(3) Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:05
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 264

  Rīgā 2017. gada 23. maijā (prot. Nr. 27 11. §)
  Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām
  Izdoti saskaņā ar Darba likuma 40. panta septīto daļu
  un Statistikas likuma 21. panta 1. punktu
  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka:

  1.1. nacionālo statistisko klasifikāciju "Profesiju klasifikators" (turpmāk – Profesiju klasifikators);

  1.2. profesijai (arodam, amatam, specialitātei) atbilstošus pamatuzdevumus un kvalifikācijas pamatprasības;

  1.3. Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību.

  2. Profesiju klasifikatorā iekļautai profesijai ir piešķirts noteikts kods, kā arī ir noteikti atbilstoši pamatuzdevumi un kvalifikācijas pamatprasības profesijas nosaukuma identificēšanai (pielikums).

  3. Profesiju klasifikatora mērķis ir nodrošināt starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu.

  4. Profesiju klasifikatorā profesijas ir klasificētas grupās saskaņā ar Starptautiskās Darba organizācijas 2008. gada Starptautisko standartizēto profesiju klasifikāciju (International Standard Classification of Occupations (ISCO-08)) (turpmāk – ISCO-08 klasifikācija).

  5. Labklājības ministrija:

  5.1. atbild par Profesiju klasifikatora aktualizēšanu;

  5.2. uztur un nodod citām institūcijām lietošanā Profesiju klasifikatora elektronisko versiju;

  5.3. atbild par Profesiju klasifikatora elektroniskās versijas atbilstību šiem noteikumiem;

  5.4. nodrošina Profesiju klasifikatora elektroniskās versijas bezmaksas pieejamību vismaz CSV, XML un XLSX formātā.

  (Grozīts ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)

  II. Profesiju klasifikatora struktūra

  6. Profesiju klasifikatoru veido:

  6.1. profesijas, kas sagrupētas 10 pamatgrupās atbilstoši ISCO-08 klasifikācijā noteiktajiem kodiem augošā secībā;

  6.2. pamatgrupas, kurās profesijas klasificētas apakšgrupās un mazajās grupās, kur apvienotas profesijas ar augstu līdzības pakāpi;

  6.3. mazās grupas, kurās profesijas klasificētas atsevišķajās grupās, kur apvienotas atsevišķu darbības jomu atbilstošās profesijas;

  6.4. profesijām atbilstošas kvalifikācijas pamatprasības (minimālais izglītības līmenis, teorētisko zināšanu, prasmes un atbildības pakāpe, kas nodrošina darba pamatuzdevumu sekmīgu izpildi), kas norādītas profesiju mazajā grupā (izņemot pirmās pamatgrupas profesiju mazās grupas) un attiecināmas uz visām tajā iekļautajām atsevišķo grupu profesijām;

  6.5. profesijām atbilstoši pamatuzdevumi (klasifikācijas grupā ietvertajām profesijām atbilstošu galveno darba uzdevumu īss apraksts), kas norādīti katrai atsevišķajai grupai.

  7. Profesiju klasifikatora pamatgrupās ietvertas šādas profesijas:

  7.1. nulles pamatgrupa – profesijas, kuru pamatuzdevumi ir saistīti ar aktīvā dienesta (profesionālais dienests, militārais dienests mobilizācijas gadījumā un rezerves karavīru mācības) vai dienesta Zemessardzē (Zemessardzes uzdevumu pildīšana un zemessargu apmācība) pildīšanu;

  7.2. pirmā pamatgrupa – profesijas, kuru pamatuzdevumi ir saistīti ar valsts politikas izstrādāšanu un formulēšanu, ārējo normatīvo aktu izstrādāšanu, valsts un uzņēmumu politikas un tās īstenošanas pasākumu izpildes organizēšanu;

  7.3. otrā pamatgrupa – profesijas, kuru pamatuzdevumi ir saistīti ar darbu, kurā nepieciešams teorētisko un profesionālo zināšanu līmenis inženierzinātnēs, dabas, sociālajās un humanitārajās zinātnēs un nepieciešama prasme risināt teorētiskās problēmas;

  7.4. trešā pamatgrupa – profesijas, kuru pamatuzdevumi ir saistīti ar darbu, kurā nepieciešamas tehniskas zināšanas un pieredze vienā vai vairākās tehnikas, dabas, sociālo vai humanitāro zinātņu nozarēs;

  7.5. ceturtā pamatgrupa – profesijas, kuru pamatuzdevumi ir saistīti ar informācijas ieguvi un lietošanu, naudas operācijām, dokumentu pārvaldību, tikšanos un ceļojumu organizēšanu;

  7.6. piektā pamatgrupa – profesijas, kuru pamatuzdevumi ir saistīti ar darbu iedzīvotāju (pasūtītāju, pircēju) apkalpošanā un preču pārdošanā;

  7.7. sestā pamatgrupa – profesijas, kuru pamatuzdevumi ir saistīti ar darbu lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai zivkopībā;

  7.8. septītā pamatgrupa – profesijas, kuru pamatuzdevumi ir saistīti ar darbu, kurā nepieciešamas zināšanas, pieredze un prasme, kā arī spēja orientēties darba procesā izmantojamos materiālos, darbarīkos un tehnoloģijā;

  7.9. astotā pamatgrupa – profesijas, kuru pamatuzdevumi ir saistīti ar augsti automatizētu un citu rūpniecisko mašīnu un iekārtu izmantošanu;

  7.10. devītā pamatgrupa – profesijas, kuru pamatuzdevumi ir saistīti ar vienkāršu darbu, kas atkārtojas, ar rokas instrumentiem (atsevišķos gadījumos – ar ievērojamu fizisku piepūli), kurā nav nepieciešama iniciatīva vai darba izpildes variantu izvēle un apspriešana.

  8. Strādnieku profesijas klasificētas atbilstoši šādiem principiem:

  8.1. ja profesijai atbilstoši pamatuzdevumi ir saistīti ar roku darbu vai roku un mašīnu darbu un prasa no izpildītāja prasmi izvēlēties un lietot darba instrumentus, materiālus, darba tehnoloģiju un noteikt galaproduktu, profesija iekļauta Profesiju klasifikatora septītajā pamatgrupā;

  8.2. ja profesijai atbilstoši pamatuzdevumi nav saistīti ar materiālu un instrumentu izvēli, bet to veikšanai labi jāpārzina lietojamā darbmašīna, jābūt pieredzei tās apkalpošanā un normāla darba režīma nodrošināšanā, profesija iekļauta Profesiju klasifikatora astotajā pamatgrupā;

  8.3. ja profesijai atbilstošu pamatuzdevumu izpilde neprasa pieredzi un tie veicami ar rokas instrumentiem un lietojot fizisku spēku, kā arī ja izpildāms nekvalificēts darbs, profesija iekļauta Profesiju klasifikatora devītajā pamatgrupā.

  9. Profesijas kodā pirmās četras zīmes (skaitļi) atbilst ISCO-08 klasifikācijai un raksturo profesiju klasifikācijas hierarhiju Profesiju klasifikatora grupās:

  9.1. pirmais skaitlis norāda pamatgrupas kārtas numuru;

  9.2. otrais skaitlis (kopā ar pirmo) norāda apakšgrupas koda numuru;

  9.3. trešais skaitlis (kopā ar pirmajiem diviem) norāda mazās grupas koda numuru;

  9.4. ceturtais skaitlis (kopā ar pirmajiem trim) norāda atsevišķās grupas koda numuru.

  10. Profesijas kodā nākamās zīmes (skaitļi) norāda konkrētas profesijas kārtas numuru Profesiju klasifikatora atsevišķajā grupā augošā secībā.

  III. Profesiju klasifikatora lietošana

  11. Profesiju klasifikatoru lieto:

  11.1. darba tiesiskajās attiecībās un dienesta attiecībās (izņemot valsts drošības iestādes), kur personas profesijas nosaukumu nepieciešams norādīt atbilstoši Profesiju klasifikatoram;

  11.2. informācijas sistēmās, ar kurām tiek nodrošināta darbaspēka uzskaitei nepieciešamās informācijas aprite;

  11.3. oficiālās statistikas jomā;

  11.4. ar darbaspēku saistītu pētījumu veikšanā;

  11.5. Starptautiskās Darba organizācijas noteiktajai praksei atbilstošas darbaspēka uzskaites un salīdzināšanas nodrošināšanā;

  11.6. ārējā ekonomiskajā sadarbībā;

  11.7. citās jomās, kur nepieciešams norādīt profesiju nosaukumus.

  12. Profesiju klasifikatora lietotājs profesijas nosaukumu izvēlas atbilstoši Profesiju klasifikatorā noteiktiem profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem.

  13. Profesijas nosaukums sastāv no pamatvārda vai pamatvārdiem un tam vai tiem pievienotajiem apzīmējumiem – primārās, sekundārās un terciārās pazīmes, kas raksturo kādu no profesijas pazīmēm:

  13.1. pamatvārds ir profesijas nosaukums, kas var pilnīgi raksturot profesiju ar vienu vārdu vai – atsevišķos gadījumos – diviem vārdiem. Ja profesijas nosaukumā ir vairāki pamatvārdi (rakstīti ar latviešu alfabēta lielajiem burtiem), kas atdalīti ar slīpsvītru, Profesiju klasifikatora lietotājs atkarībā no uzņēmuma struktūras izvēlas vienu nepieciešamo pamatvārdu vai divus pamatvārdus, kas profesijas nosaukumā atdalīti ar slīpsvītru;

  13.2. primārā pazīme parasti ir viens vārds, kas paskaidro pamatvārdu un raksturo profesijas darbības jomu. Primārā pazīme ir norādīta tieši pirms pamatvārda vai pamatvārdiem, kas rakstīti ar lielajiem burtiem;

  13.3. sekundārā pazīme ir vārds, kas sniedz papildu informāciju par primārās pazīmes nozīmi. Sekundārā pazīme ir nošķirta no primārās pazīmes ar slīpsvītru un norādīta pirms primārās pazīmes;

  13.4. terciārā pazīme ir vārds, kas sniedz papildu informāciju par pamatvārda nozīmi. Terciāro pazīmi liek iekavās, un tā nav jānorāda profesijas nosaukumā.

  14. Profesiju klasifikatorā pamatā nav norādīti atvasinātie līdzvērtīgu profesiju nosaukumi (piemēram, ar apzīmējumiem "vietnieks", "vecākais", "vadošais", "galvenais", "jaunākais", "pirmais", "otrais", "maiņas", "iecirkņa", "ceha"). Ja attiecīgajai profesijai nav izveidota atvasināta līdzvērtīga profesija, ko varētu klasificēt vienā profesiju atsevišķajā grupā un atšķirt pēc pamatuzdevumiem, Profesiju klasifikatora lietotājs var brīvi izvēlēties vienu no atvasināto profesiju nosaukumiem un to lietot pēc nepieciešamības, saglabājot pamatnosaukuma kodu:

  14.1. apzīmējumu "vietnieks" – attiecīgajiem vadītāju profesiju nosaukumiem;

  14.2. apzīmējumu "vecākais", "vadošais", "galvenais" – attiecīgajiem vecāko speciālistu profesiju nosaukumiem;

  14.3. apzīmējumu "jaunākais", "pirmais", "otrais", "maiņas", "iecirkņa", "ceha" – attiecīgajiem speciālistu vai strādnieku profesiju nosaukumiem.

  15. Profesiju klasifikatorā apzīmējums:

  15.1. "uzņēmums" ir kopīgs apzīmējums valsts vai pašvaldību iestādei, komersantam, personālsabiedrībai, biedrībai, nodibinājumam vai fondam, reliģiskai organizācijai, politiskai partijai vai citam tiesību subjektam, kas nodarbina vismaz vienu darbinieku;

  15.2. "pamatdarbības struktūrvienība" ir apzīmējums struktūrvienībai, kas uzņēmumā veic pamatfunkcijas, un tas ir attiecināms uz jebkuru šādu struktūrvienību – pārvalde, filiāle, departaments, nodaļa, apakšnodaļa, daļa, sektors, grupa, punkts, iecirknis, cehs, brigāde, posms, vienība, birojs, dienests, postenis, bataljons, vads, rota. Profesijas nosaukumā vārdu "pamatdarbības struktūrvienības" vietā norāda struktūrvienības nosaukumu, kuru izvēlas atkarībā no uzņēmuma pamatdarbības struktūras;

  15.3. "pamatdarbības atbalsta struktūrvienība" ir apzīmējums struktūrvienībai, kas uzņēmumā veic atbalsta funkcijas pamatfunkciju nodrošināšanai, un tas ir attiecināms uz jebkuru šādu struktūrvienību – pārvalde, filiāle, departaments, nodaļa, apakšnodaļa, daļa, sektors, grupa, punkts, iecirknis, cehs, brigāde, posms, vienība, birojs, dienests, postenis, bataljons, vads, rota. Profesijas nosaukumā vārda "struktūrvienības" vietā norāda struktūrvienības apzīmējumu, kuru izvēlas atkarībā no uzņēmuma struktūras.

  16. Profesiju nosaukumi Profesiju klasifikatorā un valsts nozīmes informācijas sistēmās ir norādīti galvenokārt vīriešu dzimtē. Ja profesiju pārstāv sieviete, Profesiju klasifikatora lietotājs profesijas nosaukuma pamatvārdā lieto atbilstošu sieviešu dzimtes galotni.

  17. Ja uzņēmumā ir vairākas profesijas pamatā ar vienādiem pamatuzdevumiem, Profesiju klasifikatora lietotājs var papildināt Profesiju klasifikatorā norādītās profesijas nosaukumu ar papildu apzīmējumu vai (un) kārtas numuru.

  IV. Profesiju klasifikatora aktualizēšana

  18. Profesiju klasifikatoru aktualizē pēc nepieciešamības. Publisko tiesību subjekti un privāto tiesību subjekti priekšlikumus par Profesiju klasifikatora aktualizēšanu iesniedz Labklājības ministrijā.

  19. Iesniedzot Labklājības ministrijā priekšlikumu par jaunas profesijas iekļaušanu Profesiju klasifikatorā, norāda šādu informāciju:

  19.1. profesijas nosaukums (ja nepieciešams, pievieno papildu apzīmējumus);

  19.2. dokumenti, kas pamato profesijas iekļaušanu Profesiju klasifikatorā (pamatojums jaunas profesijas iekļaušanai, amata vai darba apraksts vai cits dokuments);

  19.3. profesijas plānotā vieta klasifikācijas pamatgrupas mazās grupas atsevišķajā grupā;

  19.4. profesijai atbilstošu pamatuzdevumu apraksts.

  20. Labklājības ministrija izvērtē šo noteikumu 19. punktā minēto informāciju un dokumentus, apzinot arī attiecīgās nozares ministrijas vai ekspertu viedokli par jaunās profesijas iekļaušanu Profesiju klasifikatorā, un, ja tam ir pietiekams pamatojums, sagatavo normatīvā akta projektu par izmaiņām Profesiju klasifikatorā.

  V. Noslēguma jautājumi

  21. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 18. maija noteikumus Nr. 461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 84., 148., 200. nr.; 2011, 118. nr.; 2012, 4., 125. nr.; 2013, 37., 174. nr.; 2014, 16., 48., 197. nr.; 2015, 21., 152., 254. nr.; 2016, 149. nr.).

  22. Šo noteikumu pielikuma 734.4. apakšpunkts stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

  23. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. jūnijā.

  24. Grozījumi, kas paredz precizēt šo noteikumu pielikuma 505. punkta ievaddaļu, papildinot to ar izmeklētāja palīga (iekšlietu jomā) pamatuzdevumiem, un 505.32. apakšpunkts stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem Kriminālprocesa likumā par izmeklētāja palīga institūta ieviešanu.

  (MK 05.04.2022. noteikumu Nr. 214 redakcijā)

  Ministru prezidents Māris Kučinskis

  Labklājības ministrs Jānis Reirs
  Pielikums
  Ministru kabineta
  2017. gada 23. maija
  noteikumiem Nr. 264

  (Pielikums MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 700 redakcijā)

  PROFESIJU KLASIFIKATORS

   1. PROFESIJU NULLES PAMATGRUPA
  "0 Nacionālo bruņoto spēku profesijas"

  1. Nulles pamatgrupas "0 Nacionālo bruņoto spēku profesijas" profesijās nodarbinātie pilda aktīvo dienestu, kas ietver profesionālo dienestu, militārā dienesta tiešu izpildi mobilizācijas gadījumā un rezerves karavīru militārās mācības, kā arī zemessargu dienestu Zemessardzē. Karavīriem un zemessargiem ir piešķirtas dienesta pakāpes.

  2. Nulles pamatgrupas "0 Nacionālo bruņoto spēku profesijas" profesijas klasificētas šādās grupās:

  2.1. apakšgrupā "01 Virsnieki":

  2.1.1. mazajā grupā "011 Virsnieki";

  2.1.2. atsevišķajā grupā "0110 Virsnieki";

  2.2. apakšgrupā "02 Instruktori":

  2.2.1. mazajā grupā "021 Instruktori";

  2.2.2. atsevišķajā grupā "0210 Instruktori";

  2.3. apakšgrupā "03 Kareivji un zemessargi":

  2.3.1. mazajā grupā "031 Kareivji un zemessargi";

  2.3.2. atsevišķajā grupā "0310 Kareivji un zemessargi".

  1.1. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "011 Virsnieki"

  un PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "0110 Virsnieki"

  3. Mazās grupas "011 Virsnieki" un atsevišķās grupas "0110 Virsnieki" profesijās nodarbinātie nodrošina vienību (apakšvienību) vadību vai veic uzdevumus, kas saistīti ar aktīvo dienestu vai dienestu Zemessardzē. Virsniekiem ir piešķirta leitnanta vai augstāka dienesta pakāpe.

  4. Mazās grupas "011 Virsnieki" un atsevišķās grupas "0110 Virsnieki" profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  4.1. zina: Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (North Atlantic Treaty Organization – NATO) (turpmāk – NATO) un Eiropas Savienības pamatnostādnes aizsardzības jautājumos, valdības politiku valsts aizsardzības jomā, gaisa, jūras un sauszemes spēku savstarpējo sadarbību nacionālajās, starptautiskajās un NATO operācijās, militāro dienestu un dienestu Zemessardzē reglamentējošo dokumentu prasības, pakļautās vienības (apakšvienības) kaujas un mobilizācijas gatavību, tās individuālos uzdevumus un uzdevumus kolektīvās aizsardzības sistēmā, personālsastāva vadības pamatprincipus, normatīvo dokumentu prasības valsts aizsardzības jomā, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  4.2. prot: plānot vienības (apakšvienības) ikdienas un kaujas uzdevumu izpildi, tās nodrošinājumu ar personālsastāvu un materiāltehniskajiem resursiem, nodrošināt pakļautās vienības (apakšvienības) kaujas un mobilizācijas gatavību, izstrādāt vienības (apakšvienības) un tās personālsastāva attīstības plānus;

  4.3. atbild: par pakļautās vienības (apakšvienības) kaujas un mobilizācijas gatavību, pakļautā personālsastāva militāro sagatavotību, audzināšanu, militāro disciplīnu un morālo stāvokli, pakļautās vienības (apakšvienības) materiāltehnisko līdzekļu stāvokli un saglabāšanu, materiāltehnisko līdzekļu un finanšu apgādi, drošības tehnikas prasību ievērošanu;

  4.4. izglītība: normatīvajā aktā attiecīgajai virsnieka dienesta pakāpei noteiktā atbilstošā militārā izglītība.

  5. Atsevišķās grupas "0110 Virsnieki" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – atkarībā no dienesta pakāpes un amata plānot, vadīt, analizēt un koordinēt vienību (apakšvienību) ikdienas un kaujas uzdevumu izpildi; nodrošināt Nacionālo bruņoto spēku militāro sagatavotību, kaujas un mobilizācijas gatavību; veikt valsts drošības situācijas kontroli, aizsardzības plānošanu un attīstības koncepciju izstrādi; nodrošināt Nacionālo bruņoto spēku militāro pārstāvniecību NATO un Eiropas Savienībā.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  5.1.ĢENERĀLLEITNANTS/ VICEADMIRĀLIS (Jūras spēkos)0110 01
  5.2.ĢENERĀLMAJORS/ KONTRADMIRĀLIS (Jūras spēkos)0110 02
  5.3.Brigādes ĢENERĀLIS/ Flotiles ADMIRĀLIS (Jūras spēkos)0110 03
  5.4.PULKVEDIS/ Jūras KAPTEINIS (Jūras spēkos)0110 04
  5.5.PULKVEŽLEITNANTS/ KOMANDKAPTEINIS (Jūras spēkos)0110 05
  5.6.MAJORS/ KOMANDLEITNANTS (Jūras spēkos)0110 06
  5.7.KAPTEINIS/ KAPTEIŅLEITNANTS (Jūras spēkos)0110 07
  5.8.VIRSLEITNANTS0110 08
  5.9.LEITNANTS0110 09

  1.2. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "021 Instruktori"

  un PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "0210 Instruktori"

  6. Mazās grupas "021 Instruktori" un atsevišķās grupas "0210 Instruktori" profesijās nodarbinātie nodrošina vienību (apakšvienību) ikdienas un kaujas uzdevumu izpildi, vada pakļautos karavīrus vai zemessargus, veic to teorētisko sagatavošanu un praktisko apmācību atbilstoši noteiktajiem standartiem un uzdevumiem vai veic uzdevumus, kas saistīti ar aktīvo dienestu vai dienestu Zemessardzē. Šiem karavīriem un zemessargiem piešķirta dienesta pakāpe no kaprāļa līdz augstākajam virsseržantam.

  7. Mazās grupas "021 Instruktori" un atsevišķās grupas "0210 Instruktori" profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  7.1. zina: militāro dienestu un dienestu Zemessardzē reglamentējošo dokumentu prasības, vienības (apakšvienības) ikdienas un kaujas uzdevumus, pakļautā personālsastāva personas un uzskaites datus, sadzīves un dienesta apstākļus, vienības (apakšvienības) un personālsastāva materiāltehnisko nodrošinājumu, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  7.2. prot: motivēt personālsastāvu ikdienas un kaujas uzdevumu izpildei, sastādīt vienības (apakšvienības), karavīru un zemessargu individuālos apmācību plānus un norīkojumu sarakstus, vadīt pakļautā personālsastāva apmācību un organizēt materiāltehnisko līdzekļu uzglabāšanu un uzskaiti atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām;

  7.3. atbild: par pakļautā personālsastāva ikdienas un kaujas uzdevumu izpildi, pakļautā personālsastāva militāro apmācību, audzināšanu, militāro disciplīnu, morālo stāvokli, stāju, kārtīgu izskatu, par ieroču, kaujas tehnikas un pārējās tehnikas, uzkabes, formastērpa izmantošanu un saglabāšanu, par to uzturēšanu lietošanas kārtībā;

  7.4. izglītība: normatīvajā aktā attiecīgajai instruktora dienesta pakāpei noteiktā atbilstošā militārā izglītība.

  8. Atsevišķās grupas "0210 Instruktori" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – vadīt pakļautā personālsastāva apmācību, ikdienas un kaujas uzdevumu izpildi; plānot darba sadalījumu vienībā (apakšvienībā); motivēt un audzināt personālsastāvu; kontrolēt pakļautā personālsastāva dienesta pienākumu izpildes kvalitāti un atbilstību normatīvo dokumentu prasībām; nodrošināt militārās disciplīnas ievērošanu, materiāltehnisko līdzekļu uzturēšanu lietošanas kārtībā, to pareizu glabāšanu, uzskaiti un ekspluatācijas noteikumu ievērošanu; uzraudzīt iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu vienībā (apakšvienībā).
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  8.1.Augstākais VIRSSERŽANTS/ Augstākais BOCMANIS (Jūras spēkos)0210 01
  8.2.Galvenais VIRSSERŽANTS/ Galvenais BOCMANIS (Jūras spēkos)0210 02
  8.3.Štāba VIRSSERŽANTS/ Štāba BOCMANIS (Jūras spēkos)0210 03
  8.4.VIRSSERŽANTS/ BOCMANIS (Jūras spēkos)0210 04
  8.5.SERŽANTS0210 05
  8.6.KAPRĀLIS0210 06

  1.3. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "031 Kareivji un zemessargi"

  un PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "0310 Kareivji un zemessargi"

  9. Mazās grupas "031 Kareivji un zemessargi" un atsevišķās grupas "0310 Kareivji un zemessargi" profesijās nodarbinātie veic ikdienas un kaujas uzdevumus vai veic uzdevumus, kas saistīti ar aktīvo dienestu. Šiem karavīriem piešķirta kareivja (Jūras spēkos – matroža) vai dižkareivja (dižmatroža) dienesta pakāpe, zemessargiem piešķirta zemessarga vai vecākā zemessarga dienesta pakāpe.

  10. Mazās grupas "031 Kareivji un zemessargi" un atsevišķās grupas "0310 Kareivji un zemessargi" profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  10.1. zina: militāro dienestu un dienestu Zemessardzē reglamentējošo dokumentu prasības, savus pienākumus un uzdevumus ikdienas un kaujas apstākļos, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  10.2. prot: nekavējoties un precīzi reaģēt ikdienas un kaujas apstākļos, uzturēt sev uzticēto apbruņojumu un tehniku kaujas gatavībā;

  10.3. atbild: par savu pienākumu un doto uzdevumu izpildi, par uzticētā apbruņojuma un tehnikas kaujas gatavību;

  10.4. izglītība: normatīvajā aktā attiecīgajai kareivja dienesta pakāpei vai normatīvajā aktā zemessarga dienesta pakāpei noteiktā atbilstošā militārā izglītība.

  11. Atsevišķās grupas "0310 Kareivji un zemessargi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – godprātīgi pildīt karavīra vai zemessarga vispārīgos pienākumus; mācīties un uzturēt nepieciešamo zināšanu un prasmju līmeni; priekšzīmīgi pildīt dienesta pienākumus; zināt un pildīt militāro reglamentu prasības; ievērot militārās pieklājības noteikumus; uzturēt kārtībā un kaujas gatavībā uzticēto šaujamieroci, kaujas tehniku un pārējo tehniku.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  11.1.DIŽKAREIVIS/ DIŽMATROZIS (Jūras spēkos)0310 01
  11.2.Vecākais ZEMESSARGS0310 02
  11.3.KAREIVIS/ MATROZIS (Jūras spēkos)0310 03
  11.4.ZEMESSARGS0310 04

  2. PROFESIJU PIRMĀ PAMATGRUPA
  "1 Vadītāji"

  12. Pirmās pamatgrupas "1 Vadītāji" profesijās nodarbinātie nosaka, formulē valsts politiku, izstrādā tiesību aktus, pārstāv valsti un rīkojas tās vārdā, uzrauga, kā tiek ievērota valsts politika un normatīvie akti, nosaka uzņēmuma politiku, darbības kārtību un regulējumu, plāno, vada un koordinē uzņēmuma vai tā struktūrvienību darbību un pasākumus.

  13. Pirmās pamatgrupas "1 Vadītāji" profesijas klasificētas šādās grupās:

  13.1. apakšgrupā "11 Likumdevēji, amatpersonas un vadītāji":

  13.1.1. mazajā grupā "111 Likumdevēji, amatpersonas un vadītāji";

  13.1.2. mazajā grupā "112 Rīkotājdirektori un uzņēmumu vadītāji" un atsevišķajā grupā "1120 Rīkotājdirektori un uzņēmumu vadītāji";

  13.2. apakšgrupā "12 Administratīvie vadītāji un komercdirektori":

  13.2.1. mazajā grupā "121 Komercpakalpojumu un administratīvie vadītāji";

  13.2.2. mazajā grupā "122 Tirdzniecības, tirgvedības un attīstības jomas vadītāji";

  13.3. apakšgrupā "13 Ražošanas un specializēto pakalpojumu jomas vadītāji":

  13.3.1. mazajā grupā "131 Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības ražošanas vadītāji";

  13.3.2. mazajā grupā "132 Apstrādes un ieguves rūpniecības, būvniecības un loģistikas jomas vadītāji";

  13.3.3. mazajā grupā "133 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji" un atsevišķajā grupā "1330 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji";

  13.3.4. mazajā grupā "134 Specializēto pakalpojumu jomas vadītāji";

  13.4. apakšgrupā "14 Viesmīlības, ēdināšanas, tirdzniecības un citu pakalpojumu jomas vadītāji":

  13.4.1. mazajā grupā "141 Viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu jomas vadītāji";

  13.4.2. mazajā grupā "142 Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas vadītāji" un atsevišķajā grupā "1420 Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas vadītāji";

  13.4.3. mazajā grupā "143 Citu pakalpojumu jomas vadītāji".

  2.1. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "111 Likumdevēji, amatpersonas un vadītāji"

  14. Mazās grupas "111 Likumdevēji, amatpersonas un vadītāji" likumdevēji nosaka un formulē valsts politiku, izstrādā, pieņem un groza likumus; valsts augstākās amatpersonas un vadītāji konsultē Saeimu, valdību, pārrauga, kā tiek īstenota valsts politika un ievēroti normatīvie akti, pārstāv valsti ārzemēs un starpvalstu organizācijās; pašvaldību deputāti nosaka pašvaldību politiku, pieņem lēmumus un saistošos noteikumus; pašvaldību vadītāji veic dažādus uzdevumus, kas izriet no funkciju sadales valsts pārvaldē; politisko partiju, arodbiedrību, komercsabiedrību, rūpniecības un tirdzniecības asociāciju, humanitāro, žēlsirdības un sporta biedrību un nodibinājumu vadītāji pārstāv šīs biedrības un nodibinājumus un darbojas to vārdā.

  15. Mazās grupas "111 Likumdevēji, amatpersonas un vadītāji" profesijas klasificētas:

  15.1. atsevišķajā grupā "1111 Likumdevēji";

  15.2. atsevišķajā grupā "1112 Valsts augstākās amatpersonas";

  15.3. atsevišķajā grupā "1114 Biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un politisko partiju amatpersonas".

  2.1.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "1111 Likumdevēji"

  16. Atsevišķās grupas "1111 Likumdevēji" profesijās nodarbinātie nosaka, formulē valsts politiku, izstrādā, pieņem un groza likumus un citus normatīvos aktus, nosaka valstspilsētas pašvaldības un novada pašvaldības politiku, pieņem lēmumus un saistošos noteikumus.

  17. Atsevišķās grupas "1111 Likumdevēji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – noteikt, formulēt valsts, pašvaldību politiku, organizēt un vadīt padotā personāla darbu; izstrādāt, pieņemt un grozīt likumus un citus normatīvos aktus saskaņā ar Satversmi un pastāvošo jurisdikciju; strādāt Saeimas un valdības sēdēs vai Saeimas komisijās; aizstāvēt to vēlētāju intereses, kurus viņi pārstāv; dot norādījumus par valsts politikas īstenošanu; nodrošināt konsultatīvo un administratīvo atbalstu Saeimas Prezidija loceklim; vadīt Saeimas Prezidija locekļa biroja darbu; sniegt padomus un konsultācijas Saeimas Prezidija loceklim jautājumos, kuros nepieciešama dziļa noteiktas nozares vai vairāku apakšnozaru darbības pārzināšana; noteikt pašvaldību politiku; piedalīties domes sēdēs un deputātu komitejās; izskatīt jebkuru attiecīgās pašvaldības kompetencē esošu jautājumu; pieņemt lēmumus un saistošos noteikumus, kas ir spēkā konkrētā novadā vai pilsētā.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  17.1.Valsts PREZIDENTS1111 01
  17.2.Saeimas PRIEKŠSĒDĒTĀJS1111 02
  17.3.Saeimas PRIEKŠSĒDĒTĀJA BIEDRS1111 03
  17.4.Saeimas SEKRETĀRS1111 04
  17.5.Saeimas SEKRETĀRA BIEDRS1111 05
  17.6.Saeimas komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS1111 06
  17.7.Saeimas komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJA BIEDRS1111 07
  17.8.Saeimas komisijas SEKRETĀRS1111 08
  17.9.Saeimas frakcijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS1111 09
  17.10.Saeimas DEPUTĀTS1111 10
  17.11.(Svītrots ar MK 24.03.2020. noteikumiem Nr. 160)
  17.12.Parlamentārais SEKRETĀRS1111 13
  17.13.Ministru PREZIDENTS1111 17
  17.14.Ministru PREZIDENTA BIEDRS1111 18
  17.15.MINISTRS1111 19
  17.16.Īpašu uzdevumu MINISTRS1111 20
  17.17.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  17.18.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  17.19.Pašvaldības domes PRIEKŠSĒDĒTĀJS1111 23
  17.20.Pašvaldības domes PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS1111 24
  17.21.Saeimas Prezidija locekļa biroja VADĪTĀJS1111 27
  17.22.Saeimas Prezidija locekļa PADOMNIEKS1111 28
  17.23.Pašvaldības domes DEPUTĀTS1111 29
  17.24.Ministra BIEDRS1111 30

  2.1.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "1112 Valsts augstākās amatpersonas"

  18. Atsevišķās grupas "1112 Valsts augstākās amatpersonas" profesijās nodarbinātie konsultē Saeimu, valdību, pārrauga, kā tiek īstenota valsts politika un ievēroti normatīvie akti, pārstāv valsti ārzemēs un starpvalstu organizācijās, plāno, vada un koordinē iestādes darbību paredzēto mērķu sasniegšanai un noteikto funkciju izpildei, īsteno valsts ārpolitiku, veic dažādus jurisdikcijas, administratīvos un ceremoniālos pienākumus, kas izriet no tradīcijām, viņiem paredzētajām tiesībām un funkciju sadales valsts pārvaldē.

  19. Atsevišķās grupas "1112 Valsts augstākās amatpersonas" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – nodrošināt Saeimas Administrācijas darba vadību, plānošanu, stratēģijas izstrādi un īstenošanu; organizēt un vadīt padotā personāla darbu valsts un pašvaldības institūcijā; koordinēt darbu starp Saeimas Administrāciju un citām Saeimas struktūrvienībām, kā arī nodrošināt Saeimas budžeta veidošanu un tā izpildi; konsultēt Saeimu, valdību un pašvaldību iestādes, sniegt konsultācijas valsts budžeta sastādīšanā un izpildes nodrošināšanā, normatīvo aktu un to grozījumu sagatavošanā; pārraudzīt, kā valsts iestādēs un institūcijās tiek īstenota valsts politika un ievēroti normatīvie akti, uzraudzīt un kontrolēt valsts varas un pārvaldes institūciju izdoto normatīvo aktu izpildi pakļautībā esošajās iestādēs; pārstāvēt valsti ārzemēs; pārstāvēt valsti starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās un starpvalstu organizācijās; informēt par Ministru kabineta darbu, Ministru kabineta komitejas sēdēs un Ministru kabineta sēdēs izskatītajiem jautājumiem; vadīt Ministru kabineta, Ministru prezidenta un Valsts kancelejas organizētās preses konferences; organizēt žurnālistu tikšanās ar Ministru kabineta un Valsts kancelejas amatpersonām; nodrošināt Latvijas valsts, tās pilsoņu un juridisko personu interešu aizsardzību ārvalstīs; koordinēt Latvijas Republikas valsts institūciju starptautiskos sakarus; veikt konsulārās funkcijas saskaņā ar Konsulāro reglamentu; koordinēt Latvijas Republikas valsts institūciju saskaņotu darbību diplomātiskā protokola jautājumos un nodrošināt diplomātiskā protokola ievērošanu; nodrošināt Latvijas Republikas valsts institūcijas un sabiedrību ar informāciju, kas iegūta ārvalstīs jebkurā legālā veidā; plānot, vadīt un koordinēt politikas un stratēģijas izstrādāšanu un politisko lēmumu īstenošanu, darba plānu izstrādāšanu un izpildi valsts pārvaldes jomā saskaņā ar augstākās iestādes vai amatpersonas noteikto politiku un stratēģiju; plānot un sadalīt finanšu resursus; veidot valsts robežas apsardzības un kontroles politiku un attīstības stratēģiju; organizēt ugunsdrošības, glābšanas un civilās aizsardzības uzdevumu izpildi; organizēt brīvības atņemšanas kā kriminālsoda un apcietinājuma kā drošības līdzekļa izpildi; nodrošināt pamatfunkciju un atbalsta funkciju īstenošanu brīvības atņemšanas soda mērķa sasniegšanai; izdot administratīvos aktus vai ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus; plānot, vadīt un koordinēt darbību pašvaldībās; iznomāt pašvaldību rīcībā esošo zemi un citus resursus; sadalīt peļņu, kas gūta no pašvaldību īpašuma; izšķirt domstarpības starp iedzīvotājiem, nodrošināt sabiedriskās kārtības un normatīvo aktu ievērošanu; izpildīt formalitātes un ceremoniālos pienākumus iedzīvotāju dzimšanas, laulību, nāves un citos gadījumos; pārstāvēt savas pašvaldības iedzīvotājus augstākās iestādēs, informēt viņus par valstī pieņemtajiem normatīvajiem aktiem un norādījumiem.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  19.1.Starpvalstu institūcijas VADĪTĀJS1112 01
  19.2.Starpvalstu institūcijas struktūrvienības VADĪTĀJS1112 02
  19.3.ĢENERĀLPROKURORS1112 03
  19.4.Valsts KONTROLIERIS1112 04
  19.5.Augstākās tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS1112 05
  19.6.Satversmes tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS1112 06
  19.7.Valsts PREZIDENTA PADOMNIEKS1112 07
  19.8.Valsts PREZIDENTA PALĪGS1112 08
  19.9.Ministru PREZIDENTA biroja VADĪTĀJS1112 09
  19.10.Ministru PREZIDENTA BIEDRA sekretariāta VADĪTĀJS1112 10
  19.11.Ministru PREZIDENTA PADOMNIEKS1112 11
  19.12.Ministru PREZIDENTA PALĪGS1112 12
  19.13.Ministru PREZIDENTA BIEDRA PADOMNIEKS1112 13
  19.14.Ministru PREZIDENTA BIEDRA PALĪGS1112 14
  19.15.MINISTRA PADOMNIEKS1112 15
  19.16.Īpašu uzdevumu MINISTRA sekretariāta VADĪTĀJS1112 16
  19.17.Īpašu uzdevumu MINISTRA sekretariāta VADĪTĀJA VIETNIEKS1112 17
  19.18.Latvijas PĀRSTĀVIS starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās1112 18
  19.19.Ministra biroja VADĪTĀJS1112 19
  19.20.Aizsardzības PADOMNIEKS starptautiskajās organizācijās1112 20
  19.21.PĀRSTĀVIS starptautiskajā organizācijā1112 21
  19.22.Aizsardzības PADOMNIEKS1112 22
  19.23.Valsts SEKRETĀRS1112 23
  19.24.Valsts SEKRETĀRA VIETNIEKS1112 24
  19.25.Valsts protokola VADĪTĀJS1112 25
  19.26.Valsts protokola VADĪTĀJA VIETNIEKS1112 26
  19.27.Galvenais valsts NOTĀRS1112 27
  19.28.Galvenā valsts NOTĀRA VIETNIEKS1112 28
  19.29.Iestādes VADĪTĀJS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS1112 29
  19.30.Iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS1112 30
  19.31.Pārvaldes VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS1112 31
  19.32.Pārvaldes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS1112 32
  19.33.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  19.34.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  19.35.Valsts robežas PILNVAROTAIS1112 35
  19.36.Pašvaldības iestādes VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS1112 36
  19.37.Pašvaldības iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS1112 37
  19.38.Pašvaldības IZPILDDIREKTORS1112 38
  19.39.Pašvaldības IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS1112 39
  19.40.Komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS (valsts pārvaldes jomā un pašvaldībās)1112 40
  19.41.Komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā un pašvaldībās)1112 41
  19.42.Komisijas LOCEKLIS (valsts pārvaldes jomā un pašvaldībās)1112 42
  19.43.Komisijas SEKRETĀRS (valsts pārvaldes jomā un pašvaldībās)1112 43
  19.44.TIESĪBSARGS1112 44
  19.45.Padomes LOCEKLIS (valsts pārvaldes jomā un pašvaldībās)1112 45
  19.46.Kolēģijas LOCEKLIS (valsts pārvaldes jomā)1112 46
  19.47.Ārkārtējais un pilnvarotais VĒSTNIEKS1112 47
  19.48.Speciālo uzdevumu VĒSTNIEKS1112 48
  19.49.ĢENERĀLINSPEKTORS (ārlietu jomā)1112 49
  19.50.VĒSTNIEKS1112 50
  19.51.Pilnvarotais LIETVEDIS1112 51
  19.52.Pagaidu pilnvarotais LIETVEDIS1112 52
  19.53.PADOMNIEKS (ārlietu jomā)1112 53
  19.54.ĢENERĀLKONSULS1112 54
  19.55.Reģiona attīstības padomes PRIEKŠSĒDĒTĀJS1112 56
  19.56.Reģiona attīstības padomes LOCEKLIS1112 57
  19.57.Pastāvīgais PĀRSTĀVIS (ārlietu jomā)1112 59
  19.58.Konsulāta VADĪTĀJS1112 60
  19.59.Saeimas Kancelejas DIREKTORS1112 61
  19.60.Saeimas Kancelejas DIREKTORA VIETNIEKS1112 62
  19.61.Saeimas Administrācijas ĢENERĀLSEKRETĀRS1112 63
  19.62.Saeimas Administrācijas IZPILDDIREKTORS1112 64

  2.1.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "1114 Biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un politisko partiju amatpersonas"

  20. Atsevišķās grupas "1114 Biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un politisko partiju amatpersonas" profesijās nodarbinātie nosaka un formulē biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un politisko partiju politiku, izstrādā statūtus, kas reglamentē biedrības, nodibinājuma, arodbiedrības un politiskās partijas darbību, pārstāv biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un politisko partiju citās institūcijās.

  21. Atsevišķās grupas "1114 Biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un politisko partiju amatpersonas" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – noteikt biedrības, nodibinājuma, arodbiedrības un politiskās partijas politiku, pamatvirzienus, statūtus un noteikumus; organizēt un vadīt padotā personāla darbu biedrībā, nodibinājumā, arodbiedrībā un politiskā partijā; aizstāvēt savas biedrības, nodibinājuma, arodbiedrības un politiskās partijas biedru intereses; veicināt interesi par biedrībām, nodibinājumiem un arodbiedrībām; plānot un organizēt partijas darbu vēlēšanu kampaņā, plānot un organizēt pasākumus biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un partijas biedru izglītošanai un jaunu biedru iesaistīšanai.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  21.1.Biedrības vai nodibinājuma VADĪTĀJS/ PREZIDENTS/ VICEPREZIDENTS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ ĢENERĀLSEKRETĀRS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ IZPILDDIREKTORS1114 01
  21.2.Biedrības vai nodibinājuma VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PREZIDENTA VIETNIEKS/ VICEPREZIDENTA VIETNIEKS/ ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS/ ĢENERĀLSEKRETĀRA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS1114 02
  21.3.Biedrības vai nodibinājuma valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJS1114 03
  21.4.Biedrības vai nodibinājuma valdes LOCEKLIS1114 04
  21.5.Arodbiedrības VADĪTĀJS/ PREZIDENTS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS1114 05
  21.6.Arodbiedrības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ VICEPREZIDENTS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS1114 06
  21.7.Arodorganizācijas VADĪTĀJS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS1114 07
  21.8.Politiskās partijas VADĪTĀJS/ PREZIDENTS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ ĢENERĀLSEKRETĀRS1114 08
  21.9.Arodorganizācijas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS1114 09

  2.2. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "112 Rīkotājdirektori un uzņēmumu vadītāji"

  un PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "1120 Rīkotājdirektori un uzņēmumu vadītāji"

  22. Mazās grupas "112 Rīkotājdirektori un uzņēmumu vadītāji" un atsevišķās grupas "1120 Rīkotājdirektori un uzņēmumu vadītāji" profesijās nodarbinātie vada uzņēmumu, izņemot biedrību un nodibinājumu, kopīgi ar citiem vadītājiem nosaka, formulē uzņēmuma darbības pamatvirzienus, plāno, vada, koordinē struktūrvienību darbu, parasti izveido direktoru padomi, valdi vai vadības grupu, kurai tie sniedz pārskatus par darba rezultātiem.

  23. Atsevišķās grupas "1120 Rīkotājdirektori un uzņēmumu vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – noteikt vai formulēt uzņēmuma darbības pamatvirzienus; plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma darbu kopumā, izvēlēties un apmācīt personālu, organizēt un vadīt padotā personāla darbu uzņēmumā; noteikt ekonomiskos un tehniskās attīstības rādītājus, konkrētus uzdevumus un konsultēt pakļautos vadītājus; organizēt un vadīt darījumus, operatīvos darba procesus – darījumu slēgšanu ar piegādātājiem, klientiem, citām iestādēm, biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām; pārstāvēt uzņēmumu darījumos ar citiem uzņēmumiem; kontrolēt izdevumus, nodrošināt materiāltehnisko un citu resursu apgādes plānošanu un to racionālu izmantošanu; analizēt un novērtēt uzņēmuma darbību, tās rezultātus un ziņot par tiem direktoru padomei, vadības grupai un augstākajiem vadītājiem; organizēt operatīvo, grāmatvedības, statistisko uzskaiti un pārskatus par vadītā uzņēmuma darbību; slēgt darba koplīgumus un kontrolēt to izpildi; organizēt un vadīt valdes, komisijas un padomes darbu; sagatavot atzinumus, vērtējumus un priekšlikumus; ievērot komercsabiedrības statūtus un personu (dalībnieku) grupas vai to pārstāvošās institūcijas – padomes – sapulces lēmumus, sniegt pilnīgu informāciju par savu darbību gan valsts un pašvaldību iestādēm, gan komercsabiedrības dalībniekiem; pieņemt lēmumus par komercsabiedrības darbību, tās vadību un pārvaldību, pildīt savus pienākumus, mazinot iespējamos komercdarbības riskus; organizēt un nodrošināt saskaņoto un akceptēto būvprojektu vai citas būvniecības dokumentācijas pārbaudi.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  23.1.VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS/ PREZIDENTS/ VICEPREZIDENTS/ IZPILDDIREKTORS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ PRIEKŠNIEKS/ ĢENERĀLSEKRETĀRS1120 01
  23.2.VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS/ PĀRVALDNIEKA VIETNIEKS/ PREZIDENTA VIETNIEKS/ VICEPREZIDENTA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS/ RĪKOTĀJDIREKTORS1120 02
  23.3.Tehniskais DIREKTORS1120 03
  23.4.KOMERCDIREKTORS1120 04
  23.5.Ekonomikas DIREKTORS1120 05
  23.6.Ražošanas DIREKTORS1120 06
  23.7.Apgādes DIREKTORS1120 07
  23.8.Loģistikas DIREKTORS1120 08
  23.9.Valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ VADĪTĀJS1120 10
  23.10.Valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS/ VADĪTĀJA VIETNIEKS1120 11
  23.11.Padomes VADĪTĀJS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS1120 12
  23.12.Komisijas VADĪTĀJS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS1120 13
  23.13.Valdes LOCEKLIS1120 14
  23.14.Padomes LOCEKLIS1120 15
  23.15.Kolēģijas LOCEKLIS1120 16
  23.16.PROKŪRISTS1120 17
  23.17.Kapitāldaļu turētāja PĀRSTĀVIS1120 18
  23.18.Padomes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS1120 19
  23.19.Komisijas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS1120 20
  23.20.Zinātniskais DIREKTORS1120 21
  23.21.Atbildīgais aviācijas VADĪTĀJS1120 22

  2.3. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "121 Komercpakalpojumu un administratīvie vadītāji"

  24. Mazās grupas "121 Komercpakalpojumu un administratīvie vadītāji" profesijās nodarbinātie vada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida uzņēmumu komercpakalpojumu jomā; komercpakalpojumu un administratīvo struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē savu darbību tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā.

  25. Mazās grupas "121 Komercpakalpojumu un administratīvie vadītāji" profesijas klasificētas:

  25.1. atsevišķajā grupā "1211 Administratīvie un finanšu vadītāji";

  25.2. atsevišķajā grupā "1212 Personāla vadītāji";

  25.3. atsevišķajā grupā "1213 Politikas un plānošanas vadītāji";

  25.4. atsevišķajā grupā "1219 Citur neklasificēti administratīvie un komercpakalpojumu vadītāji".

  2.3.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "1211 Administratīvie un finanšu vadītāji"

  26. Atsevišķās grupas "1211 Administratīvie un finanšu vadītāji" profesijās nodarbinātie vada personisko vai citu īpašnieku komerciālo pakalpojumu uzņēmumu, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; administratīvo un finanšu struktūrvienību vadītāji tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā plāno, vada un koordinē uzņēmuma administratīvās un finanšu operācijas, sniedz atbalstu uzņēmuma pamatdarbības struktūrvienībām.

  27. Atsevišķās grupas "1211 Administratīvie un finanšu vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma politiku komercpakalpojumu jomā, organizēt un vadīt padotā personāla darbu komercpakalpojumu uzņēmumā; plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma administratīvās un finanšu operācijas; organizēt un vadīt padotā personāla darbu administratīvajā un finanšu struktūrvienībā; noteikt uzņēmuma nodokļu politiku atbilstoši finansiālajam stāvoklim, sastādīt budžetu un kontrolēt dažādas finanšu operācijas, sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; kontrolēt izdevumus un nodrošināt racionālu resursu izmantošanu, sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; vadīt kvalitātes un risku vadības sistēmas ieviešanu un uzturēšanu uzņēmumā; vadīt darba un pārvaldes procedūras, organizēt un vadīt stratēģiskās plānošanas un attīstības darbu uzņēmumā; plānot un vadīt ikdienas darījumus; nodrošināt klientu apkalpošanu augstā līmenī, klientu iesniegumu izskatīšanu; vadīt un organizēt kancelejas darbu; vadīt un kontrolēt dokumentu pārvaldību un arhīva darbu, ievadīt datus, kontrolēt korespondences izskatīšanas, virzības un izpildes termiņus, organizēt pabeigto dokumentu uzskaiti un nodrošināt to glabāšanu; plānot, organizēt un kontrolēt stenogrammu sagatavošanu, Saeimas sēžu statistikas datu apkopošanu, Saeimas un Ministru kabineta izstrādāto tiesību aktu un citu dokumentu rediģēšanu, arhivēšanu un tulkošanu; koordinēt un kontrolēt izveidoto komisiju sekretāru darbu; organizēt un vadīt konsultāciju sniegšanu un palīdzību uzņēmumiem; nodrošināt juridiskās analīzes, atzinumu (priekšlikumu) sagatavošanu Saeimas Prezidijam un Saeimas komisijām par Saeimai iesniegto likumprojektu un citu tiesību aktu projektu atbilstību juridiskās tehnikas un kodifikācijas prasībām; sniegt konsultācijas Saeimas amatpersonām un struktūrvienībām par Saeimas un Saeimas Prezidija tiesību aktu pieņemšanas procedūru; nodrošināt valsts interešu pārstāvību tiesvedības procesos, tai skaitā Satversmes tiesā, kā arī organizēt normatīvo aktu oficiālo publikāciju uzglabāšanu, uzskaiti un apriti.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  27.1.VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (komercpakalpojumu jomā)1211 01
  27.2.VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (komercpakalpojumu jomā)1211 02
  27.3.Finanšu DIREKTORS1211 03
  27.4.Galvenais GRĀMATVEDIS1211 04
  27.5.Galvenā GRĀMATVEŽA VIETNIEKS1211 05
  27.6.Administratīvais DIREKTORS1211 06
  27.7.Administratīvā DIREKTORA VIETNIEKS1211 07
  27.8.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (komercpakalpojumu jomā)1211 08
  27.9.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (komercpakalpojumu jomā)1211 09
  27.10.Galvenās kases VADĪTĀJS1211 30
  27.11.Starptautiskā norēķinu centra VADĪTĀJS1211 31
  27.12.Kancelejas VADĪTĀJS/ PĀRVALDNIEKS/ DIREKTORS1211 36
  27.13.Kancelejas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PĀRVALDNIEKA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS1211 37
  27.14.Pamatdarbības atbalsta struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS1211 50
  27.15.Pamatdarbības atbalsta struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS1211 51

  2.3.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "1212 Personāla vadītāji"

  28. Atsevišķās grupas "1212 Personāla vadītāji" profesijās nodarbinātie tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā plāno, vada un koordinē uzņēmuma politiku personāla jautājumos.

  29. Atsevišķās grupas "1212 Personāla vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – noteikt un formulēt uzņēmuma personāla vadības stratēģiju, politiku un mērķus dinamiskā ekonomiskā vidē atbilstoši uzņēmuma mērķiem; plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma politiku personāla jautājumos, organizēt un vadīt padotā personāla darbu uzņēmuma personāla struktūrvienībā; plānot un organizēt darbinieku pieņemšanu darbā, mācīšanu un paaugstināšanu amatā, noteikt algu struktūru un vadīt pārrunas ar darbiniekiem algu jautājumos, konsultēt darbiniekus u. tml.; kontrolēt darba un vides aizsardzības, veselības aizsardzības un citu programmu izpildi; kontrolēt izdevumus un nodrošināt resursu racionālu izmantošanu; izstrādāt un vadīt darba un pārvaldes procedūras, plānot un vadīt ikdienas darījumus; organizēt uzņēmuma darbinieku apbalvojumu, darba izvērtējumu un sodu uzskaiti; veidot, uzturēt un glabāt personāla statistisko un skaitlisko uzskaiti; īstenot pasākumus kvalitātes sistēmas uzturēšanai un pilnveidošanai.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  29.1.Personāla DIREKTORS1212 01
  29.2.Personāla/ personālvadības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS1212 04
  29.3.Personāla/ personālvadības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS1212 05
  29.4.Personāla mācību VADĪTĀJS1212 06

  2.3.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "1213 Politikas un plānošanas vadītāji"

  30. Atsevišķās grupas "1213 Politikas un plānošanas vadītāji" profesijās nodarbinātie vada uzņēmuma struktūrvienību, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību, sniedz pakalpojumus ārējo sakaru, valsts pārvaldes, ārlietu, nodokļu administrēšanas un muitas, tiesu varas, darbinieku interešu un tiesību aizsardzības, tiesību administrēšanas un pārvaldījuma jomā tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā.

  31. Atsevišķās grupas "1213 Politikas un plānošanas vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienības darbību valsts pārvaldes jomā, darbinieku interešu un tiesību aizsardzības jomā, tiesību administrēšanas un pārvaldījuma jomā un uzņēmuma politikas un politikas plānošanas jomā; organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus, organizēt un vadīt padotā personāla darbu ārējo sakaru, valsts pārvaldes, ārlietu, nodokļu administrēšanas un muitas, tiesu varas, darbinieku interešu un tiesību aizsardzības, tiesību administrēšanas un pārvaldījuma, uzņēmuma politikas un politikas plānošanas struktūrvienībā; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu, sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt, koordinēt prokuratūras un prokuratūras pārraudzībā esošo valsts iestāžu finansiālo un saimniecisko darbību; plānot, vadīt un koordinēt ārlietu dienesta struktūrvienību darbu, piedalīties starpvalstu un starpinstitūciju darba grupās, uzturēt sakarus ar starptautisko organizāciju un ārvalstu diplomātiskajiem un konsulārajiem pārstāvjiem; plānot, vadīt un koordinēt pasākumus dažādu pakalpojumu sniegšanā; nodrošināt Saeimas sakarus ar citu valstu parlamentiem un starptautiskajām organizācijām, piedalīties Saeimas un citu parlamentu, Saeimas un starptautisko organizāciju sadarbības projektu plānošanā un īstenošanā; nodrošināt Saeimas delegāciju nacionālo sekretāru pienākumu izpildi starptautiskajās parlamentārajās organizācijās; nodrošināt Saeimā un ārvalstīs plānoto diplomātisko vizīšu, kā arī valstiska mēroga starptautisku pasākumu, valsts svētku un atceres pasākumu organizēšanu, nodrošināt to norisi; izstrādāt Saeimas diplomātiskā protokola stratēģiju, piedalīties valsts ārējo sakaru veidošanā; sagatavot, iesniegt augstākajam vadītājam lēmumu projektus, kas tieši ietekmē iestādes politiku un stratēģiju, sabiedrības un valsts intereses atbilstošā valsts pārvaldes jomā; izdot administratīvos aktus vai ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus, pieņemt struktūrvienības darbu ietekmējošus lēmumus, uzraudzīt un kontrolēt normatīvo aktu izpildi padotībā esošajās iestādēs; izstrādāt priekšlikumus nodokļu (nodevu) administrēšanas, akcīzes preču aprites, nodrošinājuma un uzraudzības, kā arī muitas politikas veidošanai un attīstības stratēģijai; organizēt nodokļu maksātāju uzskaiti, nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā un uz muitas robežas, noziedzīgu nodarījumu un likumpārkāpumu atklāšanu un novēršanu valsts ieņēmumu un muitas jomā; radoši un inovatīvi plānot un īstenot ārējo sakaru stratēģiju atbilstoši uzņēmuma mērķiem, analizēt, novērtēt un pilnveidot ārējo sakaru jautājumus; plānot un organizēt uzņēmuma ārējās un iekšējās darbības vides novērošanu, informācijas sniegšanu, pārliecināšanu, veidot un saglabāt uzticēšanos uzņēmuma vadībai, prognozēt un novērst konfliktus, plānot un vadīt uzņēmuma korporatīvā publiskā tēla veidošanu.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  31.1.Pārvaldes DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā)1213 01
  31.2.Pārvaldes DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)1213 02
  31.3.Nozares politikas un politikas plānošanas struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS1213 03
  31.4.Nozares politikas un politikas plānošanas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS1213 04
  31.5.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā)1213 05
  31.6.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)1213 06
  31.7.Ārējo sakaru struktūrvienības VADĪTĀJS1213 07
  31.8.Ārējo sakaru struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS1213 08
  31.9.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (ārlietu jomā)1213 09
  31.10.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (ārlietu jomā)1213 10
  31.11.Muitas iestādes struktūrvienības VADĪTĀJS1213 11
  31.12.VIRSUZRAUGS (muitas jomā)1213 12
  31.13.VIRSUZRAUGA VIETNIEKS (muitas jomā)1213 13
  31.14.Muitas maiņas VADĪTĀJS1213 14
  31.15.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (nodokļu administrēšanas un muitas jomā)1213 15
  31.16.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (nodokļu administrēšanas un muitas jomā)1213 16
  31.17.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sabiedrības pārvaldes jomā)1213 17
  31.18.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (sabiedrības pārvaldes jomā)1213 18
  31.19.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS (tiesu varas jomā)1213 19
  31.20.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (tiesu varas jomā)1213 20
  31.21.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (darbinieku interešu un tiesību aizsardzības jomā)1213 21
  31.22.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (tiesību administrēšanas un pārvaldījuma jomā)1213 22
  31.23.Pašvaldības pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS1213 23
  31.24.Pašvaldības pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS1213 24
  31.25.Galvenais valsts INSPEKTORS1213 25
  31.26.Valsts INSPEKTORS1213 26
  31.27.VirsMEŽZINIS1213 27
  31.28.VirsMEŽZIŅA VIETNIEKS1213 28
  31.29.Vecākais MEŽZINIS1213 31
  31.30.Diplomātiskā protokola struktūrvienības VADĪTĀJS1213 32
  31.31.Diplomātiskā protokola struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS1213 33

  2.3.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "1219 Citur neklasificēti administratīvie un komercpakalpojumu vadītāji"

  32. Atsevišķās grupas "1219 Citur neklasificētie administratīvie un komercpakalpojumu vadītāji" profesijās nodarbinātie vada uzņēmumu komercpakalpojumu, komunālo un tiem radniecīgo pakalpojumu jomā, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē uzņēmuma pamatdarbību komunālo un tiem radniecīgu pakalpojumu jomā, individuālo pakalpojumu, sabiedriskās kārtības un drošības jomā, apsardzes jomā, tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā piedalās darbības plāna, budžeta, personāla un pārējo resursu plānu sastādīšanā, plāno, vada un koordinē uzņēmuma klientu apkalpošanas un starpbanku operācijas.

  33. Atsevišķās grupas "1219 Citur neklasificētie administratīvie un komercpakalpojumu vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienības darbību komunālo un tiem radniecīgu pakalpojumu jomā, sabiedriskās kārtības un drošības jomā, apsardzes jomā, darba aizsardzības jomā, individuālo pakalpojumu (tai skaitā skaistumkopšanas) jomā un citur neklasificētu komercpakalpojumu jomā, organizēt un vadīt padotā personāla darbu šo jomu struktūrvienībās; plānot, vadīt un koordinēt darbību tehnisko pakalpojumu nodrošināšanā, organizēt saimniecības struktūrvienības un transporta struktūrvienības darbību; plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma klientu apkalpošanas un starpbanku operācijas, pasta pakalpojumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā; plānot, vadīt un organizēt "Sanus per Aquam" jeb "veselība caur ūdeni"" (turpmāk – SPA) pakalpojumu sniegšanu; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; izstrādāt un nodrošināt uzņēmuma struktūrvienības ar nepieciešamajām instrukcijām, metodiskajiem un normatīvajiem dokumentiem; plānot, vadīt un koordinēt sabiedriskās kārtības un drošības pasākumus; nodrošināt darba kvalitātes pārvaldību; kontrolēt rezultātu atbilstību noteiktajiem mērķiem; organizēt un kontrolēt klientu apkalpošanas pakalpojumu procesus; plānot un organizēt objekta darba uzdevumu izpildi, koordinēt objektu patrulēšanu.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  33.1.VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (komunālo pakalpojumu jomā)1219 01
  33.2.VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (komunālo pakalpojumu jomā)1219 02
  33.3.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (komunālo pakalpojumu jomā)1219 03
  33.4.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (komunālo pakalpojumu jomā)1219 04
  33.5.Pārvaldes PRIEKŠNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)1219 05
  33.6.Pārvaldes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)1219 06
  33.7.Pamatdarbības struktūrvienības PRIEKŠNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)1219 07
  33.8.Pamatdarbības struktūrvienības PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)1219 08
  33.9.Tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJS1219 09
  33.10.Tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS1219 10
  33.11.Klientu apkalpošanas struktūrvienības VADĪTĀJS1219 11
  33.12.Klientu apkalpošanas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS1219 12
  33.13.Korespondentattiecību struktūrvienības VADĪTĀJS1219 13
  33.14.Korespondentattiecību struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS1219 14
  33.15.Vērtspapīru darījumu struktūrvienības VADĪTĀJS1219 15
  33.16.Vērtspapīru darījumu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS1219 16
  33.17.Darba organizācijas struktūrvienības VADĪTĀJS1219 20
  33.18.Metodiskās struktūrvienības VADĪTĀJS1219 22
  33.19.Pasta tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJS1219 23
  33.20.Pasta vērtszīmju un filatēlijas struktūrvienības VADĪTĀJS1219 25
  33.21.Saimniecības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS1219 27
  33.22.Saimniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS1219 28
  33.23.Transporta struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS1219 29
  33.24.Transporta struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS1219 30
  33.25.Struktūrvienības VADĪTĀJS (citur neklasificētu komercpakalpojumu jomā)1219 31
  33.26.Struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (citur neklasificētu komercpakalpojumu jomā)1219 32
  33.27.Darba aizsardzības struktūrvienības VADĪTĀJS1219 33
  33.28.Darba aizsardzības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS1219 34
  33.29.Poligrāfijas struktūrvienības VADĪTĀJS1219 35
  33.30.Poligrāfijas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS1219 36
  33.31.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (apsardzes jomā)1219 38
  33.32.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (apsardzes jomā)1219 39
  33.33.SPA VADĪTĀJS1219 40

  2.4. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "122 Tirdzniecības, tirgvedības un attīstības jomas vadītāji"

  34. Mazās grupas "122 Tirdzniecības, tirgvedības un attīstības jomas vadītāji" profesijās nodarbinātie plāno, vada un koordinē savu darbību tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā tirdzniecības, tirgvedības, reklāmas un attīstības jomā.

  35. Mazās grupas "122 Tirdzniecības, tirgvedības un attīstības jomas vadītāji" profesijas klasificētas:

  35.1. atsevišķajā grupā "1221 Tirdzniecības un tirgvedības jomas vadītāji";

  35.2. atsevišķajā grupā "1222 Reklāmas un sabiedrisko attiecību jomas vadītāji";

  35.3. atsevišķajā grupā "1223 Pētniecības un attīstības jomas vadītāji".

  2.4.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "1221 Tirdzniecības un tirgvedības jomas vadītāji"

  36. Atsevišķās grupas "1221 Tirdzniecības un tirgvedības jomas vadītāji" profesijās nodarbinātie tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā plāno, vada un koordinē uzņēmuma pirkšanas un pārdošanas operācijas, tirgvedības pakalpojumus.

  37. Atsevišķās grupas "1221 Tirdzniecības un tirgvedības jomas vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma pirkšanas un pārdošanas operācijas, tirgvedības pakalpojumus, plānot un vadīt ikdienas darījumus, izvēlēties un apmācīt darbiniekus, organizēt un vadīt padotā personāla darbu tirdzniecības un tirgvedības jomas uzņēmumā; plānot un organizēt speciālas pirkšanas un pārdošanas programmas; noteikt cenas, diskonta līmeni un piegādes termiņus, pārdošanas paplašināšanas budžetus, pārdošanas metodes, speciālus stimulus un kampaņas; organizēt piedāvājumu sagatavošanu uzņēmumā; uzraudzīt sagatavoto piedāvājumu atbilstību pasūtītāja izsludināto konkursu nolikumiem; izstrādāt un vadīt darba un pārvaldes procedūras, iepirkumu, informācijas apmaiņas, preču piegādes un apmaksas procedūras; kontrolēt izdevumus un nodrošināt resursu racionālu izmantošanu tirdzniecības un tirgvedības jomas uzņēmumā.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  37.1.Tirdzniecības DIREKTORS1221 01
  37.2.Tirgvedības DIREKTORS1221 02
  37.3.Tirdzniecības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS1221 03
  37.4.Tirdzniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS1221 04
  37.5.Tirgvedības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS1221 05
  37.6.Tirgvedības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS1221 06
  37.7.Iepirkumu struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS1221 07
  37.8.Iepirkumu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS1221 08
  37.9.Piedāvājumu sagatavošanas struktūrvienības VADĪTĀJS (būvniecības jomā)1221 09

  2.4.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "1222 Reklāmas un sabiedrisko attiecību jomas vadītāji"

  38. Atsevišķās grupas "1222 Reklāmas un sabiedrisko attiecību jomas vadītāji" profesijās nodarbinātie tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā plāno, vada un koordinē uzņēmuma darbību reklāmas, sabiedrisko attiecību un informācijas jautājumos.

  39. Atsevišķās grupas "1222 Reklāmas un sabiedrisko attiecību jomas vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma darbību reklāmas un sabiedrisko attiecību jautājumos, izstrādāt un vadīt darījumu un pārvaldes procedūras, plānot un vadīt ikdienas darījumus, izvēlēties un apmācīt darbiniekus, organizēt un vadīt padotā personāla darbu reklāmas un sabiedrisko attiecību jomas struktūrvienībā; slēgt līgumus ar laikrakstu redakciju, radio un televīzijas, sporta un kultūras organizāciju un reklāmas aģentūru amatpersonām ar reklāmu saistītos jautājumos; plānot un vadīt informatīvās programmas likumdevēju, preses un plašākās sabiedrības daļas informēšanai par uzņēmuma plāniem, sasniegumiem vai iecerēm; plānot un vadīt darbību investīciju palielināšanai izglītības, humanitāro un citu bezpeļņas iestāžu vajadzībām; kontrolēt izdevumus un nodrošināt resursu racionālu izmantošanu reklāmas un sabiedrisko attiecību jomas uzņēmumā.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  39.1.Reklāmas struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS1222 01
  39.2.Reklāmas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS1222 02
  39.3.Sabiedrisko attiecību struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS1222 03
  39.4.Sabiedrisko attiecību struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS1222 04

  2.4.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "1223 Pētniecības un attīstības jomas vadītāji"

  40. Atsevišķās grupas "1223 Pētniecības un attīstības jomas vadītāji" profesijās nodarbinātie tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā plāno, vada un koordinē uzņēmuma zinātnisko darbību un attīstību.

  41. Atsevišķās grupas "1223 Pētniecības un attīstības jomas vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – plānot, vadīt un koordinēt savu vai no citām zinātniskām organizācijām patentēto zinātnisko darbību un uzņēmuma attīstību, izstrādāt un vadīt darījumu un pārvaldes procedūras, plānot un vadīt ikdienas darījumus, izvēlēties un apmācīt darbiniekus, organizēt un vadīt padotā personāla darbu pētniecības un attīstības struktūrvienībā; izstrādāt jaunus vai uzlabot esošos tehnoloģiskos procesus un produkciju vai pilnveidot izejvielu izmantošanu; plānot uzņēmuma zinātnes un attīstības programmu, sīki aprakstot mērķus un budžeta izdevumus; kontrolēt izdevumus un nodrošināt resursu racionālu izmantošanu pētniecības un attīstības jomas uzņēmumā.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  41.1.Pētniecības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS1223 01
  41.2.Pētniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS1223 02
  41.3.Laboratorijas VADĪTĀJS1223 03

  2.5. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "131 Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības ražošanas vadītāji"

  42. Mazās grupas "131 Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības ražošanas vadītāji" profesijās nodarbinātie vada personiskas vai cita īpašnieka lauku saimniecības (fermas) vai komercdarījumus, kas saistīti ar medībām, mežkopību vai zvejošanu, un sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; lauku saimniecībās, mežsaimniecībās un zivsaimniecībās struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē ražošanas procesus, pakalpojumu sniegšanu un citus savas darbības uzdevumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā.

  43. Mazās grupas "131 Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības ražošanas vadītāji" profesijas klasificētas:

  43.1. atsevišķajā grupā "1311 Lauksaimniecības un mežsaimniecības ražošanas vadītāji";

  43.2. atsevišķajā grupā "1312 Akvakultūras un zivsaimniecības ražošanas vadītāji".

  2.5.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "1311 Lauksaimniecības un mežsaimniecības ražošanas vadītāji"

  44. Atsevišķās grupas "1311 Lauksaimniecības un mežsaimniecības ražošanas vadītāji" profesijās nodarbinātie vada personiskas vai cita īpašnieka lauku saimniecības (fermas) vai komercdarījumus, kas saistīti ar medībām vai mežkopību, un sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; lauku saimniecībās, mežsaimniecībās un medību saimniecībās pamatdarbības struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē uzņēmuma pamatdarbību preču ražošanā tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā.

  45. Atsevišķās grupas "1311 Lauksaimniecības un mežsaimniecības ražošanas vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – plānot, vadīt lauksaimniecības un mežsaimniecības darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi, organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir, izvēlēties un apmācīt darbiniekus, organizēt un vadīt padotā personāla darbu lauksaimniecības un mežsaimniecības ražošanas uzņēmumā; sastādīt budžetu; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izmantošanu, kā arī darbinieku piesaistīšanu; vadīt un koordinēt lauksaimniecības un mežsaimniecības ražošanas darbības – stādīšanu, apūdeņošanu, ķīmijas piemērošanu, ražas novākšanu un klasificēšanu; plānot, vadīt un koordinēt darbību lauksaimniecības un mežsaimniecības preču ražošanas jomā.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  45.1.Lauksaimniecības uzņēmuma VADĪTĀJS1311 01
  45.2.Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (lauksaimniecības jomā)1311 02
  45.3.Saimniecības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (mežsaimniecības jomā)1311 03
  45.4.Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (mežsaimniecības jomā)1311 04
  45.5.Saimniecības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (medību saimniecības jomā)1311 05
  45.6.Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (medību saimniecības jomā)1311 06
  45.7.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (lauksaimniecības jomā)1311 07
  45.8.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (lauksaimniecības jomā)1311 08
  45.9.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (mežsaimniecības jomā)1311 09
  45.10.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (mežsaimniecības jomā)1311 10
  45.11.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (medību saimniecības jomā)1311 11
  45.12.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (medību saimniecības jomā)1311 12

  2.5.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "1312 Akvakultūras un zivsaimniecības ražošanas vadītāji"

  46. Atsevišķās grupas "1312 Akvakultūras un zivsaimniecības ražošanas vadītāji" profesijās nodarbinātie vada personiskas vai cita īpašnieka lauku saimniecības (fermas) vai komercdarījumus, kas saistīti ar zvejošanu, un sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; zivsaimniecībās pamatdarbības struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē uzņēmuma pamatdarbību preču ražošanā uzņēmuma vadītāja vadībā.

  47. Atsevišķās grupas "1312 Akvakultūras un zivsaimniecības ražošanas vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – plānot, vadīt zivsaimniecības darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi, organizēt ikdienas darbu izpildi, sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir, izvēlēties un apmācīt darbiniekus, organizēt un vadīt padotā personāla darbu akvakultūras un zivsaimniecības ražošanas uzņēmumā; sastādīt budžetu; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izmantošanu, kā arī darbinieku piesaistīšanu; veikt un organizēt akvakultūras vai zvejas krājumu pārbaudes, noteikt zivju slimības vai parazītus; izstrādāt un koordinēt pasākumus zivju izšķilšanās un izaugsmes rādītāju uzlabošanai, un slimību novēršanai inkubatoros; uzraudzīt ūdens vidi, saglabāt vai uzlabot apstākļus ūdens dzīvē; plānot, vadīt un koordinēt darbību akvakultūras un zivsaimniecības preču ražošanas jomā.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  47.1.Saimniecības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (zivsaimniecības jomā)1312 01
  47.2.Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (zivsaimniecības jomā)1312 02
  47.3.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (zivsaimniecības jomā)1312 03
  47.4.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (zivsaimniecības jomā)1312 04

  2.6. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "132 Apstrādes un ieguves rūpniecības, būvniecības un loģistikas jomas vadītāji"

  48. Mazās grupas "132 Apstrādes un ieguves rūpniecības, būvniecības un loģistikas jomas vadītāji" profesijās nodarbinātie apstrādes un ieguves rūpniecības, būvniecības un loģistikas jomā vada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida uzņēmumus; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē ražošanas procesus, pakalpojumu sniegšanu un citus savas darbības uzdevumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā.

  49. Mazās grupas "132 Apstrādes un ieguves rūpniecības, būvniecības un loģistikas jomas vadītāji" profesijas klasificētas:

  49.1. atsevišķajā grupā "1321 Apstrādes rūpniecības jomas vadītāji";

  49.2. atsevišķajā grupā "1322 Ieguves rūpniecības jomas vadītāji";

  49.3. atsevišķajā grupā "1323 Būvniecības jomas vadītāji";

  49.4. atsevišķajā grupā "1324 Transporta, sakaru, noliktavu, sagādes, sadales, loģistikas un tām radniecīgu jomu vadītāji".

  2.6.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "1321 Apstrādes rūpniecības jomas vadītāji"

  50. Atsevišķās grupas "1321 Apstrādes rūpniecības jomas vadītāji" profesijās nodarbinātie apstrādes rūpniecības jomā vada personisko vai cita īpašnieka uzņēmumu, plāno, izrīko un koordinē darījumu gaitu, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji apstrādes rūpniecības jomā plāno, vada un koordinē uzņēmuma pamatdarbību preču ražošanas jomā tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā.

  51. Atsevišķās grupas "1321 Apstrādes rūpniecības jomas vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – plānot, vadīt apstrādes rūpniecības uzņēmuma darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi, organizēt ikdienas darbu izpildi, sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir, izvēlēties un apmācīt darbiniekus, organizēt un vadīt padotā personāla darbu apstrādes rūpniecības uzņēmumā; sastādīt budžetu; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; plānot, vadīt un koordinēt darbību apstrādes rūpniecības preču ražošanas jomā, elektrības ražošanā, gāzes un ūdens ieguvē un sadalē, nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un ražošanas normu izpildi; plānot un vadīt ikdienas ražošanas darbību, poligrāfijas jomas uzņēmumu darbu; apsekot teritorijas, kurās plānots ierīkot apgaismojumu, sekot esošā apgaismojuma tīkla stāvoklim, novērtēt tā nolietojumu un pieņemt lēmumus par atjaunošanas nepieciešamību; veikt nepieciešamo materiālu patēriņa apjoma un veidu plānošanu, pasūtīšanu sagādes dienestam un piegādi darba objektā; organizēt un vadīt padotā personāla darbu, kā arī gatavot pārskatus par paveikto darba apjomu; organizēt un izstrādāt tehnisko dokumentāciju apstrādes rūpniecības jomā.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  51.1.VADĪTĀJS/ DIREKTORS (apstrādes rūpniecības jomā)1321 01
  51.2.VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (apstrādes rūpniecības jomā)1321 02
  51.3.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (apstrādes rūpniecības jomā)1321 03
  51.4.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (apstrādes rūpniecības jomā)1321 04
  51.5.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (enerģētikas jomā)1321 05
  51.6.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (enerģētikas jomā)1321 06
  51.7.Ražošanas maiņas VADĪTĀJS1321 07
  51.8.Darbu VADĪTĀJS (kuģu remonta pakalpojumu jomā)1321 13
  51.9.Būvdarbu VADĪTĀJS (kuģu būvniecības jomā)1321 14
  51.10.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (poligrāfijas jomā)1321 16
  51.11.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (poligrāfijas jomā)1321 17

  2.6.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "1322 Ieguves rūpniecības jomas vadītāji"

  52. Atsevišķās grupas "1322 Ieguves rūpniecības jomas vadītāji" profesijās nodarbinātie ieguves rūpniecības jomā vada personisko vai cita īpašnieka uzņēmumu, plāno, izrīko un koordinē darījumu gaitu, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji ieguves rūpniecības jomā plāno, vada un koordinē uzņēmuma pamatdarbību preču ražošanas jomā tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā.

  53. Atsevišķās grupas "1322 Ieguves rūpniecības jomas vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – plānot, vadīt ieguves rūpniecības uzņēmuma darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi, organizēt ikdienas darbu izpildi, sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir, izvēlēties un apmācīt darbiniekus, organizēt un vadīt padotā personāla darbu ieguves rūpniecības uzņēmumā; sastādīt budžetu; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; plānot, vadīt un koordinēt darbību ieguves rūpniecības preču ražošanas jomā vai cieto minerālu ieguvē apakšzemes un virszemes raktuvēs un karjeros; apsekot teritorijas, kurās plānots ierīkot apgaismojumu; sekot esošā apgaismojuma tīkla stāvoklim, novērtēt tā nolietojumu un pieņemt lēmumus par atjaunošanas nepieciešamību; veikt nepieciešamo materiālu patēriņa apjoma un veidu plānošanu, pasūtīšanu sagādes dienestam un piegādi darba objektā; plānot un organizēt padotā personāla darbu, kā arī gatavot pārskatus par paveikto darba apjomu; organizēt un izstrādāt tehnisko dokumentāciju ieguves rūpniecības jomā.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  53.1.VADĪTĀJS/ DIREKTORS (ieguves rūpniecības jomā)1322 01
  53.2.VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (ieguves rūpniecības jomā)1322 02
  53.3.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (ieguves rūpniecības jomā)1322 03
  53.4.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (ieguves rūpniecības jomā)1322 04

  2.6.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "1323 Būvniecības jomas vadītāji"

  54. Atsevišķās grupas "1323 Būvniecības jomas vadītāji" profesijās nodarbinātie būvniecības jomā vada personisko vai cita īpašnieka būvniecības uzņēmumu, plāno, izrīko un koordinē darījumu gaitu, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji būvniecības jomā plāno, vada un koordinē būvniecības uzņēmuma pamatdarbību tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā.

  55. Atsevišķās grupas "1323 Būvniecības jomas vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – plānot, vadīt būvniecības uzņēmuma darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi, organizēt un vadīt darījumus, veicot administratīvus pienākumus, sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir, izvēlēties un apmācīt darbiniekus, organizēt un vadīt padotā personāla darbu būvniecības uzņēmumā; sastādīt budžetu; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; plānot, vadīt un koordinēt būvniecības darbus; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un ražošanas normu izpildi būvniecībā; plānot konkrētu būvobjektu īstenošanu, pamatojoties uz projekta dokumentāciju, būvobjekta īstenošanas nosacījumiem; nodrošināt būvniecības objektu organizatorisko, ekonomisko, saimniecisko un juridisko jautājumu risināšanu būvobjekta realizācijas ietvaros; plānot un koordinēt darbu ar pasūtītāju, projektētājiem, apakšuzņēmējiem, piegādātājiem un kontrolēt tā sekmīgu norisi; plānot un aprēķināt darbu izmaksas un projekta posmu nepieciešamos resursus, kā arī kontrolēt to atbilstību attiecīgajiem būvprojektiem apstiprinātajiem budžetiem.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  55.1.VADĪTĀJS/ DIREKTORS (būvniecības jomā)1323 01
  55.2.VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (būvniecības jomā)1323 02
  55.3.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (būvniecības jomā)1323 03
  55.4.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (būvniecības jomā)1323 04
  55.5.Būvdarbu VADĪTĀJS1323 05
  55.6.Inženierkomunikāciju būvdarbu VADĪTĀJS1323 07
  55.7.Būvniecības projektu VADĪTĀJS1323 08

  2.6.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "1324 Transporta, sakaru, noliktavu, sagādes, sadales, loģistikas un tām radniecīgu jomu vadītāji"

  56. Atsevišķās grupas "1324 Transporta, sakaru, noliktavu, sagādes, sadales, loģistikas un tām radniecīgu jomu vadītāji" profesijās nodarbinātie vada personisko vai cita īpašnieka uzņēmumu transporta, sakaru, noliktavu jomā, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; transporta, sakaru, noliktavu, sagādes, sadales un loģistikas pamatdarbības struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē uzņēmuma pamatdarbību svarīgu pakalpojumu sniegšanā tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā.

  57. Atsevišķās grupas "1324 Transporta, sakaru, noliktavu, sagādes, sadales, loģistikas un tām radniecīgu jomu vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – plānot, vadīt transporta, sakaru, noliktavu, sagādes, sadales un loģistikas jomas uzņēmuma darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi, veikt administratīvus pienākumus, izrīkot ikdienas darbus, sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir, izvēlēties un apmācīt darbiniekus, organizēt un vadīt padotā personāla darbu šo jomu struktūrvienībās; sastādīt budžetu; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; organizēt un kontrolēt pasažieru un kravu autopārvadājumus, kravas iekraušanas un izkraušanas darbus; vadīt tiesību normām atbilstošu līgumu sagatavošanu un noslēgšanu, izvērtēt otras līgumslēdzējpuses prasības; ievērot normatīvajos aktos noteikto transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas režīmu; sadalīt darba uzdevumus; nodrošināt normatīvo aktu ievērošanu kravu iekraušanas un izkraušanas vietās un pārvadājuma laikā; plānot, vadīt un koordinēt darbību sagādes, uzglabāšanas un sadales, kā arī loģistikas jautājumos; pārraudzīt loģistikas pakalpojumu kvalitāti; noteikt loģistikas procesu politiku uzņēmumā; veikt vispārēju uzraudzību pār piegādātāju darbības kvalitāti un veidot sadarbības politiku ar piegādātājiem un preču un pakalpojumu pircējiem; nodrošināt uzņēmuma loģistikas izmaksu līmeņa kontroli un analīzi, īstenot optimizācijas vadību; kopā ar uzņēmuma vadību, tirgvedības, iepirkumu vai pārdošanas speciālistiem veidot uzņēmuma krājumu vadības stratēģiju; stratēģiskajā līmenī atbildēt par preču un pakalpojumu sadales kanālu un piegāžu ķēžu izveidošanu, iekļaujot noliktavu izvietojumu un transportēšanas veidu un to kombināciju izvēli, izmaksu optimizāciju; nodrošināt un pārvaldīt starptautiskos jūras, gaisa, sauszemes vai multimodālus kravu pārvadājumus, kā arī dzelzceļa pasažieru pārvadājumus; pasažieru pārvadājumos nodrošināt pasažieru plūsmu analīzes un izmaksu līmeņa vadību; sadarbībā ar kvalitātes vadības speciālistiem kontrolēt pasažieru apmierinātības līmeni; atbilstoši pasažieru plūsmām noteikt maršrutu plānošanas metodoloģiju; nodrošināt pasažieru pārvadājumu regularitāti un pietiekamību; noslēgt pirkuma līgumus ar piegādātājiem, vienoties par cenām un preču kvalitāti; plānot un rīkot inventarizācijas; kārtot ar materiālo vērtību sagādi un sadali saistītus jautājumus, orientējoties uz ieņēmumu palielināšanu un preču krājumu samazināšanu, kā arī attiecīgo izmaksu samazināšanu; organizēt drošu kuģu satiksmi visā ostas akvatorijā; veikt drošības kontroli; uzraudzīt navigācijas līdzekļu, loču dienesta, ostas kontroles dienesta un kuģošanas atbalsta dienesta darbību; izstrādāt kuģu manevrēšanas shēmas; kontrolēt ostas kuģu ceļu atbilstību projektētajiem dziļumiem un nodrošināt to padziļināšanu, nodrošināt ostas akvatorijas dziļuma kontroli un nodrošināt navigācijas līdzekļu darbību ostā un noteiktās vietās jūrā un piekrastē; nodrošināt kuģu žurnālu reģistrāciju; organizēt un vadīt ostā notikušo avāriju seku likvidācijas darbus un cilvēku glābšanas darbus; plānot, vadīt un koordinēt darbību pakalpojumu sniegšanā; kontrolēt pasažieru un bagāžas apkalpošanas kvalitāti lidostās; izstrādāt un attīstīt aviopārvadātāja lidojumu tīklu un grafikus, ņemot vērā gaisa kuģu tehniskās īpašības, resursus un lidostu ierobežojumus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  57.1.VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (transporta jomā)1324 01
  57.2.VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (transporta jomā)1324 02
  57.3.VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (sakaru jomā)1324 03
  57.4.VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (sakaru jomā)1324 04
  57.5.VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (noliktavu pakalpojumu jomā)1324 05
  57.6.VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (noliktavu pakalpojumu jomā)1324 06
  57.7.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (transporta jomā)1324 07
  57.8.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (transporta jomā)1324 08
  57.9.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (sakaru jomā)1324 09
  57.10.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (sakaru jomā)1324 10
  57.11.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (noliktavu pakalpojumu jomā)1324 11
  57.12.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (noliktavu pakalpojumu jomā)1324 12
  57.13.Dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKS1324 13
  57.14.Dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS1324 14
  57.15.Pasta nodaļas PRIEKŠNIEKS1324 15
  57.16.Pasta nodaļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS1324 16
  57.17.Vilciena PRIEKŠNIEKS1324 19
  57.18.Lokomotīvju/ vagonu depo PRIEKŠNIEKS1324 22
  57.19.Lokomotīvju/ vagonu depo PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS1324 23
  57.20.Filiāles DIREKTORS1324 24
  57.21.Filiāles DIREKTORA VIETNIEKS1324 25
  57.22.Iecirkņa PRIEKŠNIEKS (transporta un sakaru pakalpojumu jomā)1324 28
  57.23.Iecirkņa PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (transporta un sakaru pakalpojumu jomā)1324 29
  57.24.Ceha PRIEKŠNIEKS1324 30
  57.25.Ceha PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS1324 31
  57.26.Ostas KAPTEINIS1324 32
  57.27.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS (dzelzceļa transporta pakalpojumu jomā)1324 33
  57.28.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (dzelzceļa transporta pakalpojumu jomā)1324 34
  57.29.Sagādes struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS1324 35
  57.30.Sagādes struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS1324 36
  57.31.Sadales struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS1324 37
  57.32.Sadales struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS1324 38
  57.33.Loģistikas struktūrvienības VADĪTĀJS1324 39
  57.34.Loģistikas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS1324 40
  57.35.Ostas KAPTEIŅA VIETNIEKS1324 43
  57.36.Darbu VADĪTĀJS (dzelzceļa transporta pakalpojumu jomā)1324 44
  57.37.Lidojumu plānošanas SPECIĀLISTS1324 45

  2.7. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "133 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji"

  un PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "1330 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji"

  58. Mazās grupas "133 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji" un atsevišķās grupas "1330 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji" profesijās nodarbinātie informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā vada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida uzņēmumu; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē savu darbību uzņēmuma vadītāja vadībā.

  59. Atsevišķās grupas "1330 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – izzināt no informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) lietotājiem un augstākiem vadītājiem nepieciešamās vajadzības; plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienības darbību IKT jomā, organizēt ikdienas darbu izpildi, sniegt pārskatus par vadītā uzņēmuma darbību uzņēmuma īpašniekiem, ja tādi ir, izvēlēties un apmācīt darbiniekus, organizēt un vadīt padotā personāla darbu IKT uzņēmumā vai struktūrvienībā; sastādīt budžetu; slēgt darījumus ar piegādātājiem un citiem uzņēmumiem; vadīt un organizēt IKT ierīkošanu un to lietotāju apmācību; vadīt IKT darbību, analizējot darba plūsmu, nosakot prioritātes, izstrādājot standartus un nosakot termiņus; pārraudzīt IKT drošības sistēmas; novērtēt uzņēmuma tehnoloģiju izmantošanu un ieteikt uzlabojumus; noteikt nepieciešamos resursus un kontrolēt to izlietojumu; izstrādāt informācijas drošības pārvaldības sistēmas arhitektūru; izstrādāt informācijas drošības pārvaldības īstermiņa un ilgtermiņa plānus un nodrošināt to īstenošanas un ieviešanas uzraudzību; veikt valsts informācijas sistēmu drošības pārvaldības funkcijas, īstenojot valsts informācijas sistēmu drošības pārvaldību saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem, kuri regulē valsts informācijas sistēmu jomu; vadīt un konsultēt darbiniekus, kuri iesaistīti drošības pārvaldībā; nodrošināt drošības pārvaldības sistēmas atbilstību IKT nozares normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī nozares starptautiskajiem normatīvajiem aktiem.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  59.1.VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā)1330 01
  59.2.VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā)1330 02
  59.3.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā)1330 03
  59.4.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā)1330 04
  59.5.Informācijas tehnoloģiju struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS1330 05
  59.6.Informācijas tehnoloģiju struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS1330 06
  59.7.Elektronisko sakaru struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS1330 07
  59.8.Elektronisko sakaru struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS1330 08
  59.9.Informācijas drošības VADĪTĀJS1330 09
  59.10.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (informācijas jomā)1330 10
  59.11.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (informācijas jomā)1330 11

  2.8. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "134 Specializēto pakalpojumu jomas vadītāji"

  60. Mazās grupas "134 Specializēto pakalpojumu jomas vadītāji" profesijās nodarbinātie specializēto sociālo pakalpojumu jomā vada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida uzņēmumu; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē ražošanas procesus, pakalpojumu sniegšanu un citus savas darbības uzdevumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā.

