(4) Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūnijs, 08:05
  Ministru kabineta noteikumi Nr.908

  Rīgā 2006.gada 6.novembrī (prot. Nr.57 4.§)
  Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība
  Izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 13.panta otro daļu
  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtību, arodslimību sarakstu, kā arī arodslimību izraisītājfaktoru un to pielietojuma kategoriju sarakstu.

  2. Par arodslimības izmeklēšanu ir uzskatāma personas izmeklēšana, darba vietas higiēniskā raksturojuma sastādīšana, diagnozes noteikšana, kā arī veselības un darbspēju ekspertīze, ja radušās aizdomas, ka personai varētu būt arodslimība.

  3. Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība attiecināma uz visiem arodslimību gadījumiem, ja nodarbinātie darbā tiek vai tikuši pakļauti kaitīgiem darba vides faktoriem.

  4. Par šo noteikumu ievērošanu ir atbildīgi ārsti, kas nodrošina arodslimību izmeklēšanu (tai skaitā veic nodarbināto obligātās veselības pārbaudes), un darba devēji.

  5. Valsts darba inspekcija pēc arodveselības un arodslimību ārsta (turpmāk – arodslimību ārsts) pieprasījuma veic pārbaudi tās personas darba vietā, kurai ir vai, iespējams, ir arodslimība, un norāda iespējamos darba vides kaitīgos faktorus un darba apstākļus, izņemot šo noteikumu 16.2 punktā minēto gadījumu, kad darba vietu pārbauda attiecīgais darba aizsardzības speciālists.

  (MK 19.01.2010. noteikumu Nr.53 redakcijā)

  6. Šo noteikumu ievērošanu attiecībā uz darbībām, ko veic ārstniecības personas (piemēram, arodslimību diagnosticēšana, ieraksti medicīniskajā dokumentācijā), kontrolē Veselības inspekcija, bet attiecībā uz darba devēja veiktajiem pasākumiem - Valsts darba inspekcija.

  (Grozīts ar MK 03.03.2008. noteikumiem Nr.148)

  II. Personas izmeklēšana

  7. Ja personai konstatētas šo noteikumu 1.pielikumā minētās slimības vai to pazīmes un viņa tiek vai tikusi pakļauta kaitīgu darba vides faktoru iedarbībai, personai ir tiesības prasīt ģimenes ārstam, pie kura viņa ir reģistrēta, lai tiktu izmeklēta un noteikts, vai konstatētā slimība ir arodslimība.

  8. Ja, izmeklējot personu, ģimenes ārsts konstatē veselības traucējumus, ko, iespējams, izraisījuši kaitīgie darba vides faktori, diagnozes precizēšanai personu nosūta pie arodslimību ārsta, izņemot šo noteikumu 13. un 14.punktā minēto gadījumu.

  (Grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.53)

  9. Arodslimību ārsts izmeklē personu, izvērtē tās veselības stāvokli, darba anamnēzi un, ja nepieciešams, nosūta personu uz papildu konsultācijām un izmeklējumiem pie speciālistiem.

  10. Ja arodslimību ārsts apstiprina arodslimības diagnozes iespējamību, viņš personu nosūta konsultācijai uz ārstniecības iestādes izveidotu ārstu komisiju arodslimībās vai, ja persona ir Aizsardzības ministrijas padotībā esošas struktūrvienības militārpersona, uz Nacionālo bruņoto spēku Centrālo medicīniskās ekspertīzes komisiju (turpmāk – ārstu komisija), vai uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Aroda un radiācijas medicīnas centra (turpmāk – centrs) ārstu komisiju arodslimībās (turpmāk – centra ārstu komisija). Nosūtījumam pievieno veikto izmeklējumu rezultātus un izrakstu no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par pārciestajām slimībām.

  (MK 19.01.2010. noteikumu Nr.53 redakcijā)

  11. Iesniedzot ārstu komisijā vai centra ārstu komisijā šo noteikumu 10.punktā minētos dokumentus, persona pievieno arī darba stāžu apliecinošus dokumentus (darba līguma kopijas vai citu darba devēja izsniegtu apliecinājumu). Ja šādi dokumenti nav pieejami, persona pievieno paskaidrojumu, norādot pie attiecīgā darba devēja nostrādāto laiku, veicamos darba pienākumus, kaitīgos darba vides faktorus un darba apstākļus.

  (Grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.53)

  12. Lēmumu par arodslimības diagnozi pieņem ārstu komisija vai centra ārstu komisija. Komisijas sastāvā ir divi arodslimību ārsti vai arodslimību ārsts un vecākais darba aizsardzības speciālists ar medicīnisko izglītību, neirologs un citi speciālisti, ja nepieciešams. Komisijas priekšsēdētājs ir arodslimību ārsts. Tiesības piedalīties lēmuma pieņemšanā ir arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Valsts darba inspekcijas pārstāvim.

  (MK 19.01.2010. noteikumu Nr.53 redakcijā)

  13. Ja, veicot personas obligāto veselības pārbaudi, arodslimību ārsts konstatē šo noteikumu 1.pielikumā minētās arodslimības vai to pazīmes, pacientu izmeklē un, pievienojot izmeklējumu rezultātus un konsultanta atzinumu, nosūta pie ģimenes ārsta. Ģimenes ārsts nosūta personu uz ārstu komisiju vai centra ārstu komisiju.

  (MK 19.01.2010. noteikumu Nr.53 redakcijā)

  14. Ja ir noticis nelaimes gadījums darbā, par kuru sastādīts akts (jo ir pastāvējusi inficēšanās iespēja), tomēr tūlītēja darbnespēja nav iestājusies, bet ar darbā notikušo nelaimes gadījumu saistītā infekcijas slimība ir diagnosticēta vēlāk, ģimenes ārsts nosūta personu konsultācijai uz ārstu komisiju vai centra ārstu komisiju.

  III. Darba vietas higiēniskais raksturojums

  15. Lai būtu iespējams izvērtēt kaitīgo darba vides faktoru ietekmi uz personu un noteikt arodslimības diagnozi, arodslimību ārsts, ja nepieciešams, nosūta Valsts darba inspekcijai rakstisku pieprasījumu (2.pielikums) sagatavot darba vietas higiēnisko raksturojumu.

  16. Darba vietas higiēnisko raksturojumu var pieprasīt šādos gadījumos:

  16.1. nodarbinātajam atklātas arodslimības pazīmes - veselības traucē­jumi, kurus izraisa noteikti darba vides faktori;

  16.2. personai pēc darba attiecību pārtraukšanas atklātas arodslimības pazīmes;

  16.3. iepriekš sagatavotajā darba vietas higiēniskajā raksturojumā nav sniegta pietiekama informācija un nepieciešama papildinformācija vai atkārtots darba vietas higiēniskais raksturojums.

  16.1 Darba vietas higiēnisko raksturojumu nepieprasa:

  16.11. ja zināms, ka darba vieta, kurā pastāvējuši kaitīgie faktori, kas bijuši iespējamās arodslimības cēlonis, likvidēta;

  16.12. ja persona pēdējos divus gadus strādājusi darba vietā un profesijā, kas nav saistīta ar iespējamo arodslimību, un ir zināms, ka iepriekšējās darba vietas ir likvidētas;

  16.13. hronisku arodslimību gadījumos par pēdējo darba vietu, ja persona pēdējā darba vietā strādā mazāk par diviem gadiem;

  16.14. ja iespējamo arodslimību izraisījis darba vides faktors, kas ir tipisks profesijai un darba veidam, kurā persona strādā vai strādāja iespējamās arodslimības iegūšanas laikā;

  16.15. ja pēdējā pusgada laikā konstatēti arodslimību gadījumi pie tā paša darba devēja un tajā pašā profesijā vai darba veidā, kur nodarbināta persona, kuras iespējamā arodslimība tiek izmeklēta, un zināms, ka darba apstākļi, kas izraisījuši iespējamo arodslimību, bijuši līdzīgi;

  16.16. ja arodslimību izraisījis nelaimes gadījums darbā, par kuru sagatavots akts par nelaimes gadījumu darbā.

  (MK 19.01.2010. noteikumu Nr.53 redakcijā)

  16.2 Ja darba vietas higiēniskais raksturojums nepieciešams par Iekšlietu ministrijas vai Aizsardzības ministrijas sistēmā, Nacionālajos bruņotajos spēkos, valsts drošības iestādē, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē esošu darba vietu, kurā saistībā ar valsts noslēpuma objekta statusu ir ierobežota piekļuve, arodslimību ārsts Iekšlietu ministrijai, Aizsardzības ministrijai, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, attiecīgajai valsts drošības iestādei, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam vai Ieslodzījuma vietu pārvaldei nosūta pieprasījumu sastādīt darba vietas higiēnisko raksturojumu. Darba vietas higiēnisko raksturojumu sastāda darba aizsardzības speciālists, kurš ir atbildīgs par darba aizsardzības prasību ievērošanu konkrētajā darba vietā.

  (MK 05.10.2021. noteikumu Nr. 664 redakcijā)

  17. Sagatavojot darba vietas higiēnisko raksturojumu (3.pielikums), Valsts darba inspekcijas amatpersonas atbilstoši kompetencei veic šādas darbības:

  17.1. tiekoties ar personu, par kuras slimību ir aizdomas, ka tā varētu būt arodslimība, noskaidro, kādi kaitīgi darba vides faktori ir ietekmējuši vai varēja ietekmēt personas veselību;

  17.2. apkopo informāciju par attiecīgās personas profesiju, darba stāžu, darba vides riska faktoriem, to kontroles rezultātiem, apmācību un instruktāžu darba vietā, kā arī citu nepieciešamo informāciju;

  17.3. pārbauda darba vietu, iepazīstas ar darba vides faktoriem, kuri ir ietekmējuši vai varēja ietekmēt attiecīgās personas veselību, un preventīvajiem darba aizsardzības pasākumiem, kā arī darba aprīkojumu konkrētajā darba vietā;

  17.4. sagatavo objektīvu darba vietas higiēnisko raksturojumu, kam pievieno šo noteikumu 17.1.apakšpunktā minētās personas obligātās veselības pārbaudes kartes un veikto darba vides faktoru mērījumu kopijas;

  17.5. norāda kaitīgos darba vides faktorus, kuri ir ietekmējuši vai varēja ietekmēt personas veselību, kaitīgā faktora pielietojuma kategoriju saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu un kaitīgo faktoru saskaņā ar arodslimību izraisītāj­faktoru klasifikāciju atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam.

  (Grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.53)

  18. Darba devējs sadarbojas ar Valsts darba inspekcijas amatpersonām un nodrošina pieeju visai nepieciešamajai informācijai par darba vides iekšējo uzraudzību, riska novērtēšanas un novēršanas pasākumiem un citai darba vietas higiēniskā raksturojuma sastādīšanā nepieciešamajai informācijai, kā arī ņem vērā Valsts darba inspekcijas amatpersonu prasības attiecībā uz riska novēršanu vai samazināšanu un darba vides uzlabošanu.

  19. Valsts darba inspekcija mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sagatavo darba vietas higiēnisko raksturojumu un piecu darbdienu laikā nosūta to pieprasītājam.

  20. Valsts darba inspekcija neizmeklē iespējamās arodslimības cēloni, darba apstākļus, kaitīgo faktoru ietekmi darba vietā un nesastāda darba vietas higiēnisko raksturojumu, ja darba devējs, kura izveidotajā darba vietā pastāvējuši kaitīgie faktori, kas bijuši iespējamās arodslimības cēlonis, ir likvidēts, izslēgts no komercreģistra vai konkrētā darba vieta vai tai līdzīgās darba vietas vairs neeksistē. Šādā gadījumā Valsts darba inspekcija mēneša laikā par to informē darba vietas higiēniskā raksturojuma pieprasītāju.

  (MK 19.01.2010. noteikumu Nr.53 redakcijā)

  21. Ja darba vietas higiēniskais raksturojums netiek sastādīts, ārstu komisija vai centra ārstu komisija pieprasa attiecīgās personas paskaidrojumu, kurā norādīta šo noteikumu 11.punktā minētā informācija.

  IV. Arodslimību diagnozes noteikšana

  22. Ārstu komisija vai centra ārstu komisija, izvērtējot personas izmeklē­šanas rezultātus, datus par iepriekšējām slimībām, darba vietas higiēnisko raksturojumu un citus iesniegtos dokumentus, divu mēnešu laikā pēc šo noteikuma 10. un 11.punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu, vai attiecīgā slimība ir arodslimība, un izsniedz personai atzinumu (6.pielikums). Atzinumā norāda arī laiku, kad atkārtoti jāierodas uz medicīnisko apskati pie arodslimību ārsta, kā arī informē par to ģimenes ārstu, pie kura persona ir reģistrēta.

  23. Arodslimniekam ir pienākums rūpēties par savu veselību un ievērot ārstu norādījumus. Arodslimniekam ir tiesības saņemt pilnīgu informāciju par kaitīgiem darba vides faktoriem, kas ietekmējuši viņa veselības stāvokli, par izmeklējumu rezultātiem un ārstēšanas pasākumiem, ja nepieciešams, arī informāciju par neskaidriem jautājumiem, kā arī tiesības apstrīdēt lēmuma pieņemšanas procesu Veselības inspekcijā, bet lēmumu pārsūdzēt tiesā.

  (Grozīts ar MK 03.03.2008. noteikumiem Nr.148)

  24. Ja ārstu komisija vai centra ārstu komisija pieņem lēmumu, ka slimība ir arodslimība, tā piecu darbdienu laikā nosūta:

  24.1. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijai atzinumu par arodslimību (6.pielikums);

  24.2. Valsts darba inspekcijai ziņojumu par arodslimības gadījumu (7.pielikums).

  24.1 Ārstu komisija piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta centram šo noteikumu 24.1.apakšpunktā minēto atzinumu par arodslimību (kopiju).

  (MK 19.01.2010. noteikumu Nr.53 redakcijā)

  25. Valsts darba inspekcija pēc šo noteikumu 24.2.apakšpunktā minētā ziņojuma saņemšanas informē darba devēju, pie kura strādā konkrētais nodarbinātais, par darba vides riska faktoriem, kas izraisījuši arodslimību.

  (MK 19.01.2010. noteikumu Nr.53 redakcijā)

  25.1 Centrs, saņemot šo noteikumu 24.1 punktā minētā atzinuma kopiju, reģistrē arodslimības gadījumu centra datubāzē.

  (MK 19.01.2010. noteikumu Nr.53 redakcijā)

  26. Darba devējs pēc šo noteikumu 25.punktā minētās informācijas saņemšanas veic darba aizsardzības pasākumus riska novēršanai vai samazināšanai, kā arī paredz iespēju norīkot arodslimnieku alternatīvos darbos, kur nepastāv to kaitīgo darba vides faktoru risks, kas izraisa personas veselības traucējumus.

  (MK 19.01.2010. noteikumu Nr.53 redakcijā)

  27. Lai novērtētu slimības norisi un izvērtētu ārstēšanās rezultātus, ģimenes ārsts nosūta arodslimnieku pie arodslimību ārsta atkārtotai medicīniskai apskatei atzinumā norādītajā laikā.

  28. Atkārtoti ierodoties pie arodslimību ārsta, personu izmeklē, ja nepieciešams, nosūta uz papildu izmeklējumiem un konsultācijām pie speciālis­tiem, nosaka diagnozi un nosūta konsultācijai uz ārstu komisiju vai centra ārstu komisiju. Komisija, izvērtējot personas izmeklējuma rezultātus, sniedz atkārtotu atzinumu.

  V. Veselības un darbspēju ekspertīze

  29. Ja ārstu komisija vai centra ārstu komisija personai diagnosticē arodslimību, persona ar komisijas izsniegto atzinumu par arodslimību vēršas pie ģimenes ārsta, pie kura viņa ir reģistrēta. Ģimenes ārsts invaliditātes smaguma pakāpes un darbspēju zaudējuma noteikšanai (procentos) nosūta arodslimnieku uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju vai tās struktūrvienību- vispārēja un speciāla profila veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisiju (turpmāk - ekspertīzes komisija) invaliditātes ekspertīzei atbilstoši normatīvajiem aktiem par invaliditātes ekspertīzes kārtību.

  30. Arodslimnieks ekspertīzes komisijai uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz ģimenes ārsta izsniegtu nosūtījumu un ārstu komisijas vai centra ārstu komisijas atzinumu par slimības saistību ar veicamo darbu.

  31. Ekspertīzes komisija lēmuma pieņemšanas dienā arodslimniekam izsniedz:

  31.1. invaliditātes izziņu, ja arodslimniekam tiek noteikta invaliditāte, ko izraisījusi arodslimība;

  31.2. izrakstu no ekspertīzes akta par darbspēju zaudējumu.

  32. Par pieņemto lēmumu ekspertīzes komisija informē ārstu komisiju vai centra ārstu komisiju, Valsts darba inspekciju un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru.

  33. Lai noteiktu tiesības uz normatīvajos aktos paredzēto apdrošināšanas atlīdzību, arodslimnieks iesniedz ārstu komisijas vai centra ārstu komisijas un ekspertīzes komisijas izsniegtos dokumentus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.

  VI. Arodslimību uzskaite

  34. Ārstu komisijas katru mēnesi līdz piektajam datumam nosūta centram šādu informāciju par pirmreizēji un atkārtoti diagnosticētajām arodslimībām saskaņā ar šo noteikumu 8.pielikumu:

  34.1. arodslimnieka vārds, uzvārds;

  34.2. arodslimnieka personas kods;

  34.3. arodslimnieka dzimums;

  34.4. arodslimnieka profesija arodslimības izraisītājfaktoru iedarbības laikā;

  34.5. ekonomiskā aktivitāte arodslimības izraisītājfaktoru iedarbības laikā;

  34.6. konkrētās arodslimības izraisītājfaktors saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu;

  34.7. kaitīgā faktora pielietojuma kategorija saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu;

  34.8. arodslimība saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu;

  34.9. arodslimības grupa atbilstoši izraisītājfaktoram saskaņā ar šo noteikumu 9.pielikumu;

  34.10. arodslimības diagnoze saskaņā ar Starptautisko statistisko slimību un veselības problēmu klasifikācijas kodiem (SSK-10.red.).

  (Grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.53)

  35. Ārstniecības mērķu sasniegšanai ārstu komisija un centra ārstu komisija pēc citas ārstu komisijas pieprasījuma sniedz papildu informāciju par arodslimnieku, kurš tajā vērsies.

  (Grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.53)

  36. Valsts darba inspekcija pusgada un gada pārskatā iekļauj šādu informāciju par pirmreizēji noteiktām arodslimībām:

  36.1. no jauna reģistrēto arodslimību gadījumu analīze pa nozoloģiskām vienībām saskaņā ar Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas kodiem (SSK-10.red.);

  36.2. arodslimību gadījumu skaita korelācijas analīze saistībā ar arodslimības izraisītājfaktoru, profesiju, ekonomiskās darbības veidu, nodarbināto dzimumu, vecumu un kopējo stāžu darbā, kas saistīts ar kaitīgo faktoru ietekmi;

  36.3. dati par arodslimību gadījumu skaitu uz 100000 strādājošiem Latvijā.

  (MK 19.01.2010. noteikumu Nr.53 redakcijā)

  37. Pusgada un gada pārskatu Valsts darba inspekcija iesniedz Labklājības ministrijā, kā arī ievieto informāciju Valsts darba inspekcijas mājas lapā internetā.

  (Grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.53)

  38. Pēc Valsts darba inspekcijas pieprasījuma Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra sniedz informāciju par papildu izdevumu segšanu arodslimnieku ārstēšanai un rehabilitācijai.

  VII. Noslēguma jautājumi

  39. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1998.gada 31.marta noteikumus Nr.119 "Arodslimību saraksts" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 87./88.nr.).

  40. Līdz ārstu komisiju izveidošanai ārstniecības iestādēs personas arod­slimību diagnozes noteikšanai tiek nosūtītas uz centru.

  41. Noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 1.janvāri.

  Ministru prezidents A.Kalvītis

  Labklājības ministre D.Staķe
  1.pielikums
  Ministru kabineta
  2006.gada 6.novembra noteikumiem Nr.908
  Arodslimības

  (Pielikums grozīts ar MK 04.06.2020. noteikumiem Nr. 352)

  1. Ķīmisko faktoru izraisītās akūtās un hroniskās slimības:

  1.1. metālu un metaloīdu izraisītās slimības: elpošanas orgānu toksiskie bojājumi, anēmija, hepatīti, nefropātijas, nervu sistēmas toksiskie bojājumi, jaunveidojumi, metāliskais drudzis, ādas slimības;

  1.2. halogēnu neorganisko savienojumu izraisītās slimības: elpošanas orgānu toksiskie bojājumi, ādas slimības;

  1.3. ciānsavienojumu izraisītās slimības - elpošanas orgānu toksiskie bojājumi;

  1.4. kodīgas un kairinošas iedarbības vielu (neorganisko gāzu, skābju, hidroksīdu, ūdeņraža peroksīda) izraisītās slimības: elpošanas orgānu toksiskie bojājumi, ādas slimības;

  1.5. ogļūdeņražu un to atvasināto savienojumu izraisītās slimības: elpošanas orgānu toksiskie bojājumi, asins sistēmas slimības, hepatīti, nefropātijas, nervu sistēmas toksiskie bojājumi, jaunveidojumi, ādas slimības;

  1.6. nitrosavienojumu un aminosavienojumu izraisītās slimības: elpošanas orgānu toksiskie bojājumi, asins sistēmas slimības, hepatīti, nefropātijas, nervu sistēmas toksiskie bojājumi, jaunveidojumi, ādas slimības;

  1.7. fenolu un to atvasinājumu izraisītās slimības: elpošanas orgānu toksiskie bojājumi, nieru toksiskie bojājumi, ādas slimības;

  1.8. alkoholu un glikolu izraisītās slimības: redzes nerva un tīklenes slimības, nervu sistēmas toksiskie bojājumi, ādas slimības;

  1.9. ēteru, esteru, epoksīdu savienojumu izraisītās slimības: elpošanas orgānu toksiskie bojājumi, ādas slimības, jaunveidojumi;

  1.10. aldehīdu un ketonu izraisītās slimības: elpošanas orgānu toksiskie bojājumi, perifēriskās nervu sistēmas slimības, ādas slimības;

  1.11. organisko skābju un to derivātu (amīdu, skābju anhidrīdu) izraisītās slimības: elpošanas orgānu toksiskie bojājumi, perifēriskās nervu sistēmas slimības, hepatīti, ādas slimības.

  2. Bioloģisko faktoru izraisītās slimības:

  2.1. infekcijas un parazitārās slimības atbilstoši infekcijai, ar kuru darbinieks ir bijis kontaktā darba laikā: amēbioze, bruceloze, cūku roze, ērču encefalīts, jersinioze, Laimas slimība, leptospiroze, ornitoze, Q drudzis, stinguma krampji, tuberkuloze, tularēmija, vīrusu hepatīti;

  2.2. citas infekcijas slimības, kas radušās, veicot darba pienākumus veselības aprūpes, profilakses un sociālā darba nozarē vai citos dienestos, un kuru izcelsmē ir pierādīta darba vides riska faktoru nozīme (HIV/AIDS, B hepatīts, C hepatīts, tuberkuloze, Covid-19);

  2.3. disbakteriozes, ādas un gļotādas kandidamikoze, viscerālā kandidoze.

  3. Fizikālo faktoru izraisītās slimības:

  3.1. slimības, kas saistītas ar jonizējošā starojuma iedarbību: staru slimība (akūta vai hroniska), vietēji audu bojājumi (akūti vai hroniski), jaunveidojumi;

  3.2. lāzera starojuma izraisīti vietēji audu bojājumi (ādas apdegumi, acs radzenes vai tīklenes bojājumi);

  3.3. vispārējās vai vietējās vibrācijas izraisītās slimības;

  3.4. sensoneirāla trokšņa izraisīta vājdzirdība vai kurlums;

  3.5. intensīva ultravioletā starojuma izraisītā elektrooftalmija, katarakta;

  3.6. dekompresijas (kesona) slimība un tās sekas (osteonekroze);

  3.7. kompresijas slimība (barotīts);

  3.8. siltuma starojuma izraisītās slimības: siltuma dūriens, krampji, katarakta;

  3.9. pazeminātas temperatūras izraisītās slimības: angioneiroze, angio­trofoneiroze, obliterējošais endarterīts, veģetosensorā polineiropātija.

  4. Ārstniecības līdzekļu izraisītās slimības: elpošanas orgānu toksiskie bojājumi, anēmija, hepatīti, nefropātijas, nervu sistēmas toksiskie bojājumi, jaunveidojumi, metāliskais drudzis, ādas slimības.

  5. Pārslodžu (kopējās fiziskās pārslodzes vai atsevišķu orgānu vai sistēmu pārslodzes) izraisītās slimības:

  5.1. koordinācijas neirozes;

  5.2. perifēriskās nervu sistēmas un balsta un kustību aparāta slimības (akūtas, subakūtas vai hroniskas): mononeiropātijas un polineiropātijas, tai skaitā kompresijas un veģetosensorās neiropātijas un jostas-krustu daļas radikulīti;

  5.3. hroniski tendovaginīti, tendinīti, peritendinīti, epikondilīti;

  5.4. stenozējošās ligamentozes, "krikšķošais pirksts", pleca-lāpstiņas periartrozes;

  5.5. bursīti (prepatellārais, subpatellārais, elkoņa un pleca);

  5.6. deformējošās osteoartrozes, tai skaitā spondilartrozes un aseptiskās osteonekrozes;

  5.7. menisku bojājumi;

  5.8. Dipitrēna kontraktūra;

  5.9. dzemdes un maksts sieniņu noslīdējumi un izkrišana;

  5.10. izteikti kāju vēnu varikozi paplašinājumi ar iekaisumu (tromboflebīts) vai trofikas traucējumiem;

  5.11. slimības, kas saistītas ar balss saišu aparāta pārslodzi: hronisks laringīts, balss sai­šu mezgliņi (dziedātāju mezgliņi), balss saišu kontaktčūlas, fonastēnija;

  5.12. progresējoša tuvredzība;

  5.13. plaušu emfizēma;

  5.14. psihoneirozes;

  5.15. izdegšanas sindroms.

  6. Rūpniecisko aerosolu izraisītās slimības:

  6.1. pneimokoniozes: silikoze, silikoze kopā ar tuberkulozi, silikatoze, sideroze, azbestoze, metālkonioze, karbokonioze, jauktu putekļu pneimo­konioze, organisko putekļu pneimokonioze;

  6.2. akūts toksisks bronhīts;

  6.3. hronisks bronhīts (hronisks putekļu bronhīts, akūtais un hroniskais toksiskais bronhīts);

  6.4. hroniska obstruktīvā plaušu slimība;

  6.5. hronisks rinofaringolaringīts;

  6.6. elpošanas ceļu un plaušu jaunveidojumi;

  6.7. mezoteliomas no azbesta putekļu ieelpošanas.

  7. Alerģiskās arodslimības: konjunktivīts, rinīts, rinofaringīts, rinofarin­golaringīts, rinosinusīts, bronhiālā astma, astmatiskais bronhīts, eksogēnais alveolīts, ekzēma, toksikodermija, Kvinkes tūska, nātrene, anafilaktiskais šoks, toksikoalerģiskais hepatīts, vaskulīts, dzirdes nerva alerģisks iekaisums, mononeiropātijas un polineiropātijas, polineirīts.

  Labklājības ministre D.Staķe
  2.pielikums
  Ministru kabineta
  2006.gada 6.novembra noteikumiem Nr.908

  Labklājības ministre D.Staķe
  3.pielikums
  Ministru kabineta
  2006.gada 6.novembra noteikumiem Nr.908

  Labklājības ministre D.Staķe
  4.pielikums
  Ministru kabineta
  2006.gada 6.novembra noteikumiem Nr.908
  Kaitīgo faktoru pielietojuma kategorija

  Nr.p.k.

  Kods

  Lietojuma kategorija

  1.

  B01

  Absorbenti un adsorbenti

  2.

  A02

  Līmvielas, savienojošas vielas

  3.

  A03

  Aerosoli

  4.

  B04

  Pretkondensēšanās vielas

  5.

  B05

  Pretsasalšanas vielas

  6.

  B06

  Līdzekļi pret nosmērēšanos un antiadhezīvie līdzekļi

  7.

  B07

  Antistatiskie līdzekļi

  8.

  B08

  Balināšanas līdzekļi

  9.

  C09

  Tīrīšanas, mazgāšanas līdzekļi

  10.

  B10

  Krāsvielas

  11.

  A11

  Komplektus veidojošas vielas

  12.

  B12

  Elektrības vadītāji

  13.

  C13

  Būvmateriāli

  14.

  B14

  Pretkorozijas vielas

  15.

  B15

  Kosmētiskie līdzekļi

  16.

  D56

  Kodīgi šķidrumi

  17.

  B16

  Putekļus veidojošas vielas

  18.

  D62

  Elektromehāniskie komponenti

  19.

  B17

  Galvanizācijas līdzekļi

  20.

  A18

  Sprādzienbīstamās vielas

  21.

  A19

  Mēslošanas līdzekļi

  22.

  B20

  Pildvielas

  23.

  B21

  Fiksācijas vielas

  24.

  C22

  Līdzekļi pret aizdegšanos un dzēšanas līdzekļi

  25.

  B23

  Flotācijas aģenti

  26.

  C24

  Vielas emaljēšanai uzlejot vai sakausējot

  27.

  B25

  Putojošas vielas

  28.

  C26

  Aromatizētāji un uzturvielas kā piedevas pārtikai

  29.

  D57

  Vielas, kas rada berzi

  30.

  B27

  Degviela

  31.

  A28

  Degvielas piedevas

  32.

  D58

  Abrazīvi

  33.

  B29

  Karstumizturīgas vielas

  34.

  B30

  Hidrauliskie šķidrumi un piedevas

  35.

  B31

  Impregnācijas materiāli

  36.

  B32

  Izolācijas materiāli

  37.

  B33

  Starpprodukti

  38.

  B34

  Laboratorijā lietojamās ķimikālijas

  39.

  B35

  Lubrikanti un piedevas

  40.

  A36

  Aromatizējošas vielas

  41.

  A37

  Oksidējošas vielas

  42.

  D59

  Krāsas un lakas

  43.

  A38

  Lauksaimniecībā lietojamie pesticīdi

  44.

  C38

  Pesticīdi un konservanti, ko nelieto lauksaimniecībā

  45.

  A40

  pH regulētāji

  46.

  B41

  Medikamenti

  47.

