(4) Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūnijs, 08:05
  Tiesību akts ir zaudējis spēku.

  Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumus Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 360

  Rīgā 2020. gada 9. jūnijā (prot. Nr. 40 32. §)
  Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai
  Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu, 14. panta pirmās daļas 5. punktu, 19. panta pirmo un 2.1 daļu, 19.1 pantu, 30. panta trešo daļu, 31. panta piekto daļu, 39. panta pirmo un otro daļu, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 4. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. un 21. punktu, 6.1 panta otro daļu, 6.3 panta otro daļu, 6.4 panta otro daļu, 6.7 panta pirmo, otro un trešo daļu, 6.9 panta otro daļu, 10.4 panta trešo daļu un 49.6 panta pirmo daļu un Farmācijas likuma 5. panta 3. un 12. punktu
  (MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.04.2021. noteikumiem Nr. 230; MK 27.05.2021. noteikumiem Nr. 332; MK 31.08.2021. noteikumiem Nr. 588)
  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību:

  1.1. Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipus un piesardzības pasākumus;

  1.2. pulcēšanās prasības un ierobežojumus;

  1.3. personām veicamos īpašos epidemioloģiskās drošības pasākumus;

  1.4. ierobežojumus tūrismam un ceļošanai, kā arī prasības pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem, kā arī pašpārvadājumu pakalpojumu sniegšanai un izmantošanai;

  1.5. prasības pasažieriem, transportlīdzekļiem, transportlīdzekļa vadītājiem un apkalpes locekļiem;

  1.6. pārvadājumu pakalpojumu organizētāju, sniedzēju un pasažieru tiesības un pienākumus;

  1.7. kultūras, reliģiskās darbības veikšanas vietu, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darbības nosacījumus;

  1.8. izglītības un sporta procesa organizēšanas un norises nosacījumus;

  1.8.1 kārtību, kādā attālinātā mācību procesa ietvaros finansē asistenta pakalpojumu izglītojamiem ar invaliditāti, kuriem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts no valsts budžeta finansēts asistenta pakalpojums izglītības iestādē pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai;

  1.9. higiēnas prasības pārtikas tirdzniecības uzņēmumiem un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem Covid-19 infekcijas izplatības laikā papildus normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

  1.10. Covid-19 infekcijas izplatības laikā piemērojamos atvieglojumus atbilstoši normatīvajos aktos par primāro pārtikas produktu apriti nelielā apjomā noteiktajām prasībām;

  1.11. nosacījumus sociālo pakalpojumu saņemšanai;

  1.12. diagnostikas un ziņošanas kārtību par Covid-19 infekcijas gadījumiem;

  1.13. kontaktpersonu noteikšanas un medicīniskās novērošanas kārtību;

  1.14. izolācijas, mājas karantīnas un pašizolācijas prasības;

  1.15. personu uzraudzības informācijas sistēmā (turpmāk – informācijas sistēma) iekļaujamo ziņu apjomu, iekļaušanas kārtību un glabāšanas termiņu, kā arī institūcijas, kurām piešķir piekļuvi informācijas sistēmā iekļautajām ziņām;

  1.16. kontaktpersonu noteikšanas un brīdināšanas informācijas sistēmas darbību, kontaktpersonu noteikšanas sistēmas pārzini un Eiropas federatīvās vārtejas kopīgo pārzini Latvijā, minēto pārziņu tiesības un pienākumus, kā arī kontaktpersonu noteikšanas sistēmā iekļaujamās informācijas apjomu un iekļaušanas kārtību, informācijas apmaiņas apjomu un kārtību, kā arī informācijas glabāšanas termiņu;

  1.17. kārtību, kādā veicama vakcinācija pret Covid-19 infekciju, vakcinējamo personu loku, kā arī obligātās minimālā nodrošinājuma prasības vakcinācijas veikšanai;

  1.18. Covid-19 vakcīnas marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai nosakāmās prasības;

  1.19. kārtību, kādā finansē no valsts budžeta finansētu asistenta pakalpojumu pašvaldībā, kā arī augstskolās un koledžās studējošajiem;

  1.20. veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas ierobežojumus;

  1.21. aizliegumu ievest Latvijas Republikas teritorijā pret Covid-19 infekciju uzņēmīgu dzīvnieku sugas un šo sugu dzīvnieku produkciju;

  1.22. personu grupas valsts nodrošinātā atbalsta saņemšanai, atbalsta apmēru personas uzturēšanās tūristu mītnē izmaksu segšanai un tā administrēšanas kārtību;

  1.23. kārtību, kādā tiek izveidots un uzturēts to tūristu mītņu saraksts, kurās iespējams pavadīt izolācijas vai pašizolācijas laiku;

  1.24. valsts nodrošinātā atbalsta apmēru ieslodzītajam, kurš tiek atbrīvots no ieslodzījuma vietas un kuram apstiprināta Covid-19 infekcija vai kurš noteikts par kontaktpersonu, ja viņam nav dzīvesvietas, bet jāturpina izolācija vai mājas karantīna, lai viņš uzturētos tūristu mītnē, un kārtību, kādā tiek nodrošināta šādas personas nogādāšana tūristu mītnē, kā arī to priekšmetu sarakstu, ko personai izsniedz atbrīvošanas brīdī no ieslodzījuma vietas, un kārtību, kādā tiek segti izdevumi par personai nepieciešamo medikamentu iegādi un piegādi uzturēšanās laikā tūristu mītnē;

  1.25. vakcinācijas informācijas sistēmas pārzini, šajā sistēmā iekļaujamo datu apjomu, to iekļaušanas, saņemšanas un apstrādes kārtību un glabāšanas termiņu, kā arī institūcijas, kuras saņems, apstrādās un iekļaus datus vakcinācijas informācijas sistēmā;

  1.26. datu saņemšanas un apstrādes kārtību no valsts informācijas sistēmām par personām, kurām konstatēta inficēšanās ar SARS-CoV-2 koronavīrusu, un personām, kuras uzsākušas un kuras pabeigušas vakcināciju pret Covid-19, apstrādājamo datu apjomu un datu glabāšanas termiņu, kā arī institūcijas, kuras saņems, apstrādās un glabās apstrādātos personu datus;

  1.27. sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu (Covid-19 sertifikāts) pieprasīšanas, sagatavošanas, izsniegšanas, pārbaudes un izmantošanas kārtību, kā arī sadarbspējīgā vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātā iekļaujamās informācijas apjomu un institūcijām un pakalpojumu sniedzējiem pieejamās informācijas apjomu.

  (Grozīts ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 460; MK 06.10.2020. noteikumiem Nr. 616; MK 27.10.2020. noteikumiem Nr. 647; MK 15.12.2020. noteikumiem Nr. 755; MK 14.01.2021. noteikumiem Nr. 30; MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191; MK 13.04.2021. noteikumiem Nr. 230; MK 29.04.2021. noteikumiem Nr. 274; MK 27.05.2021. noteikumiem Nr. 332; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 506)

  2. Noteikumos lietotie termini:

  2.1. saimnieciskais pakalpojums – privātas vai publiskas personas saimnieciskās darbības ietvaros par atlīdzību izpildīts pasūtījums vai ar patērētāju noslēgta līguma pildīšana, veicot darbu vai gūstot nematerializētu darba rezultātu, tai skaitā sporta, kultūras, izklaides, skaistumkopšanas un labsajūtas, ēdināšanas, pasākumu norišu vietās, tirdzniecības vietās, pasta pakalpojumu sniegšanas vietās, iekšzemes un starptautiskajos pasažieru pārvadājumos un citur;

  2.2. publiskais pakalpojums – valsts un pašvaldības institūciju funkciju un uzdevumu veikšana vai privātpersonu dažādu veidu pakalpojumu sniegšana personām, tai skaitā sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu vai veselības aprūpes jomā;

  2.3. pasākums – privāts pasākums publiskās telpās vai vietās, kā arī publisks pasākums, tai skaitā sapulce, gājiens, pikets, organizētas reliģiskas darbības, kas veicamas pulcējoties, sporta pasākums;

  2.4. pasākuma norises vieta – speciāli iekārtota publiska telpa vai teritorija, tai skaitā ārtelpās, kur norit privāts vai publisks pasākums;

  2.5. izolācija – obligāta inficētas personas nošķiršana no veselām personām dzīvesvietā, uzturēšanās vietā vai ārstniecības iestādē ārstniecības personas uzraudzībā ārstēšanai, nodrošinot atbilstošus apstākļus, lai nepieļautu veselu personu inficēšanos. Par izolācijas laiku personai var tikt izsniegta darbnespējas lapa;

  2.6. mājas karantīna – ciešā kontaktā ar inficēto personu bijušas personas nošķiršana no citām personām Covid-19 infekcijas inkubācijas periodā dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā ārstniecības personas uzraudzībā, lai veiktu personas medicīnisko novērošanu un novērstu inficēšanās riskus citām personām. Par mājas karantīnas laiku personai var tikt izsniegta darbnespējas lapa;

  2.7. pašizolācija – personas nošķiršanās no citām personām dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā, lai novērstu inficēšanās riskus citām personām, ja ir epidemioloģiski pamatotas aizdomas, ka šī persona ir atradusies paaugstināta inficēšanās riska apstākļos. Par pašizolācijas laiku darbnespējas lapa netiek izsniegta;

  2.8. tirdzniecības izstāde – reģionālas, nacionālas vai starptautiskas nozīmes komercizstāde, publisks zootehnisks pasākums vai gadatirgus, kura mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības, tirdzniecības, dzīvesstila, dzīvnieku šķirņu un inovāciju attīstību;

  2.9. tirdzniecības izstādes norises vieta – speciāli iekārtotas telpas vai teritorija, kur norit komercizstāde, publisks zootehnisks pasākums vai gadatirgus;

  2.10. kultūrvieta – muzejs un muzejam radniecīga mākslas un vēstures priekšmetu eksponēšanas vieta (muzejisko priekšmetu krātuve vai ekspozīcija, piemiņas vieta u. c. kultūrvietas, kuras veido un piedāvā sabiedrībai mākslas un vēstures ekspozīcijas un izstādes), bibliotēka, arhīvs, kultūras centrs, mākslas galerija vai izstāžu zāle, brīvdabas estrāde, teātra ēka un tās ārtelpa, koncertzāle un tās ārtelpa, organizēts amatiermākslas kolektīvu mēģinājums;

  2.11. starptautisks sporta pasākums – starptautiskās sporta federācijas sporta sacensību kalendārā iekļautas starptautiskas nozīmes sporta sacensības (tai skaitā pirms sacensībām paredzētie oficiālie treniņi), Baltijas līmeņa (ar vismaz divu Baltijas valstu sportistu dalību) sporta sacensības pieaugušajiem, kā arī starptautisko līgu sporta sacensības, kuru saraksts ir publicēts biedrības "Latvijas Sporta federāciju padome" tīmekļvietnē. Šajā kategorijā netiek iekļautas Baltijas līmeņa sporta sacensības jauniešiem un junioriem, kā arī Latvijas līmeņa sporta sacensības (tai skaitā atklātie čempionāti un kausa izcīņas), izņemot gadījumu, ja tās ir kvalifikācijas sacensības dalībai olimpiskajās vai paraolimpiskajās spēlēs, kā arī pasaules un Eiropas čempionātos olimpiskajos un paraolimpiskajos sporta veidos;

  2.12. tirdzniecības centrs – ēka, kas iekārtota pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai, ar kopējo tirdzniecībai atvēlēto platību vismaz 1500 m2, kurā atsevišķās tirdzniecības vietās darbojas vismaz pieci tirdzniecības dalībnieki vai pakalpojuma sniedzēji.

  (Grozīts ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 460; MK 04.09.2020. noteikumiem Nr. 562; MK 05.02.2021. noteikumiem Nr. 88; MK 23.02.2021. noteikumiem Nr. 125; MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191; MK 01.06.2021. noteikumiem Nr. 335; MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 388; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 506)

  2.1 Šajos noteikumos paredzētās prasības neattiecas uz Nacionālo bruņoto spēku personālu un ārvalstu bruņotajos spēkos ietilpstošajām personām dienesta pienākumu pildīšanas laikā, kuras starptautiskās sadarbības ietvaros uzturas Latvijas Republikā, ja vien šajos noteikumos nav noteikts citādi.

  (MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

  3. Lai iespējami mazāk traucētu Latvijas ārpolitisko un starptautisko darbību, tostarp sadarbību ar Eiropas Savienības institūcijām, šajos noteikumos paredzētie ceļošanas ierobežojumi un pašizolācijas prasības, ievērojot attiecīgos epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, neattiecas uz:

  3.1. Latvijā akreditētajiem ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību, starptautisko organizāciju un to pārstāvniecību darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem;

  3.2. personām, kuras ierodas Latvijā pēc Valsts prezidenta, Saeimas, Ministru kabineta vai tā locekļa, Satversmes tiesas, Augstākās tiesas, Valsts kontroles vai ministrijas ielūguma;

  3.3. Latvijas vai ārvalsts diplomātiskajiem kurjeriem vai ad hoc diplomātiskajiem kurjeriem, kas uzrāda oficiālu dokumentu, kurā norādīts viņa statuss un diplomātiskā pasta paku skaits;

  3.4. Latvijas Republikas diplomātiskās pases turētājiem, viņus pavadošo tehnisko personālu un diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņiem un darbiniekiem, veicot oficiālās funkcijas;

  3.5. ārvalstu ekspertiem, kuri starptautiskās sadarbības ietvaros ieceļo Latvijas Republikā, lai sniegtu palīdzību sabiedriskās kārtības un drošības un robežapsardzības nodrošināšanā, kā arī uz Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi, kuras atgriežas Latvijas Republikā no šādas palīdzības sniegšanas ārvalstīs.

  (Grozīts ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 409; MK 15.09.2020. noteikumiem Nr. 571; MK 22.09.2020. noteikumiem Nr. 599; MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 565)

  3.1 Slimību profilakses un kontroles centrs, pamatojoties uz Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra publicēto informāciju un, ja nepieciešams, uz attiecīgo valstu kompetento sabiedrības veselības institūciju publicēto informāciju, savā tīmekļvietnē publicē to valstu sarakstu, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, kā arī norāda valstis, kurās ir konstatēta tāda epidemioloģiskā situācija (t. sk. īpaši augsta saslimstība ar Covid-19 vai sabiedrības veselībai bīstamo SARS-CoV-2 vīrusa celmu strauja izplatīšanās), kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu. Attiecīgie piesardzības un ierobežojošie pasākumi tiek piemēroti ar nākamo dienu pēc minētā saraksta publicēšanas, izņemot šo noteikumu V2 nodaļā minētos gadījumus par nosacījumiem ieceļošanai Latvijas Republikā, kas stājas spēkā divu darbdienu laikā pēc minētā saraksta publicēšanas.

  (MK 15.06.2021. noteikumu Nr. 369 redakcijā)

  4. Lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā, ir ievērojami šādi pamatprincipi:

  4.1. informēšana;

  4.2. distancēšanās;

  4.3. higiēna;

  4.4. personas veselības stāvokļa uzraudzība.

  5. Lai īstenotu informēšanas pamatprincipu, saimnieciska vai publiska pakalpojuma sniedzējs vai pasākuma organizators labi redzamā vietā izvieto vismaz šādu informācija par piesardzības pasākumiem:

  5.1. brīdinājumu, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;

  5.2. brīdinājumu par divu metru distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem, ja tādi ir noteikti;

  5.3. pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumus;

  5.4. brīdinājumu par šo noteikumu 6.3.2. apakšpunktā minēto mutes un deguna aizsega lietošanas pienākumu, kā arī norādi par mutes un deguna aizsega pareizu lietošanu (aizsedzot muti un degunu).

  (Grozīts ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 689)

  5.1 Lai samazinātu un ierobežotu infekcijas izplatību, saimnieciska vai publiska pakalpojuma sniedzējs vai pasākuma organizators labi redzamā vietā izvieto aicinājumu par nacionālās kontaktu noteikšanas un brīdināšanas mobilās lietotnes "Apturi Covid" izmantošanu.

  (MK 12.03.2021. noteikumu Nr. 165 redakcijā)

  6. Distancēšanās nodrošināšanai veic vismaz šādus piesardzības pasākumus:

  6.1. vietās, kur tas ir iespējams, ievēro divu metru fizisku distanci;

  6.2. neievērojot šo noteikumu 6.1. apakšpunktā minēto prasību, publiskās iekštelpās un ārtelpās vienlaikus pulcēties var:

  6.2.1. ne vairāk kā divas personas;

  6.2.2. personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā;

  6.2.3. vecāks un viņa nepilngadīgie bērni, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā;

  6.2.4. personas, kuras minētās prasības nevar ievērot darba vai dienesta pienākumu dēļ;

  6.2.5. sportisti, sporta speciālisti un sportistus apkalpojošie sporta darbinieki sporta treniņu (nodarbību) un sporta pasākumu laikā. Minētais izņēmums ir attiecināms uz jebkura veida nodarbošanos ar sportu (tai skaitā amatieru sportu un fiziskām aktivitātēm veselības saglabāšanai un uzlabošanai);

  6.2.6. pirmsskolas izglītības iestādēs un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanas vietās vienas grupas ietvaros;

  6.2.7. bērnu nometnēs vienas grupas ietvaros;

  6.2.8. aktieri, baleta mākslinieki, dejotāji, dziedātāji un orķestra mūziķi, veicot darba pienākumus mēģinājumu, nodarbību un pasākumu laikā. Minētais izņēmums ir attiecināms arī uz profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības programmu apguvi vienas grupas ietvaros šajā apakšpunktā minētajās jomās, izņemot amatiermākslas koru un ansambļu dalībniekus, kuriem jāievēro divu metru fiziska distance;

  6.2.9. šo noteikumu 20.3.1. un 20.3.2 apakšpunktā minētajos gadījumos;

  6.2.10. izglītības programmas apguvē vienas klases, grupas vai kursa ietvaros;

  6.3. publiskās iekštelpās, tai skaitā darbavietās, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu:

  6.3.1. lieto medicīniskās vai nemedicīniskās (higiēniskās vai auduma) sejas maskas (turpmāk – mutes un deguna aizsegi), izņemot:

  6.3.1.1. bērnus, kuri nav sasnieguši septiņu gadu vecumu, un personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai;

  6.3.1.2. profesionālus orķestrus un korus, teātrus un deju kolektīvus;

  6.3.1.3. personas, instrumenta spēles, vokālās vai dejas mākslas izglītības apguves procesā, ja personām pēdējo 72 stundu laikā pirms nodarbības ir veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs;

  6.3.1.4. sportistus sporta treniņu (nodarbību) un sporta pasākumu laikā;

  6.3.1.5. elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbiniekus, ja tas nepieciešams pilnvērtīgai darba pienākumu veikšanai, kā arī televīzijas un radio raidījumu vadītājus un intervējamos, ja intervija notiek mazāk par 15 minūtēm;

  6.3.1.6. gadījumos, kad tiek sagatavota vai notiek kultūras vai reliģiskas norises tiešraides translācija vai ieraksts, attālināta mācību procesa nodrošināšana vai audiovizuāla darba veidošana, ja tas nepieciešams pilnvērtīgai darba pienākumu veikšanai un ir saņemta tiesiskā valdītāja atļauja;

  6.3.1.7. (svītrots ar MK 27.05.2021. noteikumiem Nr. 332);

  6.3.1.8. šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētās personas organizētos kolektīvos (piemēram, darbavietā, amatieru kolektīvos, izglītības iestādē);

  6.3.2. pasākuma organizators, saimnieciskā pakalpojuma sniedzējs vai ēkas īpašnieks nodrošina, ka persona, kura nelieto mutes un deguna aizsegu vai lieto to neatbilstošā veidā (neaizsedzot degunu un muti), netiek ielaista publiskās telpās, pasākuma norises vai pakalpojuma sniegšanas vietā. Pasākuma organizators vai saimnieciskā pakalpojuma sniedzējs nesniedz pakalpojumu personai, kura neievēro epidemioloģiskās drošības prasības, tai skaitā nelieto mutes un deguna aizsegu, izņemot personas, kas mutes un deguna aizsegu var nelietot šo noteikumu 6.3.1. apakšpunktā minētajos gadījumos;

  6.3.1 transportlīdzeklī, taksometrā vai vieglajā automobilī, ar kuru veic pasažieru komercpārvadājumus, transportlīdzekļa vadītāji, kuri neatrodas no pasažieriem pilnībā nodalītā kabīnē, kā arī pasažieri lieto mutes un deguna aizsegus. Transportlīdzekļa vadītājs vai konduktors informē par mutes un deguna aizsega pareizu lietošanu (aizsedzot muti un degunu) un atsaka pakalpojuma sniegšanu, ja persona nelieto mutes un deguna aizsegu vai lieto to neatbilstošā veidā (neaizsedzot muti un degunu);

  6.3.2 (svītrots ar MK 23.10.2020. noteikumiem Nr. 646);

  6.3.3 (svītrots ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191);

  6.3.4 transportlīdzekļos atļauts uzstādīt nesertificētu vai nemarķētu, caurspīdīga materiāla (piemēram, plastikāta) aizsargkonstrukciju, kas norobežo transportlīdzekļa vadītāja vietu no pasažieru vietām. Aizsargkonstrukcijas stiprinājumam, novietojumam un redzamībai caur to jāatbilst normatīvo aktu prasībām par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa. Transportlīdzekļa vadītāja un pasažiera pienākums ir nodrošināt aizsargkonstrukcijas drošu ekspluatāciju atbilstoši pasažieru pārvadājumus reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

  6.4. (svītrots ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 409);

  6.5. kontrolē cilvēku plūsmu, lai novērstu drūzmēšanos pie ieejām, izejām, tualetēm, sabiedriskajā transportlīdzeklī un citur, kur notiek pastiprināta cilvēku pulcēšanās;

  6.6. ja pasākumu vai saimniecisku vai publisku pakalpojumu organizē, cilvēkiem pulcējoties grupās, netiek pieļauta šo cilvēku grupu savstarpēja sastapšanās;

  6.7. saimniecisko vai publisko pakalpojumu atbilstoši iespējām sniedz pēc iepriekšēja pieraksta;

  6.7.1 (svītrots ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191);

  6.8. ierobežo darbinieku pulcēšanos darbā ārpus darba pienākumu veikšanas;

  6.9. atbilstoši iespējām un darba specifikai veicina attālinātā darba veikšanu, attālinātu saimniecisko vai publisko pakalpojumu sniegšanu un izmantošanu (pieteikšanās pakalpojumam attālināti, biļešu tirdzniecība internetā);

  6.10. sniedzot saimniecisko vai publisko pakalpojumu, atbilstoši iespējām mazina saimnieciskajam vai publiskajam pakalpojumam veltīto laiku, tai skaitā neprasot personai atrasties darbinieka tuvumā, ja viņa klātbūtne nav nepieciešama visu saimnieciskā vai publiskā pakalpojuma sniegšanas laiku;

  6.11. organizējot pasākumus, ierobežo pasākuma norises laiku atbilstoši šo noteikumu 24. punktā minētajām prasībām.

  (Grozīts ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 460; MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 495; MK 05.10.2020. noteikumiem Nr. 614; MK 13.10.2020. noteikumiem Nr. 624; MK 20.10.2020. noteikumiem Nr. 634; MK 23.10.2020. noteikumiem Nr. 646; MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 689; MK 02.02.2021. noteikumiem Nr. 72; MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191; MK 29.04.2021. noteikumiem Nr. 274; MK 13.05.2021. noteikumiem Nr. 307; MK 18.05.2021. noteikumiem Nr. 309; MK 27.05.2021. noteikumiem Nr. 332; MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 369; MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 565; MK 31.08.2021. noteikumiem Nr. 588; MK 07.09.2021. noteikumiem Nr. 607)

  6.1 Sabiedriskā transporta pārvadātājs:

  6.1 1. organizē iekāpšanu un izkāpšanu tā, lai pasažieru skaits transportlīdzeklī nepārsniedz 80 % no tā ietilpības vai 85 % no tā ietilpības, ja nepieciešams uzņemt pasažierus pieturvietās ārpus reģionālās nozīmes maršrutu galapunktiem. Pārvadātājs transportlīdzekļa salonā izvieto informāciju par pieļaujamo pasažieru skaitu. Ja transportlīdzeklī tā specifikas dēļ nav iespējams kontrolēt pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, pārvadātājs aicina pasažierus izvēlēties vietas tā, lai transportlīdzekļa salons būtu vienmērīgi piepildīts un pēc iespējas ievērotas distancēšanās prasības;

  6.1 2. norīko par epidemioloģiskās drošības prasību protokolu izstrādi, saskaņošanu un izpildi atbildīgo personu.

  (MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 369; MK 07.09.2021. noteikumiem Nr. 607)

  6.2 Sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtītājs un pārvadātājs nodrošina šajos noteikumos minēto epidemioloģisko prasību izpildi.

  (MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

  6.3 (Svītrots ar MK 27.05.2021. noteikumiem Nr. 332)

  6.4 (Svītrots ar MK 07.09.2021. noteikumiem Nr. 607)

  6.5 Ja atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajai informācijai 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits ir ne vairāk kā 20 jauni saslimšanas gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem, šo noteikumu 6.1 1. apakšpunkta prasības nepiemēro.

  (MK 07.09.2021. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

  6.6 Sabiedriskā transporta pārvadātājs trīs dienu laikā organizē pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu atbilstoši šo noteikumu 6.1 1. apakšpunktā minētajām prasībām.

  (MK 07.09.2021. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

  6.7 Komerciālajos maršrutos (reisos) pārvadātājs var neievērot šo noteikumu 6.1 1. apakšpunktā minētās prasības, ja transportlīdzeklī tiek uzņemti tikai pasažieri ar sadarbspējīgu testēšanas, vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Pārvadātājs nodrošina sadarbspējīga testēšanas, vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta esības kontroli, pasažierim iekāpjot transportlīdzeklī. Šajā punktā minētie pasažieri, konduktori un transportlīdzekļa vadītājs var nelietot mutes un deguna aizsegus.

  (MK 07.09.2021. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

  6.8 Vilcienu maršrutos, kuros biļetes tiek pārdotas ar numurētām sēdvietām, pārvadātājs var organizēt pārvadājumus atsevišķos vagonos, ievērojot šo noteikumu 6.7 punktā minēto kārtību.

  (MK 07.09.2021. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

  6.9 Sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtītājs valstspilsētās var noteikt, ka pārvadājumi pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek veikti šo noteikumu 6.7 punktā minētajā kārtībā.

  (MK 07.09.2021. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

  7. Lai nodrošinātu higiēnas prasību ievērošanu, veic vismaz šādus piesardzības pasākumus:

  7.1. roku higiēnai nodrošina siltu ūdeni, šķidrās ziepes un roku susināšanas līdzekļus vai spirtu saturošus roku dezinfekcijas līdzekļus (kas satur vismaz 70 % etanola);

  7.2. samazina kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu skaitu (skārienjutīgie ekrāni, datori, tastatūras, peles, papīrs);

  7.3. atbilstoši iespējām samazina iekārtu, darba priekšmetu un darba aprīkojuma, tai skaitā rakstāmpiederumu, nodošanu no viena cilvēka citam cilvēkam;

  7.4. veic regulāru telpu un virsmu, tai skaitā inventāra un darba aprīkojuma, tīrīšanu un dezinfekciju, īpašu uzmanību pievēršot virsmām un priekšmetiem, ar kuriem cilvēki bieži saskaras (piemēram, durvju rokturi, galdu virsmas, krēslu roku balsti, virsmas tualetēs, krāni);

  7.5. veic regulāru saimnieciskā vai publiskā pakalpojuma nodrošināšanai izmantotā transportlīdzekļa salona un kabīnes virsmu dezinfekciju, kā arī salona vēdināšanu:

  7.5.1. reģionālās satiksmes maršrutu galapunktā – atverot transportlīdzekļa logus un durvis, bet vilcieniem atverot durvis pasažieru iekāpšanas pusē;

  7.5.2. pilsētas maršrutu galapunktos – atverot transportlīdzekļa logus un durvis;

  7.5.3. reisa izpildes laikā – izmantojot automātiskās ventilācijas sistēmas vai atverot lūkas un logus un katrā pieturvietā atverot visas durvis pasažieru iekāpšanas pusē, kā arī, ja laikapstākļi ir piemēroti, ik pēc 30 minūtēm pieturvietās atverot durvis uz piecām minūtēm;

  7.5.4. transportlīdzekļa salonā uz logiem izvieto informatīvas norādes ar aizliegumu pasažierim tos aizvērt;

  7.6. baseinu ūdenī hloru saturoša dezinfekcijas līdzekļa koncentrāciju uztur noteiktā diapazona augšējās robežās;

  7.7. regulāri vēdina telpas. Ja nav iespējams izmantot automātiskās ventilācijas sistēmas, publisko un saimniecisko pakalpojumu sniegšanu un pasākumus plāno ar pārtraukumu ik pēc divām stundām un pārtraukuma laikā nodrošina telpu vēdināšanu vismaz 15 minūtes;

  7.8. atbilstoši iespējām izmanto bezskaidras naudas maksājumus;

  7.9. normatīvajos aktos par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa noteiktajos gadījumos, pabeidzot transportlīdzekļa tehnisko apskati vai tehnisko kontroli uz ceļa, inspektors transportlīdzekļa vadītājam vai uzrādītājam izsniedz tehniskās apskates protokolu, pamato savu lēmumu, sniedzot skaidrojumu par tiem trūkumiem un bojājumiem, kuriem pievēršama uzmanība turpmākajā transportlīdzekļa ekspluatācijas gaitā, un tiem, kurus nepieciešams novērst, kā arī par tiem bojājumiem, kuru dēļ transportlīdzekļa ekspluatācija ir aizliegta. Vadītājs vai uzrādītājs neparaksta tehniskās kontroles uz ceļa vai tehniskās apskates protokolu.

  (Grozīts ar MK 13.05.2021. noteikumiem Nr. 307; MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 369; MK 07.09.2021. noteikumiem Nr. 607)

  8. Lai nodrošinātu personu veselības stāvokļa uzraudzību un apzinātu kontaktpersonas, veic vismaz šādus piesardzības pasākumus:

  8.1. saimnieciska vai publiska pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises vietās īsteno īpašus piesardzības pasākumus personām vecumā virs 65 gadiem, personām ar hroniskām slimībām (hroniskas elpošanas ceļu slimības, cukura diabēts, sirds asinsvadu sistēmas slimības, garīga rakstura traucējumi), kā arī personām ar imūndeficītu;

  8.2. darba vietā neuzturas personas ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm vai personas, kam noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija;

  8.3. atbilstoši iespējām uzskaita saimniecisko vai publisko pakalpojumu saņēmējus (vārds, uzvārds, kontakttālrunis), lai būtu iespējams apzināt un brīdināt kontaktpersonas Covid-19 infekcijas gadījumā.

  9. Attiecīgā nozares ministrija sadarbībā ar Veselības ministriju var izstrādāt detalizētus ieteikumus šo noteikumu 4., 5., 6., 7., 8., 14. un 15. punktā minēto prasību ieviešanai savā pārraudzības jomā. Detalizētus ieteikumus šo noteikumu 4. punktā minēto pamatprincipu ieviešanai ieslodzījuma vietās pēc saskaņošanas ar Veselības ministriju ar rīkojumu nosaka Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks.

  10. Šo noteikumu 4., 5., 6., 7. un 8. punktā minēto pasākumu īstenošanai pasākumu organizators un saimniecisko vai publisko pakalpojumu sniedzējs:

  10.1. katrā konkrētajā vietā un gadījumā izvērtē šādus riskus:

  10.1.1. iespēja ievērot divu metru distanci;

  10.1.2. pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises laiks;

  10.1.3. pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises vietas un piekļuves vietas apstākļi;

  10.1.4. pakalpojuma sniegšanā vai pasākuma norisē iesaistīto personu skaits un veselības stāvoklis;

  10.2. ir atbildīgs par pamatprincipu ievērošanu pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma organizēšanas vietā.

  11. Organizējot pasākumu vai sniedzot saimniecisko pakalpojumu vietā, kur vienlaikus var uzturēties vairāk nekā 500 cilvēku, pasākuma organizators vai saimnieciskā pakalpojuma sniedzējs izstrādā plānu šo noteikumu 6. punktā minēto prasību nodrošināšanai.

  (MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 495 redakcijā)

  12. Fiziskas personas pienākums ir ievērot šo noteikumu 5., 6., 7. un 8. punktā minētās prasības, savukārt pasākuma organizatora vai saimnieciskā vai publiskā pakalpojuma sniedzēja pienākums ir nodrošināt, lai personai būtu iespēja tās ievērot.

  13. Fiziskai personai ir pienākums nodrošināt sev mutes un deguna aizsegu, ja pasākuma organizators vai saimnieciskā vai publiskā pakalpojuma sniedzējs pirms pasākuma ir informējis par šādu prasību, tai skaitā izvietojot paziņojumu pasākuma norises vai saimnieciskā vai publiskā pakalpojuma sniegšanas vietā.

  13.1 Ja persona vēlas pagarināt ieroča atļaujas derīguma termiņu, saņemt dublikātu vai atkārtotu atļauju, tā var Valsts policijas struktūrvienībai iesniegt iesniegumu un vienu fotogrāfiju (3 x 4 cm), ja tāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem ieroču aprites jomā ir nepieciešama attiecīgās ieroča atļaujas saņemšanai, izmantojot pasta pakalpojumus. Iesniegums par ieroča atļaujas derīguma termiņa pagarināšanu iesniedzams vismaz mēnesi pirms ieroča atļaujas derīguma termiņa beigām. Pēc iesnieguma izskatīšanas normatīvajos aktos par ieroču apriti noteiktajā kārtībā Valsts policijas struktūrvienība par pieņemto lēmumu paziņo iesniedzējam un, ja ieroča atļauju nolemts izsniegt, nosūta to personai pa pastu. Valsts policijas struktūrvienība pēc 30 dienām sazinās ar attiecīgo personu un pārliecinās, ka persona ir saņēmusi attiecīgo ieroča atļauju.

  (MK 05.02.2021. noteikumu Nr. 88 redakcijā)

  II. Pulcēšanās ierobežojumi

  14. Atcelti un aizliegti visi publiskie pasākumi klātienē, tai skaitā uguņošana un salūts, izņemot publiskus pasākumus atbilstoši šo noteikumu 14.6, 21., 38.27  un 38.34  punktā noteiktajai kārtībai, gājienus un piketus, kā arī priekšvēlēšanu aģitāciju publiskās ārtelpās, kur piedalās ne vairāk kā 20 personas.

  (MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 388 redakcijā)

  14.1 Aizliegti privāti pasākumi un privāta pulcēšanās, izņemot pulcēšanos līdz 20 personām ārtelpās un pasākumus divu mājsaimniecību ietvaros līdz 10 personām iekštelpās. Bērēs un kristību ceremoniju noturēšanā vienlaikus atļauts pulcēties ne vairāk kā 20 cilvēkiem ārtelpās un ne vairāk kā 10 cilvēkiem iekštelpās (neskaitot personas, kas tieši saistītas ar bēru vai kristību norises nodrošināšanu), un noteikt, ka pulcēšanās laikā iekštelpās tiek lietoti mutes un deguna aizsegi. Pieļaujama arī nepilngadīgu bērnu un vecāku tikšanās, ja bērni un vecāki nav vienas mājsaimniecības locekļi, izņemot gadījumu, ja bērnam, kādam no vecākiem vai vecāku mājsaimniecības locekļiem jāievēro izolācijas, mājas karantīnas vai pašizolācijas prasības.

  (MK 15.06.2021. noteikumu Nr. 369 redakcijā)

  14.2 Aizliegts sniegt klātienē saimnieciskos pakalpojumus, kas saistīti ar izklaidi (tai skaitā naktsklubos, diskotēkās, spēļu zālēs).

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  14.3 Skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniedzēji ievēro šo noteikumu II2 nodaļā minētās prasības.

  (MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 388)

  14.4 Atļauts sniegt individuālos saimnieciskos pakalpojumus, kas saistīti ar atrakcijām (tai skaitā akvaparkos, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos) ārtelpās, ievērojot šādas epidemioloģiskās drošības prasības:

  14.4 1. ar izklaidi saistīto saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietā ārtelpās darbu klātienē uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 24.00;

  14.4 2. (svītrots ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 369);

  14.4 3. apmeklētājiem pirms un pēc inventāra/atrakcijas izmantošanas nodrošina spirtu saturošu roku dezinfekcijas līdzekļu (kas satur vismaz 70 % etanola) pieejamību;

  14.4 4. pēc iespējas samazināts kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu skaits, notiek regulāra (pēc katra klienta) virsmu, tai skaitā inventāra un darba aprīkojuma, tīrīšana un dezinfekcija, izmantojot spirtu saturošus roku un virsmu dezinfekcijas līdzekļus (kas satur vismaz 70 % etanola);

  14.4 5. apmeklētāju plūsma tiek organizēta, nodrošinot distances ievērošanu starp dažādu mājsaimniecību locekļiem atbilstoši šo noteikumu 14.1 punktā minētajiem nosacījumiem;

  14.4 6. vienai personai nodrošina ne mazāk kā 20 m2 no publiski pieejamās teritorijas platības;

  14.4 7. inventāra izsniegšanu, labierīcību apmeklēšanu un samaksu par pakalpojumu atļauts nodrošināt iekštelpās, ievērojot šo noteikumu 15. punktā minētās prasības;

  14.4 8. atļauts izmantot iekštelpu ģērbtuves, ja piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %;

  14.4 9. ir noteikta atbildīgā persona, kas organizē šajos noteikumos noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu pakalpojuma sniegšanas vietā un:

  14.4 9.1. atrodas pakalpojuma sniegšanas vietā tā darbības laikā;

  14.4 9.2. pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu pakalpojuma sniegšanas vietā;

  14.4 9.3. objektīvi pārbaudāmā veidā identificē un norāda kontroles laikā pakalpojuma sniegšanas vietā esošo apmeklētāju skaitu;

  14.4 10. apmeklētājiem redzamās vietās (vismaz pie ieejas un kases) ir izvietota skaidri salasāma publiski pieejama informācija, tai skaitā angļu valodā, par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties pakalpojuma sniegšanas vietā, kā arī šo noteikumu 14.4 9. apakšpunktā minētās atbildīgās personas kontaktinformācija un policijas palīdzības tiešais tālruņa numurs 110.

  (MK 10.06.2021. noteikumu Nr. 368 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 388; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 506)

  14.5 Dabas takās tiek ievērotas šo noteikumu 6. un 14.1 punktā minētās prasības.

  (MK 10.06.2021. noteikumu Nr. 368 redakcijā)

  14.6 Ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju ir mazāks par 100 vai līdz turpmākajam Ministru kabineta lēmumam, tiek noteikta šāda pakalpojuma sniegšanai paredzētā platība un pieļaujamais personu skaits, nemainot pārējās epidemioloģiskās drošības prasības:

  14.6 1. iekštelpās var pulcēties ne vairāk kā 20 personas, bet ārtelpās – ne vairāk kā 50 personas, tai skaitā privātos pasākumos (ja nav noteikti citi ierobežojumi), bērēs, kristībās, psiholoģiskās palīdzības grupās, gājienos un piketos (neskaitot personas, kas tieši saistītas ar norises nodrošināšanu), pie ģimenes vai dzimtas kapavietām;

  14.6 2. sporta treniņos (nodarbībās) iekštelpās atbilstoši šo noteikumu 38.34 punkta nosacījumiem, sporta audzēkņu treniņos (nodarbībās), amatieru sporta kolektīvu nodarbībās, tai skaitā publiskas lietošanas peldbaseinos, vienlaikus var atrasties ne vairāk par 20 personām grupā, vienai personai nodrošinot ne mazāk kā 15 m2 no pieejamās platības, publiskas lietošanas peldbaseinos – 10 m2 no ūdens virsmas platības, bet peldētapmācības peldbaseinos vienam peldētapmācības programmas audzēknim – ne mazāk kā 6 m2 no ūdens virsmas platības;

  14.6 3. bibliotēku, arhīvu lasītavās un tamlīdzīgos objektos:

  14.6 3.1. vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 10 m2 no pieejamās telpas platības;

  14.6 3.2. vienā telpā vienlaikus var atrasties ne vairāk kā 30 personas;

  14.6 4. nometnēs vienā grupā var atrasties ne vairāk kā 30 personas, ja tiek nodrošināta nometnes darbinieku un dalībnieku testēšana atbilstoši šo noteikumu 40.17 punkta nosacījumiem un šo grupu dalībnieki nometnes darbības laikā nesatiekas;

  14.6 5. (svītrots ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 565);

  14.6 6. šo noteikumu 38.32 punktā minētajos plašsaziņas līdzekļu raidījumos, nelietojot mutes un deguna aizsegus, var piedalīties 30 dalībnieki vai vairāk, ja vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 10 m2 no telpas platības;

  14.6 7. sabiedriskajā ēdināšanā:

  14.6 7.1. iekštelpās atbilstoši šo noteikumu 38.34 punkta nosacījumiem pie viena galdiņa atrodas ne vairāk kā 10 pilngadīgas personas, neskaitot nepilngadīgus bērnus (bet ne vairāk kā 20 personas kopā);

  14.6 7.2. ārtelpās pie viena galdiņa atrodas ne vairāk kā 20 pilngadīgas personas, neskaitot nepilngadīgus bērnus (bet ne vairāk kā 30 personas kopā);

  14.6 8. saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietās, pasākumu norises vietās, reliģiskās darbības veikšanas vietās:

  14.6 8.1.  kultūrvietās un reliģiskās darbības veikšanas vietās iekštelpās katram apmeklētājam tiek nodrošināti ne mazāk kā 10 m2 no pasākuma norisei vai pakalpojuma sniegšanai paredzētās platības;

  14.6 8.2. individuālo pakalpojumu (skaistumkopšanas, labsajūtas, foto, psihologa u. tml.) sniegšanas vietās atbilstoši šo noteikumu 38.34 punkta prasībām vienam apmeklētājam tiek nodrošināti ne mazāk kā 10 m2 no pakalpojuma sniegšanai paredzētās platības;

  14.6 8.3. tirdzniecības vietās iekštelpās tiek nodrošināti ne mazāk kā 15 m2 no kopējās tirdzniecības zāles platības, bet ārtelpās – pietiekama pakalpojuma sniegšanas vietas platība, lai pakalpojuma sniedzēji un saņēmēji brīvi varētu ievērot 2 m distanci un tiktu novērsta cilvēku drūzmēšanās;

  14.6 8.4. izklaides atrakciju norises vietās ārtelpās, kultūrvietās ārtelpās, dabas takās un reliģiskās darbības veikšanas vietās ārtelpās tiek nodrošināta pietiekama pakalpojuma sniegšanas vietas vai reliģiskās darbības veikšanas vietas platība, lai pakalpojuma sniedzēji un saņēmēji brīvi varētu ievērot divu metru distanci un tiktu novērsta cilvēku drūzmēšanās;

  14.6 8.5. citās šajā punktā neminētajās saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietās vienai personai nodrošina ne mazāk kā 10 m2 no publiski pieejamās telpas platības;

  14.6 8.6. atļauts organizēt tirdzniecības izstādes iekštelpās, ja izpildītas šo noteikumu 38.34 punktā minētās prasības (izņemot 38.34 5., 38.34 8.,  38.34 9. un 38.34 10.  apakšpunktu) un vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 10 m2 no publiski pieejamās telpas platības, kā arī eju platums starp izstāžu stendu rindām ir vismaz trīs metri;

  14.6 9. šo noteikumu 38.34 punktā minētajos gadījumos iekštelpās var atrasties ne vairāk kā 500 personas, bet ārtelpās – ne vairāk kā 1000 personas;

  14.6 10. šo noteikumu 40.33 punktā minētajās sporta sacensībās ārtelpās sacensību norises vietā (autosportā – ātrumposma norises teritorijā) vienlaikus var atrasties ne vairāk kā 500 personas (ieskaitot sportistus un darbiniekus, kas ir tieši saistīti ar sacensību norises nodrošināšanu, bet šo noteikumu 40.37 punktā minētajā gadījumā – neieskaitot skatītājus). Sporta sacensības ārtelpās drīkst organizēt jebkura persona, un tajās drīkst piedalīties arī bērni, kas jaunāki par septiņiem gadiem;

  14.6 11. (svītrots ar MK 31.08.2021. noteikumiem Nr. 588);

  14.6 12. amatiermākslas kolektīvu nodarbības var organizēt iekštelpās, ja vienā telpā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 30 personas un vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 3 m2 no pieejamās platības, kā arī ārtelpās grupās līdz 50 cilvēkiem, nodrošinot, ka šo grupu dalībnieki nesatiekas.

