu) veselības pārbaudes veikšanai:

  4.2.2.1. ja mainās veselībai kaitīgie darba vides faktori vai īpašie apstākļi;

  4.2.2.2. pēc arodslimību ārsta vai arodveselības un arodslimību ārsta (turpmāk – arodslimību ārsts) norādījuma tos nodarbinātos, kas strādā līdzīgos darba apstākļos kā nodarbinātais, kuram arodslimību ārsts konstatējis arodslimības pazīmes, kas attīstījušās viņa darba vietā esošo veselībai kaitīgo darba vides faktoru iedarbības rezultātā;

  4.2.2.3. ja arodslimību ārsts obligātās veselības pārbaudes kartes (3.pieli­kums) (turpmāk – veselības pārbaudes karte) II sadaļas 12.punktā pie īpašajām piezīmēm un ieteikumiem norādījis nākamo ārpuskārtas (papildu) veselības pārbaudes termiņu;

  4.2.2.4. pēc nodarbinātā vai uzticības personu pieprasījuma, ja ir pamats domāt, ka veselībai kaitīgie darba vides faktori kaitīgi ietekmē nodarbinātā veselību;

  4.2.2.5. pēc darba devēja iniciatīvas jebkurā citā termiņā, lai pārliecinātos, ka nodarbinātā veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam, tai skaitā ilgstošas vai biežas darbnespējas gadījumā.

  (Grozīts ar MK 08.01.2013. noteikumiem Nr.19)

  5. Veselības pārbaudi veic:

  5.1. arodslimību ārsts, izņemot gadījumu, ja persona ir nodarbināta vai viņu paredzēts nodarbināt darbā ar jonizējošā starojuma avotiem, kuri atbilstoši normatīvajiem aktiem par aizsardzību pret jonizējošo starojumu atbilst A kategorijai;

  5.2. valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Aroda un radiācijas medicīnas centra (turpmāk – Aroda un radiācijas medicīnas centrs) arodslimību ārsts, ja persona ir nodarbināta vai viņu paredzēts nodarbināt darbā ar jonizējošā starojuma avotiem.

  (Grozīts ar MK 08.01.2013. noteikumiem Nr.19)

  6. Ja personai pirms darba tiesisko attiecību vai valsts civildienesta tiesisko attiecību uzsākšanas veikta veselības pārbaude, atkārtota veselības pārbaude nav nepieciešama un izsniegtā veselības pārbaudes karte ir derīga iesniegšanai arī citam darba devējam visā šo noteikumu noteiktajā laikposmā attiecībā uz nākamās periodiskās veselības pārbaudes veikšanu, ja darba vides faktori vai darba apstākļi ir līdzīgi.

  7. Ja nodarbināto pārceļ citā darbā vai nodarbinātais sāk strādāt pie cita darba devēja darba vietā, kurā veselībai kaitīgie darba vides faktori vai darba apstākļi ir līdzīgi iepriekšējiem darba vides faktoriem vai darba apstākļiem, nākamo periodisko šim darbam atbilstošo veselības pārbaudi veic iepriekš noteiktajā termiņā, ja tiek iesniegta iepriekšējā darba vietā veiktās veselības pārbaudes kartes kopija.

  8. Darba devējs, pie kura nodarbinātais strādā blakusdarbā, kā apliecinājumu nodarbinātā veselības stāvokļa atbilstībai veicamajam darbam pieņem pamatdarbā veiktās veselības pārbaudes darba devēja apliecinātu veselības pārbaudes kartes kopiju, ja veselībai kaitīgie darba vides faktori un darba apstākļi ir tādi paši kā nodarbinātā pamatdarbā.

  9. Ja nodarbinātajam atbilstoši darba vietā pastāvošajiem veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem ir veikta veselības pārbaude kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, uz veselības pārbaudi nodarbināto nenosūta un atzinums par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ir derīgs visā šo noteikumu noteiktajā laikposmā attiecībā uz nākamās periodiskās veselības pārbaudes veikšanu atbilstoši darba vides faktoriem vai darba apstākļiem. Pēc Valsts darba inspekcijas pieprasījuma darba devējs nodrošina, lai ārsta atzinums par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam būtu tulkots valsts valodā.

  10. Valsts darba inspekcija uzrauga un kontrolē, kā šos noteikumus ievēro darba devēji, bet Veselības inspekcija uzrauga un kontrolē ārstniecības personu profesionālo darbību.

  II. Nosūtīšana uz obligāto veselības pārbaudi

  11. Darba devējs atbilstoši darba vides riska novērtējumā noteiktajiem veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem un īpašajiem apstākļiem nosūta nodarbinātos un personas pirms darba tiesisko attiecību vai valsts civildienesta tiesisko attiecību uzsākšanas uz veselības pārbaudi pie šo noteikumu 5.punktā minētā arodslimību ārsta.

  12. Darba devējs pirms nodarbinātā nosūtīšanas pie arodslimību ārsta veselības pārbaudes veikšanai var nosūtīt nodarbināto šo noteikumu 1. un 2.pielikumā norādīto laboratorisko un funkcionālo izmeklējumu veikšanai atbilstoši noteiktajiem veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem un īpašajiem apstākļiem un pie šo noteikumu 1. un 2.pielikumā minētajiem speciālistiem, kuru apskates atbilstoši noteiktajiem veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem un īpašajiem apstākļiem ir obligāti nepieciešamas, vai citu papildu izmeklējumu un apskašu veikšanai, kurus uzskata par nepieciešamiem. Šajā gadījumā nodarbināto nosūta veselības pārbaudes veikšanai pie arodslimību ārsta pēc šo apskašu rezultātu saņemšanas. Izmeklējumu rezultātus nodarbinātais iesniedz arodslimību ārstam veselības pārbaudes laikā.

  13. Uz pirmreizējo veselības pārbaudi nosūta visas šo noteikumu 3.punktā minētās personas pirms darba tiesisko attiecību vai valsts civildienesta tiesisko attiecību uzsākšanas.

  14. Ja šo noteikumu 1. vai 2.pielikumā atbilstoši veselībai kaitīgajam darba vides faktoram vai darbam īpašos apstākļos nav norādīts cits periods, nodarbinātos uz periodiskajām veselības pārbaudēm nosūta:

  14.1. reizi trijos gados, ja:

  14.1.1. ķīmisko vielu ekspozīcijas indekss lielāks par 0,5, bet mazāks par 0,75;

  14.1.2. nodarbinātais pakļauts tādai trokšņa iedarbībai, kas pārsniedz zemākās trokšņa ekspozīcijas darbības vērtības, bet nepārsniedz augstāko trokšņa ekspozīcijas darbības vērtību (robežās no 80 līdz 85 dB(A));

  14.1.3. nodarbinātais pakļauts tādai citu fizikālo darba vides faktoru iedarbībai, kam noteiktās ekspozīcijas darbības vērtības pārsniedz atbilstošajam fizikālajam faktoram noteiktās ekspozīcijas darbības vērtības, nepārsniedzot ekspozīcijas robežvērtības;

  14.1.4. nodarbināto veselību darba vidē ietekmē optiskais starojums, kas nepārsniedz noteiktās ekspozīcijas robežvērtības;

  14.1.5. nodarbināto veselību darba vidē ietekmē tādi šo noteikumu 1.pielikumā minētie veselībai kaitīgie darba vides faktori, kuriem nav noteiktas robežvērtības;

  14.2. reizi divos gados, ja:

  14.2.1. ķīmisko vielu ekspozīcijas indekss ir lielāks par 0,75, bet mazāks par 1,0;

  14.2.2. darba vietā uz nodarbināto iedarbojas vairākas ķīmiskās vielas ar līdzīgu (sinerģisku) darbību un šo vielu ekspozīcijas indeksu summa ir lielāka par 0,75, bet mazāka par 1,0;

  14.2.3. nodarbinātos nodarbina darbā īpašos apstākļos – bīstamos darbos, kur pastāv augsts nelaimes gadījumu risks nodarbinātajam vai apkārtējiem (2.pielikums);

  14.3. reizi gadā, ja:

  14.3.1. nodarbinātā veselības stāvokli ietekmē veselībai kaitīgais darba vides faktors, kuram ir noteiktas ekspozīcijas robežvērtības un mērījumu nepieciešamība, bet nav veikti šī faktora ekspozīcijas mērījumi darba vidē;

  14.3.2. ķīmisko vielu ekspozīcijas indekss ir lielāks par 1,0;

  14.3.3. nodarbinātais pakļauts tādai trokšņa iedarbībai, kas pārsniedz trokšņa augstāko ekspozīcijas darbības vērtību (85 dB(A)), vai tādai citu fizikālo darba vides faktoru iedarbībai, kam noteiktās ekspozīcijas robežvērtības pārsniedz atbilstošajam fizikālajam faktoram noteiktās ekspozīcijas robež­vērtības;

  14.3.4. darba vietā uz nodarbināto iedarbojas vairākas ķīmiskās vielas ar līdzīgu (sinerģisku) darbību un šo vielu ekspozīcijas indeksu summa ir lielāka par 1,0;

  14.3.5. nodarbinātā veselības stāvokli darbā ietekmē kancerogēnas vielas.

  15. Nosakot periodisko veselības pārbaužu biežumu, ņem vērā veselībai kaitīgo darba vides faktoru ekspozīciju un noteiktās robežvērtības, ievērojot šādus principus:

  15.1. novērtējot ekspozīciju troksnim un citiem fizikālajiem faktoriem, kuriem noteiktas ekspozīcijas vērtības, ņem vērā šo faktoru iedarbības laiku, attiecīgi pārrēķinot ekspozīciju uz nodarbināto, ja faktora iedarbības laiks pārsniedz astoņas stundas dienā un 40 stundas nedēļā;

  15.2. ja nodarbinātais pakļauts vairāk nekā vienas ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta iedarbībai (vienlaikus vai pakāpeniski), ņem vērā visu darbā lietoto ķīmisko vielu un ķīmisko produktu iespējamo savstarpējo un kopējo iedarbību, summējot ķīmisko vielu ar līdzīgu (sinerģisku) darbību ietekmi.

  16. Ja ķīmisko vielu ekspozīcijas indekss ir mazāks par 0,5 un fizikālā darba vides faktora, kam noteiktas ekspozīcijas darbības vērtības, iedarbība uz nodarbināto nepārsniedz nevienu noteikto ekspozīcijas darbības vērtību un turklāt ir iespējams pierādīt, ka šie līmeņi atbilst ilgtermiņa darba vides apstākļiem, nodarbināto var uz periodiskajām veselības pārbaudēm nenosūtīt.

  17. Ja atbilstoši šo noteikumu 16.punktam nodarbinātie nav sūtīti uz veselības pārbaudēm, bet kārtējā riska novērtēšanā konstatē, ka darba vides riski mainījušies, radot lielāku risku nodarbinātā veselībai, un darba apstākļi vairs neatbilst šo noteikumu 16.punktā noteiktajiem, nodarbinātos nosūta uz veselības pārbaudēm saskaņā ar šo noteikumu 14.punktu.

  18. Ja ķīmiskais riska faktors, ar kuru nodarbinātie saskaras darba vietā, ir metāls, kas neuzsūcas organismā caur nebojātu ādu, neizraisa kontakta alerģisku reakciju vai audzēja attīstību lokālā kontakta vietā un saistītā veidā ir darba instrumentos vai aprīkojumā, nodarbinātos un personas pirms darba tiesisko attiecību vai valsts civildienesta tiesisko attiecību uzsākšanas uz veselības pārbaudēm var nenosūtīt.

  19. Periodiskās un ārpuskārtas (papildu) veselības pārbaudes veikšanai darba devējs nosaka noteiktu laiku, ne mazāku par četrām nedēļām un ne lielāku par trijiem mēnešiem.

  (MK 08.01.2013. noteikumu Nr.19 redakcijā)

  20. Nosūtot uz veselības pārbaudi, darba devējs izsniedz nodarbinātajam un personai pirms darba tiesisko attiecību vai valsts civildienesta tiesisko attiecību uzsākšanas veselības pārbaudes karti (3.pielikums) divos eksemplāros, iepriekš aizpildot veselības pārbaudes kartes I sadaļu “Norīkojums uz obligāto veselības pārbaudi”.

  21. Nosūtot nodarbināto uz ārpuskārtas (papildu) veselības pārbaudi, darba devējs izsniedz jaunu veselības pārbaudes karti un pievieno iepriekš veiktās veselības pārbaudes kartes kopiju, izņemot šo noteikumu 4.2.2.3.apakš­punktā minēto gadījumu.

  22. Nosūtot nodarbināto uz ārpuskārtas (papildu) veselības pārbaudi atbilstoši šo noteikumu 4.2.2.3.apakšpunktā noteiktajam, veselības pārbaudes kartes I sadaļā aiz vārdiem “Norīkojums uz obligāto veselības pārbaudi” iekavās papildus norāda konkrētu ārstniecības iestādi, uz kuru nodarbināto nosūta, paredzot, ka veselības pārbaudi veiks tajā ārstniecības iestādē, kuras ārsts norādījis termiņu ārpuskārtas veselības pārbaudes veikšanai. Ja attiecīgā ārstniecības iestāde ir izbeigusi darbību vai ārsts, kurš norādījis termiņu ārpuskārtas veselības pārbaudes veikšanai, ir pārtraucis darba tiesiskās attiecības ar ārstniecības iestādi, nodarbinātais ārpuskārtas veselības pārbaudi veic citā ārstniecības iestādē, ko norādījis darba devējs.

  23. Veselības pārbaudes kartes 6. un 7.punktu darba devējs aizpilda, norādot (ar vārdiem) darba vidē pastāvošo veselībai kaitīgo darba vides faktoru vai darbu īpašos apstākļos atbilstoši šo noteikumu 1. un 2.pielikumam. Aiz norādes par darba vidē pastāvošajiem veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem iekavās norāda, kad paredzēta nākamā veselības pārbaude, vai, ja nākamās veselības pārbaudes laiks ir atšķirīgs atkarībā no dažādiem veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem, to norāda aiz katras norādes par darba vidē pastāvošo veselībai kaitīgo darba vides faktoru.

  23.1 Ja nodarbināto obligātās veselības pārbaudes veikšanai nosūta:

  23.1 1. atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13.apakšpunktam un 2.punktam, veselības pārbaudes kartes 6.punktā norāda konkrēto ķīmisko vielu, kuras iedarbībai ir pakļauts vai tiks pakļauts nodarbinātais, kā arī ķīmiskās vielas iedarbības veidu, ilgumu un koncentrāciju darba vides gaisā;

  23.1 2. atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 3.2.apakšpunktam, veselības pārbaudes kartes 6.punktā norāda bioloģisko aģentu, kura iedarbībai ir pakļauts vai tiks pakļauts nodarbinātais.

  (MK 08.01.2013. noteikumu Nr.19 redakcijā)

  24. Norādot darba stāžu, veselības pārbaudes kartes 8. un 9.punktā norāda laiku, kas nostrādāts pie konkrētā darba devēja, pastāvot veselībai kaitīgiem darba vides faktoriem vai veicot darbu īpašos apstākļos.

  25. Ja nodarbināto nosūta uz ārpuskārtas (papildu) veselības pārbaudi, veselības pārbaudes kartes 10.2.apakšpunktā norāda iemeslu, kādēļ nepiecie­šama ārpuskārtas veselības pārbaude.

  26. Ja darba devējs norādītajā termiņā nav saņēmis arodslimību ārsta aizpildītu veselības pārbaudes karti, viņš ir tiesīgs atstādināt nodarbināto no darba, līdz nodarbinātais iesniedz darba devējam veselības pārbaudes karti, kurā ir atzīmēts, ka veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam. Nodarbināto nedrīkst atstādināt no darba, ja viņš norādītajā termiņā nav veicis veselības pārbaudi no viņa neatkarīgu objektīvu apstākļu dēļ, par kuru iestāšanos nodarbinātais paziņo darba devējam.

  III. Veselības pārbaudes veikšana

  27. Veicot veselības pārbaudi, arodslimību ārsts izvaicā personu, kuras veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam izvērtē (turpmāk – izmeklējamā persona), un aizpilda aptaujas veidlapu par personas veselības stāvokli (turpmāk – aptauja) (4.pielikums). Izmeklējamā persona pēc tam, kad pārliecinājusies, ka informācija veidlapā atbilst viņas teiktajam, paraksta aptaujas veidlapu. Aptaujas veidlapu arodslimību ārsts iekļauj personas medicīniskajā dokumentācijā.

  (MK 08.01.2013. noteikumu Nr.19 redakcijā)

  28. Arodslimību ārsts var lūgt izmeklējamās personas ģimenes ārstam papildu informāciju, lai precizētu aptaujas veidlapā sniegtās ziņas.

  29. Arodslimību ārsts, ja viņš to uzskata par nepieciešamu, var no darba devēja pieprasīt darba vides risku novērtējuma rezultātus, kas attiecas uz izmeklējamās personas darba vietu.

  30. Ja veselības pārbaudes kartē nav norādīta precīza informācija par veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem vai darbu īpašajos apstākļos un tādēļ nav iespējams veikt kvalitatīvu veselības pārbaudi, arodslimību ārsts var pieprasīt no darba devēja papildu informāciju par darba vidē esošajiem veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem un īpašajiem apstākļiem, kuriem nodarbinātais ir pakļauts, kā arī, ja nepieciešams, pieprasīt darba devējam precizēt veselības pārbaudes kartē norādīto informāciju, nesniedzot atzinumu par nodarbinātā veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam. Par to arodslimību ārsts izdara ierakstu veselības pārbaudes kartes 12.punktā.

  31. Arodslimību ārsts nedrīkst veikt labojumus veselības pārbaudes kartē darba devēja norādītajā informācijā.

  32. Darba devējs, saņemot šo noteikumu 30.punktā minēto arodslimību ārsta pieprasījumu, izsniedz jaunu veselības pārbaudes karti, atbilstoši precizējot veselības pārbaudes kartē norādīto informāciju.

  33. Lai pārliecinātos par darba apstākļiem, kuros nodarbinātais veic darbu, arodslimību ārstam ir tiesības pēc iepriekšējas vienošanās ar darba devēju apmeklēt tā nodarbinātā darba vietu, kura veselību viņš pārbauda.

  34. Arodslimību ārsts atbilstoši šo noteikumu 1. un 2.pielikumam izmek­lējamās personas nosūta laboratorisko izmeklējumu veikšanai un pie citiem speciālistiem obligātai mērķtiecīgai apskatei un izmeklēšanai.

  35. Ja speciālistu apskatēs un laboratoriskajos izmeklējumos iegūtie rezultāti nav pietiekami, lai noteiktu veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, arodslimību ārsts izmeklējamo personu atbilstoši šo noteikumu 1. un 2.pielikumam nosūta pie speciālistiem papildu apskates un izmeklējumu veikšanai.

