(4) Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūlijs, 08:05
  Ministru kabineta noteikumi Nr.372

  Rīgā 2002.gada 20.augustā (prot. Nr.35 16.§)
  Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus
  Izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 25.panta 3.punktu
  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus – ierīces, iekārtas, sistēmas un izstrādājumus, tai skaitā darba apģērbu un apavus, kurus nodarbinātais valkā vai citādi lieto darbā, lai aizsargātu savu drošību un veselību no viena vai vairāku darba vides riska faktoru iedarbības (turpmāk – aizsardzības līdzekļi).

  (MK 28.07.2009. noteikumu Nr.820 redakcijā)

  2. Noteikumi neattiecas uz:

  2.1. darba apģērbiem vai formas tērpiem, kas nav paredzēti nodarbinātā drošības vai veselības aizsardzības garantēšanai;

  2.2. aizsardzības līdzekļiem, ko lieto avāriju seku likvidēšanas un glābšanas dienesti vai neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesti;

  2.3. aizsardzības līdzekļiem, ko valkā vai lieto militārā dienesta, policijas vai cita sabiedriskās kārtības uzturēšanas dienesta amatpersonas;

  2.4. aizsardzības līdzekļiem, ko lieto tikai glābšanai uz kuģiem un lidmašīnās;

  2.5. aizsardzības līdzekļiem, ko lieto autotransportā;

  2.6. aizsardzības līdzekļiem - sporta piederumiem, ko lieto, nodarbojoties ar sportu, un kas aizsargā cilvēkus no traumām;

  2.7. aizsardzības līdzekļiem, ko lieto pašaizsardzībai vai uzbrucēja iebiedēšanai;

  2.8. pārnēsājamām mērīšanas ierīcēm, kas paredzētas darba vides riska faktoru vai traucējumu atklāšanai un informēšanai par tiem.

  3. Individuālos aizsardzības līdzekļus (1.pielikums) lieto, ja no darba vides riska faktora iedarbības nav iespējams izvairīties vai to nav iespējams mazināt, lietojot kolektīvos aizsardzības līdzekļus (aizsardzības līdzekļi, kas paredzēti vairāk nekā viena nodarbinātā drošības un veselības aizsardzībai) vai ieviešot nepieciešamos darba aizsardzības pasākumus.

  4. Atļauts lietot tikai tādus aizsardzības līdzekļus, kuri projektēti un izgatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un atbilst:

  4.1. attiecīgajiem darba vides riska faktoriem (aizsardzības līdzeklis nedrīkst radīt vēl lielāku risku);

  4.2. apstākļiem darba vietā;

  4.3. ergonomikas prasībām un nodarbināto veselības stāvoklim;

  4.4. nodarbināto auguma īpatnībām (ja nepieciešams, aizsardzības līdzekli attiecīgi pielāgo).

  5. Aizsardzības līdzekļa lietošanas ilgumu nosaka, ņemot vērā darba vides riska faktorus un to, cik bieži un ilgi nodarbinātais tiek pakļauts riskam, kā arī darba vietas raksturojumu un aizsardzības līdzekļa efektivitāti.

  6. Darba devējs bez maksas nodrošina nodarbinātos ar aizsardzības līdzekļiem, veic pasākumus, kas nodrošina aizsardzības līdzekļu uzturēšanu darba kārtībā un atbilstību higiēnas prasībām saskaņā ar ražotāja instrukcijām (piemēram, aizsardzības līdzekļu glabāšanu, pārbaudi, tīrīšanu, dezinfekciju, remontu).

  7. Aizsardzības līdzekļus lieto tikai ražotāja instrukcijās paredzētajiem mērķiem un atbilstoši šajās instrukcijās noteiktajām drošības prasībām. Darba devējs nodrošina, lai instrukcijas ir nodarbinātajiem saprotamas un pieejamas.

  (Grozīts ar MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.820)

  8. Aizsardzības līdzekļa pārbaudi pirms lietošanas, tā apkopi, tīrīšanu, dezinfekciju un remontu saskaņā ar aizsardzības līdzekļa ražotāja pievienoto instrukciju veic šajos darbos apmācīti nodarbinātie vai komersanti.

  (Grozīts ar MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.820)

  9. Aizsardzības līdzekļus glabā tā, lai nepieļautu to mehāniskus vai bioloģiskus bojājumus, kā arī ķīmiski aktīvu vai citādi bīstamu, vai kaitīgu vielu, gaismas, temperatūras vai mitruma kaitīgu iedarbību.

  10. Ja aizsardzībai pret vienu vai vairākiem darba vides riska faktoriem nodarbinātais vienlaikus lieto vairākus aizsardzības līdzekļus, tiem jābūt savstarpēji savietojamiem un jānodrošina nodarbinātā aizsardzība pret visu attiecīgo riska faktoru iedarbību.

  11. Katrs individuālais aizsardzības līdzeklis ir paredzēts vienam nodarbinātajam. Ja vienu un to pašu aizsardzības līdzekli pārmaiņus lieto vairāki nodarbinātie, darba devējs veic atbilstošus pasākumus, lai tiktu ievērotas higiēnas prasības un netiktu nelabvēlīgi ietekmēta lietotāju veselība.

  12. Par šo noteikumu ievērošanu ir atbildīgs darba devējs.

  13. Šo noteikumu ievērošanu kontrolē Valsts darba inspekcija.

  II. Darba vides riska novērtējums un aizsardzības līdzekļu izvēle

  (Nodaļa MK 28.07.2009. noteikumu Nr.820 redakcijā)

  14. Darba devējs, novērtējot darba vides riskus atbilstoši normatīvajiem aktiem par darba vides iekšējās uzraudzības kārtību, nosaka tos darba vides riska faktorus, kuru novēršanai vai samazināšanai lietojami aizsardzības līdzekļi (2.pielikums).

  15. Darba devējs ir tiesīgs neizmantot šo noteikumu 2.pielikumā noteikto veidlapu, ja aizsardzības līdzekļu lietošanu aizsardzībai pret šo noteikumu 14.punktā minētajiem riska faktoriem darba devējs ir noteicis darba vides risku novērtējumā vai darba aizsardzības pasākumu plānā, vai citā dokumentā.

  16. Izvēloties aizsardzības līdzekļus šo noteikumu 14.punktā minēto darba vides riska faktoru novēršanai vai samazināšanai, darba devējs:

  16.1. nosaka, vai darba vides riska faktoru nevar novērst ar citiem līdzekļiem un pasākumiem;

  16.2. ņem vērā šo noteikumu 3.pielikumā minētos darbus, kuros lietojami atbilstoši aizsardzības līdzekļi;

  16.3. nosaka aizsardzības līdzekļiem nepieciešamos raksturlielumus, lai nodrošinātu efektīvu aizsardzību pret attiecīgo darba vides riska faktoru, ņemot vērā paša aizsardzības līdzekļa radīto risku;

  16.4. salīdzina pieejamo aizsardzības līdzekļu raksturlielumus un šo noteikumu 16.3.apakšpunktā minētos raksturlielumus;

  16.5. novērtē, vai izraudzītais aizsardzības līdzeklis atbilst šo noteikumu 4. un 10.punktā noteiktajām prasībām.