  B42

  Fotoķīmiskas vielas

  48.

  A43

  Plūsmas regulatori

  49.

  D60

  Radioaktīvās vielas

  50.

  A44

  Reducējošās vielas

  51.

  B45

  Reprogrāfijas vielas

  52.

  A46

  Pusvadītāji

  53.

  B47

  Mīkstinātāji

  54.

  B48

  Šķīdinātāji

  55.

  B49

  Stabilizētāji

  56.

  B50

  Virsmaktīvās vielas

  57.

  D61

  Vielas virsmas apstrādei

  58.

  B51

  Miecvielas

  59.

  B52

  Viskozitātes regulētāji

  60.

  B53

  Vulkanizācijas līdzekļi

  61.

  A54

  Metināšanas un lodēšanas līdzekļi

  62.

  E55

  Mājdzīvnieki

  63.

  E56

  Meža dzīvnieki

  64.

  E57

  Dzīvnieku izcelsmes produkti

  65.

  E58

  Dzīvnieku izcelsmes atkritumi

  66.

  E59

  Notekūdeņi

  67.

  E60

  Asi vai griezīgi medicīnas materiāli

  68.

  E61

  Trausli, plīstoši medicīnas materiāli

  69.

  E62

  Citi medicīnas instrumenti

  70.

  E63

  Produkti bakterioloģijas vai bioloģijas laboratorijām

  71.

  E64

  Asinis un citi cilvēka audu šķidrumi

  72.

  E65

  Citi cilvēka audi

  73.

  E66

  Pacienti

  74.

  X99

  Citas kategorijas

  Labklājības ministre D.Staķe
  5.pielikums
  Ministru kabineta
  2006.gada 6.novembra noteikumiem Nr.908
  Arodslimību izraisītājfaktoru klasifikācija

  Kods

  Arodslimību izraisītājfaktors

  1000000000

  Ķīmiskais faktors (ķīmiskie savienojumi)

  1100000000

  Neorganiskie savienojumi

  Neorganisko savienojumu koda struktūra

  00

  Klase

  01 00

  Oksīdi

  02 00

  Elementu sāļi

  03 00

  No produkta atvasinātu skābju sāļi

  04 00

  Hidroksīdi

  05 00

  Sakausējumi

  06 00

  Hlora, fluora, broma, joda savienojumi

  07 00

  Sulfāti

  08 00

  Hidrīdi

  09 00

  Tiešie savienojumi (piemēram, ceturtējie aminosavienojumi)

  1101000000

  Ūdeņradis

  1101000001

  Deiterijs

  1101000002

  Tritijs

  1101000800

  Hidrīdi

  1101999999

  Citi neorganiskie ūdeņraža savienojumi

  1102000000

  Sārmu metāli: Li, Na, K, Rb, Cs (Ia grupas elementi)

  1102010000

  Litijs

  1102020000

  Nātrijs

  1102020101

  Nātrija oksīds

  1102020102

  Nātrija peroksīds

  1102020201

  Nātrija sulfīds

  1102020202

  Nātrija hlorīds (vārāmais pārtikas sāls)

  1102029999

  Citi neorganiskie nātrija savienojumi

  1102030000

  Kālijs

  1102030101

  Kālija oksīds

  1102030201

  Kālija nitrāts

  1102039999

  Citi neorganiskie kālija savienojumi

  1102040000

  Rubīdijs

  1102050000

  Cēzijs (radioaktīvo sk. Nr.1125000002)

  1102999999

  Citi sārmu metālu (Li, Na, K, Rb, Cs) neorganiskie savienojumi

  1103000000

  Sārmzemju metāli: Be, Mg, Ca, Sr, Ba (IIa grupas elementi)

  1103010000

  Berilijs

  1103010101

  Berilija oksīds

  1103010201

  Berilija fluorīds

  1103010202

  Berilija sulfāts

  1103010203

  Berilija oksifluorīds

  1103010204

  Cinka berilija silikāts

  1103010205

  Berilija hlorīds

  1103019999

  Citi neorganiskie berilija savienojumi

  1103020000

  Magnijs

  1103020101

  Magnija oksīds

  1103029999

  Citi neorganiskie magnija savienojumi

  1103030000

  Kalcijs

  1103030101

  Kalcija oksīds

  1103030201

  Kalcija arsenāts

  1103030202

  Kalcija arsenīts

  1103030203

  Kalcija sulfīds

  1103039999

  Citi neorganiskie kalcija savienojumi

  1103040000

  Stroncijs (radioaktīvo sk. Nr.1125000006)

  1103050000

  Bārijs

  1103050101

  Bārija oksīds

  1103059999

  Citi neorganiskie bārija savienojumi

  1103999999

  Citi neorganiskie sārmzemju metālu Be, Mg, Ca, Sr, Ba savienojumi

  1104000000

  Pārejas (retzemju) metāli: Sc, Y, Ac (IIIa grupas elementi)

  1104010000

  Skandijs

  1104020000

  Itrijs

  1104030000

  Aktīnijs

  1104999999

  Citi neorganiskie pārejas grupas metālu Sc, Y, Ac savienojumi

  1105000000

  Pārejas metāli (titāna apakšgrupa): Ti, Zr, Hf (IVa grupas elementi)

  1105010000

  Titāns

  1105020000

  Cirkonijs

  1105020101

  Cirkonija oksīds

  1105029999

  Citi neorganiskie cirkonija savienojumi

  1105030000

  Hafnijs

  1105999999

  Citi neorganiskie pārejas metālu Ti, Zr, Hf savienojumi

  1106000000

  Pārejas metāli (vanādija apakšgrupa): V, Nb, Ta (Va grupas elementi)

  1106010000

  Vanādijs

  1106010100

  Vanādija oksīds

  1106010101

  Vanādija dioksīds

  1106010102

  Vanādija trioksīds

  1106010103

  Vanādija pentoksīds

  1106010201

  Vanādija sāļi

  1106010202

  Vanādija hlorplatināts

  1106019999

  Citi neorganiskie vanādija savienojumi

  1106020000

  Niobijs

  1106030000

  Tantāls

  1106999999

  Citi neorganiskie pārejas metālu V, Nb, Ta savienojumi

  1107000000

  Pārejas metāli (hroma apakšgrupa): Cr, Mo, W (VIa grupas elementi)

  1107010000

  Hroms

  1107010100

  Hroma oksīds

  1107010101

  Hroma trioksīds

  1107010200

  Hroma sāļi

  1107010201

  Hroma sulfāts

  1107010202

  Hroma hlorīds

  1107010302

  Hromāti

  1107010302

  Bihromāti (dihromāti)

  1107019999

  Citi neorganiskie hroma savienojumi

  1107020000

  Molibdēns

  1107030000

  Volframs

  1107999999

  Citi neorganiskie pārejas metālu Cr, Mo, W savienojumi

  1108000000

  Pārejas metāli (mangāna apakšgrupa): Mn, Tc, Re (VIIa grupas elementi)

  1108010000

  Mangāns

  1108010100

  Mangāna oksīdi un dioksīdi

  1108010200

  Mangāna sāļi

  1108010201

  Mangāna fluorīds

  1108010202

  Mangāna arsenāts

  1108010300

  Permanganāti

  1108019999

  Citi neorganiskie mangāna savienojumi

  1108020000

  Tehnēcijs

  1108030000

  Rēnijs

  1108999999

  Citi pārejas metālu Mn, Tc, Re savienojumi

  1109000000

  Pārejas metāli: Fe, Co, Ni, Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt (VIIIgrupas elementi)

  1109010000

  Dzelzs

  1109010100

  Dzelzs oksīdi

  1109010101

  Dzelzs (II) oksīds

  1109010102

  Dzelzs (III) oksīds

  1109010201

  Dzelzs cianīds

  1109019999

  Citi neorganiskie dzelzs savienojumi

  1109020000

  Kobalts (radioaktīvo sk. Nr.1125000001)

  1109020201

  Kobalta fluorīds

  1109020202

  Kobalta arsenāts

  1109020203

  Kobalta karbonāts

  1109020204

  Kobalta hlorīds

  1109020205

  Kobalta hromāts

  1109020206

  Kobalta cianīds

  1109020207

  Kobalta nitrāts

  1109020208

  Kobalta fosfāti

  1109020209

  Kobalta sulfāts

  1109029999

  Citi neorganiskie kobalta savienojumi

  1109030000

  Niķelis

  1109030101

  Niķeļa oksīds

  1109030200

  Niķeļa sāļi

  1109030201

  Niķeļa hlorīds

  1109030202

  Niķeļa sulfāts

  1109030203

  Niķeļa nitrāts

  1109039999

  Citi neorganiskie niķeļa savienojumi

  1109040000

  Rutēnijs

  1109050000

  Rodijs

  1109060000

  Palādijs

  1109070000

  Osmijs

  1109080000

  Irīdijs (radioaktīvo sk. Nr.1125000003)

  1109090000

  Platīns

  1109999999

  Citi neorganiskie pārejas metālu Fe, Co, Ni, Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt savienojumi

  1110000000

  Pārejas metāli: Cu, Ag, Au (Ib grupas elementi)

  1110010000

  Varš

  1110010100

  Vara oksīdi

  1110010101

  Vara (I) oksīds

  1110010201

  Vara sulfāts

  1110010202

  Vara oksihlorīds

  1110010203

  Vara karbonāts

  1110010204

  Vara arsenīts

  1110010401

  Vara hidroksīds

  1110019999

  Citi neorganiskie vara savienojumi

  1110020000

  Sudrabs

  1110030000

  Zelts

  1110999999

  Citi neorganiskie pārejas metālu Cu, Ag, Au savienojumi

  1111000000

  Pārejas metāli: Zn, Cd, Hg (IIb grupas elementi)

  1111010000

  Cinks

  1111010101

  Cinka oksīds

  1111010202

  Cinka hlorīds

  1111010203

  Cinka hromāts

  1111010204

  Cinka sulfāts

  1111019999

  Citi neorganiskie cinka savienojumi

  1111020000

  Kadmijs

  1111030000

  Dzīvsudrabs

  1111030100

  Dzīvsudraba oksīdi (dzeltenais un sarkanais)

  1111030200

  Dzīvsudraba sāļi

  1111030201

  Dzīvsudraba hlorīds

  1111030202

  Dzīvsudraba cianīds

  1111030203

  Dzīvsudraba nitrāti

  1111030204

  Dzīvsudraba sulfīds(cinobrs)

  1111030205

  Dzīvsudraba (I) hlorāts

  1111030206

  Dzīvsudraba oksicianāts

  1111030207

  Dzīvsudraba arsenāts

  1111030208

  Dzīvsudraba (II) hlorāts

  1111030209

  Dzīvsudraba jodīds

  1111030210

  Dzīvsudraba tiocianāts

  1111030500

  Dzīvsudraba amalgāma

  1111039999

  Citi neorganiskie dzīvsudraba savienojumi

  1111999999

  Citi neorganiskie pārejas metālu Zn, Cd, Hg savienojumi

  1112000000

  Bors (IIIb grupas elements)

  1112000301

  Borāni

  1112000302

  Borāti

  1112000303

  Perborāti

  1112000600

  Fluorētie bora savienojumi

  1112999999

  Citi neorganiskie bora savienojumi

  1113000000

  Metaloīdi: Al, Ga, In, Tl (IIIb grupas elementi)

  1113010000

  Alumīnijs

  1113010101

  Alumīnija oksīdi

  1113019999

  Citi neorganiskie alumīnija savienojumi

  1113020000

  Gallijs

  1113030000

  Indijs

  1113040000

  Tallijs (radioaktīvo sk. Nr.1125000007)

  1113040201

  Tallija (I) savienojumi

  1113040202

  Tallija (II) savienojumi

  1113040203

  Tallija sulfāti

  1113049999

  Citi neorganiskie tallija savienojumi

  1113999999

  Citi neorganiskie metaloīdu Al, Ga, In, Tl savienojumi

  1114000000

  Metaloīdi: Ge, Sn, Pb (IVb grupas elementi)

  1114010000

  Germānijs

  1114020000

  Alva

  1114020101

  Alvas oksīds

  1114020201

  Alvas hlorīds

  1114020801

  Alvas hidrīds

  1114029999

  Citi neorganiskie alvas savienojumi

  1114030000

  Svins

  1114030100

  Svina oksīdi

  1114030101

  Svina dioksīds

  1114030102

  Svina (II, IV)-oksīds (sarkanais svins, svina mīnijs, P3O4)

  1114030103

  Svina (II)-oksīds (dzeltenais svins)

  1114030200

  Svina sāļi

  1114030201

  Svina sulfīds

  1114030202

  Svina bromīds

  1114030203

  Svina nitrāts

  1114030204

  Svina fluorīds

  1114030205

  Svina sulfāts

  1114030206

  Svina hromāts

  1114030207

  Svina silikāts

  1114030208

  Svina titanāts

  1114030209

  Svina arsenāts

  1114030210

  Svina arsenīts

  1114030211

  Svina antimonāts

  1114039999

  Citi neorganiskie svina savienojumi

  1114999999

  Citi neorganiskie metaloīdu Ge, Sn, Pb savienojumi

  1115000000

  Metaloīdi: As, Sb, Bi (Vb grupas elementi)

  1115010000

  Arsēns

  1115010100

  Arsēna oksīdi

  1115010101

  Arsēna trioksīds

  1115010102

  Arsēna pentoksīds

  1115010201

  Arsenīti

  1115010202

  Arsenāti

  1115010203

  Arsēna halogenīdi

  1115010801

  Arsēnūdeņradis (arsīns)

  1115010802

  Arsenīdi

  1115019999

  Citi neorganiskie arsēna savienojumi

  1115020000

  Antimons

  1115020100

  Antimona oksīds

  1115020101

  Antimona trioksīds

  1115020102

  Antimona pentoksīds

  1115020201

  Antimona sulfīds (sarkanais pigments)

  1115020202

  Antimona trisulfīds

  1115020801

  Antimona hidrīds

  1115029999

  Citi neorganiskie antimona savienojumi

  1115030000

  Bismuts

  1199999999

  Citi neorganiskie metaloīdu As, Sb, Bi savienojumi

  1116000000

  Ogleklis (IVb grupas elements) (radioaktīvo sk. Nr.1124000006)

  1116000101

  Oglekļa monoksīds

  1116000102

  Oglekļa dioksīds

  1116000301

  Karbonāti un bikarbonāti

  1116000302

  Nātrija cianīdi

  1116000303

  Kālija cianīdi

  1116000304

  Kalcija cianīdi

  1116000305

  Nātrija dzelzs cianīdi

  1116000306

  Kālija dzelzs (II) cianīdi

  1116000307

  Kālija dzelzs (III) cianīdi

  1116000308

  Nātrija-penta-ciano-nitrosil-dzelzs (III) (nātrija nitroprusīds)

  1116000600

  Hlorētie oglekļa savienojumi

  1116000601

  Karbonilhlorīds (fosgēns, COCl2)

  1116000701

  Oglekļa sulfīds (sērogleklis, oglekļa disulfīds)

  1116000702

  Karbonilsulfīds (oglekļa oksisulfīds, COS)

  1116999999

  Citi neorganiskie oglekļa savienojumi

  1117000000

  Silīcijs (IVb grupas elements)

  1117000100

  Silīcija oksīdi

  1117000301

  Silicīdi

  1117000302

  Silikāti

  1117000201

  Silīcija tetrafluorīds

  1117000303

  Heksafluorsilikāti

  1117999999

  Citi neorganiskie silīcija savienojumi

  1118000000

  Slāpeklis (Vb grupas elements)

  1118000101

  Slāpekļa monoksīds NO, slāpekļa (II) oksīds

  1118000102

  Slāpekļa dioksīds NO2, slāpekļa (IV) oksīds

  1118000103

  Dislāpekļa oksīds N2O (slāpekļa (1) oksīds, jautrības gāze)

  1118000104

  Slāpekļa pentoksīds

  1118000201

  Amonija nitrāts

  1118000202

  Amonija sulfāts

  1118000203

  Amonija fluorīds

  1118000301

  Nitrīdi

  1118000302

  Nitrīti

  1118000303

  Nitrāti

  1118000304

  Svina azīds

  1118000305

  Nātrija azīds

  1118000401

  Amonjaks

  1118000601

  Slāpekļa trihlorīds

  1118000602

  Nitrozilhlorīds (NOCl)

  1118000801

  Hidrazīns

  1118000900

  Kvartārie (ceturtējie jeb četraizvietotie) amonija savienojumi

  1118999999

  Citi neorganiskie slāpekļa savienojumi

  1119000000

  Fosfors (Vb grupas elements)

  1119000001

  Sarkanais fosfors

  1119000100

  Fosfora oksīdi

  1119000101

  Fosfora trioksīds, fosfora paskābes anhidrīds

  1119190102

  Fosfora pentoksīds, fosfora (V) oksīds, fosforskābes anhidrīds

  1119190201

  Fosfora sulfīdi

  1119000202

  Fosfora oksihlorīds (POCl3)

  1119000301

  Fosfīti

  1119000302

  Fosfāti

  1119000601

  Fosfora trihlorīds

  1119000602

  Fosfora pentahlorīds

  1119000800

  Fosfīdi

  1119000801

  Fosforūdeņradis (fosfīns)

  1119000802

  Tetrafosfortrisulfīds (seskvisulfīds)

  1119000803

  Fosfora trisulfīds

  1119000900

  Fosfonija savienojumi (fosforūdeņraža sāļi)

  1119999999

  Citi neorganiskie fosfora savienojumi

  1120000000

  Nemetāli: O, S, Se, Te, Po (VIb grupas elementi)

  1120010000

  Skābeklis

  1120010001

  Ozons

  1120010101

  Ūdeņraža peroksīds, hidrogēnperoksīds

  1120010102

  Anhidrīdi, kas nav minēti citur

  1120019999

  Citi neorganiskie skābekļa savienojumi

  1120020000

  Sērs

  1120020100

  Sēra oksīdi

  1120020101

  Sēra dioksīds

  1120020102

  Sēra trioksīds

  1120020301

  Sulfīdi

  1120020302

  Sulfīti (bisulfīti)

  1120020303

  Sulfāti

  1120020304

  Persulfāti

  1120020305

  Tiosulfāti (hiposulfāti)

  1120020601

  Sēra monohlorīds (sēra hlorīds)

  1120020602

  Sēra hlorīds

  1120020603

  Tionilhlorīds

  1120020801

  Sērūdeņradis (hidrogēnsulfīds)

  1120029999

  Citi neorganiskie sēra savienojumi

  1120030000

  Selēns

  1120030101

  Selēna dioksīds

  1120030201

  Selēna oksihlorīds

  1120030301

  Selenīdi

  1120030302

  Selenīti

  1120030303

  Selenāti

  1120030601

  Selēna heksafluorīds

  1120030801

  Selēnūdeņradis (hidrogēnselenīds)

  1120039999

  Citi neorganiskie selēna savienojumi

  1120040000

  Telūrs

  1120040000

  Polonijs

  1120999999

  Citi neorganiskie nemetālu O, S, Se, Te, Po savienojumi

  1121000000

  Halogēni: F, Cl, Br, I, At (VIIb grupas elementi)

  1121010000

  Fluors

  1121010001

  Fluorīdi

  1121019999

  Citi neorganiskie fluora savienojumi

  1121020000

  Hlors

  1121020100

  Hlora oksīds

  1121020301

  Hlorīdi

  1121020302

  Hlorāti

  1121020303

  Perhlorāti

  1121020304

  Hipohlorīti

  1121029999

  Citi neorganiskie hlora savienojumi

  1121030000

  Broms

  1121030301

  Bromīdi

  1121030302

  Hipobromīti

  1121030303

  Bromāti

  1121030601

  Broma pentafluorīds

  1121039999

  Citi neorganiskie broma savienojumi

  1121040000

  Jods (radioaktīvo sk. Nr.1124000008)

  1121040301

  Jodīdi

  1121040302

  Jodāti

  1121040303

  Perjodāti

  1121040304

  Jodīti

  1121049999

  Citi neorganiskie joda savienojumi

  1121050000

  Astats

  1121999999

  Citi neorganiskie halogēnu F, Cl, Br, I, At savienojumi

  1122000000

  Cēlgāzes (0 grupas elementi)

  1122000001

  Hēlijs

  1122000002

  Neons

  1122000003

  Argons

  1122000004

  Kriptons (radioaktīvo sk. Nr.1125000005)

  1122000005

  Ksenons

  1122000006

  Radons

  1122999999

  Citas cēlgāzes

  1123000000

  Retzemju elementi vai lantanīdi

  1124000000

  Vaļēji starojuma avoti (radioaktīvie elementi)

  1124000001

  Urāns

  1124000002

  Torijs

  1124000003

  Plutonijs

  1124000004

  Rādijs

  1124000005

  Tritijs

  1124000006

  Ogleklis 14

  1124000007

  Prometijs 147

  1124000008

  Jods (visi radioaktīvie izotopi)

  1124999999

  Citi vaļējie starojuma avoti (radioaktīvie elementi)

  1125000000

  Slēgti starojuma avoti (radioaktīvie elementi)

  1125000001

  Kobalts 60

  1125000002

  Cēzijs 137

  1125000003

  Irīdijs 192

  1125000004

  Rādijs

  1125000005

  Kriptons 85

  1125000006

  Stroncijs 90

  1125000007

  Tallijs 204

  1125000008

  Amerīcijs 241

  1125999999

  Citi slēgtie starojuma avoti (radioaktīvie elementi)

  1126000000

  Neorganiskās skābes (bezūdens un ūdens šķīdumi)

  1126000001

  Borskābe

  1126000002

  Bora pārskābe (perborskābe)

  1126000003

  Bromūdeņražskābe (bromūdeņradis)

  1126000004

  Ciānūdeņražskābe (zilskābe)

  1126000005

  Hlorūdeņražskābe (hlorūdeņradis, sālsskābe)

  1126000006

  Perhlorskābe

  1126000007

  Hlorpaskābe

  1126000008

  Hromskābe

  1126000009

  Fluorūdeņražskābe (fluorūdeņradis, fluorskābe)

  1126000010

  Jodūdeņražskābe (jodūdeņradis)

  1126000011

  Perjodskābe (jodpārskābe)

  1126000012

  Slāpekļskābe

  1126000013

  Slāpekļūdeņražskābe (azoimīds, HN3)

  1126000014

  Fosforskābe

  1126000015

  Platīn(IV)-hlorūdeņražskābe

  1126000016

  Sērskābe

  1126000017

  Heksafluorsilicijskābe

  1126999999

  Citas neorganiskās skābes

  1127000000

  Neorganiskās bāzes (bezūdens un šķīdumi)

  1127000001

  Kalcija hidroksīds (dzēstie kaļķi, Ca(OH)2)

  1127000002

  Kālija hidroksīds (potašs vai kodīgais kālijs, KOH)

  1127000003

  Amonija hidroksīds (NH4OH)

  1127000004

  Nātrija hidroksīds (NaOH)

  1127999999

  Citas neorganiskās bāzes

  1199999999

  Citi neorganiskie savienojumi

  1200000000

  Organiskie savienojumi

  1201000000

  Piesātinātie alifātiskie ogļūdeņraži

  1201010000

  Alkāni

  1201010001

  Metāns

  1201010002

  Etāns

  1201010003

  Propāns

  1201010004

  Butāns (izobutāns)

  1201010005

  Pentāns (izopentāns, neopentāns)

  1201010006

  Heksāns

  1201010007

  n-Heksāns

  1201010008

  Heptāns

  1201010009

  Oktāns

  1201019999

  Citi alkāni

  1201999999

  Citi piesātinātie alifātiskie ogļūdeņraži

  1202000000

  Nepiesātinātie alifātiskie ogļūdeņraži

  1202010000

  Alkēni

  1202010001

  Etilēns (etēns)

  1202010002

  Pentadiēns

  1202010003

  Propilēns (propēns)

  1202010004

  Heksadiēns

  1202010005

  Butilēns (butēns, 1-butēns, 2-butēns, izobutēns)

  1202010006

  Pentēns

  1202010007

  1,3-Butadiēns

  1202010008

  Izoprēns (2-metil-1,3-butadiēns)

  1202019999

  Citi alkēni

  1202020000

  Alkīni

  1202020001

  Acetilēns (etīns)

  1202020002

  Metilacetilēns (propīns)

  1202020003

  Etilacetilēns (butīns)

  1202029999

  Citi alkīni

  1202999999

  Citi nepiesātinātie alifātiskie ogļūdeņraži

  1203000000

  Piesātinātie alicikliskie ogļūdeņraži

  1203010000

  Cikloalkāni

  1203010001

  Ciklopropāns

  1203010002

  Ciklopentāns

  1203010003

  Cikloheksāns

  1203010004

  Ciklobutāns

  1203010005

  Metilcikloheksāns

  1203010006

  Dekalīns (dekahidronaftalīns)

  1203019999

  Citi cikloalkāni

  1203999999

  Citi piesātinātie alicikliskie ogļūdeņraži

  1204000000

  Nepiesātinātie alicikliskie ogļūdeņraži

  1204010000

  Cikloalkēni

  1204010001

  Ciklopentadiēns

  1204010002

  Ciklopentēns

  1204010003

  Diciklopentadiēns

  1204010004

  Cikloheksēns

  1204019999

  Citi cikoloalkēni

  1204020000

  Terpēni

  1204020001

  Alfa-pinēns

  1204020002

  Beta-pinēns

  1204020999

  Citi terpēni

  1204999999

  Citi nepiesātinātie alicikliskie ogļūdeņraži

  1205000000

  Aromātiskie ogļūdeņraži

  1205010000

  Monocikliskie savienojumi

  1205010001

  Benzols

  1205010002

  Toluols (metilbenzols)

  1205010003

  Ksilols (o-ksilols, m-ksilols, p-ksilols)

  1205010004

  Etilbenzols

  1205010005

  Izopropilbenzols (kumols)

  1205010006

  Stirols (vinilbenzols)

  1205010007

  Viniltoluols (metilstirols)

  1205019999

  Citi monocikliskie aromātiskie ogļūdeņraži

  1205020000

  Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži

  1205020001

  Naftalīns

  1205020002

  Tetralīns (tetrahidronaftalīns)

  1205020003

  Antracēns

  1205020004

  Dibenzoantracēns

  1205020005

  Fenantrēns

  1205020006

  Metilholantrēns

  1205020007

  Pirēns

  1205020008

  Benzoantracēns

  1205020009

  Benzpirēns

  1205020010

  Bifenils

  1205020011

  Terfenils

  1205029999

  Citi policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži

  1205999999

  Citi aromātiskie ogļūdeņraži

  1206000000

  Heterocikli

  1206010000

  Imīni

  1206010001

  Etilēnimīns (aziridīns)

  1206010002

  Propilēnimīns

  1206019999

  Citi imīni

  1206020000

  Furāns

  1206030000

  Tiofēns

  1206040000

  Pirols

  1206040001

  Pirolidīns (tetrahidropirols)

  1206040002

  Pirolpirazīns

  1206049999

  Citi piroli

  1206050000

  Oksazols, izoksazols

  1206060000

  Tiazols, izotiazols

  1206060001

  Merkaptobenzotiazols

  1206069999

  Citi tiazoli un izotiazoli

  1206070000

  Pirazols, imidazols

  1206080000

  Triazols

  1206090000

  Tetrazols

  1206100000

  Pirāns

  1206100001

  Dihidropirāns

  1206109999

  Citi pirāni

  1206110000

  Oksazīns

  1206110001

  Morfolīns (tetrahidro-1,4-oksazīns)

  1206119999

  Citi oksazīni

  1206120000

  Dioksīns

  1206120001

  Dibenzodioksīns

  1206129999

  Citi dioksīni

  1206130000

  Piridīns

  1206130001

  Vinilpiridīns

  1206130002

  Piperidīns

  1206130003

  Pikolīns (metilpiridīns)

  1206130004

  Lutidīns (dimetilpiridīns)

  1206130005

  Kolidīns (trimetilpiridīns, metiletilpiridīns)

  1206130006

  Piridīna jodhidrāts

  1206130007

  Piridīna hlorhidrāts

  1206139999

  Citi piridīni

  1206140000

  Piridazīns, pirimidīns, pirazīns, diazīns

  1206140001

  Piperazīns

  1206149999

  Citi piridazīni, pirimidīni, pirazīni, diazīni

  1206150000

  Triazīns

  1206160000

  Tetrazīns

  1206170000

  Benzfurāns, kumarons

  1206180000

  Indols

  1206190000

  Benztiofēns

  1206200000

  Indazols, benzimidazols

  1206210000

  Benzoksazols

  1206220000

  Benztiazols

  1206230000

  Hinolīns, izohinolīns

  1206240000

  Benzopiridīns

  1206250000

  Karbazols (dibenzpirols)

  1206260000

  Ksantēns

  1206270000

  Akridīns (dibenzopiridīns)

  1206280000

  Fenazīns

  1206290000

  Fenotiazīns

  1206300000

  Fenoksazīns

  1206999999

  Citi heterocikli

  1207000000

  Ogļūdeņražu halogēnatvasinājumi

  1207010000

  Piesātināto alifātisko ogļūdeņražu halogēnatvasinājumi

  1207010100

  Fluorētie atvasinājumi

  1207010101

  Trifluormetāns

  1207010199

  Citi fluorētie atvasinājumi

  1207010200

  Hlorētie atvasinājumi

  1207010201

  Hlormetāns (metilhlorīds, monohlormetāns)

  1207010202

  Dihlormetāns (metilēnhlorīds, dimetilhlorīds)

  1207010203

  Trihlormetāns (trimetilhlorīds, hloroforms)

  1207010204

  Tetrahlormetāns (tetrahlorogleklis)

  1207010205

  Hloretāns (etilhlorīds)

  1207010206

  Dihloretāns (1,2-dihloretāns)

  1207010207

  1,1-Dihloretāns

  1207010208

  1,1,1-Trihloretāns

  1207010209

  1,1,2-Trihloretāns

  1207010210

  1,1,2,2-Tetrahloretāns

  1207010211

  Pentahloretāns

  1207010212

  Heksahloretāns

  1207010213

  1-Hlorpropāns (propilhlorīds)

  1207010214

  2-Hlorpropāns

  1207010215

  1,2-Dihlorpropāns (propilendihlorīds)

  1207010216

  1,2,3-Trihlorpropāns

  1207010299

  Citi hlorētie atvasinājumi

  1207010300

  Bromētie atvasinājumi

  1207010301

  Brommetāns (metilbromīds, monobrommetāns)

  1207010302

  Brometāns (etilēnbromīds)

  1207010303

  Dibrommetāns

  1207010304

  1,1,2,2-Tetrabrometāns

  1207010305

  Tribrommetāns (bromoforms)