  (MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 388 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.06.2021. noteikumiem Nr. 423; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 506; MK 14.07.2021. noteikumiem Nr. 511; MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 565; MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 567; MK 31.08.2021. noteikumiem Nr. 588)

  14.7 Slimību profilakses un kontroles centrs savā tīmekļvietnē publicē 14 dienu Covid-19 saslimstības rādītājus. Ja tiek konstatēts saslimstības samazinājums, attiecīgie piesardzības pasākumi tiek piemēroti nākamajā dienā pēc publikācijas. Ja tiek konstatēts saslimstības pieaugums, Slimību profilakses un kontroles centrs oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē attiecīgu informāciju par epidemioloģiskās drošības stāvokli, kurā nepieciešams pastiprināt epidemioloģiskās drošības pasākumus, un attiecīgie pasākumi tiek piemēroti trešajā darbdienā pēc minētās informācijas publicēšanas.

  (MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 388 redakcijā)

  14.8 Atļauts sniegt ar atrakcijām saistītus saimnieciskos pakalpojumus iekštelpās (tai skaitā akvaparkos, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos, bērnu rotaļu istabās un bērnu pieskatīšanas vietās (arī tirdzniecības centros)) šo noteikumu 38.34 punktā minētajām personām, ievērojot šo noteikumu 38.34 1., 38.34 2. un 38.34 3. apakšpunktā minētās prasības, kā arī šādus papildu nosacījumus:

  14.8 1. vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 15 m2 no apmeklētājiem pieejamās publiski pieejamo telpu platības;

  14.8 2. apmeklētāju plūsma tiek organizēta, nodrošinot divu metru distances ievērošanu starp individuāliem apmeklētājiem vai dažādu mājsaimniecību locekļiem un novēršot cilvēku drūzmēšanos;

  14.8 3. iekštelpās tiek lietoti mutes un deguna aizsegi, izņemot gadījumu, ja atrakciju izmantošanas laikā tas nav iespējams;

  14.8 4. pēc iespējas samazināts kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu skaits, notiek regulāra (kur iespējams, pēc katra klienta) virsmu, tai skaitā inventāra un darba aprīkojuma, tīrīšana un dezinfekcija, izmantojot spirtu saturošus roku un virsmu dezinfekcijas līdzekļus (kas satur vismaz 70 % etanola);

  14.8 5. netiek sniegti izklaides pakalpojumi, kuros nav iespējams nodrošināt inventāra un virsmu dezinfekciju un distances ievērošanu starp apmeklētājiem (piemēram, bērnu bumbu baseini). Šādus pakalpojumus atļauts sniegt tikai vienai personai vai vienas mājsaimniecības locekļiem;

  14.8 6. apmeklētājiem pirms un pēc inventāra vai atrakcijas izmantošanas nodrošina spirtu saturošu roku dezinfekcijas līdzekļu (kas satur vismaz 70 % etanola) pieejamību;

  14.8 7. tiek nodrošināta regulāra telpu ventilācija (nodrošinot, ka oglekļa dioksīda (CO2) līmenis nepārsniedz 1000 PPM (daļas uz miljonu));

  14.8 8. ir noteikta atbildīgā persona, kas organizē šajos noteikumos noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu pakalpojuma sniegšanas vietā un:

  14.8 8.1. atrodas pakalpojuma sniegšanas vietā tā darbības laikā;

  14.8 8.2. pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu pakalpojuma sniegšanas vietā;

  14.8 8.3. objektīvi pārbaudāmā veidā identificē un norāda kontroles laikā pakalpojuma sniegšanas vietā esošo apmeklētāju skaitu;

  14.8 9. apmeklētājiem redzamā vietā (vismaz pie ieejas un kases) ir izvietota skaidri salasāma publiski pieejama informācija, tai skaitā angļu valodā, par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties pakalpojuma sniegšanas vietā, kā arī šo noteikumu 14.8 8. apakšpunktā minētās atbildīgās personas kontaktinformācija un policijas palīdzības tiešais tālruņa numurs 110;

  14.8 10. tiek nodrošināta apmeklētāju un iesaistīto darbinieku reģistrācija (vārds, uzvārds, kontaktinformācija). Ja konstatēta apmeklētāja vai darbinieka saslimšana ar Covid-19, pēc Slimību profilakses un kontroles centra pieprasījuma tiek nodoti apmeklētāju un iesaistīto darbinieku personas dati.

  (MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 423 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 506; MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 565)

  14.9 Ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju ir mazāks par 20, līdz brīdim, kamēr tas nepārsniedz 25, tiek noteikti šādi atvieglojumi epidemioloģiskās drošības pasākumiem, nemainot pārējās šajos noteikumos noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības:

  14.9 1. iekštelpās var pulcēties ne vairāk kā 50 personas, bet ārtelpās – ne vairāk kā 100 personas, tai skaitā privātos un publiskos pasākumos (ja šajā punktā nav noteikti citi ierobežojumi), bērēs, kristībās, psiholoģiskās palīdzības grupās, gājienos un piketos (neskaitot personas, kas tieši saistītas ar norises nodrošināšanu), pie ģimenes vai dzimtas kapavietām;

  14.9 2. sniedzot un saņemot pakalpojumus, apmeklējot un organizējot pasākumus vai sporta sacensības ar skatītājiem ārtelpās šo noteikumu 38.34 punkta ievaddaļā minētās personas (ja šajā punktā nav noteikti citi ierobežojumi) var neievērot prasības, kas attiecas uz distances ievērošanu vai apmeklētāju izvietojumu sēdvietās vai pie galdiem, kā arī šādos pasākumos iekštelpās var atrasties līdz 1000, bet ārtelpās – līdz 2000 personām;

  14.9 3. bibliotēkās, arhīvu lasītavās, tirdzniecības izstādēs, kultūrvietās, reliģiskās darbības veikšanas vietās, tirdzniecības vietās, individuālo pakalpojumu sniegšanas vietās un citās šajā punktā neminētās saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietās un tamlīdzīgos objektos iekštelpās, kā arī sporta treniņos (nodarbībās) iekštelpās atbilstoši šo noteikumu 38.34 punkta nosacījumiem, sporta audzēkņu treniņos (nodarbībās), amatieru sporta kolektīvu nodarbībās, tai skaitā publiskas lietošanas peldbaseinos, šo noteikumu 38.32 punktā minētajos plašsaziņas līdzekļu raidījumos un sniedzot šo noteikumu 14.9 punktā minētos ar atrakcijām saistītos saimnieciskos pakalpojumus nav jāievēro platībai noteiktie nosacījumi. Šādu pakalpojumu sniedzējs organizē apmeklētāju plūsmu, nodrošinot divu metru distances ievērošanu starp individuāliem apmeklētājiem vai dažādu mājsaimniecību locekļiem un novēršot cilvēku drūzmēšanos (izņemot šo noteikumu 6.2. apakšpunktā minētos gadījumus). Pakalpojumu sniedzējs nosaka tādu maksimālo apmeklētāju skaitu pakalpojuma sniegšanas vietā, lai varētu organizēt apmeklētāju plūsmu, ņemot vērā apmeklētāju paredzamo uzvedību;

  14.9 4. var neievērot šo noteikumu nosacījumus attiecībā uz darba laiku;

  14.9 5. mutes un deguna aizsegus lieto publiskās iekštelpās, kur notiek intensīva cilvēku pulcēšanās un nav iespējams ievērot divu metru distanci (piemēram, sabiedriskajā transportā, tirdzniecības vietās);

  14.9 6. (svītrots ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 565);

  14.9 7. (svītrots ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 565);

  14.9 8. (svītrots ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 565);

  14.9 9. atrakciju un izklaides pakalpojumu sniegšanas vietās var neievērot šo noteikumu 14.8 5. punktā minētās prasības;

  14.9 10. ielu tirdzniecības organizēšanas vietās var neievērot šo noteikumu 24.17 punktā minētās prasības;

  14.9 11. skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniedzēji var neievērot šo noteikumu 24.23 4., 24.23 8. un 24.23 11. apakšpunktā minētās prasības. Vienlaikus skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniedzēji var neievērot šo noteikumu 24.23 6. un 24.23 9. apakšpunktā minētās prasības, ja pakalpojumu sniedzējs nodrošina divu metru distances ievērošanu starp individuāliem apmeklētājiem, pakalpojuma saņēmēji tiek apkalpoti tikai pēc iepriekšēja pieraksta un tiek nodrošināta telpu vēdināšana atbilstoši šo noteikumu 7.7. apakšpunkta nosacījumiem.

  (MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 506 redakcijā)

  14.10 Šo noteikumu 14.6 punktā minētajā epidemioloģiskajā situācijā atļauts organizēt kāzas, bēres un kristības atsevišķi noslēgtā telpā vai teritorijā organizētām grupām, ja apmeklētāji atbilst šo noteikumu 38.34 punkta ievaddaļā minētajiem nosacījumiem un ievēro šo noteikumu 38.34 1., 38.34 2. un 38.34 3. apakšpunktā minētos nosacījumus, kā arī:

  14.10 1. pakalpojumu sniedzēju iesaistītie darbinieki atbilst šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētajiem nosacījumiem;

  14.10 2. iekštelpās vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 4 m2 no apmeklētājiem pieejamās pakalpojumu sniegšanas vietas publiski pieejamo telpu platības, ārtelpās tiek nodrošināta pietiekama pakalpojuma sniegšanas vietas platība, lai pakalpojuma sniedzēji un saņēmēji brīvi varētu ievērot divu metru distanci un tiktu novērsta cilvēku drūzmēšanās;

  14.10 3. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā tiek nodrošinātas šo noteikumu 14.6 7. apakšpunktā, 20. un 20.1 punktā minētās prasības, izņemot darba laika ierobežojumus;

  14.10 4. pēc iespējas samazināts kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu skaits, notiek regulāra virsmu, tai skaitā inventāra un darba aprīkojuma, tīrīšana un dezinfekcija, izmantojot spirtu saturošus roku un virsmu dezinfekcijas līdzekļus (kas satur vismaz 70 % etanola);

  14.10 5. apmeklētājiem tiek nodrošināta spirtu saturošu roku dezinfekcijas līdzekļu (kas satur vismaz 70 % etanola) pieejamība;

  14.10 6. notiek regulāra telpu ventilācija (nodrošinot, ka oglekļa dioksīda (CO2) līmenis nepārsniedz 1000 PPM (daļas uz miljonu));

  14.10 7. ir noteikta atbildīgā persona, kas organizē šajos noteikumos noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu pakalpojuma sniegšanas vietā un:

  14.10 7.1. atrodas pakalpojuma sniegšanas vietā tā darbības laikā;

  14.10 7.2. pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu pakalpojuma sniegšanas vietā;

  14.10 7.3. objektīvi pārbaudāmā veidā identificē un norāda kontroles laikā pakalpojuma sniegšanas vietā esošo apmeklētāju skaitu;

  14.10 8. apmeklētājiem redzamās vietās (vismaz pie ieejas) ir izvietota skaidri salasāma publiski pieejama informācija par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties pakalpojuma sniegšanas vietā, kā arī šo noteikumu 14.10 7. apakšpunktā minētās atbildīgās personas kontaktinformācija un policijas palīdzības tiešais tālruņa numurs 110;

  14.10 9. pasākumā piedalās ne vairāk kā 250 personas;

  14.10 10. tiek nodrošināta apmeklētāju un iesaistīto darbinieku reģistrācija (vārds, uzvārds, kontaktinformācija). Ja konstatēta apmeklētāja vai darbinieka saslimšana ar Covid-19, pēc Slimību profilakses un kontroles centra pieprasījuma tiek nodoti apmeklētāju un iesaistīto darbinieku personas dati.

  (MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 506 redakcijā)

  14.11 Atļauts organizēt tirdzniecības izstādes iekštelpās, ja izpildītas šo noteikumu 38.34 punktā minētās prasības (izņemot 38.34 5., 38.34 8.,  38.34 9. un 38.34 10.  apakšpunktā minētās prasības) un vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamās telpas platības, kā arī eju platums starp izstāžu stendu rindām ir vismaz trīs metri.

  (MK 31.08.2021. noteikumu Nr. 588 redakcijā)

  15. Saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietās, izņemot tirdzniecības pakalpojuma, skaistumkopšanas pakalpojuma un iekštelpu sporta treniņu (nodarbību) pakalpojuma sniegšanas vietas, kā arī sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietās:

  15.1. vienai personai nodrošina ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamās telpu platības. Vietā, kur vienam apmeklētājam publiski pieejamā telpu platība ir mazāka par 15 m2, vienlaikus var atrasties tikai viens apmeklētājs;

  15.2. pie ieejas labi redzamā vietā izvieto informāciju, tai skaitā angļu valodā, par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties konkrētajā vietā.

  (MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.06.2021. noteikumiem Nr. 368; MK 29.06.2021. noteikumiem Nr. 423; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 506)

  15.1 Bibliotēkās, muzejos, muzejiem radniecīgās mākslas un vēstures priekšmetu eksponēšanas vietās ārtelpās un reliģiskās darbības veikšanas vietās vienai personai nodrošina ne mazāk kā 10 m2 no publiski pieejamās teritorijas platības. Bibliotēkās, muzejos, muzejiem radniecīgās mākslas un vēstures priekšmetu eksponēšanas vietās un arhīvos iekštelpās vienai personai nodrošina ne mazāk kā 25 m2 no publiski pieejamās telpu platības un pie ieejas labi redzamā vietā izvieto informāciju, tai skaitā angļu valodā, par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties konkrētajā vietā, kā arī šo noteikumu 15.2 5. apakšpunktā minētās atbildīgās personas kontaktinformāciju. Ja publiski pieejamā telpu platība ir mazāka par 25 m2, vienlaikus telpā var atrasties tikai viens apmeklētājs vai vienas mājsaimniecības locekļi.

  (MK 01.06.2021. noteikumu Nr. 335 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 506)

  15.2 Bibliotēkās, arhīvos, muzejos un muzejiem radniecīgās mākslas un vēstures priekšmetu eksponēšanas vietās iekštelpās papildus šo noteikumu 15.1 punktā minētajiem nosacījumiem nodrošina, ka:

  15.2 1. apmeklētāji ierodas tikai individuāli, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus;

  15.2 2. apmeklētāju plūsma tiek organizēta vienā virzienā, nodalot ieeju no izejas, ja infrastruktūra nodrošina vairākas atsevišķas piekļuves vietas telpām un tiek ievērotas ugunsdrošības prasības;

  15.2 3. tiek kontrolēta apmeklētāju plūsma pie ieejām un izejām un vietās, kur notiek pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās;

  15.2 4. ja nepieciešams, tiek veikta apmeklētāju plūsmas organizēšana, tai skaitā iepriekšēja apmeklējuma laika rezervēšana;

  15.2 5. ir izstrādāta dokumentēta iekšējās kontroles sistēma epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai un noteikta par šo pasākumu ievērošanu atbildīgā persona;

  15.2 6. tiek regulāri vēdinātas telpas.

  (MK 01.06.2021. noteikumu Nr. 335 redakcijā)

  15.3 Svētdienas skolu nodarbības klātienē tiek organizētas, ievērojot šo noteikumu 32.7 23. apakšpunktā minētās prasības.

  (MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 506 redakcijā)

  15.4 Mirušo piemiņas dienu (kapusvētku) dievkalpojumus var organizēt ārtelpās, īstenojot šādus epidemioloģiskās drošības un piesardzības pasākumus:

  15.4 1. dievkalpojuma norises vietā, kapsētā un piegulošajā teritorijā:

  15.4 1.1. iekštelpās lieto mutes un deguna aizsegus;

  15.4 1.2. ievēro ne mazāk kā divu metru distanci (izņemot šo noteikumu 6.2. apakšpunktā minētos gadījumus);

  15.4 1.3. ap ģimenes vai dzimtas kapavietām var pulcēties līdz 10 personām no divām mājsaimniecībām, ievērojot distanci no pārējām personām;

  15.4 2. attiecīgā reliģiskā organizācija sadarbībā ar kapsētas apsaimniekotāju:

  15.4 2.1. nodrošina epidemioloģiskās drošības un piesardzības prasību ievērošanu, kā arī organizē un kontrolē cilvēku plūsmu dievkalpojuma norises vietā;

  15.4 2.2. dievkalpojuma norises vietā izvieto informāciju par epidemioloģiskās drošības un piesardzības prasībām, t. sk. distances ievērošanu un mutes un deguna aizsegu lietošanu.

  (MK 01.06.2021. noteikumu Nr. 335 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 369)

  16. (Svītrots ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191)

  16.1 (Svītrots ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191)

  16.2 (Svītrots ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191)

  16.3 (Svītrots ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191)

  16.4 (Svītrots ar MK 23.10.2020. noteikumiem Nr. 646)

  16.5 (Svītrots ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191)

  16.6 (Svītrots ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191)

  17. Šo noteikumu 14. punktā noteiktais maksimālais personu skaits neietver darbiniekus, kas ir tieši saistīti ar pasākuma norises nodrošināšanu.

  (Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191)

  17.1 Šo noteikumu 14.1 punktā noteiktais maksimālais personu skaits neietver personas, kas tieši saistītas ar bēru norises nodrošināšanu.

  (MK 03.11.2020. noteikumu Nr. 664 redakcijā)

  17.2 Veicot priekšvēlēšanu aģitāciju publiskās ārtelpās, aģitācijas veicējs ievēro šādus nosacījumus:

  17.2 1. aģitācijas vietā nodrošina epidemioloģisko drošību un piesardzību:

  17.2 1.1. ievēro distanci (ne mazāk par 2 m) starp personām; 

  17.2 1.2. kontrolē un novērš aģitācijas veicēju pulcēšanos aģitācijas pārtraukumos;

  17.2 1.3. (svītrots ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 369);

  17.2 1.4. pārtrauc aģitāciju, ja aģitācijas vietā nav iespējams nodrošināt epidemioloģiskās drošības prasības, tajā skaitā distancēšanos;

  17.2 1.5. ja tiek piedāvāti aģitācijas materiāli, tos pēc iespējas novieto stendos vai uz galdiem;

  17.2 2. neveic aģitāciju vietās, kur notiek pastiprināta cilvēku pulcēšanās (sabiedriskā transporta pieturas, tirdzniecības vietas u. tml.), lai novērstu papildu drūzmēšanās risku;

  17.2 3. nosaka atbildīgo personu, kas atrodas aģitācijas vietā un organizē noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu.

  (MK 13.05.2021. noteikumu Nr. 307 redakcijā)

  17.3 Ja priekšvēlēšanu aģitācijas laikā publiskās ārtelpās tiek izmantoti galdi, teltis vai pārvietojamas nojumes, papildus šo noteikumu 17.2 punkta nosacījumiem aģitācijas veicējs ievēro šādus nosacījumus:

  17.3 1. kontrolē un regulē apmeklētāju plūsmu, lai novērstu apmeklētāju pastiprinātu pulcēšanos un drūzmēšanos;

  17.3 2. labi redzamā vietā izvieto informāciju par atbildīgo personu (vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju);

  17.3 3. labi redzamā vietā izvieto šo noteikumu 5. un 5.1 punktā minēto informāciju par piesardzības un drošības prasībām.

  (MK 13.05.2021. noteikumu Nr. 307 redakcijā)

  17.4 Ja priekšvēlēšanu aģitācijas laikā, lai organizētu tikšanos ar vēlētājiem, publiskās ārtelpās tiek izmantotas teltis vai citas norobežotas vietas, sēdvietas tiek marķētas, nodrošinot distancēšanās prasību ievērošanu, un šāda tikšanās nav ilgāka par divām stundām.

  (MK 13.05.2021. noteikumu Nr. 307 redakcijā)

  18. (Svītrots ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191)

  18.1 (Svītrots ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191)

  19. (Svītrots no 08.02.2021. ar MK 05.02.2021. noteikumiem Nr. 88; sk. grozījumu 2. punktu)

  20. Sabiedriskās ēdināšanas vietās drīkst izsniegt ēdienu līdzņemšanai, kā arī drīkst sniegt pakalpojumus iekštelpās šo noteikumu 38.34 punktā minētajām personām, ja tiek nodrošinātas šo noteikumu 38.34 1., 38.34 2., 38.34 3. un 38.34 10. apakšpunktā minētās prasības un:

  20.1. pie viena galdiņa atrodas ne vairāk kā četras pilngadīgas personas, neskaitot nepilngadīgus bērnus (taču ne vairāk kā 10 personas kopā), ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām;

  20.2. tiek nodrošināts vismaz divu metru attālums starp personām, kas sēž pie dažādiem galdiņiem;

  20.3. galda piederumus, trauku komplektus un salvetes katram apmeklētājam izsniedz individuāli;

  20.4. pēc katras ēdienreizes (katra apmeklētāja) galdiņus dezinficē;

  20.5. tiek nodrošināta regulāra telpu mehāniskā ventilācija (nodrošinot ne vairāk kā 1000 ppm) vai tiek nodrošināta nepārtraukta svaiga gaisa pieplūde caur logiem;

  20.6. sabiedriskās ēdināšanas vietas darbu klātienē uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 24.00. Pēc plkst. 24.00 drīkst izsniegt ēdienu tikai līdzņemšanai;

  20.7. ir noteikta atbildīgā persona, kas organizē šajos noteikumos noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma vietā. Šī persona:

  20.7.1. atrodas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā tā darbības laikā;

  20.7.2. pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma vietā;

  20.7.3. objektīvi pārbaudāmā veidā identificē un norāda kontroles laikā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā esošo apmeklētāju skaitu;

  20.8. apmeklētājiem redzamās vietās (vismaz pie ieejas un kases) ir izvietota skaidri salasāma publiski pieejama informācija, tai skaitā angļu valodā, par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties pakalpojuma sniegšanas vietā, kā arī šo noteikumu 20.7. apakšpunktā minētās atbildīgās personas kontaktinformācija un policijas palīdzības tiešais tālruņa numurs 110;

  20.9. uzturoties sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā, darbinieki un apmeklētāji lieto mutes un deguna aizsegus, izņemot laiku, kad apmeklētāji sēž pie galda.

  (MK 10.06.2021. noteikumu Nr. 368 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 506)

  20.1 Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam atļauts sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus ārtelpās, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

  20.1 1. pie viena galdiņa atrodas ne vairāk kā četras pilngadīgas personas, neskaitot nepilngadīgus bērnus (taču ne vairāk kā 10 personas kopā), ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām;

  20.1 2. tiek nodrošināts vismaz divu metru attālums starp pie dažādiem galdiņiem sēdošajām personām, ja starp galdiņiem nav izveidota norobežojoša siena;

  20.1 3. galda piederumus, trauku komplektus un salvetes katram apmeklētājam izsniedz individuāli;

  20.1 4. pēc katras ēdienreizes (katra apmeklētāja) galdiņus dezinficē;

  20.1 5. sabiedriskās ēdināšanas vietas pēc plkst. 24.00 drīkst izsniegt ēdienu tikai līdzņemšanai;

  20.1 6. ir noteikta atbildīgā persona, kas organizē šajos noteikumos noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma vietā. Šī persona:

  20.1 6.1. atrodas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā tā darbības laikā;

  20.1 6.2. pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma vietā;

  20.1 6.3. objektīvi pārbaudāmā veidā identificē un norāda kontroles laikā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā esošo apmeklētāju skaitu;

  20.1 7. apmeklētājiem redzamās vietās (vismaz pie ieejas un kases) ir izvietota skaidri salasāma publiski pieejama informācija, tai skaitā angļu valodā, par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties pakalpojuma sniegšanas vietā, kā arī šo noteikumu 20.1 6. apakšpunktā minētās atbildīgās personas kontaktinformācija un policijas palīdzības tiešais tālruņa numurs 110;

  20.1 8. (svītrots ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 369).

  (MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.05.2021. noteikumiem Nr. 278; MK 01.06.2021. noteikumiem Nr. 335; MK 10.06.2021. noteikumiem Nr. 368; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 506)

  20.2 Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu iekštelpās atļauts sniegt tūristu mītnē nakšņojošiem viesiem, ja tiek nodrošināts, ka pakalpojums tiek sniegts no plkst. 06.00 līdz 24.00, vienā telpā vienam viesmīlim apkalpojot vienas mājsaimniecības locekļus.

  (MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 388)

  20.3 Šo noteikumu 20.1, 20.2, 24., 24.1, 24.5 un 24.6 punktā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidostas termināļiem un sabiedriskās ēdināšanas vietām izglītības iestādēs, ja tās nav publiski pieejamas un ir nodrošināts, ka:

  20.3 1. sabiedriskās ēdināšanas vietās izglītības iestādēs personu grupu plūsmas, kurām nav ikdienas saskares, fiziski nepārklājas;

  20.3 2. apmeklētājiem ir iespēja iegādāties ēdienus arī līdzņemšanai;

  20.3 3. galda piederumus, trauku komplektus un salvetes katram apmeklētājam izsniedz individuāli;

  20.3 4. pēc katras ēdienreizes (katra apmeklētāja) galdiņus dezinficē;

  20.3 5. apmeklētājiem redzamās vietās (vismaz pie ieejas un kases) ir izvietota skaidri salasāma publiski pieejama informācija, tai skaitā angļu valodā, par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties pakalpojuma sniegšanas vietā;

  20.3 6. publiski pieejamā platība vienam apmeklētājam iekštelpās ir ne mazāka kā 3 m2;

  20.3 7. tiek nodrošināts divu metru attālums starp galdiņiem, ja starp tiem nav izveidota norobežojoša siena;

  20.3 8. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietās valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidostas termināļos iekštelpās pie viena galdiņa neatrodas vairāk par četriem apmeklētājiem, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi.

  (MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 506)

  20.4 (Svītrots no 15.06.2021. ar MK 10.06.2021. noteikumiem Nr. 368; sk. grozījumu 2. punktu)

  20.5 Ja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs sniedz šo noteikumu 20.1 punktā minētos pakalpojumus un vienlaikus organizē publisku pasākumu, tā norises laikā uz sabiedriskās ēdināšanas vietas darbību attiecināmas arī šo noteikumu 38.27 vai 38.34 punktā noteiktās prasības.

  (MK 14.07.2021. noteikumu Nr. 511 redakcijā)

  20.6 Šo noteikumu 20. un 20.1 punktā minētais ierobežojums neattiecas uz sporta komandu dalībnieku ēdināšanu to uzturēšanās vietā, ja ir nodrošināts, ka personu grupas, kurām nav ikdienas saskares, tiek nodalītas atsevišķās plūsmās un fiziski nepārklājas.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  21. Kultūrvietu un izstāžu norises vietu darbībā ievēro šo noteikumu 14. punkta prasības, izņemot bibliotēku, arhīvu, muzeju un muzejiem radniecīgo mākslas un vēstures priekšmetu eksponēšanas vietu individuālus apmeklējumus, pasākumus, kuros apmeklētāji piedalās, atrodoties vieglajā transportlīdzeklī vai individuālajā peldlīdzeklī, kā arī epidemioloģiski drošu kultūras norišu izmēģinājumprojektus (pilotprojektus), kuru organizēšana ir saskaņota ar Kultūras ministriju un Veselības ministriju un kuru norises epidemioloģiskās drošības prasības saskaņojis Slimību profilakses un kontroles centrs. Kultūrvietās var notikt organizēti profesionālās mākslas mēģinājumi no plkst. 6.00 līdz plkst. 24.00. Publikai slēgtus profesionālās skatuves mākslas iestudējumu ģenerālmēģinājumus vai pirmizrādes klātienē var apmeklēt līdz 10 attiecīgās nozares kritiķi.

  (MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 388 redakcijā)

  21.1 (Svītrots ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191)

  21.2 Psiholoģiskās palīdzības terapijas grupu dalībniekiem ir atļauts pulcēties brīvā dabā grupā ne vairāk kā 20 cilvēkiem, nodrošinot vismaz divu metru distances ievērošanu.

  (MK 15.06.2021. noteikumu Nr. 369 redakcijā)

  22. (Svītrots ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191)

  23. (Svītrots ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191)

  24. Kultūras, sporta, izklaides un reliģiskās darbības veikšanas vietas darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 24.00, izņemot laikposmu no 21. septembra līdz 23. septembrim, kad darba laiks reliģiskās darbības veikšanas vietās nav ierobežots.

  (MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 651 redakcijā)

  II1. Prasības tirdzniecībai

  (Nodaļa MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

  24.1 (Svītrots ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 369)

  24.2 Tirdzniecības dalībnieks vienam apmeklētājam tirdzniecības vietā nodrošina ne mazāk kā 25 m2 no publiski pieejamās telpu platības. Tirdzniecības vietā, kur vienam apmeklētājam publiski pieejamā telpu platība ir mazāka par 25 m2, vienlaikus var atrasties tikai viens apmeklētājs. Tirdzniecības dalībnieks pēc uzraudzības un kontroles iestādes pieprasījuma uzrāda būvju kadastrālās uzmērīšanas lietu, kurā ir iekļauta informācija par ēkas sastāvā esošās tirdzniecības vietas platību (tai skaitā apmeklētājiem publiski pieejamo tirdzniecības telpas platību), vai citus dokumentus, kas dod iespēju pārliecināties par tirdzniecības vietas platību.

  (MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

  24.3 Tirdzniecības dalībnieks pie ieejas labi redzamā vietā izvieto informāciju, tai skaitā angļu valodā, par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu, kas vienlaikus var atrasties tirdzniecības vietā.

  (MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 506)

  24.4 Iepirkšanās grozu, ratu vai tirdzniecības dalībnieka nodrošināto iepirkšanās somu skaits kopā nedrīkst pārsniegt maksimāli atļauto apmeklētāju skaitu tirdzniecības vietā. Tirdzniecības vietā, kur tiek nodrošināta iepirkšanās grozu, ratu vai iepirkšanās somas pieejamība apmeklētājiem, atrašanās bez iepriekš minētajiem iepirkšanās līdzekļiem ir aizliegta.

  (MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

  24.5 Tirdzniecības dalībnieks kontrolē apmeklētāju plūsmu pie tirdzniecības vietas ieejām un izejām (iekštelpās un ārtelpās) un tirdzniecības zālē vietās, kur notiek pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās.

  (MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

  24.6 (Svītrots ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 369)

  24.7 Tirdzniecības centra īpašnieks vai tiesiskais valdītājs:

  24.7 1. nodrošina, ka tirdzniecības centrā netiek pārsniegts maksimāli pieļaujamais apmeklētāju skaits. Maksimāli pieļaujamais apmeklētāju skaits tirdzniecības centrā tiek noteikts, summējot tirdzniecības vietās pieļaujamo apmeklētāju skaitu, kas vienlaikus var atrasties tirdzniecības vietās;

  24.7 2. pie ieejas labi redzamā vietā izvieto informāciju, tai skaitā angļu valodā, par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu, kas vienlaikus var atrasties tirdzniecības centrā;

  24.7 3. kontrolē apmeklētāju plūsmu pie tirdzniecības centra ieejām un izejām (iekštelpās un ārtelpās), gaiteņos, pie tualetēm un citur (ārpus pakalpojuma sniegšanas un tirdzniecības vietas), kur notiek pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās;

  24.7 4. (svītrots ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 369);

  24.7 5. nodrošina, ka tirdzniecības centrā ir uzstādīta elektroniska apmeklētāju plūsmas uzskaites iekārta;

  24.7 6. (svītrots ar MK 01.06.2021. noteikumiem Nr. 335).

  (MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.04.2021. noteikumiem Nr. 274; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 506)

  24.8 Šo noteikumu 24.7 5. apakšpunktā minētā prasība neattiecas uz tirdzniecības centru, kura kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir mazāka par 7000 m2.

  (MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

  24.9 Tirgus pārvaldītājs:

  24.9 1. vienam apmeklētājam tirgus paviljonā (slēgta tipa ēka tirgus teritorijā, kas iekārtota pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai un kurā darbojas vismaz 10 tirdzniecības dalībnieki) nodrošina ne mazāk kā 25 m2 no publiski pieejamās telpu platības;

  24.9 2. pie ieejas labi redzamā vietā izvieto informāciju, tai skaitā angļu valodā, par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu, kas vienlaikus var atrasties tirgus paviljonā;

  24.9 3. kontrolē apmeklētāju plūsmu pie tirgus paviljona ieejām un izejām (iekštelpās un ārtelpās), gaiteņos un citur, kur notiek pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās;

  24.9 4. (svītrots ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 369).

  (MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 506)

  24.10 Tirdzniecības dalībnieks, tirdzniecības centra īpašnieks vai tiesiskais valdītājs un tirgus pārvaldītājs ieceļ atbildīgo personu, kas organizē šajos noteikumos minēto epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu tirdzniecības vietā, tirdzniecības centrā vai tirgus paviljonā. Informācija par atbildīgo personu tiek izvietota labi redzamā vietā.

  (MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

  24.11 Šo noteikumu 24.10 punktā minētā atbildīgā persona:

  24.11 1. atrodas tirdzniecības vietā, tirdzniecības centrā vai tirgus paviljonā tā darbības laikā un pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu;

  24.11 2. pēc uzraudzības un kontroles iestādes pieprasījuma objektīvi pārbaudāmā veidā identificē un norāda kontroles laikā tirdzniecības vietā, tirdzniecības centrā vai tirgus paviljonā esošo apmeklētāju skaitu.

  (MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

  24.12 Tirdzniecības dalībnieks, tirdzniecības centra īpašnieks vai tiesiskais valdītājs un tirgus pārvaldnieks izstrādā un dokumentē iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai tirdzniecības vietā, tirdzniecības centrā vai tirgus paviljonā. Iekšējās kontroles sistēmā norāda vismaz šādu informāciju:

  24.12 1. aprēķinus, kā tiek noteikts maksimālais apmeklētāju skaits, kas vienlaikus var atrasties tirdzniecības vietā, tirdzniecības centrā vai tirgus paviljonā (šo noteikumu 24.2 punktā un 24.7 1., 24.9 1. apakšpunktā noteikto prasību izpilde);

  24.12 2. procedūru, kā tiek nodrošināta precīza apmeklētāju skaita kontrole, kuri vienlaikus atrodas tirdzniecības vietā, tirdzniecības centrā vai tirgus paviljonā (šo noteikumu 24.2 punktā un 24.7 1., 24.9 1. apakšpunktā noteikto prasību izpilde);

  24.12 3. procedūru, kā tiek nodrošināta fiziskās distancēšanās kontrole un novērsta pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās (drūzmēšanās) tirdzniecības vietā, tirdzniecības centrā vai tirgus paviljonā (šo noteikumu 24.4, 24.5 punktā, 24.7 3. un 24.9 3. apakšpunktā minēto prasību izpilde);

  24.12 4. šo noteikumu 24.10 punktā minētās atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju.

  (MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 369)

  24.13 Šo noteikumu 24.12  punktā minētajā iekšējās kontroles sistēmas dokumentācijā informāciju par īstenotajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem norāda skaidrā un viegli pārbaudāmā veidā, lai uzraudzības un kontroles iestādes amatpersona varētu pārliecināties par noteikumos minēto prasību ievērošanu.

  (MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

  24.14 (Svītrots ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 369)

  24.15 Šo noteikumu 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12 un 24.13 punktā minētās prasības neattiecas uz tirdzniecības dalībniekiem ielu tirdzniecības vietā, ielu tirdzniecības organizēšanas vietā un atklātajā tirgus teritorijā. Tirdzniecības dalībnieki iepriekš minētajās vietās tirdzniecības laikā ievēro vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības.

  (MK 15.06.2021. noteikumu Nr. 369 redakcijā)

  24.16 Tirgus pārvaldītājs tirgus atklātajā teritorijā un ielu tirdzniecības organizators ielu tirdzniecības organizēšanas vietā:

  24.16 1. izvieto apmeklētājiem labi redzamā vietā šo noteikumu 5. un 5.1 punktā minēto informāciju par piesardzības un drošības prasībām;

  24.16 2. nodrošina vismaz 2 metru attālumu starp tirdzniecības vietām;

  24.16 3. kontrolē un regulē apmeklētāju plūsmu, lai nodrošinātu brīvu apmeklētāju pārvietošanos ejās un novērstu apmeklētāju pastiprinātu pulcēšanos (drūzmēšanos), tai skaitā nodrošina, ka starp apmeklētāju rindām dažādās tirdzniecības vietās ir ievērota vismaz 2 metru distance;

  24.16 4. kontrolē un novērš tirdzniecības darbinieku pulcēšanos darba pārtraukumos (piemēram, kafijas pauzēs, pusdienas pārtraukumos);

  24.16 5. ieceļ atbildīgo personu, kas atrodas tirgus teritorijā vai ielu tirdzniecības organizēšanas vietā un organizē noteikumos minēto epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu, informāciju par atbildīgo personu izvieto labi redzamā vietā;

  24.16 6. izstrādā un dokumentē iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai, kurā apraksta procedūru:

  24.16 6.1. kā tiek nodrošināta fiziskās distancēšanās ievērošana un novērsta pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās (drūzmēšanās);

  24.16 6.2. kā tiek novērsta tirdzniecības dalībnieku ierašanās tirdzniecības vietā ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm.

  (MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

  24.17 Ielu tirdzniecības organizēšanas vietā netiek rīkoti izklaides pasākumi (piemēram, tematiski svētki, atrakcijas), un ielu tirdzniecības organizators nodrošina fizisku ielu tirdzniecības organizēšanas vietas norobežošanu (piemēram, ar žogu, norobežojošām lentēm, barjerām).

  (MK 01.06.2021. noteikumu Nr. 335 redakcijā)

  24.18 (Svītrots ar MK 01.06.2021. noteikumiem Nr. 335)

  24.19 Šajā nodaļā minētie ierobežojumi un prasības neattiecas uz tirdzniecības vietām ieslodzījuma vietās (cietuma veikaliem). Ieslodzītajiem normatīvajos aktos paredzētās tiesības iepirkties cietuma veikalā nodrošina atbilstoši ieslodzījuma vietu infrastruktūrai un ieslodzījuma vietās noteiktajām epidemioloģiskās drošības prasībām.

  (MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

  24.20 Šajā nodaļā noteikto prasību ievērošanu kontrolē Valsts policija un pašvaldību policija. Šajā nodaļā noteikto prasību ievērošanu par maksimāli noteikto apmeklētāju skaitu un iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu ir tiesīgs kontrolēt arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

  (MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

  II2. Prasības skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniedzējiem

  (Nodaļa MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 388 redakcijā)

  24.21 Skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumi tiek sniegti atbilstoši šo noteikumu 38.34 punktā minētajām prasībām, ja tiek nodrošinātas šo noteikumu 38.34 1., 38.34 2., 38.34 3., 38.34 4. un 38.34 10. apakšpunktā minētās prasības, vai atbilstoši šo noteikumu 38.28 punktā minētajām prasībām.

  (MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 388 redakcijā)

  24.22 Skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojuma sniegšanas vietai tiek noteiktas šādas prasības attiecībā uz pakalpojuma sniegšanai noteikto platību:

  24.22 1. ja telpa ir mazāka par 25 m2, telpā var atrasties viens pakalpojuma saņēmējs un viens pakalpojuma sniedzējs;

  24.22 2. ja telpa ir lielāka par 25 m2, telpā var būt vairākas darba vietas, starp kurām nodrošināta vismaz piecu metru distance, vai atsevišķas darba vietas ar konstruktīvi nodalītām sienām no visām pusēm un pārsegumu vai jumtu norobežotā ēkas daļā, kurai ir atsevišķas durvis izejai uz citu telpu vai āru un atsevišķa ventilācija;

  24.22 3. publisko pirts un saunas pakalpojumu sniegšanas vietā, kā arī baseinos ar rekreācijas zonu vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamās telpu platības.

  (MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 388 redakcijā)

  24.23 Skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojuma sniedzējs:

  24.23 1. par savu darbību paziņo Veselības inspekcijai saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību, kādā skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniedzēji paziņo par saimnieciskās darbības uzsākšanu;

  24.23 2. atsākot vai uzsākot sniegt skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu, aizpilda skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniedzēja paškontroles lapu un pēc pieprasījuma uzrāda to uzraudzības un kontroles iestādei;

  24.23 3. norīko par epidemioloģisko prasību ievērošanu atbildīgo personu un labi redzamā vietā izvieto minētās personas kontaktinformāciju. Atbildīgā persona atrodas pakalpojuma sniegšanas vietā tā darbības laikā un pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu;

  24.23 4. nodrošina, ka, sniedzot manikīra, pedikīra vai podologa pakalpojumus, darba vieta ir aprīkota ar stabilu aizsargbarjeru starp pakalpojuma sniedzēju un pakalpojuma saņēmēju. Aizsargbarjera ir vismaz vienu metru augsta un astoņdesmit centimetru plata;

  24.23 5. pakalpojumu sniegšanu organizē tā, lai pakalpojuma saņēmēji pie viena meistara savstarpēji nesatiktos un starplaiks starp pakalpojumu sniegšanu būtu vismaz 15 minūtes;

  24.23 6. ja telpā nav atsevišķi nodalītas darba vietas un pakalpojumus sniedz vairāki meistari, pakalpojumu sniegšanu organizē, ievērojot plūsmu principu. Netiek pieņemti nākamās plūsmas pakalpojuma saņēmēji, kamēr pēc iepriekšējās plūsmas nav veikta telpu vēdināšana un darba vietu uzkopšana un apstrāde;

  24.23 7. papildus šo noteikumu 8.3. apakšpunktā minētajām prasībām fiksē pakalpojuma uzsākšanas un pabeigšanas laiku, kā arī, ja meistari ir vairāki, tā meistara kontaktinformāciju, kas sniedz pakalpojumu (vārds un tālruņa numurs);

  24.23 8. nodrošina, ka pakalpojums tiek sniegts, izmantojot vienreiz lietojamos cimdus, kur nepieciešams, un FFP-2 vai FFP-3 respiratoru bez vārsta, ja pakalpojums tiek sniegts personām, kuras neatbilst šo noteikumu 38.34 punktā minētajām prasībām;

  24.23 9. nodrošina, ka pakalpojuma saņēmējs skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojuma sniegšanas vietā atrodas tikai pakalpojuma saņemšanas laikā;

  24.23 10. pakalpojuma saņēmējam nepiedāvā dzērienus, uzkodas un lasāmvielu;

  24.23 11. pirms pirts un saunas procedūras izkurina telpu līdz +100 ° C, bet procedūras laikā nodrošina pastiprinātu ventilāciju ar augstu temperatūru (virs +60 ° C);

  24.23 12. darba piederumus un aprīkojumu pirts un saunas pakalpojumiem izmanto tikai konkrētajam pakalpojuma saņēmējam un pēc procedūras iznīcina vai dezinficē.