  36. Ja arodslimību ārstam ir atbilstoši apliecināta kvalifikācija un aparatūra kādas šo noteikumu 1. un 2.pielikumā minētās apskates vai izmeklē­juma veikšanai, viņš pats tās var veikt, nenosūtot izmeklējamo personu pie attiecīgajiem speciālistiem vai uz izmeklējumiem atbilstoši šo noteikumu 1. un 2.pielikumam.

  37. Ja saņemtie speciālistu apskates un izmeklējumu rezultāti liecina, ka izmeklējamai personai nepieciešams veikt papildu apskates, laboratoriskos vai funkcionālos izmeklējumus (kas nav minēti šo noteikumu 1. un 2.pielikumā), lai precizētu veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, arodslimību ārsts atbilstoši indikācijām izmeklējamo personu nosūta to veikšanai. Arodslimību ārsts izmeklējamās personas medicīniskajā dokumentācijā norāda papildu apskates vai izmeklējuma pamatojumu.

  38. Ja izmeklējamai personai pēdējā gada laikā veikta veselības stāvokļa pārbaude, izmeklējumi un analīzes un arodslimību ārstam tiek iesniegti apliecinoši dokumenti (izmeklējumu vai analīžu rezultāti, speciālistu atzinumi, izziņas, tai skaitā autovadītāja veselības uzziņa), arodslimību ārsts tos ņem vērā, izmeklējot attiecīgo personu un sniedzot atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam. Šādā gadījumā izmeklējamo personu nesūta atkārtoti veikt tos izmeklējumus, analīzes vai konsultācijas, kuru rezultāti par pēdējo gadu ir pieejami un izmantojami veselības stāvokļa noteikšanai un novērtēšanai.

  39. Ja arodslimību ārsts, izvērtējot izmeklējamās personas veselības stāvokli, konstatē, ka kāda šo noteikumu 1. vai 2.pielikumā minētā speciālista apskate vai izmeklējums nav nepieciešams, lai novērtētu izmeklējamās personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, izmeklējamo personu uz šādām apskatēm vai izmeklējumiem var nenosūtīt, norādot pamatojumu izmek­lējamās personas medicīniskajā dokumentācijā.

  40. Ja veselības pārbaudes laikā izmeklējamai personai konstatē arodslimības pazīmes, arodslimību ārsts izsniedz izmeklējamai personai konsultanta atzinumu un pievieno nepieciešamos izmeklējumu rezultātus iesniegšanai ģimenes ārstam. Ģimenes ārsts nosūta izmeklējamo personu uz ārstu konsultatīvo komisiju arodslimībās.

  41. Ja veselības pārbaudes laikā konstatē ar darbu nesaistītu slimību, kura līdz tam nav bijusi diagnosticēta un netiek ārstēta, izmeklējamai personai papildus izsniedz izrakstu par konstatētajām novirzēm no pieņemto rādītāju normām vai par diagnosticētu slimību un nosūta izmeklējamo personu pie ģimenes ārsta turpmāko izmeklējumu un ārstēšanas vai rehabilitācijas kursa noteikšanai. Par slimībām, kas nav saistītas ar darbu, neveic atzīmi veselības pārbaudes kartē.

  IV. Atzinums par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam

  42. Arodslimību ārsts pēc tam, kad saņemti izmeklējumu un speciālistu apskates rezultāti un veikta personas izmeklēšana, sniedz atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, aizpildot abos veselības pārbaudes kartes eksemplāros II sadaļu “Atzinums par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam”.

  43. Izmeklējamām personām, kuras ir nodarbinātas un kuras paredzēts nodarbināt darbā ar jonizējošā starojuma avotiem, atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam sniedz arodslimību ārsts, izņemot personas, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem par aizsardzību pret jonizējošo starojumu atbilst A kategorijai, vai Aroda un radiācijas medicīnas centra arodslimību ārsts.

  (MK 08.01.2013. noteikumu Nr.19 redakcijā)

  43.1 Arodslimību ārsts katru gadu līdz 15.februārim atbilstoši Aroda un radiācijas medicīnas centra tīmekļa vietnē ievietotajai veidlapai sniedz centram informāciju par iepriekšējā gadā veiktajām veselības pārbaudēm un konstatētajiem ierobežojumiem personām, kuras ir nodarbinātas un kuras paredzēts nodarbināt darbā ar jonizējošā starojuma avotiem, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem par aizsardzību pret jonizējošo starojumu atbilst B kategorijai.

  (MK 08.01.2013. noteikumu Nr.19 redakcijā)

  44. Veselības pārbaudes kartē norāda, ka izmeklējamās personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam, ja:

  44.1. izmeklējamā persona atzīstama par praktiski veselu;

  44.2. izmeklējamai personai konstatēto veselības traucējumu gadījumā saskare ar norādītajiem veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem nav saistīta ar esošā veselības stāvokļa pasliktināšanos;

  44.3. izmeklējamai personai, kuru nodarbina vai kuru paredzēts nodarbināt darbā īpašos apstākļos, konstatēto veselības traucējumu dēļ nevar rasties nelaimes gadījumu risks darbā pašai vai apkārtējiem cilvēkiem;

  44.4. izmeklējamai personai veselībai kaitīgo darba vides faktoru izraisītie veselības traucējumi vērtējami kā viegli (dzīves kvalitāti nenozīmīgi ietekmējoši) vai vienkārši novēršami, izmantojot aizsardzības līdzekļus, un darba turpināšana norādītajos darba apstākļos nav saistāma ar būtisku (dzīves kvalitāti nozīmīgi ietekmējošu), neatgriezenisku veselības traucējumu vai komplikāciju attīstību.

  45. Ja veselības pārbaudes kartē saskaņā ar šo noteikumu 44.4.apakš­punktu norāda, ka izmeklējamās personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam:

  45.1. arodslimību ārsts veselības pārbaudes kartē obligāti norāda ieteikumus nodarbinātā veselības aizsardzībai darba vietā (kolektīvie, individuālie aizsardzības līdzekļi, īpaši uz konkrēto personu vērsti veselības aizsardzības pasākumi, tai skaitā redzes korekcijas līdzekļu nepieciešamība darbam ar datoru);

  45.2. darba devējs nodrošina minēto ieteikumu ievērošanu nodarbinātā veselības aizsardzībai darba vidē.

  46. Veselības pārbaudes kartē norāda, ka izmeklējamās personas veselības stāvoklis neatbilst veicamajam darbam:

  46.1. ja izmeklējamai personai, kura darbā ir pakļauta vai kuru paredzēts pakļaut veselībai kaitīgo darba vides faktoru ietekmei:

  46.1.1. atklāti veselībai kaitīgā darba vides faktora izraisīti nopietni veselības traucējumi vai arodslimība un turpmāka saskare ar šo veselībai kaitīgo darba vides faktoru saistīta ar veselības stāvokļa pasliktināšanos;

  46.1.2. konstatēti veselības traucējumi, kurus konkrētais veselībai kaitīgais darba vides faktors var būtiski pasliktināt un ietekmēt jau esošas ar darbu nesaistītas slimības gaitu;

  46.1.3. konstatētas medicīniskās kontrindikācijas, kuras norādītas šo noteikumu  2.1 pielikumā, un ja izmeklējamā persona ir nodarbināta vai viņu paredzēts nodarbināt darbā ar jonizējošā starojuma avotiem;

  46.2. ja izmeklējamai personai, kura veic vai veiks darbu īpašos apstākļos:

  46.2.1. konstatētas šo noteikumu 2.pielikumā norādītās absolūtās medicīniskās kontrindikācijas veicamajam darbam;

  46.2.2. konstatētas šo noteikumu 2.pielikumā norādītās izvērtējamās medicīniskās kontrindikācijas, kuras pēc arodslimību ārsta izvērtējuma ir tādas, kas rada nelaimes gadījumu risku nodarbinātajam vai apkārtējiem cilvēkiem, veicot darbu norādītajos īpašajos apstākļos;

  46.2.3. konstatēti citi šo noteikumu 2.pielikumā neminēti veselības traucējumi, kurus arodslimību ārsts vērtē kā tādus, kas rada nelaimes gadījumu risku nodarbinātajam vai apkārtējiem cilvēkiem, veicot darbu norādītajos īpašajos apstākļos. Šādā gadījumā medicīniskajā dokumentācijā norāda lēmuma pamatojumu;

  46.3. noteiktu laiku, kamēr notiek ārstēšana (norādot veselības pārbaudes kartes 12.punktā pie īpašajām piezīmēm un ieteikumiem darba devējam to, ka tas ir uz ārstēšanās laiku, un ārpuskārtas veselības pārbaudes laiku pēc ārstēšanas kursa), ja:

  46.3.1. veselībai kaitīgais darba vides faktors nodarbinātajam izraisījis atgriezeniskus veselības traucējumus, kad iespējama izārstēšanās un darbspēju atjaunošanās;

  46.3.2. nodarbinātajam, kurš veic darbu īpašos apstākļos, konstatētie veselības traucējumi, kas var radīt nelaimes gadījumu risku, ir izārstējami un atgriezeniski.

  (Grozīts ar MK 03.05.2022. noteikumiem Nr. 268)

  47. Ja atbilstoši šo noteikumu 46.3.apakš-punktam veselības pārbaudes kartē norāda, ka nodarbinātā veselības stāvoklis neatbilst veicamajam darbam, arodslimību ārsts:

  47.1. sniedz ieteikumus par ārstēšanas un rehabilitācijas pasākumiem, ja nepieciešams, nosūta izmeklējamo personu ar konsultanta atzinumu pie ģimenes ārsta ambulatorai ārstēšanai;

  47.2. norāda ieteicamos darba aizsardzības pasākumus;

  47.3. norāda ārpuskārtas (papildu) veselības pārbaudes laiku pēc ārstēšanas kursa pabeigšanas, lai novērtētu, vai veselībai kaitīgo darba vides faktoru izraisītie veselības traucējumi un veselības traucējumi, kas radīja nelaimes gadījumu risku, novērsti un veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam.

  48. Ja, veicot nodarbinātā veselības pārbaudi, atklāj konkrētā veselībai kaitīgā darba vides faktora izraisītus atgriezeniskus veselības traucējumus, kurus ar ārstniecības pasākumiem var novērst neilgā laikā, arodslimību ārsts var izsniegt nodarbinātajam darbnespējas lapu, nozīmējot ārstēšanu, un līdz ārstēša­nas beigām atlikt veselības pārbaudes kartes II sadaļas aizpildīšanu.

  49. Ja, veicot veselības pārbaudi, arodslimību ārsts vai ārsts speciālists konstatē, ka izmeklējamai personai nepieciešami medikamenti, korekcijas līdzekļi, tai skaitā redzes korekcijas līdzekļi, vai ārstnieciskas procedūras, viņš atbilstoši kompetencei izsniedz izmeklējamai personai nepieciešamās receptes un nosūtījumus vai nosūta attiecīgo personu pie ģimenes ārsta.

  V. Uz noteiktu laiku nodarbināto veselības pārbaudes

  50. Ja izmeklējamo personu pie darba devēja paredzēts nodarbināt noteiktu laiku, kas ir mazāks par gadu, izmeklējamo personu pirms darba tiesisko attiecību vai valsts civildienesta tiesisko attiecību uzsākšanas nosūta veselības pārbaudes veikšanai, ja darbu paredzēts veikt īpašos apstākļos (2.pielikums) vai ja darba vides apstākļi atbilst šo noteikumu 14.3.apakš­punktā norādītajiem.

  51. Ja izmeklējamo personu paredzēts nodarbināt mazāk par gadu pie darba devēja, pie kura šī persona jau tika nodarbināta iepriekš, un kopš iepriekšējās nodarbinātības pagājis mazāk nekā gads, periodiskās veselības pārbaudes veic atbilstoši šo noteikumu 14.punktam.

  52. Ja darba devējs personu, kura jaunāka par 18 gadiem un kura iegūst izglītību izglītības iestādē, nodarbina noteiktu laiku (kad izglītības iestādē ir brīvlaiks), ne ilgāku par trim mēnešiem, veselības pārbaudi atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai var neveikt, ja darba devējs pieprasa un saņem ģimenes ārsta izziņu par minētās personas veselības stāvokli.

  VI. Veselības pārbaudes kartes uzglabāšana un darba devēja veicamie pasākumi

  53. Pirmo veselības pārbaudes kartes eksemplāru ar atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam nodarbinātais vai persona pirms darba tiesisko attiecību vai valsts civildienesta tiesisko attiecību uzsākšanas iesniedz darba devējam, otrs eksemplārs glabājas izmeklējamās personas medicīniskajā dokumentācijā pie arodslimību ārsta, kurš veica veselības pārbaudi.

  54. Darba devējs vai viņa pilnvarota persona pēc veselības pārbaudes kartes saņemšanas aizpilda veselības pārbaudes kartes III sadaļu “Darba devēja veiktie pasākumi atbilstoši obligātās veselības pārbaudes atzinumā norādītajam”.

  55. Ja veselības pārbaudes kartē arodslimību ārsts norādījis ieteikumus nodarbinātā veselības aizsardzībai darba vietā, darba devējs ievēro norādītos ieteikumus attiecībā uz darba vides sakārtošanu un atbilstoši aizpilda veselības pārbaudes kartes III sadaļu.

  56. Ja veselības pārbaudes kartē arodslimību ārsts norādījis tikai izmeklējamās personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam un veselības pārbaudes kartes 12.punkts nav aizpildīts, darba devējs var neveikt atzīmes veselības pārbaudes kartē.

  57. Ja atbilstoši šo noteikumu 46.3.apakš­punktam veselības pārbaudes kartē ir norādīts, ka nodarbinātā veselības stāvoklis uz laiku, kamēr notiek ārstēšana, neatbilst veicamajam darbam, bet nodarbinātais var strādāt citā darbā, neizmantojot darbnespējas lapu, darba devējs:

  57.1. nodrošina nodarbinātajam darba apstākļus bez konkrētā veselībai kaitīgā darba vides faktora ietekmes;

  57.2. nodrošina, ka nodarbinātais neveic darbu konkrētajos īpašajos apstākļos;

  57.3. ievēro norādītos ieteikumus attiecībā uz darba vides sakārtošanu;

  57.4. veselības pārbaudes kartē norādītajā laikā nosūta nodarbināto uz ārpuskārtas (papildu) veselības pārbaudi.

  58. Ja veselības pārbaudes kartē ir norādīts, ka nodarbinātā veselības stāvoklis neatbilst veicamajam darbam, darba devējs:

  58.1. nodrošina nodarbinātajam darba apstākļus bez konkrētā veselībai kaitīgā darba vides faktora ietekmes;

  58.2. nodrošina, ka nodarbinātais neveic darbu konkrētajos īpašajos apstākļos.

  59. Veselības pārbaudes kartes darba devējs glabā ne mazāk kā 10 gadus. Pēc tam tās nodod arhīvā atbilstoši normatīvajos aktos par dokumentu glabāšanu un nodošanu arhīvā noteiktajām prasībām.

  60. Darba devējs pēc nodarbinātā pieprasījuma izsniedz darba devēja apliecinātu nodarbinātā veselības pārbaudes kartes kopiju.

  VII. Noslēguma jautājumi

  61. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 8.jūnija noteikumus Nr.527 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 96.nr.; 2005, 4., 131.nr.; 2008, 63.nr.).

  62. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.aprīlī.

  Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

  (MK 14.09.2010. noteikumu Nr. 874 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.01.2013. noteikumiem Nr. 19; MK 16.06.2015. noteikumiem Nr. 315; MK 03.05.2022. noteikumiem Nr. 268)

  Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

  1) Padomes 1989.gada 12.jūnija Direktīvas 89/391/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā;

  2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 23.oktobra Direktīvas 2007/59/EK par to vilcienu vadītāju sertifikāciju, kuri vada lokomotīves un vilcienus Kopienas dzelzceļu sistēmā;

  3) (svītrots ar MK 03.05.2022. noteikumiem Nr. 268);

  4) (svītrots ar MK 03.05.2022. noteikumiem Nr. 268);

  5) Komisijas 2014. gada 24. jūnija Direktīvas 2014/82/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/59/EK attiecībā uz vispārējām profesionālajām zināšanām un medicīniskajām prasībām un prasībām apliecībām;

  6) Padomes 2013. gada 5. decembra Direktīvas 2013/59/EURATOM, ar ko nosaka drošības pamatstandartus aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajiem draudiem un atceļ Direktīvu 89/618/Euratom, Direktīvu 90/641/Euratom, Direktīvu 96/29/Euratom, Direktīvu 97/43/Euratom un Direktīvu 2003/122/Euratom.

  Ministru prezidents I.Godmanis

  Labklājības ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
  1. pielikums
  Ministru kabineta
  2009.gada 10.marta
  noteikumiem Nr. 219
  Veselībai kaitīgie darba vides faktori

  (Pielikums MK 03.05.2022. noteikumu Nr. 268 redakcijā)

  Nr.
  p. k.

  Kaitīgie darba vides faktori

  Piezīmes

  Ārstu speciālistu apskates

  Laboratoriskie un funkcionālie izmeklējumi

  obligāti nepieciešamās speciālistu apskates

  papildus nepieciešamās speciālistu apskates

  pirmreizējā veselības pārbaude

  periodiskā veselības pārbaude

  ķīmiskās vielas noteikšana bioloģiskā vidē  (veic atbilstoši nepieciešamībai, ja iespējams noteikt un novērtēt)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1.

  Ķīmiskie faktori

        

  1.1.

  Metāli un metaloīdi

        

  1.1.1.

  Alumīnijs un tā savienojumi

   

  arodslimību ārsts

  otorinolaringologs

  pilna asins aina (turpmāk – PAA), ārējās elpošanas funkcijas novērtēšana (turpmāk – ĀEF), plaušu rentgenoloģiska izmeklēšana (turpmāk - Rtg plaušām)

  PAA, ĀEF

  alumīnijs asinīs vai urīnā

  1.1.2.

  Antimons un tā savienojumi

   

  arodslimību ārsts

   

  PAA,

  Rtg plaušām

  PAA

  antimons vai tā metabolīti asinīs vai urīnā

  1.1.3.

  Arsēns un tā savienojumi

  Iet cauri placentārajai barjerai, var izraisīt iedzimtu patoloģiju

  arodslimību ārsts,

  neirologs

  dermatologs,

  otorinolaringologs

  PAA, bilirubīna līmenis asinīs (turpmāk – bilirubīns), aspartātaminotransferāzes līmenis asinīs (turpmāk – ASAT), alanīnaminotransferāzes līmenis asinīs (turpmāk – ALAT),

  Rtg plaušām

  PAA, bilirubīns, ASAT, ALAT,

  Rtg plaušām

  arsēns vai tā metabolīti asinīs vai urīnā

  1.1.4.

  Bārijs un tā savienojumi

   

  arodslimību ārsts

   

  PAA, Rtg plaušām, kālijs asinīs

  PAA, kālijs asinīs

  bārijs asinīs vai urīnā

  1.1.5.

  Berilijs un tā savienojumi

  Reizi gadā, ja darba vides gaisā ir vāji šķīstoši vai nešķīstoši berilija savienojumi (metāliskais berilijs, berilija oksīds, berilija hidroksīds).