  61. Mazās grupas "134 Specializēto pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas klasificētas:

  61.1. atsevišķajā grupā "1341 Bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomas vadītāji";

  61.2. atsevišķajā grupā "1342 Veselības aprūpes pakalpojumu jomas vadītāji";

  61.3. atsevišķajā grupā "1343 Pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomas vadītāji";

  61.4. atsevišķajā grupā "1344 Sociālās labklājības jomas vadītāji";

  61.5. atsevišķajā grupā "1345 Izglītības jomas vadītāji";

  61.6. atsevišķajā grupā "1346 Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu jomas vadītāji";

  61.7. atsevišķajā grupā "1349 Citur neklasificētu specializēto pakalpojumu jomas vadītāji".

  2.8.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "1341 Bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomas vadītāji"

  62. Atsevišķās grupas "1341 Bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomas vadītāji" profesijās nodarbinātie bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomā plāno, vada, koordinē un novērtē, kā tiek nodrošināti bērnu aprūpes pakalpojumi (pirmsskolas bērnu iestādēs, brīvā laika pavadīšanas iestādēs, dienas aprūpes centros u. c. sociālās aprūpes institūcijās), vada nelielu personisko vai cita īpašnieka uzņēmumu, plāno, organizē un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji sniedz bērnu aprūpes pakalpojumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā.

  63. Atsevišķās grupas "1341 Bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – plānot, vadīt bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu uzņēmuma darbības stratēģiju (programmu) bērnu fiziskai, psiholoģiskai, sociālai, emocionālai un intelektuālai attīstībai, nodrošināt tās izpildi, pārraudzīt un koordinēt ikdienas darbus, veikt citus administratīvus pienākumus, izvēlēties un apmācīt darbiniekus, organizēt un vadīt padotā personāla darbu bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu uzņēmumā; uzņemties atbildību par budžeta izstrādi un saistību izpildi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu un profesionālo izaugsmi; pārraudzīt un koordinēt tiesību aktu ievērošanu sociālās drošības un bērnu tiesību aizsardzības jomā bērnu aprūpes iestādēs; organizēt bērniem, personālam un apmeklētājiem piemērotu vidi; sadarbībā ar iestādes speciālistiem pārraudzīt bērnu attīstību dinamikā, apspriežot to ar bērna vecākiem vai aizbildņiem; plānot, vadīt un koordinēt pasākumus naudas uzkrājumu un nodokļu maksāšanas kontrolē, saimnieciskās darbības regulēšanā u. tml.; sniegt pārskatus, tai skaitā statistikas pārskatus, un ziņojumus par iestādes darbību.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  63.1.VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)1341 01
  63.2.VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)1341 02
  63.3.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)1341 03
  63.4.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)1341 04

  2.8.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "1342 Veselības aprūpes pakalpojumu jomas vadītāji"

  64. Atsevišķās grupas "1342 Veselības aprūpes pakalpojumu jomas vadītāji" profesijās nodarbinātie plāno, vada un koordinē veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu ārstniecības iestādēs un citās iestādēs veselības aprūpes jomā.

  65. Atsevišķās grupas "1342 Veselības aprūpes pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – nodrošināt ārstniecības iestādes un veselības aprūpes jomas iestādes, struktūrvienības vai pakalpojuma attīstību un vadību; īstenot iestādes stratēģiju ārstniecībā, veikt ārstniecības procesu plānošanu un uzraudzību, izstrādāt un pilnveidot ar ārstniecības procesiem saistīto iestādes iekšējo normatīvo dokumentāciju, nodrošināt un kontrolēt medicīniskās dokumentācijas apriti atbilstoši normatīvajiem aktiem; vadīt, plānot, pārraudzīt un novērtēt medicīniskā, aprūpes, tehniskā u. c. personāla darbu; kontrolēt administratīvās darbības, budžeta plānošanu, preču un pakalpojumu iepirkšanu; konsultēt valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvjus par pasākumiem veselības un sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  65.1.VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (veselības aprūpes jomā)1342 01
  65.2.VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (veselības aprūpes jomā)1342 02
  65.3.Veselības aprūpes vadības ĀRSTS1342 03
  65.4.Veselības aprūpes VADĪTĀJS1342 04
  65.5.Galvenā MĀSA1342 05
  65.6.Galvenā VECMĀTE1342 06
  65.7.Galvenais ĀRSTS1342 07

  2.8.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "1343 Pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomas vadītāji"

  66. Atsevišķās grupas "1343 Pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomas vadītāji" profesijās nodarbinātie pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā plāno, vada, koordinē un novērtē institucionālos un alternatīvos sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām un ģimenēm, kurām tie nepieciešami, vada nelielu personisko vai cita īpašnieka uzņēmumu, plāno, organizē un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji sniedz pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā.

  67. Atsevišķās grupas "1343 Pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – plānot, vadīt pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas uzņēmuma darbības stratēģiju (programmu) visaptverošu pakalpojumu nodrošināšanā pilngadīgām personām, pārraudzīt un koordinēt ikdienas darbus, veikt citus administratīvus pienākumus, izvēlēties un apmācīt darbiniekus, vadīt, uzraudzīt un novērtēt iestādes personāla darbu; nodrošināt programmu izstrādi, ieviešanu un uzraudzību; plānot iestādes budžetu; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu; organizēt tiesību aktos noteikto prasību ievērošanu, izstrādāt, ieviest un novērtēt iestādes darbam vajadzīgos standartus un procedūras; izstrādāt struktūrvienību mērķus un darbības novērtēšanas kritērijus; plānot, vadīt un koordinēt pasākumus dažādu pakalpojumu sniegšanai; plānot, vadīt un koordinēt pasākumus naudas uzkrājumu un nodokļu maksāšanas kontrolē, saimnieciskās darbības regulēšanā u. tml.; informēt sabiedrību par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilngadīgām personām; izteikt priekšlikumus institūcijām par pasākumiem, kas uzlabotu sociālos pakalpojumus; pārstāvēt iestādi publiskos pasākumos; sniegt pārskatus, tai skaitā statistikas pārskatus, un ziņojumus par iestādes darbību.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  67.1.VADĪTĀJS/ DIREKTORS (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)1343 01
  67.2.VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)1343 02
  67.3.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)1343 03
  67.4.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)1343 04

  2.8.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "1344 Sociālās labklājības jomas vadītāji"

  68. Atsevišķās grupas "1344 Sociālās labklājības jomas vadītāji" profesijās nodarbinātie sociālās labklājības jomā plāno, vada, koordinē un nodrošina sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību pašvaldībā, vada nelielu personisko vai cita īpašnieka uzņēmumu, plāno, organizē un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji sniedz sociālos pakalpojumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā.

  69. Atsevišķās grupas "1344 Sociālās labklājības jomas vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – organizēt sociālās vides izpēti pašvaldībā vai sociālajā grupā un sociālo problēmu noteikšanu; piedalīties pašvaldības attīstības plānu izstrādē sadarbībā ar publisko un privāto sektoru; plānot un vadīt darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi, izvēlēties un apmācīt darbiniekus; organizēt un vadīt padotā personāla darbu sociālās labklājības jomas uzņēmumā; nodrošināt efektīvu resursu vadību, tai skaitā plānot un nodrošināt resursu piesaisti; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; sociālo problēmu risināšanā un sociālo pakalpojumu nodrošināšanā veidot sadarbību ar publisko un privāto sektoru; uzraudzīt un novērtēt resursu izlietojumu sociālajai palīdzībai un sociālajiem pakalpojumiem, tai skaitā mājokļa pakalpojumiem, atbilstoši tiesību aktos noteiktajam; ievērot normatīvajos aktos noteiktās prasības sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanā, kā arī izstrādāt, ieviest un novērtēt iestādes iekšējās darbības procedūras un standartus; izstrādāt struktūrvienību mērķus un darbības novērtēšanas kritērijus; plānot, vadīt un koordinēt pasākumus dažādu pakalpojumu sniegšanā sadarbībā ar citiem pakalpojumu sniedzējiem, finanšu institūcijām un citām iesaistītajām institūcijām; sniegt priekšlikumus valsts institūcijām, kas uzlabotu sociālos pakalpojumus; pārstāvēt iestādi publiskos forumos; plānot, organizēt un kontrolēt bāriņtiesas locekļu darbu, pārstāvēt bāriņtiesu valsts un pašvaldību institūcijās, piedalīties lietu izskatīšanā bāriņtiesas sēdēs; sniegt pārskatus, tai skaitā statistikas pārskatus, un ziņojumus par iestādes darbību, kā arī par sociālajām problēmām pašvaldībā vai sociālajā grupā; nodrošināt iestādes administratīvo darbu.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  69.1.VADĪTĀJS/ DIREKTORS (sociālās labklājības jomā)1344 01
  69.2.VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (sociālās labklājības jomā)1344 02
  69.3.Sociālā dienesta VADĪTĀJS1344 03
  69.4.Sociālā dienesta VADĪTĀJA VIETNIEKS1344 04
  69.5.Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS1344 05
  69.6.Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS1344 06
  69.7.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (sociālās labklājības jomā)1344 07
  69.8.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (sociālās labklājības jomā)1344 08

  2.8.5. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "1345 Izglītības jomas vadītāji"

  70. Atsevišķās grupas "1345 Izglītības jomas vadītāji" profesijās nodarbinātie izglītības jomā vada uzņēmumu, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji sniedz izglītības pakalpojumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā.

  71. Atsevišķās grupas "1345 Izglītības jomas vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – plānot, vadīt izglītības jomas uzņēmuma darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi, īstenot noteiktās izglītības programmas; sastādīt budžetu; plānot, vadīt un koordinēt darbību izglītības jomā; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; pārraudzīt un koordinēt izglītības iestādes ikdienas darbus, plānot, vadīt un koordinēt darbību valsts vai privātās izglītības jomā, sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir, veikt administratīvus pienākumus, izvēlēties un apmācīt darbiniekus, organizēt un vadīt padotā personāla darbu izglītības jomas uzņēmumā; plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienības darbību izglītības jomā; plānot, vadīt un koordinēt pasākumus dažādu pakalpojumu sniegšanā.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  71.1.REKTORS1345 01
  71.2.PROREKTORS1345 02
  71.3.VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (izglītības jomā)1345 03
  71.4.VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (izglītības jomā)1345 04
  71.5.DEKĀNS1345 05
  71.6.ProDEKĀNS1345 06
  71.7.Skolas DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS1345 08
  71.8.Skolas DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS1345 09
  71.9.Koledžas DIREKTORS1345 10
  71.10.Koledžas DIREKTORA VIETNIEKS1345 11
  71.11.Koledžas katedras VADĪTĀJS1345 14
  71.12.Mācību centra VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS1345 15
  71.13.Mācību centra VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS1345 16
  71.14.Mācību centra daļas PRIEKŠNIEKS1345 17
  71.15.Izglītības programmas/ nodaļas DIREKTORS/ VADĪTĀJS1345 18
  71.16.Profesionālās augstākās izglītības kursa VADĪTĀJS1345 19
  71.17.Mācību kursu VADĪTĀJS1345 20
  71.18.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ KOMANDIERIS (izglītības jomā)1345 21
  71.19.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ KOMANDIERA VIETNIEKS (izglītības jomā)1345 22
  71.20.Katedras VADĪTĀJS1345 23

  2.8.6. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "1346 Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu jomas vadītāji"

  72. Atsevišķās grupas "1346 Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu jomas vadītāji" profesijās nodarbinātie finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu jomā vada personisko vai citu īpašnieku finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu uzņēmumu, plāno, izrīko un koordinē uzņēmuma darbību, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē uzņēmuma pamatdarbību finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanā tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā.

  73. Atsevišķās grupas "1346 Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – plānot, vadīt finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu jomas uzņēmuma darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi, sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir, plānot, organizēt un vadīt ikdienas darījumus, veikt administratīvus pienākumus, izvēlēties un apmācīt darbiniekus, organizēt un vadīt padotā personāla darbu finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu uzņēmumā; sastādīt budžetu; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu uzņēmumā; vadīt un koordinēt finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  73.1.VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (finanšu un apdrošināšanas jomā)1346 01
  73.2.VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (finanšu un apdrošināšanas jomā)1346 02
  73.3.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (finanšu un apdrošināšanas jomā)1346 03
  73.4.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (finanšu un apdrošināšanas jomā)1346 04
  73.5.Reģiona VADĪTĀJS (banku pakalpojumu jomā)1346 05

  2.8.7. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "1349 Citur neklasificētu specializēto pakalpojumu jomas vadītāji"

  74. Atsevišķās grupas "1349 Citur neklasificētu specializēto pakalpojumu jomas vadītāji" profesijās nodarbinātie citur neklasificētu specializēto pakalpojumu jomā vada uzņēmumu, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji sniedz pakalpojumus vides aizsardzības, farmācijas un citās jomās tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, pašvaldībās plāno, vada un koordinē iestādes administratīvās funkcijas, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs un apcietinājuma izpildes un brīvības atņemšanas iestādēs plāno, vada un koordinē šo struktūrvienību darbību paredzēto mērķu sasniegšanai un noteikto funkciju izpildei, revīzijas jomā plāno, vada un koordinē Valsts kontroles, tās struktūrvienību darbību attiecīgā normatīvajā aktā paredzētā mērķa sasniegšanai un noteikto funkciju izpildei, vada meža ugunsdzēsības stacijas darbu.

  75. Atsevišķās grupas "1349 Citur neklasificētu specializēto pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – plānot, vadīt citur neklasificētu specializēto pakalpojumu jomas uzņēmuma darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; plānot, vadīt un koordinēt darbību vides aizsardzības, farmācijas, izdevējdarbības, revīzijas, iekšlietu un citās jomās, plānot, organizēt un vadīt ikdienas darījumus, veikt administratīvus pienākumus, slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem, sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir, nodrošināt klientu apkalpošanu augstā līmenī un iesniegumu izskatīšanu, sagatavot normatīvajos aktos paredzētos atzinumus un ziņojumus, izvēlēties un apmācīt darbiniekus, organizēt un vadīt padotā personāla darbu šo jomu struktūrvienībās; plānot, vadīt un koordinēt Valsts kontroles, tās struktūrvienību darbību, veikt revīzijas un kontrolēt rīcību ar valsts, pašvaldību, Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju un institūciju piešķirtajiem līdzekļiem; organizēt un koordinēt muzeja vai bibliotēkas darbu, nodrošinot muzeja vai bibliotēkas misijas, mērķu un uzdevumu izpildi; plānot, vadīt un koordinēt īpašu teritoriālo organizāciju un grupu darbību, struktūrvienības un darba grupas darbu vides pārvaldības jomā, bibliotēkas struktūrvienības darbību, medicīnisko pārstāvju grupas darbu, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes iestāžu struktūrvienību darbību; vadīt meža ugunsdzēsības stacijas darbu, izbraukt uz ugunsgrēka vietu un vadīt dzēšanas darbus; noteikt iestādes politiku atbilstoši sabiedrības interesēm un pašvaldības uzdevumiem, veidot valsts robežas apsardzības un kontroles politiku un attīstības stratēģiju, organizēt ugunsdrošības, glābšanas un civilās aizsardzības uzdevumu izpildi un veidot Ieslodzījuma vietu pārvaldes cietumu, nepilngadīgo audzināšanas iestāžu un Mācību centra iestāžu darbības un kontroles politiku; organizēt un sastādīt pētījumu budžetus, kā arī pārraudzīt maksājumu plūsmu; plānot, vadīt un koordinēt zāļu klīniskos pētījumus un novērojumus; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; novērtēt vides stāvokli, identificēt un profesionāli formulēt vides problēmu risinājumu pašvaldībā, rūpniecībā, vides aizsardzības struktūrvienībās; izstrādāt un vadīt projektus vides pārvaldības, vides aizsardzības, vides apsaimniekošanas, vides plānošanas, vides sakaru, vides ekspertīzes jomās; organizēt un veikt tirgus izpēti un analizēt tirgus izpētes rezultātus; plānot informēšanas, reklāmas un citus nepieciešamos pasākumus produktu virzīšanai; atbildēt par iestādes informatīvo resursu un pakalpojumu nodrošinājumu; nodrošināt visu iestādes struktūrvienību darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, iestādes noteikumiem, rīkojumiem, norādījumiem un instrukcijām; nodrošināt materiālo un naudas vērtību saglabāšanu; uzraudzīt un kontrolēt valsts varas un pārvaldes institūciju izdoto tiesību aktu izpildi pakļautībā esošajās iestādēs; uzraudzīt zāļu reģistrācijas procesu.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  75.1.Vides PĀRVALDNIEKS1349 01
  75.2.VADĪTĀJS (inspicēšanas jomā)1349 03
  75.3.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (farmācijas jomā)1349 06
  75.4.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (farmācijas jomā)1349 07
  75.5.Pašvaldības policijas pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS1349 08
  75.6.Pašvaldības policijas pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS1349 09
  75.7.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ KOMANDIERIS/ PRIEKŠNIEKS (iekšlietu jomā)1349 10
  75.8.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ KOMANDIERA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (iekšlietu jomā)1349 11
  75.9.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)1349 12
  75.10.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)1349 13
  75.11.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (revīzijas jomā)1349 14
  75.12.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PĀRVALDNIEKA VIETNIEKS (revīzijas jomā)1349 15
  75.13.Galvenais INSPEKTORS (iekšlietu jomā)1349 16
  75.14.Galvenais INSPEKTORS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)1349 17
  75.15.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  75.16.Vecākais valsts REVIDENTS (revīzijas jomā)1349 19
  75.17.Operatīvais DEŽURANTS (iekšlietu jomā)1349 20
  75.18.Operatīvā DEŽURANTA VIETNIEKS (iekšlietu jomā)1349 21
  75.19.Sakaru VIRSNIEKS (iekšlietu jomā)1349 22
  75.20.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  75.21.Valsts REVIDENTS (revīzijas jomā)1349 24
  75.22.Meža ugunsdzēsības stacijas VADĪTĀJS1349 25
  75.23.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (izdevējdarbības jomā)1349 26
  75.24.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (izdevējdarbības jomā)1349 27
  75.25.Valsts policijas vecākais VIRSNIEKS1349 28
  75.26.Rotas KOMANDIERA VIETNIEKS (iekšlietu jomā)1349 29
  75.27.Vada KOMANDIERA VIETNIEKS (iekšlietu jomā)1349 30
  75.28.Vada KOMANDIERIS (iekšlietu jomā)1349 31
  75.29.Bibliotēkas struktūrvienības VADĪTĀJS1349 32
  75.30.Muzeja VADĪTĀJS/ DIREKTORS1349 33
  75.31.Bibliotēkas VADĪTĀJS/ DIREKTORS1349 34
  75.32.Rotas KOMANDIERIS (iekšlietu jomā)1349 35

  2.9. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "141 Viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu jomas vadītāji"

  76. Mazās grupas profesijās "141 Viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu jomas vadītāji" nodarbinātie viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu jomā vada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida uzņēmumu un veic citus nepieciešamos uzdevumus, kas nodrošina uzņēmuma rentablu darbību.

  77. Mazās grupas "141 Viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas klasificētas:

  77.1. atsevišķajā grupā "1411 Viesmīlības pakalpojumu jomas vadītāji";

  77.2. atsevišķajā grupā "1412 Ēdināšanas pakalpojumu jomas vadītāji".

  2.9.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "1411 Viesmīlības pakalpojumu jomas vadītāji"

  78. Atsevišķās grupas "1411 Viesmīlības pakalpojumu jomas vadītāji" profesijās nodarbinātie vada nelielas personiskās vai cita īpašnieka viesnīcas, nometnes vai pansijas, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji viesnīcās, nometnēs, pansijās plāno, vada un koordinē darbību, kas saistīta ar telpu nodrošinājumu un attiecīgu pakalpojumu sniegšanu tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā.

  79. Atsevišķās grupas "1411 Viesmīlības pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – plānot, vadīt viesmīlības pakalpojumu jomas uzņēmuma darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi, organizēt un vadīt ikdienas darījumus, veikt administratīvus pienākumus, sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir, izvēlēties un apmācīt darbiniekus, organizēt un vadīt padotā personāla darbu viesmīlības pakalpojumu jomas uzņēmumā; sastādīt budžetu; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot, vadīt un koordinēt darbību, kas saistīta ar telpu nodrošinājumu un citiem līdzīgiem pakalpojumiem; plānot tirgvedības un reklāmas projektus/kampaņas, organizēt to izstrādi un īstenošanu; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un darba grafika ievērošanu viesmīlības pakalpojumu jomas uzņēmumā.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  79.1.Viesnīcas VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS1411 01
  79.2.Viesnīcas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS1411 02
  79.3.Nometnes VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS1411 03
  79.4.Nometnes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS1411 04
  79.5.Pansijas VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS1411 05
  79.6.Pansijas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS1411 06
  79.7.VIESNĪCNIEKS1411 07
  79.8.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (viesnīcu pakalpojumu jomā)1411 08
  79.9.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (viesnīcu pakalpojumu jomā)1411 09
  79.10.Dienesta viesnīcas VADĪTĀJS1411 10

  2.9.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "1412 Ēdināšanas pakalpojumu jomas vadītāji"

  80. Atsevišķās grupas "1412 Ēdināšanas pakalpojumu jomas vadītāji" profesijās nodarbinātie vada nelielus personiskos vai cita īpašnieka restorānus, kafejnīcas, tējnīcas, ēdnīcas, bārus un uzkodu uzņēmumus, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji restorānos, kafejnīcās, tējnīcās, ēdnīcās, bāros un uzkodas uzņēmumos plāno, vada un koordinē darbību, kas saistīta ar attiecīgu pakalpojumu sniegšanu tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā.

  81. Atsevišķās grupas "1412 Ēdināšanas pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – plānot, vadīt ēdināšanas pakalpojumu jomas uzņēmuma darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi, organizēt un vadīt ikdienas darījumus, veikt administratīvus pienākumus, sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir, izvēlēties un apmācīt darbiniekus, organizēt un vadīt padotā personāla darbu ēdināšanas pakalpojumu jomas uzņēmumā; sastādīt budžetu; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot, vadīt un koordinēt darbību, kas saistīta ar sabiedrisko ēdināšanu un citiem līdzīgiem pakalpojumiem; plānot tirgvedības un reklāmas projektus/kampaņas, organizēt to izstrādi un īstenošanu; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un darba grafika ievērošanu ēdināšanas pakalpojumu jomas uzņēmumā.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  81.1.Restorāna VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS1412 01
  81.2.Restorāna VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS1412 02
  81.3.Kafejnīcas/ tējnīcas VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS1412 03
  81.4.Kafejnīcas/ tējnīcas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS1412 04
  81.5.Ēdnīcas VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS1412 05
  81.6.Ēdnīcas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS1412 06
  81.7.Ēdināšanas pakalpojumu ORGANIZATORS1412 07
  81.8.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (restorānu pakalpojumu jomā)1412 08
  81.9.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (restorānu pakalpojumu jomā)1412 09
  81.10.Uzkodu uzņēmuma VADĪTĀJS1412 10

  2.10. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "142 Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas vadītāji"

  un PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "1420 Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas vadītāji"

  82. Mazās grupas "142 Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas vadītāji" un atsevišķās grupas "1420 Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas vadītāji" profesijās nodarbinātie mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomā vada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida uzņēmumu; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē ražošanas procesus, pakalpojumu sniegšanu un citus savas darbības uzdevumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā.

  83. Atsevišķās grupas "1420 Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – noteikt mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas uzņēmuma darbības pamatvirzienus un ekonomiskos rādītājus, organizēt un vadīt ikdienas darījumus, veikt administratīvus pienākumus, sniegt pārskatus par vadītā uzņēmuma darbību uzņēmuma īpašniekiem, ja tādi ir, izvēlēties un apmācīt darbiniekus, organizēt un vadīt padotā personāla darbu mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas uzņēmumā; slēgt darījumus ar piegādātājiem un citiem uzņēmumiem; noteikt nepieciešamos resursus un kontrolēt to izlietojumu; veikt citus uzdevumus, slēgt darba koplīgumus; plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienības darbību uzņēmuma pamatdarbībā preču ražošanā un pakalpojumu sniegšanā; plānot, organizēt un vadīt lielveikalu tīkla un interneta veikala darbu; izstrādāt un īstenot iepirkumu un tirgvedības politiku, noteikt cenas; nodrošināt un kontrolēt preču krājumu plānošanu, pasūtīšanu, uzskaiti un atbilstību pieprasījumam; veicināt preču un pakalpojumu reklamēšanu.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  83.1.VADĪTĀJS/ DIREKTORS (mazumtirdzniecības jomā)1420 01
  83.2.VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (mazumtirdzniecības jomā)1420 02
  83.3.VADĪTĀJS/ DIREKTORS (vairumtirdzniecības jomā)1420 03
  83.4.VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (vairumtirdzniecības jomā)1420 04
  83.5.VEIKALVEDIS1420 05
  83.6.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (vairumtirdzniecības jomā)1420 06
  83.7.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (vairumtirdzniecības jomā)1420 07
  83.8.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (mazumtirdzniecības jomā)1420 08
  83.9.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (mazumtirdzniecības jomā)1420 09

  2.11. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "143 Citu pakalpojumu jomas vadītāji"

  84. Mazās grupas "143 Citu pakalpojumu jomas vadītāji" profesijās nodarbinātie citu pakalpojumu jomā vada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida uzņēmumu; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē ražošanas procesus, pakalpojumu sniegšanu un citus savas darbības uzdevumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā.

  85. Mazās grupas "143 Citu pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas klasificētas:

  85.1. atsevišķajā grupā "1431 Sporta, atpūtas un kultūras centru vadītāji";

  85.2. atsevišķajā grupā "1439 Citur neklasificētu pakalpojumu jomas vadītāji".

  2.11.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "1431 Sporta, atpūtas un kultūras centru vadītāji"

  86. Atsevišķās grupas "1431 Sporta, atpūtas un kultūras centru vadītāji" profesijās nodarbinātie atpūtas, kultūras un sporta pasākumu jomā vada nelielu personisko vai cita īpašnieka uzņēmumu, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji sniedz sporta, atpūtas un kultūras pakalpojumus, organizē atpūtas, kultūras, mūzikas un sporta pasākumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā.

  87. Atsevišķās grupas "1431 Sporta, atpūtas un kultūras centru vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – plānot, vadīt atpūtas, kultūras un sporta pasākumu jomas uzņēmuma darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi, organizēt un vadīt ikdienas darījumus, veikt administratīvus pienākumus, sniegt pārskatus par vadītā uzņēmuma darbību uzņēmuma īpašniekiem, ja tādi ir, izvēlēties un apmācīt darbiniekus, organizēt un vadīt padotā personāla darbu atpūtas, kultūras un sporta pasākumu jomas uzņēmumā; sastādīt budžetu; plānot, vadīt un koordinēt darbību sporta, atpūtas, mūzikas un kultūras jomā; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu un darbinieku piesaistīšanu; plānot, vadīt un koordinēt tūrisma un atpūtas uzņēmumu vai tā struktūrvienību darbību; plānot, vadīt un koordinēt atpūtas, kultūras, mūzikas un sporta pasākumus; izstrādāt un īstenot rīkoto pasākumu scenārijus; koordinēt kultūras norišu organizēšanu novadā, pilsētā un valstī; koordinēt nemateriālā kultūras mantojuma, tai skaitā Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības procesu; koordinēt amatierkolektīvu darbību; plānot struktūrvienības, darba grupas darbu ekotūrisma pārvaldības jomā; izstrādāt un vadīt projektus ekotūrisma pārvaldības jomā.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  87.1.VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (kultūras jomā)1431 01
  87.2.VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (kultūras jomā)1431 02
  87.3.VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (sporta jomā)1431 03
  87.4.VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (sporta jomā)1431 04
  87.5.VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (tūrisma jomā)1431 05
  87.6.VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (tūrisma jomā)1431 06
  87.7.Ekotūrisma PĀRVALDNIEKS1431 07
  87.8.Tūrisma un atpūtas organizācijas VADĪTĀJS1431 08
  87.9.PRODUCENTS (kultūras jomā)1431 09
  87.10.IMPRESĀRIJS1431 10
  87.11.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (kultūras jomā)1431 11
  87.12.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (kultūras jomā)1431 12
  87.13.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (sporta jomā)1431 13
  87.14.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (sporta jomā)1431 14
  87.15.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (tūrisma un atpūtas pakalpojumu jomā)1431 15
  87.16.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (tūrisma un atpūtas pakalpojumu jomā)1431 16
  87.17.Mūzikas pasākumu ORGANIZATORS1431 17
  87.18.Teātra/ galvenais ADMINISTRATORS1431 18
  87.19.Kultūras darba VADĪTĀJS1431 19

  2.11.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "1439 Citur neklasificētu pakalpojumu jomas vadītāji"

  88. Atsevišķās grupas "1439 Citur neklasificētu pakalpojumu jomas vadītāji" profesijās nodarbinātie citur neklasificētu pakalpojumu jomā vada nelielu personisko vai cita īpašnieka uzņēmumu citu pakalpojumu jomā, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji sniedz pakalpojumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā.

  89. Atsevišķās grupas "1439 Citur neklasificētu pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – plānot, vadīt citur neklasificētu pakalpojumu jomas uzņēmuma darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi, organizēt un vadīt ikdienas darījumus, veikt administratīvus pienākumus, sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir, izvēlēties un apmācīt darbiniekus, organizēt un vadīt padotā personāla darbu citur neklasificētu pakalpojumu jomas uzņēmumā; sastādīt budžetu; plānot, vadīt un koordinēt darbību citu pakalpojumu jomā; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; plānot, vadīt un koordinēt darbību individuālo pakalpojumu, tai skaitā skaistumkopšanas, jomā; nodrošināt individuālo pakalpojumu uzņēmuma vai tā struktūrvienību, tai skaitā frizētavu un kosmētisko salonu, materiālo apgādi; vadīt un koordinēt darbību informācijas jomā (plašsaziņas līdzekļi); plānot un vadīt kuģu klientu apkalpošanas servisu un ēdināšanas pakalpojumus; administratīvi vadīt uzņēmuma struktūrvienību radioprogrammu; veikt darba plānošanu, koordinēt struktūrvienības tiešās darbības nodrošināšanai nepieciešamo projektu un tiesisku darījumu īstenošanu; nodrošināt ēterā augstu žurnālistikas standartu atbilstoši vispārpieņemtajiem plašsaziņas līdzekļu darbības principiem – neatkarībai, objektivitātei, viedokļu daudzveidībai; sekot līdzi radioprogrammā pārraidīto raidījumu kvalitātei, par to ziņojot programmas vadītājam; apzināt ar attiecīgās radioprogrammas profilu saistītos aktuālos notikumus, ierosināt to atspoguļošanu ēterā; piedalīties attiecīgās radioprogrammas raidījumu tīkla izveidošanā; pārraudzīt sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu sniegto pakalpojumu atbilstību regulējošajā likumā noteiktajām prasībām; kompetences ietvaros konsultēt, sniegt atzinumus un darboties kā samierinātājam; nodrošināt saikni ar sabiedrību.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  89.1.VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (individuālo pakalpojumu jomā)1439 01
  89.2.VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (individuālo pakalpojumu jomā)1439 02
  89.3.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (individuālo pakalpojumu jomā)1439 03
  89.4.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (individuālo pakalpojumu jomā)1439 04
  89.5.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (automobiļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumu jomā)1439 05
  89.6.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (automobiļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumu jomā)1439 06
  89.7.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sadzīves aparatūras un priekšmetu remonta pakalpojumu jomā)1439 07
  89.8.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (sadzīves aparatūras un priekšmetu remonta pakalpojumu jomā)1439 08
  89.9.Kuģa klientu apkalpošanas servisa VADĪTĀJS1439 12
  89.10.Televīzijas/ radio programmas DIREKTORS1439 13
  89.11.Televīzijas/ radio programmas DIREKTORA VIETNIEKS1439 14
  89.12.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (citur neklasificētu pakalpojumu jomā)1439 15
  89.13.Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (citur neklasificētu pakalpojumu jomā)1439 16
  89.14.Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu OMBUDS1439 17

  3. PROFESIJU OTRĀ PAMATGRUPA
  "2 Vecākie speciālisti"

  90. Otrās pamatgrupas "2 Vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie veic zinātniskus pētījumus, izglīto sabiedrību, sagatavo normatīvo aktu projektus un metodiskos dokumentus, piedalās tautsaimniecības nozares vai darbības jomas attīstības, nepieciešamo materiālo un finanšu resursu plānošanā, veic praktisku darbu materiālo un garīgo vērtību radīšanā visos tautsaimniecības uzņēmumos, kā arī patstāvīgi. Vecākie speciālisti strādā vadītāju vadībā, atsevišķos gadījumos viņi var būt vadītāji.

  91. Otrās pamatgrupas "2 Vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās grupās:

  91.1. apakšgrupā "21 Zinātnes un inženierzinātņu jomas vecākie speciālisti":

  91.1.1. mazajā grupā "211 Zinātnieki, fizikas un Zemes zinātņu vecākie speciālisti";

  91.1.2. mazajā grupā "212 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi" un atsevišķajā grupā "2120 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi";

  91.1.3. mazajā grupā "213 Dabas zinātņu vecākie speciālisti";

  91.1.4. mazajā grupā "214 Inženieri (izņemot elektrotehnoloģiju inženierus)";

  91.1.5. mazajā grupā "215 Elektrotehnoloģiju inženieri";

  91.1.6. mazajā grupā "216 Arhitekti, plānotāji, ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri, mērnieki un dizaineri";

  91.2. apakšgrupā "22 Veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti":

  91.2.1. mazajā grupā "221 Ārsti";

  91.2.2. mazajā grupā "222 Medicīnas māsas un vecmātes profesijas vecākie speciālisti";

  91.2.3. mazajā grupā "223 Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti" un atsevišķajā grupā "2230 Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti";

  91.2.4. mazajā grupā "224 Ārstu palīgi" un atsevišķajā grupā "2240 Ārstu palīgi";

  91.2.5. mazajā grupā "225 Veterinārārsti" un atsevišķajā grupā "2250 Veterinārārsti";

  91.2.6. mazajā grupā "226 Citi veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti";

  91.3. apakšgrupā "23 Izglītības jomas vecākie speciālisti":

  91.3.1. mazajā grupā "231 Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls" un atsevišķajā grupā "2310 Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls";

  91.3.2. mazajā grupā "232 Profesionālās izglītības pedagogi" un atsevišķajā grupā "2320 Profesionālās izglītības pedagogi";

  91.3.3. mazajā grupā "233 Vidējās izglītības pedagogi" un atsevišķajā grupā "2330 Vidējās izglītības pedagogi";

  91.3.4. mazajā grupā "234 Pamatizglītības un pirmsskolas pedagogi";

  91.3.5. mazajā grupā "235 Citi izglītības jomas vecākie speciālisti";

  91.4. apakšgrupā "24 Komercdarbības un pārvaldes (administrācijas) vecākie speciālisti":

  91.4.1. mazajā grupā "241 Finanšu vecākie speciālisti";

  91.4.2. mazajā grupā "242 Pārvaldes (administrācijas) vecākie speciālisti";

  91.4.3. mazajā grupā "243 Tirdzniecības, tirgvedības un sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti";

  91.5. apakšgrupā "25 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vecākie speciālisti":

  91.5.1. mazajā grupā "251 Programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi";

  91.5.2. mazajā grupā "252 Datubāzu un tīklu vecākie speciālisti";

  91.6. apakšgrupā "26 Juridisko, sociālo un kultūras lietu vecākie speciālisti":

  91.6.1. mazajā grupā "261 Juridisko lietu vecākie speciālisti";

  91.6.2. mazajā grupā "262 Bibliotekāri, arhīvisti un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti";

  91.6.3. mazajā grupā "263 Sociālo un reliģisko lietu vecākie speciālisti";

  91.6.4. mazajā grupā "264 Rakstnieki, žurnālisti un lingvisti";

  91.6.5. mazajā grupā "265 Radošo un izpildītājmākslu mākslinieki".

  3.1. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "211 Zinātnieki, fizikas un Zemes zinātņu vecākie speciālisti"

  92. Mazās grupas "211 Zinātnieki, fizikas un Zemes zinātņu vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbus, iegūst jaunas zināšanas par pētāmajām parādībām dabā, apziņas jomā un sabiedrībā, izstrādā un pilnveido teorijas, koncepcijas un pētniecības metodiku, izmanto praksē zināšanas, kas saistītas ar bioloģiju, botāniku, zooloģiju, ekoloģiju, anatomiju, bakterioloģiju, bioķīmiju, fizioloģiju, citoloģiju, ģenētiku, agronomiju, patoloģiju un farmakoloģiju, kā arī veic mācību darbu fizikas, astronomijas, meteoroloģijas, ķīmijas, ģeoloģijas, ģeofizikas nozarēs.

  93. Mazās grupas "211 Zinātnieki, fizikas un Zemes zinātņu vecākie speciālisti" profesijas klasificētas:

  93.1. atsevišķajā grupā "2111 Zinātnieki, fiziķi un astronomi";

  93.2. atsevišķajā grupā "2112 Meteorologi";

  93.3. atsevišķajā grupā "2113 Ķīmiķi";

  93.4. atsevišķajā grupā "2114 Ģeologi un ģeofiziķi".

  94. Mazās grupas "211 Zinātnieki, fizikas un Zemes zinātņu vecākie speciālisti" un šā klasifikatora 93. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  94.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  94.2. prot: brīvi izvēlēties pētījumu virzienu un metodes, lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  94.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par savu zinātnisko pētījumu rezultātu objektivitāti un secinājumiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par informācijas neizpaušanu, ja tā ir valsts noslēpums, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  94.4. izglītība: augstākā izglītība.

  3.1.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2111 Zinātnieki, fiziķi un astronomi"

  95. Atsevišķās grupas "2111 Zinātnieki, fiziķi un astronomi" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbus, iegūst jaunas zināšanas par pētāmajām parādībām dabā, apziņas jomā un sabiedrībā, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas, pētniecības metodiku, kā arī veic praktisku darbu fizikas, astronomijas, rūpniecības, medicīnas, militārajās un citās nozarēs.

  96. Atsevišķās grupas "2111 Zinātnieki, fiziķi un astronomi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – izmantot zinātnes atziņas, pētot dabu, apziņas jomu un sabiedrību, vēstures avotu veidus vai atsevišķas to satura un formas īpašības, nodrošināt pētījumu objektivitāti; sagatavot zinātniskos rakstus un pārskatus fizikas, astronomijas un citās zinātnes nozarēs; informēt sabiedrību par pētījumu rezultātiem; atbilstoši kompetencei sniegt konsultācijas un eksperta atzinumus; popularizēt zinātnes sasniegumus un atziņas; izstrādāt un attīstīt teorijas, koncepcijas, pētniecības metodiku fizikas un astronomijas nozarēs; veikt pētījumus, analīzi mehānikā, termodinamikā, optikā, tehniskajā akustikā, magnētismā, elektronikā, atomfizikā un citās nozarēs; veikt pētījumus un analīzi, pētot cietvielu struktūru un kvalitāti, kā arī to izmaiņas sildot, spiežot, stiepjot un citādi iedarbojoties; novērtēt pētījumu rezultātus, izdarīt secinājumus, izmantojot matemātiskās metodes un modeļus; attīstīt un pilnveidot fizikas un astronomijas likumu un metožu praktisko lietojumu rūpniecības, medicīnas un militārajās nozarēs; novērot, analizēt un izskaidrot debess parādības, darboties navigācijā un kosmosa pētīšanā.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  96.1.Vadošais PĒTNIEKS2111 01
  96.2.PĒTNIEKS2111 02
  96.3.Zinātniskais ASISTENTS2111 03
  96.4.AERODINAMIĶIS2111 04
  96.5.ASTRONOMS2111 05
  96.6.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  96.7.AstroFIZIĶIS2111 07
  96.8.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  96.9.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  96.10.FIZIĶIS2111 10
  96.11.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  96.12.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  96.13.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  96.14.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  96.15.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  96.16.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  96.17.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  96.18.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  96.19.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  96.20.Optikas FIZIĶIS2111 20
  96.21.Cietvielu FIZIĶIS2111 21
  96.22.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  96.23.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  96.24.TERMODINAMIĶIS2111 24
  96.25.Radioloģijas FIZIĶIS2111 25
  96.26.METROLOGS2111 26
  96.27.Medicīnas FIZIĶIS2111 27

  3.1.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2112 Meteorologi"

  97. Atsevišķās grupas "2112 Meteorologi" profesijās nodarbinātie veic pētījumus, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodiku atmosfēras veidošanās, struktūras un tās dinamikas nozarēs, sagatavo īslaicīgas un ilglaicīgas prognozes aviācijas, kuģniecības, lauksaimniecības un citu nozaru vajadzībām, kā arī informē par tām sabiedrību.

  98. Atsevišķās grupas "2112 Meteorologi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – veikt pētījumus, sagatavot teorijas, koncepcijas un metodikas atmosfēras veidošanās, tās struktūras un izmaiņu dinamikas nozarēs; sagatavot zinātniskos rakstus un pārskatus meteoroloģijas nozarē; pētīt gaisa kustības virzienu un ātrumu, spiedienu, temperatūru, mitrumu un citas parādības – mākoņu veidošanos, nokrišņus, saules radiāciju; pētīt datus, kas iegūti meteoroloģiskajās stacijās; sagatavot laika kartes un prognozes aviācijas, kuģniecības, lauksaimniecības un citu nozaru vajadzībām un informēt par tām sabiedrību; veikt miglas izkliedes pētījumus, kontrolēt nokrišņus; pētīt mijsakarību starp koku gadskārtām un meteoroloģiskajiem elementiem – gaisa temperatūru, nokrišņiem un Saules spīdēšanas ilgumu; veikt pagātnes klimata rekonstrukciju un iespēju robežās prognozēt klimata pārmaiņas nākotnē.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  98.1.KLIMATOLOGS2112 01
  98.2.METEOROLOGS2112 02
  98.3.SINOPTIĶIS2112 03
  98.4.AgroMETEOROLOGS2112 04
  98.5.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  98.6.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  98.7.OKEANOLOGS2112 07
  98.8.RADIOMETEOROLOGS2112 08
  98.9.Meteoroloģijas RADIOMETRISTS2112 09
  98.10.AeroMETEOROLOGS2112 10
  98.11.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)

  3.1.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2113 Ķīmiķi"

  99. Atsevišķās grupas "2113 Ķīmiķi" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodikas, kā arī izmanto ķīmijas zinātnes sasniegumus dažādās tautsaimniecības nozarēs, vispirms meklējot, izgatavojot un uzlabojot rūpniecības izejvielas, ražojumus un procesus.

  100. Atsevišķās grupas "2113 Ķīmiķi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – veikt pētniecības darbus, sagatavot un attīstīt teorijas, koncepcijas un pētniecības metodiku ķīmijas nozarēs; sagatavot zinātniskos rakstus un pārskatus ķīmijas nozarēs; veikt pētījumus un analīzi, pētot dažādu dabisku un sintētisku materiālu, izejvielu un ražojumu ķīmisko sastāvu, kā arī to enerģētiskās un ķīmiskās izmaiņas; izvērtēt pētījumu rezultātus un izdarīt secinājumus; izstrādāt un pilnveidot farmaceitiskos un citus rūpniecības materiālus, ražojumus un procesus; izstrādāt kvalitātes pārbaudes metodiku ražotājiem un lietotājiem.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  100.1.KRISTALOGRĀFS2113 01
  100.2.ĶĪMIĶIS2113 02
  100.3.ANALĪTIĶIS2113 03
  100.4.Kristalogrāfijas ĶĪMIĶIS2113 04
  100.5.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  100.6.Krāsošanas ĶĪMIĶIS2113 06
  100.7.Pārtikas ĶĪMIĶIS2113 07
  100.8.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  100.9.Neorganisko vielu ĶĪMIĶIS2113 09
  100.10.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  100.11.Metalurģijas ĶĪMIĶIS2113 11
  100.12.Radioaktīvo vielu ĶĪMIĶIS2113 12
  100.13.Organisko vielu ĶĪMIĶIS2113 13
  100.14.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  100.15.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  100.16.Kosmētisko līdzekļu ĶĪMIĶIS2113 16
  100.17.Radioloģijas ĶĪMIĶIS2113 17
  100.18.ĶĪMIĶIS ANALĪTIĶIS2113 18
  100.19.Restaurācijas ĶĪMIĶIS2113 20

  3.1.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2114 Ģeologi un ģeofiziķi"

  101. Atsevišķās grupas "2114 Ģeologi un ģeofiziķi" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un pētniecības metodiku, izvirza zinātniskas atziņas, praktiski izmanto tās naftas, gāzes un minerālu atradņu meklējumos, ūdens resursu aizsardzībā, būvniecībā, elektroniskajos sakaros, kuģniecībā u. c.

  102. Atsevišķās grupas "2114 Ģeologi un ģeofiziķi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – veikt pētniecības darbus, izstrādāt un attīstīt teorijas, koncepcijas un pētniecības metodiku ģeoloģijas un ģeofizikas nozarēs; sagatavot zinātniskos rakstus un pārskatus ģeoloģijas un ģeofizikas nozarēs; veikt Zemes garozas sastāva un struktūras, kalnu minerālu, derīgo izrakteņu un citus pētījumus; pētot pagātnes evolūcijas un ģeoloģiskos formēšanās procesus un hronoloģiju, noteikt procesus, kas ietekmē Zemes attīstību; analizēt pētījumos iegūtos datus, gatavot ģeogrāfiskos pārskatus, sastādīt kartes, jūras kartes un diagrammas; lietot pētījumu rezultātus, nosakot minerālu, gāzes, naftas atradņu un pazemes ūdeņu resursus; lietot ģeoloģiskās zināšanas dambju, tiltu, tuneļu un ēku būvniecībā; pētīt un noteikt seismiskos, gravitāros, elektriskos, tehniskos un magnētiskos spēkus, kas iedarbojas uz Zemi; pētīt un noteikt optiskās un akustiskās parādības atmosfērā; noteikt Zemes svaru, lielumu un masu, tās iekšējo sastāvu un struktūru, kā arī veikt vulkānu, ledāju un zemestrīču darbības un citus dabas pētījumus; sastādīt Zemes magnētiskā pola karti izmantošanai laika prognozēs un navigācijā; pētīt un noteikt jūras un atmosfēras fizikālās īpašības, kā arī to savstarpējo mijiedarbību; noteikt naftas, gāzes un minerālu atradņu, gruntsūdeņu resursu vietas un lielumu, izmantojot seismiskās, magnētiskās un radiometriskās metodes.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  102.1.AerofotoĢEODĒZISTS2114 01
  102.2.GLACIOLOGS2114 02
  102.3.ĢEODĒZISTS2114 03
  102.4.ĢeoFIZIĶIS2114 04
  102.5.ĢEOLOGS2114 05
  102.6.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  102.7.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  102.8.HidroAKUSTIĶIS2114 08
  102.9.HidroĢEOLOGS2114 09
  102.10.HIDROLOGS2114 10
  102.11.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  102.12.MINERALOGS2114 12
  102.13.OKEANOGRĀFS2114 13
  102.14.PALEONTOLOGS2114 14
  102.15.SEISMOLOGS2114 15
  102.16.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  102.17.HIDROGRĀFS2114 17

  3.2. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "212 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi"

  un PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2120 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi"

  103. Mazās grupas "212 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi" un atsevišķās grupas "2120 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un attīsta matemātikas un statistikas teoriju, koncepcijas, pētniecības metodes un lieto tās praksē, sniedz konsultācijas inženierzinātņu, dabas, medicīnas, komerczinātņu un citās darbības jomās.

  104. Mazās grupas "212 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi" un atsevišķās grupas "2120 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi" profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  104.1. zina: darba izpildes teorētiskos un praktiskos pamatus, finanšu institūciju un sociāli finansiālo sistēmu finanšu vadību, finanšu institūciju grāmatvedības principus, datu apstrādes un analīzes matemātiskās un statistiskās metodes un paņēmienus, statistiskās un ekonometriskās metodes, statistikas datorprogrammas un vairākas programmēšanas valodas, aktuāraprēķinu metodes un to pielietojumu konkrētajā jomā, pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  104.2. prot: aprēķināt riskus, tiem atbilstošos maksājumus par riska nodošanu un apdrošināšanas fondus, atrast un interpretēt datu avotus, apstrādāt lielus strukturētu un nestrukturētu datu apjomus, radīt vizualizācijas, kas palīdz radīt izpratni par datiem, būvēt daudzveidīgus analītikas un datu apstrādes rīkus, pamatot secinājumus un formulēt tos vadības lēmumu pieņemšanai, lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  104.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par aprēķinu atbilstību vispārpieņemtajām statistisko un aktuāraprēķinu metodēm, par secinājumiem, kas izdarīti, pamatojoties uz šiem aprēķiniem, par izstrādāto novērtējumu, atzinumu un priekšlikumu kompetenci, par sekām, kas radušās saskaņā ar vadības lēmumiem, kas pieņemti, pamatojoties uz izstrādātajiem priekšlikumiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  104.4. izglītība: augstākā izglītība.

  105. Atsevišķās grupas "2120 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – pētīt un attīstīt matemātikas un ar to saistītās teorijas un metodes; lietot matemātiskos principus, modeļus un metodes dabas, medicīnas, lauksaimniecības, sabiedrisko zinātņu nozarēs, kā arī inženierzinātnēs un tehnoloģijā; sagatavot zinātniskos rakstus un pārskatus matemātikas un statistikas jomā; veikt finanšu un citu darījumu analīzi; gatavot pensijas dokumentus, kā arī nepieciešamos dokumentus sociālajai apdrošināšanai, dzīvības un veselības apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem; vākt statistikas datus, apstrādāt tos ar matemātiskās statistikas metodēm, analizēt rezultātus, izdarīt secinājumus, pamatot secinājumu ticamības robežas; aprēķināt notikumu, zaudējumu statistisko biežumu un lielumu, salīdzināt iegūtos rezultātus ar matemātiskās statistikas modeļiem, novērtēt matemātiski ticamās novirzes; aprēķināt varbūtību (risku) skaitliskās vērtības un matemātiskās novirzes; veikt specifiskos aktuāraprēķinus – apdrošināšanas tarifu, apdrošināšanas fondu (tehnisko rezervju) aprēķinu un pietiekamības novērtējumu; veikt sociāli finansiālo sistēmu (veselības apdrošināšana, pensiju apdrošināšana) ilgtspējības analīzi un novērtējumu, sagatavot un pamatot priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām šādās sistēmās; pētīt, attīstīt un izstrādāt statistikas teorijas un metodes; plānot un organizēt statistiskos pētījumus un citus novērojumus; analizēt, interpretēt un novērtēt nozares datus plašākā tautsaimniecības kontekstā, novērtējot cēloņsakarības starp dažādām sociālekonomiskajām parādībām, attīstīt datu analītikas procesus, izmantojot jaunākās informācijas tehnoloģijas; konsultēt un sniegt priekšlikumus par datu vākšanas, analīzes un prognozēšanas metodēm, analītikas procesu funkcionalitāti un datu pilnīgumu, noteikt savākto datu lietošanas mērķi dabaszinātņu, tehnisko, medicīnas un sabiedrisko zinātņu nozarēs un komercdarbībā.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  105.1.Darījumu operāciju ANALĪTIĶIS2120 01
  105.2.Statistikas MATEMĀTIĶIS2120 02
  105.3.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  105.4.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  105.5.MATEMĀTIĶIS2120 05
  105.6.AKTUĀRS2120 06
  105.7.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  105.8.DEMOGRĀFS2120 08
  105.9.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  105.10.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  105.11.Lietišķās statistikas STATISTIĶIS2120 11
  105.12.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  105.13.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  105.14.Ekonomikas STATISTIĶIS2120 14
  105.15.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  105.16.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  105.17.Finanšu STATISTIĶIS2120 17
  105.18.Veselības aprūpes STATISTIĶIS2120 18
  105.19.Pārskatu STATISTIĶIS2120 19
  105.20.Medicīnas STATISTIĶIS2120 20
  105.21.BIOSTATISTIĶIS2120 21
  105.22.Datu ZINĀTNIEKS2120 22

  3.3. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "213 Dabas zinātņu vecākie speciālisti"

  106. Mazās grupas "213 Dabas zinātņu vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un pētniecības metodes, kā arī izmanto praksē zināšanas, kas saistītas ar bioloģiju, botāniku, zooloģiju, ekoloģiju, anatomiju, bakterioloģiju, bioķīmiju, fizioloģiju, citoloģiju, ģenētiku, agronomiju, patoloģiju un farmakoloģiju, konsultē un vada procedūras, kas saistītas ar darba un apkārtējās vides, tai skaitā dabas, aizsardzību, veic mācību darbu darba un vides, tai skaitā dabas, aizsardzības nozarēs.

  107. Mazās grupas "213 Dabas zinātņu vecākie speciālisti" profesijas klasificētas:

  107.1. atsevišķajā grupā "2131 Biologi, botāniķi, zoologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti";

  107.2. atsevišķajā grupā "2132 Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības vecākie speciālisti";

  107.3. atsevišķajā grupā "2133 Vides aizsardzības vecākie speciālisti".

  108. Mazās grupas "213 Dabas zinātņu vecākie speciālisti" un šā klasifikatora 107. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  108.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  108.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  108.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  108.4. izglītība: augstākā izglītība.

  3.3.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2131 Biologi, botāniķi, zoologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti"

  109. Atsevišķās grupas "2131 Biologi, botāniķi, zoologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodiku bioloģijā, mikrobioloģijā, bakterioloģijā, citoloģijā, ģenētikā, zooloģijā, botānikā, ekoloģijā, anatomijā, bioķīmijā, biofizikā, fizioloģijā, patoloģijā, ģeogrāfijā, lieto zinātnes atziņas praksē medicīnas nozarē, lauksaimniecībā, farmakoloģijā un citās nozarēs.

  110. Atsevišķās grupas "2131 Biologi, botāniķi, zoologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – veikt zinātniskās pētniecības darbu, izstrādāt un attīstīt teorijas, koncepcijas un metodiku atbilstošajās nozarēs; darba rezultātus noformēt zinātnisko rakstu, pārskatu un referātu, izgudrojumu un patentu veidā; analizēt un sistematizēt eksperimentālo un klīnisko pētījumu rezultātus; sintezēt sistēmas konstrukcijas un veikt nepieciešamos tehniskos aprēķinus; pētīt formu, struktūru un citas anatomiskas dzīvo organismu īpašības, dzīvo organismu ķīmisko sastāvu un procesus; pētīt cilvēku, dzīvnieku un augu orgānu, šūnu, audu, dziedzeru un sistēmu dzīvības procesus un funkcijas normālos, anormālos vai ekstremālos apstākļos; pētīt cilvēku, dzīvnieku un augu saslimšanas un citu traucējumu raksturu, cēloņus un attīstību, pētīt medikamentu un citu vielu ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku orgāniem, audiem un fizioloģiskiem procesiem, kā arī uzlabot esošos un radīt jaunus medikamentus; veikt darbu laboratorijās un uz lauka, pētot visu dzīvības formu – cilvēku, dzīvnieku un augu – īpatnības ar identifikācijas un klasifikācijas paņēmieniem, kā arī pētot to izcelsmi, attīstību, ķīmisko un fizikālo formu, struktūru, sastāvu, dzīvības un reproduktīvos procesus; pētīt baktēriju, vienšūnu organismu, vīrusu un tamlīdzīgu mikroorganismu attīstību, struktūru un raksturojumus; pētīt dzīvo šūnu struktūru un funkcionēšanu, kā arī fizikālo un ķīmisko faktoru ietekmi uz normālām un nenormālām šūnām, pētot cilvēku, dzīvnieku un augu iedzimtības raksturlielumu rašanos, attīstību un pārmantošanu; veikt visu augu valsts dzīvības formu pētījumus un praktiski izmantot tos lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un medicīnā; veikt dzīvnieku valsts, augu valsts un apkārtējās vides faktoru mijiedarbības pētījumus un sniegt konsultācijas; veikt selekcijas darbu, pārraudzību un vērtēt zirgus; trenēt un konsultēt zirgu audzēšanas, ēdināšanas, turēšanas, trenēšanas un izmantošanas jautājumos; vadīt zirgu sagatavošanas procesu darbspēju pārbaudēm; noteikt zirgu tirgus vērtību; veikt sacensību tiesneša pienākumus valsts mēroga jātnieku sporta sacensībās; atbildēt par cilvēku drošību un zirgu labturību viņam pakļautajā sektorā; apzināt cietzemes, ūdeņu, gaisa un dzīvības sfēru mijiedarbību globālā, reģionālā un lokālā mērogā; apzināt dabas un cilvēka darbības mijiedarbību, kultūras, sociālo, ekonomisko un politisko procesu lomu vides veidošanā, vides tipu izvietojuma likumsakarības globālā, reģionālā un lokālā līmenī; veikt pētījumus par mainīgo vides faktoru ietekmi uz koku attīstību; veikt vides kvalitātes bioindikatīvo vērtēšanu; ar dendroekoloģijas metožu palīdzību pētīt gaisa piesārņojuma, kukaiņu, skābo lietu, kā arī citu ekoloģisko faktoru ietekmi uz koku gadskārtu veidošanos; pēc koku gadskārtu platuma laikrindām pētīt arī uguns, sniega, mežsaimniecībai kaitīgo kukaiņu masveida savairošanās u. c. konkrētu vides faktoru ietekmi uz koku ikgadējo radiālo pieaugumu.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  110.1.ANATOMS2131 01
  110.2.BAKTERIOLOGS2131 02
  110.3.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  110.4.Piensaimniecības BAKTERIOLOGS2131 04
  110.5.Zivsaimniecības BAKTERIOLOGS2131 05
  110.6.Pārtikas rūpniecības BAKTERIOLOGS2131 06
  110.7.Rūpniecības BAKTERIOLOGS2131 07
  110.8.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  110.9.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  110.10.Augsnes BAKTERIOLOGS2131 10
  110.11.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  110.12.BIOFIZIĶIS2131 12
  110.13.BIOĶĪMIĶIS2131 13
  110.14.BIOLOGS2131 14
  110.15.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  110.16.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  110.17.Molekulārās bioloģijas BIOLOGS2131 17
  110.18.BOTĀNIĶIS2131 18
  110.19.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  110.20.CITOLOGS2131 23
  110.21.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  110.22.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  110.23.EKOLOGS2131 26
  110.24.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  110.25.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  110.26.EMBRIOLOGS2131 29
  110.27.Ģenētikas INŽENIERIS2131 30
  110.28.ENTOMOLOGS2131 31
  110.29.EPIDEMIOLOGS2131 32
  110.30.FARMAKOLOGS2131 33
  110.31.ToksikoFARMAKOLOGS2131 34
  110.32.FIZIOLOGS2131 35
  110.33.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  110.34.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  110.35.Endokrinoloģijas FIZIOLOGS2131 38
  110.36.Epidemioloģijas FIZIOLOGS2131 39
  110.37.Klīniskais FIZIOLOGS2131 40
  110.38.Neiroloģijas FIZIOLOGS2131 41
  110.39.PsihoFIZIOLOGS2131 42
  110.40.ĢENĒTIĶIS2131 43
  110.41.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  110.42.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  110.43.HISTOLOGS2131 46
  110.44.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  110.45.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  110.46.HidroBIOLOGS2131 49
  110.47.IHTIOLOGS2131 50
  110.48.IMUNOLOGS2131 51
  110.49.MikroBIOLOGS2131 52
  110.50.MIKOLOGS2131 53
  110.51.ORNITOLOGS2131 54
  110.52.PARAZITOLOGS2131 55
  110.53.PATOLOGS2131 56
  110.54.Augu PATOLOGS2131 57
  110.55.Dzīvnieku PATOLOGS2131 58
  110.56.HistoPATOLOGS2131 59
  110.57.Ķirurģijas PATOLOGS2131 60
  110.58.NeiroPATOLOGS2131 61
  110.59.Medicīnas PATOLOGS2131 62
  110.60.Veterinārmedicīnas PATOLOGS2131 63
  110.61.SISTEMĀTIĶIS2131 64
  110.62.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  110.63.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  110.64.ZOOLOGS2131 67
  110.65.VIRUSOLOGS2131 68
  110.66.HIPOLOGS2131 69
  110.67.NEMATOLOGS2131 70
  110.68.TOKSIKOLOGS2131 71
  110.69.ĢEOGRĀFS2131 72
  110.70.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)

  3.3.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2132 Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības vecākie speciālisti"

  111. Atsevišķās grupas "2132 Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbu, izstrādā un attīsta koncepcijas, teorijas un metodiku, kā arī pielieto zinātnes atziņas graudkopības, zivkopības, mežkopības un lopkopības nozarēs, sniedz tehnisko palīdzību un padomu lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības problēmu un metožu jautājumos.

  112. Atsevišķās grupas "2132 Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – pētīt labības un lauka kultūras, attīstīt jaunas kultivācijas metodes, vadīt lauksaimniecisko ražošanu; sagatavot zinātniskos rakstus un pārskatus lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē; pētīt un attīstīt koku audzēšanas metodes, veikt tīruma īpatnību, izmantošanas iespēju un ražības pētījumus un lietot iegūtos rezultātus lauksaimniecības, dārzkopības un mežkopības nozarēs, vadīt mežsaimniecības darbus; veikt neskartās dabas aizsardzības metožu pētījumus un izstrādāt jaunas metodes; veikt ganību zemju ekonomiskas izmantošanas metožu pētījumus un izstrādāt jaunas metodes; veikt nekarantīnas organismu monitoringu; brīdināt sabiedrību par nekarantīnas organismu izplatību; apmācīt personas, kuras ieguvušas atļauju lietot 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus, par nozīmīgāko galveno lauksaimniecības kultūraugu kaitēkļu un slimību izplatību un attīstību; izstrādāt ieteikumus kaitīgo organismu izplatības apkarošanai; sniegt konsultācijas par produktivitātes, ražības un produkcijas kvalitātes paaugstināšanas metodēm, kā arī dabas resursu un apkārtējās vides saglabāšanas jautājumiem; sniegt konsultācijas cīņā ar eroziju un lauksaimniecības kaitēkļiem; vākt datus, kas nepieciešami materiālu, darba patēriņa un pašizmaksas noteikšanai, projektu īstenošanai dzīvē; lasīt lekcijas un izplatīt materiālus par jaunākajiem sasniegumiem, metodēm un tehnoloģiju lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, organizēt to demonstrēšanu; nodarboties ar augkopības un lopkopības produkcijas ražošanu, ražas un produkcijas pirmapstrādi, uzglabāšanu un realizāciju, kā arī kopt un izstrādāt mežu; reģistrēt liellopu, cūku, aitu, kazu ganāmpulku atbilstoši īpašnieka sniegtajiem datiem; apsekot ganāmpulku dabā; noformēt dzīvnieku reģistra grāmatas un dzīvnieku pases to īpašniekiem; konsultēt lopkopjus un citu dzīvnieku īpašniekus; laboratoriski izmeklēt asins paraugus attiecībā uz infekcijas slimībām; vakcinēt dzīvniekus pret infekcijas slimībām; sekot infekciju izplatībai valstī, novadā, pagastā; sekot dzīvnieku labturībai un produktivitātei kūtīs un fermās; kontrolēt kvalitatīvu un patērētāju veselībai nekaitīgu dzīvnieku izcelsmes produktu apriti; pārbaudīt piena ieguves noteikumu ievērošanu fermās; pārbaudīt pienotavās pilnu ciklu produkcijas ieguvē, pārbaudīt ūdens kvalitāti fermās, pienotavās; pārbaudīt darbu kautuvēs; konsultēt par aktualitātēm lauku attīstības un lauksaimniecības jautājumos; organizēt valsts atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai, dažādu fondu atbalsta piesaisti, informatīvās dienas, iniciatīvas un interešu grupu tikšanās.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  112.1.Sēklkopības AGRONOMS2132 01
  112.2.AGRONOMS2132 02
  112.3.Vecākais MEŽKOPIS2132 03
  112.4.POMOLOGS2132 07
  112.5.Ciltslietu ZOOTEHNIĶIS2132 09
  112.6.Zemkopības KONSULTANTS2132 10
  112.7.Lauksaimniecības KONSULTANTS2132 11
  112.8.Mežsaimniecības KONSULTANTS2132 12

  3.3.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2133 Vides aizsardzības vecākie speciālisti"

  113. Atsevišķās grupas "2133 Vides aizsardzības vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie piedalās vides, tai skaitā dabas, aizsardzības projektu izstrādē, sniedz konsultācijas par ķīmiskiem, fizikāliem, bioloģiskiem un citiem faktoriem apkārtējā vidē.

  114. Atsevišķās grupas "2133 Vides aizsardzības vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – veikt pētījumus, izstrādāt un attīstīt koncepcijas par vides aizsardzību pret apkārtējai videi kaitīgiem fizikāliem, ķīmiskiem, bioloģiskiem un citiem faktoriem; izstrādāt avāriju novēršanas pasākumus; ieviest un vadīt apkārtējās vides aizsardzības tehnisko iekārtu un procesu tehnoloģiju; sagatavot zinātniskos rakstus un pārskatus vides aizsardzības jomā; veikt organizatoriskas, uzraudzības, kontroles un informatīvi izglītojošas funkcijas atbilstoši organizācijas darbības specifikai; nodrošināt saikni starp organizācijas administrāciju un nodarbinātajiem vides aizsardzības jomā; vadīt vides monitoringa projektu izstrādi; piedalīties vidi un dabas resursus saudzējošu atkritumu vai otrreiz izmantojamās produkcijas tehnoloģiju izstrādē; vadīt procedūras, kas saistītas ar ražošanas tehnoloģiju drošību; veikt konsultatīvo darbu; piedalīties dabas, tai skaitā sugu un biotopu, aizsardzības un pārraudzības un kontroles plānu izstrādāšanā un ieviešanā; izpildīt uzdevumus, kas saistīti ar vides, tai skaitā dabas, aizsardzības normatīvo aktu prasību nodrošināšanu; piedalīties dabas, tai skaitā sugu un biotopu, aizsardzības plānos paredzēto darbību plānošanā un izpildē, to saskaņošanā ar teritorijas, mežsaimniecības un citiem plānošanas dokumentiem; sniegt atzinumus par mikroliegumu izveidošanu un atzinumus normatīvajos aktos par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāniem un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  114.1.Vides aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS2133 01
  114.2.Dabas aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS2133 02
  114.3.Sertificēts EKSPERTS (sugu un biotopu aizsardzības jomā)2133 03

  3.4. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "214 Inženieri (izņemot elektrotehnoloģiju inženierus)"

  115. Mazās grupas "214 Inženieri (izņemot elektrotehnoloģiju inženierus)" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbus, vada un piedalās starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritoriju un uzņēmuma attīstības politiku un plānošanas dokumentu izstrādē, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodes un iegūtās zināšanas izmanto praksē inženierzinātņu jomā, kā arī ražošanas procesu tehnoloģiskās un ekonomiskās efektivitātes jomā.

  116. Mazās grupas "214 Inženieri (izņemot elektrotehnoloģiju inženierus)" profesijas klasificētas:

  116.1. atsevišķajā grupā "2141 Rūpniecības un ražošanas inženieri";

  116.2. atsevišķajā grupā "2142 Būvinženieri";

  116.3. atsevišķajā grupā "2143 Vides inženieri";

  116.4. atsevišķajā grupā "2144 Mehānikas inženieri";

  116.5. atsevišķajā grupā "2145 Ķīmijas inženieri";

  116.6. atsevišķajā grupā "2146 Ieguves rūpniecības inženieri, metalurgi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti";

  116.7. atsevišķajā grupā "2149 Citur neklasificēti inženieri".

  117. Mazās grupas "214 Inženieri (izņemot elektrotehnoloģiju inženierus)" un šā klasifikatora 116. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  117.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas un:

  117.1.1. zina: vides aizsardzības jomā – fizikālos un ķīmiskos procesus, kuri norit apkārtējā vidē, dabas un mākslīgo ekosistēmu attīstības enerģētiku un dinamiku, to likumsakarības, vides aizsardzības un stāvokļa analīzes matemātiskās metodes, vides aizsardzības tehnoloģiju, procesu, tehnisko līdzekļu būtību, darbības principus, optimizācijas un riska analīzes metodoloģiju, vidi saudzējošo, ekoloģiski drošo tehnoloģiju pamatprincipus, to projektēšanas, izveides un novērtēšanas metodoloģiju, veicamo darbu tehnoloģiju būtību, vides kvalitātes kontroles, monitoringa, vērtēšanas un analīzes sistēmas, aparatūru, iekārtas, to darbības principus, lietošanas noteikumus, dabas resursu struktūru, ieguves un pārstrādes metožu, resursu racionālas, taupīgas, kompleksas izmantošanas pamatprincipus, vides aizsardzības pasākumu, ekoloģizēto tehnoloģiju, monitoringa sistēmu, dabas un antropogēno resursu izmantošanas un pārstrādes tehnoloģiju ekonomiski ekoloģisko aprēķinu metodoloģiju;

  117.1.2. zina: transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas jomā – aviācijas, dzelzceļa un jūras transporta infrastruktūras uzbūvi, to struktūrvienību uzdevumus un savstarpējo mijiedarbību, aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu, dzelzceļa avāriju un jūras negadījumu izmeklēšanas procesu, nelaimes gadījumu izmeklēšanas tehniku, gaisa, dzelzceļa un jūras transporta ekspluatācijas tehniskās jomas;

  117.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas un:

  117.2.1. prot: vides aizsardzības jomā – analizēt un novērtēt vides kvalitātes stāvokli, praktiski veikt vides parametru analīzes, veikt vides attīrīšanas un atjaunošanas analīzes tehnoloģisko sistēmu un iekārtu inženiertehniskos aprēķinus, kas saistīti ar to projektēšanu, parametru optimizāciju un ekspluatāciju, izstrādāt un pilnveidot izejmateriālu un enerģijas patēriņa, kā arī atkritumu un piesārņojuma daudzuma samazināšanas tehniku un tehnoloģiju, produktu kaitīgās ietekmes uz vidi visā tā dzīves laikā kontroles un samazināšanas metodes, iekārtas un tehnoloģiju, kontrolēt darba aizsardzības apstākļus, precīzi piemērot darba organizācijas normatīvos dokumentus;

  117.2.2. prot: transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas jomā – izmantot un pārvaldīt tehnisko nodrošinājumu un resursus, kas svarīgi sekmīgai izmeklēšanas veikšanai, savākt, dokumentēt un saglabāt lietiskos pierādījumus, identificēt un analizēt iegūtos derīgos pierādījumus un liecības, noteikt nelaimes gadījumu faktiskos cēloņus un izstrādāt drošības rekomendācijas to novēršanai nākotnē, sagatavot izmeklēšanas nobeiguma ziņojumus un pārskatus atbilstoši starptautisko standartu prasībām;

  117.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  117.4. izglītība: augstākā izglītība vai augstākā profesionālā izglītība nozarē, apmācība speciālos nelaimes gadījumu izmeklēšanas kursos aviācijas jomā, dzelzceļa jomā un jūrniecības jomā.

  3.4.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2141 Rūpniecības un ražošanas inženieri"

  118. Atsevišķās grupas "2141 Rūpniecības un ražošanas inženieri" profesijās nodarbinātie veic pētījumus, konsultē vai izpilda procedūras, kas saistītas ar ražošanas efektivitātes drošības paaugstināšanu un darba organizācijas pilnveidošanu, nosaka darbu apjomu, pēta un sniedz konsultācijas par izstrādājumu un ražošanas procesu tehnoloģiskajiem aspektiem un lietojamiem materiāliem.

  119. Atsevišķās grupas "2141 Rūpniecības un ražošanas inženieri" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – veikt darba procesu uzraudzību; sagatavot un kontrolēt stikla, keramikas, tekstila, ādas izstrādājumu ražošanas, kokapstrādes, iespieddarbu un citas rūpnieciskās ražošanas tehnoloģiju; vadīt un plānot kokapstrādes tehnoloģiskos procesus; izgatavot rasējumus un projektēt kioskus, tentus, teltis, angārus, nojumes, markīzes, pieturvietas, smago automašīnu virsbūves, dažādu veidu pārsegus laivām un motocikliem; analizēt informāciju un sagatavot priekšlikumus stratēģisko mērķu definēšanai, plānot darbības, kas nepieciešamas vidēja termiņa mērķu sasniegšanai, un atbildēt par šo mērķu īstenošanu; kontrolēt un vadīt pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra uzstādīšanu; analizēt informāciju par apģērbu ražošanas un tekstila nozares attīstības tendencēm; izstrādāt stratēģiskās attīstības plānus un sekmēt to īstenošanu; projektēt un ieviest jaunus tehnoloģiskos procesus; konsultēt vadītājus par resursu ekonomiskas un efektīvas izmantošanas veidiem, par jaunākajiem attiecīgās nozares zinātnes (un tehnikas) sasniegumiem, to ieviešanas iespējām un efektivitāti; nodrošināt nepārtrauktu uzņēmuma raudzētavas, filtrētavas, vārītavas un mazgāšanas iekārtu CIP (clean-in-place) darbu; veikt zinātnisko darbību rūpnieciskās ražošanas nozarē.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  119.1.Rūpniecības projektēšanas INŽENIERIS2141 01
  119.2.Ražošanas sagatavošanas INŽENIERIS2141 02
  119.3.Robotikas INŽENIERIS2141 03
  119.4.Cementa TEHNOLOGS2141 05
  119.5.Keramikas TEHNOLOGS2141 06
  119.6.Stikla TEHNOLOGS2141 07
  119.7.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  119.8.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  119.9.Iespiešanas TEHNOLOGS2141 10
  119.10.Audumu TEHNOLOGS2141 11
  119.11.Kokapstrādes INŽENIERIS2141 12
  119.12.Ražošanas vadības organizācijas/ darba organizācijas INŽENIERIS2141 13
  119.13.Darba normēšanas INŽENIERIS2141 14
  119.14.Materiālu normēšanas TEHNOLOGS2141 15
  119.15.Vērpšanas TEHNOLOGS2141 16
  119.16.Adīšanas TEHNOLOGS2141 17
  119.17.Apģērbu KONSTRUKTORS2141 18
  119.18.Šūšanas TEHNOLOGS2141 19
  119.19.TEHNOLOGS2141 20
  119.20.KONSTRUKTORS2141 21
  119.21.Tekstilmateriālu apdares TEHNOLOGS2141 22
  119.22.Projektēšanas INŽENIERIS2141 23
  119.23.Ražošanas INŽENIERIS2141 24
  119.24.Apģērbu un tekstila ražošanas INŽENIERIS2141 25
  119.25.KOLORISTS2141 26
  119.26.Alus darīšanas TEHNOLOGS2141 27

  3.4.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2142 Būvinženieri"

  120. Atsevišķās grupas "2142 Būvinženieri" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbus, projektē, būvē, vada darbus un kontrolē ēku būvniecības apkalpošanu, pēta un sniedz konsultācijas par būvniecībā lietojamo materiālu tehnoloģiskajiem aspektiem.

  121. Atsevišķās grupas "2142 Būvinženieri" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – attīstīt esošās un sagatavot jaunas būvniecības inženierzinātņu teorijas un metodes; sagatavot zinātniskos rakstus un pārskatus būvniecības nozarē; projektēt tiltus, dambjus, ceļus, dokus, lidostas, dzelzceļus, kanālus, cauruļvadus un tamlīdzīgas būves, kā arī ēkas; projektēt atkritumu savākšanas sistēmas, saldēšanas sistēmas, naftas pārvades sistēmas, gāzes pārvades sistēmas, siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas sistēmas, ražošanas un citas inženiersistēmas; noteikt būvniecības metodes, materiālu atjaunošanas un kvalitātes standartus; vadīt būvdarbus; noteikt būvju ekspluatācijas efektivitātes un drošības kontroles sistēmas, noskaidrot bojājumus un novērst tos; organizēt uzbūvēto būvju ekspluatācijas un remonta darbus un uzraudzīt tos; pārbaudīt projekta dokumentāciju; plānot visu būvobjekta īstenošanā iesaistīto dalībnieku sadarbību un būvdarbu veikšanas kārtību; plānot nepieciešamos pasākumus kvalitātes nodrošināšanai un darba un satiksmes drošībai objektā; sastādīt un kontrolēt būves izpilddokumentāciju; izstrādāt un izsniegt piesaistes inženierkomunikāciju projektēšanai pie ielu sarkanajām līnijām, ēkām vai citiem apbūves elementiem, apstiprināt pilsētbūvniecības dokumentāciju; klasificēt un kontrolēt grafiskā materiāla ievietošanu dokumentu glabātavā; veikt apgaismojuma vai augstsprieguma līniju balstu, karogmastu un citu konstruktīvu elementu piesaisti pie ielu sarkanajām līnijām; izskatīt un pieņemt lēmumus par mazo arhitektūras formu, kiosku, pilsētas sabiedriskā transporta pieturvietu nojumju, skulptūru apgaismes iekārtu, vizuālās informācijas un labiekārtošanas elementu un citu objektu izvietošanu ielu sarkanajās līnijās un joslā līdz noteiktajai apbūves līnijai; izvērtēt vienkāršotās renovācijas un rekonstrukcijas pieteikumus; atbildēt par ēku energoefektivitātes normatīvo aktu un piemērojamo standartu ievērošanu, ēku energoefektivitātes aprēķinam nepieciešamo datu kvalitātes kontroli, ēku energoefektivitātes aprēķinu rezultātu pareizību un ēku energoefektivitātes novērtēšanas objektivitāti un ticamību; pētīt un sniegt konsultācijas par dažu būvniecībā lietojamo materiālu tehnoloģiskajiem aspektiem; veikt būvniecības darbu izmaksu tāmes aprēķinus un dzīvojamo māju pārvaldīšanas obligāto un citu darbību izmaksu tāmes aprēķinus; atbildēt par būvniecības un pārvaldīšanas darbību tehnoloģisko ciklu prasību izmaksu izvērtēšanu un aprēķināto izmaksu atbilstību darbu faktiskajiem izdevumiem; organizēt ilgtspējīgas būvniecības tehnisko, tehnoloģisko un organizatorisko procesu vadības metožu, mērīšanas, vērtēšanas un atbilstības novērtēšanas metodoloģiju izstrādāšanu; nodrošināt būvniecības pārvaldes un tehnoloģisko uzdevumu izstrādi un izpildi, projektu plānošanu un izpildi; organizēt un izpildīt vidi aizsargājošo un videi draudzīgo ilgtspējīgas būvniecības tehnoloģiju projektēšanas, iekārtu konstruēšanas, montāžas un to darbības nodrošināšanas, vides monitoringa un kontroles uzdevumus; piedalīties ilgtspējīgas būvniecības tehnoloģisko procesu inženiertehniskajā pilnveidošanā saskaņā ar vides normatīvajiem aktiem un vides standartu prasībām.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  121.1.BūvINŽENIERIS2142 01
  121.2.Ēku konstrukciju būvINŽENIERIS2142 02
  121.3.Lidostu būvINŽENIERIS2142 03
  121.4.Tiltu būvINŽENIERIS2142 04
  121.5.Ēku būvINŽENIERIS2142 05
  121.6.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  121.7.(Svītrots ar MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 234)
  121.8.Doku un ostu būvINŽENIERIS2142 08
  121.9.Bagarēšanas būvINŽENIERIS2142 09
  121.10.Ātrgaitas šoseju un ielu būvINŽENIERIS2142 10
  121.11.Hidrotehnisko būvju būvINŽENIERIS2142 11
  121.12.Hidroloģijas būvINŽENIERIS2142 12
  121.13.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  121.14.Dzelzceļa būvINŽENIERIS2142 14
  121.15.Ceļu būvINŽENIERIS2142 15
  121.16.Sanitārtehnikas būvINŽENIERIS2142 16
  121.17.Zemes būvju/ mehānikas būvINŽENIERIS2142 17
  121.18.Konstrukciju būvINŽENIERIS2142 18
  121.19.Torņu būvINŽENIERIS2142 19
  121.20.Tuneļu būvINŽENIERIS2142 20
  121.21.Zemes rakšanas INŽENIERIS2142 21
  121.22.Apūdeņošanas INŽENIERIS2142 24
  121.23.Sanitārijas INŽENIERIS2142 25
  121.24.Būvmateriālu TEHNOLOGS2142 26
  121.25.Būvniecības TEHNOLOGS2142 27
  121.26.Meliorācijas INŽENIERIS2142 28
  121.27.Transportbūvju būvINŽENIERIS2142 29
  121.28.Būvmateriālu INŽENIERIS2142 30
  121.29.Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas sistēmu būvINŽENIERIS2142 31
  121.30.Būvniecības tāmju INŽENIERIS2142 32
  121.31.Inženierkomunikāciju piesaistes INŽENIERIS2142 33
  121.32.Vienkāršotās renovācijas un rekonstrukcijas objektu INŽENIERIS2142 34
  121.33.Ilgtspējīgas būvniecības INŽENIERIS2142 35
  121.34.Inženiersistēmu projektēšanas būvINŽENIERIS2142 36
  121.35.Saldēšanas sistēmu būvINŽENIERIS2142 37
  121.36.Naftas pārvades sistēmu būvINŽENIERIS2142 38
  121.37.Gāzes pārvades sistēmu būvINŽENIERIS2142 39
  121.38.Neatkarīgs ēku energoefektivitātes EKSPERTS2142  40

  3.4.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2143 Vides inženieri"

  122. Atsevišķās grupas "2143 Vides inženieri" profesijās nodarbinātie veic pētījumus, konsultē vai izpilda procedūras, kas saistītas ar vides jomu.

  123. Atsevišķās grupas "2143 Vides inženieri" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – organizēt un izpildīt vidi aizsargājošu, videi draudzīgu, dabas resursus taupošu tehnoloģiju un būvju projektēšanas, iekārtu konstruēšanas, montāžas un to darbības nodrošināšanas, vides monitoringa un kontroles uzdevumus; īstenot un uzraudzīt procesus saistībā ar ķīmisko vielu un maisījumu izmantošanu un apsaimniekošanu; piedalīties tehnoloģisko procesu inženiertehniskā pilnveidošanā saskaņā ar vides normatīvo aktu un vides standartu prasībām; izstrādāt inovatīvas vides aizsardzības metodes; iegūt un analizēt informāciju un sagatavot priekšlikumus stratēģisko mērķu definēšanai ražošanā vai pārvaldībā vides kvalitātes saglabāšanas, dabas resursu racionālas un pilnvērtīgas izmantošanas un ilgtspējīgas attīstības jomā; piedalīties normatīvo aktu, atzinumu un citu dokumentu vides aizsardzības jomā sagatavošanā, vadībā un uzraudzībā; veikt zinātnisko darbību vides inženiertehniskās aizsardzības jomā; veikt vides tehnoloģiju un vides kvalitāti nodrošinošu tehnoloģisko risinājumu izstrādi, projektēšanu un ieviešanu; piedalīties vides pārvaldības darbā; risināt ar vides aizsardzību, vides tehnoloģijām, resursu apsaimniekošanu un atkritumu apsaimniekošanu saistītus uzdevumus; vadīt projektus vides jomā.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  123.1.Vides INŽENIERIS2143 01
  123.2.Vides TEHNOLOGS2143 02

  3.4.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2144 Mehānikas inženieri"

  124. Atsevišķās grupas "2144 Mehānikas inženieri" profesijās nodarbinātie pēta mašīnas, iekārtas un mehāniskos agregātus, konsultē, vada ražošanas darbus, iekārtu un sistēmu apkalpošanu un remontu, pēta attiecīgo materiālu, izstrādājumu un procesu tehnoloģiskos aspektus, piedalās projektēšanas, ražošanas, pētniecības, tehniskās uzraudzības, izstrādājumu pilnveidošanas, realizācijas un remonta procesos.

  125. Atsevišķās grupas "2144 Mehānikas inženieri" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – izstrādāt ražošanā, ieguvē, būvniecībā, lauksaimniecībā un citur izmantojamas mašīnas, iekārtas un instrumentus; izstrādāt dzelzceļa lokomotīvēs, automobiļos vai lidaparātos izmantojamus iekšdedzes dzinējus un citus neelektriskus motorus un dzinējus; izstrādāt kuģu vadības sistēmas, spēka agregātus, sildīšanas un ventilācijas sistēmas, stūrēšanas mehānismus, sūkņus un citas mehāniskas iekārtas; izstrādāt kuģu korpusus; izstrādāt lidaparātus, to šasijas un citus aviācijas rūpniecības izstrādājumus; organizēt, plānot un kontrolēt gaisa kuģu plūsmu; nodrošināt lidojumu aeronavigācijas apkalpošanu; nodrošināt gaisa kuģu apkalpi ar nepieciešamo pirmslidojuma informāciju, tai skaitā ar meteoroloģisko informāciju; analizēt nestandarta un avārijas situācijas un pieņemt atbilstošus lēmumus; organizēt avārijas, meklēšanas un glābšanas dienesta darbību; izstrādāt transporta ierīču virsbūves, bremzes un citus komponentus; izstrādāt sildīšanas un dzesēšanas sistēmas; piedalīties projektēšanas, ražošanas, pētniecības, tehniskās uzraudzības, izstrādājumu pilnveidošanas, realizācijas un remonta procesos; izstrādāt valodu procesorus, precīzijas instrumentus un tamlīdzīgas ierīces un aparātus; veikt lauksaimniecības un citu mehānismu, mašīnu, dzinēju, agregātu un iekārtu darba un produkcijas kontroli; izstrādāt siltumenerģijas ražošanas, sadales un pārvades sistēmas; izvēlēties, projektēt un uzstādīt siltumenerģijas ražošanas, sadales un izmantošanas uzņēmuma siltumenerģētiskās un siltumtehniskās iekārtas – termoelektrostacijas un katlu mājas, katlu agregātus, rūpnieciskas krāsnis, žāvētavas, siltummaiņas, individuālos siltummezglus, siltumtrases, tvertnes, kompresorus, saldētavas; projektēt un izstrādāt ventilācijas, kondicionēšanas un apkures sistēmas; veikt un uzraudzīt tehnoloģiskos mērījumus un procesu automātisko vadību; izvērtēt nozares projektu īstenošanas ietekmi uz vidi un sabiedrību; izstrādāt siltuma centrāļu siltuma mehānisko iekārtu, siltuma tīklu sistēmas; noteikt mašīnu, mehānismu, darbgaldu, agregātu un citu iekārtu efektīvas izmantošanas un drošības pārbaudes kontroles standartus; organizēt un vadīt darbojošos mašīnu, mehānismu, darbgaldu, motoru, dzinēju, agregātu iekārtu un sistēmu apkalpošanu un remontu; izstrādāt mehatronikas iekārtas; vadīt kopīgu mehāniķu, elektriķu, elektroniķu un datorspeciālistu darba grupu mehatronikas sistēmu projektēšanai; veikt mehatronikas iekārtu darbības uzraudzību un mehatronikas iekārtu komplektēšanas uzdevumus; plānot, nodrošināt siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales, kā arī ēku iekšējo siltumsistēmu optimālu darbību; izstrādāt un uzturēt efektīvas transporta tehnoloģiskās sistēmas un tehnoloģijas, kas saistītas ar kravu un pasažieru pārvadājumu loģistisko un tehnisko nodrošinājumu; pirms lidojuma veikt lidmašīnas komponenšu un sistēmu pārbaudes; veikt pētījumus lidaparātu dizaina un veiktspējas uzlabošanai, vērot un ierakstīt izmēģinājuma lidojuma datus un pārliecināties, ka testa mērķi tiek sasniegti; sagatavot lidaparātu izmēģinājuma lidojumiem un pārbaudīt visus testa instrumentus un aprīkojumu; pirms prototipu būvēšanas pārbaudīt dažādus dizainus datorsimulācijās, sadarboties ar inženieriem jaunu lidaparātu prototipu izstrādē; veikt izmēģinājuma lidojumus ar pilotu izmēģinātāju un speciāli pielāgotu aprīkojumu, lai savāktu veiktspējas datus jaunam vai uzlabotam lidaparāta dizainam; analizēt datus no veiktajiem lidojumiem, lai sertificētu lidaparātus un atrastu iespējas to potenciāliem uzlabojumiem; izmēģinājuma lidojumos pārbaudīt lidaparāta veiktspēju, stabilitāti un vadību, dzinējus, avionikas sistēmas un ieroču sistēmas, sagatavot pārskatus par veiktajiem izmēģinājumiem, pievienojot norādes par pārbaudāmo prasību izpildi; projektēt iekšdedzes un reaktīvos dzinējus un veikt teorētiskos aprēķinus par tiem; veikt aerodinamisko analīzi lidaparātiem, aerodinamisko īpašību aprēķināšanu un datorsimulēšanu; projektēt lidaparātus, lidaparātu sistēmas, lidaparātu mehāniskos mezglus un fizelāžu un veikt teorētiskos aprēķinus par tiem; analizēt, aprēķināt un izpētīt lidaparāta veiktspēju lidojumā, darbojošos spēkus un ierobežojumus; plānot kosmiskās misijas, aprēķināt raksturlielumus lidojumu orbītām un trajektorijām; projektēt un būvēt kosmiskās iekārtas (satelītus, kosmiskos moduļus u. c.), pārliecināties par iekārtu atbilstību izvirzītajiem mērķiem un drošības standartiem; projektēt un būvēt raķetes, raķešu sistēmas un raķešdzinējus; analizēt mehānisko iekārtu īpašības, izmantojot galīgo elementu analīzes metodi un datorsimulācijas; veidot un analizēt elektromehānisko iekārtu vadības sistēmas; aprēķināt vai citādi noteikt un analizēt mehānisko iekārtu svārstību īpašības, noteikt raksturlielumus, projektēt un pārbaudīt dažādus svārstību mazināšanas mehānismus; projektēt dažādas termiskās iekārtas (siltumsūkņi, dzesēšanas iekārtas u. c.), veikt to teorētisko analīzi un eksperimentālo pārbaudi.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  125.1.Kuģu dizaina INŽENIERIS2144 01
  125.2.Gaisa kuģu projektēšanas INŽENIERIS2144 02
  125.3.Automobiļu dizaina INŽENIERIS2144 03
  125.4.Aeronavigācijas apkalpošanas INŽENIERIS2144 04
  125.5.Gaisa kondicionēšanas INŽENIERIS2144 05
  125.6.Automātu INŽENIERIS2144 06
  125.7.Dīzeļu INŽENIERIS2144 07
  125.8.Gāzes turbīnu INŽENIERIS2144 08
  125.9.Iekšdedzes dzinēju INŽENIERIS2144 09
  125.10.Reaktīvo dzinēju INŽENIERIS2144 10
  125.11.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  125.12.Kuģu būves INŽENIERIS2144 13
  125.13.Mehānikas INŽENIERIS2144 14
  125.14.Aeronautikas/ mehānikas INŽENIERIS2144 15
  125.15.Lauksaimniecības/ mehānikas INŽENIERIS2144 16
  125.16.Gaisa kondicionēšanas/ mehānikas INŽENIERIS2144 17
  125.17.Pašgājējmehānismu/ mehānikas INŽENIERIS2144 18
  125.18.Dīzeļu/ mehānikas INŽENIERIS2144 19
  125.19.Gāzes turbīnu/ mehānikas INŽENIERIS2144 20
  125.20.Apsildes, ventilācijas un saldēšanas/ mehānikas INŽENIERIS2144 21
  125.21.Rūpniecisko mašīnu un darbarīku/ mehānikas INŽENIERIS2144 22
  125.22.Instrumentu/ mehānikas INŽENIERIS2144 23
  125.23.Sauszemes motoru un mašīnu/ mehānikas INŽENIERIS2144 24
  125.24.Ostas mehānismu/ mehānikas INŽENIERIS2144 25
  125.25.Kodolenerģētikas/ mehānikas INŽENIERIS2144 26
  125.26.Saldēšanas iekārtu/ mehānikas INŽENIERIS2144 27
  125.27.Mehānikas TEHNOLOGS2144 29
  125.28.Metināšanas TEHNOLOGS2144 30
  125.29.Aprīkojuma INŽENIERIS2144 31
  125.30.Mehānikas KONSTRUKTORS2144 32
  125.31.Siltumenerģijas/ pārvades un sadales INŽENIERIS2144 33
  125.32.Medicīnas iekārtu INŽENIERIS2144 34
  125.33.Dzelzceļa lokomotīvju/ remonta INŽENIERIS2144 35
  125.34.Vagonu/ remonta INŽENIERIS2144 36
  125.35.Medicīnas fizikālo tehnoloģiju INŽENIERIS2144 37
  125.36.Mehatronikas INŽENIERIS2144 38
  125.37.Siltumenerģētikas INŽENIERIS2144 39
  125.38.Siltumsistēmu ekspluatācijas INŽENIERIS2144 41
  125.39.Siltumiekārtu ekspluatācijas INŽENIERIS2144 42
  125.40.Siltumenerģētikas un siltumtehnikas INŽENIERIS2144 43
  125.41.Gaisa kuģu tehniskās apkopes mehānikas INŽENIERIS2144 44
  125.42.Transportsistēmu INŽENIERIS2144 45
  125.43.Kuģu mehānikas INŽENIERIS2144 46
  125.44.Mašīnu un aparātu būves INŽENIERIS2144 47
  125.45.Siltumtehnisko iekārtu INŽENIERIS2144 48
  125.46.Mašīnu un aparātu būves TEHNOLOGS2144 49
  125.47.Rūpniecisko iekārtu un rīku INŽENIERIS2144 50
  125.48.MEHĀNIĶIS (inženieris)2144 51
  125.49.Gaisa kuģu lidojumderīguma uzturēšanas mehānikas INŽENIERIS2144 52
  125.50.Hidraulikas INŽENIERIS2144 53
  125.51.Izmēģinājuma lidojumu INŽENIERIS2144 54
  125.52.Aerokosmiskais INŽENIERIS2144 55

  3.4.5. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2145 Ķīmijas inženieri"

  126. Atsevišķās grupas "2145 Ķīmijas inženieri" profesijās nodarbinātie veic pētījumus, konsultē, izstrādā un vada ķīmiskos procesus naftas, gāzes, naftas produktu, sprāgstvielu, pārtikas produktu, suņu un kaķu barības, medikamentu, sintētisko materiālu ražošanā, kā arī vada iekārtu apkalpošanu un remontu un konsultē attiecīgo materiālu, ražojumu un procesu tehnoloģijas jautājumos.