  (MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 388 redakcijā)

  24.24 Uz pirts un saunas pakalpojumiem netiek attiecinātas šo noteikumu 24.23 6. un 24.23 8. apakšpunktā minētās prasības.

  (MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 388 redakcijā)

  24.25 Šo noteikumu 8.3. un 24.23 7. apakšpunktā minēto informāciju skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojuma sniedzējs uzglabā 30 dienas pēc pakalpojuma sniegšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu apstrādi. Minētā informācija pēc nepieciešamības sniedzama Slimību profilakses un kontroles centram epidemioloģiskās izmeklēšanas nolūkos.

  (MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 388 redakcijā)

  24.26 Skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumus atļauts sniegt tikai paziņotajā skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas vietas adresē. Aizliegts sniegt mobilos skaistumkopšanas pakalpojumus, izbraucot pie klienta, un sniegt pakalpojumus mājas apstākļos.

  (MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 388 redakcijā)

  24.27 Šajā nodaļā noteikto prasību ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija, Valsts policija un pašvaldības policija. Šajā nodaļā noteikto prasību ievērošanu par maksimāli noteikto apmeklētāju skaitu, individuālo aizsardzības līdzekļu atbilstošu lietošanu, kā arī skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniedzēja paškontroles lapu esību ir tiesīgs kontrolēt arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

  (MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 388 redakcijā)

  III. Izglītības un sporta procesa organizēšanas un norises nosacījumi

  (Nodaļa svītrota ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 565)

  25. (Svītrots ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 565)

  26. (Svītrots ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 565)

  26.1 (Svītrots ar MK 29.04.2021. noteikumiem Nr. 274)

  27. (Svītrots ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 565)

  27.1 (Svītrots ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 565)

  27.2 (Svītrots ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 565)

  27.3 (Svītrots ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 565)

  27.4 (Svītrots ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 565)

  27.5 (Svītrots ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191)

  27.6 (Svītrots ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 565)

  27.7 (Svītrots ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 565)

  27.8 (Svītrots ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 565)

  27.9 (Svītrots ar MK 27.05.2021. noteikumiem Nr. 332)

  27.10 (Svītrots ar MK 27.05.2021. noteikumiem Nr. 332)

  27.11 (Svītrots ar MK 27.05.2021. noteikumiem Nr. 332)

  28. (Svītrots ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 565)

  29. (Svītrots ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191)

  29.1 (Svītrots ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 565)

  29.2 (Svītrots ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 565)

  30. (Svītrots ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 460)

  31. (Svītrots ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 565)

  31.1 (Svītrots ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191)

  32. (Svītrots ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191)

  32.1 (Svītrots ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 565)

  32.2 (Svītrots ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 565)

  32.3 (Svītrots ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 565)

  32.4 (Svītrots ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 565)

  32.5 (Svītrots ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191)

  32.6 (Svītrots ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191)

  32.7 (Svītrots ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 565)

  32.8 (Svītrots ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 565)

  32.9 (Svītrots ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 565)

  32.10 (Svītrots ar MK 18.05.2021. noteikumiem Nr. 309)

  32.11 (Svītrots ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 565)

  32.12 (Svītrots ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 565)

  32.13 (Svītrots ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 565)

  32.14 (Svītrots ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 565)

  32.15 (Svītrots ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 565)

  32.16 (Svītrots ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 565)

  IV. Īpašie epidemioloģiskās drošības pasākumi sociālo pakalpojumu saņemšanai

  33. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošina, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, ja:

  33.1. personai, kas tiek ievietota institūcijā, sadarbībā ar ģimenes ārstu ne agrāk kā 48 stundas pirms ievietošanas veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs, izņemot bērnus, kuriem nekavējoties (ārkārtējos gadījumos) nepieciešams nodrošināt uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, un personas, kas atbilst šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētajām prasībām;

  33.2. personai, kas tiek pārvesta no stacionārās ārstniecības iestādes, ne agrāk kā 48 stundas pirms iestāšanās institūcijā veikts Covid-19 tests vai persona atbilst šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētajām prasībām;

  33.3. persona pēc uzņemšanas vai pēc atgriešanās no stacionārās ārstniecības iestādes institūcijā 10 dienas atrodas pašizolācijā, izņemot personas, kuras atbilst šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētajām prasībām.

  (MK 27.05.2021. noteikumu Nr. 332 redakcijā)

  33.1 Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas nodrošina:

  33.1 1. darbinieku testēšanu ar SARS-CoV-2 antigēna noteikšanas testu. Institūcija nodrošina SARS-CoV-2 antigēna noteikšanas testu uzskaiti atbilstoši saņemto un izlietoto testu skaitam, uzskaitē papildus iekļaujot informāciju par SARS-CoV-2 antigēna noteikšanai izlietoto testu skaitu ar pozitīvu testa rezultātu;

  33.1 2. darbinieku atstādināšanu no darba pienākumu veikšanas, ja SARS-CoV-2 antigēna noteikšanas tests viņam ir pozitīvs, uzdodot darbiniekam nekavējoties sazināties ar ģimenes ārstu, lai veiktu Covid-19 laboratorisko diagnostiku, kā arī kontaktpersonu apzināšanu, uz kurām jāattiecina pašizolācijas prasības;

  33.1 3. Slimību profilakses un kontroles centra informēšanu par katru inficēšanās gadījumu.

  (MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.04.2021. noteikumiem Nr. 274)

  34. Sociālos pakalpojumus ar pilnu vai daļēju izmitināšanu, nodrošinot epidemioloģisko drošības prasību ievērošanu, sniedz personai bez elpceļu saslimšanas pazīmēm, ja persona var uzrādīt dokumentu, ka viņai veikts Covid-19 tests ne agrāk kā trīs dienas pirms iestāšanās institūcijā un tas ir negatīvs, izņemot personas, kas atbilst šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētajām prasībām, vai personai ir ne agrāk kā nedēļu pirms ierašanās institūcijā izsniegta ārstējošā vai ģimenes ārsta izziņa par kontrindikāciju neesību pakalpojuma saņemšanai, izņemot gadījumus, kad nepieciešama personas ievietošana krīzes centrā vai personas bez dzīvesvietas īslaicīga izmitināšana patversmē vai naktspatversmē.

  (MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.05.2021. noteikumiem Nr. 332)

  34.1 Individuāli vai vienas ģimenes vai mājsaimniecības locekļiem kopīgi sniedzamie sociālie pakalpojumi (sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumi) tiek sniegti:

  34.1 1. attālināti;

  34.1 2. klātienē, ja attālināta pakalpojumu sniegšana nav iespējama, nodrošinot epidemioloģisko drošības prasību ievērošanu (individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu lietošana un distancēšanās).

  (MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

  34.2 Ja personai ar invaliditāti nav iespēju izmantot asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā atbilstoši pašvaldības sociālā dienesta lēmumā par asistenta pakalpojuma piešķiršanu noteiktajiem pasākumiem piešķirtajā un nepieciešamajā apjomā arī pēc valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas atcelšanas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu dēļ, persona asistenta pakalpojumu var izmantot sociālās iekļaušanas pasākumiem (iepirkšanās, teātru, koncertu, sporta spēļu, citu pasākumu un sabiedrisku vietu apmeklējums, kas saistīts ar brīvā laika pavadīšanu) atbilstoši vidējam stundu apjomam, kas tika izmantots iepriekšējos trijos kalendāra mēnešos.

  (MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

  34.3 Ja šo noteikumu 34.2 punktā minētais asistenta pakalpojums personai iepriekš nav bijis piešķirts un saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā, personai ar invaliditāti nav iespēju izmantot asistenta pakalpojumu lēmumā paredzētajā apjomā arī pēc valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas atcelšanas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu dēļ, sociālais dienests personai asistenta pakalpojumu apmaksā ne vairāk kā par 10 stundām nedēļā, piemērojot to sociālās iekļaušanas pasākumiem (iepirkšanās, teātru, koncertu, sporta spēļu, citu pasākumu un sabiedrisku vietu apmeklējums, kas saistīts ar brīvā laika pavadīšanu).

  (MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

  IV1. Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas ierobežojumi

  (Nodaļa MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

  34.4 (Svītrots ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 506)

  34.5 Stacionārām ārstniecības iestādēm:

  34.5 1. nodrošināt šādu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu dienas stacionārā:

  34.5 1.1. pakalpojumus, kas tiek sniegti, lai nodrošinātu attiecīgu terapiju, – ķīmijterapiju, bioloģisko medikamentu terapiju, orgānu aizstājējterapiju;

  34.5 1.2. staru terapiju;

  34.5 1.3. veselības aprūpes pakalpojumus hematoloģijā;

  34.5 1.4. metadona un buprenorfīna aizvietojošo terapiju;

  34.5 1.5. to pacientu veselības aprūpi, kuriem jāturpina vai jāpabeidz stacionārā neatliekamā kārtā uzsāktā ārstēšana;

  34.5 1.6. invazīvo kardioloģiju;

  34.5 1.7. invazīvo radioloģiju;

  34.5 2. nodrošināt šādu stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu:

  34.5 2.1. akūto un neatliekamo medicīnisko palīdzību;

  34.5 2.2. onkoloģiskās, dzīvību glābjošas operācijas, kā arī tādas operācijas, kuru atcelšanas dēļ var iestāties invaliditāte;

  34.5 2.3. veselības aprūpes pakalpojumus saistībā ar šādu slimību grupu ārstēšanu – onkoloģija, HIV/AIDS, tuberkuloze, psihiatrija, lipīgās ādas slimības un seksuāli transmisīvās slimības, traumatoloģija;

  34.5 2.4. akūtās un subakūtās rehabilitācijas pakalpojumus personām, kurām pakalpojumu atlikšana var radīt invaliditātes risku vai darbspēju zudumu, tai skaitā bērniem, kuriem rehabilitācijas pakalpojumu atlikšana var ievērojami pasliktināt funkcionēšanas spējas.

  (MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

  34.6 Šo noteikumu 34.5 punktā neminētos veselības aprūpes pakalpojumus dienas stacionārā un stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus stacionārās ārstniecības iestādes nodrošina, izvērtējot pieejamos resursus.

  (MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

  34.7 Ārstniecības iestādes ambulatoro speciālistu konsultācijas iespēju robežās nodrošina attālināti. Ja konsultācijas nav iespējams nodrošināt attālināti, ārstniecības iestādēm pacientus pieņemt tikai pēc pieraksta, nosakot precīzu ierašanās laiku veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai, ar pietiekamu laika periodu starp pacientu pieņemšanu, lai nodrošinātu, ka viņi nesatiekas.

  (MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

  34.8 Ierobežotu intensīvās terapijas resursu izmantošana un pacientu prioritizēšana tiek noteikta, ievērojot šādus galvenos principus un kritērijus:  

  34.8 1. palīdzība tiek sniegta iespējami lielākam pacientu skaitam;  

  34.8 2. visi pacienti neatkarīgi no noteiktās diagnozes tiek vērtēti pēc vienotiem kritērijiem;  

  34.8 3. izvērtējums tiek veikts bez diskriminācijas, lēmumu pieņem konsīlijs; 

  34.8 4. tiek ņemta vērā pacienta griba par atteikšanos no ārstēšanas kopumā vai no konkrētas ārstniecības metodes; 

  34.8 5. pieņemtais lēmums par prioritizāciju (terapijas pieejamību) tiek regulāri pārskatīts; 

  34.8 6. pārtraucot intensīvās terapijas aprūpi, tiek nodrošināta cita pieejamā ārstēšana; 

  34.8 7. izvērtējums tiek balstīts uz starptautiski atzītām kritiski slimo pacientu novērtēšanas skalām un citiem nozīmīgiem klīniskajiem kritērijiem.

  (MK 31.08.2021. noteikumu Nr. 588 redakcijā)

  V. Ierobežojumi starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem, tūrismam un ceļošanai

  (Nodaļa svītrota ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 369)

  35. (Svītrots ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 369)

  35.1 (Svītrots ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 369)

  35.2 (Zaudējis spēku ar 02.01.2021.; sk. grozījumu 2. punktu)

  35.3 (Svītrots ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 369)

  35.4 (Svītrots ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 369)

  35.5 (Svītrots ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 369)

  35.6 (Svītrots ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 369)

  35.7 (Svītrots ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 369)

  35.8 (Svītrots ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 369)

  36. (Svītrots ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 369)

  36.1 (Svītrots ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 369)

  36.2 (Svītrots ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 369)

  36.3 (Svītrots ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 369)

  37. (Svītrots ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 369)

  38. (Svītrots ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 369)

  38.1 (Svītrots ar MK 06.10.2020. noteikumiem Nr. 616)

  38.2 (Svītrots ar MK 06.10.2020. noteikumiem Nr. 616)

  38.3 (Svītrots ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 369)

  38.4 (Svītrots ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 369)

  38.5 (Svītrots ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 369)

  38.6 (Svītrots ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 369)

  38.7 (Svītrots ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 369)

  38.8 (Svītrots ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 369)

  38.9 (Svītrots ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191)

  38.10 (Svītrots ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 369)

  V1. Sadarbspējīgs vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāts un izņēmumi epidemioloģiskās drošības pasākumiem

  (Nodaļa MK 27.05.2021. noteikumu Nr. 332 redakcijā)

  38.11 Persona veikto vakcināciju pret Covid-19, testēšanas faktu SARS-CoV-2 noteikšanai vai pārslimošanu ar Covid-19 apliecina ar sadarbspējīgu vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikātu.

  (MK 27.05.2021. noteikumu Nr. 332 redakcijā; sk. 95. punktu)

  38.12 Latvijā izsniegts sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts satur šādu informāciju:

  38.12 1. personas uzvārds, vārds;

  38.12 2. personas dzimšanas datums;

  38.12 3. norāde, ka veikta vakcinācija pret Covid-19;

  38.12 4. vakcīnas tips;

  38.12 5. saņemtās vakcīnas medicīniskais nosaukums;

  38.12 6. saņemtās vakcīnas ražotāja nosaukums;

  38.12 7. saņemtās vakcīnas devas kārtas numurs vakcinācijas kursā;

  38.12 8. kopējais vakcīnu devu skaits vakcinācijas kursā;

  38.12 9. vakcinācijas datums (norāda datumu, kad saņemta pēdējā deva);

  38.12 10. iestāde, kas parakstījusi sertifikātu;

  38.12 11. valsts, kurā saņemta vakcīna;

  38.12 12. sertifikāta unikālais identifikators.

  (MK 27.05.2021. noteikumu Nr. 332 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 369; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 506)

  38.13 Latvijā izsniegts sadarbspējīgs testēšanas sertifikāts satur šādu informāciju:

  38.13 1. personas uzvārds, vārds;

  38.13 2. personas dzimšanas datums;

  38.13 3. norāde, ka veikts Covid-19 tests;

  38.13 4. testa veids;

  38.13 5. testa nosaukums;

  38.13 6. testa ražotājs;

  38.13 7. parauga ņemšanas datums un laiks;

  38.13 8. (svītrots ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 506);

  38.13 9. testa rezultāts;

  38.13 10. ārstniecības iestāde, kas veica testēšanu;

  38.13 11. iestāde, kas parakstījusi sertifikātu;

  38.13 12. norāde, ka sertifikāts izsniegts Latvijā;

  38.13 13. sertifikāta unikālais identifikators.

  (MK 27.05.2021. noteikumu Nr. 332 redakcijā)

  38.14 Latvijā izsniegts sadarbspējīgs pārslimošanas sertifikāts satur šādu informāciju:

  38.14 1. personas uzvārds, vārds;

  38.14 2. personas dzimšanas datums;

  38.14 3. norāde, ka persona pārslimojusi Covid-19 infekciju;

  38.14 4. pirmā pozitīvā Covid-19 testa datums, ar kuru apstiprināta inficēšanās;

  38.14 5. norāde, ka sertifikāts izsniegts Latvijā;

  38.14 6. iestāde, kas parakstījusi sertifikātu;

  38.14 7. sertifikāta derīguma termiņš (datums no…līdz….);

  38.14 8. sertifikāta unikālais identifikators.

  (MK 27.05.2021. noteikumu Nr. 332 redakcijā)

  38.15 Sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu izsniedz, pamatojoties uz Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas un Veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzes datiem.

  (MK 27.05.2021. noteikumu Nr. 332 redakcijā)

  38.16 Sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu izsniedz, aptur tā darbību un anulē šādā kārtībā:

  38.16 1. sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu izsniedz šo noteikumu 38.19 punktā minētajā kārtībā, ja persona ir vakcinēta pret Covid-19 ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētu vai Pasaules Veselības organizācijas atzītu vakcīnu atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai. Sertifikātu izsniedz par katru saņemto vakcīnas devu;

  38.16 2. Nacionālais veselības dienests aptur sadarbspējīga vakcinācijas sertifikāta darbību personai, kurai apstiprināta SARS-CoV-2 infekcija, uz laiku līdz vienpadsmitajai dienai kopš parauga ņemšanas datuma pirmā pozitīvā testa vienas saslimšanas epizodes ietvaros, ar kuru laboratoriski tika apstiprināta Covid-19 infekcija, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS;

  38.16 3. Nacionālais veselības dienests, pamatojoties uz tiesībsargājošo iestāžu sniegto informāciju kriminālprocesā, anulē vai atjauno e-veselībā norādi par vakcinācijas faktu pret Covid-19, kā arī attiecīgi anulē sadarbspējīgo vakcinācijas sertifikātu vai atjauno tā darbību.

  (MK 24.08.2021. noteikumu Nr. 567 redakcijā)

  38.17 Sadarbspējīgu testēšanas sertifikātu izsniedz šo noteikumu 38.19 punktā minētajā kārtībā, ja personai ir veikts Covid-19 tests, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, vai ātrais antigēna tests, kas iekļauts Padomes rekomendācijās 2021/C 24/01, un šī testa rezultāts ir negatīvs vai pozitīvs, izņemot personas, kurām laboratoriski tika apstiprināta Covid-19 infekcija, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, un vēl nav pagājušas 11 dienas kopš parauga ņemšanas datuma pirmā pozitīvā testa vienas saslimšanas epizodes ietvaros. Veicot šādu testu, tiek atzīmēts, ka tas izdarīts, lai izsniegtu sadarbspējīgu testēšanas sertifikātu. Līdz 2021. gada 1. augustam Covid-19 tests tiek apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem. Bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, Covid-19 tests tiek apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem līdz 2021. gada 1. septembrim.

  (MK 27.05.2021. noteikumu Nr. 332 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.06.2021. noteikumiem Nr. 368; MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 567)

  38.18 Sadarbspējīgu pārslimošanas sertifikātu izsniedz šo noteikumu 38.19 punktā minētajā kārtībā, ja persona ir pārslimojusi Covid-19 un kopš parauga ņemšanas datuma pirmā pozitīvā testa vienas saslimšanas epizodes ietvaros, ar kuru laboratoriski tika apstiprināta Covid-19 infekcija, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, ir pagājušas vienpadsmit, bet ne vairāk kā 180 dienas.

  (MK 27.05.2021. noteikumu Nr. 332 redakcijā)

  38.19 Sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu pieprasa, sagatavo un izsniedz elektroniski vai papīra formā, ievērojot šādas prasības:

  38.19 1. sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu Iedzīvotāju reģistrā reģistrēta persona vai tās likumiskais pārstāvis elektroniski var pieprasīt un lejupielādēt tīmekļvietnē www.Covid19sertifikats.lv, izmantojot kādu no Latvijas valsts portāla www.latvija.lv piedāvātajiem autentifikācijas veidiem. Sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu Iedzīvotāju reģistrā nereģistrēta persona vai šīs personas likumiskais pārstāvis elektroniski var pieprasīt un lejupielādēt tīmekļvietnē www.Covid19sertifikats.lv, izmantojot ārstniecības iestādes izsniegtu saiti un PIN kodu vai pagaidu piekļuves identifikatoru un paroli;

  38.19 2. sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu papīra formā Iedzīvotāju reģistrā reģistrēta persona vai tās likumiskais pārstāvis var pieprasīt un saņemt ārstniecības iestādē, kas veica vakcināciju vai Covid-19 testu, jebkurā citā ārstniecības iestādē, vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā vai pašvaldības klientu apkalpošanas struktūrvienībā. Lai izsniegtu Iedzīvotāju reģistrā reģistrētai personai vai tās likumiskajam pārstāvim sertifikāta izdruku papīra formā, ārstniecības iestādes pārstāvis autentificējas un to pieprasa tīmekļvietnē https://lab.covid19sertifikats.lv, bet valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra vai pašvaldības klientu apkalpošanas struktūrvienības pārstāvis – https://pakalpojumucentri.lv. Sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu Iedzīvotāju reģistrā nereģistrēta persona vai tās likumiskais pārstāvis var pieprasīt un saņemt papīra formā tikai ārstniecības iestādē, kas veica vakcināciju. Sadarbspējīgu testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu Iedzīvotāju reģistrā nereģistrēta persona vai tās likumiskais pārstāvis var pieprasīt un saņemt papīra formā tikai ārstniecības iestādē, kas veica testēšanu.

  (MK 27.05.2021. noteikumu Nr. 332 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 369; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 506)

  38.20 Laboratorijas, kuras veic Covid-19 testu, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, un ārstniecības iestādes, kuras veic ātros SARS-CoV-2 antigēna noteikšanas testus, strukturētā veidā sniedz šo noteikumu 6. pielikumā minētos datus iekļaušanai sadarbspējīgā testēšanas vai pārslimošanas sertifikātā vienā no šādām datu platformām:

  38.20 1. vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā Nacionālā veselības dienesta noteiktajā formātā un klasifikācijā par Covid-19 testēšanas rezultātiem, tiklīdz apstiprināts testēšanas rezultāts;

  38.20 2. Nacionālā veselības dienesta portālā, ievērojot šādus termiņus:

  38.20 2.1. uzreiz pēc ātrā antigēnu testa rezultāta apstiprināšanas;

  38.20 2.2. divu stundu laikā pēc rezultāta apstiprināšanas, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS.

  (MK 27.05.2021. noteikumu Nr. 332 redakcijā)

  38.21 Nacionālais veselības dienests uztur sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu digitālai parakstīšanai un pārbaudei nepieciešamo publisko un privāto atslēgu infrastruktūru, kas savietota ar Eiropas Savienības vārteju, un ir vienīgā iestāde, kas iekļauj un aktualizē Latvijas Republikas parakstīto sadarbspējīgo vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu publisko atslēgu datus Eiropas Savienības vārtejā.

  (MK 27.05.2021. noteikumu Nr. 332 redakcijā)

  38.22 Sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu parakstītājs ir Nacionālais veselības dienests. Ja persona, kurai ir tiesības uz Latvijā apmaksātu vakcināciju pret Covid-19, ir vakcinēta pret Covid-19 infekciju ar Eiropas Zāļu aģentūrā reģistrētu vakcīnu ārvalstī, kas nav pievienojusies Eiropas Savienības vārtejai un neizsniedz sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu:

  38.22 1. Nacionālais veselības dienests, saņemot personas iesniegumu un dokumentus, kas apliecina vakcīnas saņemšanu ārvalstī, viena mēneša laikā izvērtē tā autentiskumu un atbilstību šo noteikumu 38.12 punktam;

  38.22 2. Valsts asinsdonoru centrs informāciju par ārzemēs veiktas vakcinācijas faktu pret Covid-19 infekciju reģistrē e-veselībā divu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas no Nacionālā veselības dienesta.

  (MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 388 redakcijā)

  38.23 Ārstniecības iestādei, vienotajam valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centram un pašvaldības klientu apkalpošanas struktūrvienībai ir tiesības iekasēt samaksu par sadarbspējīga vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāta izsniegšanu papīra formā, ja viens un tas pats sertifikāts iepriekš jau ticis izsniegts divas reizes.

  (MK 27.05.2021. noteikumu Nr. 332 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 506; grozījums par punkta papildināšanu aiz vārdiem "ārstniecības iestādei" ar vārdiem "vienotajam valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centram un pašvaldības klientu apkalpošanas struktūrvienībai" stājas spēkā 21.07.2021., sk. grozījumu 3. punktu)

  38.24 Sertifikāts personai ir pieejams vēl trīs mēnešus pēc tam, kad beidzies sertifikāta derīguma termiņš. Neatkarīgi no derīguma termiņa sertifikāts nav pieejams, ja konstatēta kļūda vai saņemta informācija par sākotnējo datu neatbilstību.

  (MK 27.05.2021. noteikumu Nr. 332 redakcijā)

  38.25 Sadarbspējīgo vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāta pārbaudi veic tīmekļvietnē www.Covid19sertifikats.lv vai lietotnē Covid19Verify, izmantojot sertifikāta QR kodu. Pārbaudot attiecīgo sertifikātu, pārbaudes veicējam redzams personas vārds, uzvārds, dzimšanas datums un informācija par attiecīgā sertifikāta atbilstību vai neatbilstību. Verifikācijas iestāde ir Valsts policija un Valsts robežsardze Eiropas Parlamenta un Padomes priekšlikuma regulas par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot personu brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā izpratnē.

  (MK 27.05.2021. noteikumu Nr. 332 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.06.2021. noteikumiem Nr. 368; grozījums par punkta papildināšanu ar trešo teikumu stājas spēkā 15.06.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

  38.26 Informācija par pārbaudes faktu un šo noteikumu 38.25 punktā minētā pārbaudes laikā iegūtā informācija netiek saglabāta.

  (MK 27.05.2021. noteikumu Nr. 332 redakcijā)

  38.27 Personas, kurām ir  sadarbspējīgs pārslimošanas sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir pārslimojusi Covid-19 infekciju, vai sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinēta pret Covid-19 infekciju un ir pagājušas četrpadsmit dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai vai no divdesmit divām līdz deviņdesmit dienām pēc vakcīnas "Vaxzevria" pirmās devas saņemšanas un uzreiz pēc "Vaxzevria" otrās devas saņemšanas, vai personas, kurām kopš laboratoriski apstiprinātas SARS-CoV-2 inficēšanās epizodes,  nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, nav pagājušas vairāk kā 180 dienas un pēc  Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētas vai Pasaules Veselības organizācijas atzītas vienas vakcīnas devas saņemšanas ir pagājušas četrpadsmit dienas, kā arī personas, kas saņēmušas šajā punktā minēto vakcīnu jauktas devas atbilstoši Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē publicētajai Covid-19 vakcinācijas rokasgrāmatai, var:

  38.27 1. darbavietā darba telpā pulcēties, nelietojot mutes un deguna aizsegus un neievērojot divu metru distanci. Uzturoties koplietošanas telpās, kā arī ja telpā atrodas personas, par kurām nav informācijas, ka tās atbilst šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētajām prasībām, tiek ievērota divu metru distance un lietoti mutes un deguna aizsegi. Darba devējam, lai nodrošinātu uzņēmuma darbības ilgtspēju vai publisko pakalpojumu sniegšanu, ir tiesības pieprasīt un apstrādāt no darbinieka iegūto informāciju par atbilstību vakcinētas vai Covid-19 infekciju pārslimojušas personas statusam. Izglītības procesa īstenotājam, lai nodrošinātu epidemioloģiski drošu izglītības pakalpojumu sniegšanu, ir tiesības pieprasīt un apstrādāt no laboratorijas, no izglītojamā vai no nodarbinātā iegūto informāciju par sadarbspējīga vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāta esību vai apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu;

  38.27 2. piedalīties amatieru sporta kolektīva treniņos (nodarbībās) iekštelpās. Telpā nedrīkst atrasties personas, par kurām nav informācijas, ka tās atbilst šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētajām prasībām;

  38.27 3. amatiermākslas kolektīva mēģinājumu laikā pulcēties, nelietojot mutes un deguna aizsegus un neievērojot divu metru distanci. Uzturoties koplietošanas telpās, kā arī ja telpā atrodas personas, par kurām nav informācijas, ka tās atbilst šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētajām prasībām, tiek ievērota divu metru distance un lietoti mutes un deguna aizsegi;

  38.27 4. atrasties vienā sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijā, sniedzot un saņemot sociālos pakalpojumus, nelietojot mutes un deguna aizsegus un neievērojot divu metru distanci. Ja telpā atrodas personas, par kurām nav informācijas, ka tās atbilst šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētajām prasībām, tiek ievērota divu metru distance un lietoti mutes un deguna aizsegi;

  38.27 5. tikties vairāku mājsaimniecību ietvaros, nelietojot mutes un deguna aizsegus un neievērojot divu metru distanci. Ja iekštelpā vai ārtelpā atrodas personas, par kurām nav informācijas, ka tās atbilst šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētajām prasībām, tiek ievērota divu metru distance, lietoti mutes un deguna aizsegi un ievērotas šo noteikumu prasības par personu skaitu;

  38.27 6. neveikt Covid-19 diagnostikai obligāto rutīnas skrīninga testu darba pienākumu veikšanai vai kolektīva apmeklēšanai, ja nav infekcijas slimības pazīmju (izņemot gadījumus, kad Covid-19 testa nepieciešamību ir noteikusi ārstniecības persona vai epidemiologs atbilstoši medicīniskām vai epidemioloģiskām indikācijām);

  38.27 7. (svītrots ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 565).

  (MK 27.05.2021. noteikumu Nr. 332 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.06.2021. noteikumiem Nr. 335; MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 388; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 506; MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 565)

  38.28 Šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētās personas var sniegt pakalpojumus, neievērojot šo noteikumu 38.34 punkta nosacījumus, ja pakalpojums tiek sniegts individuāli, nodrošinot:

  38.28 1. epidemioloģiskās drošības prasības konkrētu pakalpojumu sniegšanai, ja tādas ir izstrādātas;

  38.28 2. ka vienā telpā atrodas tikai viens pakalpojuma sniedzējs un viens pakalpojuma saņēmējs (izņemot friziera, manikīra, pedikīra un podologa pakalpojumus, kas vienā telpā var sniegt pakalpojumu, ievērojot šo noteikumu 24.22 punktā minētās prasības) vai, saņemot pirts, saunas, sporta inventāra nomas pakalpojumu iekštelpās vai fotopakalpojumu, viens pakalpojuma sniedzējs un vienas mājsaimniecības locekļi;

  38.28 3. pakalpojuma saņēmējiem un kontrolējošām institūcijām pieejamu informāciju, kas apliecina pakalpojuma sniedzēja atbilstību šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētajām prasībām.

  (MK 27.05.2021. noteikumu Nr. 332 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 388; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 506)

  38.29 (Svītrots ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 388)

  38.30 Apmeklējot sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijas:

  38.30 1. šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētās personas (klients, darbinieks, apmeklētājs) var tikties ārtelpās vai īpaši izveidotā tikšanās telpā klātienē, nelietojot mutes un deguna aizsegus un neievērojot divu metru distanci, ja apmeklētāji ir no vienas mājsaimniecības un uzrāda sadarbspējīgu sertifikātu pakalpojuma sniedzēja pārstāvim;

  38.30 2. sociālo pakalpojumu sniedzējs kontrolē klātesošo personu atbilstību šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētajām prasībām.

  (MK 27.05.2021. noteikumu Nr. 332 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.06.2021., sk. 98. punktu)

  38.31 Šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētās personas var organizēt publiskus pasākumus un piedalīties tajos, kā arī sniegt un saņemt pakalpojumus klātienē, tai skaitā ēdināšanas un izklaides pakalpojumus, skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumus, saņemt kultūras (kino un teātra izrādes, koncerti, izstādes, muzejpedagoģiskās un izglītojošās norises u. c.) pakalpojumus, piedalīties profesionālās pilnveides pasākumos, kā arī sniegt fotopakalpojumus un piedalīties laulību reģistrācijā, nelietojot mutes un deguna aizsegus, neievērojot divu metru distanci un neievērojot darba laika ierobežojumus:

  38.31 1. ja pie ieejas tiek nodrošināta kontrole, lai identificētu klātesošo personu atbilstību šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētajām prasībām, un tiek nodrošināts, ka pasākuma norises vai pakalpojuma sniegšanas vietā neatrodas personas, kas šīm prasībām neatbilst;

  38.31 2. ja publiskā pasākuma norises vai saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietā telpās un teritorijā, kur var iekļūt apmeklētāji, personāls atbilst šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētajām prasībām. Ja telpās vai teritorijā, kur nevar iekļūt apmeklētāji, atrodas personas, kas neatbilst šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētajām prasībām, tajās jāievēro visas noteiktās epidemioloģiskās prasības;

  38.31 3. ja klātesošās personas pēc pakalpojuma sniedzēja norīkotas personas vai kontrolējošo institūciju pieprasījuma var uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu, kas apliecina atbilstību šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētajām prasībām, un pakalpojuma sniedzēja norīkotai personai un kontrolējošām institūcijām ir tiesības pieprasīt uzrādīt šos sertifikātus;

  38.31 4. šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētās personas var apmeklēt publiskus pasākumus kopā ar nepilngadīgiem bērniem. Bērni, kuri ir vecāki par 12 gadiem un neatbilst šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētajiem nosacījumiem, uzrāda sadarbspējīgu testēšanas sertifikātu, ka persona pēdējo 48 stundu laikā pirms pasākuma ir veikusi Covid-19 testu, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, un tas ir negatīvs, vai pēdējo sešu stundu laikā pirms pasākuma veiktais SARS-CoV-2 antigēna tests ir negatīvs, ja pasākuma organizators pasākuma norises vietā nodrošina atsevišķu sektoru, kurā tiek ierādītas vietas minētajām personām ar bērniem. Sektorā sēdvietas izkārtojamas atbilstoši šo noteikumu 38.34 punktā minētajām prasībām;

  38.31 5. šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētās personas var apmeklēt tirdzniecības izstādes iekštelpās kopā ar nepilngadīgiem bērniem. Bērni, kuri ir vecāki par 12 gadiem un neatbilst šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētajiem nosacījumiem, uzrāda sadarbspējīgu testēšanas sertifikātu, ka pēdējo 48 stundu laikā pirms pasākuma ir veikuši Covid-19 testu, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, un tas ir negatīvs, vai pēdējo sešu stundu laikā pirms pasākuma veiktais SARS-CoV-2 antigēna tests ir negatīvs, ja pasākuma organizators nodala apmeklētāju plūsmas dažādos laikos. Visas personas no septiņu gadu vecuma lieto mutes un deguna aizsegu, un pasākuma laikā vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 5 m2 no publiski pieejamās telpas platības;

  38.31 6. šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētās personas var apmeklēt tirdzniecības izstādes ārtelpās kopā ar nepilngadīgiem bērniem. Bērni, kuri ir vecāki par 12 gadiem un neatbilst šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētajiem nosacījumiem, uzrāda sadarbspējīgu testēšanas sertifikātu, ka pēdējo 48 stundu laikā pirms pasākuma ir veikuši Covid-19 testu, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, un tas ir negatīvs, vai pēdējo sešu stundu laikā pirms pasākuma veiktais SARS-CoV-2 antigēna tests ir negatīvs, ja pasākuma laikā visas personas ievēro divu metru distanci.

  (MK 27.05.2021. noteikumu Nr. 332 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 388; MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 565; MK 31.08.2021. noteikumiem Nr. 588)

  38.32 Plašsaziņas līdzekļu raidījumos, nelietojot mutes un deguna aizsegu arī tad, ja raidījums ilgst ilgāk par 15 minūtēm, var piedalīties un tos var vadīt personas, kas var uzrādīt:

  38.32 1. sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;

  38.32 2. sadarbspējīgu testēšanas sertifikātu, ka persona pēdējo 48 stundu laikā pirms raidījuma ir veikusi Covid-19 testu, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, un tas ir negatīvs, vai pirms raidījuma veiktais SARS-CoV-2 antigēna tests ir negatīvs.

  (MK 27.05.2021. noteikumu Nr. 332 redakcijā)

  38.33 Šo noteikumu 38.32 punktā minētajā gadījumā raidījumā piedalās ne vairāk kā 20 dalībnieku. Ja vienai personai var nodrošināt vismaz 10 m2 no telpas platības, raidījuma dalībnieku skaits var būt lielāks. Raidījuma laikā skatītājus titros var informēt, ka visi raidījuma dalībnieki ir veikuši Covid-19 testu un tas ir negatīvs vai ir vakcinēti pret Covid-19, vai ir bijuši inficēti ar SARS-CoV-2 un vairs nerada inficēšanās risku apkārtējiem. Ja iespējams, starp raidījuma dalībniekiem nodrošina 2 metru distanci.

  (MK 27.05.2021. noteikumu Nr. 332 redakcijā)

  38.34 Šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētās personas, kā arī personas, kurām ir sadarbspējīgs testēšanas sertifikāts, kas apliecina, ka persona pēdējo 48 stundu laikā ir veikusi Covid-19 testu, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, un tas ir negatīvs, vai pēdējo sešu stundu laikā veiktais SARS-CoV-2 antigēna tests ir negatīvs, kā arī bērni, kas jaunāki par 12 gadiem, bez sertifikātiem var piedalīties publiskos pasākumos un saņemt pakalpojumus klātienē, kuru norise saskaņā ar šo noteikumu 14. un 14.2 punkta nosacījumiem ir aizliegta, tai skaitā izklaides un kultūras (kino un teātra izrādes, koncerti, izstādes, muzejpedagoģiskas un izglītojošas norises u. c.) pakalpojumus, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

  38.34 1. pie ieejas tiek nodrošināta kontrole, lai identificētu klātesošo personu atbilstību šo noteikumu 38.34 punkta ievaddaļā minētajām prasībām un tiek nodrošināts, ka pasākuma norises vai pakalpojuma sniegšanas vietā telpās vai teritorijā neatrodas personas, kas šīm prasībām neatbilst;

  38.34 2. pasākuma norises vai saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietā telpās un teritorijā, kur var iekļūt apmeklētāji, personāls atbilst šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļas nosacījumiem vai var uzrādīt sadarbspējīgu testēšanas sertifikātu, kas apliecina, ka persona pēdējo 96 stundu laikā ir veikusi Covid-19 testu, nosakot SARS-CoV-2 RNS vai SARS-CoV-2 antigēnu, un tas ir negatīvs. Ja telpās vai teritorijā, kur nevar iekļūt apmeklētāji, atrodas personāls, kas neatbilst šajā apakšpunktā minētajām prasībām, tajās jāievēro visas noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības;

  38.34 3. klātesošās personas, izņemot tās, kas jaunākas par 12 gadiem, pēc pakalpojuma sniedzēja norīkotas personas vai kontrolējošo institūciju pieprasījuma uzrāda sadarbspējīgu sertifikātu, kas apliecina atbilstību šo noteikumu 38.34 punkta ievaddaļā minētajām prasībām. Kontrolējošām institūcijām ir tiesības pieprasīt uzrādīt šos sertifikātus;

  38.34 4. visas personas, kas atrodas pasākuma norises vai pakalpojuma sniegšanās vietā, lieto mutes un deguna aizsegus, izņemot pasākumus, kuri norit ārtelpās;

  38.34 5. pasākuma apmeklētāji pasākuma norises laikā atrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās, kā arī apmeklētāji, kas atrodas dažādos norobežotos telpas sektoros, savstarpēji nesatiekas;

  38.34 6. pasākuma rīkotājs apkopo informāciju par apmeklētājiem (vārds, uzvārds, kontakttālrunis, konkrētā sēdvieta pasākumā). Informāciju pasākuma rīkotājs glabā līdz vienam mēnesim un nodod Slimību profilakses un kontroles centram pēc tā pieprasījuma;

  38.34 7. pasākuma vai pakalpojuma norises laikā apmeklētāju plūsma tiek organizēta tā, lai novērstu cilvēku drūzmēšanos un nodrošinātu divu metru distances ievērošanu ārpus sēdvietām;

  38.34 8. blakus sēdvietās atrodas ne vairāk kā divas personas, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi, vai ne vairāk kā 10 personas (tai skaitā četri pieaugušie un seši bērni), kas dzīvo vienā mājsaimniecībā. Starp katrām blakus esošajām attiecīgi divām vai vienas mājsaimniecības sēdvietām tiek nodrošināta ne mazāk kā divu sēdvietu distance, sēdvietas rindās tiek izkārtotas, nodrošinot divu metru distancēšanos no priekšā un aizmugurē sēdošajiem. Pametot sēdvietu, persona ievēro divu metru distanci no citām personām;

  38.34 9. pasākuma norises laiks iekštelpās nepārsniedz četras stundas, nodrošinot vismaz 15 minūšu pārtraukumu un telpu vēdināšanu pasākumiem iekštelpās, kuru norises laiks pārsniedz divas stundas;

  38.34 10. pasākumā piedalās ne vairāk kā 300 personas iekštelpās un ne vairāk kā 500 personas ārtelpās;

  38.34 11. ja pasākumā atsevišķā skatītāju zonā atrodas arī šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētās personas (kuras netiek ieskaitītas šo noteikumu 38.34 10. apakšpunktā minētajā personu skaitā), tiek nodrošināts, ka to plūsma nepārklājas.

  (MK 10.06.2021. noteikumu Nr. 368 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 388; MK 29.06.2021. noteikumiem Nr. 423; MK 14.07.2021. noteikumiem Nr. 511; MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 565)

  38.35 Pasākuma rīkotājam ir tiesības izmantot no pasākuma apmeklētājiem saņemto personalizēto informāciju (tālruņa numuru, e-pastu), lai informētu par pasākuma apmeklējuma drošības prasībām, kā arī par pasākuma atcelšanu, pārcelšanu vai apmeklētāja vietas anulēšanu.