  17. Darba devējs atkārtoti novērtē šo noteikumu 16.5.apakšpunktā minēto aizsardzības līdzekļu atbilstību un pārskata aizsardzības līdzekļu novērtējumu, ja mainās kāds aizsardzības līdzeklis vai kāda aizsardzības līdzekļa sastāvdaļa.

  18. Darba devējs nodrošina nodarbinātos ar atbilstošiem aizsardzības līdzekļiem arī tad, ja kāds darbs vai aizsardzības līdzeklis nav norādīts šo noteikumu 1. un 3.pielikumā, bet aizsardzības līdzekļi ir nepieciešami nodarbināto drošībai un veselības aizsardzībai.

  19. (Svītrots ar MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.820.)

  20. (Svītrots ar MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.820.)

  III. Informēšana, apmācība, konsultēšanās un līdzdalība

  21. Darba devējam ir šādi pienākumi:

  21.1. informēt nodarbinātos par darba vides riska faktoriem, arī par tiem riska faktoriem, pret kuriem viņus aizsargā aizsardzības līdzeklis;

  21.2. informēt nodarbinātos par visiem darba drošības un veselības aizsardzības pasākumiem, kas veicami, lietojot aizsardzības līdzekļus;

  21.3. nodrošināt, lai informācija par aizsardzības līdzekļiem nodarbinātajiem būtu pieejama un saprotama;

  21.4. organizēt nodarbināto apmācību (teorētisko un praktisko) aizsardzības līdzekļu lietošanā.

  22. Nodarbinātajiem un viņu pārstāvjiem ir šādas tiesības:

  22.1. piedalīties jautājumu apspriešanā par nodarbināto drošību un veselības aizsardzību, lietojot aizsardzības līdzekļus (arī aizsardzības līdzekļu novērtēšanā un izvēlē);

  22.2. izteikt priekšlikumus par šo noteikumu 16.punktā noteiktajiem darbiem un tiem atbilstošajiem aizsardzības līdzekļiem, par aizsardzības līdzekļu novērtējumu un izvēli, kā arī par nepieciešamajiem pasākumiem nodarbināto drošības un veselības aizsardzības uzlabošanai.

  23. Konsultēšanās ar nodarbinātajiem un viņu pārstāvjiem par šajos noteikumos minētajiem jautājumiem notiek saskaņā ar Darba aizsardzības likumu.

  Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

  (MK 28.09.2021. noteikumu Nr. 655 redakcijā)

  1) Padomes 1989. gada 30. novembra Direktīvas 89/656/EEK par drošības un veselības aizsardzības prasību minimumu, lietojot individuālās aizsardzības līdzekļus darba vietās (trešā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē);

  2) Komisijas 2019. gada 24. oktobra Direktīvas 2019/1832, ar ko Padomes Direktīvas 89/656/EEK I, II un III pielikumā izdara tehniska rakstura pielāgojumus.

  Ministru prezidents A.Bērziņš

  Labklājības ministrs V.Jaksons
  1.pielikums
  Ministru kabineta
  2002.gada 20.augusta noteikumiem Nr.372
  Individuālie aizsardzības līdzekļi un attiecīgie darba vides riska faktori

  (Pielikums MK 28.09.2021. noteikumu Nr. 655 redakcijā)

  1. Galvas aizsardzībai lietojami šādi aizsardzības līdzekļi:

  1.1. aizsargķiveres, cepures, maskas, galvas aizsargsegas, kas aizsargā no:

  1.1.1. krītoša vai lidojoša priekšmeta radīta trieciena;

  1.1.2. sadursmes ar šķērsli;

  1.1.3. mehāniskiem riska faktoriem (saduršana, nobrāzumi);

  1.1.4. statiskas saspiešanas;

  1.1.5. termiskiem riska faktoriem (karstums, aukstums, uguns, karstas cietvielas, tai skaitā kausēti metāli);

  1.1.6. elektriskās strāvas trieciena un riska darbā ar elektroiekārtām, kas nav atslēgtas no sprieguma;

  1.1.7. ķīmiskiem riska faktoriem;

  1.1.8. nejonizējošā starojuma (ultravioletais, infrasarkanais, saules vai metināšanas procesā radies starojums);

  1.2. tīkliņi matiem, kas aizsargā no matu sapīšanās.

  2. Dzirdes aizsardzībai lietojami šādi aizsardzības līdzekļi:

  2.1. austiņas (tai skaitā pie aizsargķiverēm piestiprinātas austiņas, austiņas, kas samazina troksni, austiņas ar audiosignāla ievadi);

  2.2. ausu ieliktņi (tai skaitā uz trokšņa līmeni reaģējoši ausu ieliktņi, individuāli pielāgoti ausu ieliktņi).

  3. Sejas un acu aizsardzībai lietojamas brilles, aizsargbrilles, sejas aizsegi (ja nepieciešams – ar optiskām lēcām), kas aizsargā no:

  3.1. mehāniskiem riska faktoriem;

  3.2. termiskiem riska faktoriem;

  3.3. nejonizējošā starojuma (ultravioletais, infrasarkanais, saules vai metināšanas procesā radies starojums);

  3.4. cietvielu aerosoliem un šķidrām ķīmiskām un bioloģiskām vielām.

  4. Elpošanas sistēmas aizsardzībai lietojami šādi aizsardzības līdzekļi:

  4.1. filtrēšanas ierīces, kas aizsargā no:

  4.1.1. putekļiem;

  4.1.2. gāzēm;

  4.1.3. putekļiem un gāzēm;

  4.1.4. cietvielu vai šķidrumu aerosola;

  4.2. izolējošas ierīces (tai skaitā ar gaisa padevi);

  4.3. glābšanās ierīces (piemēram, piedūmotas zonas pārvarēšanai);

  4.4. niršanas aprīkojums.

  5. Roku un plaukstu aizsardzībai lietojami šādi aizsardzības līdzekļi:

  5.1. cimdi (tai skaitā dūraiņi un roku aizsargi), kas aizsargā no:

  5.1.1. mehāniskiem riska faktoriem;

  5.1.2. termiskiem riska faktoriem (karstums, liesma, aukstums);

  5.1.3. elektriskās strāvas trieciena un riska darbā ar elektroiekārtām, kas nav atslēgtas no sprieguma (antistatiski, elektrovadoši, izolējoši cimdi);

  5.1.4. ķīmiskiem riska faktoriem;

  5.1.5. bioloģiskiem riska faktoriem;

  5.1.6. jonizējošā starojuma un radioaktīvā piesārņojuma;

  5.1.7. nejonizējošā starojuma (ultravioletais, infrasarkanais, saules vai metināšanas procesā radies starojums);

  5.1.8. vibrācijas;

  5.2. pirkstu aizsargi.