  127. Atsevišķās grupas "2145 Ķīmijas inženieri" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – veikt pētījumus un izstrādāt ķīmisko procesu tehnoloģiju, sagatavot un vadīt gāzes un naftas produktu, sprāgstvielu, pārtikas produktu, suņu un kaķu barības, medikamentu, sintētisko materiālu ražošanu; noteikt ķīmijas rūpniecības ražotņu būvniecības aspektus; noteikt ražošanas veidus, materiālus un kvalitātes standartus un nodrošināt to atbilstību noteikumiem; noteikt produkcijas ražošanas efektivitātes un drošības nodrošināšanas procedūras un kontroles standartus; noteikt un novērst bojājumus; organizēt un vadīt iekārtu apkalpošanu un remontu; vadīt, plānot, organizēt pārtikas produktu un dzērienu ražošanu, to kvalitātes kontroli visos ražošanas procesa posmos; izstrādāt izejvielu patēriņa normas un kontrolēt to izlietojumu pārtikas produktu un dzērienu ražošanā; veikt jaunu pārtikas produktu un dzērienu izstrādi un ieviešanu ražošanā; pārzināt augu un dzīvnieku valsts izejvielu pārstrādi, tehnoloģiskos procesus, ražošanas procesu iekārtas un to darbību; sniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem pārtikas produktu un dzērienu ražošanā; veikt ķīmijas nozares attiecīgo materiālu, izstrādājumu un procesu tehnoloģisko aspektu pētījumus un sniegt konsultācijas.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  127.1.Ķīmijas INŽENIERIS2145 01
  127.2.Ķīmisko procesu INŽENIERIS2145 02
  127.3.Naftas un dabasgāzes/ ķīmijas INŽENIERIS2145 03
  127.4.Dabasgāzes ieguves un sadales/ ķīmijas INŽENIERIS2145 04
  127.5.Naftas INŽENIERIS2145 05
  127.6.Raudzēšanas TEHNOLOGS2145 06
  127.7.Ķīmisko procesu TEHNOLOGS (inženieris)2145 07
  127.8.Ķīmijas TEHNOLOGS2145 08
  127.9.Pārtikas un dzērienu TEHNOLOGS2145 10
  127.10.Degvielas TEHNOLOGS2145 11
  127.11.Krāsu TEHNOLOGS2145 12
  127.12.Papīra TEHNOLOGS2145 13
  127.13.Plastmasas izstrādājumu TEHNOLOGS2145 14
  127.14.Polimēru TEHNOLOGS2145 15
  127.15.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  127.16.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  127.17.Farmācijas TEHNOLOGS2145 19
  127.18.Ķīmisko procesu TEHNOLOGS2145 20
  127.19.Suņu un kaķu barības ražošanas TEHNOLOGS2145 21

  3.4.6. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2146 Ieguves rūpniecības inženieri, metalurgi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti"

  128. Atsevišķās grupas "2146 Ieguves rūpniecības inženieri, metalurgi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie veic pētījumus, attīsta un apkalpo minerālu, metālu, ūdens, naftas, gāzes ieguvi, kā arī pēta un rada jaunas kausējumu, keramikas un citu materiālu ražošanas metodes, konsultē attiecīgo materiālu, izstrādājumu un procesu tehnoloģiskajos jautājumos.

  129. Atsevišķās grupas "2146 Ieguves rūpniecības inženieri, metalurgi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – veikt ar naftas, gāzes vai ūdens ieguvi saistītus pētījumus un izstrādāt jaunas metodes vai attīstīt un pilnveidot esošās; noteikt efektīvus zemes dzīļu izrakteņu ieguves veidus un nepieciešamo mehānismu tipus; izstrādāt šahtu un eju būvniecības plānu un vadīt būvdarbus; noteikt urbšanas iecirkņus un izstrādāt urbumos izmantojamos ūdens, gāzes un naftas izplūdes kontroles paņēmienus; plānot un vadīt gāzes, naftas un ūdens uzglabāšanu, pirmapstrādi, drošību un transportēšanu; noteikt pirmās palīdzības iekārtas un drošības līdzekļus, sevišķi pazemē; veikt pētījumus un izstrādāt tehnoloģiju metālu ieguvei no rūdas; pētīt metāla un kausējumu īpašības, izstrādāt jaunus sakausējumus, uzraudzīt ražošanas procesu tehnoloģiskos aspektus; pētīt ieguves rūpniecības nozares attiecīgo materiālu un procesu tehnoloģiskos aspektus un sniegt konsultācijas.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  129.1.Iežguves INŽENIERIS2146 01
  129.2.Metalurģijas INŽENIERIS2146 02
  129.3.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  129.4.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  129.5.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  129.6.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  129.7.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  129.8.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  129.9.METALURGS (analītiķis)2146 09
  129.10.Ieguves TEHNOLOGS2146 10
  129.11.Velmju KALIBRĒTĀJS2146 11

  3.4.7. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2149 Citur neklasificēti inženieri"

  130. Atsevišķās grupas "2149 Citur neklasificēti inženieri" profesijās nodarbinātie veic pētījumus, konsultē vai izpilda procedūras, kas saistītas ar ražošanas efektivitātes drošības paaugstināšanu un darba organizācijas pilnveidošanu, nosaka darbu apjomu, izstrādā smaržkompozīcijas parfimērijas un kosmētikas, kā arī sadzīves ķīmijas izstrādājumiem, pēta un sniedz konsultācijas par izstrādājumu un ražošanas procesu tehnoloģiskajiem aspektiem un lietojamiem materiāliem, veic aviācijas nelaimes gadījumu un nopietnu incidentu, smagu dzelzceļa avāriju un avāriju, kā arī jūras negadījumu izmeklēšanu, veic pienākumus, kas saistīti ar kompleksu uzņēmuma sistēmu vai zinātņietilpīgu produktu izveidi, uzturēšanu un pilnveidošanu, vada meža atjaunošanas, kopšanas, izstrādes, infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas, koksnes produktu pārdošanas un piegādes procesus.

  131. Atsevišķās grupas "2149 Citur neklasificēti inženieri" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – plānot energosistēmas siltumtīklu optimālu darba režīmu; izveidot un ieviest energopārvaldības sistēmu pašvaldībā vai uzņēmumā, kas ļauj pašvaldībai vai uzņēmumam optimizēt enerģijas resursu izmantošanu, plānojot un ieviešot energotaupības pasākumus ar minimālu ietekmi uz vidi; izstrādāt elektrostaciju darba režīmus, kontrolēt to maksimālo un minimālo jaudu; aprēķināt un izstrādāt metodiku ekonomiskai slodzes sadalei starp TEC agregātiem; gatavot būvniecības un arhitektūras projektu kalkulācijas un vadīt šo darbu; izstrādāt pasta pakalpojumu sniegšanas tehnoloģijas instrukcijas, metodiskos un normatīvos dokumentus; plānot tehnoloģisko procesu un darbības; nodrošināt ūdenssaimniecības un atkritumsaimniecības pārvaldības un tehnoloģisko uzdevumu izstrādi un izpildi; nodrošināt ūdensapgādi, ūdens ieguvi un sateces baseinu pārvaldību; izveidot integrētas un līdzsvarotas dzelzceļa transporta un autotransporta sistēmas, pilnveidot tās un vadīt; izveidot dzelzceļa transporta un autotransporta infrastruktūras un tehnisko līdzekļu ekspluatācijas un remonta tehnoloģijas, ieviest un pilnveidot tās; veikt dzelzceļa transporta sistēmu tehnisko, tehnoloģisko, operacionālo un organizatorisko procesu vadību; veikt ar transportlīdzekļu vadītājiem noteikto aizliegumu reģistrācijas procesu saistītās darbības; plānot mežsaimniecības uzņēmuma darbu; plānot mežsaimniecības uzņēmumu tehnoloģisko procesu un pieņemt lēmumus par šo procesu izpildi; vadīt meža atjaunošanas, kopšanas, izstrādes, infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas, koksnes produktu pārdošanas un piegādes procesus; veikt meža inventarizāciju, novērtēt meža resursus un meža apsaimniekošanas darbību ietekmi uz meža resursu stāvokli, vidi un sociālo jomu, sagatavot meža apsaimniekošanas plānus; novērtēt meža bojājumu riskus un bojājumu apmēru, organizēt medības un meža aizsardzības pasākumus; pārzināt un pārraudzīt inženiertehnisko sistēmu atslēgšanas vietas; kontrolēt un vadīt pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra uzstādīšanu; izstrādāt smaržkompozīcijas parfimērijas un kosmētikas, kā arī sadzīves ķīmijas izstrādājumiem; ražot smaržkompozīcijas; veikt aviācijas nelaimes gadījumu un nopietnu incidentu, smagu dzelzceļa avāriju un avāriju, kā arī jūras negadījumu izmeklēšanu, izstrādāt drošības rekomendācijas un ieteikumus to novēršanai nākotnē; konsultēt vadītājus par iekārtas un personāla racionālu izvietošanu; nodrošināt darba aizsardzību ražošanas vidē un darbinieku instruktāžu darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumos; izstrādāt avāriju novēršanas pasākumus; nodrošināt apkures, ūdensapgādes, kanalizācijas, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu (turpmāk – ēku sistēmas) pareizu ekspluatāciju un darbību; plānot un veikt materiālo un tehnisko resursu iegādi ēku sistēmu darbības nodrošināšanai; sagatavot līgumus ar specializētām organizācijām par ēku sistēmu apkalpošanu un remontu veikšanu, kontrolēt šo līgumu izpildi; veikt ēku sistēmu ekspluatācijā izlietoto resursu uzskaiti; nodrošināt ēku sistēmu ikdienas apsekošanas rezultātu un informācijas par jebkuru apkopes vai remonta darbu pabeigšanu ierakstīšanu attiecīgās ēku sistēmas uzturēšanas žurnālā; plānot, koordinēt un vadīt uzņēmuma sistēmu izstrādāšanu, testēšanu, ekspluatēšanu un utilizāciju; plānot, koordinēt un vadīt sistēmu inženierijas ikdienas darbu; vadīt inženiertehnisko risinājumu izstrādāšanu un nodrošināt vadības procedūras; reģistrēt un arhivēt ienākošo un izejošo aeronavigācijas informāciju; sagatavot aeronavigācijas informāciju publicēšanai Latvijas Aeronavigācijas informācijas publikācijā un sagatavot to elektroniskā veidā; veikt dokumentu pavadlapu aprites vadību un slēgšanu.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  131.1.Sistēmu (izņemot skaitļotāju) ANALĪTIĶIS2149 02
  131.2.Cenu veidošanas INŽENIERIS2149 04
  131.3.Plānošanas INŽENIERIS2149 05
  131.4.Sistēmu (izņemot skaitļotāju) INŽENIERIS2149 06
  131.5.Laika un kustības pētījumu INŽENIERIS2149 07
  131.6.Zinātniski tehniskās informācijas INŽENIERIS2149 08
  131.7.Patentu un izgudrojumu INŽENIERIS2149 09
  131.8.Personāla sagatavošanas INŽENIERIS2149 10
  131.9.Standartizācijas INŽENIERIS2149 11
  131.10.Energotīklu DISPEČERS2149 12
  131.11.Kurināmā sagādes un sadales DISPEČERS2149 13
  131.12.Energosistēmu INŽENIERIS/ EnergoPĀRVALDNIEKS2149 14
  131.13.Kvalitātes INŽENIERIS2149 15
  131.14.Meža TEHNOLOGS2149 16
  131.15.Iekārtu ekspluatācijas INŽENIERIS2149 17
  131.16.Dzelzceļa ekspluatācijas INŽENIERIS2149 18
  131.17.Metroloģijas INŽENIERIS2149 19
  131.18.Sertifikācijas INŽENIERIS2149 21
  131.19.KomunālINŽENIERIS2149 22
  131.20.Mežsaimniecības INŽENIERIS2149 24
  131.21.Mežsaimniecības TEHNOLOGS2149 25
  131.22.Ūdens un atkritumsaimniecības SPECIĀLISTS2149 26
  131.23.Dzelzceļa transporta INŽENIERIS2149 27
  131.24.Automobiļu transporta INŽENIERIS2149 28
  131.25.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  131.26.Ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma INŽENIERIS2149 30
  131.27.Darba NORMĒTĀJS2149 31
  131.28.Tāmju INŽENIERIS2149 32
  131.29.PARFIMĒRS2149 34
  131.30.Darba aizsardzības INŽENIERIS2149 35
  131.31.INŽENIERINSPEKTORS2149 36
  131.32.INŽENIERKONTROLIERIS2149 37
  131.33.Ugunsdrošības INŽENIERIS2149 38
  131.34.Civilās aizsardzības INŽENIERIS2149 39
  131.35.Ugunsdrošības un civilās aizsardzības INŽENIERIS2149 40
  131.36.Galvenais INŽENIERIS2149 42
  131.37.Posma INŽENIERIS2149 43
  131.38.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
  131.39.Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu IZMEKLĒTĀJS2149 46
  131.40.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
  131.41.Dzelzceļa avāriju IZMEKLĒTĀJS2149 48
  131.42.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
  131.43.Jūras negadījumu IZMEKLĒTĀJS2149 50
  131.44.Ēku sistēmu INŽENIERIS2149 51
  131.45.Sistēmu vadības INŽENIERIS2149 52
  131.46.Transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas SPECIĀLISTS2149 53
  131.47.Mežkopības INŽENIERIS2149 54
  131.48.Mežizstrādes INŽENIERIS2149 55
  131.49.Aeronavigācijas informācijas publikāciju SPECIĀLISTS2149 56

  3.5. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "215 Elektrotehnoloģiju inženieri"

  132. Mazās grupas "215 Elektrotehnoloģiju inženieri" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbus, vada un piedalās starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritoriju un uzņēmuma attīstības politiku un plānošanas dokumentu izstrādē, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodes un iegūtās zināšanas izmanto praksē inženierzinātņu jomā, kā arī ražošanas procesu tehnoloģiskās un ekonomiskās efektivitātes jomā.

  133. Mazās grupas "215 Elektrotehnoloģiju inženieri" profesijas klasificētas:

  133.1. atsevišķajā grupā "2151 Elektroinženieri";

  133.2. atsevišķajā grupā "2152 Elektronikas inženieri";

  133.3. atsevišķajā grupā "2153 Telesakaru inženieri".

  134. Mazās grupas "215 Elektrotehnoloģiju inženieri" un šā klasifikatora 133. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  134.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  134.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  134.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  134.4. izglītība: augstākā izglītība.

  3.5.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2151 Elektroinženieri"

  135. Atsevišķās grupas "2151 Elektroinženieri" profesijās nodarbinātie veic pētījumus, konsultē, projektē un vada montāžas un remonta darbus, uzrauga elektrisko sistēmu, dzinēju un iekārtu darbu.

  136. Atsevišķās grupas "2151 Elektroinženieri" profesijas atbilstoši pamatuzdevumi:

  – izstrādāt elektroenerģijas ražošanas, sadales un pārvades sistēmas; izstrādāt elektrisko dzinēju, elektrības ievilkšanas (instalācijas) un citu iekārtu, kā arī elektrisko ierīču sistēmas; vadīt elektroiekārtu montāžas darbus; noteikt kontroles parametrus un tehnoloģiskos procesus; noteikt un novērst bojājumus; organizēt darbojošos elektrisko sistēmu, dzinēju un iekārtu apkalpošanu un remontu; pētīt attiecīgo materiālu, ražojumu un procesu tehnoloģiskos aspektus; apkalpot, izstrādāt, regulēt un pilnveidot energotehniskās iekārtas, piesaistīt tās lauksaimniecības objektiem; veikt efektīvu dzelzceļa transporta elektrosistēmu izstrādāšanu un uzturēšanu, kuras saistītas ar dzelzceļa automātikas un telemehānikas iekārtu, elektriskā transporta tehnisko līdzekļu projektēšanu, ekspluatāciju un remontu; veikt dzelzceļa elektrosistēmu tehnisko, tehnoloģisko un organizatorisko procesu izstrādi un vadību; organizēt ražošanas procesu.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  136.1.ElektroINŽENIERIS2151 01
  136.2.Elektroapgaismes INŽENIERIS2151 02
  136.3.Elektrisko sistēmu INŽENIERIS2151 03
  136.4.Elektroenerģijas sadales elektroINŽENIERIS2151 04
  136.5.Ģeneratoru elektroINŽENIERIS2151 05
  136.6.Elektroenerģijas pārvades elektroINŽENIERIS2151 06
  136.7.Elektrovilkmes elektroINŽENIERIS2151 07
  136.8.Elektromehānisko iekārtu elektroINŽENIERIS2151 08
  136.9.Augstsprieguma elektroINŽENIERIS2151 09
  136.10.Releju aizsardzības un automātikas INŽENIERIS2151 10
  136.11.Elektrotehnisko iekārtu elektroINŽENIERIS2151 11
  136.12.Galvenais ENERĢĒTIĶIS2151 12
  136.13.Lauksaimniecības enerģētikas INŽENIERIS2151 13
  136.14.ENERĢĒTIĶIS2151 14
  136.15.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  136.16.Elektroietaišu ekspluatācijas INŽENIERIS2151 16
  136.17.Apsardzes tehnisko sistēmu INŽENIERIS2151 19
  136.18.Dzelzceļa elektrosistēmu INŽENIERIS2151 20

  3.5.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2152 Elektronikas inženieri"

  137. Atsevišķās grupas "2152 Elektronikas inženieri" profesijās nodarbinātie veic elektronisko sistēmu, iekārtu, datortehnikas un perifērijas ierīču, kā arī attiecīgo materiālu, izstrādājumu un procesu tehnoloģisko aspektu pētījumus, konsultē, vada iekārtu montāžas darbus, apkalpošanu un remontu, uzstāda datortehniku un perifērijas ierīces, veic to tehnisko apkalpošanu, profilakses, remonta un modernizācijas darbus, nodrošina jauno sistēmu programmu instalāciju.

  138. Atsevišķās grupas "2152 Elektronikas inženieri" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – veikt elektronisko iekārtu, sistēmu, dzinēju un iekārtu, datortehnikas iekārtu, projektēšanu; noteikt ražošanas veidus, materiālus un kvalitātes standartus, vadīt elektronisko un sistēmu ražošanu un ierīkošanu; noteikt kontroles paraugus un tehnoloģiskos procesus elektronisko sistēmu, dzinēju un iekārtu ekspluatācijas efektivitātes un drošības nodrošināšanai; noteikt un novērst bojājumus; organizēt un vadīt darbojošos elektronisko sistēmu, dzinēju un iekārtu apkalpošanu un remontu; uzstādīt datortehniku, veikt tās tehnisko apkalpošanu, profilakses, remonta un modernizācijas darbus, nodrošināt jauno sistēmu programmu instalāciju; pētīt elektronikas nozares izstrādājumu un procesu tehnoloģiskos aspektus un sniegt konsultācijas.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  138.1.Elektronikas INŽENIERIS2152 01
  138.2.Skaitļotāju/ elektronikas INŽENIERIS2152 02
  138.3.Informācijas/ elektronikas INŽENIERIS2152 03
  138.4.Mērinstrumentu/ elektronikas INŽENIERIS2152 04
  138.5.Pusvadītāju/ elektronikas INŽENIERIS2152 05
  138.6.Elektronikas TEHNOLOGS2152 06
  138.7.Datortehnikas INŽENIERIS2152 07
  138.8.Gaisa kuģu tehniskās apkopes avionikas INŽENIERIS2152 08
  138.9.Radioelektronikas INŽENIERIS2152 09
  138.10.Gaisa kuģu lidojumderīguma uzturēšanas avionikas INŽENIERIS2152 10

  3.5.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2153 Telesakaru inženieri"

  139. Atsevišķās grupas "2153 Telesakaru inženieri" profesijās nodarbinātie veic elektronisko sistēmu un elektronisko sakaru iekārtu, kā arī attiecīgo materiālu, izstrādājumu un procesu tehnoloģisko aspektu pētījumus, konsultē, vada iekārtu montāžas darbus, apkalpošanu un remontu, nodrošina jauno sistēmu programmu instalāciju.

  140. Atsevišķās grupas "2153 Telesakaru inženieri" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – veikt elektronisko iekārtu, sistēmu, dzinēju un iekārtu, telesakaru iekārtu projektēšanu; noteikt ražošanas veidus, materiālus un kvalitātes standartus, vadīt telesakaru izstrādājumu un sistēmu ražošanu un ierīkošanu; noteikt kontroles paraugus un tehnoloģiskos procesus telesakaru sistēmu, dzinēju un iekārtu ekspluatācijas efektivitātes un drošības nodrošināšanai; noteikt un novērst bojājumus; organizēt un vadīt darbojošos telesakaru sistēmu, dzinēju un iekārtu apkalpošanu un remontu; montēt un kopēt dažādus videomateriālus; sekot montāžā izmantojamās videoaparatūras tehniskajam stāvoklim atbilstoši prasībām; veikt montāžas videoaparatūras sīko tehnisko apkopi; reģistrēt montēto un kopēto materiālu uzskaites žurnālā; pārraudzīt audiovizuālā materiāla kvalitāti; pētīt elektronisko sakaru nozares izstrādājumu un procesu tehnoloģiskos aspektus un sniegt konsultācijas.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  140.1.Telesakaru/ telekomunikāciju INŽENIERIS2153 01
  140.2.Kosmosa sakaru/ komunikāciju INŽENIERIS2153 02
  140.3.Radiosakaru INŽENIERIS2153 04
  140.4.Signālsistēmas sakaru/ komunikāciju INŽENIERIS2153 05
  140.5.Telefona sakaru/ komunikāciju INŽENIERIS2153 07
  140.6.Televīzijas sakaru/ komunikāciju INŽENIERIS2153 08
  140.7.Telesakaru/ telekomunikāciju TEHNOLOGS2153 09
  140.8.Telesakaru/ telekomunikāciju KONSTRUKTORS2153 10
  140.9.VideoINŽENIERIS2153 11

  3.6. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "216 Arhitekti, plānotāji, ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri, mērnieki un dizaineri"

  141. Mazās grupas "216 Arhitekti, plānotāji, ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri, mērnieki un dizaineri" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbus, vada un piedalās starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritoriju un uzņēmuma attīstības politiku un plānošanas dokumentu izstrādē, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodes un iegūtās zināšanas izmanto praksē arhitektūras un topogrāfijas jomā.

  142. Mazās grupas "216 Arhitekti, plānotāji, ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri, mērnieki un dizaineri" profesijas klasificētas:

  142.1. atsevišķajā grupā "2161 Arhitekti";

  142.2. atsevišķajā grupā "2162 Ainavu arhitekti";

  142.3. atsevišķajā grupā "2163 Izstrādājumu un apģērbu dizaineri";

  142.4. atsevišķajā grupā "2164 Pilsētplānotāji un satiksmes plānotāji";

  142.5. atsevišķajā grupā "2165 Ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri, mērnieki";

  142.6. atsevišķajā grupā "2166 Grafikas, multimediju un citi dizaineri".

  143. Mazās grupas "216 Arhitekti, plānotāji, ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri, mērnieki un dizaineri" un šā klasifikatora 142. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  143.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  143.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  143.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  143.4. izglītība: augstākā izglītība.

  3.6.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2161 Arhitekti"

  144. Atsevišķās grupas "2161 Arhitekti" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbus, organizē, vada un piedalās starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa telpiskās attīstības politiku un plānošanas dokumentu izstrādē, konsultē, projektē dzīvojamās mājas, komerciālās un ražošanas būves.

  145. Atsevišķās grupas "2161 Arhitekti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – radīt un attīstīt jaunas arhitektūras teorijas un metodes; sagatavot zinātniskos rakstus un pārskatus arhitektūras nozarē; veikt būvlaukumu apskati, konsultēt klientus un sniegt ieteikumus par būvniecības stilu un citiem aspektiem; projektēt ēkas, gatavot būvniecībai un restaurēšanai nepieciešamos detalizētos zīmējumus un plānus, sekmēt projektu īstenošanu saskaņā ar to cenu, stilu, darba laika patēriņu un instrukcijām; noteikt un atrisināt problēmas, kas saistītas ar būvju optimālu funkcionēšanu un interjera kvalitāti, kā arī veikt nepieciešamo projektu, zīmējumu, plānu izstrādi; kontrolēt būvnormatīvu ievērošanu; projektēt arhitektūras konstruktīvos mezglus; uzmērīt konkrētas telpas, izgatavot uzmērījumu rasējumus un projektēt; izstrādāt interjera arhitektūras konstruktīvos mezglus, ieskaitot materiālu un detaļu specifikācijas; izstrādāt un apkopot darba vides optimizācijas un telpu noformējuma priekšlikumus; izstrādāt un saskaņot telpu renovācijas un rekonstrukcijas skiču un tehniskos projektus, iekārtojuma plānus; organizēt ēku renovācijas un rekonstrukcijas un ēku teritoriju labiekārtošanas projektu izstrādi un piedalīties būvdarbu un teritorijas labiekārtošanas darbu uzraudzībā.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  145.1.ARHITEKTS2161 01
  145.2.ARHITEKTA PALĪGS2161 02
  145.3.Darba vides PĀRZINIS2161 03

  3.6.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2162 Ainavu arhitekti"

  146. Atsevišķās grupas "2162 Ainavu arhitekti" profesijā nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbus, organizē, vada un piedalās starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa telpiskās attīstības politiku un plānošanas dokumentu izstrādē, konsultē, projektē ainavas.

  147. Atsevišķās grupas "2162 Ainavu arhitekti" profesija un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – veikt uzdevumus, kas saistīti ar ainavu, publisko un privāto ārtelpu labiekārtojuma un apstādījumu izpēti, analīzi, attīstību, saglabāšanu, atjaunošanu un pārvaldīšanu; vērtēt un pētīt ainavas telpisko struktūru un ainavas elementu savstarpējo mijiedarbību; novērtēt prognozējamo izmaiņu ietekmi uz ainavu; izstrādāt vadlīnijas, metodiku, rekomendācijas ainavu aizsardzībai, saglabāšanai un atjaunošanai; izstrādāt kultūrvēsturisko un degradēto ainavu un teritoriju atjaunošanas vai rekonstrukcijas projektus, izstrādāt ainavu un publiskās ārtelpas kompozicionālo plānojumu un telpisko struktūru, teritoriju labiekārtojuma un apstādījumu funkcionālos un kompozicionālos risinājumus, tehniskos risinājumus, darba zīmējumus un specifikācijas; konsultēt projektētājus, būvniecības procesa dalībniekus un iedzīvotājus ainavu, teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu veidošanas un saglabāšanas jautājumos.
  Profesija ir "Ainavu ARHITEKTS" – profesijas kods "2162 01".

  3.6.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2163 Izstrādājumu un apģērbu dizaineri"

  148. Atsevišķās grupas "2163 Izstrādājumu un apģērbu dizaineri" profesijās nodarbinātie apgūst un izmanto dažādas mākslas metodes, veicot izstrādājumu un apģērbu projektēšanas darbus.

  149. Atsevišķās grupas "2163 Izstrādājumu un apģērbu dizaineri" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – izstrādāt rūpniecisko un individuālo produktu dizainu; radīt jaunu veidu un stilu apģērbus, aksesuārus un apģērbu kolekcijas; komplektēt garderobi, ņemot vērā cilvēka individualitāti; projektēt, izstrādāt skices; modelēt, veikt materiālu aprēķinus; sagatavot un apstrādāt materiālus; īstenot ieceres un izgatavot tehnoloģiskajām prasībām atbilstošu izstrādājumu; izstrādāt konstruktīvos mezglus, materiālu un detaļu specifikācijas; izgatavot rasējumus; projektēt tehnoloģiju; noteikt izstrādājuma kopējās izmaksas; grafiski attēlot informāciju; noformēt vienreizējam pasūtījumam vai mazsēriju ražotnei nepieciešamo tehnisko dokumentāciju; attīstīt praktiskus dizaina risinājumus atbilstoši produktu īpašam lietojumam un produktu estētiskās pielietojamības kvalitātes uzlabošanai; plānot un veikt jaunrades, projektēšanas, zinātniskās pētniecības darbu; pildīt individuālus pasūtījumus; sadarboties ar pasūtītāju, noskaidrojot produkta/kolekcijas koncepciju, darbības, izgatavošanas kritērijus; izvēlēties piemērotākos materiālus konkrētam izstrādājumam; veidot paraugmodeli; izstrādāt produkta vai uzņēmuma zīmolu koncepciju.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  149.1.Izstrādājumu PROJEKTĒTĀJS2163 01
  149.2.Mēbeļu DIZAINERS2163 02
  149.3.Modes DIZAINERS2163 03
  149.4.Produktu DIZAINERS2163 04
  149.5.Reklāmas DIZAINERS2163 05
  149.6.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  149.7.Teātra kostīmu MODELĒTĀJS2163 07
  149.8.MODELĒTĀJS2163 08
  149.9.JuvelierMĀKSLINIEKS2163 09
  149.10.Teātra kostīmu MĀKSLINIEKS2163 10
  149.11.Apģērbu DIZAINERS2163 11

  3.6.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2164 Pilsētplānotāji un satiksmes plānotāji"

  150. Atsevišķās grupas "2164 Pilsētplānotāji un satiksmes plānotāji" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbus, piedalās starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa plānošanas dokumentu izstrādē, veic pilsētu, ainavu, transporta maģistrāļu iezīmēšanu, plāno un kontrolē to būvniecību, apkalpošanu un atjaunošanu.

  151. Atsevišķās grupas "2164 Pilsētplānotāji un satiksmes plānotāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – veikt pilsētu zonu attīstības iezīmju plānošanu un koordinēšanu; plānot ceļu būvi; veikt visu veidu tehniskos darbus teritoriju plānojumu izstrādāšanā; izstrādāt atsevišķu plānojuma veidu iekārtojuma izvietojumu; organizēt datubāzu veidošanu; novērtēt ekonomisko, sociālo un vides situāciju, situāciju satiksmes un citās jomās; identificēt problēmas un attīstības tendences; organizēt un vadīt plānošanas procesu; piedalīties plānošanas dokumentu – attīstības programmu, stratēģiju, plānu, teritorijas plānojumu, dabas aizsardzības plānu – izstrādē; veidot sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām un sabiedrību; veikt izpētes, gatavot pētniecības darbu dokumentāciju un pārskatus; izskatīt iesniegumus par maršrutu (reisu) atklāšanu, grozīšanu vai slēgšanu un sagatavot atzinumu projektus; sagatavot nepieciešamo dokumentāciju un atzinumu projektus maršruta atļauju izsniegšanai, anulēšanai un autobusu kustības sarakstu saskaņošanai un apstiprināšanai; gatavot līguma projektus par pasažieru regulāro pārvadājumu veikšanu ar sabiedrisko transportu; gatavot dokumentāciju un organizēt konkursus pasažieru regulāro pārvadājumu veikšanai ar sabiedrisko transportu; izstrādāt priekšlikumus sabiedriskā transporta rajona maršrutu tīkla izstrādei un turpmākai pilnveidošanai, organizēt pasažieru plūsmas apsekošanu; gatavot nepieciešamo informāciju rajona attīstības programmai un teritorijas plānojumam par sabiedrisko transportu; vadīt, koordinēt un piedalīties attīstības un telpiskās attīstības plānošanas projektu izstrādē; izvērtēt attīstības politiku un telpiskās attīstības plānošanas dokumentus; piedalīties teritoriju attīstības plānošanā, organizēšanā, uzraudzībā un novērtēšanā, pašvaldību budžeta veidošanā; veikt nepieciešamos ekonomiskos un finanšu aprēķinus; izvērtēt teritoriju inženiertehniskās infrastruktūras plānošanas un ekspluatācijas problēmas; analizēt sociāli ekonomiskās vides likumsakarības un urbanizācijas procesa ietekmi uz vietu attīstību, kā arī veicināt zaļās ekonomikas politikas īstenošanu.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  151.1.Teritorijas PLĀNOTĀJS2164 01
  151.2.Satiksmes PLĀNOTĀJS2164 02
  151.3.Transporta/ tīklu INŽENIERIS2164 03
  151.4.Aeronavigācijas VADĪTĀJS2164 04
  151.5.Satiksmes organizācijas INŽENIERIS2164 05
  151.6.Sabiedriskā transporta ORGANIZATORS2164 06
  151.7.Maršrutu tīkla PLĀNOTĀJS2164 07
  151.8.Telpiskās attīstības PLĀNOTĀJS2164 08
  151.9.Attīstības plānošanas INŽENIERIS2164 09

  3.6.5. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2165 Ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri, mērnieki"

  152. Atsevišķās grupas "2165 Ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri, mērnieki" profesijās nodarbinātie piemēro topogrāfijas metodes un tehnoloģiju un nosaka dabiskas un cilvēka radītas sauszemes, jūras, pazemes zonu un debess ķermeņu īpašības, precīzas atrašanās koordinātas un robežas, kā arī gatavo pārskatiem skaitliskus, grafiskus un mākslinieciskus attēlus.

  153. Atsevišķās grupas "2165 Ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri, mērnieki" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – novērot, mērīt un aprakstīt zemes virsmu dažādiem mērķiem, ieskaitot karšu un plānu sastādīšanu; uzmērīt nekustamā īpašuma robežas, iemērīt jaunas teritorijas un pārmērīt zemes gabalus to robežu precizēšanai, papildināt teritorijas kartes un plānus, zīmēt apvidus plānu iemērītajai teritorijai; uzmērīt nekustamā īpašuma objekta un zemes vienības daļas; veikt ģeodēzisko un topogrāfisko izpēti būvniecības un teritorijas plānošanas vajadzību aktualizācijai; noformēt nekustamo īpašumu dokumentus, sastādīt zemes robežu apgrūtinājumu, situācijas plānu un topogrāfisko plānu; grafiski vizualizēt telpiskos datus; izstrādāt teritorijas plānojumu grafiskās daļas un zemes ierīcības projektus; apvidū nospraust detālplānojuma un zemes ierīcības projekta robežas; izlūkot šahtas, aprakstīt pazemes virsmu, norādot precīzas dažādu īpatnību vietas, kā arī gatavot plānus un kartes un kontrolēt pazemes izstrādņu virzienus un attālumus; pētīt, mērīt un noteikt zemes formu, tās ģeodēziskos un ģeodinamiskos parametrus, projektēt un ierīkot ģeodēziskā atbalsta sistēmas; veikt ģeodēziskos un ģeodinamiskos mērījumus un pētījumus; veikt jūru, upju un ezeru gultņu pētījumus, aprakstīt zemūdens virsmas, pievēršot uzmanību dažādu īpatnību precīzām vietām, un gatavot jūras kartes, nosakot kuģniecības iespējas, applūšanas vietas, kā arī plānojot būves jūrā; plānot un veikt aerofotografēšanu; analizēt gaisa joslu un citas fotogrāfijas, kā arī distantnovērojumu un citus mērījumus un izmantot tos, sastādot un izmainot topogrāfiskās, jūras, koplietošanas un citas kartes; pētīt karšu sastādīšanas estētiskos un ekonomiskos, kā arī tehnoloģiskos aspektus un sniegt konsultācijas; veikt datu reģistrāciju un aktualizāciju kadastrā; sagatavot kadastra dokumentu projektus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  153.1.Kartogrāfijas INŽENIERIS2165 01
  153.2.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  153.3.Fotogrammetrijas INŽENIERIS2165 03
  153.4.Kadastra INŽENIERIS2165 04
  153.5.Ģeodēzijas INŽENIERIS2165 05
  153.6.Hidrogrāfijas INŽENIERIS2165 06
  153.7.Zemes ierīcības INŽENIERIS2165 07
  153.8.Aerofotogrāfijas INŽENIERIS2165 08
  153.9.Ģeoinformātikas INŽENIERIS2165 09
  153.10.MĒRNIEKS2165 10

  3.6.6. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2166 Grafikas, multimediju un citi dizaineri"

  154. Atsevišķās grupas "2166 Grafikas, multimediju un citi dizaineri" profesijās nodarbinātie rada oriģinālus, individuāli vai atsevišķos gadījumos arī vairāku autoru kopīgi radītus grafikas darbus, vides objektus, funkcionāli un konstruktīvi pamatotus, estētiski augstvērtīgus interjera elementus un interjera ansambļus, īsteno māksliniecisku ideju, izmantojot datortehnoloģijas un citas mūsdienu tehnoloģijas, veido videomākslas darbus, videoinstalācijas un rīko mākslinieciskas akcijas.

  155. Atsevišķās grupas "2166 Grafikas, multimediju un citi dizaineri" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – veikt iekštelpu funkcionālās shēmas un pilna apjoma interjera projektu, kā arī interjera stila piedāvājumu izstrādi, telpisku objektu projektēšanu, projekta izpildes organizēšanu un autoruzraudzību; izstrādāt projektējamā objekta vizualizāciju digitālā formātā; izstrādāt, apstrādāt, stilizēt un radikāli mainīt grafisko attēlu un telpisko objektu (poligrāfijā, modelēšanā, vides dizainā un reklāmā), un kustīgo attēlu (video, animācijā) ar datora palīdzību, kā arī sagatavot projekta īstenošanai nepieciešamo dokumentāciju; plānot, organizēt darbu grafikas dizaina projekta īstenošanā; atbilstoši darba uzdevumam veikt kompleksu poligrāfiskās vai digitālās grafikas dizaina pasūtījumu izpildi; organizēt grafikas dizaina projekta īstenošanas procesu un veikt tā autoruzraudzību; izstrādāt mājaslapu dizainu, ņemot vērā mājaslapas uzdevumus un darbības mērķus; izstrādāt lietotāja saskarnes digitālajiem produktiem un programmatūras risinājumiem; izstrādāt vizuālos elementus, kas veicina programmatūras risinājuma lietošanas vieglumu un pievilcīgumu; izstrādāt lietotāju saskarnes prototipus un struktūrskices, lai vizuāli attēlotu saskarnes dizaina koncepcijas un testētu vizuālo skatu idejas; izstrādāt interaktīvus lietotāja saskarnes animācijas elementus; izstrādāt lietotāju pieredzes kartes, pētot lietotāju veiktās izvēles, tādējādi identificējot problēmas programmatūras lietošanas laikā un piedāvājot risinājumus to novēršanai; veikt lietotāju pētījumu un analizēt pētījumu rezultātus, lai identificētu nepieciešamās izmaiņas un uzlabojumus programmatūras risinājumā, kas varētu uzlabot lietotāju pieredzi.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  155.1.Interjera DIZAINERS2166 02
  155.2.Grafikas DIZAINERS2166 03
  155.3.Mājaslapu DIZAINERS2166 04
  155.4.DATORGRAFIĶIS2166 05
  155.5.Lietotāju saskarnes DIZAINERS2166 06
  155.6.Lietotāju pieredzes DIZAINERS2166 07

  3.7. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "221 Ārsti"

  156. Mazās grupas "221 Ārsti" profesijās nodarbinātie, izmantojot zinātniski pamatotas modernās medicīnas metodes un principus, nodarbojas ar cilvēka slimību profilaksi, diagnostiku un ārstēšanu, medicīnisko rehabilitāciju, novērtē slimības un to izraisītos funkcionēšanas ierobežojumus ķermeņa, aktivitātes un dalības līmenī, pēta slimības izcelsmi un profilakses iespējas, veic pedagoģisko darbu.

  157. Mazās grupas "221 Ārsti" profesijas klasificētas:

  157.1. atsevišķajā grupā "2211 Ģimenes (vispārējās prakses) ārsti un ārsti";

  157.2. atsevišķajā grupā "2212 Specialitāšu ārsti".

  158. Mazās grupas "221 Ārsti" un šā klasifikatora 157. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  158.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  158.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  158.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  158.4. izglītība: augstākā izglītība.

  3.7.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2211 Ģimenes (vispārējās prakses) ārsti un ārsti"

  159. Atsevišķās grupas "2211 Ģimenes (vispārējās prakses) ārsti un ārsti" profesijās nodarbinātie, izmantojot zinātniski pamatotas modernās medicīnas metodes un principus, nodarbojas ar cilvēka slimību profilaksi, diagnostiku un ārstēšanu, medicīnisko rehabilitāciju, novērtē slimības un to izraisītos funkcionēšanas ierobežojumus ķermeņa, aktivitātes un dalības līmenī, pēta slimības izcelsmi un profilakses iespējas. Šie vecākie speciālisti nav specializējušies kādā no ārsta profesijas specialitātēm.

  160. Atsevišķās grupas "2211 Ģimenes (vispārējās prakses) ārsti un ārsti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – izmeklēt pacientu; noteikt pacientam diagnostiskos izmeklējumus un analizēt to rezultātus; izrakstīt ārstniecības līdzekļus un informēt par to lietošanu; veikt medicīniskās procedūras; konsultēt pacientu par veselības veicināšanu; specializētas veselības aprūpes saņemšanai nosūtīt pacientus uz slimnīcu, rehabilitācijas centru vai citu veselības aprūpes institūciju; visaptverošas ārstēšanas un tās nepārtrauktības nodrošināšanai sniegt un saņemt pacienta ārstēšanai nepieciešamo informāciju no citiem veselības aprūpes speciālistiem; novērtēt pacienta veselības stāvokļa izmaiņas ārstēšanas laikā; plānot un piedalīties infekcijas slimību kontroles programmās; pētīt cilvēku slimības, ārstēšanas un profilakses metodes.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  160.1.ĀRSTS2211 01
  160.2.ĀRSTS STAŽIERIS2211 02
  160.3.Ģimenes/ vispārējās prakses ĀRSTS2211 03
  160.4.REZIDENTS (ģimenes/ vispārējās prakses ārsta specialitātē)2211 04
  160.5.Kuģa ĀRSTS2211 05

  3.7.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2212 Specialitāšu ārsti"

  161. Atsevišķās grupas "2212 Specialitāšu ārsti" profesijās nodarbinātie nodarbojas ar cilvēka slimību profilaksi, diagnostiku un ārstēšanu, medicīnisko rehabilitāciju, novērtē slimības un to izraisītos funkcionēšanas ierobežojumus ķermeņa, aktivitātes un dalības līmenī, pēta slimības izcelsmi un profilakses iespējas, izmantojot zinātniski pamatotas un specializētas modernās medicīnas metodes. Šie vecākie speciālisti ir specializējušies noteiktu slimību ārstēšanā.

  162. Atsevišķās grupas "2212 Specialitāšu ārsti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – izmeklēt pacientu; noteikt pacientam specializētus diagnostiskos izmeklējumus; sagatavot zinātniskos rakstus un pārskatus medicīnas nozarē; novērtēt pacienta veselības stāvokļa izmaiņas ārstēšanas laikā; veikt ķirurģiskas operācijas; nodrošināt specializētu ārstēšanu pirms grūtniecības, grūtniecības, dzemdību vai pēcdzemdību laikā; informēt pacientu par pasākumiem saslimšanu profilaksei vai ārstēšanas uzlabošanai; saņemt un sniegt pacienta ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo informāciju no citiem ārstniecības procesā iesaistītajiem speciālistiem; nosūtīt pacientus uz stacionāru, pie citiem speciālistiem; sniegt informāciju pacientam un viņa piederīgajiem; veikt autopsijas un noteikt nāves cēloni; plānot un piedalīties dažādu slimību izplatības ierobežošanas programmās; pētīt cilvēku slimības, ārstēšanas un profilakses metodes attiecīgā medicīnas specialitātē.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  162.1.ALERGOLOGS2212 01
  162.2.Bērnu ALERGOLOGS2212 02
  162.3.ALGOLOGS2212 03
  162.4.ANDROLOGS2212 04
  162.5.ANESTEZIOLOGS, REANIMATOLOGS2212 05
  162.6.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
  162.7.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
  162.8.Arodveselības un arodslimību ĀRSTS2212 08
  162.9.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
  162.10.DIETOLOGS2212 10
  162.11.ĀRSTS EKSPERTS2212 11
  162.12.ENDOKRINOLOGS2212 12
  162.13.ĀRSTS ENDOSKOPISTS gastrointestinālajā endoskopijā2212 13
  162.14.ĀRSTS klīniskais FARMAKOLOGS2212 14
  162.15.ĀRSTS klīniskais FIZIOLOGS2212 15
  162.16.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
  162.17.Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ĀRSTS2212 17
  162.18.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
  162.19.Medicīnas ĢENĒTIĶIS2212 19
  162.20.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
  162.21.ĀRSTS IMUNOLOGS2212 21
  162.22.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
  162.23.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
  162.24.Laboratorijas ĀRSTS2212 24
  162.25.ĀRSTS klīniskais MIKROBIOLOGS2212 25
  162.26.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
  162.27.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
  162.28.Neatliekamās medicīnas ĀRSTS2212 28
  162.29.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
  162.30.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
  162.31.ĀRSTS PATOLOGS2212 31
  162.32.ĀRSTS paliatīvās aprūpes SPECIĀLISTS2212 32
  162.33.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
  162.34.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
  162.35.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
  162.36.Sporta ĀRSTS2212 36
  162.37.DERMATOLOGS, VENEROLOGS2212 37
  162.38.Bērnu ENDOKRINOLOGS2212 38
  162.39.Tiesu medicīnas EKSPERTS2212 39
  162.40.Tiesu psihiatrijas EKSPERTS2212 40
  162.41.FLEBOLOGS2212 41
  162.42.FONIATRS2212 42
  162.43.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
  162.44.GASTROENTEROLOGS2212 44
  162.45.Bērnu GASTROENTEROLOGS2212 45
  162.46.GERIATRS2212 46
  162.47.GINEKOLOGS, dzemdību speciālists2212 47
  162.48.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
  162.49.Onkoloģijas GINEKOLOGS2212 49
  162.50.HEMATOLOGS2212 50
  162.51.HEPATOLOGS2212 51
  162.52.Bērnu HEMATOONKOLOGS2212 52
  162.53.HipnoTERAPEITS2212 53
  162.54.INFEKTOLOGS2212 54
  162.55.Bērnu INFEKTOLOGS2212 55
  162.56.KARDIOLOGS2212 56
  162.57.Bērnu KARDIOLOGS2212 57
  162.58.KOMBUSTIOLOGS2212 58
  162.59.KOSMETOLOGS2212 59
  162.60.BALNEOLOGS KURORTOLOGS2212 60
  162.61.ĶIRURGS2212 61
  162.62.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
  162.63.Asinsvadu ĶIRURGS2212 63
  162.64.Bērnu ĶIRURGS2212 64
  162.65.(Svītrots ar MK 24.03.2020. noteikumiem Nr. 160)
  162.66.Plastikas ĶIRURGS2212 66
  162.67.Rokas ĶIRURGS2212 67
  162.68.Sirds ĶIRURGS2212 68
  162.69.Torakālais ĶIRURGS2212 69
  162.70.NARKOLOGS2212 70
  162.71.NEFROLOGS2212 71
  162.72.Bērnu NEFROLOGS2212 72
  162.73.NEIROĶIRURGS2212 73
  162.74.NEIROLOGS2212 74
  162.75.Bērnu NEIROLOGS2212 75
  162.76.NEONATOLOGS2212 76
  162.77.OFTALMOLOGS2212 77
  162.78.(Svītrots ar MK 24.03.2020. noteikumiem Nr. 160)
  162.79.ONKOLOGS ĶĪMIJTERAPEITS2212 79
  162.80.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
  162.81.ĀRSTS OSTEOPĀTS2212 81
  162.82.OTOLARINGOLOGS2212 82
  162.83.PEDIATRS2212 83
  162.84.PNEIMONOLOGS2212 84
  162.85.Bērnu PNEIMONOLOGS2212 85
  162.86.PSIHIATRS2212 86
  162.87.Bērnu PSIHIATRS2212 87
  162.88.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
  162.89.RADIOLOGS TERAPEITS2212 89
  162.90.RADIOLOGS2212  90
  162.91.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
  162.92.REIMATOLOGS2212 92
  162.93.Bērnu REIMATOLOGS2212 93
  162.94.REZIDENTS (izņemot REZIDENTUS ģimenes (vispārējās prakses) ārsta specialitātē)2212 94
  162.95.SEKSOLOGS, SEKSOPATOLOGS2212 95
  162.96.PSIHOTERAPEITS2212 96
  162.97.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
  162.98.OSTEOREFLEKSOTERAPEITS2212 98
  162.99.TRANSPLANTOLOGS2212 99
  162.100.TRANSFUZIOLOGS2212 100
  162.101.TRAUMATOLOGS, ORTOPĒDS2212 101
  162.102.TRIHOLOGS2212 102
  162.103.UROLOGS2212 103
  162.104.INTERNISTS2212 104
  162.105.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
  162.106.Manuālās medicīnas ĀRSTS2212 106
  162.107.NEIROFIZIOLOGS2212  107
  162.108.Invazīvais RADIOLOGS2212  108
  162.109.Mugurkaulāja ĶIRURGS2212 109

  3.8. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "222 Medicīnas māsas un vecmātes profesijas vecākie speciālisti"

  163. Mazās grupas "222 Medicīnas māsas un vecmātes profesijas vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie organizē, koordinē un veic pacientu aprūpi, organizē, koordinē un sniedz medicīnisko palīdzību grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību laikā, piedalās ārstniecībā, nodarbojas ar pētniecību.

  164. Mazās grupas "222 Medicīnas māsas un vecmātes profesijas vecākie speciālisti" profesijas klasificētas:

  164.1. atsevišķajā grupā "2221 Medicīnas māsas profesijas vecākie speciālisti";

  164.2. atsevišķajā grupā "2222 Vecmātes profesijas vecākie speciālisti".

  165. Mazās grupas "222 Medicīnas māsas un vecmātes profesijas vecākie speciālisti" un šā klasifikatora 164. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  165.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  165.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  165.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  165.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

  3.8.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2221 Medicīnas māsas profesijas vecākie speciālisti"

  166. Atsevišķās grupas "2221 Medicīnas māsas profesijas vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie organizē, koordinē un veic pacientu aprūpi, piedalās ārstniecībā, vada pacientu aprūpes darbu, nodarbojas ar pacientu izglītošanu veselības jautājumos, veic profesionālās izglītības darbu.

  167. Atsevišķās grupas "2221 Medicīnas māsas profesijas vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – patstāvīgi diagnosticēt, kad ir nepieciešama pacientu aprūpe; plānot, organizēt un īstenot pacientu aprūpi; rezultatīvi sadarboties ar citiem veselības aprūpes dalībniekiem; palīdzēt indivīdiem, ģimenēm un grupām ievērot veselīgu dzīvesveidu un rūpēties par veselību; patstāvīgi veikt neatliekamus dzīvības glābšanas pasākumus un veikt pasākumus krīžu un katastrofu gadījumos; patstāvīgi konsultēt, dot norādījumus un atbalstīt personas, kam nepieciešama aprūpe, un šo personu aprūpētājus; patstāvīgi nodrošināt pacientu aprūpes kvalitāti un to novērtēt; analizēt aprūpes kvalitāti.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  167.1.(Svītrots ar MK 2023. gada 5. decembra noteikumiem Nr. 700)
  167.2.VirsMĀSA2221 02
  167.3.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  167.4.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  167.5.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  167.6.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  167.7.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  167.8.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  167.9.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  167.10.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  167.11.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  167.12.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  167.13.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  167.14.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  167.15.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  167.16.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  167.17.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  167.18.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  167.19.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  167.20.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  167.21.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  167.22.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  167.23.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  167.24.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  167.25.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  167.26.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  167.27.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  167.28.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  167.29.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  167.30.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  167.31.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  167.32.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  167.33.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  167.34.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  167.35.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  167.36.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  167.37.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  167.38.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  167.39.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  167.40.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  167.41.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  167.42.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
  167.43.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  167.44.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  167.45.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  167.46.MĀSA/vispārējās aprūpes MĀSA2221 46
  167.47.MĀSA/vispārējās aprūpes MĀSA bērnu aprūpē2221 47
  167.48.MĀSA/vispārējās aprūpes MĀSA anestēzijā un intensīvajā aprūpē2221 48
  167.49.MĀSA/vispārējās aprūpes MĀSA perioperatīvajā aprūpē2221 49
  167.50.MĀSA/vispārējās aprūpes MĀSA psihiatrijā un narkoloģijā2221 50

  3.8.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2222 Vecmātes profesijas vecākie speciālisti"

  168. Atsevišķās grupas "2222 Vecmātes profesijas vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie plāno, vada, novērtē, kā arī sniedz veselības aprūpes pakalpojumus pirmsgrūtniecības, grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību laikā, veic mātes un vesela jaundzimušā aprūpi.

  169. Atsevišķās grupas "2222 Vecmātes profesijas vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – nodrošināt fizioloģiskas grūtniecības aprūpi; organizēt un vadīt fizioloģiskas dzemdības un aprūpi pēc fizioloģiskām dzemdībām; veikt veselu jaundzimušo aprūpi; nosūtīt pacientu pie atbilstošas specialitātes ārsta, konstatējot savā aprūpē esošas grūtnieces, dzemdētājas, nedēļnieces, kā arī jaundzimušā veselības riska faktorus vai iespējamu patoloģiju; piedalīties ārstniecībā; sniegt informāciju un veikt izglītošanas darbu ģimenes plānošanas un kontracepcijas, grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību, krūts barošanas, seksuālās un reproduktīvās veselības un bērna aprūpes jautājumos; nodarboties ar pētniecību.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  169.1.Vecākā VECMĀTE2222 01
  169.2.VECMĀTE2222 02

  3.9. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "223 Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti"

  un PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2230 Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti"

  170. Mazās grupas "223 Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti" un atsevišķās grupas "2230 Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie nodarbojas ar cilvēka slimību profilaksi, diagnostiku un ārstēšanu, izmantojot padziļinātās studijās iegūtas zināšanas, prasmes un iemaņas par dažādu kultūru tradīcijām, ticējumiem un paņēmieniem medicīnas jomā. Ārstēšanā izmantojamās metodes var aizvietot vai papildināt modernajā medicīnā izmantotās.

  171. Mazās grupas "223 Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti" un atsevišķās grupas "2230 Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti" profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  171.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  171.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  171.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  171.4. izglītība: augstākā izglītība.

  172. Atsevišķās grupas "2230 Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – izmeklēt pacientu, novērtēt viņa veselības stāvokli, veikt ārstēšanu, izmantojot tādas metodes kā akupunktūra, ajūrvēda, homeopātija; dziedēt slimības un traucējumus ar preparātiem, kuri izgatavoti no dabas produktiem, augiem, minerāliem, dzīvniekiem, un kas dziedē organismu un stimulē tā darbību; novērtēt un dokumentēt personas ārstēšanas procesu; konsultēt par veselības, uztura, dzīvesveida jautājumiem; saņemt un sniegt pacienta ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo informāciju no citiem veselības aprūpes speciālistiem; veikt pētījumus par cilvēka saslimšanām, profilakses un ārstniecības metodēm alternatīvās medicīnas jomā.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  172.1.Ajūrvēdas medicīnas SPECIĀLISTS2230 01
  172.2.ĀRSTS HOMEOPĀTS2230 02
  172.3.Akupunktūras ĀRSTS2230 03
  172.4.NEIROPĀTS2230 04

  3.10. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "224 Ārstu palīgi"

  un PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2240 Ārstu palīgi"

  173. Mazās grupas "224 Ārstu palīgi" un atsevišķās grupas "2240 Ārstu palīgi" profesijās nodarbinātie veic slimību profilaksi, diagnostiku un ārstēšanu, taču to darbības joma ir šaurāka nekā ārstiem.

  174. Mazās grupas "224 Ārstu palīgi" un atsevišķās grupas "2240 Ārstu palīgi" profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  174.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  174.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  174.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  174.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

  175. Atsevišķās grupas "2240 Ārstu palīgi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību slimajiem (cietušajiem) dzīvībai bīstamā, kritiskā stāvoklī pirmsslimnīcas etapā un stacionāro ārstniecības iestāžu uzņemšanas (neatliekamās palīdzības) nodaļās; veikt iedzīvotāju primāro aprūpi ambulatorajās ārstniecības iestādēs sadarbībā ar ģimenes (vispārējās prakses) ārstu; noteikt pacientam diagnozi, ārstēšanu; patstāvīgi lietot un izrakstīt medicīniskos preparātus, tai skaitā stipri iedarbīgos preparātus; konstatēt pacienta nāvi; sadarbībā ar ārstu nodrošināt nepārtrauktu medicīnisko palīdzību un profilaksi pacientiem visos veselības aprūpes līmeņos; organizēt un vadīt savu un savu kolēģu darbu; izglītot pacientus, sabiedrības locekļus, komandas dalībniekus; veikt traumu guvušu cietušo primāro novērtēšanu; sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību traumu guvušiem cietušajiem; sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību cietušajiem militāro operāciju laikā; sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību cietušajiem ar šautiem un sprādzienu izraisītiem ievainojumiem; sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību saslimušajiem; sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību cietušajiem ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko vielu un kodolieroču izraisītajos negadījumos un katastrofās; veikt cietušo šķirošanu un nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību ārkārtas medicīniskās situācijās; organizēt un veikt cietušo evakuāciju; patstāvīgi lietot medicīniskos preparātus, tai skaitā arī stipri iedarbīgos, pildot militāras operācijas un piedaloties ārkārtas situāciju seku likvidācijā; izglītot ārstniecības atbalsta personas, pacientus un sabiedrību par neatliekamās medicīniskās palīdzības un veselības veicināšanas jautājumiem; konstatēt bioloģiskās nāves faktu, pildot militāras operācijas.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  175.1.ĀRSTA PALĪGS/ FELDŠERIS2240 01
  175.2.Ambulatorā dienesta ĀRSTA PALĪGS2240 02
  175.3.Militārais PARAMEDIĶIS2240 03

  3.11. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "225 Veterinārārsti"

  un PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2250 Veterinārārsti"

  176. Mazās grupas "225 Veterinārārsti" un atsevišķās grupas "2250 Veterinārārsti" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbu, izstrādā un attīsta koncepcijas, teorijas un metodiku, lieto medicīniskās zināšanas veterinārmedicīnas nozarē.

  177. Mazās grupas "225 Veterinārārsti" un atsevišķās grupas "2250 Veterinārārsti" profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  177.1. zina: pamatuzdevumu izpildei nepieciešamos teorētiskos un praktiskos pamatus, pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  177.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  177.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  177.4. izglītība: augstākā izglītība.

  178. Atsevišķās grupas "2250 Veterinārārsti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – izmeklēt dzīvnieku, veikt diagnostiskos izmeklējumus un analizēt to rezultātus, noteikt diagnozi, izrakstīt ārstniecības līdzekļus un Latvijā atļautās zāles, kā arī informēt dzīvnieka īpašnieku/turētāju par to lietošanu, veikt dzīvniekam medicīniskās manipulācijas un vakcināciju, piedalīties infekcijas slimību, tai skaitā zoonožu, uzraudzības un kontroles pasākumos, veikt veterināro ekspertīzi, pētīt dzīvnieku slimības, ārstēšanas un profilakses metodes, veikt zinātniskās pētniecības darbu, sagatavojot koncepcijas, teorijas un metodikas; konsultēt dzīvnieku īpašniekus/turētājus; veikt sabiedrības izglītošanu dzīvnieku veselības un labturības, antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un pārtikas higiēnas jautājumos.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  178.1.VeterinārĀRSTS EPIDEMIOLOGS2250 01
  178.2.VeterinārĀRSTS ĶIRURGS2250 02
  178.3.VeterinārĀRSTS2250 03

  3.12. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "226 Citi veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti"

  179. Mazās grupas "226 Citi veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, kas saistīti ar zobārstniecību, farmāciju, vides veselību un higiēnu, darba aizsardzību, fizioterapiju, uzturu, dzirdes, runas un redzes rehabilitāciju, tehniskiem palīglīdzekļiem.

  180. Mazās grupas "226 Citi veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti" profesijas klasificētas:

  180.1. atsevišķajā grupā "2261 Zobārsti";

  180.2. atsevišķajā grupā "2262 Farmaceiti";

  180.3. atsevišķajā grupā "2263 Vides, darba aizsardzības, higiēnas un sabiedrības veselības vecākie speciālisti";

  180.4. atsevišķajā grupā "2264 Fizioterapeiti";

  180.5. atsevišķajā grupā "2265 Uzturzinātnes un uztura speciālisti";

  180.6. atsevišķajā grupā "2266 Audiologi un runas terapeiti";

  180.7. atsevišķajā grupā "2267 Optometristi";

  180.8. atsevišķajā grupā "2269 Citur neklasificēti veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti".

  181. Mazās grupas "226 Citi veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti" un šā klasifikatora 180. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  181.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  181.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  181.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  181.4. izglītība: augstākā izglītība.

  3.12.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2261 Zobārsti"

  182. Atsevišķās grupas "2261 Zobārsti" profesijās nodarbinātie veic alveolārā izauguma un mutes dobuma gļotādas, žokļu un ar tiem saistīto audu slimību profilaksi, diagnostiku un ārstēšanu un pēta minēto slimību izcelsmi un profilakses iespējas.

  183. Atsevišķās grupas "2261 Zobārsti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – noteikt diagnozes, ieteikt un veikt nepieciešamo stomatoloģisko ārstēšanu; veikt stomatoloģisko saslimšanu profilaksi; ārstēt ķirurģiski, ar medikamentiem vai citādā veidā atsevišķas zobu vai mutes dobuma slimības vai traucējumus; veikt pacienta žokļu un zobu mērījumus un paņemt to nospiedumus; konstruēt un izgatavot mākslīgos zobus, tiltiņus vai sniegt instrukcijas to izgatavošanai; sagatavot zinātniskos rakstus un pārskatus zobārstniecības nozarē; pētīt zobu slimības un tām radniecīgus traucējumus un slimības, kā arī profilakses un ārstniecības metodes.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  183.1.Zobu PROTĒZISTS2261 01
  183.2.ZOBĀRSTS2261 02
  183.3.ORTODONTS2261 03
  183.4.ENDODONTISTS2261 04
  183.5.Bērnu ZOBĀRSTS2261 05
  183.6.PERIODONTOLOGS2261 06
  183.7.Mutes, sejas un žokļu ĶIRURGS2261 07

  3.12.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2262 Farmaceiti"

  184. Atsevišķās grupas "2262 Farmaceiti" profesijās nodarbinātie uzglabā, pagatavo, izsniedz un konsultē par zāļu pareizu lietošanu un to blakusefektiem, ievērojot ārstu vai citu veselības aprūpes speciālistu norādījumus; nodarbojas ar pētniecību.

  185. Atsevišķās grupas "2262 Farmaceiti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – sniegt farmakoterapeitiskās konsultācijas, informāciju par zālēm un to lietošanu, gatavot zāles atbilstoši ārstu receptēm vai noteiktiem priekšrakstiem vai vadīt to gatavošanu, kontrolēt zāļu identitāti un kvalitāti, izplatīt zāles un citus veselības aprūpes produktus un nodrošināt zāļu un citu preču pareizu apriti atbilstoši normatīvo aktu prasībām; piedalīties iedzīvotāju veselības veicināšanas, izglītošanas un ārstniecības procesā, veicināt racionālu zāļu lietošanu; nodarboties ar pētniecību farmācijas nozarē.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  185.1.FARMACEITS2262 01
  185.2.Klīniskais FARMACEITS2262 02
  185.3.Rūpnieciskais FARMACEITS2262 03

  3.12.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2263 Vides, darba aizsardzības, higiēnas un sabiedrības veselības vecākie speciālisti"

  186. Atsevišķās grupas "2263 Vides, darba aizsardzības, higiēnas un sabiedrības veselības vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie novērtē, plāno un īsteno pasākumus, atklāj, kontrolē un uzrauga kaitīgos vides faktorus, nodrošina drošu un ergonomisku darba vidi un novērš bioloģisku, fizikālu ķīmisku un ergonomisku faktoru izraisītus veselības traucējumus, kā arī plāno, organizē, koordinē un īsteno veselības veicināšanas, slimību izplatības ierobežošanas un profilakses pasākumus.

  187. Atsevišķās grupas "2263 Vides, darba aizsardzības, higiēnas un sabiedrības veselības vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – izstrādāt, ieviest un pārskatīt vides un darba aizsardzības politiku; izstrādāt dokumentus visu veidu atkritumu apsaimniekošanas jomā; ieviest programmas un plānus infekciju slimību kontroles jomā, pārtikas drošuma, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas, peldūdeņu un dzeramā ūdens kvalitātes un citās līdzīgās jomās; identificēt, dokumentēt un ziņot par kaitīgajiem faktoriem apkārtējā vidē un darbavietās, kontrolēt riska faktorus darba un apkārtējā vidē un konsultēt par normatīvo aktu piemērošanu vides un darba aizsardzības jomā; izstrādāt, ieviest un uzraudzīt programmas ķīmisko, fizikālo un bioloģisko faktoru radītā piesārņojuma novēršanai vai samazināšanai apkārtējā vidē; izstrādāt pasākumus sabiedrības, atsevišķu grupu un apkārtējās vides aizsardzībai pret kaitīgajiem faktoriem; veikt rentgena iekārtu darba zonu monitoringu; nodrošināt ar radiācijas drošību saistīto instrukciju izstrādi un aktualizāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām; apmācīt un informēt par darba aizsardzības un vides veselības jautājumiem; nodarboties ar ergonomisko principu ieviešanu darba vidē; dokumentēt un izmeklēt traumas un iekārtu bojājumus; koordinēt kompensācijas saņemšanas, rehabilitācijas un darbā atgriešanās jautājumus darbiniekiem, kuri guvuši traumas darba pienākumu pildīšanas laikā; sagatavot zinātniskos rakstus un pārskatus vides un darba aizsardzības, higiēnas un sabiedrības veselības nozarē; plānot, organizēt un veikt darbu iedzīvotāju veselības aizsardzībai, uzturēšanai, veicināšanai un atgūšanai; veikt sabiedrības veselības stāvokli raksturojošo indikatoru monitoringu; izvērtēt sabiedrības veselības stāvokli; iegūt, apkopot, apstrādāt un analizēt sabiedrības veselības un veselības aprūpes statistikas datus; identificēt problēmas un noteikt prioritārās rīcības; apzināt sabiedrības veselības riska faktorus; īstenot pasākumus veselības riska faktoru mazināšanai un novēršanai; veikt infekcijas slimību un citu slimību epidemioloģisko uzraudzību; plānot, koordinēt un īstenot veselības veicināšanas, slimību izplatības ierobežošanas un profilakses pasākumus; izglītot iedzīvotājus veselības saglabāšanas un veicināšanas jautājumos.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  187.1.Darba aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS2263 01
  187.2.Vides veselības ANALĪTIĶIS2263 02
  187.3.Sabiedrības veselības ĀRSTS2263 03
  187.4.Higiēnas ĀRSTS2263 04
  187.5.HIGIĒNISTS2263 05
  187.6.ĀRSTS EPIDEMIOLOGS2263 06
  187.7.Sabiedrības veselības SPECIĀLISTS2263 07
  187.8.Radiācijas drošības EKSPERTS (medicīniskajā apstarošanā)2263 08
  187.9.Medicīnas fizikas EKSPERTS (radiācijas drošībā)2263 09

  3.12.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2264 Fizioterapeiti"

  188. Atsevišķās grupas "2264 Fizioterapeiti" profesijās nodarbinātie pārzina cilvēka funkcionālo ierobežojumu novērtēšanu un rehabilitācijas principus, veic ārstēšanu, izmantojot atbilstošu diagnostiku, novērtēšanu un medicīniskās tehnoloģijas, un sniedz atzinumus, veic profesionālās izglītības darbu.

  189. Atsevišķās grupas "2264 Fizioterapeiti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – veikt muskuļu, nervu, locītavu un funkcionālo spēju testus, diagnosticēt un novērtēt fiziska rakstura traucējumus; kopā ar pacientu izstrādāt ārstēšanas plānu; veikt ārstēšanu, samazināt sāpes, uzlabot asinsriti, stiprināt muskulatūru, uzlabot kardiovaskulārās un respiratorās funkcijas, atjaunot locītavu mobilitāti, uzlabot līdzsvara sajūtu un koordināciju; ārstēšanā izmantot vingrošanas, ultraskaņas, siltuma, aukstuma, masāžas, hidroterapijas, elektroterapijas, ultravioleto un infrasarkano staru procedūras; novērtēt un dokumentēt personas ārstēšanas procesu; konsultēt pacientus un viņu ģimenes locekļus par fizikālās terapijas procedūru veikšanu mājās; sniegt un saņemt pacienta ārstēšanai nepieciešamo informāciju no citiem veselības aprūpes speciālistiem; izstrādāt un ieviest fizisku traucējumu vai bojājumu skrīninga un profilakses programmas.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  189.1.ElektroTERAPEITS2264 01
  189.2.FIZIOTERAPEITS2264 02
  189.3.KINEZOTERAPEITS2264 03
  189.4.ERGOTERAPEITS2264 04
  189.5.Fizikālais TERAPEITS2264 05
  189.6.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
  189.7.REITTERAPEITS2264 07

  3.12.5. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2265 Uzturzinātnes un uztura speciālisti"

  190. Atsevišķās grupas "2265 Uzturzinātnes un uztura speciālisti" profesijās nodarbinātie nodarbojas ar uztura plānošanas jautājumiem.

  191. Atsevišķās grupas "2265 Uzturzinātnes un uztura speciālisti" profesija un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – konsultēt personas un sabiedrības grupas par veselīga uztura un ēdiena pagatavošanas jautājumiem; plānot diētas un ēdienkartes, pārraudzīt ēdiena sagatavošanas un pasniegšanas procesu, uzraudzīt pārtikas kvalitāti uzņēmumos, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumiem; iegūt un analizēt informāciju, kas saistīta ar indivīdu un sabiedrības grupu veselības un uztura jautājumiem; plānot un vadīt diētu izstrādāšanu atsevišķām personām, personu grupām vai noteiktas nozares darbiniekiem; apmācīt indivīdus un sabiedrības grupas veselīga uztura jautājumos; plānot un vadīt pētījumus uzturzinātnē.
  Profesija ir "Uztura SPECIĀLISTS" – profesijas kods "2265 01"

  3.12.6. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2266 Audiologi un runas terapeiti"

  192. Atsevišķās grupas "2266 Audiologi un runas terapeiti" profesijās nodarbinātie nodarbojas ar dzirdes, runas/valodas, fonācijas un rīšanas traucējumu diagnostiku un ārstēšanu.

  193. Atsevišķās grupas "2266 Audiologi un runas terapeiti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – veikt dzirdes, runas un valodas, skaņu veidošanas un rīšanas traucējumu novērtējumu, diagnostiku, korekciju un rehabilitāciju personām, kurām ir dažādu etioloģiju izraisīti dzirdes, runas, valodas, balss un rīšanas traucējumi; izmantojot diagnostiskos līdzekļus un metodes, noteikt bojājuma pakāpi; veikt logopēdisko korekciju un rehabilitāciju, strādājot ar runas un valodas traucējumiem, orāli faringālās funkcijas traucējumiem, kā arī ar runas un valodas traucējumiem, kuri ir sekundāri attiecībā pret citu funkciju traucējumiem; veicināt runas un valodas, kā arī komunikatīvās funkcijas attīstību; lemt par dzirdes un citu palīgierīču nepieciešamību pacientam un konsultēt par to pareizu lietošanu; nosūtīt pacientus pie citiem speciālistiem; konsultēt, sadarboties un apmācīt personas piederīgos, citus korekcijā un rehabilitācijā iesaistītos speciālistus; veikt runas un valodas traucējumu profilaksi.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  193.1.AudioLOGOPĒDS2266 01
  193.2.Runas TERAPEITS2266 02
  193.3.LOGOPĒDS2266 03
  193.4.AUDIOLOGS2266 04
  193.5.Bērnu AUDIOLOGS2266 05
  193.6.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)

  3.12.7. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2267 Optometristi"

  194. Atsevišķās grupas "2267 Optometristi" profesijā nodarbinātie nodarbojas ar redzes traucējumu diagnostiku un ārstēšanu un izraksta optiskos palīglīdzekļus vai citas redzes traucējumu ārstēšanas procedūras.

  195. Atsevišķās grupas "2267 Optometristi" profesija un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – pārbaudīt redzi un diagnosticēt redzes traucējumus un patoloģijas; izrakstīt brilles, kontaktlēcas vai izvēlēties citas redzes traucējumu ārstēšanas metodes; sarežģītos gadījumos nosūtīt pie ārsta; konsultēt par redzes veselības, briļļu, kontaktlēcu vai citu redzes uzlabošanas līdzekļu lietošanas jautājumiem.
  Profesija ir "OPTOMETRISTS" – profesijas kods "2267 01".

  3.12.8. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2269 Citur neklasificēti veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti"

  196. Atsevišķās grupas "2269 Citur neklasificēti veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie ir veselības aprūpes speciālisti, kas citur nav klasificēti, tostarp vecākie speciālisti, kas izstrādā un izgatavo biotehniskās, protēžu-ortožu un biomehāniskās sistēmas atbilstoši kvalitātes un funkcionalitātes prasībām.

  197. Atsevišķās grupas "2269 Citur neklasificēti veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – izmeklēt personu, diagnosticēt traucējumu vai slimību; sastādīt ārstēšanas plānu un dokumentēt ārstēšanas procesu; novērtēt pacienta funkcionālos traucējumus un veikt rehabilitācijas pasākumus; novērtēt personas emocionālo, psiholoģisko un fizisko stāvokli; sekmēt ārstēšanas un rehabilitācijas procesu ar mūzikas, mākslas un darba terapijas metodēm; plānot un īstenot terapeitisko darbību, organizējot vingrināšanos, arodapmācības un atpūtu cilvēkiem ar psihiskiem vai fiziskiem traucējumiem; risināt neredzīgo orientēšanās problēmas; veikt pacientu pēdas kaulu locītavu sistēmas, asinsrites, jušanas, mīksto audu trofikas pārbaudi un bojājuma riska pakāpes novērtēšanu, pēdas aprūpi; konsultēt, sadarboties un apmācīt pacienta piederīgos, citus ārstēšanā un rehabilitācijā iesaistītos speciālistus; noteikt protēžu un palīglīdzekļu specifikācijas; konstruēt, izgatavot, pārveidot protēzes un palīglīdzekļus, pārbaudīt un pielāgot tās atbilstoši pacienta vajadzībām; modificēt modeļus; organizēt un vadīt biotehnisko un protēžu sistēmu ražošanu un ieviest jaunas tehnoloģijas; novērtēt pacienta acs dobuma veselības stāvokli; izvērtēt manipulāciju nepieciešamību atbilstoši acs dobuma situācijai; noteikt un izgatavot atbilstošas nepieciešamības acs protēzes; pārbaudīt un pielāgot acs protēzes atbilstoši pacienta vajadzībām; dokumentēt veikto manipulāciju procesu; konsultēt pacientus par acu protēžu lietošanu un kopšanu; noteikt acu protēžu specifikācijas; veikt medicīniski radioloģiskās procedūras, radionukleīdās medicīnas (kodolmedicīnas) procedūras un diagnostiskās radioloģijas (radiodiagnostiskos) izmeklējumus, izvērtēt manipulāciju nepieciešamību atbilstoši klīniskajai situācijai un mainīt to; nodrošināt mākslīgo asinsriti sirds operācijās un ekstrakorporālās membrānas oksigenācijas (EKMO) tehnoloģiju; nosūtīt personas pie citiem veselības aprūpes speciālistiem; analizēt sabiedrības veselības stāvokli, fizisko un sociālo vidi; apzināt un analizēt veselības riska faktorus un to novēršanas iespējas; noskaidrot sabiedrības veselības vajadzības un prioritātes; piedalīties sabiedrības veselības politikas veidošanā; plānot, īstenot un novērtēt dažādas sabiedrības veselības programmas; izglītot atsevišķus indivīdus un sabiedrību veselības jautājumos; veikt pētniecisko darbu citur neklasificētās veselības aprūpes jomās.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  197.1.Sabiedrības veselības ORGANIZATORS2269 01
  197.2.Sabiedrības veselības METODIĶIS2269 02
  197.3.Sabiedrības veselības ANALĪTIĶIS2269 03
  197.4.Veselības veicināšanas KONSULTANTS2269 04
  197.5.Veselības veicināšanas KOORDINĒTĀJS2269 05
  197.6.PODOLOGS2269 06
  197.7.Darba TERAPEITS2269 07
  197.8.Mākslas TERAPEITS2269 08
  197.9.(Svītrots ar MK 2023. gada 5. decembra noteikumiem Nr. 700)
  197.10.Neredzīgo TERAPEITS2269 10
  197.11.RADIOGRĀFERS2269 11
  197.12.(Svītrots ar MK 2023. gada 5. decembra noteikumiem Nr. 700)
  197.13.BIONIĶIS PROTĒZISTS2269 13
  197.14.Bionikas un protezēšanas INŽENIERIS2269 14
  197.15.Acu PROTĒZISTS OKULĀRISTS2269 15
  197.16.PERFUZIONISTS2269 16

  3.13. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "231 Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls"

  un PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2310 Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls"

  198. Mazās grupas "231 Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls" un atsevišķās grupas "2310 Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls" profesijās nodarbinātie strādā par pedagogiem augstākajās izglītības iestādēs, strādā pētniecības darbu un attīsta koncepcijas, teorijas un darba metodes, kas nepieciešamas, lai īstenotu izglītības programmas, gatavo zinātniskus rakstus, kā arī raksta mācību grāmatas.

  199. Mazās grupas "231 Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls" un atsevišķās grupas "2310 Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls" profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  199.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  199.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  199.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  199.4. izglītība: augstākā izglītība, zinātniskais grāds atbilstoši amatam.

  200. Atsevišķās grupas "2310 Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – sastādīt un pēc pieprasījuma grozīt mācību plānus un studiju programmas; lasīt lekcijas, vadīt kursus, seminārus un laboratorijas darbus studentiem; veicināt studentu diskusiju un patstāvīgas domāšanas attīstību; vadīt studentu praktiskos un eksperimentālos darbus un sekot šiem darbiem; testēt studentus un pieņemt eksāmenus; vadīt zinātnisko darbu augstskolu beigušam studentam vai citam fakultātes loceklim; veikt mācību pētniecības darbu, attīstīt koncepcijas, teorijas un metodiku un lietot tās ražošanas un citās jomās; rakstīt mācību grāmatas, zinātniskos rakstus; piedalīties konferencēs un semināros, kā arī apspriedēs par izglītības iestādes budžetu un citiem jautājumiem.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  200.1.ASISTENTS (izglītības jomā)2310 01
  200.2.DOCENTS2310 02
  200.3.LEKTORS2310 03
  200.4.PROFESORS2310 04
  200.5.Asociētais PROFESORS2310 05
  200.6.Vecākais PASNIEDZĒJS2310 07
  200.7.PASNIEDZĒJS2310 08
  200.8.PEDAGOGS2310 09

  3.14. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "232 Profesionālās izglītības pedagogi"

  un PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2320 Profesionālās izglītības pedagogi"

  201. Mazās grupas "232 Profesionālās izglītības pedagogi" un atsevišķās grupas "2320 Profesionālās izglītības pedagogi" profesijās nodarbinātie īsteno izglītības programmas, lai izglītojamie iegūtu profesionālo izglītību pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē, sagatavotos izglītības turpināšanai nākamajā izglītības pakāpē, kā arī šie vecākie speciālisti īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas.

  202. Mazās grupas "232 Profesionālās izglītības pedagogi" un atsevišķās grupas "2320 Profesionālās izglītības pedagogi" profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  202.1. zina: pedagoģisko problēmu analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  202.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas, sadarboties ar izglītojamiem un viņu vecākiem;

  202.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  202.4. izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējā izglītība.

  203. Atsevišķās grupas "2320 Profesionālās izglītības pedagogi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – īstenot profesionālās izglītības programmās ietverto profesionālo mācību saturu, izvēloties atbilstošas mācību metodes un mācību līdzekļus, nodrošinot izglītības procesa atbilstību izglītības standartiem; izstrādāt profesionālo mācību priekšmetu vai mācību kursu programmas; nodrošināt pedagoģisko procesu, vadot mācību priekšmeta vai mācību kursa stundas un izglītojamo darbu, izprotot attiecīgās nozares un ar to saistītās profesionālās darbības būtiskākās likumsakarības; sekmēt izglītojamo personības un profesionālo attīstību, iniciatīvu un līdzdarbību; nodrošināt izglītības procesa disciplīnu; gatavot mācībām nepieciešamos mācību materiālus; novērtēt izglītojamo sasniegtos mācību rezultātus; gatavot izglītības procesa novērtēšanai nepieciešamos pārbaudes darbus; gatavot pārskatus par izglītojamo darbu un apspriest tos ar citiem pedagogiem un vecākiem; sadarboties un piedalīties diskusijās par profesionālās izglītības iestādes mācību un organizatorisko darbu; organizēt un vadīt individuālo darbu ar izglītojamiem.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  203.1.Profesionālās izglītības SKOLOTĀJS2320 01
  203.2.Profesionālās ievirzes izglītības SKOLOTĀJS2320 02

  3.15. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "233 Vidējās izglītības pedagogi"

  un PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2330 Vidējās izglītības pedagogi"

  204. Mazās grupas "233 Vidējās izglītības pedagogi" un atsevišķās grupas "2330 Vidējās izglītības pedagogi" profesijās nodarbinātie pasniedz vienu vai vairākas disciplīnas, lai sākumskolu beigušie iegūtu vidējo izglītību pamata vai vidējā pakāpē un sagatavotos izglītības turpināšanai nākamajā izglītības pakāpē.

  205. Mazās grupas "233 Vidējās izglītības pedagogi" un atsevišķās grupas "2330 Vidējās izglītības pedagogi" profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  205.1. zina: pedagoģisko problēmu analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  205.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas, sadarboties ar izglītojamiem un viņu vecākiem;

  205.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  205.4. izglītība: augstākā izglītība.

  206. Atsevišķās grupas "2330 Vidējās izglītības pedagogi" profesija un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – plānot, organizēt un īstenot savu pedagoģisko darbu atbilstoši izglītības iestādē izvirzītajiem mērķiem (mācību priekšmeta (izglītības) programmas izstrāde, adaptēšana, tematisko plānu izstrāde, adaptēšana, mācību stundu plānu izstrāde vai adaptēšana, darbam nepieciešamo materiālu sagatavošana, tai skaitā praktiskajiem un laboratorijas darbiem); īstenot izglītības programmu konkrētajā mācību priekšmetā (mācību stundu vadīšana); veikt izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu un atspoguļošanu, attīstības dinamikas izpēti un analīzi; veikt individuālo darbu ar izglītojamiem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību saturu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes; sadarboties ar vecākiem, sniegt vispusīgu informāciju, problēmu gadījumā kopīgi meklējot risinājumus; sadarboties ar mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātāju, izglītības iestādes atbalsta personālu un vadību pedagoģiskā procesa organizēšanai; veikt metodisko darbu; piedalīties izglītības iestādes pedagoģiskās padomes sēdēs un citās sanāksmēs, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darbu; organizēt ārpusklases darbu.
  Profesija ir "Vispārējās vidējās izglītības SKOLOTĀJS" – profesijas kods "2330 01".

  3.16. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "234 Pamatizglītības un pirmsskolas pedagogi"

  207. Mazās grupas "234 Pamatizglītības un pirmsskolas pedagogi" profesijās nodarbinātie māca vairākus mācību priekšmetus pamatizglītības un pirmsskolas izglītības līmenī, organizē grupu un individuālās rotaļas un mācību nodarbības, kas palīdz izglītojamam fiziski un garīgi attīstīties, iegūt komunikatīvās iemaņas.

  208. Mazās grupas "234 Pamatizglītības un pirmsskolas pedagogi" profesijas klasificētas:

  208.1. atsevišķajā grupā "2341 Pamatizglītības pedagogi";

  208.2. atsevišķajā grupā "2342 Pirmsskolas pedagogi".

  209. Mazās grupas "234 Pamatizglītības un pirmsskolas pedagogi" un šā klasifikatora 208. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  209.1. zina: audzināšanas un mācību teoriju, pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, mācību priekšmetus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, izglītības procesa izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  209.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas, sadarboties ar izglītojamiem un viņu vecākiem;

  209.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par mācību darba norisi un rezultātiem, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  209.4. izglītība: augstākā izglītība.

  3.16.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2341 Pamatizglītības pedagogi"

  210. Atsevišķās grupas "2341 Pamatizglītības pedagogi" profesijās nodarbinātie māca dažādus mācību priekšmetus pamatizglītības līmenī.