  (MK 15.06.2021. noteikumu Nr. 369 redakcijā)

  V2. Nosacījumi ieceļošanai Latvijas Republikā

  (Nodaļa MK 15.06.2021. noteikumu Nr. 369 redakcijā)

  38.36 Šajā nodaļā minētie ierobežojumi un prasības attiecas uz personu ieceļošanu Latvijas Republikā, nosakot valstu dalījumu šādās kategorijās:

  38.36 1. valstis, uz kurām nav attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi (zema riska valstis);

  38.36 2. valstis, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi (augsta riska valstis);

  38.36 3. valstis, kurās ir konstatēta tāda epidemioloģiskā situācija (t. sk. īpaši augsta saslimstība ar Covid-19 vai sabiedrības veselībai bīstamo SARS-CoV-2 vīrusa celmu strauja izplatīšanās), kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu (īpaši augsta riska valstis).

  (MK 15.06.2021. noteikumu Nr. 369 redakcijā)

  38.37 Šajā nodaļā minētie nosacījumi neierobežo transportlīdzekļu kustību, tostarp pasažieru un kravu pārvadājumus.

  (MK 15.06.2021. noteikumu Nr. 369 redakcijā)

  38.38 Aizliegta ieceļošana Latvijas Republikā (izņemot šo noteikumu 38.48 un 38.49 punktā minētās personas un nepilngadīgus bērnus, kas viņas pavada, ja bērni neceļo organizētā grupā):

  38.38 1. no augsta riska valstīm, kas nav Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstis, Šveices Konfederācija un Apvienotā Karaliste, ja personai nav šo noteikumu 38.40 punktā minētā dokumenta par vakcināciju vai pārslimošanu;

  38.38 2. no īpaši augsta riska valstīm.

  (MK 15.06.2021. noteikumu Nr. 369 redakcijā)

  38.39 Latvijas Republikā var ieceļot šādas personas:

  38.39 1. personas, kuras ir vakcinētas pret Covid-19, un ir pagājušas četrpadsmit dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai, vai personas, kurām kopš laboratoriski apstiprinātas SARS-CoV-2 inficēšanās epizodes, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, nav pagājušas vairāk kā 180 dienas un pēc Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētas vai Pasaules Veselības organizācijas atzītas vienas vakcīnas devas saņemšanas ir pagājušas četrpadsmit dienas, kā arī personas, kas saņēmušas šajā punktā minēto vakcīnu jauktas devas atbilstoši Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē publicētajai Covid-19 vakcinācijas rokasgrāmatai;

  38.39 2. personas, kuras ir pārslimojušas Covid-19 un kopš parauga ņemšanas datuma pirmā pozitīvā testa vienas saslimšanas epizodes ietvaros, ar kuru laboratoriski tika apstiprināta Covid-19 infekcija, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, ir pagājušas vienpadsmit, bet ne vairāk kā 180 dienas;

  38.39 3. personas, kuras pēdējo 72 stundu laikā pirms iekāpšanas pārvadātāja transportlīdzeklī vai, ja tās ieceļo ar transportlīdzekli, kas neveic komercpārvadājumu, pirms ieceļošanas Latvijas Republikā ir veikušas Covid-19 testu, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, vai ne vēlāk kā pēdējo 48 stundu laikā ir veikušas SARS-CoV-2 antigēna testu, un tas ir negatīvs. Ja persona ieceļo no īpaši augsta riska valsts, tai obligāti jāveic šajā punktā minētais tests, pat ja tā ir vakcinēta pret Covid-19 vai pārslimojusi Covid-19 infekciju.

  (MK 15.06.2021. noteikumu Nr. 369 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 506; MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 565)

  38.40 Atbilstību šo noteikumu 38.39 punktā minētajām prasībām persona apliecina ar sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar citu Amerikas Savienotajās Valstīs, Apvienotajā Karalistē, Austrālijas Savienībā, Izraēlas Valstī, Jaunzēlandē vai Kanādā izsniegtu derīgu Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai veikta Covid-19 testa apliecinājumu. Ieceļojot no valstīm, kas nav Amerikas Savienotās Valstis, Apvienotā Karaliste, Austrālijas Savienība, Izraēlas Valsts, Jaunzēlande vai Kanāda, testēšanas faktu var apliecināt ar testa rezultātu angļu valodā vai izceļošanas valsts valodā. Šie dokumenti var būt papīra vai elektroniskā veidā (viedierīcē).

  (MK 24.08.2021. noteikumu Nr. 567 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.09.2021. sk. grozījumu 2. punktu)

  38.41 Ja persona ieceļo ar transportlīdzekli, kas neveic komercpārvadājumu, vai ieceļo no valsts, kas nav Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācija, Amerikas Savienotās Valstis, Apvienotā Karaliste, Austrālijas Savienība, Izraēlas Valsts, Jaunzēlande vai Kanāda, ar transportlīdzekli, kas veic komercpārvadājumu, tā apliecina atbilstību šo noteikumu 38.39 punkta prasībām, aizpildot elektroniski apliecinājuma anketu informācijas sistēmas tīmekļvietnē (covidpass.lv), un, ja nepieciešams, uzrāda šo noteikumu 38.40 un 38.52 punktā minētos dokumentus Valsts robežsardzei vai Valsts policijai.

  (MK 24.08.2021. noteikumu Nr. 567 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.09.2021. sk. grozījumu 2. punktu)

  38.42 Ja persona izmanto pārvadātāja transportlīdzekli, tā uzrāda pārvadātājam šo noteikumu 38.40 un 38.41 punktā minētos dokumentus, kā arī šo noteikumu 38.54 punktā minēto apstiprinājumu papīra formā vai mobilajā ierīcē. Starptautiskais pārvadātājs elektroniski pārbauda uzrādītā sertifikāta derīgumu vai vizuāli pārliecinās par šo noteikumu 38.40 un 38.41 punktā minēto dokumentu esību, kā arī vizuāli pārliecinās par personas uzrādīto apstiprinājumu vai ar mobilo ierīci pārbauda apstiprinājumā norādīto QR kodu un pārliecinās, ka persona iesniegusi šo noteikumu 38.52 punktā minēto apliecinājuma anketu. Ja minētos dokumentus vai apstiprinājumu persona nevar uzrādīt, pārvadātājs tai atsaka iekāpšanu transportlīdzeklī.

  (MK 15.06.2021. noteikumu Nr. 369 redakcijā)

  38.43 Šo noteikumu 38.39 1. un 38.39 2. apakšpunktā minētas personas, kurām ir derīgi šo noteikumu 38.40 punktā minētie dokumenti, veic Covid-19 testus atbilstoši šo noteikumu 38.39 3. apakšpunkta un 38.45 punkta nosacījumiem, tikai iebraucot no īpaši augsta riska valsts.

  (MK 15.06.2021. noteikumu Nr. 369 redakcijā)

  38.44 Šo noteikumu 38.39 1. un 38.39 2. apakšpunktā minētas personas, kurām ir derīgi šo noteikumu 38.40 punktā minētie dokumenti, ievēro šo noteikumu 56. punktā noteiktās pašizolācijas prasības, tikai iebraucot no īpaši augsta riska valsts.

  (MK 15.06.2021. noteikumu Nr. 369 redakcijā)

  38.45 Persona, izņemot šo noteikumu 38.46 punktā minētās personas, ieceļojot Latvijas Republikā, par saviem līdzekļiem nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā veic Covid-19 testu, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS tuvākajā pieejamajā testēšanas punktā, informējot laboratorijas pārstāvi par testa veikšanas mērķi, un mutiski vai, ja tā reģistrējusies testam tiešsaistē, rakstiski sniedz šo noteikumu 69.1., 69.2., 69.4.1. un 69.5.1. apakšpunktā minētos datus, fiksē šo faktu testēšanas sertifikātā un nekavējoties dodas uz pašizolācijas vietu saskaņā ar šo noteikumu 56.4 punktu līdz brīdim, kamēr saņemts testa rezultāts, ja persona:

  38.45 1. iebrauc Latvijas Republikā no zema riska valsts vai Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācijas un Apvienotās Karalistes un nevar uzrādīt šo noteikumu 38.40 punktā minēto sadarbspējīgo sertifikātu vai līdz 2021. gada 1. septembrim – citu Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstī, Šveices Konfederācijā vai Apvienotajā Karalistē izsniegtu derīgu Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai veikta Covid-19 testa apliecinājumu;

  38.45 2. iebrauc Latvijas Republikā no augsta riska valsts, kas nav Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācija un Apvienotā Karaliste, un nevar uzrādīt šo noteikumu 38.40 punktā minēto sadarbspējīgo sertifikātu vai līdz 2021. gada 1. septembrim – citu Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstī, Šveices Konfederācijā vai Apvienotajā Karalistē atzītu derīgu Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai veikta Covid-19 testa apliecinājumu;

  38.45 3. iebrauc Latvijas Republikā no īpaši augsta riska valsts.

  (MK 15.06.2021. noteikumu Nr. 369 redakcijā)

  38.46 Šo noteikumu 38.39 punkta prasības neattiecas uz:

  38.46 1. bērniem, kuri nav sasnieguši 12 gadu vecumu;

  38.46 2. transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēja darbiniekiem un pasažieru, kravas vai tehnisko reisu apkalpes locekļiem arī tad, ja tie dodas uz darba pienākumu veikšanas vietu vai atgriežas no tās. Profesionālie kravas transportlīdzekļu un autobusu vadītāji pēc Valsts robežsardzes vai Valsts policijas pieprasījuma uzrāda atbilstošas kategorijas vadītāja apliecību, kā arī digitālā tahogrāfa vadītāja karti vai pēdējās darbdienas tahogrammu un darba devēja izsniegtu Starptautiskā transporta darbinieka sertifikātu, kura forma un saturs atbilst Eiropas Komisijas izstrādātajam paraugam;

  38.46 3. jūrniekiem, kuriem jānokļūst savā darbavietā uz kuģa vai nepieciešams atgriezties no tā;

  38.46 4. gaisa kuģu pasažieriem, kuri šķērso Latvijas Republikas teritoriju tranzītā, nepametot lidlauka kontrolējamo zonu un uzturoties tajā ne ilgāk par 24 stundām, ja tie var uzrādīt apstiprinājumu tranzīta lidojumam;

  38.46 5. šo noteikumu 3. punktā minētajām personām;

  38.46 6. Valkas novadā un Valgas pagastā (Igaunijas Republika) deklarētajiem Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso Latvijas Republikas sauszemes robežu ar Igaunijas Republiku, ja viņi nepārvietojas ārpus Valkas un Valgas pašvaldību administratīvajām teritorijām;

  38.46 7. šo noteikumu 58.1 punktā minētajām personām;

  38.46 8. citām personu kategorijām, ja Valsts robežsardze konstatē, ka tās atbilst starptautiskajām tiesību normām, Latvijas valsts interesēm vai ir saistītas ar neatliekamiem apstākļiem, nepārvaramu varu vai humāniem apsvērumiem.

  (MK 15.06.2021. noteikumu Nr. 369 redakcijā)

  38.47 Latvijas Republikas valstspiederīgajiem un Eiropas Savienības pastāvīgajiem iedzīvotājiem ar uzturēšanās atļauju Latvijā, kuriem Covid-19 tests ir pozitīvs, ja persona ieceļo ar transportlīdzekli, kas neveic komercpārvadājumu, netiek ierobežota iebraukšana Latvijas Republikas teritorijā. Uz šīm personām ir attiecināmas šo noteikumu 54. punktā minētās izolācijas prasības.

  (MK 15.06.2021. noteikumu Nr. 369 redakcijā)

  38.48 Šo noteikumu 38.38 punktā minētais aizliegums, ieceļojot no valstīm, kas nav Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācija un Apvienotā Karaliste, neattiecas uz:

  38.48 1. Latvijas Republikas valstspiederīgajiem, viņu ģimenes locekļiem un Latvijas Republikas uzturēšanās atļauju turētājiem, kā arī ārzemniekiem, kuri, šķērsojot Latvijas Republikas teritoriju tranzītā, atgriežas savas pastāvīgās dzīvesvietas valstī;

  38.48 2. Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācijas valstspiederīgajiem un viņu ģimenes locekļiem, personām, kuras pastāvīgi dzīvo šajās valstīs, kā arī Apvienotās Karalistes pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri, šķērsojot Latvijas Republikas teritoriju tranzītā, atgriežas savā mītnes zemē, tostarp atgriežas Latvijas Republikā.

  38.48 3. transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem un pasažieriem, kravas vai tehnisko reisu apkalpēm, kas ierodas Latvijas Republikā vai izbrauc no tās, pildot darba pienākumus;

  38.48 4. jūrniekiem, kuriem jānokļūst savā darbavietā uz kuģa vai nepieciešams atgriezties no tā;

  38.48 5. ārzemniekiem, kuru iebraukšanas nepieciešamību Latvijā komersantu saistību izpildei apliecinājusi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde saskaņā ar šo noteikumu 38.58 punktu un pamatojoties uz šo noteikumu 59. punktā minētajiem kritērijiem;

  38.48 6. ārvalstu diplomātiem un viņu ģimenes locekļiem, kas šķērso Latvijas Republikas teritoriju tranzītā oficiālo funkciju veikšanai, kā arī Latvijas diplomātiskās pases turētājiem, diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņiem, darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri atgriežas no dienesta valsts vai kuriem jānokļūst dienesta valstī;

  38.48 7. Latvijas valstspiederīgajiem, kuri ir Latvijas oficiālo delegāciju locekļi vai kuriem jānokļūst savā darba vietā starpvaldību projekta ietvaros;

  38.48 8. pilna laika un apmaiņas programmās studējošiem, ja augstskola vai koledža ir izsniegusi rakstisku apliecinājumu par studējošā imatrikulāciju un ierašanās Latvijā ir nepieciešama studiju programmas apguvei;

  38.48 9. sportistiem un sporta darbiniekiem, kā arī starptautisko sporta organizāciju pārstāvjiem, kuru ierašanās Latvijas Republikā saistīta ar dalību Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītas sporta federācijas vai tās biedra organizētā starptautiskā sporta pasākumā kā akreditētām personām;

  38.48 10. ārzemniekiem, kuru ierašanos Latvijā ārstēšanas (diagnostikas un terapijas) pakalpojuma saņemšanai veselības tūrisma ietvaros ir saskaņojusi Veselības inspekcija, ja ārstēšanas (diagnostikas un terapijas) pakalpojuma saņemšana  atbilst  humāniem apsvērumiem vai neatliekamai vajadzībai;

  38.48 11. pavadošo personu šo noteikumu 38.48 10. apakšpunktā minētajos gadījumos, ja pavadošās personas nepieciešamību ir noteikusi ārstniecības iestāde vai persona pavada bērnu un tās ierašanos pavadošās personas statusā ir saskaņojusi Veselības inspekcija.

  38.48 12. kultūras darbiniekiem, kuru ierašanās Latvijā saistīta ar kultūras pakalpojumu sniegšanu un publisko pasākumu rīkošanu un kuru grupas saskaņā ar šo noteikumu 61. punktu ir noteicis kultūras ministrs;

  38.4813. Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības, Latvijas Paraolimpiskās vienības, kā arī starptautiskajās līgās startējošiem Latvijas komandu sportistiem olimpiskajos, paraolimpiskajos un tehniskajos sporta veidos un disciplīnās un viņus apkalpojošiem sporta darbiniekiem, kuru saraksts ir saskaņots ar Izglītības un zinātnes ministriju un kuri pēc dalības sporta sacensībās ārvalstīs atgriežas Latvijas Republikā. Minēto informāciju (tai skaitā par šo noteikumu 61.6 punktā minētajām personām) apkopotā veidā, nenorādot konkrētas personas, publicē biedrības "Latvijas Sporta federāciju padome" tīmekļvietnē;

  38.48 14. ārvalstniekiem, kā arī viņu ģimenes locekļiem, ja ārvalstnieks izpilda zinātniskās institūcijas vadošā pētnieka un pētnieka pienākumus pēc Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas atvasinātas publiskas personas – zinātniskās institūcijas – uzaicinājuma, kas ir pamatots ar nepieciešamību nodrošināt šīs institūcijas saistību izpildi, īstenojot zinātniskās pētniecības projektu (ja darba tiesisko attiecību termiņš ar ārvalstnieku ir plānots ilgāk par sešiem mēnešiem). Ārvalstnieks izpilda minētos pienākumus, pamatojoties uz darba tiesiskajām attiecībām, kuras nodibina uzaicinājumu sniegusī institūcija pēc ārvalstnieka ierašanās Latvijā;

  38.48 15. gaisa kuģu pasažieriem, kuri šķērso Latvijas Republikas teritoriju tranzītā, nepametot lidlauka kontrolējamo zonu un uzturoties tajā ne ilgāk par 24 stundām, ja tie var uzrādīt apstiprinājumu tranzīta lidojumam.

  (MK 15.06.2021. noteikumu Nr. 369 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 388; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 506)

  38.49 Šo noteikumu 38.38 2. apakšpunktā minētais aizliegums, ieceļojot no Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācijas un Apvienotās Karalistes, neattiecas uz gadījumiem, kad ieceļošana Latvijas Republikā neatliekami nepieciešama darba, mācību, studiju, ģimenes apvienošanas, medicīnas pakalpojumu saņemšanas, tranzīta vai nepilngadīgo pavadīšanas nolūkā, kā arī lai atgrieztos pastāvīgajā dzīvesvietā vai dotos uz bērēm.

  (MK 15.06.2021. noteikumu Nr. 369 redakcijā)

  38.50 Valsts robežsardzes priekšniekam vai viņa pilnvarotai amatpersonai ir tiesības izdarīt izņēmumus attiecībā uz ārējās robežas šķērsošanu, ja tas atbilst starptautiskajām tiesību normām, Latvijas valsts interesēm vai ir saistīts ar nepārvaramu varu vai humāniem apsvērumiem.

  (MK 15.06.2021. noteikumu Nr. 369 redakcijā)

  38.51 Pēc Valsts robežsardzes amatpersonas pieprasījuma pārvadātājs, kas tranzītā caur Latvijas Republiku nogādā uz citu valsti ārzemnieku, kuram atteikta ieceļošana nākamajā tranzīta valstī vai galamērķa valstī, nogādā viņu uz valsti, no kuras viņš atvests, vai uz valsti, kas izsniegusi ceļošanas dokumentu, vai jebkuru citu valsti, kurā ārzemnieka ieceļošana ir garantēta.

  (MK 15.06.2021. noteikumu Nr. 369 redakcijā)

  38.52 Pirms ierašanās Latvijas Republikā persona apliecina, ka, ierodoties Latvijas Republikā, ievēros valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kā arī apliecina šo noteikumu 38.40 punktā minētā dokumenta esību un apliecinājuma anketā informācijas sistēmas tīmekļvietnē (covidpass.lv) norāda šo noteikumu 69. punktā minētās ziņas. Persona:

  38.52 1. apliecina, ka ievēros īpašus piesardzības pasākumus atbilstoši šo noteikumu 56. punktam, tai skaitā nodrošinās pašizolāciju. Šo noteikumu 59. punktā minētās personas apliecina, ka, uzturoties Latvijas Republikā, ārpus darba laika nodrošinās pašizolāciju, novēros savu veselības stāvokli (divas reizes dienā – no rīta un vakarā – mērot ķermeņa temperatūru) un ievēros šo noteikumu 56. punktā minētās prasības. Šo noteikumu 38.48 9. un 38.48 13. apakšpunktā minētās personas apliecina, ka, uzturoties Latvijas Republikā, ievēros šo noteikumu 56.2. apakšpunktā un 61.1 punktā minētās prasības. Šo noteikumu 38.48 10. apakšpunktā minētās personas apliecina, ka, uzturoties Latvijas Republikā, ārpus ārstēšanas (diagnostikas un terapijas) pakalpojuma saņemšanas ārstniecības iestādē ievēros šo noteikumu 56. un 61.5 punktā minētās prasības;

  38.52 2. kas uzturējusies zema riska valstī, kā arī šo noteikumu 38.39 1. vai 38.39 2. apakšpunktā minētās personas pašizolāciju var neievērot.

  (MK 15.06.2021. noteikumu Nr. 369 redakcijā)

  38.53 Persona elektroniski aizpilda šo noteikumu 38.52 punktā minēto apliecinājuma anketu, iesniedz to informācijas sistēmas tīmekļvietnē (covidpass.lv) un apstiprina tās iesniegšanu. Apliecinājuma anketu iesniedz ne agrāk kā 48 stundas pirms Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanas.

  (MK 15.06.2021. noteikumu Nr. 369 redakcijā)

  38.54 Kad persona apstiprinājusi šo noteikumu 38.52 punktā minētās apliecinājuma anketas iesniegšanu, informācijas sistēmas tīmekļvietnē (covidpass.lv) tiek izveidots attiecīgs apstiprinājums ar tajā norādītu QR kodu lietošanai mobilajā ierīcē. Informācijas sistēmas pārzinis apstiprinājumu un QR kodu nosūta uz personas apliecinājuma anketā norādīto elektroniskā pasta adresi.

  (MK 15.06.2021. noteikumu Nr. 369 redakcijā)

  38.55 Šo noteikumu 58.1 un 58.5 punktā minētā persona apliecinājuma anketu aizpilda vienu reizi 30 dienās.

  (MK 15.06.2021. noteikumu Nr. 369 redakcijā)

  38.56 Lai nodrošinātu šo noteikumu 56. punktā minēto prasību ievērošanu, pasažiera pienākums pēc ierašanās no augsta un īpaši augsta riska valsts ir nekavējoties nokļūt dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā.

  (MK 15.06.2021. noteikumu Nr. 369 redakcijā)

  38.57 Personai ir pienākums Latvijas Republikas teritoriju šķērsot tranzītā 12 stundu laikā no apliecinājuma anketas iesniegšanas informācijas sistēmas tīmekļvietnē (covidpass.lv), izņemot:

  38.57 1. starptautisko pārvadājumu pasažieri, kuram Latvijas Republikas teritorija tranzītā jāšķērso 48 stundu laikā;

  38.57 2. transporta pārvadājumu pakalpojumu sniedzēja darbinieku, kravas vai tehnisko reisu apkalpes locekli, kuram Latvijas Republikas teritorija tranzītā jāšķērso 72 stundu laikā;

  38.57 3. kuģa apkalpes locekli, kā arī jūrnieku, kuram jānokļūst savā darbavietā uz kuģa vai nepieciešams atgriezties no tā;

  38.57 4. gaisa kuģa apkalpes locekli;

  38.57 5. gaisa kuģa pasažieri, kurš šķērso Latvijas Republikas teritoriju tranzītā, nepametot lidlauka kontrolējamo zonu un uzturoties tajā ne ilgāk par 24 stundām, ja viņš var uzrādīt apstiprinājumu tranzīta lidojumam.

  (MK 15.06.2021. noteikumu Nr. 369 redakcijā)

  38.58 Šo noteikumu 38.48 5. apakšpunktā minētajos gadījumos komersantu saistību izpildei un 38.49 punktā minētajos darba gadījumos ārzemnieka ierašanās Latvijā atbilst kādam no šiem kritērijiem:

  38.58 1. ierašanās saistīta ar Latvijā reģistrēta komersanta valdījumā esošu iekārtu darbības tehnisko apkopi vai jaunu iekārtu uzstādīšanu, ja to nevar nodrošināt pakalpojuma sniedzēji Latvijā un tas nepieciešams preču ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai, vai komersanta saistību izpildei attiecībā uz noslēgto publiskā iepirkuma līgumu;

  38.58 2. ierašanās saistīta ar Latvijā reģistrēta komersanta ražotu produktu vai pakalpojumu sertifikāciju, atestāciju vai atbilstības novērtēšanu, kā arī augsti kvalificētu darbinieku piesaisti, lai nodrošinātu attiecīgo preču vai pakalpojumu laišanu civiltiesiskā apgrozījumā vai komersanta saistību izpildi attiecībā uz noslēgto līgumu;

  38.58 3. ierašanās saistīta ar nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības valdījumā esošu iekārtu vai būvju tehnisko apkopi vai jaunu iekārtu uzstādīšanu, vai būvdarbiem, kas nepieciešami komersanta darbības vai kritiskās infrastruktūras uzturēšanai, vai ar būvniecības ieceres īstenošanu (tai skaitā inženierizpēti), ja tā attiecas uz objektu, kuram ir noteikts nacionālo interešu objekta statuss;

  38.58 4. ierašanās saistīta ar Latvijas komersanta saistību izpildi attiecībā uz investīciju projekta īstenošanu Latvijā, kurā plānotā ieguldījumu summa pārsniedz vismaz vienu miljonu euro vai plānoto no jauna radīto darba vietu skaits ir lielāks par 20, kā arī Latvijā ražotu preču vai pakalpojumu eksporta darījuma noslēgšanu, ja potenciālā eksporta darījuma vērtība ir lielāka par simt tūkstošiem euro;

  38.58 5. ierašanās saistīta ar saistību izpildi attiecībā uz sezonas darbu veikšanu lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivkopības un pārtikas ražošanas nozarē;

  38.58 6. ierašanās saistīta ar sportista vai sporta darbinieka pienākumu izpildi.

  (MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 388 redakcijā)

  38.59 Ja ārzemnieka ieceļošanai Latvijā nodarbinātības nolūkā nav nepieciešama vīza vai uzturēšanās atļauja vai viņam nav uzaicinātāja, ārzemnieka atbilstību kādam no šo noteikumu 38.58 punktā minētajiem kritērijiem apliecina Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. Kopā ar pieteikumu komersants Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā iesniedz apliecinājumu par to, ka ārzemnieks ievēros visus ierobežojumus, kas noteikti Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai, ieceļošanai vai nodarbinātībai Latvijas Republikā, un dokumentus, kas apliecina ārzemnieka ierašanās atbilstību kādam no minētajiem kritērijiem.

  (MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 388 redakcijā)

  38.60 Ja ārzemnieka ieceļošanai Latvijā nodarbinātības nolūkā ir nepieciešama vīza vai uzturēšanās atļauja, viņa atbilstību kādam no šo noteikumu 38.58 punktā minētajiem kritērijiem apliecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, apstiprinot ielūgumu vai izsaukumu vai pieņemot lēmumu par uzturēšanās atļaujas piešķiršanu. Ielūguma, izsaukuma vai uzturēšanās atļaujas pieteikumam iesniedzējs pievieno apliecinājumu par to, ka ārzemnieks ievēros visus ierobežojumus, kas noteikti Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai, ieceļošanai vai nodarbinātībai Latvijas Republikā, un dokumentus, kas apliecina ārzemnieka ierašanās atbilstību kādam no minētajiem kritērijiem.

  (MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 388 redakcijā)

  38.61 Persona (izņemot šo noteikumu 38.46 1. un 38.46 5. apakšpunktā minētās personas), kura ieceļo Latvijas Republikā, šķērsojot ārējo sauszemes robežu robežšķērsošanas vietā "Grebņeva", "Terehova", "Pāternieki" vai "Silene", un nevar uzrādīt šo noteikumu 38.40 punktā minēto sadarbspējīgo sertifikātu vai līdz 2021. gada 1. septembrim – citu Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstī, Šveices Konfederācijā vai Apvienotajā Karalistē izsniegtu derīgu Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai veikta Covid-19 testa apliecinājumu, nekavējoties par saviem līdzekļiem veic Covid-19 testu minētajā robežšķērsošanas vietā. Pozitīvu SARS-CoV-2 vīrusa antigēna testa rezultātu apstiprina ar SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas testu, kas tiek apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem.

  (MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 506 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.07.2021. noteikumiem Nr. 511)

  38.62 Valsts robežsardze dod atļauju šo noteikumu 38.61 punktā minētajai personai atstāt robežšķērsošanas vietas teritoriju, ja veiktā Covid-19 testa rezultāts ir negatīvs.

  (MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 506 redakcijā; punkts stājas spēkā 12.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

  38.63 Šo noteikumu 38.61 punktā minētās personas, kuras neveic Covid-19 testu vai kuru Covid-19 testa rezultāts ir pozitīvs, kā arī šo personu kontaktpersonas ievēro šādus nosacījumus:

  38.63 1. Latvijas Republikas pilsoni, nepilsoni vai ārvalstnieku, kuram Latvijas Republikā ir izsniegta pastāvīgā uzturēšanās atļauja, un viņa klātesošos ģimenes locekļus Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests obligātās izolācijas ievērošanai atbilstoši šo noteikumu 54. punktā minētajām prasībām četru stundu laikā no Valsts robežsardzes telefoniska pieteikuma saņemšanas nogādā tuvākajā obligātās izolācijas ievērošanas vietā – dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā, vai kādā no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētajā tūristu mītņu sarakstā minētajām tūristu mītnēm pēc iespējas tuvāk šo noteikumu 38.61 punktā minētajām robežšķērsošanas vietām (ja personai nav iespējas doties uz dzīvesvietu vai uzturēšanās vietu, nepakļaujot citas personas inficēšanās riskam) un informē tūristu mītni par pozitīvo Covid-19 testu vai par to, ka persona nav veikusi Covid-19 testu;

  38.63 2. pārējās personas, kas nav minētas šo noteikumu 38.63 1. apakšpunktā, un viņu klātesošos ģimenes locekļus Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests obligātās izolācijas ievērošanai atbilstoši šo noteikumu 54. punktā minētajām prasībām četru stundu laikā no Valsts robežsardzes telefoniska pieteikuma saņemšanas nogādā kādā no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētajā tūristu mītņu sarakstā minētajām tūristu mītnēm pēc iespējas tuvāk šo noteikumu 38.61 punktā minētajām robežšķērsošanas vietām;

  38.63 3. šo noteikumu 38.63 1. un 38.63 2. apakšpunktā minētās personas, kuras ieceļo Latvijas Republikā ar personīgo transportlīdzekli, dodas uz dzīvesvietu vai uzturēšanās vietu, vai savu mītnes zemi obligātās izolācijas ievērošanai, lieto medicīnisko sejas masku, neveido tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem, neapmeklē sabiedriskas vietas, kur uzturas daudz cilvēku, tai skaitā neizmanto sabiedrisko transportu.

  (MK 14.07.2021. noteikumu Nr. 511 redakcijā)

  38.64 Tūristu mītnei ir pienākums informēt Veselības inspekciju un Valsts policiju par personas nenakšņošanu tūristu mītnē obligātās izolācijas laikā, kā arī ja persona ir atstājusi viesnīcu, neuzrādot ārstniecības personas izziņu par izolācijas izbeigšanu.

  (MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 512 redakcijā)

  38.65 Ja pārvadātāja kravas vai pasažieru transportlīdzekļu vadītājam ir ievērojama obligātā izolācija tūristu mītnē, pārvadātāja pienākums ir risināt ar attiecīgā pārvadājuma nodrošināšanu saistītos jautājumus.

  (MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 506 redakcijā; punkts stājas spēkā 12.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

  38.66 Prasības par šo noteikumu 38.52 punktā minētās apliecinājuma anketas aizpildīšanu un iesniegšanu informācijas sistēmas tīmekļvietnē (covidpass.lv) neattiecas uz kruīza kuģu pasažieriem, kuriem ir šo noteikumu 38.40 punktā minētie dokumenti, kas apliecina personas atbilstību šo noteikumu 38.39 1. vai 38.39 2. apakšpunktā minētajām prasībām. Kruīza kuģa pasažieris uzrāda pārvadātājam šo noteikumu 38.40 punktā minētos dokumentus, pārvadātājs elektroniski pārbauda uzrādītā sertifikāta derīgumu vai vizuāli pārliecinās par šo noteikumu 38.40 punktā minēto dokumentu esību.

  (MK 31.08.2021. noteikumu Nr. 588 redakcijā)

  VI. Prasības pārtikas apritei

  39. Pārtikas uzņēmumi, kas sniedz sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus vai tirgo tādu nefasētu pārtiku, ko piedāvā bez iesaiņojuma un kas pirms lietošanas uzturā nav jāmazgā vai termiski jāapstrādā, pašapkalpošanās zonā nodrošina pārtikas realizēšanu tikai fasētā veidā vai to iesaiņo pēc pircēja lūguma.

  40. Ievērojot normatīvajos aktos par primāro pārtikas produktu apriti nelielā apjomā noteiktās higiēnas un veterinārās prasības, atļauts pārsniegt minētajos normatīvajos aktos noteikto tieši galapatērētājam vai mazumtirdzniecības uzņēmumam, kas tieši apgādā galapatērētāju, piegādājamo produktu apjomu.

  VI1. Izglītības un sporta procesa organizēšanas un norises nosacījumi

  (Nodaļa MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  40.1 Izglītības ieguves procesu, tai skaitā starptautiskajās skolās, visās izglītības pakāpēs un dienesta viesnīcu un internāta pakalpojumus organizē klātienē, ievērojot šo noteikumu 4. punktā minētos pamatprincipus (informēšanu, distancēšanos, higiēnu, personas veselības stāvokļa uzraudzību) un no tiem izrietošās prasības.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  40.2 Klātienē izglītības procesā un tā nodrošināšanā ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu papīra vai digitālā formā (ieslodzījuma vietā – ar ieslodzījuma vietas ārstniecības personas izglītojamiem izsniegtu izziņu (veidlapa Nr. 27/u)) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, kuru uzrāda par izglītības procesa īstenošanu atbildīgajai personai, piedalās:

  40.2 1. pirmsskolas izglītības pakāpē nodarbinātie;

  40.2 2. pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē (tai skaitā profesionālās ievirzes izglītības programmās) nodarbinātie un izglītojamie, izņemot izglītojamos, kuri apgūst speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem vai speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem speciālās izglītības iestādē vai speciālās izglītības klasē un kuri netiek testēti atbilstoši šo noteikumu 40.5 6. apakšpunktam;

  40.2 3. neformālās izglītības (tai skaitā interešu izglītības) un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmās nodarbinātie un izglītojamie (izņemot izglītojamos pirmsskolas izglītības pakāpē);

  40.2 4. pakalpojumu sniedzēji (tai skaitā ēdināšanas, transporta, uzkopšanas pakalpojumu sniedzēji).

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.09.2021. noteikumiem Nr. 605)

  40.3 Bērnu uzraudzības pakalpojumus īsteno klātienē, ievērojot šo noteikumu 4. punktā minētos pamatprincipus un no tiem izrietošās prasības. Pakalpojumu sniedz persona ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, kuru uzrāda pēc pakalpojuma saņēmēja pieprasījuma. Pakalpojuma sniedzējs veic testēšanu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam. Covid-19 testu neveic personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  40.4 Izglītības procesu tikai klātienē, izņemot šo noteikumu 40.6 1. apakšpunktā minēto gadījumu, īsteno:

  40.4 1. pirmsskolas izglītības programmā;

  40.4 2. vispārējās pamatizglītības programmā 1.–3. klasei;

  40.4 3. speciālās izglītības iestādē;

  40.4 4. speciālās izglītības klasē, kurā īsteno speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem;

  40.4 5. speciālās izglītības klasē, kurā īsteno speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem;

  40.4 6. sociālās korekcijas izglītības iestādē "Naukšēni";

  40.4 7. audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem;

  40.4 8. individuālās nodarbībās mūzikas, mākslas un dejas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības programmu mācību priekšmetos, kurus īsteno individuālo nodarbību formā atbilstoši mācību priekšmeta specifikai;

  40.4 9. profesionālās izglītības programmu (izņemot profesionālās ievirzes izglītības programmas un augstākās izglītības studiju programmas) praktiskās daļas apguvē vienas grupas ietvaros, kā arī profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norisē;

  40.4 10. profesionālās izglītības (tai skaitā profesionālās ievirzes) programmas patstāvīgu praktisko iemaņu individuālā apguvē izglītības iestādē bez pedagoga klātbūtnes;

  40.4 11. praktiskajās mācībās un pārbaudījumos,  kas atbilstoši normatīvajiem aktiem personai nepieciešami iecelšanai amatā vai darba tiesisko attiecību nodibināšanai un izpildei, sertifikāta, licences, apliecinājuma, apliecības un cita tamlīdzīga dokumenta saņemšanai, uzturēšanai, termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai, kā arī profesionālās kvalifikācijas atzīšanai vai uzturēšanai un kompetences atbilstības apliecināšanai.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 638)

  40.5 Izglītības iestāde:

  40.5 1. nosaka kārtību un atbildīgos par šo noteikumu 4. punktā minēto pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanu, tai skaitā par izglītojamo un nodarbināto (izņemot augstākās izglītības studiju programmās) testēšanu, izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmas organizēšanu un kontroli, sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un testēšanas rezultātu pārbaudi, koplietošanas telpu, laboratoriju, dienesta viesnīcu un internāta pakalpojumu izmantošanu, ēdināšanas organizēšanu, profesionālās izglītības programmas patstāvīgu praktisko iemaņu individuālu apguvi izglītības iestādē bez pedagoga klātbūtnes;

  40.5 2. iepazīstina izglītojamos, viņu likumiskos pārstāvjus, nodarbinātos un pakalpojumu sniedzējus ar šo noteikumu 40.5 1. apakšpunktā minēto kārtību, kā arī to publisko iestādes vai dibinātāja tīmekļvietnē;

  40.5 3. nodrošina regulāru mācību telpu vēdināšanu astronomiskās stundas ietvaros atbilstoši izglītības iestādes apstiprinātajam katras mācību telpas individuālajam vēdināšanas režīmam un ikreiz, kad mācību procesa laikā mācību telpā monitorētā CO2 koncentrācija gaisā pārsniedz 1000 ppm;

  40.5 4. organizē pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpes izglītojamo testēšanu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam. Ieslodzījuma vietā izglītojamiem testēšanu organizē ieslodzījuma vietas ārstniecības persona. Covid-19 testu neveic izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Ieslodzījuma vietā testēšanu neorganizē izglītojamiem ar ieslodzījuma vietas ārstniecības personas izsniegtu izziņu (veidlapa Nr. 27/u) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, par pabeigtas vakcinācijas vai pārslimošanas faktu;

  40.5 5. organizē nodarbināto (izņemot augstākās izglītības programmā) testēšanu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam. Covid-19 testu neveic nodarbinātajiem ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;

  40.5 6. organizē izglītojamiem, kuri apgūst speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem vai speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem speciālās izglītības iestādē vai speciālās izglītības klasē, Covid-19 testēšanas skrīningu izlases veidā atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam un sadarbībā ar laboratoriju, kura veic Covid-19 testus.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.09.2021. noteikumiem Nr. 605)

  40.6 Izglītības iestādēs (izņemot koledžas un augstskolas) izglītības procesu atbilstoši izglītības iestādes vadītāja ar dibinātāju saskaņotam lēmumam (valsts vai valsts augstskolu dibinātas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes vadītājs pieņem lēmumu bez saskaņošanas ar dibinātāju) un izglītības iestādē noteiktajai kārtībai:

  40.6 1. īsteno attālināti pirmsskolas (obligātajā vecumā esošajiem izglītojamiem), pamata un vidējās izglītības pakāpes izglītojamam, ja viņam noteikti obligāti pretepidēmijas (karantīna, izolācija) pasākumi, kā arī ja izglītības programmas īstenošanas vietā (ieslodzījuma vietā – ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka rīkojumu) ir izsludināta karantīna;

  40.6 2. var īstenot attālināti:

  40.6 2.1. tā mācību priekšmeta (kursa) izglītojamiem, kura pedagogam noteikti obligāti pretepidēmijas (karantīna, izolācija) pasākumi;

  40.6 2.2. tā mācību priekšmeta (kursa) izglītojamiem, kura pedagogs nevar īstenot mācību procesu klātienē citu izglītības iestādes vadītāja vai dibinātāja noteiktu pamatotu iemeslu dēļ;

  40.6 2.3. individuālās konsultācijas mācību priekšmetos (kursos), kuros izglītojamiem ir paredzēti valsts pārbaudes darbi izglītības pakāpes noslēgumā 2021./2022. mācību gadā;

  40.6 2.4. individuālās konsultācijas izglītojamiem, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  40.7 Izglītības iestādes dibinātājs nosaka kārtību, kādā pieņem un saskaņo šo noteikumu 40.6 punktā minēto lēmumu.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  40.8 Izglītības iestādes dibinātājs (valsts vai valsts augstskolu dibinātas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes vadītājs) apkopo informāciju par attiecīgajā kalendāra nedēļā izglītības iestāžu vadītāju šo noteikumu 40.6 punktā minētajos gadījumos pieņemtajiem lēmumiem un līdz kārtējās nedēļas piektdienai to nosūta Izglītības kvalitātes valsts dienestam.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 638)

  40.9 Izglītības iestādē izglītojamo (izņemot augstākās izglītības studiju programmas) testēšanu organizē sadarbībā ar laboratoriju, kura veic Covid-19 testus, šādā kārtībā:

  40.9 1. izglītības iestādei ir tiesības nodot attiecīgajai laboratorijai:

  40.9 1.1. izglītojamo datus (vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, dzimums, deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, pilsonības valsts, dzimšanas datums, klase (kurss, grupa)) un nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja vai pilngadīga izglītojamā elektroniskā pasta adresi un kontakttālruņa numuru;

  40.9 1.2. nodarbināto datus (vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, dzimums, deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir, pilsonības valsts, dzimšanas datums, izglītības iestādes nosaukums);

  40.9 2. pakalpojuma sniedzējam ir pienākums nodot laboratorijai, kura veic Covid-19 testu attiecīgajā izglītības iestādē, pakalpojuma sniegšanā iesaistīto personu datus (vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, dzimums, deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir, pilsonības valsts, dzimšanas datums, izglītības iestādes nosaukums);

  40.9 3. laboratorija:

  40.9 3.1. šo noteikumu 40.9 1. apakšpunktā minēto izglītojamo un nodarbināto testēšanas rezultātu ievada e-veselības sistēmā;

  40.9 3.2. testēšanas rezultātu nosūta pilngadīgam izglītojamam vai nepilngadīga izglītojamā likumiskajam pārstāvim uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi;

  40.9 3.3. informē attiecīgo izglītības iestādi par izglītojamā un nodarbinātā pozitīvu Covid-19 testa rezultātu;

  40.9 3.4. ja analīžu pārbaudē nav konstatēti pozitīvi Covid-19 testa rezultāti, katras analīžu pārbaudes beigās informē izglītības iestādi par pozitīvu Covid-19 testa rezultātu neesību attiecīgās izglītības iestādes izglītojamiem un nodarbinātajiem;

  40.9 4. ja nodarbinātie un izglītojamie pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē (tai skaitā profesionālās ievirzes izglītības programmās), izņemot izglītojamos, kuri apgūst speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem vai speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem speciālās izglītības iestādē vai speciālās izglītības klasē, atgriežas izglītības iestādē pēc prombūtnes vai neiekļaujas izglītības iestādes testēšanas grafikā, viņi 48 stundu laikā pirms ierašanās izglītības iestādē Covid-19 testu veic patstāvīgi laboratorijā, kura sadarbojas ar attiecīgo izglītības iestādi un kurai ir nodoti izglītojamā un nodarbinātā dati;

  40.9 5. pakalpojuma sniedzējam ir pienākums informēt attiecīgo izglītības iestādi par pakalpojuma sniegšanā iesaistītās personas pozitīvu Covid-19 testa rezultātu.