  6. Kāju un pēdu aizsardzībai, kā arī pretslīdes nodrošināšanai lietojami šādi aizsardzības līdzekļi:

  6.1. apavi (tai skaitā kurpes, koka apavi, zābaki ar stiprinātu purngalu), kas aizsargā no:

  6.1.1. mehāniskiem riska faktoriem;

  6.1.2. paslīdēšanas;

  6.1.3. termiskiem riska faktoriem (karstums, liesma, aukstums);

  6.1.4. elektriskās strāvas trieciena un riska darbā ar elektroiekārtām, kas nav atslēgtas no sprieguma (antistatiski, elektrovadoši, izolējoši apavi);

  6.1.5. ķīmiskiem riska faktoriem;

  6.1.6. vibrācijas;

  6.1.7. bioloģiskiem riska faktoriem;

  6.2. izņemami pēdas pacēluma aizsargi pret mehāniskiem riska faktoriem;

  6.3. ceļu aizsargi pret mehāniskiem riska faktoriem;

  6.4. getras, kas aizsargā no mehāniskiem, termiskiem, ķīmiskiem un bioloģiskiem riska faktoriem;

  6.5. papildu piederumi apaviem (piemēram, radzes, dzelkšņi).

  7. Ādas aizsardzībai lietojami aizsargkrēmi, kas aizsargā no:

  7.1. nejonizējošā starojuma (ultravioletais, infrasarkanais, saules vai metināšanas procesā radies starojums);

  7.2. jonizējošā starojuma;

  7.3. ķīmiskām vielām;

  7.4. bioloģiskām vielām;

  7.5. termiskiem riska faktoriem (karstums, liesma, aukstums).

  8. Ķermeņa un ādas aizsardzībai lietojami šādi aizsardzības līdzekļi:

  8.1. aizsardzības līdzekļi, kas aizsargā pret kritienu no augstuma (piemēram, pašizvelkošas un ievelkošas ierīces kritiena apturēšanai, pilna ķermeņa iekare, iekare darbam iekārtā stāvoklī, darba vietas pozicionēšanas un ierobežošanas jostas, darba vietas pozicionēšanas atsaites, triecienslāpētāji, pārvietojamas kritienu apturošas ierīces, tai skaitā enkurojamas līnijas, ierīces, kas paredzētas darbam uz virvēm, enkura punktu izveidei paredzētas ierīces, kas nav stacionāri stiprināmas vai iestrādājamas konstrukcijās, bet ir viegli uzliekamas un noņemamas, karabīnes, savienojumi, atsaites un glābšanas iekares);

  8.2. aizsargapģērbs (tai skaitā apģērbs visa ķermeņa aizsardzībai (piemēram, darba apģērbs, kombinezoni) un daļējai ķermeņa aizsardzībai (piemēram, getras, bikses, jakas, vestes, priekšauti, ceļu aizsargi, kapuces, maskas)), kas pasargā no:

  8.2.1. mehāniskiem riska faktoriem;

  8.2.2. termiskiem riska faktoriem (karstums, liesma, aukstums);

  8.2.3. ķīmiskām vielām;

  8.2.4. bioloģiskām vielām;

  8.2.5. jonizējošā starojuma un radioaktīvā piesārņojuma;

  8.2.6. nejonizējošā starojuma (ultravioletais, infrasarkanais, saules vai metināšanas procesā radies starojums);

  8.2.7. elektriskās strāvas trieciena un riska darbā ar elektroiekārtām, kas nav atslēgtas no sprieguma (antistatisks, elektrovadošs, izolējošs aizsargapģērbs);

  8.2.8. sapīšanās un iesprostošanas;

  8.3. glābšanas vestes, kas pasargā no noslīkšanas, un peldlīdzekļi;

  8.4. aizsardzības līdzekļi, ar kuriem vizuāli brīdina par lietotāja klātbūtni.

  2. pielikums
  Ministru kabineta
  2002.gada 20.augusta noteikumiem Nr.372

  (Pielikums MK 28.09.2021. noteikumu Nr. 655 redakcijā)

  Darba vides riski, kuru novēršanai lietojami aizsardzības līdzekļi

  Nr.
  p.k.

  Darba vides riski

  Aizsargājamās ķermeņa daļas

  galvaskauss

  visa galva

  ausis

  acis

  seja

  elpošanas sistēma

  plaukstas

  rokas (to daļas)

  pēdas

  kājas (to daļas)

  āda

  ķermeņa vidusdaļa, vēders

  ķermenis daļēji

  viss ķermenis

  1.Fizikālie riski
  1.1.mehāniskie riski
  1.1.1.krītošu vai lidojošu priekšmetu radīts trieciens, sadursme ar šķērsli un augstspiediena strūklām              
  1.1.2.nokrišana paslīdot              
  1.1.3.kritieni no augstuma              
  1.1.4.vibrācija              
  1.1.5.ķermeņa daļu statiska saspiešana              
  1.1.6.mehāniskas traumas (nobrāzums, perforācija, griezumi, kodumi, brūces vai dūrieni)              
  1.1.7.sapīšanās un iesprostošana              
  1.2.troksnis
  1.2.1.troksnis              
  1.3.termiskie riski
  1.3.1.karstums vai uguns              
  1.3.2.aukstums              
  1.4.elektriskie riski
  1.4.1.elektriskās strāvas trieciens (tiešs vai netiešs kontakts)              
  1.4.2.statiskā elektrība              
  1.5.starojums
  1.5.1.nejonizējošais (tai skaitā saules gaisma (izņemot tiešu lūkošanos tajā))              
  1.5.2.jonizējošais              
  2.Ķīmiskie riski (tai skaitā nanomateriāli)
  2.1.aerosoli
  2.1.1.cietvielas (putekļi, izgarojumi, dūmi un šķiedras)              
  2.1.2.šķidrums (viegla vai blīvāka migla)              
  2.2.šķidrumi
  2.2.1.iegremdēšana              
  2.2.2.šļaksti, izsmidzināšana, strūklas              
  2.3.gāzes un tvaiki
  2.3.1.gāzes un tvaiki              
  3.Bioloģiskie aģenti (sastāvā)
  3.1.aerosoli
  3.1.1.cietvielas un šķidrumi              
  3.2.šķidrumi 
  3.2.1.tiešs un netiešs kontakts              
  3.2.2.šļaksti, izsmidzināšana, strūklas              
  3.3.materiāli, cilvēki, dzīvnieki u. c. 
  3.3.1.tiešs un netiešs kontakts              
  4.Citi riski
  4.1.nepietiekama redzamība              
  4.2.skābekļa trūkums              
  4.3.slīkšana              
   
    

  Sastādītājs

   

  (datums)

    

  (amats, vārds, uzvārds, paraksts)

   
   Darba devējs 
    

  (vārds, uzvārds, paraksts)

  3.pielikums
  Ministru kabineta
  2002.gada 20.augusta noteikumiem Nr. 372
  Darbi un nozares, kurās lietojami atbilstoši individuālie aizsardzības līdzekļi

  (Pielikums MK 28.09.2021. noteikumu Nr. 655 redakcijā)

  Nr.
  p. k.