  211. Atsevišķās grupas "2341 Pamatizglītības pedagogi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – plānot, organizēt un īstenot savu pedagoģisko darbu atbilstoši izglītības iestādē izvirzītajiem mērķiem (mācību priekšmeta (izglītības) programmas izstrāde, adaptēšana, tematisko plānu izstrāde, adaptēšana, mācību stundu plānu izstrāde vai adaptēšana, darbam nepieciešamo materiālu sagatavošana, tai skaitā praktiskajiem un laboratorijas darbiem); īstenot izglītības programmu konkrētajā mācību priekšmetā (mācību stundu vadīšana); veikt izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu un atspoguļošanu, attīstības dinamikas izpēti un analīzi; organizēt un vadīt izglītojamo ārpusklases darbu; veicināt izglītojamā individualitātes attīstību un apspriest attīstības sekmes ar izglītojamā vecākiem un citiem skolotājiem; sadarboties ar mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātāju, izglītības iestādes atbalsta personālu un vadību pedagoģiskā procesa organizēšanai.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  211.1.Vispārējās pamatizglītības SKOLOTĀJS2341 01
  211.2.Sākumizglītības SKOLOTĀJS2341 02

  3.16.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2342 Pirmsskolas pedagogi"

  212. Atsevišķās grupas "2342 Pirmsskolas pedagogi" profesijās nodarbinātie organizē pirmsskolas programmas apguvi, grupu un individuālās spēles un mācību darbu pirmsskolas vecuma bērnu fiziskās, intelektuālās un sabiedriskās attīstības veicināšanai.

  213. Atsevišķās grupas "2342 Pirmsskolas pedagogi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – veicināt bērnu fizisko, intelektuālo un sabiedrisko iemaņu attīstību; veicināt runas attīstību ar stāstu, spēļu (rotaļu), dziesmu, dzejoļu un reālu sarunu un diskusiju palīdzību; novērot bērnus, kopā ar vecākiem novērtēt viņu attīstību un apspriest iespējamās problēmas; uzraudzīt bērnu darbību, nodrošināt viņu drošību un atrisināt konfliktus; stimulēt agrīnā vecuma bērnu psihomotoro un komunikatīvo iemaņu attīstību, veicināt runas attīstību, dzimtās valodas izpratni un apguvi.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  213.1.Pirmsskolas izglītības SKOLOTĀJS2342 01
  213.2.Pirmsskolas izglītības mūzikas SKOLOTĀJS2342 02
  213.3.Pirmsskolas izglītības sporta SKOLOTĀJS2342 03

  3.17. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "235 Citi izglītības jomas vecākie speciālisti"

  214. Mazās grupas "235 Citi izglītības jomas vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbu, gatavo mācību līdzekļus, metodiku un konsultē to lietošanā, kontrolē skolotāju darbu, kā arī attiecīgo izglītības programmu rezultativitāti un māca izglītojamos ar fiziskās vai psihiskās attīstības traucējumiem vai tos, kuriem grūti mācīties kādā mācību līmenī, māca izglītojamiem mācību priekšmetus un organizē mācības profesionālajā izglītībā un profesionālajā pilnveides izglītībā, organizē interešu izglītības darbu un vada pulciņus, organizē internāta un dienesta viesnīcas darbu izglītības iestādē, māca mūzikas teoriju, mūziku un tās sasniegumus, kā arī pieņem transportlīdzekļu vadītāju teorētisko un praktisko eksāmenu.

  215. Mazās grupas "235 Citi izglītības jomas vecākie speciālisti" profesijas klasificētas:

  215.1. atsevišķajā grupā "2351 Izglītības metodikas speciālisti";

  215.2. atsevišķajā grupā "2352 Speciālās izglītības pedagogi";

  215.3. atsevišķajā grupā "2354 Citi mūzikas skolotāji";

  215.4. atsevišķajā grupā "2356 Informācijas tehnoloģiju, komunikāciju un transportlīdzekļu instruktori un pasniedzēji";

  215.5. atsevišķajā grupā "2359 Citur neklasificēti izglītības jomas vecākie speciālisti".

  216. Mazās grupas "235 Citi izglītības jomas vecākie speciālisti" un šā klasifikatora 215. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  216.1. zina: pedagoģisko problēmu analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  216.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas, sadarboties ar izglītojamiem un viņu vecākiem;

  216.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  216.4. izglītība: augstākā izglītība vai atsevišķos gadījumos – vidējā izglītība.

  3.17.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2351 Izglītības metodikas speciālisti"

  217. Atsevišķās grupas "2351 Izglītības metodikas speciālisti" profesijās nodarbinātie veic pētījumus un konsultē mācīšanas metodikas un mācību līdzekļu izmantošanas jautājumos, pārbauda skolotāju darbu un atbilstošo izglītības programmu izmantošanas rezultātus.

  218. Atsevišķās grupas "2351 Izglītības metodikas speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – veikt pētījumus mācību plāna, mācīšanas metodikas pilnveidošanas un citos izglītības procesa aspektos; konsultēt mācību kursa un eksaminēšanas metožu jautājumos; veikt audiovizuālo un citu mācību līdzekļu izmantošanas pētījumus, konsultēt, plānot un organizēt to izmantošanu izglītības iestādēs; pārbaudīt skolotāju darbu un izglītības programmu izmantošanas rezultātus; ieteikt izdarīt būtiskus grozījumus un papildinājumus; gatavot dokumentus un pārskatus; organizēt novada pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un koordinēt metodisko darbu; īstenot vispārējo, profesionālo, profesionālās ievirzes un interešu izglītību; organizēt pieaugušo izglītības pasākumus; veidot un uzturēt izglītības informācijas bāzi; īstenot projektus izglītības un kultūras jomā; koordinēt interešu izglītības programmu izstrādi un izsniegt licences; organizēt novada pieaugušo izglītības konkursus; periodiski inspicēt skolas un kopā ar skolas vadību un skolotājiem apspriest jautājumus par skolas mācību plāniem, mācību bāzi un citus jautājumus; apmeklēt nodarbības, iepazīties ar mācīšanas metodiku un novērtēt skolotāja darbu stundās un sasniegtos rezultātus; gatavot pārskatus un ieteikumus skolas vadībai par iespējamiem mācību plāna, izglītības procesa un citiem grozījumiem un papildinājumiem; nodrošināt kvalitatīvu izglītošanas procesa vadību, organizāciju un iekšējo kontroli izglītības iestādē atbilstoši kompetencei; izstrādāt un piedalīties izglītības iestādes izglītības procesa darbību reglamentējošo dokumentu izstrādāšanā; plānot un vadīt metodisko darbu pirmsskolas izglītības iestādē, nodrošināt tā izpildi; organizēt, vadīt un koordinēt pedagoģiskā personāla pedagoģiski metodisko izglītošanu, pedagoģiskās padomes sēdes, pedagoģiskā darba sanāksmes, metodiskās apvienības, kursus, seminārus, pieredzes skolas, konsultācijas, darba grupas, pārrunas, sarunas un citu veidu sadarbības formas ar pedagogiem par pirmsskolas izglītības jautājumiem; organizēt un vadīt pedagogu, izglītojamo, ģimeņu piedalīšanos radošajos metodisko darbu konkursos, skatēs, izstādēs, mācību ekskursijās un svētkos; sniegt metodisku palīdzību pedagogiem un vecākiem darbā ar izglītojamiem; nodrošināt izglītības iestādē jaunāko literatūru, bibliotēkas izveidi; izstrādāt, veidot, apkopot metodiskos materiālus pirmsskolas izglītības procesa kvalitātes pilnveidei, papildinot tos ar jaunākajām pedagoģiskajām un psiholoģiskajām atziņām; veicināt un nodrošināt pirmsskolas un sākumskolas pēctecības jautājumu risināšanu, pedagogu sadarbību.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  218.1.Izglītības METODIĶIS2351 01
  218.2.METODIĶIS2351 02
  218.3.Galvenais SPECIĀLISTS METODIĶIS2351 03
  218.4.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  218.5.Valsts bērnu tiesību aizsardzības INSPEKTORS2351 05
  218.6.Pirmsskolas izglītības METODIĶIS2351 06

  3.17.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2352 Speciālās izglītības pedagogi"

  219. Atsevišķās grupas "2352 Speciālās izglītības pedagogi" profesijās nodarbinātie māca izglītojamos ar fiziskās vai psihiskās attīstības traucējumiem vai tos, kuriem grūti mācīties kādā mācību līmenī.

  220. Atsevišķās grupas "2352 Speciālās izglītības pedagogi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – plānot, organizēt un īstenot savu pedagoģisko darbu atbilstoši izglītības iestādē izvirzītajiem mērķiem (mācību priekšmeta (izglītības) programmas izstrāde, adaptēšana, tematisko plānu izstrāde, adaptēšana, mācību stundu plānu izstrāde vai adaptēšana, darbam nepieciešamo materiālu sagatavošana, tai skaitā praktiskajiem un laboratorijas darbiem); veikt vispusīgu izglītojamā attīstības izpēti; mācību procesā īstenot individuālu un diferencētu pieeju; mācīt speciālo līdzekļu lietošanas tehnoloģiju, Braila rakstu vai lasīšanu no lūpām atbilstoši izglītojamā attīstības līmenim; radīt un stiprināt izglītojamo ticību sev, savām spējām, palīdzēt viņiem atrast un apgūt darbības metodes, kas kompensētu attīstības līmeņa dēļ radušos ierobežojumus, radīt viņos panākuma izjūtu; veikt izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu un atspoguļošanu, attīstības dinamikas izpēti un analīzi; organizēt izglītojamo pārbaudi pie visiem speciālistiem; sadarboties ar vecākiem, izglītības iestādes atbalsta personālu (psihologu, sociālo pedagogu, logopēdu, medicīnas darbinieku), sociālajiem darbiniekiem; organizēt un vadīt individuālās mācības un konsultācijas.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  220.1.SKOLOTĀJS LOGOPĒDS2352 01
  220.2.Speciālās izglītības SKOLOTĀJS2352 02
  220.3.Speciālais PEDAGOGS2352 03

  3.17.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2354 Citi mūzikas skolotāji"

  221. Atsevišķās grupas "2354 Citi mūzikas skolotāji" profesijās nodarbinātie māca mūziku interešu izglītības iestādēs, sniedz atbalstu amatierkora kolektīviem mākslinieciskā izpildījuma kvalitātes paaugstināšanā.

  222. Atsevišķās grupas "2354 Citi mūzikas skolotāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – novērtēt izglītojamo līmeni un spējas; plānot un izstrādāt interešu izglītības mācību programmas, vadīt interešu izglītības seminārus atsevišķām grupām; mācīt dziedāt un spēlēt instrumentus; mācīt lasīt un rakstīt notis; novērtēt izglītojamo mūzikas sniegumu un sniegt padomus; pārskatīt mācību materiālus un mācību metodes; sagatavot izglītojamos zināšanu un prasmju pārbaudēm; organizēt ekskursijas uz koncertiem; sniegt atbalstu koru kolektīviem.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  222.1.Interešu izglītības mūzikas SKOLOTĀJS2354 01
  222.2.Interešu izglītības vokālais PEDAGOGS2354 02
  222.3.Interešu izglītības instrumentspēles PEDAGOGS2354 03

  3.17.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2356 Informācijas tehnoloģiju, komunikāciju un transportlīdzekļu instruktori un pasniedzēji"

  223. Atsevišķās grupas "2356 Informācijas tehnoloģiju, komunikāciju un transportlīdzekļu instruktori un pasniedzēji" profesijās nodarbinātie māca vadīt automašīnas un citus transportlīdzekļus, darba mašīnas un veic kompetences atbilstības vērtēšanas pakalpojumus.

  224. Atsevišķās grupas "2356 Informācijas tehnoloģiju, komunikāciju un transportlīdzekļu instruktori un pasniedzēji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – mācīt sauszemes transportlīdzekļu darbības un vadīšanas principus; pavadīt audzēkņus mācību ceļojumos un izskaidrot veicamos uzdevumus; izskaidrot sauszemes transportlīdzekļu kustības noteikumus; pieņemt transportlīdzekļu vadītāju teorētisko un praktisko eksāmenu; klātienē un pa telefonu sniegt klientiem informāciju par eksaminācijas procesu; norīkot pretendentus uz vadītāju kvalifikācijas iegūšanas teorētisko eksāmenu; norīkot pretendentus uz vadītāju kvalifikācijas iegūšanas braukšanas eksāmenu; veikt ar autovadītāju apmācības kontroles procesu saistītās darbības; veikt ar transportlīdzekļu vadītājiem noteikto aizliegumu reģistrācijas procesu saistītās darbības; organizēt un uzraudzīt kvalifikācijas un eksaminācijas procesu norisei nepieciešamo iekārtu un palīglīdzekļu sagādi, uzskaiti, nepārtrauktas darbības nodrošināšanu; organizēt un vadīt mācību grupu darbu iekšlietu jomā, kontrolēt doto uzdevumu izpildi.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  224.1.Glābšanas darbu INSTRUKTORS2356 03
  224.2.Autoskolas teorētisko priekšmetu PASNIEDZĒJS2356 08
  224.3.Bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļu vadītāju apmācības PASNIEDZĒJS2356 10
  224.4.Vecākais INSTRUKTORS (iekšlietu jomā)2356 16
  224.5.INSTRUKTORS (iekšlietu jomā)2356 17
  224.6.Transportlīdzekļu vadītāju eksaminācijas INSPEKTORS2356 18

  3.17.5. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2359 Citur neklasificēti izglītības jomas vecākie speciālisti"

  225. Atsevišķās grupas "2359 Citur neklasificēti izglītības jomas vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie organizē izglītojamo klases (grupas) kopīgo darbību un veic individuālo darbu ar izglītojamiem vai organizē visas skolas (vairāku klašu) kopīgo darbību ārpusstundu laikā, kā arī plāno nodarbību sarakstu un sagatavo pārskatus, veic sociālpedagoģisko darbību izglītojamo negatīvas socializācijas cēloņu un seku ierobežošanā un novērtēšanā, koordinē sociālās palīdzības, izglītības un pašvaldību iestāžu darbu jauniešu sociālās reintegrācijas mērķu sasniegšanai, māca izglītojamiem mācību priekšmetus un organizē mācības profesionālajā izglītībā un profesionālajā pilnveides izglītībā, organizē interešu izglītības darbu un vada pulciņus, organizē internāta un dienesta viesnīcas darbu izglītības iestādē, plāno studentiem prakses.

  226. Atsevišķās grupas "2359 Citur neklasificēti izglītības jomas vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – plānot un vadīt izglītojamo papildizglītības procesu; organizēt veselību veicinošus pasākumus, sporta nodarbības; veidot un attīstīt izglītības iestādes tradīcijas, tai skaitā sporta tradīcijas; nodrošināt palīdzību mācību mājas uzdevumu izpildē; vadīt šiem uzdevumiem atbilstošas mācībstundas, nodarbības vai pasākumus; koordinēt izglītojamo pašpārvaldi; sagatavot un nodrošināt izmaiņas nodarbību sarakstos, pārbaudījumu un konsultāciju grafikos, uzskaitīt nostrādātās slodzes un sagatavot pārskatus; organizēt un vadīt nodarbības treniņu un audzināšanas mērķu sasniegšanai, analizēt un vērtēt audzēkņu iegūtās vispārējās speciālās profesionālās fiziskās prasmes un iemaņas; izstrādāt metodiskos materiālus mācību/treniņu un audzināšanas procesa īstenošanai; plānot, vadīt sporta izglītības vai treniņu programmu; izvēlēties vai izstrādāt metodiskos materiālus mācību/treniņu procesa īstenošanai; analizēt pedagoģisko procesu pirmsskolas izglītības iestādēs un pašvaldības teritorijā; piedalīties izglītības iestāžu un izglītības programmu sagatavošanā licencēšanai; piedalīties izglītības pārvaldes darba plānošanā; apkopot un veikt vispārizglītojošo skolu mācību darba statistisko un vispārīgo analīzi; sniegt konsultācijas; informēt sabiedrību par vispārējās izglītības jautājumiem pašvaldības teritorijā; uzraudzīt un apsekot izglītojamo tiesību nodrošinājumu un interešu ievērošanu pašvaldības teritorijā; veikt pasākumus izglītojamo tiesību pārkāpumu atklāšanā un novēršanā; piedalīties profilaktiskajā darbā ar sociālā riska ģimenēm; organizēt izglītojošo darbu izglītojamo tiesību aizsardzības jautājumos; īstenot sociālpedagoģisko darbu izglītojamo specifiskajās sociālajās grupās; veikt psihoaktīvo vielu lietotāju un datorspēlētāju atklāšanu, apsekošanu un situācijas novērtēšanu; sniegt izglītojamiem profesionālo izglītību, profesionālās pilnveides izglītību un interešu izglītību; organizēt internāta un dienesta viesnīcas darbu izglītības iestādē; plānot studentiem prakses; meklēt prakses darba vadītājus un prakses vietas; plānot, izstrādāt un īstenot brīvā laika un atpūtas projektus, pasākumus un programmas dažādu vecumu un dzimumu klientiem; uzsākt un vadīt mentordarbību, izvērtēt mentordarbības situāciju; palīdzēt plānot pieredzes pārņēmēja darbību; informēt izglītojamos, viņu vecākus un skolotājus karjeras veidošanas jautājumos; izstrādāt nodarbību ciklu pēctecīgai profesijas izvēles jautājumu iekļaušanai klases stundās un citās aktivitātēs; veidot, uzturēt un papildināt metodisko materiālu bāzi izglītojamo izpētē; veidot, uzturēt un papildināt datubāzi par absolventu tālāko izglītību, profesijas izvēli; veidot un uzturēt klīnisku vidi studiju procesā; veikt zināšanu/prasmju novērtēšanu klīniskajām prasmēm medicīnisko tehnoloģiju jomā; nodrošināt simulatoru, manipulāciju trenažieru un citu mācību līdzekļu pareizu lietošanu mācību procesa un eksaminācijas laikā; asistēt un nodrošināt atbalstu docētājiem un studējošajiem darbā ar simulatoriem, manipulāciju trenažieriem un citiem mācību līdzekļiem; nodrošināt specializēto mācību telpu sagatavošanu darbam ar simulatoriem, manipulāciju trenažieriem un citām mācību ierīcēm; nodrošināt studiju procesa kvalitātes vadības sistēmas un procesu funkcionēšanu; noformēt un ievietot e-studiju vidē mācību metodiskos materiālus; piedalīties pētījumu datu apstrādē; sniegt atbalstu docētājiem mācību procesa nodrošināšanā; veidot un vadīt jaunsargu vienību un mācību grupas; plānot, organizēt un vadīt jaunsargu praktiskās un teorētiskās nodarbības atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  226.1.Sociālais PEDAGOGS2359 01
  226.2.Atkarību profilakses SPECIĀLISTS2359 02
  226.3.Pagarinātās dienas grupas SKOLOTĀJS2359 03
  226.4.Izglītības iestādes muzeju PEDAGOGS2359 04
  226.5.PEDAGOGA PALĪGS2359 05
  226.6.Interešu izglītības SKOLOTĀJS2359 06
  226.7.Internāta, dienesta viesnīcas SKOLOTĀJS2359 07
  226.8.Sporta ORGANIZATORS2359 08
  226.9.Vecākais sporta TRENERIS2359 09
  226.10.SPECIĀLISTS bērnu tiesību aizsardzības jautājumos2359 10
  226.11.Arod(amat)mācības SKOLOTĀJS2359 11
  226.12.Rekreācijas SPECIĀLISTS2359 12
  226.13.Prakses PLĀNOTĀJS2359 13
  226.14.SKOLOTĀJS MENTORS2359 14
  226.15.PEDAGOGS karjeras KONSULTANTS2359 15
  226.16.Klīnisko simulāciju SPECIĀLISTS2359 16
  226.17.Mācību procesa ORGANIZATORS2359 17
  226.18.Jaunsargu INSTRUKTORS2359 18

  3.18. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "241 Finanšu vecākie speciālisti"

  227. Mazās grupas "241 Finanšu vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie pilnveido un piemēro saimnieciskās darbības organizēšanas un vadīšanas metodes, konsultē saimnieciskās darbības jautājumos, sniedz grāmatvedības pakalpojumus, izstrādā finansiālās darbības stratēģiju, piesaista un izvieto finanšu resursus.

  228. Mazās grupas "241 Finanšu vecākie speciālisti" profesijas klasificētas:

  228.1. atsevišķajā grupā "2411 Grāmatveži un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti";

  228.2. atsevišķajā grupā "2412 Finanšu un investīciju konsultanti";

  228.3. atsevišķajā grupā "2413 Finanšu analītiķi".

  229. Mazās grupas "241 Finanšu vecākie speciālisti" un šā klasifikatora 228. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  229.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  229.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  229.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  229.4. izglītība: augstākā izglītība.

  3.18.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2411 Grāmatveži un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti"

  230. Atsevišķās grupas "2411 Grāmatveži un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie sniedz grāmatvedības pakalpojumus, konsultē grāmatvedības jautājumos, veic grāmatvedības reģistru, dokumentu un pārskatu revīziju un auditu; izdara par tiem atzinumus un izstrādā metodiskus dokumentus.

  231. Atsevišķās grupas "2411 Grāmatveži un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – plānot un noteikt budžeta un grāmatvedības kontroli un citus grāmatvedības darbības aspektus un sistēmas, kā arī konsultēt šajos jautājumos; gatavot finanšu dokumentus apstiprināšanai; gatavot maksājumu deklarācijas, konsultēt par nodokļu un maksājumu jautājumiem, gatavot budžeta ieņēmumu prognožu pārskatus; veikt finanšu pētījumus dokumentu viltošanas un maksātnespējas jautājumos; kontrolēt pārskatus un grāmatvedības reģistrus; veikt kredītiestāžu auditu, grāmatvedības un statistikas pārskatu analīzi, sniegt atzinumus, gatavot normatīvos aktus un metodiskos dokumentus, veikt analītisko darbu; identificēt iekšējā audita apjomā esošo auditējamo sistēmu kopumu; sagatavot iekšējā audita ilgtermiņa attīstības plānu, stratēģisko plānu, gada plānu un iekšējo auditoru mācību plānu; nodrošināt finanšu, vadības, izpildes novērtējuma, kvalitātes un citu veidu iekšējo auditu veikšanu; organizēt iekšējos auditus atbilstoši iekšējā audita standartiem un ētikas principiem; analizēt un izvērtēt kapitāla izlietojumu; plānot kapitāla palielināšanu un finansēšanas avotus; veikt finanšu plānošanu un prognozēšanu; sagatavot investīciju projektus; sniegt metodisko palīdzību grāmatvedības jautājumos budžeta izpildītājiem un grāmatvežiem; nodrošināt budžeta grāmatvedības reģistru kārtošanu, grāmatvedības dokumentu vai datu attēlu uzglabāšanu; sniegt revīzijas pakalpojumus un citus apliecinājuma uzdevumus; veikt kapitālsabiedrības gada pārskata, kapitālsabiedrības iekšējās kontroles, riska pārvaldības un iekšējās revīzijas sistēmas darbības efektivitātes, kā arī kapitālsabiedrības gada pārskata revīzijas procesu uzraudzību un sniegt priekšlikumus gada pārskata ticamības un objektivitātes nodrošināšanai, kā arī priekšlikumus kapitālsabiedrības iekšējās kontroles, riska pārvaldības un iekšējās revīzijas sistēmas trūkumu novēršanai.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  231.1.Vecākais GRĀMATVEDIS2411 01
  231.2.REVIDENTS2411 02
  231.3.Zvērināts REVIDENTS2411 03
  231.4.Aizdevumu REVIDENTS2411 04
  231.5.AUDITORS2411 05
  231.6.Informācijas sistēmu AUDITORS2411 06
  231.7.Uzraudzības AUDITORS2411 07
  231.8.Iekšējais AUDITORS2411 08
  231.9.Kredītiestāžu uzraudzības EKSPERTS2411 09
  231.10.Grāmatvedības EKSPERTS2411 10
  231.11.Metodikas EKSPERTS2411 11
  231.12.Kredītiestāžu uzraudzības ANALĪTIĶIS2411 12
  231.13.Iekšējās kontroles galvenais SPECIĀLISTS2411 13
  231.14.Iekšējās kontroles galvenais INSPEKTORS2411 14
  231.15.Struktūrvienību koordinācijas, profilakses un informācijas uzskaites galvenais SPECIĀLISTS2411 15
  231.16.Zvērināta REVIDENTA PALĪGS/ ASISTENTS2411 16
  231.17.Revīzijas komitejas LOCEKLIS2411 17

  3.18.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2412 Finanšu un investīciju konsultanti"

  232. Atsevišķās grupas "2412 Finanšu un investīciju konsultanti" profesijās nodarbinātie pēta un piemēro ar finansēm saistītus saimnieciskās darbības aspektus, kā arī darbības, kas svarīgas saimnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā un iekšējo rezervju ekonomiskā izmantošanā, sniedz konsultācijas šajos jautājumos, veido un uztur organizācijas tēlu, organizē mērķtiecīgu informācijas plūsmu, kas veicina uzņēmuma darbību.

  233. Atsevišķās grupas "2412 Finanšu un investīciju konsultanti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – analizēt, izvērtēt kapitāla izlietojumu; plānot kapitāla palielināšanu un finansēšanas avotus; veikt finanšu plānošanu un prognozēšanu; kontrolēt finanšu sadali un izlietojumu; sagatavot investīciju projektus; veikt zinātniskās pētniecības darbu finanšu ekonomikā; pētīt un organizēt ar saimnieciskās darbības organizēšanu un vadīšanu saistītus finanšu aspektus; pētīt un skaidrot iekšējo ekonomiku un saimniekošanas iespējas, informēt par šiem jautājumiem; konsultēt klientus par iepirkumu organizēšanas jautājumiem un par jautājumiem, kas saistīti ar nodokļiem; organizēt saimniecisko darbību klienta vārdā atbilstoši normatīvo aktu prasībām ar nodokļiem saistītajos jautājumos; piedalīties strīdu izšķiršanā un tiesas sēdēs; apzināt ar komercdarbību saistītās problēmas, piedāvājot iespējamo problēmrisinājumu; piedalīties ar komercdarbības vidi saistīto projektu plānošanā.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  233.1.FINANSISTS2412 01
  233.2.Komercdarbības KONSULTANTS2412 02
  233.3.Vecākais komercdarbības SPECIĀLISTS2412 03
  233.4.KONSULTANTS iepirkumu SPECIĀLISTS2412 04
  233.5.Nodokļu KONSULTANTS2412 05

  3.18.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2413 Finanšu analītiķi"

  234. Atsevišķās grupas "2413 Finanšu analītiķi" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbu, izstrādājot un attīstot ekonomiskās teorijas, koncepcijas un metodiku, plāno un prognozē finansiālo darbību, risinot pašreizējās un nākotnes finansiālās problēmas un sniedzot konsultācijas.

  235. Atsevišķās grupas "2413 Finanšu analītiķi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – analizēt vērtspapīru, akciju, obligāciju un citu finanšu dokumentu, tai skaitā arī ārzemju valūtās, tirgus tendences; izstrādāt finansiālās darbības stratēģiju; piesaistīt un izvietot finanšu resursus; optimizēt kapitāla struktūru; sagatavot investīciju projektus; sagatavot un kontrolēt budžetu; plānot naudas plūsmu un finanšu rezultātus; sagatavot finanšu pārskatus; nodrošināt uzņēmuma vadību ar pilnīgu informāciju par finanšu stāvokli; izveidot finansiālās darbības novērtēšanas sistēmu un kontrolēt normatīvajos aktos noteikto finansiālo darbību reglamentējošo prasību ievērošanu; vadīt finanšu plānošanas un analīzes darbu; veikt valūtas, zelta, vērtspapīru un citu finanšu instrumentu analīzi; īstenot ārvalstu valūtas un zelta rezervju pārvaldīšanas principus, ilgtermiņa ieguldījumu stratēģijas un taktiku; veikt darījumus ar ārvalstu un vietējām finanšu institūcijām; pārvaldīt ārvalstu valūtas un zelta rezervju portfeļus; veikt valūtu kursu kotāciju; pilnveidot ieguldījumu portfeļu pārvaldīšanas tehniku; piedalīties finanšu risku pārvaldīšanas un kontroles programmas pilnveidošanā; veikt ikdienas riska kontroli; piedalīties ieguldījumu pārvaldītāju darījumu apstrādē un kontrolē; veikt ārvalstu valūtas un zelta ieguldījumu portfeļu novērtēšanu; apkopot datus par vērtspapīru cenām un procentu likmēm; aprēķināt portfeļu peļņas rādītājus un peļņas sadalījumu; sagatavot riska pārskatus; sagatavot pārskatus par ārvalstu valūtas un zelta rezervēm; analizēt riska kontroles procedūras un pilnveidot tās; veikt konkurentu cenu izpēti un veikt nepieciešamās izmaiņas, lai saglabātu konkurētspēju un optimizētu ieņēmumus; patstāvīgi plānot un veikt zinātniskās pētniecības darbu finanšu jomā.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  235.1.Finanšu tirgus ANALĪTIĶIS2413 01
  235.2.Finanšu ANALĪTIĶIS2413 02
  235.3.Naudas apgrozības ANALĪTIĶIS2413 03
  235.4.Naudas plūsmas ANALĪTIĶIS2413 04
  235.5.Riska ANALĪTIĶIS2413 05
  235.6.Finanšu ieguldījumu portfeļa VADĪTĀJS2413 06
  235.7.Finanšu risku VADĪTĀJS2413 07
  235.8.Ieņēmumu plānošanas/ vadīšanas SPECIĀLISTS2413 08

  3.19. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "242 Pārvaldes (administrācijas) vecākie speciālisti"

  236. Mazās grupas "242 Pārvaldes (administrācijas) vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie pilnveido un piemēro saimnieciskās darbības organizēšanas un vadīšanas metodes, konsultē saimnieciskās darbības jautājumos, ievieš un uztur kvalitātes vadības sistēmas un nodrošina risku vadības procesu, nodrošina kompleksu projektu vai programmu vadīšanu un koordinēšanu, sagatavo normatīvo aktu projektus un metodiskos dokumentus, piedalās tautsaimniecības nozares vai darbības jomas attīstības, nepieciešamo materiāltehnisko un finanšu resursu plānošanā, veic analītisko darbu.

  237. Mazās grupas "242 Pārvaldes (administrācijas) vecākie speciālisti" profesijas klasificētas:

  237.1. atsevišķajā grupā "2421 Vadības un organizācijas analītiķi";

  237.2. atsevišķajā grupā "2422 Politikas pārvaldības vecākie speciālisti";

  237.3. atsevišķajā grupā "2423 Personāla un karjeras, kvalitātes vadības sistēmu un risku vadības vecākie speciālisti";

  237.4. atsevišķajā grupā "2424 Personāla mācību un attīstības vecākie speciālisti".

  238. Mazās grupas "242 Pārvaldes (administrācijas) vecākie speciālisti" un šā klasifikatora 237. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  238.1. zina: uzdotā darba izpildes teorētiskos un praktiskos pamatus, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanos, kvalitātes vadības teorētiskos un praktiskos aspektus, kā arī ISO 9000 kvalitātes standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  238.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  238.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par uzdotā darba norisi un rezultātiem, par lēmumiem amatam noteikto valsts pārvaldes funkciju īstenošanā un amatam noteikto funkciju īstenošanā profesionālajā jomā, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par sagatavotās informācijas atbilstību un pareizību, par izstrādāto atzinumu un priekšlikumu kompetenci, par materiāltehnisko un finanšu resursu lietderīgu izmantošanu, par darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  238.4. izglītība: augstākā izglītība.

  3.19.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2421 Vadības un organizācijas analītiķi"

  239. Atsevišķās grupas "2421 Vadības un organizācijas analītiķi" profesijās nodarbinātie veic darbības, kas svarīgas saimnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā un iekšējo rezervju ekonomiskā izmantošanā, sniedz konsultācijas šajos jautājumos, veido un uztur organizācijas tēlu, organizē mērķtiecīgu informācijas plūsmu, kas veicina uzņēmuma darbību.

  240. Atsevišķās grupas "2421 Vadības un organizācijas analītiķi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – pētīt un organizēt ar saimnieciskās darbības organizēšanu un vadīšanu saistītus finanšu aspektus; pētīt un skaidrot iekšējo ekonomiku un saimniekošanas iespējas; izstrādāt stratēģijas un plānus; analizēt un izvērtēt pašreizējo sistēmu un struktūru; veikt uzņēmuma pētījumu, analizējot esošās administratīvās un lietvedības procedūras; reģistrēt un analizēt organizācijas darbu plūsmas diagrammas, protokolus, ziņojumus, rokasgrāmatas un darba aprakstus; īstenot apstiprinātās rekomendācijas, pārskatītās instrukcijas un procedūru rokasgrāmatas; nodrošināt incidentu, nelaimes gadījumu un citu bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumu pārkāpumu izmeklēšanu un pasākumu organizēšanu; izstrādāt un koordinēt pasākumus, kuri saistīti ar darbības nepārtrauktības nodrošināšanu; koordinēt struktūrvienību rīcību darbības nepārtrauktības nodrošināšanā incidenta, ārkārtas situācijas vai krīzes gadījumos; plānot, organizēt un veikt pasākumus darbības nepārtrauktības pārvaldīšanas procesa testēšanai; vadīt centralizētu darbības risku identificēšanas un novērtēšanas procesu; izstrādāt un pilnveidot darbības risku analīzes metodiku un sniegt atbalstu citiem darbiniekiem darbības risku identificēšanā un novērtēšanā; vadīt un pilnveidot darbības risku pārvaldības informācijas sistēmas izstrādi, ieviešanu un sistēmas lietotāju apmācību; vadīt stratēģijas izstrādes un aktualizēšanas procesu; plānošanā un apstiprināto plānu izpildes kontrolē izmantot risku pārvaldīšanas, darbības nepārtrauktības nodrošināšanas, vadības uzskaites, iekšējā un ārējā audita rezultātus; koordinēt stratēģiskās attīstības plāna izstrādi un aktualizēšanu; uzturēt funkciju un procesu katalogu; vadīt uzņēmuma vadības sistēmu pilnveidošanu; informēt un konsultēt pārzini par datu aizsardzības prasībām, sniegt padomus, pēc pieprasījuma sadarboties ar uzraudzības iestādi un būt par kontaktpersonu jautājumos, kas saistīti ar datu apstrādi, it īpaši datu subjektam īstenojot savas tiesības.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  240.1.Vecākais KONSULTANTS2421 01
  240.2.KONSULTANTS2421 02
  240.3.Medicīnas KONSULTANTS2421 04
  240.4.Zinātniskais KONSULTANTS2421 05
  240.5.Bīstamo kravu pārvadājumu drošības KONSULTANTS (padomnieks)2421 06
  240.6.Drošības KONSULTANTS (padomnieks)2421 07
  240.7.PADOMNIEKS (konsultants)2421 08
  240.8.Darbības nepārtrauktības VADĪTĀJS2421 09
  240.9.Darbības risku VADĪTĀJS2421 10
  240.10.Stratēģiskās vadības procesa VADĪTĀJS2421 11
  240.11.Datu aizsardzības SPECIĀLISTS2421 12
  240.12.Biznesa procesu ANALĪTIĶIS2421 13

  3.19.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2422 Politikas pārvaldības vecākie speciālisti"

  241. Atsevišķās grupas "2422 Politikas pārvaldības vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie pēta un piemēro saimnieciskās darbības aspektus, kā arī darbības, kas svarīgas saimnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā un iekšējo rezervju ekonomiskā izmantošanā, sniedz konsultācijas šajos jautājumos, veido un uztur organizācijas tēlu, organizē mērķtiecīgu informācijas plūsmu, kas veicina uzņēmuma darbību, nodrošina kompleksu projektu vai programmu vadīšanu un koordinēšanu, nodarbojas ar lietisko pierādījumu, notikumu, situāciju un tajos esošo objektu un pēdu izpēti, izstrādā attiecīgās nozares normatīvo aktu projektus un metodiskos dokumentus, piedalās tautsaimniecības nozares vai darbības jomas attīstības un nepieciešamo materiāltehnisko un finanšu resursu plānošanā, veic analītisku darbu, noformē dokumentus, izpilda kontroles funkcijas, veic pārbaudes un ekspertīzes, sastāda pārskatus, izskata iedzīvotāju iesniegumus un sūdzības; attīsta teritoriālās struktūrvienības ekonomisko, sociālo un dabas vidi atbilstoši institūcijas kompetencei, veic pašvaldības funkcijas, veicina pilsoniskas sabiedrības attīstību, nodrošina ar brīvības atņemšanu notiesāto un probācijas klientu resocializācijas pasākumu izpildi; organizē sabiedrībā izciešamo kriminālsodu izpildi un citu brīvības atņemšanai alternatīvu līdzekļu izmantošanu sabiedrības drošības nodrošināšanai un taisnīguma atjaunošanai; izpilda diplomātiskā un konsulārā dienesta uzdevumus.

  242. Atsevišķās grupas "2422 Politikas pārvaldības vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – izstrādāt attiecīgās nozares programmas stratēģiju vai piedalīties nozares politikas vai attīstības stratēģijas veidošanā un nozares programmas izvērtēšanā; nodrošināt un koordinēt iesniegto projektu pieteikumu izskatīšanu, vērtēšanu, koriģēšanu, pārraudzīt un vadīt apstiprināto projektu īstenošanu; īstenot un koordinēt informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas; līdzdarboties starptautisko pasākumu un projektu īstenošanā; plānot, definēt un organizēt attiecīgās nozares projektus, veikt attiecīgās nozares projektu uzraudzību un tālākvirzīšanu, sastādīt attiecīgās nozares projektu dokumentāciju, ziņojumus, prezentēt attiecīgās nozares projektu starprezultātus un noslēgt attiecīgās nozares projektus; izstrādāt attiecīgās nozares normatīvo aktu projektus, kontrolēt normatīvo aktu ievērošanu, sagatavot administratīvos aktus, citus ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus kontroles un uzraudzības jomā, sagatavot starptautisko sadarbības līgumu projektus, veikt ekspertīzes attiecīgajā nozarē; organizēt zinātnisko darbību uzņēmumā, organizēt zinātnisko institūciju augstāko koleģiālo orgānu darbu, veikt zinātniskās pētniecības darbus, veikt klīniskos pētījumus un sastādīt pētījumu budžetus, gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; organizēt datu ievadīšanu datubāzēs un organizēt zāļu reģistrācijas darbu; sagatavot dažādu veidu informāciju, organizēt vides informācijas apriti pašvaldībā; organizēt un koordinēt Latvijas Republikas amatpersonu vizītes uzņemošajā valstī, piedalīties uzņemošās valsts amatpersonu vizīšu organizēšanā Latvijas Republikā, nodrošināt Latvijas fizisko un juridisko personu interešu aizsardzību ārvalstīs, veikt konsulārās funkcijas; nodrošināt Saeimas komisiju darbu un konsultatīvo un administratīvo atbalstu Saeimas frakcijai; pētīt un organizēt ar saimnieciskās darbības organizēšanu un vadīšanu saistītus finanšu, juridiskos un organizatoriskos aspektus; organizēt produktu pārdošanu un pakalpojumu sniegšanu viesiem; pieņemt, apstrādāt un izsniegt pasta sūtījumus un sniegt citus pasta pakalpojumus; pildīt kapitāla daļu turētāja funkcijas publiski privātajā kapitālsabiedrībā vai privātajā kapitālsabiedrībā, pieņemt dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumus valsts kapitālsabiedrībā; vadīt un organizēt kontrolieru darbu, aizturēt un izņemt dokumentus, izsniegt pagaidu atļaujas; sagatavot un izsniegt licences, apkopot datus par izsniegtajām licencēm; veikt darbības, kas attiecas uz preču muitošanu, īstenojot muitas kontroles pasākumus, tai skaitā preču aplikšanu ar muitas maksājumiem un muitas maksājumu iekasēšanu; nodrošināt probācijas programmu izstrādi un licencētu programmu īstenošanu, organizēt kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi, nodrošināt papildsoda – probācijas uzraudzība – izpildi; veikt darbu ar jaunatni pašvaldībās; uzskaitīt pašvaldības teritorijā deklarētos pirmsskolas un obligātā skolas vecuma bērnus un izglītības iestāžu audzēkņus; veikt citas pašvaldības funkcijas – reģistrēt jaundzimušos bērnus, pieņemt un reģistrēt paternitātes iesniegumus, noformēt adopcijas dokumentus atbilstoši tiesas spriedumam, svinīgi reģistrēt laulības, noformēt laulību zāli, sagatavot laulību ceremonijas scenāriju, pieņemt personu pieteikumus uzvārda, vārda vai tautības ieraksta maiņai, deklarēt dzīvesvietu, anulēt deklarēto dzīvesvietu, izsniegt izziņas, reģistrēt personu deklarēto dzīvesvietu, noformēt darbinieku personas lietas, reģistrēt personu miršanu un risināt ar to saistītos jautājumus, organizēt apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo ēku apsaimniekošanu, organizēt apsaimniekošanā nodoto ēku renovācijas projektu izstrādi un kredītresursu piesaisti, uzskaitīt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, reģistrēt un likumā noteiktajā kārtībā pieņemt izskatīšanai nekustamo īpašumu pirkuma līgumus pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanai, uzskaitīt noslēgtos zemes nomas līgumus, organizēt un kontrolēt nomas maksas iekasēšanu, uzskaitīt mazdārziņus, organizēt un kontrolēt pašvaldības dzīvojamā fonda piešķiršanu, organizēt kapitāli remontējamo telpu apsekošanu, uzskaiti un piešķiršanu iedzīvotājiem, organizēt telpu nomas līgumu noslēgšanu, veikt citus līdzīgus darbus; plānot un organizēt asins donācijas mobilo vietņu izbraukumus, kā arī risināt šo izbraukumu gaitā radušās problēmas; sniegt konsultācijas; izskatīt iedzīvotāju iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus un sniegt atbildes uz tiem; koordinēt arodbiedrību darbību.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  242.1.Projekta VADĪTĀJS/ DIREKTORS2422 01
  242.2.Projekta KOORDINATORS2422 02
  242.3.Vecākais REFERENTS2422 03
  242.4.REFERENTS2422 04
  242.5.Jaunākais REFERENTS2422 05
  242.6.Vecākais INSPEKTORS2422 06
  242.7.INSPEKTORS2422 07
  242.8.Jaunākais INSPEKTORS2422 08
  242.9.Vecākais EKSPERTS2422 09
  242.10.EKSPERTS2422 10
  242.11.Jaunākais EKSPERTS2422 11
  242.12.Klīnisko pētījumu VADĪTĀJS2422 12
  242.13.Zāļu reģistrācijas VADĪTĀJS2422 13
  242.14.Zinātniskais SEKRETĀRS2422 15
  242.15.Galvenais SPECIĀLISTS sadarbības jautājumos starp valsts un pašvaldību iestādēm2422 16
  242.16.Vecākais KONTROLIERIS (pašvaldībās)2422 17
  242.17.KONTROLIERIS (pašvaldībās)2422 18
  242.18.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  242.19.Kancelejas PĀRZINIS2422 22
  242.20.Civilaizsardzības ORGANIZATORS2422 23
  242.21.Ārējo sakaru ORGANIZATORS2422 24
  242.22.Viesnīcu pakalpojumu ORGANIZATORS2422 25
  242.23.Pašvaldības/ finanšu stabilizācijas procesa UZRAUGS2422 26
  242.24.Jaunatnes lietu SPECIĀLISTS2422 27
  242.25.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  242.26.Dzimtsarakstu INSPEKTORS2422 29
  242.27.Arodbiedrību/ darba KOORDINĒTĀJS2422 30
  242.28.Vides pārvaldības SPECIĀLISTS2422 31
  242.29.Pasta SPECIĀLISTS2422 32
  242.30.Licencēšanas SPECIĀLISTS2422 33
  242.31.Muitošanas SPECIĀLISTS2422 34
  242.32.Sabiedrības pārvaldes SPECIĀLISTS2422 35
  242.33.Iedzīvotāju reģistrēšanas SPECIĀLISTS2422 36
  242.34.Dzīvojamo māju/ īpašumu apsaimniekošanas SPECIĀLISTS2422 37
  242.35.SPECIĀLISTS zemes nomas jautājumos2422 38
  242.36.SPECIĀLISTS mājokļu jautājumos2422 39
  242.37.Dzimtsarakstu SPECIĀLISTS2422 40
  242.38.Nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas SPECIĀLISTS2422 41
  242.39.Izglītības darba SPECIĀLISTS2422 42
  242.40.Pirmais SEKRETĀRS2422 43
  242.41.KONSULS2422 44
  242.42.Otrais SEKRETĀRS2422 45
  242.43.Trešais SEKRETĀRS2422 46
  242.44.VICEKONSULS2422 47
  242.45.ATAŠEJS2422 48
  242.46.ATAŠEJS VĒSTNIEKA SEKRETĀRS2422 49
  242.47.Virsmežniecības INŽENIERIS2422 50
  242.48.Galvenais SPECIĀLISTS starptautiskās sadarbības jautājumos2422 52
  242.49.Programmu DIREKTORS/ VADĪTĀJS2422 53
  242.50.BūvINSPEKTORS2422 54
  242.51.BūvINSPEKTORA PALĪGS2422 55
  242.52.MEŽZINIS2422 56
  242.53.Jaunatnes DARBINIEKS2422 57
  242.54.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
  242.55.Vecākais SPECIĀLISTS kapitāldaļu jautājumos2422 59
  242.56.Probācijas SPECIĀLISTS2422 60
  242.57.Nozares PADOMNIEKS2422 61
  242.58.Saeimas komisijas vecākais KONSULTANTS2422 62
  242.59.Saeimas komisijas KONSULTANTS2422 63
  242.60.Saeimas frakcijas vecākais KONSULTANTS2422 64
  242.61.Saeimas frakcijas KONSULTANTS2422 65
  242.62.Izbraukumu ORGANIZATORS (veselības aprūpes jomā)2422 66
  242.63.Nozares ATAŠEJS2422 67
  242.64.Nozares ATAŠEJA PALĪGS2422 68

  3.19.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2423 Personāla un karjeras, kvalitātes vadības sistēmu un risku vadības vecākie speciālisti"

  243. Atsevišķās grupas "2423 Personāla un karjeras, kvalitātes vadības sistēmu un risku vadības vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie sniedz profesionālus saimnieciskās darbības pakalpojumus, kas saistīti ar tādu personāla politiku kā darbinieku līgšana un kvalifikācijas celšana, profesionālā analīze, atlase un orientācija, veic kvalitātes vadības sistēmu ieviešanu un uzturēšanu un nodrošina risku vadības procesus.

  244. Atsevišķās grupas "2423 Personāla un karjeras, kvalitātes vadības sistēmu un risku vadības vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – noteikt un formulēt uzņēmuma personāla vadības stratēģiju un politiku; plānot un prognozēt uzņēmuma personāla resursus; nodrošināt personāla politikas plānošanas, ieviešanas un pārraudzības procesu, kas darbojas kā kontaktpunkts struktūrvienībām visos personāla vadības jautājumos; nodrošināt personāla vadības pakalpojumu struktūrvienību vadītājiem; iniciēt pakalpojuma uzlabojumus un jaunu pakalpojumu sniegšanu; izstrādāt iekšējos normatīvos aktus un rīkojumus uzņēmuma personāla jautājumos un kontrolēt iekšējo normatīvo aktu ievērošanu; kārtot darbinieku līgšanu, norīkošanu vai izvirzīšanu amatā, mācības, darba samaksu, stimulēšanu un citus personāla politikas jautājumus; konsultēt, informēt un izglītot klientus karjeras veidošanas jautājumos, palīdzēt attīstīt karjeras vadības, tai skaitā darba meklēšanas, prasmes; stimulēt pieņemto lēmumu apzināšanās līmeņa celšanu un personīgās atbildības uzņemšanos par to īstenošanu un iespējamām sekām, atbalstīt šo lēmumu ekoloģiskuma pārbaudi attiecībā pret cilvēku/grupu/organizāciju un sabiedrību kopumā; veicināt sociālās un profesionālās komunikācijas kvalitātes celšanu, personīgo un profesionālo pilnveidošanos; nodrošināt profesionālas izdegšanas profilaksi un veicināt stresa noturības paaugstināšanu; organizēt tehnisko, tehnoloģisko un organizatorisko procesu vadības metožu, mērīšanas, vērtēšanas, atbilstības novērtēšanas un pilnveides metodoloģiju izstrādāšanu; vadīt un kontrolēt kvalitātes sistēmas ieviešanu un uzturēšanu uzņēmumā, vadīt un īstenot kvalitātes vadības sistēmu ieviešanu un pilnveidi; nodrošināt uzņēmuma risku vadības procesus, risku vadības plānošanu, risku identificēšanu, risku analīzi un risku uzraudzību; izstrādāt, ieviest, uzturēt un pilnveidot uzņēmuma integrētās vadības sistēmu, tai skaitā kvalitātes vadības, vides pārvaldības un citas vadības sistēmas.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  244.1.Nodarbinātības ANALĪTIĶIS2423 01
  244.2.Darba satura ANALĪTIĶIS2423 02
  244.3.Personāla VADĪTĀJS2423 03
  244.4.Vecākais personāla INSPEKTORS2423 04
  244.5.Personāla INSPEKTORS2423 05
  244.6.Personāla atlases SPECIĀLISTS2423 06
  244.7.Personāla SPECIĀLISTS2423 07
  244.8.Personāla lietu PĀRZINIS2423 08
  244.9.Profesiju izvēles KONSULTANTS2423 09
  244.10.Karjeras KONSULTANTS2423 10
  244.11.Procesu kvalitātes vadības INŽENIERIS2423 11
  244.12.Kvalitātes vadības sistēmu KONSULTANTS2423 12
  244.13.Kvalitātes vadības sistēmu SPECIĀLISTS2423 13
  244.14.Kvalitātes VADĪTĀJS2423 14
  244.15.Risku vadības SPECIĀLISTS2423 15
  244.16.Izaugsmes VEICINĀTĀJS2423 16
  244.17.Personālvadības KONSULTANTS2423 18

  3.19.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2424 Personāla mācību un attīstības vecākie speciālisti"

  245. Atsevišķās grupas "2424 Personāla mācību un attīstības vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie sniedz profesionālus saimnieciskās darbības pakalpojumus, kas saistīti ar personāla mācībām un kvalifikācijas paaugstināšanu.

  246. Atsevišķās grupas "2424 Personāla mācību un attīstības vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – noteikt un formulēt uzņēmuma personāla vadības stratēģiju un politiku; analizēt klientu iegūtās vispārējās vai profesionālās zināšanas un prasmes; palīdzēt klientiem apzināties savu potenciālu un aktivizēt patstāvību izglītības un profesionālās darbības izvēles procesā; sniegt psiholoģisku atbalstu; mācīt, informēt par profesijām un veikt profesionālo orientāciju vai atlasi; pētīt darbā līgšanas iespējas un konsultēt personālu profesionālās karjeras, tālākas kvalifikācijas celšanas vai pārkvalifikācijas jautājumos; organizēt un vadīt mācību centra darbu, plānot, organizēt un koordinēt personāla apmācības; veikt personāla atlasi un novērtēšanu; izstrādāt personāla mācību programmas; analizēt un novērtēt uzņēmuma darbinieku darbību, tās rezultātus un ziņot par to uzņēmuma vadībai; kārtot un uzraudzīt personāla lietas rakstiskā un elektroniskā veidā; konsultēt klientus (individuāli un grupās) karjeras izvēlē un veidošanā; organizēt un vadīt supervīzijas procesu; mācīt racionālas darba metodes; veikt kompetences atbilstības vērtēšanas pakalpojumus noteikto starptautisko un nacionālo profesionālās izglītības standartu prasību ievērošanā; organizēt pasta ekspluatācijas darbu; mācīt gaisa kuģu darbības un vadīšanas principus; pavadīt jaunos darbiniekus mācību lidojumos un izskaidrot veicamos uzdevumus; konsultēt metodisko un normatīvo dokumentu piemērošanas un izmantošanas jautājumos; īstenot pētniecisko darbību un veicināt profesijas attīstību.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  246.1.Personāla mācību KOORDINĒTĀJS2424 01
  246.2.Mācību projekta VADĪTĀJS2424 02
  246.3.Mācību centra vecākais PASNIEDZĒJS2424 03
  246.4.Mācību centra PASNIEDZĒJS2424 04
  246.5.Personāla mācību SPECIĀLISTS2424 05
  246.6.SUPERVIZORS/ KONSULTANTS PĀRRAUGS2424 06
  246.7.Gaisa kuģu tehniskās apkopes personāla mācību INSTRUKTORS2424 07
  246.8.Jūrnieku profesionālās apmācības PASNIEDZĒJS (instruktors)2424 08
  246.9.Jūrnieku kompetences atbilstības VĒRTĒTĀJS2424 09
  246.10.(Svītrots ar MK 2023. gada 5. decembra noteikumiem Nr. 700) 
  246.11.Atbilstības VĒRTĒTĀJS2424 11
  246.12.Pasta darba organizācijas INSTRUKTORS2424 12
  246.13.Lidojumu INSTRUKTORS2424 13
  246.14.Aviācijas teorētiskās apmācības INSTRUKTORS2424 14
  246.15.Aviācijas praktiskās apmācības INSTRUKTORS2424 15

  3.20. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "243 Tirdzniecības, tirgvedības un sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti"

  247. Mazās grupas "243 Tirdzniecības, tirgvedības un sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie pilnveido un piemēro saimnieciskās darbības organizēšanas un vadīšanas metodes, konsultē saimnieciskās darbības jautājumos, nodrošina kompleksu projektu vai programmu vadīšanu un koordinēšanu.

  248. Mazās grupas "243 Tirdzniecības, tirgvedības un sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti" profesijas klasificētas:

  248.1. atsevišķajā grupā "2431 Reklāmas un tirgvedības vecākie speciālisti";

  248.2. atsevišķajā grupā "2432 Sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti";

  248.3. atsevišķajā grupā "2433 Tehnisko un medicīnas preču (izņemot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju preces) tirdzniecības vecākie speciālisti";

  248.4. atsevišķajā grupā "2434 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju preču tirdzniecības vecākie speciālisti".

  249. Mazās grupas "243 Tirdzniecības, tirgvedības un sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti" un šā klasifikatora 248. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  249.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  249.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  249.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  249.4. izglītība: augstākā izglītība.

  3.20.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2431 Reklāmas un tirgvedības vecākie speciālisti"

  250. Atsevišķās grupas "2431 Reklāmas un tirgvedības vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie pēta un piemēro tirgvedības un citus saimnieciskās darbības aspektus, kā arī darbības, kas svarīgas saimnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā un iekšējo rezervju ekonomiskā izmantošanā, sniedz konsultācijas šajos jautājumos, veido un uztur organizācijas tēlu, organizē mērķtiecīgu informācijas plūsmu, kas veicina uzņēmuma darbību.

  251. Atsevišķās grupas "2431 Reklāmas un tirgvedības vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – veikt izstrādājumu un pakalpojumu cenu noteikšanas pētījumus, noteikt tirgus potenciāla un tā turpmākās attīstības tendences; plānot, konsultēt, vadīt un koordinēt reklāmas kampaņu, veidot reklāmas tekstus; novērot uzņēmuma ārējās darbības vides attīstību un iekšējos sakaru procesus; vadīt uzņēmuma noliktavu un transporta saimniecību, sekot informācijas sistēmas darbībai; veidot un uzraudzīt iepērkamo kārtējo krājumu piegāžu pasūtīšanas kārtību; kontrolēt krājumus iepērkamām izejvielām un pārdodamām precēm; vadīt pārdodamo preču sadales sistēmas darbību; pētīt un gatavot sabiedrības informēšanas programmas, pētīt un veidot uzņēmuma tēlu; sagatavot pētījuma piedāvājumus klientiem un pēc klientu apstiprinājuma koordinēt pētījuma sagatavošanu un prezentēt klientam rezultātu; izstrādāt radošās koncepcijas komunikācijas stratēģijas īstenošanai atbilstoši radošajam uzdevumam un prezentēt tās klientam; vadīt drukāto, video un citu reklāmas materiālu izstrādes procesu, sadarbojoties ar māksliniekiem un teksta autoriem, kā arī ar videostudijām, fotostudijām un skaņas studijām; piedalīties auditorijas izpētes pasākumos; organizēt un kontrolēt pārdošanas pakalpojumu procesus; organizēt sadarbību ar korporatīvajiem (lielajiem) klientiem; sagatavot un iesniegt pakalpojumu piedāvājumus; konsultēt patentu un licenču jautājumos, palīdzēt sagatavot iesniegumus, izskatīt tos un gatavot pārskatus par patentu un licenču izsniegšanu vai noraidīšanu, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā izsniegt licences un atļaujas komercdarbības uzsākšanai un veikšanai; piesaistīt jaunus klientus; slēgt sadarbības līgumus; plānot tirgvedības pasākumus; analizēt tirdzniecības rezultātus un uzturēt datubāzes; ar tirgvedības aktivitātēm nodrošināt atbildībā esošo dzērienu kategorijas produktu un citu produktu virzību tirgū; attīstīt attiecīgo produktu zīmolus, balstoties uz izstrādātām stratēģijām; analizēt un optimizēt preču sortimentu; analizēt iepirkumu cenas; izvērtēt jaunu preču piedāvājumu; sadarboties ar uzņēmuma piegādātājiem; piesaistīt sadarbības partnerus, ražotājus un preču piegādātājus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  251.1.Reklāmas VADĪTĀJS2431 02
  251.2.Tirgvedības VADĪTĀJS2431 03
  251.3.Tirdzniecības VADĪTĀJS2431 04
  251.4.Pārdošanas VADĪTĀJS2431 05
  251.5.Eksporta VADĪTĀJS2431 06
  251.6.Klientu apkalpošanas VADĪTĀJS2431 07
  251.7.Tirgus pētījumu ANALĪTIĶIS2431 08
  251.8.Patentu AĢENTS2431 09
  251.9.Loģistikas VADĪTĀJS2431 10
  251.10.Lielo klientu VADĪTĀJS2431 14
  251.11.Produktu grupas VADĪTĀJS2431 15
  251.12.Reklāmas mākslinieciskais VADĪTĀJS2431 16
  251.13.Reklāmas tekstu AUTORS2431 17
  251.14.Preču kategoriju VADĪTĀJS2431 18

  3.20.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2432 Sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti"

  252. Atsevišķās grupas "2432 Sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie koordinē sadarbību ar plašsaziņas līdzekļiem, izstrādā un vada sabiedrisko attiecību projektus, sniedz konsultācijas šajos jautājumos, veido un uztur organizācijas tēlu, organizē mērķtiecīgu informācijas plūsmu, kas veicina uzņēmuma darbību.

  253. Atsevišķās grupas "2432 Sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti" profesijas un atbilstošie pamatuzdevumi:

  – sniegt informāciju, pārliecināt, veicināt saprašanos, prognozēt un novērst konfliktus, sekmēt sabiedrības atbalstu uzņēmuma darbībai; pārvaldīt attiecību veidošanu ar plašsaziņas līdzekļiem, koordinēt sadarbību ar plašsaziņas līdzekļu aģentūrām; pārzināt gan drukāto, gan elektronisko plašsaziņas līdzekļu darba organizāciju un žurnālista profesijas specifiku; vadīt sabiedrisko attiecību projektu izstrādi; izstrādāt komunikācijas un masu mediju stratēģiju, un sniegt konsultācijas klientiem par šo stratēģiju; plānot, vadīt un koordinēt sabiedrības informēšanas kampaņas; sagatavot preses relīzes, veidot tekstus un rediģēt vadošos medijus; veidot uzņēmumam labvēlīgu informācijas vidi.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  253.1.Sabiedrisko attiecību VADĪTĀJS2432 01
  253.2.Preses SEKRETĀRS2432 02
  253.3.Ministru PREZIDENTA preses SEKRETĀRS2432 03
  253.4.Ministru PREZIDENTA BIEDRA preses SEKRETĀRS2432 04
  253.5.Ministru kabineta preses SEKRETĀRS2432 05
  253.6.MINISTRA preses SEKRETĀRS2432 06
  253.7.Valsts KONTROLIERA preses SEKRETĀRS2432 07
  253.8.Sabiedrisko attiecību SPECIĀLISTS2432 08
  253.9.Sabiedrisko attiecību tekstu AUTORS2432 09

  3.20.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2433 Tehnisko un medicīnas preču (izņemot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju preces) tirdzniecības vecākie speciālisti"

  254. Atsevišķās grupas "2433 Tehnisko un medicīnas preču (izņemot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju preces) tirdzniecības vecākie speciālisti" profesijā nodarbinātie organizē lietišķus kontaktus, reklamē savu produkciju un pārdod to, piedāvā kredīta un citu komercinformāciju un tamlīdzīgus komerciālus pakalpojumus.

  255. Atsevišķās grupas "2433 Tehnisko un medicīnas preču (izņemot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju preces) tirdzniecības vecākie speciālisti" profesija un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – sagādāt informāciju par pārdodamajiem pakalpojumiem un iespējamo pircēju prasībām; veikt sarunas par līgumu slēgšanu pārdevēja vai pircēja vārdā un izskaidrot klientam pārdošanas, kā arī samaksas noteikumus; nodrošināt līguma izpildi; apkalpot pircējus; organizēt preču iepirkšanu un pārdošanu; uzskaitīt un kontrolēt preču apgrozījumu; nodrošināt preču iepirkšanu, uzglabāšanu un kvalitātes kontroli, saimnieciskās darbības grāmatvedības uzskaiti; uzskaitīt un kontrolēt materiālās vērtības.
  Profesija ir "Medicīniskais PĀRSTĀVIS" – profesijas kods "2433 01".

  3.20.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2434 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju preču tirdzniecības vecākie speciālisti"

  256. Atsevišķās grupas "2434 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju preču tirdzniecības vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie apzina tirgū piedāvātos informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktus, organizē lietišķus kontaktus, reklamē savu produkciju un pārdod to, piedāvā kredīta un citu komercinformāciju un tamlīdzīgus komerciālus pakalpojumus.

  257. Atsevišķās grupas "2434 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju preču tirdzniecības vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – noskaidrot informāciju par pārdodamajiem pakalpojumiem un iespējamo pircēju prasībām, noteikt nepieciešamo resursu daudzumu un apjomu, apkopot informāciju par cenām un preču krājumiem; parakstīt līgumu pircēja vai pārdevēja vārdā un nodrošināt līguma izpildi; konsultēt klientus darbam ar informatīvajām sistēmām un to elementiem; apkalpot pircējus; organizēt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu iepirkšanu un pārdošanu; uzskaitīt un kontrolēt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu apgrozījumu; nodrošināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu uzglabāšanu un kvalitātes kontroli, saimnieciskās darbības grāmatvedības uzskaiti; intervēt informatīvās sistēmas projekta pasūtītāju un apkopot interviju rezultātus; uzskaitīt un kontrolēt materiālās vērtības.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  257.1.Komercdarbības SPECIĀLISTS (informātikas jomā)2434 01
  257.2.Elektroniskās komercijas SPECIĀLISTS2434 02

  3.21. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "251 Programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi"

  258. Mazās grupas "251 Programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbus, plāno, izstrādā, raksta, testē un sniedz padomus, kā uzlabot informācijas tehnoloģiju sistēmas, aparatūru, programmatūru un lietojumprogrammas, kam jāatbilst noteiktām specifiskām prasībām.

  259. Mazās grupas "251 Programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi" profesijas klasificētas:

  259.1. atsevišķajā grupā "2511 Sistēmanalītiķi";

  259.2. atsevišķajā grupā "2512 Programmētāji";

  259.3. atsevišķajā grupā "2513 Tīmekļvietņu un multimediju produktu veidotāji";

  259.4. atsevišķajā grupā "2514 Lietojumprogrammu izstrādātāji";

  259.5. atsevišķajā grupā "2519 Citur neklasificēti programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi".

  260. Mazās grupas "251 Programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi" un šā klasifikatora 259. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  260.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  260.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  260.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  260.4. izglītība: augstākā izglītība.

  3.21.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2511 Sistēmanalītiķi"

  261. Atsevišķās grupas "2511 Sistēmanalītiķi" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbus, analizē un izvērtē klientu prasības attiecībā uz informācijas tehnoloģijām, procedūrām vai problēmām, kā arī attīsta un īsteno priekšlikumus, ieteikumus un izstrādā plānus, uzlabo pašreizējo vai jaunās informācijas sistēmas.

  262. Atsevišķās grupas "2511 Sistēmanalītiķi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – sadarboties ar informācijas tehnoloģiju lietotājiem, formulēt nepieciešamo dokumentu prasības un pārvaldību, panākt vienošanos par sistēmas darbības un pārvaldības principiem; noteikt un analizēt biznesa procesus, procedūras un darba pieredzi; identificēt un novērst nepilnības un ieteikt optimālu risinājumu komercdarbībā, nodrošināt funkcionālu un pārskatāmu sistēmu; atbildēt par funkcionālo risinājumu, radot, pieņemot un īstenojot sistēmas testēšanas plānus; attīstīt funkcionālo specifikāciju, ko var izmantot sistēmas attīstītāji; paplašināt vai mainīt esošās sistēmas, uzlabot to darbu; koordinēt un uzlabot datoru sistēmu organizāciju, palielināt to savietojamību; izskatīt lielas datu kopas, lai izvēlētos tendences, izstrādātu diagrammas un izveidotu vizuālas prezentācijas saskaņā ar uzņēmuma darbības mērķiem; sniegt priekšlikumus preces, sistēmu vai pakalpojumu saskarnes izmantojamības uzlabošanai; izstrādāt programmas, kas imitē intelektu, domāšanas modeļus, kognitīvas un uz zināšanām balstītas sistēmas, problēmu risināšanu un lēmumu pieņemšanu.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  262.1.Skaitļotāju/ sistēmu ANALĪTIĶIS2511 01
  262.2.SistēmANALĪTIĶIS2511 02
  262.3.Skaitļošanas sistēmu ANALĪTIĶIS2511 03
  262.4.Datu ANALĪTIĶIS2511 04
  262.5.Lietojamības ANALĪTIĶIS/EKSPERTS2511 05
  262.6.IKT viedo sistēmu PROJEKTĒTĀJS2511 06

  3.21.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2512 Programmētāji"

  263. Atsevišķās grupas "2512 Programmētāji" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbus, analizē un izvērtē prasības attiecībā uz esošu vai jaunu lietojumprogrammu, operētājsistēmu dizainu, izstrādā, pārbauda un uztur programmatūras, nodrošina sistēmu lietotāju vajadzības.

  264. Atsevišķās grupas "2512 Programmētāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – pētīt, analizēt un novērtēt programmatūras prasības un darbības sistēmas; izstrādāt datoru programmatūru sistēmas; sadarboties ar sistēmu konstruktoriem, analītiķiem un citiem speciālistiem; attīstīt programmatūras testēšanas un apstiprināšanas procedūras; izstrādāt un pārveidot esošās programmatūras atbilstoši funkcionalitātes, kvalitātes un resursietilpības nosacījumiem, konfigurējot izstrādes vidi un rakstot programmas kodu saskaņā ar projektējuma un kodēšanas vadlīnijām; ieviest un uzturēt programmatūru un konsultēt tās lietotājus; veikt vides sagatavošanu programmatūras ieviešanai, kā arī sagatavot programmatūras testēšanas plānu un veikt nepieciešamās programmatūras izmaiņas; plānot programmatūras projektus; projektēt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūru, komponentes, moduļus, saskarnes un datus daudzkomponentu sistēmai noteikto prasību izpildei; izstrādāt programmatūras plānošanas un attīstības dokumentāciju; organizēt un vadīt programmētāju darba grupu; konsultēt klientus par sistēmu uzturēšanu.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  264.1.Skaitļotāju/ sistēmu KONSTRUKTORS2512 01
  264.2.Programmēšanas INŽENIERIS2512 02
  264.3.Mehanizētās apstrādes projektēšanas INŽENIERIS2512 03
  264.4.Datorvadības tehnoloģiju INŽENIERIS2512 04
  264.5.PROGRAMMĒTĀJS2512 05
  264.6.Skaitļošanas sistēmu PROJEKTĒTĀJS2512 06
  264.7.Programmatūras ARHITEKTS2512 07

  3.21.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2513 Tīmekļvietņu un multimediju produktu veidotāji"

  265. Atsevišķās grupas "2513 Tīmekļvietņu un multimediju projektu veidotāji" profesijās nodarbinātie apvieno projektēšanas un tehniskās zināšanas un izpēta, analizē, novērtē, izstrādā, programmē un uzlabo tīmekļvietnes un lietojumprogrammu programmas, kas satur tekstu, grafiku, animāciju, attēlu, audio un video materiālu pārraidi, un citus interaktīvus plašsaziņas līdzekļus.

  266. Atsevišķās grupas "2513 Tīmekļvietņu un multimediju projektu veidotāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – analizēt, plānot un attīstīt tīmekļvietnēm piemērotu vidi, apvienojot māksliniecisku un radošu pieeju ar programmēšanas un skriptu valodu; izstrādāt un attīstīt digitālo animāciju, attēlu, prezentācijas, spēles, audio un video klipus un interneta lietojumprogrammas, izmantojot multivides programmas, rīkus un pakalpojumus, interaktīvās grafikas un programmēšanas valodas; kontrolēt un uzturēt interneta un tīmekļa servera drošību, atbilstošu telpu izmantošanu, lietotāju piekļuvi, komercdarbības nepārtrauktības nodrošināšanu, arhīvu nodrošināšanu un plānošanu katastrofu gadījumā; izstrādāt, attīstīt un integrēt datorprogrammu kodus citiem specializētiem gadījumiem, attēlu datnēm, audiodatnēm un skriptu valodām, kā arī izveidot, uzturēt un atbalstīt tīmekļvietnes; analizēt, precizēt un attīstīt interneta stratēģijas, uz tīmekļa tehnoloģijām balstītas metodoloģijas un attīstības plānus; organizēt un koordinēt datorspēles izstrādes procesu un iesaistīt spēles izveidošanā nepieciešamo profesiju pārstāvjus; spēļu izstrādē pielietot jaunākās programmēšanas tendences, lietotņu teoriju, maketus, audio, video un spēļu reklamēšanas medijus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  266.1.Skaitļotāju/ sakaru/ komunikāciju ANALĪTIĶIS2513 01
  266.2.Informatīvo sistēmu PROJEKTĒTĀJS2513 02
  266.3.Datorspēļu izstrādes ORGANIZATORS2513 04

  3.21.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2514 Lietojumprogrammu izstrādātāji"

  267. Atsevišķās grupas "2514 Lietojumprogrammu izstrādātāji" profesijā nodarbinātie raksta un uztur programmas kodus, tos iestrādājot tehniskajās instrukcijās un specifikācijās, lietojumprogrammu programmās un operētājsistēmās.

  268. Atsevišķās grupas "2514 Lietojumprogrammu izstrādātāji" profesija un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – rakstīt un uzturēt programmas kodus instrukcijās un specifikācijas saskaņā ar noteiktiem kvalitātes standartiem; pārskatīt, atjaunot vai paplašināt esošās programmas, uzlabot to darbības efektivitāti vai pielāgot jaunajām prasībām; izmēģināt programmu un lietojumprogrammu darbību; apkopot un rakstīt programmu dokumentāciju; identificēt tehniskas problēmas dažādos procesos un risinājumos.
  Profesija ir "Lietojumprogrammu IZSTRĀDĀTĀJS" – profesijas kods "2514 01".

  3.21.5. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2519 Citur neklasificēti programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi"

  269. Atsevišķās grupas "2519 Citur neklasificēti programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi" profesijās nodarbinātie apkalpo datu bankas un datubāzes sistēmas, nodrošina datu apstrādi, to ticamību un drošības saglabāšanu.

  270. Atsevišķās grupas "2519 Citur neklasificēti programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – apkalpot datu bankas un datubāzes sistēmas, nodrošināt datu apstrādi, to ticamību un datu drošības saglabāšanu; izstrādāt un dokumentēt programmatūras testēšanas plānus; instalēt programmatūru un operētājsistēmu, konfigurēt, veikt testēšanu; izpildīt, analizēt un dokumentēt lietojumprogrammu testēšanas rezultātus un informācijas un elektronisko sakaru sistēmu testus; izstrādāt un īstenot programmatūras un informācijas sistēmu testēšanas politiku, procedūru un programmas kodus; projektēt un izstrādāt interneta pārlūkprogrammās un mobilajās komunikāciju ierīcēs izmantojamus informācijas komunikāciju tehnoloģijas produktus, tai skaitā Web 2.0 programmatūru; īstenot Web programmatūras izskata māksliniecisko ideju; projektēt, uzstādīt, konfigurēt un ekspluatēt Web serverus, nodrošināt to drošību un sniegt atbalstu lietotājiem; veidot serveru un programmatūras tehnisko dokumentāciju.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  270.1.Skaitļotāju lietošanas INŽENIERIS2519 01
  270.2.Sakaru/ komunikāciju PROGRAMMĒTĀJS2519 02
  270.3.Tehnisko sistēmu apsardzes programmēšanas INŽENIERIS2519 03
  270.4.Elektroniskās sakaru/ komunikāciju vides IZSTRĀDĀTĀJS2519 04
  270.5.Informācijas sistēmu TESTĒTĀJS2519 05

  3.22. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "252 Datubāzu un tīklu vecākie speciālisti"

  271. Mazās grupas "252 Datubāzu un tīklu vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie izstrādā, attīstīta, kontrolē, uztur un atbalsta optimālu informācijas tehnoloģiju sistēmu un tās infrastruktūras darbu un drošību, tai skaitā datubāzes, aparatūru un programmatūru, tīklu un operētājsistēmas.

  272. Mazās grupas "252 Datubāzu un tīklu vecākie speciālisti" profesijas klasificētas:

  272.1. atsevišķajā grupā "2521 Datubāzu veidotāji un administratori";

  272.2. atsevišķajā grupā "2522 Sistēmu administratori";

  272.3. atsevišķajā grupā "2523 Datortīklu vecākie speciālisti";

  272.4. atsevišķajā grupā "2529 Citur neklasificēti datubāzu un tīklu vecākie speciālisti".

  273. Mazās grupas "252 Datubāzu un tīklu vecākie speciālisti" un šā klasifikatora 272. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  273.1. zina: pētāmās problēmas sistēmanalīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  273.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  273.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  273.4. izglītība: augstākā izglītība.

  3.22.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2521 Datubāzu veidotāji un administratori"

  274. Atsevišķās grupas "2521 Datubāzu veidotāji un administratori" profesijās nodarbinātie izstrādā, attīstīta, kontrolē, uztur un atbalsta optimālu datubāzu darbību un drošību.

  275. Atsevišķās grupas "2521 Datubāzu veidotāji un administratori" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – izstrādāt datubāzu arhitektūru, datu struktūras, tabulas, vārdnīcas un terminoloģiju informācijas sistēmu projektiem; projektēt, izstrādāt, uzlabot, integrēt, ieviest un testēt datubāzu pārvaldības sistēmas; veikt pētījumus, atlasi un sniegt konsultācijas par datubāzu pārvaldības instrumentu piemērošanu; izstrādāt un ieviest datu administrēšanas politiku, dokumentāciju, standartus un modeļus; izstrādāt metodes un procedūras, nodrošināt piekļuvi datubāzēm un to izmantošanu, kā arī veidot rezerves kopijas un nodrošināt datu atjaunošanu; veikt profilaktisko apkopi, veidot rezerves kopijas, nodrošināt reģenerācijas procesus, īstenot un nodrošināt integritātes kontroli; noteikt BIM mērķus, izveidot BIM stratēģijas, izveidot modelēšanas standartu un protokolu, ieviest, uzraudzīt un kontrolēt modelēšanas standartu; definēt programmatūras risinājuma vīziju, mērķus un prioritātes, izstrādāt (skicēt) risinājumā iekļaujamos skatus un apraksta funkcionalitāti, kas jāiekļauj programmatūras risinājumā, izstrādāt detalizētus programmatūras risinājumu funkcionalitātes aprakstus un prasības; piedalīties programmatūras risinājuma testēšanā, sekot līdzi programmatūras risinājuma veiktspējai un rezultātiem, analizēt tos un veikt nepieciešamos pasākumus, lai uzlabotu programmatūras risinājuma efektivitāti un lietojamību.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  275.1.Skaitļotāju/ datubāzes ANALĪTIĶIS2521 01
  275.2.Skaitļotāju/ datubāzes VADĪTĀJS2521 02
  275.3.Informācijas tehnoloģiju projektu VADĪTĀJS2521 03
  275.4.Datubāzes PROGRAMMĒTĀJS2521 04
  275.5.Datubāzu INŽENIERIS2521 05
  275.6.Datubāzu ADMINISTRATORS2521 06
  275.7.BIM VADĪTĀJS2521 07
  275.8.Programmatūras risinājumu VADĪTĀJS2521 08

  3.22.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2522 Sistēmu administratori"

  276. Atsevišķās grupas "2522 Sistēmu administratori" profesijās nodarbinātie izstrādā, kontrolē, uztur un atbalsta optimālu un drošu informācijas tehnoloģiju sistēmu darbību.

  277. Atsevišķās grupas "2522 Sistēmu administratori" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – uzturēt un administrēt datortīklus un to skaitļošanas vidi, tai skaitā datortehniku, sistēmas programmatūru, lietojumprogrammas un visu veidu konfigurācijas; veikt izmaiņas, uzlabot sistēmu, tīklu konfigurāciju atbilstoši aparatūras vai programmatūras prasībām; diagnosticēt problēmas aparatūrā un programmatūrā; nodrošināt datu kopijas un datu atjaunošanu; nodrošināt datortehnikas un programmatūras, kā arī datortīkla optimālo darbspēju lietotāju vajadzībām; projektēt, konfigurēt un administrēt datorsistēmas un datortīklus; nodrošināt informācijas aizsardzību un drošību; sniegt tehnisko un konsultatīvo atbalstu lietotājiem; sagatavot nepieciešamo lietotāja dokumentāciju un darba instrukcijas; uzraudzīt datorsistēmas un tīklus, koordinēt piekļuvi datortīklam un tā izmantošanu.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  277.1.Datorsistēmu un datortīklu ADMINISTRATORS2522 01
  277.2.Informācijas tehnoloģiju ADMINISTRATORS2522 02
  277.3.Informācijas sistēmu ADMINISTRATORS2522 03
  277.4.Informācijas sistēmu UZTURĒTĀJS2522 04

  3.22.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2523 Datortīklu vecākie speciālisti"

  278. Atsevišķās grupas "2523 Datortīklu vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie pēta, analizē un iesaka tīklu struktūru stratēģiju un attīstību, kā arī īsteno, pārvalda, uztur un konfigurē tīkla aparatūru un programmatūru, meklē traucējumus un uztur tīklu optimizētu darbību.

  279. Atsevišķās grupas "2523 Datortīklu vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – analizēt, izstrādāt, interpretēt un izvērtēt sarežģītu sistēmu projektēšanas un arhitektūras specifikācijas, datu modeļus un diagrammas, attīstīt, konfigurēt un integrēt datorsistēmas; pētīt, analizēt, izvērtēt un uzraudzīt tīklu infrastruktūru, konfigurēt, nodrošināt tīklu optimālu darbību; novērtēt un ieteikt uzlabojumus tīkla darbībā un integrēt aparatūru, programmatūru, komunikācijas un vadības sistēmas; risināt problēmas tīklu traucējumu un ārkārtas situācijās; instalēt, konfigurēt, testēt, uzturēt, administrēt un modernizēt tīklus, datubāzes programmas, serverus un darba stacijas; sagatavot un uzturēt procedūras un dokumentāciju, veikt tīkla inventarizāciju, veikt ierakstu par diagnozi tīkla traucējumu gadījumā, veikt uzlabojumus un modifikācijas tīklos un apkopes instrukcijās; uzraudzīt tīkla darbību, jaudas izmantošanu, nodrošināt nepārtrauktu integritāti un optimālu tīkla veiktspēju.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  279.1.Skaitļotāju/ sistēmu INŽENIERIS2523 01
  279.2.Vecākais datortīkla ADMINISTRATORS2523 02
  279.3.Operāciju sistēmu INŽENIERIS2523 03
  279.4.Informācijas sistēmINŽENIERIS2523 04

  3.22.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2529 Citur neklasificēti datubāzu un tīklu vecākie speciālisti"

  280. Atsevišķās grupas "2529 Citur neklasificēti datubāzu un tīklu vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie vada informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldības procesus un sniedz konsultācijas, ievieš informācijas sistēmu drošības pārvaldības plānu, administrē bankomāta tīklus un internetbankas, izstrādā un uztur plānojuma ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS).

  281. Atsevišķās grupas "2529 Citur neklasificēti datubāzu un tīklu vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – vadīt informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldības procesus un sniegt konsultācijas; administrēt bankomāta tīklus un internetbankas; izstrādāt plānus, nodrošināt datora datnes pret nejaušu vai neatļautu piekļuvi, iznīcināšanu vai izpaušanu un nodrošināt datu apstrādi ārkārtas situācijās; apmācīt lietotājus un nodrošināt sistēmas drošību, kā arī uzlabot serveru un tīklu efektivitāti; ar lietotājiem apspriest jautājumus par datoru datu piekļuves vajadzībām, drošības pārkāpumiem un izmaiņām programmās; uzraudzīt ziņojumus par datoru vīrusiem, atjaunināt vīrusu aizsardzības sistēmas; uzlabot datoru drošības datnes, iekļaut tās jaunā programmatūrā, labot kļūdas, mainīt individuālās pieejas statusu; uzraudzīt datu izmantošanu, regulētu piekļuvi datnēm; veikt riska novērtējumu un testēt datu apstrādes sistēmu, nodrošināt tās darbību un drošības pasākumus; ieviest informācijas sistēmu drošības pārvaldības plānu; izstrādāt un uzturēt plānojuma ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS); piedalīties teritorijas plānojuma grafiskās daļas izstrādes uzraudzībā un sabiedriskā transporta ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) izveidē un uzturēšanā; pārraudzīt ar informācijas sistēmu drošību saistīto iekšējo normatīvo aktu ieviešanu un ievērošanu; pārraudzīt to ārējo normatīvo aktu ievērošanu uzņēmumā, kuri attiecas uz informācijas sistēmu jomu; organizēt un vadīt valsts informācijas sistēmas drošības pasākumu īstenošanu; piedalīties ar informācijas sistēmu drošību saistītajos projektos, piedalīties informācijas sistēmu risku analīzes veikšanā, sniegt pilnveides ieteikumus minēto sistēmu pārvaldībai un pārraudzīt to īstenošanu, veikt informācijas sistēmu īpašnieku, kā arī pārējo darbinieku izglītošanu informācijas sistēmu drošības jomā.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  281.1.Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu VADĪTĀJS2529 01
  281.2.Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu VADĪTĀJS2529 02
  281.3.Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu KONSULTANTS2529 03
  281.4.Interneta portāla REDAKTORS2529 04
  281.5.Bankomātu tīkla ADMINISTRATORS2529 05
  281.6.Internetbankas ADMINISTRATORS2529 06
  281.7.Informācijas sistēmas drošības PĀRVALDNIEKS2529 07
  281.8.Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas SPECIĀLISTS2529 08

  3.23. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "261 Juridisko lietu vecākie speciālisti"

  282. Mazās grupas "261 Juridisko lietu vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie veic pētījumus juridiskajā jomā, konsultē klientus juridiskajos jautājumos, tiesās veic aizstāvja vai apsūdzētāja funkcijas, kā arī vada tiesas sēdes un pasludina tiesas spriedumu.

  283. Mazās grupas "261 Juridisko lietu vecākie speciālisti" profesijas klasificētas:

  283.1. atsevišķajā grupā "2611 Juristi";

  283.2. atsevišķajā grupā "2612 Tiesneši";

  283.3. atsevišķajā grupā "2619 Citur neklasificēti juridisko lietu vecākie speciālisti".

  284. Mazās grupas "261 Juridisko lietu vecākie speciālisti" un šā klasifikatora 283. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  284.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  284.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  284.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  284.4. izglītība: augstākā izglītība.

  3.23.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2611 Juristi"

  285. Atsevišķās grupas "2611 Juristi" profesijās nodarbinātie konsultē klientus dažādos juridiskajos jautājumos, tiesā veic aizstāvja funkcijas, veic kriminālvajāšanu, uztur valsts apsūdzību tiesā.

  286. Atsevišķās grupas "2611 Juristi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – veikt zinātniskās pētniecības darbu par nacionālo, Eiropas Savienības un starptautisko tiesību jautājumiem; uzraudzīt izmeklēšanas un operatīvo iestāžu darbu; organizēt, vadīt un veikt izmeklēšanu krimināllietās; pieņemt lēmumu par apsūdzētā saukšanu pie kriminālatbildības; veikt apsūdzības funkcijas tiesā; pētīt juridiskās teorijas un principus; gatavot ar spēkā esošiem likumiem saskaņotus likumprojektus un valdības lēmumus, konsultēt klientus, tai skaitā valdību, juridiskajos jautājumos un organizēt likumīgu saimniecisko darbību klientu vārdā; palīdzēt klientiem tiesas prāvās, ja iespējama juridiska polemika; gatavot prasītāja vai atbildētāja iesniegumus, konstatēt faktus; gatavot juridiskos dokumentus; sniegt juridisko palīdzību personām, aizstāvēt un pārstāvēt tiesā un pirmstiesas izmeklēšanā personu likumīgās intereses, sniegt juridiskas konsultācijas un veikt citas juridiskas darbības.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  286.1.JURISTS2611 01
  286.2.Zvērināts ADVOKĀTS2611 02
  286.3.Zvērināta ADVOKĀTA PALĪGS2611 03
  286.4.VirsPROKURORS2611 04
  286.5.VirsPROKURORA VIETNIEKS2611 05
  286.6.PROKURORS2611 06
  286.7.Saeimas struktūrvienības juridiskais PADOMNIEKS2611 07
  286.8.Tiesas PADOMNIEKS2611 08

  3.23.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2612 Tiesneši"

  287. Atsevišķās grupas "2612 Tiesneši" profesijās nodarbinātie vada prāvu un pasludina spriedumu tiesā.

  288. Atsevišķās grupas "2612 Tiesneši" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – izskatīt likumu, Ministru kabineta tiesību aktu un citu normatīvo aktu atbilstību Satversmei; izskatīt civillietas, administratīvās lietas un krimināllietas, pasludināt spriedumu; vadīt tiesas sēdes; izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas, pieņemt šajās lietās lēmumus; tiesas procesos izskaidrot pusēm viņu pienākumus un tiesības; izskaidrot pasludinātos spriedumus un pieņemtos lēmumus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  288.1.Tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS2612 01
  288.2.TIESNESIS2612 02
  288.3.SENATORS2612 03
  288.4.Tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS2612 04
  288.5.Tiesu palātas PRIEKŠSĒDĒTĀJS2612 05
  288.6.Tiesu kolēģijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS2612 06
  288.7.Tiesu nama PRIEKŠSĒDĒTĀJS2612 07

  3.23.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2619 Citur neklasificēti juridisko lietu vecākie speciālisti"

  289. Atsevišķās grupas "2619 Citur neklasificēti juridisko lietu vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie veic ar apsūdzību un aizstāvību nesaistītas juridiskas funkcijas.

  290. Atsevišķās grupas "2619 Citur neklasificēti juridisko lietu vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – konsultēt dažādos darba, personiskos un pārvaldes problēmu juridiskajos aspektos; veikt tiesu ekspertīzes noteiktās tiesu eksperta specialitātēs, izstrādāt jaunas pētīšanas metodes un līdzekļus, apmācīt un sniegt konsultācijas ekspertīžu noteicējiem par lietisko pierādījumu, ekspertīzes objektu, tai skaitā pēdu, izņemšanu, sagatavošanu ekspertīzei un ekspertīzē iespējamiem risināmajiem jautājumiem; pārstāvēt klientu tiesas procesā; gatavot un apliecināt juridiskos dokumentus; organizēt mantas nodošanu; noskaidrot nedabiskas nāves iemeslus; veikt tiesiskās aizsardzības procesa un juridisko un fizisko personu maksātnespējas procesa administratora pienākumus; vadīt sabiedrības likvidācijas procesu; pieteikt sabiedrības izslēgšanu no komercreģistra; sabiedrības grāmatvedības un citus dokumentus nodot glabāšanā Latvijā vienam no sabiedrības biedriem, trešajai personai vai valsts arhīvam; izstrādāt lēmumus un līgumus; pārbaudīt sagatavoto un iesniegto projektu tiesiskumu; sniegt juridiskas konsultācijas valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām un iedzīvotājiem valsts pārvaldes un pašvaldības darbības jomā; nodrošināt valsts pārvaldes institūciju un pašvaldību pārstāvniecību tiesvedības procesos; taisīt notariālos aktus; taisīt apliecinājumus; pieņemt glabājumā naudu, vērtspapīrus un dokumentus; vest mantojuma lietas; sastādīt mantas dalīšanas projektus likumā paredzētajos gadījumos; gādāt par tiesību un tiesību nodrošinājumu nostiprināšanu zemesgrāmatās; gādāt no valsts, pašvaldības un privātām iestādēm, kā arī no amatpersonām un privātām personām atļaujas, apliecības un citus dokumentus, kas vajadzīgi notariāli taisāmo un apliecināmo aktu noslēgšanai vai nostiprināšanai; sastādīt aktu, līgumu un citu ar zvērināta notāra darbību saistītu dokumentu projektus, kā arī izgatavot norakstus un tulkojumus; nodrošināt transportlīdzekļu un mazizmēra kuģošanas līdzekļu reģistrācijas procesa virsuzraudzību; plānot un ieviest jaunus transportlīdzekļu reģistrācijas pakalpojumus; sniegt informāciju par transportlīdzekļu un mazizmēra kuģošanas līdzekļu reģistrācijas jautājumiem; pilnveidot un papildināt transportlīdzekļu reģistra datubāzi un programmu; pieņemt lēmumus par transportlīdzekļu un mazizmēra kuģošanas līdzekļu reģistrāciju; veikt patentmeklējumus un novērtēt patentus; pārstāvēt pieteicēju nacionālajā patentu iestādē lietu administrēšanas jautājumos; aizstāvēt pieteicēju un īpašnieku tiesības un intereses pret viņu tiesību aizskārumiem; konsultēt izgudrojumu komercializācijas jautājumos, tai skaitā licences līgumu un tiesību nodošanas līgumu projektu sagatavošanā; sastādīt patentpieteikumus; sniegt mediācijas pakalpojumu, tai skaitā tiesas ieteikto mediāciju; ievērot Sertificētu mediatoru ētikas kodeksa normas, sertificētu mediatoru kopsapulces un padomes lēmumus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  290.1.JURISKONSULTS2619 01
  290.2.Tieslietu KONSULTANTS2619 02
  290.3.Vecākais tiesu EKSPERTS2619 03
  290.4.Tiesu EKSPERTS2619 04
  290.5.Zvērināts NOTĀRS2619 05
  290.6.Zvērināta NOTĀRA PALĪGS2619 06
  290.7.Zvērināts tiesu IZPILDĪTĀJS2619 07
  290.8.Maksātnespējas procesa ADMINISTRATORS2619 09
  290.9.LIKVIDATORS2619 10
  290.10.Valsts NOTĀRS2619 11
  290.11.Transportlīdzekļu reģistrācijas SPECIĀLISTS2619 12
  290.12.Profesionālais PATENTPILNVARNIEKS2619 13
  290.13.Sertificēts MEDIATORS2619  14

  3.24. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "262 Bibliotekāri, arhīvisti un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti"

  291. Mazās grupas "262 Bibliotekāri, arhīvisti un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie apkalpo arhīvu, bibliotēku, muzeju, mākslas galeriju un citu līdzīgu organizāciju krājumus un to lietotājus.