  (MK 14.09.2021. noteikumu Nr. 638 redakcijā)

  40.10 Ja izglītojamam ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai veikts tests atbilstoši šo noteikumu 40.5 4. apakšpunktam, izglītojamais ir tiesīgs piedalīties klātienē interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās, kā arī aktivitātēs, kas tiek organizētas darbā ar jaunatni, uzrādot atbildīgajai personai sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  40.11 Klātienē izglītības procesa ietvaros un ārpus tā iekštelpās lieto mutes un deguna aizsegu, izņemot:

  40.11 1. šo noteikumu 6.3.1.1. un 6.3.1.4. apakšpunktā minētos gadījumus;

  40.11 2. nodarbinātos ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;

  40.11 3. izglītojamos ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu klātienes izglītības procesā mācību telpā (izņemot gadījumu, ja izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, ir pieņēmis ar dibinātāju saskaņotu pamatotu lēmumu par mutes un deguna aizsega lietošanu);

  40.11 4. 1.–3. klases izglītojamos izglītības procesā mācību telpā (izņemot gadījumu, ja izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, ir pieņēmis ar dibinātāju saskaņotu pamatotu lēmumu par mutes un deguna aizsega lietošanu);

  40.11 5. ja tas nav iespējams mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas apguves specifikas dēļ;

  40.11 6. sporta stundās fizisko aktivitāšu laikā.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  40.12 Neformālās izglītības (tai skaitā interešu izglītības) un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas īstenotājs, organizējot mācības klātienē, nodrošina, ka tiek ievēroti šādi nosacījumi (minētie nosacījumi neattiecas uz vienas un tās pašas klases, profesionālās izglītības grupas (kursa) vai pirmsskolas izglītības grupas ietvaros organizētajām mācībām):

  40.12 1. mācības notiek pēc iepriekšēja pieraksta;

  40.12 2. mācības iekštelpās notiek ne vairāk kā 20 izglītojamiem un katram izglītojamam nodrošina vismaz 3 m2 no pieejamās platības, bet ārtelpās – ne vairāk kā 40 izglītojamiem;

  40.12 3. regulāri vēdina mācību telpas vismaz 15 minūtes astronomiskajā stundā;

  40.12 4. mācību laikā pirmās palīdzības sniegšanā personas lieto respiratoru bez vārsta, ievērojot visus piesardzības pasākumus atbilstoši Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izstrādātajām un Slimību profilakses un kontroles centra un Veselības inspekcijas saskaņotajām rekomendācijām.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  40.13 Koledžās un augstskolās studiju programmas īstenošanā un apguvē klātienē piedalās tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  40.14 Augstskolas un koledžas, izvērtējot epidemioloģisko situāciju un ņemot vērā studiju programmas specifiku, ir tiesīgas pieņemt pamatotu lēmumu par studiju programmas kursa vai moduļa daļu pilnīgu vai daļēju norisi attālināti, nodrošinot, ka studiju kvalitātes līmenis nesamazinās.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  40.15 Koledžas un augstskolas, īstenojot augstākās izglītības programmas:

  40.15 1. ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms 2021./2022. akadēmiskā gada sākuma informē reflektantus un studējošos (tostarp ārvalsts) par šajos noteikumos, kā arī koledžā un augstskolā noteiktajām prasībām;

  40.15 2. apkopo informāciju par ārvalstu studējošo ierašanās laiku un uzturēšanās vietas adresi Latvijas Republikā, kā arī, ja iespējams un nepieciešams, sadarbībā ar studējošo nodrošina viņam iespēju ievērot pašizolāciju, ja ārvalsts studējošais ir informējis koledžu vai augstskolu par ierašanos Latvijas Republikā studiju programmas apguvei klātienē;

  40.15 3. nosaka papildu prasības, ja ārvalsts studējošais pašizolācijas laikā atrodas koledžas vai augstskolas dienesta viesnīcā, un informē par tām studējošos un nodarbinātos.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  40.16 Bērnu nometnes organizē, ievērojot šādus nosacījumus:

  40.16 1. nometnēs vienā grupā ir ne vairāk kā 20 personas;

  40.16 2. nometnēs vienlaikus var darboties vairākas grupas, ja šo grupu dalībnieki nesatiekas un tiek ievērotas epidemioloģiskās drošības prasības;

  40.16 3. nometnes norise notiek tikai noteiktā teritorijā (norises vietā);

  40.16 4. aktivitātes ārpus šīs teritorijas nerīko, izņemot gadījumus, ja nometnes dalībnieki attiecīgajā vietā ir vienīgie apmeklētāji;

  40.16 5. nometnē ir noteikta atbildīgā persona un izstrādāta procedūra rīcībai, ja nometnes dalībnieku vai darbinieku vidū konstatēts Covid-19 saslimšanas gadījums;

  40.16 6. nometnes organizēšanā ievēro Valsts izglītības satura centra vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  40.17 Bērnu nometnē piedalās dalībnieki un darbinieki ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par Covid-19 negatīvu testu, kurš veikts pēdējo 48 stundu laikā pirms nometnes sākuma vai veikts saskaņā ar šo noteikumu 40.5 4. apakšpunktu. Sadarbspējīgo vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par Covid-19 negatīvu testu uzrāda atbildīgajai personai.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  40.18 Darbā ar jaunatni klātienes aktivitātēs, uz kurām nav attiecināmi citi šo noteikumu nosacījumi, piedalās personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī personas ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, ko uzrāda atbildīgajai personai.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  40.19 Klātienes aktivitātēs darbā ar jaunatni nodrošina, ka:

  40.19 1. aktivitātes notiek pēc iepriekšēja pieraksta;

  40.19 2. aktivitātes iekštelpās notiek ne vairāk kā 20 jauniešiem un katram jaunietim ir vismaz 3 m2 no pieejamās platības, bet ārtelpās – ne vairāk kā 40 jauniešiem;

  40.19 3. regulāri vēdina telpas vismaz 15 minūtes astronomiskajā stundā.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  40.20 Starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā organizē klātienē, ievērojot šo noteikumu 4. punktā minētos pamatprincipus un no tiem izrietošās prasības. Klātienē piedalās personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testu, kurš veikts pēdējo 48 stundu laikā pirms pārbaudījuma sākuma.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  40.21 Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamiem, kuriem atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē, ir tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai par mācību dienām, kad izglītības iestāde atbilstoši šo noteikumu 40.6 1. apakšpunktam izglītības ieguves procesu daļēji vai pilnībā īsteno attālināti.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  40.22 Vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem, kuriem atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē, ir tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 25 stundām nedēļā pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai par mācību dienām, kad izglītības iestāde atbilstoši šo noteikumu 40.6 1.apakšpunktam izglītības ieguves procesu daļēji vai pilnībā īsteno attālināti.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  40.23 Pašvaldību atbalstam, ko sniedz atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei", nepiemēro šo noteikumu 9. punktā minēto ierobežojumu bērna prombūtnei veselības stāvokļa vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  40.24 Ja izglītības iestādē atbilstoši šo noteikumu 40.6 1. apakšpunktam izglītības ieguves process notiek attālināti:

  40.24 1. lai izlietotu valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām:

  40.24 1.1. pašvaldība saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās izglītības iestādes 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai – gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei vai pārtikas karšu nodrošināšanai;

  40.24 1.2. ja pašvaldībai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, tā atbilstoši pašvaldības domes lēmumam ir tiesīga izlietot tos pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās izglītības iestādes 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai – gatava ēdiena vai pārtikas paku piegādei vai pārtikas karšu nodrošināšanai;

  40.24 1.3. ja šo noteikumu 40.24 1.1. un 40.24 1.2. apakšpunktā minētā izglītojamā deklarētā dzīvesvieta neatrodas tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā atrodas šo noteikumu 40.24 1.1. un 40.24 1.2. apakšpunktā minētā izglītības iestāde, pašvaldība, kura ir saņēmusi valsts budžeta dotāciju, nodrošina izglītojamā ēdināšanu atbilstoši šo noteikumu 40.24 1.1. un 40.24 1.2. apakšpunktā minētajam pašvaldības domes lēmumam vai par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu vienojas ar pašvaldību, kurā deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, kā arī vienojas par valsts budžeta dotācijas pārskaitīšanu;

  40.24 1.4. valsts izglītības iestāde saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem atbilstoši iestādes vadītāja lēmumam var izlietot attiecīgās izglītības iestādes 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai – gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei vai pārtikas karšu nodrošināšanai. Ja valsts izglītības iestādē ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, izglītības iestādes vadītājs ir tiesīgs tos izlietot 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai – gatavā ēdiena, pārtikas paku piegādei vai pārtikas karšu nodrošināšanai. Lai nodrošinātu minēto piegādi, valsts izglītības iestāde vienojas ar pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu, kā arī vienojas par valsts budžeta dotācijas pārskaitīšanu;

  40.24 2. lai izlietotu speciālās izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju:

  40.24 2.1. pašvaldība atbilstoši pašvaldības domes lēmumam minēto mērķdotāciju var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās speciālās izglītības iestādes izglītojamo ēdināšanai – gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei vai pārtikas karšu nodrošināšanai;

  40.24 2.2. ja speciālās izglītības iestādes izglītojamā deklarētā dzīvesvieta neatrodas tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā atrodas speciālās izglītības iestāde, pašvaldība, kura ir saņēmusi minēto mērķdotāciju, nodrošina izglītojamā ēdināšanu atbilstoši šo noteikumu 40.24 2.1. apakšpunktā minētajam pašvaldības domes lēmumam vai par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu vienojas ar pašvaldību, kurā deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, kā arī vienojas par valsts budžeta mērķdotācijas pārskaitīšanu.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  40.25 Organizējot pamatizglītības programmas daļā paredzēto mācību satura apguvi ģimenē atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" 22. punktam:

  40.25 1. tajā ietverto regulējumu attiecina arī uz 7. un 8. klases izglītojamiem;

  40.25 2. nepiemēro minēto noteikumu 22.1. apakšpunktā noteikto prasību iesniegt ārsta izziņu vai psihologa atzinumu.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  40.26 Izglītības iestādes dibinātājs (valsts izglītības iestādē – iestādes vadītājs) izglītības iestādē nodrošina ar Covid-19 saistīto piesardzības pasākumu un citu šo noteikumu prasību īstenošanas dēļ radušos izmaksu (ko dibinātājs vai iestāde segusi no saviem finanšu līdzekļiem) analītisko uzskaiti, norādot izmaksu pieaugumu vai samazinājumu (salīdzinājumā ar laikposmu no 2019. gada 1. augusta līdz 31. decembrim) šādās izdevumu pozīcijās un atbilstoši šādām budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kategorijām:

  40.26 1. atalgojums un obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas;

  40.26 2. izglītības iestādes uzturēšanas izmaksas, kas nav minētas šo noteikumu 40.26 1. vai 40.26 3. apakšpunktā;

  40.26 3. izdevumi par precēm un pakalpojumiem;

  40.26 4. kapitālie izdevumi.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  40.27 Sporta treniņi (nodarbības) interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamiem, sporta treniņi (nodarbības) bērnu diennakts nometnēs, kā arī personām ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testu (tai skaitā individuāla apmeklējuma ietvaros) iekštelpās notiek, ievērojot šādus nosacījumus:

  40.27 1. vienai personai ir nodrošināti ne mazāk kā 25 m2 no treniņa (nodarbības) norises telpas platības (publiskas lietošanas peldbaseinā – 15 m2 no ūdens virsmas platības), un sporta treniņa (nodarbības) telpu piepildījums, kurās notiek treniņprocess, nepārsniedz 20 % no maksimāli iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj šo telpu infrastruktūra. Peldētapmācības peldbaseinos vienam peldētapmācības programmas audzēknim nodrošina ne mazāk kā 6 m2 no ūdens virsmas platības;

  40.27 2. grupu treniņos vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 20 personas. Ja to pieļauj attiecīgās sporta treniņa (nodarbības) norises telpas platība, tiek ievēroti šo noteikumu 40.27 1. apakšpunkta nosacījumi, dažādu treniņgrupu plūsmas fiziski nepārklājas, kā arī tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība. Vienlaikus var norisināties vairāku treniņgrupu darbs;

  40.27 3. iekštelpu sporta norises vietas apmeklējuma laikā ievēro divu metru distanci (izņemot sporta treniņa (nodarbības) telpu, kurā notiek treniņprocess);

  40.27 4. sporta treniņu (nodarbību) vada persona, kura atbilst normatīvajiem aktiem par sporta speciālistu sertifikāciju;

  40.27 5. sporta treniņa (nodarbības) laiks nepārsniedz 90 minūtes;

  40.27 6. piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %;

  40.27 7. sporta treniņā (nodarbībā) nepiedalās personas, kuras nav tieši iesaistītas tā organizēšanā un norisē, tai skaitā izglītojamo likumiskie pārstāvji;

  40.27 8. tiek nodrošināta regulāra telpu vēdināšana ik pēc 90 minūtēm vismaz 20 minūtes vai atbilstoša ventilācija, lai nepieļautu CO2 koncentrāciju gaisā virs 1000 ppm;

  40.27 9. tiek nodrošināta apmeklētāju (tai skaitā izglītojamo) un iesaistīto nodarbināto reģistrācija (vārds, uzvārds, kontaktinformācija). Ja konstatēta saslimšana ar Covid-19, pēc Slimību profilakses un kontroles centra pieprasījuma nodod apmeklētāju (tai skaitā izglītojamo) un sporta treniņos (nodarbībās) iesaistīto nodarbināto personu datus, kā arī sniedz informāciju par sporta treniņa (nodarbības) norises datumu un vietu/telpu;

  40.27 10. sporta treniņa (nodarbības) organizators:

  40.27 10.1. ievēro attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas izstrādātu sporta treniņu (nodarbību) drošības protokolu, kā arī iekštelpu sporta norises vietas iekšējās kārtības noteikumus;

  40.27 10.2. sadarbībā ar sporta treniņa (nodarbības) norises vietas nodarbinātajiem kontrolē, kā personas sporta treniņu (nodarbību) norises laikā ievēro tām noteiktos pienākumus;

  40.27 10.3. nosaka atbildīgo personu, kas organizē noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu, un informē nodarbinātos, apmeklētājus (tai skaitā izglītojamos) un izglītojamo likumiskos pārstāvjus par minētajiem pasākumiem, norādot atbildīgo personu un tās kontaktinformāciju. Šī persona:

  40.27 10.3.1. atrodas sporta treniņa (nodarbības) norises vietā tā darbības laikā;

  40.27 10.3.2. pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu sporta treniņa (nodarbības) norises vietā;

  40.27 10.3.3. objektīvi pārbaudāmā veidā identificē un norāda kontroles laikā sporta treniņa (nodarbības) norises vietā esošo personu skaitu.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  40.28 Sporta treniņa (nodarbības) norisei ārtelpās vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 20 personas (neskaitot sporta speciālistus un sporta darbiniekus), un piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %. Ja to pieļauj attiecīgās sporta norises vietas ārtelpas platība, vienlaikus var norisināties vairāku treniņgrupu darbs, ja dažādu treniņgrupu plūsmas fiziski nepārklājas, kā arī tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  40.29 Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamo sporta treniņu (nodarbību) organizators papildus šo noteikumu 40.27 punktā minētajiem nosacījumiem nodrošina, ka:

  40.29 1. izglītojamie un nodarbinātie, kuri, veicot darba pienākumus, nonāk ciešā saskarē ar izglītojamiem, tiek testēti atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam. Covid-19 testu neveic pirmsskolas izglītības pakāpes izglītojamiem, ja tie sporta treniņa (nodarbības) norises laikā nenonāk saskarē ar pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpes izglītojamiem, kā arī personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;

  40.29 2. pirms sporta treniņa (nodarbības) laikus ir apzināts sporta treniņā (nodarbībā) iesaistīto izglītojamo skaits, kā arī sporta treniņi (nodarbības) notiek atbilstoši nodarbību sarakstam;

  40.29 3. izglītojamā likumiskie pārstāvji ir informēti par nepieciešamību izvērtēt izglītojamo līdzdalību sporta treniņā (nodarbībā), lai nodrošinātu, ka izglītojamais neapmeklē sporta treniņu (nodarbību), ja viņam ir akūtas veselības problēmas vai elpceļu infekcijas slimības pazīmes, vai jāievēro izolācijas, mājas karantīnas un pašizolācijas prasības.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 638)

  40.30 Uz sporta treniņiem (nodarbībām), kuros piedalās un kuru norises vietā atrodas tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, attiecināmi tikai šo noteikumu 40.27 4., 40.27 8. un 40.27 9. apakšpunktā minētie nosacījumi.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  40.31 Latvijas izlases (tai skaitā jauniešu un junioru), Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu, komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu komandu sportistu (ja sporta sacensībās tiek izcīnīts Latvijas čempiona tituls pieaugušajiem), kā arī Murjāņu sporta ģimnāzijas un augstas klases sportistu sagatavošanas centru izglītojamo sporta treniņi (nodarbības) notiek gan iekštelpās, gan ārtelpās un uz tiem neattiecas šo noteikumu 40.27 un 40.28 punktā minētie nosacījumi.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  40.32 Sporta sacensības iekštelpās notiek, ievērojot šādus nosacījumus:

  40.32 1. sacensības ir iekļautas attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītās sporta federācijas sacensību kalendārā, kas ir publicēts tās tīmekļvietnē (norādot sacensību nosaukumu, norises vietu un laiku, kā arī sacensību organizatoru);

  40.32 2. sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testu, kā arī interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamie, kuriem saskaņā ar šo noteikumu 40.5 4. apakšpunktu pēdējās nedēļas laikā veiktais Covid-19 tests ir negatīvs;

  40.32 3. sacensībās nepiedalās sportisti, kas jaunāki par septiņiem gadiem;

  40.32 4. sacensību norises vietā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 300 personas (ieskaitot sportistus un nodarbinātos, kas ir tieši saistīti ar sacensību norises nodrošināšanu, tai skaitā sporta darbiniekus, bet šo noteikumu 32.12 1. apakšpunktā minētajā gadījumā – neieskaitot skatītājus);

  40.32 5. iekštelpu sporta sacensību norises vietas apmeklējuma laikā tiek ievērota divu metru distance, kā arī tiek lietoti mutes un deguna aizsegi (izņemot sportistus sporta sacensību norises laikā);

  40.32 6. vienas komandas (arī individuālajos sporta veidos) sportisti vai sportistus apkalpojošie sporta darbinieki fiziski nekontaktējas ar citu komandu sportistiem vai citus sportistus apkalpojošiem sporta darbiniekiem (izņemot sportistus sporta sacensību norises laikā);

  40.32 7. piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %;

  40.32 8. tiek nodrošināta regulāra telpu vēdināšana ik pēc 90 minūtēm vismaz 20 minūtes vai atbilstoša ventilācija, lai nepieļautu CO2 koncentrāciju gaisā virs 1000 ppm;

  40.32 9. apbalvošana klātienē notiek tikai individuāli;

  40.32 10. sacensību organizators nodrošina šo noteikumu 40.35 punktā noteikto pienākumu izpildi.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  40.33 Sporta sacensības ārtelpās notiek, ievērojot šādus nosacījumus:

  40.331. sacensības ir iekļautas attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītās sporta federācijas sacensību kalendārā, kas ir publicēts tās tīmekļvietnē (norādot sacensību nosaukumu, norises vietu un laiku, kā arī sacensību organizatoru);

  40.33 2. sacensību norises vietā (autosportā – ātrumposma norises teritorijā) vienlaikus atrodas ne vairāk kā 300 personas (ieskaitot sportistus un darbiniekus, kas ir tieši saistīti ar sacensību norises nodrošināšanu, tai skaitā sporta darbiniekus, bet šo noteikumu 40.37 punktā minētajā gadījumā – neieskaitot skatītājus);

  40.33 3. vienas komandas (arī individuālajos sporta veidos) sportisti vai sportistus apkalpojošie sporta darbinieki fiziski nekontaktējas ar citu komandu sportistiem vai citus sportistus apkalpojošiem sporta darbiniekiem (izņemot sportistus sporta sacensību norises laikā);

  40.33 4. piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %;

  40.33 5. apbalvošana klātienē notiek tikai individuāli;

  40.33 6. sacensību organizators nodrošina šo noteikumu 40.35 punktā noteikto pienākumu izpildi.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  40.34 Šo noteikumu 40.32 un 40.33 punktā minētie nosacījumi neattiecas uz šādu sporta sacensību norisi:

  40.34 1. starptautisko sporta federāciju sporta sacensību kalendārā iekļautām starptautiskām sporta sacensībām (tai skaitā pirms sacensībām paredzētie oficiālie treniņi) sportistiem no septiņu gadu vecuma;

  40.34 2. komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu sporta sacensībām, ja tajās tiek izcīnīts Latvijas čempiona tituls pieaugušajiem;

  40.34 3. sporta sacensībām, kurās piedalās un kuru norises vietā atrodas tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  40.35 Sporta sacensību organizators:

  40.35 1. ievēro attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas apstiprinātu sacensību drošības protokolu;

  40.35 2. nodrošina, ka visas sacensību norisē iesaistītās un ar sacensību norises nodrošināšanu saistītās personas (tai skaitā sportisti un sporta darbinieki) tiek akreditētas;

  40.35 3. kontrolē, kā sportisti, sporta darbinieki, skatītāji un citas personas sacensību laikā ievēro tām noteiktos pienākumus;

  40.35 4. nosaka atbildīgo personu, kas organizē noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu un laikus informē sportistus un sporta darbiniekus par minētajiem pasākumiem, norādot (tai skaitā sporta sacensību nolikumā) atbildīgo personu un tās kontaktinformāciju. Šī persona:

  40.35 4.1. atrodas sacensību norises vietā to norises laikā;

  40.35 4.2. pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu sacensībās;

  40.354.3. objektīvi pārbaudāmā veidā identificē un norāda kontroles laikā sacensību norises vietā esošo personu skaitu;

  40.35 4.4. pēc Slimību profilakses un kontroles centra pieprasījuma nodrošina sacensību dalībnieku datu (vārds, uzvārds, kontaktinformācija) iesniegšanu epidemioloģiskās izmeklēšanas nolūkos.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  40.36 Starptautiska sporta pasākuma organizatoram Latvijā ir šādi papildu pienākumi:

  40.36 1. nodrošināt attiecīgā sporta veida (kurā notiek starptautiskais sporta pasākums) starptautiskās sporta federācijas noteikumu ievērošanu (īpaši attiecībā uz veicamajiem piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai);

  40.36 2. noteikt atbildīgo ārstniecības personu par starptautiskā sporta pasākuma norises laikā veicamajiem piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai;

  40.36 3. kontrolēt, kā šo noteikumu 61.4 punktā minētie sportisti, sporta darbinieki un starptautisko sporta organizāciju pārstāvji nodrošina noteikto pienākumu izpildi;

  40.36 4. nekavējoties informēt attiecīgo starptautisko sporta federāciju, ja sportists, sporta darbinieks vai starptautisko sporta organizāciju pārstāvis nepilda viņam noteiktos pienākumus un atbilstoši attiecīgās starptautiskās sporta federācijas noteiktajai procedūrai lemt par attiecīgajai personai izsniegtās akreditācijas anulēšanu dalībai starptautiskajā sporta pasākumā Latvijā;

  40.36 5. starptautiskā sporta pasākuma norises vietā nodrošināt šo noteikumu 61.4 4. apakšpunktā minēto dokumentu (aizpildīto apliecinājumu un personas Covid-19 diagnostikai veikto laboratoriskās izmeklēšanas rezultātu) pieejamību. Aizpildītie apliecinājumi iznīcināmi 30 dienas pēc starptautiskā sporta pasākuma noslēguma.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  40.37 Skatītāji sporta sacensības drīkst apmeklēt:

  40.37 1. ja viņiem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un:

  40.37 1.1. tiek nodrošināts, ka skatītāju plūsma nepārklājas ar sportistu un sportistus apkalpojošo sporta darbinieku plūsmu;

  40.37 1.2. tiek ievērotas šo noteikumu 38.31 punktā minētās prasības publisko pasākumu apmeklēšanai;

  40.37 1.3. sporta sacensībās, kas norisinās iekštelpās, tiek nodrošināta atbilstoša ventilācija, lai nepieļautu CO2 koncentrāciju gaisā virs 1000 ppm;

  40.37 2. ja viņiem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai apliecinājums (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testu un:

  40.37 2.1. sporta sacensības norisinās ārtelpās;

  40.37 2.2. tiek nodrošināts, ka skatītāju plūsma nepārklājas ar sportistu un sportistus apkalpojošo sporta darbinieku plūsmu;

  40.37 2.3. tiek ievērotas šo noteikumu 38.31 punktā minētās prasības publisko pasākumu apmeklēšanai;

  40.37 2.4. ja sporta sacensībās atsevišķā skatītāju zonā atrodas arī personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kuras netiek ieskaitītas šo noteikumu 40.33 2. apakšpunktā minētajā personu skaitā, tiek nodrošināts, ka to plūsma nepārklājas.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  40.38 Uz epidemioloģiski drošu sporta norišu izmēģinājumprojektiem (pilotprojektiem), kuru organizēšana ir saskaņota ar Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības ministriju un attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzīto sporta federāciju un kuru norises epidemioloģiskās drošības prasības saskaņojis Slimību profilakses un kontroles centrs, neattiecas šajos noteikumos noteiktie ierobežojumi sporta treniņu (nodarbību) un sporta sacensību organizēšanai.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  40.39 Lai salīdzinātu izglītības iestādēs testējamo personu datus ar Nacionālā veselības dienesta rīcībā esošo informāciju par personām, kurām ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, nodrošinot efektīvu, korektos datos balstītu Covid-19 testa veikšanu, Izglītības un zinātnes ministrijai ir tiesības no Valsts izglītības informācijas sistēmas nodot Nacionālajam veselības dienestam šādu informāciju:

  40.39 1. novads, izglītības iestādes nosaukums, iestādes reģistrācijas numurs, pamata un vidējās izglītības pakāpes izglītojamo dati (vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, dzimums, dzimšanas gads, deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, valstiskā piederība un tās veids, dzimšanas datums, klase (kurss, grupa), nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja vai pilngadīga izglītojamā kontakttālrunis un elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir);

  40.39 2. novads, izglītības iestādes nosaukums, iestādes reģistrācijas numurs, pedagoga dati (vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, dzimums, dzimšanas gads, deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, valstiskā piederība un tās veids, dzimšanas datums, kontakttālrunis un elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir);

  40.39 3. novads, izglītības iestādes nosaukums, iestādes reģistrācijas numurs, tehniskā personāla dati (vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, dzimums).

  (MK 14.09.2021. noteikumu Nr. 638 redakcijā)

  40. 40 Nacionālajam veselības dienestam ir tiesības šo noteikumu 40.39  punktā minētos datus salīdzināt ar tā rīcībā esošo informāciju par personām, kurām ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, un precizētos datus nodot laboratorijai, kura sadarbojas ar attiecīgo izglītības iestādi Covid-19 testa veikšanai.

  (MK 14.09.2021. noteikumu Nr. 638 redakcijā)

  VII. Diagnostika un ziņošana par Covid-19 infekcijas gadījumiem

  41. Ārstniecības iestāde personām ar akūtiem elpceļu infekcijas slimības simptomiem, kā arī personām, kas ietilpst kādā no Covid-19 infekcijas riska grupām, nodrošina izmeklējumus Covid-19 infekcijas diagnostikai atbilstoši centra tīmekļvietnē publicētajiem nosacījumiem Covid-19 infekcijas izmeklēšanai un slimības diagnostikai.

  41.1 Laboratorijas, kuras veic Covid-19 infekcijas testēšanu ar polimerāzes ķēdes reakcijas metodi, glabā visus primāros paraugus vismaz septiņas dienas pēc to noņemšanas, kā arī pārsūta negatīvos un pozitīvos paraugus uz Nacionālo mikrobioloģijas references laboratoriju (turpmāk – references laboratorija) atkārtotai testēšanai atbilstoši sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" tīmekļvietnē pieejamajai references laboratorijas izstrādātajai kārtībai.

  (MK 18.02.2021. noteikumu Nr. 122 redakcijā)

  42. Ja ģimenes ārsts saņem informāciju, ka pacientam ir laboratoriski noteikta Covid-19 infekcija, viņš izvērtē slimības smagumu un hospitalizācijas nepieciešamību. Ja slimības norise ir viegla, ģimenes ārsts informē pacientu un attālināti organizē pacienta ārstēšanu un uzraudzību. Ja ieslodzījuma vietas ārsts saņem informāciju, ka ieslodzītajam ir laboratoriski noteikta Covid-19 infekcija, tad ieslodzījuma vietas ārsts nekavējoties uzsāk ieslodzītā primāro medicīnisko pārbaudi, kā arī nodrošina medicīnisko novērošanu un ārstniecību, ja tāda nepieciešama. Šādu ieslodzīto nekavējoties izolē atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumam.

  43. Ieslodzītajam, kuram Covid-19 infekcija noteikta pēc klīniskām pazīmēm, nodrošina medicīnisko novērošanu un ārstniecību, ja tāda nepieciešama, un šādu ieslodzīto nekavējoties izolē atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumam.

  44. Ģimenes ārsts vai ieslodzījuma vietas ārsts ziņo centram par klīniski apstiprinātu Covid-19 infekcijas gadījumu un par noslēgtu Covid-19 infekcijas gadījumu, aizpildot normatīvajos aktos par infekcijas slimību reģistrāciju minēto steidzamo paziņojumu par infekcijas slimību (veidlapa Nr. 058/u).

  45. Ārstniecības persona aizpilda paziņojuma veidlapu atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam un vienas darbdienas laikā pēc pacienta izrakstīšanas no stacionārās ārstniecības iestādes vai nāves konstatēšanas datuma nosūta to centram.

  (MK 15.07.2020. noteikumu Nr. 459 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.12.2020. noteikumiem Nr. 755)

  45.1 (Svītrots ar MK 27.05.2021. noteikumiem Nr. 332)

  45.2 Centrālā statistikas pārvalde no Slimību profilakses un kontroles centra saņem datus par personām, kas inficētas ar SARS-CoV-2 koronavīrusu, bet no Nacionālā veselības dienesta – datus par personām, kuras ir uzsākušas vai pabeigušas vakcinācijas kursu pret Covid-19. Centrālā statistikas pārvalde apstrādā saņemtos datus un apvieno tos ar Centrālās statistikas pārvaldes rīcībā esošajiem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra informācijas sistēmas, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts zemes dienesta Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas, Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības informācijas sistēmas, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Nodarbinātības valsts aģentūras datiem par šīm personām, kā arī nodrošina apvienoto datu tūlītēju pseidonimizēšanu, dzēšot konkrētu personu identificējošos datus (personas kods, vārds, uzvārds), bet saglabājot Slimību profilakses un kontroles centra piešķirtos personu reģistrācijas numurus. Centrālā statistikas pārvalde datu analīzei nodrošina Slimību profilakses un kontroles centram drošu attālinātu piekļuvi izveidotajam pseidonimizēto datu masīvam, kurā saglabāts Slimību profilakses un kontroles centra piešķirtais personu reģistrācijas numurs, bet Ekonomikas ministrijai un Pārresoru koordinācijas centram – drošu attālinātu piekļuvi pseidonimizēto datu masīvam, kurā nav saglabāts Slimību profilakses un kontroles centra piešķirtais personu reģistrācijas numurs. Ekonomikas ministrija divu kalendāra nedēļu laikā veic minēto datu analīzi un sagatavoto informāciju regulāri iesniedz starpinstitūciju darbības koordinācijas grupai turpmākajam darbam.

  (MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 506 redakcijā)

  45.3 Centrālā statistikas pārvalde nodrošina, ka pseidonimizētajā datu masīvā ietvertie dati par personām, kas inficētas ar SARS-CoV-2 koronavīrusu vai vakcinētas pret Covid-19 infekciju, pēc to iekļaušanas datu masīvā tiek dzēsti līdz nākamā gada 31. decembrim.

  (MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 506 redakcijā)

  45.4 Izglītības un zinātnes ministrija no Valsts izglītības informācijas sistēmas nodod Nacionālajam veselības dienestam par studējošajiem augstākās izglītības programmā šādus datus – vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, augstākās izglītības iestādes reģistrācijas numurs izglītības iestāžu reģistrā un nosaukums, koledžas un augstskolas studiju programma, kurss, dzimšanas gads, dzimums, valstiskā piederība. Nacionālais veselības dienests katra mēneša pirmajā nedēļā iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai informāciju par stāvokli uz iepriekšējā mēneša pēdējo darbdienu par studējošo vakcinācijas aptveri sadalījumā pa iepriekš norādītajiem datu laukiem.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  VIII. Kontaktpersonu noteikšana un medicīniskā novērošana

  46. Ar Covid-19 inficētās konkrētās personas kontaktpersonas nosaka:

  46.1. centrs, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu;

  46.2. ģimenes ārsts, balstoties uz informāciju par personām, ar ko kopā dzīvo inficētā persona;

  46.3. pirmsskolas izglītības iestādes vai izglītības iestādes vadītājs pirmsskolas izglītības vai izglītības iestādē;

  46.4. darba devējs darba vietā.

  (MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 689 redakcijā)

  46.1 Pirmsskolas izglītības iestādē, izglītības iestādē vai darba vietā (turpmāk – kolektīvs):

  46.1 1. ja tiek konstatēts Covid-19 infekcijas perēklis, centrs informē kolektīva vadītāju par Covid-19 infekcijas gadījumu kolektīvā un kritērijiem kontaktpersonu noteikšanai;

  46.1 1.1 ja kolektīva vadītājs saņem no izglītojamā, izglītojamā likumīgā pārstāvja vai darbinieka informāciju par saslimšanas gadījumu ar Covid-19, viņš nekavējoties sazinās ar centru;

  46.1 2. kolektīva vadītājs vai viņa noteiktā atbildīgā persona nosaka kontaktpersonas atbilstoši centra sniegtajiem kritērijiem un informē kontaktpersonas vai viņu likumiskos pārstāvjus par nepieciešamību ievērot mājas karantīnu un pienākumu sazināties ar ģimenes ārstu, lai veiktu kontaktpersonas medicīnisko novērošanu;

  46.1 3. kolektīva vadītājs vai viņa noteiktā atbildīgā persona sagatavo kontaktpersonu sarakstu, norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un datumu, kad bijis pēdējais kontakts ar inficēto personu kolektīvā, un vienas dienas laikā nosūta centram;

  46.1 4. centrs pēc šo noteikumu 46.1 3. apakšpunktā minētā saraksta saņemšanas pārbauda tā atbilstību kontaktpersonu noteikšanas kritērijiem un iesniedz sarakstu Nacionālajā veselības dienestā ievadei vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā ģimenes ārstu un kontaktpersonu informēšanai.

  (MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 689 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.01.2021. noteikumiem Nr. 30)

  47. Veicot ieslodzītā epidemioloģisko izmeklēšanu, centrs nosaka konkrētā inficētā ieslodzītā kontaktpersonas un informē ieslodzījuma vietas ārstu par identificēto kontaktpersonu, ja tā atrodas ieslodzījuma vietā, par tās medicīniskās novērošanas ilgumu (beigu datumu) un veicamajiem pretepidēmijas pasākumiem. Ja tiek konstatētas kontaktpersonas ārpus ieslodzījuma vietas, tad centrs rīkojas atbilstoši šo noteikumu 46. punktam.

  48. Pēc informācijas saņemšanas par konkrētās inficētās personas kontaktpersonu ģimenes ārsts uzsāk kontaktpersonas primāro medicīnisko pārbaudi un attālināti veic tās medicīnisko novērošanu.

  (MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 689 redakcijā)

  49. Pēc šo noteikumu 47. punktā minētās informācijas saņemšanas ieslodzījuma vietas ārsts uzsāk tā ieslodzītā primāro medicīnisko pārbaudi un medicīnisko novērošanu, kurš atzīts par kontaktpersonu. Šāds ieslodzītais tiek nekavējoties izolēts atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumam.

  50. Ja nepieciešams, ģimenes ārsts kontaktpersonai piedāvā izsniegt darbnespējas lapu uz visu mājas karantīnas laiku, kā arī informē kontaktpersonu par noteikumiem, kas jāievēro pašizolācijas (mājas karantīnas) laikā saskaņā ar šo noteikumu 55. punktu.

  51. Ģimenes ārsts vismaz divas reizes medicīniskās novērošanas laikā attālināti sazinās ar kontaktpersonu un noskaidro viņas veselības stāvokli (ķermeņa temperatūru, sūdzības).

  (MK 03.11.2020. noteikumu Nr. 664 redakcijā)

  52. Ja ģimenes ārsts konstatē, ka kontaktpersonai ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, viņš izvērtē slimības smagumu un hospitalizācijas nepieciešamību. Ja slimības norise ir viegla, ģimenes ārsts informē pacientu par klīniski noteiktu Covid-19 infekcijas diagnozi un attālināti organizē pacienta ārstēšanu, kā arī ziņo centram atbilstoši šo noteikumu 44. punktam.

  53. Centrs, saņemot kontaktinformāciju no personas, par kuru ir radušās epidemioloģiski pamatotas aizdomas, ka tā atradusies paaugstināta inficēšanās riska apstākļos, un kura ir noteikta, izmantojot mobilo lietotni, sazinās ar minēto personu, izvērtē Covid-19 inficēšanās riskus un atzīst vai neatzīst viņu par kontaktpersonu, kā arī sniedz rekomendācijas turpmākajai rīcībai.

  IX. Izolācija, mājas karantīna un pašizolācija

  54. Ja Covid-19 diagnosticēta laboratoriski vai noteikta pēc klīniskām pazīmēm, izolācijas laikā persona:

  54.1. nepamet ārstniecības iestādi, uzturēšanās vietu vai dzīvesvietu un ir pieejama saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām, izņemot gadījumu, ja personai nepieciešama medicīniskā palīdzība saskaņā ar ārsta norīkojumu. Šādā gadījumā persona lieto medicīnisko sejas masku un ievēro citus ārsta norādījumus attiecībā uz piesardzības pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai;

  54.2. nepakļauj citas personas inficēšanās riskam, neveido tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņem viesus, nedodas privātās vizītēs, uz darbu, sabiedriskām un publiskām vietām un telpām);

  54.3. ievēro centra epidemiologa un ārsta norādījumus;

  54.4. izolāciju pārtrauc tikai ar ārstējošā ārsta atļauju.

  (Grozīts ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 495)

  54.1 Šo noteikumu 54. punktā minētā persona, izmantojot medicīnisko sejas masku, var atstāt uzturēšanās vietu, lai dotos uz savu mītnes zemi, ja persona izmanto personīgo vai specializēto transportlīdzekli, neveido tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem, neapmeklē sabiedriskas vietas, kur uzturas daudz cilvēku, tai skaitā neizmanto sabiedrisko transportu. Pirms uzturēšanās vietas pamešanas persona par to informē ārstējošo ārstu vai centru.

  (MK 20.10.2020. noteikumu Nr. 634 redakcijā)

  55. Kontaktpersonai nosaka mājas karantīnu – 14 dienas pēc pēdējā kontakta ar personu, kurai apstiprināta Covid-19 infekcija. Mājas karantīnas laikā persona:

  55.1. uzturas dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā un ir pieejama saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām;

  55.2. nepakļauj citas personas inficēšanās riskam, neveido tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņem viesus, nedodas privātās vizītēs, uz darbu, sabiedriskām un publiskām vietām un telpām, kur uzturas daudz cilvēku);

  55.3. ievēro centra epidemiologa un ārsta norādījumus;

  55.4. mājas karantīnu pārtrauc tikai ar ārstējošā ārsta atļauju.

  (Grozīts ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 689)

  55.1 Šo noteikumu 55. punktā minētā persona var atstāt uzturēšanās vietu, lietojot medicīnisko sejas masku, lai dotos uz savu mītnes zemi vai mainītu uzturēšanās vietu. Pirms uzturēšanās vietas atstāšanas, lai dotos uz savu mītnes zemi, vai pirms uzturēšanās vietas maiņas persona par to informē Veselības inspekciju.

  (MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 544 redakcijā)

  55.2 Mājas karantīnu var pārtraukt agrāk, ja, veicot Covid-19 laboratorisko diagnostiku ne agrāk kā mājas karantīnas desmitajā dienā, ir saņemts negatīvs testa rezultāts. Mājas karantīnu nepiemēro šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētajām personām. Šo personu pienākums ir nedēļas laikā pēc kontakta ar inficēto personu veikt Covid-19 testu un, ja tests ir pozitīvs, ievērot šo noteikumu 54. punktā minētos izolācijas nosacījumus.

  (MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 506 redakcijā)

  55.3 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra izveido un uztur sarakstu ar tūristu mītnēm, kurās iespējams pavadīt izolācijas vai karantīnas laiku (turpmāk – tūristu mītņu saraksts). Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras tīmekļvietnē tiek publiskots to tūristu mītņu saraksts, kuras ir pieteikušās izmitināt šo noteikumu 55.5 1., 55.5 2. un 55.5 3. apakšpunktā norādītās personas. To tūristu mītņu saraksts, kuras pieteikušās izmitināt šo noteikumu 55.5 4. apakšpunktā norādītās personas, tiek nosūtīts Ieslodzījuma vietu pārvaldei un pašvaldībai, kuras teritorijā atrodas attiecīgā tūristu mītne.

  (MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

  55.4 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra noslēdz līgumu par izmitināšanas pakalpojumu sniegšanu un reģistrē tās tūristu mītnes, kuras iesniegušas attiecīgu pieteikumu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā un pievienojušas Veselības inspekcijas izsniegtu atzinumu par to, ka tūristu mītnē ir iespējams nodrošināt visas epidemioloģiskās drošības prasības (tai skaitā ir apmācīts personāls), lai sniegtu izmitināšanas pakalpojumu personas izolācijas vai karantīnas laikā. Tūristu mītņu personāla apmācības par piesardzības pasākumu ievērošanu un epidemioloģisko drošību ikdienas darbā nodrošina Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru.

  (MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

  55.5 Valsts šajos noteikumos noteiktajā apmērā sedz uzturēšanās izmaksas tūristu mītnē, kura ir iekļauta tūristu mītņu sarakstā (turpmāk – valsts atbalsts), šādām personām:

  55.5 1. personām, kurām apstiprināta Covid-19 infekcija ar vieglu vai bezsimptomu slimības gaitu un kurām nav nepieciešama ārstēšanās stacionārā, bet kurām nav iespējas ievērot izolāciju savā dzīvesvietā, nepakļaujot inficēšanās riskam citus mājsaimniecības locekļus;

  55.5 2. personām, kurām apstiprināta Covid-19 infekcija, pēc ārstēšanās stacionārā, ja ārstniecības iestāde nav pieņēmusi lēmumu par izolācijas pārtraukšanu, kurām nav iespējas ievērot izolāciju savā dzīvesvietā, nepakļaujot infekcijas riskam citus mājsaimniecības locekļus;

  55.5 3. personām, kuras noteiktas par kontaktpersonām un kurām nav iespējas ievērot izolāciju savā dzīvesvietā, nepakļaujot inficēšanās riskam citus mājsaimniecības locekļus;

  55.5 4. no ieslodzījuma vietas atbrīvotām personām, kurām apstiprināta Covid-19 infekcija vai kuras noteiktas par kontaktpersonu, ja tām nav dzīvesvietas, bet jāturpina izolācija vai mājas karantīna (turpmāk visi kopā – atbalstu saņemošās personas);

  55.5 5. šo noteikumu 38.63 punktā minētajām personām.