  Risks

  Ķermeņa daļa, uz kuru attiecas attiecīgā veida aizsardzības līdzeklis

  Darbi, kuros var būt nepieciešams lietot attiecīgā veida aizsardzības līdzekli

  Nozare

  1.Fizikālie riska faktori
  1.1.mehāniskie riska faktori
  1.1.1.krītošu vai lidojošu priekšmetu radīts trieciens, sadursme ar šķērsli un augstspiediena strūklāmgalvaskauss –
  aizsargķivere
  - darbs uz vai zem sastatnēm vai paaugstinātām darba vietām vai to tuvumā

  - darbs ar konstrukcijām un ceļu darbi

  - veidņu gatavošana un noņemšana

  - sastatņu montāža

  - montāžas un uzstādīšanas darbi

  - ēku nojaukšana

  - spridzināšanas darbi

  - darbs bedrēs, tranšejās, šahtās un tuneļos

  - darbs liftu, pacēlāju, ceļamkrānu un pārvadātāju tuvumā

  - darbs šahtās, karjeros, atklātās raktuvēs

  - darbs ar industriālajām krāsnīm, konteineriem, mašīnām, pie skābbarības bedrēm, tvertnēm un ar cauruļvadiem

  - dzīvnieku kaušana un kautķermeņa sadalīšana kautuvēs

  - darbības ar kravu vai transportēšana un uzglabāšana

  - mežizstrādes darbi

  - darbs uz dzelzs tiltiem, dzelzs būvkonstrukcijām, tērauda hidrauliskajām konstrukcijām, domnās, tērauda lietuvēs un velmētavās, lielos konteineros, liela diametra cauruļvados, katlumājās un spēkstacijās

  - zemes darbi un darbs akmeņlauztuvēs

  - darbs ar instrumentiem skrūvju iedzīšanai

  - darbs domnās, rūdas bagātināšanas uzņēmumos, tēraudlietuvēs, velmētavās, metālapstrādē, kaltuvēs un lietuvēs

  - darbs, kas paredz braucienus ar velosipēdu, tai skaitā ar mehāniskās piedziņas velosipēdu

  - būvniecība

  - inženierbūvniecība

  - tehnikas ražošana, uzstādīšana un apkope

  - kuģubūve

  - ieguves rūpniecība

  - enerģijas ražošana

  - infrastruktūras būvniecība un uzturēšana

  - dzelzs un tērauda rūpniecība

  - kautuves

  - dzelzceļa konteineru pārkraušanas darbi

  - ostas, transports un loģistika

  - mežsaimniecība

  acis, seja –
  brilles, aizsargbrilles un sejas aizsargi
  - metināšana, slīpēšana un separācija

  - manuālas darbības ar āmuru

  - drīvēšana un kalšana

  - akmens laušana un apstrāde

  - darbs ar instrumentiem skrūvju iedzīšanai

  - darbs ar mehānismiem sīku daļiņu aizvākšanai

  - kalšanas darbi

  - sīku materiāla daļu aizvākšana un sasmalcināšana

  - abrazīvu vielu izsmidzināšana

  - krūmgrieža vai motorzāģa izmantošana

  - zobārstniecības un ķirurģiskās procedūras

  - būvniecība

  - inženierbūvniecība

  - tehnikas ražošana, uzstādīšana un apkope

  - kuģubūve

  - ieguves rūpniecība

  - enerģijas ražošana

  - infrastruktūras būvniecība un uzturēšana

  - dzelzs un tērauda rūpniecība

  - metāla un koka rūpniecība

  - akmens grebumi

  - dārzkopība

  - veselības aprūpe

  - mežsaimniecība

  pēdas un kājas (to daļas) –
  apavi (kurpes, zābaki u. c.) ar drošības vai aizsargājošo purngalu, apavi ar metatarsālo (pēdas) aizsardzību
  - darbs ar konstrukcijām un ceļu darbi

  - veidņu gatavošana un izjaukšana

  - sastatņu montāža

  - ēku nojaukšana

  - spridzināšanas darbi

  - darbs akmeņlauztuvēs un akmens apstrādē

  - dzīvnieku kaušana un kautķermeņa sadalīšana

  - transportēšana un uzglabāšana

  - darbs ar veidnēm keramikas rūpniecībā

  - darbs ar saldētiem kautķermeņiem, gaļas gabaliem un gatavās pārtikas iepakojumiem

  - lokšņu stikla izstrādājumu un stikla trauku ražošana un apstrāde

  - pārbūves darbi un apkopes darbi

  - mežsaimniecības darbi

  - darbs ar dzelzsbetonu un tā sagatavēm, tostarp veidņu gatavošana un izjaukšana

  - darbs vagonu parkos un noliktavās

  - jumta darbi

  - darbs uz dzelzs tiltiem, dzelzs būvkonstrukcijām, mastos, torņos, liftos uz tērauda hidrauliskajām konstrukcijām, domnās, tērauda lietuvēs un velmētavās, lielos konteineros, liela diametra cauruļvados, katlumājās un spēkstacijās

  - darbs kurtuvju celtniecībā, apkures un ventilācijas sistēmu, kā arī dzelzs konstrukciju montāžas darbi

  - darbs domnās, rūdas bagātināšanas uzņēmumos, tēraudlietuvēs, velmētavās, metālapstrādē, kaltuvēs, karstajos lietuvju cehos un velcēšanas cehos

  - darbs apakšzemes šahtās, karjeros, atklātās raktuvēs, ogļu pārkraušana

  - cepļu apdare keramikas rūpniecībā

  - dzelzceļa konteineru pārkraušanas darbi

  - būvniecība

  - inženierbūvniecība

  - tehnikas ražošana, uzstādīšana un apkope

  - kuģubūve

  - ieguves rūpniecība

  - enerģijas ražošana

  - infrastruktūras būvniecība un uzturēšana

  - dzelzs un tērauda rūpniecība

  - kautuves

  - loģistika

  - apstrādes rūpniecība

  - stikla rūpniecība

  - mežsaimniecība

  1.1.2.nokrišana paslīdotpēdas –
  apavi ar neslīdošu zoli
  - darbs uz slidenām virsmām

  - darbs mitrā vidē

  - būvniecība

  - inženierbūvniecība

  - kuģubūve

  - kautuves

  - tīrīšana

  - pārtikas rūpniecība

  - dārzkopība

  - zvejniecība

  1.1.3.krišana no augstumaviss ķermenis –
  aizsardzības līdzekļi, kuri paredzēti kritienu no augstuma novēršanai vai apturēšanai
  - darbs uz sastatnēm

  - saliekamo detaļu montāža

  - darbs mastos

  - jumta darbi

  - darbs uz vertikālām vai slīpām virsmām

  - darbs kravas celtņu kabīnēs lielā augstumā

  - darbs noliktavu pacēlāju kabīnēs lielā augstumā

  - darbs urbšanas torņos lielā augstumā

  - darbs šahtās un kanalizācijas tīklos

  - būvniecība

  - inženierbūvniecība

  - kuģubūve

  - infrastruktūras uzturēšana

  1.1.4.vibrācijaplaukstas –
  aizsargcimdi
  - darbs ar rokas instrumentiem- ražošanas nozares