  292. Mazās grupas "262 Bibliotekāri, arhīvisti un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" profesijas klasificētas:

  292.1. atsevišķajā grupā "2621 Arhīvisti un muzeju vecākie speciālisti";

  292.2. atsevišķajā grupā "2622 Bibliotekāri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti".

  293. Mazās grupas "262 Bibliotekāri, arhīvisti un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" un šā klasifikatora 292. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  293.1. zina: informācijas un dokumentu pārvaldības politikas pamatprincipus un problēmas, pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, informācijas kvalitātes izvērtēšanas principus, informācijas iegūšanas, sakārtošanas, ieguves un nodošanas lietotājiem principus un metodes, informācijas lietotāju vajadzību noteikšanas un apmierināšanas sistēmu, informācijas resursu veidošanas metodes un principus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, pārvaldības, personālvadības un sabiedrisko attiecību organizācijas principus un īstenošanas metodes, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  293.2. prot: strādāt ar datorprogrammām un izmantot informācijas tehnoloģijas, lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  293.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  293.4. izglītība: augstākā izglītība.

  3.24.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2621 Arhīvisti un muzeju vecākie speciālisti"

  294. Atsevišķās grupas "2621 Arhīvisti un muzeju vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie muzejos un mākslas galerijās veic zinātniskās pētniecības darbu, vāc un novērtē dokumentus, materiālus un faktus, kam ir vēsturiska, kultūras un mākslas un arhīviska vērtība, kā arī mākslas darbus un citas lietas, rūpējas par to dokumentēšanu, drošību un saglabāšanu, nodrošina sabiedrības izglītošanu, kā arī materiālās un nemateriālās kultūras un dabas vērtību popularizēšanu, strādā Latvijas Nacionālajā arhīvā un īsteno valsts politiku arhīvu un dokumentu pārvaldības jomā, nodrošinot nacionālā dokumentārā mantojuma uzkrāšanu, pieejamību, izmantošanu, popularizēšanu, kā arī arhīvu un dokumentu pārvaldības uzraudzību institūcijās, veic institūciju arhīvu darbības analīzi, piedalās arhīvu darbības pilnveidošanā un arhīvu informācijas sistēmas izstrādē, akceptēšanā un pilnveidošanā, strādā publisko un privāto tiesību juridisko personu arhīvos un struktūrvienībās, kas nodarbojas ar dokumentu pārvaldību, organizē un pārvalda attiecīgās institūcijas dokumentu sistēmas un procesus, veic dokumentu komplektēšanu iestādēs.

  295. Atsevišķās grupas "2621 Arhīvisti un muzeju vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – veikt zinātniskās pētniecības darbu, vākt, novērtēt, komplektēt un sargāt arhīviski vērtīgus dokumentus, fotogrāfijas, filmas, skaņu ierakstus un muzeja priekšmetus ar kultūrvēsturisku nozīmi; organizēt un vadīt savāktā materiāla bibliogrāfijas, mikrofilmu kopiju un citu informācijas līdzekļu sagatavošanu, kā arī nodrošināt to pieejamību; noteikt uzņēmuma dokumentēšanas un dokumentu pārvaldības vajadzības; nodrošināt dokumentu pārvaldības procesa norisi; vadīt dokumentu sistēmu veidošanu; veikt dokumentu sistēmu auditus un darbības kontroli; organizēt dokumentu sakārtošanu, izvērtēšanu, atlasi iznīcināšanai un dokumentu ar arhīvisku vērtību nodošanu/pieņemšanu Latvijas Nacionālajā arhīvā; pētīt oriģinālus, izmantot un sadalīt materiālus un priekšmetus, kam ir kultūras un mākslas vērtība; organizēt mākslas, kultūras un vēsturisko priekšmetu dokumentēšanu, sargāšanu un saglabāšanu muzejos un mākslas galerijās; nodrošināt dokumentu preventīvo aizsardzību un nodrošinājuma fonda papildināšanu; gatavot savākto materiālu klasifikatorus un katalogus muzejos un galerijās, veidot un papildināt arhīvu uzziņu sistēmu; vadīt un organizēt dokumentu izmantošanas procesus un projektus; organizēt dokumentu komplektēšanu iestādes arhīvā; organizēt pastāvīgi glabājamo un uz laiku glabājamo dokumentu sakārtošanu; sniegt konsultācijas arhīvu un dokumentu glabātavu darbiniekiem par dokumentu apstrādi, saglabāšanu un informācijas sistēmas lietošanu; piedalīties Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga veidošanā; veidot ekspozīcijas un izstādes muzejos; izstrādāt un vadīt muzejpedagoģiskās programmas un citus izglītojošos pasākumus muzejos; īstenot uzņēmuma apmeklētāju centra (turpmāk – centrs) darbību; nodrošināt centra objektu kolekcionēšanu, saglabāšanu, pētīšanu un eksponēšanu; kontrolēt centra stendu un multimediju tekstuālo un vizuālo saturu; plānot un nodrošināt ekspozīcijas materiāltehniskās bāzes pietiekamību un centra darba nepārtrauktību, kā arī organizēt ekspozīcijas sastāvdaļu sagādi, montāžu un tehnisko apkalpošanu, vadīt centra apmeklētāju grupas un individuālos apmeklētājus, vadot ekskursijas latviešu valoda un svešvalodās; organizēt un nodrošināt skaņas pastiprināšanas un informācijas elektroniskās vizualizācijas sistēmu darbību; piedalīties tīmekļvietnes ekonomikas izglītības sadaļas izveidē un satura uzturēšanā.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  295.1.ARHĪVISTS2621 01
  295.2.Mākslas EKSPERTS (muzeju jomā)2621 02
  295.3.Krājuma GLABĀTĀJS (muzeju jomā)2621 03
  295.4.Fondu GLABĀTĀJS (arhīvu jomā)2621 04
  295.5.Ekspozīciju un izstāžu KURATORS2621 05
  295.6.MUZEJPEDAGOGS2621 06
  295.7.Galvenais ARHĪVISTS2621 07
  295.8.Dokumentu sistēmu VADĪTĀJS2621 08
  295.9.Arhīva EKSPERTS2621 09
  295.10.Galvenais krājuma GLABĀTĀJS (muzeju jomā)2621 10
  295.11.Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem VADĪTĀJS (muzeju jomā)2621 11
  295.12.Apmeklētāju centra VADĪTĀJS2621 12
  295.13.Apmeklētāju centra SPECIĀLISTS2621 13

  3.24.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2622 Bibliotekāri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti"

  296. Atsevišķās grupas "2622 Bibliotekāri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie strādā zinātniskajā, publiskajā, speciālajā vai izglītības iestādes bibliotēkā, informācijas iestādē (centrā), tās struktūrvienībā vai arī studiju resursu centrā, pārvalda attiecīgās institūcijas informācijas sistēmas un informācijas infrastruktūru, izstrādā un īsteno bibliotēku integrētās informācijas sistēmas izvēles, ieviešanas un attīstības stratēģiju, vāc un uzglabā rokrakstus un iespieddarbus, atjauno tos un apgādā pasūtītājus ar informāciju par tiem.

  297. Atsevišķās grupas "2622 Bibliotekāri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – veicināt informācijas tehnoloģiju (IT) ieviešanu uzņēmumā; organizēt datortehnikas un programmatūras iegādi, interneta pieslēgumu, lokālā tīkla izveidi, integrētās informācijas sistēmas (IIS) izvēli, iegādi un ieviešanu; administrēt un konfigurēt IIS, informēt IIS izstrādātājus/piegādātājus par sistēmas nepilnībām, uzlabošanas vēlmēm un prasībām; sekmēt IIS adaptāciju, apgūšanu, attīstību; atbildēt par standartu, noteikumu, formātu protokolu, datu ieguves sistēmu ieviešanu un ievērošanu; nodrošināt kvalitatīvus informācijas pakalpojumus; organizēt datubāzu un elektronisko katalogu izveidi, nodrošinot bibliogrāfisko ierakstu funkcionālās prasības; sistemātiski veidot grāmatu, periodisko izdevumu un citu iespieddarbu vai audiovizuālo materiālu kolekcijas; izvēlēties un ieteikt bibliotēkas grāmatas un citus iespieddarbus vai audiovizuālos materiālus, klasificēt bibliotēkas materiālu un veidot katalogu; organizēt un vadīt grāmatu pagaidu lietošanas sistēmu un informācijas tīklu; pētīt bibliotēkas pakalpojumu izmantotāju intereses un atbilstoši tām veikt nepieciešamos grozījumus pakalpojumu sistēmā; vākt, novērtēt, komplektēt un sargāt grāmatas, periodiskos izdevumus, bibliogrāfiskas vēsturiskas vērtības un citus iespieddarbus; aprakstīt elektroniskās informācijas resursus, veidot metadatus; organizēt izstādes.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  297.1.BIBLIOGRĀFS2622 01
  297.2.Vecākais BIBLIOTEKĀRS2622 02
  297.3.DOKUMENTĀLISTS2622 03
  297.4.INFORMĀTIĶIS2622 04
  297.5.SistēmBIBLIOTEKĀRS2622 05
  297.6.Fondu GLABĀTĀJS (bibliotēku jomā)2622 06
  297.7.Izglītības iestādes BIBLIOTEKĀRS2622 07
  297.8.Metadatu REDAKTORS2622 08
  297.9.Metadatu VEIDOTĀJS2622 09

  3.25. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "263 Sociālo un reliģisko lietu vecākie speciālisti"

  298. Mazās grupas "263 Sociālo un reliģisko lietu vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbus, pilnveido un attīsta teorijas, koncepcijas un metodes, izmanto savas zināšanas ekonomikas, socioloģijas, antropoloģijas, vēstures, psiholoģijas, reliģijas un citu sociālo zinātņu nozarēs, kā arī sniedz sociālos pakalpojumus, veic zinātniskās pētniecības darbus teoloģijas jomā, attīsta un skaidro reliģiskas koncepcijas, piedalās to īstenošanā un sniedz konsultācijas, sniedz palīdzību dažādām klientu grupām ar sociālo un kultūras adaptāciju saistītu dzīves problēmu un grūtību pārvarēšanā.

  299. Mazās grupas "263 Sociālo un reliģisko lietu vecākie speciālisti" profesijas klasificētas:

  299.1. atsevišķajā grupā "2631 Ekonomisti";

  299.2. atsevišķajā grupā "2632 Sociologi, antropologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti";

  299.3. atsevišķajā grupā "2633 Filozofi, vēsturnieki un politologi";

  299.4. atsevišķajā grupā "2634 Psihologi";

  299.5. atsevišķajā grupā "2635 Sociālā darba un konsultāciju vecākie speciālisti";

  299.6. atsevišķajā grupā "2636 Reliģisko lietu vecākie speciālisti".

  300. Mazās grupas "263 Sociālo un reliģisko lietu vecākie speciālisti" un šā klasifikatora 299. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  300.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  300.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  300.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  300.4. izglītība: augstākā izglītība.

  3.25.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2631 Ekonomisti"

  301. Atsevišķās grupas "2631 Ekonomisti" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbu, izstrādājot un attīstot ekonomiskās teorijas, koncepcijas un metodiku, ko izmanto, nosakot un aprakstot nacionālo un starptautisko preču, pakalpojumu un darba izvēles stāvokli, kā arī izmanto zināšanas, veidojot ekonomisko politiku, risinot pašreizējās un nākotnes ekonomiskās problēmas un sniedzot konsultācijas.

  302. Atsevišķās grupas "2631 Ekonomisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – pētīt dažādas ekonomiskās problēmas – makroekonomiskos procesus, naudas apgrozību, ražošanas veidus un tirgvedību, nacionālās un starptautiskās tirdzniecības tendences, valūtas finansiālo politiku un cenu politiku, nodarbinātību, darba ražīgumu un samaksu, ražošanas izdevumus; vākt, analizēt un interpretēt ekonomikas datus, izmantojot ekonomikas teorijas, kā arī dažādas statistikas un citas metodes; konsultēt ekonomiskās politikas un darbības virziena izvēles jautājumos, ņemot vērā iepriekšējos, esošos un sagaidāmos ekonomiskos faktorus un tendences.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  302.1.EKONOMETRISTS2631 01
  302.2.EKONOMISTS2631 02
  302.3.Lauksaimniecības EKONOMISTS2631 03
  302.4.Finanšu EKONOMISTS2631 05
  302.5.Ārējās tirdzniecības EKONOMISTS2631 06
  302.6.Darba EKONOMISTS2631 07
  302.7.Cenu EKONOMISTS2631 08
  302.8.Nodokļu EKONOMISTS2631 09
  302.9.Darba algas EKONOMISTS2631 10
  302.10.Makroekonomikas ANALĪTIĶIS2631 11
  302.11.Budžeta EKONOMISTS2631 12
  302.12.Starptautisko ekonomisko attiecību SPECIĀLISTS2631 13
  302.13.Galvenais EKONOMISTS2631 15

  3.25.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2632 Sociologi, antropologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti"

  303. Atsevišķās grupas "2632 Sociologi, antropologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie pēta un apraksta sabiedrības sociālo struktūru, cilvēces izcelšanos un evolūciju, apkārtējās vides un cilvēku darbības savstarpējās attieksmes un izmanto iegūtās ziņas par pamatu politisku lēmumu pieņemšanā.

  304. Atsevišķās grupas "2632 Sociologi, antropologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – veikt cilvēku sabiedrības izcelšanās, struktūras, sociālo normu, organizācijas un savstarpējo attiecību pētījumus; sagatavot zinātniskos rakstus un pārskatus socioloģijas, antropoloģijas un radniecīgās jomās; skaidrot cilvēces izcelšanos un evolūciju, pētot mainīgas kultūras un sociālās problēmas un parādības; skaidrot cilvēces attīstību, pētot pagātnes materiālās kultūras paliekas, dzīvojamās telpas, tempļus, instrumentus, monētas, ieročus, skulptūras; pētīt zonu un apgabalu fizikālos un klimatiskos apstākļus un pieskaņot tiem ekonomisko, sociālo un kultūras darbību; konsultēt par šo pētījumu praktisko izmantošanu, veidojot ekonomisko un sociālo politiku; veikt sociālo grupu un sociālo institūtu uzvedības, attieksmju un savstarpējās mijiedarbības izpēti un analīzi; analizēt sociālos procesus un problēmas; organizēt un vadīt sociālos pētījumus; nodrošināt informāciju un zināšanas vadības un pārvaldes lēmumu pieņemšanai vai akadēmiskiem nolūkiem.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  304.1.ANTROPOLOGS2632 01
  304.2.ARHEOLOGS2632 02
  304.3.KRIMINOLOGS2632 03
  304.4.ETNOLOGS2632 04
  304.5.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  304.6.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  304.7.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  304.8.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  304.9.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  304.10.SOCIOLOGS2632 10
  304.11.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  304.12.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  304.13.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  304.14.Izglītības SOCIOLOGS2632 14

  3.25.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2633 Filozofi, vēsturnieki un politologi"

  305. Atsevišķās grupas "2633 Filozofi, vēsturnieki un politologi" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbu, aprakstot pagājušus notikumus un darbību, aplūkojot sociālo un ekonomisko struktūru, kultūras un politisko institūtu attīstību, un izmanto iegūtās zināšanas par pamatu valsts, diplomātiskā un tamlīdzīgā politikā.

  306. Atsevišķās grupas "2633 Filozofi, vēsturnieki un politologi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – pētīt un pamatot pasaules un sabiedrības darbības, pieredzes un pastāvēšanas galvenos cēloņus, principus un līdzekļus, kā arī skaidrot un attīstīt filozofiskās koncepcijas un teorijas; salīdzināt pagātnes liecību oriģinālus, šolaiku pierakstus un tamlīdzīgus pirmavotus, kā arī sekundāros avotus, arheoloģiskos, antropoloģiskos un citus atradumus un konsultēt šajos jautājumos; iegūt materiālus, pārbaudīt to autentiskumu, pētīt un aprakstīt attiecīgā perioda, valsts vai apgabala vai attiecīgā ekonomiskā, sociālā vai politiskā aspekta vēsturi; veikt politiskās filozofijas, politisko sistēmu, institūciju un rīcības iepriekšējās un pašreizējās teorijas un prakses pētījumus; pētīt pastāvošos politiskos institūtus un vākt datus no dažādiem avotiem, ieskaitot sarunas ar oficiālām valdības un politisko partiju personām; atradumus un secinājumus iesniegt publicēšanai vai izmantošanai biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām, politiskajām partijām, ieinteresētajām personām; veikt vēsturiskās koksnes, tai skaitā vēsturisko koka konstrukciju un priekšmetu, dendrohronoloģisko datēšanu; veikt koku gadskārtu ilggadīgo hronoloģiju izstrādāšanu; iegūt no koku gadskārtas raksturojošo datu laikrindām informāciju, kuru izmanto vēstures zinātnēs (arheoloģijā, etnogrāfijā, arhitektūras un mākslas vēsturē), mežsaimniecībā, ekoloģijā, klimatoloģijā, ģeoloģijā un citās jomās; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  306.1.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  306.2.VĒSTURNIEKS2633 02
  306.3.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  306.4.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  306.5.Sabiedrības VĒSTURNIEKS2633 05
  306.6.Mākslas VĒSTURNIEKS2633 06
  306.7.Medicīnas VĒSTURNIEKS2633 07
  306.8.FILOZOFS2633 08
  306.9.Politikas FILOZOFS2633 09
  306.10.POLITOLOGS2633 10
  306.11.DendroHRONOLOGS2633 11

  3.25.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2634 Psihologi"

  307. Atsevišķās grupas "2634 Psihologi" profesijās nodarbinātie veic zinātniskās pētniecības darbu un pēta psiholoģiskos procesus un cilvēku – atsevišķu personu un grupu – izturēšanos, konsultē šajos jautājumos un lieto zināšanas, atbalstot personības, sociālo, izglītības un profesionālo atlasi un attīstību.

  308. Atsevišķās grupas "2634 Psihologi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – izstrādāt testus, noteikt psihiskos, fiziskos un citus raksturlielumus, interpretēt un novērtēt konsultēšanas rezultātus; analizēt iedzimtības, sociālo, profesionālo un citu faktoru ietekmi uz personības domāšanu un izturēšanos; konsultēt psiholoģijas jautājumos, sarunāties ar atsevišķām personām un grupām, kā arī sniegt no tā izrietošos pakalpojumus; uzturēt nepieciešamos kontaktus ar saskarpersonām, ar ģimenes locekļiem, izglītības iestāžu vadītājiem, darba devējiem, un dot ieteikumus jautājumu atrisināšanai un problēmu noregulēšanai; veikt klientu psiholoģisko izpēti saskaņā ar psihologa norādījumiem: psiholoģisku testēšanu, anketēšanu, intervēšanu, kā arī konsultēšanu vienkāršākās klienta problēmsituācijās, nobeigumposmā apstrādājot un apkopojot ievāktos datus atbilstoši psiholoģijas zinātnes prasībām, sagatavojot pārskatus par tiem un piedaloties to analīzē kopā ar psihologu; informēt klientu par izpētes vai konsultēšanas gaitu un psihologa pārraudzībā izvērtēt rezultātus; piedalīties psiholoģiskās adaptācijas un attīstības veicināšanas programmu un rehabilitācijas programmu īstenošanā psihologa pārraudzībā; veikt zinātniskos pētījumus, prezentēt to rezultātus; pētīt psiholoģiskos faktorus un emocionālos personības traucējumus; veicināt cilvēka resursu optimizāciju izglītībā, ražošanā, tirdzniecībā, ģimenē, pārvaldē un citās sociālajās jomās; strādājot psihologa vadībā, analizēt un piemērot psiholoģijas zinātnes teorētiskos un empīriski pamatotos principus; izvirzīt psiholoģiskās palīdzības sniegšanas mērķus; veikt indivīda, grupas vai organizāciju psiholoģisko izpēti (novērtēšanu); novērtēt psiholoģiskās palīdzības sniegšanas efektivitāti; sniegt profesionālu palīdzību psihosociālās labklājības un psihiskās veselības jomā, izmantojot psiholoģisku un psihoterapeitisku zināšanu un darba metožu kopumu, kas balstīts uz zinātniski pierādītām teorijām par cilvēka psiholoģisko (psihisko) attīstību, funkcionēšanu, psiholoģisko disfunkciju un iespējamiem izmaiņu procesiem; novērtēt personas psihisko attīstību un psihisko funkcionēšanu, novērst psihoemocionālo disfunkciju (emocionālas, uzvedības vai attiecību problēmas) un esošās grūtības, kā arī uzlabot dzīves kvalitāti; veikt psiholoģisko izpēti un sniegt psiholoģisku atbalstu pacientiem un viņu tuviniekiem dažādos ārstēšanas etapos, lai palīdzētu pārvarēt ar slimību saistītās psiholoģiskās problēmas; veikt pacientu izglītošanu, lai sekmētu atbilstošu attieksmi pret slimību un savu veselības uzvedību (tai skaitā sekmētu pacientu līdzestību); organizēt un veikt preventīvus pasākumus veselības stiprināšanai un uzlabošanai; rakstīt un sniegt atzinumus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  308.1.PSIHOLOGS2634 01
  308.2.Klīniskais un veselības PSIHOLOGS2634 02
  308.3.Izglītības un skolu PSIHOLOGS2634 03
  308.4.Darba un organizāciju PSIHOLOGS2634 08
  308.5.Praktiskais PSIHOLOGS2634 09
  308.6.PSIHOLOGA ASISTENTS2634 10
  308.7.PSIHOLOGS KONSULTANTS2634 11
  308.8.Psihoterapijas SPECIĀLISTS2634 12
  308.9.Juridiskais PSIHOLOGS2634 13
  308.10.Militārais PSIHOLOGS2634 14

  3.25.5. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2635 Sociālā darba un konsultāciju vecākie speciālisti"

  309. Atsevišķās grupas "2635 Sociālā darba un konsultāciju vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie nodrošina konsultācijas un padomu personām individuāli, grupā un organizācijā, kā arī ģimenēm, risina sociālās un individuālās problēmas, palīdz klientiem attīstīt prasmi piekļūt resursiem un atbalsta pakalpojumiem sociālo problēmu risināšanai.

  310. Atsevišķās grupas "2635 Sociālā darba un konsultāciju vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – vadīt klienta sociālo problēmu risināšanu sadarbībā ar klientu, piesaistot nepieciešamos speciālistus; izmantot atbilstošas metodes darbam ar klientu individuāli vai grupā vai darbam ar ģimeni, identificēt sociālo problēmu un noteikt atbilstošo sociālā pakalpojuma veidu; analizēt klienta sociālo problēmu un palīdzēt rast alternatīvas problēmu risinājuma iespējas; pārstāvēt klienta tiesības; nodrošināt klienta sociālā atbalsta tīkla veidošanu, strādāt ar ģimeni, rast risinājumus savstarpējo attiecību, mijiedarbības, sociālo lomu un aprūpes problēmām; strādāt ar grupu, palīdzēt klientam attīstīt nepieciešamās prasmes, atrisināt klienta sociālās un individuālās problēmas; aizstāvēt atsevišķu klientu grupas intereses pašvaldībā, iesaistot šīs klientu grupas savu interešu pārstāvēšanā; attīstīt preventīvās un intervences programmas; veidot sadarbību ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, izglītības un veselības aprūpes iestādēm, kas iesaistītas klienta sociālās problēmas risināšanā, iegūt visaptverošu atgriezenisko informāciju par klienta sociālās problēmas dinamiku; veicot karitatīvo sociālo darbu, konsultēt personas starppersonu attiecību problēmu un reliģijas jautājumos un īstenot uz personas izaugsmi orientētu sociālā un garīgā līdzsvara piedāvājumu, līdzdarboties personas ētisko vērtību veidošanā.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  310.1.Sociālais DARBINIEKS2635 01
  310.2.Karitatīvais sociālais DARBINIEKS2635 02
  310.3.Sociālais DARBINIEKS darbam ar ģimeni un bērniem2635 03
  310.4.Sociālais DARBINIEKS darbam ar veciem cilvēkiem2635 04
  310.5.Sociālais DARBINIEKS darbam ar bezpajumtniekiem2635 05
  310.6.Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām ar atkarības problēmām2635 06
  310.7.Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām brīvības atņemšanas iestādēs un personām, kuras atbrīvotas no šīm iestādēm2635 07
  310.8.Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem2635 08
  310.9.Sociālais DARBINIEKS darbam ar klientiem ārstniecības iestādēs2635 09
  310.10.Sociālais DARBINIEKS darbam ar vardarbībā cietušām personām2635 10
  310.11.Sociālais DARBINIEKS darbam ar personu grupām2635 11
  310.12.Kopienas sociālais DARBINIEKS2635 12

  3.25.6. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2636 Reliģisko lietu vecākie speciālisti"

  311. Atsevišķās grupas "2636 Reliģisko lietu vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie ir profesionāli garīgi praktiskās palīdzības sniedzēji, kuri praksē aktualizē kristietības vērtības un savā profesionālajā kalpošanā ievēro kristīgās ticības likumus, vērtības un simbolus, un ticības praksi atzīst par cilvēku garīgās dzīvības rekreācijas avotu un tās inkubācijas (saudzēšanas un briedināšanas) metodi, praktizē to kā sociālās terapijas metodi darbā ar dažādām klientu grupām ar sociālo un kultūras adaptāciju saistītu dzīves problēmu un grūtību pārvarēšanā, veic zinātniskās pētniecības darbus teoloģijas jomā, attīsta un skaidro reliģiskas koncepcijas, piedalās to īstenošanā un sniedz konsultācijas.

  312. Atsevišķās grupas "2636 Reliģisko lietu vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – pētīt, skaidrot un attīstīt reliģiskās koncepcijas; sniegt palīdzību reliģiskās politikas veidošanā, izvēlē un praksē; pildīt dažādus administratīvos un sabiedriskos pienākumus; veikt reliģiskos rituālus; izplatīt reliģiskās doktrīnas savā valstī vai ārzemēs; radīt reliģiskos darbus vai pārskatus; veikt zinātnisku izpēti par garīgās aprūpes un tās izglītības uzlabošanu un integrāciju veselības aprūpes nozarē; veidot un attīstīt konceptuālās nostādnes un politiku garīgās aprūpes jomā veselības aprūpes iestādēs; organizēt un sniegt profesionālas, uz rezultātu orientētas garīgās aprūpes pakalpojumus dažādās ar veselības aprūpi saistītās situācijās visu ticību pacientiem, kā arī konkrētas ticības tradīcijām nepiederošiem pacientiem, viņu tuviniekiem, kā arī veselības aprūpes iestāžu personālam; plānot, vadīt un attīstīt klīniskās garīgās mācību programmas un praksi garīdzniekiem, lajiem un teoloģijas studentiem, kā arī tālākizglītības programmas kapelāniem un vietējo reliģisko organizāciju brīvprātīgajiem; organizēt un koordinēt garīdznieku, citu ārpusinstitūciju garīgās aprūpes sniedzēju un brīvprātīgo darbu veselības aprūpes iestādē; plānot un vadīt atbalsta programmas dažādām pacientu, viņu tuvinieku un personāla grupām; sagatavot un vadīt mācību programmas veselības aprūpes iestādes personālam par tēmām, kas saistītas ar garīgo aprūpi veselības aprūpes iestādēs; veikt vienas vai vairāku personu, ģimeņu un grupu garīgo aprūpi un konsultēšanu, integrējot reliģiskos resursus un humanitāro, sociālo un izglītības zinātņu atziņas, veicināt personības vispusīgu garīgo un psiholoģisko attīstību, kā arī sniegt atbalstu daudzveidīgu garīgu, psiholoģisku un sociālu problēmu risināšanā.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  312.1.ARHIBĪSKAPS2636 01
  312.2.BĪSKAPS2636 02
  312.3.GARĪDZNIEKS2636 04
  312.4.MĀCĪTĀJS2636 06
  312.5.MISIONĀRS2636 07
  312.6.PRIESTERIS2636 08
  312.7.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  312.8.RABĪNS2636 10
  312.9.TEOLOGS2636 11
  312.10.VIKĀRS2636 12
  312.11.PRĀVESTS2636 13
  312.12.KARDINĀLS2636 14
  312.13.Sociālās aprūpes karitatīvais DARBINIEKS, DIAKONS2636 15
  312.14.Garīgās aprūpes dienesta VADĪTĀJS2636 16
  312.15.Profesionālais veselības aprūpes KAPELĀNS2636 17
  312.16.Asociētais veselības aprūpes KAPELĀNS2636 18
  312.17.KAPELĀNS2636 19
  312.18.Baznīcas MŪZIĶIS2636 20
  312.19.VIRSKAPELĀNS2636 21
  312.20.Pastorālais KONSULTANTS2636 22

  3.26. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "264 Rakstnieki, žurnālisti un lingvisti"

  313. Mazās grupas "264 Rakstnieki, žurnālisti un lingvisti" profesijās nodarbinātie rada vai izpilda literārus, dramatiskus un citus mākslas darbus, veic zinātniskās pētniecības darbus, pilnveido un attīsta teorijas, koncepcijas un metodes, izmanto savas zināšanas filoloģijas jomā.

  314. Mazās grupas "264 Rakstnieki, žurnālisti un lingvisti" profesijas klasificētas:

  314.1. atsevišķajā grupā "2641 Rakstnieki un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti";

  314.2. atsevišķajā grupā "2642 Žurnālisti";

  314.3. atsevišķajā grupā "2643 Tulkotāji, tulki un citi lingvisti".

  315. Mazās grupas "264 Rakstnieki, žurnālisti un lingvisti" un šā klasifikatora 314. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  315.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  315.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  315.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  315.4. izglītība: augstākā izglītība.

  3.26.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2641 Rakstnieki un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti"

  316. Atsevišķās grupas "2641 Rakstnieki un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie rada literārus darbus publicēšanai vai dramatiskiem uzvedumiem, vērtē literārus, citus mākslas darbus un mākslas izstrādājumus.

  317. Atsevišķās grupas "2641 Rakstnieki un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – iecerēt un radīt literārus darbus publicēšanai vai dramatiskiem uzvedumiem; veidot scenārijus un iestudēt programmas teātrī, kino, radio vai televīzijā; recenzēt literārus, muzikālus un citus mākslas darbus, aktieru darbu; izveidot audiovizuāla darba vai pasākuma scenāriju; kopīgi ar režisoru, redaktoru, audiovizuāla ieraksta, tiešraides vai pasākuma dalībniekiem atbilstoši radošajai koncepcijai piedāvāt optimālo saturisko risinājumu.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  317.1.AUTORS2641 01
  317.2.BIOGRĀFS2641 02
  317.3.DRAMATURGS2641 03
  317.4.DZEJNIEKS2641 04
  317.5.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  317.6.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  317.7.KRITIĶIS2641 07
  317.8.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  317.9.RAKSTNIEKS2641 09
  317.10.SCENĀRISTS2641 10

  3.26.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2642 Žurnālisti"

  318. Atsevišķās grupas "2642 Žurnālisti" profesijās nodarbinātie raksta, rediģē ziņas, stāstus un komentārus, literāri rediģē dažādus runātus un rakstītus tekstus, sagatavo tekstus publicēšanai.

  319. Atsevišķās grupas "2642 Žurnālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – intervēt politiskos un citus sabiedriskos darbiniekus preses konferencēs un citos pasākumos, gatavot individuālās intervijas raidīšanai radio vai televīzijā; radīt, atlasīt, labot, rediģēt rakstus iespiešanai periodikā; novērtēt un rediģēt grāmatu, brošūru rokrakstus vai vadīt materiālu rediģēšanu; novērtēt un rediģēt iespieddarbu – grāmatu, brošūru, prospektu, bukletu – manuskriptus, normatīvo aktu projektus un citus informatīvos materiālus vai vadīt materiālu rediģēšanu; veidot attiecīgā izstrādājuma vai pakalpojuma reklāmu; atlasīt, gatavot publicēšanai presē, radio, televīzijā vai citos plašsaziņas līdzekļos reklāmas materiālus par uzņēmumu, gatavot publicēšanai presē normatīvos aktus un citus informatīvos materiālus; gatavot brošūras, ziņas un citus speciālos izdevumus; vākt, apstrādāt, analizēt un radio/ televīzijā mutiski pasniegt aktuālu informāciju dažādos žurnālistikas žanros un formātos gan tiešajā ēterā, gan veidojot raidījumus ierakstā; rediģēt ziņas, komentārus un citu informāciju, sagatavojot tekstus lasīšanai ēterā; publiski intervēt personas radio/televīzijā; pieteikt cilvēkus, kurus intervē radio/ televīzijā un citur.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  319.1.ŽURNĀLISTS2642 01
  319.2.KOMENTĒTĀJS2642 02
  319.3.KOREKTORS2642 03
  319.4.KORESPONDENTS2642 04
  319.5.REDAKTORS2642 05
  319.6.Galvenais REDAKTORS2642 06
  319.7.REPORTIERIS2642 07
  319.8.Literārais REDAKTORS2642 08
  319.9.Televīzijas/ radio raidījuma VADĪTĀJS2642 09

  3.26.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2643 Tulkotāji, tulki un citi lingvisti"

  320. Atsevišķās grupas "2643 Tulkotāji, tulki un citi lingvisti" profesijās nodarbinātie pēta valodas izcelšanos, attīstību un struktūru, kā arī veic mutiskus un rakstiskus tulkojumus no vienas valodas otrā.

  321. Atsevišķās grupas "2643 Tulkotāji, tulki un citi lingvisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – pētīt seno un mūsdienu valodu sakarus, dialektu un izlokšņu attiecības un vēsturi; skaidrot vārdu, to gramatisko un leksisko formu cilmi un attīstību; izstrādāt valodas klasifikācijas, gramatikas, vārdnīcu un līdzīga materiāla sistēmas un konsultēt šajos jautājumos; rakstiski tulkot no vienas valodas otrā, nodrošināt juridisku, tehnisku un zinātnisku oriģinālu satura kvalitatīvu atveidi; tulkot dažādu tipu tekstus atbilstoši izvirzītajām prasībām un teksta lietojuma īpatnībām; orientēties tulkojamo dokumentu nozarē un izmantot nozarē lietoto terminoloģiju; rediģēt paša un citu tulkotos tekstus; mutiski tulkot no vienas valodas otrā sanāksmēs, sēdēs un līdzīgos pasākumos; sniegt pakalpojumus starptautiskās konferencēs, vietējo organizāciju organizētajās sēdēs un pasākumos ar ārzemju pārstāvju piedalīšanos; piedalīties uzņēmuma reprezentācijā, tulkot sarunas, lietišķos un cita veida rakstiskos tekstus, privātas un darījuma vēstules; organizēt darījuma braucienus un piedalīties tajos; kārtot lietvedību svešvalodās; nodrošināt komunikācijas iespējas personām ar dzirdes traucējumiem.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  321.1.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  321.2.GRAFOLOGS2643 02
  321.3.TULKS2643 03
  321.4.LEKSIKOGRĀFS2643 04
  321.5.LINGVISTS2643 05
  321.6.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  321.7.FILOLOGS2643 07
  321.8.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  321.9.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  321.10.TULKOTĀJS2643 10
  321.11.Tiesas TULKS2643 11
  321.12.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  321.13.TERMINOLOGS2643 13
  321.14.TULKS REFERENTS2643 14
  321.15.SurdoTULKS2643 15

  3.27. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "265 Radošo un izpildītājmākslu mākslinieki"

  322. Mazās grupas "265 Radošo un izpildītājmākslu mākslinieki" profesijās nodarbinātie rada vai izpilda literārus, dramatiskus, muzikālus un citus mākslas darbus vai skaņdarbus, restaurē mākslas darbus, izklaidē publiku, iestudējot uzvedumus uz skatuves, ielās, stadionos un citur.

  323. Mazās grupas "265 Radošo un izpildītājmākslu mākslinieki" profesijas klasificētas:

  323.1. atsevišķajā grupā "2651 Vizuālo mākslu mākslinieki";

  323.2. atsevišķajā grupā "2652 Mūziķi, dziedātāji, komponisti un muzikologi";

  323.3. atsevišķajā grupā "2653 Dejotāji un horeogrāfi";

  323.4. atsevišķajā grupā "2654 Kino, teātru un tiem radniecīgu jomu režisori un producenti";

  323.5. atsevišķajā grupā "2655 Aktieri";

  323.6. atsevišķajā grupā "2656 Radio, televīzijas un citu mediju diktori";

  323.7. atsevišķajā grupā "2659 Citur neklasificēti radošo un izpildītājmākslu jomas mākslinieki".

  324. Mazās grupas "265 Radošo un izpildītājmākslu mākslinieki" un šā klasifikatora 323. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  324.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  324.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  324.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  324.4. izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējā izglītība.

  3.27.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2651 Vizuālo mākslu mākslinieki"

  325. Atsevišķās grupas "2651 Vizuālo mākslu mākslinieki" profesijās nodarbinātie rada oriģinālus, individuāli vai atsevišķos gadījumos arī vairāku autoru kopīgi radītus glezniecības, tēlniecības un grafikas darbus, grāmatu ilustrācijas, lietišķās mākslas priekšmetus, vides objektus, funkcionāli un konstruktīvi pamatotus, estētiski augstvērtīgus interjera elementus un interjera ansambļus, īsteno māksliniecisku ideju, izmantojot datortehnoloģijas un citas mūsdienu tehnoloģijas, veido videomākslas darbus, videoinstalācijas un rīko mākslinieciskas akcijas, atjauno agrāk radītus mākslas darbus, vēstures un kultūras pieminekļus, piešķirot tiem sākotnējo veidu.

  326. Atsevišķās grupas "2651 Vizuālo mākslu mākslinieki" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – attīstīt tēlotāju mākslu un lietišķo mākslu, kā arī citus vizuālās mākslas veidus; radīt tēlainus vai abstraktus trīsdimensiju vai reljefas formas objektus, izmantojot koku, akmeni, metālu vai citu materiālu; radīt tēlainus vai abstraktus zīmējumus un gleznas jebkurā tehnikā; radīt zīmējumus vai gravīras metālā, kokā vai citos materiālos; radīt cilvēkus un notikumus attēlojošu multiplikāciju; radīt zīmējumus un ilustrācijas grāmatām, žurnāliem, reklāmai un citiem nolūkiem; radīt miniatūras; veikt iekštelpu funkcionālās shēmas un pilna apjoma interjera projektu, kā arī interjera stila piedāvājumu izstrādi, telpisku objektu projektēšanu, projekta izpildes organizēšanu un autoruzraudzību; izstrādāt projektējamā objekta vizualizāciju digitālā formātā; izstrādāt, apstrādāt, stilizēt un radikāli mainīt grafisko attēlu un telpisko objektu (poligrāfijā, modelēšanā un reklāmā), un kustīgo attēlu (video, animācija) ar datora palīdzību, sagatavot tehnoloģiski pamatotu projekta īstenošanai nepieciešamo dokumentāciju; noteikt restaurējamā objekta defektu rašanās iemeslus un to novēršanas paņēmienus un metodes; novērtēt un dokumentēt objekta stāvokli; veikt objekta profilaktisko nostiprināšanu, konservāciju, dezinfekciju un tīrīšanu; izgatavot darba objekta uzmērījumu, zīmējumu un dokumentālo foto; restaurēt mākslas priekšmetus, vēstures un kultūras pieminekļus, piešķirot tiem sākotnējo veidu; sagatavot restaurācijas darbu programmu un nodrošināt tās īstenošanu; apzināt, organizēt un vadīt atsevišķu darbu veidu un apjomu izpildītājus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  326.1.BrīvMĀKSLINIEKS2651 01
  326.2.GLEZNOTĀJS2651 02
  326.3.GRAFIĶIS2651 03
  326.4.KARIKATŪRISTS2651 04
  326.5.MĀKSLINIEKS2651 05
  326.6.Galvenais MĀKSLINIEKS2651 06
  326.7.MULTIPLIKATORS2651 07
  326.8.TĒLNIEKS/ SKULPTORS2651 09
  326.9.Kinofilmu MĀKSLINIEKS2651 17
  326.10.KokTĒLNIEKS2651 18
  326.11.INSTALATORS2651 19
  326.12.Mākslas KERAMIĶIS2651 22
  326.13.Porcelāna APGLEZNOTĀJS2651 23
  326.14.MetālMĀKSLINIEKS2651 24
  326.15.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  326.16.Stikla apstrādes MĀKSLINIEKS2651 27
  326.17.TekstilMĀKSLINIEKS2651 28
  326.18.VideoMĀKSLINIEKS2651 29
  326.19.VITRĀŽISTS2651 31
  326.20.RESTAURATORS2651 34
  326.21.Monumentālo gleznu RESTAURATORS2651 35
  326.22.Stājgleznu RESTAURATORS2651 36
  326.23.Monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu/ būvmākslas RESTAURATORS2651 37
  326.24.Grafikas RESTAURATORS2651 38
  326.25.Rokrakstu, dokumentu, grāmatu RESTAURATORS2651 39
  326.26.Mēbeļu, kokgriezuma RESTAURATORS2651 40
  326.27.Keramikas, stikla izstrādājumu RESTAURATORS2651 41
  326.28.Tekstiliju RESTAURATORS2651 42
  326.29.Ādas, pergamenta izstrādājumu RESTAURATORS2651 43
  326.30.Metāla izstrādājumu RESTAURATORS2651 44
  326.31.Foto un kino materiālu RESTAURATORS2651 45
  326.32.Arheoloģiskā materiāla RESTAURATORS2651 46

  3.27.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2652 Mūziķi, dziedātāji, komponisti un muzikologi"

  327. Atsevišķās grupas "2652 Mūziķi, dziedātāji, komponisti un muzikologi" profesijās nodarbinātie analizē, komponē vai aranžē muzikāli dramatiskus darbus vai skaņdarbus, raksta recenzijas, diriģē vai izpilda skaņdarbus vai muzikāli dramatiskus darbus, organizē un vada orķestra, kora, ansambļa un citu kolektīvu darbu, spēlē mūzikas instrumentus, dzied muzikālos pasākumos vai koncertos, uzstājas koncertzālēs, klubos, brīvdabas estrādēs un tamlīdzīgās vietās.

  328. Atsevišķās grupas "2652 Mūziķi, dziedātāji, komponisti un muzikologi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – analizēt, izdomāt un komponēt dažādu stilu, žanru un formu skaņdarbus, muzikāli dramatiskus un multimediālus darbus; rakstīt recenzijas; adaptēt vai instrumentēt un aranžēt mūziku attiecīgajām instrumentu grupām, orķestriem, instrumentiem, vokālajiem kolektīviem (koriem, ansambļiem); veikt skaņdarba pārlikumus; spēlēt vienu vai vairākus mūzikas instrumentus; patstāvīgi iestudēt un publiski atskaņot dažādas sarežģītības pakāpes instrumentālos skaņdarbus – solo, ansamblī, orķestrī, instrumenta vai orķestra pavadījumā; ar kori vai orķestri, solistiem vai cita sastāva muzicējošo vienību iestudēt dažādu laikmetu, stilu, žanru un formu, tai skaitā augstākās sarežģītības pakāpes, skaņdarbus un vadīt skaņdarba atskaņojumu; novērtēt atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni; veidot skaņdarba interpretāciju; atlasīt un izvērtēt muzicējošās vienības māksliniecisko repertuāru; dziedāt solo vai vokālajos kolektīvos; piedalīties vokālās mākslas attīstības procesos; patstāvīgi, diriģenta vai režisora vadībā vai kopā ar citiem mūziķiem iestudēt un publiski atskaņot dažādas sarežģītības pakāpes vokālos, vokāli instrumentālos un vokāli simfoniskos darbus; novērtēt dziedājuma tehnisko un māksliniecisko līmeni; atlasīt vokālā žanra spilgtāko māksliniecisko repertuāru un sastādīt koncertprogrammas; organizēt un vadīt orķestra, kora, ansambļa un citu muzikālu kolektīvu darbu; pētīt un izskaidrot mūzikas attīstības procesus, mūzikas attīstības likumsakarības; savākt un analizēt muzikoloģijas jomas nepieciešamos datus; analizēt un izvērtēt dažādu laikmetu un stilu skaņdarbus; vadīt koncertlekcijas; sniegt informāciju par mūzikas dzīves notikumiem; vadīt folkloras kopas un amatiermākslas kolektīva nodarbības; organizēt un nodrošināt folkloras kopas un amatiermākslas kolektīva dalību pasākumos, konkursos, skatēs un festivālos; veicinot folkloras kopu un amatiermākslas izaugsmi, piesaistīt jaunus dalībniekus; atlasīt tautasdziesmas folkloras krātuvēs; izpildīt skaņdarbus vai muzikāli dramatiskus darbus koncertos, muzikālos uzvedumos vai citos pasākumos; īstenot mūzikas, kultūras un izglītības nozares projektus; vākt, apkopot un sistematizēt informāciju muzikālu darbu datubāzēm; palīdzēt sastādīt bibliotēku, mūzikas fondu un izdevniecību krājumus; patstāvīgi īstenot ieceres, pētot un analizējot mūzikas kultūrā nozīmīgu personību daiļradi un darbību, kā arī dažādu laikmetu, stilu un žanru mūzikas kultūrvēsturisko nozīmi.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  328.1.DIRIĢENTS2652 01
  328.2.Galvenais DIRIĢENTS2652 02
  328.3.Orķestra KONCERTMEISTARS2652 03
  328.4.MUZIKOLOGS2652 04
  328.5.Instrumentu MŪZIĶIS2652 05
  328.6.Pūšaminstrumentu MŪZIĶIS2652 06
  328.7.Sitaminstrumentu MŪZIĶIS2652 07
  328.8.Stīginstrumentu MŪZIĶIS2652 08
  328.9.Taustiņinstrumentu MŪZIĶIS2652 09
  328.10.SOLISTS2652 10
  328.11.Operas VOKĀLISTS2652 11
  328.12.Galvenais KORMEISTARS2652 12
  328.13.KOMPONISTS2652 13
  328.14.Kora DZIEDĀTĀJS2652 15
  328.15.Orķestra VADĪTĀJS2652 16
  328.16.Orķestra DIRIĢENTS2652 17
  328.17.Ansambļa VADĪTĀJS2652 18
  328.18.MŪZIĶIS2652 19
  328.19.DZIEDĀTĀJS2652 20
  328.20.KORMEISTARS2652 21
  328.21.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  328.22.Baznīcas mūzikas dzīves ORGANIZATORS2652 23
  328.23.Kora DIRIĢENTS2652 24
  328.24.KONCERTMEISTARS2652 25
  328.25.VOKĀLISTS2652 26
  328.26.Folkloras kopas VADĪTĀJS2652 27
  328.27.Mūzikas teorijas SPECIĀLISTS2652 28
  328.28.Amatiermākslas kolektīva VADĪTĀJS2652 30

  3.27.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2653 Dejotāji un horeogrāfi"

  329. Atsevišķās grupas "2653 Dejotāji un horeogrāfi" profesijās nodarbinātie iecer un rada dejas vai dejo, organizē un vada deju kolektīva darbu, dejo muzikālos pasākumos, ielās, klubos, cirkā un tamlīdzīgās vietās.

  330. Atsevišķās grupas "2653 Dejotāji un horeogrāfi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – iecerēt un radīt dejas, kas ar attiecīgiem soļiem un kustībām atspoguļo vēsturi, tēmu, ideju, garastāvokli; izpildīt dejas solo, divatā ar partneri vai deju kolektīvā; organizēt un vadīt deju kolektīva darbu; veikt horeogrāfa, deju kolektīva vadītāja, repetitora darbu, kā arī dejot teātros, aktiermākslas grupās un kolektīvos, kuri savā darbībā izmanto horeogrāfiju, īstenot konkrētos projektus; dejot solo vai divatā ar partneri, vai arī deju grupās klubos, estrādē; izdomāt un radīt horeogrāfijas iestudējumus; ar horeogrāfijas mākslas izteiksmes līdzekļu palīdzību paust idejas un īstenot radošus projektus; piedalīties horeogrāfijas mākslas attīstības procesos; izkopt un pilnveidot izvēlēto dejas mākslas žanru, orientēties dejas mākslas stilu un žanru daudzveidībā.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  330.1.Baleta SOLISTS2653 01
  330.2.DEJOTĀJS2653 02
  330.3.HOREOGRĀFS2653 03
  330.4.BaletDEJOTĀJS2653 04
  330.5.Baleta REPETITORS2653 05
  330.6.BALETMEISTARS2653 06
  330.7.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  330.8.Deju kolektīvu, kopu un naktsklubu DEJOTĀJS2653 08
  330.9.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  330.10.Deju kopu VADĪTĀJS2653 10
  330.11.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  330.12.Deju kolektīva VADĪTĀJS2653 12
  330.13.Deju kolektīva REPETITORS2653 13

  3.27.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2654 Kino, teātru un tiem radniecīgu jomu režisori un producenti"

  331. Atsevišķās grupas "2654 Kino, teātru un tiem radniecīgu jomu režisori un producenti" profesijās nodarbinātie vada filmēšanu, televīzijas, radio vai skatuves uzvedumus.

  332. Atsevišķās grupas "2654 Kino, teātru un tiem radniecīgu jomu režisori un producenti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – pētīt scenāriju, raksturot aktieru māksliniecisko pārvēršanos, skaidrot aktiera tēlošanas, kā arī visa dramatiskā uzveduma veidošanas metodes darbam teātrī, televīzijā, radio vai kino, pieņemt galīgo lēmumu par aktieru izvēli, kostīmiem, skaņas un gaismas efektiem; veidot gaismas dizainu teātra izrādēm, audiovizuāliem darbiem; piedalīties visos iestudējuma vai filmēšanas procesos, dot norādījumus aktieriem; piedalīties audiovizuālo darbu veidošanā, sadarbībā ar scenāristu vai žurnālistu, izstrādājot audiovizuālā darba radošo koncepciju, un darboties radošajā komandā kopīgi ar operatoru, redaktoru, mākslinieku, skaņu režisoru, gaismu režisoru, stilistu, grimētāju, apgaismotāju un citiem tehniskajiem darbiniekiem, kā arī ieraksta vai tiešraides dalībniekiem, veidojot audiovizuālo darbu; atbilstoši radošajai koncepcijai īstenot optimālu skatuves un audiovizuālā darba risinājumu; veikt kvalitatīvu uzņemšanas objekta fiksāciju un sadarbībā ar videoinženieri veikt videomateriāla pēcapstrādi un montāžu; plānot, organizēt, veidot un vadīt dažāda žanra un satura mākslas pasākumus; izstrādāt ar mākslas jomu saistītus radošos projektus; izstrādāt sadarbībā ar raidījuma scenārija autoru un raidījuma vadītāju raidījuma koncepciju; plānot raidījuma īstenošanas un attīstības posmus, veikt raidījuma darbu, termiņu un resursu plānošanu, koordinēšanu un kontroli; plānot raidījuma veidotāju komandas darba apspriedes; atbilstoši raidījuma koncepcijai īstenot optimālu raidījuma risinājumu; sekot raidījuma plānu izpildei, analizēt rezultātus, veikt korekcijas esošajos plānos; vadīt raidījuma dokumentēšanu, koordinēt interaktivitāti ar klausītājiem par raidījuma formātu un tajā aplūkotajām tēmām.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  332.1.Kinofilmas DIREKTORS2654 01
  332.2.Radiouzveduma DIREKTORS2654 02
  332.3.Izrādes DIREKTORS2654 03
  332.4.Televīzijas uzveduma DIREKTORS2654 04
  332.5.Izrādes REŽISORS2654 05
  332.6.Kinofilmas REŽISORS2654 06
  332.7.Skaņu REŽISORS2654 07
  332.8.Kustību REŽISORS2654 08
  332.9.REŽISORA ASISTENTS2654 09
  332.10.Amatierteātra REŽISORS2654 11
  332.11.Televīzijas REŽISORS2654 12
  332.12.Televīzijas un kino PRODUCENTS2654 13
  332.13.Televīzijas/ radio raidījuma PRODUCENTS2654 14
  332.14.Gaismu REŽISORS2654 15
  332.15.Mākslinieciskais VADĪTĀJS2654 16
  332.16.MĀKSLINIEKS INSCENĒTĀJS2654 17
  332.17.Mākslas pasākumu ORGANIZATORS2654 18

  3.27.5. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2655 Aktieri"

  333. Atsevišķās grupas "2655 Aktieri" profesijās nodarbinātie atveido lomas.

  334. Atsevišķās grupas "2655 Aktieri" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – lasīt dzejoļus vai replikas, tēlot lomu dramatiskajos uzvedumos teātrī, televīzijā, radio vai filmās; stāstīt stāstus vai lasīt literārus darbus; piedalīties izrāžu, koncertu un citu skatuves mākslas veidu iestudēšanā un izrādīšanā; sadarbībā ar režisoriem, horeogrāfiem, aktieriem izstrādāt un atveidot lomu masu skatos dramatiskajos vai horeogrāfiskajos uzvedumos teātrī, televīzijā, radio, ielas performancēs vai filmās ar estētiskās un mākslinieciskās vērtības pamatpazīmēm.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  334.1.AKTIERIS (piektā līmeņa kvalifikācija)2655 01
  334.2.Leļļu teātra AKTIERIS2655 02
  334.3.AKTIERIS (trešā līmeņa kvalifikācija)2655 03
  334.4.AKTRISE TRAVESTIJA2655 04

  3.27.6. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2656 Radio, televīzijas un citu mediju diktori"

  335. Atsevišķās grupas "2656 Radio, televīzijas un citu mediju diktori" profesijās nodarbinātie lasa ziņas vai citus ziņojumus radio, televīzijā, teātrī un citās vietās.

  336. Atsevišķās grupas "2656 Radio, televīzijas un citu mediju diktori" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – lasīt jaunākos un citus ziņojumus radio un televīzijā; pieteikt aktierus vai cilvēkus, kurus intervē radio, televīzijā, teātros, klubos un citās vietās; publiski intervēt personas radio un televīzijā.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  336.1.Televīzijas DIKTORS2656 01
  336.2.Radio DIKTORS2656 02
  336.3.DISKŽOKEJS2656 03
  336.4.Radio un televīzijas KOMENTĒTĀJS2656 04
  336.5.KONFERANSJĒ2656 05
  336.6.Radio un televīzijas INTERVĒTĀJS2656 06

  3.27.7. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "2659 Citur neklasificēti radošo un izpildītājmākslu jomas mākslinieki"

  337. Atsevišķās grupas "2659 Citur neklasificēti radošo un izpildītājmākslu jomas mākslinieki" profesijās nodarbinātie izklaidē publiku cirkos un citās vietās, izpildot dažādus priekšnesumus.

  338. Atsevišķās grupas "2659 Citur neklasificēti radošo un izpildītājmākslu jomas mākslinieki" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – izpildīt izklaidējošus trikus un stāstīt uzjautrinošus atgadījumus; demonstrēt trikus, roku veiklību, hipnozes mākslu; izpildīt sarežģītus akrobātiskus, vingrošanas un žonglēšanas trikus; dresēt dzīvniekus un piedalīties ar tiem priekšnesumos.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  338.1.Cirka AKROBĀTS2659 01
  338.2.Cirka izrādes VADĪTĀJS2659 02
  338.3.Striptīza MĀKSLINIEKS2659 03
  338.4.KLAUNS2659 04
  338.5.KOMIĶIS2659 05
  338.6.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  338.7.ILUZIONISTS (burvju mākslinieks)2659 07
  338.8.ŽONGLIERIS2659 09
  338.9.Leļļu MEISTARS2659 12
  338.10.DRESĒTĀJS2659 13
  338.11.VēderRUNĀTĀJS2659 14
  338.12.Cirka VINGROTĀJS2659 15
  338.13.Cirka ATLĒTS2659 16
  338.14.EKVILIBRISTS2659 17

  4. PROFESIJU TREŠĀ PAMATGRUPA
  "3 Speciālisti"

  339. Trešās pamatgrupas "3 Speciālisti" profesijās nodarbinātie veic pēc satura līdzīgas tehniskās funkcijas, kas saistītas ar zinātnisko, sociālo, valstisko, komerciālo vai māksliniecisko koncepciju, principu, likumu un metožu sagatavošanu un lietošanu, kā arī vada attiecīga līmeņa mācības. Speciālisti strādā vadītāju vai vecāko speciālistu vadībā, atsevišķos gadījumos viņi var būt vadītāji.

  340. Trešās pamatgrupas "3 Speciālisti" profesijas klasificētas šādās grupās:

  340.1. apakšgrupā "31 Zinātnes un inženierzinātņu speciālisti":

  340.1.1. mazajā grupā "311 Fizikas un inženierzinātņu speciālisti";

  340.1.2. mazajā grupā "312 Ieguves, apstrādes rūpniecības un būvniecības uzraugi";

  340.1.3. mazajā grupā "313 Tehnoloģisko procesu kontroles speciālisti";

  340.1.4. mazajā grupā "314 Dabas zinātņu un tām radniecīgu zinātņu speciālisti".

  340.1.5. mazajā grupā "315 Kuģu un gaisa kuģu vadītāji un tehniskie speciālisti";

  340.2. apakšgrupā "32 Veselības aprūpes jomas speciālisti":

  340.2.1. mazajā grupā "321 Medicīnas un farmācijas speciālisti";

  340.2.2. (svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214);

  340.2.3. mazajā grupā "323 Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti" un atsevišķajā grupā "3230 Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti";

  340.2.4. mazajā grupā "324 Veterinārfeldšeri un veterinārārstu asistenti" un atsevišķajā grupā "3240 Veterinārfeldšeri un veterinārārstu asistenti";

  340.2.5. mazajā grupā "325 Citi veselības aprūpes jomas speciālisti";

  340.3. apakšgrupā "33 Komercdarbības un pārvaldes (administrācijas) speciālisti":

  340.3.1. mazajā grupā "331 Finanšu un matemātikas speciālisti";

  340.3.2. mazajā grupā "332 Tirdzniecības un iepirkumu aģenti un starpnieki";

  340.3.3. mazajā grupā "333 Komercpakalpojumu speciālisti";

  340.3.4. mazajā grupā "334 Administratīvie un specializētie sekretāri";

  340.3.5. mazajā grupā "335 Valsts varas īstenošanas speciālisti";

  340.4. apakšgrupā "34 Juridisko, sociālo un kultūras lietu un tām radniecīgu lietu speciālisti":

  340.4.1. mazajā grupā "341 Juridisko, sociālo un reliģijas lietu speciālisti";

  340.4.2. mazajā grupā "342 Sporta un fiziskās sagatavotības speciālisti";

  340.4.3. mazajā grupā "343 Mākslas, kultūras un kulinārijas speciālisti";

  340.5. apakšgrupā "35 Informācijas tehnoloģiju jomas speciālisti":

  340.5.1. mazajā grupā "351 Informācijas tehnoloģiju darbības un lietotāju atbalsta speciālisti";

  340.5.2. mazajā grupā "352 Telesakaru un radiosakaru iekārtu speciālisti".

  4.1. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "311 Fizikas un inženierzinātņu speciālisti"

  341. Mazās grupas "311 Fizikas un inženierzinātņu speciālisti" profesijās nodarbinātie veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar zinātniskās pētniecības darbību vai ar praktisko koncepciju, principu un darba metožu lietošanu fizikas zinātnēs, kā arī inženierzinātnēs un tehniskās rasēšanas nozarēs.

  342. Mazās grupas "311 Fizikas un inženierzinātņu speciālisti" profesijas klasificētas:

  342.1. atsevišķajā grupā "3111 Ķīmijas un fizikas zinātņu speciālisti";

  342.2. atsevišķajā grupā "3112 Būvniecības speciālisti";

  342.3. atsevišķajā grupā "3113 Elektrotehnikas speciālisti";

  342.4. atsevišķajā grupā "3114 Elektronikas speciālisti";

  342.5. atsevišķajā grupā "3115 Inženiermehānikas speciālisti";

  342.6. atsevišķajā grupā "3116 Inženierķīmijas speciālisti";

  342.7. atsevišķajā grupā "3117 Ieguves rūpniecības un metalurģijas speciālisti";

  342.8. atsevišķajā grupā "3118 Rasētāji";

  342.9. atsevišķajā grupā "3119 Citur neklasificēti fizikas un inženierzinātņu speciālisti".

  343. Mazās grupas "311 Fizikas un inženierzinātņu speciālisti" un šā klasifikatora 342. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  343.1. zina: pētāmās problēmas teorētiskos un praktiskos aspektus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanos, ēku un inženierbūvju kadastrālās uzmērīšanas metodes, mērījumu veikšanā nodrošināmo precizitāti un kadastrālajai vērtēšanai nepieciešamos tehniskos datus, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  343.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  343.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par uzdotā darba norisi un rezultātiem, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par ēku un inženierbūvju kvalitatīvu kadastrālo uzmērīšanu un tehniskā stāvokļa novērtēšanu, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  343.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

  4.1.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3111 Ķīmijas un fizikas zinātņu speciālisti"

  344. Atsevišķās grupas "3111 Ķīmijas un fizikas zinātņu speciālisti" profesijās nodarbinātie veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar pētniecības darbiem ķīmijas, fizikas, ģeoloģijas, ģeofizikas, meteoroloģijas un astronomijas nozarē, kā arī ar šo pētniecības darbības rezultātu lietošanu rūpniecības, medicīnas un militārajās nozarēs.

  345. Atsevišķās grupas "3111 Ķīmijas un fizikas zinātņu speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – vākt paraugus, gatavot materiālus un iekārtas eksperimentiem, piedalīties mēģinājumu un pētniecības darbu gatavošanā un īstenošanā; gatavot vispusīgus aprēķinus par materiāliem, to daudzumu, cenām, kā arī par darba patēriņu, kas nepieciešams projekta īstenošanai; organizēt pētniecības iekārtu apkalpi un remontu; veikt ķīmisko sintēzi vai tās daļu, ķīmiskās un fizikāli ķīmiskās analīzes, izmantojot klasiskās un instrumentālās analīzes metodes atbilstoši standartu un tehniskās dokumentācijas prasībām vai vadošā speciālista norādēm; veikt krāsvielu un ķimikāliju ķīmiskā sastāva pārbaudes; gatavot krāsojumu paraugus un pārbaudīt krāsu noturību; veikt ūdeņu un notekūdeņu ķīmiskās un mikrobioloģiskās analīzes, noteikt kvalitāti; plānot un organizēt izpildāmo darbu.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  345.1.Astronomijas TEHNIĶIS3111 01
  345.2.Fizikas TEHNIĶIS3111 02
  345.3.Ģeofizikas TEHNIĶIS3111 03
  345.4.Ģeoloģijas TEHNIĶIS3111 04
  345.5.Ķīmijas TEHNIĶIS3111 05
  345.6.Meteoroloģijas TEHNIĶIS3111 06
  345.7.Ķīmijas un fizikas LABORANTS3111 08
  345.8.Metroloģijas TEHNIĶIS3111 09
  345.9.Hidroloģijas TEHNIĶIS3111 10
  345.10.Hidrogrāfijas TEHNIĶIS3111 11
  345.11.Pārtikas produktu un dzērienu LABORANTS3111 12

  4.1.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3112 Būvniecības speciālisti"

  346. Atsevišķās grupas "3112 Būvniecības speciālisti" profesijās nodarbinātie veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar pētniecības darbu būvniecībā, kā arī ar civilo un rūpniecības ēku un tamlīdzīgu būvobjektu ūdens padeves, attīrīšanas iekārtu, tiltu, ceļu un lidostu projektēšanu, konstruēšanu, būvniecību, ekspluatāciju, aprūpi un remontu, veic būvju, tai skaitā ēku un inženierbūvju, kadastrālo uzmērīšanu, iegūst datus par kadastrālās uzmērīšanas objektu, inspicē jaunas vai jau esošas dzīvojamās ēkas, rūpniecības objektus, iestādes, viesnīcas un citas celtnes un būves, nodrošina būvnormatīvu un būvniecības noteikumu, apstiprināto plānu, specifikāciju un standartu, pretugunsgrēka aizsardzības nolikuma un citu normatīvu ievērošanu, izlūko ugunsgrēku vietas, konstatē ugunsgrēku cēloņus, sniedz ieteikumus.

  347. Atsevišķās grupas "3112 Būvniecības speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – veikt grunts un būvmateriālu pārbaudi lauka vai laboratorijas apstākļos; sniegt tehnisko palīdzību celtņu un citu būvkonstrukciju vai būvlaukumu inspicēšanā vai inspicēšanas pārskatu gatavošanā; izstrādāt būvobjektu projektus, materiālu un elementu iebūves tehnoloģijas, paredzot ēku un būvju detalizācijas risinājumus; gatavot vispusīgus datus un aprēķinus par projekta īstenošanai nepieciešamo materiālu un darba patēriņu; veikt ģeodēziskos uzmērījumus un ģeodēzisko kontroli; organizēt ietaišu aprūpi un remontu; organizēt konkrētu ēku inženiertīklu montāžas darbus; organizēt konkrēta ceļu būves iecirkņa darbu īstenošanu; vadīt ceļu būves strādnieku posmus atsevišķu darba apjomu veikšanai; vadīt ceļu uzturēšanas darbus konkrētu darba apjomu veikšanai pēc darbu vadītāja norādījumiem; organizēt uz tiltiem, satiksmes pārvadiem un gājēju tuneļos (mākslīgās būves) avārijas dienesta dežūru nodrošināšanu un dažādus remontdarbus; organizēt ceļu satiksmes negadījumu seku likvidācijas darbus; organizēt sniega izvešanu no mākslīgajām būvēm, smilts un nogulšņu savākšanu no mākslīgajām būvēm un ielām, zāles pļaušanas darbus, metināšanas darbus un atkritumu urnu uzstādīšanu; organizēt un vadīt iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju sistēmu, tai skaitā apkures, vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, aukstumiekārtu sistēmu (turpmāk – inženierkomunikācijas), izbūves, ekspluatācijas un remonta darbus; noteikt atsevišķu inženierkomunikāciju montāžas darbu veidus un apjomu; izgatavot betona un dzelzsbetona konstrukcijas ēku, autoceļu, dzelzceļu un hidrotehnisko būvju būvniecības darbos vai izgatavot betona būvizstrādājumus uzņēmuma ražotnē; organizēt sausbūves montāžas darbus, vadīt sausbūves montētāju darbu un veikt ārējo un iekšējo sienu apšuvuma, starpsienu konstrukciju, piekārto griestu, grīdas konstrukciju, logu, durvju un citu konstrukciju montāžu ar sausbūves tehnoloģijām; veikt apdares darbus jaunbūvēs, remontējamās un rekonstruējamās ēkās; lasīt rasējumus, izplānot veicamā darba operācijas un darba vietu; veikt darbus atbilstoši būvprojekta, būvnormatīvu un standartu prasībām; veidot ainavas, kā arī veidot un kopt parkus un dārzus, patstāvīgi plānot, organizēt un vadīt veicamos darbus, izvēlēties un izmantot ainavas elementu izbūvei nepieciešamās tehnoloģijas, darba paņēmienus un agrotehniskos pasākumus; veikt nepieciešamos pasākumus kvalitātes nodrošināšanai un darba aizsardzībai objektā; izgatavot nepieciešamo izpilddokumentāciju; veikt ēku un inženierbūvju kadastrālo uzmērīšanu un tehniskā stāvokļa novērtēšanu; piedalīties iesniegto būvprojektu izvērtēšanā, saskaņošanā un akceptēšanā; piedalīties vienotas informatīvās bāzes izveidē par esošajām un projektējamām apakšzemes inženierkomunikācijām; inspicēt rūpniecības objektus, iestādes, viesnīcas, kinoteātrus un citas būves; izlūkot ugunsgrēka vietas un noteikt ugunsgrēka cēloņus; izstrādāt rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam; izstrādāt ugunsdrošības instrukcijas saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem, ražošanas iekārtu tehnoloģiskajām un ekspluatācijas instrukcijām, kā arī ņemot vērā ugunsgrēka riskus, ēku un būvju plānošanas un ugunsaizsardzības risinājumus, tehnoloģisko iekārtu un ražošanas iekārtu sprādzienbīstamību un ugunsbīstamību; veikt ugunsdrošības instruktāžu objektā (uzņēmumā) visiem darbiniekiem, kā arī personām, kas veic pagaidu darbus, atrodas ražošanas praksē vai apmācībā, dzīvo viesnīcās, viesu namos un pansionātos; sagatavot atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem; sagatavot administratīvos aktus; konsultēt apmeklētājus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  347.1.Būvniecības KALKULĒTĀJS3112 01
  347.2.Ēku būvTEHNIĶIS3112 02
  347.3.Mērniecības būvTEHNIĶIS3112 03
  347.4.Uzraudzības būvTEHNIĶIS3112 04
  347.5.Apūdeņošanas būvTEHNIĶIS3112 05
  347.6.Meliorācijas sistēmu būvTEHNIĶIS3112 06
  347.7.Inženierkomunikāciju TEHNIĶIS3112 07
  347.8.Konstrukciju būvTEHNIĶIS3112 09
  347.9.Hidrobūvju būvTEHNIĶIS3112 10
  347.10.Iekšējo iekārtu būvTEHNIĶIS3112 11
  347.11.Hidrotehnisko būvju būvTEHNIĶIS3112 12
  347.12.Pazemes darbu būvTEHNIĶIS3112 13
  347.13.Arhitektūras TEHNIĶIS3112 14
  347.14.ĢeoTEHNIĶIS3112 15
  347.15.Ceļu būvTEHNIĶIS3112 16
  347.16.Apdares darbu TEHNIĶIS3112 17
  347.17.Būvju kadastrālās uzmērīšanas SPECIĀLISTS3112 18
  347.18.Industriālās apbūves SPECIĀLISTS3112 19
  347.19.Apbūves aizsardzības zonu SPECIĀLISTS3112 20
  347.20.Inženierkomunikāciju piesaistes galvenais SPECIĀLISTS3112 21
  347.21.Ugunsdrošības INSPEKTORS3112 23
  347.22.Ugunsdrošības TEHNIĶIS3112 25
  347.23.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  347.24.Ugunsdrošības un civilās aizsardzības TEHNIĶIS3112 27
  347.25.Būvdarbu VADĪTĀJA PALĪGS3112 29
  347.26.Ceļu MEISTARS3112 31
  347.27.Ceļu MEISTARA PALĪGS3112 32
  347.28.Mākslīgo būvju MEISTARS3112 33
  347.29.Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu TEHNIĶIS3112 34
  347.30.Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu TEHNIĶIS3112 35
  347.31.Aukstumiekārtu sistēmu TEHNIĶIS3112 36
  347.32.Gāzes apgādes sistēmu TEHNIĶIS3112 37
  347.33.Siltumapgādes un apkures sistēmu TEHNIĶIS3112 38
  347.34.Betonēšanas TEHNIĶIS3112 39
  347.35.Sausbūves TEHNIĶIS3112 40
  347.36.Būvdarbu projekta VADĪTĀJA PALĪGS3112 41
  347.37.Ugunsdrošības SPECIĀLISTS3112 42
  347.38.Ainavu būvTEHNIĶIS3112 43
  347.39.Arhitektūras TEHNOLOGS3112 44

  4.1.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3113 Elektrotehnikas speciālisti"

  348. Atsevišķās grupas "3113 Elektrotehnikas speciālisti" profesijās nodarbinātie veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar pētniecības darbu elektrotehnikas jomā, kā arī ar elektropievades ierīkošanu, ietaišu un sadales sistēmu projektēšanu, ražošanu, montāžu, ieviešanu, lietošanu, tehnisko apkopi un remontu.

  349. Atsevišķās grupas "3113 Elektrotehnikas speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – sniegt palīdzību tehniskos darbos ar elektriskām ietaisēm vai to paraugu pētīšanā un pilnveidošanā; gatavot elektriskās instalācijas rasējumus; veikt vispusīgus aprēķinus par materiāliem un darba izdevumiem, kas nepieciešami elektrības sistēmu un ierīču izgatavošanai un ieviešanai; veikt tehniskās funkcijas elektrosistēmu un ierīču ražošanā, ieregulēšanā, tehniskajā apkopē, instalācijas lietošanā, uzraudzībā un remontā; veikt elektrisko iekārtu montāžu, apkalpošanu un remontu; organizēt un vadīt nepieciešamos mērījumus un elektroiekārtu regulēšanu; organizēt un vadīt iekšējo instalāciju, kabeļu līniju, gaisvadu elektrolīniju un piekarkabeļu montāžu; izstrādāt elektroietaišu projektus; plānot, organizēt un veikt elektroietaišu projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas darbus sadarbībā ar tiešo darba vadītāju; izsniegt rakšanas darbu atļaujas; iezīmēt planšetēs jaunas apgaismojuma kabeļu līnijas; izgatavot planšetu kopijas pazemes komunikāciju uzrādīšanai un to skiču iesniegšanai būvdarbu objektos; veikt kontrolmērījumus kabeļu piesaistēm; konstruēt jaunas planšetes; veikt materiālu kopēšanas darbus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  349.1.Elektrības KALKULĒTĀJS3113 01
  349.2.ElektroTEHNIĶIS3113 02
  349.3.Elektroapgaismes TEHNIĶIS3113 03
  349.4.Elektrosprieguma sadales TEHNIĶIS3113 04
  349.5.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  349.6.Elektrosistēmas TEHNIĶIS3113 06
  349.7.Augstsprieguma TEHNIĶIS3113 07
  349.8.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  349.9.ElektroTEHNIĶIS/ Elektrisko iekārtu SPECIĀLISTS3113 09
  349.10.Tehniskais SPECIĀLISTS3113 10
  349.11.Elektrisko iekārtu SPECIĀLISTS3113 11
  349.12.Lauksaimniecības enerģētikas TEHNIĶIS3113 12
  349.13.Elektrisko tīklu TEHNIĶIS3113 13
  349.14.Rūpnīcu elektroiekārtu TEHNIĶIS3113 14
  349.15.Elektromontāžas TEHNIĶIS3113 15
  349.16.Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru TEHNIĶIS3113 16

  4.1.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3114 Elektronikas speciālisti"

  350. Atsevišķās grupas "3114 Elektronikas speciālisti" profesijās nodarbinātie veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar pētniecības darbu elektronikas un elektronisko sakaru nozarē, kā arī ar elektronisko iekārtu un elektronisko sistēmu projektēšanu, ražošanu, montāžu, elektronisko sakaru lietošanu, uzraudzību un remontu.

  351. Atsevišķās grupas "3114 Elektronikas speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – veikt tehniska rakstura darbus, kas saistīti ar elektronikas iekārtām un to paraugu izpēti un pilnveidošanu; gatavot elektronisko shēmu rasējumus; veikt vispusīgu materiālu un darba patēriņa aprēķinu nepieciešamo elektronisko iekārtu izgatavošanai un ieviešanai; sniegt tehnisku palīdzību elektronisko sistēmu izgatavošanā, lietošanā, uzraudzībā un remontā; veikt tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar elektronisko sakaru sistēmu projektēšanu, uzstādīšanu, montāžu, programmēšanu, trenēšanu un apkalpošanu; pārbaudīt, remontēt, regulēt signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas (SCB) iekārtas; veikt elektromontāžas darbus, mērījumus un ierakstus speciālos žurnālos; izgatavot, montēt, regulēt, remontēt, uzstādīt, testēt un apkalpot elektroniskās iekārtas; programmēt un apkalpot elektroniskās sistēmas; veikt kabeļu instalācijas.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  351.1.Elektronikas TEHNIĶIS3114 02
  351.2.Elektronikas/ kontrolmēraparātu TEHNIĶIS3114 03
  351.3.Aerokosmisko iekārtu/ elektronikas TEHNIĶIS3114 04
  351.4.Informātikas/ elektronikas TEHNIĶIS3114 05
  351.5.Pusvadītāju/ elektronikas TEHNIĶIS3114 06
  351.6.Televīzijas sakaru/ komunikāciju/ elektronikas TEHNIĶIS3114 07
  351.7.Telefona sakaru/ komunikāciju/ elektronikas TEHNIĶIS3114 08
  351.8.Elektroiekārtas vecākais TEHNIĶIS3114 10
  351.9.Elektronisko sakaru/ komunikāciju SPECIĀLISTS3114 11
  351.10.Elektronikas SPECIĀLISTS3114 12

  4.1.5. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3115 Inženiermehānikas speciālisti"

  352. Atsevišķās grupas "3115 Inženiermehānikas speciālisti" profesijās nodarbinātie veic tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar pētniecības darbu inženiermehānikas nozarē, ar gaisa kuģu lidojumderīguma uzturēšanu, datu apstrādi un uzskaiti, kā arī ar iekārtu un mehānisko ierīču projektēšanu, izgatavošanu, montāžu, lietošanu, uzraudzību un remontu, valdības un iestāžu vārdā inspicē energoietaišu, elektrotehnisko, siltumtehnisko rūpniecības objektu vai transportlīdzekļu lietošanu, konstatē bīstamus un veselībai kaitīgus apstākļus transportlīdzekļu lietošanā, ražošanas produkcijas un pakalpojumu jomā, kā arī valdības nolikumu un lēmumu pārkāpumus, kas skar ražošanas teritoriju, transportlīdzekļu, mehānismu un iekārtu ekspluatāciju, vides piesārņošanas un kaitīgo vielu glabāšanas aspektus.

  353. Atsevišķās grupas "3115 Inženiermehānikas speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – veikt tehniskos darbus, kas saistīti ar mehānisko iekārtu, ierīču, to mezglu, paraugu pētīšanu un pilnveidošanu; gatavot ierīču un mehānisko iekārtu, aparātu un to mezglu maketus; lietojot speciālas datorprogrammas, konstruēt detaļas un mezglus, projektēt to izgatavošanas un montāžas tehnoloģiskos procesus, nodrošinot ar programmām automatizētos ciparu programmas vadības darbgaldus; īstenot tehnisko ierīču un mehānisko iekārtu, aparatūras un to mezglu ražošanu, lietošanu, uzraudzību un remontu; izstrādāt siltumražojošo iekārtu, ēku siltumapgādes un siltumtīklu projektus; organizēt un izpildīt siltumražojošo un siltumapgādes iekārtu montāžu; veikt siltumtīklu būves un montāžas darbus; veikt mērījumus un procesu automātisko vadību; veikt siltumenerģētisko iekārtu ekspluatāciju un remontu; projektēt, ieviest, uzstādīt un salikt mehāniskās apstrādes, salikšanas, iepakošanas un citos tehnoloģiskajos procesos izmantojamās automātiskās iekārtas; organizēt un veikt automātisko iekārtu apkalpošanas un remonta darbus; veikt mehatronisko sistēmu iestādīšanas, programmēšanas, mērīšanas un regulēšanas darbus; veikt automatizētos un datorizēti vadāmos tehnoloģiskos procesos izmantotu mehānisku, elektronisku un programmējamu vadības ierīču montāžu, tehnisko apkopi, diagnostiku un remontu; sastādīt transportlīdzekļu periodiskās tehniskās apkopes plānus, instrukcijas; nodrošināt speciālo transportlīdzekļu parka vienotu un operatīvu ekspluatāciju un remontu, transportlīdzekļu, ierīču un ietaišu drošu ekspluatāciju, izmaksu uzskaiti; vadīt un organizēt darbu automobiļu un to mezglu tehniskās apkopes un remonta uzņēmumos, automobiļu diagnostikas centros, automobiļu tehniskās apskates punktos un tiem radniecīgos uzņēmumos; veikt automobiļa tehnisko apkopi, tehniskā stāvokļa diagnostiku un remontu; novērst automobiļu un to sastāvdaļu bojājumus, veicot demontāžas un montāžas darbus; atjaunot detaļas vai to salāgojumus, veicot atslēdznieka darbus; veikt tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar aukstuma iekārtu un mehānisko ierīču izgatavošanu, montāžu, lietošanu, uzraudzību un remontu; veikt vagonu tehniskās uzturēšanas, apkalpes un remonta darbus; nodrošināt vilcienu kustības grafika un vilcienu formēšanas plāna ievērošanu, kravu pieņemšanu un izsniegšanu, noformēt pārvadājumu dokumentus; kontrolēt kravu iekraušanu un kravu pārvadājumu noteikumu ievērošanu; veikt vagonu komerciālo apskati, bīstamo un negabarīta kravu pārvadāšanu, starptautisko nolīgumu un robežu līgumu izpildi; izstrādāt pārkraušanas tehnoloģiju atbilstoši kravas īpašībām; organizēt un vadīt dokeru darbu; kontrolēt kravas pārkraušanas procesu; identificēt un novērtēt transportlīdzekļu bojājumus, aprēķināt atjaunošanas izdevumus; noteikt bojājumu un lūzumu rašanās iemeslus; pārbaudīt izstrādājumu kvalitāti; piedalīties ceļu satiksmes negadījumu izpētē; veikt tehnoloģisko iekārtu un ierīču montāžu, ekspluatāciju, apkalpošanu un remontu; pārbaudīt ekspluatācijā esošos transportlīdzekļus; inspicēt transportlīdzekļu apkalpes un remonta vietas; informēt darba devējus un darbiniekus ražošanas apstākļu un rūpnieciskās vides drošuma jautājumos; kontrolēt pašvaldības normatīvo aktu ievērošanu attiecīgajā administratīvajā teritorijā; konstatēt pārkāpumus; sastādīt administratīvos protokolus; vizuāli pārbaudīt transporta kravas tilpnes, pārkraušanas iekārtas, noliktavu tīrību; pārbaudīt svaru verifikācijas dokumentus, svarus, kravas dokumentus, kravas plombas un citu drošības nosacījumu izpildi; pārbaudīt kravas identitāti un viendabīgumu; vizuāli apskatīt kravas, konstatēt kaitīgos organismus un citus fitosanitāro prasību aspektus; organizēt starptautiskos kravu pārvadājumus; attīstīt klientu datubāzi un kravu pārvadājumu iespējas Latvijas teritorijā; veikt kuģu izvēli ostas valsts kontroles (OVK) inspekcijām Latvijas ostās; veikt Latvijas kuģu un jahtu radioboju reģistrāciju; veikt OVK inspekcijas Latvijas ostās ienākošajiem ārvalstu kuģiem; veikt Latvijas Kuģu reģistrā reģistrēto un reģistrējamo kuģu karoga valsts un tehnisko uzraudzību, ar to saistīto dokumentu sastādīšanu un kuģu apliecību sagatavošanu, atpūtas kuģu pārbaudi un komercdarbībai paredzēto kuģu tehnisko uzraudzību; sagatavot nepieciešamos pārskatus par kuģu inspekcijām OVK un karoga valsts kontroles ietvaros; veikt Latvijas karoga kuģu drošības operatīvo kontroli; veikt pilnvaroto klasifikācijas sabiedrību starptautiskā drošības vadības kodeksa ieviešanas auditu uz Latvijas karoga kuģiem un Latvijas kuģošanas sabiedrībās; veikt kuģu būves un modernizācijas projektu atzīšanu, veikt kuģu būves remonta darbu uzraudzību; veikt Latvijas kuģu būves un remonta uzņēmumu, kā arī aprīkojuma servisa staciju pārbaudi to sertifikācijas nolūkā.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  353.1.Mehānikas darbu KALKULĒTĀJS3115 01
  353.2.Sausā doka PRIEKŠNIEKS3115 02
  353.3.Kuģu PĀRVALDNIEKS3115 04
  353.4.Siltumenerģētikas TEHNIĶIS3115 27
  353.5.Energosistēmu TEHNIĶIS3115 29
  353.6.Siltumapgādes, ventilācijas un saldēšanas TEHNIĶIS3115 30
  353.7.Dzelzceļa automātisko sistēmu TEHNIĶIS3115 31
  353.8.Transporta lokomotīvju TEHNIĶIS3115 32
  353.9.Sliežu ceļu saimniecības TEHNIĶIS3115 33
  353.10.Mēriekārtu TEHNIĶIS3115 34
  353.11.Mašīnbūves TEHNIĶIS3115 35
  353.12.Siltumenerģētikas SPECIĀLISTS3115 36
  353.13.MEHATRONIĶIS3115 37
  353.14.Autoapkopes SPECIĀLISTS3115 38
  353.15.Lokomotīvju saimniecības TEHNIĶIS3115 39
  353.16.Transporta vagonu TEHNIĶIS3115 40
  353.17.Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības TEHNIĶIS3115 41
  353.18.Kraušanas darbu VADĪTĀJS/ STIVIDORS3115 42
  353.19.Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas TEHNIĶIS3115 44
  353.20.Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas TEHNIĶIS3115 45
  353.21.Mehatronisku sistēmu TEHNIĶIS3115 46
  353.22.Kuģa TEHNIĶIS3115 47
  353.23.Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais EKSPERTS3115 48
  353.24.Gāzes iekārtu TEHNIĶIS3115 50
  353.25.Ritošā sastāva PIEŅĒMĒJS3115 51
  353.26.Valsts tehniskās uzraudzības INSPEKTORS3115 52
  353.27.Energouzraudzības INSPEKTORS3115 53
  353.28.Tehniskās drošības INSPEKTORS3115 54
  353.29.Katlu uzraudzības INSPEKTORS3115 55
  353.30.Kuģošanas drošības INSPEKTORS3115 56
  353.31.Tehniskās uzraudzības INSPEKTORS3115 57
  353.32.Avāriju izmeklēšanas INSPEKTORS3115 58
  353.33.Transportlīdzekļu tehniskās kontroles INSPEKTORS3115 60
  353.34.Civilās aviācijas drošības uzraudzības INSPEKTORS3115 61
  353.35.Dzelzceļa INSPEKTORS3115 62
  353.36.Tehniskais INSPEKTORS3115 63
  353.37.Kravas INSPEKTORS3115 64
  353.38.Dzelzceļa MEISTARS3115 65
  353.39.Mašīnbūves SPECIĀLISTS3115 66
  353.40.Aukstumtehnikas SPECIĀLISTS3115 67
  353.41.Starptautisko kravu pārvadājumu SPECIĀLISTS3115 68
  353.42.Kuģu kontroles INSPEKTORS3115 70
  353.43.Gaisa kuģu lidojumderīguma uzturēšanas SPECIĀLISTS3115 71
  353.44.(Svītrots ar MK 24.03.2020. noteikumiem Nr. 160)
  353.45.Vecākais MEISTARS (transporta jomā)3115 73
  353.46.MEISTARS (transporta jomā)3115 74
  353.47.MEISTARS (automobiļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumu jomā)3115 75

  4.1.6. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3116 Inženierķīmijas speciālisti"

  354. Atsevišķās grupas "3116 Inženierķīmijas speciālisti" profesijās nodarbinātie veic tehniskus darbus, kas saistīti ar pētniecību ķīmijas nozarē, kā arī šai nozarē izmantojamo ierīču projektēšanu, izgatavošanu, lietošanu, uzraudzību un remontu.

  355. Atsevišķās grupas "3116 Inženierķīmijas speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – veikt tehniskos darbus, kas saistīti ar rūpniecisko ķīmijas procesu iekārtošanu vai to izmēģinājuma paraugu pētīšanu un pilnveidošanu; gatavot ķīmiskās rūpniecības iekārtu maketus; veikt ķīmijas rūpniecības iekārtu un konstrukciju ieviešanu, izmantošanu, uzraudzību un remontu; sniegt tehnisko palīdzību atsevišķos tehnoloģisko materiālu, ražojumu vai procesu aspektos; veikt ķīmiskās analīzes; veikt ķīmiskās, fizikāli ķīmiskās, bioķīmiskās un mikrobioloģiskās analīzes, izmantojot klasiskās un instrumentālās analīzes metodes atbilstoši standartu un citu normatīvo aktu prasībām; apkopot un izvērtēt analīžu rezultātus; sagatavot paraugus analīzes veikšanai; sekot izmantojamās aparatūras darba stāvoklim; veikt starpproduktu un neiepakotu produktu paraugu vispusīgu pārbaudi atbilstoši apstiprinātajai dokumentācijai; veikt ķīmisko reaģentu, darba šķīdumu gatavošanu un kvalitātes kontroles analīzes; veikt tehnoloģisko procesu vai tā daļu atbilstoši ražošanas un kvalitātes kontroles dokumentācijai, iegūt kvalitātes prasībām atbilstošu materiālu vai ķīmisku maisījumu, nodrošināt efektīvu pārvades sistēmas darbību.
  Nr.p.k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  355.1.Dabasgāzes pārvades TEHNIĶIS3116 03
  355.2.Ķīmisko procesu TEHNIĶIS3116 04
  355.3.Ķīmijas LABORANTS3116 06
  355.4.Ķīmijas TEHNOLOGA PALĪGS3116 07
  355.5.Analītiskās ķīmijas TEHNIĶIS3116 08
  355.6.Materiālu ķīmijas TEHNIĶIS3116 09

  4.1.7. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3117 Ieguves rūpniecības un metalurģijas speciālisti"

  356. Atsevišķās grupas "3117 Ieguves rūpniecības un metalurģijas speciālisti" profesijās nodarbinātie veic tehniska rakstura uzdevumus, kas saistīti ar pētniecības darbu iežguves, kalnrūpniecības un metalurģijas nozarē, pilnveidojot cieto minerālu, naftas un gāzes ieguvju veidus, kā arī ar naftas un gāzes transporta un izmantošanas sistēmām un iekārtām un ar metāla rūdu ieguvi raktuvēs.