  1207010306

  1,2-Dibrometāns

  1207010307

  Dibromohloropropāns (DBCP)

  1207010399

  Citi bromētie atvasinājumi

  1207010400

  Jodētie atvasinājumi

  1207010401

  Jodmetāns (metiljodīts)

  1207010499

  Citi jodētie atvasinājumi

  1207010500

  Jauktie halogēnatvasinājumi

  1207010501

  Bromhlormetāns

  1207010502

  Hlordifluormetāns, R22

  1207010503

  Dihlordifluormetāns, R21 (freons 12)

  1207010504

  Trihlorfluormetāns, R11

  1207010505

  Bromhlordifluormetāns, R12, B1

  1207010506

  Bromtrifluormetāns, R13, B1

  1207010507

  Dihlortetrafluoretāns, R114

  1207010508

  Dibromtetrafluoretāns, R114, B2

  1207010509

  1,1,2-Trihlor-1,2,2-trifluotetāns

  1207010510

  1,1,2,2-Tetrahlor-2,2-difluoretāns

  1207010511

  1,1,2,2-Tetrahlor-1,2-difluoretāns

  1207010599

  Citi jauktie halogēnatvasinājumi

  1207019999

  Citi piesātināto alifātisko ogļūdeņražu halogēnatvasinājumi

  1207020000

  Nepiesātināto alifātisko ogļūdeņražu halogēnatvasinājumi

  1207020100

  Fluorētie atvasinājumi

  1207020101

  Fluoretilēns (vinilfluorīds)

  1207020102

  1,1-Difluoretilēns (vinilidēnfluorīds)

  1207020199

  Citi fluorētie atvasinājumi

  1207020200

  Hlorētie atvasinājumi

  1207020201

  Hloretilēns (vinilhlorīds)

  1207020202

  1,2-Dihloretilēns, cis- un trans-

  1207020203

  Trihloretilēns (etilēna trihlorīds, trielīns)

  1207020204

  Tetrahloretilēns (etilēna tetrahlorīds, perhloretilēns)

  1207020205

  Alilhlorīds (hlorpropilēns)

  1207020206

  Hloroprēns (2-hlor-1,3-butadiēns)

  1207020299

  Citi hlorētie atvasinājumi

  1207020300

  Bromētie atvasinājumi

  1207020301

  Etilēnbromīds

  1207020302

  Vinilbromīds

  1207020399

  Citi bromētie atvasinājumi

  1207020400

  Jodētie atvasinājumi

  1207020500

  Jaukti nepiesātināto alifātisko ogļūdeņražu halogēnatvasinājumi

  1207029999

  Citi nepiesātināto alifātisko ogļūdeņražu halogēnatvasinājumi

  1207030000

  Aliciklisko ogļūdeņražu halogēnatvasinājumi

  1207130100

  Fluorētie atvasinājumi

  1207030200

  Hlorētie atvasinājumi

  1207030201

  Heksahlorcikloheksāns (lindāns)

  1207030202

  Hlorciklopropāns

  1207030203

  Heptahlors

  1207030204

  Hlordans

  1207030205

  Aldrīns

  1207030206

  Dieldrīns

  1207030207

  Toksafēns (oktahlorkamfēns)

  1207030208

  Heksahlorciklopentadiēns

  1207030299

  Citi hlorētie atvasinājumi

  1207030300

  Bromētie atvasinājumi

  1207030301

  Bromciklopropāns

  1207030302

  Dibromcikloheksāns

  1207030303

  Dibromociklopropāns

  1207030399

  Citi bromētie atvasinājumi

  1207030400

  Jodētie atvasinājumi

  1207030400

  Jauktie halogēnatvasinājumi

  1207039999

  Citi alicikliskie ogļūdeņraži

  1207040000

  Aromātisko ogļūdeņražu halogēnatvasinājumi

  1207040100

  Fluorētie atvasinājumi

  1207040200

  Hlorētie atvasinājumi

  1207040201

  Hlorbenzols

  1207040202

  1,2-Dihlorbenzols

  1207040203

  1,4-Dihlorbenzols

  1207040204

  Trihlorbenzols

  1207040205

  Polihlorētie bifenili (PCB, polihlorofenili)

  1207040206

  Hlornaftalīns

  1207040207

  Benzilhlorīds (hlortuolols)

  1207040208

  DDT

  1207040209

  Endosulfāns

  1207040210

  Heksahlorbenzols

  1207040299

  Citi hlorētie atvasinājumi

  1207040300

  Bromētie atvasinājumi

  1207040301

  Brombenzols

  1207040302

  Polibromētie bifenili (PBB)

  1207040399

  Citi bromētie atvasinājumi

  1207040400

  Jodētie atvasinājumi

  1207040401

  Jodtoluols

  1207040499

  Citi jodētie atvasinājumi

  1207040500

  Jauktie aromātisko ogļūdeņražu halogēnatvasinājumi

  1207049999

  Citi aromātisko ogļūdeņražu halogēnatvasinājumi

  1207050000

  Heterociklu halogēnatvasinājumi

  1207050100

  Fluorētie atvasinājumi

  1207050200

  Hlorētie atvasinājumi

  1207050201

  Hlorpiridīns

  1207050202

  Hlorhinolīns

  1207050203

  2,3,7,8-Tetrahlordibenzodioksīns (TCDD)

  1207050299

  Citi hlorētie heterociklu atvasinājumi

  1207050300

  Bromētie atvasinājumi

  1207050400

  Jodētie atvasinājumi

  1207050500

  Jauktie heterociklu halogēnatvasinājumi

  1207059999

  Citi heterociklu halogēnatvasinājumi

  1207999999

  Citi ogļūdeņražu halogēnatvasinājumi

  1208000000

  Vienvērtīgie un daudzvērtīgie spirti

  1208010000

  Alifātiskie vienvērtīgie un daudzvērtīgie spirti (alkanoli)

  1208010001

  Metilspirts (metanols )

  1208010002

  Etilspirts (etanols)

  1208010003

  Propilspirts (n-propanols, 1-propanols)

  1208010004

  Izopropanols (2-propanols, izopropilspirts)

  1208010005

  n-Butanols (butilspirts)

  1208010006

  2-Butanols (sek-butilspirts)

  1208010007

  2-Metilpropanols (izobutanols, izobutilspirts)

  1208010008

  2-Metil-2-propanols (terc-butilspirts)

  1208010009

  Pentanols (amilspirts)

  1208010010

  Heksanols

  1208010011

  2-Oktanols

  1208010012

  2-Etilheksanols

  1208010013

  Nonilspirts (nonanols)

  1208010014

  Decilspirts (dekanols)

  1208010015

  Laurilspirts (dodekanols)

  1208010016

  Cetilspirts (heksadekanols)

  1208010017

  Alilspirts (2-propenols)

  1208010018

  Glicerīns (1,2,3-propāntriols, 1,2,3-hidroksipropāns, glicerols)

  1208010019

  Pentaeritrīts (2,2-bis (oksimetil)-1,3-propāndiols)

  1208010020

  Heksitols, sorbitols, mannitols

  1208010021

  4-Metil-2-pentanols

  1208010022

  Polivinilspirts

  1208010023

  Izovinilspirts

  1208010024

  Propargilspirts

  1208010025

  Rezols

  1208010099

  Citi alifātiskie alkoholi

  1208010100

  Alifātisko alkoholu halogēnatvasinājumi

  1208010101

  2-Hloretanols

  1208010102

  Dikofols (DDT analogs, 2,2,2-trihlor-1,1-bis-(4-hlorfenil) etanols)

  1208010199

  Citi alifātisko alkoholu halogēnatvasinājumi

  1208010200

  Alifātisko alkoholu nitro-atvasinājumi

  1208010201

  Nitroglicerīns (trinitroglicerols)

  1208010299

  Citi alifātisko alkoholu nitro-atvasinājumi

  1208019999

  Citi alifātisko vienvērtīgo un daudzvērtīgo spirtu atvasinājumi

  1208020000

  Alicikliskie vienvērtīgie un daudzvērtīgie spirti (alkanoli)

  1208020001

  Cikloheksanols

  1208020002

  Metilcikloheksanols

  1208020003

  Inozitols (heksahidroksicikloheksāns)

  1208029999

  Citi alicikliskie vien- un daudzvērtīgie spirti

  1208030000

  Aromātiskie vienvērtīgie un daudzvērtīgie spirti (arilalkanoli)

  1208030001

  Benzilspirts (fenilmetanols)

  1208030002

  β-Feniletanols

  1208039999

  Citi aromātiskie vien- un daudzvērtīgie spirti

  1208040000

  Heterocikliskie vienvērtīgie un daudzvērtīgie spirti

  1208040001

  Furfurilspirts

  1208040002

  Tiofenilspirts

  1208040003

  Tetrahidrofurfurilspirts

  1208049999

  Citi heterocikliskie vienvērtīgie un daudzvērtīgie spirti

  1208999999

  Citi vienvērtīgie un daudzvērtīgie spirti

  1209000000

  Glikoli (dioli)

  1209010000

  Alifātiskie glikoli

  1209010001

  Etilēnglikols (1,2-etāndiols)

  1209010002

  Dietilēnglikols

  1209010003

  Trietilēnglikols

  1209010004

  Polietilēnglikols

  1209010005

  Propilēnglikols

  1209010006

  Trimetilēnglikols

  1209010007

  Dipropilēnglikols

  1209010008

  Tripropilēnglikols

  1209010009

  Polipropilēnglikols

  1209010010

  Butilēnglikols

  1209010011

  Polibutilēnglikols

  1209010012

  Heksilēnglikols (2-metil-2,4-pentadiols)

  1209010013

  2-Etil-1,3-heksāndiols

  1209010014

  Hidrohinons (1,4-benzēndiols)

  1209019999

  Citi alifātiskie glikoli

  1209020000

  Alicikliskie glikoli

  1209020001

  Cikloheksāndiols

  1209029999

  Citi alicikliskie glikoli

  1209030000

  Aromātiskie glikoli (arēndioli)

  1209030001

  Fenilglikols (1-fenil-1,2-etāndiols)

  1209039999

  Citi aromātiskie glikoli

  1209040000

  Heterocikliskie glikoli

  1209999999

  Citi glikoli

  1210000000

  Fenoli un fenolu atvasinājumi

  1210000101

  Fenols (benzenols, oksibenzols)

  1210000102

  Pirokatehīns (1,2-dihidroksibenzols)

  1210000103

  Rezorcīns (1,3-dihidroksibenzols)

  1210000104

  Hidrohinons (1,4-dihidroksibenzols)

  1210000105

  Pirogallols (1,2,3-trihidroksibenzols)

  1210000106

  Krezols (metilfenols)

  1210000107

  Ksilenols (dimetilfenols)

  1210000108

  o-Fenilfenols (2-hidroksibifenils)

  1210000109

  Bisfenols A

  1210000110

  Timols (1-metil-3-hidroksi-4-izopropilbenzols)

  1210000111

  Karvakrols (1-metil-2-hidroksi-4-izopropilbenzols)

  1210000112

  1-Naftols (α-naftols)

  1210000113

  2-Naftols (β-naftols)

  1210000114

  Hidroksipiridīns

  1210000115

  Hidroksihinolīns

  1210000116

  Tiofenols

  1210000117

  Antranols (9-hidroksiantracēns)

  1210000199

  Citi fenoli

  1210000200

  Fenolu halogēnatvasinājumi

  1210000201

  2,4-Dihlorfenols (2,4-D)

  1210000202

  2,4,5-Trihlorfenols (2,4,5-T)

  1210000203

  4-Hlorkrezols (4-hlor-2-metilfenols)

  1210000204

  Pentahlorfenols un pentahlorfenolāti

  1210000205

  Bromfenoli

  1210000206

  Jodfenoli

  1210000299

  Citi fenola halogēnatvasinājumi

  1210999999

  Citi fenoli un fenolu atvasinājumi

  1211000000

  Ēteris un tioēteris

  1211010000

  Alifātiskie ēteri un to derivāti

  1211010100

  Alifātiskie ēteri

  1211010101

  Dimetilēteris

  1211010102

  Metiletilēteris

  1211010103

  Dietilēteris (etilēteris)

  1211010104

  Izopropilēteris

  1211010105

  Dibutilēteris

  1211010106

  Divinilēteris

  1211010107

  Metilvinilēteris

  1211010108

  Dioksāns (cikliskais ēteris, 1,4-dietilēndioksīds)

  1211010109

  Glicerīnēteris

  1211010110

  Metilceluloze

  1211010111

  Etilceluloze

  1211010112

  Hidroksietilceluloze

  1211010113

  Hidroksipropilmetilceluloze

  1211010199

  Citi alifātiskie ēteri

  1211010200

  Alifātisko ēteru halogēnatvasinājumi

  1211010201

  Hlormetilmetilēteris (CMME)

  1211010202

  Bis(hlormetil)ēteris jeb dihlordimetilēteris (BCME)

  1211010203

  2,2-Dihlordietilēteris

  1211010204

  2,2-Dihlordiizopropilēteris

  1211010205

  Bis(2-hloretil)ēteris (2,2“-dihlordietilēteris, hloreks)

  1211010206

  Hloretilmetilēteris

  1211010299

  Citi alifātisko ēteru halogēnatvasinājumi

  1211019999

  Citi alifātiskie ēteri

  1211020000

  Glikolēteri

  1211020100

  Etilēnglikolēteri

  1211020101

  Etilēnglikola monometilēteris (metilcelosolvs, 2-metoksietanols)

  1211020102

  Etilēnglikola monoetilēteris (celosolvs, etilcelosolvs)

  1211020103

  Etilēnglikola monopropilēteris

  1211020104

  Etilēnglikola monoizopropilēteris

  1211020105

  Etilēnglikola monobutilēteris (2-butoksietanols)

  1211020106

  Etilēnglikola dietilēteris

  1211020107

  Etilēnglikola monofenilēteris

  1211020108

  Dietilēnglikola monometilēteris

  1211020109

  Dietilēnglikola monoetilēteris

  1211020110

  Dietilēnglikola monobutilēteris

  1211020111

  Trietilēnglikola monoetilēteris

  1211020112

  Trietilēnglikola monobutilēteris

  1211020199

  Citi etilēnglikola ēteri

  1211020200

  Propilēnglikola ēteri

  1211020201

  Propilēnglikola monometilēteris (2-metoksipropanols)

  1211020202

  Propilēnglikola monoetilēteris

  1211020203

  Propilēnglikola monoizopropilēteris

  1211020204

  Propilēnglikola monobutilēteris

  1211020205

  Dipropilēnglikola monometilēteris

  1211020206

  Dipropilēnglikola monobutilēteris

  1211020207

  Tripropilēnglikola monometilēteris

  1211020208

  Tripropilēnglikola monoetilēteris

  1211020209

  Citi propilēnglikola ēteri

  1211020300

  Butilēnglikola ēteri

  1211020301

  Butilēnglikola monometilēteris

  1211020302

  Butilēnglikola monoetilēteris

  1211020303

  Butilēnglikola monobutilēteris

  1211020399

  Citi butilēnglikola ēteri

  1211029999

  Citi glikolēteri

  1211030000

  Alicikliskie ēteri

  1211040000

  Aromātiskie ēteri

  1211040001

  Benzilēteris

  1211049999

  Citi aromātiskie ēteri

  1211050000

  Heterocikliskie ēteri

  1211050001

  Tetrahidrofurāns

  1211059999

  Citi heterocikliskie ēteri

  1211999999

  Citi ēteri un tioēteri

  1212000000

  Anisoli, fenola ēteri un tā atvasinājumi

  1212010000

  Anisoli, fenola ēteri

  1212010001

  Anisols (metoksibenzols, metilfenilēteris)

  1212010002

  Fenetols (etoksibenzols)

  1212010003

  Gvajakols (o-metoksifenols, pirokatehīna monometilēteris)

  1212010004

  Veratrols (1,2-dimetoksibenzols, pirokatehīna dimetilēteris)

  1212010005

  Eugenols (4-alil-2-metoksifenols)

  1212010006

  Izoeugenols

  1212010007

  Anetols (1-metoksi-4-(1-propenil)benzols)

  1212010008

  Safrols (4-allil-1,2-metilendioksibenzols)

  1212010009

  Hidrohinona ēteris (1,4-dimetoksibenzols)

  1212010010

  Difenilēteris

  1212010011

  Bis-(fenoksifenil)-ēteris

  1212019999

  Citi anisoli, citi fenola ēteri

  1212020000

  Fenola ēteru halogēnatvasinājumi

  1212020001

  Hlorētais difenilēteris

  1212029999

  Citi fenola ētera halogēnatvasinājumi

  1212999999

  Citi anisoli, fenola ēteri un to atvasinājumi

  1213000000

  Epoksīdi

  1213010000

  Olefīna un cikloalkēnu epoksīdi

  1213010001

  Etilēnoksīds (oksirāns)

  1213010002

  Propilēnoksīds (metiloksirāns)

  1213010003

  Epoksibutāns (butilēnoksīds)

  1213010004

  Oktilēnoksīds

  1213010005

  Dodecēnoksīds

  1213010006

  Cikloheksēnoksīds

  1213010007

  Vinilcikloheksēnmonoksīds

  1213010008

  Vinilcikloheksēndioksīds

  1213010009

  Dipentēnmonoksīds (limonēnmonoksīds)

  1213010010

  Dipentēndioksīds (limonēndioksīds)

  1213010011

  α-Pinēnoksīds

  1213010012

  Diciklopentadiēndioksīds

  1213010013

  Stiroloksīds

  1213010014

  Epihlorhidrīns

  1213010015

  Butadiēndioksīds

  1213019999

  Citi olefīna un cikloalkēnu epoksīdi

  1213020000

  Glicidola atvasinājumi

  1213020001

  Glicidols (2,3-epoksi-1-propanols)

  1213020002

  Diglicidilēteris

  1213020003

  Isopropilglicidilēteris

  1213020004

  Allilglicidilēteris

  1213020005

  Fenilglicidilēteris

  1213020006

  Bisfenola A diglicidilēteris

  1213020007

  Rezorcīndiglicidilēteris

  1213020008

  Glicidilaldehīds

  1213029999

  Citi glicidila atvasinājumi

  1213999999

  Citi epoksīdi

  1214000000

  Aldehīdi

  1214010000

  Piesātinātie alifātiskie aldehīdi

  1214010001

  Formaldehīds (metanāls)

  1214010002

  Acetaldehīds (etanāls, etiķskābes aldehīds)

  1214010003

  Propanāls

  1214010004

  Butanāls

  1214010005

  2-Metilpropanāls

  1214010006

  Pentanāls

  1214010007

  3-Metilbutanāls

  1214010008

  Heksanāls

  1214010009

  Heptanāls

  1214010010

  Oktanāls

  1214010011

  Glioksāls (etāndiāls)

  1214010012

  Glutaraldehīds (1,5-pentāndiāls)

  1214019999

  Citi piesātinātie alifātiskie aldehīdi

  1214020000

  Nepiesātinātie alifātiskie aldehīdi

  1214020001

  Akroleīns (propenāls)

  1214020002

  Metakrilaldehīds (2-metilpropenāls)

  1214020003

  Krotonaldehīds (2-butenāls)

  1214029999

  Citi nepiesātinātie alifātiskie aldehīdi

  1214030000

  Alicikliskie aldehīdi

  1214040000

  Aromātiskie aldehīdi

  1214040001

  Benzaldehīds

  1214040002

  o-Toluilaldehīds

  1214040003

  m-Toluilaldehīds

  1214040004

  p-Toluilaldehīds

  1214040005

  Salicilaldehīds (o-hidroksibenzaldehīds)

  1214040006

  p-Hidroksibenzaldehīds

  1214040007

  Anīsaldehīds (4-metoksibenzaldehīds)

  1214040008

  Vanilīns (3-metoksi-4-hidroksibenzaldehīds)

  1214040009

  Piperonāls (heliotropīns, 3,4-metilēndioksibenzaldehīds)

  1214040010

  Kanēļaldehīds (3-fenilpropenāls, kanēļskābes aldehīds)

  1214049999

  Citi aromātiskie aldehīdi

  1214050000

  Heterocikliskie aldehīdi

  1214050001

  Furfurols (2-furānaldehīds)

  1214059999

  Citi heterocikliskie aldehīdi

  1214060000

  Aldehīdu bisulfītatvasinājumi (α-oksisulfoskābju sāļi)

  1214070000

  Aldehīdu halogēnatvasinājumi

  1214070001

  Hloracetaldehīds

  1214070002

  Trihloracetaldehīds

  1214079999

  Citi aldehīdu halogēnatvasinājumi

  1214999999

  Citi aldehīdi

  1215000000

  Ketoni, hinoni, ketēni

  1215010000

  Piesātinātie alifātiskie ketoni

  1215010001

  Acetons (dimetilketons, propanons)

  1215010002

  Metiletilketons (2-butanons, MEK)

  1215010003

  Metilpropilketons (2-pentanons)

  1215010004

  Metilizopropilketons (3-metil-2-butanons)

  1215010005

  Metilbutilketons (2-heksanons, MBK)

  1215010006

  Metilizobutilketons (4-metil-2-pentanons, MIBK)

  1215010007

  Metilamilketons (2-heptanons)

  1215010008

  Etilbutilketons (3-heptanons)

  1215010009

  Dipropilketons (4-heptanons)

  1215010010

  Metilheksilketons (2-oktanons)

  1215010011

  Etilamilketons (3-oktanons)

  1215010012

  Diizobutilketons (2,6-dimetil-4-heptanons)

  1215010013

  2,6,8-trimetil-4-nonanons

  1215010014

  Diacetils (2,3-butāndiols)

  1215010015

  Acetilacetons (2,4-pentāndions)

  1215010016

  Acetonilacetons (2,5-heksāndions)

  1215010017

  Diacetonols (4-hidroksi-4-metil-2-pentanons)

  1215019999

  Citi piesātinātie alifātiskie ketoni

  1215020000

  Nepiesātinātie alifātiskie ketoni

  1215020001

  Mezitiloksīds (4-metil-3-penten-2-ons)

  1215020002

  Forons (2,6-dimetil-2,5-heptadien-4-ons)

  1215020003

  Citrāls, geraniāls (2,6-dimetil-2,6-oktadienāls)

  1215029999

  Citi nepiesātinātie alifātiskie ketoni

  1215030000

  Alicikliskie ketoni

  1215130001

  Ciklopentanons

  1215030002

  Cikloheksanons

  1215030003

  Metilcikloheksanons

  1215030004

  Cikloheksenons

  1215030005

  Izoforons (3,5,5-trimetilciklo-2-heksen-1-ons)

  1215030006

  Muskons (3-metilciklopentadekanons)

  1215030007

  Kivetons ((Z)-9-cikloheptadecen-1-ons)

  1215030008

  α-jonons, β-jonons

  1215030009

  Karvons (5-izopropenil-2-metilcikloheks-2-en-1-one, fungicīds)

  1215030010

  Kampars

  1215039999

  Citi alicikliskie ketoni

  1215040000

  Aromātiskie ketoni

  1215040001

  Acetofenons (fenilmetilketons)

  1215040002

  Benzofenons (difenilketons)

  1215049999

  Citi aromātiskie ketoni

  1215050000

  Heterocikliskie ketoni

  1215050001

  Benzizotiazolin-3-ons

  1215059999

  Citi heterocikliskie ketoni

  1215060000

  Ketonu halogēnatvasinājumi

  1215060001

  Hloracetons

  1215060002

  Heksafluoracetons

  1215069999

  Citi ketonu halogēnatvasinājumi

  1215070000

  Hinoni

  1215070001

  p-Benzohinons (1,4-benzohinons)

  1215070002

  o-Benzohinons (1,2-benzohinons)

  1215070003

  1,4-Naftohinons (α-naftohinons)

  1215070004

  2-Metil-1,4-naftohinons

  1215070005

  Vitamīns K1, vitamīns K2

  1215070006

  Antrahinons

  1215070007

  Alizarīns (1,2-dioksiantrahinons, turku sarkanais)

  1215070008

  Antrahinonsulfonskābe (karmīnskābe, karmīns)

  1215070009

  2-hlorantrahinons

  1215079999

  Citi hinoni

  1215080000

  Ketēni

  1215080001

  Ketēns

  1215080002

  Diketēns

  1215089999

  Citi ketēni

  1215999999

  Citi ketoni, hinoni, ketēni

  1216000000

  Acetāli

  1216010000

  Alifātiskie acetāli

  1216010001

  Metilāls (dimetoksimetāns)

  1216010002

  Etilāls (dietoksimetāns)

  1216010003

  Dietilacetāls (1,1-dietoksietāns)

  1216010004

  Dihloretilformāls

  1216010005

  Hloroacetāls

  1216010006

  Hlorālhidrāts

  1216010007

  Ketoacetāls (4,4-dimetoksi-2-butanons)

  1216019999

  Citi alifātiskie acetāli

  1216020000

  Alicikliskie acetāli

  1216030000

  Aromātiskie acetāli

  1216040000

  Heterocikliskie acetāli

  1216999999

  Citi acetāli

  1217000000

  Karbonskābes un peroksikarbonskābes

  1217010000

  Piesātinātās alifātiskās skābes

  1217010001

  Skudrskābe

  1217010002

  Etiķskābe (etānskābe)

  1217010003

  Propionskābe

  1217010004

  Sviestskābe (butānskābe)

  1217010005

  Izosviestskābe

  1217010006

  Baldriānskābe (pentānskābe)

  1217010007

  Izobaldriānskābe

  1217010008

  Kapronskābe

  1217010009

  Izokapronskābe

  1217010010

  Skābeņskābe (etāndiskābe)

  1217010011

  Dzintarskābe (butāndiskābe)

  1217010012

  Glutārskābe (pentāndiskābe)

  1217010013

  Adipīnskābe (heksāndiskābe)

  1217010014

  Sebacīnskābe

  1217019999

  Citas piesātinātās alifātiskās skābes

  1217020000

  Nepiesātinātās alifātiskās skābes

  1217020001

  Akrilskābe

  1217020002

  Krotonskābe

  1217020003

  Metakrilskābe

  1217020004

  Oleīnskābe

  1217020005

  Linolskābe

  1217020006

  Linolēnskābe

  1217020007

  Fumārskābe

  1217020008

  Maleīnskābe

  1217029999

  Citas nepiesātinātās alifātiskās skābes

  1217030000

  Halogenētās alifātiskās skābes

  1217030001

  Hloretiķskābe

  1217030002

  Dihloretiķskābe

  1217030003

  Trihloretiķskābe

  1217030004

  Brometiķskābe

  1217030005

  Jodetiķskābe

  1217030006

  Fluoretiķskābe

  1217030007

  Trifluoretiķskābe

  1217039999

  Citas halogenētās alifātiskās skābes

  1217040000

  Alifātiskās aminoskābes

  1217040001

  Aminoetiķskābe (glicīns, glikokols)

  1217040002

  Dodecilaminoetilglicīns

  1217049999

  Citas alifātiskās aminoskābes

  1217050000

  Alifātiskās ketonskābes

  1217050001

  Pirovīnogskābe (propanonskābe)

  1217050002

  Levulīnskābe

  1217059999

  Citas alifātiskās ketonskābes

  1217060000

  Hidroksiskābes

  1217060001

  Glikolskābe

  1217060002

  Pienskābe (2-hidroksipropionskābe)

  1217060003

  Vīnskābe (2,3-dihidroksibutāndiskābe, (+) un (-) optiskie izomēri)

  1217060004

  Ābolskābe (2-hidroksibutāndiskābe)

  1217060005

  Vīnogskābe, (±)vīnskābes optisko izomēru racemisks maisījums

  1217060006

  Cukurskābe (tetrahidroksiheksāndiskābe)

  1217060007

  Citronskābe

  1217069999

  Citas hidroksiskābes

  1217070000

  Alicikliskās skābes

  1217070001

  Heksahidrobenzoskābe (naftēnskābe)

  1217079999

  Citas alicikliskās skābes

  1217080000

  Aromātiskās skābes

  1217080001

  Benzoskābe

  1217080002

  o-Toluilskābe

  1217080003

  m-Toluilskābe

  1217080004

  p-Toluilskābe

  1217080005

  Ftalskābe

  1217080006

  Tereftalskābe

  1217089999

  Citas aromātiskās skābes

  1217090000

  Aromātiskās aminoskābes

  1217090001

  p-Aminobenzoskābe

  1217090002

  p-Aminosalicilskābe (PAS)

  1217090003

  Antranilskābe (o-aminobenzoskābe)

  1217099999

  Citas aromātiskās aminoskābes

  1217100000

  Aizvietotās aromātiskās skābes

  1217100001

  Dihlorfenoksietiķskābe (2,4-D)

  1217100002

  Trihlorfenoksietiķskābe (2,4,5-T)

  1217100003

  Hlormetilfenoksietiķskābe (MCPA)

  1217100004

  Hlormetilfenoksipropānskābe

  1217100005

  Hlorbenzoskābe

  1217100006

  Salicilskābe (o-hidroksibenzoskābe)

  1217100007

  Nitrobenzoskābe

  1217109999

  Citas aizvietotās aromātiskās skābes

  1217110000

  Heterocikliskās skābes

  1217110001

  Nikotīnskābe

  1217110002

  Indoliletiķskābe

  1217119999

  Citas heterocikliskās skābes

  1217120000

  Heterocikliskās aminoskābes

  1217120001

  Prolīns

  1217120002

  Hidroksiprolīns

  1217129999

  Citas heterocikliskās aminoskābes

  1217130000

  Peroksikarbonskābes (pārskābes)

  1217130001

  Peroksietiķskābe

  1217130002

  m-Hlorperoksibenzoskābe

  1217139999

  Citas peroksikarbonskābes

  1217999999

  Citas karbonskābes un peroksikarbonskābes

  1218000000

  Sulfonskābes un tioskābes

  1218010000

  Sulfonskābes

  1218010001

  Metānsulfonskābe

  1218010002

  Benzolsulfonskābe

  1218010003

  p-Toluolsulfonskābe

  1218010004

  Naftalīnsulfonskābe

  1218010005

  Sulfanilskābe (p-aminobenzolsulfonskābe)

  1218010006

  Akrilētās sulfonskābes

  1218019999

  Citas sulfonskābes

  1218020000

  Tioskābes

  1218020001

  Tioetiķskābe

  1218020002

  Merkaptoetiķskābe (tioglikolskābe)