  (MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 506; 55.5 5. apakšpunkts stājas spēkā 12.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

  55.6 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra administrē un izmaksā valsts atbalstu tūristu mītnei, kurā atbalstu saņemošā persona pavadījusi izolācijas vai karantīnas laiku. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra uztur atbalstu saņēmušo personu sarakstu. Minētajā sarakstā ietver informāciju par personu, tūristu mītni, kurā persona uzturējās, un tajā pavadīto laikposmu, tiesisko pamatu atbalsta saņemšanai un izmaksātā atbalsta apmēru.

  (MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

  55.7 Valsts atbalsts tiek nodrošināts:

  55.7 1. šo noteikumu 55.5 1., 55.5 5., 55.5 2. un 55.5 3. apakšpunktā minētajām personām 80 % apmērā no izmitināšanas izmaksām, bet ne vairāk kā 35 euro diennaktī, un 80 % apmērā no ēdināšanas pakalpojumu izmaksām, bet ne vairāk kā 10 euro diennaktī;

  55.7 2. šo noteikumu 55.5 4. apakšpunktā minētajām personām 100 % apmērā no izmitināšanas izmaksām, bet ne vairāk kā 35 euro diennaktī, un 100 % apmērā no ēdināšanas pakalpojumu izmaksām, bet ne vairāk kā 10 euro diennaktī.

  (MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 506; grozījums 55.7 1. apakšpunktā par skaitļa "55.5 1." aizstāšanu ar skaitļiem "55.5 1., 55.5 5." stājas spēkā 12.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

  55.8 Ierodoties tūristu mītnē:

  55.8 1. šo noteikumu 55.5 3. un 55.5 4. apakšpunktā minētās personas iesniedz medicīnisko izziņu vai e-veselības izdruku;

  55.8 2. šo noteikumu 55.5 1. un 55.5 2. apakšpunktā minētās personas iesniedz medicīnisko izziņu vai e-veselības izdruku, kas apliecina Covid-19 pozitīvas personas statusu vai pozitīvu Covid-19 testa rezultātu. Ja persona uzrāda pozitīvu Covid-19 testa rezultātu, viņa piecu dienu laikā iesniedz tūristu mītnei ārsta izziņu, kas apliecina personas nepieciešamību izolēties, vai e-veselības izdruku, kurā ieraksts par pozitīvu Covid-19 testu izdarīts ne ātrāk kā uzrādītā testa veikšanas datums. Ja ģimenes ārsta izziņa vai e-veselības izdruka nav iesniegta, personai ir pienākums atstāt tūristu mītni, bet par izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumiem tūristu mītnē pavadītajā laikā tiek sniegts valsts atbalsts šo noteikumu 55.7 1. apakšpunktā noteiktajā apjomā.

  (MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

  55.9 Atbalstu saņemošajām personām ir tiesības uz valsts atbalstu par uzturēšanos tūristu mītnē līdz 14 kalendāra dienām. Ja nepieciešams, uzturēšanās laiku vienu reizi var pagarināt vēl par 14 dienām, uzrādot ārsta izziņu vai e-veselības izdruku ar pagarinājuma nepieciešamības pamatojumu, kas apliecina Covid-19 pozitīvas personas statusu vai pozitīvu Covid-19 testa rezultātu.

  (MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

  55.10 Ja šo noteikumu 55.5 1. , 55.5 2. un 55.5 3. apakšpunktā minētā persona ir nepilngadīga, valsts atbalsts tiek nodrošināts arī vienai pilngadīgai pavadošajai personai šo noteikumu 55.7 1. apakšpunktā noteiktajā apmērā uz termiņu, kādā nepilngadīgā persona uzturas tūristu mītnē.

  (MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

  55.11 Tūristu mītne informē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalstu saņemošās personas izmitināšanu.

  (MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

  55.12 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra vienu reizi nedēļā pārskaita finanšu līdzekļus tūristu mītnei, pamatojoties uz tūristu mītnes iesniegto rēķinu, kurā norādīta informācija par konkrētajā nedēļā apkalpotajām atbalstu saņemošajām personām, norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, tiesisko pamatu atbalsta saņemšanai un tūristu mītnē pavadīto nakšu skaitu.

  (MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

  55.13 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra izlases kārtībā nosūta tūristu mītņu iesniegtajos rēķinos norādīto atbalstu saņēmušo personu datus pārbaudes veikšanai Slimību profilakses un kontroles centram. Ja izlases kārtībā izvēlētās personas nav iekļautas Slimību profilakses un kontroles centra datubāzē, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra pieprasa tūristu mītnei nosūtīt atbalstu saņēmušās personas statusu pamatojošos dokumentus (e-veselības paziņojumu vai izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes, U-27 formu vai pozitīvu Covid-19 testu). Saņemtos dokumentus Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra nosūta Slimību profilakses un kontroles centram atbalsta pieprasījuma pamatojuma apstiprināšanai. 

  (MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

  55.14 Valsts piešķirtais atbalsts tiek nodrošināts, līdz tiek sasniegts atbalsta apmērs 2 173 500 euro, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 30. jūnijam.

  (MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.05.2020. noteikumiem Nr. 332)

  56. Ja persona pēdējo 10 dienu laikā uzturējusies augsta un īpaši augsta riska valstī (izņemot personas, kas šķērso Latvijas Republiku tranzītā, kā arī šo noteikumu 38.39 1. vai 38.39 2.apakšpunktā minētās personas, kas uzturējušās augsta riska valstī), tā 10 dienas pēc izbraukšanas no minētās valsts ievēro pašizolāciju. Pašizolācijas laikā persona:

  56.1. uzturas savā dzīvesvietā, uzturēšanās vietā vai brīvi izvēlētā Latvijas tūristu mītnē no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētā tūristu mītņu saraksta, kurai ir izstrādāti nepieciešamie drošības protokoli;

  56.2. nepakļauj citas personas inficēšanās riskam, neveido tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņem viesus, nedodas privātās vizītēs, uz darbu, mācību iestādēm vai kolektīvajām nodarbībām, sabiedriskām un publiskām vietām un telpām, kur uzturas daudz cilvēku, neizmanto sabiedriskā transporta pakalpojumus, nepiedalās pasākumos un nesaņem pakalpojumus klātienē, izņemot veikala apmeklējumu un nokļūšanu dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā uzreiz pēc ierašanās Latvijā, lietojot mutes un deguna aizsegu);

  56.3. 10 dienas novēro savu veselības stāvokli un divas reizes dienā (no rīta un vakarā) mēra ķermeņa temperatūru un informē ģimenes ārstu vai citu ārstniecības personu, ja parādās kādas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra (drudzis), elpas trūkums);

  56.4. var pārtraukt pašizolāciju, ja septītajā dienā pēc izbraukšanas no minētās valsts veic Covid-19 testu, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, un testa rezultāts ir negatīvs. Persona šo faktu fiksē testēšanas sertifikātā.

  (MK 15.06.2021. noteikumu Nr. 369 redakcijā)

  56.1 (Svītrots ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 369)

  56.2 Šo noteikumu 56. un 56.4 punktā minētā persona, lietojot mutes un deguna aizsegu, var atstāt uzturēšanās vietu, lai dotos uz savu mītnes zemi vai mainītu uzturēšanās vietu. Pirms pašizolācijas vietas atstāšanas, lai dotos uz savu mītnes zemi, vai pirms pašizolācijas vietas maiņas persona par to informē Valsts policiju.

  (MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 544 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 369)

  56.3 (Svītrots ar MK 14.01.2021. noteikumiem Nr. 30)

  56.4 Šo noteikumu 38.45 punktā minētā persona:

  56.4 1. līdz brīdim, kamēr saņemts Covid-19 testa rezultāts, uzturas savā dzīvesvietā vai uzturēšanas vietā, ja ir iespēja nodrošināt efektīvu personas pašizolāciju (nav tieša kontakta un netiek izmantotas koplietošanas telpas ar citām personām, kas nav ceļojušas), vai kādā no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētā tūristu mītņu sarakstā norādītajām tūristu mītnēm, informējot par ieceļotāja statusu un ievērojot šo noteikumu 56. punktā minētās prasības;

  56.4 2. ja tests ir negatīvs – turpina pašizolāciju savā dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā, vai kādā no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētā tūristu mītņu sarakstā norādītajām tūristu mītnēm;

  56.4 3. ja tests ir pozitīvs – nekavējoties uzsāk obligāto izolāciju, ievērojot šo noteikumu 54. punktā minētās prasības:

  56.4 3.1. kādā no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētā tūristu mītņu sarakstā minētajām tūristu mītnēm un informē tūristu mītni par pozitīvo testu;

  56.4 3.2. savā dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā, ja personai vai personām, kas ir ceļojušas, visām ir pozitīvs testa rezultāts, bet nav tieša kontakta ar citām personām, kas nav ceļojušas un netiek izmantotas koplietošanas telpas;

  56.4 4. pēc Valsts policijas, Valsts robežsardzes vai pašvaldības policijas pieprasījuma uzrāda apliecinājumu par testa nodošanu;

  56.4 5. izolācijas laikā uzturas tūristu mītnē. Ja persona nenakšņo vai ilgstoši neatrodas tūristu mītnē, tūristu mītnei ir pienākums informēt Valsts policiju;

  56.4 6. sedz izmaksas par uzturēšanos tūristu mītnē izolācijas vai pašizolācijas laikā no saviem līdzekļiem neatkarīgi no testa rezultāta;

  56.4 7. šajā punktā minētie ierobežojumi neattiecas uz šo noteikumu 38.48 3., 38.48 4., 38.48 5., 38.48 6, 38.48 7., 38.48 8., 38.48 10., 38.48 11., 38.48 12., 38.48 13., 38.48 14. un 38.48 15. apakšpunktā minētajām personām, kā arī tranzīta pasažieriem, kas šķērso Latvijas Republikas teritoriju pa sauszemi, un bērniem, kas nav sasnieguši 12 gadu vecumu.

  (MK 15.06.2021. noteikumu Nr. 369 redakcijā)

  56.5 (Svītrots ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 369)

  57. Šo noteikumu 54., 55., 56. un 56.4 punktā minētās personas, pieprasot un saņemot saimniecisku vai publisku pakalpojumu, informē saimnieciskā vai publiskā pakalpojuma sniedzēju par atrašanos izolācijā, mājas karantīnā vai pašizolācijā.

  (Grozīts ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 369)

  58. Šo noteikumu 56.1. apakšpunktā minētā prasība par pašizolāciju darba pienākumu veikšanas laikā neattiecas uz transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem un pasažieru, kravas vai tehnisko reisu apkalpēm, kas atgriežas no darba braucieniem un komandējumiem, ja viņiem nav novērojamas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes. Ārpus darba laika minētās personas nodrošina pašizolāciju.

  58.1 Šo noteikumu 56. punktā noteiktā 10 dienu pašizolācija netiek attiecināta uz Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso Latvijas Republikas sauszemes robežu ar citām Eiropas Savienības valstīm:

  58.1 1. saistībā ar nodarbinātību, ja robežšķērsošana nepieciešama darba vai dienesta pamatpienākumu veikšanai un personai ir nodarbinātības faktu apliecinošs dokuments;

  58.1 2. bērnu uzraudzības pakalpojuma saņemšanai vai formālās izglītības ieguvei klātienē pirmsskolas izglītības pakāpē (uzrādot pakalpojuma sniedzēja vai izglītības iestādes izsniegtu izziņu);

  58.1 3. formālās izglītības ieguvei klātienē pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības pakāpē, kā arī profesionālās ievirzes izglītības programmās mākslas un kultūras jomās (uzrādot izglītības iestādes izsniegtu izziņu);

  58.1 4. pavadot nepilngadīgu izglītojamo vai pilngadīgu izglītojamo ar speciālām vajadzībām šo noteikumu 58.1 2. un 58.1 3. apakšpunktā minētajos gadījumos (uzrādot pakalpojuma sniedzēja vai izglītības iestādes izglītojamam izsniegtu izziņu).

  (MK 04.09.2020. noteikumu Nr. 562 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.09.2020. noteikumiem Nr. 571)

  58.2 Šo noteikumu 56. punktā noteiktā 10 dienu pašizolācija netiek attiecināta uz Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuri šķērso Latvijas Republikas sauszemes robežu ar citām Eiropas Savienības valstīm, lai:

  58.2 1. šķērsotu Latvijas Republikas teritoriju tranzītā;

  58.2 2. nodrošinātu radinieku aprūpi;

  58.2 3. atgrieztos Latvijā pēc ārsta nozīmēta veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas vai ierastos Latvijā, lai saņemtu ārsta nozīmētu veselības aprūpes pakalpojumu (uzrādot ārsta izsniegtu izziņu vai nosūtījumu);

  58.2 4. atgrieztos Latvijā, ja attiecīgā persona, pamatojoties uz veselības aprūpes pakalpojuma sniedzēja pieprasījumu, ir bijusi pavadošā persona pacientam ārsta nozīmēta veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai ārpus Latvijas.

  (MK 04.09.2020. noteikumu Nr. 562 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.09.2020. noteikumiem Nr. 571; MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 600; MK 20.10.2020. noteikumiem Nr. 634)

  58.3 Šo noteikumu 58.1 un 58.2 punktā minētajos gadījumos personas ievēro šādus piesardzības pasākumus:

  58.3 1. uzturoties sabiedriskās vietās, lieto mutes un deguna aizsegus;

  58.3 2. nepakļauj citas personas inficēšanās riskam un neveido tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem, ja no tiem var izvairīties (neuzņem viesus, nedodas privātās vizītēs un tādas neorganizē, neapmeklē sabiedriskas un publiskas vietas un telpas, kur uzturas daudz cilvēku, izņemot darba vietu, vietu, kas ir mērķis iebraukšanai Latvijā, vai veikala apmeklējumu);

  58.3 3. veicot darba pienākumus vai sniedzot pakalpojumus, ievēro noteiktos piesardzības pasākumus;

  58.3 4. parādoties kādām elpceļu infekcijas slimības pazīmēm, nodrošina pašizolāciju un sazinās ar ārstu.

  (MK 04.09.2020. noteikumu Nr. 562 redakcijā)

  58.4 Ja šo noteikumu 58.1 un 58.2 punktā minētās personas vienlaikus atbilst arī šo noteikumu 58., 59., 60. vai 61. punktā minētajiem kritērijiem, tās ievēro tikai šo noteikumu 58.3 punktā minētos piesardzības pasākumus.

  (MK 04.09.2020. noteikumu Nr. 562 redakcijā)

  58.5 Šo noteikumu 56. punktā noteiktā 10 dienu pašizolācija netiek attiecināta uz Valkas novadā un Valgas pagastā (Igaunijas Republika) deklarētajiem Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso Latvijas Republikas sauszemes robežu ar Igaunijas Republiku, ja viņi nepārvietojas ārpus Valkas un Valgas pašvaldību administratīvajām teritorijām.

  (MK 08.09.2020. noteikumu Nr. 563 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.09.2020. noteikumiem Nr. 571)

  58.6 Ja šo noteikumu 58.5 punktā minētās personas vienlaikus atbilst arī šo noteikumu 58., 58.1, 58.2, 58.10, 59., 60. vai 61. punktā minētajiem kritērijiem, viņām nav jāievēro attiecīgi šo noteikumu 58., 58.3, 59., 60. un 61. punktā minētie piesardzības pasākumi.

  (MK 08.09.2020. noteikumu Nr. 563 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.10.2020. noteikumiem Nr. 634)

  58.7 Šo noteikumu 56. punktā noteiktā 10 dienu pašizolācija netiek attiecināta uz:

  58.7 1. Nacionālā Transplantācijas koordinācijas dienesta uzaicinātajiem Eiropas Savienības valstu transplantācijas centru pārstāvjiem;

  58.7 2. klīnisko universitāšu slimnīcu uzaicinātajiem speciālistiem, kas ir Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji un kuru profesionālā kompetence un klātbūtne ir nepieciešama, lai nodrošinātu ārstniecības procesa nepārtrauktību dzīvībai bīstamās situācijās, un minētais pakalpojums ir sniedzams neatliekami.

  (MK 20.10.2020. noteikumu Nr. 634 redakcijā)

  58.8 Šo noteikumu 58.7 1. apakšpunktā minētās personas ievēro ārstniecības iestādes noteiktos piesardzības pasākumus, nepakļauj citas personas inficēšanās riskam un neveido tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem, ja no tiem var izvairīties (neuzņem viesus, nedodas privātās vizītēs un neorganizē tās, neapmeklē sabiedriskas un publiskas vietas un telpas, kur uzturas daudz cilvēku, izņemot darbavietu, vietu, kas ir mērķis iebraukšanai Latvijā, vai veikala apmeklējumu).

  (MK 20.10.2020. noteikumu Nr. 634 redakcijā)

  58.9 Šo noteikumu 58.7 2. apakšpunktā minētās personas papildus šo noteikumu 58.8 punktā noteiktajiem piesardzības pasākumiem pakalpojumu klīniskās universitātes slimnīcā sniedz, ja pirms tam personai ir veikta laboratoriska Covid-19 diagnostika, izmeklējuma rezultāts ir negatīvs un personai nav novērojamas akūtas respiratoras infekcijas pazīmes.

  (MK 20.10.2020. noteikumu Nr. 634 redakcijā)

  58.10 Šo noteikumu 56. punktā minēto 10 dienu pašizolāciju var neievērot personas, kas Latvijā ieradušās, lai nodrošinātu bēru organizēšanu, tai skaitā piedalītos bērēs, ja šīs personas:

  58.10 1. uzturoties sabiedriskās vietās, lieto mutes un deguna aizsegus;

  58.10 2. nepakļauj citas personas inficēšanās riskam un neveido tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem, ja no tiem var izvairīties (neuzņem viesus, nedodas privātās vizītēs un neorganizē tās, neapmeklē sabiedriskas un publiskas vietas un telpas, kur uzturas daudz cilvēku, izņemot vietas, kas saistītas ar bēru organizēšanu un dalību bērēs (izņemot bēru mielastu), vai veikala apmeklējumu);

  58.10 3. parādoties kādām elpceļu infekcijas slimības pazīmēm, nodrošina pašizolāciju un sazinās ar ārstu.

  (MK 20.10.2020. noteikumu Nr. 634 redakcijā)

  58.11 Šo noteikumu 56.1. apakšpunktā noteiktās prasības var neievērot bērni līdz 12 gadu vecumam (līdz 2021. gada 1. septembrim – pārējie nepilngadīgie bērni), kas ceļo kopā ar pieaugušajiem, atbilst šo noteikumu 38.44 punkta nosacījumiem un kas pēdējo 10 dienu laikā uzturējušies kādā no centra tīmekļvietnē publicētajām valstīm, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi. Šajos gadījumos bērni 10 dienas kopš izbraukšanas no augsta riska valsts neveido ciešus kontaktus ar personām ārpus savas mājsaimniecības, neapmeklē publiskus pasākumus, bērnu kolektīvus, neizmanto sabiedrisko transportu.

  (MK 15.06.2021. noteikumu Nr. 369 redakcijā)

  59. Ārvalstniekiem, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama Latvijas komersantu saistību izpildei, netiek piemērota šo noteikumu 56.1. apakšpunktā minētā prasība par pašizolāciju darba pienākumu veikšanas laikā, ja personai nav novērojamas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes, personai pēc ierašanās Latvijas Republikā ir veikta laboratoriska izmeklēšana Covid-19 diagnostikai un izmeklējuma rezultāts ir negatīvs, un persona atbilst šādiem kritērijiem:

  59.1. ārvalstnieka ierašanās Latvijā ir saistīta ar Latvijā reģistrēta komersanta valdījumā esošu iekārtu darbības tehnisko apkopi vai jaunu iekārtu uzstādīšanu, ja to nevar nodrošināt pakalpojuma sniedzēji Latvijā un ja tas nepieciešams preču ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai, vai komersanta saistību izpildei, kas saistītas ar publiskā iepirkuma līguma saistību izpildi, ko apliecina attiecīgs Latvijā reģistrēta komersanta apliecinājums saskaņā ar šo noteikumu 60. punktu;

  59.2. ārzemnieka ierašanās Latvijā ir saistīta ar Latvijā reģistrēta komersanta ražotu produktu vai pakalpojumu sertifikāciju, atestāciju vai atbilstības novērtēšanu, lai nodrošinātu attiecīgo preču vai pakalpojumu laišanu civiltiesiskā apgrozījumā, ko apliecina attiecīgs Latvijā reģistrēta komersanta apliecinājums saskaņā ar šo noteikumu 60. punktu;

  59.3. ārvalstnieka ierašanās Latvijā ir saistīta ar nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības valdījumā esošu iekārtu vai būvju tehnisko apkopi vai jaunu iekārtu uzstādīšanu, vai būvdarbiem, kas nepieciešami komersanta darbības vai kritiskās infrastruktūras uzturēšanas nodrošināšanai, vai ar būvniecības ieceres īstenošanu (tai skaitā inženierizpēti), ja tā attiecas uz objektu, kuram ir noteikts nacionālo interešu objekta statuss;

  59.4. ārvalstnieka ierašanās Latvijā ir saistīta ar Latvijas komersanta saistību izpildi attiecībā uz investīciju projekta īstenošanu Latvijā, kurā plānotā ieguldījumu summa pārsniedz vismaz vienu miljonu euro vai plānoto no jauna radīto darba vietu skaits ir lielāks par 20, kā arī Latvijā ražotu preču vai pakalpojumu eksporta darījuma noslēgšanu, ja potenciālā eksporta darījuma vērtība ir lielāka par simt tūkstošiem euro, uz laiku, ko apliecina attiecīgs Latvijā reģistrēta komersanta apliecinājums saskaņā ar šo noteikumu 60. punktu;

  59.5. (svītrots ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 388);

  59.6. ārvalstnieka ierašanās Latvijā ir saistīta ar sportista vai sporta darbinieka pienākumu izpildi.

  (Grozīts ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 460; MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 388)

  60. Šo noteikumu 59.1., 59.2., 59.3., 59.4. un 59.6. apakšpunktā minētajā gadījumā uz ārzemnieku netiek attiecināta šo noteikumu 56.1. apakšpunktā minētā prasība, ja Latvijas komersants, kura saistību izpildei Latvijā ir ieradies ārzemnieks, iesniedz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā apliecinājumu par:

  60.1. ārvalstnieka atbilstību konkrētam šo noteikumu 59. punktā minētajam izņēmumam;

  60.2. to, ka ārvalstnieks, kas ierodas Latvijā, nav inficēts ar Covid-19 infekciju;

  60.3. to, ka 10 dienas kopš ārvalstnieka ierašanās Latvijā nodrošinās viņa pašizolāciju ārpus darba laika un šajā laikā ārvalstnieks neizmantos sabiedrisko transportu, kā arī nodrošinās ārvalstnieka transportēšanu uz darba izpildes vai pakalpojuma sniegšanas vietu un no tās;

  60.4. to, ka ārvalstnieks ievēros visus ierobežojumus, kas noteikti Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai, tai skaitā šo noteikumu 56.2. un 56.3. apakšpunktā minētos nosacījumus;

  60.5. to, ka segs visus ar ārstniecību saistītos izdevumus, ja ārvalstniekam tiks apstiprināta Covid-19 infekcija.

  (Grozīts ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 460; MK 15.09.2020. noteikumiem Nr. 571; MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 388)

  60.1 Ārstniecības iestāde, kas sniedz veselības tūrisma pakalpojumu, par šo noteikumu 38.4810. apakšpunktā minēto personu, kura vēlas ierasties Latvijas Republikā no valsts, kas ir centra tīmekļvietnē publicētā valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, lai saņemtu ārstēšanas (diagnostikas un terapijas) pakalpojumu ārstniecības iestādē veselības tūrisma ietvaros, ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms attiecīgās personas ierašanās Latvijas Republikā informē Veselības inspekciju un iesniedz tajā šādu informāciju:

  60.1 1. personas vārds, uzvārds, personu apliecinoša dokumenta numurs un kontakttālrunis;

  60.1 2. paredzētais veselības aprūpes pakalpojums (diagnostika un terapija), ko persona saņems, tā saņemšanas laiks (datums) un pamatojums pakalpojuma saņemšanai;

  60.1 3. ārstniecības persona (vārds, uzvārds, specialitāte), kura sniegs attiecīgo pakalpojumu;

  60.1 4. paredzamā uzturēšanās vieta (adrese) un laiks (datums);

  60.1 5. pavadošās personas vārds, uzvārds, personu apliecinoša dokumenta numurs, kontakttālrunis, paredzamā uzturēšanās vieta (adrese) un laiks (datums).

  (MK 29.09.2020. noteikumu Nr. 600 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 506)

  60.2 Ja ārstniecības iestāde, kas sniedz ārstēšanas (diagnostikas un terapijas) pakalpojumu veselības tūrisma ietvaros, ir noteikusi, ka nepieciešama šo noteikumu 38.48 11. apakšpunktā norādītā pavadošā persona, vai pakalpojums veselības tūrisma ietvaros tiek sniegts bērnam, šo noteikumu 38.48 11. apakšpunktā norādītajai personai, ierodoties Latvijas Republikā, jāievēro šajos noteikumos paredzētie ieceļošanas nosacījumi.

  (MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 506 redakcijā)

  60.3 (Svītrots ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 506)

  60.4 Šo noteikumu 38.48 10. un 38.48 11. apakšpunktā norādītajai personai, pēc Veselības inspekcijas atļaujas saņemšanas ierodoties Latvijas Republikā, jāievēro šajos noteikumos paredzētie ieceļošanas nosacījumi.

  (MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 506 redakcijā)

  61. Kultūras ministrs pēc saskaņošanas ar veselības ministru nosaka kultūras darbinieku grupas, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama kultūras pakalpojumu un publisko pasākumu rīkošanai un uz kuriem darba pienākumu veikšanas laikā netiek attiecināta šo noteikumu 56.1. apakšpunktā minētā prasība par pašizolāciju, ja personai nav novērojamas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, personai pēc ierašanās Latvijas Republikā ir veikta laboratoriska izmeklēšana Covid-19 diagnostikai un izmeklējuma rezultāts ir negatīvs.

  (Grozīts ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 460)

  61.1 Līdz brīdim, kamēr persona nav saņēmusi šo noteikumu 59. vai 61. punktā minēto laboratoriskās izmeklēšanas rezultātu, uz personu ir attiecināmas šo noteikumu 56. punktā minētās prasības par pašizolāciju.

  (MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 460 redakcijā)

  61.2 Šo noteikumu 59., 61., 61.4 un 61.6 punktā minētajos gadījumos, ja persona Latvijas Republikā uzturas ilgāk par piecām dienām, personai veic atkārtotu laboratorisko izmeklēšanu Covid-19 diagnostikai attiecīgi 5.–7. dienā pēc personas izbraukšanas no valsts, kas ir centra tīmekļvietnē publicētā valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi.

  (MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 460 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.09.2020. noteikumiem Nr. 544)

  61.3 Persona, kura ir saņēmusi šo noteikumu 59., 61. vai 61.2 punktā minēto laboratoriskās izmeklēšanas rezultātu, iesniedz attiecīgo faktu apliecinoša dokumenta kopiju (pēc pieprasījuma uzrāda oriģinālu) komersantam, kas organizē ārvalstnieka ierašanos Latvijas Republikā darba pienākumu veikšanai, kultūras pasākuma organizatoram Latvijas Republikā vai starptautiska sporta pasākuma organizatoram Latvijas Republikā.

  (MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 460 redakcijā)

  61.4 Sportistiem un sporta darbiniekiem, kā arī starptautisko sporta organizāciju pārstāvjiem, kuru ierašanās Latvijas Republikas teritorijā saistīta ar dalību Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas vai tās biedra organizētā starptautiskā sporta pasākumā kā akreditētām personām, kas ieradušās no valsts, kas ir centra tīmekļvietnē publicētā valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, netiek piemērota šo noteikumu 56.1. apakšpunktā minētā prasība par pašizolāciju un 56.2. apakšpunktā minētā prasība par sabiedrisku un publisku vietu un telpu apmeklējumu un kontaktiem ar citiem cilvēkiem vietā un laikā, kad persona veic pienākumus, kas tieši saistīti ar dalību starptautiskā sporta pasākumā, ja persona atbilst šādiem kritērijiem:

  61.4 1. personai nav novērojamas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes;

  61.4 2. persona starptautiskā sporta pasākuma organizatoram Latvijā var iesniegt apliecinoša dokumenta kopiju (pēc pieprasījuma uzrāda oriģinālu), ka viņai veikta laboratoriskā izmeklēšana Covid-19 diagnostikai ne agrāk kā trīs dienas pirms ierašanās Latvijas Republikas teritorijā un Covid-19 infekcija tajā nav noteikta;

  61.4 3. persona ne vēlāk kā 24 stundas pēc ierašanās Latvijas Republikas teritorijā ir veikusi laboratorisko izmeklēšanu Covid-19 diagnostikai un Covid-19 infekcija tajā nav noteikta, kā arī iesniegusi attiecīgo faktu apliecinoša dokumenta kopiju (pēc pieprasījuma uzrāda oriģinālu) starptautiskā sporta pasākuma organizatora Latvijā noteiktajai atbildīgajai ārstniecības personai;

  61.4 4. persona pirms ierašanās Latvijas Republikas teritorijā (vienlaikus ar akreditāciju starptautiskajam sporta pasākumam) vai ne vēlāk kā 24 stundas pēc ierašanās Latvijas Republikas teritorijā starptautiskā sporta pasākuma organizatoram Latvijā ir iesniegusi apliecinājumu par to, ka:

  61.4 4.1. ievēros visus ierobežojumus, kas noteikti Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai, tai skaitā šo noteikumu 56.2., 61.4 4.2., 61.4 4.3. un 61.4 4.4. apakšpunktā, kā arī šo noteikumu 61.2 punktā minētos nosacījumus (ja attiecināms);

  61.4 4.2. ārpus dalības starptautiskā sporta pasākumā uzturēsies apliecinājumā norādītajā uzturēšanās vietā Latvijas Republikas teritorijā;

  61.4 4.3. uzturēšanās laikā Latvijas Republikas teritorijā novēros savu veselības stāvokli (divas reizes dienā – no rīta un vakarā – mērot ķermeņa temperatūru) un informēs starptautiskā sporta pasākuma organizatora Latvijā noteikto atbildīgo ārstniecības personu, ja parādīsies kādas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra (drudzis), elpas trūkums);

  61.4 4.4. neizmantos sabiedrisko transportu, kā arī nokļūšanai uz uzturēšanās vietu Latvijas Republikas teritorijā un starptautiskā sporta pasākuma Latvijas Republikas teritorijā norises vietu, kā arī pārvietojoties starp tām izmantos savu vai starptautiskā sporta pasākuma organizatora Latvijā nodrošinātu transportlīdzekli;

  61.4 4.5. segs visus ar ārstniecību saistītos izdevumus, ja personai tiks apstiprināta Covid-19 infekcija.

  (MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 460 redakcijā)

  61.5 Šo noteikumu 60.1 punktā minētās personas:

  61.5 1. pašizolācijas laikā, lietojot mutes un deguna aizsegu, sabiedrisko transportu var izmantot, tikai lai nokļūtu uzturēšanās vietā Latvijas Republikas teritorijā un Latvijas ārstniecības iestādē ārstēšanas (diagnostikas un terapijas) pakalpojuma saņemšanai;

  61.5 2. ne vēlāk kā 24 stundas pēc ierašanās Latvijas Republikas teritorijā veic laboratorisko izmeklēšanu Covid-19 infekcijas diagnostikai un ārstēšanas (diagnostikas un terapijas) pakalpojumus veselības tūrisma ietvaros ir tiesīgas saņemt tikai pēc laboratoriskās izmeklēšanas Covid-19 infekcijas diagnostikai veikšanas;

  61.5 3. veic atkārtotu laboratorisko izmeklēšanu Covid-19 infekcijas diagnostikai attiecīgi 5.–7. dienā pēc personas izbraukšanas no valsts, kas ir centra tīmekļvietnē publicētā valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, ja persona Latvijā uzturas ilgāk par piecām dienām;

  61.5 4. sedz visus ar ārstniecību saistītos izdevumus, ja personai tiek apstiprināta Covid-19 infekcija.

  (MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 544 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 600)

  61.6 Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības, Latvijas Paralimpiskās vienības, kā arī starptautiskajās līgās startējošiem Latvijas komandu sportistiem olimpiskajos, paraolimpiskajos un tehniskajos sporta veidos un disciplīnās un viņus apkalpojošiem sporta darbiniekiem, kuri pēc dalības sporta sacensībās ieradušies no valsts, kas ir centra tīmekļvietnē publicētā valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, un uz kuriem nav attiecināms šo noteikumu 61.4 punkts, netiek piemērota šo noteikumu 56.1. apakšpunktā minētā prasība par pašizolāciju un šo noteikumu 56.2. apakšpunktā minētā prasība par sabiedrisku un publisku vietu un telpu apmeklējumu un kontaktiem ar citiem cilvēkiem vietā un laikā, kad persona veic sportista vai sporta darbinieka pienākumus, ja viņa atbilst šādiem kritērijiem:

  61.6 1. personai nav novērojamas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes;

  61.6 2. personai veikta laboratoriska izmeklēšana Covid-19 infekcijas diagnostikai ne agrāk kā trīs dienas pirms ierašanās Latvijas Republikas teritorijā un Covid-19 infekcija tajā nav noteikta (attiecināms, ja persona ārpus Latvijas Republikas ir uzturējusies ilgāk par trim dienām);

  61.6 3. persona ne vēlāk kā 24 stundas pēc ierašanās Latvijas Republikas teritorijā ir veikusi laboratorisko izmeklēšanu Covid-19 infekcijas diagnostikai un Covid-19 infekcija tajā nav noteikta;

  61.6 4. persona ne vēlāk kā 24 stundas pēc ierašanās Latvijas Republikas teritorijā attiecīgajai Latvijas sporta organizācijai, kurā tā pilda sportista vai sporta darbinieka pienākumus, ir iesniegusi apliecinājumu par to, ka:

  61.6 4.1. ievēros visus ierobežojumus, kas noteikti Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai, tai skaitā šo noteikumu 56.2., 61.6 4.2., 61.6 4.3. un 61.6 4.4. apakšpunktā, kā arī šo noteikumu 61.2 punktā minētos nosacījumus (ja attiecināms);

  61.6 4.2. laikā, kad persona nepilda sportista vai sporta darbinieka pienākumus, viņa uzturēsies apliecinājumā norādītajā dzīvesvietā vai tās sporta organizācijas noteiktajā uzturēšanās vietā Latvijas Republikas teritorijā, kurā persona pilda sportista vai sporta darbinieka pienākumus;

  61.6 4.3. 10 dienas pēc atgriešanās Latvijas Republikā novēros savu veselības stāvokli (divas reizes dienā – no rīta un vakarā – mērot ķermeņa temperatūru) un informēs Latvijas sporta organizāciju, kurā persona pilda sportista vai sporta darbinieka pienākumus, ja parādīsies kādas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra (drudzis), elpas trūkums);

  61.6 4.4. neizmantos sabiedrisko transportu, bet, lai nokļūtu savā dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā un sporta pasākumu norises vietā, kā arī pārvietotos starp tām, izmantos personīgo vai attiecīgās sporta organizācijas transportlīdzekli.

  (MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 544 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.09.2020. noteikumiem Nr. 571)

  61.7 Šo noteikumu 55.5 4. apakšpunktā minētajā gadījumā:

  61.7 1. Ieslodzījuma vietu pārvalde:

  61.7 1.1. sniedz atbalstu tūristu mītnes izvēlē šā rīkojuma 55.5 4. apakšpunktā minētajai personai;

  61.7 1.2. informē tūristu mītni par šo noteikumu 55.5 4. apakšpunktā minētās personas ierašanās datumu un nepieciešamās uzturēšanās ilgumu;

  61.7 1.3. nodrošina šo noteikumu 55.5 4. apakšpunktā minētās personas nogādāšanu uz tūristu mītni;

  61.7 1.4. izsniedz šo noteikumu 55.5 4. apakšpunktā minētajai personai ikdienā nepieciešamos medikamentus piecām dienām, termometru un individuālos aizsardzības līdzekļus;

  61.7 1.5. informē Slimību profilakses un kontroles centru, Nacionālo veselības dienestu, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Valsts policiju, kā arī tās pašvaldības sociālo dienestu, kuras teritorijā atrodas izraudzītā tūristu mītne, par šo noteikumu 55.5 4. apakšpunktā minētās personas atbrīvošanu un norāda uzturēšanās vietu, kur persona pavadīs izolācijas vai karantīnas laiku;

  61.7 1.6. iepazīstina šo noteikumu 55.5 4. apakšpunktā minēto personu (pret parakstu) ar normatīvajos aktos noteiktajiem pienākumiem, kas jāievēro ar Covid-19 inficētām personām un to kontaktpersonām;

  61.7 1.7. elektroniski nosūta šo noteikumu 55.5 4. apakšpunktā minētās personas parakstītu iesniegumu tās pašvaldības sociālajam dienestam, kuras teritorijā atrodas tūristu mītne, ar lūgumu piešķirt pabalstu krīzes situācijā;

  61.7 2. Nacionālais veselības dienests nekavējoties norīko ģimenes ārstu šo noteikumu 55.5 4. apakšpunktā minētajai personai, ja viņai nav ģimenes ārsta. Nacionālais veselības dienests nodrošina izdevumu segšanu ģimenes ārstam par ārstniecības procesa nodrošināšanu atbilstoši valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu klāstam budžeta ietvaros;

  61.7 3. tās pašvaldības sociālais dienests, kuras teritorijā uzturas šo noteikumu 55.5 4. apakšpunktā minētā persona, nekavējoties sagatavo un nosūta tūristu mītnei, kurā persona uzturas, garantijas vēstuli, norādot šo noteikumu 55.5 4. apakšpunktā minētās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, un apņemas samaksāt aptiekas izrakstītu rēķinu par personai nepieciešamajiem medikamentiem un medikamentu piegādi, bet ne vairāk kā 150 euro apmērā. Tūristu mītne minēto vēstuli izsniedz aptiekas pilnvarotajai personai medikamentu piegādes brīdī. Ja personai nepieciešama atkārtota medikamentu iegāde un piegāde, pasūtījumu veic tajā aptiekā, kurā iesniegta garantijas vēstule. Aptieka, kas nodrošina medikamentus un to piegādi, nosūta rēķinu pašvaldības sociālajam dienestam. Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā, lai nodrošinātu šo noteikumu 55.5 4. apakšpunktā minētās personas veselības aprūpi atbilstoši aptiekas rēķinam;

  61.7 4. pašvaldība izdevumus par šo noteikumu 55.5 4. apakšpunktā minētās personas pabalstu krīzes situācijā sedz no pašvaldības budžeta. Lai kompensētu izdevumus par pabalstu krīzes situācijā, valsts pašvaldībām nodrošina mērķdotāciju izdevumu segšanai 100 procentu apmērā no personai izmaksātā pabalsta krīzes situācijā, bet ne vairāk kā 150 euro mēnesī vienai personai. Lai saņemtu mērķdotāciju, pašvaldība rīkojas atbilstoši Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu likuma pārejas noteikumu 37.3. apakšpunktam. Lai nodrošinātu mērķdotācijas izmaksu pašvaldībai, Labklājības ministrija rīkojas atbilstoši Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu likuma pārejas noteikumu 37.4. apakšpunktam.

  (MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

  62. Lēmumu par izolācijas vai mājas karantīnas pasākumu izbeigšanu šo noteikumu 54. un 55. punktā minētajos gadījumos pieņem ārstniecības persona, ņemot vērā centra tīmekļvietnē publicēto algoritmu. Pieņemot lēmumu par izolācijas izbeigšanu, ārstniecības persona izsniedz vai elektroniski nosūta pacientam veidlapu Nr. 027/u ar šādu ierakstu: "Apliecinu, ka uz šo personu no 2020. gada ... (datums) nav attiecināmi izolācijas nosacījumi".

  IX1. Vakcinācija pret Covid-19 infekciju

  (Nodaļa MK 15.12.2020. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

  62.1 Ārstniecības iestādes vakcinē personas pret Covid-19 infekciju, nodrošinot vakcināciju atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumā minētajai prioritāri vakcinējamo personu grupu secībai un Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē publicētajai Covid-19 vakcinācijas rokasgrāmatai.

  (MK 07.09.2021. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

  62.2 Personu vakcināciju nodrošina ārstniecības iestādes, kurām ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu par vakcināciju pret Covid-19 infekciju, kā arī Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības iestādes un ieslodzījuma vietu ārstniecības iestādes. Ārstniecības iestādes nodrošina vakcinācijas telpu, kurā ir:

  62.2 1. dezinfekcijas līdzekļi injekcijas vietas dezinficēšanai un apstrādei;

  62.2 2. aseptikas līdzekļi, kas nepieciešami daudzdevu vakcīnas flakona atšķaidīšanai un sadalīšanai;

  62.2 3. vienreiz lietojamās šļirces vakcīnas atšķaidīšanai un ievadīšanai un vienreiz lietojamās sistēmas šķīdumu intravenozai ievadīšanai;

  62.2 4. termometrs, tonometrs un fonendoskops;

  62.2 5. anafilaktiskā šoka terapijas līdzekļi;

  62.2 6. paplāte vakcīnu, materiālu un instrumentu sagatavošanai;

  62.2 7. ledusskapis vakcīnu uzglabāšanai ārstniecības iestādē un termokonteiners ar aukstumelementiem (no +2°C līdz +8°C) īslaicīgai vakcīnu uzglabāšanai, ja vakcināciju veic ārpus ārstniecības iestādes vakcinācijas kabineta;

  62.2 8. roku dezinfekcijas līdzekļi, kurus var lietot, nemazgājot rokas, ja nav mazgātnes ar aukstā un karstā ūdens padevi;

  62.2 9. dūrienizturīgs konteiners lietoto adatu, materiālu un šļirču savākšanai.

  (MK 14.01.2021. noteikumu Nr. 30 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 243)

  62.3 Vakcinācijai pret Covid-19 infekciju nepieciešamo vakcīnu uzglabāšanu atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijā norādītajiem uzglabāšanas nosacījumiem nodrošina zāļu lieltirgotava, ar kuru Nacionālais veselības dienests ir noslēdzis līgumu, vai Valsts asinsdonoru centrs. Vakcīnu un vakcinācijai nepieciešamo piederumu loģistikas pakalpojumus nodrošina zāļu lieltirgotavas, ar kurām Nacionālais veselības dienests ir noslēdzis attiecīgu līgumu.