  357. Atsevišķās grupas "3117 Ieguves rūpniecības un metalurģijas speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – veikt tehniskos darbus, kas saistīti ar metālu un jaunu sakausējumu īpašību pētīšanu un ražošanas procesu pilnveidošanu, dārgmetālu raudzes noteikšanu; meklēt jaunus minerālu, naftas un gāzes ieguves paņēmienus; veikt ģeoloģiskās un topogrāfiskās izlūkošanas tehniskos uzdevumus, plānojot naftas, gāzes un rūdas ieguves un transportēšanas sistēmas, minerālu un metālu apstrādes un rafinēšanas rūpnīcas; gatavot vispusīgus materiālu un darba patēriņa aprēķinus, kas nepieciešami minerālu, naftas, gāzes atradņu izpētei, šo produktu ieguvei un transportēšanai minerālu apstrādes rūpnīcās; izmantot, uzraudzīt un remontēt naftas un gāzes atradņu meklēšanas, ieguves, transportēšanas, aizsardzības, apstrādes iekārtas.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  357.1.Metalurģijas TEHNIĶIS3117 03
  357.2.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  357.3.Proves/ raudzes NOTEICĒJS3117 06

  4.1.8. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3118 Rasētāji"

  358. Atsevišķās grupas "3118 Rasētāji" profesijās nodarbinātie gatavo tehniskos rasējumus, kartes un zīmējumus, kartes un ilustrācijas pēc skicēm, veicot mērīšanu un izmantojot citus paņēmienus, kā arī kopē zīmējumus un rasējumus uz iespiedplatēm.

  359. Atsevišķās grupas "3118 Rasētāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – gatavot un pārbaudīt darba rasējumus pēc skicēm un instrukcijām, ko sagatavojuši inženieri un projektētāji; strādāt ar rasēšanas skaitļotājiem, radot, pārveidojot un izgatavojot darba rasējumus skaitļu izteiksmē un uz papīra; vākt topogrāfijas datus analogu jeb skaitļu formā, kā arī izmantot šos un citus faktus, gatavojot un pētot topogrāfiskās, hidrogrāfiskās, vispārējās lietošanas un citas kartes; iekārtot un pārbaudīt ilustrācijas, kas paredzētas tehniskiem rakstu krājumiem, brošūrām, informācijas izdevumiem; kopēt rasējumus, zīmējumus; veikt ģeogrāfisko nosaukumu lauku apsekošanas darbus; tehniski apstrādāt darba nodrošināšanai nepieciešamos materiālus; tehniski sagatavot datus karšu, ģeotelpisko datu, datubāzes, katalogu, vārdnīcu un tamlīdzīgām vajadzībām; ievadīt, tehniski apstrādāt, pārbaudīt un koriģēt informāciju datubāzē; veikt vienkāršus kamerālos un lauka darbus toponīmu un ar tiem saistītās informācijas vākšanā, precizēšanā un aktualizācijā; veikt karšu lauku apsekošanas darbus un noformēt lauku darbu rezultātus; sastādīt, digitizēt un noformēt kartes; dešifrēt aerofotoainas vai ortofotokartes; veikt darbus, kas saistīti ar kartogrāfisko datubāzu aizpildīšanu un papildināšanu; izveidot un rediģēt digitālā augstuma modeļus; salīdzināt ortofotokartes ar agrāk izgatavotajām ortofotokartēm, labot kļūdas ortofotokartēs; meklēt jaunas idejas izstrādājumiem un to iepakojumiem galvenokārt mašīnbūves, aparātbūves un metālizstrādājumu ražošanas jomā, ievērojot funkcionalitātes, dizaina un ergonomikas prasības, attīstīt un vizualizēt tos, izmantojot modernās datorizētās tehnoloģijas; izstrādāt vai līdzdarboties izstrādājumu konstrukciju izveidē atkarībā no to sarežģītības pakāpes; izvēlēties materiālus un izgatavošanas pamattehnoloģijas; izgatavot rasējumus un citu tehnisko dokumentāciju; organizēt izstrādājumu prototipu vai modeļu izveidi un piedalīties tajā; izstrādāt vizuālās reklāmas objektus un materiālus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  359.1.RASĒTĀJS3118 01
  359.2.Arhitektūras RASĒTĀJS3118 03
  359.3.Kartogrāfijas RASĒTĀJS3118 04
  359.4.Tehnikas RASĒTĀJS3118 06
  359.5.Būvtehnikas RASĒTĀJS3118 07
  359.6.Elektrosistēmu RASĒTĀJS3118 08
  359.7.Apsildes un ventilācijas sistēmu RASĒTĀJS3118 10
  359.8.Kuģu/ tehnikas RASĒTĀJS3118 11
  359.9.Mehānikas RASĒTĀJS3118 12
  359.10.Ģeoloģijas RASĒTĀJS3118 14
  359.11.Ierīču un instrumentu RASĒTĀJS3118 15
  359.12.Topogrāfijas RASĒTĀJS3118 17
  359.13.Zīmējumu un rasējumu KOPĒTĀJS3118 18
  359.14.Tehniskais REDAKTORS3118 19
  359.15.KARTOGRĀFS3118 20
  359.16.FOTOGRAMMETRISTS3118 21
  359.17.RASĒTĀJS DIZAINERS3118 22

  4.1.9. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3119 Citur neklasificēti fizikas un inženierzinātņu speciālisti"

  360. Atsevišķās grupas "3119 Citur neklasificēti fizikas un inženierzinātņu speciālisti" profesijās nodarbinātie palīdz inženieriem produkcijas ražošanas inženiertehniskajās lietās, darba laika un kustības pētīšanā vai ražošanas pašizmaksas un apjoma aprēķinu gatavošanā.

  361. Atsevišķās grupas "3119 Citur neklasificēti fizikas un inženierzinātņu speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – vākt datus un piedalīties tehniskos darbos, kas saistīti ar ražošanas metožu plānošanu, efektīvu, drošu un ekonomisku personāla, izejvielu un iekārtu izmantošanu un darbu veikšanas kārtības noteikšanu; veikt elektrotīklu darbības režīmu uzraudzību, regulēšanu un kontroli; vadīt operatīvos pārslēgumus, bojājumu novēršanu; veikt materiāla un darba patēriņa aprēķinus; izstrādāt tehnoloģisko dokumentāciju, režīmus un tehnoloģiskās kartes; organizēt ar projektiem saistīto dokumentu apriti saskaņā ar noteikto kārtību; projektu vadītāju uzdevumā piedalīties projektu tehniskajā vadībā; sagatavot plānošanas un arhitektūras uzdevumus labiekārtojuma projektu izstrādei; vadīt un kontrolēt darba norisi, nodrošināt koncertus un citus radošās industrijas jomas pasākumus ar kraušanas un pārvietošanas iekārtām, balsta konstrukcijām un sistēmām, piekares un celšanas iekārtām, gaismas un skaņas iekārtām, videoiekārtām un filmēšanas iekārtām, elektrību un signāliem, efektiem, scenogrāfiju un dekorācijām, pasākumu vietas iekārtojumu un infrastruktūru; veikt tehnoloģiskos uzdevumus, kas saistīti ar ražošanas efektivitātes paaugstināšanu un darba organizācijas pilnveidošanu koksnes mehāniskās apstrādes jomā, koka izstrādājumu projektēšanu un izgatavošanu, kā arī iekārtu un mehānisko ierīču lietošanu, uzraudzību un remontu; plānot, organizēt, uzraudzīt un kontrolēt koka izstrādājumu ražošanu; strādāt ar kokapstrādes tehnoloģiskajām iekārtām; organizēt apaļkoku krautuves darbus; uzraudzīt apaļkoku zāģēšanu un nodrošināt zāģmateriālu šķirošanu, žāvēšanu un aizsardzību; veikt pārtikas un dzērienu tehnoloģisko procesu vadīšanu un kontroli; apkalpot dzērienu liešanas un dzesēšanas iekārtas; veikt dzērienu liešanas un dzesēšanas iekārtu sanitāro apstrādi, palīdzēt pārtikas un dzērienu tehnologam izstrādāt tehnoloģisko procesu; organizēt poligrāfijas produkcijas ražošanu; noteikt adījuma tehnoloģiskos parametrus, adītās drānas, kuponu un detaļu defektus; izgatavot iespieddarba maketu; izgatavot tekstilijas vai piedalīties tekstiliju ražošanā; koordinēt un plānot tekstiliju ražošanas ikdienas darbu norisi; pārraudzīt un uzturēt darba kartībā mācību tehniskos līdzekļus un aparatūru, veikt nepieciešamās apkopes un remontdarbus medicīnas iekārtām, aprīkojumam; asistēt docētājiem studiju procesā; piedalīties tehniskajās ekspertīzēs; ierīkot videonovērošanas sistēmas objektos; konfigurēt analogās un digitālās videonovērošanas iekārtas; ierīkot apsardzes signalizācijas sistēmas un ugunsdrošības signalizācijas sistēmas objektos, novērst to bojājumus un veikt remonta darbus; remontēt apsardzes tehniskās sistēmas, drošības signalizācijas sistēmas un centralizētās apsardzes pults signalizācijas sistēmas, kā arī ierīkot šīs sistēmas objektos; veikt darba aizsardzības sistēmas organizēšanu un darba vides iekšējo uzraudzību, kā arī darba aizsardzības pasākumu plānošanu un izpildes uzraudzību atbilstoši kvalitātes un resursietilpības nosacījumiem; novērtēt darba vides riskus un veikt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumos; sagatavot atbilstošu dokumentāciju, iekļaujot informāciju par darba aizsardzības prasībām; izstrādāt darba aizsardzības plānu; koordinēt darba aizsardzības vispārīgo principu īstenošanu, lemjot par tehniskajiem vai organizatoriskajiem pasākumiem, plānojot dažādu būvdarbu veikšanu vienlaikus vai secīgi un aprēķinot to izpildei nepieciešamo laiku; uzraudzīt darba aizsardzības plāna un darbu veikšanas projekta izpildi; organizēt un vadīt ražošanas vides un personāla higiēnas kontroles pasākumus; izstrādāt sanitārās normas un programmas atsevišķiem ražošanas iecirkņiem; kontrolēt tehnoloģisko operāciju izpildi; kontrolēt izstrādājumu atbilstību pasūtītāja prasībām un kontrolēt prasību izpildi; pārbaudīt ķīmisko, fizikālo, tehnisko, mehānisko un citu procesu norises, stāvokļa, kā arī kvalitātes kritēriju atbilstību tehniskajai un tehnoloģiskajai dokumentācijai un instrukcijām; reģistrēt konstatētās parametru novirzes; laboratoriski pārbaudīt tehnoloģiskā procesa norises; novērtēt sanitāro normu ievērošanu, apstrādājot pārtikas produktus, kontrolēt pārpalikumu iznīcināšanu un sabiedrisko vietu tīrību; ņemt pārtikas produktu un to izejvielu analīžu paraugus; veikt pārtikas produktu ķīmiskās, organoleptiskās un mikrobioloģiskās analīzes; aprēķināt un noformēt analīžu rezultātus; pārbaudīt pārtikas produktu kvalitātes atbilstību valsts standartu prasībām; kontrolēt higiēnas prasību ievērošanu pārtikas apritē; piedalīties zemes kadastrālajā uzmērīšanā mērnieka vadībā; veidot būves realitātes modeļus un koordinēt informācijas apmaiņu starp būvniecības projektā iesaistītajām pusēm, organizēt komunikāciju digitālajā vidē būves projektēšanas un visā būves dzīves cikla laikā, veikt būvprojekta noformēšanu; ievadīt elektroniskajā sistēmā būvprojektu, datus par būvdarba procesa vadīšanu, būvuzraudzību, objekta nodošanu ekspluatācijā, energoefektivitāti un objekta ekspluatāciju, koordinēt sadursmju noteikšanas un atrisināšanas darbības, pārraudzīt BIM tehniķa darbus; radīt būves informācijas modeļus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  361.1.Metožu TEHNIĶIS3119 01
  361.2.Plānošanas TEHNIĶIS3119 02
  361.3.Ražošanas TEHNIĶIS3119 03
  361.4.Darba aizsardzības SPECIĀLISTS3119 04
  361.5.Nedatorizēto sistēmu TEHNIĶIS3119 05
  361.6.Izmaksu TEHNIĶIS3119 07
  361.7.Darba izpētes TEHNIĶIS3119 08
  361.8.Kvantitatīvās analīzes TEHNIĶIS3119 09
  361.9.Elektrotīklu DISPEČERS3119 10
  361.10.TEHNOLOGA PALĪGS3119 11
  361.11.Tehniskās informācijas TEHNIĶIS3119 12
  361.12.Kvalitātes TEHNIĶIS3119 13
  361.13.Krimināllietu TEHNIĶIS3119 14
  361.14.Ieroču TEHNIĶIS3119 15
  361.15.TEHNIĶIS KRIMINĀLISTS (iekšlietu jomā)3119 16
  361.16.TEHNIĶIS (iekšlietu jomā)3119 17
  361.17.Kokapstrādes TEHNOLOGS3119 18
  361.18.Poligrāfijas ražošanas TEHNIĶIS3119 19
  361.19.Pārtikas produktu ražošanas TEHNIĶIS3119 20
  361.20.Trikotāžas izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS3119 21
  361.21.Tekstiliju ražošanas SPECIĀLISTS3119 22
  361.22.Šūto izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS3119 23
  361.23.Pārtikas produktu pārstrādes SPECIĀLISTS3119 24
  361.24.Projektu ASISTENTS3119 25
  361.25.Zāģmateriālu ražošanas TEHNIĶIS3119 26
  361.26.Koka izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS3119 27
  361.27.Darba aizsardzības KOORDINATORS3119 28
  361.28.EnergoDISPEČERS3119 30
  361.29.Saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS3119 31
  361.30.Administratīvās inspekcijas INSPEKTORS3119 32
  361.31.Apģērbu PĀRBAUDĪTĀJS3119 34
  361.32.Audumu PĀRBAUDĪTĀJS3119 35
  361.33.Kvalitātes KONSULTANTS3119 36
  361.34.Šūšanas kvalitātes KONSULTANTS3119 37
  361.35.Produkcijas KONTROLIERIS3119 38
  361.36.Produkcijas drošuma INSPEKTORS3119 39
  361.37.Produkcijas kvalitātes INSPEKTORS3119 40
  361.38.Pārtikas produktu kvalitātes INSPEKTORA PALĪGS3119 41
  361.39.Pārtikas kvalitātes SPECIĀLISTS3119 42
  361.40.TEHNIĶIS3119 44
  361.41.Apsardzes sistēmu TEHNIĶIS3119 45
  361.42.Alus liešanas un dzesēšanas iekārtu TEHNIĶIS3119 46
  361.43.Vērpto tekstiliju ražošanas SPECIĀLISTS3119 47
  361.44.Austo tekstiliju ražošanas SPECIĀLISTS3119 48
  361.45.Adīto tekstiliju ražošanas SPECIĀLISTS3119 49
  361.46.Neausto drānu un izstrādājumu ražošanas SPECIĀLISTS3119 50
  361.47.Medicīnas iekārtu TEHNIĶIS3119 51
  361.48.Šūšanas ražošanas KONSULTANTS3119 52
  361.49.Pārtikas un dzērienu TEHNOLOGA PALĪGS3119 53
  361.50.MĒRNIEKA PALĪGS3119 54
  361.51.BIM KOORDINATORS3119 55
  361.52.BIM TEHNIĶIS3119 56

  4.2. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "312 Ieguves, apstrādes rūpniecības un būvniecības uzraugi"

  362. Mazās grupas "312 Ieguves, apstrādes rūpniecības un būvniecības uzraugi" profesijās nodarbinātie koordinē, pārrauga un kontrolē ieguves un apstrādes rūpniecības un būvniecības ražošanas procesus.

  363. Mazās grupas "312 Ieguves, apstrādes rūpniecības un būvniecības uzraugi" profesijas klasificētas:

  363.1. atsevišķajā grupā "3121 Ieguves rūpniecības uzraugi";

  363.2. atsevišķajā grupā "3122 Apstrādes rūpniecības uzraugi";

  363.3. atsevišķajā grupā "3123 Būvniecības uzraugi".

  364. Mazās grupas "312 Ieguves, apstrādes rūpniecības un būvniecības uzraugi" un šā klasifikatora 363. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  364.1. zina: pētāmās problēmas teorētiskos un praktiskos aspektus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanos, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  364.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas, izmantot informācijas tehnoloģijas; pārtikas ražošanas jomā – rīkoties ar pārtikas produktu kontroles laboratorijās lietojamām iekārtām un aparātiem, orientēties pārtikas produktu kvalitātes nodrošināšanas standartos un tehniskajos noteikumos, orientēties pārtikas produktu ražošanas tehnoloģijas procesos;

  364.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par uzdotā darba norisi un rezultātiem, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  364.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

  4.2.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3121 Ieguves rūpniecības uzraugi"

  365. Atsevišķās grupas "3121 Ieguves rūpniecības uzraugi" profesijās nodarbinātie koordinē, pārrauga un kontrolē ieguves rūpniecības ražošanas procesus karjeros un raktuvēs.

  366. Atsevišķās grupas "3121 Ieguves rūpniecības uzraugi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – pārraudzīt un koordinēt vadības procesu karjeros; izstrādāt metodes un organizēt pasākumus, uzlabot produktivitāti; risināt tehniskā personāla darba problēmas; sniegt ziņojumus un citu informāciju ieguves rūpniecības vadītājiem par darba rezultātiem; noteikt raktuvju vai karjeru personālam nepieciešamās materiālās vērtības.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  366.1.Ieguves rūpniecības UZRAUGS3121 01
  366.2.Karjera UZRAUGS3121 02

  4.2.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3122 Apstrādes rūpniecības uzraugi"

  367. Atsevišķās grupas "3122 Apstrādes rūpniecības uzraugi" profesijās nodarbinātie koordinē, pārrauga un kontrolē apstrādes rūpniecības ražošanas procesus.

  368. Atsevišķās grupas "3122 Apstrādes rūpniecības uzraugi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – pārraudzīt un koordinēt vadības procesu apstrādes rūpniecības uzņēmumos apstrādes rūpniecības preču ražošanas jomā, poligrāfijas jomā, elektrības ražošanā, gāzes un ūdens ieguvē un sadalē, nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un ražošanas normu izpildi; organizēt un plānot ikdienas darbu attiecībā uz darba plāniem, ekonomiku, darba un vides aizsardzību; veikt ražošanas rezultātu uzskaiti; kontrolēt uzdevumu izpildi; nodrošināt autotransporta tehnisko apkopju un remontdarbu veikšanu; kontrolēt autotransporta tehnisko stāvokli; plānot autovadītāju darbu; kontrolēt ceļazīmes un degvielas izlietojumu; sagatavot tāmes, nepieciešamos dokumentus un ziņojumus; nodrošināt ražošanas procesu ar nepieciešamajiem materiāliem; nodrošināt darbinieku darba aizsardzību darba vietā; instruēt un apmācīt jaunos darbiniekus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  368.1.Apstrādes rūpniecības UZRAUGS3122 01
  368.2.Montāžas darbu UZRAUGS3122 02
  368.3.Ražošanas VADĪTĀJS3122 03
  368.4.Autoremonta darbnīcas VADĪTĀJS3122 04
  368.5.Vecākais MEISTARS (enerģētikas jomā)3122 05
  368.6.MEISTARS (enerģētikas jomā)3122 06
  368.7.Vecākais MEISTARS (apstrādes rūpniecības jomā)3122 07
  368.8.MEISTARS (apstrādes rūpniecības jomā)3122 08
  368.9.MEISTARS (elektrotehnikas jomā)3122 09
  368.10.Maiņas MEISTARS (pārtikas rūpniecības jomā)3122 10
  368.11MEISTARS (poligrāfijas jomā)3122 11

  4.2.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3123 Būvniecības uzraugi"

  369. Atsevišķās grupas "3123 Būvniecības uzraugi" profesijās nodarbinātie koordinē, pārrauga un kontrolē būvniecības un ēku, ceļu un citu celtņu un būvju remontu ražošanas procesus.

  370. Atsevišķās grupas "3123 Būvniecības uzraugi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – pārraudzīt un koordinēt vadības procesu būvniecības uzņēmumos; organizēt un plānot ikdienas darbu; nodrošināt būvniecības procesu ar nepieciešamajiem materiāliem un cilvēkresursiem; nodrošināt celtņu kvalitāti un drošību; veikt būvniecības procesa rezultātu uzskaiti; veikt būvdarbu kontroli; pārbaudīt, vai ceļamās un jau uzceltās un nodošanai sagatavotās būves atbilst būvniecības likumiem, apstiprinātajiem plāniem, specifikācijām un standartiem, kā arī citiem normatīviem ēku kvalitātes, drošības un drošības zonu jomā; pārbaudīt uzbūvētās ēkas un celtnes un konstatēt ekspluatācijas pārkāpumus un atkāpes, kas var radīt bīstamus darba un sadzīves apstākļus; instruēt un apmācīt jaunos darbiniekus; veikt ēku inženiersistēmu uzraudzības darbus atbilstoši būvprojektam, organizēt un plānot ikdienas darbu uzraudzību inženiersistēmu izbūves procesā, veikt inženiersistēmu būvniecības procesa rezultātu uzskaiti; veikt iegūto datu apstrādi un kontroli attiecībā uz objekta inženiersistēmām; konstatēt bīstamus un veselībai kaitīgus apstākļus inženiersistēmu ekspluatācijā, vides piesārņošanā, veikt gala defektēšanu un inženiersistēmu testēšanu atbilstoši paredzētajiem lietošanas apstākļiem objektā.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  370.1.BūvUZRAUGS3123 01
  370.2.Ceļu būvUZRAUGS3123 02
  370.3.Tiltu būvUZRAUGS3123 03
  370.4.BūvMEISTARS (būvniecības jomā)3123 04
  370.5.Inženiersistēmu būvUZRAUGS3123 05

  4.3. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "313 Tehnoloģisko procesu kontroles speciālisti"

  371. Mazās grupas "313 Tehnoloģisko procesu kontroles speciālisti" profesijās nodarbinātie vada, kontrolē un uzrauga komutatorus, datorizētas kontroles sistēmas, elektrostacijas, vairāku funkciju procesa kontroles mašīnas un meža apsaimniekošanas darbiem paredzētās speciālās meža mašīnas, uztur tvaika dzinējus, turbīnas, katlus, termokrāsnis, ūdens un notekūdeņu attīrīšanas un ūdens sūkņu stacijas un citas iekārtas.

  372. Mazās grupas "313 Tehnoloģisko procesu kontroles speciālisti" profesijas klasificētas:

  372.1. atsevišķajā grupā "3131 Elektrostaciju operatori";

  372.2. atsevišķajā grupā "3132 Atkritumu dedzināšanas, ūdens un notekūdeņu attīrīšanas un ūdens pārstrādes iekārtu operatori";

  372.3. atsevišķajā grupā "3133 Ķīmiskās pārstrādes rūpnīcu operatori";

  372.4. atsevišķajā grupā "3134 Naftas un dabasgāzes pārstrādes rūpnīcu operatori";

  372.5. atsevišķajā grupā "3135 Metāla ražošanas procesu speciālisti";

  372.6. atsevišķajā grupā "3139 Citur neklasificēti tehnoloģisko procesu kontroles speciālisti".

  373. Mazās grupas "313 Tehnoloģisko procesu kontroles speciālisti" un šā klasifikatora 372. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  373.1. zina: apkalpojamo iekārtu un mašīnu darbības principus, ekspluatācijas, kontroles un apkopes noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  373.2. prot: izmantot praksē teorētiskās zināšanas, tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  373.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par noteiktā darba norisi un rezultātiem, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem, iekārtām un mašīnām, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par drošības noteikumu izpildi, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  373.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

  4.3.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3131 Elektrostaciju operatori"

  374. Atsevišķās grupas "3131 Elektrostaciju operatori" profesijās nodarbinātie vada un uzrauga komutatorus un saistītās iekārtas, elektriskās kontroles centru, kas kontrolē ražošanu un izplatīšanu elektriskas vai cita veida elektroenerģijas pārvades tīklos, darbina reaktoru, turbīnas, ģeneratorus un citas papildu iekārtas elektriskās strāvas ģenerēšanai.

  375. Atsevišķās grupas "3131 Elektrostaciju operatori" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – vadīt un uzraudzīt siltuma elektrostacijas, kurās par kurināmo izmanto ogles un mazutu; vadīt un uzraudzīt atomstacijas un hidroelektrostacijas, saules, paisuma un bēguma, ģeotermiskās, vēja un citu veidu enerģijas ģenerēšanas stacijas.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  375.1.Elektrospēkstacijas OPERATORS3131 01
  375.2.Hidroelektrospēkstacijas OPERATORS3131 02
  375.3.Atomenerģijas/ reaktora OPERATORS3131 04
  375.4.Elektroģeneratora/ turbīnas OPERATORS3131 05
  375.5.Spēkstacijas/ turbīnas OPERATORS3131 06
  375.6.Tvaika/ spēkstacijas OPERATORS3131 07
  375.7.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  375.8.Dīzeļģeneratora OPERATORS3131 09
  375.9.Energosistēmas vadības pults OPERATORS3131 10

  4.3.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3132 Atkritumu dedzināšanas, ūdens un notekūdeņu attīrīšanas un ūdens pārstrādes iekārtu operatori"

  376. Atsevišķās grupas "3132 Atkritumu dedzināšanas, ūdens un notekūdeņu attīrīšanas un ūdens pārstrādes iekārtu operatori" profesijās nodarbinātie kontrolē un vada atkritumu dedzināšanas, notekūdeņu un šķidro atkritumu attīrīšanas iekārtas, ūdens filtrēšanas un attīrīšanas iekārtas, saldēšanas iekārtas un citas iekārtas, kas regulē ūdens pārstrādi un sadali.

  377. Atsevišķās grupas "3132 Atkritumu dedzināšanas, ūdens un notekūdeņu attīrīšanas un ūdens pārstrādes iekārtu operatori" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – vadīt, uzraudzīt augstas temperatūras krāsnis un iekārtas, kas paredzētas atkritumu un citu atlieku dedzināšanai; vadīt un uzraudzīt dzeramā ūdens sagatavošanas, ūdens un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas; vadīt un uzraudzīt ūdens pārstrādes iekārtas; vadīt un uzraudzīt vārtu un aizbīdņu iekārtas ūdensvados, kanālos un slūžās; pārbaudīt iekārtas un atklāt to darbības traucējumus, nodrošināt attīrīšanas sistēmu normālu darbību.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  377.1.Atkritumu sadedzināšanas/ krāsns OPERATORS3132 04
  377.2.Ūdens aizsprosta OPERATORS3132 07
  377.3.Ūdens ķīmiskās apstrādes OPERATORS3132 11
  377.4.Ķīmisko reaģentu SAGATAVOTĀJS3132 12
  377.5.Sūknēšanas iekārtas APKALPOTĀJS3132 15
  377.6.Spiedieniekārtu OPERATORS3132 16
  377.7.Attīrīšanas iekārtas OPERATORS3132 17
  377.8.Filtrēšanas OPERATORS3132 18
  377.9.Notekūdeņu rūpnieciskās pārstrādes OPERATORS3132 19
  377.10.Rezervuāra OPERATORS3132 20
  377.11.Sūknēšanas iekārtas OPERATORS3132 21
  377.12.Ūdens pārstrādes OPERATORS3132 22

  4.3.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3133 Ķīmiskās pārstrādes rūpnīcu operatori"

  378. Atsevišķās grupas "3133 Ķīmiskās pārstrādes rūpnīcu operatori" profesijās nodarbinātie vada un uzrauga ķīmiskās pārstrādes iekārtas, kas destilē un filtrē ķīmiskos materiālus.

  379. Atsevišķās grupas "3133 Ķīmiskās pārstrādes rūpnīcu operatori" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – vadīt un uzraudzīt iekārtas, kas paredzētas ķīmisko un līdzīgu materiālu apstrādei, iekārtas, kurās šķīdinājumi ar lielu spiedienu tiek izlaisti cauri filtriem, iekārtas, kurās šķīdinājumi ar vakuuma metodi tiek izlaisti cauri filtriem uz rotējoša veltņa; vadīt un uzraudzīt iekārtas, kas atdala materiālus ar centrifūgu; vadīt un uzraudzīt iekārtas, kas nerafinēto naftu atbrīvo no nogulsnēm un ūdens, iekārtas, kurās šķidras nerafinētas ķīmiskās vielas tiek rafinētas vai sadalītas pamatkomponentos; vadīt un uzraudzīt iekārtas, kurās tiek veiktas vairākas operācijas ar ķīmiskām reakcijām, un iekārtas radioaktīvo elementu atdalīšanai no rūdas un tamlīdzīgiem minerāliem; vadīt un uzraudzīt iekārtas, kurās šķidras nerafinētas ķīmiskās vielas tiek rafinētas vai sadalītas pamatkomponentos; vadīt un uzraudzīt iekārtas, kurās tiek veiktas vairākas operācijas ar ķīmiskām reakcijām; vadīt un uzraudzīt iztvaikošanas rezervuārus, kuros tiek koncentrētas suspensijas un šķīdumi; vadīt un uzraudzīt iekārtas, kurās ķīmiskos šķīdumus pārstrādā balināšanas reaktīvos; pārbaudīt iekārtas un atklāt to darbības traucējumus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  379.1.Ķīmisko vielu/ karstās apstrādes OPERATORS3133 01
  379.2.Ķīmisko vielu/ filtrpreses OPERATORS3133 02
  379.3.Ķīmisko vielu/ separatora OPERATORS3133 03
  379.4.Ķīmijas destilēšanas iekārtas OPERATORS3133 04
  379.5.Reaktora OPERATORS3133 05
  379.6.Radioaktīvo atkritumu/ pārstrādes OPERATORS3133 06
  379.7.Skābekļa ražošanas iekārtas OPERATORS3133 07
  379.8.Slāpekļa ražošanas iekārtas OPERATORS3133 08

  4.3.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3134 Naftas un dabasgāzes pārstrādes rūpnīcu operatori"

  380. Atsevišķās grupas "3134 Naftas un dabasgāzes pārstrādes rūpnīcu operatori" profesijās nodarbinātie vada un uzrauga naftas un dabasgāzes pārstrādes iekārtas.

  381. Atsevišķās grupas "3134 Naftas un dabasgāzes pārstrādes rūpnīcu operatori" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – vadīt un uzraudzīt iekārtas, kas atdala sēru no naftas un naftas produktiem, kā arī no naftas blakusproduktiem; vadīt un uzraudzīt sūkņus, kas pārsūknē naftas produktus, ūdeni, ķīmiskos šķīdumus naftas attīrīšanas rūpnīcās; vadīt un uzraudzīt destilēšanas iekārtas, kurās destilē un rafinē naftas produktus; vadīt un uzraudzīt iekārtas, kas sajauc benzīnu ar ķīmiskām vielām un citām piedevām; vadīt un uzraudzīt iekārtas, kas nerafinēto naftu atbrīvo no nogulsnēm un ūdens; pārbaudīt iekārtas un atklāt to darbības traucējumus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  381.1.Benzīna/ kontrolierīču OPERATORS3134 01
  381.2.Gāzes/ kontrolierīču OPERATORS3134 02
  381.3.Benzīna/ pārsūknēšanas OPERATORS3134 03
  381.4.Gāzes/ pārsūknēšanas OPERATORS3134 04
  381.5.Naftas produktu/ pārsūknēšanas OPERATORS3134 05

  4.3.5. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3135 Metāla ražošanas procesu speciālisti"

  382. Atsevišķās grupas "3135 Metāla ražošanas procesu speciālisti" profesijās nodarbinātie vada un uzrauga metāla apstrādes iekārtas, krāsnis, metāla velmētavas un citas iekārtas.

  383. Atsevišķās grupas "3135 Metāla ražošanas procesu speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – vadīt un uzraudzīt melno un krāsaino metālu kausēšanas krāsnis, krāsnis metāla atkārtotai karsēšanai pirms kalšanas, presēšanas, valcēšanas vai citādas apstrādes; vadīt un uzraudzīt velmēšanas iekārtas, kas piešķir karstiem un aukstiem krāsainajiem metāliem attiecīgo formu, veidojot plāksnes, loksnes, foliju; vadīt un uzraudzīt iekārtas, kas veido liela un maza diametra bezšuvju caurules; vadīt un uzraudzīt liešanas mašīnas un iekārtas izkausētā metāla liešanai veidnēs; pārbaudīt iekārtas un atklāt to darbības traucējumus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  383.1.Kausēšanas OPERATORS3135 01
  383.2.Spiedliešanas iekārtas OPERATORS3135 02
  383.3.Metāla LĒJĒJS3135 03
  383.4.Metāla apstrādes iekārtas OPERATORS3135 05

  4.3.6. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3139 Citur neklasificēti tehnoloģisko procesu kontroles speciālisti"

  384. Atsevišķās grupas "3139 Citur neklasificēti tehnoloģisko procesu kontroles speciālisti" profesijās nodarbinātie vada un uzrauga citur neklasificētas iekārtas, ražošanas montāžas līnijas, papīra un celulozes ražošanas iekārtas un citas iekārtas.

  385. Atsevišķās grupas "3139 Citur neklasificēti tehnoloģisko procesu kontroles speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – vadīt un uzraudzīt iekārtas un defiberus, kas smalcina baļķus un pulpu; iekārtas autoklāvu pulpas izgatavošanai no koksnes, lupatām, skaidām, salmiem, papīra atliekām; iekārtas, kas balina koksnes pulpu; iekārtas, kas samaisa, samaļ un hidratē pulpu un citus ingredientus, lai iegūtu pamatmasu papīra izgatavošanai; vadīt un uzraudzīt automātiskās un pusautomātiskās montāžas līnijas, rūpniecisko robotu darbu, programmējot vai pārprogrammējot robotu programmas, risinot speciālos uzdevumus un nodrošinot rūpniecisko robotu darba uzsākšanu; vadīt un uzraudzīt vadāmos un autonomos zemūdens aparātus un zemūdens iekārtas.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  385.1.Papīra masas/ ražošanas iekārtas OPERATORS3139 01
  385.2.Papīra masas/ pārstrādāšanas OPERATORS3139 02
  385.3.Robotikas UZRAUGS3139 06
  385.4.Robotikas TEHNIĶIS3139 07
  385.5.Automatizētās/ montāžas līnijas OPERATORS3139 08
  385.6.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)

  4.4. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "314 Dabas zinātņu un tām radniecīgu zinātņu speciālisti"

  386. Mazās grupas "314 Dabas zinātņu un tām radniecīgu zinātņu speciālisti" profesijās nodarbinātie veic tehniskos darbus, kas saistīti ar koncepciju, teoriju, principu, metožu izstrādāšanu un praktisku lietošanu bioloģijā, botānikā, zooloģijā, bakterioloģijā, bioķīmijā un tamlīdzīgās dabaszinātnēs, kā arī lauksaimniecībā un mežsaimniecībā.

  387. Mazās grupas "314 Dabas zinātņu un tām radniecīgu zinātņu speciālisti" profesijas klasificētas:

  387.1. atsevišķajā grupā "3141 Dabas zinātņu (izņemot medicīnu) speciālisti ";

  387.2. atsevišķajā grupā "3142 Lauksaimniecības speciālisti";

  387.3. atsevišķajā grupā "3143 Mežsaimniecības speciālisti".

  388. Mazās grupas "314 Dabas zinātņu un tām radniecīgu zinātņu speciālisti" un šā klasifikatora 387. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  388.1. zina: pētāmās problēmas teorētiskos un praktiskos aspektus, vides problēmas ūdenssaimniecībās un atkritumu saimniecībās, kā arī citās jomās, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanos, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  388.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, rīkoties ar automātiskajām savākšanas un kontroles ierīcēm, ar datortehnikas sistēmām, orientēties vides aizsardzības tehnoloģiju problemātikā, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  388.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par uzdotā darba norisi un rezultātiem, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  388.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

  4.4.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3141 Dabas zinātņu (izņemot medicīnu) speciālisti"

  389. Atsevišķās grupas "3141 Dabas zinātņu (izņemot medicīnu) speciālisti" profesijās nodarbinātie veic tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar pētniecību bioloģijā un citās dabaszinātnēs, kā arī ar praktisko pētniecības rezultātu lietošanu rūpniecībā, lauksaimniecībā, medicīnā, veselības aizsardzībā u. tml.

  390. Atsevišķās grupas "3141 Dabas zinātņu (izņemot medicīnu) speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – sagatavot materiālus un ierīces eksperimentiem, pētījumiem, analīzēm; vākt un sagatavot augu, dzīvnieku un cilvēku šūnu, audu un orgānu paraugus, preparātus mēģinājumu un analīžu veikšanai; vākt datus un materiālus, noteikt darba patēriņu un pašizmaksu projekta ieviešanai dzīvē; apkopt un remontēt pētījumos izmantojamo aparatūru; veikt tehnisko darbu vides aizsardzības centru laboratorijās, uzņēmumu sanitārijas laboratorijās, notekūdeņu attīrīšanas iekārtās un atkritumu saimniecībās; risināt pašvaldību vides sakopšanas un vides aizsardzības problēmas; veikt tehnisko un pētniecisko darbu bioloģiski aktīvu vielu ražošanas uzņēmumos ar mikrobioloģisko sintēzi un bioķīmijas un mikrobioloģijas laboratorijās; izstrādāt, organizēt un vadīt biotehnoloģiskos procesus uzņēmumā, veikt pētījumus un konsultācijas šajā jomā; patstāvīgi vai biotehnoloģijas speciālista vadībā veikt biotehnoloģiskos procesus vai to daļu; nodrošināt biotehnoloģisko iekārtu ekspluatāciju, apkalpošanu un remontu uzņēmumā; piedalīties biotehnoloģisko ražošanas procesu pētījumos un apkopot to rezultātus; veikt uzdevumus, kas saistīti ar dzeramā ūdens, notekūdeņu, gaisa un augsnes kontroli, ar tehnoloģisko procesu uzraudzību un nodrošināšanu dzeramā ūdens sagatavošanā, notekūdeņu attīrīšanā un atkritumu apsaimniekošanā; pārraudzīt lauksaimniecības dzīvniekus, sagatavot ganāmpulka pārraudzības plānu; veikt lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku mērķtiecīgu pāru atlasi un lauksaimniecības dzīvnieku izlasi; sniegt informāciju par lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko kvalitāti; konsultēt lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekus par ciltsdarba jautājumiem.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  390.1.TAKSIDERMISTS3141 01
  390.2.Dabaszinātņu LABORANTS3141 02
  390.3.Bakterioloģijas TEHNIĶIS3141 04
  390.4.Bioķīmijas TEHNIĶIS3141 05
  390.5.Biofizikas TEHNIĶIS3141 06
  390.6.Ekoloģijas TEHNIĶIS3141 10
  390.7.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  390.8.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  390.9.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  390.10.MikroBIOLOGA PALĪGS3141 19
  390.11.VIRUSOLOGA PALĪGS3141 20
  390.12.PARAZITOLOGA PALĪGS3141 22
  390.13.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  390.14.Vides TEHNIĶIS3141 25
  390.15.BioTEHNOLOGS3141 26
  390.16.BioTEHNOLOGA PALĪGS3141 27
  390.17.Vides iekārtu TEHNIĶIS3141 29
  390.18.Dzīvnieku PĀRRAUGS3141 30
  390.19.Dzīvnieku vērtēšanas EKSPERTS3141 31

  4.4.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3142 Lauksaimniecības speciālisti"

  391. Atsevišķās grupas "3142 Lauksaimniecības speciālisti" profesijās nodarbinātie veic tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar pētījumiem un to izmantošanu lauksaimniecības jomā.

  392. Atsevišķās grupas "3142 Lauksaimniecības speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – vākt un sagatavot materiālus, iekārtas pētījumiem un analīzei lauksaimniecības jomā; apkalpot un remontēt pētniecības ierīces; konsultēt produkcijas kvalitātes, ražas palielināšanas metožu, dabas rezervju un apkārtējās vides saglabāšanas, ainavu un apstādījumu veidošanas un kopšanas jautājumos; konsultēt erozijas un lauksaimniecības kaitēkļu apkarošanas jautājumos; veikt sēklu paraugu kvalitātes, tīrības un dīgtspējas analīzi; izstrādāt dārzkopības produkcijas ražošanas tehnoloģijas un organizēt to izpildi; izstrādāt mēslošanas un augu aizsardzības programmas; nodrošināt darbu mehanizācijas iespējas un konkurētspējīgas kvalitātes standartiem atbilstošas produkcijas ražošanu; plānot, organizēt un vadīt darbus stādu audzētavā; lasīt lekcijas un izplatīt materiālus par jaunākajiem sasniegumiem, metodēm un tehnoloģiju lauksaimniecībā, organizēt to demonstrēšanu; nodarboties ar augkopības un lopkopības produkcijas ražošanu, ražas un produkcijas pirmapstrādi, uzglabāšanu un realizāciju, kā arī kopt un reģistrēt liellopu, cūku, aitu, kazu ganāmpulku atbilstoši īpašnieka sniegtajiem datiem; apsekot ganāmpulku dabā; noformēt dzīvnieku reģistra grāmatas un dzīvnieku pases to īpašniekiem; konsultēt lopkopjus un citu dzīvnieku īpašniekus; sekot infekciju izplatībai valstī, rajonā, pagastā; sekot dzīvnieku labturībai un produktivitātei kūtīs un fermās; pārbaudīt piena ieguves noteikumu ievērošanu fermās; pārbaudīt pienotavās pilnu ciklu produkcijas ieguvē, pārbaudīt ūdens kvalitāti fermās, pienotavās; plānot, organizēt un veikt dzīvnieku ēdināšanu, kopšanu, turēšanu, atražošanu un nodrošināt kvalitatīvas lopkopības produkcijas ieguvi, uzglabāšanu un realizāciju; darboties piena un gaļas lopkopības projektos, demonstrējumu programmās, interešu grupās un apmācību sistēmās; sniegt konsultācijas veterinārmedicīnas jautājumos; organizēt valsts atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai, dažādu fondu atbalsta veidu piesaisti, informatīvās dienas, iniciatīvas un interešu grupu tikšanās; veikt augu aizsardzības pasākumus pret dažādām augu slimībām un kaitēkļiem, veikt augu kolekciju fitosanitāro novērošanu un stāvokļa novērtēšanu; sekot līdzi augu aizsardzības līdzekļu sortimenta izmaiņām; sniegt konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar vidi, augu aizsardzību, augu audzēšanas tehnoloģijām integrētajā, bioloģiskajā un konvencionālajā lauksaimniecībā; sniegt klientiem pakalpojumu kultūraugu mēslošanas plānu izstrādāšanā; apkopot resursus un finanšu instrumentus lauku attīstības veicināšanai un informēt par tiem lauku iedzīvotājus; plānot, organizēt un veikt kultūraugu audzēšanu, ražas novākšanu un uzglabāšanu dažādās lauksaimniecības sistēmās kādā no četrām dārzkopības apakšnozarēm.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  392.1.Agronomijas TEHNIĶIS3142 01
  392.2.Kokaudzēšanas TEHNIĶIS3142 02
  392.3.Puķkopības TEHNIĶIS3142 03
  392.4.Dārzkopības TEHNIĶIS3142 04
  392.5.Augsnes TEHNIĶIS3142 07
  392.6.ZOOTEHNIĶIS3142 09
  392.7.Dārzkopības SPECIĀLISTS3142 13
  392.8.Stādaudzēšanas TEHNIĶIS3142 14
  392.9.Zemkopības LABORANTS3142 18
  392.10.Sēklkopības TEHNIĶIS3142 19
  392.11.Lauksaimniecības ORGANIZATORS3142 20
  392.12.Zemnieku KONSULTANTS3142 22
  392.13.Lauku attīstības SPECIĀLISTS3142 23
  392.14.Augu aizsardzības SPECIĀLISTS3142 24
  392.15.Augkopības KONSULTANTS3142 25
  392.16.Lopkopības KONSULTANTS3142 26
  392.17.Lauku attīstības KONSULTANTS3142 27
  392.18.Augkopības TEHNIĶIS3142 28
  392.19.Lopkopības TEHNIĶIS3142 29

  4.4.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3143 Mežsaimniecības speciālisti"

  393. Atsevišķās grupas "3143 Mežsaimniecības speciālisti" profesijās nodarbinātie veic tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar pētījumiem un to izmantošanu mežsaimniecības jomā.

  394. Atsevišķās grupas "3143 Mežsaimniecības speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – vākt un sagatavot materiālus un iekārtas pētījumiem un analīzei mežsaimniecības jomā; plānot, organizēt, kontrolēt un sniegt konsultācijas meža atjaunošanas, meža kopšanas un mežizstrādes darbos atbilstoši darba aizsardzības un vides aizsardzības prasībām; atjaunot un kopt mežu, sagatavot un pievest kokmateriālus; lasīt lekcijas un izplatīt materiālus par jaunākajiem sasniegumiem, metodēm un tehnoloģiju mežsaimniecībā, organizēt to demonstrēšanu; kopt mežu; plānot, veikt, organizēt un uzraudzīt mežkopību, stādāmā materiāla audzēšanu, šķirošanu, pirmapstrādi, sagatavošanu realizācijai, stādīšanu, meža infrastruktūras ikdienas uzturēšanu; izprast un uzraudzīt mežizstrādes procesus; veikt meža inventarizāciju, iegūt informāciju par mežu un tam piegulošiem purviem, meža infrastruktūras objektiem, mežā ietilpstošiem pārplūstošiem klajumiem, purviem un laucēm konkrētā meža īpašumā vai valdījumā un dokumentēt iegūto informāciju; izstrādāt meža apsaimniekošanas plānu, paredzot iespēju maksimāli vienmērīgi un ilgtspējīgi izmantot koksnes resursus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  394.1.Meža TEHNIĶIS3143 01
  394.2.Mežkopības TEHNIĶIS3143 02
  394.3.Mežsaimniecības TEHNIĶIS3143 03
  394.4.Mežsaimniecības LABORANTS3143 04
  394.5.Meža INVENTARIZATORS3143 05
  394.6.Mežizstrādes MEISTARS3143 06

  4.5. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "315 Kuģu un gaisa kuģu vadītāji un tehniskie speciālisti"

  395. Mazās grupas "315 Kuģu un gaisa kuģu vadītāji un tehniskie speciālisti" profesijās nodarbinātie komandē un vada kuģus un gaisa kuģus, kontrolē kuģu un gaisa kuģu iekārtu darbību, izpilda funkcijas, kas nodrošina kustības drošību un ekspluatācijas efektivitāti.

  396. Mazās grupas "315 Kuģu un gaisa kuģu vadītāji un tehniskie speciālisti" profesijas klasificētas:

  396.1. atsevišķajā grupā "3151 Kuģu mehāniķi";

  396.2. atsevišķajā grupā "3152 Kuģu vadītāji un loči";

  396.3. atsevišķajā grupā "3153 Gaisa kuģu piloti un tiem radniecīgu profesiju speciālisti";

  396.4. atsevišķajā grupā "3154 Gaisa satiksmes vadības dispečeri";

  396.5. atsevišķajā grupā "3155 Gaisa satiksmes drošības elektronikas speciālisti".

  397. Mazās grupas "315 Kuģu un gaisa kuģu vadītāji un tehniskie speciālisti" un šā klasifikatora 396. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  397.1. zina: darba izpildes teorētiskos un praktiskos pamatus un to pielietojumu konkrētajā jomā, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  397.2. prot: izmantot praksē teorētiskās zināšanas, tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  397.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par uzdotā darba norisi un rezultātiem, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  397.4. izglītība: augstākā profesionālā izglītība nozarē, profesionālā vidējā izglītība vai 3. profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstoša profesionālā tālākizglītība nozarē;

  397.5. jūrniecības jomā: nepieciešams izpildīt jūrnieku sertificēšanas noteikumu prasības un saņemt attiecīgu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

  4.5.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3151 Kuģu mehāniķi"

  398. Atsevišķās grupas "3151 Kuģu mehāniķi" profesijās nodarbinātie strādā uz dažādu tipu kuģiem, plāno, organizē un patstāvīgi veic savā pārziņā esošo mehānisko, elektrisko un elektronisko iekārtu ekspluatāciju un remontu, kā arī pilda citas ar kuģa darbību saistītas operācijas uz kuģa vai krastā atbilstoši starptautiskajiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  399. Atsevišķās grupas "3151 Kuģu mehāniķi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – plānot, organizēt un veikt savā pārziņā esošo mehānisko, elektrisko un elektronisko sistēmu ekspluatāciju un remontu; nodrošināt degvielas un citu materiālu pasūtīšanu un saņemšanu un attiecīgu pierakstu uzturēšanu; veikt tehnisko uzraudzību pār kuģu mašīnu un aprīkojuma uzstādīšanu, apkopi un remontu, nodrošināt atbilstību specifikācijām un normatīvo aktu prasībām; veikt mašīnu, mehānismu un aprīkojuma apskates, apkopi un remontu; pildīt sardzi mašīntelpās, kontrolēt un pierakstīt mašīnu, mehānismu un sistēmu darba parametrus; uzraudzīt citu darbinieku darbu mašīntelpās.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  399.1.Vecākais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku3151 01
  399.2.Otrais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku3151 02
  399.3.Vecākais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku3151 03
  399.4.Otrais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku3151 04
  399.5.Vecākais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW3151 05
  399.6.Otrais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW3151 06
  399.7.Sardzes MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku3151 07
  399.8.MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 750 kW3151 08
  399.9.Vecākais MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW3151 09
  399.10.Vecākais MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 1000 kW3151 10
  399.11.MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW3151 11
  399.12.MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 1000 kW3151 12
  399.13.Vecākais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW3151 13
  399.14.Otrais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW3151 14
  399.15.Sardzes MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem3151 15
  399.16.MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 750 kW3151 16
  399.17.Kuģa galvenais elektroMEHĀNIĶIS (iekšlietu jomā)3151 17
  399.18.Kuģa elektroMEHĀNIĶIS3151 18
  399.19.Kuģa elektroMEHĀNIĶIS (iekšlietu jomā)3151 19
  399.20.Kutera elektroMEHĀNIĶIS (iekšlietu jomā)3151 20
  399.21.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  399.22.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  399.23.Kuģu INSTRUKTORS3151 23
  399.24.Sardzes MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW3151 24

  4.5.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3152 Kuģu vadītāji un loči"

  400. Atsevišķās grupas "3152 Kuģu vadītāji un loči" profesijās nodarbinātie komandē un vada kuģus un citus peldošos līdzekļus, pilda citas ar kuģa darbību saistītas funkcijas uz kuģa vai krastā atbilstoši starptautiskajiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  401. Atsevišķās grupas "3152 Kuģu vadītāji un loči" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – komandēt un vadīt kuģus vai citus peldošos līdzekļus jūrā vai iekšējos ūdeņos; kontrolēt uz klāja vai uz tiltiņa veicamās darbības un piedalīties tajās; vadīt kuģus, izbraucot un iebraucot ostās, braucot pa kanāliem, šaurumiem un citiem ūdeņiem; nodrošināt drošas iekraušanas un izkraušanas operācijas un kontrolēt darba aizsardzības noteikumu ievērošanu kuģa apkalpes locekļiem un pasažieriem; veikt tehnisko uzraudzību pār kuģa apkopi un remontu, nodrošināt atbilstību specifikācijām un normatīvo aktu prasībām; konstatēt problēmas un risināt tās; nodrošināt nepieciešamo materiālu piegādi uz kuģi, komplektēt kuģa apkalpi atbilstoši visām prasībām un uzturēt nepieciešamos pierakstus par veiktajām darbībām; uzturēt radiosakarus ar krasta stacijām un citiem kuģiem, pārraidīt un saņemt ikdienas un ārkārtas informāciju; uzraudzīt kuģa apkalpes locekļu un citu darbinieku darbu uz kuģa; vadīt atpūtas kuģus – motorjahtas, kuterus un motorlaivas, kuru garums ir no 2,5 līdz 24 metriem, kā arī ūdensmotociklus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  401.1.KAPTEINIS uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem3152 01
  401.2.Vecākais STŪRMANIS uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem3152 02
  401.3.KAPTEINIS uz zvejas kuģiem ar garumu 45 m un garākiem neierobežotā zvejas rajonā3152 03
  401.4.Vecākais STŪRMANIS uz zvejas kuģiem ar garumu 45 m un garākiem neierobežotā zvejas rajonā3152 04
  401.5.KAPTEINIS uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT3152 05
  401.6.KAPTEINIS uz kuģiem, mazākiem par 500 BT3152 06
  401.7.KAPTEINIS uz kuģiem, mazākiem par 200 BT3152 07
  401.8.Vecākais STŪRMANIS uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT3152 08
  401.9.Sardzes STŪRMANIS uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem3152 09
  401.10.Sardzes STŪRMANIS uz kuģiem, mazākiem par 500 BT, piekrastes kuģošanā3152 10
  401.11.KAPTEINIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem, mazākiem par 3000 BT3152 11
  401.12.KAPTEINIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem, mazākiem par 500 BT3152 12
  401.13.Iekšējo ūdeņu kuģa STŪRMANIS3152 13
  401.14.Tāljūras LOCIS3152 14
  401.15.LOCIS3152 15
  401.16.Sardzes STŪRMANIS uz zvejas kuģiem ar garumu 45 m un garākiem neierobežotā zvejas rajonā3152 16
  401.17.KAPTEINIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, neierobežotā zvejas rajonā3152 17
  401.18.Sardzes STŪRMANIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, neierobežotā zvejas rajonā3152 18
  401.19.KAPTEINIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, ierobežotā zvejas rajonā3152 19
  401.20.Sardzes STŪRMANIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, ierobežotā zvejas rajonā3152 20
  401.21.Kuģu satiksmes OPERATORS3152 21
  401.22.Kuģa KAPTEINIS (iekšlietu jomā)3152 22
  401.23.Kutera KAPTEINIS (iekšlietu jomā)3152 23
  401.24.Kuģa klāja VIRSNIEKS (iekšlietu jomā)3152 24
  401.25.Kuģa STŪRMANIS (iekšlietu jomā)3152 25
  401.26.Peldošā celtņa MEISTARS/ KAPTEINIS3152 27
  401.27.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  401.28.Atpūtas kuģu VADĪTĀJS3152 29
  401.29.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  401.30.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  401.31.Kuģa VADĪTĀJS uz kuģiem, mazākiem par 50 BT3152 32
  401.32.Kuģa VADĪTĀJS uz iekšējo ūdeņu kuģiem, mazākiem par 50 BT3152 33
  401.33.Sardzes STŪRMANIS uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT3152 34

  4.5.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3153 Gaisa kuģu piloti un tiem radniecīgu profesiju speciālisti"

  402. Atsevišķās grupas "3153 Gaisa kuģu piloti un tiem radniecīgu profesiju speciālisti" profesijās nodarbinātie kontrolē gaisa kuģu iekārtu darbību, komandē un vada gaisa kuģus, nodrošinot pasažieru, pasta un kravas pārvadājumus, veic noteiktus pienākumus lidojuma sagatavošanā un lidojuma laikā.

  403. Atsevišķās grupas "3153 Gaisa kuģu piloti un tiem radniecīgu profesiju speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – kontrolēt gaisa kuģu iekārtu darbību; komandēt un vadīt gaisa kuģus; vadīt gaisa kuģus atbilstoši ekspluatācijas un kontroles procedūrām; gatavot un apstiprināt lidojuma plānu vai pieņemt lidojuma standartplānu; garantēt normālu ierīču un vadības institūciju darbību; konstatēt problēmas un risināt tās; organizēt drošu tālvadības gaisa kuģu lidojumu izpildi.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  403.1.LIDOTĀJS STŪRMANIS3153 03
  403.2.Lidmašīnas komercPILOTS3153 08
  403.3.Helikoptera komercPILOTS3153 09
  403.4.Lidmašīnas aviolīniju transporta PILOTS3153 10
  403.5.Helikoptera aviolīniju transporta PILOTS3153 11
  403.6.Planiera PILOTS3153 12
  403.7.Gaisa balona PILOTS3153 13
  403.8.Lidmašīnas LIDOTĀJS INŽENIERIS3153 16
  403.9.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  403.10.Helikoptera LIDOTĀJS INŽENIERIS3153 27
  403.11.Tālvadības gaisa kuģa PILOTS3153 28
  403.12.Bezpilota transporta PILOTS3153 29

  4.5.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3154 Gaisa satiksmes vadības dispečeri"

  404. Atsevišķās grupas "3154 Gaisa satiksmes vadības dispečeri" profesijās nodarbinātie pārvalda gaisa kuģu kustību gaisā un uz zemes, lietojot radio, radiolokatoru un gaismas sistēmas, un sniedz informāciju par lidojumiem, kā arī sniedz aeronavigācijas pakalpojumus.

  405. Atsevišķās grupas "3154 Gaisa satiksmes vadības dispečeri" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – vadīt, kontrolēt gaisa kuģu kustību, tuvojoties aerodromam vai izlidojot no tā; vadīt un kontrolēt gaisa kuģus, kas atrodas noteiktā gaisa telpas sektorā; apspriest un apstiprināt lidojuma plānu; informēt apkalpi par meteoroloģiskajiem apstākļiem, aparatūras darbību, lidojuma plānu un gaisa kuģa kustību; risināt problēmas, kas rodas darbā; organizēt avārijas, meklēšanas un glābšanas dienesta darbību; sniegt aeronavigācijas pakalpojumus un speciālus paziņojumus lidotājiem (NOTAM), kas tiek nosūtīti, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus, un kas satur informāciju par jebkuru aeronavigācijas iekārtu, pakalpojumu un noteikumu ieviešanu, izmaiņām vai informāciju par briesmām; veikt lidojumu faktisko plānošanu un kontrolēt lidojumu izpildi; kontrolēt gaisa kuģu apkalpju pieejamību un atbilstību veicamajiem darba pienākumiem; operacionālās situācijas izmaiņu gadījumos nodrošināt aviosabiedrības darbības nepārtrauktību.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  405.1.Gaisa satiksmes DISPEČERS3154 01
  405.2.Gaisa satiksmes kontroliekārtu OPERATORS3154 02
  405.3.Gaisa satiksmes vadības DISPEČERS3154 03
  405.4.Lidojumu VADĪTĀJS3154 04
  405.5.Lidlauka rajona lidojumu informācijas dienesta (AFIS) OPERATORS3154 05
  405.6.Speciālu ziņojumu sniegšanas lidotājiem (NOTAM) sistēmu INŽENIERIS3154 06
  405.7.Speciālu ziņojumu sniegšanas lidotājiem (NOTAM) sistēmu TEHNIĶIS3154 07
  405.8.Lidojumu nodrošināšanas VADĪTĀJS3154 08

  4.5.5. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3155 Gaisa satiksmes drošības elektronikas speciālisti"

  406. Atsevišķās grupas "3155 Gaisa satiksmes drošības elektronikas speciālisti" profesijās nodarbinātie veic tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar gaisa kuģu kustības un aeronavigācijas kontroles sistēmu projektēšanu, izstrādāšanu, iekārtošanu, ekspluatāciju, apkalpi un remontu.

  407. Atsevišķās grupas "3155 Gaisa satiksmes drošības elektronikas speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – veikt tādus tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar elektronisko un elektrotehnisko aeronavigācijas sistēmu ierīču izstrādāšanu un prototipu izmēģināšanu; sniegt tehnisko palīdzību, projektējot un sagatavojot vispārējās darbības aeronavigācijas un gaisa kuģu vietas noteikšanas sistēmas, kā arī norādot kursu; sagatavot iekārtu tehniskās un apmācības specifikācijas, kas paredzētas gaisa kuģu kustības drošībai un kontrolei; modificēt darbojošās virszemes iekārtas, pielāgojot tās jaunām gaisa kuģu kustības kontroles operācijām; kontrolēt un saskaņot virszemes aeronavigācijas aparatūru, panākot maksimālu precizitāti un drošu pacelšanos, lidojumu vai nolaišanos; sniegt palīdzību tehniskās uzraudzības jomā virszemes aeronavigācijas iekārtu izstrādāšanas, uzstādīšanas, ekspluatācijas, apkalpes un remonta laikā, kā arī apkalpot radionavigācijas un radiolokācijas aparatūru un sistēmas, nodrošināt starptautisko standartu un ieteikumu ievērošanu; izmeklēt aviācijas nelaimes gadījumus un incidentus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  407.1.Gaisa satiksmes drošības TEHNIĶIS3155 01
  407.2.Lidojumu nodrošināšanas INŽENIERIS3155 02
  407.3.Elektronavigācijas INŽENIERIS3155 03
  407.4.Radiolokācijas un radionavigācijas INŽENIERIS3155 04
  407.5.Radiolokācijas INŽENIERIS3155 07
  407.6.Radionavigācijas INŽENIERIS3155 08
  407.7.Radiolokācijas TEHNIĶIS3155 09
  407.8.Radionavigācijas TEHNIĶIS3155 10
  407.9.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  407.10.Radionavigācijas OPERATORS3155 12
  407.11.Gaisa kuģu tehniskās apkopes SPECIĀLISTS3155 13
  407.12.Aeronavigācijas datu apstrādes sistēmu INŽENIERIS3155 16
  407.13.Aviācijas mobilo sakaru INŽENIERIS3155 17
  407.14.Aviācijas mobilo sakaru TEHNIĶIS3155 18
  407.15.Aviācijas fiksēto sakaru/ datu pārraides tīkla INŽENIERIS3155 19
  407.16.Aviācijas fiksēto sakaru/ datu pārraides tīkla TEHNIĶIS3155 20
  407.17.Aviācijas fiksēto sakaru/ datu pārraides tīkla OPERATORS3155 21

  4.6. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "321 Medicīnas un farmācijas speciālisti"

  408. Mazās grupas "321 Medicīnas un farmācijas speciālisti" profesijās nodarbinātie veic tehniskās funkcijas medicīnas un farmācijas nozarēs.

  409. Mazās grupas "321 Medicīnas un farmācijas speciālisti" profesijas klasificētas:

  409.1. atsevišķajā grupā "3211 Attēldiagnostikas un terapijas iekārtu speciālisti";

  409.2. atsevišķajā grupā "3212 Klīnisko un patoloģijas laboratoriju speciālisti";

  409.3. atsevišķajā grupā "3213 Farmaceitu asistenti";

  409.4. atsevišķajā grupā "3214 Medicīnisko protēžu un palīglīdzekļu un zobu protēžu speciālisti".

  410. Mazās grupas "321 Medicīnas un farmācijas speciālisti" un šā klasifikatora 409. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  410.1. zina: pamatuzdevumu izpildei nepieciešamos teorētiskos un praktiskos pamatus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā lietojamo tehnisko un citu līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto ārstēšanas procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  410.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  410.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par uzdotā darba norisi un rezultātiem, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  410.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

  4.6.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3211 Attēldiagnostikas un terapijas iekārtu speciālisti"

  411. Atsevišķās grupas "3211 Attēldiagnostikas un terapijas iekārtu speciālisti" profesijās nodarbinātie kontrolē tādu tehnisko iekārtu darbību, kuras izmanto slimību diagnozes noteikšanai un ārstēšanai. Radiologa vai cita veselības aprūpes vecākā speciālista pārraudzībā var veikt medicīniski radioloģiskās procedūras un diagnostiskās radioloģijas (radiodiagnostiskos) izmeklējumus.

  412. Atsevišķās grupas "3211 Attēldiagnostikas un terapijas iekārtu speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – izskaidrot pacientam procedūras norisi, novērot pacientu un nodrošināt viņa drošību un komfortu izmeklēšanas vai ārstēšanas laikā; veikt medicīniski radioloģiskās procedūras un diagnostiskās radioloģijas (radiodiagnostiskos) izmeklējumus; kontrolēt tehniskās iekārtas, kas tiek lietotas dzirdes, sirdsdarbības, nieru, nervu sistēmas un citu slimību diagnozes noteikšanai vai ārstēšanai, kā arī anestezioloģijā un radiogrāfijā; nodrošināt radiācijas drošumu; stingri ievērot radiācijas drošību un starojuma dozas optimizāciju; piedalīties izglītības programmu ieviešanā ārstniecības iestādē; izvēlēties izmeklējumam atbilstošu ekspozīcijas režīmu un parametrus; novērtēt sagatavoto uzņēmumu kvalitāti un saglabāt iegūtos rezultātus; mērīt, aprēķināt un dokumentēt jonizējošā starojuma dozu, risināt problēmas, kas rodas darba procesā un iekārtas apkalpošanā.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  412.1.RADIOLOGA ASISTENTS3211 01
  412.2.Elektrokardiogrāfijas OPERATORS3211 02
  412.3.Elektroencefalogrāfijas OPERATORS3211 03
  412.4.Rentgenstaru iekārtas OPERATORS3211 04

  4.6.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3212 Klīnisko un patoloģijas laboratoriju speciālisti"

  413. Atsevišķās grupas "3212 Klīnisko un patoloģijas laboratoriju speciālisti" profesijās nodarbinātie izmeklē cilvēka ķermeņa audus un šķidrumus, iegūst informāciju par personas veselības stāvokli vai nāves cēloni.

  414. Atsevišķās grupas "3212 Klīnisko un patoloģijas laboratoriju speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – veikt ķīmiskās asins, urīna un mugurkaulāja šķidruma analīzes; apkalpot un kalibrēt iekārtas izmeklējumu veikšanai; ievadīt datus laboratorisko izmeklējumu uzskaites sistēmās un informēt ārstus un citus veselības aprūpes vecākos speciālistus par analīžu rezultātiem; organizēt un sagatavot darba vietu izmeklējumu veikšanai, uzturēt kārtībā laboratorijas iekārtas; informēt pacientu vai pacienta aprūpes personālu par to, kā noņemt izmeklējamo materiālu vai sagatavoties tā noņemšanai; noņemt, pieņemt un izvērtēt izmeklējamo materiālu; laboratorijā piedalīties izmeklējamā materiāla izmeklēšanā; izvērtēt un dokumentēt iegūtos testēšanas rezultātus; izveidot un uzraudzīt programmas, nodrošināt analīžu rezultātu precizitāti; izstrādāt, standartizēt, novērtēt un uzlabot paraugu izmeklēšanas procedūras un metodes.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  414.1.Patoloģijas TEHNIĶIS3212 01
  414.2.Medicīnas LABORANTS3212 02
  414.3.Biomedicīnas LABORANTS3212 03
  414.4.Laboratorijas SPECIĀLISTS3212 04

  4.6.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3213 Farmaceitu asistenti"

  415. Atsevišķās grupas "3213 Farmaceitu asistenti" profesijā nodarbinātie sagatavo un izsniedz zāles farmaceitu vadībā.

  416. Atsevišķās grupas "3213 Farmaceitu asistenti" profesija un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – sagatavot iekārtas un aparatūru zāļu pagatavošanai; pagatavot un izsniegt zāles un citus ārstniecības līdzekļus farmaceitu vadībā; saskaņā ar ārsta norādījumiem informēt pacientus par zāļu lietošanu.
  Profesija ir "FARMACEITA ASISTENTS" – profesijas kods "3213 01".

  4.6.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3214 Medicīnisko protēžu un palīglīdzekļu un zobu protēžu speciālisti"

  417. Atsevišķās grupas "3214 Medicīnisko protēžu un palīglīdzekļu un zobu protēžu speciālisti" profesijās nodarbinātie izgatavo, pielāgo un labo medicīniskās protēzes, palīglīdzekļus un stomatoloģiskās protēzes atbilstoši veselības aprūpes vecāko speciālistu norādījumiem.

  418. Atsevišķās grupas "3214 Medicīnisko protēžu un palīglīdzekļu un zobu protēžu speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – izmeklēt pacientu; sadarbībā ar veselības aprūpes vecākajiem speciālistiem noteikt protēžu un palīglīdzekļu specifikācijas; konstruēt, izgatavot, labot, pārveidot un pielaikot protēzes un palīglīdzekļus, pārbaudīt un pielāgot tās atbilstoši pacienta vajadzībām; noņemt ģipša nospiedumus, modificēt modeļus; instruēt pacientus par protēžu un palīgierīču lietošanu; izgatavot ortopēdijas iekārtas un instrumentus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  418.1.Protēžu MEISTARS3214 01
  418.2.Tehniskais ORTOPĒDS3214 02
  418.3.Ortopēdijas TEHNIĶIS3214 03
  418.4.Protēžu PIELĀGOTĀJS3214 04
  418.5.Zobu/ protēžu MEISTARS3214 05
  418.6.Zobu TEHNIĶIS3214 06
  418.7.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)

  4.7. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "322 Medicīnas māsas profesijas speciālisti"

  un PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3221 Medicīnas māsas profesijas speciālisti"

  (Apakšnodaļa svītrota ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)

  419. (Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)

  420. (Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)

  421. (Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)

  4.8. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "323 Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti"

  un PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3230 Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti"

  422. Mazās grupas "323 Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti" un atsevišķās grupas "3230 Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti" profesijās nodarbinātie, izmantojot augu valsts preparātus, jogu un citas metodes un principus, kas balstīti zināšanās par dažādu kultūru tradīcijām un metodēm, nodarbojas ar cilvēka slimību, traucējumu un traumu profilaksi un ārstēšanu.

  423. Mazās grupas "323 Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti" un atsevišķās grupas "3230 Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti" profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  423.1. zina: pamatuzdevumu izpildei nepieciešamos teorētiskos un praktiskos pamatus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā lietojamo līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto ārstēšanas procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  423.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  423.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par uzdotā aprūpes darba norisi un rezultātiem, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  423.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

  424. Atsevišķās grupas "3230 Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – izmeklēt pacientus, noteikt slimības vai sūdzības raksturu un nepieciešamo ārstēšanu; ārstēt slimības un traumas, izmantojot dabas dziedniecības līdzekļus (piemēram, augus, kukaiņus, dzīvnieku ekstraktus) un citas tautas ārstniecības metodes, kas stimulē organisma darbību; dziedināt un palīdzēt, veicināt atveseļošanās un psihofiziskā stāvokļa uzlabošanas procesus, izmantojot jogas terapijas metodes, vadīt individuālās un grupu jogas nodarbības, mācīt, kā izpildīt jogas vingrinājumus, kā izmantot relaksācijas un vizualizācijas tehnikas, meditāciju, elpošanas vingrinājumus un pašmasāžas paņēmienus vispārējā fiziskā un psihiskā stāvokļa uzlabošanai un nostiprināšanai, konsultēt par jogas uztura izvēli, masāžas un pašmasāžas eļļu un citu preparātu izvēli, pašmasāžas veikšanu un citiem jautājumiem, kas saistīti ar psihofiziskā stāvokļa uzlabošanu un nostiprināšanu; sastādīt un īstenot ciguna nodarbību programmu saskaņā ar ciguna teoriju un praksi; nosūtīt pacientus un konsultēties ar citiem veselības aprūpes speciālistiem.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  424.1.DZIEDNIEKS3230 01
  424.2.FITOTERAPEITS3230 02
  424.3.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  424.4.Jogas MEISTARS3230 04
  424.5.Jogas SPECIĀLISTS3230 05
  424.6.Ciguna INSTRUKTORS3230 06

  4.9. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "324 Veterinārfeldšeri un veterinārārstu asistenti"

  un PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3240 Veterinārfeldšeri un veterinārārstu asistenti"

  425. Mazās grupas "324 Veterinārfeldšeri un veterinārārstu asistenti" un atsevišķās grupas "3240 Veterinārfeldšeri un veterinārārstu asistenti" profesijās nodarbinātie palīdz veterinārārstam klīniskos gadījumos, veicot dzīvnieku sagatavošanu medicīniskām manipulācijām, sagatavo medicīniskos instrumentus, veic injekcijas un citas veterinārārsta atļautas manipulācijas, aizpilda veterināros uzskaites dokumentus, veic dzīvnieku mākslīgo apsēklošanu, veic dzīvnieku nagu apkopi un citas vienkāršas manipulācijas veterinārārsta tiešā uzraudzībā.

  426. Mazās grupas "324 Veterinārfeldšeri un veterinārārstu asistenti" un atsevišķās grupas "3240 Veterinārfeldšeri un veterinārārstu asistenti" profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  426.1. zina: pamatuzdevumu izpildei nepieciešamos teorētiskos un praktiskos pamatus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā lietojamo līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto ārstēšanas procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  426.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  426.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par uzdotā aprūpes darba norisi un rezultātiem, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  426.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

  427. Atsevišķās grupas "3240 Veterinārfeldšeri un veterinārārstu asistenti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – sniegt dzīvniekam pirmo palīdzību, palīdzēt veterinārārstam dzīvnieka ārstēšanā; veikt dzīvnieku sagatavošanu medicīniskām manipulācijām; sagatavot medicīniskos instrumentus; veikt injekcijas un citas veterinārārsta atļautas manipulācijas; aizpildīt uzskaites dokumentus; veikt dzīvnieku mākslīgo apsēklošanu; veikt dzīvnieku nagu apkopi un citas manipulācijas veterinārārsta tiešā uzraudzībā; veterinārārsta uzraudzībā vai atbildībā kā palīgam piedalīties un veikt pirmskaušanas apskati, pēckaušanas veterināro ekspertīzi un pastāvīgu veterināro un higiēnas uzraudzību, kā arī analizēt cilvēku patēriņam izmantojamo dzīvnieku izcelsmes produktu kvalitāti, drošību un derīgumu.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  427.1.VeterinārĀRSTA ASISTENTS/PALĪGS3240 01
  427.2.VeterinārFELDŠERIS3240 02
  427.3.Mākslīgās apsēklošanas TEHNIĶIS3240 03

  4.10. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "325 Citi veselības aprūpes jomas speciālisti"

  428. Mazās grupas "325 Citi veselības aprūpes jomas speciālisti" profesijās nodarbinātie veic tehniskās funkcijas medicīnas, stomatoloģijas, sanitārijas, veselības aizsardzības un radniecīgās nozarēs.

  429. Mazās grupas "325 Citi veselības aprūpes jomas speciālisti" profesijas klasificētas:

  429.1. atsevišķajā grupā "3251 Zobārstu asistenti un palīgi";

  429.2. atsevišķajā grupā "3252 Medicīniskās dokumentācijas un informācijas apstrādes speciālisti";

  429.3. atsevišķajā grupā "3254 Optiķi";

  429.4. atsevišķajā grupā "3255 Fizioterapijas speciālisti";

  429.5. atsevišķajā grupā "3257 Vides un darba aizsardzības inspektori un asistenti";

  429.6. atsevišķajā grupā "3258 Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki";

  429.7. atsevišķajā grupā "3259 Citur neklasificēti veselības aprūpes jomas speciālisti".

  430. Mazās grupas "325 Citi veselības aprūpes jomas speciālisti" un šā klasifikatora 429. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  430.1. zina: pamatuzdevumu izpildei nepieciešamos teorētiskos un praktiskos pamatus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā lietojamo līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto ārstēšanas procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  430.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  430.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par uzdotā darba norisi un rezultātiem, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  430.4. izglītība: augstākā izglītība, profesionālā vai vispārējā vidējā izglītība.

  4.10.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3251 Zobārstu asistenti un palīgi"

  431. Atsevišķās grupas "3251 Zobārstu asistenti un palīgi" profesijās nodarbinātie piedalās mutes dobuma ārstēšanas procesā – sagatavo nepieciešamās medicīniskās ierīces un darba vietu ārstēšanas procesam, asistē zobārstam manipulāciju laikā zobārstniecības kabinetā, sakārto darba vietu pēc manipulācijas.

  432. Atsevišķās grupas "3251 Zobārstu asistenti un palīgi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – nodrošināt infekciju kontroles pasākumus zobārstniecības kabinetā; veikt administratīvo darbu zobārstniecības kabinetā; informēt iedzīvotāju grupas un atsevišķas personas mutes dobuma higiēnas, diētiskā uztura un citos profilakses jautājumos; psiholoģiski sagatavot pacientu pirms manipulācijas uzsākšanas; veikt pirmreizējo zobārstniecisko apskati; sagatavot medicīnas dokumentāciju, sagatavot nepieciešamās medicīniskās ierīces un darba vietu ārstēšanas procesam, asistēt zobārstam manipulāciju laikā zobārstniecības kabinetā, sakārtot darba vietu pēc manipulācijas; diagnosticēt, konsultēt un ārstēt vienkāršās zobu kariesa formas, kā arī izdarīt zobu ekstrakcijas, strādājot zobārsta vadībā un uzraudzībā.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  432.1.Zobu FELDŠERIS3251 01
  432.2.Zobu HIGIĒNISTS3251 02
  432.3.ZOBĀRSTA ASISTENTS3251 03
  432.4.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)

  4.10.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3252 Medicīniskās dokumentācijas un informācijas apstrādes speciālisti"

  433. Atsevišķās grupas "3252 Medicīniskās dokumentācijas un informācijas apstrādes speciālisti" profesijās nodarbinātie atbilstoši medicīniskajām, juridiskajām, ētikas un administratīvajām prasībām veselības aprūpes pakalpojumu jomā vāc, apstrādā un uztur pacientu medicīniskos datus slimnīcās un citās veselības aprūpes institūcijās.

  434. Atsevišķās grupas "3252 Medicīniskās dokumentācijas un informācijas apstrādes speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – plānot, izveidot un uzturēt veselības datu glabāšanas un apstrādes sistēmas un strādāt ar tām; apkopot, klasificēt, kodēt, uzglabāt un analizēt pacientu medicīnisko informāciju; nodrošināt saņemto un nosūtāmo dokumentu uzskaiti un reģistrēšanu; apstrādāt ārstu sagatavotās izziņas; pieņemt un reģistrēt fizisko personu iesniegumus; sagatavot pārskatus; pārbaudīt datu pareizību un atbilstību; nodrošināt datu konfidencialitāti atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības prasībām; pārraudzīt lietvedības un administratīvos darbiniekus, kas iesaistīti medicīniskās dokumentācijas apstrādē.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  434.1.Medicīniskās uzskaites un veselības aprūpes informācijas KODĒTĀJS3252 01
  434.2.Medicīniskās uzskaites un veselības aprūpes KOREKTORS3252 02
  434.3.Medicīniskās uzskaites LIETVEDIS3252 03

  4.10.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3254 Optiķi"

  435. Atsevišķās grupas "3254 Optiķi" profesijā nodarbinātie izgatavo un labo redzes korekcijas līdzekļus, konsultē klientu to izvēlē.

  436. Atsevišķās grupas "3254 Optiķi" profesija un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – izgatavot briļļu lēcas, pielāgot briļļu ietvaru personas sejas īpatnībām; palīdzēt klientam izvēlēties redzes korekcijas līdzekļus un informēt par to pareizu lietošanu; veikt tehniskos mērījumus atbilstoši redzes speciālista norādēm; veikt redzes korekcijas līdzekļu labošanu.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  436.1.OPTIĶIS3254  01
  436.2.OPTOMETRISTA ASISTENTS3254  02

  3.10.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3255 Fizioterapijas speciālisti"

  437. Atsevišķās grupas "3255 Fizioterapijas speciālisti" profesijās nodarbinātie veic fizikālās terapijas procedūras saskaņā ar fizioterapeita vai cita veselības aprūpes vecākā speciālista norādījumiem.

  438. Atsevišķās grupas "3255 Fizioterapijas speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – veikt masāžu, lai uzlabotu asinsriti, nomierinātu nervu sistēmu, likvidētu sauso dzīslu savilkšanos un sniegtu citādus terapeitiskos efektus; instruēt, motivēt un palīdzēt pacientiem fizisko vingrinājumu laikā; veikt manuālās terapijas, sildīšanas, gaismas, skaņas, ūdens, ultraskaņas un citas fizikālās terapijas procedūras; novērot pacienta stāvokli ārstniecisko procedūru laikā, novērtēt to efektivitāti; kopā ar veselības aprūpes vecāko speciālistu pārrunāt pacienta ārstēšanas gaitu un lemt par ārstēšanas plāna koriģēšanu; apmācīt pacientus tehnisko palīglīdzekļu lietošanā; veikt akupresūras, šiatsu un citas atveseļošanos veicinošas procedūras; konsultēt iedzīvotāju grupas vai atsevišķas personas par pareizu ķermeņa stāvokli darba procesā; praktizēt ārstniecībā un, lietojot dažādus masāžas veidus, veicināt pacienta vai klienta veselības un funkcionālā stāvokļa, kā arī ar veselību saistītās dzīves kvalitātes un labsajūtas uzlabošanos.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  438.1.MASIERIS (trešā līmeņa kvalifikācija)3255 01
  438.2.FIZIOTERAPEITA ASISTENTS3255 02
  438.3.Bērnu MASIERIS3255 03
  438.4.ERGOTERAPEITA ASISTENTS3255 04
  438.5.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
  438.6.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  438.7.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  438.8.MASIERIS (ceturtā līmeņa kvalifikācija)3255 08

  4.10.5. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3257 Vides un darba aizsardzības inspektori un asistenti"

  439. Atsevišķās grupas "3257 Vides un darba aizsardzības inspektori un asistenti" profesijās nodarbinātie uzrauga un kontrolē normatīvajos aktos noteiktās prasības apkārtējās vides faktoriem, kas var ietekmēt cilvēka veselību, veselību un drošību darbavietā, kā arī preču un pakalpojumu drošību, veselības aprūpes vecāko speciālistu uzraudzībā ievieš un novērtē sanitārijas pasākumus.

  440. Atsevišķās grupas "3257 Vides un darba aizsardzības inspektori un asistenti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – konsultēt par normatīvajos aktos noteiktajām prasībām darba un produktu drošības un higiēnas jomā; kontrolēt higiēnas un darba aizsardzības normatīvo prasību ievērošanu darbavietās; sagatavot administratīvos aktus, citus ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus vides un darba aizsardzības jomā; veikt nepieciešamos pasākumus sanitārijas apstākļu uzlabošanai un gaisa, ūdens, augsnes un pārtikas produktu piesārņojuma novēršanai; novērtēt sanitāro normu ievērošanu pārtikas produktu apstrādē, kontrolēt pārpalikumu iznīcināšanu un sabiedrisko vietu tīrību; veikt profilakses un neitralizēšanas pasākumus, likvidēt slimību pārnēsātāju organismus vai kaitīgās vielas; noteikt apjomu un izmaksas projektiem darba aizsardzības un higiēnas jomā.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  440.1.Valsts darba INSPEKTORS3257 01
  440.2.Darba INSPEKTORS3257 02
  440.3.Vides aizsardzības INSPEKTORS3257 03
  440.4.Sanitārais INSPEKTORS3257 04
  440.5.Higiēnas DEZINFEKTORS3257 05
  440.6.Higiēnas ĀRSTA PALĪGS3257 06
  440.7.ĀRSTA EPIDEMIOLOGA PALĪGS3257 07

  4.10.6. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3258 Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki"

  441. Atsevišķās grupas "3258 Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki" profesijā nodarbinātie sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību un transportē personas uz ārstniecības iestādēm.

  442. Atsevišķās grupas "3258 Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki" profesija un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību slimajiem (cietušajiem) dzīvībai vai veselībai bīstamā, kritiskā stāvoklī pirmsslimnīcas etapā un stacionāro ārstniecības iestāžu uzņemšanas neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļās; izmeklēt pacientu, noteikt pacienta diagnozi un izvērtēt pacienta veselības stāvokļa smaguma pakāpi; izvēlēties un veikt neatliekamu pacienta ārstēšanu, izvērtēt neatliekamās hospitalizācijas indikācijas un nodrošināt atbilstošu transportēšanu; izrakstīt medicīniskos preparātus, tai skaitā arī stipri iedarbīgos; konstatēt pacienta nāvi; organizēt un vadīt izbraukuma brigādes darbu; darboties neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta dispečeru grupā un izvērtēt pieteiktos izsaukumus; darboties ārkārtas medicīniskās situācijās notikuma vietā, veikt cietušo šķirošanu; asistēt neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes ārstniecības personai neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā cietušajiem (saslimušajiem) dzīvībai vai veselībai bīstamā, kritiskā stāvoklī ikdienā un ārkārtas situācijās; vadīt operatīvo medicīnisko transportlīdzekli.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  442.1.Neatliekamās medicīnas ĀRSTA PALĪGS/ FELDŠERIS3258 01
  442.2.Operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa VADĪTĀJS (ārstniecības atbalsta persona)3258 02

  4.10.7. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3259 Citur neklasificēti veselības aprūpes jomas speciālisti"

  443. Atsevišķās grupas "3259 Citur neklasificēti veselības aprūpes jomas speciālisti" profesijās nodarbinātie ir veselības aprūpes speciālisti, kas citur nav klasificēti.

  444. Atsevišķās grupas "3259 Citur neklasificēti veselības aprūpes jomas speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – izmeklēt pacientu un diagnosticēt saslimšanu vai problēmu; novērot un dokumentēt ārstēšanas gaitu un rezultātus; veikt sejas un ķermeņa ādas apstrādes un kopšanas procedūras; nosūtīt pacientu pie veselības aprūpes vecākā speciālista vai speciālista.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  444.1.ORTOĒPISTS3259 01
  444.2.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  444.3.ORTOOPTIĶIS3259 03
  444.4.Skaistumkopšanas SPECIĀLISTS (kosmetoloģijas jomā)3259 04
  444.5.KOSMĒTIĶIS (ārstniecības persona)3259 05

  4.11. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "331 Finanšu un matemātikas speciālisti"

  445. Mazās grupas "331 Finanšu un matemātikas speciālisti" profesijās nodarbinātie pērk un pārdod finanšu vērtspapīrus, ārzemju valūtu, noformē dažādu veidu apdrošinājumus, nekustamo īpašumu, veic ceļojumu pakalpojumus, darbojas kā vairumtirdzniecības aģenti, novērtē preces, nekustamo un citu īpašumu un pārdod to izsolē.

  446. Mazās grupas "331 Finanšu un matemātikas speciālisti" profesijas klasificētas:

  446.1. atsevišķajā grupā "3311 Vērtspapīru un finanšu mākleri un brokeri";

  446.2. atsevišķajā grupā "3312 Kredītu un aizņēmumu speciālisti";

  446.3. atsevišķajā grupā "3313 Grāmatvedības speciālisti";

  446.4. atsevišķajā grupā "3314 Statistikas, matemātikas un tām radniecīgu jomu speciālisti";

  446.5. atsevišķajā grupā "3315 Novērtētāji un izsolītāji".

  447. Mazās grupas "331 Finanšu un matemātikas speciālisti" un šā klasifikatora 446. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  447.1. zina: uzdotā darba izpildes teorētiskos pamatus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanos, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  447.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  447.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par uzdotā darba norisi un rezultātiem, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  447.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

  4.11.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3311 Vērtspapīru un finanšu mākleri un brokeri"

  448. Atsevišķās grupas "3311 Vērtspapīru un finanšu mākleri un brokeri" profesijās nodarbinātie pērk un pārdod vērtspapīrus, akcijas, obligācijas un citus finanšu dokumentus, pērk un pārdod ārzemju valūtu biržās, pamatojoties uz klientu pilnvarām, vai pilnvaro darījumu ar klientiem vai to vecākajiem administratoriem, pilnveido kredītiestāžu korespondentattiecību tīklus, analizē korespondētājbanku finanšu stāvokli, kontrolē visus reģiona filiāļu darbības virzienus.