  - būvniecība

  - inženierbūvniecība

  1.1.5.ķermeņa daļu statiska saspiešanaceļi (kāju daļas) –
  ceļu aizsargi
  - bloku, flīžu un bruģakmens likšana uz zemes- būvniecība

  - inženierbūvniecība

  pēdas –
  apavi ar aizsargājošo purngalu
  - ēku nojaukšana un cita veida būvdarbi

  - kravu pārvietošana

  - būvniecība

  - inženierbūvniecība

  - transports un uzglabāšana

  - apkope

  1.1.6.mehāniskas traumas (nobrāzums, perforācija, griezumi, kodumi, brūces vai dūrieni)acis, seja –
  brilles, aizsargbrilles, sejas aizsargi
  - darbs ar rokas instrumentiem

  - metināšana un kalšana

  - slīpēšana un separācija

  - grebšana

  - akmens laušana un apstrāde

  - darbs ar mehānismiem sīku daļiņu aizvākšanai

  - kalšanas darbi

  - sīku materiāla daļu aizvākšana un sasmalcināšana

  - abrazīvu vielu izsmidzināšana

  - krūmgrieža vai motorzāģa izmantošana

  - būvniecība

  - inženierbūvniecība

  - kuģubūve

  - ieguves rūpniecība

  - enerģijas ražošana

  - infrastruktūras uzturēšana

  - dzelzs un tērauda rūpniecība

  - metāla un koka rūpniecība

  - akmens grebumi

  - dārzkopība

  - mežsaimniecība

  plaukstas –
  mehāniski aizsargcimdi
  - darbs ar tērauda konstrukcijām

  - asu priekšmetu pārvietošana, izņemot mehānismus, kas var ieraut cimdus

  - regulāra griešana, lietojot rokas nazi izgriešanai un kaušanai

  - asmeņu maiņa griešanas aprīkojumā

  - mežsaimniecības darbi

  - dārza darbi

  - būvniecība

  - inženierbūvniecība

  - kuģubūve

  - infrastruktūras uzturēšana

  - ražošanas nozares

  - pārtikas rūpniecība

  - kaušana

  - mežsaimniecība

  apakšdelmi –
  roku aizsardzība
  - atkaulošana un ciršana- pārtikas rūpniecība

  - kaušana

  ķermeņa vidusdaļa, vēdera daļa, kājas –
  aizsargpriekšauts, getras, bikses ar aizsardzību pret iespiešanos (griezumizturīgas bikses)
  - regulāra griešana, lietojot rokas nazi izgriešanai un kaušanai

  - mežsaimniecības darbi

  - pārtikas rūpniecība

  - kaušana

  - mežsaimniecība

  pēdas –
  apavi ar aizsardzību pret iespiešanos un caurduršanu
  - darbs ar konstrukcijām un ceļu darbi

  - ēku nojaukšana

  - veidņu gatavošana un noņemšana

  - mežsaimniecības darbi

  - būvniecība

  - inženierbūvniecība

  - kuģubūve

  - ieguves rūpniecība

  - mežsaimniecība

  1.1.7.sapīšanās un iesprostošanaviss ķermenis –
  aizsargapģērbs, kuru lieto, ja pastāv risks sapīties kustīgās detaļās
  - darbi, kuros ir risks sapīties mehānismu detaļās

  - darbi, kuros ir risks tikt ierautam mehānismu detaļās

  - darbi, kuros ir risks ieraut apģērbu mehānismu detaļās

  - darbi, kuros ir risks tikt aizslaucītam

  - mehānismu būvēšana

  - smagās tehnikas būvēšana

  - inženierija

  - būvniecība

  - lauksaimniecība

  1.2.troksnis
  1.2.1.troksnisausis –
  dzirdes aizsardzības līdzekļi
  - darbs ar metāla presēm un cita veida metālapstrādes iekārtām

  - darbs ar pneimatiskajiem urbjiem un citiem pneimatiskajiem instrumentiem

  - uz zemes esošo nodarbināto darbs lidostās

  - darbs ar elektriskajiem instrumentiem

  - spridzināšanas darbi

  - pāļu dzīšana

  - darbs kokapstrādē un tekstilrūpniecībā

  - metālu rūpniecība

  - apstrādes rūpniecība

  - būvniecība

  - inženierbūvniecība

  - aeronautikas nozare

  - ieguves rūpniecība

  1.3.termiskie riska faktori
  1.3.1.karstums, ugunsseja, visa galva –
  sejas aizsegi metināšanai,
  aizsargķiveres un cepures pret karstumu vai uguni, aizsargkapuces pret karstumu vai liesmu
  - darbs augstā temperatūrā, izstarojošā karstumā vai ar uguni

  - darbs ar lējumiem vai lējumu tuvumā

  - darbs ar plastmasas kontaktmetināšanas pistolēm

  - dzelzs un tērauda rūpniecība

  - metālu rūpniecība

  - apkopes pakalpojumi

  - apstrādes rūpniecība

  ķermeņa vidusdaļa, vēdera daļa, kājas –
  aizsargpriekšauts, getras
  - metināšana un kalšana

  - liešanas darbi

  - dzelzs un tērauda rūpniecība

  - metālu rūpniecība

  - apkopes pakalpojumi

  - apstrādes rūpniecība

  plaukstas –
  aizsargcimdi pret karstumu vai liesmu
  - metināšana un kalšana

  - darbs augstā temperatūrā, izstarojošā karstumā vai ar uguni

  - darbs ar lējumiem vai lējumu tuvumā

  - dzelzs un tērauda rūpniecība

  - metālu rūpniecība

  - apkopes pakalpojumi

  - apstrādes rūpniecība

  apakšdelmi –
  roku uzmavas
  - metināšana un kalšana

  - darbs ar lējumiem vai lējumu tuvumā

  - dzelzs un tērauda rūpniecība

  - metālu rūpniecība

  - apkopes pakalpojumi

  - apstrādes rūpniecība

  pēdas –
  aizsargapavi pret karstumu vai liesmu
  - darbs ar lējumiem vai lējumu tuvumā- dzelzs un tērauda rūpniecība

  - metālu rūpniecība

  - apkopes pakalpojumi

  - apstrādes rūpniecība

  viss ķermenis vai daļēji –
  aizsargapģērbs pret karstumu vai liesmu
  - darbs augstā temperatūrā, izstarojošā karstumā vai ar uguni- dzelzs un tērauda rūpniecība