  Iet cauri placentārajai barjerai, izdalās ar mātes pienu

  arodslimību ārsts

   

  PAA, ĀEF, Rtg plaušām

  PAA, Rtg plaušām

  berilijs urīnā

  1.1.6.

  Cinks un tā savienojumi

   

  arodslimību ārsts

  dermatologs

  PAA, Rtg plaušām

  PAA

  cinks vai tā metabolīti asinīs vai urīnā

  1.1.7.

  Dzīvsudrabs un tā savienojumi

  Viegli šķērso placentu un toksiski ietekmē augli, izdalās ar mātes pienu

  arodslimību ārsts, neirologs

  stomatologs

  PAA

  PAA

  dzīvsudrabs asinīs; dzīvsudrabs urīnā

  1.1.8.

  Fosfors un tā savienojumi

        

  1.1.8.1.

  dzeltenais fosfors un tā savienojumi

  Iet cauri placentārajai barjerai, ietekmē sieviešu reproduktīvo funkciju

  arodslimību ārsts, neirologs

  stomatologs

  PAA, bilirubīns, ASAT, ALAT

  PAA, bilirubīns, ASAT, ALAT, žokļu Rtg – vienu reizi trijos gados, ja stāžs lielāks par pieciem gadiem

  nenosaka

  1.1.8.2.

  sarkanais fosfors un tā savienojumi

  Iet cauri placentārajai barjerai, ietekmē sieviešu reproduktīvo funkciju

  arodslimību ārsts, neirologs

  stomatologs

  PAA, bilirubīns, ASAT, ALAT

  PAA,bilirubīns, ASAT, ALAT

  nenosaka

  1.1.9.

  Hroms un hromskābe, to savienojumi un sakausējumi

  Šķērso placentāro barjeru, uzkrājas auglī

  arodslimību ārsts, otorinolaringologs;

  dermatologs

  PAA, Rtg plaušām

  PAA,Rtg plaušām

  hroms asinīs vai urīnā

  1.1.10.

  Kadmijs un tā savienojumi

  Iet cauri placentārajai barjerai, var aizkavēt augļa attīstību, izdalās ar mātes pienu

  arodslimību ārsts

  otorinolaringologs

  PAA, urīna analīze, ĀEF,

  Rtg plaušām

  PAA, urīna analīze,

  Rtg plaušām

  kadmijs asinīs vai urīnā

  1.1.11.

  Kobalts un tā savienojumi; analogi

        

  1.1.11.1.

  kobalts un tā savienojumi

   

  arodslimību ārsts

  dermatologs

  PAA, Rtg plaušām

  PAA

  kobalts vai tā metabolīti asinīs vai urīnā

  1.1.11.2.

  cirkonijs un tā savienojumi

   

  arodslimību ārsts

  dermatologs

  PAA, Rtg plaušām

  PAA

  cirkonijs vai tā metabolīti asinīs

  1.1.11.3.

  molibdēns un tā savienojumi

   

  arodslimību ārsts

  dermatologs

  PAA, Rtg plaušām

  PAA

  molibdēns vai tā metabolīti asinīs vai urīnā

  1.1.11.4.

  titāns un tā savienojumi

   

  arodslimību ārsts

   

  PAA, Rtg plaušām

  PAA

  nenosaka

  1.1.11.5.

  vanādijs un tā savienojumi

   

  arodslimību ārsts

  dermatologs

  PAA, Rtg plaušām

  PAA

  vanādijs vai tā metabolīti asinīs vai urīnā

  1.1.11.6.

  volframs un tā savienojumi

   

  arodslimību ārsts

   

  PAA, Rtg plaušām

  PAA

  nenosaka

  1.1.12.

  Litijs un tā savienojumi

   

  arodslimību ārsts, neirologs

   

  PAA, urīna analīze, seruma kreatinīns

  PAA, urīna analīze, seruma kreatinīns

  litijs asinīs,

  litijs vai tā metabolīti urīnā

  1.1.13.

  Mangāns un tā savienojumi

  Klīniskie saindēšanās simptomi var progresēt, arī ja darbs ar mangānu pārtraukts

  arodslimību ārsts, neirologs

   

  Klīniskā asins aina (hemoglobīns, leikocīti, eritrocītu grimšanas ātrums) (turpmāk – KAA),

  Rtg plaušām

  KAA

  nenosaka

  1.1.14.

  Magnijs un tā savienojumi

   

  arodslimību ārsts

   

  PAA

  PAA

  magnijs asinīs

  1.1.15.

  Niķelis un tā savienojumi

  Iet cauri placentārajai barjerai

  arodslimību ārsts, otorinolaringologs

  dermatologs

  PAA; Rtg plaušām

  PAA, Rtg plaušām

  niķelis vai tā metabolīti asinīs vai urīnā

  1.1.16.

  Platīna grupas metāli, sudrabs, zelts, to savienojumi un sakausējumi

   

  arodslimību ārsts

   

  PAA, Rtg plaušām

  PAA

  platīns, sudrabs vai to metabolīti asinīs vai urīnā

  1.1.17.

  Retzemju elementi: lantāns, cēzijs

   

  arodslimību ārsts

   

  PAA, Rtg plaušām

  PAA

  nenosaka

  1.1.18.

  Selēns, telūrs un to savienojumi

  Iet cauri placentārajai barjerai, izdalās ar mātes pienu

  arodslimību ārsts

  dermatologs,

  oftalmologs

  PAA, Rtg plaušām

  PAA

  selēns vai tā metabolīti asinīs vai urīnā

  1.1.19.

  Sērs un tā savienojumi, tai skaitā sērogleklis

   

  arodslimību ārsts

  neirologs

  PAA, Rtg plaušām

  PAA

  sērs vai tā metabolīti izelpojamā gaisā, asinīs vai urīnā

  1.1.20.

  Svins, tā neorganiskie un organiskie savienojumi, tai skaitā tetraetilsvins

  Ja svins asinīs >60μg/100 ml,  atkārtota analīze pēc 2 nedēļām.

  Ja svins asinīs 40–60 μg/100 ml, atkārtota analīze pēc 2 mēnešiem.

  Nedrīkst strādāt darbā ar svinu un tā savienojumiem pusaudži, sievietes grūtniecības laikā un pēc bērna dzimšanas, kamēr baro bērnu ar krūti

  arodslimību ārsts, neirologs

   

  PAA, eritrocīti ar bazofilo graudainību, retikulocīti, koproporfirīns un delta aminolevulīnskābe urīnā

  PAA, eritrocīti ar bazofilo graudainību, retikulocīti, koproporfirīns un delta amino­levulīnskābe urīnā

  svins vai tā metabolīti asinīs vai urīnā

  1.1.21.

  Tallijs un tā savienojumi

   

  arodslimību ārsts

   

  PAA

  PAA

  tallijs vai tā metabolīti asinīs vai urīnā

  1.1.22.

  Varš un tā savienojumi

   

  arodslimību ārsts

  otorinolaringologs

  PAA, Rtg plaušām, bilirubīns, ASAT, ALAT

  PAA, bilirubīns, ASAT, ALAT

  varš vai tā metabolīti asinīs vai urīnā

  1.2.

  Halogēnu neorganiskie savienojumi

        

  1.2.1.

  Broms un tā savienojumi

   

  arodslimību ārsts

  otorinolaringologs dermatologs; neirologs

  PAA, Rtg plaušām

  PAA

  broms vai tā metabolīti asinīs vai urīnā

  1.2.2.

  Fluors un tā savienojumi

   

  arodslimību ārsts, otorinolaringologs

  dermatologs; neirologs

  PAA; Rtg plaušām

  PAA

  fluors vai tā metabolīti asinīs vai urīnā

  1.2.3.

  Hlors un tā savienojumi, hloru saturošie maisījumi

   

  arodslimību ārsts

  otorinolaringologs, dermatologs

  KAA; Rtg plaušām

  KAA

  nenosaka

  1.2.4.

  Jods un tā savienojumi

  Jodīdi šķērso placentāro barjeru, var izraisīt jaundzimušajam hipotiroīdismu un nāvi elpošanas distresa dēļ

  arodslimību ārsts

  otorinolaringologs, dermatologs

  PAA, Rtg plaušām

  PAA

  nenosaka

  1.3.

  Ciānsavienojumi

        

  1.3.1.

  Ciānūdeņradis, cianīdi (metālu cianīdi un citi cianīdi), citi ciānsavienojumi

  Reizi gadā

  arodslimību ārsts, neirologs

  dermatologs

  PAA

  PAA

  cianīdi asinīs vai karboksihemoglobīns

  1.3.2.

  Izocianāti

  Reizi gadā

  arodslimību ārsts

  dermatologs,

  otorinolaringologs

  PAA

  PAA

  nenosaka

  1.4.

  Neorganiskās gāzes

        

  1.4.1.

  Slāpeklis un tā neorganiskie savienojumi, tai skaitā oksīdi, amonjaks

   

  arodslimību ārsts

  otorinolaringologs

  PAA, Rtg plaušām

  PAA

  nenosaka

  1.4.2.

  Fosgēns (COCl2)

   

  arodslimību ārsts

  otorinolaringologs, dermatologs

  PAA, Rtg plaušām

  PAA

  nenosaka

  1.4.3.

  Ozons

   

  arodslimību ārsts

  otorinolaringologs

  KAA, Rtg plaušām

  KAA

  nenosaka

  1.4.4.

  Oglekļa oksīds

   

  arodslimību ārsts, neirologs

   

  PAA

  PAA

  CO asinīs vai karboksihemoglobīns

  1.5.

  Citas elpceļus kairinošās vielas

        

  1.5.1.

  Skābes, tai skaitā sālsskābe, fosforskābe, slāpekļskābe

   

  arodslimību ārsts

  otorinolaringologs, dermatologs

  KAA, Rtg plaušām

  KAA

  nenosaka

  1.5.2.

  Hidroksīdi, tai skaitā kālija hidroksīds, nātrija hidroksīds

   

  arodslimību ārsts

  otorinolaringologs, dermatologs

  PAA, Rtg plaušām

  PAA

  nenosaka

  1.5.3.

  Ūdeņraža peroksīds

   

  arodslimību ārsts

  otorinolaringologs, dermatologs

  PAA, ĀEF

  PAA

  nenosaka

  1.6.

  Ogļūdeņraži un atvasinātie savienojumi

        

  1.6.1.

  Alifātiskie ogļūdeņraži, tai skaitā metāns, etāns, etēns (etilēns), etīns (acetilēns), propāns, butāns, pentāns, heksāns, heptāns, oktāns, nonāns, dekāns, parafīna vasks un alicikliskie ogļūdeņraži, tai skaitā ciklopropāns, cikloheksāns, terpēni (tai skaitā terpentīns)

   

  arodslimību ārsts, neirologs

  otorinolaringologs, dermatologs

  PAA, bilirubīns, ASAT, ALAT

  PAA, bilirubīns, ASAT, ALAT

  2-heksanols un/vai 2,5-heksāndions urīnā vai n-heksāns asinīs (ja saskare ar heksānu vai metil-n-butilketonu)

  1.6.2.

  Aromātiskie ogļūdeņraži

        

  1.6.2.1.

  benzols

   

  arodslimību ārsts, neirologs

  dermatologs

  PAA

  PAA

  Benzola metabolīti asinīs, urīnā vai izelpojamā gaisā vai fenols urīnā (maiņas beigās)

  1.6.2.2.

  toluols

   

  arodslimību ārsts, neirologs

  dermatologs

  PAA

  PAA

  Tuluols asinīs vai hipurskābe urīnā (maiņas beigās)

  1.6.2.3.

  stirols

   

  arodslimību ārsts, neirologs

  dermatologs

  PAA

  PAA

  Stirols asinīs vai mandeļskābe urīnā (maiņas beigās)

  1.6.2.4.

  citi benzola homologi, tai skaitā ksilols, etilbenzols, kumols

   

  arodslimību ārsts, neirologs

  dermatologs

  PAA

  PAA

  Benzola homologa metabolīti asinīs vai urīnā

  1.6.3.

  Furāni un to atvasinājumi, tai skaitā furfurols, tetrahidrofurāns

   

  arodslimību ārsts

  neirologs, otorinolaringologs, dermatologs

  PAA

  PAA

  nenosaka

  1.6.4.

  Naftalīns un tā atvasinājumi, tai skaitā hlornaftalīni

   

  arodslimību ārsts

  neirologs, otorinolaringologs, dermatologs

  PAA, bilirubīns, ASAT, ALAT

  PAA, bilirubīns, ASAT, ALAT

  nenosaka

  1.6.5.

  Halogēnogļūdeņraži

        

  1.6.5.1.

  hloroforms, tetrahlorogleklis, dihloretāns

  Hloroforms – embriotoksisks, dihloretāns – izdalās ar mātes pienu

  arodslimību ārsts, neirologs

  dermatologs

  PAA, bilirubīns, ASAT, ALAT

  PAA, bilirubīns, ASAT, ALAT

  nenosaka

  1.6.5.2.

  trihloretilēns, tetrahloretilēns

  Uzsūcas caur veselu ādu

  arodslimību ārsts, neirologs

  dermatologs

  PAA, bilirubīns, ASAT, ALAT

  PAA, bilirubīns, ASAT, ALAT

  trihloretilēns asinīs > 5mg/l, trihloretiķskābe urīnā > 100 mg/l; terahloretilēns asinīs > 1mg/l

  1.6.5.3.

  metilēnhlorīds

   

  arodslimību ārsts, neirologs

  dermatologs

  PAA, bilirubīns, ASAT, ALAT

  PAA, bilirubīns, ASAT, ALAT

  nenosaka

  1.6.5.4.

  vinilhlorīds

   

  arodslimību ārsts, neirologs

  dermatologs

  PAA, bilirubīns, ASAT, ALAT, Rtg plaušām

  PAA, bilirubīns, ASAT, ALAT, Rtg plaušām

  nenosaka

  1.6.5.5.

  polihlorinētie bifenili

  Mutagēni, teratogēni iet cauri placentārajai barjerai, izdalās ar mātes pienu

  arodslimību ārsts, neirologs

  dermatologs

  PAA, bilirubīns, ASAT, ALAT

  PAA, bilirubīns, ASAT, ALAT

  nenosaka

  1.6.5.6.

  citi halogēnogļūdeņraži, tai skaitā etilēnhlorīds, metilbromīds, fluoru saturošie ogļūdeņraži – freoni

  Metilbromīds – absorbējas arī caur apģērbu, gumiju

  arodslimību ārsts, neirologs

  dermatologs

  PAA, bilirubīns, ASAT, ALAT

  PAA, bilirubīns, ASAT, ALAT

  nenosaka

  1.6.6.

  Nitrosavienojumi un aminosavienojumi

        

  1.6.6.1.

  alifātiskie aminosavienojumi, tai skaitā metilamīns, dimetilamīns, trietilamīns, etilēndiamīns, etilēnamīns, hloretilamīns, etanolamīni (tai skaitā trietanolamīns)

   

  arodslimību ārsts

  dermatologs, neirologs, otorinolaringologs

  PAA, ĀEF

  PAA

  nenosaka

  1.6.6.2.

  aromātiskie amīni, tai skaitā anilīns, toluidīns, benzidīns, naftilamīns, auramīns

   

  arodslimību ārsts

  dermatologs, neirologs

  PAA

  PAA

  triptofān-3-oksiantranilskābe urīnā vai asinīs

  1.6.6.3.

  aromātiskās rindas nitrosavienojumi un nitrozosavienojumi, tai skaitā dinitrobenzols, dinitrofenols, trinitrotoluols

   

  arodslimību ārsts

  neirologs, dermatologs, oftalmologs

  PAA, bilirubīns, ASAT, ALAT

  PAA, bilirubīns, ASAT, ALAT

  nenosaka

  1.7.

  Hidrazīns un tā atvasinājumi

   

  arodslimību ārsts

  dermatologs

  PAA, ĀEF

  PAA

  nenosaka

  1.8.

  Fenoli un to atvasinājumi

   

  arodslimību ārsts

  dermatologs

  PAA

  PAA

  fenols urīnā (>80mg/l – nopietna saindēšanās)

  1.9.

  Alkoholi, glikoli

        

  1.9.1.

  Metanols

   

  arodslimību ārsts, neirologs

  oftalmologs, narkologs

  PAA

  PAA

  nenosaka

  1.9.2.

  Butanoli, etanols, propanoli, pentanoli (amilalkoholi)

   

  arodslimību ārsts, neirologs

  dermatologs

  PAA

  PAA

  nenosaka

  1.9.3.

  Etilēnglikols (etāndiols)

   

  arodslimību ārsts

  neirologs, dermatologs

  PAA

  PAA

  nenosaka

  1.10.

  Ēteri, esteri, epoksīdsavienojumi

        

  1.10.1.

  Dietilēteris, etilēnglikola ēteri (celosolvi), tai skaitā etilcelosolvs, metilcelosolvs

   

  arodslimību ārsts

  neirologs, dermatologs

  PAA

  PAA

  nenosaka

  1.10.2.

  Esteri, tai skaitā etilacetāts, butilacetāts

   

  arodslimību ārsts

  neirologs, dermatologs

  PAA

  PAA

  nenosaka

  1.10.3.

  Epoksīdi, tai skaitā epihlorhidrīns

   

  arodslimību ārsts

  neirologs, dermatologs, oftalmologs

  PAA, ĀEF

  PAA

  nenosaka

  1.11.

  Aldehīdi un ketoni

        

  1.11.1.

  Formaldehīds un citi alifātiskie aldehīdi

   

  arodslimību ārsts, neirologs

  dermatologs, oftalmologs, otorinolaringologs

  PAA, ĀEF

  PAA

  nenosaka

  1.11.2.

  Acetons, metiletilketons, metilizobutilketons, citi ketoni

   

  arodslimību ārsts, neirologs

  dermatologs

  KAA

  KAA

  nenosaka

  1.12.

  Organiskās skābes, to atvasinājumi (amīdi, skābju anhidrīdi)

        

  1.12.1.

  Skudrskābe, etiķskābe, oksālskābe

   

  arodslimību ārsts

  dermatologs, otorinolaringologs

  PAA

  PAA

  nenosaka

  1.12.2.

  Akrilskābe un metakrilskābe, to esteri, nitrili

   

  arodslimību ārsts

  otorinolaringologs, dermatologs, neirologs

  PAA

  PAA

  nenosaka

  1.12.3.

  Etiķskābes un citu organisko skābju anhidrīdi

   

  arodslimību ārsts

  otorinolaringologs, dermatologs, oftalmologs

  PAA, ĀEF

  PAA

  nenosaka

  1.12.4.

  Ftālskābe un ftālskābes anhidrīds, to atvasinājumi

   

  arodslimību ārsts

  otorinolaringologs, oftalmologs, neirologs

  PAA, ĀEF

  PAA

  nenosaka

  1.12.5.