  (MK 15.12.2020. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

  62.4 Zāļu lieltirgotavas, ar kurām Nacionālais veselības dienests ir noslēdzis līgumu par šo noteikumu 62.3 punktā minēto loģistikas pakalpojumu nodrošināšanu, atbilstoši līguma nosacījumiem nodrošina vakcīnu un vakcinācijai nepieciešamo piederumu piegādi ārstniecības iestādēm saskaņā ar centra iesniegto vakcīnu pasūtījumu.

  (MK 15.12.2020. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

  62.5 Šo noteikumu 62.2 punktā minētās ārstniecības iestādes plāno un pasūta nepieciešamo vakcīnu daudzumu un veido pasūtījuma prognozi, aizpildot centra tīmekļvietnē pieejamo vakcīnu pasūtījuma veidlapu.

  (MK 02.02.2021. noteikumu Nr. 72 redakcijā)

  62.6 Centrs atbilstoši ārstniecības iestāžu elektroniskajam vakcīnu pasūtījumam iesniedz šo noteikumu 62.3 punktā minētajam vakcīnu uzglabātājam un šo noteikumu 62.4 punktā minētajām zāļu lieltirgotavām vakcīnu pasūtījumu. Zāļu lieltirgotavas piegādā vakcīnas centra noteiktajām ārstniecības iestādēm.

  (MK 02.02.2021. noteikumu Nr. 72 redakcijā)

  62.7 Šo noteikumu 62.2 punktā minētās ārstniecības iestādes:

  62.7 1. informē vakcinējamās personas par vakcinācijas nozīmi Covid-19 profilaksē, kā arī par vakcinācijas procesu, vakcīnu drošību un vakcīnu iedarbību;

  62.7 2. nosaka katrai personai vakcinācijas datumu un laiku;

  62.7 3. nosaka balstvakcinācijas datumu un laiku;

  62.7 4. nodrošina vakcinējamās personas veselības stāvokļa novērtējumu pirms vakcinācijas, kā arī iespējamo vakcinācijas atlikšanas vai atcelšanas iemeslu apzināšanu un dokumentēšanu;

  62.7 5. atgādina (telefoniski vai elektroniski) vakcinējamai personai par balstvakcinācijas datumu un laiku;

  62.7 6. reģistrē vakcinācijas faktu 48 stundu laikā vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā (turpmāk – e-veselība) atbilstoši normatīvajiem aktiem par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu;

  62.7 7. nodrošina vakcīnu uzglabāšanu oriģinālā iepakojumā atbilstoši ražotāja noteiktajam uzglabāšanas temperatūras režīmam;

  62.7 8. nodrošina šo noteikumu 4. pielikumā minētās veidlapas aizpildīšanu. Minētā veidlapa aizvieto ambulatorā pacienta medicīnisko karti un tiek uzglabāta atbilstoši medicīnisko dokumentu lietvedības normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;

  62.7 9. pēc personas pieprasījuma bez maksas izsniedz apliecinājumu par personas vakcināciju pret Covid-19 atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumam, kā arī pēc personas pieprasījuma izsniedz un aizpilda angļu valodā Starptautisko vakcinācijas vai profilakses apliecību ar informāciju par vakcināciju pret Covid-19 infekciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par starptautiskajiem veselības aizsardzības noteikumiem.

  (MK 15.12.2020. noteikumu Nr. 755 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.03.2021. noteikumiem Nr. 143; MK 13.05.2021. noteikumiem Nr. 307; MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 369)

  62.8 Šo noteikumu 62.2 punktā minētās ārstniecības iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota persona vakcīnas saņemšanas laikā pārliecinās par vakcīnas transportēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtību. Ārstniecības iestāde nepieņem vakcīnu, ja iestādes vadītājam vai viņa pilnvarotai personai ir objektīvi pamatotas aizdomas par vakcīnas transportēšanas prasību neievērošanu.

  (MK 15.12.2020. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

  62.9 Centrs reizi divās nedēļās atbilstoši e-veselībā pieejamai informācijai apkopo datus par veikto vakcināciju skaitu, vakcinēto personu skaitu un vakcīnu izlietojumu, lai varētu plānot vakcinējamo personu grupu paplašināšanu.

  (MK 15.12.2020. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

  62.10 Ārstniecības persona, kas konstatējusi Covid-19 vakcīnas izraisītas blakusparādības, nosūta Zāļu valsts aģentūrai zāļu blakusparādību ziņojumu, aizpildot elektronisko ziņojuma formu, kas pieejama Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē (www.zva.gov.lv).

  (MK 15.12.2020. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

  62.11 Zāļu valsts aģentūras eksperti izvērtē saņemto zāļu blakusparādību ziņojumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par farmakovigilances kārtību.

  (MK 15.12.2020. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

  62.12 Centrs no Zāļu valsts aģentūras zāļu blakusparādību ziņojumu sistēmas saņem šo noteikumu 62.10 punktā minētajā ziņojumā ietverto informāciju un veic attiecīgā gadījuma epidemioloģisko izvērtēšanu.

  (MK 15.12.2020. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

  62.13 Ja tiek konstatēta ar Covid-19 vakcināciju saistīta drošuma problēma, centrs sadarbībā ar Zāļu valsts aģentūru var izveidot kopīgu ekspertu komisiju, kas ir tiesīga piesaistīt arī citus atbilstošus ekspertus, lai lemtu par rīcību šo noteikumu 62.12 punktā minētajos gadījumos.

  (MK 15.12.2020. noteikumu Nr. 755 redakcijā)

  62.14 Komersantam, kuram ir speciālā atļauja (licence) zāļu ražošanai, atbilstoši centra pieprasījumam un saskaņā ar apstiprināto iekšējo procedūru ir tiesības dalīt rūpnieciski ražotās Covid-19 vakcīnas sekundāro iepakojumu, ievērojot zāļu uzglabāšanas apstākļus un nebojājot zāļu primāro iepakojumu. Šādā gadījumā komersants var nepiestiprināt katram zāļu primārajam iepakojumam uzlīmi ar marķējumā sniegtās informācijas tulkojumu valsts valodā un nepievienot lietošanas instrukciju valsts valodā. Piegādājot vakcīnu ārstniecības iestādei, kura veiks vakcināciju, komersants ir atbildīgs par zāļu uzglabāšanas apstākļu ievērošanu, zāļu kvalitātes saglabāšanu un tās kontroli, kā arī tam ir pienākums izsniegt ārstniecības iestādei vismaz vienu zāļu marķējuma tulkojumu un lietošanas instrukciju valsts valodā. Komersants paziņo zāļu reģistrācijas apliecības īpašniekam par sadalīto sekundāro iepakojumu skaitu un attiecīgo sērijas numuru.

  (MK 14.01.2021. noteikumu Nr. 30 redakcijā)

  62.15 Visus izdevumus, kas saistīti ar Covid-19 vakcināciju, tās organizēšanu, pārraudzību un kontroli, vakcīnu iegādi, medicīniskās dokumentācijas noformēšanu, vakcīnu ievadīšanu, kā arī ar vakcinācijas izraisīto komplikāciju (blakusparādību) ārstēšanu, finansē no valsts pamatbudžeta.

  (MK 14.01.2021. noteikumu Nr. 30 redakcijā)

  62.16 Šo noteikumu 62.2 punktā minētās ārstniecības iestādes, reģistrējot vakcinācijas faktu e-veselībā, neaizpilda normatīvajos aktos par medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību minēto profilaktiskās potēšanas uzskaites žurnālu (veidlapa Nr. 064/u).

  (MK 02.02.2021. noteikumu Nr. 72 redakcijā)

  62.17 (Zaudējis spēku ar 19.04.2021.; sk. 91. punktu)

  62.18 (Zaudējis spēku ar 19.04.2021.; sk. 91. punktu)

  62.19 (Zaudējis spēku ar 19.04.2021.; sk. 91. punktu)

  62.20 (Zaudējis spēku ar 19.04.2021.; sk. 91. punktu)

  62.21 Katras nozares ministrijas, iestādes vai uzņēmuma vadītājs ir atbildīgs par prioritāri vakcinējamo personu saraksta veidošanu (norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, darbavietu, profesiju vai amatu), tā satura atbilstību šo noteikumu 3. pielikumam un iesniegšanu Nacionālajā veselības dienestā, lai iekļautu vakcinācijas informācijas sistēmā. Iestādes vai uzņēmuma vadītājs ir tiesīgs veidot sarakstu iestādes vai uzņēmuma darbinieku kolektīvai vakcinācijai (norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, elektroniskā pasta adresi (ja tāda ir) un tālruņa numuru, darbavietu, profesiju vai amatu), nodrošinot tā satura atbilstību šo noteikumu 3. pielikumam, un iesniegt to ārstniecības iestādē, kura veic vakcināciju pret Covid-19 infekciju. Attiecīgā ministrija, iestāde vai uzņēmums kā informācijas sistēmas pārzinis ir tiesīgs apstrādāt personas datus tādā apjomā, kas nepieciešams minēto sarakstu veidošanai un iesniegšanai.

  (MK 20.04.2021. noteikumu Nr. 243 redakcijā)

  62.22 (Zaudējis spēku ar 19.04.2021.; sk. 91. punktu)

  62.23 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu un šo noteikumu 62.2 punktā minēto ārstniecības iestādi, ja nepieciešams, vakcinācijas centros nodrošina vakcinācijas pēcuzraudzību, lai sniegtu neatliekamo medicīnisko palīdzību personām, kurām vakcinācija pret Covid-19 infekciju izraisījusi komplikācijas (blaknes). Pašvaldības sadarbībā ar Veselības ministriju un Nacionālo veselības dienestu:

  62.23 1. izplata aktuālo informāciju par vakcināciju un veicina iedzīvotāju vēlmi vakcinēties;

  62.23 2. piedalās vakcinācijas procesa organizēšanā savā administratīvajā teritorijā, lai nodrošinātu efektīvu vakcinācijas norisi;

  62.23 3. piedalās vakcinācijai paredzētu kompleksu izveidē un darbības nodrošināšanā, ņemot vērā Nacionālā veselības dienesta tīmekļvietnē publicētās vadlīnijas vakcinācijas kompleksiem.

  (MK 24.03.2021. noteikumu Nr. 180 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.04.2021. noteikumiem Nr. 274)

  62.24 Nacionālais veselības dienests efektīvai vakcinācijas norisei nodrošina zvanu un klientu apkalpošanas centra darbību un uzturēšanu, paredzot, ka personas izmanto vienoto tālruņa numuru 8989, lai pieteiktos vakcinācijai, un zvanu centrs pa minēto tālruni un elektronisko pastu informē un konsultē attiecīgās personas.

  (MK 13.04.2021. noteikumu Nr. 230 redakcijā)

  IX2. Vakcinācijas informācijas sistēma

  (Nodaļa MK 13.04.2021. noteikumu Nr. 230 redakcijā; nodaļa stājas spēkā 19.04.2021., sk. 92. punktu)

  62.25 Vakcinācijas informācijas sistēma (Vienotais vakcinācijas tīkls (ViVaT)) ir valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis ir Nacionālais veselības dienests.

  (MK 13.04.2021. noteikumu Nr. 230 redakcijā; punkts stājas spēkā 19.04.2021., sk. 92. punktu)

  62.26 Vakcinācijas informācijas sistēmā iekļauj šādus datus:

  62.26 1. par personu:

  62.26 1.1. vārds (vārdi);

  62.26 1.2. uzvārds;

  62.26 1.3. personas kods (identifikācijas numurs);

  62.26 1.4. dzimšanas datums;

  62.26 1.5. dzimums;

  62.26 1.6. piederība prioritāri vakcinējamo personu grupai;

  62.26 1.7. vēlamā vakcinēšanās ģeogrāfiskā vieta;

  62.26 1.8. personas kontaktinformācija:

  62.261.8.1. tālrunis;

  62.261.8.2. elektroniskā pasta adrese (ja tāda ir);

  62.261.8.3. faktiskā dzīvesvietas adrese (ja nepieciešama izbraukuma vakcinācija);

  62.26 2. par personas izteiktu vēlmi vakcinēties pret Covid-19;

  62.26 3. par pierakstu vakcinācijai pret Covid-19 (laiks un vakcinācijas veikšanas vieta);

  62.26 4. par ārstniecības personu, kura veic vakcināciju, – ārstniecības personas identifikators;

  62.265. par vakcinācijas faktu:

  62.26 5.1. medikamenta nosaukums;

  62.26 5.2. tirdzniecības atļaujas turētājs;

  62.26 5.3. vakcinācijas gadījumu/devu skaits;

  62.26 5.4. vakcīnas partijas numurs;

  62.26 5.5. vakcinācijas datums;

  62.26 5.6. vakcinācijas vieta;

  62.26 5.7. nākamās vakcinācijas datums;

  62.26 6. par vakcīnu pasūtījumu, faktisko piegādi, izlietojumu un vakcinēto personu skaitu.

  (MK 13.04.2021. noteikumu Nr. 230 redakcijā; punkts stājas spēkā 19.04.2021., sk. 92. punktu)

  62.27 Šo noteikumu 62.26 1. un 62.26 2. apakšpunktā minētos datus vakcinācijas informācijas sistēmā iekļauj:

  62.27 1. persona, kas piesaka vakcināciju pret Covid-19, izmantojot vakcinācijas informācijas sistēmas portālu manavakcina.lv;

  62.27 2. ārstniecības persona – par personu, kura vērsusies ārstniecības iestādē, lai pieteiktos vakcinācijai pret Covid-19, izmantojot vakcinācijas informācijas sistēmas portālu manavakcina.lv;

  62.27 3. Nacionālais veselības dienests – saņemot pieteikumu vakcinācijai pret Covid-19 pa vienoto tālruņa numuru 8989 vai saņemot šo noteikumu 62.21 punktā minēto prioritāti vakcinējamo personu sarakstu.

  (MK 13.04.2021. noteikumu Nr. 230 redakcijā; punkts stājas spēkā 19.04.2021., sk. 92. punktu)

  62.28 Šo noteikumu 62.26 3., 62.26 4. un 62.26 5. apakšpunktā minētos datus vakcinācijas informācijas sistēmā iekļauj ārstniecības iestāde, kura veic vakcināciju pret Covid-19 infekciju. Ja ārstniecības iestāde ir saņēmusi individuālu personas pieteikumu vai sarakstu kolektīvai vakcinācijai, vakcinācijas informācijas sistēmā papildus iekļauj arī šo noteikumu 62.26 1. un 62.26 2. apakšpunktā (izņemot 62.26 1.8.3. apakšpunktu) minētos datus.

  (MK 20.04.2021. noteikumu Nr. 243 redakcijā)

  62.29 Šo noteikumu 62.26 6. apakšpunktā minētos datus vakcinācijas informācijas sistēmā iekļauj Slimību profilakses un kontroles centrs un ārstniecības iestāde, kura veic vakcināciju.

  (MK 13.04.2021. noteikumu Nr. 230 redakcijā; punkts stājas spēkā 19.04.2021., sk. 92. punktu)

  62.30 Vakcinācijas informācijas sistēmā iekļautajiem datiem šajos noteikumos noteiktajos gadījumos un apjomā var piekļūt:

  62.30 1. Nacionālais veselības dienests, tai skaitā lai reģistrētu vakcinācijas pieteikumu pa vienoto tālruņa numuru 8989;

  62.30 2. Slimību profilakses un kontroles centrs;

  62.30 3. ārstniecības iestāde, kura veic vakcināciju.

  (MK 13.04.2021. noteikumu Nr. 230 redakcijā; punkts stājas spēkā 19.04.2021., sk. 92. punktu)

  62.31 Nacionālais veselības dienests piekļūst šo noteikumu 62.26 1.1., 62.26 1.2., 62.26 1.3. un 62.26 1.4. apakšpunktā minētajiem datiem, lai atsauktu personas vakcinācijas pieteikumu pa vienoto tālruņa numuru 8989.

  (MK 13.04.2021. noteikumu Nr. 230 redakcijā; punkts stājas spēkā 19.04.2021., sk. 92. punktu)

  62.32 Ārstniecības iestāde piekļūst šo noteikumu 62.26 1.1., 62.26 1.2., 62.26 1.3., 62.26 1.4., 62.26 1.5., 62.26 1.6., 62.26 1.8.1., 62.26 1.8.2., 62.26 2., 62.26 3., 62.26 5.1. un 62.26 5.5. apakšpunktā minētajiem datiem, lai reģistrētu vakcinācijas faktu pret Covid-19 infekciju, kā arī pierakstītu personu vakcinācijai vai atceltu personas pierakstu.

  (MK 20.04.2021. noteikumu Nr. 243 redakcijā)

  62.33 Nacionālais veselības dienests apstrādā šo noteikumu 62.26 1., 62.26 2. un 62.26 5. apakšpunktā minētos datus:

  62.33 1. lai noteiktu personas tiesības saņemt valsts apmaksātu vakcīnu pret Covid-19, salīdzinot šos datus ar Nacionālā veselības dienesta pārziņā esošo veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzi;

  62.33 2. lai veidotu prioritāri vakcinējamo personu sarakstu nodošanai ārstniecības iestādēm, kuras veiks vakcināciju.

  (MK 13.04.2021. noteikumu Nr. 230 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 567)

  62.34 Nacionālajam veselības dienestam ir tiesības apstrādāt šo noteikumu 62.26 1.1., 62.26 1.2., 62.26 1.3., 62.26 1.4. un 62.26 5. apakšpunktā minētos datus, salīdzināt ar e-veselībā esošajiem datiem un pieprasīt no ārstniecības iestādēm šo noteikumu 62.26 1.8.1. un 62.26 1.8.2. apakšpunktā minēto informāciju, ja tāda nav vakcinācijas informācijas sistēmā pieejama, lai informētu pret Covid-19 nevakcinētās personas par iespēju saņemt vakcīnu pret Covid-19.

  (MK 24.08.2021. noteikumu Nr. 567 redakcijā)

  62.35 Lai noteiktu personas atbilstību prioritāri vakcinējamo personu grupai "persona ar hroniskām slimībām" un atbilstības gadījumā nodrošinātu personai tiesības vakcinēties, Nacionālajam veselības dienestam ir tiesības šo noteikumu 62.26 1. un 62.26 2. apakšpunktā minētos datus apstrādāt, lai salīdzinātu ar:

  62.35 1. Nacionālā veselības dienesta pārziņā esošo veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmu "Vadības informācijas sistēma";

  62.35 2. Nacionālā veselības dienesta pārziņā esošo vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu (e-veselība);

  62.35 3. Slimību profilakses un kontroles centra pārziņā esošo ar noteiktām slimībām slimojošo pacientu reģistru (PREDA).

  (MK 13.04.2021. noteikumu Nr. 230 redakcijā; punkts stājas spēkā 19.04.2021., sk. 92. punktu)

  62.36 Lai noteiktu personas atbilstību prioritāri vakcinējamo personu grupai "izglītības iestāžu pedagogi un darbinieki, kas, veicot darba pienākumu, ir ciešā saskarē ar izglītojamo" un atbilstības gadījumā nodrošinātu personai tiesības vakcinēties, Nacionālajam veselības dienestam ir tiesības šo noteikumu 62.26 1. un 62.26 2. apakšpunktā minētos datus apstrādāt, lai salīdzinātu ar Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) datiem.

  (MK 13.04.2021. noteikumu Nr. 230 redakcijā; punkts stājas spēkā 19.04.2021., sk. 92. punktu)

  62.37 Slimību profilakses un kontroles centrs apstrādā šo noteikumu 62.26 6. apakšpunktā minētos datus, lai veidotu vakcīnu pasūtījumu ārstniecības iestādei un kontrolētu vakcīnu izlietojumu.

  (MK 13.04.2021. noteikumu Nr. 230 redakcijā; punkts stājas spēkā 19.04.2021., sk. 92. punktu)

  62.38 Vakcinācijas informācijas sistēmā iekļautās ziņas identificējamā veidā glabā:

  62.38 1. trīs gadus pēc personas vakcinācijas pabeigšanas brīža attiecībā uz datiem par vakcinācijas faktu;

  62.38 2. līdz personas vakcinācijas pabeigšanas brīdim attiecībā uz datiem, kas saistīti ar vakcinācijas pieraksta faktu, bet ne ilgāk kā vienu gadu no brīža, kad persona pieteikusies vakcinācijai.

  (MK 13.04.2021. noteikumu Nr. 230 redakcijā; punkts stājas spēkā 19.04.2021., sk. 92. punktu)

  62.39 Vakcinācijas informācijas sistēmā iekļautie dati pēc to glabāšanas termiņa beigām tiek anonimizēti.

  (MK 13.04.2021. noteikumu Nr. 230 redakcijā; punkts stājas spēkā 19.04.2021., sk. 92. punktu)

  X. Noteikumu piemērošanas izņēmumi ieslodzījuma vietās

  63. Uz Ieslodzījuma vietu pārvaldi attiecas šo noteikumu 4. un 9. punktā, 25.5. apakšpunktā, 30. punktā, VII un VIII nodaļā minētās prasības.

  64. Ieslodzījuma vietas administrācija izsniedz ieslodzītajam, kuram diagnosticēta Covid-19 infekcija vai kurš atbilstoši šiem noteikumiem atzīts par kontaktpersonu un tiek atbrīvots no ieslodzījuma vietas, informāciju par viņa pienākumiem atbilstoši šiem noteikumiem un informāciju par personas pienākumu nekavējoties vērsties pie ģimenes ārsta, kā arī, ja iespējams, – informāciju par saziņas iespējām ar personas ģimenes ārstu.

  65. Ieslodzījuma vietas administrācija informē centru, ja ieslodzītais, kuram apstiprināta Covid-19 diagnoze vai kurš atbilstoši šiem noteikumiem atzīts par kontaktpersonu, tiks atbrīvots no ieslodzījuma vietas, un norāda paredzamo atbrīvošanas datumu un laiku.

  66. Ieslodzījuma vietas ārsts pēc ieslodzītā lūguma izsniedz viņam izziņu par kontrindikāciju neesību šo noteikumu 34. punktā minētā pakalpojuma saņemšanai, ja ieslodzītais pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas plāno uzturēties institūcijā ar izmitināšanu (sociālās rehabilitācijas centrā vai patversmē).

  X.1 Īpašie epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas uzraudzībai un izplatīšanās ierobežošanai ūdeļu, citu Mustelidae dzimtas dzīvnieku un jenotsuņu populācijā

  (Nodaļa MK 10.06.2021. noteikumu Nr. 368 redakcijā; nodaļā (izņemot 66.8 punktu) noteiktās prasības piemēro līdz 31.03.2022., sk. 102. punktu)

  66.1 Aizliegts ievest no citas valsts Latvijas teritorijā ūdeles un neapstrādātas ūdeļu ādas.

  (MK 10.06.2021. noteikumu Nr. 368 redakcijā)

  66.2 Pārtikas un veterinārais dienests nosaka pasākumus saskaņā ar šo noteikumu 66.3 punktā noteiktajām prasībām, lai Latvijā īstenotu Covid-19 infekcijas uzraudzību un ziņošanu Eiropas Komisijai.

  (MK 10.06.2021. noteikumu Nr. 368 redakcijā)

  66.3 Pārtikas un veterinārais dienests:

  66.3 1. izstrādā Covid-19 uzraudzības programmu;

  66.3 2. saskaņā ar šo noteikumu 66.20 punkta nosacījumiem sniedz ziņas Eiropas Komisijai par situāciju saistībā ar Covid-19 infekciju.

  (MK 10.06.2021. noteikumu Nr. 368 redakcijā)

  66.4 Lai uzraudzītu un mazinātu Covid-19 infekcijas izplatīšanos:

  66.4 1. ūdeļu, citu Mustelidae dzimtas dzīvnieku, kā arī jenotsuņu (turpmāk – dzīvnieks) novietnē dzīvnieku īpašnieks vai turētājs:

  66.4 1.1. izstrādā biodrošības pasākumu plānu saskaņā ar šo noteikumu 66.5 punktu un nodrošina tā izpildi dzīvnieku novietnē;

  66.4 1.2. novietnē vai mītnē (telpa vai platība novietnē vai tās teritorijā, kurā tur dzīvniekus, kam ir līdzīgs veselības stāvokļa novērtējums, un kura ir atsevišķa epidemioloģiska vienība) dzīvniekus ieved saskaņā ar šo noteikumu 66.7 punktā noteiktajām prasībām;

  66.4 1.3. izmantojot jebkuru saziņas veidu, sniedz Pārtikas un veterinārajam dienestam šo noteikumu 66.9 1. apakšpunktā noteikto informāciju;

  66.4 1.4. nodrošina novietnē strādājošām personām Covid-19 diagnostikai obligātos rutīnas skrīninga testus. Šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētās personas var neveikt Covid-19 diagnostikai obligāto rutīnas skrīninga testu, ja nav infekcijas slimības pazīmju, izņemot gadījumu, ja Covid-19 testa nepieciešamību ir noteikusi ārstniecības persona vai epidemiologs atbilstoši medicīniskām vai epidemioloģiskām indikācijām;

  66.4 1.5. kontrolē, lai novietnē strādātu tikai tādas personas, kurām nav konstatēts Covid-19 infekcijas ierosinātājs un nav infekcijas slimības simptomu;

  66.4 2. jebkura persona, izmantojot jebkuru saziņas veidu, sniedz Pārtikas un veterinārajam dienestam šo noteikumu 66.9 2. apakšpunktā noteikto informāciju par dzīvnieku populāciju (šis nosacījums neattiecas uz novietnē turētajiem dzīvniekiem).

  (MK 10.06.2021. noteikumu Nr. 368 redakcijā)

  66.5 Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs biodrošības pasākumu plānā nosaka:

  66.5 1. kritērijus novietnē strādājošo personu veselības kontrolei, lai novērstu dzīvnieku inficēšanās risku;

  66.5 2. kārtību, kādā novietnē strādājošām personām veicami Covid-19 diagnostikai obligātie rutīnas skrīninga testi. Šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētās personas var neveikt Covid-19 diagnostikai obligātos rutīnas skrīninga testus, ja tām nav infekcijas slimības pazīmju, izņemot gadījumu, ja Covid-19 testa nepieciešamību ir noteikusi ārstniecības persona vai epidemiologs atbilstoši medicīniskām vai epidemioloģiskām indikācijām;

  66.5 3. pienākumu jebkurai personai, kas atrodas novietnē, lietot mutes un deguna aizsegu vai respiratoru bez vārsta;

  66.5 4. personas, kurām atļauts apmeklēt novietnes teritoriju, lai ierobežotu personu kustību novietnē;

  66.5 5. pienākumu novietnē strādājošiem pirms ienākšanas novietnē vai mītnē dezinficēt rokas un apavus.

  (MK 10.06.2021. noteikumu Nr. 368 redakcijā)

  66.6 Biodrošības pasākumu plānā noteikto pasākumu īstenošanu novietnē uzrauga Pārtikas un veterinārais dienests.

  (MK 10.06.2021. noteikumu Nr. 368 redakcijā)

  66.7 Novietnē vai mītnē dzīvniekus no citas Latvijas teritorijā esošas novietnes vai mītnes ieved, ievērojot šādas prasības:

  66.7 1. novietnei nav noteikti dzīvnieku pārvietošanas un neapstrādātu dzīvnieku ādu izmantošanas ierobežojumi;

  66.7 2. dzīvniekus pirms ievietošanas novietnē pie pārējiem dzīvniekiem tur atsevišķi un novēro vismaz 14 dienas, nodrošinot atsevišķu personālu un aprīkojumu to turēšanai, barošanai un kopšanai;

  66.7 3. ja novērošanas laikā nav konstatēts Covid-19 infekcijas ierosinātājs, dzīvniekus pēc novērošanas perioda ievieto novietnē pie pārējiem dzīvniekiem.

  (MK 10.06.2021. noteikumu Nr. 368 redakcijā)

  66.8 Pārtikas un veterinārais dienests veic Latvijas dzīvnieku novietņu riska novērtējumu. Novērtējumā ietver:

  66.8 1. uzraudzības pasākumu īstenošanas laikā iegūtos dzīvnieku laboratorisko izmeklējumu rezultātus par Covid-19 infekcijas ierosinātāju, pamatojoties uz 25 % slimības izplatību ar 95 % ticamību;

  66.8 2. novietnē strādājošo personu vakcinācijas statusu, laboratorisko izmeklējumu kārtību un izmeklējumu rezultātus par Covid-19 infekcijas ierosinātāju;

  66.8 3. novietnē ieviestos biodrošības pasākumus.

  (MK 10.06.2021. noteikumu Nr. 368 redakcijā; punktā noteiktās prasības īsteno līdz 01.08.2021., sk. 101. punktu)

  66.9 Informāciju Pārtikas un veterinārajam dienestam sniedz:

  66.9 1. novietnes dzīvnieku īpašnieks vai turētājs:

  66.9 1.1. par dzīvnieku skaitu novietnē – mēneša pirmajā darbdienā;

  66.9 1.2. par iepriekšējā nedēļā nobeigušos dzīvnieku skaitu novietnē – katru pirmdienu;

  66.9 1.3. par katru gadījumu, kad dzīvniekiem novēro akūtas respiratoras infekcijas simptomus, gremošanas sistēmas darbības traucējumus, nomāktību, mazkustīgumu, atteikšanos no barības, ūdens vai novēro dzīvnieku mirstību (turpmāk – aizdomas par saslimšanu ar Covid-19), – nekavējoties;

  66.9 1.4. par šo noteikumu 66.7 punktā minēto ievesto dzīvnieku, ja tas novērošanas laikā nobeidzas vai rodas aizdomas par tā saslimšanu ar Covid-19, – nekavējoties;

  66.9 2. jebkura persona, ja rodas aizdomas par dzīvnieka saslimšanu ar Covid-19, – nekavējoties.

  (MK 10.06.2021. noteikumu Nr. 368 redakcijā)

  66.10 Pārtikas un veterinārais dienests ņem līķa paraugu vai orofariangeālās iztriepes (turpmāk – kontroles paraugs) un nosūta tās laboratoriskai izmeklēšanai Covid-19 infekcijas ierosinātāja noteikšanai:

  66.10 1. pēc tam, kad saņemta šo noteikumu 66.9 1.3. vai 66.9 1.4. apakšpunktā minētā informācija. Pārtikas un veterinārais dienests nosaka nepieciešamo kontroles paraugu apjomu, pamatojoties uz 50 % slimības izplatību ar 95 % ticamību;

  66.10 2. pēc tam, kad saņemta šo noteikumu 66.92. apakšpunktā minētā informācija. Ja pastāv aizdomas par saslimšanu ar Covid-19:

  66.10 2.1. līdz pieciem dzīvniekiem – ņem vienu kontroles paraugu;

  66.10 2.2. vairāk par pieciem dzīvniekiem – ņem piecus kontroles paraugus pēc nejaušības principa.

  (MK 10.06.2021. noteikumu Nr. 368 redakcijā)

  66.11 Ja dzīvniekam tiek apstiprināta Covid-19 infekcija:

  66.11 1. Pārtikas un veterinārais dienests:

  66.11 1.1. nekavējoties par to informē Slimību profilakses un kontroles centru, kas sadarbībā ar Pārtikas un veterināro dienestu nodrošina epidemioloģisko izmeklēšanu, noņemot paraugus, kurus nosūta laboratoriskai izmeklēšanai Covid-19 infekcijas ierosinātāja noteikšanai, kā arī nosaka turpmākos pasākumus atbilstoši iestāžu kompetencei;

  66.11 1.2. nosaka dzīvnieku pārvietošanas un izmantošanas ierobežojumus;

  66.11 1.3. nosaka dzīvnieku neapstrādāto kažokādu izmantošanas ierobežojumus. Ja nepieciešams, ņem kontroles paraugus no kažokādām Covid-19 infekcijas ierosinātāja noteikšanai;

  66.11 1.4. ja nepieciešams, nosaka dzīvnieku barības izmantošanas vai pārvietošanas ierobežojumus;

  66.11 1.5. nosaka kūtsmēslu – mēslu, vircas un izmantoto pakaišu – pārvietošanas ierobežojumus un apstrādes nosacījumus vai to pārstrādi vai likvidēšanu saskaņā ar šo noteikumu 66.12 punktā minētajām prasībām;

  66.11 2. Slimību profilakses un kontroles centrs veic epidemioloģiskās situācijas analīzi un sagatavo riska novērtējumu par iespējamo Covid-19 infekcijas izplatības risku cilvēku vidū.

  (MK 10.06.2021. noteikumu Nr. 368 redakcijā)

  66.12 Ja apstiprināta Covid-19 infekcija, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus pārstrādā vai likvidē, piemērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002, un Eiropas Komisijas 2011. gada 25. februāra Regulā (ES) Nr. 142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai, noteiktās pārstrādes vai likvidēšanas metodes un nosacījumus, kas novērš slimības ierosinātāja izplatīšanās iespēju.

  (MK 10.06.2021. noteikumu Nr. 368 redakcijā)

  66.13 Pamatojoties uz šo noteikumu 66.11 2. apakšpunktā minēto riska novērtējumu, Slimību profilakses un kontroles centrs un Pārtikas un veterinārais dienests nosaka novietnē strādājošo personu, kā arī novietnē esošo dzīvnieku kontroles paraugu noņemšanas un laboratoriskās izmeklēšanas kārtību un turpmāko rīcību Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Covid-19 infekcijas skartajā novietnē.

  (MK 10.06.2021. noteikumu Nr. 368 redakcijā)

  66.14 Covid-19 infekcijas skartās ūdeļu novietnes īpašnieks vai turētājs sadarbojas ar Pārtikas un veterināro dienestu un Slimību profilakses un kontroles centru un ievēro tā sniegtos norādījumus, lai nodrošinātu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumu ieviešanu novietnē.

  (MK 10.06.2021. noteikumu Nr. 368 redakcijā)

  66.15 Ja Covid-19 infekcija tiek apstiprināta dzīvnieku novietnē strādājošai personai vai tās ģimenes locekļiem, Slimību profilakses un kontroles centrs:

  66.15 1. nekavējoties par to informē Pārtikas un veterināro dienestu;

  66.15 2. sadarbībā ar Pārtikas un veterināro dienestu nodrošina epidemioloģisko izmeklēšanu, organizējot novietnē strādājošo personu laboratorisko izmeklēšanu, un nosaka turpmākos pasākumus atbilstoši iestāžu kompetencei.

  (MK 10.06.2021. noteikumu Nr. 368 redakcijā)

  66.16 Ja saņemta šo noteikumu 66.15 1. apakšpunktā minētā informācija, Pārtikas un veterinārais dienests dzīvniekiem ņem kontroles paraugus un tos nosūta laboratoriskai izmeklēšanai Covid-19 infekcijas ierosinātāja noteikšanai. Dienests nosaka nepieciešamo paraugu apjomu novietnē, pamatojoties uz 5 % slimības izplatību ar 95 % ticamību.

  (MK 10.06.2021. noteikumu Nr. 368 redakcijā)

  66.17 Valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" veic dzīvnieka līķa daļēju vai pilnu sekciju, līķu iznīcināšanu un laboratoriskos izmeklējumus, lai noteiktu:

  66.17 1. šo noteikumu 66.10 punktā, 66.111.1. apakšpunktā, 66.13 punktā un 66.16 punktā minētajos paraugos:

  66.17 1.1. Covid-19 infekcijas ierosinātāju;

  66.17 1.2. ja nepieciešams – antivielas pret Covid-19 infekcijas ierosinātāju;

  66.17 2. Covid-19 infekcijas ierosinātāju kontroles paraugā savvaļas dzīvniekiem, kas nosūtīti laboratoriskai izmeklēšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par trakumsērgas profilakses un apkarošanas kārtību.

  (MK 10.06.2021. noteikumu Nr. 368 redakcijā)

  66.18 Valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" šo noteikumu 66.17 1.1. un 66.17 2. apakšpunktā minētajiem paraugiem, kuros konstatēts Covid-19 infekcijas ierosinātājs, līdz 50 % apjomā nodrošina Covid-19 infekcijas ierosinātāja genoma analīzi. Covid-19 infekcijas ierosinātāja izolētu atlasi genoma analīzei veic Pārtikas un veterinārais dienests, pamatojoties uz epidemioloģiskās izmeklēšanas laikā iegūto informāciju.

  (MK 10.06.2021. noteikumu Nr. 368 redakcijā)

  66.19 Valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" nekavējoties nosūta Pārtikas un veterinārajam dienestam šo noteikumu 66.17 un 66.18 punktā minēto paraugu laboratoriskās izmeklēšanas rezultātus.

  (MK 10.06.2021. noteikumu Nr. 368 redakcijā)

  66.20 Pārtikas un veterinārais dienests sagatavo un elektroniski nosūta Eiropas Komisijai ziņojumu:

  66.20 1. par pirmo apstiprināto dzīvnieka saslimšanas gadījumu ar Covid-19 – trīs dienu laikā, bet pēc jauna Covid-19 infekcijas uzliesmojuma – pārskatu reizi nedēļā;

  66.20 2. ja ir iegūta jauna informācija par Covid-19 infekcijas epidemioloģiju un tās zoonotisko ietekmi;

  66.20 3. par Covid-19 infekcijas ierosinātāja filoģenētiskās analīzes rezultātiem (ja nepieciešams) – reizi mēnesī.

  (MK 10.06.2021. noteikumu Nr. 368 redakcijā)

  66.21 Pārtikas un veterinārais dienests šo noteikumu 66.20 punktā minētajā ziņojumā norāda šādu informāciju:

  66.21 1. ziņojuma iesniegšanas datums;

  66.21 2. valsts nosaukums;

  66.21 3. ziņojuma veids (pirmreizējais vai iknedēļas ziņojums);

  66.21 4. apstiprināto saslimšanas gadījumu skaits ar Covid-19, par kuriem tiek sniegts ziņojums;

  66.21 5. par katru apstiprināto saslimšanas gadījumu ar Covid-19:

  66.21 5.1. apstiprinātā saslimšanas gadījuma reģistrācijas numurs;

  66.21 5.2. novads, kurā atrodas novietne, vai aptuvena ģeogrāfiskās atrašanās vieta, kur turēts vai atrasts dzīvnieks;

  66.21 5.3. aizdomu konstatēšanas datums;

  66.21 5.4. apstiprināšanas datums;

  66.21 5.5. diagnostikas metode;

  66.21 5.6. aptuvens datums, kad infekcija izplatījusies novietnē vai minētajā vietā;

  66.21 5.7. iespējamais infekcijas avots;

  66.21 5.8. īstenotie kontroles pasākumi – kontrole uzraudzības vai aizsardzības zonā, izsekojamība, karantīna, liemeņu, blakusproduktu un atkritumu oficiāla iznīcināšana, pilnīga izkaušana, slimības kontrole savvaļas dzīvniekiem, zonēšana, dezinfekcija, vakcinācijas atļaušana (ja ir pieejama vakcīna), skarto dzīvnieku neārstēšana vai jebkurš cits atbilstošs pasākums;

  66.21 5.9. uzņēmīgo dzīvnieku skaits novietnē vai minētajā vietā, grupējot pēc uzņēmīgās sugas;

  66.21 5.10. klīniski vai subklīniski skarto dzīvnieku skaits novietnē vai minētajā vietā, grupējot pēc uzņēmīgās sugas (ja nav zināms precīzs skaits, norāda aptuveno skaitu);

  66.21 5.11. par slimības izplatību – to klīniski slimo dzīvnieku skaits novietnē vai minētajā vietā, kuriem ir Covid-19 infekcijas pazīmes, grupējot pēc uzņēmīgās sugas, attiecībā pret uzņēmīgo dzīvnieku skaitu, kā arī klīniski aizdomīgo dzīvnieku pazīmju apraksta kopsavilkums (ja nav zināms precīzs skaits, norāda aptuveno skaitu);

  66.21 5.12. par dzīvnieku mirstību – novietnē vai minētajā vietā mirušo dzīvnieku skaits, grupējot pēc uzņēmīgās sugas (ja nav zināms precīzs skaits, norāda aptuveno skaitu);

  66.21 6. molekulārās epidemioloģijas dati un Covid-19 infekcijas ierosinātāja būtiskas mutācijas;

  66.21 7. dati par apstiprinātajiem saslimšanas gadījumiem cilvēkiem, kas ir saistīti ar Covid-19 infekcijas uzliesmojumu dzīvnieku populācijā;

  66.21 8. cita būtiska informācija.

  (MK 10.06.2021. noteikumu Nr. 368 redakcijā)

  XI. Īpašie pretepidēmijas pasākumi atsevišķās administratīvajās teritorijās

  (Nodaļa svītrota ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191)

  67. (Svītrots ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 191)

  XII. Personu uzraudzības informācijas sistēma

  (Nodaļa MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

  68. Informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

  (MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

  69. Informācijas sistēmā iekļauj šādas ziņas:

  69.1. par personu:

  69.1.1. vārds (vārdi);

  69.1.2. uzvārds;

  69.1.3. personas kods (identifikācijas numurs);

  69.1.4. dzimšanas datums, ja nav piešķirts personas kods (identifikācijas numurs);

  69.2. par ceļošanas dokumentu:

  69.2.1. ceļošanas dokumenta izdevējvalsts;

  69.2.2. ceļošanas dokumenta numurs;

  69.3. par vakcinējušos vai pārslimojušu personu, kurai nav piemērojami pašizolācijas nosacījumi, – sadarbspējīgu sertifikātu vai dokumentu, kas apliecina vakcinēšanos vai pārslimošanu;

  69.4. par personu, kurai ir piemērojami pašizolācijas nosacījumi:

  69.4.1. par personas ieceļošanu Latvijā:

  69.4.1.1. ieceļošanas datums un laiks;

  69.4.1.2. ieceļošanas veids (gaisa kuģis, kuģošanas līdzeklis, autobuss, vilciens vai cits);

  69.4.2. par personas uzturēšanos augsta vai īpaši augsta riska valstī (valstīs) pēdējo 10 dienu laikā:

  69.4.2.1. valsts;

  69.4.2.2. datums, kad persona izceļojusi no valsts;

  69.4.3. personas kontaktinformācija:

  69.4.3.1. tālrunis;

  69.4.3.2. elektroniskā pasta adrese;

  69.4.3.3. dzīvesvietas (uzturēšanās vietas) adrese Latvijā, kurā persona būs sasniedzama, ja personai jāievēro pašizolācija;

  69.4.4. datums, līdz kuram tiek uzraudzīta personas pašizolācijas pienākuma ievērošana;

  69.5. par personu, kurai ir piemērojami izolācijas vai mājas karantīnas nosacījumi:

  69.5.1. personas kontaktinformācija:

  69.5.1.1. tālrunis;

  69.5.1.2. elektroniskā pasta adrese;

  69.5.1.3. dzīvesvietas (uzturēšanās vietas) adrese Latvijā, kurā persona būs sasniedzama izolācijas vai mājas karantīnas laikā;

  69.5.2. datums, līdz kuram tiek uzraudzīta personas izolācijas vai mājas karantīnas pienākuma ievērošana.