  - metālu rūpniecība

  - mežsaimniecība

  1.3.2.aukstumsplaukstas –
  aizsargcimdi pret aukstumu

  pēdas –
  aizsargapavi pret aukstumu

  - darbs ārpus telpām zemā temperatūrā

  - darbs saldēšanas telpās, saldētavās

  - darbs ar kriogēniem šķidrumiem

  - būvniecība

  - inženierbūvniecība

  - kuģubūve

  - ieguves rūpniecība

  - pārtikas rūpniecība

  - lauksaimniecība un zivsaimniecība

  viss ķermenis vai daļēji (tostarp galva) –
  aizsargapģērbs pret aukstumu
  - darbs ārpus telpām zemā temperatūrā

  - darbs saldēšanas telpās, saldētavās

  - būvniecība

  - inženierbūvniecība

  - kuģubūve

  - ieguves rūpniecība

  - pārtikas rūpniecība

  - lauksaimniecība un zivsaimniecība

  - transports un uzglabāšana

  1.4.elektriskie riska faktori
  1.4.1.elektriskās strāvas trieciens (tiešs vai netiešs kontakts)visa galva –
  elektroizolējošas ķiveres

  plaukstas –
  elektroizolējoši cimdi

  pēdas –
  elektroizolējoši apavi

  viss ķermenis, rokas, pēdas –
  elektrovadoši aizsardzības līdzekļi, kurus paredzēts valkāt kvalificētām personām, strādājot ar elektroiekārtām, kas nav atslēgtas no sprieguma, nominālajā elektrosistēmā ar spriegumu līdz 800 kV maiņstrāvai un 600 kV līdzstrāvai

  - darbs ar elektroiekārtām, kas nav atslēgtas no sprieguma, vai to tuvumā

  - darbs ar elektrisko sistēmu

  - enerģijas ražošana

  - elektroenerģijas pārvade un sadale

  - rūpniecisko iekārtu apkope

  - būvniecība

  - inženierbūvniecība

  1.4.2.statiskā elektrībaplaukstas –
  antistatiskie cimdi

  pēdas –
  antistatiskie, elektrovadošie apavi

  viss ķermenis –
  antistatiskais apģērbs

  - darbs ar plastmasu un gumiju

  - liešana, savākšana vai ielikšana tvertnē

  - darbs blakus elementiem zem liela sprieguma, piemēram, konveijera lentēm

  - darbs ar sprāgstvielām

  - apstrādes rūpniecība

  - barības rūpniecība

  - iepakošana un iesaiņošana

  - sprāgstvielu ražošana, uzglabāšana vai transportēšana

  1.5.starojums
  1.5.1.nejonizējošais starojums (tai skaitā saules gaisma (izņemot tiešu lūkošanos tajā))galva –
  cepures un aizsargķiveres
  - darbs ārpus telpām- zvejniecība un lauksaimniecība

  - būvniecība

  - inženierbūvniecība

  acis –
  brilles, aizsargbrilles un sejas aizsargi
  - darbs ar izstarojošu siltumu

  - darbs ar kurtuvi

  - darbs ar lāzeriem

  - darbs ārpus telpām

  - metināšana un griešana ar gāzi

  - stikla pūšana

  - darbs ar baktericīdajām lampām

  - dzelzs un tērauda rūpniecība

  - apstrādes rūpniecība

  - zvejniecība un lauksaimniecība

  viss ķermenis (āda) –
  aizsardzības līdzekļi, kas aizsargā no dabiskā un mākslīgā UV starojuma
  - darbs ārpus telpām

  - elektrometināšana

  - darbs ar baktericīdajām lampām

  - darbs ar ksenona lampām

  - būvniecība

  - inženierbūvniecība

  - kuģubūve

  - ieguves rūpniecība

  - enerģijas ražošana

  - infrastruktūras uzturēšana

  - zvejniecība un lauksaimniecība

  - mežsaimniecība

  - dārzkopība

  - pārtikas rūpniecība

  - plastmasas ražošana

  - poligrāfija

  1.5.2.jonizējošais starojumsacis –
  brilles, aizsargbrilles pret jonizējošo starojumu

  plaukstas –
  aizsargcimdi pret jonizējošo starojumu

  - darbs ar rentgena iekārtām

  - darbs medicīniskajā radioloģijā

  - darbs ar radioaktīviem produktiem

  - veselības aprūpe

  - veterinārā aprūpe

  - radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana

  - enerģijas ražošana

  ķermeņa vidusdaļa, vēdera daļa, ķermenis daļēji –
  aizsargpriekšauts, jaka, veste, svārki pret rentgena stariem
  - darbs ar rentgena iekārtām

  - darbs medicīniskajā radioloģijā

  - veselības aprūpe

  - veterinārā aprūpe

  - zobārstniecība

  - uroloģija

  - ķirurģija

  - invazīvā radioloģija

  - laboratorijas

  galva –
  galvassegas un cepures, aizsardzības līdzekļi, kas pasargā, piemēram, no smadzeņu audzēju veidošanās
  - medicīniskie rentgena stari darba vietā un iekārtās- veselības aprūpe

  - veterinārā aprūpe

  - zobārstniecība

  - uroloģija

  - ķirurģija

  - invazīvā radioloģija

  ķermenis daļēji –
  aizsardzības līdzekļi vairogdziedzera aizsardzībai, dzimumdziedzeru aizsardzībai
  - darbs ar rentgena iekārtām

  - darbs medicīniskajā radioloģijā

  - veselības aprūpe

  - veterinārā aprūpe

  viss ķermenis –
  aizsargapģērbs pret jonizējošo starojumu
  - darbs medicīniskajā radioloģijā

  - darbs ar radioaktīviem produktiem

  - enerģijas ražošana

  - radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana

  2.Ķīmiskie riska faktori (tai skaitā nanomateriāli)
  2.1.aerosoli
  2.1.1.cietvielas (putekļi, izgarojumi, dūmi, šķiedras un nanomateriāli)elpošanas sistēma –
  elpošanas sistēmas aizsargierīces pret daļiņām
  - ēku nojaukšana

  - spridzināšanas darbi

  - slīpēšana un pulēšana

  - darbs ar azbestu

  - no nanodaļiņām sastāvošu vai tās saturošu materiālu izmantošana

  - metināšana

  - skursteņu tīrīšana

  - darbs uz domnas krāšņu iekšējām sienām un smeļamajiem kausiem, kur iespējami putekļi

  - darbs domnas krāšņu krānu tuvumā, kur iespējami stipri metālu izgarojumi

  - darbs domnas izplūdes tuvumā

  - būvniecība

  - inženierbūvniecība

  - kuģubūve

  - ieguves rūpniecība

  - dzelzs un tērauda rūpniecība

  - metāla un koka rūpniecība

  - automobiļu rūpniecība

  - akmens grebumi

  - farmācijas rūpniecība

  - veselības aprūpes pakalpojumi

  - citostatisko zāļu sagatavošana

  plaukstas –
  cimdi ar ķīmisko aizsardzību un aizsargkrēms kā papildu aizsardzība
  - darbs ar azbestu