  Skābju amīdi, tai skaitā dimetilformamīds, dimetilacetamīds

  Uzsūcas caur veselu ādu, dimetilacetamīds nelabvēlīgi ietekmē sieviešu reproduktīvo sistēmu

  arodslimību ārsts

  neirologs, otorinolaringologs, dermatologs, ginekologs, dzemdību speciālists

  PAA, bilirubīns, ASAT, ALAT

  PAA, bilirubīns, ASAT, ALAT

  nenosaka

  1.13.

  Dažādas ķīmiskās vielas

        

  1.13.1.

  Ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi

  Iet cauri placentārajai barjerai, embriotoksiski, ietekmē sieviešu reproduktīvo funkciju

  arodslimību ārsts, neirologs

  otorinolaringologs, dermatologs, oftalmologs

  PAA, ĀEF, bilirubīns, ASAT, ALAT

  PAA, bilirubīns, ASAT, ALAT

  Holinesterāzes aktivitāte asins plazmā - strādājot ar fosfororganiskajiem savienojumiem vai karbamīnskābes savienojumiem

  1.13.2.

  Ārstniecības līdzekļi (izņemot antibiotikas, fermentu preparātus un biostimulatorus)

   

  arodslimību ārsts

  dermatologs, neirologs

  PAA, protrombīna indekss (strādājošajiem ar antikoagulantiem), aktivētais parciālais tromboplastīna laiks (turpmāk – APTL) (strādājošajiem ar antikoagulantiem)

  PAA, protrombīna indekss (strādājošajiem ar antikoagulantiem), APTL (strādājošajiem ar antikoagulantiem)

  nenosaka

  1.13.2.1.

  antibiotikas

   

  arodslimību ārsts

  dermatologs

  PAA

  PAA

  nenosaka

  1.13.2.2.

  fermentu preparāti un biostimulatori

   

  arodslimību ārsts

  dermatologs

  PAA

  PAA

  nenosaka

  1.13.3.

  Organiskās krāsvielas: azokrāsviela, antrahinonkrāsviela, ftalociāna un parafenilēndiamīnu (ursola) krāsvielas

   

  arodslimību ārsts

  dermatologs, otorinolaringologs, oftalmologs

  PAA

  PAA

  nenosaka

  1.13.4.

  Plastmasas, sintētiskie sveķi

        

  1.13.4.1.

  akrila materiāli

   

  arodslimību ārsts

  dermatologs

  PAA

  PAA

  nenosaka

  1.13.4.2.

  epoksīdmateriāli

   

  arodslimību ārsts

  dermatologs, otorinolaringologs, neirologs

  PAA, piramidona reakcija

  PAA, piramidona reakcija

  nenosaka

  1.13.4.3.

  formaldehīda sveķi, fenola formaldehīda materiāli

   

  arodslimību ārsts

  dermatologs, otorinolaringologs, neirologs

  PAA, ĀEF

  PAA

  nenosaka

  1.13.4.4.

  fluoroplasti (polimēri uz fluororganisko savienojumu bāzes)

   

  arodslimību ārsts, neirologs

  dermatologs

  PAA

  PAA

  nenosaka

  1.13.4.5.

  poliamīdi (polimēri uz aminoskābju un diamīnu bāzes)

   

  arodslimību ārsts

  dermatologs, neirologs

  PAA

  PAA

  nenosaka

  1.13.4.6.

  poliesteri (dikarbonskābju un daudzvērtīgo spirtu polimēratvasinājumi)

   

  arodslimību ārsts

  dermatologs

  PAA

  PAA

  nenosaka

  1.13.4.7.

  polietilēns, polipropilēns

   

  arodslimību ārsts

  dermatologs

  PAA

  PAA

  nenosaka

  1.13.4.8.

  polistiroli (polimēri uz stirola un tā atvasinājumu bāzes)

   

  arodslimību ārsts, neirologs

  dermatologs

  PAA

  PAA

  nenosaka

  1.13.4.9.

  poliuretāni (polimēri uz izocianātu bāzes)

   

  arodslimību ārsts

  dermatologs, neirologs

  PAA

  PAA

  nenosaka

  1.13.4.10.

  polivinilhlorīds (polimēri uz vinilhlorīda un vinilidēnhlorīda bāzes)

   

  arodslimību ārsts, neirologs

  dermatologs

  PAA, Rtg plaušām

  PAA, Rtg plaušām

  nenosaka

  1.13.4.11.

  sintētiskais kaučuks

   

  arodslimību ārsts, neirologs

  dermatologs

  PAA

  PAA

  nenosaka

  1.13.4.12.

  silīcija organiskie savienojumi un ieeļļotāji uz to bāzes

   

  arodslimību ārsts

  dermatologs

  PAA

  PAA

  nenosaka

  1.14.

  Sintētiskie mazgāšanas līdzekļi

   

  arodslimību ārsts

  dermatologs

  PAA

  PAA

  nenosaka

  2.

  Putekļi

  Obligātās veselības pārbaudes kartē, norādot kaitīgo faktoru pie šā pielikuma 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7.1. un 2.7.2. apakšpunkta, papildus norāda, kādas vielas putekļiem  nodarbinātais pakļauts

       

  2.1.

  Abrazīvie putekļi un abrazīvus saturošie putekļi

   

  arodslimību ārsts, otorinolaringologs

  dermatologs, oftalmologs

  KAA, ĀEF, Rtg plaušām

  KAA, Rtg plaušām

  -

  2.2.

  Augu, tai skaitā cukura, miltu, kafijas, šokolādes, un dzīvnieku, tai skaitā dzīvnieku un putnu spalvu, u.  c. organiskās izcelsmes putekļi

   

  arodslimību ārsts, otorinolaringologs

  oftalmologs

  KAA, ĀEF, Rtg plaušām

  KAA, ĀEF

  -

  2.3.

  Metālu un to sakausējumu putekļi (ja darbā saskare ar metālu pulveriem)

  Skatīt arī attiecīgās ķīmiskās vielas pie šā pielikuma 1. punkta

  arodslimību ārsts, otorinolaringologs

  oftalmologs

  KAA, ĀEF, Rtg plaušām

  KAA, ĀEF

  -

  2.4.

  Metināšanas aerosoli, gāzes griešanas aerosols

  Skatīt arī attiecīgās ķīmiskās vielas, kas ir metināšanas aerosola sastāvā, pie šā pielikuma 1. punkta

  arodslimību ārsts, otorinolaringologs, neirologs

  oftalmologs

  KAA, ĀEF, Rtg plaušām

  KAA, ĀEF

  -

  2.5.

  Kaļķa un krīta putekļi

   

  arodslimību ārsts, otorinolaringologs

  dermatologs,

  oftalmologs

  KAA, ĀEF, Rtg plaušām

  KAA, ĀEF

  -

  2.6.

  Oglekli un tā neorganiskos savienojumus saturošie putekļi, tai skaitā ogļu, grafīta, kvēpu, dimanta putekļi

   

  arodslimību ārsts, otorinolaringologs

  dermatologs,

  oftalmologs

  KAA, ĀEF, Rtg plaušām

  KAA, ĀEF

  -

  2.7.

  Silīcija dioksīdu un silikātus saturošie putekļi

        

  2.7.1.

  Silīcija dioksīdu saturošie putekļi

   

  arodslimību ārsts, otorinolaringologs

  dermatologs,
  oftalmologs

  KAA, ĀEF, Rtg plaušām

  KAA, ĀEF

  -

  2.7.2.

  Silikātus saturošie putekļi, tai skaitā stikla šķiedras, stikla un akmens vates putekļi, izņemot azbestu

   

  arodslimību ārsts, otorinolaringologs

  dermatologs,
  oftalmologs

  KAA, ĀEF, Rtg plaušām

  KAA, ĀEF

  -

  2.7.3.

  Azbests

  Jāveic pārbaudes arī pēc azbesta iedarbības pārtraukšanas

  arodslimību ārsts, otorinolaringologs

   

  PAA, ĀEF, Rtg plaušām

  PAA, Rtg plaušām

  -

  3.

  Bioloģiskie faktori

        

  3.1.

  Bioloģiskie faktori ar alergēnu īpašībām, tajā skaitā alergēni ārstēšanai un diagnostikai, asins preparāti, imunobioloģiskie preparāti

   

  arodslimību ārsts

  otorinolaringologs,

  oftalmologs

  PAA, ĀEF, Rtg plaušām

  PAA, ĀEF

  -

  3.2.

  Bioloģiskie aģenti, kas var izraisīt inficēšanos, tai skaitā 2., 3. un 4. grupas bioloģiskie aģenti (baktērijas, vīrusi, sēnes, parazīti)

  Ja veikta veselības pārbaude saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veselības pārbaudēm nodarbinātajiem, kuri veic darbus, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, obligātā veselības pārbaude atbilstoši šim punktam nav jāveic

  arodslimību ārsts

  dermatologs, infektologs

  PAA, citi laboratoriskie izmeklējumi atbilstoši iespējamai infekcijai

  PAA, citi laboratoriskie izmeklējumi atbilstoši iespējamai infekcijai

  -

  3.3.

  Lateksa izstrādājumi, tai skaitā darbs, izmantojot lateksa cimdus

   

  arodslimību ārsts

  dermatologs

  PAA

  PAA

  -

  4.

  Fizikālie faktori

        

  4.1.

  Jonizējošais starojums, jonizējošā starojuma avoti

  Nodarbinātajiem, kas iekļaujas A kategorijā, veselības pārbaudes jāveic reizi gadā; nodarbinātajiem, kas iekļaujas B kategorijā, veselības pārbaudes jāveic reizi trijos gados 

  arodslimību ārsts

  neirologs, hematologs, dermatologs, oftalmologs

  PAA, leikocītu formula

  PAA, leikocītu formula

  -

  4.2.

  Nejonizējošie starojumi

        

  4.2.1.

  Mākslīgais optiskais starojums

        

  4.2.1.1.

  mākslīgais ultravioletais starojums (UV), tai skaitā UV starojums, kas izdalās metināšanas procesā

   

  arodslimību ārsts, oftlamologs

  dermatologs

  KAA

  KAA

  -

  4.2.1.2.

  lāzera starojums

   

  arodslimību ārsts, oftlamologs

  dermatologs, neirologs

  KAA

  KAA

  -

  4.2.1.3.

  cits mākslīgais optiskais starojums

   

  arodslimību ārsts

  oftlamologs

  KAA

  KAA

  -

  4.2.2.

  Dabīgais starojums, ja darbs notiek tiešu saules staru ietekmē vairāk nekā 50 % no darba laika

   

  arodslimību ārsts

  dermatologs, oftlamologs

  KAA

  KAA

  -

  4.2.3.

  Elektromagnētiskie lauki: radiofrekvenču un mikroviļņu starojums, zemas frekvences elektriskie un magnētiskie lauki

   

  arodslimību ārsts, neirologs

   

  KAA

  KAA

  -

  4.3.

  Atmosfēras spiediena izmaiņas

        

  4.3.1.

  Paaugstināts atmosfēras spiediens darbā, kas saistīts ar ieniršanu zem ūdens līdz 12 metru dziļumam

  Reizi gadā

  arodslimību ārsts, otorinolaringologs, neirologs

  oftalmologs, dermatologs

  PAA, elektrokardiogramma

  PAA, elektrokardiogramma

  -

  4.3.2.

  Paaugstināts atmosfēras spiediens darbā, kas saistīts ar ieniršanu zem ūdens 12 līdz 60 metru dziļumā

  Reizi gadā

  arodslimību ārsts, otorinolaringologs, neirologs

  oftalmologs, ginekologs, dzemdību speciālists

  PAA, elektrokardiogramma, glikoze asinīs

  PAA, elektrokardiogramma, glikoze asinīs

  -

  4.3.3.

  Paaugstināts atmosfēras spiediens darbā, kas saistīts ar ieniršanu zem ūdens dziļāk par 60 metriem

  Divas reizes gadā

  arodslimību ārsts, otorinolaringologs, neirologs

  oftalmologs, ginekologs, dzemdību speciālists

  PAA, elektrokardiogramma, glikoze asinīs

  PAA, elektrokardiogramma, glikoze asinīs

  -

  4.3.4.

  Pazemināts atmosfēras spiediens, kas līdzinās atmosfēras spiedienam 3000 m virs jūras līmeņa vai zemāks

  Reizi gadā

  arodslimību ārsts, otorinolaringologs, neirologs

  oftalmologs

  PAA, Rtg plaušām

  PAA

  -

  4.4.

  Temperatūras izmaiņas

        

  4.4.1.

  Pazemināta temperatūra, kas zemāka par rekomendējamām temperatūrām konkrētai darba vietai, bet virs  5 °C

  Uz obligātajām veselības pārbaudēm nosūta, ja darbs norādītajos apstākļos tiek veikts vairāk nekā 50 % no darba laika

  arodslimību ārsts

  neirologs

  KAA, aukstuma prove

  KAA

  -

  4.4.2.

  Pazemināta temperatūra zem 5 °C

  Uz obligātajām veselības pārbaudēm nosūta, ja darbs norādītajos apstākļos tiek veikts vairāk nekā 50 % no darba laika

  arodslimību ārsts, neirologs

   

  KAA, aukstuma prove

  KAA, aukstuma prove

  -

  4.4.3.

  Paaugstināta temperatūra, kas augstāka par rekomendējamām temperatūrām konkrētai darba vietai, bet zem 39 °C

  Uz obligātajām veselības pārbaudēm nosūta, ja darbs norādītajos apstākļos tiek veikts vairāk nekā 50 % no darba laika

  arodslimību ārsts

  neirologs

  KAA

  KAA

  -

  4.4.4.

  Paaugstināta temperatūra virs 39 °C

  Uz obligātajām veselības pārbaudēm nosūta, ja darbs norādītajos apstākļos tiek veikts vairāk nekā 50 % no darba laika

  arodslimību ārsts, neirologs

   

  PAA

  PAA

  -

  4.4.5.

  Intensīvs siltuma izstarojums, ja darbs saistīts ar atrašanos tiešā siltuma izstarojuma ietekmē, tai skaitā darbs karstajos cehos

   

  arodslimību ārsts, neirologs, oftalmologs

  dermatologs

  PAA

  PAA

  -

  4.5.

  Troksnis

  Audiometriju var neveikt, ja ir pilnīgs abpusējs dzirdes zudums

  arodslimību ārsts, otorinolaringologs

   

  KAA, audiometrija

  KAA, audiometrija

  -

  4.6.

  Ultraskaņas kontaktpārraide uz rokām

  Veselības pārbaudi veic, ja ultraskaņas intensitāte ir virs 1,5 W/cm2

  arodslimību ārsts, neirologs

   

  KAA

  KAA

  -

  4.7.

  Vibrācija

        

  4.7.1.

  Rokas–plaukstas vibrācija

   

  arodslimību ārsts, neirologs

   

  KAA, aukstuma prove, vibrācijas jušana

  KAA, aukstuma prove, vibrācijas jušana

  -

  4.7.2.

  Visa ķermeņa vibrācija

   

  arodslimību ārsts, neirologs

   

  KAA, aukstuma prove, vibrācijas jušana

  KAA, aukstuma prove, vibrācijas jušana

  -

  4.8.

  Balss saišu aparāta pārslodze, ja darbs saistīts ar ilgstošu runāšanu paaugstinātā vai modificētā balsī vai dziedāšanu

   

  arodslimību ārsts, otorinolaringologs

   

  KAA

  KAA

  -

  4.9.

  Fiziskas pārslodzes

        
  4.9.1.Smagumu pārvietošana bez mehāniskām palīgierīcēm, smaguma celšana un noturēšanaPeriodiska smaguma noturēšana ar abām rokām (ar vienu roku):

  vīriešiem – vairāk par 10 kg (5 kg),

  sievietēm – vairāk par 7 kg (3 kg)

  arodslimību ārsts, neirologsginekologs, dzemdību speciālistsKAA, elektrokardiogramma
  (pēc 40 gadu vecuma)
  KAA, elektrokardiogramma (pēc 40 gadu vecuma)

  4.9.2.

  Atrašanās piespiedu pozā ilgāk nekā 50 % no darba laika, lokāls muskuļu sasprindzinājums, tai skaitā darbs, stāvot kājās

  Atbilstoši šim punktam nav jānosūta uz veselības pārbaudi nodarbinātie, kuri veic darbu pie datora

  arodslimību ārsts, neirologs

   

  KAA

  KAA

  -

  4.9.3.Biežas kustības, ātra pārvietošanās, kas prasa izteiktu fizisku piepūli ilgāk nekā 50 % no darba laika, tai skaitā iešana, skriešana, braukšana ar velosipēdu  arodslimību ārsts, neirologs  KAA KAA
  4.9.4.Bieža, periodiska, atkārtota noliekšanās ilgāk nekā 50 % no darba laika  arodslimību ārsts, neirologs   KAA KAA
  4.9.5.Biežas, monotonas, atkārtotas kustības; darbs, kas saistīts ar ilgstošu un intensīvu lokālu muskuļu sasprindzinājumu, tai skaitā darbs ar rokām un rokas instrumentiem ilgāk nekā 50 % no darba laika  arodslimību ārsts, neirologs   KAA KAA

  4.10.

  Paaugstināts redzes sasprindzinājums, tai skaitā darbs ar mikroskopu, sīku detaļu saskatīšana

  Darba devējs var nosūtīt nodarbināto biežāk nekā reizi trijos gados tikai redzes pārbaudei pie oftalmologa vai optometrista, nodrošinot, ka reizi trijos gados nodarbinātā veselības pārbaudi veic arodslimību ārsts šajos noteikumos noteiktajā kārtībā**

  arodslimību ārsts, oftalmologs

  neirologs, optometrists

    

  -

  4.11.

  Darbs ar datoru (darbs ar displejiem un darbstacijām)

  Darba devējs var nosūtīt nodarbināto biežāk nekā reizi trijos gados tikai redzes pārbaudei pie oftalmologa vai optometrista, nodrošinot, ka reizi trijos gados nodarbinātā veselības pārbaudi veic arodslimību ārsts šajos noteikumos noteiktajā kārtībā**

  arodslimību ārsts, oftalmologs

  neirologs, optometrists

  KAA

  KAA

  -

  5.

  Psihoemocionālie faktori

        

  5.1.

  Nakts darbs

   

  arodslimību ārsts

   

  KAA, elektrokardiogramma (pēc 40 gadu vecuma)

  KAA, elektrokardiogramma (pēc 40 gadu vecuma)

  -

  5.2.Paaugstināta atbildība, bieža tādu svarīgu lēmumu pieņemšana, kas var būtiski ietekmēt cilvēka dzīvību vai veselību vai daudzu cilvēku dzīves kvalitāti, atbildība par lielām materiālām vērtībām  arodslimību ārsts, neirologspsihiatrs, psihoterapeitsKAA,
  elektrokardiogramma
  (pēc 40 gadu vecuma)
  KAA,
  elektrokardiogramma
  (pēc 40 gadu vecuma)
  5.3.Cits augsts psihoemocionālais stress darbā, tai skaitā psihoemocionāla pārslodze  arodslimību ārstsneirologs, psihiatrs, psihoterapeitsKAA,
  elektrokardiogramma
  (pēc 40 gadu vecuma)
  KAA,
  elektrokardiogramma
  (pēc 40 gadu vecuma)

  6.