  449. Atsevišķās grupas "3311 Vērtspapīru un finanšu mākleri un brokeri" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – iegūt informāciju par klienta vai sabiedrības materiālo stāvokli pirms investīcijas darījuma; analizēt vērtspapīru, akciju, obligāciju un citu finanšu dokumentu tirgus tendences; informēt iespējamos pircējus par tirgus apstākļiem un perspektīvām; veikt darījumus ar vērtspapīriem un obligācijām; sadalīt akcijas un obligācijas tirgū; reģistrēt orderus un tos nodot, pērkot un pārdodot vērtspapīrus, akcijas, obligācijas un citus finanšu dokumentus; veikt valdības finanšu aģenta funkcijas ārvalstu kredītu uzskaitē un apkalpošanā, veikt dokumentāros norēķinus starptautiskā tirdzniecībā, veikt ārzemju valūtas operāciju darījumus; optimizēt korespondētājbanku tarifus; analizēt ekonomisko un sociālo situāciju reģionā vai pilsētā un novērtēt uzņēmuma pakalpojumu sniegšanas nepieciešamību un pilnveidošanas iespējas; nodrošināt bankas un tās klientu norēķinus; esošajiem un potenciālajiem klientiem sniegt vispārēju informāciju par banku darbību un to veidošanās vēsturi, par bankas īpašniekiem (akcionāriem) un bankas piedāvātajiem finanšu pakalpojumiem; atvērt un apkalpot noguldījumu un norēķinu kontus; veikt kreditēšanas operācijas un nodrošināt to kvalitatīvu novērtējumu; izpildīt kases operācijas, ārvalstu valūtu operācijas; nodrošināt bankas operāciju uzskaiti; izgatavot maksājumu kartes, nodrošināt to darbību; vadīt maksājumu karšu izplatīšanu un apkalpošanu; veikt risku analīzi; izstrādāt finanšu institūcijas procedūras; sniegt konsultācijas, izpildīt pa telefonu saņemtos klienta uzdevumus; pārdot bankas produktus un pakalpojumus pa telefonu; bloķēt kartes; aizpildīt deklarācijas; nodrošināt bankas maksājumu sistēmu operacionālo darbību un risināt visus ar sistēmu funkcionēšanu saistītos jautājumus; nodrošināt nepieciešamās maksājumu informācijas nosūtīšanu sistēmu dalībniekiem; veikt dalībnieku bloķēšanu, izslēgšanu vai atjaunošanu; sniegt atzinumu par sistēmas darbību bloķējošām situācijām un pieņemt lēmumus par situācijas novēršanu; nodrošināt Kredītu reģistra operācijas; piedalīties Kredītu reģistra sistēmas risku novērtēšanā; risināt visus ar Kredītu reģistra sistēmas funkcionēšanu saistītos jautājumus; reģistrēt nosūtīto, saņemto un iekšējo reklamāciju; reģistrēt un tehnoloģiski apstrādāt saņemto karšu operāciju dokumentu pieprasījumu; izskatīt un tehnoloģiski apstrādāt interneta tirgotāju karšu reklamācijas.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  449.1.STARPNIEKS (finanšu jomā)3311 01
  449.2.Valūtas maiņas STARPNIEKS3311 02
  449.3.Investīciju STARPNIEKS3311 03
  449.4.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  449.5.Parādzīmju PĀRDEVĒJS3311 07
  449.6.Vērtspapīru TIRGOTĀJS3311 08
  449.7.DĪLERIS (finanšu jomā)3311 10
  449.8.Banku SPECIĀLISTS3311 11
  449.9.Vērtspapīru INSPEKTORS3311 12
  449.10.Ārējā parāda ANALĪTIĶIS3311 13
  449.11.BROKERIS (finanšu jomā)3311 14
  449.12.Vērtspapīru EKSPERTS3311 16
  449.13.Klientu apkalpošanas PĀRZINIS3311 18
  449.14.Norēķinu karšu PĀRZINIS3311 19
  449.15.Norēķinu karšu izpārdošanas PĀRZINIS3311 20
  449.16.Korespondentattiecību ADMINISTRATORS3311 21
  449.17.Klientu/ korporatīvo klientu VADĪTĀJS (privātbaņķieris)3311 22
  449.18.Kontu ADMINISTRATORS (finanšu un tirdzniecības jomā)3311 23
  449.19.Norēķinu ADMINISTRATORS3311 25
  449.20.Klientu KONSULTANTS (finanšu jomā)3311 26
  449.21.Maksājumu karšu SPECIĀLISTS3311 27
  449.22.Maksājumu karšu izgatavošanas SPECIĀLISTS3311 28
  449.23.Maksājumu karšu ADMINISTRATORS3311 29
  449.24.Maksājumu karšu projektu VADĪTĀJS3311 30
  449.25.Finanšu produktu attīstības projektu VADĪTĀJS3311 31
  449.26.METODIĶIS (finanšu un tirdzniecības jomā)3311 32
  449.27.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  449.28.Tirdzniecības finansēšanas SPECIĀLISTS3311 34
  449.29.Dokumentāro operāciju SPECIĀLISTS3311 35
  449.30.Muitas BROKERIS3311 36
  449.31.DEKLARANTS3311 37
  449.32.Maksājumu sistēmu EKSPERTS3311 38
  449.33.Kredītu reģistra EKSPERTS3311 39
  449.34.Reklamācijas SPECIĀLISTS3311 40

  4.11.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3312 Kredītu un aizņēmumu speciālisti"

  450. Atsevišķās grupas "3312 Kredītu un aizņēmumu speciālisti" profesijās nodarbinātie analizē un novērtē finanšu informāciju par kredīta vai aizdevuma pieteikumiem un izsaka savu viedokli par piekrišanu (noraidīšanu) aizdevuma vai kredīta piešķiršanai.

  451. Atsevišķās grupas "3312 Kredītu un aizņēmumu speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – iegūt informāciju par klienta vai sabiedrības materiālo stāvokli pirms kredīta vai aizdevuma darījuma sākšanas; konsultēt un piedalīties aizdevumu noteikumu apspriešanā, aizdevumu pieprasījumu dokumentu analīzē un aizdevumu izsniegšanas organizēšanā; sekot aizņēmēju finansiālajam stāvoklim un nodrošinājumu (ķīlu) stāvoklim; veikt valsts ārējā parāda analīzi, izstrādāt ārējo aizņēmumu stratēģiju; attīstīt un izstrādāt līzinga projektus; attīstīt un izstrādāt faktūrkreditēšanas pakalpojumus; nodarboties ar klientiem izsniegto aizdevumu atgūšanu un restrukturizāciju; izstrādāt kredītreitinga noteikšanas kritērijus/metodikas, analizēt potenciālo un esošo darījumu partneru kredītspēju; uzskaitīt un kontrolēt debitorus; sazināties ar struktūrvienībām un parādniekiem par debitoru maksājumu termiņiem; uzturēt parādnieku reģistru.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  451.1.Kredītu INSPEKTORS3312 01
  451.2.Kredītprojektu VADĪTĀJS3312 02
  451.3.Kredītu ANALĪTIĶIS3312 03
  451.4.Kredītportfeļa ADMINISTRATORS3312 04
  451.5.Aizdevumu ADMINISTRATORS3312 05
  451.6.Līzinga SPECIĀLISTS3312 06
  451.7.Faktūrkreditēšanas SPECIĀLISTS3312 07
  451.8.Kredītu piedziņas SPECIĀLISTS3312 08
  451.9.Maksājumu uzraudzības SPECIĀLISTS3312 09

  4.11.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3313 Grāmatvedības speciālisti"

  452. Atsevišķās grupas "3313 Grāmatvedības speciālisti" profesijās nodarbinātie veic pilnu finanšu operāciju uzskaiti uzņēmumos un pārbauda dokumentu noformēšanas pareizību, seko bankas finanšu resursu stāvoklim, nodrošina valūtas darījumu grāmatvedības darbību, veic jebkura veida dokumentu norēķinus starptautiskā tirdzniecībā.

  453. Atsevišķās grupas "3313 Grāmatvedības speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – veikt pilnu uzņēmuma finansiālo operāciju uzskaiti grāmatvedības ekspertu vadībā; nodrošināt finanšu informācijas apkopošanu, apstrādi un finanšu rādītāju aprēķināšanu; analizēt uzņēmuma finansiālās darbības rādītājus; gatavot finanšu pārskatus un nodokļu deklarācijas; apkopot, plānot un kontrolēt finanšu resursu sadali; izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma finansiālās darbības pilnveidošanai; veikt uzņēmuma finansiālo operāciju pilnu uzskaiti; kontrolēt valūtas darījumu grāmatvedības darbību, veikt dokumentāros norēķinus starptautiskajā tirdzniecībā; pārbaudīt naudas maksājumus, ienākumus un citu finanšu operāciju dokumentu pareizību; uzskaitīt ilgtermiņa ieguldījumus un krājumus, uzskaitīt pilnvaras un kreditorus; kontrolēt un aprēķināt darba samaksu; gatavot finanšu pārskatus; konsultēt grāmatvežus grāmatvedības programmas lietošanā; sniegt vispārēju informāciju esošajiem un potenciālajiem klientiem; apkalpot noguldījumu un norēķinu kontus; izpildīt kases operācijas un vienkāršākās valūtas operācijas; nodrošināt finanšu operāciju uzskaiti; veikt maksājumu un vērtspapīru norēķinu operācijas, kas saistītas ar ārvalstu rezervju pārvaldīšanas darījumiem, monetārās politikas darījumiem, kā arī ar klientu darījumu apkalpošanu; nodrošināt informācijas apriti ar korespondentbankām un citām bankām; uzskaitīt un pārbaudīt maksājumu un darījumu apstiprinājumu dokumentāciju; veikt ārvalstu korespondentkontu transakciju uzskaiti un kontroli; veikt norēķinus un valdības finanšu aģenta funkcijas valdības līdzekļu apkalpošanā, gatavot pārskatus par valdības līdzekļu apkalpošanu.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  453.1.GRĀMATVEDIS (ceturtā līmeņa kvalifikācija)3313 01
  453.2.Valūtas darījumu GRĀMATVEDIS3313 02
  453.3.Vērtspapīru GRĀMATVEDIS3313 03
  453.4.Valūtas operāciju GRĀMATVEDIS3313 04
  453.5.Finanšu SPECIĀLISTS3313 07
  453.6.GRĀMATVEDIS KONSULTANTS3313 08
  453.7.Finanšu DARBINIEKS3313 09
  453.8.Materiālu uzskaites GRĀMATVEDIS3313 10
  453.9.Tirgus operāciju un maksājumu SPECIĀLISTS3313 11

  4.11.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3314 Statistikas, matemātikas un tām radniecīgu jomu speciālisti"

  454. Atsevišķās grupas "3314 Statistikas, matemātikas un tām radniecīgu jomu speciālisti" profesijās nodarbinātie sniedz palīdzību, plānojot un veicot matemātisko, statistisko, grāmatvedības un apdrošināšanas datu vākšanu, apstrādi un iesniegšanu. Viņu darbību vada vecākie statistikas un grāmatvedības speciālisti.

  455. Atsevišķās grupas "3314 Statistikas, matemātikas un tām radniecīgu jomu speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – vākt un apstrādāt valsts statistiskās informācijas datus; sniegt palīdzību, plānojot un veicot statistiskos, grāmatvedības, matemātiskos un apdrošināšanas rēķinus un ar tiem saistītos aprēķinus; ievadīt un apstrādāt pirmdokumentus un pirmapstrādāt grāmatvedības datus; sagatavot finanšu grāmatvedības pārskatus; gatavot darba apjoma, izmaksu un materiālu detalizētu novērtējumu; gatavot apdrošināšanas, statistikas un matemātikas aprēķinus grafiski un tabulu veidā; veikt tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar skaitļotāju un modelējošo sistēmu izmantošanu un apkalpošanu uzskaitē un pētījumos; veikt tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar datu vākšanu uzskaitei un pētījumiem un to kvalitātes kontroli; vākt, gatavot un analizēt statistikas un citus datus; plānot un veikt matemātisko, statistisko un apdrošināšanas datu apstrādi.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  455.1.STATISTIĶA PALĪGS3314 01
  455.2.GRĀMATVEŽA PALĪGS3314 02
  455.3.STATISTIĶIS3314 03
  455.4.AKTUĀRA ASISTENTS3314 04

  4.11.5. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3315 Novērtētāji un izsolītāji"

  456. Atsevišķās grupas "3315 Novērtētāji un izsolītāji" profesijās nodarbinātie novērtē mantu un dažādas preces, kā arī zaudējumus atbilstoši apdrošināšanas līgumam, pārdod mantu un preces vairāksolīšanā.

  457. Atsevišķās grupas "3315 Novērtētāji un izsolītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – novērtēt izejvielas, nekustamo mantu, rūpnieciskās iekārtas, personiskās mājas, mantas, mākslas priekšmetus, dārgakmeņus un citus objektus, ko piedāvā pārdošanai vai apdrošināšanai, un noteikt to vērtību; noteikt zaudējumu un kaitējuma apmērus, apdrošināšanas sabiedrību un apdrošinātāju atbildību, kad jāatlīdzina zaudējumi, pamatojoties uz apdrošināšanas līgumu; pārdot izsolēs dažādu veidu īpašumus, automobiļus, preces, mājlopus, mākslas un juvelieru izstrādājumus; identificēt un novērtēt transportlīdzekļu bojājumus, aprēķināt un pamatot atjaunošanas izdevumus; vērtēt nekustamo īpašumu pasūtītāja – nekustamā īpašuma īpašnieka, pircēja, valsts vai pašvaldības iestādes, kredītiestādes – uzdevumā, vērtējumu saskaņot ar sertificēšanas institūcijas apstiprināto prakses vadītāju; izpētīt problēmas un piedāvāt to risinājumu nekustamā īpašuma ietvaros; nodrošināt pasūtījuma izpildi; piedalīties nekustamā īpašuma vērtēšanā sertificēšanas institūcijas apstiprināta prakses vadītāja vadībā.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  457.1.Prasību INSPEKTORS3315 02
  457.2.IZSOLĪTĀJS3315 03
  457.3.Prasību KONSULTANTS3315 04
  457.4.NOVĒRTĒTĀJS3315 05
  457.5.Apdrošināšanas KONSULTANTS3315 06
  457.6.Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais VĒRTĒTĀJS3315 07
  457.7.Nekustamā īpašuma VĒRTĒTĀJS3315 08
  457.8.Nekustamā īpašuma VĒRTĒTĀJA ASISTENTS3315 09

  4.12. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "332 Tirdzniecības un iepirkumu aģenti un starpnieki"

  458. Mazās grupas "332 Tirdzniecības un iepirkumu aģenti un starpnieki" profesijās nodarbinātie pērk un pārdod finanšu vērtspapīrus, ārzemju valūtu, noformē dažādu veidu apdrošinājumus, nekustamo īpašumu, veic ceļojumu pakalpojumus, darbojas kā vairumtirdzniecības aģenti.

  459. Mazās grupas "332 Tirdzniecības un iepirkumu aģenti un starpnieki" profesijas klasificētas:

  459.1. atsevišķajā grupā "3321 Apdrošināšanas pārstāvji";

  459.2. atsevišķajā grupā "3322 Tirdzniecības pārstāvji";

  459.3. atsevišķajā grupā "3323 Iepirkumu speciālisti";

  459.4. atsevišķajā grupā "3324 Tirdzniecības starpnieki".

  460. Mazās grupas "332 Tirdzniecības un iepirkumu aģenti un starpnieki" un šā klasifikatora 459. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  460.1. zina: uzdotā darba izpildes teorētiskos pamatus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanos, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  460.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  460.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par uzdotā darba norisi un rezultātiem, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  460.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

  4.12.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3321 Apdrošināšanas pārstāvji"

  461. Atsevišķās grupas "3321 Apdrošināšanas pārstāvji" profesijās nodarbinātie sniedz konsultācijas par visiem apdrošināšanas jautājumiem un noformē dažādu veidu dzīvības un īpašuma apdrošināšanas līgumus.

  462. Atsevišķās grupas "3321 Apdrošināšanas pārstāvji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – iegūt informāciju par klientu materiālo stāvokli, kas nepieciešama, nosakot piemērotus apdrošināšanas veidus un to noteikumus; veikt pārrunas ar klientu, nosakot riska pakāpi un veidu, kādā tiek apdrošināts, noteikt apdrošināšanas summu un maksāšanas noteikumus; apspriest noteikumus un sastādīt atkārtotus apdrošināšanas līgumus; apspriest lielu un speciālu projektu vai būvju apdrošināšanas noteikumus, sastādīt līgumus un konsultēt šajos jautājumos.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  462.1.Apdrošināšanas AĢENTS3321 01
  462.2.Apdrošināšanas SPECIĀLISTS3321 02
  462.3.Apdrošināšanas STARPNIEKS3321 03
  462.4.INSPEKTORS (apdrošināšanas jomā)3321 04

  4.12.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3322 Tirdzniecības pārstāvji"

  463. Atsevišķās grupas "3322 Tirdzniecības pārstāvji" profesijās nodarbinātie vairumā pārdod dažādas preces, tai skaitā iekārtas, ierīces un citu tehnisko produkciju, vai veic ar pārdošanu saistītos pakalpojumus un sniedz nepieciešamo speciālo informāciju.

  464. Atsevišķās grupas "3322 Tirdzniecības pārstāvji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – iegūt pasūtījumus un pārdot preces rūpniecības, mazumtirdzniecības, vairumtirdzniecības uzņēmumiem; pārdot tehniskās iekārtas, produkciju un ar to saistītos pakalpojumus komerciestādēm vai atsevišķām personām; sniegt iespējamiem pircējiem vispārējo un speciālo informāciju, kas raksturo iekārtu darbību, demonstrēt ietaišu darbību, paziņot izgatavotājiem klientu iebildumus un pretenzijas; apkalpot un piesaistīt jaunus klientus; konsultēt klientus par datortīklu tehnoloģijām; pieņemt pasūtījumus no klientiem pa telefonu, e-pastu un pārdot produktus (preces); pēc pārdošanas speciālista pieprasījuma veikt klientu apzvanīšanu; organizēt un kontrolēt pārdošanas pakalpojumu procesus; sniegt informāciju par pakalpojumu produktivitātes paaugstināšanu un kvalitāti; ievadīt un apkopot nepieciešamo informāciju datubāzē; sagatavot produktu (preču) izvietošanas dokumentus noliktavai; asistēt produktu grupas vadītājam ikdienas darbā; sagatavot analītiskus un citus pārskatus; uzturēt un atjaunināt esošo klientu datubāzi, veikt tajā izmaiņas; apkalpot klientus tirdzniecības zālē, sniedzot informāciju par precēm un pakalpojumiem, kā arī risinot ar klientu radušās problēmsituācijas.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  464.1.Garantijas pakalpojumu KONSULTANTS3322 01
  464.2.Tirdzniecības AĢENTS3322 02
  464.3.Izpārdošanas PĀRSTĀVIS3322 03
  464.4.Tirdzniecības PĀRDEVĒJS3322 04
  464.5.Ceļojošais PĀRDEVĒJS3322 05
  464.6.TIRGOTĀJS3322 06
  464.7.Tirdzniecības PĀRSTĀVIS3322 07
  464.8.Klientu/ pārdošanas KONSULTANTS3322 08
  464.9.Pārdošanas SPECIĀLISTS3322 09
  464.10.Pārdošanas SPECIĀLISTA ASISTENTS3322 11
  464.11.Tirdzniecības PĀRDEVĒJA ASISTENTS3322 12
  464.12.Produktu grupas VADĪTĀJA ASISTENTS3322 13

  4.12.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3323 Iepirkumu speciālisti"

  465. Atsevišķās grupas "3323 Iepirkumu speciālisti" profesijās nodarbinātie uzpērk preces un sniedz pakalpojumus rūpniecības, komerciālo un citu iestāžu un organizāciju vārdā.

  466. Atsevišķās grupas "3323 Iepirkumu speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – veikt sarunas un noslēgt līgumus par iekārtu, izejvielu un produkcijas iepirkšanu rūpniecības uzņēmumiem, kā arī iepirkt un pārdot preces; iegūt informāciju par tirgus konjunktūru, nepieciešamajām un esošajām rezervēm un noteikt iegādājamo preču daudzumu un kvalitāti, to vērtību, piegādes termiņu un citus līguma noteikumus; sastādīt regulāri papildināmo izejvielu un preču pasūtīšanas shēmas saskaņā ar apstiprinātajiem modeļiem, nosūtīt pasūtījumus; organizēt piegādājamo preču pieņemšanu; veikt pircēju pasūtījumu apstrādi un sagatavot preces nosūtīšanai; koordinēt preču plūsmas un krājumus; analizēt uzņēmuma loģistikas izmaksas sadarbībā ar tirgvedības, iepirkumu vai pārdošanas speciālistiem un koordinēt pasūtījumus krājumu papildināšanai; organizēt preču glabāšanu noliktavā, to komplektāciju, sadali un nosūtīšanu pircējiem; komplektēt pasūtītās preces; kārtot preču transportēšanas pavaddokumentāciju, attiecības ar ekspeditoriem un transporta organizācijām; pasūtīt un koordinēt starptautiskos jūras, gaisa, sauszemes vai multimodālos kravu pārvadājumus; pasažieru pārvadājumos veikt pasažieru plūsmas analīzi un izmaksu kontroli; sadarbībā ar kvalitātes vadības speciālistiem analizēt pasažieru apmierinātības līmeni; veikt maršrutu plānošanu un izstrādi atbilstoši pasažieru plūsmai; organizēt, saskaņot un kontrolēt uzņēmuma autoparka un degvielas karšu uzskaiti un dokumentācijas apriti; īstenot un kontrolēt konkrētas preču grupas iepirkumu plānu; veikt preču pasūtījumus un sniegt ieteikumus preču realizēšanai un uzņēmuma maksimāli efektīvas darbības nodrošināšanai; uzturēt un koriģēt nepieciešamos preču krājumus, ievērojot krājumu aprites normas; izvērtēt neaktuālas, mazkustīgas un defektīvas preces; veidot preču pārdošanas cenas saskaņā ar tirgus situāciju, izmaksām un uzņēmuma noteiktiem mērķiem; sagatavot preču piedāvājumus akcijām un regulāri tos atjaunot, saskaņojot ar iepirkumu speciālistu; izstrādāt atbilstošo iepirkumu dokumentāciju; kontrolēt iepirkumu virzību un izpildi; organizēt un vadīt iepirkumu konkursus, organizējot un izsludinot iepirkumu procedūras, organizējot un protokolējot iepirkumu komisijas sanāksmes; organizēt un vadīt publisko iepirkumu; izskatīt publicētos iepirkumus; analizēt uzņēmuma atbilstību izsludināto iepirkumu prasībām un izskatīt konkursu nolikumus; tehniski sagatavot pieteikumus un to pielikumus dalībai iepirkumu konkursā; sastādīt un slēgt līgumus ar telpu iznomātājiem un citiem piegādātājiem; plānot savas darbības jomas attīstību un nepieciešamos materiālos resursus; organizēt un kontrolēt mantisko vērtību pasūtīšanu, saņemšanu, uzskaiti un izsniegšanu; organizēt mantisko vērtību izvietošanu telpās un uzglabāšanu; regulāri atjaunot un apstrādāt uzņēmuma pārdošanas katalogu; apkopot un sagatavot pasūtījuma veikšanai nepieciešamo informāciju; izskatīt un novērtēt jaunu piegādātāju piedāvājumus, saskaņojot tos ar iepirkumu speciālistu; sagatavot pārskatus par piegādātāja pārdošanas rezultātiem; plānot un nodrošināt loģistiku valsts amatpersonu dalības sanāksmēm; plānot un sniegt atbalstu uzņēmuma sūtījumu un korespondences piegādes procesā; piedalīties uzņēmuma reprezentācijas pasākumu tehniskajā nodrošināšanā.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  466.1.Iepirkumu SPECIĀLISTS3323 01
  466.2.Loģistikas SPECIĀLISTS3323 02
  466.3.Iepirkumu AĢENTS3323 03
  466.4.Sagādes AĢENTS3323 04
  466.5.SAGĀDNIEKS3323 05
  466.6.Mazumtirdzniecības SAGĀDNIEKS3323 06
  466.7.Vairumtirdzniecības SAGĀDNIEKS3323 07
  466.8.Preču IEPIRCĒJS3323 08
  466.9.Vairumtirdzniecības preču IEPIRCĒJS3323 09
  466.10.Mazumtirdzniecības preču IEPIRCĒJS3323 10
  466.11.TIRGZINIS3323 11
  466.12.Vairumtirdzniecības AĢENTS3323 12
  466.13.Iepirkumu SPECIĀLISTA ASISTENTS3323 14
  466.14.Piedāvājumu sagatavošanas SPECIĀLISTS3323 15

  4.12.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3324 Tirdzniecības starpnieki"

  467. Atsevišķās grupas "3324 Tirdzniecības starpnieki" profesijās nodarbinātie pērk un pārdod preces, parasti vairumā, preču tirgus izsolēs vai tieši tirgū.

  468. Atsevišķās grupas "3324 Tirdzniecības starpnieki" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – nodibināt kontaktus starp preču produkcijas un pakalpojumu pircējiem un pārdevējiem; analizēt klienta prasības pērkot vai pārdodot, kā arī sniegt konsultācijas; organizēt izsoļu katalogu iesniegšanu, noteikt preču nosūtīšanas cenu; apmeklēt izsoles un tirgu un celt cenas izsolēs klienta vārdā; veikt sarunas ar klientu par izsolēs nepārdoto preču uzpirkšanu un pārdošanu; saņemt kravas vietas, noteikt pārtransportēšanas cenu un piedzīt to no klienta.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  468.1.Pārtikas preču STARPNIEKS3324 01
  468.2.Tirdzniecības STARPNIEKS3324 02
  468.3.Transporta STARPNIEKS3324 03
  468.4.Tirdzniecības BROKERIS3324 04

  4.13. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "333 Komercpakalpojumu speciālisti"

  469. Mazās grupas "333 Komercpakalpojumu speciālisti" profesijās nodarbinātie veido kontaktus starp pircējiem un pārdevējiem, ja tiek pirktas un pārdotas preces vairumā, veic muitas nodevu procedūras, noformē apdrošināšanas un eksporta licences, meklē darba vietas darba meklētājiem, kā arī meklē darbiniekus vakantām darba vietām vai slēdz darba līgumus ar personām par noteikta darba veikšanu atbilstoši darbuzņēmēja lūgumam, konsultē klientus atbilstoši apģērba etiķetes standartiem, pārvalda un klientu vārdā pārdod nekustamo īpašumu, piedāvā citus komercpakalpojumus.

  470. Mazās grupas "333 Komercpakalpojumu speciālisti" profesijas klasificētas:

  470.1. atsevišķajā grupā "3331 Preču pārvadājumu aģenti";

  470.2. atsevišķajā grupā "3332 Konferenču un pasākumu organizatori";

  470.3. atsevišķajā grupā "3333 Nodarbinātības aģenti";

  470.4. atsevišķajā grupā "3334 Nekustamā īpašuma aģenti un īpašuma pārvaldes speciālisti";

  470.5. atsevišķajā grupā "3339 Citur neklasificēti komercpakalpojumu jomas speciālisti".

  471. Mazās grupas "333 Komercpakalpojumu speciālisti" un šā klasifikatora 470. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  471.1. zina: uzdotā darba izpildes teorētiskos un praktiskos pamatus, problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanos, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  471.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  471.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par uzdotā darba norisi un rezultātiem, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  471.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

  4.13.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3331 Preču pārvadājumu aģenti"

  472. Atsevišķās grupas "3331 Preču pārvadājumu aģenti" profesijās nodarbinātie veic preču pārvadājumu muitas procedūras un nodrošina apdrošināšanas, eksporta un importa licenču un citu dokumentu noformēšanu.

  473. Atsevišķās grupas "3331 Preču pārvadājumu aģenti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – realizēt importa un eksporta pārvadājumus, atbrīvojot preces no muitas nodevas, noformēt apdrošināšanas dokumentus; nodrošināt importa un eksporta licenču noformēšanu; parakstīt un izsniegt dokumentus, kuros fiksēti kravas pārvadāšanas līguma noteikumi; veikt muitas dokumentu noformēšanu; organizēt produkcijas piegādi no ārvalstu sadarbības partneriem; veikt importēto produktu nepārtrauktu kontroli un plānveidīgu pasūtīšanu saskaņā ar uzņēmuma budžetu, ražošanas plānu un pārdošanas aktivitātēm.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  473.1.Ekspedīcijas AĢENTS3331 01
  473.2.Realizācijas AĢENTS3331 02
  473.3.EKSPEDITORS3331 03
  473.4.DEKLARĒTĀJS3331 04
  473.5.Importa un eksporta SPECIĀLISTS3331 05

  4.13.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3332 Konferenču un pasākumu organizatori"

  474. Atsevišķās grupas "3332 Konferenču un pasākumu organizatori" profesijās nodarbinātie plāno un organizē konferences, seminārus, banketus un citu veidu pasākumus.

  475. Atsevišķās grupas "3332 Konferenču un pasākumu organizatori" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – plānot un organizēt konferences, seminārus, banketus, kāzas un citus pasākumus; risināt jautājumus par telpu un iekārtu īri, ēdināšanas pakalpojumiem, transportu un pasākuma dalībnieku izmitināšanu; apzināt klientu vajadzības; organizēt pasākuma dalībnieku reģistrāciju; pārzināt pasākuma budžetu un iekļauties tajā.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  475.1.Konferenču un pasākumu ORGANIZATORS3332 01
  475.2.Kāzu PLĀNOTĀJS3332 02

  4.13.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3333 Nodarbinātības aģenti"

  476. Atsevišķās grupas "3333 Nodarbinātības aģenti" profesijās nodarbinātie meklē vakantas vietas personām, kas meklē darbu, meklē darbiniekus darba devējam, izstrādā līgumus noteiktu darbu veikšanai atbilstoši iestāžu, tai skaitā arī valsts iestāžu, pieprasījumam.

  477. Atsevišķās grupas "3333 Nodarbinātības aģenti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus personām, kas meklē darbu; sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus darba devēja vai darbinieka uzdevumā; apspriest kvalifikācijas un citus noteikumus, kas tiek izvirzīti nolīgstamajiem darbiniekiem, slēdzot līgumus ar darba devēju pārstāvjiem; meklēt darbiniekus ar noteiktu kvalifikāciju un nokārtot nepieciešamās formalitātes, ievērojot nacionālās un starptautiskās tiesību normas; nodrošināt darba līgumu atbilstību tiesību normām, sagatavot to projektus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  477.1.Nodarbinātības AĢENTS3333 01
  477.2.Nodarbinātības ORGANIZATORS3333 02

  4.13.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3334 Nekustamā īpašuma aģenti un īpašuma pārvaldes speciālisti"

  478. Atsevišķās grupas "3334 Nekustamā īpašuma aģenti un īpašuma pārvaldes speciālisti" profesijās nodarbinātie pārvalda nekustamo īpašumu, pērk, pārdod, nomā nekustamo īpašumu un maksā nomu, parasti klientu vārdā un ar viņu pilnvarām.

  479. Atsevišķās grupas "3334 Nekustamā īpašuma aģenti un īpašuma pārvaldes speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – veikt darbus, kas saistīti ar dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un cita veida nekustamā īpašuma pārvaldīšanu atbilstoši lietošanas mērķiem un tehniskajā dokumentācijā noteiktajiem tehnoloģiskiem un procesuāliem aspektiem, organizēt un vadīt saimniecību iestādēs, privātās mājās, organizēt un veikt namu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu; nodrošināt dzīvojamo māju vai nedzīvojamo ēku pārvaldīšanu, rekonstrukcijas, renovācijas un restaurācijas darbu plānošanu, izpildes organizēšanu un kontroli; veikt darbus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma pirkšanu un pārdošanu, nomāšanu un izīrēšanu, vadīšanu, vērtēšanas pamatu aspektiem; kārtot jebkādu ar nomnieku darbību saistītu jautājumu risināšanu; piesaistīt īstermiņa nomniekus un sagatavot nomas līgumu; veikt darbus, kas saistīti ar nekustamo īpašumu darījumu vadīšanas, vērtēšanas, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ekonomiskajiem un vadīšanas aspektiem; analizējot un sintezējot nekustamā īpašuma tirgū esošos ekonomiskos procesus, tos ietekmējošos faktorus, noteikt komercsabiedrības mērķus un izvēlēties efektīvākos projektus investīciju ieguldījumiem nekustamā īpašuma jomā; organizēt un piedalīties reklāmas pasākumos; konsultēt klientus; strādāt pārdevēja, pircēja vai nomnieka interesēs; sagatavot nepieciešamo dokumentāciju par lauku teritorijas zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā vai tās atsavināšanu, par lauku teritorijas brīvo valstij piekrītošo zemi, par lauku teritorijas nekustamā īpašuma lietošanas tiesību pāreju, par pilsētas un lauku teritorijas nekustamā īpašuma sadalīšanu/apvienošanu, nosaukuma/adrešu piešķiršanu un maiņu; sagatavot nepieciešamos materiālus ar zemes lietām saistītām tiesvedībām; apzināt, noformēt, sagatavot reģistrācijai un uzskaitīt pašvaldības nekustamos īpašumus, pašvaldības zemes fondu, kas nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai; koordinēt jautājumus, kas saistīti ar pašvaldības īpašumu maiņu, citām personām piederošu īpašumu atsavināšanu pašvaldības vajadzībām, valstij piekrītošo īpašumu nodošanu pašvaldības īpašumā, pašvaldības nekustamā īpašuma izmantošanu; sekot nekustamo īpašumu nomas un īres līgumu termiņiem un nosacījumu izpildei; pildīt zemes komisijas locekļa pienākumus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  479.1.Nekustamā īpašuma AĢENTS3334 02
  479.2.Nekustamā īpašuma PĀRDEVĒJS3334 04
  479.3.Nekustamā īpašuma darījumu STARPNIEKS3334 06
  479.4.Nomnieku KOORDINATORS3334 07
  479.5.Zemes lietu SPECIĀLISTS3334 08
  479.6.Nekustamā īpašuma SPECIĀLISTS3334 09
  479.7.Lauku īpašuma APSAIMNIEKOTĀJS3334 10
  479.8.Nekustamā īpašuma PĀRVALDNIEKS3334 11
  479.9.Namu PĀRVALDNIEKS3334 12
  479.10.Nekustamā īpašuma EKONOMISTS3334 13

  4.13.5. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3339 Citur neklasificēti komercpakalpojumu jomas speciālisti"

  480. Atsevišķās grupas "3339 Citur neklasificēti komercpakalpojumu jomas speciālisti" profesijās nodarbinātie organizē lietišķus kontaktus, piedāvā reklāmas plašsaziņas līdzekļos, transporta pakalpojumus, kredīta un citu komercinformāciju un tamlīdzīgus komerciālus pakalpojumus, nodrošina komercpakalpojumu iestāžu grafiskās identitātes ievērošanu un pielietojumu to vizuālajā noformējumā un reklāmas pasākumos, organizē un kontrolē komercpakalpojumu iestāžu reklāmas pasākumus, organizē kontraktu slēgšanu ar sportistiem, aktieriem, kā arī ar grāmatizdevējiem par lugu iestudēšanu, muzikālo mākslas darbu atskaņošanu, to ierakstu un muzikālās produkcijas pārdošanu, konsultē klientus atbilstoši apģērba etiķetes standartiem, izstrādā un īsteno kultūras tūrisma projektus.

  481. Atsevišķās grupas "3339 Citur neklasificēti komercpakalpojumu jomas speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – plānot, organizēt un kontrolēt procesus ražošanas un pakalpojumu nozarēs; sniegt konsultācijas par saimnieciskās darbības organizēšanu un rezultativitātes paaugstināšanu; piedalīties nepieciešamo resursu plānošanā, sagādē un produkcijas realizācijā; sagādāt informāciju par pārdodamajiem pakalpojumiem un iespējamo pircēju prasībām; sagatavot reklāmas kampaņu; pieskaņot reklāmas pasākumus sabiedriskajiem pasākumiem; pētīt reklāmas kampaņu efektivitāti; kontrolēt komercpakalpojumu iestāžu grafiskās identitātes ievērošanu, nodrošināt nepieciešamo izmaiņu izstrādi un ieviešanu; veikt tirgvedības un reklāmas projektu/kampaņu plānošanu, to izstrādes un īstenošanas organizēšanu; piedāvāt reklāmas plašsaziņas līdzekļos; nodrošināt komercpakalpojumu iestāžu grafiskās identitātes ievērošanu un pielietojumu to vizuālajā noformējumā un reklāmpasākumos; organizēt un kontrolēt komercpakalpojumu iestāžu reklāmpasākumus, organizēt līgumu slēgšanu; piedalīties bukletu, brošūru, ziņu kopu, gada pārskatu un citu speciālo informatīvo materiālu sagatavošanā un preses konferenču, prezentāciju, īpašu pasākumu organizēšanā; konsultēt klientus atbilstoši komercdarbības etiķetes standartiem; noteikt proporcionālas attiecības starp apģērbiem: žakete un svārki, žakete un bikses, pareizu savstarpējo toņu gammu individuāli katram klientam, izvēloties apģērbu atbilstoši etiķetei; organizēt un veikt tirgus izpēti un analizēt tirgus izpētes rezultātus; organizēt saimniecisko darbību; plānot komercdarbību struktūrvienībā vai uzņēmumā; sniegt konsultācijas par ražošanas organizāciju, produktivitātes paaugstināšanu un kvalitāti; plānot, organizēt un kontrolēt ražošanas un apkalpošanas procesus, apkalpot klientus; organizēt preču iepirkšanu un pārdošanu; uzskaitīt un kontrolēt preču apgrozījumu; iepirkt izejvielas, materiālus, pusfabrikātus un gatavos produktus; nodrošināt atbilstošu glabāšanu, ražošanas apgādi un gatavo produktu realizāciju; nodrošināt kravu, izejmateriālu, preču marķēšanu, komplektēšanu un nosūtīšanu; iepirkt un pārdot gatavo produkciju mākslas un amatniecības jomā; piedalīties kultūras preču izstāžu un reklāmas kampaņu organizēšanā; izstrādāt ilgtermiņa tirgvedības, sabiedrības izglītošanas un reklāmas plānus, tos īstenot un novērot; organizēt un īstenot dažādās auditorijās tirgvedības, sabiedrības informēšanas un reklāmas pasākumus; nodrošināt aktuālās informācijas publicēšanu uzņēmuma mājaslapā un saistītos kanālos; plānot un kontrolēt tirdzniecības un tirgvedības aktivitātes sociālajos medijos; analizēt sociālo mediju profilu apmeklējumu statistiku, veidot uzņēmuma tēlu un popularizēt uzņēmumu sociālajos medijos; sastādīt biznesa plānus, projektu pieteikumus un sniegt konsultācijas par ekonomikas un kooperācijas jautājumiem; izstrādāt un īstenot kultūras tūrisma projektus; nodarboties ar tirgvedību kultūras tūrisma jomā; veikt zinātniskās pētniecības darbus tūrisma jomā, veikt pētniecības darbu jaunu ekskursiju maršrutu izstrādē; sagatavot ekskursiju tekstus; vadīt ekskursijas; nodrošināt ārzemju tūristu sakaru iespējas; organizēt pētnieku sanāksmes; piedalīties starptautiskās pētījumu novērotāju sanāksmēs; sagatavot dokumentāciju, kas nepieciešama atļauju saņemšanai klīnisko pētījumu sākšanai; sagatavot korespondenci pētījuma laikā; pasūtīt pētījumu materiālus un izsniegt tos pētījumu centriem; sagatavot dokumentus zāļu reģistrācijai; veidot un nosūtīt ražotnēm zāļu iepakojumu maketus, pārbaudīt un apstiprināt gatavos iepakojumus; veidot un adaptēt zāļu marķējumus, lietošanas instrukcijas un aprakstus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  481.1.Grāmatu tirdzniecības AĢENTS3339 01
  481.2.Muzikālo priekšnesumu AĢENTS3339 02
  481.3.Sporta AĢENTS3339 03
  481.4.Teātra AĢENTS3339 04
  481.5.Reklāmas komercdarbības pakalpojumu SPECIĀLISTS3339 05
  481.6.Sludinājumu ievietošanas/ komercdarbības pakalpojumu PĀRSTĀVIS3339 06
  481.7.Reklāmas/ komercpakalpojumu PĀRDEVĒJS3339 07
  481.8.Reklāmas AĢENTS3339 08
  481.9.Reklāmas KONSULTANTS3339 09
  481.10.Saziņas līdzekļu KOORDINĒTĀJS3339 11
  481.11.Apģērba etiķetes KONSULTANTS3339 13
  481.12.Reklāmas VADĪTĀJA ASISTENTS3339 14
  481.13.Tirgvedības VADĪTĀJA ASISTENTS3339 15
  481.14.Loģistikas DARBINIEKS3339 16
  481.15.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  481.16.Mazumtirdzniecības KOMERCDARBINIEKS3339 18
  481.17.Komercdarbības SPECIĀLISTS (lauksaimniecības jomā)3339 19
  481.18.Komercdarbības SPECIĀLISTS3339 20
  481.19.Tirgvedības un tirdzniecības SPECIĀLISTS3339 21
  481.20.Agrārā sektora KOMERCDARBINIEKS3339 22
  481.21.Transporta pārvadājumu KOMERCDARBINIEKS3339 23
  481.22.Reklāmas pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS3339 24
  481.23.Viesnīcu pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS3339 25
  481.24.Restorāna pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS3339 26
  481.25.Rūpniecības KOMERCDARBINIEKS3339 27
  481.26.Komercdarījumu DARBINIEKS3339 28
  481.27.Komercpakalpojumu DARBINIEKS3339 29
  481.28.Tūrisma pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS3339 30
  481.29.Mākslas KOMERCDARBINIEKS3339 31
  481.30.Zāļu reģistrācijas SPECIĀLISTS3339 32
  481.31.Produktu SPECIĀLISTS3339 33
  481.32.Klīnisko pētījumu SPECIĀLISTS3339 34
  481.33.Reklāmas SPECIĀLISTS3339 35
  481.34.Reklāmas un tirgvedības projektu PLĀNOTĀJS3339 36
  481.35.Eksporta SPECIĀLISTS3339 37
  481.36.Ekonomikas KONSULTANTS3339 38
  481.37.Sociālo mediju SPECIĀLISTS3339 39
  481.38.KOMERCDARBINIEKS3339 40
  481.39.Kultūras tūrisma ORGANIZATORS3339 41
  481.40.Tūrisma ORGANIZATORS3339 42
  481.41.Ekskursiju ORGANIZATORS3339 43

  4.14. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "334 Administratīvie un specializētie sekretāri"

  482. Mazās grupas "334 Administratīvie un specializētie sekretāri" profesijās nodarbinātie pārzina dokumentāciju, nodrošina informācijas apmaiņu starp dažādām struktūrvienībām, veic struktūrvienības iekšējo organizatorisko koordināciju.

  483. Mazās grupas "334 Administratīvie un specializētie sekretāri" profesijas klasificētas:

  483.1. atsevišķajā grupā "3341 Biroja administratori";

  483.2. atsevišķajā grupā "3342 Juridiskie sekretāri";

  483.3. atsevišķajā grupā "3343 Administratīvie sekretāri un izpildsekretāri";

  483.4. atsevišķajā grupā "3344 Medicīnas jomas sekretāri".

  484. Mazās grupas "334 Administratīvie un specializētie sekretāri" un šā klasifikatora 483. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  484.1. zina: uzdotā darba izpildes teorētiskos un praktiskos pamatus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, profesionālās darbības metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanos, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  484.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  484.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par darba un veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem, par pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par sagatavotās informācijas atbilstību un pareizību, par izstrādāto atzinumu un priekšlikumu kvalitāti, par materiāli tehnisko, finanšu resursu lietderīgu izmantošanu, par darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  484.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

  4.14.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3341 Biroja administratori"

  485. Atsevišķās grupas "3341 Biroja administratori" profesijās nodarbinātie veic uzņēmuma vai tā struktūrvienības vadītāja darba apkalpošanu, lietojot datoru un citus tehniskos līdzekļus, apgādā vadītāja darba vietu ar kancelejas piederumiem un rada apstākļus vadītāja darba efektīvai izpildei, apstrādā saņemto un nosūtāmo pastu, organizē lietišķās tikšanās, kārto lietvedību, patstāvīgi atbild uz korespondenci.

  486. Atsevišķās grupas "3341 Biroja administratori" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – organizēt un vadīt sekretariāta/biroja darbu kopumā; atbildēt par efektīvu informācijas un dokumentu plūsmas nodrošināšanu; nodrošināt kancelejas un saimniecības preču sagādi; dokumentēt sapulces un sagatavot prezentācijas; organizēt lietišķās tikšanās un uzņemt viesus; vadīt biroja darba attīstības projektus; piedalīties uzņēmuma iekšējo pasākumu organizēšanā; sniegt atbalstu uzņēmuma vadībai, citu struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem dažādos ikdienas jautājumos; kārtot personāla lietvedību; sagatavot, noformēt, reģistrēt, uzskaitīt, sadalīt un nosūtīt dokumentus; veidot lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru; sagatavot dokumenta atvasinājumus; nodrošināt dokumentu arhivēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izmantojot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku; kontrolēt dokumentu un iesniegumu izpildes termiņus; organizēt un tehniski nodrošināt informatīvās sanāksmes un lietišķās tikšanās; izstrādāt darbinieku aptaujas anketas, apkopot, analizēt un sistematizēt iegūtos rezultātus; organizēt darbinieku atlases procedūru, atlasi un pienākumu pildīšanai nepieciešamo apmācību; rediģēt un kārtot korespondenci, protokolus un paziņojumus, normatīvo aktu projektus; reģistrēt un organizēt telefonsarunas un apmeklētāju pieņemšanu; sekot vadītāja rīkojumu un pavēļu izpildei; stenografēt tekstu, atšifrēt stenogrammas; pierakstīt dažādus ziņojumus vadītāja prombūtnes laikā un informēt par tiem vadītāju; pieņemt iesniegumus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  486.1.Biroja ADMINISTRATORS3341 01
  486.2.Sekretariāta VADĪTĀJS3341 02
  486.3.Vecākais LIETVEDIS3341 03
  486.4.LIETVEDIS3341 04
  486.5.Lietvedības galvenais INSPEKTORS3341 05
  486.6.Lietvedības INSPEKTORS3341 06
  486.7.Administratīvās lietvedības INSPEKTORS3341 07
  486.8.Biroja VADĪTĀJS3341 08

  4.14.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3342 Juridiskie sekretāri"

  487. Atsevišķās grupas "3342 Juridiskie sekretāri" profesijās nodarbinātie pielieto specializētas zināšanas par juridisko terminoloģiju un procedūrām, sniedz atbalstu profesionāliem juristiem komunikācijas, iekšējās koordinācijas un dokumentācijas izstrādes jomā, veic tehniskās funkcijas kā atbildīgie sekretāri.

  488. Atsevišķās grupas "3342 Juridiskie sekretāri" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – sagatavot un apstrādāt juridiskos dokumentus, noformēt tiesu sēžu protokolus; pārskatīt dokumentus un saraksti, nodrošinot juridiskās procedūras atbilstību; kārtot lietišķo, tehnisko vai cita veida saraksti; nodrošināt informācijas sagatavošanu un apriti, organizēt juridiskās korespondences piegādi klientiem, lieciniekiem un tiesu amatpersonām; analizēt un novērtēt dokumentāciju un kontrolēt dokumentu apriti bāriņtiesā; kontrolēt un saskaņot bāriņtiesas priekšsēdētāja dažādu pasākumu izpildi; izsniegt dokumentus; izvietot sludinājumus; saņemt piedzītos naudas līdzekļus; veikt mantas apraksti un mantas izvešanu lietās par telpu atbrīvošanu (izlikšanu); veikt izpildu darbības lietās par atjaunošanu darbā un par mantas konfiskāciju; veikt mantas apraksti kopīgas mantas dalīšanas nolūkā vai mantojuma lietā; kontrolēt budžeta projektu izdevumus, sagatavot līgumu un pirkšanas pasūtījumu projektus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  488.1.Tiesas sēžu SEKRETĀRS3342 12
  488.2.Tiesas SEKRETĀRS3342 13
  488.3.SEKRETĀRS KONSULTANTS (tiesu varas jomā)3342 14
  488.4.Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS3342 15
  488.5.Bāriņtiesas sēžu SEKRETĀRS3342 16
  488.6.Zvērināta tiesu IZPILDĪTĀJA PALĪGS3342 17

  4.14.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3343 Administratīvie sekretāri un izpildsekretāri"

  489. Atsevišķās grupas "3343 Administratīvie sekretāri un izpildsekretāri" profesijās nodarbinātie veic tehniskās funkcijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās, atbildīgos resoros un valsts komitejās kā atbildīgie sekretāri, analizē kartīšu un citu informācijas avotu datus, gatavo pārskatus atbildīgiem administrācijas darbiniekiem, sniedz nepieciešamo informāciju un konsultē politikas, resoru programmu, administrācijas problēmu un citos jautājumos, veic darbības, kas saistītas ar informācijas komunikāciju nodrošināšanu, dokumentu pārzināšanu, sēžu protokolēšanu un organizatoriskās struktūrvienības iekšējo administratīvo koordināciju, palīdz vadītājiem un citām personām to profesionālās darbības veikšanā.

  490. Atsevišķās grupas "3343 Administratīvie sekretāri un izpildsekretāri" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – veikt uzņēmumu vadītāju atbildīgo sekretāru pienākumus; veikt diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību atbildīgo sekretāru pienākumus; pārstāvēt uzņēmumu starptautiskajās organizācijās un piedalīties starptautiskajos projektos un starptautiskās ietvaru programmās; gatavot pārskatus atbildīgiem administrācijas darbiniekiem; pārzināt pašvaldības vai uzņēmuma dokumentāciju un veikt iekšējo administratīvo koordinēšanu struktūrvienībā; papildināt ar nepieciešamo informāciju jebkuru no esošajām sistēmām, reģistriem vai programmām; sagatavot nepieciešamo dokumentāciju no jebkura uzņēmuma vai struktūrvienības datubāzes vai reģistra; kontrolēt un saskaņot atsevišķu pasākumu izpildes termiņus; plānot un organizēt sēdes, komitejas sēdes, darba grupas sanāksmes, protokolēt šīs sēdes, plānot un kārtot vadītāja un citu darbinieku dienesta braucienus, organizēt vadītāja tikšanās; sniegt administratīvas un organizatoriskas izziņas vadītājam un citiem darbiniekiem, organizēt vadītājam apmeklētāju vai darbinieku pieņemšanu; veikt diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību vadītāju palīgu pienākumus; veikt diplomātisko sūtījumu vai diplomātisko kravu nogādāšanu; veikt iekšlietu jomas iestāžu un to resoru vadītāju palīgu pienākumus; noformēt valsts pārvaldes iestāžu, iekšlietu iestāžu un citu iestāžu sēžu protokolus; kārtot lietišķo, tehnisko vai cita veida saraksti; nodrošināt informācijas sagatavošanu un apriti, novērtēt vides stāvokli, pārzināt, analizēt un novērtēt dokumentāciju un veikt darba organizācijas koordinēšanu struktūrvienībā; palīdzēt projekta vadītājam veikt projekta organizēšanu un vadīšanu; veikt iekšējo administratīvo koordinēšanu; koordinēt un kontrolēt pastāvīgo komiteju sekretāru darbu; protokolēt, reģistrēt domē pieņemtos lēmumus; sagatavot protokollēmumus, lēmumu norakstus un organizēt to nosūtīšanu adresātiem; kontrolēt domes lēmumu izpildi un ziņot par to vadībai; veikt reprezentācijas, konferenču organizēšanas pakalpojumu tirgus izpēti un sadarbības partneru izvēli; organizēt un nodrošināt reprezentācijas pakalpojumus; organizēt sadarbību protokola pakalpojumu jomā ar Eiropas Centrālo banku un Eiropas Centrālo banku sistēmu atbilstoši tiesību aktu prasībām; nodrošināt uzņēmuma operatīvo darbu izpildes organizēšanu un kontroli; nodrošināt uzņēmuma risku vadības sistēmas un kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanu; veikt saraksti ar organizācijām Latvijā un ārvalstīs, sagatavot dažādu veidu ar pamatdarbību saistītus pārskatus vadītāja uzdevumā; kārtot ar deputāta darbību saistītos jautājumus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  490.1.Pārvaldes SEKRETĀRS3343 01
  490.2.Ministru PREZIDENTA SEKRETĀRS3343 05
  490.3.Ārējo sakaru KOORDINĒTĀJS3343 06
  490.4.Diplomātiskais KURJERS3343 07
  490.5.VĒSTNIEKA PALĪGS3343 08
  490.6.Ekspedīcijas PĀRZINIS3343 09
  490.7.Arhīva PĀRZINIS3343 10
  490.8.Lietvedības PĀRZINIS3343 11
  490.9.Vides pārvaldības KONSULTANTS3343 12
  490.10.Projekta VADĪTĀJA ASISTENTS3343 13
  490.11.Sēžu protokolu VADĪTĀJS3343 16
  490.12.MINISTRA PALĪGS3343 18
  490.13.Īpašu uzdevumu ministra sekretariāta VADĪTĀJA PALĪGS3343 19
  490.14.Valsts SEKRETĀRA PALĪGS3343 20
  490.15.Valsts SEKRETĀRA VIETNIEKA PALĪGS3343 21
  490.16.Valsts kancelejas DIREKTORA PALĪGS3343 22
  490.17.VADĪTĀJA/ DIREKTORA/ ĢENERĀLDIREKTORA PALĪGS3343 23
  490.18.DIREKTORA PALĪGS (revīzijas jomā)3343 24
  490.19.Valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS3343 25
  490.20.VADĪTĀJA/ DIREKTORA/ ĢENERĀLDIREKTORA PADOMNIEKS3343 26
  490.21.Iestādes VADĪTĀJA/ DIREKTORA PALĪGS3343 27
  490.22.Koledžas DIREKTORA PALĪGS3343 28
  490.23.PRIEKŠNIEKA PALĪGS (iekšlietu jomā)3343 30
  490.24.KOMANDIERA PALĪGS (iekšlietu jomā)3343 32
  490.25.PRIEKŠNIEKA PALĪGS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)3343 34
  490.26.Ieslodzījuma vietas PRIEKŠNIEKA dežurējošais PALĪGS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)3343 35
  490.27.Valsts KONTROLIERA PALĪGS (revīzijas jomā)3343 36
  490.28.Valsts REVIDENTA PALĪGS (revīzijas jomā)3343 37
  490.29.INSPEKTORA PALĪGS (iekšlietu jomā)3343 39
  490.30.EKSPERTA PALĪGS (iekšlietu jomā)3343 40
  490.31.Padomes SEKRETĀRS3343 41
  490.32.Valdes SEKRETĀRS3343 42
  490.33.Senāta PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS3343 43
  490.34.Protokola SPECIĀLISTS3343 44
  490.35.Struktūrvienības VADĪTĀJA PALĪGS3343 45
  490.36.VĒSTNIEKA SEKRETĀRS3343 46
  490.37.Atbildīgais SEKRETĀRS3343 47
  490.38.Komitejas SEKRETĀRS3343 48
  490.39.Pašvaldības SEKRETĀRS3343 49
  490.40.Valdības administrācijas SEKRETĀRS3343 50
  490.41.Vēstniecības/ pārstāvniecības SEKRETĀRS3343 51
  490.42.Pašvaldības administrācijas/ izpildSEKRETĀRS3343 52
  490.43Komisijas SEKRETĀRS3343 53
  490.44.Sabiedrības SEKRETĀRS3343 54
  490.45.DEPUTĀTA PALĪGS3343  55

  4.14.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3344 Medicīnas jomas sekretāri"

  491. Atsevišķās grupas "3344 Medicīnas jomas sekretāri" profesijās nodarbinātie veic darbības, kas saistītas ar informācijas komunikāciju nodrošināšanu, dokumentu pārzināšanu, izmantojot zināšanas ārstniecības tehnoloģijas un veselības aprūpes jomā, un organizatoriskās struktūrvienības iekšējo administratīvo koordināciju, palīdz struktūrvienības vadītājam un citiem darbiniekiem, pieņem klientus un pacientus, sniedz tiem informāciju, organizē tikšanos ar vajadzīgām amatpersonām iestādēs, slimnīcās, poliklīnikās un citur.

  492. Atsevišķās grupas "3344 Medicīnas jomas sekretāri" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – pieņemt un reģistrēt klientus un pacientus; sniegt vajadzīgo informāciju, arī pa tālruni; noteikt klientiem un pacientiem pieņemšanas laiku pie attiecīgām amatpersonām; organizēt tikšanos ar vajadzīgajām amatpersonām; rediģēt un kārtot korespondenci, protokolus un paziņojumus; reģistrēt un organizēt telefonsarunas un apmeklētāju pieņemšanu; pierakstīt dažādus ziņojumus vadītāja prombūtnes laikā un informēt par tiem vadītāju; pieņemt personiskos iesniegumus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  492.1.Ārstniecības iestādes SEKRETĀRS3344 01
  492.2.Ārstniecības iestādes klientu un pacientu REĢISTRATORS3344 02

  4.15. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "335 Valsts varas īstenošanas speciālisti"

  493. Mazās grupas "335 Valsts varas īstenošanas speciālisti" profesijās nodarbinātie nodrošina praktisko lietojumu valsts lēmumiem un noteikumiem, kas attiecas uz valsts robežu, nodokļiem, sociālās nodrošināšanas maksājumiem, veic valsts ekonomiskās robežas aizsardzību, veic noziedzīgu nodarījumu un likumpārkāpumu atklāšanu valsts ieņēmumu un muitas jomā, pārbauda nodokļu deklarācijas, ķīlu aktus un citus dokumentus, nosaka nodokļu veidu un summu, muitas nodevas un citus ieņēmumus, kas pienākas no fiziskām un juridiskām personām, sagatavo administratīvos aktus un metodiskos dokumentus, veic analītisko darbu, izskata iedzīvotāju iesniegumus un sūdzības, nodrošina vai kontrolē licenču, iebraukšanas un izbraukšanas atļauju izsniegšanu, preču ievešanu un izvešanu, ēku būvniecību un citas darbības, ko regulē valsts, organizē policijas dienestu, izmeklē nozieguma vai likumpārkāpuma faktus un apstākļus, vāc informāciju par personām un iestādēm, lai novērstu noziedzīga nodarījuma izdarīšanu; organizē uzņēmuma, tā īpašuma un personāla drošību un aizsardzību, novērš un dzēš ugunsgrēkus, glābj cilvēkus un materiālās vērtības, kā arī veic Latvijas valsts robežas apsardzību un kontroli.

  494. Mazās grupas "335 Valsts varas īstenošanas speciālisti" profesijas klasificētas:

  494.1. atsevišķajā grupā "3351 Muitnieki un robežinspektori";

  494.2. atsevišķajā grupā "3352 Valsts nodokļu inspektori";

  494.3. atsevišķajā grupā "3353 Valsts sociālās apdrošināšanas speciālisti";

  494.4. atsevišķajā grupā "3354 Valsts licencēšanas speciālisti";

  494.5. atsevišķajā grupā "3355 Iekšlietu inspektori un izmeklētāji";

  494.6. atsevišķajā grupā "3359 Citur neklasificēti valsts varas īstenošanas speciālisti".

  495. Mazās grupas "335 Valsts varas īstenošanas speciālisti" un šā klasifikatora 494. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  495.1. zina: uzdotā darba izpildes teorētiskos un praktiskos pamatus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  495.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, lietot ieroci un aizsargāt sevi un citus no iespējamiem uzbrukumiem, sniegt pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību, veikt administratīvo pārkāpumu profilaksi, atklāt administratīvo pārkāpumu un citu likumpārkāpumu cēloņus un tos veicinošos apstākļus, organizēt robežkontroli un robežuzraudzību, vadīt personālu, vadīt personāla profesionālo sagatavošanu, sagatavot dokumentāciju, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  495.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par uzdotā darba norisi un rezultātiem, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  495.4. izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – vidējā profesionālā izglītība.

  4.15.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3351 Muitnieki un robežinspektori"

  496. Atsevišķās grupas "3351 Muitnieki un robežinspektori" profesijās nodarbinātie veic valsts ekonomiskās robežas aizsardzību, noziedzīgu nodarījumu un likumpārkāpumu atklāšanu muitas jomā, preču un citu priekšmetu muitas kontroli, to aplikšanu ar muitas nodokli un muitas nodevām, muitas nodokļa un muitas nodevu iekasēšanu un muitas kontroles noformēšanu, kā arī valsts ekonomiskās robežas aizsardzību, nodrošina valsts robežas neaizskaramību un novērš nelegālo migrāciju, pārbauda personas un transportlīdzekļus, kas šķērso valsts robežu.

  497. Atsevišķās grupas "3351 Muitnieki un robežinspektori" profesijas un atbilstošie pamatuzdevumi:

  – kontrolēt muitas lietās, akcīzes preču aprites jomā un nodokļu (nodevu) jomā pieņemto normatīvo aktu ievērošanu; piemērot muitas tarifus; sagatavot un izsniegt muitas atļaujas, kontrolēt preču un citu priekšmetu ievešanas un izvešanas atļauju sistēmas ievērošanu; iekasēt valsts nodokļus, muitas nodokli un muitas nodevas, kā arī citus valsts noteiktos obligātos maksājumus; pārbaudīt dokumentus, bagāžu personām, kas šķērso valsts robežu; pārbaudīt transportlīdzekļu dokumentus un kravu, konstatēt, vai netiek pārkāpti pastāvošie preču ievešanas un izvešanas noteikumi, kā arī pārbaudīt nodokļu samaksu; atkarībā no apstākļiem un izdarīto pārbaužu rezultātiem piedalīties tiesā kā lieciniekiem, veikt likumā noteiktos kontroles pasākumus noziedzīgu nodarījumu un likumpārkāpumu novēršanā muitas jomā; organizēt un vadīt robežkontroli un robežuzraudzību; organizēt personu robežas šķērsošanas kārtību; organizēt ieroču, munīcijas kravu, indīgo un radioaktīvo vielu, priekšmetu un citu mantu robežas šķērsošanas kārtību; organizēt un vadīt meklējamo personu, transportlīdzekļu, ieroču un sprāgstvielu meklēšanu un aizturēšanu, kā arī citu aizliegto vielu un priekšmetu meklēšanu un aizturēšanu; kontrolēt dienesta dokumentāciju; organizēt ārzemnieku un bezvalstnieku ieceļošanas un uzturēšanās kārtības kontroli Latvijas Republikā, nelegālo imigrantu aizturēšanu un izraidīšanu no valsts; apsargāt valsts robežu, robežzīmes un citas robežbūves; novērst un atvairīt bruņotus iebrukumus, provokācijas uz valsts robežas; organizēt un veikt personu, transportlīdzekļu, kravu robežkontroli.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  497.1.Vecākais muitas EKSPERTS3351 01
  497.2.Vecākais muitas UZRAUGS3351 02
  497.3.Muitas EKSPERTS3351 03
  497.4.Muitas UZRAUGS3351 04
  497.5.Jaunākais muitas EKSPERTS3351 05
  497.6.Jaunākais muitas UZRAUGS3351 06
  497.7.Valsts robežsardzes INSPEKTORS3351 07
  497.8.Valsts robežsardzes vecākais VIRSNIEKS3351 08
  497.9.Valsts robežsardzes jaunākais VIRSNIEKS3351 09

  4.15.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3352 Valsts nodokļu inspektori"

  498. Atsevišķās grupas "3352 Valsts nodokļu inspektori" profesijās nodarbinātie pārbauda nodokļu deklarācijas, ķīlu aktus un citus dokumentus, nosaka nodokļu veidu un summu, muitas nodevas un citus ieņēmumus, kas pienākas no fiziskām un juridiskām personām, sagatavo administratīvos aktus un metodiskos dokumentus; veic analītisko darbu; izskata iedzīvotāju iesniegumus un sūdzības.

  499. Atsevišķās grupas "3352 Valsts nodokļu inspektori" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – izstrādāt nodokļu aprēķināšanas metodiku un reglamentēt uzskaiti nodokļu aprēķināšanas vajadzībām, izstrādāt nodokļu uzskaites metodiku nodokļu pārskatu un deklarāciju sastādīšanai, izstrādāt nodokļu aplikšanas jautājumos noslēgto starpvalstu līgumu piemērošanas metodiku; uzskaitīt un reģistrēt nodokļu maksātājus un ar nodokļiem apliekamos objektus; iekasēt valsts nodokļus un nodevas, kā arī citus valsts noteiktos obligātos maksājumus Latvijas Republikas teritorijā, kā arī iekasēt nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus Eiropas Savienības budžetam; konsultēt nodokļu maksātājus nodokļu normatīvo aktu piemērošanas jautājumos; kontrolēt nodokļu (nodevu) aprēķināšanas un maksāšanas kārtību; veikt uzņēmumu nodokļu aprēķinu un nodokļu maksājumu revīziju (auditu); veikt uzdevumus, kas saistīti ar nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanu; izsniegt, reģistrēt un pārreģistrēt speciālās atļaujas (licences), atļaujas un izziņas saimnieciskajai darbībai, kas saistīta ar akcīzes preču apriti; organizēt un veikt kontroles pasākumus akcīzes preču aprites jomā; piedzīt Valsts ieņēmumu dienesta administrētos nodokļu un nodevu parādus, kā arī citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādus; uzskaitīt konfiscēto, bezīpašnieka un atbilstoši mantošanas tiesībām valsts īpašumā pārgājušo mantu, nodrošināt kontroli pār tās realizāciju un ieņēmumu iemaksu valsts budžetā.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  499.1.Galvenais nodokļu INSPEKTORS3352 01
  499.2.Vecākais nodokļu INSPEKTORS3352 02
  499.3.Galvenais INSPEKTORS (nodokļu administrēšanas jomā)3352 03

  4.15.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3353 Valsts sociālās apdrošināšanas speciālisti"

  500. Atsevišķās grupas "3353 Valsts sociālās apdrošināšanas speciālisti" profesijās nodarbinātie apspriež iesniegumus, kas skar valsts sociālo apdrošināšanu un palīdzību naudas vai naturālā izteiksmē, un iesniegumus valsts pensijas nodrošināšanai vai pensijas un tās lieluma noteikšanai, nosūtot sevišķi svarīgus iesniegumus izskatīšanai valsts vecākajiem speciālistiem vai vadītājiem.

  501. Atsevišķās grupas "3353 Valsts sociālās apdrošināšanas speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – konsultēt pilsoņus jautājumos, kas skar valsts sociālās un pensiju apdrošināšanas programmas, izmaksājamo summu noteikšanu, kā arī pilsoņu tiesību un pienākumu jautājumos; izskatīt līgumus un citus dokumentus, noteikt sociālās apdrošināšanas vai palīdzības veidu un pensiju vai izmaksu lielumu.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  501.1.Pabalstu INSPEKTORS3353 01
  501.2.Pensiju INSPEKTORS3353 02
  501.3.Pensiju un pabalstu INSPEKTORS3353 03

  4.15.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3354 Valsts licencēšanas speciālisti"

  502. Atsevišķās grupas "3354 Valsts licencēšanas speciālisti" profesijās nodarbinātie izskata pieteikumus par preču ievešanas un izvešanas, uzņēmumu dibināšanas, namu vai citu būvju celšanas licenču piešķiršanu, kā arī vīzu vai pases saņemšanas jautājumiem, nosaka šādu licenču piešķiršanas sevišķus noteikumus vai sevišķi svarīgos gadījumos pieteikumus nosūta izlemšanai valsts vecākajiem speciālistiem vai vadītājiem.

  503. Atsevišķās grupas "3354 Valsts licencēšanas speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – konsultēt personas jautājumos, kas skar licenču veidus un izsniegšanas noteikumus, kā arī personu tiesību un pienākumu jautājumos; iztirzāt lūgumu un cita veida dokumentu licenču piešķiršanas noteikumus un iespējas.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  503.1.Licenču INSPEKTORS3354 01
  503.2.PATENTVEDIS3354 02
  503.3.Licencēšanas EKSPERTS3354 04

  4.15.5. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3355 Iekšlietu inspektori un izmeklētāji"

  504. Atsevišķās grupas "3355 Iekšlietu inspektori un izmeklētāji" profesijās nodarbinātie izmeklē noziedzīgu nodarījumu faktus un apstākļus, veic ekspertīzes, veic noziedzīgu nodarījumu un likumpārkāpumu atklāšanu valsts ieņēmumu un muitas jomā un ierēdņu (darbinieku) rīcībā, kas saistīti ar dienesta (darba) pienākumu izpildi; Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu speciālisti aizsargā personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem, kā arī sniedz personām neatliekamo palīdzību, novērš un dzēš ugunsgrēkus, glābj cilvēkus un materiālās vērtības, pilda ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības uzdevumus; pašvaldības policijas speciālisti aizsargā personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem, kā arī sniedz personām neatliekamo palīdzību.

  505. Atsevišķās grupas "3355 Iekšlietu inspektori un izmeklētāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – izveidot informācijas avotus par noziedzīgiem nodarījumiem, veikt profilaktisko darbu, izsekot likumpārkāpējus; dot liecību tiesā vai ziņot augstākām instancēm vai klientiem par izmeklēšanas rezultātiem; veikt izmeklēšanu kriminālprocesa lietās, nodrošinot ātru, pilnīgu, vispusīgu un objektīvu izmeklēšanu; veikt likumā noteikto operatīvo darbību, atklāt un novērst noziedzīgus nodarījumus valsts ieņēmumu un muitas jomā un ierēdņu (darbinieku) rīcībā, kas saistīti ar dienesta (darba) pienākumu izpildi; dzēst ugunsgrēkus un veikt glābšanas darbus avāriju gadījumos; īstenot civilās aizsardzības uzdevumus noziegumu novēršanā un atklāšanā; novērtēt un prognozēt operatīvo situāciju; veikt dienesta pārbaudes; plānot un veikt darbu sabiedriskās kārtības un personu drošības jomā; atbilstoši kompetencei veikt izmeklēšanas darbības kriminālprocesos un operatīvo darbību; īstenot kriminālizlūkošanas funkciju; veikt darbu sabiedriskās kārtības un personu drošības nodrošināšanā, likumpārkāpumu prevencijā, kā arī bezvēsts pazudušu personu un personu, kuras izdarījušas likumpārkāpumus, meklēšanā; veikt aizturēto, apcietināto un notiesāto konvojēšanu un apsardzi; uzraudzīt un kontrolēt ceļu un ūdens satiksmes drošību; organizēt pašvaldības policijas dienesta darbību; organizēt sabiedriskās kārtības sargāšanu pašvaldības teritorijā, uzturēt kārtību sabiedriskās vietās un masu pasākumos; sargāt iedzīvotājus un to likumiskās intereses no prettiesiskiem apdraudējumiem; veikt glābšanas darbus uz ūdens; aizturēt likumpārkāpējus; veikt pasākumus likumpārkāpēju saukšanā pie atbildības; uzlikt un iekasēt naudas sodus; procesa virzītāja (izmeklētāja) uzdevumā veikt procesuālās darbības, kuras nav izmeklēšanas darbības un ir saistītas nevis ar lēmumu pieņemšanu, bet gan to izpildi, nodrošinot savlaicīgu un kvalitatīvu procesuālo dokumentu un krimināllietu iekšējo un ārējo apriti.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  505.1.Policijas INSPEKTORS3355 01
  505.2.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
  505.3. IZMEKLĒTĀJS (valsts ieņēmumu un muitas jomā)3355 03
  505.4.(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133)
  505.5.Vecākais INSPEKTORS (iekšlietu jomā)3355 05
  505.6.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  505.7.Pašvaldības policijas vecākais INSPEKTORS3355 08
  505.8.Sevišķi svarīgu uzdevumu INSPEKTORS (iekšlietu jomā)3355 12
  505.9.INSPEKTORS (iekšlietu jomā)3355 13
  505.10.Pašvaldības policijas INSPEKTORS3355 14
  505.11.INSPEKTORS KRIMINĀLISTS (iekšlietu jomā)3355 15
  505.12.INSPEKTORS KINOLOGS (iekšlietu jomā)3355 18
  505.13.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  505.14.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  505.15.Administratīvās prakses INSPEKTORS (iekšlietu jomā)3355 23
  505.16.INSPEKTORS DEŽURANTS (iekšlietu jomā)3355 24
  505.17. 
  505.18.Pašvaldības policijas civilās aizsardzības SPECIĀLISTS3355 27
  505.19.Jaunākais INSPEKTORS (iekšlietu jomā)3355 29
  505.20.Pašvaldības policijas jaunākais INSPEKTORS3355 32
  505.21.Pašvaldības policijas vecākais KĀRTĪBNIEKS3355 33
  505.22.Pašvaldības policijas KĀRTĪBNIEKS3355 34
  505.23.KĀRTĪBNIEKS (iekšlietu jomā)3355 35
  505.24.Pašvaldības policijas jaunākais KĀRTĪBNIEKS3355 37
  505.25.Koledžas KADETS (iekšlietu jomā)3355 38
  505.26.Valsts policijas jaunākais VIRSNIEKS3355 39
  505.27.Valsts policijas jaunākais INSPEKTORS3355 40
  505.28.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  505.29.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  505.30.IZMEKLĒTĀJA PALĪGS (valsts ieņēmumu un muitas jomā)3355 43
  505.31.INSPEKTORS (valsts ieņēmumu un muitas jomā)3355 44
  505.32.IZMEKLĒTĀJA PALĪGS (iekšlietu jomā)3355 45

  4.15.6. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3359 Citur neklasificēti valsts varas īstenošanas speciālisti"

  506. Atsevišķās grupas "3359 Citur neklasificēti valsts varas īstenošanas speciālisti" profesijās nodarbinātie inspicē tirdzniecības vietas, nodrošina likumīgu un pareizu mērīšanas un svēršanas līdzekļu lietošanu tirdzniecībā un kontrolē cenu un darba samaksas noteikumu ievērošanu, sevišķi svarīgas lietas nosūtot izlemšanai valsts vecākajiem speciālistiem vai vadītājiem.

  507. Atsevišķās grupas "3359 Citur neklasificēti valsts varas īstenošanas speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – inspicēt tirdzniecības vietas, nodrošināt pareizu mērīšanas un svēršanas līdzekļu lietošanu tirdzniecībā; kontrolēt cenu un darba samaksas noteikumu ievērošanu.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  507.1.Cenu INSPEKTORS3359 01
  507.2.Svaru un mēru INSPEKTORS3359 03

  4.16. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "341 Juridisko, sociālo un reliģijas lietu speciālisti"

  508. Mazās grupas "341 Juridisko, sociālo un reliģijas lietu speciālisti" profesijās nodarbinātie palīdz dažādu institūciju vadītājiem, kā arī vecākajiem speciālistiem juridiskās lietās, kas saistītas ar apdrošināšanas līgumiem, aizdevumu izsniegšanu un citiem finanšu darījumiem, sniedz konsultatīvu, organizatorisku palīdzību klientiem sociālo problēmu risināšanas procesā, sniedz sociālās palīdzības pakalpojumus, kā arī palīdzību personām ar īpašām vajadzībām, speciālisti veic vai palīdz veikt reliģiskos rituālus, sprediķo vai palīdz reliģisko sanāksmju laikā un māca bērnus un citus, kas gatavojas pieņemt ticību.

  509. Mazās grupas "341 Juridisko, sociālo un reliģijas lietu speciālisti" profesijas klasificētas:

  509.1. atsevišķajā grupā "3411 Juristi un tiem radniecīgu profesiju speciālisti";

  509.2. atsevišķajā grupā "3412 Sociālā darba speciālisti";

  509.3. atsevišķajā grupā "3413 Reliģisko lietu speciālisti".

  510. Mazās grupas "341 Juridisko, sociālo un reliģijas lietu speciālisti" un šā klasifikatora 509. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  510.1. zina: uzdoto uzdevumu izpildes teorētiskos pamatus, risināmās problēmas teorētisku izpratni un uz praktiskiem pētījumiem pamatotu izpratni, sociālā darba procesus, sociālā darba formas un metodes, nedzirdīgo cilvēku kultūru un psiholoģiju, darbā izmantojamās komunikāciju tehnikas un datortehnikas darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba organizāciju un tehnoloģiju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  510.2. prot: veidot kontaktu ar klientu un piemēroties apstākļiem, nodrošināt tulkojamā satura pilnīgu atveidi, stilistisku atbilstību un gramatisko pareizību, izmantot komunikāciju tehniku un datortehniku, noteikt problēmu un tās risināšanas fāzes, motivēt klientu pārmaiņām, risināt konfliktsituācijas, lietot praksē teorētiskās zināšanas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  510.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par uzdotā darba norisi un rezultātiem, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par profesionālās ētikas ievērošanu, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  510.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

  4.16.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3411 Juristi un tiem radniecīgu profesiju speciālisti"

  511. Atsevišķās grupas "3411 Juristi un tiem radniecīgu profesiju speciālisti" profesijās nodarbinātie palīdz korporāciju, iestāžu un organizāciju vadītājiem, kā arī vecākajiem speciālistiem juridiskās lietās, kas saistītas ar apdrošināšanas līgumiem, aizdevumu izsniegšanu un citiem finanšu darījumiem vai tiesu ekspertīžu veikšanu.

  512. Atsevišķās grupas "3411 Juristi un tiem radniecīgu profesiju speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – izpētīt juridiskus vai tamlīdzīgus dokumentus vai organizēt to izpēti; gatavot dienesta rakstus un ziņojumus, kas apkopo juridisko stāvokli, apdrošināšanas vai aizdevuma izsniegšanas apstākļu izklāstu; konsultēt klientus vai aģentus juridiskajos vai tehniskajos jautājumos; gatavot dokumentus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma, akciju vai citu lietu nodošanas formālu reģistrāciju; rediģēt juridiska satura tekstus, pārbaudot to atbilstību gan no juridiskā, gan filoloģiskā viedokļa un nodrošinot to korektūru; pārbaudīt tekstā sastopamo tiesību aktu izmantošanas juridisko pamatotību, to nosaukumu un satura valodisko precizitāti; izvērtēt no citām valodām tulkoto juridisko tekstu un tiesību aktu satura atbilstību juridiskajai terminoloģijai latviešu valodā; sniegt atbalstu tiesu ekspertīžu veikšanā; pieņemt, pārbaudīt un reģistrēt valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas reģistrācijas sistēmā nostiprinājuma lūgumus; noformēt nekustamā īpašuma lietas un nosūtāmo korespondenci; veikt ar transportlīdzekļu un mazizmēra kuģošanas līdzekļu reģistrācijas procesu saistītās darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem; veikt agregātu numuru salīdzināšanu; sniegt klientiem informāciju par transportlīdzekļu un mazizmēra kuģošanas līdzekļu reģistrācijas jautājumiem; veikt invalīdu stāvvietu izmantošanas karšu izsniegšanu; veikt velosipēdu reģistrāciju; piešķirt atļaujas ārvalstīs pastāvīgi reģistrēto vieglo automobiļu lietošanai Latvijā; veikt ar transportlīdzekļu tirdzniecības procesu saistītās darbības, ar transportlīdzekļu un mazizmēra kuģošanas līdzekļu atsavināšanas un reģistrācijas aizliegumu procesu saistītās darbības, ar reģistrācijas iekārtām un palīglīdzekļiem saistītās darbības; sniegt pakalpojumus patentpilvarnieka vadībā atbilstoši kompetencei un sagatavotības līmenim, veicot normatīvajos aktos paredzētās darbības; konsultēt par mediācijas piemērotību dažādu domstarpību un konfliktu risināšanā; organizēt un vadīt mediācijas procesus; sagatavot apliecinājumus par mediācijas rezultātu; pēc pušu lūguma piedalīties rakstveida vienošanās noformēšanā.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  512.1.PROKURORA PALĪGS3411 01
  512.2.JURISTA PALĪGS3411 02
  512.3.TIESNEŠA PALĪGS3411 03
  512.4.Tiesas KONSULTANTS3411 04
  512.5.Tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS3411 05
  512.6.Tiesu kolēģijas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS3411 06
  512.7.SENATORA PALĪGS3411 07
  512.8.Tiesu EKSPERTA PALĪGS3411 08
  512.9.JURISTS LINGVISTS3411 09
  512.10.KONSULTANTS (zemesgrāmatu nodaļā)3411 10
  512.11.Transportlīdzekļu REĢISTRATORS3411 11
  512.12.Profesionālā PATENTPILNVARNIEKA PALĪGS3411 12
  512.13.MEDIATORS3411  13

  4.16.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3412 Sociālā darba speciālisti"

  513. Atsevišķās grupas "3412 Sociālā darba speciālisti" profesijās nodarbinātie administrē un ievieš sociālās palīdzības programmas un valsts un pašvaldību sociālos pakalpojumus, kā arī sniedz konsultatīvu, organizatorisku palīdzību klientiem personīgo individuālo un sociālo problēmu risināšanas procesā, sniedz palīdzību personām ar speciālām vajadzībām, aizstāv bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības, māca klientiem nepieciešamās sociālās un darba prasmes, organizē interešu izglītības darbu un vada interešu pulciņus.

  514. Atsevišķās grupas "3412 Sociālā darba speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – palīdzēt personām ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem saņemt sociālos pakalpojumus un uzlabot viņu sociālās funkcionēšanas spējas; novērtēt, kā mainās klienta iespējas aprūpēt sevi, un attiecīgi mainīt sociālās aprūpes pakalpojumu kompleksa apjomu un saturu; palīdzēt sociālajam darbiniekam sadarbībā ar citiem speciālistiem izstrādāt un īstenot klientu individuālos sociālās rehabilitācijas plānus sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanas laikā, mainīt un papildināt tos atbilstoši pārmaiņām klienta dzīves situācijā; palīdzēt klientam atrast un piekļūt valsts un pašvaldības resursiem (tai skaitā juridiskiem), medicīnas un finansiālai palīdzībai, mājokļa jautājumu risināšanai, nodarbinātībai, pārvietošanās iespējām, palīdzībai pārvākties uz citu mājokli, dienas aprūpei un citiem nepieciešamajiem pakalpojumiem; novērtēt personas (ģimenes) sociālo un materiālo situāciju un noteikt nepieciešamās sociālās palīdzības veidu, apjomu, saņemšanas ilgumu un līdzdarbības pienākumus; informēt klientu par viņa tiesībām uz sociālo palīdzību un par šo tiesību īstenošanas iespējām, kā arī līdzdarbības pienākumiem; piedalīties klientu atlases un novērtēšanas procesā, piemeklējot piemērotas sociālās programmas; nodrošināt palīdzību krīzes situācijā; īstenot dzīves prasmju darbnīcu, vardarbības terapijas programmas, uzvedības prasmju programmas, pakalpojumu programmas jauniešiem, kā arī citas sociālo pakalpojumu programmas sociālā darbinieka vai veselības aprūpes profesionāļa vadībā; palīdzēt klientam uzlabot esošās un apgūt jaunas sociālās prasmes; tulkot tekstus no latviešu zīmju valodas latviešu skaņu valodā un otrādi publiskos pasākumos, individuālās sarunās; tulkot no latviešu zīmju valodas svešvalodā un otrādi; tulkot latviešu valodā rakstīto tekstu zīmju valodā; zīmju valodā izteikto tekstu uzrakstīt latviešu valodā; risināt ar aizbildnības, aizgādības, adopcijas vai aizgādnības lietām saistītos jautājumus atbilstoši bāriņtiesas kompetencei; aizstāvēt bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām; izšķirt vecāku domstarpības bērna aprūpes un aizgādības jautājumos; pārbaudīt bērna un citas rīcībnespējīgas personas dzīves apstākļus; izvērtēt personas vai ģimenes atbilstību audžuģimenes pienākumu veikšanai un audžuģimenes statusa piešķiršanai; izvērtēt personas atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai; izvērtēt un lemt par personas atzīšanu par adoptētāju; uzraudzīt aizbildņu rīcību bērna personisko un mantisko interešu un tiesību nodrošināšanā un aizgādņu rīcību aizgādņa pienākumu izpildē, pārbaudīt audžuģimenē un ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā ievietota bērna aprūpi un viņa tiesību ievērošanu; risināt ar bērna vai citas rīcībnespējīgas personas mantas pārvaldību saistītos jautājumus; pārstāvēt bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu kriminālprocesā; organizēt interešu izglītības darbu un vadīt interešu pulciņus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  514.1.Sociālais APRŪPĒTĀJS3412 01
  514.2.Sociālais REHABILITĒTĀJS3412 02
  514.3.Sociālās palīdzības ORGANIZATORS3412 03
  514.4.(Svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 214)
  514.5.Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas TULKS3412 05
  514.6.Bāriņtiesas LOCEKLIS3412 06
  514.7.Bāriņtiesas LOCEKĻA PALĪGS3412 07
  514.8.Bāriņtiesas struktūrvienības VADĪTĀJA PALĪGS3412 08
  514.9.Interešu pulciņa AUDZINĀTĀJS3412 09

  4.16.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3413 Reliģisko lietu speciālisti"

  515. Atsevišķās grupas "3413 Reliģisko lietu speciālisti" profesijās nodarbinātie veic vai palīdz veikt reliģiskos rituālus, sprediķo vai palīdz reliģisko sanāksmju laikā un māca bērnus un citus, kas gatavojas pieņemt ticību, organizē pastorālās aprūpes darbu un līdzdarbojas reliģiskajā darbībā.

  516. Atsevišķās grupas "3413 Reliģisko lietu speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – dzīvot noteiktā atšķirtībā no pasaulīgās sabiedrības, apgūstot reliģiskās mācības, sludināt reliģisko ticību ticīgo un neticīgo sanāksmēs vai nodarbībās; propagandēt reliģisko mācību starp neticīgajiem; mācīt bērnus un citus, kas gatavojas pieņemt ticību; atbilstoši Latvijas Republikā atzīto reliģisko konfesiju darbības praksei, tradīcijai un iekšējai kārtībai reliģisko lietu vecāko speciālistu vadībā organizēt pastorālās aprūpes darbu un līdzdarboties reliģiskajā darbībā; koordinēt reliģiska satura informatīvus un izglītojošus pasākumus; izskaidrot praktiskās teoloģijas jautājumus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  516.1.Pestīšanas armijas DARBINIEKS3413 01
  516.2.EVAŅĢĒLISTS3413 02
  516.3.ĶESTERIS3413 03
  516.4.MŪKS3413 04
  516.5.MŪĶENE3413 05
  516.6.SLUDINĀTĀJS3413 06
  516.7.Pastorālā darba SPECIĀLISTS3413 07

  4.17. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "342 Sporta un fiziskās sagatavotības speciālisti"

  517. Mazās grupas "342 Sporta un fiziskās sagatavotības speciālisti" profesijās nodarbinātie trenē sportistus, organizē sporta pasākumus, vada fiziskās sagatavotības nodarbības, piedalās sporta sacensībās un veicina sporta attīstību, kā arī organizē un vada citus aktīvās atpūtas pasākumus.

  518. Mazās grupas "342 Sporta un fiziskās sagatavotības speciālisti" profesijas klasificētas:

  518.1. atsevišķajā grupā "3421 Individuālo un komandu sporta veidu sportisti";

  518.2. atsevišķajā grupā "3422 Sporta treneri, sporta instruktori un sporta speciālisti";

  518.3. atsevišķajā grupā "3423 Fiziskās sagatavotības instruktori un sporta pasākumu organizatori".

  519. Mazās grupas "342 Sporta un fiziskās sagatavotības speciālisti" un šā klasifikatora 518. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  519.1. zina: uzdevumu izpildes teorētiskos pamatus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  519.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  519.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par uzdotā darba norisi un rezultātiem, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  519.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

  4.17.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3421 Individuālo un komandu sporta veidu sportisti"

  520. Atsevišķās grupas "3421 Individuālo un komandu sporta veidu sportisti" profesijās nodarbinātie piedalās sporta sacensībās atsevišķi vai komandā.

  521. Atsevišķās grupas "3421 Individuālo un komandu sporta veidu sportisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – piedalīties dažādu veidu sporta sacensībās; piedalīties regulāros treniņos; sniegt intervijas plašsaziņas līdzekļiem; uzturēt augsta līmeņa zināšanas par konkrētu sporta veidu; pieņemt lēmumus par stratēģijām, konsultējoties ar treneri; novērtēt citus konkurentus un vietas apstākļus, konkurēt sporta pasākumos; ievērot noteikumus, kas saistīti ar konkrētu sporta veidu.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  521.1.ATLĒTS3421 01
  521.2.Sacīkšu BRAUCĒJS3421 02
  521.3.ŽOKEJS3421 03
  521.4.Profesionāls SPORTISTS3421 04
  521.5.ALPĪNISTS3421 05

  4.17.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3422 Sporta treneri, sporta instruktori un sporta speciālisti"

  522. Atsevišķās grupas "3422 Sporta treneri, sporta instruktori un sporta speciālisti" profesijās nodarbinātie trenē sportistus un tiesā sporta sacensības.

  523. Atsevišķās grupas "3422 Sporta treneri, sporta instruktori un sporta speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – trenēt sportistus; plānot, organizēt, vadīt un izvērtēt mācību/treniņu procesu noteiktā sporta veidā, lietojot dažādas metodes; virzīt savu darbību atbilstīgi sporta nozares konceptuālām pamatnostādnēm paredzamās un mainīgās situācijās; identificēt sportistu vai sportistu komandu vājās un stiprās puses; plānot un vadīt mācību/treniņu procesu; motivēt sportistus uzvarai sporta sacensībās; tiesāt sporta sacensības; analizēt un novērtēt sportistu vai sportistu komandas rezultatīvos rādītājus un pilnveidot sporta veidu treniņu programmas; uzraudzīt un analizēt sportistu tehniku, nākotnē veicot uzlabojumus; nodrošināt sporta sacensību noteikumu ievērošanu; reģistrēt laika un citus rezultatīvos rādītājus sporta sacensībās; apkopot rezultatīvos rādītājus un sporta sacensību ierakstus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  523.1.Sporta INSTRUKTORS3422 01
  523.2.Sporta TIESNESIS3422 02
  523.3.Sporta TRENERIS3422 03
  523.4.Sporta METODIĶIS3422 04
  523.5.Sporta SPECIĀLISTS3422 05

  4.17.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3423 Fiziskās sagatavotības instruktori un sporta pasākumu organizatori"

  524. Atsevišķās grupas "3423 Fiziskās sagatavotības instruktori un sporta pasākumu organizatori" profesijās nodarbinātie vada fiziskās sagatavotības nodarbības, māca dažādu veidu vingrinājumus un īsteno aktīvas atpūtas apmācības nodarbības, organizē sporta pasākumus.

  525. Atsevišķās grupas "3423 Fiziskās sagatavotības instruktori un sporta pasākumu organizatori" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – plānot un veikt aktīvas atpūtas un sporta aktivitātes, kā arī organizēt sporta pasākumus; nodrošināt sporta pasākumu tiesāšanu; izstrādāt sporta nodarbību grafikus un nodrošināt treniņu procesu norisi; popularizēt sporta pasākumus un nodrošināt sporta aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo materiāli tehnisko aprīkojumu; vadīt fiziskās sagatavotības nodarbības; nodrošināt drošību un sniegt pirmo palīdzību; konsultēt, ieteikt un vadīt vingrošanas veidam atbilstošas grupu nodarbības un klienta fiziskai sagatavotībai, veselības stāvoklim un vēlmēm atbilstošas individuālās vingrošanas nodarbības ar inventāru vai bez tā; demonstrēt nepieciešamos vingrinājumus un sniegt norādījumus sporta inventāra vai aprīkojuma lietošanai; skaidrot sporta nodarbību noteikumus un ieviest drošības pasākumus; plānot un īstenot kalnu slēpošanas trases apmeklētāju apmācības nodarbības; vadīt un organizēt gaisa balona pilota apmācības.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  525.1.Vingrošanas nodarbību INSTRUKTORS3423 01
  525.2.Trenažieru zāles INSTRUKTORS3423 02
  525.3.Sporta pasākumu ORGANIZATORS3423 03
  525.4.Sporta spēļu VADĪTĀJS3423 04
  525.5.Kalnu slēpošanas INSTRUKTORS3423 05
  525.6.Gaisa balona PILOTS INSTRUKTORS3423 06

  4.18. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "343 Mākslas, kultūras un kulinārijas speciālisti"

  526. Mazās grupas "343 Mākslas, kultūras un kulinārijas speciālisti" profesijās nodarbinātie nodarbojas ar preču dizainu un interjeru noformēšanu, fotografē, sniedz informāciju plašsaziņas līdzekļos, sniedz bibliotēku un informācijas centru lietotājiem nepieciešamo informāciju un informācijas pakalpojumus, izstrādā ēdienkartes, plāno un organizē virtuves darbu, atjauno un restaurē vēsturiskas koka un akmens būves, organizē kultūras un atpūtas pasākumus.