  1218020003

  Tioābolskābe

  1218020004

  Merkaptopropionskābe

  1218029999

  Citas tioskābes

  1218999999

  Citas sulfonskābes un tioskābes

  1219000000

  Karbonskābju anhidrīdi

  1219000001

  Etiķskābes anhidrīds

  1219000002

  Propionskābes anhidrīds

  1219000003

  Sviestskābes anhidrīds

  1219000004

  Dzintarskābes anhidrīds

  1219000005

  Maleīnskābes anhidrīds

  1219000006

  Ftalskābes anhidrīds

  1219000007

  Tetrahlorftalskābes anhidrīds (ATCF)

  1219000008

  Heksahidroftalskābes anhidrīds (AEIF)

  1219000009

  Trimelitskābes anhidrīds (ATM)

  1219000010

  Humīnskābes anhidrīds (1,2,3,6-tetrahidro-3,6-metanoftālskābes anhidrīds)

  1219999999

  Citi karbonskābju anhidrīdi

  1220000000

  Esteri

  1220010000

  Alifātiskie esteri

  1220010100

  Formiāti (metanoāts)

  1220010101

  Metilformiāts

  1220010102

  Etilformiāts

  1220010103

  Trietilortoformiāts (trietoksimetāns)

  1220010199

  Citi formiāti

  1220010200

  Acetāti (etanoāti)

  1220010201

  Metilacetāts

  1220010202

  Etilacetāts

  1220010203

  Vinilacetāts

  1220010204

  Amilacetāts

  1220010205

  Butilacetāts

  1220010206

  Propilacetāts

  1220010207

  Acetetiķesteris (etilacetacetāts)

  1220010208

  Glicerīna triacetāts (triacetīns)

  1220010299

  Citi acetāti

  1220010300

  Propionāti

  1220010301

  Metilpropionāts

  1220010302

  Etilpropionāts

  1220010399

  Citi propionāti

  1220010400

  Butirāti

  1220010401

  Metilbutirāts

  1220010402

  Etilbutirāts

  1220010499

  Citi butirāti

  1220010500

  Oksalāti

  1220010600

  Akrilāti

  1220010601

  Metilakrilāts

  1220010602

  Etilakrilāts

  1220010699

  Citi akrilāti

  1220010700

  Metakrilāti

  1220010701

  Metilmetakrilāts (MMA)

  1220010799

  Citi metakrilāti

  1220010800

  Citi alifātiskie esteri

  1220010801

  Dimetilmaleāts

  1220010802

  Dietilmaleāts

  1220010899

  Etilpiruvāts

  1220019999

  Citi neminētie alifātiskie esteri

  1220020000

  Glikolesteri

  1220020001

  Etilenglikola monacetāts

  1220020002

  Etilenglikola diacetāts

  1220020003

  Etilenglikola metileteracetāts

  1220020004

  Etilenglikola etileteracetāts

  1220020005

  Dietilenglikola metileteracetāts

  1220020006

  Dietilenglikola etileteracetāts

  1220020007

  Dietilenglikola butileteracetāts

  1220029999

  Citi glikolesteri

  1220030000

  Alicikliskie esteri

  1220040000

  Aromātiskie esteri

  1220040100

  Benzoāti

  1220040101

  Metilbenzoāts

  1220040102

  Etilbenzoāts

  1220040199

  Citi benzoāti

  1220040200

  Salicilāti

  1220040201

  Metilsalicilāts

  1220040299

  Citi salicilāti

  1220040300

  Ftalāti

  1220040301

  Dimetilftalāts (DMP)

  1220040302

  Dietilftalāts

  1220040303

  Dibutilftalāts (DBP)

  1220040304

  Dioktilftalāts (DOP)

  1220040399

  Citi ftalāti

  1220040400

  Tereftalāti

  1220049999

  Citi aromātiskie esteri

  1220050000

  Heterocikliskie esteri

  1220999999

  Citi esteri

  1221000000

  Neorganisko skābju esteri

  1221010000

  Alkilkarbonāti

  1221010001

  Dimetilkarbonāts

  1221010002

  Dietilkarbonāts

  1221010003

  Etilēnkarbonāts

  1221010099

  Citi alkilkarbonāti

  1221020000

  Sulfāti un sulfīti

  1221020001

  Dimetilsulfāts

  1221020002

  Dietilsulfāts

  1221029999

  Citi sulfāti un sulfīti

  1221030000

  Fosfāti, fosfīti, pirofosfāti un alkiltiofosfāti, tai skaitā pesticīdi

  1221030100

  Fosfāti, fosfīti, pirofasfāti un alkiltiofosfāti bez pesticīdiem

  1221030101

  Trimetilfosfāts

  1221030102

  Trietilfosfāts

  1221030103

  Trietilfosfīts

  1221030104

  Trikrezilfosfāts (TCP)

  1221030199

  Citi fosfāti, fosfīti, pirofosfāti un alkiltiofosfāti bez pesticīdiem

  1221030200

  Pesticīdi (fosfoorganiskie savienojumi)

  1221030201

  Hlortions, O-(3-hlor-4nitrofenil)-O,O-dimetiltiofosfāts

  1221030202

  Dihlorvoss (ISO), 2,2-dihlorvinildimetilfosfāts (DDVP)

  1221030203

  Diazinons

  1221030204

  Trihlorfons (diptereks)

  1221030205

  EPN; fosforskābes fenil-O-etil O-(p-nitrofenil)esteris

  1221030206

  Mipatokss (izopestoks); N,N'-diizopropildiamidofosforil fluorīds; Bis(monoizopropilamino)fluorfosfina oksīds

  1221030207

  Malations

  1221030208

  Metilparations

  1221030209

  Parations

  1221030210

  Mevinfoss (fosdrins); (EZ)-2-metoksikarbonil-1-metilvinildimetil­fosfāts

  1221030211

  Fenhlorfoss (ronnels); O,O-dimetil O-2,4,5-trihlorfenilfosfortionāts

  1221030212

  Šradāns; oktametildifosforamīds; oktametilpirofosforskābes tetraamīds;

  1221030213

  Demetons-O, demetons-S (sistoks); O-O-Dietil-O(un S)-2-(etiltio) etil­ fosforotioātu maisījums

  1221030214

  TEPP (tetraetilpirofosfāts)

  1221030215

  Karbofenotions (tritions); fosforditioskābes S-(((p-hlorfenil)tio)metil O,O-dietilesteris

  1221030216

  Dimetoāts; O,O-dimetil S-metilkarbamoilmetilfosforditioāts

  1221030217

  Fenitrotions; O,O-dimetil O-4-nitro-m-tolilfosfortioāts

  1221030299

  Citi fosfororganiskie pesticīdi

  1221039999

  Citi fosfāti, fosfīti, pirofosfāti un alkiltiofosfāti, tai skaitā pesticīdi

  1221040000

  Alkilnitrāti un alkilnitrīti

  1221040001

  Etilnitrāts

  1221040002

  Amilnitrāts

  1221040003

  Etilēnglikoldinitrāts

  1221040004

  Eritrītotetranitrāts

  1221040005

  Etilnitrīts

  1221040006

  Amilnitrīts

  1221049999

  Citi alkilnitrāti un alkilnitrīti

  1221050000

  Alkilsilikāti

  1221050001

  Metilsilikāti

  1221050002

  Etilsilikāti

  1221059999

  Citi alkilsilikāti

  1221060000

  Alkilborāti

  1221070000

  Karbamāti, tiokarbamāti, ditiokarbamāti

  1221070001

  Neaizvietotie organiskie un neorganiskie karbamāti

  1221070002

  Aizvietotie organiskie un neorganiskie karbamāti

  1221070003

  Neaizvietotie organiskie un neorganiskie tiokarbamāti un ditiokarbamāti

  1221070004

  Aizvietotie organiskie un neorganiskie tiokarbamāti un ditiokarbamāti

  1221079999

  Citi karbamāti, tiokarbamāti un ditiokarbamāti

  1221999999

  Citi organisko skābju esteri

  1222000000

  Sulfonskābes esteri un tioesteri

  1222010000

  Alkilsulfonāti

  1222010001

  Metilhlorsulfonāti

  1222010002

  Etilhlorsulfonāti

  1222010003

  Metil-p-toluolsulfonāti (metiltozilāts)

  1222019999

  Citi alkilsulfonāti

  1222020000

  Alkiltioglikolāti

  1222999999

  Citi sulfonskābju esteri un tioesteri

  1223000000

  Karbonskābju sāļi

  1223010000

  Alifātisko karbonskābju sāļi

  1223010001

  Svina acetāts

  1223010002

  Kobalta acetāts

  1223010003

  Pallādija acetāts

  1223010004

  Kobalta oksalāts

  1223019999

  Citi alifātisko karbonskābju sāļi

  1223020000

  Aliciklisko karbonskābju sāļi

  1223030000

  Aromātisko karbonskābju sāļi

  1223040000

  Heterociklisko karbonskābju sāļi

  1223999999

  Citi karbonskābju sāļi

  1224000000

  Laktoni

  1224000001

  β-Propiolaktons

  1224000002

  γ-Butirolaktons

  1224000003

  γ-Kaprolaktons

  1224000004

  ε -Kaprolaktons

  1224999999

  Citi laktoni

  1225000000

  Laktāmi

  1225000001

  γ-Butirolaktāms

  1225000002

  δ-Valerolaktāms; 2-piperidons

  1225000003

  ε-Kaprolaktāms

  1225999999

  Citi laktāmi

  1226000000

  Amīdi, sulfonamīdi, fosforoamīdi un imīdi

  1226010000

  Amīdi

  1226010001

  Formamīds

  1226010002

  Acetamīds

  1226010003

  N,N-dimetilformamīds (DMF)

  1226010004

  Dimetilamīds

  1226010005

  Akrilamīds

  1226010006

  Metakrilamīds

  1226010007

  N,N-Dimetilakrilamīds

  1226010008

  Benzamīds

  1226010009

  Acetanilīds

  1226010010

  Azodikarbonamīds (azoformamide)

  1226010011

  Urīnviela, karbamīds

  1226010012

  Tiourīnviela, tiokarbamīds

  1226010013

  N-metil-N-nitrozourīnviela

  1226010014

  N-etil-N-nitrozourīnviela

  1226010015

  Dimetilacetamīds (DMA)

  1226019999

  Citi amīdi

  1226020000

  Sulfonamīdi

  1226020001

  p-Toluolsulfonamīds

  1226020002

  N-hlor-p-toluolsulfonamīda nātrija sāls (hloramīns T)

  1226029999

  Citi sulfonamīdi

  1226030000

  Fosforamīdi

  1226040000

  Imīdi

  1226040001

  Dicikloheksilkarbodiimīds

  1226049999

  Citi imīdi

  1226050000

  Tiurāmi

  1226050001

  Tetrametiltiuramdisulfīds, bis(N,N-dimetiltiokarbamil)disulfīds

  1226059999

  Citi tiurāmi

  1226999999

  Citi amīdi, sulfonamīdi, fosforamīdi un imīdi

  1227000000

  Acilhalogenīdi

  1227010000

  Acilhlorīdi

  1227010001

  Acetilhlorīds

  1227010002

  Propionilhlorīds

  1227010003

  Butirilhlorīds

  1227010004

  Hloracetilhlorīds

  1227010005

  Oksalilhlorīds

  1227010006

  Akrililhlorīds

  1227010007

  Krotonilhlorīds

  1227010008

  Benzoilhlorīds

  1227010009

  Ftalilhlorīds

  1227019999

  Citi acilhlorīdi

  1227020000

  Acilbromīdi

  1227030000

  Aciljodīdi

  1227040000

  Acilfluorīdi

  1227999999

  Citi acilhalogenīdi

  1228000000

  Sulfonilhalogenīdi

  1228000001

  Metānsulfonilhlorīds

  1228000002

  p-Toluolsulfonilhlorīds

  1228000003

  p-Brombenzolsulfonilhlorīds

  1228999999

  Citi sulfonilhalogenīdi

  1229000000

  Nitrili, cianāti, izocianāti un ciānurāti

  1229010000

  Nitrili

  1229010001

  Acetonitrils

  1229010002

  Propionitrils

  1229010003

  Butironitrils

  1229010004

  Isobutironitrils

  1229010005

  Akrilnitrils (vinilcianīds)

  1229010006

  Metakrilnitrils

  1229010007

  β-Hidroksipropionitrils

  1229010008

  Laktonitrils; 2-hidroksipropionitrils

  1229010009

  Glikolonitrils; 2-hidroksiacetonitrils

  1229010010

  Acetoncianhidrīns

  1229010011

  Sukcionitrils

  1229010012

  Adipīnskābes nitrils

  1229010013

  Ciānamīds

  1229010014

  Diciāndiamīds

  1229010015

  Kalcija ciānamīds

  1229010016

  Nātrija diciānamīds

  1229010017

  Dimetilciānamīds

  1229010018

  Oksalonitrils; cianogēns

  1229010019

  Ciānhlorīds, hlorciāns

  1229010020

  Ciānbromīds

  1229010021

  Ciānacetamīds

  1229010022

  Ciānetiķskābe

  1229010023

  Metilciānacetāts

  1229010024

  Izociānmetāns; metilizocianīds

  1229010025

  Hidroksibenzonitrils un tā atvasinājumi

  1229010026

  Bromoksinils; 3,5-dibromo-4-hidroksibenzonitrils

  1229010027

  Ajoksinils; 4-hidroksi-3,5-dijodbenzonitrils

  1229010028

  Ortoftalodinitrils

  1229010029

  Piralonitrils

  1229010030

  Salicilnitrils

  1229010031

  Amilnitrils

  1229019999

  Citi nitrili

  1229020000

  Cianāti un izocianāti

  1229020001

  Metilizocianāti

  1229020002

  2,4-Toluoldiizocianāts (TDI)

  1229020003

  4,4-Metilēndifenilizocianāts (MDI)

  1229020004

  Izoforona diizocianāts, (IPDI); 3-izocianatometil-3,5,5-trimetilcikloheksilizocianāts

  1229020005

  Heksametilēndiizocianāts (HMDI)

  1229020006

  Nātrija cianāts

  1229020007

  Kālija cianāts

  1229020008

  Naftalīndiizocianāts

  1229029999

  Citi cianāti un izocianāti

  1229030000

  Ciānurāti, ciānurātu atvasinājumi

  1229030001

  Ciānurskābe

  1229030002

  Ciānurhlorīds

  1229039999

  Citi ciānurāti un ciānurātu atvasinājumi

  1229999999

  Citi nitrili, cianāti, izocianāti un ciānurāti

  1230000000

  Amīni, amīnu atvasinājumi, imīni

  1230010000

  Alifātiskie amīni

  1230010001

  Metilamīns

  1230010002

  Dimetilamīns

  1230010003

  Trimetilamīns

  1230010004

  Etilamīns

  1230010005

  Dietilamīns

  1230010006

  Trietilamīns

  1230010007

  Propilamīns

  1230010008

  Izopropilamīns

  1230010009

  Diizopropilamīns

  1230010010

  Butilamīns (n-butilamīns)

  1230010011

  Amilamīns

  1230010012

  Heksilamīns

  1230010013

  Heptilamīns

  1230010014

  Alilamīns

  1230010015

  Dialilamīns

  1230010016

  Trialilamīns

  1230010017

  Etilēndiamīns

  1230010018

  Dietilēntriamīns

  1230010019

  Trietilēntetramīns

  1230010020

  Hidroksilamīns

  1230010021

  1-Aminoantrahinons (oranždzeltenais)

  1230010022

  2-Aminoantrahinons (oranžsarkanais)

  1230010099

  Citi alifātiskie amīni

  1230010100

  Alifātisko amīnu sāļi

  1230010101

  Tetrametilamonija sāļi

  1230010102

  Tetrabutilamonija bromīds

  1230010199

  Citi alifātisko amīnu sāļi

  1230010200

  Alifātisko amīnu hidroksiatvasinājumi (alkanolamīni)

  1230010201

  Etanolamīns

  1230010202

  Dietanolamīns

  1230010203

  Trietanolamīns

  1230010299

  Citi alifātisko amīnu hidroksiatvasinājumi (alkanolamīni)

  1230010300

  Alifātisko amīnu nitrosavienojumi (atvasinājumi)

  1230010400

  Alifātisko amīnu nitrososavienojumi (alifātiskie nitrozamīni)

  1230010401

  4-Nitrozodimetilamīns

  1230010402

  Nitrozodietilamīns

  1230010499

  Citi alifātisko amīnu nitrozosavienojumi (alifātiskie nitrozamīni)

  1230010500

  Alifātisko amīnu halogēnsavienojumi

  1230010600

  Alifātisko amīnu sulfonsavienojumi

  1230019999

  Citi alifātisko amīnu atvasinājumi

  1230020000

  Alicikliskie amīni

  1230020001

  Cikloheksilamīns

  1230020002

  Heksametilēntetramīns (HMT)

  1230020099

  Citi alicikliskie amīni

  1230020100

  Aliciklisko amīnu sāļi

  1230020200

  Aliciklisko amīnu hidroksisavienojumi

  1230020300

  Aliciklisko amīnu nitrosavienojumi

  1230020400

  Aliciklisko amīnu nitrozosavienojumi (alicikliskie nitrozamīni)

  1230020500

  Aliciklisko amīnu halogēnsavienojumi

  1230020600

  Aliciklisko amīnu sulfonsavienojumi

  1230029999

  Citi aliciklisko amīnu atvasinājumi

  1230030000

  Aromātiskie amīni

  1230030001

  Anilīns (aminobenzols)

  1230030002

  Dimetilanilīns

  1230030003

  Dietilanilīns

  1230030004

  o-Toluidīns (2-metilanilīns)

  1230030005

  Ksilidīns

  1230030006

  Difenilamīns

  1230030007

  Benzidīns (4,4“-aminobifenils)

  1230030008

  Polidīns (3,3“-dimetilbenzidīns)

  1230030009

  Fenilēndiamīns

  1230030010

  α-Naftilamīns (1-naftilamīns)

  1230030011

  β-Naftilamīns (2-naftilamīns)

  1230030012

  4-aminodifenils (4-aminobifenils)

  1230030013

  4-dimetilaminoazobenzols

  1230030014

  N-izopropil-N“-fenilparafenilēndiamīns

  1230030099

  Citi aromātiskie amīni

  1230030100

  Aromātisko amīnu sāļi

  1230030101

  Diazonsāli

  1230030199

  Citi aromātisko amīnu sāļi

  1230030200

  Aromātisko amīnu hidroksisavienojumi

  1230030201

  Aminofenols

  1230030299

  Citi aromātisko amīnu hidroksisavienojumi

  1230030300

  Aromātisko amīnu nitrosavienojumi

  1230030301

  Nitroanilīns

  1230030302

  Tetrils; N-metil-N-2,4,6-tetranitroanilīns

  1230030399

  Citi aromātisko amīnu nitrosavienojumi

  1230030400

  Aromātisko amīnu nitrozosavienojumi (aromātiskie nitrozamīni)

  1230030401

  N,N-dimetil-p-nitrozoanilīns

  1230030402

  N-metil-N-nitrozo-uretāns

  1230030403

  N-metil-N-nitrozo-p-toluolsulfonamīds

  1230030499

  Citi aromātisko amīnu nitrozosavienojumi (aromātiskie nitrozamīni)

  1230030500

  Aromātisko amīnu halogēnsavienojumi

  1230030501

  Hloranilīns

  1230030502

  3,3-Dihlorbenzidīns

  1230030503

  4,4-Metilēn-bis-ortohloranilīns (metilēnhloranilīns)

  1230030504

  Bromanilīns

  1230030599

  Citi aromātisko amīnu halogēnsavienojumi

  1230030600

  Aromātisko amīnu sulfonsavienojumi

  1230030601

  Anilīna sulfāts

  1230030699

  Citi aromātisko amīnu sulfonsavienojumi

  1230039999

  Citi aromātisko amīnu atvasinājumi

  1230040000

  Heterocikliskie amīni

  1230040001

  Aminopiridīns

  1230040002

  Aminohinolīns

  1230040003

  Nikotīns

  1230040004

  2-Aminotiazols

  1230040005

  Aminotiazols

  1230040099

  Citi heterocikliskie amīni

  1230040100

  Heterociklisko amīnu sāļi

  1230040200

  Heterociklisko amīnu hidroksisavienojumi

  1230040300

  Heterociklisko amīnu nitrosavienojumi

  1230040400

  Heterociklisko amīnu nitrozosavienojumi (heterocikliskie nitrozamīni)

  1230040500

  Heterociklisko amīnu halogēnsavienojumi

  1230040600

  Heterociklisko amīnu sulfonatvasinājumi

  1230049999

  Citi heterociklisko amīnu atvasinājumi

  1230050000

  Imīni (sk. arī heterociklus)

  1230050001

  Guanidīns

  1230050002

  N-Metil-N“-nitro-N-nitrozoguanidīns

  1230050003

  N-Etil-N“-nitro-N-nitrozoguanidīns

  1230050004

  Etilēnimīns

  1230050005

  Propilēnimīms

  1230059999

  Citi imīni

  1230999999

  Citi amīni un amīnu atvasinājumi, imīni

  1231000000

  Nitrosavienojumi

  1231010000

  Alifātiskie nitrosavienojumi

  1231010001

  Nitrometāns

  1231010002

  Tetranitrometāns

  1231010003

  Nitroetāns

  1231010004

  1-Nitropropāns

  1231010005

  2-Nitropropāns

  1231019999

  Citi alifātiskie nitrosavienojumi

  1231020000

  Alifātiskie hlornitrosavienojumi

  1231020001

  Nitrohloroforms (nitrohlormetāns)

  1231029999

  Citi alifātiskie hlornitrosavienojumi

  1231030000

  Alicikliskie nitrosavienojumi

  1231040000

  Aromātiskie nitrosavienojumi un hlornitrosavienojumi

  1231040100

  Aromātiskie nitrosavienojumi

  1231040101

  Nitrobenzols

  1231040102

  Nitrotoluols

  1231040103

  Dinitrobenzols

  1231040104

  Dinitrotoluols

  1231040105

  Trinitrotoluols (TNT, 2,4,6-trinitrotoluols, trotils)

  1231040106

  Mononitrofenols

  1231040107

  Dinitrofenols

  1231040108

  Dinosebs; 2-(1-metilpropil)-4,6-dinitrofenols

  1231040109

  Trinitrofenols (pikrīnskābe)

  1231040110

  Nitrokrezols

  1231040111

  Dinitrokrezols (dinitroortokrezols)

  1231040112

  Nitrozobenzols

  1231040113

  p-Nitrozofenols

  1231040114

  4-Nitrobifenils (4-nitrodifenils)

  1231040115

  5-Nitroacetonaftēns

  1231040116

  2-nitronaftalīns

  1231040117

  Nitrohlorbenzols

  1231040199

  Citi aromātiskie nitrosavienojumi

  1231040200

  Aromātiskie hlornitrosavienojumi

  1231040201

  4-Hlor-1,4-dinitrobenzols

  1231040202

  Dinitrohlorbenzols

  1231040299

  Citi aromātiskie hlornitrosavienojumi

  1231049999

  Citi aromātiskie nitrosavienojumi un hlornitrosavienojumi

  1231050000

  Heterocikliskie nitrosavienojumi

  1231050001

  Nitropiridīns

  1231059999

  Citi heterocikliskie nitrosavienojumi

  1231999999

  Citi nitroatvasinājumi

  1232000000

  Hidrazosavienojumi, azosavienojumi, diazosavienojumi un azoksisavienojumi

  1232010000

  Hidrazīni un hidrazosavienojumi

  1232010100

  Hidrazīni

  1232010101

  Fenilhidrazīns

  1232010102

  2,4-Dinitrofenilhidrazīns

  1232010199

  Citi hidrazīni

  1232019999

  Citi hidrazīni un hidrazosavienojumi

  1232020000

  Azosavienojumi un diazosavienojumi

  1232020001

  Diazometāns

  1232020002

  Etildiazoacetāts

  1232020003

  Diazosāļi

  1232029999

  Citi azo un diazo savienojumi

  1232030000

  Azoksisavienojumi

  1232999999

  Citi hidrazosavienojumi, azosavienojumi, diazosavienojumi un azoksisavienojumi

  1233000000

  Peroksīdi

  1233000001

  Terc-butilhidroperoksīds

  1233000002

  Acetilperoksīds

  1233000003

  Benzoilperoksīds

  1233000004

  Di-terc-butilperoksīds

  1233000005

  Butilhidroperoksīds

  1233000006

  Cikloheksanperoksīds

  1233000007

  Diacetilperoksīds

  1233000008

  Metiletilacetonperoksīds

  1233000009

  Izopropilbenzolhidroperoksīds

  1233000010

  Dibenzoilperoksīds

  1233000011

  Kumolhidroperoksīds

  1233999999

  Citi peroksīdi

  1234000000

  Disulfīdi

  1234000001

  Dialildisulfīds, alildisulfīds

  1234999999

  Citi disulfīdi

  1235000000

  Sulfoksīdi

  1235000001

  Dimetilsulfoksīds

  1235999999

  Citi sulfoksīdi

  1236000000

  Sulfoni

  1236000001

  Sulfolāns (tetrametilēnsulfons)

  1236999999

  Citi sulfoni

  1237000000

  Elementorganiskie savienojumi

  1237010000

  Metālorganiskie savienojumi

  1237010001

  Metālorganiskie magnija savienojumi

  1237010002

  Metālorganiskie alumīnija savienojumi

  1237010003

  Metālorganiskie cinka savienojumi

  1237010004

  Metālorganiskie alvas savienojumi

  1237010005

  Metālorganiskie dzīvsudraba savienojumi

  1237010006

  Metālorganiskie svina savienojumi

  1237010007

  Metālorganiskie arsēna savienojumi

  1237010008

  Metālorganiskie bora savienojumi

  1237010009

  Metālorganiskie niķeļa savienojumi

  1237019999

  Citi metālorganiskie savienojumi

  1237020000

  Organiskie silīcija savienojumi

  1237020001

  Silāni un siloksāni

  1237029999

  Citi organiskie silīcija savienojumi

  1237030000

  Organiskie dzīvsudraba savienojumi

  1237030001

  Dzīvsudraba fulmināts, [Hg(ONC)2]

  1237039999

  Citi organiskie dzīvsudraba savienojumi

  1237999999

  Citi metālorganiskie savienojumi

  1238000000

  Glikozīdi

  1238000001

  Aminoglikozīdi

  1238999999

  Citi glikozīdi

  1239000000

  Alkaloīdi

  1239000001

  Hinīns

  1239999999

  Citi alkaloīdi

  1299999999

  Citi organiskie savienojumi

  1999999999

  Citas ķīmiskās vielas

  2000000000

  Fizikālie faktori (fizikālie aģenti)

  2001000000

  Skaņa

  2001010000

  Dzirdamās skaņas

  2001010001

  Troksnis (ilgstošs troksnis, pārtraukts troksnis, troksnis šķidrumos)

  2001010002

  Impulsveida troksnis (eksplozijas)

  2001019999

  Citas dzirdamās skaņas

  2001020000

  Nedzirdamās skaņas

  2001020001

  Infraskaņa (20 Hz)

  2001020002

  Ultraskaņa (20000 Hz)

  2001029999

  Citas nedzirdamās skaņas

  2001999999

  Citi skaņu impulsi

  2002000000

  Mehāniskā vibrācija

  2002000001

  Rokas un plaukstas vibrācija - caur rokām pārvadāmā vibrācija (instrumenti, mašīnas)

  2002000002

  Visa ķermeņa vibrācija - caur visu ķermeni pārvadāmā vibrācija (satiksmes līdzekļi)

  2002999999

  Citas mehāniskās vibrācijas

  2003000000

  Spiediens/vakuums

  2003000001

  Hiperbāra atmosfēra (pozitīvs spiediens)

  2003000002

  Hipobāra atmosfēra (negatīvs spiediens)

  2003000003

  Eksploziju izraisīts spiediens

  2003999999

  Citi spiediena veidi

  2004000000

  Materiāli, kas rada ādas kairinājumu berzes rezultātā (izraisa dermatītu)

  2004000001

  Materiāli, ar kuriem strādā (industrijā, lauksaimniecībā)

  2004000002

  Darba apģērbs

  2004999999

  Citi materiālu veidi, kas rada ādas kairinājumu berzes rezultātā

  2005000000

  Gaisa mitrums

  2005000001

  Mitrums (augsts relatīvais gaisa mitrums)

  2005000002

  Sausums (zems relatīvais gaisa mitrums)

  2005999999

  Citi gaisa mitruma veidi

  2006000000

  Ventilācija

  2006000001

  Caurvējš/vēja pūsmas

  2006000002

  Svaiga gaisa trūkums, ventilācijas trūkums

  2006999999

  Citi ventilācijas veidi

  2007000000

  Vides temperatūra

  2007000001

  Karstums (vides vai izstarotais karstums)

  2007000002

  Aukstums (vides vai izstarotais aukstums)

  2007999999

  Citi termiskie apstākļi

  2008000000

  Apgaismojums

  2008000001

  Slikts kontrasts

  2008000002

  Tiešs apgaismojums

  2008000003

  Gaismas atstarošanās (atspīdumi)

  2008000004

  Bieži pārāk spēcīgs apgaismojums

  2008000005

  Bieži nepietiekams apgaismojums

  2008000006

  Žilbinoša gaisma

  2008000007

  Mirgojoša gaisma

  2008999999

  Citi apgaismojuma veidi

  2009000000

  Jonizējošais starojums

  2009000001

  Gamma starojums

  2009000002

  Rentgenstarojums (X-stari)

  2009000003

  Jonizējošās daļiņas (piemēram, alfa, beta, neitroni)

  2009999999

  Cits jonizējošais starojums

  2010000000

  Nejonizējošais starojums

  2010010000

  Optiskais starojums

  2010010001

  Redzamā gaisma

  2010010002

  Ultravioletais starojums (UVA, UVB, UVC)

  2010010003

  Infrasarkanais starojums

  2010010004

  Lāzera starojums

  2010019999

  Cits optiskais starojums

  2010020000

  Elektromagnētiskie lauki (nespecifiskie)

  2010020001

  Statiskie lauki

  2010020002

  Ekstrazemu frekvenču lauki (50/60 Hz)

  2010020003

  Radiofrekvences (10 kHz-300 GHz)

  2010020004

  Mikroviļņi

  2010029999

  Citi elektromagnētiskie lauki

  2010999999

  Citi nejonizējošie starojumi

  2100000000

  Telpas mikroklimats (neindustriālais/nav pie darba vietas)

  2999999999

  Citi fizikālie aģenti

  3000000000

  Bioloģiskie faktori (bioloģiskie aģenti)