  Citi darba vides riska faktori

        

  6.1.

  Darbs, kas saistīts ar dzirdes sasprindzināšanu, kad skaņa tiek novadīta tieši ausī (audio austiņu lietošana)

   

  arodslimību ārsts, otorinolaringologs

   

  KAA, audiometrija

  KAA

  -

  6.2.

  Darbs, kas saistīts ar saldu, skābu pārtikas produktu iedarbību uz zobu emalju, tai skaitā vīnu, saldumu degustācija

  Reizi gadā

  arodslimību ārsts, stomatologs

   

  KAA

  KAA

  -

  6.3.

  Citi iepriekš neminēti darba vides kaitīgie faktori

  Obligātās veselības pārbaudes kartē norādīt konkrēto kaitīgo faktoru, kuram nodarbinātais pakļauts

  arodslimību ārsts

   

  KAA

  KAA

  -

   

  Piezīmes.

  1. * Ķīmisko vielu koncentrācijas noteikšanu organismā veic akreditētas laboratorijas.

   

  2. ** Pēc šīs apskates okulists vai optometrists sniedz atzinumu tikai par nodarbinātā redzes atbilstību veicamajam darbam, ja nepieciešams, izrakstot recepti redzes korekcijas līdzekļa iegādei.

  Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

  2.pielikums
  Ministru kabineta
  2009.gada 10.marta noteikumiem Nr.219
  Darbi īpašos apstākļos

  (Pielikums grozīts ar MK 14.09.2010. noteikumiem Nr.874; MK 16.06.2015. noteikumiem Nr.315)

  Nr.
  p.k.

  Veicamo darbu vispārīgs raksturojums

  Piezīmes

  ārstu – speciālistu apskates

  Obligāti veicamie laboratoriskie un funkcionālie izmeklējumi

  Medicīniskās kontrindikācijas veicamajam darbam (veselības traucējumi, kuru gadījumā pastāv risks attīstīties situācijām darbā, kas rada nelaimes gadījumu risku pašam nodarbinātajam vai apkārtējiem)

  Obligāti nepieciešamās speciālistu apskates

  Papildus nepieciešamās speciālistu apskates

  Pirmreizējā veselības pārbaude

  Periodiskā veselības pārbaude

  Absolūtās*

  Izvērtējamās

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  1.

  Darbs, kas tiek veikts vairāk kā 1,5 m, bet mazāk kā 5 m augstumā no grunts, pārseguma vai atbalsta platformas, ja šīm konstrukcijām nav aizsarg­nožogojuma, vai, darbu veikšanai, nepieciešams iziet ārpus aizsarg­nožogojuma.

  arodslimību ārsts,

  neirologs

  oftalmologs, otorinolaringologs

  Epilepsija.

  Smaga encefalopātija.

  Acu slimības ar izteiktu redzes funkcijas pazemināšanos (redzes asums ar korekciju, zemāks par 0,5 vienai acij un zemāks par 0,2 otrai acij).
  Koronārā sirds slimība.
  Alkoholisko vai psihotropo vielu atkarība.
  Hroniskas centrālās nervu sistēmas vai psihiskās slimības.
  Vestibulārā aparāta funkcijas traucējumi, t.sk. Menjera slimība.

  2.

  Darbs, kas tiek veikts vairāk kā 5 m augstumā no grunts, pārseguma vai atbalsta platformas, ja šīm konstrukcijām nav aizsarg­nožogojuma, vai, darbu veikšanai, nepieciešams iziet ārpus aizsarg­nožogojuma.

  arodslimību ārsts, neirologs, oftalmologs,

  otorinolaringologs

  Vestibulārā aparāta funkcijas traucējumi, t.sk. Menjera slimība, kas rada nelaimes gadījumu risku.

  Epilepsija.

  Smaga encefalopātija.

  Koronārā sirds slimība. Sirds un asinsrites sistēmas slimības. Hipertoniskā slimība.
  Alkoholisko vai psihotropo vielu atkarība.
  Trūces, kas traucē darbā un kam ir tieksme uz iesprūšanu (pēc sekmīgas operācijas nav nekādu ierobežojumu).
  Hroniskas centrālās nervu sistēmas vai psihiskās slimības.
  Acu slimības ar redzes funkcijas pazemināšanos, tajā skaitā redzes asums ar korekciju, zemāks par 0,5 vienai acij un zemāks par 0,2 otrai acij.
  Noturīga vienpusēja vai abpusēja jebkuras etioloģijas dzirdes pazemi­nāšanās (čukstus balsī mazāk nekā 3 m attālumā), ja šāda dzirdes pazemināšanās var radīt nelaimes gadījumu risku un nav iespējams citādākā veidā nodrošināt adekvātu saziņu, kad tāda nepieciešama.

  3.

  Dažādu kravas celtņu vadītāji, dažādu iekārtu, kas paredzētas cilvēku pacelšanai augstāk kā 1,5 m virs zemes, apkalpošana.

  arodslimību ārsts, neirologs, oftalmologs, otorinolaringologs

  narkologs

  Epilepsija.

  Acu slimības ar redzes funkcijas pazemināšanos, tajā skaitā redzes asums ar korekciju, zemāks par 0,5 vienai acij un zemāks par 0,2 otrai acij, ja šāda redzes pazemināšanās rada nelaimes gadījumu risku.

  Smaga encefalopātija.

  Koronārā sirds slimība.
  Alkoholisko vai psihotropo vielu atkarība.
  Trūces, kas traucē darbā un kam ir tieksme uz iesprūšanu (pēc sekmīgas operācijas nav nekādu ierobežojumu).
  Vestibulārā aparāta funkcijas traucējumi, t.sk. Menjera slimība.
  Hroniskas centrālās nervu sistēmas vai psihiskās slimības.
  Noturīga vienpusēja vai abpusēja jebkuras etioloģijas dzirdes pazemi­nāšanās (čukstus balsī mazāk nekā 3 m attālumā), ja šāda dzirdes pazemināšanās var radīt nelaimes gadījumu risku un nav iespējams citādākā veidā nodrošināt adekvātu saziņu.

  4.

  Stropēšanas darbi

  arodslimību ārsts, neirologs, oftalmologs, otorinolaringologs

  Epilepsija.

  Smaga encefalopātija.

  Koronārā sirds slimība. Sirds un asinsrites sistēmas slimības. Hipertoniskā slimība.
  Acu slimības ar redzes funkcijas pazemināšanos, tajā skaitā redzes asums ar korekciju, zemāks par 0,5 vienai acij un zemāks par 0,2 otrai acij.
  Hroniskas centrālās nervu sistēmas vai psihiskās slimības.
  Alkoholisko vai psihotropo vielu atkarība.
  Trūces, kas traucē darbā un kam ir tieksme uz iesprūšanu (pēc sekmīgas operācijas nav nekādu ierobežojumu).
  Vestibulārā aparāta funkcijas traucējumi, t.sk. Menjera slimība. Noturīga vienpusēja vai abpusēja jebkuras etioloģijas dzirdes pazemi­nāšanās (čukstus balsī mazāk nekā 3 m attālumā), šāda dzirdes pazemināšanās var radīt nelaimes gadījumu risku un nav iespējams citādākā veidā nodrošināt adekvātu saziņu.

  5.

  Darbs uz pārvietojamām kāpnēm, ja jāpakāpjas augstāk kā 1,5 m

  Ja nodarbinātais nosūtīts uz veselības pārbaudi atbilstoši šī pielikuma 1. vai 2.punktam, šis punkts nav jānorāda

  arodslimību ārsts, neirologs

  oftalmologs,otorinolaringologs

  Epilepsija.

  Smaga encefalopātija.

  Koronārā sirds slimība. Sirds un asinsrites sistēmas slimības. Hipertoniskā slimība.
  Alkoholisko vai psihotropo vielu atkarība.
  Trūces, kas traucē darbā un kam ir tieksme uz iesprūšanu (pēc sekmīgas operācijas nav nekādu ierobežojumu).
  Acu slimības ar redzes funkcijas pazemināšanos, tajā skaitā redzes asums ar korekciju, zemāks par 0,5 vienai acij un zemāks par 0,2 otrai acij.
  Noturīga vienpusēja vai abpusēja jebkuras etioloģijas dzirdes pazemināšanās (čukstus balsī mazāk nekā 3 m attālumā), šāda dzirdes pazemināšanās var radīt nelaimes gadījumu risku un nav iespējams nodrošināt adekvātu saziņu.
  Vestibulārā aparāta funkcijas traucējumi, t.sk. Menjera slimība.

  6.

  Darbi ekspluatācijā esošās elektroietaisēs ar spriegumu 50 V un lielāku

  arodslimību ārsts, neirologs, oftalmologs

  otorinolaringologs

  Klīniskā asins aina (hemoglobīns, leikocīti, eritrocītu grimšanas ātrums) (turpmāk – KAA)

  KAA

  Smaga encefalopātija.

  Noturīga vienpusēja vai abpusēja jebkuras etioloģijas dzirdes pazemi­nāšanās (čukstus balsī mazāk nekā 3 m attālumā), šāda dzirdes pazemināšanās var radīt nelaimes gadījumu risku un nav iespējams citādākā veidā nodrošināt adekvātu saziņu.
  Vestibulārā aparāta funkcijas traucējumi, t.sk. Menjera slimība, kas rada nelaimes gadījumu risku.
  Alkoholisko vai psihotropo vielu atkarība.
  Hroniskas centrālās nervu sistēmas vai psihiskās slimības.
  Sirds un asinsrites sistēmas slimības.
  Acu slimības ar redzes funkcijas pazemināšanos, tajā skaitā redzes asums ar korekciju zemāks par 0,5 vienai acij un zemāks par 0,2 otrai acij, noturīga acu asarošana, kas nepadodas ārstēšanai, ierobežots redzes lauks vairāk par 20°.

  7.

  Darbi, kas tiek veikti slēgtās pazemes telpās, šahtās, slēgtās cisternās

  arodslimību ārsts, neirologs, oftalmologs

  otorinolaringologs,

  oftalmologs

  Pilna asins aina (turpmāk – PAA)

  PAA

  Klaustrofobija.

  Smaga encefalopātija.

  Koronārā sirds slimība.
  Hroniskas centrālās nervu sistēmas vai psihiskās slimības.
  Alkoholisko vai psihotropo vielu atkarība.
  Acu slimības ar redzes funkcijas pazemināšanos, tajā skaitā redzes asums ar korekciju zemāks par 0,5 vienai acij un zemāks par 0,2 otrai acij.

  8.

  Darbs ar bīstamām iekārtām, kas atrodas zem spiediena, tajā skaitā katliekārtu apkalpošana

  arodslimību ārsts, neirologs

  psihiatrs,

  otorinolaringologs,

  oftalmologs,

  narkologs

  KAA

  KAA

  Acu slimības ar redzes funkcijas pazemināšanos, tajā skaitā redzes asums ar korekciju zemāks par

  0,5 vienai acij un zemāks par 0,2 otrai acij, ja šāda redzes pazemināšanās rada nelaimes gadījumu risku.

  Koronārā sirds slimība.
  Noturīga vienpusēja vai abpusēja jebkuras etioloģijas dzirdes pazemināšanās (čukstus balsī mazāk nekā 3 m attālumā), šāda dzirdes pazemināšanās var radīt nelaimes gadījumu risku un nav iespējams nodrošināt adekvātu saziņu.
  Hroniskas centrālās nervu sistēmas vai psihiskās slimības.
  Alkoholisko vai psihotropo vielu atkarība.

  9.

  Spridzināšanas darbi, arī pirotehnikas spridzināšanas darbi

  arodslimību ārsts, neirologs

  psihiatrs,

  otorinolaringologs,

  oftalmologs,

  narkologs

  PAA

  PAA

  Acu slimības ar redzes funkcijas pazemināšanos, tajā skaitā redzes asums ar korekciju zemāks par 0,5 vienai acij un zemāks par 0,2 otrai acij, ja šāda redzes pazemināšanās rada nelaimes gadījumu risku.

  Koronārā sirds slimība.
  Noturīga vienpusēja vai abpusēja jebkuras etioloģijas dzirdes pazemināšanās (čukstus balsī mazāk nekā 3 m attālumā), šāda dzirdes pazemināšanās var radīt nelaimes gadījumu risku un nav iespējams nodrošināt adekvātu saziņu.
  Hroniskas centrālās nervu sistēmas vai psihiskās slimības.
  Alkoholisko vai psihotropo vielu atkarība.

  10.

  Darbi, kurus veicot nepieciešams lietot gāzmaskas

  Reizi gadā

  arodslimību ārsts, neirologs,
  oftalmologs

  otorinolaringologs,

  ķirurgs,

  narkologs, psihiatrs

  PAA, plaušu rentgenogramma (turpmāk - plaušu Rtg), ārējās elpošanas fukcijas novērtēšana (turpmāk – ĀEF), elektrokardiogramma (turpmāk – EKG)

  PAA, ĀEF, EKG

  Epilepsija.

  Smaga psihoze, neiroze, encefalopātija.

  Slodzes stenokardija.

  Hroniskas plaušu slimības ar elpošanas funkcijas traucējumiem.

  Krūšu kurvja deformācija, kas apgrūtina elpošanu un darbu gāzmaskā vai individuālajos aizsargtērpos.

  Redzes asuma pazemināšanās zem 0,8 vienai acij un zem 0,5 otrai acij (bez korekcijas).

  Noturīga vienpusēja vai abpusēja jebkuras etioloģijas dzirdes pazemi­nāšanās (čukstus balsī mazāk nekā 3 m attālumā).

  Grūtniecība.

  Alkohola, narkotisko vielu atkarība.
  Hroniskas centrālās, perifērās nervu sistēmas vai psihiskās slimības.
  Sirds asinsvadu slimības, perifēro artēriju slimības.
  Iegūti vai iedzimti sirdsdarbības traucējumi.
  Hroniskas elpošanas sistēmas slimības.
  Deguna starpsienas izliekums, kas traucē darbam gāzmaskā.
  Balsta - kustību aparāta attīstības traucējumi.
  Kaulu, locītavu, muskuļu saišu slimības.
  Audzēji, kas traucē darbam gāzmaskā.
  Akūti vai hroniski recidivējoši iekšējās auss vai vidusauss iekaisumi.
  Vestibulārā aparāta funkcijas traucējumi, t.sk. Menjera slimība.
  Endokrinoloģiskās slimības, cukura diabēts.
  Acu slimības ar redzes funkcijas pazemināšanos.
  Kuņģa–zarnu trakta slimības ar funkciju traucējumiem un vēdera dobuma orgānu slimības, kas apgrūtina fiziska darba izpildi.
  Trūces, kas traucē darbā un kam ir tieksme uz iesprūšanu (pēc sekmīgas operācijas nav nekādu ierobežojumu).

  11.

  autoiekrāvēju un motobloku vadīšana

  Līdz 60 gadu vecumam – reizi piecos gados;

  no 60 gadu vecuma – reizi trijos gados.

  Ja vienlaicīgi nodarbinātajam ir transporta līdzekļa vadītāja apliecība, šī veselības pārbaude nav jāveic.

  arodslimību ārsts, oftalmologs, otorinolaringologs

  neirologs

  KAA

  KAA

  Acu slimības ar redzes funkcijas pazemināšanos, tajā skaitā redzes asums ar korekciju zemāks par 0,5 vienai acij un zemāks par 0,2 otrai acij, ja šāda redzes pazemināšanās rada nelaimes gadījumu risku.

  Epilepsija.

  Koronārā sirds slimība.
  Noturīga vienpusēja vai abpusēja jebkuras etioloģijas dzirdes pazemināšanās (čukstus balsī mazāk nekā 3 m attālumā), ja šāda dzirdes pazemināšanās var radīt nelaimes gadījumu risku un nav iespējams nodrošināt adekvātu saziņu.
  Hroniskas centrālās nervu sistēmas vai psihiskās slimības.
  Alkoholisko vai psihotropo vielu atkarība.

  12.

  Vilcienu vadīšana

  12.1Dzelzceļa vilces līdzekļa vadīšana
  12.1.1.

  Vilces
  līdzekļa vadītājs
  (mašīnists)

  Līdz 55 gadu vecumam – reizi trijos gados, pēc 55 gadu vecuma – reizi gadā.