  (MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 506 redakcijā)

  70. Papildus šo noteikumu 69. punktā minētajām ziņām informācijas sistēmā iekļauj:

  70.1. Valsts policijas, Valsts robežsardzes, pašvaldības policijas, Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijas un Veselības inspekcijas norādītās ziņas par personas apliecinājuma anketas iesniegšanu vai pašizolācijas, izolācijas vai mājas karantīnas noteikumu ievērošanu, tostarp pašizolācijas, izolācijas vai mājas karantīnas pārtraukšanu;

  70.2. norādi par personas apliecinājuma anketas statusu (aktīvs, neaktīvs, slēgts).

  (MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.02.2021. noteikumiem Nr. 89; MK 24.03.2021. noteikumiem Nr. 180)

  71. Informācijas sistēmā iekļautās ziņas glabā 30 dienas no personas apliecinājuma anketas iesniegšanas brīža.

  (MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

  72. Informācijas sistēmā iekļautās ziņas dzēš nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc to glabāšanas termiņa beigām.

  (MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

  73. Informācijas sistēmā neatkarīgi no ziņu dzēšanas pastāvīgi glabā anonimizētus statistikas datus, kas sastāv no šo noteikumu 69.4.1.1. apakšpunktā minētā datuma un šo noteikumu 69.4.1.2. un 69.4.2. apakšpunktā minētajām ziņām. Statistikas datus informācijas sistēmas pārzinis publicē Latvijas Atvērto datu portālā.

  (MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 506)

  74. Informācijas sistēmu izmanto tiešsaistes datu pārraides režīmā.

  (MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

  75. Šo noteikumu 69. punktā minētās ziņas informācijas sistēmā iekļauj persona, informācijas sistēmas tīmekļvietnē (covidpass.lv) elektroniski aizpildot apliecinājuma anketu un apstiprinot tās iesniegšanu.

  (MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

  75.1 Ja personai izolācija vai mājas karantīna jāievēro saskaņā ar šo noteikumu 54. vai 55. punktu un šīs personas kontrolei nepieciešama Valsts policijas vai pašvaldības policijas iesaiste, Veselības inspekcija iekļauj informācijas sistēmā šo noteikumu 69.1. un 69.5.1. apakšpunktā minētās ziņas (tādā apjomā, kāds ir Veselības inspekcijas rīcībā), kā arī informācijas sistēmā norāda šo noteikumu 69.5.2. apakšpunktā minēto termiņu, ja tas ir zināms.

  (MK 24.03.2021. noteikumu Nr. 180 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 506)

  75.2 Ziņas, ko informācijas sistēmā iekļauj atbilstoši šo noteikumu 75.1 punktam, glabā līdz brīdim, kamēr tiek uzraudzīta personas pašizolācijas, izolācijas vai mājas karantīnas pienākuma ievērošana.

  (MK 24.03.2021. noteikumu Nr. 180 redakcijā)

  76. Šo noteikumu 70.1. apakšpunktā minētās ziņas informācijas sistēmā tiešsaistes datu pārraides režīmā iekļauj Valsts policija, Valsts robežsardze, pašvaldības policija, Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policija un Veselības inspekcija.

  (MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.02.2021. noteikumiem Nr. 89)

  77. Šo noteikumu 70.2. apakšpunktā minētās norādes automātisku izveidošanu un maiņu informācijas sistēmā, kā arī šo noteikumu 38.54 punktā minēto apstiprinājumu personai nodrošina informācijas sistēmas pārzinis.

  (MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 506)

  78. Lai, uzraugot personu pašizolācijas, izolācijas vai mājas karantīnas pienākuma ievērošanu, nodrošinātu pareizu, precīzu un kvalitatīvu informācijas apriti, informācijas sistēmā iekļautās ziņas, ja nepieciešams, labo Valsts policija, Valsts robežsardze, pašvaldības policija vai Veselības inspekcija. Ja mainās šo noteikumu 69.4.3.4. vai 69.5.1.3. apakšpunktā minētās ziņas, persona nekavējoties par to informē Valsts policiju.

  (MK 24.03.2021. noteikumu Nr. 180 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 506)

  79. Informācijas sistēmā iekļautajām ziņām šajos noteikumos noteiktajos gadījumos un apjomā var piekļūt:

  79.1. Valsts policija;

  79.2. Valsts robežsardze;

  79.3. pašvaldības policija;

  79.4. Veselības inspekcija;

  79.5. Slimību profilakses un kontroles centrs;

  79.6. Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policija.

  (MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.02.2021. noteikumiem Nr. 89)

  80. Lai uzraudzītu, vai tiek pildītas prasības par apliecinājuma anketas iesniegšanu un personas pašizolācijas, izolācijas vai mājas karantīnas pienākuma ievērošanu, Veselības inspekcija, Valsts policija, pašvaldības policija, Valsts robežsardze un Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policija piekļūst informācijas sistēmā iekļautajām šo noteikumu 69. punktā un 70. punktā minētajām ziņām.

  (MK 24.03.2021. noteikumu Nr. 180 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 506)

  81. Lai uzraudzītu noteiktās prasības izpildi par apliecinājuma anketas iesniegšanu, kā arī atbilstoši Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām nodotu valstīm informāciju par personu pārvietošanos, šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu, Valsts robežsardze piekļūst informācijas sistēmā iekļautajām šo noteikumu 69.1., 69.2. un 69.4. apakšpunktā minētajām ziņām.

  (MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 506)

  82. Lai identificētu ar personu kopā ceļojušās vai ceļojošās citas personas, Slimību profilakses un kontroles centrs piekļūst informācijas sistēmā iekļautajām, šo noteikumu 69.1., 69.2.1., 69.4.1.1., 69.4.1.2., 69.4.2. un 69.4.3. apakšpunktā minētajām ziņām par visām personām, kuras atbilstoši šo noteikumu 38. punktam aizpildījušas apliecinājuma anketas.

  (MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.02.2021. noteikumiem Nr. 89; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 506)

  83. Lai nodrošinātu šo noteikumu 78., 80., 81. un 82. punktā minēto uzdevumu izpildi, informācijas sistēmas pārzinis pēc šo noteikumu 79. punktā minētās institūcijas pieprasījuma saņemšanas nodrošina pieprasījumā norādītajiem institūcijas nodarbinātajiem tiešsaistes piekļuvi informācijas sistēmā iekļautajām ziņām.

  (MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

  84. Šo noteikumu 83. punktā minēto piekļuvi informācijas sistēmas pārzinis nodrošina, piešķirot pieprasījumā norādītajam institūcijas nodarbinātajam piekļuves rekvizītus vai nodrošinot autorizēšanos informācijas sistēmā, izmantojot Vienoto pieteikšanās moduli (VPM).

  (MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

  XII1. Kontaktpersonu noteikšanas un brīdināšanas informācijas sistēmas darbība

  (Nodaļa MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

  84.1 Kontaktpersonu noteikšanas un brīdināšanas informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma, kas sastāv no kontaktu noteikšanas un brīdināšanas mobilās lietotnes (turpmāk – lietotne) un aizmugursistēmas.

  (MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

  84.2 Centrs ir kontaktpersonu noteikšanas un brīdināšanas informācijas sistēmas pārzinis un Eiropas federatīvās vārtejas kopīgais pārzinis Latvijā.

  (MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

  84.3 Lietotnē apstrādā šādu informāciju:

  84.3 1. īslaicīgu unikālu identifikatoru (turpmāk – atslēga) arhīvu par pēdējām 14 dienām, kas saistīts ar katru lietotnes lietotāju;

  84.3 2. to lietotāju unikālās atslēgas, ar kuriem bijusi saskare pēdējo 14 dienu laikā;

  84.3 3. inficēto lietotāju atslēgas no aizmugursistēmas;

  84.3 4. brīvprātīgi sniegtos kontakttālruņa numurus.

  (MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

  84.4 Aizmugursistēmā apstrādā šādus datus par personām, kurām laboratoriski vai klīniski ir noteikta Covid-19 diagnoze vai par kurām saskaņā ar lietotnē iestrādātajiem algoritmiem ir radušās epidemioloģiski pamatotas aizdomas, ka tās ir atradušās paaugstināta inficēšanās riska apstākļos:

  84.4 1. inficēšanās gadījuma verifikācijas kodu un koda akceptēšanas faktu;

  84.4 2. saslimšanas datumu;

  84.4 3. simptomu esību;

  84.4 4. brīvprātīgi sniegtos kontakttālruņu numurus;

  84.4 5. šo noteikumu 84.3 3. apakšpunktā minētās atslēgas;

  84.4 6. šo noteikumu 84.3 3. apakšpunktā minēto atslēgu izcelsmes valstis;

  84.4 7. katras saskares datumu, ilgumu, signāla stiprumu un riska vērtējumu;

  84.4 8. informāciju par to, vai centrs personu ir vai nav atzinis par kontaktpersonu.

  (MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

  84.5 Šo noteikumu 84.4 1., 84.4 4., 84.4 5., 84.4 6., 84.4 7. un 84.4 8. apakšpunktā minētos datus kontaktpersonu noteikšanas un brīdināšanas informācijas sistēmā lietotnes lietotājs brīvprātīgi augšupielādē no lietotnes vai no citu Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstu brīdināšanas mobilajām lietotnēm, izmantojot Eiropas federatīvo vārteju.

  (MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

  84.6 Centram un lietotnes lietotājam nav piekļuves šo noteikumu 84.3 1. un 84.3 2. apakšpunktā minētajiem datiem.

  (MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

  84.7 Centram ir šādi pienākumi:

  84.7 1. ieviest kontaktpersonu noteikšanas un brīdināšanas informācijas sistēmas uzlabojumus, tai skaitā atbilstoši epidemioloģiskās drošības stāvoklim valstī un Eiropas Savienībā;

  84.7 2. noteikt prasības kontaktpersonu noteikšanas un brīdināšanas informācijas sistēmas uzturēšanai un drošības pārvaldībai un kontrolēt šo prasību izpildi;

  84.7 3. nodrošināt lietotājiem kontaktpunkta funkcijas;

  84.7 4. nodrošināt brīdinājuma sagatavošanu un nosūtīšanu personām, par kurām saskaņā ar lietotnē iestrādātajiem algoritmiem ir radušās epidemioloģiski pamatotas aizdomas, ka tās atradušās paaugstināta inficēšanās riska apstākļos;

  84.7 5. nodrošināt tehniskos un organizatoriskos pasākumus (tai skaitā lai novērstu datu aizsardzības pārkāpumus) atbilstoši personas datu aizsardzības jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

  84.7 6. dzēst visus uzkrātos datus 14 dienas pēc kontaktpersonu noteikšanas sistēmas darbības pārtraukšanas;

  84.7 7. nodrošināt datu apmaiņu ar Eiropas federatīvo vārteju.

  (MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

  84.8 Centram ir tiesības apstrādāt šo noteikumu 84.4 punktā minētos datus, lai:

  84.8 1. veidotu inficēšanās gadījuma verifikācijas kodu;

  84.8 2. noteiktu personas, kuras atradušās paaugstināta inficēšanās riska apstākļos, un brīdinātu par iespējamu kontaktu ar Covid-19 inficētu personu;

  84.8 3. nodrošinātu minimālā datu kopuma pārrobežu apmaiņu Eiropas federatīvajā vārtejā ar citu valstu nacionālajām kontaktu noteikšanas un brīdināšanas sistēmām.

  (MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

  84.9 Eiropas federatīvās vārtejas kopīgajam pārzinim Latvijā ir šādi pienākumi:

  84.9 1. nodrošināt informāciju par sistēmā iekļauto datu apstrādi Eiropas federatīvajā vārtejā nacionālo lietotņu sadarbspējas vajadzībām;

  84.9 2. nodrošināt kontaktpunkta funkcijas saziņai ar Eiropas federatīvās vārtejas kopīgajiem pārziņiem;

  84.9 3. nodrošināt sadarbību un informācijas apmaiņu ar Eiropas federatīvās vārtejas kopīgajiem pārziņiem citās valstīs, tai skaitā saņemt pieprasījumu no datu subjekta, kas neietilpst kopīgā pārziņa Latvijā darbības jomā, un nekavējoties to pārsūtīt attiecīgajam Eiropas federatīvās vārtejas kopīgajam pārzinim;

  84.9 4. nodrošināt visus organizatoriskos, fiziskos un loģiskos drošības pasākumus datu aizsardzībai sistēmā un sadarboties ar federatīvās vārtejas kopīgajiem pārziņiem, lai identificētu un risinātu drošības incidentus, kā arī datu aizsardzības pārkāpumus, kas saistīti ar datu apstrādi Eiropas federatīvajā vārtejā;

  84.9 5. nodrošināt datu pārrobežu apmaiņu Eiropas federatīvajā vārtejā starp citu Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstu nacionālajām kontaktu izsekošanas un brīdināšanas lietotnēm.

  (MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

  84.10 Sistēmas tehnisko uzturēšanu nodrošina valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" atbilstoši kontaktpersonu noteikšanas un brīdināšanas informācijas sistēmas pārziņa deleģējumam.

  (MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

  84.11 Aizmugursistēmā iekļautos datus centrs glabā 14 dienas no informācijas saņemšanas brīža un dzēš nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc to glabāšanas termiņa beigām.

  (MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

  84.12 Kontaktpersonu noteikšanas sistēmā pastāvīgi glabā anonimizētus statistikas datus.

  (MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

  XIII. Noslēguma jautājumi

  (Nodaļa MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

  85. Valsts policija un Slimību profilakses un kontroles centrs to rīcībā esošos apliecinājumus, kuri iesniegti līdz 2020. gada 11. oktobrim, glabā vienu mēnesi no apliecinājumu iesniegšanas brīža un pēc minētā termiņa beigām iznīcina.

  (MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

  86. Valsts robežsardze tās rīcībā esošos apliecinājumus:

  86.1. kuri iesniegti līdz 2020. gada 11. oktobrim un no kuru iesniegšanas brīža nav pagājis viens mēnesis, nodod:

  86.1.1. Valsts policijai, ja attiecīgajos apliecinājumos ir norāde par personas uzturēšanos valstī, kas ir Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētā valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi;

  86.1.2. Slimību profilakses un kontroles centram, ja attiecīgajos apliecinājumos ir norāde par uzturēšanos tikai tādā valstī, uz kuru nav attiecināmi piesardzības un ierobežojošie pasākumi;

  86.2. kuri nav jānodod šo noteikumu 86.1. apakšpunktā minētajām institūcijām viena mēneša laikā no to iesniegšanas brīža, iznīcina.

  (MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

  87. Prasība par šo noteikumu 24.7 5. apakšpunktā minētās elektroniskās apmeklētāju plūsmas uzskaites iekārtas uzstādīšanu tirdzniecības centrā stājas spēkā 2021. gada 15. februārī.

  (MK 05.02.2021. noteikumu Nr. 88 redakcijā; punkts stājas spēkā 08.02.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

  88. Ārstniecības iestādes turpina personu grupu vakcināciju, pamatojoties uz Ministru kabineta noteiktajām prioritāri vakcinējamo personu grupām, kas par tādām noteiktas līdz 2021. gada 18. februārim.

  (MK 18.02.2021. noteikumu Nr. 122 redakcijā)

  89. (Svītrots ar MK 29.06.2021. noteikumiem Nr. 423)

  90. (Svītrots ar MK 29.06.2021. noteikumiem Nr. 423)

  91. Šo noteikumu 62.17, 62.18, 62.19, 62.20 un 62.22 punkts zaudē spēku 2021. gada 19. aprīlī.

  (MK 13.04.2021. noteikumu Nr. 230 redakcijā)

  92. Šo noteikumu IX2 nodaļa stājas spēkā 2021. gada 19. aprīlī.

  (MK 13.04.2021. noteikumu Nr. 230 redakcijā)

  93. Šo noteikumu 32.7 16. apakšpunktā paredzētais regulējums par kārtību, kādā ir atļauts rīkot bērnu nometnes klātienē, ir piemērojams ar 2021. gada 14. jūniju.

  (MK 27.05.2021. noteikumu Nr. 332 redakcijā)

  94. Šo noteikumu 32.12 punkts stājas spēkā 2021. gada 1. jūnijā.

  (MK 27.05.2021. noteikumu Nr. 332 redakcijā)

  95. Šo noteikumu 38.11 punktā minētos sertifikātus sāk izsniegt ar 2021. gada 1. jūniju.

  (MK 27.05.2021. noteikumu Nr. 332 redakcijā)

  96. Šo noteikumu 38.20 punktā minētās ārstniecības iestādes no 2021. gada 31. maija strukturētā veidā sniedz vienotajai veselības nozares elektroniskajai informācijas sistēmai vai ievada Nacionālā veselības dienesta portālā šo noteikumu 6. pielikumā minētos datus Nacionālā veselības dienesta noteiktajā formātā un klasifikācijā par visiem pozitīvajiem SARS-CoV-2 vīrusa RNS testu rezultātiem, kas ir apstiprināti, sākot no 2020. gada 1. decembra, un par pārējiem Covid-19 testu rezultātiem, kas ir apstiprināti, sākot no 2021. gada 28. maija.

  (MK 27.05.2021. noteikumu Nr. 332 redakcijā)

  97. Uz friziera, manikīra, pedikīra un podologa pakalpojumu sniedzējiem un saņēmējiem šo noteikumu 38.34 2. apakšpunktā minētās prasības par vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas fakta apliecinājumu netiek piemērotas līdz 2021. gada 1. septembrim.

  (MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 388 redakcijā)

  98. Šo noteikumu 38.28, 38.29 un 38.30 punkts stājas spēkā 2021. gada 1. jūnijā.

  (MK 27.05.2021. noteikumu Nr. 332 redakcijā)

  99. Šo noteikumu 38.275. apakšpunkts un 38.31 punkts stājas spēkā 2021. gada 15. jūnijā.

  (MK 27.05.2021. noteikumu Nr. 332 redakcijā)

  100. Šo noteikumu 32.7 3. apakšpunktā minēto pienākumu Slimību profilakses un kontroles centram reizi nedēļā ceturtdienās publicēt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" pilsētu un novadu sarakstu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē trešdienā publicētajai informācijai nepiemēro līdz 2021. gada 31. augustam.

  (MK 01.06.2021. noteikumu Nr. 335 redakcijā)

  101. Šo noteikumu 66.8 punktā noteiktās prasības īsteno līdz 2021. gada 1. augustam.

  (MK 10.06.2021. noteikumu Nr. 368 redakcijā)

  102. Šo noteikumu X1 nodaļā (izņemot 66.8 punktu) noteiktās prasības piemēro līdz 2022. gada 31. martam.

  (MK 10.06.2021. noteikumu Nr. 368 redakcijā)

  103. Lai izsniegtu Iedzīvotāju reģistrā reģistrētai personai vai tās likumiskajam pārstāvim sadarbspējīga vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāta izdruku papīra formā līdz 2021. gada 30. jūnijam, valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra vai pašvaldības klientu apkalpošanas struktūrvienības pārstāvis autentificējas un to pieprasa tīmekļvietnē https://lab.covid19sertifikats.lv.

  (MK 15.06.2021. noteikumu Nr. 369 redakcijā)

  104. Šo noteikumu V1 un V2 nodaļā noteiktās prasības attiecībā uz testēšanu neattiecas uz bērniem līdz 12 gadu vecumam.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  105. (Svītrots ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 565)

  106. Pirms 2021./2022. mācību gada sākuma izglītojamie pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē no 2021. gada 23. augusta līdz 2021. gada 30. augustam ierodas izglītības iestādē un veic Covid-19 testu, kuru turpmāk atkārtoti veic atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam. Covid-19 testu neveic izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Izglītojamie, kuri apgūst speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem vai speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem speciālās izglītības iestādē vai speciālās izglītības klasē, var tikt testēti no 2021. gada 23. augusta līdz 2021. gada 4. septembrim. Ieslodzījuma vietā esošo izglītojamo testēšanu no 2021. gada 23. augusta līdz 2021. gada 30. augustam par valsts budžeta līdzekļiem organizē ieslodzījuma vietas ārstniecības personāls. Ieslodzījuma vietā izglītojamo Covid-19 testēšanu organizē sadarbībā ar laboratoriju, kura veic Covid-19 testus.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  107. Izglītojamie, kuri no 2021. gada 23. augusta līdz 2021. gada 30. augustam ir patstāvīgi veikuši Covid-19 testu un tas ir negatīvs, ir tiesīgi piedalīties izglītības procesā ar 2021. gada 1. septembri, uzrādot apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) atbildīgajai personai. Izglītojamā turpmākā dalība izglītības procesā notiek, veicot testēšanu saskaņā ar šo noteikumu 40.5 4. apakšpunktu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  108. Šo noteikumu 40.5 3. apakšpunktā noteikto gaisa monitoringu veic, tiklīdz izglītības iestādē ir pieejami gaisa kvalitātes mērītāji.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  109. Līdz 2021. gada 10. oktobrim koledžās un augstskolās studiju programmu īstenošanā un apguvē klātienē var piedalīties arī personas ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par Covid-19 negatīvu testu, kurš veikts pēdējo 48 stundu laikā atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  110. Līdz 2021. gada 31. augustam klātienē norisinās iestājpārbaudījumi (ne vairāk kā 10 personām) uzņemšanai formālās izglītības programmās pamata un vidējās izglītības pakāpē, kā arī augstākās izglītības pakāpē studiju programmās, kurās iestājpārbaudījums ietver praktisko daļu un to nav iespējams īstenot attālināti. Iestājpārbaudījuma norises telpā un ārpus tās klātesošie lieto mutes un deguna aizsegus un ievēro divu metru distanci. Iestājpārbaudījuma organizētājs nodrošina iespēju kārtot iestājpārbaudījumu noteiktajā papildtermiņā personām, kuras nevar piedalīties iestājpārbaudījuma norisē, jo Covid-19 infekcijas dēļ atrodas karantīnā vai izolācijā un to var dokumentāri pierādīt. Lai piedalītos iestājpārbaudījuma norisē klātienē, personām pēdējo 72 stundu laikā pirms iestājpārbaudījuma ir veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs. Covid-19 testu var neveikt personas, kas dokumentāri var pierādīt, ka pēdējo triju mēnešu laikā bijušas inficētas ar SARS CoV-2 un vairs nerada inficēšanās risku apkārtējiem vai ka ir pilnībā vakcinējušās pret Covid-19 infekciju.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  111. Līdz 2021. gada 31. augustam pieļaujama pirmsskolas izglītības programmas īstenošana apvienotās grupās līdz 24 bērniem no vienas izglītības iestādes vai pašvaldības, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus un vismaz mēnesi nodrošinot apvienotās grupas izglītojamo sastāva nemainību.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  112. Persona, kura sniedz bērnu uzraudzības pakalpojumu, līdz 2021. gada 31. augustam ir tiesīga īstenot minēto pakalpojumu bez sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta un bez apliecinājuma par negatīvu Covid-19 testa rezultātu.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  113. Līdz 2021. gada 31. augustam profesionālās izglītības ieguvē izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot situāciju un konkrētās profesionālās izglītības programmas specifiku, var ar rīkojumu samazināt kvalifikācijas prakses apjomu ne vairāk kā par 320 stundām profesionālās vidējās izglītības programmās un arodizglītības programmās, ne vairāk kā par 240 stundām profesionālās pamatizglītības programmās un ne vairāk kā par 200 stundām profesionālās tālākizglītības programmās, kuras īsteno ieslodzījuma vietās, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

  113.1. kvalifikācijas prakse nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei līdz 2021. gada 31. augustam;

  113.2. kvalifikācijas praksi atbilstoši profesijas specifikai nav iespējams īstenot attālināti;

  113.3. kvalifikācijas praksi nav iespējams īstenot klātienē individuāli vai tās norises laikā nav iespējams ievērot divu metru distanci un novērst saskarsmi ar citiem izglītojamiem;

  113.4. konkrētā izglītības programma nav modulārā programma, izņemot profesionālās tālākizglītības programmas, kuras īsteno ieslodzījuma vietās.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  114. Ieslodzījuma vietās izglītojamo testēšanu organizē atbilstoši Ieslodzījuma vietu pārvaldes noteiktajai kārtībai sadarbībā ar laboratoriju, kura veic Covid-19 testu.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  115. Līdz 2021. gada 31. augustam, organizējot papildu mācību pasākumus, tai skaitā 10. un 11. klasei, atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" 35. punktam, papildu mācību pasākumu ilgums nepārsniedz trīs nedēļas. Papildu mācību pasākumus klātienē var organizēt ne vairāk kā 10 izglītojamiem grupā, lietojot mutes un deguna aizsegus un ievērojot divu metru distanci, kā arī ievērojot citas šajos noteikumos minētās epidemioloģiskās drošības prasības. Papildu mācību pasākumus klātienē īsteno, veicot to norisē iesaistīto izglītības iestādē nodarbināto un izglītojamo iknedēļas testēšanu. Izglītojamo testēšanu neveic, ja izglītojamo skaits grupā ir ne vairāk kā pieci. Covid-19 testu var neveikt šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētās personas. Papildu mācību pasākumus ārtelpās var organizēt ne vairāk kā 20 izglītojamiem grupā, nodrošinot divu metru distanci.

  (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

  Ministru prezidents A. K. Kariņš

  Veselības ministre I. Viņķele
  1. pielikums
  Ministru kabineta
  2020. gada 9. jūnija
  noteikumiem Nr. 360

  (Pielikuma nosaukums MK 15.07.2020. noteikumu Nr. 459 redakcijā; pielikuma numerācija grozīta ar MK 15.12.2020. noteikumiem Nr. 755)

  Paziņojums par Covid-19 iznākumu pacientam
  Ārstniecības iestādes nosaukums 

  Kods

  Ārsta vārds, uzvārds Tālrunis
   
  1. Pacienta vārds, uzvārds 

  2. Personas kods vai

  dzimšanas datums . . .

  3. Dzimums: sieviete vīrietis

  vecums (gadi):

  4. Faktiskā dzīvesvieta 

  5. Stacionēšanas datums . . .

  6. Iestādes nosaukums 
   
  7. Uzņemšanas diagnoze 

  8. Ja uzņemts ITN, datums . . .

  9. Izrakstīšana no ITN, datums . . .

  10. Atbalstoša terapija:

  skābekļa terapija

  plaušu mākslīgā ventilācija

  ECMO

  11. Iznākums:

  izrakstīts

  miris

  12. Izrakstīšanas vai nāves datums: . . .

  13. SARS-CoV-2 laboratoriskās noteikšanas datums: . . .

  14. Hroniskas slimības un citi riska faktori:

  ir (atzīmēt)

  nav

  nav zināms

  sirds asinsvadu slimība

  cukura diabēts

  hipertensija

  onkoloģiska slimība

  astma

  tuberkuloze

  plaušu slimība

  imūnsupresija, t. sk. HIV

  aknu slimība

  imūnsupresija zāļu lietošanas dēļ

  nieru slimība

  adipozitāte

  neiroloģiska vai neiromuskulāra slimība

  grūtniecība (nedēļas)

  asplēnija

  pēcdzemdību periods līdz 6 nedēļām

  cits

  15. Komplikācijas:

  ARDS

  bakteriāla pneimonija

  akūta nieru mazspēja

  bronhiolīts

  cita sekundāra bakteriāla infekcija

  sirds mazspēja

  miokardīts

  sepse

  multiorgānu mazspēja

  encefalīts

  Kavasaki sindroms

  cits

  16. Vai pacients pirms saslimšanas ir lietojis zāles:

  jā (atzīmēt)

  nav zināms

  angiotenzīnu konvertējoša enzīma (AKE) inhibitori 
   
  angiotenzīna II receptora blokatori (ARB) 
   
  nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi 

  17. Pacientam laboratoriski noteikti citi izraisītāji:

  jā (atzīmēt)

  nav zināms

  Klīniskais materiāls 
   
  Izraisītājs 

  18. Vakcinācija pret gripu un pneimokoka infekciju:

  pret gripu šajā sezonā:

  vakcinēts

  nav vakcinēts

  nav zināms

  pret pneimokoka infekciju:

  vakcinēts

  nav vakcinēts

  nav zināms

  19. Ja pacients miris,

  vai veikta autopsija:

  jā (atzīmēt)

  nav zināms

  Autopsijas rezultāts 

  20. Nāves cēlonis medicīniskajā apliecībā pēc SSK-10:

  I daļa , , ,

  II daļa , , ,

  III daļa , , ,

  21. Papildu informācija 

  Aizpildīšanas datums* . . .

  Ārsta paraksts* ___________________________

  Zīmogs*

  Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "zīmogs" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

  Veselības ministre I. Viņķele
  2. pielikums
  Ministru kabineta
  2020. gada 9. jūnija
  noteikumiem Nr. 360
  Pārskats par imunizāciju un Covid-19 vakcīnu pasūtījums

  (Pielikums svītrots ar MK 02.02.2021. noteikumiem Nr. 72)

  3. pielikums
  Ministru kabineta
  2020. gada 9. jūnija
  noteikumiem Nr. 360
  Prioritāri vakcinējamo personu grupas

  (Pielikums MK 18.02.2021. noteikumu Nr. 122 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.03.2021. noteikumiem Nr. 143; MK 24.03.2021. noteikumiem Nr. 180; MK 08.04.2021. noteikumiem Nr. 208; MK 13.04.2021. noteikumiem Nr. 230; MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 243;  MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 273; MK 29.04.2021. noteikumiem Nr. 274; MK 31.08.2021. noteikumiem Nr. 588)

  Prioritāri vakcinējamā grupa

  Vakcinējamo personu grupas

  I grupaVeselības aprūpes darbinieki, t. sk. ārstniecības personas, ārstniecības atbalsta personas un darbinieki, kas nodrošina Covid-19 pacientu aprūpi, t. sk. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki; slimnīcās un citās ārstniecības iestādēs strādājošas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas un darbinieki, kā arī pakalpojuma sniedzēji ārstniecības iestādēm, kas nodrošina veselības aprūpes pakalpojumu nepārtrauktību; ģimenes ārsti un ģimenes ārstu komandas (prakses); ambulatorās aprūpes speciālisti un atbalsta personas; aptiekās strādājošie farmaceiti, farmaceitu asistenti, pārējie aptieku un zāļu lieltirgotavu darbinieki, kas nodrošina zāļu, t. sk. vakcīnu, izplatīšanu, loģistiku un pieejamības nepārtrauktību; medicīnas studenti (RSU, LU, koledžas), kas mācību procesa ietvaros nonāk tiešā saskarē ar pacientiem ārstniecības iestādē; ārstniecības personas izglītības iestādēs; Veselības inspekcijas inspektori, kas kontrolē pakalpojumu drošību sociālās aprūpes centros un ārstniecības iestādēs, t. sk. vakcinācijas iestādēs, kā arī kontrolē aptieku darbību
  Pēc medicīniskām indikācijām – pacienti, kuriem saskaņā ar ārsta lēmumu nepieciešama nopietna medicīniska manipulācija, t. sk. augstu izmaksu vai augstas sarežģītības pakāpes operācija (piemēram, onkoloģiskie pacienti, pirms ķīmijterapijas vai tās laikā, pacienti un donori pirms orgānu vai cilmes šūnu transplantācijas, pacienti, kas ilgstoši uzturas stacionārā ārstniecības iestādē)
  II grupaIlgstošas sociālās aprūpes centru darbinieki un klienti (un citi pielīdzināma riska pakalpojuma sniedzēji)
  Amatpersonas, kuru vakcinācija ir nepieciešama nacionālās drošības un valsts darbības nepārtrauktības nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu
  III grupaSeniori, kas vecāki par 70 gadiem
  Personas ar hroniskām slimībām un citiem fiziskiem vai garīgiem traucējumiem, kas saistīti ar augstu risku attiecībā uz Covid-19 izraisītiem veselības traucējumiem (saskaņā ar rekomendācijām personu ar hroniskām slimībām vakcinācijas organizācijai, kas publicētas Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē)
  Personas, kuras dzīvo vienā mājsaimniecībā ar bērniem, kuriem ir noteiktas hroniskas un imūnsupresējošas slimības
  Personas, kuras mājās aprūpē smagi slimas personas
  IV grupaPersonas 60–70 gadu vecumā
  Pirmsskolas, speciālās izglītības iestāžu un 1.–6. klašu pedagogi un darbinieki, kas, veicot darba pienākumus, nonāk ciešā saskarē ar bērniem, kā arī pedagogi, kas atsāk darbu klātienē
  Tokijas (Japāna) Olimpisko un Paralimpisko spēļu dalībnieki, kandidāti, apkalpojošie sporta darbinieki, Latvijas plašsaziņas līdzekļu akreditētās personas, kas atspoguļos Tokijas Olimpisko spēļu norisi, Latvijas vīriešu hokeja izlases sportisti un apkalpojošie sporta darbinieki, kā arī 2021. gada pasaules čempionāta hokejā vīriešiem organizēšanā iesaistītie darbinieki
  Pašvaldību vēlēšanu 2021. gada 5. jūnijā norises nodrošināšanā iesaistītie kritiski svarīgie darbinieki
  V grupaIzglītības iestāžu darbinieki, kas, veicot darba pienākumus, ir ciešā saskarē ar izglītojamiem (izņemot pirmsskolas, speciālās izglītības iestāžu un 1.–6. klašu pedagogus un darbiniekus, kas, veicot darba pienākumus, nonāk ciešā saskarē ar bērniem)
  Operatīvo dienestu darbinieki, t. sk. valsts un pašvaldību policisti; robežsardzes darbinieki; VID operatīvie darbinieki, muitnieki; VUGD darbinieki
  Ieslodzījuma vietu pārvaldes/Valsts probācijas dienesta darbinieki
  Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieki
  Nacionālie bruņotie spēki (t. sk. Zemessardze)
  Kritiski svarīgie energoapgādes un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju komersanti
  Saeimas kritiski svarīgie darbinieki
  Latvijas Bankas kritiski svarīgie darbinieki
  Kritisko tirgus uzraudzības iestāžu darbinieki
  Satiksmes nozares kritiski svarīgie darbinieki
  Kritiski svarīgie kultūras un izglītības jomas pārstāvji
  Vides aizsardzības sektoram kritiski svarīgie darbinieki
  Bāriņtiesu, sociālo dienestu un sociālās aprūpes centru kritiski svarīgie darbinieki, kā arī psihologi, kas, veicot darba pienākumus, nonāk ciešā saskarē ar klientiem
  Kritiski svarīgie ūdenssaimniecību darbinieki
  Zinātniskie darbinieki, kas strādā ar koronavīrusiem, citiem patogēniem vīrusiem un eksperimentālajiem dzīvniekiem, kā arī izstrādā jaunas vakcīnas
  Personas, kas klātienē veic apmācību pirmās palīdzības sniegšanā atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 14. augusta noteikumiem Nr. 557 "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā"
  Kritiski svarīgie kažokzvēru audzēšanas jomas darbinieki
  VI grupaPersonas, kuras uzturas speciālās iestādēs, t. sk. patversmju klienti, personas ieslodzījuma vietās
  VII grupa(Svītrota ar MK 29.04.2021. noteikumiem Nr. 274)
  VIII grupa(Svītrota ar MK 29.04.2021. noteikumiem Nr. 274)
  IX grupaVisi pārējie sabiedrības locekļi, kas vakcināciju nav saņēmuši iepriekš, tajā skaitā  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa regulā (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu noteiktās personu grupas, kurām ir tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus tādā pašā apjomā kā Latvijā apdrošinātām personām, personas, kurām ir piešķirta termiņuzturēšanās atļauja Latvijā, Latvijā studējoši pilna laika ārvalstu studenti un Latvijā akreditēti un rezidējoši ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību, starptautisko organizāciju un to pārstāvniecību darbinieki un viņu ģimenes locekļi, bēgļi vai personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss, bezvalstnieki, kuriem bezvalstnieka statuss ir piešķirts Latvijas Republikā, patvēruma meklētāji, aizturētie ārzemnieki, kuri aizturēti Imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā, vai citos gadījumos, ja personas uzturēšanās Latvijā saistīta ar humāniem apsvērumiem
  4. pielikums
  Ministru kabineta
  2020. gada 9. jūnija
  noteikumiem Nr. 360

  (Pielikums MK 04.03.2021. noteikumu Nr. 143 redakcijā)

  Vakcinācijas veidlapa
  Iestāde, kura veic vakcināciju 
   

  (nosaukums un reģistrācijas kods)

    
  Pacients personas kods      -     
   

  (vārds, uzvārds)

    

  Lūdzu atbildēt uz šādiem jautājumiem par Jūsu veselības stāvokli (atbilstošo apvelciet):

  1.

  Vai Jums ir alerģija pret jebkuru no vakcīnas sastāvā esošajām vielām (polietilēnglikols (PEG) vai citas pegilētu molekulu saturošas vielas, lipīdi)

  2.

  Vai Jums ir bijušas anafilaktiskas reakcijas (smaga alerģiska reakcija) pēc jebkuras vakcīnas vai injicējama medikamenta ievadīšanas

  3.

  Vai šobrīd jūtat kādus akūtas infekcijas simptomus, Jums ir paaugstināta temperatūra vai citas sūdzības par pašsajūtu

  4.

  Vai lietojat imūnsupresējošus medikamentus, glikokortikosteroīdus, bioloģiskos medikamentus, beta blokatorus

  5.

  Vai Jums ir grūtniecība

  6.

  Vai barojat bērnu ar krūti

  7.

  Vai pēdējo 14 dienu laikā esat saņēmis kādu vakcīnu

  8.

  Vai pēdējā mēneša laikā Jums ir konstatēta Covid-19 infekcija

  9.

  Vai pēdējo 90 dienu laikā esat saņēmis Covid-19 ārstēšanu

  Pacients apliecina, ka:
  • uz visiem jautājumiem ir sniegtas atbildes;
  • ir saņēmis informāciju par vakcināciju;
  • informācija par vakcināciju ir saprotama, tajā skaitā informācija par iespējamām blaknēm un komplikācijām, to biežumu un rīcību, ja pēc vakcinācijas tās tiks novērotas.

  Pacients (vai viņa likumiskais pilnvarotais pārstāvis) 
   

  (paraksts un atšifrējums)

  Datums ____________________________

  Ārstniecības personas piezīmes un lēmums par atļauju vai atteikumu veikt vakcināciju

   
   
   
   
   
  Ārstniecības persona, kura veic vakcināciju 
   

  (amats, vārds uzvārds)

  Datums ___________________________

  5. pielikums
  Ministru kabineta
  2020. gada 9. jūnija
  noteikumiem Nr. 360

  (Pielikums MK 13.05.2021. noteikumu Nr. 307 redakcijā)

  APLIECINĀJUMS PAR PERSONAS VAKCINĀCIJU PRET COVID-19

  CERTIFICATE OF VACCINATION AGAINST COVID-19 IN LATVIA

  VĀRDS, UZVĀRDS
  NAME, SURNAME ______________________________________________________________

  DZIMŠANAS DATUMS (dd/mm/gggg)
  DATE OF BIRTH (dd/mm/yyyy) _______/_______/_____________

  LV PERSONAS KODS
  LV PERSONAL CODE _______________–______________

  VAKCĪNAS NOSAUKUMS
  NAME OF VACCINE ________________________________

  VAKCĪNAS SĒRIJAS NR.
  SERIAL NUMBER __________________

  VAKCINĀCIJAS STATUSS UZSĀKTA PABEIGTA
  STATUS IN VACCINATIONSTARTEDCOMPLETED

  VAKCINĀCIJAS DATUMS (dd/mm/gggg)
  DATE OF VACCINATION (dd/mm/yyyy)

  1. DEVA  
  1st DOSE_______/_______/_____________ 
  2. DEVA (ja ir nepieciešama 2. deva)
  2nd DOSE_______/_______/_____________(when 2nd dose is required)

  APLIECINĀJUMA IZSNIEGŠANAS DATUMS (dd/mm/gggg)
  CERTIFICATE ISSUE DATE (dd/mm/yyyy) _______/_______/_____________

  ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDES NOSAUKUMS
  NAME OF HEALTHCARE INSTITUTION _____________________________________________

  ĀRSTNIECĪBAS PERSONA  
  HEALTHCARE PROVIDER  
     
   

  (specialitāte, vārds, uzvārds)
  (speciality, name, surname)

   
     
     
   (paraksts)
  (signature)
   

  Ārstniecības iestāde var papildināt veidlapu ar citu nepieciešamo informāciju.

  The healthcare institution may supplement the form with other necessary information.

  6. pielikums
  Ministru kabineta
  2020. gada 9. jūnija
  noteikumiem Nr. 360

  (Pielikums MK 27.05.2021. noteikumu Nr. 332 redakcijā)

  Covid-19 testēšanas pārskats
  1.Pacienta personas identifikatora valstiskā piederība jeb uzrādītā dokumenta izdevēja valsts
  2.Ja uzrādītā dokumenta izdevēja valsts ir Latvija, pacienta Latvijas personas kods
  3.Ja uzrādītā dokumenta izdevēja valsts nav Latvija, pacienta ārzemju personas kods vai personas reģistrācijas numurs
  4.Pacienta vārds
  5.Pacienta uzvārds
  6.Pacienta dzimšanas datums
  7.Pacienta dzimums
  8.Pacienta uzturēšanās adrese Latvijā
  9.Pacienta telefona numurs ar teritorijas kodu
  10.Pacienta e-pasts
  11.Pacienta kontaktpersonas (kontaktpersonas tips, kontaktpersonas veids, kontaktinformācija)
  12.Covid-19 testēšanas pasūtītājs
  13.Ja Covid-19 testēšanas pasūtītājs ir Slimību profilakses un kontroles centrs vai Veselības inspekcija, testējamās grupas nosaukums (piemēram, uzņēmuma nosaukums, skolas nosaukums) un kontaktinformācija
  14.Informācija par nosūtījumu uz Covid-19 testēšanu:
  14.1.Covid-19 testēšanas apmaksas veicējs
  14.2.Covid-19 testēšanas priekšmets
  14.3.Covid-19 testēšanas veids
  14.4.Covid-19 ātrā antigēna noteikšanas testa nosaukums
  14.5.Covid-19 ātrā antigēna noteikšanas testa ražotājs
  15.Parauga unikālais identifikators
  16.Parauga veids
  17.Parauga paņemšanas datums un laiks
  18.Ārstniecības persona, kura atbild par Covid-19 testa rezultātu (vārds un uzvārds)
  19.Identifikators, ko ārstniecības personai, kura atbild par Covid-19 testa rezultātu, piešķīrusi Veselības inspekcija
  20.Ārstniecības iestādes nosaukums, kods, adrese un telefons
  21.Covid-19 testa rezultāta statuss
  22.Covid-19 testa rezultāta datums un laiks
  23.Covid-19 testa rezultāts
  24.Identificējamā vīrusa celma informācija
  .tools-body .tool-court {display:block;}

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.