  3100000000

  Baktērijas

  3100010000

  Acetivibrio

  3100020000

  Acetobacter

  3100030000

  Acholeplasma

  3100040000

  Acidaminococcus

  3100050000

  Acinetobacter

  3100060000

  Actinobacillus

  3100060001

  Actinobacillus actinomycetemcomitans

  3100069999

  Citas actinobacilli sugas

  3100070000

  Actinomadura

  3100070001

  Actinomadura madurae

  3100070002

  Actinomadura pelletieri

  3100079999

  Citas actinomadura sugas

  3100080000

  Actinomyces

  3100080001

  Actinomyces gerencseriae

  3100080002

  Actinomyces israelii

  3100080003

  Actinomyces pyogenes (corynebacterium pyogenes)

  3100089999

  Citas actinomyces sugas

  3100090000

  Aerococcus

  3100100000

  Aeromonas

  3100110000

  Afipia

  3100120000

  Agrobacterium

  3100130000

  Alcaligenes

  3100140000

  Anaerobiospirillum

  3100150000

  Anaerorhabdus

  3100160000

  Anaerovibrio

  3100170000

  Aquaspirillum

  3100180000

  Arcanobacterium

  3100180001

  Arcanobacterium haemolyticum (corynebacterium haemolyticum)

  3100189999

  Citas arcanobacteria sugas

  3100190000

  Arcobacter

  3100200000

  Arthrobacter

  3100210000

  Azospirillum

  3100220000

  Bacillus

  3100220001

  Bacillus anthracis

  3100229999

  Citas bacillus sugas

  3100230000

  Bacterionema

  3100240000

  Bacteroides

  3100240001

  Bacteroides fragilis

  3100249999

  Citi bacilli

  3100250000

  Bartonella

  3100250001

  Bartonella bacilliformis

  3100250002

  Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)

  3100259999

  Citas bartonella sugas

  3100260000

  Bdellovibrio

  3100270000

  Bifidobacterium

  3100280000

  Bilophila

  3100290000

  Bordetella

  3100290001

  Bordetella bronchiseptica

  3100290002

  Bordetella parapertussis

  3100290003

  Bordetella pertussis

  3100299999

  Citas bordetella sugas

  3100300000

  Borrelia

  3100300001

  Borrelia burgdorferi

  3100300002

  Borrelia duttonii

  3100300003

  Borrelia recurrentis

  3100309999

  Citas borrelia sugas

  3100310000

  Brevibacterium

  3100320000

  Brochotrix

  3100330000

  Brucella

  3100330001

  Brucella abortus

  3100330002

  Brucella canis

  3100330003

  Brucella melitensis

  3100330004

  Brucella suis

  3100339999

  Citas brucella sugas

  3100340000

  Budvicia

  3100350000

  Buttiauxella

  3100360000

  Butyrivibrio

  3100370000

  Calymmatobacterium

  3100380000

  Campylobacter

  3100380001

  Campylobacter fetus

  3100380002

  Campylobacter jejuni

  3100389999

  Citas Campylobacter sugas

  3100390000

  Capnocytophaga

  3100400000

  Cardiobacterium

  3100400001

  Cardiobacterium hominis

  3100409999

  Citas Cardiobacterium sugas

  3100410000

  Carnobacterium

  3100420000

  Caryophanon

  3100430000

  Caseobacter

  3100440000

  Cedecea

  3100450000

  Cellulomonas

  3100460000

  Centipeda

  3100470000

  Chlamydia

  3100470001

  Chlamydia pneumoniae

  3100470002

  Chlamydia trachomatis

  3100470003

  Chlamydia psittaci (putnu un citi celmi)

  3100479999

  Citas Chlamydia sugas

  3100480000

  Chromobacterium

  3100490000

  Chryseomonas

  3100500000

  Clavibacter

  3100510000

  Clostridium

  3100510001

  Clostridium botulinum

  3100510002

  Clostridium perfringens

  3100510003

  Clostridium tetani

  3100519999

  Citas Clostridium sugas

  3100520000

  Comamonas

  3100530000

  Coprococcus

  3100540000

  Corynebacterium

  3100540001

  Corynebacterium diphtheriae

  3100540002

  Corynebacterium minutissimum

  3100540003

  Corynebacterium pseudotuberculosis

  3100549999

  Citas Corynebacterium sugas

  3100550000

  Coxiella

  3100550001

  Coxiella burnetii

  3100559999

  Citas Coxiella sugas

  3100560000

  Cristispira

  3100570000

  Curtopbacterium

  3100580000

  Dermatophilus

  3100590000

  Desulfomonas

  3100600000

  Edwardsiella

  3100600001

  Edwardsiella tarda

  3100609999

  Citas Edwardsiella sugas

  3100610000

  Ehrlichia

  3100610001

  Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu)

  3100619999

  Citas Ehrlichia sugas

  3100620000

  Eikenella

  3100620001

  Eikenella corrodens

  3100629999

  Citas Eikenella sugas

  3100630000

  Enterobacter

  3100630001

  Enterobacter aerogenes

  3100630002

  Enterobacter cloacae

  3100639999

  Citas Enterobacter sugas

  3100640000

  Enterococcus

  3100650000

  Erwinia

  3100660000

  Erysipelothrix

  3100660001

  Erysipelothrix rhusiopathiae

  3100669999

  Citas Erysipelothrix sugas

  3100670000

  Escherichia

  3100670001

  Escherichia coli (izņemot nepatogēnos celmus)

  3100670002

  Escherichia coli, citotoksiskie celmi (i.e. O157:H7 or O 103)

  3100679999

  Citas Escherichia sugas

  3100680000

  Eubacterium

  3100690000

  Ewingella

  3100700000

  Flavimonas

  3100710000

  Flavobacterium

  3100710001

  Flavobacterium meningosepticum

  3100719999

  Citas Flavobacteria sugas

  3100720000

  Fluoribacter

  3100720001

  Fluoribacter bozemanii (Legionella bozemanii)

  3100729999

  Citas Fluoribacter sugas

  3100730000

  Francisella

  3100730001

  Francisella tularensis (A tips)

  3100730002

  Francisella tularensis (B tips)

  3100739999

  Citas Francisella sugas

  3100740000

  Frateuria

  3100750000

  Fusobacterium

  3100750001

  Fusobacterium necrophorum

  3100759999

  Citas Fusobacterium sugas

  3100760000

  Gardnerella

  3100760001

  Gardnerella vaginalis (Haemophilus vaginalis)

  3100769999

  Citas Gardnerella sugas

  3100770000

  Gemella

  3100780000

  Geodermatophilus

  3100790000

  Gluconobacter

  3100800000

  Haemophilus

  3100800001

  Haemophilus ducreyi

  3100800002

  Haemophilus influenzae

  3100809999

  Citas Haemophilus sugas

  3100810000

  Hafnia

  3100820000

  Helicobacter

  3100820001

  Helicobacter pylori

  3100829999

  Citas Helicobacter sugas

  3100830000

  Jonesia

  3100840000

  Kingella

  3100850000

  Klebsiella

  3100850001

  Klebsiella oxytoca

  3100850002

  Klebsiella pneumoniae

  3100859999

  Citas Klebsiella sugas

  3100860000

  Kluyvera

  3100870000

  Kurthia

  3100880000

  Lachnospira

  3100890000

  Lactobacillus

  3100900000

  Lactococcus

  3100910000

  Leclercia

  3100920000

  Legionella

  3100920001

  Legionella pneumophila

  3100929999

  Citas Legionella sugas

  3100930000

  Leminorella

  3100940000

  Leptonema

  3100950000

  Leptospira

  3100950001

  Leptospira interrogans (visi serotipi)

  3100959999

  Citas Leptospira sugas

  3100960000

  Leptothrix

  3100970000

  Leptotrichia

  3100980000

  Leuconostoc

  3100990000

  Levinea

  3101000000

  Listeria

  3101000001

  Listeria ivanovii

  3101000002

  Listeria monocytogenes

  3101009999

  Citas Listeria sugas

  3101010000

  Marinomonas

  3101020000

  Megamonas

  3101030000

  Megasphaera

  3101040000

  Microbacterium

  3101050000

  Micrococcus

  3101060000

  Micropolyspora

  3101070000

  Mitsuokella

  3101080000

  Mobiluncus

  3101090000

  Moellerella

  3101100000

  Moraxella

  3101110000

  Morganella

  3101110001

  Morganella morganii (Proteus morganii)

  3101119999

  Citas Morganella sugas

  3101120000

  Murraya

  3101130000

  Mycobacterium

  3101130001

  Mycobacterium africanum

  3101130002

  Mycobacterium avium-intracellulare

  3101130003

  Mycobacterium bovis (izņemot BCG celmu)

  3101130004

  Mycobacterium chelonae

  3101130005

  Mycobacterium fortuitum

  3101130006

  Mycobacterium kansasii

  3101130007

  Mycobacterium leprae

  3101130008

  Mycobacterium malmoense

  3101130009

  Mycobacterium marinum

  3101130010

  Mycobacterium microti

  3101130011

  Mycobacterium paratuberculosis

  3101130012

  Mycobacterium scrofulaceum

  3101130013

  Mycobacterium simiae

  3101130014

  Mycobacterium szulgai

  3101130015

  Mycobacterium tuberculosis

  3101130016

  Mycobacterium ulcerans

  3101130017

  Mycobacterium xenopi

  3101139999

  Citas Mycobacterium sugas

  3101140000

  Mycoplasma

  1301140001

  Mycoplasma caviae

  3101140002

  Mycoplasma hominis

  3101140003

  Mycoplasma pneumoniae

  3101149999

  Citas Mycoplasma sugas

  3101150000

  Neisseria

  3101150001

  Neisseria gonorrhoeae

  3101150002

  Neisseria meningitidis

  3101159999

  Citas Neisseria sugas

  3101160000

  Nocardia

  3101160001

  Nocardia asteroides

  3101160002

  Nocardia brasiliensis

  3101160003

  Nocardia farcinica

  3101160004

  Nocardia nova

  3101160005

  Nocardia otitidiscaviarum

  3101169999

  Citas Nocardia sugas

  3101170000

  Nocardiopsis

  3101180000

  Obesumbacterium

  3101190000

  Oceanospirillum

  3101200000

  Ochromobacterium

  3101210000

  Oerskovia

  3101220000

  Oligella

  3101230000

  Pantoea

  3101240000

  Pasteurella

  3101240001

  Pasteurella multocida

  3101249999

  Citas Pasteurella sugas

  3101250000

  Pectinatus

  3101260000

  Pediococcus

  3101270000

  Peptococcus

  3101280000

  Peptostreptococcus

  3101280001

  Peptostreptococcus anaerobius

  3101289999

  Citas Peptostreptococcus sugas

  3101290000

  Photobacterium

  3101300000

  Planococcus

  3101310000

  Plesiomonas

  3101310001

  Plesiomonas shigelloides

  3101319999

  Citas Plesiomonas sugas

  3101320000

  Porphyromonas

  3101330000

  Pragia

  3101340000

  Prevotella

  3101350000

  Propionibacterium

  3101360000

  Proteus

  3101360001

  Proteus mirabilis

  3101360002

  Proteus penneri

  3101360003

  Proteus vulgaris

  3101369999

  Citas Proteus sugas

  3101370001

  Providencia

  3101370002

  Providencia alcalifaciens (Proteus inconstans A)

  3101370003

  Providencia rettgeri (Proteus rettgeri)

  3101379999

  Citas Providencia sugas

  3101380000

  Pseudomonas

  3101380001

  Pseudomonas aeruginosa

  3101380002

  Pseudomonas mallei (Burkholderia mallei)

  3101380003

  Pseudomonas pseudomallei (Burkholderia pseudomallei)

  3101389999

  Citas Pseudomonas sugas

  3101390000

  Psychrobacter

  3101400000

  Rahnella

  3101410000

  Renibacterium

  3101420000

  Rhodococcus

  3101420001

  Rhodococcus equi (Corynebacterium equi)

  3101429999

  Citas Rhodococcus sugas

  3101430000

  Rickettsia

  3101430001

  Rickettsia akari

  3101430002

  Rickettsia canada

  3101430003

  Rickettsia conorii

  3101430004

  Rickettsia montana

  3101430005

  Rickettsia prowazekii

  3101430006

  Rickettsia rickettsii

  3101430007

  Rickettsia tsutsugamushi

  3101430008

  Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri)

  3101439999

  Citas Rickettsia sugas

  3101440000

  Rikenella

  3101450000

  Rochalimaea

  3101450001

  Rochalimaea quintana

  3101459999

  Citas Rochalimaea sugas

  3101460000

  Rothia

  3101470000

  Ruminococcus

  3101480000

  Salmonella

  3101480001

  Salmonella arizonae

  3101480002

  Salmonella enteritidis

  3101480003

  Salmonella paratyphi A, B, C

  3101480004

  Salmonella typhi

  3101480005

  Salmonella typhimurium

  3101480006

  Salmonella (citi seroloģiskie varianti)

  3101489999

  Citas Salmonella sugas

  3101490000

  Sarcina

  3101500000

  Sebaldella

  3101510000

  Selenomonas

  3101520000

  Serpulina

  3101530000

  Serratia

  3101540000

  Shewanella

  3101550000

  Shigella

  3101550001

  Shigella boydii

  3101550002

  Shigella dysenteriae (1.tips)

  3101550003

  Shigella dysenteriae

  3101550004

  Shigella flexneri

  3101550005

  Shigella sonnei

  3101559999

  Citas Shigella sugas

  3101560000

  Simonsiella

  3101570000

  Sphingobacterium

  3101580000

  Spirillum

  3101590000

  Spirochaeta

  3101600000

  Spiroplasma

  3101610000

  Staphylococcus

  3101610001

  Staphylococcus aureus

  3101619999

  Citas Staphylococcus sugas

  3101620000

  Stomatococcus

  3101630000

  Streptobacillus

  3101630001

  Streptobacillus moniliformis

  3101639999

  Citas Streptobacillus sugas

  3101640000

  Streptococcus

  3101640001

  Streptococcus pneumoniae

  3101640002

  Streptococcus pyogenes

  3101640003

  Streptococcus suis

  3101649999

  Citas Streptococcus sugas

  3101650000

  Streptomyces

  3101660000

  Succinimonas

  3101670000

  Succinivibrio

  3101680000

  Suttonella

  3101690000

  Tatumella

  3101700000

  Taylorella

  3101710000

  Thermoactinomyces

  3101720000

  Tissierella

  3101730000

  Treponema

  3101730001

  Treponema carateum

  3101730002

  Treponema pallidum

  3101730003

  Treponema pertenue

  3101739999

  Citas Treponema sugas

  3101740000

  Tsukamurella

  3101750000

  Ureaplasma

  3101760000

  Vampirovibrio

  3101770000

  Veillonella

  3101780000

  Vibrio

  3101780001

  Vibrio cholerae (ieskaitot El Tor biotipu)

  3101780002

  Vibrio parahaemolyticus

  3101789999

  Citas zināmās Vibrio sugas

  3101790000

  Weeksella

  3101800000

  Wolinella

  3101810000

  Xanthomonas

  3101820000

  Xenorhabdus

  3101830000

  Yersinia

  3101830001

  Yersinia enterocolitica

  3101830002

  Yersinia pestis

  3101830003

  Yersinia pseudotuberculosis

  3101839999

  Citas Yersinia sugas

  3101840000

  Yokenella

  3101850000

  Zoogloea

  3199999999

  Citas baktērijas

  3200000000

  Vīrusi

  3200010000

  Adenovīrusu dzimta, Adenoviridae

  3200020000

  Arenavīrusu dzimta, Arenaviridae

  3200020001

  Limfocitārā horiomeningīta vīruss (neirotropie un citi celmi)

  3200020002

  Junin vīruss (Argentīnas hemorāģiskā drudža izraisītājs)

  3200020003

  Lassa vīruss (Lassa drudža vīruss)

  3200020004

  Machupo vīruss

  3200020005

  Mopeia vīruss un citi Tacaribe grupas vīrusi

  3200020006

  Guanarito vīruss

  3200020007

  Sabia vīruss

  3200020008

  Flexal vīruss

  3200029999

  Citi arenavīrusu dzimtas vīrusi

  3200030000

  Astrovīrusu dzimta, Astroviridae

  3200040000

  Bunjavīrusu dzimta, Bunyaviridae

  3200040001

  Belgrade-Dobrava vīruss

  3200040002

  Bhanja vīruss

  3200040003

  Bunjamveras vīrusu virsgrupa

  3200040004

  Germiston vīruss

  3200040005

  Oropouche vīruss

  3200040006

  Sin Nombre vīruss

  3200040007

  Kalifornijas encefalīta vīruss

  3200040099

  Citi bunjavīrusi

  3200040100

  Hantavīrusi

  3200040101

  Hantaan vīruss (Korejas hemorāģiskā drudža vīruss)

  3200040102

  Puumala vīruss

  3200040103

  Seoul vīruss

  3200040104

  Prospect Hill vīruss

  3200040199

  Citi hantavīrusi

  3200040200

  Nairovīrusi

  3200040201

  Krimas-Kongo hemorāģiskā drudža vīruss

  3200040202

  Hazara vīruss

  3200040299

  Citi nairovīrusi

  3200040300

  Flebovīrusi

  3200040301

  Rifta ielejas drudža vīruss (infekciozā enzootiskā hepatīta vīruss)

  3200040302

  Flebotomus drudža vīruss

  3200040303

  Toskānas vīruss

  3200040399

  Citi flebovīrusi

  3200049999

  Citi bunjavīrusi

  3200050000

  Kalicivīrusu dzimta, Caliciviridae

  3200050001

  Hepatīta E vīruss

  3200050002

  Norwalk vīruss

  3200059999

  Citi kalicivīrusi

  3200060000

  Koronavīrusu dzimta, Coronaviridae

  3200070000

  Filovīrusu dzimta, Filoviridae

  3200070001

  Ebola vīruss

  3200070002

  Marburg vīruss

  3200079999

  Citi filovīrusi

  3200080000

  Flavivīrusu dzimta, Flaviviridae

  3200080001

  Austrālijas X encefalīta vīruss (Murray Valley encefalīta vīruss)

  3200080002

  Centrāleiropas ērču encefalīta vīruss (TBE)

  3200080003

  Absettarov vīruss

  3200080004

  Hanzalova vīruss

  3200080005

  Hypr vīruss

  3200080006

  Kumlinge vīruss

  3200080007

  Dengue vīruss (1.-4.tips)

  3200080008

  Hepatīta C vīruss (HCV)

  3200080009

  Hepatīta G vīruss

  3200080010

  Japānas B encefalīta vīruss

  3200080011

  Kyasanur Forest vīruss

  3200080012

  Louping ill vīruss

  3200080013

  Omskas hemorāģiskā drudža vīruss (A)

  3200080014

  Powassan vīruss

  3200080015

  Rocio vīruss

  3200080016

  Krievijas pavasara-vasaras ērču encefalīta vīruss, TBE (A)

  3200080017

  Sentluisas encefalīta vīruss

  3200080018

  Wesselsbron vīruss

  3200080019

  Nīlas rietumkrasta ielejas drudža vīruss

  3200080020

  Dzeltenā drudža vīruss

  3200089999

  Citi flavivīrusi

  3200090000

  Hepadnavīrusu dzimta, Hepadnaviridae

  3200090001

  Hepatīta B vīruss (HBV)

  3200090002

  Hepatīta D vīruss (HDV, Delta)

  3200099999

  Citi hepadnavīrusi, kas zināmi kā patogēni

  3200100000

  Herpesvīrusi, Herpesviridae

  3200100001

  Herpes simplex vīruss (1.tips)

  3200100002

  Herpes simplex vīruss (2.tips)

  3200100003

  Varicella-zoster herpesvīruss

  3200100004

  Epsteina-Barra vīruss, EBV

  3200100005

  Cilvēka Blimfotropais vīruss, cilvēka herpesvīruss (HBLV-HHV-6)

  3100769999

  Citas Gardnerella sugas

  3100770000

  Gemella

  3100780000

  Geodermatophilus

  3100790000

  Gluconobacter

  3100800000

  Haemophilus

  3100800001

  Haemophilus ducreyi

  3100800002

  Haemophilus influenzae

  3100809999

  Citas Haemophilus sugas

  3100810000

  Hafnia

  3100820000

  Helicobacter

  3100820001

  Helicobacter pylori

  3100829999

  Citas Helicobacter sugas

  3100830000

  Jonesia

  3100840000

  Kingella

  3100850000

  Klebsiella

  3100850001

  Klebsiella oxytoca

  3100850002

  Klebsiella pneumoniae

  3100859999

  Citas Klebsiella sugas

  3100860000

  Kluyvera

  3100870000

  Kurthia

  3100880000

  Lachnospira

  3100890000

  Lactobacillus

  3100900000

  Lactococcus

  3100910000

  Leclercia

  3100920000

  Legionella

  3100920001

  Legionella pneumophila

  3100929999

  Citas Legionella sugas

  3100930000

  Leminorella

  3100940000

  Leptonema

  3100950000

  Leptospira

  3100950001

  Leptospira interrogans (visi serotipi)

  3100959999

  Citas Leptospira sugas

  3100960000

  Leptothrix

  3100970000

  Leptotrichia

  3100980000

  Leuconostoc

  3100990000

  Levinea

  3101000000

  Listeria

  3101000001

  Listeria ivanovii

  3101000002

  Listeria monocytogenes

  3101009999

  Citas Listeria sugas

  3101010000

  Marinomonas

  3101020000

  Megamonas

  3101030000

  Megasphaera

  3101040000

  Microbacterium

  3101050000

  Micrococcus

  3101060000

  Micropolyspora

  3101070000

  Mitsuokella

  3101080000

  Mobiluncus

  3101090000

  Moellerella

  3101100000

  Moraxella

  3101110000

  Morganella

  3101110001

  Morganella morganii (Proteus morganii)

  3101119999

  Citas Morganella sugas

  3101120000

  Murraya

  3101130000

  Mycobacterium

  3101130001

  Mycobacterium africanum

  3101130002

  Mycobacterium avium-intracellulare

  3101130003

  Mycobacterium bovis (izņemot BCG celmu)

  3101130004

  Mycobacterium chelonae

  3101130005

  Mycobacterium fortuitum

  3101130006

  Mycobacterium kansasii

  3101130007

  Mycobacterium leprae

  3101130008

  Mycobacterium malmoense

  3101130009

  Mycobacterium marinum

  3101130010

  Mycobacterium microti

  3101130011

  Mycobacterium paratuberculosis

  3101130012

  Mycobacterium scrofulaceum

  3101130013

  Mycobacterium simiae

  3101130014

  Mycobacterium szulgai

  3101130015

  Mycobacterium tuberculosis

  3101130016

  Mycobacterium ulcerans

  3101130017

  Mycobacterium xenopi

  3101139999

  Citas Mycobacterium sugas

  3101140000

  Mycoplasma

  1301140001

  Mycoplasma caviae

  3101140002

  Mycoplasma hominis

  3101140003

  Mycoplasma pneumoniae

  3101149999

  Citas Mycoplasma sugas

  3101150000

  Neisseria

  3101150001

  Neisseria gonorrhoeae

  3101150002

  Neisseria meningitidis

  3101159999

  Citas Neisseria sugas

  3101160000

  Nocardia

  3101160001

  Nocardia asteroides

  3101160002

  Nocardia brasiliensis

  3101160003

  Nocardia farcinica

  3101160004

  Nocardia nova

  3101160005

  Nocardia otitidiscaviarum

  3101169999

  Citas Nocardia sugas

  3101170000

  Nocardiopsis

  3101180000

  Obesumbacterium

  3101190000

  Oceanospirillum

  3101200000

  Ochromobacterium

  3101210000

  Oerskovia

  3101220000

  Oligella

  3101230000

  Pantoea

  3101240000

  Pasteurella

  3101240001

  Pasteurella multocida

  3101249999

  Citas Pasteurella sugas

  3101250000

  Pectinatus

  3101260000

  Pediococcus

  3101270000

  Peptococcus

  3101280000

  Peptostreptococcus

  3101280001

  Peptostreptococcus anaerobius

  3101289999

  Citas Peptostreptococcus sugas

  3101290000

  Photobacterium

  3101300000

  Planococcus

  3101310000

  Plesiomonas

  3101310001

  Plesiomonas shigelloides

  3101319999

  Citas Plesiomonas sugas

  3101320000

  Porphyromonas

  3101330000

  Pragia

  3101340000

  Prevotella

  3101350000

  Propionibacterium

  3101360000

  Proteus

  3101360001

  Proteus mirabilis

  3101360002

  Proteus penneri

  3101360003

  Proteus vulgaris

  3101369999

  Citas Proteus sugas

  3101370001

  Providencia

  3101370002

  Providencia alcalifaciens (Proteus inconstans A)

  3101370003

  Providencia rettgeri (Proteus rettgeri)

  3101379999

  Citas Providencia sugas

  3101380000

  Pseudomonas

  3101380001

  Pseudomonas aeruginosa

  3101380002

  Pseudomonas mallei (Burkholderia mallei)

  3101380003

  Pseudomonas pseudomallei (Burkholderia pseudomallei)

  3101389999

  Citas Pseudomonas sugas

  3101390000

  Psychrobacter

  3101400000

  Rahnella

  3101410000

  Renibacterium

  3101420000

  Rhodococcus

  3101420001

  Rhodococcus equi (Corynebacterium equi)

  3101429999

  Citas Rhodococcus sugas

  3101430000

  Rickettsia

  3101430001

  Rickettsia akari

  3101430002

  Rickettsia canada

  3101430003

  Rickettsia conorii

  3101430004

  Rickettsia montana

  3101430005

  Rickettsia prowazekii

  3101430006

  Rickettsia rickettsii

  3101430007

  Rickettsia tsutsugamushi

  3101430008

  Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri)

  3101439999

  Citas Rickettsia sugas

  3101440000

  Rikenella

  3101450000

  Rochalimaea

  3101450001

  Rochalimaea quintana

  3101459999

  Citas Rochalimaea sugas

  3101460000

  Rothia

  3101470000

  Ruminococcus

  3101480000

  Salmonella

  3101480001

  Salmonella arizonae

  3101480002

  Salmonella enteritidis

  3101480003

  Salmonella paratyphi A, B, C

  3101480004

  Salmonella typhi

  3101480005

  Salmonella typhimurium

  3101480006

  Salmonella (citi seroloģiskie varianti)

  3101489999

  Citas Salmonella sugas

  3101490000

  Sarcina

  3101500000

  Sebaldella

  3101510000

  Selenomonas

  3101520000

  Serpulina

  3101530000

  Serratia

  3101540000

  Shewanella

  3101550000

  Shigella

  3101550001

  Shigella boydii

  3101550002

  Shigella dysenteriae (1.tips)

  3101550003

  Shigella dysenteriae

  3101550004

  Shigella flexneri

  3101550005

  Shigella sonnei

  3101559999

  Citas Shigella sugas

  3101560000

  Simonsiella

  3101570000

  Sphingobacterium

  3101580000

  Spirillum

  3101590000

  Spirochaeta

  3101600000

  Spiroplasma

  3101610000

  Staphylococcus

  3101610001

  Staphylococcus aureus

  3101619999

  Citas Staphylococcus sugas

  3101620000

  Stomatococcus

  3101630000

  Streptobacillus

  3101630001

  Streptobacillus moniliformis

  3101639999

  Citas Streptobacillus sugas

  3101640000

  Streptococcus

  3101640001

  Streptococcus pneumoniae

  3101640002

  Streptococcus pyogenes

  3101640003

  Streptococcus suis

  3101649999

  Citas Streptococcus sugas

  3101650000

  Streptomyces

  3101660000

  Succinimonas

  3101670000

  Succinivibrio

  3101680000

  Suttonella

  3101690000

  Tatumella

  3101700000

  Taylorella

  3101710000

  Thermoactinomyces

  3101720000

  Tissierella

  3101730000

  Treponema

  3101730001

  Treponema carateum

  3101730002

  Treponema pallidum

  3101730003

  Treponema pertenue

  3101739999

  Citas Treponema sugas

  3101740000

  Tsukamurella

  3101750000

  Ureaplasma

  3101760000

  Vampirovibrio

  3101770000

  Veillonella

  3101780000

  Vibrio

  3101780001

  Vibrio cholerae (ieskaitot El Tor biotipu)

  3101780002

  Vibrio parahaemolyticus

  3101789999

  Citas zināmās Vibrio sugas

  3101790000

  Weeksella

  3101800000

  Wolinella

  3101810000

  Xanthomonas

  3101820000

  Xenorhabdus

  3101830000

  Yersinia

  3101830001

  Yersinia enterocolitica

  3101830002

  Yersinia pestis

  3101830003

  Yersinia pseudotuberculosis

  3101839999

  Citas Yersinia sugas

  3101840000

  Yokenella

  3101850000

  Zoogloea

  3199999999

  Citas baktērijas

  3200000000

  Vīrusi

  3200010000

  Adenovīrusu dzimta, Adenoviridae

  3200020000

  Arenavīrusu dzimta, Arenaviridae

  3200020001

  Limfocitārā horiomeningīta vīruss (neirotropie un citi celmi)

  3200020002

  Junin vīruss (Argentīnas hemorāģiskā drudža izraisītājs)

  3200020003

  Lassa vīruss (Lassa drudža vīruss)

  3200020004

  Machupo vīruss

  3200020005

  Mopeia vīruss un citi Tacaribe grupas vīrusi

  3200020006

  Guanarito vīruss

  3200020007

  Sabia vīruss

  3200020008

  Flexal vīruss

  3200029999

  Citi arenavīrusu dzimtas vīrusi

  3200030000

  Astrovīrusu dzimta, Astroviridae

  3200040000

  Bunjavīrusu dzimta, Bunyaviridae

  3200040001

  Belgrade-Dobrava vīruss

  3200040002

  Bhanja vīruss

  3200040003

  Bunjamveras vīrusu virsgrupa

  3200040004

  Germiston vīruss

  3200040005

  Oropouche vīruss

  3200040006

  Sin Nombre vīruss

  3200040007

  Kalifornijas encefalīta vīruss

  3200040099

  Citi bunjavīrusi

  3200040100

  Hantavīrusi

  3200040101

  Hantaan vīruss (Korejas hemorāģiskā drudža vīruss)

  3200040102

  Puumala vīruss

  3200040103

  Seoul vīruss

  3200040104

  Prospect Hill vīruss

  3200040199

  Citi hantavīrusi

  3200040200

  Nairovīrusi

  3200040201

  Krimas-Kongo hemorāģiskā drudža vīruss

  3200040202

  Hazara vīruss

  3200040299

  Citi nairovīrusi

  3200040300

  Flebovīrusi

  3200040301

  Rifta ielejas drudža vīruss (infekciozā enzootiskā hepatīta vīruss)