  Ārpuskārtas (papildu) periodisko veselības pārbaudi veic:

  1. ja ir pamats domāt, ka nodarbinātajam ir kāda no šajos noteikumos minētajām kontrindikācijām;

  2. ja arodslimību ārsts uzskata, ka šāda veselības pārbaude ir nepieciešama pēc tam, kad nodarbinātajam ir bijusi vismaz 30 dienu darbnespēja slimības dēļ;

  3. ja noticis nelaimes gadījums darbā;

  4. ja nodarbinātais ticis atsaukts no pienākumu veikšanas drošības apsvērumu dēļ;

  5. reizi gadā vai citā ārsta noteiktā termiņā veic arodslimību ārsts un oftalmologs, ja izmeklējamā persona lieto kontaktlēcas vai brilles vai tai ir lēcu implanti, bijusi keratomija vai keratektomija;

  6. ja arodslimību ārsts uzskata, ka nodarbinātā veselības stāvokļa dēļ nepieciešams palielināt pārbaužu biežumu

  arodslimību ārsts, oftalmologs, otorinolaringologs, ķirurgs, neirologs, psihiatrs, psihologs**, narkologs, ginekologs–dzemdību speciālistslogopēds

  1. vispārējā medicīnas izmeklēšana (tai skaitā vispārēja apskate, asinsspiediena noteikšana u.c.);

  2. redzes pārbaude, tai skaitā krāsu uztveres noteikšana (pārbaudei izmantot atzītu testu, piemēram, Išihara krāsu atšķiršanas tabulas, kā arī, ja nepieciešams, citu atzītu testu), krāsu signālu atpazīstamības noteikšana (pārbaude balstīta tikai uz krāsu, nevis salīdzināmo atšķirību atpazīšanu), kontrastjutības pārbaude, acs iekšējā spiediena mērījumi, redzes lauka noteikšana, acs dibena izmeklēšana, binokulārās redzes pārbaude;

  3. dzirdes pārbaude, audiometrija;

  4. vestibulārā aparāta izmeklēšana;

  5. KAA;

  6. urīna analīze (turpmāk – UA);

  7. cukurs asinīs (ar glikometru);

  8. EKG miera stāvoklī;

  9. analīze psihotropo vielu (narkotiku, psihotropu medikamentu vai alkohola) klātbūtnes noteikšanai organismā***;

  10. kognitīvo spēju (uzmanība, koncentrēšanās spēja, atmiņa, uztvere un spriestspēja), komunikācijas spēju un psihomotoro reakciju (reakcijas ātrums, roku kustību koordinācija) pārbaude neirologa, psihologa un psihiatra apskates ietvaros;

  11. papildu oftalmologa apskate un redzes pārbaude reizi gadā vai citā okulista noteiktā intervālā, ja izmeklējamā persona lieto kontaktlēcas vai brilles vai tai ir lēcu implanti, bijusi keratomija vai keratektomija

  1. vispārējā medicīnas izmeklēšana (tai skaitā, vispārēja apskate, asinsspiediena noteikšana u.c.);

  2. redzes pārbaude, tai skaitā krāsu uztveres noteikšana (pārbaudei izmantot atzītu testu, piemēram, Išihara krāsu atšķiršanas tabulas, kā arī, ja nepieciešams, citu atzītu testu), krāsu signālu atpazīstamības noteikšana (pārbaude balstīta tikai uz krāsu, nevis salīdzināmo atšķirību atpazīšanu), kontrastjutības pārbaude, acs iekšējā spiediena mērījumi, redzes lauka noteikšana, acs dibena izmeklēšana, binokulārās redzes pārbaude;

  3. dzirdes pārbaude, audiometrija;

  4. vestibulārā aparāta izmeklēšana;

  5. KAA;

  6. UA;

  7. cukurs asinīs (ar glikometru);

  8. EKG miera stāvoklī (pēc 40 gadu vecuma);

  9. analīze psihotropo vielu (narkotiku, psihotropu medikamentu vai alkohola) klātbūtnes noteikšanai organismā***;

  10. papildu okulista apskate un redzes pārbaude reizi gadā vai citā okulista noteiktā intervālā, ja izmeklējamā persona lieto kontaktlēcas vai brilles vai tai ir lēcu implanti, bijusi keratomija vai keratektomija

  1. Jebkāda veida veselības traucējumi vai medikamentu, narkotiku vai vielu lietošana, kas varētu izraisīt pēkšņu samaņas zudumu, uzmanības vai koncentrēšanās spēju mazināšanos, pēkšņu darbnespēju, līdzsvara vai koordinācijas zudumu, ievērojamu pārvietošanās (kustību) spēju ierobežojumu:

  1.1. jebkuras ģenēzes un etioloģijas plānprātība vai defekti ar hronisku vai progresējošu norisi un augstāko kortikālo funkciju traucējumiem, vidēji smaga vai dziļa garīga atpalicība un akūti, subhroniski vai hroniski psihotoniskie traucējumi;

  1.2. atrašanās Valsts narkoloģiskā dienesta uzskaitē;

  1.3. dažādas etioloģijas izteikti vestibulāri veģetatīvi traucējumi, ko apstiprina veselības aprūpes iestādes;

  1.4. augšējās vai apakšējās ekstremitātes vai tās daļas trūkums;

  1.5. iekšķīgās slimības:

  1.5.1. ļaundabīgi jaunveidojumi: asinsrades sistēmas saslimšanas; hemorāģiskās diatēzes (strādājošiem labdabīgas gaitas gadījumā – individuāla pieeja);

  1.5.2. sirds muskulatūras un vārstuļu organiski bojājumi (sirdskaites, aterosklerotiska kardioskleroze, pēcinfarkta kardioskleroze, miokardīti u.c.) ar noturīgu II–III pakāpes asinsrites nepietiekamību;

  1.5.3. hroniska koronāra sirds slimība ar biežām sāpju lēkmēm. Stāvoklis pēc atkārtota miokarda infarkta vai infarkts ar aneirismas izveidošanos;

  1.5.4. sirds ritma traucējumi ar sirds asinsvadu II–III pakāpes nepietiekamību vai smadzeņu asinsapgādes traucējumu simptomiem;

  1.5.5. smaga hipertoniskā slimība ar izteiktiem asinsvadu bojājumiem;

  1.5.6. hroniski plaušu iekaisīgi procesi (hroniska obstruktīva plaušu slimība, abscess, bronhektāzes) ar biežiem paasinājumiem un plaušu–sirds nepietiekamības simptomiem;

  1.5.7. persistējoša bronhiālā astma;

  1.5.8. kuņģa–zarnu trakta, aizkuņģa dziedzera, aknu un žults izvadceļu hroniskas saslimšanas ar izteiktu orgānu funkcijas nepietiekamību;

  1.5.9. nieru un izvadceļu hroniskas saslimšanas ar nieru nepietiekamības simptomiem;

  1.5.10. smagas formas endokrīnas saslimšanas ar izteiktu funkcionālu nepietiekamību;

  1.5.11. dažādas etioloģijas locītavu bojājumi ar noturīgiem kustību traucējumiem, kas var būt par šķērsli attiecīgās profesijas dienesta pienākumu izpildei;

  1.5.12. visu orgānu un visu formu aktīvā tuberkuloze, kam medicīniskās apskates laikā nepieciešama ārstēšana;

  1.6. ginekoloģiskās slimības:

  1.6.1. dzemdes un maksts izteikta (pilnīga, daļēja) izkrišana vai noslīdēšana. Dzemdes kakla masīvi asiņojošas erozijas;

  1.6.2. ļaundabīgi vai simptomātiski labdabīgi dzemdes audzēji. Visi piedēkļu audzēji;

  1.6.3. uroģenitālās un taisnās zarnas fistulas;

  1.6.4. ovariālās, menstruālās funkcijas smagi traucējumi. Patoloģiski noritošs klimakss;

  1.6.5. dzemdes un tās piedēkļu hroniski iekaisuma procesi ar biežiem paasinājumiem un blakusorgānu funkciju traucējumiem;

  1.7. ķirurģiskās slimības:

  1.7.1. dažādu traumu, ķirurģisku operāciju, hronisku kaulu, skrimšļu, locītavu saslimšanu (deformējošas artrozes, meniscīti, spondilozes, spondiloartrīti), iedzimtu un iegūtu kaulu deformāciju (skoliozes, kifozes, kifoskoliozes, spondilolistēzes u.c.) sekas, ar pastāvīgiem sāpju recidīviem un bojātā orgāna noturīgiem funkciju traucējumiem;

  1.7.2. tromboflebīti ar biežiem paasinājumiem; apakšējo ekstremitāšu izteiktas varikozi paplašinātas vēnas ar trofiskām čūlām, kas nepadodas ārstēšanai;

  1.7.3. visu formu obliterējošie endartrīti ir kontrindikācija, stājoties darbā. Strādājošie var palikt savā specialitātē, ja slimība netraucē veikt dienesta pienākumus;

  1.7.4. izteiktas plaukstu deformācijas, pirkstu kustīgumu ierobežojums (nekustīgums), kas ievērojami traucē plaukstas satveršanas funkciju;

  1.7.5. fēču un urīna fistulas, taisnās zarnas attīstības traucējumi; urīnizvadkanāla un urīnpūšļa slimības un attīstības traucējumi, kā rezultātā izveidojusies nesaturēšana;

  1.7.6. visu veidu ļaundabīgie audzēji ir kontrindikācija, stājoties darbā. Ja strādājošajiem ir labdabīga slimības gaita, pieeja ir individuāla;

  1.8. grūtniecība:

  1.8.1. nepanesība (grūtniecības toksikoze);

  1.8.2. grūtniecības patoloģija****.

  2. Redzes traucējumi, kas izpaužas kā:

  2.1. redzes asums ar vai bez redzes uzlabošanas līdzekļiem zemāks par: 1,0; zemāks par 0,5 acij ar pasliktinātu redzes spēju;

  2.2. redzi koriģējošu lēcu stiprums lielāks par +5 – hipermetropijai, lielāks par –8 –miopijai*****;

  2.3. nepietiekama redze tuvumā un vidējā attālumā ar vai bez redzes uzlabošanas līdzekļiem;

  2.4. izmainīta krāsu redze;

  2.5. krāsu signālu neatpazīšana;

  2.6. izmainīts redzes lauks;

  2.7. neefektīva binokulārā redze;

  2.8. neefektīva redze abām acīm******;

  2.9. slikta kontrastjutība;

  2.10. nespēja paciest apžilbināšanu;

  2.11. progresējoša acu saslimšana ar redzes funkciju traucējumiem;

  2.12. krāsaino kontaktlēcu un fotohromatisko lēcu lietošana (izņemot lēcas ar UV staru aizsardzību).

  3. Dzirdes traucējumi, kas izpaužas kā:

  3.1. nepietiekami laba dzirde, lai varētu sarunāties pa telefonu, kā arī sadzirdēt brīdinājuma skaņas un radio ziņojumus;

  3.2. dzirdes nepietiekamība lielāka nekā 40 dB 500 un 1000 Hz frekvencē;

  3.3. dzirdes nepietiekamība lielāka nekā 45 dB 2000 Hz frekvencē ausij ar pasliktinātu skaņas plūsmas vadītspēju;

  3.4. dzirdes aparātu lietošana*******.

  4. Hroniski runas defekti (nespēja nodot ziņojumus skaļā un skaidrā balsī).

  5. Vestibulārā aparāta anomālijas

  12.1.2.

  Vilces līdzekļa vadītājs

  (mašīnists) instruktors

  Vilces
  līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs

  Līdz 62 gadiem – reizi trijos gados, pēc 62 gadu vecuma – reizi gadā. Ārpuskārtas (papildu) periodisko veselības pārbaudi veic:

  1. ja ir pamats domāt, ka nodarbinātajam ir kāda no šajos noteikumos minētajām kontrindikācijām;

  2. ja arodslimību ārsts uzskata, ka šāda veselības pārbaude ir nepieciešama pēc tam, kad nodarbinātajam ir bijusi vismaz 30 dienu darbnespēja slimības dēļ;

  3. ja nodarbinātais ticis atsaukts no pienākumu veikšanas drošības apsvērumu dēļ (pēc negadījuma vai starpgadījuma, ko izraisījusi šā nodarbinātā personiska kļūme);

  4. reizi gadā vai citā ārsta noteiktā termiņā veic arodslimību ārsts un oftalmologs, ja izmeklējamā persona lieto kontaktlēcas vai brilles vai tai ir lēcu implanti, bijusi keratomija vai keratektomija;

  5. ja arodslimību ārsts uzskata, ka nodarbinātā veselības stāvokļa dēļ nepieciešams palielināt pārbaužu biežumu

  arodslimību ārsts, oftalmologs, otorinolaringologs, ķirurgs, neirologs, psihiatrs, narkologs

  1. vispārējā medicīnas izmeklēšana;

  2. redzes pārbaude, tai skaitā krāsu uztveres noteikšana (pārbaudei izmantot atzītu testu, piemēram, Išihara krāsu atšķiršanas tabulas, kā arī, ja nepieciešams, citu atzītu testu), kontrastjutības pārbaude, acs iekšējā spiediena mērījumi, redzes lauka noteikšana, acs dibena izmeklēšana, binokulārās redzes pārbaude;

  3. dzirdes pārbaude, audiometrija;

  4. KAA;

  5. UA;

  6. cukurs asinīs (ar glikometru);

  7. analīze psihotropu vielu (narkotiku, psihotropu medikamentu vai alkohola) klātbūtnes noteikšanai organismā***;

  8. papildu oftalmologa apskate un redzes pārbaude reizi gadā vai citā oftalmologa noteiktā intervālā, ja izmeklējamā persona lieto kontaktlēcas vai brilles vai tai ir lēcu implanti, bijusi keratomija vai keratektomija

  1. vispārējā medicīnas izmeklēšana;

  2. redzes pārbaude, tai skaitā krāsu uztveres noteikšana (pārbaudei izmantot atzītu testu, piemēram, Išihara krāsu atšķiršanas tabulas, kā arī, ja nepieciešams, citu atzītu testu), kontrastjutības pārbaude, acs iekšējā spiediena mērījumi, redzes lauka noteikšana, acs dibena izmeklēšana, binokulārās redzes pārbaude;

  3. dzirdes pārbaude, audiometrija;

  4. KAA;

  5. UA;

  6. cukurs asinīs (ar glikometru);

  7. analīze psihotropu vielu (narkotiku, psihotropu medikamentu vai alkohola) klātbūtnes noteikšanai organismā***;

  8. papildu oftalmologa apskate un redzes pārbaude reizi gadā vai citā okulista noteiktā intervālā, ja izmeklējamā persona lieto kontaktlēcas vai brilles vai tai ir lēcu implanti, bijusi keratomija vai keratektomija

  1. Jebkāda veida veselības traucējumi vai medikamentu, narkotiku vai vielu lietošana, kas varētu izraisīt pēkšņu samaņas zudumu, uzmanības vai koncentrēšanās spēju mazināšanos, pēkšņu darbnespēju, līdzsvara vai koordinācijas zudumu, ievērojamu pārvietošanās (kustību) spēju ierobežojumu:

  1.1. jebkuras ģenēzes un etioloģijas plānprātība vai defekti ar hronisku vai progresējošu norisi un augstāko kortikālo funkciju traucējumiem, vidēji smaga vai dziļa garīga atpalicība un akūti, subhroniski vai hroniski psihotoniskie traucējumi;

  1.2. atrašanās Valsts narkoloģiskā dienesta uzskaitē;

  1.3. dažādas etioloģijas izteikti vestibulāri veģetatīvi traucējumi, ko apstiprina veselības aprūpes iestādes;

  1.4. augšējās vai apakšējās ekstremitātes vai tās daļas trūkums;

  1.5. iekšķīgās slimības:

  1.5.1. ļaundabīgi jaunveidojumi: asinsrades sistēmas saslimšanas; hemorāģiskās diatēzes (strādājošiem labdabīgas gaitas gadījumā – individuāla pieeja);

  1.5.2. sirds muskulatūras un vārstuļu organiski bojājumi (sirdskaites, aterosklerotiska kardioskleroze, pēcinfarkta kardioskleroze, miokardīti u.c.) ar noturīgu II–III pakāpes asinsrites nepietiekamību;

  1.5.3. hroniska koronāra sirds slimība ar biežām sāpju lēkmēm. Stāvoklis pēc atkārtota miokarda infarkta vai infarkts ar aneirismas izveidošanos;

  1.5.4. sirds ritma traucējumi ar sirds asinsvadu II–III pakāpes nepietiekamību vai smadzeņu asinsapgādes traucējumu simptomiem;

  1.5.5. smaga hipertoniskā slimība ar izteiktiem asinsvadu bojājumiem;

  1.5.6. hroniski plaušu iekaisīgi procesi (hroniska obstruktīva plaušu slimība, abscess, bronhektāzes) ar biežiem paasinājumiem un plaušu–sirds nepietiekamības simptomiem;

  1.5.7. persistējoša bronhiālā astma;

  1.5.8. kuņģa–zarnu trakta, aizkuņģa dziedzera, aknu un žults izvadceļu hroniskas saslimšanas ar izteiktu orgānu funkcijas nepietiekamību;

  1.5.9. nieru un izvadceļu hroniskas saslimšanas ar nieru nepietiekamības simptomiem;

  1.5.10. smagas formas endokrīnas saslimšanas ar izteiktu funkcionālu nepietiekamību;

  1.5.11. dažādas etioloģijas locītavu bojājumi ar noturīgiem kustību traucējumiem, kas var būt par šķērsli attiecīgās profesijas dienesta pienākumu izpildei;

  1.5.12. visu orgānu un visu formu aktīvā tuberkuloze, kam medicīniskās apskates laikā nepieciešama ārstēšana;

  1.6. ginekoloģiskās slimības:

  1.6.1. dzemdes un maksts izteikta (pilnīga, daļēja) izkrišana vai noslīdēšana. Dzemdes kakla masīvi asiņojošas erozijas;

  1.6.2. ļaundabīgi vai simptomātiski labdabīgi dzemdes audzēji. Visi piedēkļu audzēji;

  1.6.3. uroģenitālās un taisnās zarnas fistulas;

  1.6.4. ovariālās, menstruālās funkcijas smagi traucējumi. Patoloģiski noritošs klimakss;

  1.6.5. dzemdes un tās piedēkļu hroniski iekaisuma procesi ar biežiem paasinājumiem un blakusorgānu funkciju traucējumiem;

  1.7. ķirurģiskās slimības:

  1.7.1. dažādu traumu, ķirurģisku operāciju, hronisku kaulu, skrimšļu, locītavu saslimšanu (deformējošas artrozes, meniscīti, spondilozes, spondiloartrīti), iedzimtu un iegūtu kaulu deformāciju (skoliozes, kifozes, kifoskoliozes, spondilolistēzes u.c.) sekas, ar pastāvīgiem sāpju recidīviem un bojātā orgāna noturīgiem funkciju traucējumiem;

  1.7.2. tromboflebīti ar biežiem paasinājumiem; apakšējo ekstremitāšu izteiktas varikozi paplašinātas vēnas ar trofiskām čūlām, kas nepadodas ārstēšanai;

  1.7.3. visu formu obliterējošie endartrīti ir kontrindikācija, stājoties darbā. Strādājošie var palikt savā specialitātē, ja slimība netraucē veikt dienesta pienākumus;

  1.7.4. izteiktas plaukstu deformācijas, pirkstu kustīgumu ierobežojums (nekustīgums), kas ievērojami traucē plaukstas satveršanas funkciju;

  1.7.5. fēču un urīna fistulas, taisnās zarnas attīstības traucējumi; urīnizvadkanāla un urīnpūšļa slimības un attīstības traucējumi, kā rezultātā izveidojusies nesaturēšana;

  1.7.6. visu veidu ļaundabīgie audzēji ir kontrindikācija, stājoties darbā. Ja strādājošajiem ir labdabīga slimības gaita, tad pieeja ir individuāla;

  1.8. grūtniecība:

  1.8.1. nepanesība (grūtniecības toksikoze);

  1.8.2. grūtniecības patoloģija****.

  2. Redzes traucējumi, kas izpaužas kā:

  2.1. redzes asums ar vai bez redzes uzlabošanas līdzekļiem zemāks par 1,0; zemāks par 0,5 acij ar pasliktinātu redzes spēju;

  2.2. redzi koriģējošu lēcu stiprums lielāks par +5 – hipermetropijai, lielāks par –8 –miopijai*****;

  2.3. nepietiekama redze tuvumā un vidējā attālumā ar vai bez redzes uzlabošanas līdzekļiem;

  2.4. izmainīta krāsu redze;

  2.5. krāsu signālu neatpazīšana;

  2.6. izmainīts redzes lauks;

  2.7. neefektīva binokulārā redze;

  2.8. neefektīva redze abām acīm******;

  2.9. slikta kontrastjutība;

  2.10. nespēja paciest apžilbināšanu;

  2.11. progresējoša acu saslimšana ar redzes funkciju traucējumiem;

  2.12. krāsaino kontaktlēcu un fotohromatisko lēcu lietošana (izņemot lēcas ar UV staru aizsardzību).

  3. Dzirdes traucējumi, kas izpaužas kā:

  3.1. nepietiekami laba dzirde, lai varētu sarunāties pa telefonu, kā arī sadzirdēt brīdinājuma skaņas un radio ziņojumus;

  3.2. dzirdes nepietiekamība lielāka nekā 40 dB 500 un 1000 Hz frekvencē;

  3.3. dzirdes nepietiekamība lielāka nekā 45 dB 2000 Hz frekvencē ausij ar pasliktinātu skaņas plūsmas vadītspēju;

  3.4. dzirdes aparātu lietošana*******.