  - no nanodaļiņām sastāvošu vai tās saturošu materiālu izmantošana

  - būvniecība

  - inženierbūvniecība

  - kuģubūve

  - rūpniecisko iekārtu apkope

  viss ķermenis –
  aizsargapģērbs pret cietām daļiņām
  - ēku nojaukšana

  - darbs ar azbestu

  - no nanodaļiņām sastāvošu vai tās saturošu materiālu izmantošana

  - skursteņu tīrīšana

  - augu aizsardzības līdzekļu pagatavošana

  - būvniecība

  - inženierbūvniecība

  - kuģubūve

  - rūpniecisko iekārtu apkope

  - lauksaimniecība

  acis –
  brilles, aizsargbrilles un sejas aizsargi
  - darbs kokapstrādē

  - ceļa darbi

  - ieguves rūpniecība

  - metāla un koka rūpniecība

  - inženierbūvniecība

  2.1.2.šķidrums (viegla un blīvāka migla)elpošanas sistēma –
  elpošanas sistēmas aizsargierīces pret daļiņām
  - virsmu apstrāde (piemēram, lakošana, krāsošana, abrazīvā strūkla)

  - virsmu tīrīšana

  - metālu rūpniecība

  - apstrādes rūpniecība

  - autobūves nozare

  plaukstas –
  cimdi ar ķīmisko aizsardzību
  - virsmu apstrāde

  - virsmu tīrīšana

  - darbs ar smidzināšanai paredzētiem šķidrumiem

  - darbs ar skābēm un kodīgiem šķīdumiem, dezinficējošiem līdzekļiem un rūsas attīrītājiem

  - metālu rūpniecība

  - apstrādes rūpniecība

  - autobūves nozare

  viss ķermenis –
  apģērbs ar ķīmisko aizsardzību
  - virsmu apstrāde

  - virsmu tīrīšana

  - metālu rūpniecība

  - apstrādes rūpniecība

  - autobūves nozare

  2.2.šķidrumi
  2.2.1.iegremdēšana, šļaksti, izsmidzināšana, strūklasplaukstas –
  cimdi ar ķīmisko aizsardzību
  - darbs ar smidzināšanai paredzētiem šķidrumiem

  - darbs ar skābēm un kodīgiem šķidrumiem, dezinficējošiem līdzekļiem un rūsas attīrītājiem

  - pārklājuma materiālu apstrāde

  - darbs ar iedeguma līdzekļiem

  - darbs frizētavās un skaistumkopšanas salonos

  - tekstila un apģērbu rūpniecība

  - tīrīšanas līdzekļu rūpniecība

  - automobiļu rūpniecība

  - skaistumkopšanas un frizētavu nozare

  apakšdelmi –
  uzmavas ar ķīmisko aizsardzību
  - darbs ar skābēm un kodīgiem šķidrumiem, dezinficējošiem līdzekļiem un rūsas attīrītājiem- tīrīšana

  - ķīmiskā rūpniecība

  - tīrīšanas līdzekļu rūpniecība

  - automobiļu rūpniecība

  pēdas –
  zābaki ar ķīmisko aizsardzību
  - darbs ar smidzināšanai paredzētiem šķidrumiem

  - darbs ar skābēm un kodīgiem šķidrumiem, dezinficējošiem līdzekļiem un rūsas attīrītājiem

  - tekstila un apģērbu rūpniecība

  - tīrīšanas līdzekļu rūpniecība

  - automobiļu rūpniecība

  viss ķermenis –
  apģērbs ar ķīmisko aizsardzību
  - darbs ar smidzināšanai paredzētiem šķidrumiem

  - darbs ar skābēm un kodīgiem šķidrumiem, dezinficējošiem līdzekļiem un rūsas attīrītājiem

  - tīrīšana

  - ķīmiskā rūpniecība

  - tīrīšanas līdzekļu rūpniecība

  - automobiļu rūpniecība

  - lauksaimniecība

  2.3.gāzes un tvaiki
  2.3.1.gāzes un tvaikielpošanas sistēma –
  elpošanas sistēmas aizsargierīces pret gāzēm
  - virsmu apstrāde (piemēram, lakošana, krāsošana, abrazīvā strūkla)

  - virsmu tīrīšana

  - darbs fermentācijas un destilācijas telpās

  - darbs tvertnēs un vārkatlos

  - darbs konteineros, ierobežotās teritorijās, ar gāzi darbināmās rūpnieciskās kurtuvēs, kur var būt gāzes paliekas vai nepietiekams skābekļa daudzums

  - skursteņu tīrīšana

  - darbs ar dezinficējošiem līdzekļiem un rūsas attīrītājiem

  - darbs gāzes konvertoru un domnas gāzes pievadu tuvumā

  - metālu rūpniecība

  - autobūves nozare

  - apstrādes rūpniecība

  - tīrīšanas līdzekļu rūpniecība

  - alkoholisko dzērienu ražošana

  - notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

  - atkritumu attīrīšanas stacija

  - ķīmiskā rūpniecība

  - naftas ķīmijas rūpniecība

  plaukstas –
  cimdi ar ķīmisko aizsardzību
  - virsmu apstrāde

  - virsmu tīrīšana

  - darbs fermentācijas un destilācijas telpās

  - darbs tvertnēs un vārkatlos

  - darbs konteineros, ierobežotās teritorijās, ar gāzi darbināmās rūpnieciskās kurtuvēs, kur var būt gāzes paliekas vai nepietiekams skābekļa daudzums

  - metālu rūpniecība

  - autobūves nozare

  - apstrādes rūpniecība

  - alkoholisko dzērienu ražošana

  - notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

  - atkritumu attīrīšanas stacija

  - ķīmiskā rūpniecība

  - naftas ķīmijas rūpniecība

  viss ķermenis –
  apģērbs ar ķīmisko aizsardzību
  - virsmu apstrāde

  - virsmu tīrīšana

  - darbs fermentācijas un destilācijas telpās

  - darbs tvertnēs un vārkatlos

  - darbs konteineros, ierobežotās teritorijās, ar gāzi darbināmās rūpnieciskās kurtuvēs, kur var būt gāzes paliekas vai nepietiekams skābekļa daudzums

  - metālu rūpniecība

  - autobūves nozare

  - apstrādes rūpniecība

  - alkoholisko dzērienu ražošana

  - notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

  - atkritumu attīrīšanas stacija

  - ķīmiskā rūpniecība

  - naftas ķīmijas rūpniecība

  acis –
  brilles, aizsargbrilles un sejas aizsargi
  - krāsošana ar izsmidzināšanu

  - darbs kokapstrādē

  - darbs ieguves rūpniecībā

  - autobūves nozare

  - apstrādes rūpniecība

  - ieguves rūpniecība

  - ķīmiskā rūpniecība

  - naftas ķīmijas rūpniecība

  3.Bioloģiskie aģenti (sastāvā)
  3.1.aerosoli
  3.1.1.cietvielas un šķidrumielpošanas sistēma –
  elpošanas sistēmas aizsargierīces pret daļiņām
  - darbs, kurā var būt saskare ar cilvēka vai dzīvnieka ķermeni, tā šķidrumiem un audiem