  3200040302

  Flebotomus drudža vīruss

  3200040303

  Toskānas vīruss

  3200040399

  Citi flebovīrusi

  3200049999

  Citi bunjavīrusi

  3200050000

  Kalicivīrusu dzimta, Caliciviridae

  3200050001

  Hepatīta E vīruss

  3200050002

  Norwalk vīruss

  3200059999

  Citi kalicivīrusi

  3200060000

  Koronavīrusu dzimta, Coronaviridae

  3200070000

  Filovīrusu dzimta, Filoviridae

  3200070001

  Ebola vīruss

  3200070002

  Marburg vīruss

  3200079999

  Citi filovīrusi

  3200080000

  Flavivīrusu dzimta, Flaviviridae

  3200080001

  Austrālijas X encefalīta vīruss (Murray Valley encefalīta vīruss)

  3200080002

  Centrāleiropas ērču encefalīta vīruss (TBE)

  3200080003

  Absettarov vīruss

  3200080004

  Hanzalova vīruss

  3200080005

  Hypr vīruss

  3200080006

  Kumlinge vīruss

  3200080007

  Dengue vīruss (1.-4.tips)

  3200080008

  Hepatīta C vīruss (HCV)

  3200080009

  Hepatīta G vīruss

  3200080010

  Japānas B encefalīta vīruss

  3200080011

  Kyasanur Forest vīruss

  3200080012

  Louping ill vīruss

  3200080013

  Omskas hemorāģiskā drudža vīruss (A)

  3200080014

  Powassan vīruss

  3200080015

  Rocio vīruss

  3200080016

  Krievijas pavasara-vasaras ērču encefalīta vīruss, TBE (A)

  3200080017

  Sentluisas encefalīta vīruss

  3200080018

  Wesselsbron vīruss

  3200080019

  Nīlas rietumkrasta ielejas drudža vīruss

  3200080020

  Dzeltenā drudža vīruss

  3200089999

  Citi flavivīrusi

  3200090000

  Hepadnavīrusu dzimta, Hepadnaviridae

  3200090001

  Hepatīta B vīruss (HBV)

  3200090002

  Hepatīta D vīruss (HDV, Delta)

  3200099999

  Citi hepadnavīrusi, kas zināmi kā patogēni

  3200100000

  Herpesvīrusi, Herpesviridae

  3200100001

  Herpes simplex vīruss (1.tips)

  3200100002

  Herpes simplex vīruss (2.tips)

  3200100003

  Varicella-zoster herpesvīruss

  3200100004

  Epsteina-Barra vīruss, EBV

  3200100005

  Cilvēka Blimfotropais vīruss, cilvēka herpesvīruss (HBLV-HHV-6)

  3200100006

  Simiae herpesvīruss (mērkaķu B herpesvīruss)

  3200100007

  Cilvēka citomegalovīruss, CMV

  3200100008

  Cilvēka herpesvīruss 7, HHV-7

  3200100009

  Cilvēka herpesvīruss 8, HHV-8

  3200109999

  Citi herpesvīrusi

  3200110000

  Ortomiksovīrusi, Orthomyxoviridae

  3200110001

  Ērču izplatītie ortomiksovīrusi: Dhori vīruss un Thogoto vīruss

  3200110002

  Influenzavīruss, A tips (A tipa gripas vīrusi)

  3200110003

  Influenzavīruss, B tips (B tipa gripas vīrusi)

  3200110004

  Influenzavīruss, C tips (C tipa gripas vīrusi)

  3200119999

  Citi ortomiksovīrusi

  3200120000

  Papovavīrusu dzimta, Papovaviridae

  3200120001

  BK vīrusi

  3200120002

  JC vīrusi

  3200120003

  Cilvēka papilomu vīrusi (HPV)

  3200129999

  Citi papovavīrusi

  3200130000

  Paramiksovīrusu dzimta, Paramyxoviridae

  3200130001

  Parainfluenzavīruss 1, 2, 3, 4A, 4B tips (paragripas vīrusi 1.-4.tips)

  3200130002

  Epidēmiskā parotīta (cūciņas) vīruss

  3200130003

  Masalu vīruss

  3200130004

  Respiratoriski sincitiālie vīrusi (RS vīruss)

  3200130005

  Ņūkāslas slimības (putnu gripas) vīruss

  3200139999

  Citi paramiksovīrusi

  3200140000

  Parvovīrusu dzimta, Parvoviridae

  3200140001

  Cilvēka parvovīruss (B19)

  3200149999

  Citi parvovīrusi

  3200150001

  Pikornavīrusu dzimta, Picornaviridae

  3200150002

  Poliomielīta vīrusi, 1-3

  3200150003

  Koksaki vīrusi, A1-A22, A25, A26

  3200150004

  Koksaki vīrusi, B1-B6

  3200150005

  ECHO vīrusi, 1-9, 11-27, 29-34

  3200150006

  Akūtā hemorāģiskā konjunktivīta vīruss, AHC

  3200150007

  Hepatīta A vīruss, cilvēka enterovīruss 72

  3200150008

  Rinovīrusi, 1-100

  3200150009

  Aphtovīrusi

  3200159999

  Citi pikornavīrusi

  3200160000

  Poksvīrusu jeb baku vīrusu dzimta, Poxviridae

  3200160001

  Vaccinia vīruss

  3200160002

  Variola (lielais un mazais) vīruss

  3200160003

  Pērtiķu baku vīruss

  3200160004

  Govju baku vīruss

  3200160005

  Balto baku vīruss (Alastrim vīruss)

  3200160006

  Trušu baku vīruss

  3200160007

  Bifeļu baku vīruss

  3200160008

  Ziloņu baku vīruss

  3200160009

  Slaucēju mezgliņu vīruss (baku vakcīnas vīruss)

  3200160010

  Orf vīruss (izraisa Ecthyma contagiosum)

  3200160011

  Molluscum contagiosum vīruss

  3200160012

  Yaba vīruss (mērkaķu audzēju vīruss)

  3200160013

  Tana vīruss

  3200169999

  Citi poksvīrusi

  3200170000

  Reovīrusu dzimta, Reoviridae

  3200170001

  Reovīrusi

  3200170002

  Cilvēka rotavīrusi (izraisa vīrusu gastroenterītu)

  3200170003

  Orbivīrusi

  3200170004

  Koltivīruss

  3200179999

  Citi reovīrusi

  3200180000

  Retrovīrusu dzimta, Retroviridae

  3200180001

  HIV (Cilvēka imūndeficīta vīruss, AIDS vīruss)

  3200180002

  Cilvēka T-šūnu limfotropie vīrusi, 1.tips (HTLV I)

  3200180003

  Cilvēka T-šūnu limfotropie vīrusi, 2.tips (HTLV II)

  3200180004

  SIV vīrusi

  3200189999

  Citi retrovīrusi

  3200190000

  Rabdovīrusu dzimta, Rhabdoviridae

  3200190001

  Trakumsērgas vīruss

  3200190002

  Vezikulārā stomatīta vīruss

  3200199999

  Citi rabdovīrusi

  3200200000

  Togavīrusu dzimta, Togaviridae

  3200200100

  Alfavīrusi

  3200200101

  Chikungunya vīruss

  3200200102

  O'nyong-nyong vīruss

  3200200103

  Mayaro vīruss

  3200200104

  Austrumu zirgu encefalomielīts

  3200200105

  Rietumu zirgu encefalomielīts

  3200200106

  Venecuēlas zirgu encefalomielīts

  3200200107

  Ross River vīruss

  3200200108

  Sindbis vīruss

  3200200109

  Bebaru vīruss

  3200200110

  Everglades vīruss

  3200200111

  Mucambo vīruss

  3200200112

  Ndumu vīruss

  3200200113

  Semliki Forest vīruss

  3200200114

  Tonate vīruss

  3200200199

  Citi zināmie patogēnie alfavīrusi

  3200200200

  Rubivīrusi

  3200200201

  Rubella vīruss

  3200200299

  Citi rubivīrusi

  3200209999

  Citi togavīrusi

  3200210000

  Torovīrusu dzimta, Toroviridae

  3200220000

  Neklasificēti vīrusi

  3200220001

  Citi hepatīta vīrusi (izņemot A, B, C, D)

  3200220002

  Apeu vīruss

  3200220003

  Divfāzu meningoencefalīta vīruss

  3200220004

  Divfāzu piena drudža vīruss

  3200220005

  Marituba vīruss

  3200220006

  Infekciozās eritēmas vīruss

  3200220007

  Itaqui vīruss

  3200220008

  Leikoencefalopātijas vīruss

  3200220009

  MM vīruss

  3200220010

  Molluscum-sebaceum vīruss

  3200220011

  Oriboca vīruss

  3200220012

  Quaranfil vīruss

  3200220013

  Rio-Bravo vīruss

  3200220014

  Tahyna vīruss

  3200220015

  Wyeomyia vīruss

  3200220016

  Guaroa vīruss

  3200220017

  Batai vīruss

  3200220018

  Catu vīruss

  3200229999

  Citi neklasificētie vīrusi

  3200230000

  Netradicionālie aģenti (prioni)

  3200230001

  Kuru aģents

  3200230002

  Kreicfelda-Jakoba slimības izraisītājs

  3200230003

  Liellopu sūkļveida encefalopātijas izraisītājs (BSE)

  3200230004

  Scrapie aģents

  3200230005

  Gerstmana-Štreislera-Šeinkera sindroma izraisītājs

  3200230006

  Ģimenes fatālās insomnijas aģents

  3200239999

  Citi netradicionālie aģenti

  3299999999

  Citi vīrusi

  3300000000

  Parazīti

  3300010000

  Acanthamoeba castellani (Hartmannella castellanii)

  3300020000

  Ancylostoma

  3300020001

  Ancylostoma duodenale

  3300029999

  Citas Ancylostomu sugas

  3300030000

  Angiostrongylus

  3300030001

  Angiostrongylus cantonensis

  3300030002

  Angiostrongylus costaricensis

  3300039999

  Citas Angiostrongylus sugas

  3300040000

  Ascaris

  3300040001

  Ascaris lumbricoides

  3300040002

  Ascaris suum

  3300049999

  Citas Ascaris sugas

  3300050000

  Babesia

  3300050001

  Babesia divergens

  3300050002

  Babesia microti

  3300059999

  Citas Babesia sugas

  3300060000

  Balantidium coli

  3300070000

  Brugia

  3300070001

  Brugia malayi

  3300070002

  Brugia pahangi

  3300079999

  Citas Brugia sugas

  3300080000

  Capillaria

  3300080001

  Capillaria philippinensis

  3300089999

  Citas Capillaria sugas

  3300090000

  Clonorchis

  3300090001

  Clonorchis sinensis

  3300090002

  Clonorchis viverrini

  3300099999

  Citas Clonorchis sugas

  3300100000

  Cryptosporidium

  3300100001

  Cryptosporidium muris

  3300100002

  Cryptosporidium parvum

  3300109999

  Citas Cryptosporidium sugas

  3300110000

  Cyclospora cayetanensis

  3300120000

  Dipetalonema

  3300120001

  Dipetalonema streptocerca

  3300129999

  Citas Dipetalonema sugas

  3300130000

  Diphyllobotrium

  3300130001

  Diphyllobotrium latum

  3300139999

  Citas Diphyllobotrium sugas

  3300140000

  Dracunculus

  3300140001

  Dracunculus medinensis

  3300149999

  Citas Dracunculus sugas

  3300150000

  Echinococcus

  3300150001

  Echinococcus granulosus

  3300150002

  Echinococcus multilocularis multicolaris

  3300150003

  Echinococcus multilocularis sibericensis

  3300150004

  Echinococcus vogeli

  3300159999

  Citas Echinococcus sugas

  3300160000

  Entamoeba

  3300160001

  Entamoeba histolytica

  3300169999

  Citas Entamoeba sugas

  3300170000

  Fasciola

  3300170001

  Fasciola gigantica

  3300170002

  Fasciola hepatica

  3300170003

  Fasciolopsis buski

  3300179999

  Citas Fasciola sugas

  3300180000

  Giardia

  3300180001

  Giardia lamblia (Giardia intestinalis, Lamblia intestinalis)

  3300189999

  Citas Giardia sugas

  3300190000

  Hymenolepis

  3300190001

  Hymenolepis diminuta

  3300190002

  Hymenolepis nana

  3300199999

  Citas Hymenolepis sugas

  3300200000

  Leishmania

  3300200001

  Leishmania brasiliensis

  3300200002

  Leishmania donovani

  3300200003

  Leishmania ethiopica

  3300200004

  Leishmania major

  3300200005

  Leishmania mexicana

  3300200006

  Leishmania peruviana

  3300200007

  Leishmania tropica

  3300209999

  Citas Leishmania sugas

  3300210000

  Loa loa

  3300220000

  Mansonella

  3300220001

  Mansonella ozzardi

  3300220002

  Mansonella perstans

  3300229999

  Citas Mansonella sugas

  3300230000

  Naegleria

  3300230001

  Naegleria fowleri

  3300239999

  Citas Naegleria sugas

  3300240000

  Necator

  3300240001

  Necator americanus

  3300249999

  Citas Necator sugas

  3300250000

  Onchocerca

  3300250001

  Onchocerca volvulus

  3300259999

  Citas Onchocerca sugas

  3300260000

  Opisthorchis

  3300260001

  Opisthorchis felineus

  3300269999

  Citas Opisthorchis sugas

  3300270000

  Paragonimus

  3300270001

  Paragonimus westermani

  3300279999

  Citas Paragonimus sugas

  3300280000

  Plasmodium

  3300280001

  Plasmodium falciparum

  3300280002

  Plasmodium malariae

  3300289999

  Citas Plasmodium sugas (cilvēka un pērtiķu)

  3300290000

  Sarcocystis

  3300290001

  Sarcocystis suihominis

  3300299999

  Citas Sarcocystis sugas

  3300300000

  Schistosoma

  3300300001

  Schistosoma haematobium

  3300300002

  Schistosoma intercalatum

  3300300003

  Schistosoma japonicum

  3300300004

  Schistosoma mansoni

  3300300005

  Schistosoma mekongi

  3300309999

  Citas Schistosoma sugas

  3300310000

  Strongyloides

  3300310001

  Strongyloides stercoralis

  3300319999

  Citas Strongyloides sugas

  3300320000

  Taenia

  3300320001

  Taenia saginata

  3300320002

  Taenia solium

  3300329999

  Citas zināmās Taenia sugas

  3300330000

  Toxocara

  3300330001

  Toxocara canis

  3300340002

  Toxoplasma

  3300340003

  Toxoplasma gondii

  3300349999

  Citas zināmās Toxocara sugas

  3300350000

  Trichinella

  3300350001

  Trichinella spiralis

  3300359999

  Citas Trichinella sugas

  3300360000

  Trichuris

  3300360001

  Trichuris trichiura

  3300369999

  Citas Trichuris sugas

  3300370000

  Trypanosoma

  3300370001

  Trypanosoma brucei

  3300370002

  Trypanosoma brucei gambiense

  3300370003

  Trypanosoma brucei rhodesiense

  3300370004

  Trypanosoma cruzi

  3300379999

  Citas Trypanosoma sugas

  3300380000

  Wuchereria

  3300380001

  Wuchereria bancrofti

  3300389999

  Citas Wuchereria sugas

  3300390000

  Trematodes

  3300400000

  Cestodes

  3399999999

  Citi parazīti

  3400000000

  Sēnes (iekļaujot pelējuma sēnītes)

  3400010000

  Zygomycete

  3400010001

  Mucor

  3400010002

  Rhizopus

  3400019999

  Citi Zygomycete pārstāvji

  3400020000

  Ascomycete

  3400030000

  Basidiomycete

  3400040000

  Fungi imperfecti

  3400040100

  Alternaria

  3400040200

  Aspergillus fumigatus

  3400040300

  Aureobasidium

  3400040400

  Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)

  3400040500

  Botryomyces

  3400040600

  Candida

  3400040601

  Candida albicans

  3400040602

  Cadida tropicalis

  3400040699

  Citas Candida sugas

  3400040700

  Cladiosporium (Cladophialophora bantiana)

  3400040800

  Coccidioides immitis

  3400040900

  Cryptococcus

  3400040901

  Cryptococcus neoformans var. neoformans (Filobasidiella neoformans)

  3400040902

  Cryptococcus gattiians var. gattiians (Filobasidiella bacillospora)

  3400040999

  Citas Cryptococcus sugas

  3400041000

  Emmonsia

  3400041001

  Emmonsia parva var. parva

  3400041002

  Emmonsia parva var. crescens

  3400041099

  Citas Emmonsia sugas

  3400041100

  Epidermophyton flaccosum

  3400041200

  Epicoccum

  3400041300

  Fonsecaea

  3400041301

  Fonsecaea compacta

  3400041302

  Fonsecaea pedrosoi

  3400041399

  Citas Fonsecaea sugas

  3400041400

  Histoplasma

  3400041401

  Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces)

  3400041402

  Histoplasma capsulatum duboisii

  3400041499

  Citas Histoplasma sugas

  3400041500

  Madurella

  3400041501

  Madurella grisea

  3400041502

  Madurella mycetomi

  3400041599

  Citas Madurella sugas

  3400041600

  Microsporum

  3400041700

  Neotestudina rosatii

  3400041800

  Paecilomyces

  3400041900

  Paracoccidioides brasiliensis

  3400042000

  Penicillium marneffei

  3400042100

  Scedosporium

  3400042100

  Scedosporium apiospennum (Pseudallescheria boydii)

  3400042100

  Scedosporium prolificars (inflatum)

  3400042200

  Sporobolomyces

  3400042300

  Sporothrix schenckii

  3400042400

  Trichoderma

  3400042500

  Trichophyton

  3400042501

  Trichophyton rubrum

  3400042599

  Citas Trichophyton sugas

  3400042600

  Ulocladium

  3400999999

  Citas Fungi imperfecti

  3499999999

  Citas sēnes

  3500000000

  Augi

  3500010000

  Koki, iekļaujot lapas, ziedus un zarus

  3500010001

  Bērzs

  3500010002

  Alksnis

  3500010003

  Vīksna

  3500010004

  Lazda

  3500010005

  Laurkoks, tai skaitā sesquiterpene lactoni

  3500010007

  Tulpes koks, tai skaitā sesquiterpene lactoni

  3500019999

  Citi koki, iekļaujot lapas, ziedus un zarus

  3500020000

  Graudaugi un stiebrzāles, iekļaujot lapas, ziedus un stiebrus

  3500020001

  Auzenes

  3500020002

  Auzas

  3500020003

  Kaķumētra

  3500029999

  Citi graudaugi un stiebrzāles, iekļaujot lapas, ziedus un stiebrus

  3500030000

  Puķes un lakstaugi, iekļaujot lapas, ziedus un stiebrus

  3500030100

  Kurvjzieži (asteraceae)

  3500030101

  Krizantēma, iekļaujot sesquiterpene lactonus

  3500030102

  Artišoks, iekļaujot sesquiterpene lactonus

  3500030103

  Arnika, iekļaujot sesquiterpene lactonus

  3500030104

  Kumelīte, iekļaujot sesquiterpene lactonus

  3500030105

  Vībotne, iekļaujot sesquiterpene lactonus

  3500030106

  Dālija, iekļaujot sesquiterpene lactonus

  3500030107

  Vērmele

  3500030108

  Samtene

  3500030109

  Krustaine

  3500030110

  Gerbera

  3500030199

  Citi kurvjzieži (asteraceae)

  3500030200

  Liliju dzimtas augi (liliaceae)

  3500030201

  Tulpe

  3500030202

  Narcise (dzeltenbālā)

  3500030203

  Hiacinte

  3500030204

  Sparģelis

  3500030299

  Citi liliju dzimtas augi (liliaceae)

  3500030300

  Gundegu dzimtas augi (ranunculaceae)

  3500030400

  Čemurzieži (umbelliferae)

  3500030401

  Latvāņi

  3500030402

  Savvaļas burkāni

  3500030403

  Selerija

  3500030499

  Citi čemurzieži (Umbelliferae)

  3500030500

  Magoņu dzimtas augi (Papaveraceae)

  3500030501

  Magone

  3500030599

  Citi magoņu dzimtas augi (Papaveraceae)

  3500030600

  Eiforbiju dzimta

  3500030700

  Sīpolu dzimtas augi (Alliaceae)

  3500030701

  Ķiploks

  3500030702

  Sīpols

  3500030799

  Citi sīpolu dzimtas augi (Alliaceae)

  3500030800

  Nakteņu dzimtas augi (Solanaceae)

  3500030801

  Tabaka

  3500030802

  Tomāts

  3500030899

  Citi nakteņu dzimtas augi (Solanaceae)

  3500030900

  Prīmulu dzimtas augi (Primulaceae)

  3500030901

  Prīmula

  3500030999

  Citi prīmulu dzimtas augi (Primulaceae)

  3500031000

  Paparžu dzimtas augi

  3500031100

  Citi ziedošie augi

  3500031101

  Ģipsene (gypsophila paniculata)

  3500031102

  Difenbahija

  3500031103

  Frēzija

  3500031104

  Indīgais sumahs

  3500031105

  Filodendrs

  3500031106

  Ģerānija (pelargonija)

  3500031107

  Rūgtlape, tai skaitā seskviterpēnu laktoni

  3500031199

  Citi ziedošie augi

  3500039999

  Citas puķes un lakstaugi, iekļaujot lapas, ziedus un stiebrus

  3500040000

  Aļģes

  3500040100

  Chlorinella

  3500040200

  Prototheca

  3500040201

  Prototheca segbwema

  3500040202

  Prototheca wickerhamii

  3500040203

  Prototheca zopfi

  3500040204

  Prototheca stagnora

  3500040299

  Citi protothecae

  3500049999

  Citas aļģes

  3500050000

  Ķērpji

  3500060000

  Sūnas

  3500060001

  Frullania, tai skaitā seskviterpēnu laktoni

  3500999999

  Citi augi

  3501000000

  Augu izcelsmes produkcija

  3501010000

  Ziedputekšņi

  3501020000

  Sporas

  3501020001

  Likopodijs

  3501029999

  Citas sporas

  3501030000

  Ēteriskās eļļas

  3501030001

  Ciedra eļļa

  3501030002

  Citroneļļa

  3501030003

  Piparauga eļļa

  3501030004

  Muskatrieksta eļļa

  3501030005

  Heliotropa eļļa

  3501030006

  Kanēļa eļļa

  3501030007

  Kasijas eļļa

  3501030008

  Rūgto mandeļu eļļa

  3501030009

  Sassafras eļļa

  3501030010

  Balandas eļļa

  3501030011

  Priežu eļļa

  3501030012

  Rīcineļļa

  3501030013

  Terpentīns

  3501030014

  Pinēns

  3501030015

  Bornyl hlorīds

  3501030016

  Camphene (kampars)

  3501030017

  Limonēns

  3501030018

  Terpēns

  3501030019

  Moskusa eļļa

  3501039999

  Citas ēteriskās eļļas

  3501040000

  Ēteriskās eļļas, kas satur alkoholu

  3501040001

  Geraniol

  3501040002

  Borneol

  3501040003

  Terpineol

  3501040004

  Strobane

  3501040005

  Urushiol, ķīniešu laka

  3501049999

  Citas ēteriskās eļļas, kas satur alkoholu

  3501050000

  Ēteriskajās eļļās ietvertie fenoli, ketoni, augu aldehīdi

  3501050001

  Vanilīns

  3501050002

  Ēteriskajās eļļās ietvertie ketoni

  3501050003

  Ēteriskajās eļļās ietvertie fenoli

  3501050004

  Carvacrol

  3501050005

  Safrole

  3501050006

  Guaiacol

  3501059999

  Citi ēteriskajās eļļās ietvertie fenoli, ketoni, augu aldehīdi

  3501060000

  Augu indes

  3501060100

  Augu alkaloīdi

  3501060101

  Aconitine

  3501060102

  Arecoline

  3501060103

  Berberine

  3501060104

  Hydrastine

  3501060105

  Brucine

  3501060106

  Cevadine

  3501060107

  Coniine

  3501060108

  Cytisine

  3501060109

  Duboisine

  3501060110

  Jervine

  3501060111

  Lupinine

  3501060112

  Muscarine

  3501060113

  Pelletierine

  3501060114

  Solanine

  3501060115

  Yohimbine

  3501060199

  Citi augu alkaloīdi

  3501060200

  Toksiskie augu amīni

  3501060300

  Sēņu inde

  3501060400

  Augu toksalbumīni

  3501060401

  Ricin

  3501060402

  Abrin

  3501060403

  Crotin

  3501060404

  Curcin

  3501060405

  Hypoglycin

  3501060406

  Lathyritic proteīns (aminoskābes)

  3501060499

  Citi augu toksalbumīni

  3501060500

  Augu phenanthrene toksīns

  3501060501

  Cymarin

  3501060502

  Scillaren

  3501060503

  Scilliroside

  3501060504

  Convallamarin

  3501060505

  Convallarin

  3501060506

  Oleandrin

  3501060507

  Helleborin

  3501060508

  Adonidin

  3501060509

  Hypericin

  3501060510

  Rhus toxicodendron

  3501060511

  Indīgs sumac

  3501060512

  Citi Rhus ģints toksīni

  3501060599

  Citi augu phenanthrene toksīni

  3501069999

  Citas augu indes

  3501070000

  Augu insekticīdi

  3501070001

  Ryania

  3501070002

  Sabadilline

  3501070003

  Nikotīns

  3501070004

  Anabasine

  3501070005

  Nornicotine

  3501070006

  Eudermol

  3501070007

  Dihydrorotenone

  3501070008

  Pyrethrin

  3501070009

  Allethrin

  3501070010

  Rotenone

  3501079999

  Citi augu insekticīdi

  3501080000

  Jauktā augu produkcija

  3501080001

  Fava

  3501080002

  Cocillana

  3501080003

  Gum-gute

  3501080004

  Gelsemine

  3501080005

  Capsicum (pipari)

  3501080006

  Urginea

  3501080007

  Nux vomica (vemjamais rieksts)

  3501080008

  Harmel

  3501080009

  Harmaline

  3501080010

  Harmine

  3501080011

  Harmalol

  3501080012

  Caapi

  3501080013

  Hevea latekss

  3501080014

  Henna

  3501080015

  Peruvian balzams

  3501080016

  Kolofonijs, sveķi

  3501080017

  Arabic līme

  3501080018

  Tragacanth līme

  3501080019

  Psyllium līme

  3501080020

  Karaya līme

  3501080021

  Lateksa olbaltums

  3501080099

  Cita jauktā augu produkcija

  3501080100

  Koksnes putekļi

  3501080101

  Nenoteikti tropiskas koksnes putekļi

  3501080102

  Nenoteikti sveķainas koksnes putekļi

  3501080103

  Kļavas koksnes putekļi

  3501080104

  Oša koksnes putekļi

  3501080105

  Dižskābarža putekļi

  3501080106

  Ozola koksnes putekļi

  3501080107

  Sarkankoka koksnes putekļi

  3501080108

  Tīka koksnes putekļi

  3501080109

  Palisandra koksnes putekļi

  3501080110

  Ciedra koksnes putekļi

  3501080111

  Kadiķa koksnes putekļi

  3501080112

  Priežu koksnes putekļi

  3501080113

  Egļu koksnes putekļi

  3501080114

  Tūjas koksnes putekļi

  3501080115

  Nenoteiktas koksnes putekļi

  3501080116

  Korķa koksnes putekļi

  3501080117

  Bambusa koksnes putekļi

  3501080199

  Citas koksnes putekļi

  3501080200

  Augu putekļi

  3501080201

  Labības putekļi

  3501080202

  Milti

  3501080203

  Tabaka

  3501080204

  Neapstrādāta kafija

  3501080205

  Soja

  3501080206

  Augu putekļu atkritumi

  3501080299

  Citi augu putekļi

  3501080300

  Augu šķiedras (audumi, tekstilijas)

  3501080301

  Cukurniedres

  3501080302

  Kokvilna

  3501080303

  Džuta

  3501080304

  Sizals

  3501080305

  Kapoks

  3501080306

  Kaņepes

  3501080307

  Lini

  3501080308

  Augu šķiedru atkritumi

  3501080309

  Siens

  3501080399

  Citas augu šķiedras

  3501089999

  Dažāda citu augu produkcija

  3501090000

  Augu izcelsmes pārtikas preces un pārtikas produkcija

  3501090100

  Ogļhidrāti

  3501090200

  Ēdamie augu tauki

  3501090201

  Margarīni

  3501090202

  Cepšanas eļļas un tauki

  3501090299

  Citi ēdamie augu tauki

  3501090300

  Augu izcelsmes pārtikas krāsvielas

  3501090400

  Augu izcelsmes konservanti

  3501090500

  Augu izcelsmes pārtikas piedevas

  3501090600

  Dārzeņi

  3501090601

  Sparģelis

  3501090602

  Burkāni

  3501090603

  Kartupeļi

  3501090604

  Sīpoli

  3501090605

  Mārrutks

  3501090606

  Pētersīlis

  3501090607

  Rabarbers

  3501090608

  Redīss

  3501090699

  Citi dārzeņi

  3501090700

  Augi un garšvielas (piedevas)

  3501090701

  Anīss

  3501090702

  Ķiploks

  3501090703

  Ingvers

  3501090704

  Kanēlis

  3501090705

  Kapers

  3501090706

  Laurlapa

  3501090707

  Muskatrieksts

  3501090708

  Krustnagliņa

  3501090709

  Rozmarīns

  3501090710

  Timiāns

  3501090711

  Vaniļa

  3501090799

  Citi augi un garšvielas

  3501090800

  Stimulanti

  3501090900

  Dzērieni

  3501090901

  Kafija

  3501090902

  Kakao, šokolāde

  3501090903

  Tēja

  3501090904

  Vīns

  3501090905

  Alus

  3501090906

  Gāzētais ūdens

  3501090907

  Spirts

  3501090999

  Citi dzērieni

  3501091000

  Augļi

  3501091001

  Ananass

  3501091002

  Apelsīns

  3501091003

  Citrons

  3501091004

  Vīnogas

  3501091005

  Atkritumi no pārtikas precēm un pārtikas produkcijas

  3501091099

  Citi augļi

  3501999999

  Citas augu izcelsmes pārtikas preces un pārtikas produkcija

  3599999999

  Citi augi un augu produkti

  3600000000

  Dzīvnieki

  3601000000

  Vienšūņi (protozoa)