  4. Hroniski runas defekti (nespēja nodot ziņojumus skaļā un skaidrā balsī).

  5. Vestibulārā aparāta anomālijas

  12.2.

  Vilcienu kustības vadība:

  vilcienu kustības, lokomotīvju darba
  organizācijas vecākie dispečeri, dispečeri, energodispečeri,
  dežuranti, operatori dzelzceļa staciju,
  šķirošanas uzkalnu, parku dežuranti un operatori, manevru dispečeri, centralizācijas un pārmiju posteņu
  operatori
  kravas vilcienu galvenie konduktori, konduktori, vilcienu sastādītāji un viņu
  palīgi, vagonu kustības ātruma regulētāji, signalizētāji, vilcienu
  un kravu pieņēmēji.

  Reizi trijos
  gados

  arodslimību ārsts,

  neirologs,

  oftalmologs,

  otorinolaringologs,

  ginekologs, dzemdību speciālists,

  ķirurgs,

  psihiatrs,

  narkologs

  psihologs

  Asins klīniskā analīze, UA, EKG, plaušu Rtg, audiogramma,

  vestibulārā aparāta izmeklēšana,

  krāsu sajūtas noteikšana,

  acs iekšējā spiediena mērījumi,

  redzes lauka noteikšana,

  acs dibena izmeklēšana, Rh-faktora noteikšana,

  taisnās zarnas izmeklēšana (vīriešiem pēc 40 gadu vecuma), ginekoloģiskā izmeklēšana (bakterioloģiskā, citoloģiskā) un taisnās zarnas izmeklēšana (sievietēm no 40 gadu vecuma)

  Asins klīniskā analīze, UA, EKG, plaušu Rtg, audiogramma,

  vestibulārā aparāta izmeklēšana,

  krāsu sajūtas noteikšana,

  acs iekšējā spiediena mērījumi,

  redzes lauka noteikšana,

  acs dibena izmeklēšana,

  taisnās zarnas izmeklēšana (vīriešiem pēc 40 gadu vecuma), ginekoloģiskā izmeklēšana (bakterioloģiskā, citoloģiskā) un taisnās zarnas izmeklēšana (sievietēm no 40 gadu vecuma)

  Jebkuras ģenēzes un etioloģijas plānprātība vai defekti ar hronisku vai progresējošu norisi un augstāko kortikālo funkciju traucējumiem, vidēji smaga vai dziļa garīga atpalicība un akūti, subhroniski vai hroniski psihotoniskie traucējumi.
  Atrašanās Valsts narkoloģiskā dienesta uzskaitē.
  Vājredzība.
  Acs refrakcijas izmaiņas, kas ir lielākas par ± 3,5 dioptrijām.
  Izmaiņas tīklenē vai redzes nervā, kas ierobežo redzes funkcijas.
  Plakstiņu parēze vai paralīze.
  A vai B veida krāsu redzes anomālija.
  Vienas vai abu ausu kurlums.
  Personām, kuras pieņem darbā – ja čukstus runu uztver attālumā, ne mazāk par metru (katrai ausij), strādājošiem – ja čukstus runu uztver attālumā, mazākā par 0,5 metriem (katrai ausij).
  Dažādas etioloģijas izteikti vestibulāri veģetatīvi traucējumi, ko apstiprina veselības aprūpes iestādes
  Augšējās vai apakšējās ekstremitātes vai tās daļas trūkums.

  Iekšķīgās slimības:

  1. ļaundabīgi jaunveidojumi: asinsrades sistēmas izziņa.
  saslimšanas; hemorāģiskās diatēzes (strādājošiem labdabīgas gaitas gadījumā – individuāla pieeja);
  2. sirds muskulatūras un vārstuļu organiski bojājumi (sirdskaites, aterosklerotiska kardioskleroze, pēcinfarkta kardioskleroze, miokardīti u.c.) ar noturīgu II–III pakāpes asinsrites nepietiekamību;
  3. hroniska koronāra sirds slimība ar biežām sāpju lēkmēm. Stāvoklis pēc atkārtota miokarda infarkta vai infarkts ar aneirismas izveidošanos;
  4. sirds ritma traucējumi ar sirds asinsvadu II–III pakāpes nepietiekamību vai smadzeņu asinsapgādes traucējumu simptomiem;
  5. smaga hipertoniskā slimība ar izteiktiem asinsvadu bojājumiem;
  6. hroniski plaušu iekaisīgi procesi (hroniska obstruktīva plaušu slimība, abscess, bronhektāzes) ar biežiem paasinājumiem un plaušu–sirds nepietiekamības simptomiem;
  7. persistējoša bronhiālā astma;
  8. kuņģa–zarnu trakta, aizkuņģa dziedzera, aknu un žults izvadceļu hroniskas saslimšanas ar izteiktu orgānu funkcijas nepietiekamību;
  9. nieru un izvadceļu hroniskas saslimšanas ar nieru nepietiekamības simptomiem;
  10. smagas formas endokrīnas saslimšanas ar izteiktu funkcionālu nepietiekamību;
  11. dažādas etioloģijas locītavu bojājumi ar noturīgiem kustību traucējumiem, kas var būt par šķērsli attiecīgās profesijas dienesta pienākumu izpildei;
  12. visu orgānu un visu formu aktīvā tuberkuloze, kam medicīniskās apskates laikā nepieciešama ārstēšana.

  Ginekoloģiskās slimības:

  1. dzemdes un maksts izteikta (pilnīga, daļēja) izkrišana vai noslīdēšana. Dzemdes kakla masīvi asiņojošas erozijas;
  2. ļaundabīgi vai simptomātiski labdabīgi dzemdes audzēji. Visi piedēkļu audzēji;
  3. uroģenitālās un taisnās zarnas fistulas;
  4. ovariālās, menstruālās funkcijas smagi traucējumi. Patoloģiski noritošs klimakss;
  5. dzemdes un tās piedēkļu hroniski iekaisuma procesi ar biežiem paasinājumiem un blakusorgānu funkciju traucējumiem.

  Ķirurģiskās slimības:

  1. dažādu traumu, ķirurģisku operāciju, hronisku kaulu, skrimšļu, locītavu saslimšanu (deformējošas artrozes, meniscīti, spondilozes, spondiloartrīti), iedzimtu un iegūtu kaulu deformāciju (skoliozes, kifozes, kifoskoliozes, spondilolistēzes u.c.) sekas, ar pastāvīgiem sāpju recidīviem un bojātā orgāna noturīgiem funkciju traucējumiem;
  2. tromboflebīti ar biežiem paasinājumiem; apakšējo ekstremitāšu izteiktas varikozi paplašinātas vēnas ar trofiskām čūlām, kas nepadodas ārstēšanai;
  3. visu formu obliterējošie endartrīti ir kontrindikācija, stājoties darbā. Strādājošie var palikt savā specialitātē, ja slimība netraucē veikt dienesta pienākumus;
  4. plaukstu izteiktas deformācijas, pirkstu kustīgumu ierobežojums (nekustīgums), kas ievērojami traucē plaukstas satveršanas funkciju;
  5. fēču un urīna fistulas, taisnās zarnas attīstības traucējumi; urīnizvadkanāla un urīnpūšļa slimības un attīstības traucējumi, kā rezultātā izveidojusies nesaturēšana;
  6. visu veidu ļaundabīgie audzēji ir kontrindikācija, stājoties darbā. Ja strādājošajiem ir labdabīga slimības gaita, tad pieeja ir individuāla.

  12.3.

  Dzelzceļa
  infrastruktūras
  uzturēšana:

  sliežu ceļu vecākie
  meistari, ceļu meistari,
  brigadieri, montētāji un apgaitnieki
  pārbrauktuvju
  dežuranti
  signalizācijas, centralizācijas un “bloķēšanas lauku” ierīču vecākie elektromehāniķi, elektromehāniķi un elektromontieri
  kontakttīkla un elektroapgādes rajonu vecākie elektromehāniķi, elektromehāniķi un elektromontieri.

  arodslimību ārsts,

  neirologs,

  oftalmologs,

  otorinolaringologs,

  ginekologs, dzemdību speciālists,

  ķirurgs,

  psihiatrs,

  narkologs

  psihologs

  Asins klīniskā analīze, UA, EKG, plaušu Rtg, audio­gramma,

  vestibulārā aparāta izmeklēšana,

  krāsu sajūtas noteikšana,

  acs iekšējā spiediena mērījumi,

  redzes lauka noteikšana,

  acs dibena izmeklēšana, Rh-faktora noteikšana, taisnās zarnas izmeklēšana (vīriešiem pēc 40 gadu vecuma), gineko­loģiskā izmeklēšana (bakterio­loģiskā, citoloģiskā) un taisnās zarnas izmeklēšana (sievietēm no 40 gadu vecuma)

  Asins klīniskā analīze, UA, EKG, plaušu Rtg,
  audiogramma,

  vestibulārā aparāta izmeklēšana,

  krāsu sajūtas noteikšana,

  acs iekšējā spiediena mērījumi,

  redzes lauka noteikšana,

  acs dibena izmeklēšana,

  taisnās zarnas izmeklēšana (vīriešiem pēc 40 gadu vecuma), gineko­loģiskā izmeklēšana (bakterioloģiskā, citoloģiskā) un taisnās zarnas izmeklēšana (sievietēm no 40 gadu vecuma)

  Jebkuras ģenēzes un etioloģijas plānprātība vai defekti ar hronisku vai progresējošu norisi un augstāko kortikālo funkciju traucējumiem, vidēji smaga vai dziļa garīga atpalicība un akūti, subhroniski vai hroniski psihotoniskie traucējumi.
  Atrašanās Valsts narkoloģiskā dienesta uzskaitē.
  Vājredzība.
  Acs refrakcijas izmaiņas, kas ir lielākas par ± 3,5 dioptrijām.
  Izmaiņas tīklenē vai redzes nervā, kas ierobežo redzes funkcijas.
  Plakstiņu parēze vai paralīze.
  A vai B veida krāsu redzes anomālija.
  Vienas vai abu ausu kurlums.
  Personām, kuras pieņem darbā – ja čukstus runu uztver attālumā, ne mazāk par metru (katrai ausij), strādājošiem – ja čukstus runu uztver attālumā, mazākā par 0,5 metriem (katrai ausij).
  Dažādas etioloģijas izteikti vestibulāri veģetatīvi traucējumi, ko apstiprina veselības aprūpes iestādes
  Augšējās vai apakšējās ekstremitātes vai tās daļas trūkums.

  Iekšķīgās slimības:

  1. ļaundabīgi jaunveidojumi: asinsrades sistēmas izziņa.
  saslimšanas; hemorāģiskās diatēzes (strādājošiem labdabīgas gaitas gadījumā – individuāla pieeja);
  2. sirds muskulatūras un vārstuļu organiski bojājumi (sirdskaites, aterosklerotiska kardioskleroze, pēcinfarkta kardioskleroze, miokardīti u.c.) ar noturīgu II–III pakāpes asinsrites nepietiekamību;
  3. hroniska koronāra sirds slimība ar biežām sāpju lēkmēm. Stāvoklis pēc atkārtota miokarda infarkta vai infarkts ar aneirismas izveidošanos;
  4. sirds ritma traucējumi ar sirds asinsvadu II–III pakāpes nepietiekamību vai smadzeņu asinsapgādes traucējumu simptomiem;
  5. smaga hipertoniskā slimība ar izteiktiem asinsvadu bojājumiem;
  6. hroniski plaušu iekaisīgi procesi (hroniska obstruktīva plaušu slimība, abscess, bronhektāzes) ar biežiem paasinājumiem un plaušu–sirds nepietiekamības simptomiem;
  7. persistējoša bronhiālā astma;
  8. kuņģa–zarnu trakta, aizkuņģa dziedzera, aknu un žults izvadceļu hroniskas saslimšanas ar izteiktu orgānu funkcijas nepietiekamību;
  9. nieru un izvadceļu hroniskas saslimšanas ar nieru nepietiekamības simptomiem;
  10. smagas formas endokrīnas saslimšanas ar izteiktu funkcionālu nepietiekamību;
  11. dažādas etioloģijas locītavu bojājumi ar noturīgiem kustību traucējumiem, kas var būt par šķērsli attiecīgās profesijas dienesta pienākumu izpildei;
  12. visu orgānu un visu formu aktīvā tuberkuloze, kam medicīniskās apskates laikā nepieciešama ārstēšana.

  Ginekoloģiskās slimības:

  1. dzemdes un maksts izteikta (pilnīga, daļēja) izkrišana vai noslīdēšana. Dzemdes kakla masīvi asiņojošas erozijas;
  2. ļaundabīgi vai simptomātiski labdabīgi dzemdes audzēji. Visi piedēkļu audzēji;
  3. uroģenitālās un taisnās zarnas fistulas;
  4. ovariālās, menstruālās funkcijas smagi traucējumi. Patoloģiski noritošs klimakss;
  5. dzemdes un tās piedēkļu hroniski iekaisuma procesi ar biežiem paasinājumiem un blakusorgānu funkciju traucējumiem.

  Ķirurģiskās slimības:

  1. dažādu traumu, ķirurģisku operāciju, hronisku kaulu, skrimšļu, locītavu saslimšanu (deformējošas artrozes, meniscīti, spondilozes, spondiloartrīti), iedzimtu un iegūtu kaulu deformāciju (skoliozes, kifozes, kifoskoliozes, spondilolistēzes u.c.) sekas, ar pastāvīgiem sāpju recidīviem un bojātā orgāna noturīgiem funkciju traucējumiem;
  2. tromboflebīti ar biežiem paasinājumiem; apakšējo ekstremitāšu izteiktas varikozi paplašinātas vēnas ar trofiskām čūlām, kas nepadodas ārstēšanai;
  3. visu formu obliterējošie endartrīti ir kontrindikācija, stājoties darbā. Strādājošie var palikt savā specialitātē, ja slimība netraucē veikt dienesta pienākumus;
  4. plaukstu izteiktas deformācijas, pirkstu kustīgumu ierobežojums (nekustīgums), kas ievērojami traucē plaukstas satveršanas funkciju;
  5. fēču un urīna fistulas, taisnās zarnas attīstības traucējumi; urīnizvadkanāla un urīnpūšļa slimības un attīstības traucējumi, kā rezultātā izveidojusies nesaturēšana;
  6. visu veidu ļaundabīgie audzēji ir kontrindikācija, stājoties darbā. Ja strādājošajiem ir labdabīga slimības gaita, tad pieeja ir individuāla.

  12.4.

  Ritošā sastāva apkope:
  (vagonu tehniskās apkopes punktu vecākie vagonu apskatītāji
  (remontētāji),
  vagonu apskatītāji (remontētāji),
  operatori).

  Reizi trijos gados

  arodslimību ārsts,

  neirologs,

  oftalmologs,

  otorinolaringologs,

  ginekologs, dzemdību speciālists,

  ķirurgs,

  psihiatrs,

  narkologs

  psihologs

  Asins klīniskā analīze, UA, EKG, plaušu Rtg, audio­gramma,

  vestibulārā aparāta izmeklēšana,

  krāsu sajūtas noteikšana,

  acs iekšējā spiediena mērījumi,

  redzes lauka noteikšana,

  acs dibena izmeklēšana, Rh-faktora noteikšana,

  taisnās zarnas izmeklēšana (vīriešiem pēc 40 gadu vecuma), gineko­loģiskā izmeklēšana (bakterioloģiskā, citoloģiskā) un taisnās zarnas izmeklēšana (sievietēm no 40 gadu vecuma)

  Asins klīniskā analīze, UA, EKG, plaušu Rtg, audio­gramma,

  vestibulārā aparāta izmeklēšana,

  krāsu sajūtas noteikšana,

  acs iekšējā spiediena mērījumi,

  redzes lauka noteikšana,

  acs dibena izmeklēšana,

  taisnās zarnas izmeklēšana (vīriešiem pēc 40 gadu vecuma), gineko­loģiskā izmeklēšana (bakterioloģiskā, citoloģiskā) un taisnās zarnas izmeklēšana (sievietēm no 40 gadu vecuma)

  Jebkuras ģenēzes un etioloģijas plānprātība vai defekti ar hronisku vai progresējošu norisi un augstāko kortikālo funkciju traucējumiem, vidēji smaga vai dziļa garīga atpalicība un akūti, subhroniski vai hroniski psihotoniskie traucējumi.
  Atrašanās Valsts narkoloģiskā dienesta uzskaitē.
  Vājredzība.
  Acs refrakcijas izmaiņas, kas ir lielākas par ± 3,5 dioptrijām.
  Izmaiņas tīklenē vai redzes nervā, kas ierobežo redzes funkcijas.
  Plakstiņu parēze vai paralīze.
  A vai B veida krāsu redzes anomālija.
  Vienas vai abu ausu kurlums.
  Personām, kuras pieņem darbā – ja čukstus runu uztver attālumā, ne mazāk par metru (katrai ausij), strādājošiem – ja čukstus runu uztver attālumā, mazākā par 0,5 metriem (katrai ausij).
  Dažādas etioloģijas izteikti vestibulāri veģetatīvi traucējumi, ko apstiprina veselības aprūpes iestādes
  Augšējās vai apakšējās ekstremitātes vai tās daļas trūkums.

  Iekšķīgās slimības:

  1. ļaundabīgi jaunveidojumi: asinsrades sistēmas izziņa.
  saslimšanas; hemorāģiskās diatēzes (strādājošiem labdabīgas gaitas gadījumā – individuāla pieeja);
  2. sirds muskulatūras un vārstuļu organiski bojājumi (sirdskaites, aterosklerotiska kardioskleroze, pēcinfarkta kardioskleroze, miokardīti u.c.) ar noturīgu II–III pakāpes asinsrites nepietiekamību;
  3. hroniska koronāra sirds slimība ar biežām sāpju lēkmēm. Stāvoklis pēc atkārtota miokarda infarkta vai infarkts ar aneirismas izveidošanos;
  4. sirds ritma traucējumi ar sirds asinsvadu II–III pakāpes nepietiekamību vai smadzeņu asinsapgādes traucējumu simptomiem;
  5. smaga hipertoniskā slimība ar izteiktiem asinsvadu bojājumiem;
  6. hroniski plaušu iekaisīgi procesi (hroniska obstruktīva plaušu slimība, abscess, bronhektāzes) ar biežiem paasinājumiem un plaušu–sirds nepietiekamības simptomiem;
  7. persistējoša bronhiālā astma;
  8. kuņģa–zarnu trakta, aizkuņģa dziedzera, aknu un žults izvadceļu hroniskas saslimšanas ar izteiktu orgānu funkcijas nepietiekamību;
  9. nieru un izvadceļu hroniskas saslimšanas ar nieru nepietiekamības simptomiem;
  10. smagas formas endokrīnas saslimšanas ar izteiktu funkcionālu nepietiekamību;
  11. dažādas etioloģijas locītavu bojājumi ar noturīgiem kustību traucējumiem, kas var būt par šķērsli attiecīgās profesijas dienesta pienākumu izpildei;
  12. visu orgānu un visu formu aktīvā tuberkuloze, kam medicīniskās apskates laikā nepieciešama ārstēšana.