  - darbs ar bioloģiskajiem aģentiem

  - veselības aprūpe

  - veterinārās klīnikas

  - klīnisko analīžu laboratorijas

  - pētnieciskās laboratorijas

  - sociālās aprūpes institūcijas

  - palīdzība mājās

  - notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

  - atkritumu attīrīšanas stacija

  - pārtikas rūpniecība

  - bioķīmisko vielu ražošana

  plaukstas –
  aizsargcimdi pret mikroorganismiem

  viss ķermenis vai daļēji –
  aizsargapģērbs pret bioloģiskajiem aģentiem

  acis, seja –
  brilles, aizsargbrilles un sejas aizsargi

  - darbs, kurā var būt saskare ar cilvēka vai dzīvnieka ķermeni, tā šķidrumiem un audiem

  - darbs ar bioloģiskajiem aģentiem

  - veselības aprūpe

  - veterinārās klīnikas

  - klīnisko analīžu laboratorijas

  - pētnieciskās laboratorijas

  - sociālās aprūpes institūcijas

  - palīdzība mājās

  - notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

  - atkritumu attīrīšanas stacija

  - pārtikas rūpniecība

  3.2.šķidrumi
  3.2.1.tiešs un netiešs kontaktsplaukstas –
  aizsargcimdi pret mikroorganismiem

  viss ķermenis vai daļēji –
  aizsargapģērbs pret bioloģiskajiem aģentiem

  acis, seja –
  aizsargbrilles un sejas aizsargi

  - darbs, kurā var būt saskare ar cilvēka vai dzīvnieka ķermeni, tā šķidrumiem un audiem (kodumi, dzēlieni)

  - darbs ar bioloģiskajiem aģentiem

  - veselības aprūpe

  - veterinārās klīnikas

  - klīnisko analīžu laboratorijas

  - pētnieciskās laboratorijas

  - sociālās aprūpes institūcijas

  - palīdzība mājās

  - notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

  - atkritumu attīrīšanas stacija

  - pārtikas rūpniecība

  - mežsaimniecība

  3.2.2.šļaksti, izsmidzināšana, strūklasplaukstas –
  aizsargcimdi pret mikroorganismiem
  - darbs, kurā var būt saskare ar cilvēka vai dzīvnieka ķermeni, tā šķidrumiem un audiem

  - darbs ar bioloģiskajiem aģentiem

  - veselības aprūpe

  - veterinārās klīnikas

  - klīnisko analīžu laboratorijas

  - pētnieciskās laboratorijas

  - sociālās aprūpes institūcijas

  - palīdzība mājās

  - notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

  - atkritumu attīrīšanas stacija

  - pārtikas rūpniecība

  apakšdelmi –
  aizsarguzmavas pret mikroorganismiem
  - darbs, kurā var būt saskare ar cilvēka vai dzīvnieka ķermeni, tā šķidrumiem un audiem

  - darbs ar bioloģiskajiem aģentiem

  - veselības aprūpe

  - veterinārās klīnikas

  - klīnisko analīžu laboratorijas

  - pētnieciskās laboratorijas

  - sociālās aprūpes institūcijas

  - palīdzība mājās

  - notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

  - atkritumu attīrīšanas stacija

  - pārtikas rūpniecība

  pēdas, kājas –
  aizsargapģērbs, ko liek pāri zābakiem un getrām
  - darbs, kurā var būt saskare ar cilvēka vai dzīvnieka ķermeni, tā šķidrumiem un audiem

  - darbs ar bioloģiskajiem aģentiem

  - veselības aprūpe

  - veterinārās klīnikas

  - klīnisko analīžu laboratorijas

  - pētnieciskās laboratorijas

  - sociālās aprūpes institūcijas

  - palīdzība mājās

  - notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

  - atkritumu attīrīšanas stacija

  - pārtikas rūpniecība

  viss ķermenis –
  aizsargapģērbs pret bioloģiskajiem aģentiem
  - darbs, kurā var būt saskare ar cilvēka vai dzīvnieka ķermeni, tā šķidrumiem un audiem

  - darbs ar bioloģiskajiem aģentiem

  - veselības aprūpe

  - veterinārās klīnikas

  - klīnisko analīžu laboratorijas

  - pētnieciskās laboratorijas

  - sociālās aprūpes institūcijas

  - palīdzība mājās

  - notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

  - atkritumu attīrīšanas stacija

  - pārtikas rūpniecība

  3.3.materiāli, cilvēki, dzīvnieki u. c.
  3.3.1.tiešs un netiešs kontaktsplaukstas –
  aizsargcimdi pret mikroorganismiem

  viss ķermenis vai daļēji –
  aizsargapģērbs pret bioloģiskajiem aģentiem

  acis, seja –
  aizsargbrilles un sejas aizsargi

  - darbs, kurā var būt saskare ar cilvēka vai dzīvnieka ķermeni, tā šķidrumiem un audiem (kodumi, dzēlieni)

  - darbs ar bioloģiskajiem aģentiem

  - veselības aprūpe

  - veterinārās klīnikas

  - klīnisko analīžu laboratorijas

  - pētnieciskās laboratorijas

  - sociālās aprūpes institūcijas

  - palīdzība mājās

  - notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

  - atkritumu attīrīšanas stacija

  - pārtikas rūpniecība

  - mežsaimniecība

  4.Citi riska faktori
  4.1.nepietiekama redzamībaviss ķermenis –
  aizsardzības līdzekļi vizuālai brīdināšanai par lietotāja klātbūtni
  - darbs transportlīdzekļu kustības tuvumā

  - asfalta darbi un ceļa marķēšana

  - dzelzceļa darbi

  - braukšana ar transportlīdzekļiem

  - uz zemes esošo nodarbināto darbs lidostās

  - būvniecība

  - inženierbūvniecība

  - kuģubūve

  - ieguves rūpniecība

  - transporta pakalpojumi un pasažieru pārvadājumi

  4.2.skābekļa trūkumselpošanas sistēma –
  izolējošas elpošanas sistēmas aizsargierīces
  - darbs slēgtās telpās

  - darbs fermentācijas un destilācijas telpās

  - darbs tvertnēs un vārkatlos

  - darbs konteineros, ierobežotās teritorijās, ar gāzi darbināmās rūpnieciskās kurtuvēs, kur var būt gāzes paliekas vai nepietiekams skābekļa daudzums

  - darbs šahtās, kanalizācijas vados un citās ar kanalizāciju saistītās pazemes teritorijās

  - alkoholisko dzērienu ražošana

  - inženierbūvniecība

  - ķīmiskā rūpniecība

  - naftas ķīmijas rūpniecība

  elpošanas sistēma –
  niršanas aprīkojums
  - zemūdens darbi- inženierbūvniecība
  4.3.slīkšanaviss ķermenis –
  glābšanas veste
  - darbs uz ūdens vai ūdens tuvumā

  - darbs jūrā

  - darbs lidmašīnā

  - zvejniecība

  - aeronautikas nozare

  - būvniecība

  - inženierbūvniecība

  - kuģubūve

  - doki un ostas

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.