  3601010000

  Amēbas

  3601010001

  Entamoeba histolytica

  3601010002

  Naegleria gruberi

  3601019999

  Citas amēbas

  3601020020

  Sporozoa

  3601020021

  Taxoplasma gondii

  3601029999

  Citi sporozoa

  3601999999

  Citi vienšūņi (protozoa)

  3602000000

  Sūkļu tips

  3603000000

  Zarndobumaiņi (coelenterates)

  3603000001

  Physalia (Portugāļu kuģītis)

  3603000002

  Medūza

  3603000003

  Jūras anemone

  3603999999

  Citi zarndobumaiņi (coelenterates)

  3604000000

  Moluski

  3604010000

  Pelecypods (gliemji)

  3604010001

  Tvērējkauss

  3604010002

  Gliemene

  3604010003

  Austere

  3604019999

  Citi pelecypods (gliemji)

  3604020000

  Gastropods (gliemeži)

  3604020001

  Dārza (zemes) gliemezis

  3604020002

  Konusveida jūras gliemezis

  3604029999

  Citi gastropods (gliemeži)

  3604030000

  Cephalopods (galvkāji)

  3604030001

  Astoņkājis

  3604039999

  Citi cephalopods (galvkāji)

  3604999999

  Citi moluski

  3605000000

  Posmkāji

  3605010000

  Myriapods (tūkstoškāji)

  3605010100

  Tūkstoškāji (pārkāji)

  3605010200

  Simtkāji

  3605019999

  Citi myriapodes (tūkstoškāji)

  3605020000

  Kukaiņi

  3605020100

  Coleoptera (vaboles)

  3605020101

  Vaboļu kāpuri

  3605020199

  Citi coleoptera (vaboles)

  3605020200

  Lepidoptera (taureņi)

  3605020201

  Taureņu kāpuri

  3605020299

  Citi lepidoptera (taureņi)

  3605020300

  Hymenoptera (plēvspārņi)

  3605020301

  Kamene

  3605020302

  Bite

  3605020303

  Irsis

  3605020304

  Lapsene

  3605020305

  Skudra

  3605020306

  Plēvspārņu kāpuri

  3605020399

  Citi hymenoptera (plēvspārņi)

  3605020400

  Diptera (divspārņi)

  3605020401

  Fannia canicularis (mazā istabas mušiņa)

  3605020402

  Musca domestica (lielā istabas muša)

  3605020403

  Muscidae (īstā muša)

  3605020404

  Glossina (cecemuša)

  3605020405

  Stomoxys calcitrans

  3605020406

  Oestridae

  3605020407

  Dermatobia hominis

  3605020408

  Tabanidae (dundurs)

  3605020409

  Simuliidae

  3605020410

  Ceratopogonidae

  3605020411

  Psychodidae (tauriņods)

  3605020412

  Sarcophaga (gaļas muša)

  3605020413

  Divspārņu kāpuri

  3605020499

  Citi diptera (divspārņi)

  3605020500

  Odi

  3605020501

  Aedes

  3605020502

  Anopheles

  3605020503

  Culex

  3605020504

  Mansonia

  3605020505

  Odu kāpuri

  3605020599

  Citi odi

  3605020600

  Hemiptera

  3605020601

  Hemiptera kāpuri

  3605020699

  Citi hemiptera

  3605020700

  Heteroptera (blaktis)

  3605020701

  Cimex lectularius (parastās gultas blaktis)

  3605020702

  Triatomidae

  3605020703

  Blakšu kāpuri

  3605020799

  Citi heteroptera (blaktis)

  3605020800

  Blusas

  3605020801

  Siphonaptera

  3605020802

  Pulex irritans (cilvēku blusas)

  3605020803

  Ctenocephalides canis (suņu blusas)

  3605020804

  Ctenopsyllus segnis (peļu blusas)

  3605020805

  Nosopsyllus fasciatus (ziemeļu žurku blusas)

  3605020806

  Tunga penetrans (smilšu blusas)

  3605020807

  Xenopsylla cheopsis (austrumu žurku blusas)

  3605020808

  Blusu kāpuri

  3605020899

  Citas blusas

  3605020900

  Anoplura (utis)

  3605020901

  Mallophaga

  3605020902

  Pediculus humanus capitis (galvas utis)

  3605020903

  Pediculus humanus corporis (drēbju utis)

  3605020904

  Phthirius pubis (kaunuma utis)

  3605020905

  Utu kāpuri

  3605020999

  Citi anoplura (utis)

  3605029999

  Citi kukaiņi

  3605030000

  Crustacea (krabji)

  3605030001

  Garnele

  3605030002

  Krabis

  3605030003

  Omārs, jūras vēzis

  3605030004

  Langusts

  3605039999

  Citi crustacea

  3605040000

  Zirnekļu tips (arachnida)

  3605040100

  Acarina (ērces, smidzis)

  3605040101

  Allodermanyssus (mājas peļu ērces)

  3605040102

  Demodex (matainās ādas ērces)

  3605040103

  Glyciphagus (polsteru ērces)

  3605040104

  Tyroglyphus (miltu, labības ērces)

  3605040105

  Tyrophagus (puvuma ērces)

  3605040106

  Dermanyssus (vistu ērces)

  3605040107

  Ornithonyssus (putnu ērces)

  3605040108

  Tyroglyphus siro (siera ērces)

  3605040109

  Pyemotes (lielvēderērces)

  3605040110

  Pediculoides ventricosus

  3605040111

  Sarcoptes (kašķa ērces)

  3605040112

  Trombiculide ērces

  3605040113

  Trombicula (zāles ērces)

  3605040199

  Citas acarina (ērces, smidži)

  3605040200

  Ixodidae (ērces)

  3605040201

  Amblyomma

  3605040202

  Argasidae

  3605040203

  Boophilus annulatus

  3605040204

  Dermacentor

  3605040205

  Haemaphysalis leporis-palustris

  3605040206

  Hyalomma

  3605040207

  Ixodes

  3605040208

  Rhipicephalus

  3605040209

  Ornithodoros

  3605040299

  Citas ixodidae (ērces)

  3605040300

  Zirnekļu tips (zirnekļi)

  3605040301

  Latrodectus mactans (melnā atraitne)

  3605040302

  Loxosceles reclusa

  3605040303

  Tarantuls

  3605040399

  Citi zirnekļi

  3605040400

  Skorpioni

  3605040500

  Sericopelma (putnu zirnekļi)

  3605049999

  Citi zirnekļu tipa pārstāvji

  3605999999

  Citi posmkāji

  3606000000

  Adatādaiņi

  3606000001

  Jūras zvaigznes

  3606000002

  Jūras eži

  3606999999

  Citi adatādaiņi

  3607000000

  Mugurkaulnieki

  3607010000

  Zivis

  3607010001

  Raja

  3607010002

  Plekste (bute)

  3607010003

  Merlūza

  3607010004

  Makrele

  3607010005

  Siļķe

  3607010006

  Menca

  3607019999

  Citas zivis

  3607020000

  Amfībijas

  3607030000

  Rāpuļi (reptiļi)

  3607030100

  Aligators, krokodils, kaimans

  3607030200

  Ķirzaka

  3607030300

  Bruņurupucis

  3607030400

  Indīgas čūskas

  3607030401

  Odze

  3607030499

  Citas indīgas čūskas

  3607030500

  Neindīgas čūskas

  3607030501

  Ūdens čūska

  3607030599

  Citas neindīgas čūskas

  3607039999

  Citi rāpuļi

  3607040000

  Putni

  3607040001

  Baloži

  3607040002

  Mājputni

  3607040003

  Papagailis, garastainais papagailis

  3607049999

  Citi putni

  3607050000

  Zīdītāji

  3607050100

  Pīļknābji

  3607050200

  Somaiņi

  3607050300

  Sikspārņi

  3607050400

  Kukaiņēdāji

  3607050500

  Plēsēji

  3607050501

  Suns

  3607050502

  Kaķis

  3607050599

  Citi plēsēji

  3607050600

  Nagaiņi

  3607050601

  Kaza

  3607050602

  Zirgs

  3607050603

  Govs

  3607050604

  Pekars

  3607050605

  Cūka

  3607050606

  Aita

  3607050699

  Citi pārnadži

  3607050700

  Grauzēji

  3607050701

  Jūrascūciņa

  3607050702

  Kāmis

  3607050703

  Pele

  3607050704

  Dzeloņcūka

  3607050705

  Žurka

  3607050706

  Vāvere

  3607050707

  Trusis, zaķis

  3607050799

  Citi grauzēji

  3607050800

  Primāti (pērtiķi)

  3607050801

  Cilvēkveidīgie pērtiķi

  3607050899

  Citi pērtiķi

  3607050900

  Vaļveidīgie (vaļi)

  3607051000

  Zīdītāju izkārnījumi (ekskrementi)

  3607059999

  Citi zīdītāji

  3607999999

  Citi mugurkaulnieki

  3609999999

  Citi dzīvnieki

  3610000000

  Dzīvnieku izcelsmes produkcija

  3610010000

  Dzīvnieku izcelsmes organiskie putekļi

  3610010001

  Āda

  3610010002

  Spalvas, dūnas

  3610010003

  Mati, kažokāda, filcs

  3610019999

  Citi dzīvnieku izcelsmes organiskie putekļi

  3610020000

  Dzīvnieku izcelsmes organiskās šķiedras

  3610020001

  Vilna

  3610020002

  Zīds

  3610020003

  Dzīvnieku izcelsmes organisko šķiedru atkritumi

  3610029999

  Citas dzīvnieku izcelsmes organiskās šķiedras

  3610030000

  Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkcija

  3610030100

  Dzīvnieku olbaltumi

  3610030101

  Gaļa (visu veidu)

  3610030102

  Zivis un vēžveidīgie

  3610030103

  Olas

  3610030104

  Mājputnu (pārtikas) atkritumi

  3610030105

  Svaigas un apstrādātas gaļas (pārtikas) atkritumi

  3610030106

  Iekšējie orgāni

  3610030199

  Citi dzīvnieku olbaltumi

  3610030200

  Lipīdi un dzīvnieku izcelsmes ēdamie tauki

  3610030201

  Piens un piena produkcija

  3610030202

  Siers

  3610030203

  Speķis

  3610030205

  Cepšanas eļļas un tauki

  3610030299

  Citi lipīdi un dzīvnieku izcelsmes ēdamie tauki

  3610039999

  Citas pārtikas preces un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkcija

  3610040000

  Dažāda dzīvnieku izcelsmes produkcija

  3610040001

  Sericins, zīda proteīns

  3610049999

  Cita dzīvnieku izcelsmes jauktā produkcija

  3619999999

  Cita dzīvnieku izcelsmes produkcija

  3699999999

  Citi dzīvnieki vai dzīvnieku izcelsmes produkcija

  3999999999

  Citi bioloģiski aģenti

  4000000000

  Biomehāniskie faktori

  4000010000

  Darba pozas

  4000010001

  Fiziski neaktīvs darbs (ierobežotā telpā, sēdošs/mazkustīgs darbs)

  4000010002

  Stāvoša poza (pārāk ilgi/pārāk bieži)

  4000010003

  Sēdoša poza (pārāk ilgi/pārāk bieži)

  4000010004

  Saliekta poza (pārāk ilgi/pārāk bieži)

  4000010005

  Poza stāvoklī uz ceļiem (vai ar ķermeni uz zemes) (pārāk ilgi/pārāk bieži)

  4000010006

  Poza, balstoties uz elkoņa

  4000010007

  Poza, balstoties uz plaukstas

  4000010008

  Poza, balstoties uz pēdu pirkstgaliem

  4000010009

  Darbs ar paceltām rokām virs pleciem

  4000019999

  Citas darba pozas

  4000020000

  Atkārtotu kustību darbs

  4000020001

  Atkārtota smaguma pārvietošana

  4000020002

  Atkārtotas kustības, lietojot (pārāk smagus) instrumentus

  4000020003

  Atkārtotas stumšanas vai vilkšanas kustības, iesaistot ķermeni

  4000020004

  Atkārtotas nesimetriskas kustības

  4000029999

  Cits atkārtotu kustību darbs

  4000030000

  Ātrs darbs/ātrs darba temps

  4000030001

  Ātra kravas pārvietošana

  4000030002

  Ļoti ātras kustības, lietojot pārāk smagus instrumentus

  4000030003

  Ļoti ātras stumšanas vai vilkšanas kustības, iesaistot ķermeni

  4000030004

  Ātrs darbs, veicot nesimetriskas, vienpusējas kustības

  4000039999

  Cits ātrs darbs

  4000040000

  Jauktās kustības

  4000040001

  Iešana (pārāk ilgi)

  4000040002

  Iešana uz priekšu un atpakaļ pārāk lielā distancē

  4000040003

  Bieža noliekšanās

  4000040004

  Biežas rotācijas, griešanās kustības

  4000040005

  Biežas roku pacelšanas

  4000040006

  Neparastas darba kustības

  4000040007

  Pēkšņas un negaidītas kustības

  4000040008

  Nesimetriskas kustības (tikai viena ķermeņa puse veic uzdevumu relatīvi pārāk ilgstošu laiku)

  4000040009

  Nevajadzīgas/nepareizas kustības, lietojot (pārāk smagus) instrumentus (asas/negaidītas kustības)

  4000049999

  Citi kustības tipi

  4000050000

  Kravas pārnešana un pacelšana

  4000050001

  Kravas pārnešana, pārvietošana kustībā, ejot

  4000050002

  Kravas pārnešana, pārvietošana, veicot rotācijas kustības

  4000050003

  Kravas pārnešana, pārvietošana, noslogojot vienu ķermeņa pusi (bez līdzsvara)

  4000050004

  Pārmērīgi smagu objektu celšana (svars >20 kg)

  4000050005

  Pārmērīgi smagu objektu celšana, veicot rotācijas kustības

  4000050006

  Pārmērīgi smagu objektu celšana, noslogojot vienu ķermeņa pusi (bez līdzsvara)

  4000059999

  Citi kravas pārnešanas un celšanas veidi

  4000060000

  Kravas stumšana vai vilkšana

  4000060001

  Smagu objektu stumšana vai vilkšana

  4000060002

  Stumšanas vai vilkšanas kustības, iesaistot vienu ķermeņa pusi vai veicot ieslīpas kustības

  4000060003

  Stumšanas vai vilkšanas kustības, sagriežot, rotējot visu ķermeni

  4000069999

  Citi stumšanas vai vilkšanas veidi

  4000070000

  Citi piepūles veidi

  4000070001

  Vokāla (balss) piepūle

  4000070002

  Sensoriska piepūle (vizuāla piepūle)

  4000070003

  Darbs ar monitoru (tai skaitā ar klaviatūru un peli)

  4000079999

  Citi piepūles tipi

  4999999999

  Citi biomehāniskie faktori

   

  Kods

  Arodslimību izraisītājfaktors

  5000000000

  Psihosociālie faktori

  5000010000

  Darba temps

  5000010001

  Ļoti intensīvs (ātrs) darba temps

  5000010002

  Nepārtraukts, aktīvs fizisks darbs (nav iespējami pārtraukumi, pienākums palikt darba vietā)

  5000010003

  Nevienmērīgs darba sadalījums

  5000010004

  Mašīnu/konveijera kontrolēts/noteikts darba temps

  5000019999

  Citi darba tempa veidi

  5000020000

  Darba laika iedalījums

  5000020001

  Maiņu darbs (divmaiņu vai trīsmaiņu)

  5000020002

  Nakts darbs

  5000020003

  Vakara darbs

  5000020004

  Dežūru darbs (telefona izsaukuma dežūras 12 stundas)

  5000020005

  Sarežģīts, mainīgs darba laiks

  5000020006

  Virsstundas

  5000020007

  Daļēja laika nodarbinātība

  5000020008

  Pagaidu darbs

  5000020009

  Novilcināts, kavēts darbs

  5000020010

  Darba laika norobežojums no atpūtas laika (darbs mājās)

  5000029999

  Cits darba laika iedalījums

  5000030000

  Apmaksas veidi

  5000030001

  Gabaldarbs (akorddarbs)

  5000030002

  Individuāls gabaldarbs (akorddarbs)

  5000030003

  Grupas gabaldarbs (akorddarbs)

  5000030004

  Gabaldarba apmaksa

  5000039999

  Citi apmaksas veidi

  5000040000

  Darba apjoma, intensitātes prasības

  5000040001

  Neiepriecinošs, gandarījumu nesniedzošs darbs

  5000040002

  Garlaicīgs, monotons darbs

  5000040003

  Augstas darba prasības

  5000040004

  Liels darba apjoms, daudz prasību darbā

  5000040005

  Nevienmērīgs, mainīgs apjoms un prasības

  5000040006

  Pārmērīgs darba apjoms

  5000049999

  Citas darba apjoma, intensitātes prasības

  5000050000

  Ietekme uz savu darbu

  5000050001

  Nav iespējas ietekmēt savu darbu

  5000050002

  Nespēja (maza iespēja) ietekmēt sava darba plānošanu

  5000050003

  Nespēja (maza iespēja) ietekmēt sava darba izpildi

  5000059999

  Citi ietekmes veidi uz savu darbu

  5000060000

  Darba kvalitātes prasības

  5000060001

  Koordinācijas darbs

  5000060002

  Precīzs, precizējošs darbs

  5000060003

  Sarežģīta, kompleksa darba veikšana

  5000060004

  Uzmanība un koncentrācija

  5000060005

  Atbildība

  5000060006

  Disciplīna/ētika

  5000060007

  Emocionālā iesaiste

  5000060008

  Pretrunīgas vai nesavietojamas prasības

  5000060009

  Neviennozīmīgas, neskaidras prasības

  5000069999

  Citas darba kvalitātes prasības

  5000070000

  Sociālie kontakti

  5000070001

  Mazas iespējas sociāliem kontaktiem darbā

  5000070002

  Mazas iespējas neoficiāliem, brīviem sociāliem kontaktiem

  5000070003

  Darbs izolācijā

  5000070004

  Darba veikšana vienatnē

  5000070005

  Darbs troksnī

  5000070006

  Ierobežota saskarsme vai nav nekādu saskarsmes iespēju darba laikā (piemēram, ar ģimeni)

  5000079999

  Citi sociāli kontakti

  5000080000

  Attiecības darbā

  5000080001

  Cilvēku attiecību (saskarsmes) problēmas kolēģu starpā

  5000080002

  Cilvēku attiecību (saskarsmes) problēmas ar augstākiem darbiniekiem

  5000080003

  Neviennozīmīga loma

  5000080004

  Nesaprotami norādījumi, pilnvaras

  5000080005

  Netaisnīgs darba sadalījums

  5000080006

  Ierobežotas iespējas personiskai attīstībai

  5000080007

  Fleksibilitātes trūkums starp darbalaiku un brīvo laiku

  5000080008

  Atzinība darbā

  5000080009

  Atzinības trūkums darbā

  5000080010

  Atbildība par darbu

  5000089999

  Citas attiecības darbā

  5000090000

  Riski

  5000090001

  Negadījuma risks (sev pašam vai citam cilvēkam)

  5000090002

  Risks sabojāt instrumentus un iekārtas/aprīkojumu

  5000090003

  Risks sabojāt produktu/produkciju

  5000090004

  Ievainojuma risks

  5000090005

  Risks zaudēt savu darbu

  5000099999

  Citi riski

  5000100000

  Traumatiska pieredze (bažas, nemiers)

  5000100001

  Varmācības draudi

  5000100002

  Seksuāla uzmākšanās

  5000100003

  Atkārtots šoks

  5000100004

  Mikrotraumas

  5000100005

  Traumatiska pieredze, kas radusies no šoka, varmācības vai negadījuma

  5000109999

  Cita traumatiska pieredze

  5999999999

  Citi psihosociālie faktori

  6000000000

  Rūpnieciskie faktori, materiāli un produkcija

  6001000000

  Putekļi

  6001010000

  Neorganiski putekļi

  6001010100

  Putekļi darba vietās būvniecībā

  6001010200

  Putekļi raktuvēs, kalnu darbos

  6001010300

  Cements (kalcija aluminosilikāts)

  6001010301

  Izdedži

  6001010302

  Betons

  6001010303

  Ķieģeļi

  6001010304

  Azbesta cements un šķiedru cements

  6001010305

  Celtniecības materiāli

  6001010399

  Citi cementu saturoši putekļi

  6001010400

  Putekļi no metāliem un metāliskiem sakausējumiem

  6001010401

  Nerūsējošs tērauds

  6001010402

  Tērauds vai čuguns

  6001010403

  Vieglo metālu sakausējumi (alumīnijs)

  6001010404

  Metināšanas sakausējumi

  6001010405

  Vara sakausējumi (bronza, misiņš)

  6001010406

  Arsēna sakausējumi

  6001010407

  Kalcija un niķeļa sakausējumi

  6001010408

  Antimona sakausējumi

  6001010409

  Smagie metāli, smago metālu karbīdi

  6001010410

  Dārgmetāli

  6001010499

  Citi metālu putekļi

  6001010500

  Metālu oksīdi

  6001010501

  Dzelzs oksīdi, okers

  6001010599

  Citi metālu oksīdi

  6001010600

  Silīcijs, silīcija dioksīds, smiltis

  6001010601

  Kristāliskais silīcija dioksīds, kvarcs, kristobalīts, tridimīts

  6001010602

  Amorfais silīcija dioksīds

  6001010699

  Citi silīcija dioksīda veidi, smiltis

  6001010700

  Stikls

  6001010800

  Sprāgstvielas (pulveri)

  6001010900

  Pelni (gaisā esoši pelni)

  6001011000

  Neorganisko putekļu atkritumi

  6001011099

  Citi neorganiskie putekļi

  6001020000

  Organiskie putekļi

  6001020100

  Ogļu putekļi

  6001020200

  Plastmasas

  6001020300

  Farmaceitiskie produkti

  6001020400

  Sodrēji

  6001029999

  Citi organiskie putekļi

  6001999999

  Citi putekļi

  6002000000

  Šķiedras

  6002010000

  Neorganiskās šķiedras

  6002000001

  Azbesta šķiedras

  6002000002

  Keramikas šķiedras

  6002000003

  Minerālvates šķiedras

  6002000004

  Akmens vates šķiedras

  6002000005

  Stikla vates šķiedras

  6002000006

  Oglekļa šķiedras

  6002000007

  Atkritumi no neorganiskām šķiedrām

  6002019999

  Citas neorganiskās šķiedras

  6002020000

  Sintētiskās šķiedras

  6002020001

  Atkritumi no sintētiskām šķiedrām

  6002020002

  Sintētisko šķiedru putekļi

  6002029999

  Citas sintētiskās šķiedras

  6002999999

  Citas šķiedras

  6003000000

  Gāzes

  6003010000

  Ieelpojamie (gaistošie) anestēzijas līdzekļi

  6003010100

  Halogenētie anestēzijas līdzekļi (halotāns, enflurāns )

  6003010200

  Nehalogenētie anestēzijas līdzekļi (slāpekļa oksīds jeb smieklu gāze )

  6003019999

  Citi ieelpojamie anestēzijas līdzekļi

  6003020000

  Izplūdes gāzes

  6003020100

  Dīzeļa izplūdes gāzes

  6003020200

  Benzīna izplūdes gāzes

  6003029999

  Citas izplūdes gāzes

  6003030000

  Sadegšanas (termiskās sadalīšanās) produkti un produkti, kas izdalās ražošanas procesā

  6003030100

  Dielektriķi, izolējošie šķīdumi, termiskās sadalīšanās produkti

  6003030200

  Metināšanas aerosols, termiskās sadalīšanās produkti

  6003030300

  Lietuve, termiskās sadalīšanās produkti

  6003030301

  Vara savienojumu lietuve, termiskās sadalīšanās produkti

  6003030302

  Alumīnija lietuve, termiskās sadalīšanās produkti

  6003030303

  Čuguna vai tērauda lietuve, termiskās sadalīšanās produkti

  6003030304

  Dārgmetālu (cēlmetālu) lietuve, termiskās sadalīšanās produkti

  6003030305

  Termiskās sadalīšanās produkti un lietuves produkti

  6003030399

  Citi termiskās sadalīšanās produkti no lietuvēm

  6003039999

  Citi sadegšanas (termiskās sadalīšanās) produkti un produkti, kas izdalās ražošanas procesā

  600340000

  Kairinošas gāzes un asaras izraisošas vielas

  6003999999

  Citas gāzes

  6004000000

  Dūmi un tvaiki

  6004010000

  Dūmi un gāzes, kas izdalās metināšanas procesā

  6004010100

  Elektriskā loka metināšana (metināšanas aerosols)

  6004010200

  Metināšana ar autogēnu (metināšanas aerosols)

  6004010300

  Vieglā lodēšana, iekļaujot vara metināšanu cauruļu montēšanā (metināšanas aerosols)

  6004010400

  Elektroniskās plūsmas metināšana (alva + svins + kolofonijs) (metināšanas aerosols)

  6004010500

  Nerūsējošā tērauda apstrādāšana (metināšanas aerosols)

  6004010600

  Alumīnija apstrādāšana (metināšanas aerosols)

  6004010700

  Metināšanas aerosols, kas izdalās, metinot cinku, alvu

  6004019999

  Citi izdalījumi metināšanas procesā

  6004020000

  Dūmi no sprāgstvielām

  6004030000

  Dažādi citi dūmi un izgarojumi

  6004030001

  Dūmi un izgarojumi, kas izdalās cepšanas procesā

  6004030002

  Tabakas dūmi

  6004030003

  Lietuves dūmi

  6004039999

  Dažādi dūmi

  6004999999

  Citi dūmi un izgarojumi

  6005000000

  Tvaiki un šķidrumi

  6005010000

  Organiskie tvaiki un šķidrumi

  6005010100

  Šķīdinātāji, atšķaidītāji

  6005010200

  Organisko šķidrumu atkritumi

  6005019999

  Citi organiskie tvaiki un šķidrumi

  6005020000

  Neorganiskie tvaiki un šķidrumi

  6005020100

  Neorganisko tvaiku un šķidrumu atkritumi

  6005999999

  Citi neorganiskie tvaiki un šķidrumi

  6006000000

  Dažādas vielas un produkti

  6006010000

  Balinātāji un oksidanti (izņemot kosmētiku)

  6006010100

  Balinātāju un oksidantu atkritumi (izņemot kosmētiku)

  6006019999

  Citi balinātāji un oksidanti

  6006020000

  Krāsas, pernicas, lakas, mastikas

  6006020100

  Krāsas, pernicas, lakas, mastikas uz šķīdinātāju bāzes

  6006020101

  Poliesteru krāsas, pernicas, lakas, mastikas uz šķīdinātāju bāzes

  6006020102

  Poliuretāna krāsas, pernicas, lakas, mastikas uz šķīdinātāju bāzes

  6006020103

  Akrila sveķu krāsas, pernicas, lakas, mastikas uz šķīdinātāju bāzes

  6006020104

  Alkīda sveķu krāsas, pernicas, lakas, mastikas uz šķīdinātāju bāzes

  6006020105

  Aminosveķu krāsas, pernicas, lakas, mastikas uz šķīdinātāju bāzes

  6006020106

  Celulozes sveķu krāsas, pernicas, lakas, mastikas uz šķīdinātāju bāzes

  6006020107

  Epoksīdsveķu krāsas, pernicas, lakas, mastikas uz šķīdinātāju bāzes

  6006020108

  Fenola sveķu krāsas, pernicas, lakas, mastikas uz šķīdinātāju bāzes

  6006020109

  Vinilsveķu krāsas, pernicas, lakas, mastikas uz šķīdinātāju bāzes

  6006020199

  Citas krāsas, pernicas, lakas, mastikas uz šķīdinātāju bāzes

  6006020200

  Krāsas, pernicas, lakas, mastikas uz ūdens bāzes

  6006020201

  Poliesteru krāsas, pernicas, lakas, mastikas uz ūdens bāzes

  6006020202

  Akrilsveķu krāsas, pernicas, lakas, mastikas uz ūdens bāzes

  6006020203

  Alkīdsveķu krāsas, pernicas, lakas, mastikas uz ūdens bāzes

  6006020204

  Epoksīdsveķu krāsas, pernicas, lakas, mastikas uz ūdens bāzes

  6006020205

  Fenolsveķu krāsas, pernicas, lakas, mastikas uz ūdens bāzes

  6006020206

  Vinilsveķu krāsas, pernicas, lakas, mastikas uz ūdens bāzes

  6006020207

  Silikātkrāsas, pernicas, lakas, mastikas uz ūdens bāzes

  6006020208

  Krāsas, pernicas, lakas, mastikas pulvera formā

  6006020209

  Krāsu atkritumi

  6006020299

  Citas krāsas, pernicas, lakas, mastikas uz ūdens bāzes

  6006029999

  Citas krāsas, pernicas, lakas, mastikas uz ūdens bāzes

  6006030000

  Adhezīvie materiāli, līmvielas

  6006030001

  Cianoakrilāti

  6006030002

  Adhezīvu, līmju emulsijas

  6006030003

  Epoksīdlīmes

  6006030004

  Karstumā kausējamās līmes

  6006030005

  Polihlorpropēna līmes

  6006030006

  Poliuretānlīmes

  6006030007

  Urīnvielas formaldehīda līmes

  6006030008

  PVC līmes

  6006030009

  Adhezīvu, līmju atkritumi

  6006039999

  Citi adhezīvie materiāli, līmes

  6006040000

  Sveķi

  6006040001

  Sintētiskie un mākslīgie sveķi

  6006040002

  Akrila sveķi

  6006040003

  Epoksīdsveķi

  6006040004

  Melamīnaformaldehīda sveķi

  6006040005

  Fenolaformaldehīda sveķi

  6006040006

  Polikarbamātsveķi

  6006040007

  Poliestersveķi

  6006040008

  Polietilēnsveķi

  6006040009

  Polipropilēnsveķi

  6006040010

  Polivinilsveķi

  6006040011

  Urīnvielas formaldehīdu sveķi

  6006040012

  Vinilsveķi

  6006040013

  Sveķu atkritumi

  6006049999

  Citi sveķi

  6006050000

  Plastmasas, kaučuki

  6006050100

  Termoplasti

  6006050101

  Celulozes esteru termoplasti

  6006050102

  Poliacetātu termoplasti

  6006050103

  Poliakrilātu un plimetakrilātu termoplasti

  6006050104

  Poliamīdu termoplasti

  6006050105

  Polikarbonātu termoplasti

  6006050106

  Poliesteru termoplasti

  6006050107

  Politetrafluoretilēna termoplasti

  6006050108

  Poliolefīna termoplasti

  6006050109

  Modificēti polioksifenilēntermoplasti

  6006050110

  Polistirola termoplasti

  6006050111

  Polisulfona termoplasti

  6006050112

  Polifenilēnsulfīda termoplasti

  6006050113

  Poliviniltermoplasti

  6006050114

  Paratertbutilfenola un paratertbutilkatehola sveķi

  6006050199

  Citi termoplasti

  6006050200

  Termoreaktīvās plastmasas

  6006050201

  Termoaktīvais aminoplasts

  6006050202

  Urīnvielas-formaldehīda termoreaktīvās plastmasas (reaktoplasts)

