(3) Noteikumi par sezonas rakstura darbiem

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:05
  Ministru kabineta noteikumi Nr.272

  Rīgā 2002.gada 25.jūnijā (prot. Nr.26 10.§)
  Noteikumi par sezonas rakstura darbiem
  Izdoti saskaņā ar Darba likuma 44.panta otro daļu

  1. Noteikumi nosaka sezonas rakstura darbus, kuru veikšanai pieļaujama darba līguma noslēgšana uz noteiktu laiku.

  2. Sezonas rakstura darbi ir:

  2.1. sēja un stādīšana;

  2.2. sējumu un stādījumu kopšana;

  2.3. lopbarības sagatavošana;

  2.4. lopu ganīšana un ganību ierīkošana;

  2.5. zivkopības (arī vēžkopības) audzēšanas cikla sezonas darbu nodrošināšana;

  2.6. dīķu sagatavošana zivju vai vēžu audzēšanai;

  2.7. izaudzēto zivju vai vēžu apzvejas nodrošināšana dīķos;

  2.8. zivju vaislinieku nozvejas organizēšana, to izturēšanas un saglabāšanas vietu ierīkošana un apkalpošana;

  2.9. zivju zveja Baltijas jūras piekrastē, Baltijas jūrā un Latvijas iekšējos ūdeņos;

  2.10. zemes ielabošana un hidromelioratīvie darbi;

  2.11. parku, ainavas elementu, kultūrvēsturisko objektu sakopšana un graustu novākšana;

  2.12. meža sēklu plantāciju ierīkošana un kopšana;

  2.13. meža reproduktīvā materiāla ievākšana un pārstrāde;

  2.14. augsnes mehāniskā apstrāde (augsnes sagatavošana meža mākslīgai un dabiskai atjaunošanai, uguns aizsardzības joslu mineralizācija);

  2.15. meža aizsardzības darbi;

  2.16. meža ugunsgrēku dzēšana un apsardze;

  2.17. meža infrastruktūras uzturēšana, kopšana un remontdarbi;

  2.18. meža inventarizācija;

  2.19. darbi medību saimniecībā;

  2.20. darbi mežā rekreācijas objektos;

  2.21. ražas novākšana;

  2.22. lauksaimniecības produktu apstrāde;

  2.23. pludmaļu, publisko peldētavu, kempingu, dabas tūrisma infrastruktūras un atpūtas vietu uzturēšana un uzraudzība;

  2.24. darbs mazumtirdzniecības veikalos, kas darbojas tikai noteiktos gada mēnešos vai vienu sezonu, kā arī darbs kafejnīcās, tūristu mītnēs un restorānos;

  2.25. darbs pasažieru pārvadāšanas uzņēmumos, kuri darbojas regulāri katru sezonu;

  2.26. kurinātāja darbs;

  2.27. darbs, kas saistīts ar apmeklētāju pieņemšanu un apkalpošanu kultūras iestādēs un to struktūrvienībās, tūrisma informācijas punktos, kas apmeklētājiem atvērti tikai noteiktos gada mēnešos;

  2.28. darbs, kas saistīts ar apmeklētāju pieņemšanu un apkalpošanu kultūras iestādēs vai institūcijās, kā arī to struktūrvienībās, lai nodrošinātu kultūras iestādes vai institūcijas darbību laikposmā, kad ir liels apmeklētāju skaits;

  2.29. teritorijas labiekārtošana;

  2.30. ceļu būvniecība un uzturēšana;

  2.31. ar dažādu nometņu darbību saistīts darbs;

  2.32. karjeru izstrāde;

  2.33. kuģu būve un remonts, izmantojot peldošos dokus vai piestātnes;

  2.34. darbs, kas saistīts ar apmeklētāju pieņemšanu un apkalpošanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās laikposmā, kad ir liels apmeklētāju skaits;

  2.35. dzīvnieku kolekcijas dzīvnieku kopšana;

  2.36. zivju apstrāde;

  2.37. palīgdarbi zivju resursu pētījumos Latvijas iekšējos ūdeņos un uz Latvijas zvejas kuģiem Baltijas jūrā un Atlantijas okeānā;

  2.38. plānotie zemes darbi elektronisko sakaru tīklu būvniecībā un kabeļu guldīšanā tieši gruntī;

  2.39. palīgdarbi lauksaimniecībā izmantojamo zemju uzmērīšanā un apsekošanā;

  2.40. meliorācijas sistēmu remontdarbi;

  2.41. mežsaimnieciskie darbi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās;

  2.42. zemes (tranšeju) rakšana kanalizācijas vadu, gāzesvadu vai citu cauruļvadu un kabeļu guldīšanai;

  2.43. kūdras ieguve un kūdras ieguves vietu sagatavošana;

  2.45. kažokzvēru audzēšanas cikla sezonas darbu nodrošināšana;

  2.46. mājputnu audzēšanas cikla sezonas darbu nodrošināšana.

  (Grozīts ar MK 04.01.2005. noteikumiem Nr. 3; MK 02.05.2007. noteikumiem Nr. 293; MK 14.06.2011. noteikumiem Nr. 445; MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 331)

  Ministru prezidents A.Bērziņš

  Labklājības ministrs V.Jaksons

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.