  Ginekoloģiskās slimības:

  1. dzemdes un maksts izteikta (pilnīga, daļēja) izkrišana vai noslīdēšana. Dzemdes kakla masīvi asiņojošas erozijas;
  2. ļaundabīgi vai simptomātiski labdabīgi dzemdes audzēji. Visi piedēkļu audzēji;
  3. uroģenitālās un taisnās zarnas fistulas;
  4. ovariālās, menstruālās funkcijas smagi traucējumi. Patoloģiski noritošs klimakss;
  5. dzemdes un tās piedēkļu hroniski iekaisuma procesi ar biežiem paasinājumiem un blakusorgānu funkciju traucējumiem.

  Ķirurģiskās slimības:

  1. dažādu traumu, ķirurģisku operāciju, hronisku kaulu, skrimšļu, locītavu saslimšanu (deformējošas artrozes, meniscīti, spondilozes, spondiloartrīti), iedzimtu un iegūtu kaulu deformāciju (skoliozes, kifozes, kifoskoliozes, spondilolistēzes u.c.) sekas, ar pastāvīgiem sāpju recidīviem un bojātā orgāna noturīgiem funkciju traucējumiem;
  2. tromboflebīti ar biežiem paasinājumiem; apakšējo ekstremitāšu izteiktas varikozi paplašinātas vēnas ar trofiskām čūlām, kas nepadodas ārstēšanai;
  3. visu formu obliterējošie endartrīti ir kontrindikācija, stājoties darbā. Strādājošie var palikt savā specialitātē, ja slimība netraucē veikt dienesta pienākumus;
  4. plaukstu izteiktas deformācijas, pirkstu kustīgumu ierobežojums (nekustīgums), kas ievērojami traucē plaukstas satveršanas funkciju;
  5. fēču un urīna fistulas, taisnās zarnas attīstības traucējumi; urīnizvadkanāla un urīnpūšļa slimības un attīstības traucējumi, kā rezultātā izveidojusies nesaturēšana;
  6. visu veidu ļaundabīgie audzēji ir kontrindikācija, stājoties darbā. Ja strādājošajiem ir labdabīga slimības gaita, tad pieeja ir individuāla.

  12.5.

  Pasažieru pārvadājumu nodrošināšana:

  pasažieru vilcienu priekšnieki,

  revidenti–kontrolieri, konduktori–kontrolieri

  pasažieru vagonu pavadoņi.

  Reizi trijos gados

  arodslimību ārsts, neirologs,

  oftalmologs,

  otorinolaringologs,

  ginekologs, dzemdību speciālists,

  ķirurgs,

  psihiatrs,

  narkologs

  psihologs

  Asins klīniskā analīze, UA, EKG, plaušu Rtg, audio­gramma,

  vestibulārā aparāta izmeklēšana,

  krāsu sajūtas noteikšana,

  acs iekšējā spiediena mērījumi,

  redzes lauka noteikšana,

  acs dibena izmeklēšana, Rh-faktora noteikšana, taisnās zarnas izmeklēšana (vīriešiem pēc 40 gadu vecuma), gineko­loģiskā izmeklēšana (bakterioloģiskā, citoloģiskā) un taisnās zarnas izmeklēšana (sievietēm no 40 gadu vecuma)

  Asins klīniskā analīze, UA, EKG, plaušu Rtg, audio­gramma,

  vestibulārā aparāta izmeklēšana,

  krāsu sajūtas noteikšana,

  acs iekšējā spiediena mērījumi,

  redzes lauka noteikšana,

  acs dibena izmeklēšana,

  taisnās zarnas izmeklēšana (vīriešiem pēc 40 gadu vecuma), gineko­loģiskā izmeklēšanas (bakterioloģiskā, citoloģiskā) un taisnās zarnas izmeklēšana (sievietēm no 40 gadu vecuma)

  Jebkuras ģenēzes un etioloģijas plānprātība vai defekti ar hronisku vai progresējošu norisi un augstāko kortikālo funkciju traucējumiem, vidēji smaga vai dziļa garīga atpalicība un akūti, subhroniski vai hroniski psihotoniskie traucējumi.
  Atrašanās Valsts narkoloģiskā dienesta uzskaitē.
  Vājredzība.
  Acs refrakcijas izmaiņas, kas ir lielākas par ± 3,5 dioptrijām.
  Izmaiņas tīklenē vai redzes nervā, kas ierobežo redzes funkcijas.
  Plakstiņu parēze vai paralīze.
  A vai B veida krāsu redzes anomālija.
  Vienas vai abu ausu kurlums.
  Personām, kuras pieņem darbā – ja čukstus runu uztver attālumā, ne mazāk par metru (katrai ausij), strādājošiem – ja čukstus runu uztver attālumā, mazākā par 0,5 metriem (katrai ausij).
  Dažādas etioloģijas izteikti vestibulāri veģetatīvi traucējumi, ko apstiprina veselības aprūpes iestādes
  Augšējās vai apakšējās ekstremitātes vai tās daļas trūkums.

  Iekšķīgās slimības:

  1. ļaundabīgi jaunveidojumi: asinsrades sistēmas izziņa.
  saslimšanas; hemorāģiskās diatēzes (strādājošiem labdabīgas gaitas gadījumā – individuāla pieeja);
  2. sirds muskulatūras un vārstuļu organiski bojājumi (sirdskaites, aterosklerotiska kardioskleroze, pēcinfarkta kardioskleroze, miokardīti u.c.) ar noturīgu II–III pakāpes asinsrites nepietiekamību;
  3. hroniska koronāra sirds slimība ar biežām sāpju lēkmēm. Stāvoklis pēc atkārtota miokarda infarkta vai infarkts ar aneirismas izveidošanos;
  4. sirds ritma traucējumi ar sirds asinsvadu II–III pakāpes nepietiekamību vai smadzeņu asinsapgādes traucējumu simptomiem;
  5. smaga hipertoniskā slimība ar izteiktiem asinsvadu bojājumiem;
  6. hroniski plaušu iekaisīgi procesi (hroniska obstruktīva plaušu slimība, abscess, bronhektāzes) ar biežiem paasinājumiem un plaušu–sirds nepietiekamības simptomiem;
  7. persistējoša bronhiālā astma;
  8. kuņģa–zarnu trakta, aizkuņģa dziedzera, aknu un žults izvadceļu hroniskas saslimšanas ar izteiktu orgānu funkcijas nepietiekamību;
  9. nieru un izvadceļu hroniskas saslimšanas ar nieru nepietiekamības simptomiem;
  10. smagas formas endokrīnas saslimšanas ar izteiktu funkcionālu nepietiekamību;
  11. dažādas etioloģijas locītavu bojājumi ar noturīgiem kustību traucējumiem, kas var būt par šķērsli attiecīgās profesijas dienesta pienākumu izpildei;
  12. visu orgānu un visu formu aktīvā tuberkuloze, kam medicīniskās apskates laikā nepieciešama ārstēšana.

  Ginekoloģiskās slimības:

  1. dzemdes un maksts izteikta (pilnīga, daļēja) izkrišana vai noslīdēšana. Dzemdes kakla masīvi asiņojošas erozijas;
  2. ļaundabīgi vai simptomātiski labdabīgi dzemdes audzēji. Visi piedēkļu audzēji;
  3. uroģenitālās un taisnās zarnas fistulas;
  4. ovariālās, menstruālās funkcijas smagi traucējumi. Patoloģiski noritošs klimakss;
  5. dzemdes un tās piedēkļu hroniski iekaisuma procesi ar biežiem paasinājumiem un blakusorgānu funkciju traucējumiem.

  Ķirurģiskās slimības:

  1. dažādu traumu, ķirurģisku operāciju, hronisku kaulu, skrimšļu, locītavu saslimšanu (deformējošas artrozes, meniscīti, spondilozes, spondiloartrīti), iedzimtu un iegūtu kaulu deformāciju (skoliozes, kifozes, kifoskoliozes, spondilolistēzes u.c.) sekas, ar pastāvīgiem sāpju recidīviem un bojātā orgāna noturīgiem funkciju traucējumiem;
  2. tromboflebīti ar biežiem paasinājumiem; apakšējo ekstremitāšu izteiktas varikozi paplašinātas vēnas ar trofiskām čūlām, kas nepadodas ārstēšanai;
  3. visu formu obliterējošie endartrīti ir kontrindikācija, stājoties darbā. Strādājošie var palikt savā specialitātē, ja slimība netraucē veikt dienesta pienākumus;
  4. plaukstu izteiktas deformācijas, pirkstu kustīgumu ierobežojums (nekustīgums), kas ievērojami traucē plaukstas satveršanas funkciju;
  5. fēču un urīna fistulas, taisnās zarnas attīstības traucējumi; urīnizvadkanāla un urīnpūšļa slimības un attīstības traucējumi, kā rezultātā izveidojusies nesaturēšana;
  6. visu veidu ļaundabīgie audzēji ir kontrindikācija, stājoties darbā. Ja strādājošajiem ir labdabīga slimības gaita, tad pieeja ir individuāla.

  13.

  Gaisa kuģu tehniskās apkopes apliecības īpašnieki un apliecības saņemšanas pretendenti.

  Pēc 40 gadiem reizi gadā

  arodslimību ārsts,

  internists,

  oftalmologs,

  otorino­laringologs,

  neirologs,

  ķirurgs,

  psihiatrs (veicot pirmreizējo pārbaudi),

  narkologs (veicot pirmreizējo pārbaudi)

  Asins klīniskā analīze,

  UA,

  EKG,

  Plaušu Rtg, tonālā audio­gramma

  Asins klīniskā analīze,

  UA,

  EKG,

  Plaušu Rtg, tonālā audio­gramma

  Alkohola, narkotisko vielu atkarība.
  Epilepsija.
  Psihoze, neiroze.

  Prasības redzei:

  a) acs āboli un to piedēkļi normas robežās bez akūtām vai hroniskām saslimšanām;
  b) normāls redzeslauks;
  c) redzes asums nedrīkst būt mazāks par 0,7 ar korekciju vai bez tās katrai acij atsevišķi. Ja asums 0,7 ir tikai ar korekciju, tad bez korekcijas katrā acī redzei jābūt ne mazākai par 0,1. Refrakcija nedrīkst pārsniegt + 5,0/ - 6,0 dioptrijas, ieskaitot cilindru lielākajā asī.

  Prasības dzirdei:

  a) tonālā audiogramma reizi piecos gados vecumā līdz 40 gadiem;
  b) tonālā audiogramma reizi divos gados vecumā pēc 40 gadiem;
  c) ja audiogrammā nav konstatēts dzirdes zudums uz katru ausi atsevišķi vairāk par 35 DB uz frekvencēm 500, 1000 un 2000 Hz vai vairāk par 50 DB uz frekvences 3000 Hz vai 40 DB uz 4000–8000 Hz, pretendents atbilst veselības prasībām.

  Sirds asinsvadu slimības.

  Iegūti vai iedzimti sirdsdarbības traucējumi.

  Hroniskas plaušu slimības.

  Akūta plaušu tuberkuloze.

  Kuņģa–zarnu trakta slimības ar funkciju traucējumiem.

  Endokrinoloģiskās slimības.

  Nieru, urīnceļu, dzimumorgānu slimības.

  Grūtniecība.

  Kaulu, locītavu, muskuļu saišu slimības. Samaņas zaudēšanas gadījumi ar neapmierinošu vai neskaidru iemeslu no medicīnas viedokļa.

  Akūti vai hroniski recidivējoši iekšējās auss vai vidusauss iekaisumi.

  Vestibulārā aparāta traucējumi.

  Runas defekti un stostīšanās.

  Piezīmes.

  1. * Ja šo veselības traucējumu dēļ darbs konkrētajos īpašajos apstākļos saistīts ar nelaimes gadījumu risku pašam nodarbinātajam vai apkārtējiem cilvēkiem.

  2. ** Veicot apskati, pārliecinās, vai pretendentam nav atklātu psiholoģisku trūkumu, īpaši attiecībā uz rīcībspēju, vai citu būtisku, personību ietekmējošu faktoru, kas var kavēt pilnvērtīgi un droši pildīt darba pienākumus.

  3. *** Ja nepieciešams, atbilstoši narkologa norādījumiem.

  4. **** Nepanesības vai patoloģijas gadījumos grūtniecību uzskata par iemeslu pagaidu atbrīvošanai no pienākumu pildīšanas, kā arī piemēro tiesiskas normas, kas aizsargātu dzelzceļa vilces līdzekļa vadītājas – grūtnieces.

  5. ***** Atkāpju gadījumā okulists atzinumā var norādīt, ka redzes stāvoklis atbilst veicamajam darbam, ja izmanto redzi koriģējošos līdzekļus. Šādā gadījumā arodslimību ārsts pieņem lēmumu par veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

  6. ****** Izņemot gadījumu, ja persona zaudējusi binokulāro redzi pēc tam, kad sākusi strādāt, un tā ir pietiekami pielāgojusies, kā arī tai ir pietiekamas kompensējošas spējas. Šāds izņēmums neattiecas uz personu, kura, sākot ar 2016. gada 1. janvāri, iegūst vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) kompetences apliecību saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 14. septembra noteikumiem Nr. 873 "Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) kvalifikācijas un vilces līdzekļa vadīšanas tiesību iegūšanu".

  7. ******* Otolaringologs atzinumā norāda, ka dzirdes stāvoklis atbilst veicamajam darbam, ja izmanto dzirdes aparātu. Šādā gadījumā arodslimību ārsts pieņem lēmumu par veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

  Labklājības ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
  2.1 pielikums
  Ministru kabineta
  2009. gada 10. marta
  noteikumiem Nr. 219
  Medicīniskās kontrindikācijas darbam ar jonizējošā starojuma avotiem

  (Pielikums MK 03.05.2022. noteikumu Nr. 268 redakcijā)

  Darbam ar jonizējošā starojuma avotiem ir šādas medicīniskās kontrindikācijas: 

  1. Pārmaiņas asinsrades orgānos un novirzes asins ainā, kuru gadījumā var attīstīties hematoloģiskas slimības vai notikt stāvokļa pasliktināšanās jonizējošā starojuma ietekmē.

  2. Vēždraudes slimības ar tieksmi pārveidoties, kā arī ļaundabīgie audzēji.

  3. Labdabīgie audzēji un citas slimības, kuru dēļ nevar valkāt speciālu aizsargtērpu tiešā saskarē ar ādu, vai slimības, kuras var pasliktināt dekontaminācijas iespējas pēc saskares ar radioaktīvām vielām.

  4. Jonizējošā starojuma izraisītie veselības traucējumi (akūts starojuma sindroms, hroniskas un vēlīnas apstarojuma sekas).

  5. Redzes asums ar pilnu korekciju, kas mazāks par 0,5 vienai acij un 0,2 otrai acij.

  6. Psihiskas un neiroloģiskas slimības, kas ierobežo personas adekvātu rīcību.

  3. pielikums
  Ministru kabineta
  2009.gada 10.marta noteikumiem Nr.219
  Obligātās veselības pārbaudes karte
  I. Norīkojums uz obligāto veselības pārbaudi
   
  (ārstniecības iestādes nosaukums) (norāda, ja nepieciešams)
   1. Darba devējs (nosaukums, adrese, tālrunis)  
   2. Personas vārds, uzvārds  
   3. Personas kods 
   4. Dzīvesvieta  
   5. Profesija  
   6. Veselībai kaitīgie darba vides apstākļi  
    
    
  (saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumu Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude" 1.pielikuma ....punktu)
   7. Īpašie darba apstākļi  
    
    
    
  (saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumu Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude" 2.pielikuma .... .punktu)
   8. Darba stāžs šīs kartes 6.punktā minētajos veselībai kaitīgajos darba vides apstākļos
    
  (gadi, mēneši)
   9. Darba stāžs šīs kartes 7.punktā minētajos īpašajos darba apstākļos
    
  (gadi, mēneši)
   10.   tiek norīkots(-a) uz šādu obligāto
    (vārds, uzvārds)  
   veselības pārbaudi (atbilstošo pasvītrot):
  10.1. pirmreizējo veselības pārbaudi;
  10.2. ārpuskārtas veselības pārbaudi (iemesls: );
  10.3. periodisko veselības pārbaudi.
  Darba devējs vai viņa pilnvarota persona
  Amats  
   Paraksts un tā atšifrējums  

  Datums ____________________

  Zīmogs

  II. Atzinums par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam

  11. Personas veselības stāvokļa novērtējums (atbilstošo pasvītrot):

  11.1. veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam;

  11.2. veselības stāvoklis neatbilst veicamajam darbam;

  11.3. konstatētas arodslimības pazīmes.

  12. Īpašas piezīmes un ieteikumi darba devējam
   
   
   
   
   Arodslimībās sertificēts ārsts  
   Paraksts un tā atšifrējums  

  Datums ____________________

  Ārstniecības iestādes zīmogs

  III. Darba devēja veiktie pasākumi atbilstoši obligātās veselības pārbaudes atzinumā norādītajam
   
   
   
   
   
  Darba devējs vai viņa pilnvarota persona
  Amats  
   Paraksts un tā atšifrējums  

  Datums ____________________

  Zīmogs

   

  Labklājības ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
  4. pielikums
  Ministru kabineta
  2009.gada 10.marta noteikumiem Nr.219

  (Pielikums grozīts ar MK 08.01.2013. noteikumiem Nr.19)

  Aptauja par veselības stāvokli
  Vārds Uzvārds 
                
  Personas kods      -      
  Adrese 

  Slimību vēsture

   
  Saslimšanas pēdējo triju gadu laikā 
    
  Bieži lietotie medikamenti 
  Veselības traucējumi:      
  Traumasnav ir kādas 
  Epilepsijas lēkmesnav ir   
  Operācijasnav ir kādas 
  Redzes traucējuminav ir kādi 
  Dzirdes traucējuminav ir kādi 
  Cukura diabētsnav ir kāds 
  Asins sastāva izmaiņasnav ir kādas 
  Sirds–asinsvadu slimībasnav ir kādas 
  Arteriālā hipertensijanav ir cik sen 
   arteriālais spiediens parasti     
   krīzes:nav ir cik bieži  
  Elpošanas ceļu slimībasnav ir kādas 
  Gremošanas sistēmas slimībasnav ir kādas 
  Balsta–kustību sistēmas slimībasnav ir kādas 
  Alerģiskas reakcijasnav ir uz ko 
  Nervu sistēmas slimībasnav ir kādas 
  Psihiskās slimībasnav ir kādas 
  Audzējinav ir kādi 
  Noteikta arodslimībanav ir   
  Ja arodslimība noteikta, norādīt, kāda 
  Noteikta invaliditātenav ir   
  Ja noteikta invaliditāte, norādīt invaliditātes grupu 
  Personas ģimenes ārsts 
   (norāda personas ģimenes ārsta vārdu, uzvārdu)

  Ar parakstu apstiprinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas.

  20___.gada___.____________Paraksts 
  Labklājības ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre T.Koķe

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.