  6006050203

  Melamīna-formaldehīda termoreaktīvās plastmasas

  6006050204

  Glicerīnataukskābju un tereftalāta termoreaktīvās plastmasas

  6006050205

  Termoreaktīvās plastmasas - fenoplasts (fenola-formaldehīda)

  6006050206

  Epoksīdu sveķu termoreaktīvās plastmasas

  6006050207

  Nepiesātināto poliesteru sveķu termoreaktīvās plastmasas

  6006050208

  Poliamīda termoreaktīvās plastmasas

  6006050209

  Poliorganosiloksāna termoreaktīvās plastmasas

  6006050210

  Poliuretāna termoreaktīvās plastmasas

  6006050211

  Polivinilhlorīds (PVC)

  6006050299

  Citas termoreaktīvās plastmasas

  6006050300

  Kaučuki

  6006050301

  Kaučuks, dabīgais latekss

  6006050302

  Kaučuka vulkanizācijas produkti - vulkanizāti

  6006050303

  Vulkanizācijas atkritumi

  6006050304

  Plastmasu un kaučuku atkritumi

  6006050399

  Citi kaučuki

  6006059999

  Citas plastmasas, kaučuki

  6006060000

  Krāsošanas līdzekļi

  6006060001

  Koka kodinātāji, krāsas un lakas kokam (koka pernicas)

  6006060002

  Audumu krāsošanas līdzekļi

  6006060003

  Krāsošanas līdzekļu atkritumi

  6006060099

  Citi krāsošanas līdzekļi

  6006070000

  Krāsvielas

  6006070001

  Skābās krāsvielas

  6006070002

  Akridīna krāsvielas

  6006070003

  Aminoketona krāsvielas

  6006070004

  Antrahinona krāsvielas

  6006070005

  Azīna krāsvielas

  6006070006

  Azo krāsvielas

  6006070007

  Bāziskās krāsvielas

  6006070008

  Karotenoīdkrāsvielas

  6006070009

  Difenilmetānkrāsvielas

  6006070010

  Tīrās krāsvielas

  6006070011

  Tīri melns 38

  6006070012

  Tīri zils 6

  6006070013

  Tīri brūns 95

  6006070014

  Dispersētas krāsvielas

  6006070015

  Stilbena krāsvielas

  6006070016

  Hidroketonkrāsvielas

  6006070017

  Indamīnkrāsvielas

  6006070018

  Indigoīdas krāsvielas

  6006070019

  Triarilmetāna krāsvielas

  6006070020

  Ksantēna krāsvielas

  6006070021

  Laktona krāsvielas

  6006070022

  Metīna krāsvielas

  6006070023

  Dabīgās krāsvielas

  6006070024

  Nitrosokrāsvielas

  6006070025

  Nitrokrāsvielas

  6006070026

  Oksazīnkrāsvielas

  6006070027

  Ftalocianīnkrāsvielas

  6006070028

  Ksinolīnkrāsvielas

  6006070029

  Reaktīvas krāsvielas

  6006070030

  Halogenētās heterocikliskās reaktīvās krāsvielas

  6006070031

  Akrilamīnu reaktīvās krāsvielas

  6006070032

  Vinsulfona reaktīvās krāsvielas

  6006070033

  Sēra krāsvielas

  6006070034

  Tiazīnkrāsvielas

  6006070035

  Tiazolkrāsvielas

  6006070036

  Kubogēnās krāsvielas

  6006070037

  Krāsvielu atkritumi

  6006079999

  Citas krāsvielas

  6006080000

  Pigmenti

  6006080001

  Organiskie pigmenti

  6006080002

  Metālu pigmenti

  6006080003

  Fluorescentie pigmenti

  6006080004

  Pigmentu atkritumi

  6006089999

  Citi pigmenti

  6006090000

  Produkti printēšanai un kopēšanai

  6006090001

  Krāsas drukai

  6006090002

  Toneris

  6006090003

  Paškopējošais papīrs

  6006090004

  Atkritumi no printēšanas un kopēšanas produktiem

  6006099999

  Citi produkti printēšanai un kopēšanai

  6006100000

  Degvielas

  6006100100

  Transporta degviela

  6006100101

  Transporta degviela: dīzeļdegviela, gāze, eļļa, transporteļļa

  6006100102

  Benzīns

  6006100103

  Smagās degvielas eļļa

  6006100199

  Citas transporta degvielas

  6006100200

  Degvielas piemaisījumi

  6006100300

  Speciālās degvielas (propelanti )

  6006100400

  Dabasgāze

  6006100500

  Sašķidrināta gāze (LPG)

  6006100600

  Degvielas atkritumi

  6006109999

  Citas degvielas

  6006110000

  Industriālās eļļas un tauki (griešanas eļļas, smēreļļas, smērvielas)

  6006110100

  Griešanas eļļas, mašīneļļas

  6006110101

  Tīrās griešanas eļļas un mašīneļļas

  6006110102

  Šķīstošās griešanas eļļas un mašīneļļas

  6006110103

  Sintētiskās griešanas eļļas un mašīneļļas

  6006110199

  Citas griešanas eļļas un mašīneļļas

  6006110200

  Smēreļļas un smērvielas

  6006110201

  Minerālsmēreļļas un smērvielas

  6006110202

  Silikona smēreļļas un smērvielas

  6006110203

  Augu un dzīvnieku smēreļļas un smērvielas

  6006110204

  Smēreļļu un smērvielu atkritumi

  6006110299

  Citas smēreļļas un smērvielas

  6006119999

  Citas industriālās eļļas un tauki (griešanas eļļas, smēreļļas, smērvielas)

  6006120000

  Ādu apstrādes produkti

  6006120001

  Atkritumi no ādu apstrādes produktiem

  6006129999

  Citi ādu apstrādes produkti

  6006130000

  Virsmu apstrādes produkti

  6006130001

  Kodināšanas līdzekļi

  6006130002

  Sāls vannas cietināšanas līdzekļi

  6006130003

  Apšuvuma šķidrumi vai slāņojumi

  6006130004

  Virsmu apstrādes produktu atkritumi

  6006139999

  Citi virsmu apstrādes produkti

  6006140000

  Tumšie naftas produkti

  6006140001

  Asfalts

  6006140002

  Antracēns

  6006140003

  Bitumens

  6006140004

  Piķis

  6006140005

  Kreozots

  6006140006

  Darvas

  6006140007

  Neapstrādāts parafīns

  6006140008

  Naftas destilācijas blakusprodukti

  6006140009

  Tumšo naftas produktu atkritumi

  6006149999

  Citi tumšie naftas produkti

  6006150000

  Kopšanas līdzekļi

  6006150001

  Balināšanas līdzekļi

  6006150002

  Vaski, politūras, parafīni

  6006150003

  Kodināšanas līdzekļi

  6006150004

  Attaukošanas līdzekļi

  6006150005

  Dezinfekcijas līdzekļi

  6006150006

  Mazgāšanas līdzekļi, detergenti

  6006150007

  Kopšanas līdzekļu atkritumi

  6006159999

  Citi kopšanas līdzekļi

  6006160000

  Kosmētika

  6006160100

  Matu kopšanas līdzekļi

  6006160101

  Oksidācijas un balināšanas līdzekļi (kosmētika)

  6006160102

  Krāsošanas līdzekļi (kosmētika)

  6006160199

  Citi matu kopšanas līdzekļi

  6006160200

  Grima līdzekļi

  6006160201

  Smaržas un smaržvielas

  6006160202

  Dezodoranti

  6006160203

  Ādas krēmi (arī aizsargkrēmi)

  6006160204

  Ziepes

  6006160205

  Kosmētikas atkritumi

  6006160299

  Citi grima līdzekļi

  6006169999

  Cita kosmētika

  6006170000

  Farmaceitiskie produkti

  6006170001

  Antibiotikas

  6006170002

  Anestēzijas līdzekļi

  6006170003

  Analģētiķi

  6006170004

  Antialerģiskie līdzekļi

  6006170005

  Antidoti

  6006170006

  Pretepilepsijas līdzekļi

  6006170007

  Pretinfekcijas līdzekļi

  6006170008

  Antineoplastiskie un imunosupresīvie līdzekļi

  6006170009

  Hematoloģijā lietojamie medikamenti

  6006170010

  Kardioloģijā lietojamie medikamenti

  6006170011

  Dermatoloģijā lietojamie medikamenti

  6006170012

  Gastroenteroloģijā lietojamie medikamenti

  6006170013

  Endokrinoloģijā lietojamie medikamenti un kontracepcijas līdzekļi

  6006170014

  Pulmonoloģijā lietojamie medikamenti

  6006170015

  Diurētiķi

  6006170016

  Imūnterapijas preparāti

  6006170017

  Oftalmoloģiskie preparāti

  6006170018

  Perifērie muskuļu relaksanti un holīnesterāzes inhibitori

  6006170019

  Oksitoksiskie līdzekļi un tokolītiķi

  6006170020

  Psihotropiskie medikamenti

  6006170021

  Vitamīni un minerālsāļi

  6006170022

  Produkti diagnostikai

  6006170023

  Farmaceitisko produktu atkritumi

  6006179999

  Citi farmaceitiskie produkti

  6006180000

  Laboratorijā lietojamie produkti

  6006180001

  Laboratorijā lietojamie produkti

  6006180002

  Karcinogēnie ķīmiskie savienojumi

  6006180003

  Mutagēnie ķīmiskie savienojumi

  6006180004

  Katalizatori (veicinātāji)

  6006180005

  Toksīni

  6006180006

  Laboratorijas krāsvielas

  6006180007

  Laboratorijā lietojamo produktu atkritumi

  6006189999

  Citi laboratorijā lietojamie produkti

  6006190000

  Materiāli fotografēšanai

  6006190001

  Materiāli krāsu fotogrāfiju izgatavošanai

  6006190002

  Materiāli melnbalto fotogrāfiju izgatavošanai

  6006190003

  Fotografēšanas materiālu atkritumi

  6006199999

  Citi materiāli fotografēšanai

  6006200000

  Celuloze

  6006210000

  Lietuvju izejvielas

  6006220000

  Produkti, ko izmanto lauksaimniecībā, dārzniecībā un kokapstrādē

  6006220100

  Mēslošanas līdzekļi

  6006220101

  Fosfātu mēslojums

  6006220199

  Citi mēslošanas līdzekļi

  6006220200

  Insekticīdi

  6006220201

  Dažādi akaricīdi un nematocīdi (metildibromohlorpropānbromīds)

  6006220202

  Antiholīnesterāzes karbamātu insekticīdi

  6006220203

  Hlorēto ogļūdeņražu insekticīdi

  6006220204

  Organisko fosfora savienojumu insekticīdi

  6006220205

  Tiocianātu insekticīdi

  6006220206

  Piretrīna un tam radniecīgie insekticīdi

  6006220207

  Rotenona insekticīdi

  6006220299

  Citi insekticīdi

  6006220300

  Rodenticīdi

  6006220400

  Herbicīdi

  6006220401

  Karbamātu herbicīdi

  6006220402

  Bipiridīna savienojumu herbicīdi

  6006220403

  Dinitrofenola savienojumu herbicīdi

  6006220404

  Urīnvielas savienojumu herbicīdi

  6006220405

  Fitohormonu herbicīdi

  6006220406

  Triazīnatvasinājumu herbicīdi

  6006220499

  Citi herbicīdi

  6006220500

  Fungicīdi

  6006220501

  Halogēnsavienojumu fungicīdi

  6006220502

  Ditiokarbamātu fungicīdi

  6006220503

  Metālorganisko savienojumu fungicīdi (dzīvsudraba, alvas )

  6006220504

  Ftalimīdu fungicīdi

  6006220505

  Tiourīnvielas fungicīdi

  6006220506

  Tirama fungicīdi

  6006220599

  Citi fungicīdi

  6006220600

  Moluskocīdi

  6006220700

  Lauksaimniecībā, dārzniecībā un kokapstrādē izmantojamo produktu atkritumi

  6006229999

  Citi lauksaimniecībā, dārzniecībā un kokapstrādē izmantojamie produkti

  6006999999

  Citas dažādas vielas un produkti

  6007000000

  Dažādas piedevas

  6007000001

  Baktericīdi

  6007000002

  Denaturējošās vielas

  6007999999

  Citas piedevas

  6008000000

  Enzīmi

  6008010010

  Proteolītiskie enzīmi

  6008010011

  Tripsīns

  6008010012

  Bromelīns

  6008010013

  Papaīns

  6008010014

  Ficīns

  6008019999

  Citi proteolītiskie enzīmi

  6008020000

  Oksidoreduktāzes

  6008030000

  Transferāzes

  6008040000

  Liāzes

  6008050000

  Izomerāzes

  6008060000

  Ligāzes

  6008070000

  Hidrolāzes

  6008080000

  Mazgājamais pulveris uz enzīmu bāzes

  6008999999

  Citi enzīmi

  6009000000

  Dabīgās vielas

  6009000001

  Jēlnafta

  6009000002

  Naftas gāzes

  6009000003

  Dabasgāzes

  6009000004

  Akmeņogles

  6009000005

  Grafīts

  6009000006

  Brūnogles

  6009000007

  Silīcija rūdas

  6009000008

  Silīcija dioksīds

  6009000009

  Dažādi azbesta tipi

  6009000010

  Silikātu šķiedras

  6009000011

  Talks

  6009000012

  Vizla

  6009000013

  Kaļķakmens

  6009000014

  Dolomīts

  6009000015

  Merģelis

  6009000016

  Smilšakmens

  6009000017

  Māls

  6009000018

  Kaolīns

  6009000019

  Smiltis

  6009000020

  Laukšpats

  6009000021

  Olivīns

  6009000022

  Kvarcs

  6009000023

  Barīts

  6009000024

  Fluors

  6009000025

  Dārgakmeņi, pusdārgakmeņi, dekoratīvie akmeņi

  6009000026

  Magnētiskie ieži

  6009000027

  Vulkāniskie ieži (lavas pelni, pumeks, tufs)

  6009000028

  Metamorfie ieži (gneiss, vizla, filīts)

  6009000029

  Nogulu ieži

  6009000030

  Slāneklis

  6009000031

  Slānekļa ieži

  6009000032

  Retas augsnes

  6009000033

  Zeme, aramzeme, dzeltenzeme

  6009000034

  Sāļi

  6009000035

  Dabiskie sveķi - peru balzams

  6009000036

  Pērles

  6009000037

  Perlamutrs

  6009000038

  Ziloņkauls

  6009000099

  Citi dabīgie materiāli

  6009000100

  Dabīgo vielu putekļi

  6009999999

  Citi dabīgie produkti

  6010000000

  Citi produkti un materiāli

  6010010000

  Šķīdumi

  6010010001

  Ūdens šķīdumi

  6010010002

  Notekūdeņi un citi atkritumi ūdens šķīduma veidā

  6010010003

  Skābie šķīdumi

  6010010004

  Bāziskie šķīdumi

  6010010005

  Lipofīlie šķīdumi

  6010010006

  Atkritumi lipofīlo šķīdumu veidā

  6010019999

  Citi šķīdumi

  6010020000

  Dabīgo šķiedru paklāji

  6010030000

  Ķīmisko šķiedru paklāji

  6010040000

  Aizsardzības līdzekļi un aizsargapģērbs

  6010040001

  Galvai

  6010040002

  Ausīm

  6010040003

  Acīm

  6010040004

  Plaukstām (plastmasas cimdi)

  6010040005

  Rokām

  6010040006

  Kājām

  6010040007

  Ceļiem

  6010040008

  Pēdām (kurpes, zābaki)

  6010040009

  Elpceļu aizsardzības līdzekļi

  6010049999

  Citi aizsardzības līdzekļi un aizsargapģērbs

  6010999999

  Citi produkti un materiāli, kas citur nav minēti

  6099999999

  Citi industriāli faktori, materiāli un produkti

  9999999999

  Citi cēloniskie faktori

  Labklājības ministre D.Staķe
  6.pielikums
  Ministru kabineta
  2006.gada 6.novembra noteikumiem Nr.908


  Labklājības ministre D.Staķe
  7.pielikums
  Ministru kabineta
  2006.gada 6.novembra noteikumiem Nr.908

  (Pielikums MK 19.01.2010. noteikumu Nr.53 redakcijā)

  8.pielikums
  Ministru kabineta
  2006.gada 6.novembra noteikumiem Nr.908

  (Pielikums grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.53)

  Labklājības ministre D.Staķe
  9.pielikums
  Ministru kabineta
  2006.gada 6.novembra noteikumiem Nr.908
  Arodslimību grupu klasifikācija

  (Pielikums grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.53)

  Nr.
  p.k.

  Kods

  Arodslimību grupa atbilstoši izraisītājfaktoram

  1.

  1

  Slimības, ko izraisījušas šādas ķīmiskās vielas:

  2.

  100

  Akrilnitrils

  3.

  101

  Arsēns vai tā savienojumi

  4.

  102

  Berilijs vai tā savienojumi

  5.

  103.01

  Oglekļa monoksīds

  6.

  103.02

  Oglekļa oksihlorīds

  7.

  104.01

  Ciānūdeņražskābe

  8.

  104.02

  Cianīdi vai to savienojumi

  9.

  104.03

  Izocianāti

  10.

  105

  Kadmijs vai tā savienojumi

  11.

  106

  Hroms vai tā savienojumi

  12.

  107

  Dzīvsudrabs vai tā savienojumi

  13.

  108

  Mangāns vai tā savienojumi

  14.

  109.01

  Slāpekļskābe

  15.

  109.02

  Slāpekļa oksīdi

  16.

  109.03

  Amonjaks

  17.

  110

  Niķelis vai tā savienojumi

  18.

  111

  Fosfors vai tā savienojumi

  19.

  112

  Svins vai tā savienojumi

  20.

  113.01

  Sēra oksīdi

  21.

  113.02

  Sērskābe

  22.

  113.03

  Oglekļa disulfīds

  23.

  114

  Vanādijs vai tā savienojumi

  24.

  115.01

  Hlors

  25.

  115.02

  Broms

  26.

  115.04

  Jods

  27.

  115.05

  Fluors vai tā savienojumi

  28.

  116

  Alifātiskie vai alicikliskie ogļūdeņraži, atvasināti no naftas vai benzīna

  29.

  117

  Alifātisko vai aliciklisko ogļūdeņražu halogēnatvasinājumi

  30.

  118

  Butilspirts, metilspirts un izopropilspirts

  31.

  119

  Etilēnglikols, dietilēnglikols, 1,4-butāndiols un nitrētie glikola un glicerīna atvasinājumi

  32.

  120

  Metilēteris, etilēteris, izopropilēteris, vinilēteris, dihlorizopropilēteris, etilēnglikola metilēteris un etilēteris

  33.

  121

  Acetons, hloracetons, bromacetons, heksafluoracetons, metiletilketons, metil n-butilketons, metilizobutilketons, diacetonspirts, mesitiloksīds,
  2-metilcikloheksanons

  34.

  122

  Organiskā fosfora esteri

  35.

  123

  Organiskās skābes

  36.

  124

  Formaldehīds

  37.

  125

  Alifātiskie nitrātu atvasinājumi

  38.

  126.01

  Benzols vai tā sastāvdaļas (benzola sastāvdaļas definē ar formulu CnH2n-6)

  39.

  126.02

  Naftalīns vai tā sastāvdaļas (naftalīna sastāvdaļas definē ar formulu CnH2n-12)

  40.

  126.03

  Vinilbenzols un divinilbenzols

  41.

  127

  Aromātisko ogļhidrātu halogēnatvasinājumi

  42.

  128.01

  Fenols vai sastāvdaļas vai tā halogēnatvasinājumi

  43.

  128.02

  Naftols vai sastāvdaļas vai tā halogēnatvasinājumi

  44.

  128.03

  Alkilarilēto oksīdu halogēnatvasinājumi

  45.

  128.04

  Alkilarilēto sulfonātu halogēnatvasinājumi

  46.

  128.05

  Benzokvinoni

  47.

  129.01

  Aromātiskie amīni vai aromātiskie hidrazīni vai to halogenētie, fenola, nitrētie, nitrificētie vai sulfonētie atvasinājumi

  48.

  129.02

  Alifātiskie amīni un to halogēnatvasinājumi

  49.

  130.01

  Aromātisko ogļūdeņražu nitrātu atvasinājumi

  50.

  130.02

  Fenolu vai to savienojumu nitrātu atvasinājumi

  51.

  131

  Antimons vai tā savienojumi

  52.

  132

  Slāpekļskābes esteri

  53.

  133

  Hidrogēnsulfāts

  54.

  135

  Organisko šķīdinātāju izraisītas encefalopātijas, kas neiederas citās sadaļās

  55.

  136

  Organisko šķīdinātāju izraisītas polineiropātijas, kas neiederas citās sadaļās

  56.

  2

  Ādas slimības, ko izraisījušas substances un aģenti, kas nav iekļauti citās sadaļās

  57.

  201

  Ādas slimības un ādas vēži, ko izraisījuši:

  58.

  201.01

  Kvēpi, sodrēji

  59.

  201.03

  Darva

  60.

  201.02

  Bitumens

  61.

  201.04

  Piķis

  62.

  201.05

  Antracēns vai tā savienojumi

  63.

  201.06

  Minerāleļļas un citas eļļas

  64.

  201.07

  Neapstrādāts parafīns

  65.

  201.08

  Karbazols vai tā savienojumi

  66.

  201.09

  Ogļu destilācijas blakusprodukti

  67.

  202

  Ādas arodslimības, ko izraisījušas zinātniski atzītas alerģiju provocējošas vielas vai kairinošas vielas, kas nav iekļautas citās sadaļās

  68.

  3

  Slimības, ko izraisījusi substanču un aģentu ieelpošana, kas nav iekļautas citās sadaļās

  69.

  301

  Respiratorās sistēmas slimības un audzēji

  70.

  301.11

  Silikozes

  71.

  301.12

  Silikoze kombinācijā ar plaušu tuberkulozi

  72.

  301.21

  Azbestoze

  73.

  301.22

  Mezotelioma, ko izraisījusi azbesta putekļu ieelpošana

  74.

  301.31

  Silikātu putekļu izraisītas pneimokoniozes

  75.

  302

  Plaušu vēzis kā azbestozes komplikācija

  76.

  303

  Izdedžu metālu putekļu izraisītas bronhu un plaušu slimības

  77.

  304.01

  Atipisks alerģisks alveolīts

  78.

  304.02

  Plaušu slimības, ko izraisījusi kokvilnas, linu, kaņepju, džutas un citu augu valsts putekļu ieelpošana

  79.

  304.04

  Respiratorās sistēmas slimības, ko izraisījusi kobalta, cinka, bārija un grafīta putekļu ieelpošana

  80.

  304.05

  Sideroze

  81.

  305.01

  Augšējo elpceļu kancerogēnās slimības, ko izraisījuši koka putekļi

  82.

  304.06

  Astma, ko izraisījusi tādu substanču ieelpošana, kas visnotaļ atzītas kā alerģiju izraisošas un ir raksturīgas darba veidam

  83.

  304.07

  Alerģisks rinīts, ko izraisījusi tādu substanču ieelpošana, kas visnotaļ atzītas kā alerģiju izraisošas un ir raksturīgas darba veidam

  84.

  306

  Azbesta izraisītas pleiras fibrotiskas slimības ar respiratoru restrikciju

  85.

  307

  Hronisks obstruktīvs bronhīts vai emfizēma ogļraču darbā pazemes ogļu raktuvēs

  86.

  308

  Plaušu vēzis, kas ir sekas azbesta putekļu ieelpošanai

  87.

  309

  Bronhu-plaušu slimības, ko izraisījuši alumīnija vai tā savienojumu putekļi vai izgarojumi

  88.

  310

  Bronhu-plaušu slimības, ko izraisījuši bāzisko sārņu putekļi

  89.

  4

  Infekciozas un parazītiskas slimības

  90.

  401

  Infekciozas vai parazītiskas slimības, ko cilvēks ieguvis no dzīvniekiem transmisijas jeb pārnešanas ceļā

  91.

  402

  Stingumkrampji (Tetanus)

  92.

  403

  Bruceloze

  93.

  404

  Vīrusu hepatīts

  94.

  405

  Tuberkuloze

  95.

  406

  Amebiāze

  96.

  407

  Citas infekciozas slimības, kas radušās, strādājot veselības aprūpē, aprūpē mājās un citos līdzīgos darbos, kur ir pierādīts inficēšanās risks

  97.

  5

  Slimības, ko izraisījuši fizikāli un fiziski aģenti:

  98.

  502.01

  Katarakta, ko izraisījis karstuma starojums

  99.

  502.02

  Konjunktīvas slimības, kas ir sekas ultravioletā starojuma ekspozīcijai

  100.

  503

  Vājdzirdība vai kurlums, ko izraisījis troksnis

  101.

  504

  Slimības, ko izraisījusi atmosfēras kompresija vai dekompresija

  102.

  505.01

  Rokas un plaukstas locītavas kaulu-locītavu slimības, ko izraisījusi mehāniskā vibrācija

  103.

  505.02

  Angioneirotiskas slimības, ko izraisījusi mehāniskā vibrācija

  104.

  506.10

  Locītavas somiņas slimības, ko izraisa spiediens

  105.

  506.11

  Prepatellārs un subpatellārs bursīts

  106.

  506.12

  Elkoņa locītavas bursīts

  107.

  506.13

  Pleca locītavas bursīts

  108.

  506.21

  Slimības, kas ir cīpslu maksts pārpūles sekas

  109.

  506.22

  Slimības, kas ir cīpslu apvalku pārpūles sekas

  110.

  506.23

  Slimības, kas ir muskuļu un cīpslu savienojumu pārpūles sekas

  111.

  506.30

  Meniska ievainojumi, kas ir sekas darbam, ilgstoši atrodoties uz ceļiem vai tupus

  112.

  506.40

  Spiediena izraisīta nervu paralīze

  113.

  506.45

  Karpālā kanāla sindroms

  114.

  507

  Kalnraču nistagms

  115.

  508

  Jonizējošā starojuma izraisītās slimības

  116.

  2.1

  Šādu aģentu izraisītas slimības:

  117.

  2.101

  Ozons

  118.

  2.102

  Alifātiskie ūdeņraži, kas nav minēti sadaļā 1.116

  119.

  2.103

  Difenils

  120.

  2.104

  Dekalīns

  121.

  2.105

  Aromātiskās skābes - aromātiskie anhidrīdi vai to halogēnatvasinājumi

  122.

  2.106

  Difeniloksīds

  123.

  2.107

  Tetrahidrofurāns

  124.

  2.108

  Tiofēns

  125.

  2.109

  Metakrilonitrils

  126.

  2.110

  Acetonitrils

  127.

  2.111

  Tiospirts

  128.

  2.112

  Merkaptāns un tioēteris

  129.

  2.113

  Tallijs un tā savienojumi

  130.

  2.114

  Spirti vai to halogēnatvasinājumi, kas nav minēti sadaļā 1.118

  131.

  2.115

  Glikols vai tā halogēnatvasinājumi, kas nav minēti sadaļā 1.119

  132.

  2.116

  Ēteri vai to halogēnatvasinājumi, kas nav minēti sadaļā 1.120

  133.

  2.117

  Ketoni vai to halogēnatvasinājumi, kas nav minēti sadaļā 1.121

  134.

  2.118

  Esteri vai to halogēnatvasinājumi, kas nav minēti sadaļā 1.122

  135.

  2.119

  Furfurāls

  136.

  2.120

  Tiofenols vai tā sastāvdaļas vai halogēnatvasinājumi

  137.

  2.121

  Sudrabs

  138.

  2.122

  Selēns

  139.

  2.123

  Varš

  140.

  2.124

  Cinks

  141.

  2.125

  Magnijs

  142.

  2.126

  Platīns

  143.

  2.127

  Tantāls

  144.

  2.128

  Titāns

  145.

  2.129

  Terpēni

  146.

  2.130

  Borāni

  147.

  2.140

  Slimības, ko izraisījusi perlamutra putekļu ieelpošana

  148.

  2.141

  Slimības, ko izraisījušas hormonālas substances

  149.

  2.150

  Zobu kariess, kas saistīts ar darbu šokolādes, cukura un miltu izstrādājumu ražošanā

  150.

  2.160

  Silīcija oksīds

  151.

  2.170

  Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži, kas nav minēti citās sadaļās

  152.

  2.190

  Dimetilformamīds

  153.

  2.2

  Ādas slimības, ko izraisījušas substances un aģenti, kas nav iekļautas citās sadaļās

  154.

  2.201

  Alerģiskas un ortoalerģiskas ādas slimības, kas nav minētas citās sadaļās

  155.

  2.3

  Ieelpojamo substanču izraisītas slimības, kas nav minētas citās sadaļās

  156.

  2.301

  Plaušu fibroze, ko izraisījuši metāli, kas nav iekļauti citās sadaļās

  157.

  2.303

  Bronhu-plaušu slimības un audzēji, kas saistīti ar šādu vielu ekspozīciju: sodrēji, darva, bitumens, piķis, antracēns vai tā savienojumi, minerāleļļas un citas eļļas

  158.

  2.304

  Bronhu-plaušu slimības, ko izraisījušas cilvēka radītas minerālšķiedras

  159.

  2.305

  Bronhu-plaušu slimības, ko izraisījušas sintētiskās šķiedras

  160.

  2.307

  Respiratorās slimības, sekundāra astma, ko izraisījuši kairinātāji, kas nav minēti citās sadaļās

  161.

  2.308

  Balsenes vēzis, kas ir sekas azbesta putekļu ieelpošanai

  162.

  2.4

  Infekciozas un parazītiskas slimības, kas nav minētas citās sadaļās

  163.

  2.401

  Parazītiskas slimības

  164.

  2.402

  Tropiskās slimības

  165.

  2.5

  Fizisku aģentu izraisītas slimības

  166.

  2.501

  Pārslodzes izraisīta muguras skriemeļu smailo izaugumu atraušana

  167.

  2.502

  Starpskriemeļu disku saslimšanas, ko izraisījusi atkārtota visa ķermeņa vibrācijas iedarbība

  168.

  2.503

  Balss saišu mezgliņi, ko izraisījusi ar darbu saistīta balss saišu piepūle

  Labklājības ministre D.Staķe

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.