  527. Mazās grupas "343 Mākslas, kultūras un kulinārijas speciālisti" profesijas klasificētas:

  527.1. atsevišķajā grupā "3431 Fotogrāfi";

  527.2. atsevišķajā grupā "3432 Dizaina speciālisti un dekoratori";

  527.3. atsevišķajā grupā "3433 Galeriju, muzeju un bibliotēku speciālisti";

  527.4. atsevišķajā grupā "3434 Šefpavāri";

  527.5. atsevišķajā grupā "3435 Citi mākslas un kultūras speciālisti".

  528. Mazās grupas "343 Mākslas, kultūras un kulinārijas speciālisti" un šā klasifikatora 527. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  528.1. zina: uzdevumu izpildes teorētiskos pamatus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  528.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  528.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par uzdotā darba norisi un rezultātiem, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  528.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

  4.18.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3431 Fotogrāfi"

  529. Atsevišķās grupas "3431 Fotogrāfi" profesijās nodarbinātie fotografē.

  530. Atsevišķās grupas "3431 Fotogrāfi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – izgatavot fotogrāfijas reklāmas, mākslas, komerciāliem, ražošanas, zinātniskiem un citiem nolūkiem, ilustratīviem materiāliem preses un citos izdevumos; izgatavot atsevišķu personu vai personu grupu fotogrāfijas; piedalīties vizuālo darbu veidošanā visās jomās, kurās lieto fotogrāfiskus attēlus; darbojoties gan patstāvīgi, gan radošajā komandā kopīgi ar redaktoru, žurnālistu, mākslinieku, stilistu, grimētāju, apgaismotāju, fotosesiju dalībniekiem, atbilstoši radošajai koncepcijai piedāvāt optimālu vizuālo risinājumu un, izmantojot fotokameru, veikt kvalitatīvu uzņemšanas objekta vai subjekta fiksāciju un fotogrāfisko attēlu apstrādi; izvēlēties atbilstošas tehnoloģijas un atbildēt par attēla gala varianta kvalitāti.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  530.1.MikroFOTOGRĀFS3431 01
  530.2.Mākslas FOTOGRĀFS3431 02

  4.18.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3432 Dizaina speciālisti un dekoratori"

  531. Atsevišķās grupas "3432 Dizaina speciālisti un dekoratori" profesijās nodarbinātie apgūst un izmanto dažādas mākslas metodes, veicot dizainu, interjeru noformēšanu, preču realizācijas stimulēšanas darbus.

  532. Atsevišķās grupas "3432 Dizaina speciālisti un dekoratori" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – izstrādāt rūpniecisko un individuālo produktu dizainu; radīt jaunu veidu un stilu apģērbus un aksesuārus, komplektēt tērpu garderobi; konstruēt, modelēt, piegriezt, izgatavot dažādu veidu apģērbus, kas piemēroti individuālam patēriņam vai rūpnieciskai ražošanai; modelēt un konstruēt tērpus; izstrādāt un īstenot interjeru, dzīvojamo un sabiedrisko ēku un celtņu, kā arī vides objektu noformēšanas projektus, tai skaitā arī atbilstošo priekšmetu restaurāciju; veidot teātra izrāžu dekorācijas; mākslinieciski noformēt skatlogus, vitrīnas, izstāžu stendus, sagatavot noformēšanas skices (vizualizāciju); noformēt un ilustrēt grāmatas, kalendārus, katalogus un citus izdevumus, kā arī citus ar vizuālo noformējumu saistītos darbus; veikt iespieddarbu digitālo noformēšanu, to sagatavošanu iespiešanai un pēcapstrādei; plānot un izstrādāt iespieddarbu digitālā noformējuma projektus individuāli vai sadarbībā ar citiem speciālistiem; izstrādāt reklāmas produkciju atbilstoši dizainera skicei vai dizainera vadībā; veikt ar kultūrvidi saistītu pasūtījumu (vizuālā reklāma, ēku eksterjera un interjera noformējums) izpēti, skiču piedāvājuma izstrādi, sagatavot priekšlikumus konkursiem, dizaina projektu pieteikumus, projekta prezentāciju, tā izpildes organizēšanu; sadarboties ar pasūtītāju; izstrādāt vizuāli, tehnoloģiski, ergonomiski sakārtotus un pamatotus interjerus un reklāmas vai to daļas, kā arī atsevišķu elementu projektus ar estētiskām pazīmēm; radīt dažādu stilu un veidu mēbeles, ievērojot noteiktas prasības; veikt nepieciešamos aprēķinus materiālu un citām izmaksām.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  532.1.DEKORĒTĀJS3432 01
  532.2.Izstādes DEKORĒTĀJS3432 02
  532.3.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  532.4.Dizaina SPECIĀLISTS3432 04
  532.5.Juvelierizstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS3432 05
  532.6.Iesaiņojuma dizaina SPECIĀLISTS3432 06
  532.7.ILUSTRATORS3432 09
  532.8.Teātra DEKORĒTĀJS3432 10
  532.9.Noformēšanas MĀKSLINIEKS3432 11
  532.10.Apģērbu dizaina SPECIĀLISTS3432 14
  532.11.Ādas izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS3432 15
  532.12.Keramikas izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS3432 16
  532.13.Koka izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS3432 17
  532.14.Metāla izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS3432 18
  532.15.Stikla izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS3432 19
  532.16.Tekstilizstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS3432 20
  532.17.Interjera un reklāmas dizaina SPECIĀLISTS3432 21
  532.18.Tekstilizstrādājumu MODELĒTĀJS3432 23
  532.19.Rokdarbu MODELĒTĀJS3432 24
  532.20.Dekoratīvo objektu TĒLNIEKS3432 25
  532.21.Lietišķās mākslas izstrādājumu MODELĒTĀJS3432 26
  532.22.Vides DIZAINERS3432 27
  532.23.Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas SPECIĀLISTS3432 28
  532.24.Tērpu stila SPECIĀLISTS3432 29
  532.25.Interjera NOFORMĒTĀJS3432 30
  532.26.Vizuālās reklāmas NOFORMĒTĀJS3432 31
  532.27.Produktu dizaina SPECIĀLISTS3432 32
  532.28.Vizuālās reklāmas dizaina SPECIĀLISTS3432 33
  532.29.Interjera dizaina SPECIĀLISTS3432 34
  532.30.Multimediju dizaina SPECIĀLISTS3432 35
  532.31.Mēbeļu dizaina SPECIĀLISTS3432 36
  532.32.Materiālu dizaina SPECIĀLISTS3432 43
  532.33.Stila mēbeļu MODELĒTĀJS3432 44
  532.34.Dāvanu NOFORMĒTĀJS3432 45
  532.35.Skatlogu NOFORMĒTĀJS3432 46
  532.36.Foto dizaina SPECIĀLISTS3432 47
  532.37.Tēlniecības objektu dizaina SPECIĀLISTS3432 48
  532.38.Apģērbu MODELĒTĀJS3432 49
  532.39.Iespieddarbu noformējuma SPECIĀLISTS3432 50
  532.40.Vides dizaina SPECIĀLISTS3432 51
  532.41.Ārtelpas labiekārtojuma un objektu dizaina SPECIĀLISTS3432 52

  4.18.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3433 Galeriju, muzeju un bibliotēku speciālisti"

  533. Atsevišķās grupas "3433 Galeriju, muzeju un bibliotēku speciālisti" profesijās nodarbinātie strādā zinātniskajās, speciālajās, publiskajās un izglītības iestāžu bibliotēkās, kā arī informācijas centros un sniedz bibliotēku un informācijas centru lietotājiem nepieciešamo informāciju un informācijas pakalpojumus.

  534. Atsevišķās grupas "3433 Galeriju, muzeju un bibliotēku speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – veidot bibliotēku un informācijas centru krājumus un datubāzes; sniegt bibliotēkas un informācijas pakalpojumus; popularizēt bibliotēku un tās piedāvājumus; komplektēt un kataloģizēt iespiestos un elektroniskos dokumentus; pārzināt bibliotēku informācijas sistēmas un resursus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  534.1.BIBLIOTEKĀRS3433 01
  534.2.Bibliotēku informācijas SPECIĀLISTS3433 02
  534.3.Izglītības iestādes BIBLIOTEKĀRS (ceturtā un trešā līmeņa kvalifikācija)3433 03

  4.18.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3434 Šefpavāri"

  535. Atsevišķās grupas "3434 Šefpavāri" profesijā nodarbinātie izstrādā ēdienkartes, plāno un organizē virtuves darbu, gatavo ēdienus un dzērienus viesnīcās, restorānos un citās iestādēs, uz kuģiem, vilcienos un privātās mājās.

  536. Atsevišķās grupas "3434 Šefpavāri" profesija un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – novērtēt pārtikas produktu kvalitāti; izstrādāt receptes un ēdienkartes; pasūtīt pārtikas piegādi; uzraudzīt ēdiena kvalitāti un noformējumu; pārraudzīt citu pavāru darbu; apmācīt un instruēt citus pavārus par ēdienu gatavošanas, higiēnas un pārtikas drošības jautājumiem; gatavot un noformēt ēdienus un dzērienus; plānot un koordinēt virtuves darbu.
  Profesija ir "ŠEFPAVĀRS" – profesijas kods "3434 01".

  4.18.5. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3435 Citi mākslas un kultūras speciālisti"

  537. Atsevišķās grupas "3435 Citi mākslas un kultūras speciālisti" profesijās nodarbinātie atjauno un restaurē kultūras vērtības arhitektūrā – koka un akmens būves, organizē kultūras un atpūtas pasākumus uzņēmumā, sniedz atbalstu citiem mākslas un kultūras speciālistiem.

  538. Atsevišķās grupas "3435 Citi mākslas un kultūras speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – veikt restaurējamās koka un akmens būves izpēti, vadoties pēc tās izgatavošanas paņēmieniem un tehnoloģijām; noteikt restaurējamā objekta bojājumu rašanās iemeslus un to novēršanas paņēmienus; restaurācijas procesā saglabāt esošās detaļas vai arī pārveidot tās, piemērojot mūsdienu apstākļiem un tehnoloģijām; veikt restaurējamā objekta profilaktisko nostiprināšanu, konservāciju, dezinfekciju un tīrīšanu; restaurēt vēstures un kultūras pieminekļus – koka un akmens būves (ēkas); restauratora vadībā restaurēt kultūras vērtības – ēkas, mākslas darbus, iekārtas un priekšmetus, saglabājot to sākotnējo veidu; plānot, organizēt un vadīt dažādus kultūras un atpūtas pasākumus; plānot, organizēt un vadīt bērnu spēles, atrakcijas un balles; vadīt vietēja vai reģionāla mēroga kultūras uzņēmumu; vadīt interešu pulciņus; izstrādāt ar kultūras un izglītības jomu saistītus radošus projektus; piedalīties valstiski un starptautiski nozīmīgu kultūras pasākumu īstenošanā; kontrolēt šiem mērķiem piešķirto līdzekļu izlietojumu; strādāt ar pirotehniskajiem izstrādājumiem un digitālajām uguņošanas vadības sistēmām; ievērot drošības pasākumus pirotehnikas izstrādājumu uzglabāšanai, transportēšanai un lietošanai; veidot metus, maketus, radīt izrādes vai cita radoša projekta māksliniecisko telpas iekārtojumu, veidot teātra kostīmus; palīdzēt solistiem, aktieriem atcerēties tekstus saspringtajos brīžos uz skatuves.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  538.1.Polihromā koka RESTAURATORS3435 06
  538.2.Koka būvju RESTAURATORS3435 13
  538.3.Akmens būvju RESTAURATORS3435 14
  538.4.Zeltījumu RESTAURATORS3435 17
  538.5.RESTAURATORA ASISTENTS3435 18
  538.6.Kultūras METODIĶIS3435 19
  538.7.Kultūras pasākumu ORGANIZATORS3435 20
  538.8.Kultūras pasākumu VADĪTĀJS3435 21
  538.9.Svētku REŽISORS3435 22
  538.10.Kultūras projektu VADĪTĀJS3435 23
  538.11.Interešu pulciņa VADĪTĀJS3435 28
  538.12.PiroTEHNIĶIS3435 29
  538.13.Muzeja eksponātu RESTAURATORS3435 30
  538.14.Akmens un silikāta materiāla RESTAURATORS3435 31
  538.15.Būvgaldniecības RESTAURATORS3435 32
  538.16.Arhitektoniski mākslinieciskās izpētes MEISTARS3435 33
  538.17.SCENOGRĀFS3435 34
  538.18.SUFLIERIS3435 35
  538.19.ANIMATORS3435 36

  4.19. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "351 Informācijas tehnoloģiju darbības un lietotāju atbalsta speciālisti"

  539. Mazās grupas "351 Informācijas tehnoloģiju darbības un lietotāju atbalsta speciālisti" profesijās nodarbinātie sniedz tehnisko palīdzību komunikāciju sistēmas, datoru sistēmu un tīklu lietotājiem, veic ar informācijas ievadīšanu saistītus pienākumus programmēšanā, nodrošina programmu un aparatūras apkalpošanu.

  540. Mazās grupas "351 Informācijas tehnoloģiju darbības un lietotāju atbalsta speciālisti" profesijas klasificētas:

  540.1. atsevišķajā grupā "3511 Informācijas tehnoloģiju darbības speciālisti";

  540.2. atsevišķajā grupā "3512 Informācijas tehnoloģiju lietotāju atbalsta speciālisti";

  540.3. atsevišķajā grupā "3513 Datortīklu un datorsistēmu speciālisti";

  540.4. atsevišķajā grupā "3514 Tīmekļa vietņu speciālisti".

  541. Mazās grupas "351 Informācijas tehnoloģiju darbības un lietotāju atbalsta speciālisti" un šā klasifikatora 540. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  541.1. zina: pētāmās problēmas teorētiskos un praktiskos aspektus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanos, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  541.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  541.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par uzdotā darba norisi un rezultātiem, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  541.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

  4.19.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3511 Informācijas tehnoloģiju darbības speciālisti"

  542. Atsevišķās grupas "3511 Informācijas tehnoloģiju darbības speciālisti" profesijās nodarbinātie apkalpo informācijas tehnoloģiju sistēmas, aparatūras, programmatūras un ar tām saistīto datoru aprīkojumu, kā arī perifērijas iekārtas, kas tiek lietotas skaitļu datu pierakstam, saglabāšanai, pārraidei, apstrādei un to pārveidošanai grafiskā attēlā uz ekrāna, papīra vai lentes, apkalpo S.W.I.F.T. (Society worldwide interbank financial telecomunication) sistēmu.

  543. Atsevišķās grupas "3511 Informācijas tehnoloģiju darbības speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – apkalpot un kontrolēt informācijas tehnoloģiju sistēmas, aparatūras, programmatūras un ar tām saistīto datoru aprīkojumu; ekspluatēt un kontrolēt perifērijas iekārtas, kas atbilstoši lietotāja prasībām tiek izmantotas skaitlisko datu pierakstīšanai, saglabāšanai, pārraidei un to pārveidošanai grafiskā attēlā uz ekrāna, papīra vai lentē; sekot S.W.I.F.T. sistēmas darbībai, nodrošināt datu ievadīšanu S.W.I.F.T. sistēmā un to pārraidi, pārbaudīt sagatavotos S.W.I.F.T. ziņojumus pirms to pārraidīšanas, pārbaudīt pa elektronisko pastu saņemtos maksājumu uzdevumus, ievadīt tos programmā un nosūtīt; organizēt un izpildīt lietotāja norādītos skaitļošanas darbus; uzstādīt magnētlentes un magnētdiskus, kas nepieciešami datu apstrādei un pierakstam tādā veidā, kas piemērots mašīnlasīšanai vai ierakstīšanai, kā arī saglabāt diskus un lentes; kārtot skaitļošanas operāciju žurnālu; izpildīt dublējošās operācijas atbilstoši procedūrām; konstatēt un risināt problēmas, kas radušās skaitļošanas ierīču izmantošanā vai neliela remonta rezultātā, un veikt korekcijas.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  543.1.Skaitļotāja OPERATORS3511 01
  543.2.Perifērijas iekārtu OPERATORS3511 02
  543.3.Datora OPERATORS3511 03
  543.4.S.W.I.F.T. OPERATORS3511 04
  543.5.S.W.I.F.T. ADMINISTRATORS3511 06

  4.19.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3512 Informācijas tehnoloģiju lietotāju atbalsta speciālisti"

  544. Atsevišķās grupas "3512 Informācijas tehnoloģiju lietotāju atbalsta speciālisti" profesijās nodarbinātie palīdz standarta programmu sistēmu pakešu lietotājiem, ievadot programmas un risinot problēmas to darbā, ievieš jaunas programmas, izdara nelielas izmaiņas, vecāko speciālistu vadībā izmantojot un pilnveidojot esošās programmas, reģistrē un sankcionē informatīvo sistēmu lietotājus, kontrolē starptautiska datortīkla lietotājus, testē un uztur no jauna izstrādātās un jau esošās informācijas sistēmas, kontrolē un nodrošina to kvalitāti un drošību, veido interneta lapas.

  545. Atsevišķās grupas "3512 Informācijas tehnoloģiju lietotāju atbalsta speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – palīdzēt speciālistiem, kas izmanto standartprogrammu sistēmas, ievadot programmas un risinot to izmantošanas problēmas; pievienot jaunas programmas attiecīgās aparātu apgādes un darbojošās konfigurāciju sistēmas ietvaros; ieviest jaunas periferiālās iekārtas un izpildīt nepieciešamo labojumu darbojošos sistēmu parametros; ievadīt, apkalpot un pilnveidot programmas, vecāko speciālistu vadībā izpildot nelielus labojumus un korekcijas; kārtot un pilnveidot programmas un to ievadīšanas dokumentāciju; uzstādīt internetbankas programmas un apmācīt to lietotājus; pilnveidot internetbankas datubāzi; pilnveidot un attīstīt internetbankas programmatūru; konsultēt internetbankas lietotājus; uzraudzīt POS terminālu un bankomātu tīkla darbību; veikt programmatūras izstrādi, pārbaudīt tās darbību un veikt nepieciešamās izmaiņas, izveidot funkcionālus un izvirzītajām prasībām atbilstošus programmatūras risinājumus; plānot, sagatavot un veikt programmatūras īpašību pārbaudi; izstrādāt un noformēt dokumentus; organizēt pakalpojumu un dokumentu aprites procedūru aprakstīšanu; iegūt, analizēt un klasificēt informāciju; nodrošināt mājaslapas internetā pastāvēšanu un strādāt ar attēla rediģēšanu un izstrādāt vienkāršas programmas; veikt nepieciešamās izmaiņas mājaslapas internetā saturā saskaņā ar pasūtītāja prasībām; izvietot tekstu, attēlus, virsrakstus, kadrēt un veikt citas līdzīgas darbības; attīstīt mājaslapas internetā dizainu, lietojot speciālas programmatūras; attīstīt iestādes tīmekļa vidi un atbildēt par tehniskiem risinājumiem; veikt mājaslapas izstrādei nepieciešamo programmēšanu; programmēt vai attīstīt satura vadības sistēmas; strādāt ar dizaina un attēlu apstrādes programmām; sniegt konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  545.1.DatorTEHNIĶIS3512 01
  545.2.Datubāzu TEHNIĶIS3512 02
  545.3.Programmēšanas TEHNIĶIS3512 03
  545.4.Informācijas vadības SPECIĀLISTS3512 04

  4.19.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3513 Datortīklu un datorsistēmu speciālisti"

  546. Atsevišķās grupas "3513 Datortīklu un datorsistēmu speciālisti" profesijās nodarbinātie izstrādā, uztur un darbojas ar tīklu un citu datu komunikāciju sistēmām.

  547. Atsevišķās grupas "3513 Datortīklu un datorsistēmu speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – uzstādīt vienkāršus lokālos datortīklus; pārbaudīt un novērst kļūmes visu veidu datortehnikas un programmatūras darbībā; konfigurēt, diagnosticēt un modernizēt datortehniku, programmatūru un vienkāršus lokālos datortīklus; sniegt konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku, tai skaitā elektroniski un telefoniski; ar savu profesionālo darbību veicināt un uzlabot datorlietotāju darba efektivitāti; ierīkot datortehnikas, tīkla programmatūru, operētājsistēmas programmatūru un lietojumprogrammu programmatūru.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  547.1.Datorsistēmu TEHNIĶIS3513 01
  547.2.Operāciju sistēmu TEHNIĶIS3513 02
  547.3.Informācijas sistēmu kvalitātes KONTROLIERIS3513 04
  547.4.Informācijas sistēmu drošības KONTROLIERIS3513 05
  547.5.Informācijas sistēmu drošības ADMINISTRATORS3513 06
  547.6.Datorsistēmu TESTĒTĀJS3513 07
  547.7.Datortīkla uzturēšanas ADMINISTRATORS3513 08

  4.19.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3514 Tīmekļa vietņu speciālisti"

  548. Atsevišķās grupas "3514 Tīmekļa vietņu speciālisti" profesijās nodarbinātie uzrauga un apkalpo interneta un intraneta mājaslapas, tīmekļa servera aparatūru un programmatūru.

  549. Atsevišķās grupas "3514 Tīmekļa vietņu speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – ierīkot, uzraudzīt un apkalpot interneta un intraneta mājaslapas, tīmekļa servera aparatūru un programmatūru; pilnveidot un uzturēt dokumentāciju un instrukcijas; attīstīt, koordinēt, īstenot un uzraudzīt drošības pasākumus; analizēt un sniegt priekšlikumus, uzlabot tīklu darbības rezultātus, modernizēt un apgūt jaunas sistēmas; sniegt konsultācijas klientiem un lietotājiem; modificēt interneta lapas; veikt tīmekļa servera rezerves un reģenerācijas darbības; apkalpot biroja tehniku, uzpildīt lāzerprintera kasetnes; uzstādīt datorprogrammas; novērst neatļautas programmatūras lietošanu.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  549.1.Informācijas tīkla PĀRZINIS3514 01
  549.2.Mājaslapas ADMINISTRATORS3514 03

  4.20. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "352 Telesakaru un radiosakaru iekārtu speciālisti"

  550. Mazās grupas "352 Telesakaru un radiosakaru iekārtu speciālisti" profesijās nodarbinātie darbojas ar kinofilmu iekārtām un videokamerām vai citām ierīcēm, ar kurām tiek ierakstīts un rediģēts attēls un skaņa, apkalpo radiotranslācijas un televīzijas translācijas iekārtas un telesakaru sistēmas.

  551. Mazās grupas "352 Telesakaru un radiosakaru iekārtu speciālisti" profesijas klasificētas:

  551.1. atsevišķajā grupā "3521 Radiosakaru un audiovizuālās jomas speciālisti";

  551.2. atsevišķajā grupā "3522 Telesakaru tehniskās attīstības speciālisti".

  552. Mazās grupas "352 Telesakaru un radiosakaru iekārtu speciālisti" un šā klasifikatora 551. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  552.1. zina: pētāmās problēmas teorētiskos un praktiskos aspektus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanos, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  552.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  552.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par uzdotā darba norisi un rezultātiem, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  552.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

  4.20.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3521 Radiosakaru un audiovizuālās jomas speciālisti"

  553. Atsevišķās grupas "3521 Radiosakaru un audiovizuālās jomas speciālisti" profesijās nodarbinātie kontrolē kinokameru, videokameru un citas attēla un skaņas ieraksta un montēšanas aparatūras darbu, radiotranslācijas un televīzijas translācijas aparatūras, kas pārraida iepriekš ierakstītu vai tiešā ētera attēlu un skaņu, kā arī citādus radiosakaru signālus uz sauszemes, ūdenī un gaisā.

  554. Atsevišķās grupas "3521 Radiosakaru un audiovizuālās jomas speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – izgatavot attēla un skaņu ierakstus reklāmas, mākslas, komerciāliem, ražošanas, zinātniskiem un citiem nolūkiem, ilustratīviem materiāliem preses un citos izdevumos; iestatīt un izmantot kinokameras un videokameras, kā arī mikrouzņemšanas, aerouzņemšanas un citus speciālu attēlu ierakstīšanas aparātus; kontrolēt kinofilmām, videolentēm, platēm, diskiem, lentēm, skaitliskās informācijas diskiem, tiešā ētera vai citiem mērķiem paredzēto skaņu iekārtu aparatūru darbu; risināt problēmas, kas rodas darba procesā; kontrolēt pārraides un translācijas sistēmu un pavadoņu komunikāciju sistēmu darbību, translējot tālsarunas, radio un televīzijas programmas; kontrolēt kinoprojekcijas aparatūras darbību; plānot un izstrādāt vizuāli, tehnoloģiski, ekonomiski un komunikatīvi sakārtotus un pamatotus videoproduktus (filmu, televīzijas raidījumu, videoinstalāciju, videoklipu un citus), to daļu vai atsevišķus elementus; nodrošināt dažādu pasākumu apskaņošanu un apgaismošanu; izvēlēties atbilstošu mūziku, video projekciju un apgaismojumu.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  554.1.Radio/ elektronikas TEHNIĶIS3521 01
  554.2.Radioiekārtas vecākais TEHNIĶIS3521 02
  554.3.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  554.4.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  554.5.Audio iekārtu OPERATORS3521 05
  554.6.Kinofilmu/ skaņu REDAKTORS3521 06
  554.7.Televīzijas OPERATORS3521 07
  554.8.Ieskaņošanas iekārtas OPERATORS3521 08
  554.9.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  554.10.Ierakstīšanas iekārtas OPERATORS3521 10
  554.11.Skaņu OPERATORS3521 11
  554.12.Pārraides iekārtas OPERATORS3521 13
  554.13.Studijas tehniskās iekārtas OPERATORS3521 14
  554.14.Telegrāfa OPERATORS3521 19
  554.15.KinoPROJICĒTĀJS3521 20
  554.16.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  554.17.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  554.18.Kultūras pasākumu tehniskais REŽISORS3521 25
  554.19.VideoOPERATORS3521 26
  554.20.Audio un video TEHNIĶIS3521 27
  554.21.GAISMOTĀJS3521 28

  4.20.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "3522 Telesakaru tehniskās attīstības speciālisti"

  555. Atsevišķās grupas "3522 Telesakaru tehniskās attīstības speciālisti" profesijās nodarbinātie veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar pētniecības darbu elektronisko sakaru nozarē, kā arī ar elektromehānisko telesakaru sistēmu projektēšanu, ražošanu, montāžu, komunikāciju lietošanu, uzraudzību un remontu.

  556. Atsevišķās grupas "3522 Telesakaru tehniskās attīstības speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – veikt tehniska rakstura darbus, kas saistīti ar telesakaru iekārtām un to izmēģinājuma paraugu izpēti un pilnveidošanu; gatavot elektronisko shēmu rasējumus; veikt vispusīgu materiālu un darba patēriņa aprēķinu nepieciešamo telesakaru iekārtu izgatavošanai un ieviešanai; ierīkot telesakaru tīklu; novērtēt tīkla un tā elementu veiktspēju; veikt tīkla bojājumu diagnostiku un novēršanu; konfigurēt komutācijas un maršrutēšanas iekārtas, izmantojot atbilstošus instrumentus, mērinstrumentus un programmnodrošinājumu; nodrošināt kvalitatīvu un nepārtrauktu telesakaru tīkla darbību un attīstību; sniegt tehnisku palīdzību telesakaru sistēmu izgatavošanā, lietošanā, uzraudzībā un remontā; piemērot tehniskos telesakaru principus un praktiskās iemaņas, risinot darba procesā radušās problēmas; veikt tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar elektronisko sakaru sistēmu projektēšanu, uzstādīšanu, montāžu, programmēšanu, trenēšanu un apkalpošanu.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  556.1.Telesakaru/ telekomunikāciju TEHNIĶIS3522 01
  556.2.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  556.3.Radara telesakaru/ telekomunikāciju/ elektronikas TEHNIĶIS3522 03
  556.4.Signālsistēmu telesakaru/ telekomunikāciju/ elektronikas TEHNIĶIS3522 04
  556.5.Telesakaru/ telekomunikāciju SPECIĀLISTS3522 05
  556.6.Tālsakaru OPERATORS3522 06
  556.7.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  556.8.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)

  5. PROFESIJU CETURTĀ PAMATGRUPA
  "4 Kalpotāji"

  557. Ceturtās pamatgrupas "4 Kalpotāji" profesijās nodarbinātie organizē, sistematizē, novērtē un glabā attiecīgas problēmas risināšanai nepieciešamo informāciju, ievada un meklē to datortehnikā, veic pienākumus, kas saistīti ar dokumentu pārvaldību, naudas operācijām, ceļojumu organizēšanu, klientu informēšanu, lietišķu tikšanos organizēšanu. Kalpotāji strādā vadītāju vai vecāko speciālistu vadībā.

  558. Ceturtās pamatgrupas "4 Kalpotāji" profesijas klasificētas šādās grupās:

  558.1. apakšgrupā "41 Iestāžu kalpotāji un kancelejas tehnikas operatori":

  558.1.1. mazajā grupā "411 Iestāžu kalpotāji" un atsevišķajā grupā "4110 Iestāžu kalpotāji";

  558.1.2. mazajā grupā "412 Sekretāri" un atsevišķajā grupā "4120 Sekretāri";

  558.1.3. mazajā grupā "413 Kancelejas tehnikas operatori";

  558.2. apakšgrupā "42 Klientu apkalpotāji":

  558.2.1. mazajā grupā "421 Kasieri un tiem radniecīgu profesiju darbinieki";

  558.2.2. mazajā grupā "422 Klientu informētāji";

  558.3. apakšgrupā "43 Uzskaites un materiālo vērtību reģistrēšanas darbinieki":

  558.3.1. mazajā grupā "431 Uzskaites darbinieki";

  558.3.2. mazajā grupā "432 Materiālo vērtību un transporta darbības uzskaites darbinieki";

  558.4. apakšgrupā "44 Citi kalpotāji" un mazajā grupā "441 Citi kalpotāji".

  5.1. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "411 Iestāžu kalpotāji"

  un PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "4110 Iestāžu kalpotāji"

  559. Mazās grupas "411 Iestāžu kalpotāji" un atsevišķās grupas "4110 Iestāžu kalpotāji" profesijās nodarbinātie veic lietvedības un administratīvos uzdevumus saskaņā ar noteiktajām procedūrām.

  560. Mazās grupas "411 Iestāžu kalpotāji" un atsevišķās grupas "4110 Iestāžu kalpotāji" profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  560.1. zina: kancelejas darba metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  560.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  560.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  560.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

  561. Atsevišķās grupas "4110 Iestāžu kalpotāji" profesija un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – reģistrēt, sagatavot, šķirot un klasificēt iesniegto informāciju; atvērt un nosūtīt pastu; strādāt ar datortehniku, veicot korespondences un citu dokumentu apstrādi, rediģēšanu un izdrukāšanu; veikt kancelejas darbus; rediģēt un kārtot korespondenci, protokolus un paziņojumus; reģistrēt un organizēt telefonsarunas un apmeklētāju pieņemšanu.
  Profesija ir "Vadošais biroja SEKRETĀRS" – profesijas kods "4110 01".

  5.2. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "412 Sekretāri"

  un PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "4120 Sekretāri"

  562. Mazās grupas "412 Sekretāri" un atsevišķās grupas "4120 Sekretāri" profesijās nodarbinātie veic uzņēmuma vai tā struktūrvienības vadītāja darba apkalpošanu, lietojot datoru un citus tehniskos līdzekļus, apgādā vadītāja darba vietu ar kancelejas piederumiem un rada apstākļus vadītāja darba efektīvai izpildei, apstrādā saņemto un nosūtāmo pastu, organizē lietišķās tikšanās, kārto lietvedību, patstāvīgi atbild uz korespondenci.

  563. Mazās grupas "412 Sekretāri" un atsevišķās grupas "4120 Sekretāri" profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  563.1. zina: kancelejas darba metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  563.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  563.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  563.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

  564. Atsevišķās grupas "4120 Sekretāri" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – organizēt un vadīt dokumentu pārvaldības procesu uzņēmumā; nodrošināt efektīvu informācijas un dokumentu apriti; operatīvi vadīt un koordinēt uzņēmuma informācijas apmaiņas plūsmu, saņemt, reģistrēt un nosūtīt dokumentus; organizēt un nodrošināt sanāksmju norisi un protokolēšanu, lietišķās tikšanās un darījuma braucienus; pārzināt un nodrošināt dokumentu sagatavošanu nodošanai arhīvam un arhivēšanu, izmantojot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku; pārzināt uzņēmuma struktūru un procesus, sazināties gan ar uzņēmuma darbiniekiem, gan ar klientiem atbilstoši kompetencei; rediģēt un kārtot korespondenci, protokolus un paziņojumus; reģistrēt un organizēt telefonsarunas un apmeklētāju pieņemšanu; drukāt dokumentus vai informāciju; sekot vadītāja rīkojumu un pavēļu izpildei; stenografēt tekstu, atšifrēt stenogrammas; pierakstīt dažādus ziņojumus vadītāja prombūtnes laikā un informēt par tiem vadītāju; pieņemt personiskos iesniegumus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  564.1.SEKRETĀRS4120 01
  564.2.Tehniskais SEKRETĀRS4120 02
  564.3.Lietvedības SEKRETĀRS4120 03

  5.3. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "413 Kancelejas tehnikas operatori"

  565. Mazās grupas "413 Kancelejas tehnikas operatori" profesijās nodarbināto profesionālā darbība ir saistīta ar tehniskām ierīcēm, viņi pieraksta, stenografē diktēto materiālu, to atšifrē un pārraksta ar datoru; sagatavo informāciju un apstrādā to ar datoru atbilstoši iepriekš sagatavotai programmai.

  566. Mazās grupas "413 Kancelejas tehnikas operatori" profesijas klasificētas:

  566.1. atsevišķajā grupā "4131 Mašīnrakstītāji un dokumentu sagatavošanas darbinieki";

  566.2. atsevišķajā grupā "4132 Datu ievadīšanas operatori".

  567. Mazās grupas "413 Kancelejas tehnikas operatori" un šā klasifikatora 566. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  567.1. zina: kancelejas darba metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  567.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  567.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  567.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

  5.3.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "4131 Mašīnrakstītāji un dokumentu sagatavošanas darbinieki"

  568. Atsevišķās grupas "4131 Mašīnrakstītāji un dokumentu sagatavošanas darbinieki" profesijās nodarbinātie stenografē un veic mašīnrakstīšanas darbus, pierakstot teikto vai tehniski sniegto informāciju, redakcionāli sagatavo dažādus dokumentus, lietojot speciālu tehniku, nosūta un pieņem informāciju un dokumentus pa telefaksu vai ar citiem tehniskiem līdzekļiem.

  569. Atsevišķās grupas "4131 Mašīnrakstītāji un dokumentu sagatavošanas darbinieki" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – stenografēt vai pierakstīt runas, lekcijas, sēžu protokolus, vēstules, pavēles, instrukcijas, atzinumus, telefonogrammas un citu dokumentālu informāciju, atšifrēt stenogrammas; veikt audioierakstu salīdzināšanu ar sagatavotu stenogrammas teksta izdruku; sinhroni atšifrēt teksta redaktorā audioierakstus, Saeimas sēžu audioierakstus, atbildes uz deputātu jautājumiem, parlamentārās izmeklēšanas komisiju sēdes, Saeimā un ārpus tās notiekošo semināru, konferenču un citu pasākumu audioierakstus; veikt stenogrammu un citu dokumentu datorizētu sagatavošanu un apstrādi; pēc audioierakstu salīdzināšanas ar teksta izdruku veikt stenogrammas tekstā pieļauto kļūdu operatīvu labošanu; ievadīt stenogrammas provizoriskajā tekstā redakcionālus un korektūras labojumus; komplektēt atsevišķus teksta failus; veikt kancelejas darbus, dokumentu iešūšanu vai to kopēšanu; ar datortehnikas palīdzību apstrādāt, rediģēt un izdrukāt korespondences un citu dokumentu tekstus; apstrādāt informācijas pavaddokumentus, sagatavot un kontrolēt informācijas mehanizētās apstrādes datus; saņemt un ievadīt sistēmā preču, kravu un transporta dokumentus, inventarizācijas, klientu anketu datus un citus datus vai dokumentus; sagatavot nepieciešamos dokumentus, izmantojot darba specifikai atbilstošas lietojumprogrammas; sniegt informāciju pārskatu sagatavošanai; sniegt tehnisku atbalstu pārdošanas speciālistiem un citiem speciālistiem dokumentu sagatavošanas jomā.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  569.1.STENOGRĀFS4131 02
  569.2.Telefaksa OPERATORS4131 03
  569.3.Teksta redaktora OPERATORS4131 07
  569.4.Tehniskais un datu apstrādes OPERATORS4131 08
  569.5.Audioierakstu atšifrēšanas OPERATORS4131 09

  5.3.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "4132 Datu ievadīšanas operatori"

  570. Atsevišķās grupas "4132 Datu ievadīšanas operatori" profesijās nodarbinātie ievada kodētus, statistikas, finanšu un citus skaitliskos datus vai informāciju elektroniskās iekārtās, kas paredzētas informācijas apstrādei un pārraidei, veic matemātiskus aprēķinus ar elektronisko ierīču palīdzību, veic personu apliecinošu dokumentu personalizācijas operācijas atbilstoši noteiktajam tehnoloģiskajam procesam, izmantojot attiecīgu informācijas sistēmu, kā arī lietojot darba procesā nepieciešamos tehniskos līdzekļus un speciālo personalizācijas un kvalitātes pārbaudes aparatūru.

  571. Atsevišķās grupas "4132 Datu ievadīšanas operatori" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – ievadīt, labot, formatēt tekstu (informāciju) un datus, pievienot tekstam grafiskos elementus un attēlus, sūtīt un saņemt teksta dokumentus, izmantojot informācijas tehnoloģijas, profesionālās datorprogrammas un biroja tehniku; strādāt ar uzskaites elektroniskām iekārtām, elektroniskām shēmām (summatoru) un elektroniskām ierīcēm; ievadīt datus no dažādām datubāzēm, sistēmām un programmatūrām; veikt personu apliecinošu dokumentu personalizāciju, izmantojot attiecīgu informācijas sistēmu un strādājot ar speciālo personalizācijas datortehniku; veikt ar personalizācijas procesu saistītas darbības; veikt līdzīga satura uzdevumus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  571.1.Informācijas ievadīšanas OPERATORS4132 01
  571.2.Elektroniskā pasta OPERATORS4132 02
  571.3.Pārkodēšanas OPERATORS4132 03
  571.4.Uzskaites OPERATORS4132 07
  571.5.Summatoru OPERATORS4132 09
  571.6.Dokumentu personalizācijas OPERATORS4132 10
  571.7.Teksta IEVADĪTĀJS4132 11
  571.8.Datu ievades OPERATORS4132 12

  5.4. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "421 Kasieri un tiem radniecīgu profesiju darbinieki"

  572. Mazās grupas "421 Kasieri un tiem radniecīgu profesiju darbinieki" profesijās nodarbinātie tieši no klientiem iekasē naudu par precēm un pakalpojumiem, izsniedz skaidru naudu bankās un tām radniecīgās iestādēs, sniedz dažādus finansiālus pakalpojumus tieši klientiem bankās, pastā, pieņemot, mainot, izmaksājot naudu, pieņem un izmaksā derību likmes sporta un citās sacensībās, kā arī vada azartspēles spēļu namos, izsniedz naudu pret ieķīlātām mantām, priekšmetiem un vērtspapīriem.

  573. Mazās grupas "421 Kasieri un tiem radniecīgu profesiju darbinieki" profesijas klasificētas:

  573.1. atsevišķajā grupā "4211 Bankas kasieri un tiem radniecīgu profesiju darbinieki";

  573.2. atsevišķajā grupā "4212 Bukmeikeri, krupjē un tiem radniecīgu profesiju spēļu industrijas darbinieki";

  573.3. atsevišķajā grupā "4213 Lombardu darbinieki un naudas aizdevēji";

  573.4. atsevišķajā grupā "4214 Parādu piedzinēji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki".

  574. Mazās grupas "421 Kasieri un tiem radniecīgu profesiju darbinieki" un šā klasifikatora 573. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  574.1. zina: profesionālās darbības metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanos, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  574.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  574.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  574.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

  5.4.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "4211 Bankas kasieri un tiem radniecīgu profesiju darbinieki"

  575. Atsevišķās grupas "4211 Bankas kasieri un tiem radniecīgu profesiju darbinieki" profesijās nodarbinātie apkalpo klientus bankās un pasta iestādēs, pieņem, maina un izmaksā naudu, pērk un pārdod skaidro ārzemju valūtu, šķiro un iesaiņo naudas vienības pēc to nosaukuma, veida, nomināla un skaita, sniedz pasta pakalpojumus, iemaksā skaidru naudu bankās un tām līdzīgās iestādēs.

  576. Atsevišķās grupas "4211 Bankas kasieri un tiem radniecīgu profesiju darbinieki" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – organizēt un plānot darbu centrālajā kasē, kontrolēt naudas plūsmu starp filiālēm; nodrošināt pietiekamu skaidras naudas apjomu darbam; pieņemt no klientiem naudu vai čekus; izmaksāt klientiem naudu; samaksāt klientu uzdevumā rēķinus un naudas pārvedumus; debetēt un kreditēt klientu rēķinus; mainīt klientu naudu no vienas valūtas citā; veikt naudas operāciju sabalansēšanu; pirkt un pārdot skaidro ārzemju valūtu; veikt nolietotu un novecojušu naudas banknošu apmaiņu; pieņemt un uzglabāt klientu vērtības bankas depozītglabātavās; nodrošināt naudas līdzekļu, vērtspapīru, stingrās uzskaites veidlapu un citu vērtību glabāšanu; pieņemt naudu no kasēm, veikt naudas apstrādi; noformēt naudas pārvedumus un pārdot pastmarkas; iemaksāt skaidru naudu bankās pēc orderiem, kredītzīmēm; strādāt ar elektronisko kases aparātu (EKA); reģistrēt EKA saņemto un izsniegto naudu; aizpildīt un pārbaudīt EKA žurnālu; veikt ar maksājumu iekasēšanas un maksājumu dokumentu noformēšanas procesu saistītās darbības; sniegt klientiem informāciju par uzņēmuma pakalpojumu, nodevu, nodokļu un naudas sodu apmaksas iespējām; pieņemt lēmumu par maksājumu jautājumiem normatīvajos aktos tieši neatrunātos gadījumos; pieņemt lēmumu par dokumentu aizturēšanu viltojumu gadījumā; sagatavot kases dokumentus, ikdienas un ikmēneša pārskatus par veiktajām maksājumu operācijām un sniegtajiem pakalpojumiem.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  576.1.Bankas KASIERIS4211 01
  576.2.Naudas MAINĪTĀJS4211 02
  576.3.Pastmarku PĀRDEVĒJS4211 03
  576.4.Valūtas KASIERIS4211 04
  576.5.KontrolKASIERIS4211 05
  576.6.Naudas SADALĪTĀJS4211 06
  576.7.Naudas APSTRĀDĀTĀJS4211 07
  576.8.Kases kontu OPERATORS4211 08
  576.9.Galvenais KASIERIS4211 09
  576.10.Kases VADĪTĀJS4211 10
  576.11.Pasta OPERATORS4211 11
  576.12.Bankas INKASENTS4211 12
  576.13.Naudas izmaksas KASIERIS4211 13
  576.14.Preču KASIERIS4211 16
  576.15.Lietvedības INSPEKTORS KASIERIS4211 17
  576.16.KASIERIS OPERATORS4211 18
  576.17.Pakalpojumu KASIERIS4211 19

  5.4.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "4212 Bukmeikeri, krupjē un tiem radniecīgu profesiju spēļu industrijas darbinieki"

  577. Atsevišķās grupas "4212 Bukmeikeri, krupjē un tiem radniecīgu profesiju spēļu industrijas darbinieki" profesijās nodarbinātie aprēķina laimestu apmērus, pieņem un izmaksā derību summas sporta un citās sacensībās, kā arī vada azartspēles azartspēļu norises vietās, no klientiem pieņem samaksu par pārdotajām bingo kartītēm.

  578. Atsevišķās grupas "4212 Bukmeikeri, krupjē un tiem radniecīgu profesiju spēļu industrijas darbinieki" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – noteikt riska pakāpi azartspēlēs; aprēķināt iemaksu likmes, organizēt un vadīt ruletes spēli; izskaidrot azartspēļu noteikumus; izziņot laimējušos numurus, izmaksāt laimestus, iekasēt naudu no zaudētājiem; iepazīstināt apmeklētājus ar azartspēļu automātu noteikumiem; mainīt naudu; izsniegt žetonus; kontrolēt spēlētājus pie azartspēļu automātiem; sekot azartspēļu automātu tehniskajam stāvoklim un informēt par to bojājumiem tehniskos darbiniekus; izskaidrot bingo spēles noteikumus un pārdot bingo kartītes apmeklētājiem.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  578.1.BUKMEIKERS4212 01
  578.2.KRUPJĒ4212 02
  578.3.Totalizatora BUKMEIKERS4212 03
  578.4.Spēļu iekārtu PĀRRAUGS4212 04
  578.5.Bingo kartīšu PĀRDEVĒJS4212 05

  5.4.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "4213 Lombardu darbinieki un naudas aizdevēji"

  579. Atsevišķās grupas "4213 Lombardu darbinieki un naudas aizdevēji" profesijās nodarbinātie izsniedz naudu pret ieķīlātajām mantām, priekšmetiem un vērtspapīriem.

  580. Atsevišķās grupas "4213 Lombardu darbinieki un naudas aizdevēji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – novērtēt ieķīlātās mantas, aprēķināt procentus un veikt naudas izmaksas; atdot mantas, ja parāds tiek dzēsts, un pārdot mantas, ja parāds nav atdots; izsniegt naudas un citus aizdevumus ar nosacījumu, ka tie tiks dzēsti noteiktā termiņā, dzēsti no nākamā gada ražas vai ar citiem nosacījumiem.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  580.1.Naudas AIZDEVĒJS4213 01
  580.2.NOVĒRTĒTĀJS (lombardu pakalpojumu jomā)4213 02

  5.4.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "4214 Parādu piedzinēji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki"

  581. Atsevišķās grupas "4214 Parādu piedzinēji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki" profesijās nodarbinātie savāc parādus un veic ar to savākšanu saistītos pienākumus.

  582. Atsevišķās grupas "4214 Parādu piedzinēji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – atgādināt klientiem pa tālruni vai vēstulēs par parāda atdošanas termiņu vai par tā pārcelšanu; noskaidrot parādnieku adreses un tos personiski apmeklēt; aprēķināt savāktās summas un soda naudas; kārtot dokumentus par parādu nemaksātāju nodošanu tiesai; organizēt un savākt labdarības ziedojumus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  582.1.Parāda PIEDZINĒJS4214 01
  582.2.Ziedojumu VĀCĒJS4214 02

  5.5. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "422 Klientu informētāji"

  583. Mazās grupas "422 Klientu informētāji" profesijās nodarbinātie uztur tiešus sakarus ar klientiem, organizējot ceļojumus un pasūtot transportlīdzekļus, rezervē vietas viesnīcās, reģistrē klientus un ārstnieciskās iestādes pacientus, sniedzot tiem nepieciešamo informāciju, organizējot tikšanos ar amatpersonām, ārstiem, informē klientus un pacientus pa tālruni, veic dežūrdienestu pie telefona komutatora pults.

  584. Mazās grupas "422 Klientu informētāji" profesijas klasificētas:

  584.1. atsevišķajā grupā "4221 Ceļojumu konsultanti un ceļojumu biroju darbinieki";

  584.2. atsevišķajā grupā "4222 Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas darbinieki";

  584.3. atsevišķajā grupā "4223 Telefona komutatoru operatori";

  584.4. atsevišķajā grupā "4224 Viesnīcu administratori";

  584.5. atsevišķajā grupā "4225 Uzziņu operatori";

  584.6. atsevišķajā grupā "4226 Reģistratori";

  584.7. atsevišķajā grupā "4227 Aptauju un tirgus pētījumu intervētāji";

  584.8. atsevišķajā grupā "4229 Citur neklasificēti klientu informēšanas darbinieki".

  585. Mazās grupas "422 Klientu informētāji" un šā klasifikatora 584. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  585.1. zina: profesionālās darbības metodes un paņēmienus, klientu apkalpošanas iestāžu darba grafikus un darbības principus, dokumentu noformēšanas kārtību, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  585.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, nodibināt lietišķus kontaktus ar klientiem, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  585.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  585.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

  5.5.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "4221 Ceļojumu konsultanti un ceļojumu biroju darbinieki"

  586. Atsevišķās grupas "4221 Ceļojumu konsultanti un ceļojumu biroju darbinieki" profesijās nodarbinātie plāno ceļojumu maršrutus un sarakstus, ceļotāju izmitināšanu, organizē un pārdod atpūtas un lietišķo ceļojumu ceļazīmes, sniedz informāciju, izstrādā ceļojumu maršrutus, rezervē vietas viesnīcās, transportlīdzekļos un citur, organizē viesu uzņemšanu un apkalpošanu lauku tūrisma saimniecībās, apkalpo ekotūrisma objektus.

  587. Atsevišķās grupas "4221 Ceļojumu konsultanti un ceļojumu biroju darbinieki" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – iegūt informāciju par dažādu veidu transportlīdzekļu skaitu un izmantošanas maksu, kā arī par telpām ceļotāju izmitināšanai; noskaidrot ceļotāju prasības un informēt par organizatoriskiem jautājumiem, kas saistīti ar ceļojumu; rezervēt un pārbaudīt iepriekš pasūtītās biļetes un istabas viesnīcās, izsniegt ceļotājiem biļetes un talonus; organizēt grupām dienesta un atpūtas braucienus un nodot lietas atbildīgajām personām vai personu grupām; organizēt ceļam nepieciešamo apliecību un dokumentu iegūšanu; palīdzēt klientiem izvēlēties ceļojuma maršrutu un ceļošanas veidu; rezervēt vietas transportlīdzekļos un viesnīcās; izsniegt biļetes un citus dokumentus; kārtot vīzas; izrakstīt rēķinus un iekasēt naudu par pakalpojumiem; organizēt viesu uzņemšanu un apkalpošanu lauku tūrisma saimniecībā, pieņemt pasūtījumus, organizēt viesu apkalpošanu, piedāvāt un sniegt lauku tūrisma un viesmīlības pakalpojumus viesiem, veikt uzskaiti un sagatavot pārskatus par viesiem tūrisma uzņēmumā; sagatavot un prezentēt ekotūrisma produktu; apkalpot ekotūrisma objektus; piedalīties ekotūrisma maršrutu plānošanā, izstrādē un iekārtošanā, ekotūrisma ekskursiju sagatavošanā un grupu vai individuālu apmeklētāju pavadīšanā; piedalīties videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanā.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  587.1.Ceļojumu KONSULTANTS4221 01
  587.2.Ceļojumu ORGANIZATORS4221 02
  587.3.Tūrisma informācijas KONSULTANTS4221 03
  587.4.Ceļojumu AĢENTS4221 04
  587.5.Lauku tūrisma SPECIĀLISTS4221 05
  587.6.Ekotūrisma SPECIĀLISTS4221 06

  5.5.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "4222 Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas darbinieki"

  588. Atsevišķās grupas "4222 Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas darbinieki" profesijās nodarbinātie pieņem klientus un pacientus, sniedz tiem informāciju, organizē tikšanos ar vajadzīgām amatpersonām iestādēs, slimnīcās, poliklīnikās un citur.

  589. Atsevišķās grupas "4222 Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas darbinieki" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – pieņemt klientus un pacientus; sniegt vajadzīgo informāciju un nepieciešamās izziņas, arī pa tālruni; noteikt klientiem un pacientiem pieņemšanas laiku pie attiecīgām amatpersonām; organizēt tikšanos ar vajadzīgajām amatpersonām; rezervēt klientiem un pacientiem vietas viesnīcās un transportlīdzekļos; izsniegt reklāmas prospektus, bukletus un informācijas lapas; pieņemt no klientiem pasūtījumus, apstrādāt tos, lietojot datorprogrammu; sniegt informāciju par preču cenām un iespēju iegādāties, raksturot preces, to īpašības; informēt klientus par izmaiņām pasūtījumā, saskaņot izmaiņas; noformēt un izrakstīt rēķinus un preču pavadzīmes; informēt preču iepircēju par precēm, kas jāiepērk klienta vajadzībām; atbildēt pa tālruni uz klientu jautājumiem, sniegt konsultācijas, izpildīt pa tālruni saņemtos klienta uzdevumus; konsultēt pa tālruni klientus par maksājumu kartēm, bloķēt kartes; strādāt ar datortehniku, izstrādājot, rediģējot, apstrādājot korespondenci un citus pārvaldes dokumentus; pašvaldībās reģistrēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu un nodrošināt personas sniegto ziņu datorizētu apstrādi, aizsardzību, saglabāšanu, kā arī aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā; pierakstīt un apstrādāt datorsalikumā runas, sēžu protokolus, vēstules, rīkojumus, instrukcijas, atzinumus un citu dokumentāru informāciju; organizēt telefonsarunas un personu pieņemšanu; izsniegt un mainīt vadītāja apliecību; veikt pretendentu norīkošanu uz vadītāja kvalifikācijas iegūšanas braukšanas eksāmenu; veikt inspektoru izlozi uz vadītāja kvalifikācijas iegūšanas braukšanas eksāmenu; pieņemt maksājumus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  589.1.PASZINIS4222 01
  589.2.Izziņu SNIEDZĒJS4222 02
  589.3.INFORMĒTĀJS (transporta jomā)4222 03
  589.4.Klientu apkalpošanas OPERATORS4222 04
  589.5.Telefona informācijas dienesta KONSULTANTS4222 05
  589.6.Telefonbankas KONSULTANTS4222 06
  589.7.Klientu apkalpošanas SPECIĀLISTS4222 07
  589.8.Transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas INSPEKTORS4222 08
  589.9.Telefonbankas OPERATORS4222 09

  5.5.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "4223 Telefona komutatoru operatori"

  590. Atsevišķās grupas "4223 Telefona komutatoru operatori" profesijās nodarbinātie strādā pie komutatora pults vai komutatora sekcijām vietējās un starptautiskajās telefonu centrālēs.

  591. Atsevišķās grupas "4223 Telefona komutatoru operatori" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – savienot abonentus; izsaukt abonentus vietējās un starptautiskās līnijās; fiksēt maksu par sarunām; sniegt izziņas pa telefonu, konsultēt pa telefonu, pierakstīt abonentu norādījumus un paziņot tos adresātiem.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  591.1.Telefona komutatora OPERATORS4223 01
  591.2.TELEFONISTS4223 02
  591.3.Abonentu daļas OPERATORS (konsultants)4223 03

  5.5.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "4224 Viesnīcu administratori"

  592. Atsevišķās grupas "4224 Viesnīcu administratori" profesijās nodarbinātie organizē un vada saimniecību viesnīcās, reģistrē klientus.

  593. Atsevišķās grupas "4224 Viesnīcu administratori" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – organizēt un vadīt padoto kalpotāju un tehnisko darbinieku darbu; laicīgi konstatēt un pasūtīt saimniecisko un materiāltehnisko nodrošinājumu, kontrolēt to izlietošanu un uzglabāšanu; veikt pieprasījumu apstiprināšanu un rezervēt klientiem un pacientiem vietas viesnīcās; nodarboties ar viesu uzņemšanu, reģistrēt viesus, sniegt informāciju un papildpakalpojumus; veikt norēķinus; sagatavot telpas, uzņemt un apkalpot viesus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  593.1.Viesu uzņemšanas ORGANIZATORS4224 01
  593.2.Viesnīcas ADMINISTRATORS4224 02
  593.3.Viesnīcas klientu REĢISTRATORS4224 03
  593.4.Viesu uzņemšanas dienesta SPECIĀLISTS4224 04
  593.5.Viesnīcu pakalpojumu SPECIĀLISTS4224 05

  5.5.5. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "4225 Uzziņu operatori"

  594. Atsevišķās grupas "4225 Uzziņu operatori" profesijā nodarbinātie pieņem iesniegumus, sūdzības par organizācijas precēm un pakalpojumiem, sniedz par tiem informāciju un nodod informāciju attiecīgām amatpersonām.

  595. Atsevišķās grupas "4225 Uzziņu operatori" profesija un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – sniegt informāciju par preču cenām, iespēju iegādāties, raksturot preces, to īpašības; saskaņot ar klientu preču piegādes laiku, vietu, adresi, informēt par to loģistikas nodaļu; informēt klientus par izmaiņām pasūtījumā, saskaņot izmaiņas; noformēt un izrakstīt rēķinus un preču pavadzīmes; informēt preču iepircēju par precēm, kas jāiepērk klienta vajadzībām; atbildēt pa tālruni uz klientu jautājumiem; reģistrēt sūdzības; sniegt informāciju, atsaucoties uz ekspertu viedokli; izsniegt reklāmas prospektus, bukletus un informācijas lapas; sniegt un izplatīt informāciju tirdzniecības centra veikalos; tirgot elektroniskās dāvanu kartes un elektroniskās lojalitātes kartes.
  Profesija ir "Uzziņu OPERATORS" – profesijas kods "4225 01".

  5.5.6. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "4226 Reģistratori"

  596. Atsevišķās grupas "4226 Reģistratori" profesijās nodarbinātie pieņem apmeklētājus, klientus, pacientus vai viesus, reģistrē tos un sniedz tiem informāciju, organizē tikšanos ar vajadzīgajām amatpersonām iestādēs, slimnīcās, poliklīnikās, spēļu zālēs un citos uzņēmumos.

  597. Atsevišķās grupas "4226 Reģistratori" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – pieņemt un reģistrēt klientus un pacientus; sniegt vajadzīgo informāciju, arī pa tālruni; noteikt klientiem un pacientiem pieņemšanas laiku pie attiecīgām amatpersonām; organizēt tikšanos ar vajadzīgajām amatpersonām; rezervēt klientiem un pacientiem vietas transportlīdzekļos; izsniegt reklāmas prospektus, bukletus un informācijas lapas; pieņemt no klientiem pasūtījumus, apstrādāt tos, lietojot datorprogrammu; atbildēt pa tālruni uz klientu jautājumiem, sniegt konsultācijas, izpildīt pa tālruni saņemtos klienta uzdevumus; reģistrēt un organizēt telefonsarunas un personu pieņemšanu; pierakstīt klientus pie SPA speciālistiem; koordinēt SPA centra klientu plūsmu.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  597.1.Klientu un pacientu REĢISTRATORS4226 01
  597.2.REĢISTRATORS4226 02
  597.3.SPA ADMINISTRATORS4226 03

  5.5.7. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "4227 Aptauju un tirgus pētījumu intervētāji"

  598. Atsevišķās grupas "4227 Aptauju un tirgus pētījumu intervētāji" profesijā nodarbinātie intervē iedzīvotājus un ieraksta viņu atbildes par aptaujas vai tirgus pētījuma jautājumiem par vairākām tēmām.

  599. Atsevišķās grupas "4227 Aptauju un tirgus pētījumu intervētāji" profesija un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – sazināties ar personām pa tālruni vai personīgi un paskaidrot intervijas nolūkus; uzdot konkrētus aptaujas vai apsekojuma jautājumus; pierakstīt atbildes uz papīra vai ievadīt tieši datubāzē, izmantojot datoru; identificēt un atrisināt pretrunīgas atbildes; nodrošināt atgriezenisko saiti ar apsekojuma sponsoriem par problēmām, saņemt ticamus datus.
  Profesija ir "INTERVĒTĀJS" – profesijas kods "4227 01".

  5.5.8. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "4229 Citur neklasificēti klientu informēšanas darbinieki"

  600. Atsevišķās grupas "4229 Citur neklasificēti klientu informēšanas darbinieki" profesijā nodarbinātie iegūst un apstrādā informāciju no klientiem, nosaka tiesības saņemt pakalpojumus.

  601. Atsevišķās grupas "4229 Citur neklasificēti klientu informēšanas darbinieki" profesija un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – iegūt un apstrādāt informāciju par pacientu aptaujas rezultātiem slimnīcu ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanai; intervēt pretendentus par valsts palīdzību, vākt informāciju, kas attiecas uz tās piemērošanu; pārbaudīt informāciju; piešķirt, pārtraukt vai atteikt palīdzību; sniegt informāciju saistībā ar pabalstiem un citām sociālajām garantijām; sniegt informāciju par citām ārstniecības iestādēm.
  Profesija ir "Ārstniecības pakalpojumu informēšanas OPERATORS" – profesijas kods "4229 01".

  5.6. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "431 Uzskaites darbinieki"

  602. Mazās grupas "431 Uzskaites darbinieki" profesijās nodarbinātie vāc, klasificē un sistematizē grāmatvedības, finanšu un statistikas informāciju, veic apdrošināšanas un bankas finanšu operācijas.

  603. Mazās grupas "431 Uzskaites darbinieki" profesijas klasificētas:

  603.1. atsevišķajā grupā "4311 Uzskaites un grāmatvedības darbinieki";

  603.2. atsevišķajā grupā "4312 Statistikas, finanšu un apdrošināšanas darbinieki";

  603.3. atsevišķajā grupā "4313 Algu aprēķināšanas darbinieki".

  604. Mazās grupas "431 Uzskaites darbinieki" un šā klasifikatora 603. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  604.1. zina: profesionālās darbības metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanos, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  604.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  604.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  604.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

  5.6.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "4311 Uzskaites un grāmatvedības darbinieki"

  605. Atsevišķās grupas "4311 Uzskaites un grāmatvedības darbinieki" profesijās nodarbinātie palīdz veikt uzskaiti un grāmatvedības operācijas, aprēķināt pašizmaksu un algas, saņemt naudu no abonentiem, kā arī izmaksāt algas un veikt inventarizācijas.

  606. Atsevišķās grupas "4311 Uzskaites un grāmatvedības darbinieki" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – izdarīt ierakstus uzskaites un grāmatvedības dokumentos; veikt nepieciešamos aprēķinus; veikt citas mazāk atbildīgas uzskaites un grāmatvedības funkcijas; atbilstoši spēkā esošajām instrukcijām rēķināt produkcijas pašizmaksu; saņemt naudu no abonentiem; veikt skaidras un bezskaidras naudas operācijas; aprēķināt pašvaldības nodokļus un nodevas; sagatavot aprēķinus objekta remonta, renovācijas vai rekonstrukcijas darbu tāmēm; periodiski braukt uz veikaliem; veikt inventarizācijas veikalos; konstatēt preču atlikumus vai iztrūkumus; nodot pārskatus par inventarizācijas rezultātiem; strādāt ar skaidras naudas un pamatlīdzekļu uzskaiti mazajā uzņēmumā; veikt algu aprēķinu; veikt uzskaiti noliktavās; veikt materiālu, izejvielu, darba instrumentu un darba apģērbu, kā arī citu preču uzskaiti; pieņemt, pārbaudīt un parakstīt materiālu, izejvielu un preču piegādes dokumentus; kontrolēt materiālu, izejvielu, darba instrumentu un darba apģērbu, kā arī citu preču atlikumus noliktavā; pēc pieprasījuma sagatavot nepieciešamos informatīvos pārskatus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  606.1.GRĀMATVEDIS (trešā līmeņa kvalifikācija)4311 01
  606.2.KASIERIS4311 02
  606.3.Grāmatvedības UZSKAITVEDIS4311 03
  606.4.Pašizmaksas RĒĶINĀTĀJS4311 04
  606.5.Nodokļu/ nodevu ADMINISTRATORS4311 06
  606.6.RĒĶINVEDIS4311 07
  606.7.TĀMĒTĀJS4311 08
  606.8.INVENTARIZATORS4311 09
  606.9.Kontu OPERATORS4311 10

  5.6.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "4312 Statistikas, finanšu un apdrošināšanas darbinieki"

  607. Atsevišķās grupas "4312 Statistikas, finanšu un apdrošināšanas darbinieki" profesijās nodarbinātie uzskaita un apstrādā statistikas, finanšu un apdrošināšanas informāciju, veic ar bankas operācijām saistītus kancelejas darbus.

  608. Atsevišķās grupas "4312 Statistikas, finanšu un apdrošināšanas darbinieki" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – saņemt un sakārtot statistikas informāciju; saskaitīt skaitļus, aprēķināt procentus un ierakstīt tos tabulās; sagatavot finanšu dokumentus; aprēķināt starpnieku maksājumus; uzskaitīt vērtspapīrus; intervēt iedzīvotājus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  608.1.TAKSĒTĀJS4312 01
  608.2.Statistikas un finanšu UZSKAITVEDIS4312 02
  608.3.Apdrošināšanas DARBINIEKS4312 03

  5.6.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "4313 Algu aprēķināšanas darbinieki"

  609. Atsevišķās grupas "4313 Algu aprēķināšanas darbinieki" profesijā nodarbinātie veic darba algas aprēķinu un izmaksu un citas grāmatvedības operācijas.

  610. Atsevišķās grupas "4313 Algu aprēķināšanas darbinieki" profesija un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – veikt uzskaiti par darbinieka nostrādāto laiku, atvaļinājuma laiku un virsstundām; aprēķināt darbinieku darba samaksu un pabalstus, izmantojot datorprogrammas; aprēķināt un sagatavot izziņas par darbinieku vidējo izpeļņu; veikt darba samaksas un pabalstu maksājumus.
  Profesija ir "Algu GRĀMATVEDIS" – profesijas kods "4313 01".

  5.6.4. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "432 Materiālo vērtību un transporta darbības uzskaites darbinieki"

  611. Mazās grupas "432 Materiālo vērtību un transporta darbības uzskaites darbinieki" profesijās nodarbinātie uzskaita novietoto, pasūtīto vai uzkrājamo produkcijas daudzumu, plāno ražošanai nepieciešamo materiālu daudzumu, veic nepārtrauktu ražošanas uzskaiti, koordinē pasažieru un kravas transporta darbību.

  612. Mazās grupas "432 Materiālo vērtību un transporta darbības uzskaites darbinieki" profesijas klasificētas:

  612.1. atsevišķajā grupā "4321 Noliktavu darbinieki";

  612.2. atsevišķajā grupā "4322 Ražošanas uzskaites darbinieki";

  612.3. atsevišķajā grupā "4323 Transporta uzskaites darbinieki".

  613. Mazās grupas "432 Materiālo vērtību un transporta darbības uzskaites darbinieki" un šā klasifikatora 612. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  613.1. zina: profesionālās darbības metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, darba drošības noteikumus jūras ostās, kravu iekraušanas un nostiprināšanas tehniskos noteikumus, kravu pārvadāšanas noteikumus, ostas iekārtu un ostas akvatorijas ekspluatācijas tehniskos noteikumus, jūras ostu pacēlājtransporta iekārtu ekspluatācijas tehniskos noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  613.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  613.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  613.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

  5.6.5. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "4321 Noliktavu darbinieki"

  614. Atsevišķās grupas "4321 Noliktavu darbinieki" profesijās nodarbinātie uzskaita noliktavā saņemto gatavo produkciju, saņemtos, nosvērtos, sakrautos un novietotos materiālus.

  615. Atsevišķās grupas "4321 Noliktavu darbinieki" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – organizēt un kontrolēt preču saņemšanu un izsniegšanu; pārbaudīt pieņemto vērtību atbilstību pamatdokumentiem; organizēt izkraušanas, iekraušanas un novietošanas darbus; komplektēt preces atbilstoši pasūtītāja pavadrakstam; uzskaitīt noliktavā novietotās preces; rakstīt inventarizācijas sarakstus; pieņemt pienu un citu preci savākšanas maršrutā; pieņemt produkciju (preces) uzglabāšanai noliktavā, saskaitīt to un apskatīt, vai tā nav bojāta, atbilst pēc daudzuma, pēc svara un iepakojuma atbilstoši pavadzīmei; parakstīt pavadzīmi par produkcijas (preču) pieņemšanu; pirms nosūtīšanas pārbaudīt nokomplektētās produkcijas (preču) atbilstību produkcijas (preču) klienta iesniegtajiem pieprasījuma dokumentiem; ziņot savam tiešajam vadītājam par nepareizu produkcijas (preču) nokomplektēšanu; būt materiāli atbildīgam par precēm; uzskaitīt, numurēt un reģistrēt kostīmu reģistrā kostīmus; labot kostīmus; nodrošināt kostīmu apriti; uzturēt noliktavas labā darba kārtībā; pieņemt un nodot importa un eksporta kravas; uzskaitīt pieņemto un izdoto taru; organizēt taras izkraušanu un iekraušanu atbilstoši pavaddokumentiem; pieņemt atgriezto produkciju saskaņā ar pavaddokumentiem; uzskaitīt faktiski atgriezto produkciju; atbildēt par precīzu un kvalitatīvu produkcijas pakošanu saskaņā ar uzņēmuma mērķiem.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  615.1.Noliktavu EKSPEDITORS4321 01
  615.2.MANTZINIS4321 02
  615.3.Noliktavas PĀRZINIS4321 03
  615.4.SVĒRĀJS4321 04
  615.5.Kravas NOFORMĒTĀJS4321 05
  615.6.PREČZINIS4321 06
  615.7.Produkcijas/ preces PIEŅĒMĒJS4321 07
  615.8.Noliktavas DARBINIEKS4321 08
  615.9.Komplektēšanas KONTROLIERIS4321 09
  615.10.Maiņas VECĀKAIS4321 10
  615.11.Taras PĀRZINIS4321 11
  615.12.Atgrieztās produkcijas UZSKAITVEDIS4321 12

  5.6.6. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "4322 Ražošanas uzskaites darbinieki"

  616. Atsevišķās grupas "4322 Ražošanas uzskaites darbinieki" profesijās nodarbinātie plāno, aprēķina ražošanas programmas izpildei nepieciešamo materiālu, enerģijas un kurināmā daudzumu, kā arī seko produkcijas piegādes grafikam, enerģijas sadalei un patēriņam.

  617. Atsevišķās grupas "4322 Ražošanas uzskaites darbinieki" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – aprēķināt ražošanai vai iestādes darbībai nepieciešamo materiālo resursu daudzumu, kvalitāti un sortimentu; sastādīt materiālo resursu pasūtīšanas grafiku un sekot to piegādei; organizēt resursu sadali; pieņemt un reģistrēt ziņojumus par visu veidu bojājumiem; veikt izpildīto remontdarbu uzskaiti; kontrolēt saimniecisko līgumu saistību izpildi; veikt produkcijas operatīvo uzskaiti; pārbaudīt ražošanas pasūtījumus; pieņemt preču un materiālu vērtības pēc daudzuma, kvalitātes un nomenklatūras; noformēt materiālu un izejvielu pieņemšanas dokumentus; izvietot un sašķirot ienākošos materiālus; nosūtīt un izsniegt materiālus uz atbilstošo dokumentu pamata; noformēt pasūtījumus; nodrošināt degvielas uzpildes operācijas un iekraušanas darbu drošību; strādāt ar datorprogrammām, ievadot ienākošas un izejošas pārvietošanas dokumentus; nodrošināt efektīvu ražošanas plāna izpildi; aprēķināt objekta telpu remonta, renovācijas vai rekonstrukcijas darbu apjomus; pārbaudīt iestāžu vai būvuzņēmumu sagatavotās objekta remonta, renovācijas un rekonstrukcijas darbu tāmes un sniegt atzinumu par tām; piedalīties objektu apsekošanā un to tehniskā stāvokļa novērtēšanā.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  617.1.Materiālu PLĀNOTĀJS4322 01
  617.2.Ražošanas PLĀNOTĀJS4322 02
  617.3.Ražošanas DISPEČERS4322 03
  617.4.Darbu RĪKOTĀJS4322 04
  617.5.Ražošanas KONTROLIERIS4322 05
  617.6.Galvenais saimniecības PĀRZINIS4322 06
  617.7.Vecākais saimniecības PĀRZINIS4322 07
  617.8.Degvielas UZSKAITVEDIS4322 08
  617.9.Remontdarbu DISPEČERS4322 10

  5.6.7. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "4323 Transporta uzskaites darbinieki"

  618. Atsevišķās grupas "4323 Transporta uzskaites darbinieki" profesijās nodarbinātie veic visu transportlīdzekļu veidu uzskaiti, koordinē pasažieru un kravas pārvadājumu kustību pa autoceļiem, dzelzceļu, gaisa, ūdens līnijām, gatavo informāciju iestādes vadībai, uzskaita, nodrošina un organizē transportlīdzekļu iekraušanas/izkraušanas darbus, kā arī veic kuģu ienākšanas un iziešanas formalitātes ostās un citās valsts vai pašvaldību institūcijās, pieņem un uzskaita kokmateriālus un citu kravu, vada trases treniņus.

  619. Atsevišķās grupas "4323 Transporta uzskaites darbinieki" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – veikt visas transporta kustības (tai skaitā kravas pārvadājumu) uzskaiti un koordinēšanu; pieņemt un uzskaitīt kokmateriālus; veikt kokmateriālu kontroli; organizēt kokmateriālu nosūtīšanas darbus; noskaidrot un noteikt vilcienu kustības grafiku attiecīgajā dzelzceļa zonā; uzskaitīt un kontrolēt kravas pārvadājumus; sastādīt un koordinēt kravu iekraušanas un izkraušanas grafikus; efektīvi un kvalitatīvi nodrošināt transportlīdzekļu (kuģu, dzelzceļa vagonu, autotransporta) iekraušanu/izkraušanu noteiktā laikā; nodrošināt izstrādes normu izpildi; kontrolēt ostas teritorijā esošo būvju, iekārtu, inventāra, sliežu ceļu un noliktavu stāvokli; novērtēt pārkraušanai paredzētās kravas īpatnības un stāvokli, pārkraušanas kārtību; saņemt pārkraušanas dokumentus, noformēt kravas apstrādes dokumentus; vadīt kuģu pietauvošanos un attauvošanos no piestātnēm; pārstāvēt kuģa īpašnieka intereses darbībās ar citām juridiskām un fiziskām personām; veikt kuģu ienākšanas un iziešanas formalitātes ostās un citās valsts un pašvaldības institūcijās; īstenot kuģa apkalpes interesēs konsulārās formalitātes un finanšu operācijas pēc kuģa īpašnieka pilnvarojuma; pieņemt no kuģu aģentiem kuģu ienākšanas un iziešanas dokumentus; veikt kuģu kustības uzskaiti; pieņemt un izziņot kuģiem un ostā esošajiem uzņēmumiem meteoroloģijas prognozes un ūdenslīmeņa svārstības; nodrošināt kuģu žurnālu reģistrēšanu; organizēt ostas akvatorijā piesārņojumu seku likvidēšanu, glābšanas un avārijas darbus; koordinēt pasažieru pārvadāšanu; novērot un kontrolēt satiksmes plūsmu un satiksmes organizāciju svarīgākajos satiksmes mezglos konkrētās pilsētas vietās, kur uzstādītas videonovērošanas sistēmas; pieņemt informāciju par novērotajiem satiksmes traucējumiem un nodot to uzņēmumiem, kuru darbība ir saistīta ar satiksmi, tās organizāciju, sabiedriskā transporta pakalpojumiem pilsētā, kā arī informēt plašsaziņas līdzekļus; vadīt trases treniņus no informācijas telpas un sadarboties ar ledus dienestu; pirms darba uzsākšanas pārbaudīt nepieciešamo iekārtu darbību; saņemt apstiprinājumu par trases gatavību treniņam no trases apkalpojošā dienesta; saņemt starta kārtības protokolu no trenera un vienoties par to, kādā valodā tiks sniegta informācija treniņa laikā; informēt sportistus par starta secību un atlikušo laiku līdz treniņa sākumam; pieņemt lēmumus par lidlauka tehnisko un operacionālo gatavību apkalpot gaisa kuģus; nodrošināt optimālu gaisa kuģu svara un balansa nosacījumu izpildi pirms izlidošanas; sagatavot gaisa kuģi drošam lidojumam, veikt dokumentācijas savlaicīgu un precīzu sagatavošanu atbilstoši aviopārvadātāja standartiem un noteikumiem, uzraudzīt izlidojumu kontroles sistēmas atbalsta centra funkcijas; veikt izlidojošo un ielidojošo reisu apkalpošanu; plānot un uzraudzīt lidojumu apkalpošanu; vadīt un vērtēt lidostas operatīvos procesus un virszemes apkalpošanas personālu; organizēt un uzraudzīt virszemes apkalpošanā izmantojamās tehnikas ekspluatāciju un bagāžas apriti.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  619.1.Transporta DISPEČERS4323 01
  619.2.Galvenais transporta INSPEKTORS4323 02
  619.3.Transporta INSPEKTORS4323 03
  619.4.Transporta KONTROLIERIS4323 04
  619.5.Transporta biroja PĀRVALDNIEKS4323 05
  619.6.Dzelzceļa pārvadājumu un kustības ORGANIZATORS4323 06
  619.7.Maršruta PĀRRAUGS4323 07
  619.8.Transportlīdzekļu manevru PĀRRAUGS4323 08
  619.9.Transportlīdzekļu PIEŅĒMĒJS4323 09
  619.10.Kravas PIEŅĒMĒJS NOSŪTĪTĀJS4323 10
  619.11.Ātrummērīšanas lenšu NOLASĪTĀJS4323 11
  619.12.Stacijas DEŽURANTS4323 12
  619.13.Līnijas dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKS4323 14
  619.14.Dzelzceļa DISPEČERS4323 15
  619.15.Dzelzceļa depo DEŽURANTS4323 16
  619.16.Transporta grafika ANALĪTIĶIS4323 17
  619.17.Dzelzceļa OPERATORS4323 21
  619.18.Dzelzceļa DEŽURANTS4323 23
  619.19.Dzelzceļa DEŽURANTA PALĪGS4323 24
  619.20.Pasažieru vilciena KONTROLIERIS (revidents)4323 25
  619.21.Transporta PĀRRAUGS4323 26
  619.22.Videonovērošanas OPERATORS4323 27
  619.23.Kravas pārkraušanas darbu ORGANIZATORS ostā4323 28
  619.24.TĀLMANIS4323 29
  619.25.Kuģu AĢENTS4323 30
  619.26.BRIGADIERIS (ostas pakalpojumu jomā)4323 31
  619.27.Ostas UZRAUGS4323 32
  619.28.Trases DISPEČERS4323 33
  619.29.Līnijas dzelzceļa stacijas DEŽURANTS4323 34
  619.30.Lidmašīnu svara un balansa kontroles SPECIĀLISTS4323 35
  619.31.Lidlauka DISPEČERS4323 36
  619.32.Lidojuma KOORDINATORS4323  37
  619.33.Lidostas operatīvo procesu KOORDINATORS4323  38

  5.7. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "441 Citi kalpotāji"

  620. Mazās grupas "441 Citi kalpotāji" profesijās nodarbinātie reģistrē, komplektē, izsniedz un saņem grāmatas no lasītājiem, klasificē un aizpilda kartotēkas, šķiro un iznēsā pastu, šifrē un koriģē tekstus, aizpilda dokumentus, veic citus pienākumus.

  621. Mazās grupas "441 Citi kalpotāji" profesijas klasificētas:

  621.1. atsevišķajā grupā "4411 Bibliotēku darbinieki";

  621.2. atsevišķajā grupā "4412 Pasta piegādes un šķirošanas darbinieki";

  621.3. atsevišķajā grupā "4413 Informācijas kodētāji, korektori un tiem radniecīgu profesiju darbinieki";

  621.4. atsevišķajā grupā "4414 Rakstveži un tiem radniecīgu profesiju darbinieki";

  621.5. atsevišķajā grupā "4415 Arhivēšanas un kopēšanas darbu darbinieki";

  621.6. atsevišķajā grupā "4416 Personāla uzskaites darbinieki";

  621.7. atsevišķajā grupā "4419 Citur neklasificēti kalpotāji".

  622. Mazās grupas "441 Citi kalpotāji" un šā klasifikatora 621. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  622.1. zina: profesionālā darba metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  622.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  622.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  622.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

  5.7.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "4411 Bibliotēku darbinieki"

  623. Atsevišķās grupas "4411 Bibliotēku darbinieki" profesijās nodarbinātie veic bibliotēkas dienesta darbus, kā arī aizpilda un klasificē lietvedības kartotēku reģistrācijas dokumentus.

  624. Atsevišķās grupas "4411 Bibliotēku darbinieki" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – uzglabāt, komplektēt vai reģistrēt grāmatas un dokumentus; reģistrēt bibliotēkas apmeklētājus, izsniegt un saņemt grāmatas; gatavot dokumentu vai izziņu kopijas; sastādīt, sistematizēt un ierakstīt izziņas, pamatojoties uz arhīva dokumentiem; uzskaitīt dokumentus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  624.1.REĢISTRĒTĀJS4411 01
  624.2.Bibliotēku LIETVEDIS4411 02

  5.7.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "4412 Pasta piegādes un šķirošanas darbinieki"

  625. Atsevišķās grupas "4412 Pasta piegādes un šķirošanas darbinieki" profesijās nodarbinātie veic pasta sūtījumu pieņemšanu un apstrādi, šķiro, reģistrē pasta korespondenci un piegādā to adresātiem no pasta nodaļām, kā arī paša uzņēmuma ietvaros.

  626. Atsevišķās grupas "4412 Pasta piegādes un šķirošanas darbinieki" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – saņemt, šķirot, reģistrēt un sagatavot piegādei korespondenci, bandroles, iespiedizdevumus; noteiktā laikā piegādāt adresātiem visu veidu pasta sūtījumus; koordinēt iestāžu un organizāciju pasta piegādes laika grafiku; sniegt pasta norēķinu sistēmas (PNS) un citus pakalpojumus klientiem; pieņemt sūdzības un priekšlikumus no klientiem; sagatavot darba dienas/maiņas un mēneša pārskatus; veikt skaidras naudas, pasta sūtījumu un mantisko vērtību apgrozījuma uzskaiti.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  626.1.Pasta NOSŪTĪTĀJS4412 01
  626.2.Pasta KURJERS4412 02
  626.3.PASTNIEKS4412 03
  626.4.Tiesas ZIŅNESIS4412 04
  626.5.Pasta ŠĶIROTĀJS4412 05
  626.6.Pasta DARBINIEKS4412 06

  5.7.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "4413 Informācijas kodētāji, korektori un tiem radniecīgu profesiju darbinieki"

  627. Atsevišķās grupas "4413 Informācijas kodētāji, korektori un tiem radniecīgu profesiju darbinieki" profesijās nodarbinātie kodē informāciju, pārbauda un labo kļūdas, kā arī veic citus kancelejas darbus.

  628. Atsevišķās grupas "4413 Informācijas kodētāji, korektori un tiem radniecīgu profesiju darbinieki" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – kodēt, klasificēt informāciju turpmākai apstrādei; salīdzināt iespiešanai paredzēto tekstu ar oriģinālo tekstu, labot kļūdas; šķirot un apzīmēt ar atšķirības zīmēm veidlapas; uzrakstīt adreses uz reklāmas un cirkulārām vēstulēm.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  628.1.Informācijas KODĒTĀJS4413 01
  628.2.Informācijas KOREKTORS4413 02
  628.3.Dokumentu ZĪMOGOTĀJS4413 03
  628.4.Dokumentu ŠĶIROTĀJS4413 04

  5.7.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "4414 Rakstveži un tiem radniecīgu profesiju darbinieki"

  629. Atsevišķās grupas "4414 Rakstveži un tiem radniecīgu profesiju darbinieki" profesijā nodarbinātie raksta vēstules un aizpilda veidlapas par personām, kas nespēj rakstīt un lasīt, un sniedz nepieciešamo informāciju.

  630. Atsevišķās grupas "4414 Rakstveži un tiem radniecīgu profesiju darbinieki" profesija un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – lasīt un paskaidrot dokumentus lasītnepratējiem; rakstīt vēstules un aizpildīt veidlapas par personām, kas nespēj rakstīt un lasīt, un sniegt nepieciešamo informāciju.
  Profesija ir "RAKSTVEDIS" – profesijas kods "4414 01".

  5.7.5. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "4415 Arhivēšanas un kopēšanas darbu darbinieki"

  631. Atsevišķās grupas "4415 Arhivēšanas un kopēšanas darbu darbinieki" profesijās nodarbinātie arhivē korespondenci, kartes, rēķinus, kvītis un citu informāciju uzskaites alfabēta vai numerācijas kārtībā vai izmanto reģistrācijas sistēmu, sniedz pieprasītos dokumentus, fotokopijas un citus materiālus, veic pienākumus, kas saistīti ar procesiem un darbībām dokumentu tehniskai un intelektuālai saglabāšanai, tai skaitā ar preventīvo aizsardzību un pārnesi uz jaunu informācijas nesēju.

  632. Atsevišķās grupas "4415 Arhivēšanas un kopēšanas darbu darbinieki" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – šķirot vai klasificēt materiālus saskaņā ar noteiktiem kritērijiem vai hronoloģiskā, alfabētiskā vai skaitliskā secībā; uzglabāt materiālus speciālos skapjos, uzglabāšanas kastēs; kopēt, digitalizēt dokumentus; plānot un koordinēt dokumentu pavairošanas iekārtu tehnisko apkopi, remontu un rezerves daļu iegādi; patstāvīgi novērst vienkāršus kopēšanas tehnikas bojājumus; izvietot dokumentus arhīva glabātavā un veikt dokumentu pārvietošanu, veikt dokumentu profilaktisko apstrādi; sakārtot dokumentus pastāvīgai glabāšanai atbilstoši informācijas nesējam, uzturēt optimālus dokumentu glabāšanas apstākļus, nodrošināt dokumentu preventīvo aizsardzību; veikt dokumentu izsniegšanu no arhīva glabātavas, veikt dokumentu esības un fiziskā stāvokļa pārbaudes; sagatavot dokumentus konservācijai, restaurācijai, mikrofilmēšanai un digitalizācijai, apzināt un atlasīt sevišķi vērtīgos un unikālos dokumentus; veikt transportlīdzekļu un mazizmēra kuģošanas līdzekļu reģistrācijas dokumentu apstrādi, izdrukāt reģistrācijas dokumentus, sagatavot tehniskās apskates uzlīmes, sagatavot pārskatus par anulētajām, bojātajām un lietošanai nederīgajām reģistrācijas dokumentu veidlapām un numuru zīmēm, laminēt reģistrācijas dokumentus; izsniegt klientiem reģistrācijas dokumentus un numuru zīmes; vākt, uzskaitīt un uzglabāt nodotās numuru zīmes, kas paredzētas iznīcināšanai.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  632.1.ARHIVĀRS4415 01
  632.2.KOPĒTĀJS4415 02
  632.3.Jaunākais fondu GLABĀTĀJS (arhīvu jomā)4415 03
  632.4.Dokumentu DIGITALIZĒTĀJS4415 04
  632.5.Transportlīdzekļu REĢISTRATORA PALĪGS4415 05
  632.6.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  632.7.Kopēšanas mašīnu OPERATORS4415 07

  5.7.6. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "4416 Personāla uzskaites darbinieki"

  633. Atsevišķās grupas "4416 Personāla uzskaites darbinieki" profesijā nodarbinātie uztur un atjauno personāla dokumentus, informāciju par pārcelšanu un paaugstināšanu, darbinieku atvaļinājumu, uzkrāto darba samaksu, apmācību un citu informāciju.

  634. Atsevišķās grupas "4416 Personāla uzskaites darbinieki" profesija un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – atjaunot informāciju par darbinieku nodarbinātības vēsturi, algu, kvalifikāciju un apmācību, atvaļinājumu; uzskaitīt darbiniekus; izsūtīt darba pieteikumus; apstrādāt darba pieteikumus un sniegt atbildi par konkursa rezultātiem; uzturēt un atjaunot reģistrācijas sistēmas; sagatavot ziņojumus un dokumentus par personāla darbību; informēt potenciālos darbiniekus par darba iespējām uzņēmumā; sagatavot un uzturēt personāla uzskaites dokumentāciju.
  Profesija ir "Personāla uzskaites DARBINIEKS" – profesijas kods "4416 01".

  5.7.7. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "4419 Citur neklasificēti kalpotāji"

  635. Atsevišķās grupas "4419 Citur neklasificēti kalpotāji" profesijās nodarbinātie ir kancelejas darbinieki, kas citur nav klasificēti.

  636. Atsevišķās grupas "4419 Citur neklasificēti kalpotāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – uzskaitīt uzņēmumā strādājošos, reģistrēt no darba atbrīvotos strādājošos; sagatavot organizācijai nepieciešamo adrešu un tālruņa numuru sarakstus un reģistrēt izmaiņas tajos; uzskaitīt nodarbināto nostrādāto darba laiku; aizpildīt darba laika uzskaites tabeles; rakstīt un nosūtīt vēstules, aizpildīt dokumentu veidlapas.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  636.1.TABEĻVEDIS4419 01
  636.2.UZSKAITVEDIS4419 02

  6. PROFESIJU PIEKTĀ PAMATGRUPA
  "5 Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki"

  637. Piektās pamatgrupas "5 Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki" profesijās nodarbinātie sniedz pakalpojumus ceļojumos un mājsaimniecībā, aprūpē bērnus, slimniekus, invalīdus un vecus cilvēkus, strādā sabiedriskajā ēdināšanā, dzēš ugunsgrēkus, sargā sabiedrisko kārtību, mantu un cilvēkus, pārdod un demonstrē preces, strādā par modeļiem. Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki strādā vadītāju vai vecāko speciālistu vadībā, atsevišķos gadījumos viņi var būt vadītāji.

  638. Piektās pamatgrupas "5 Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki" profesijas klasificētas šādās grupās:

  638.1. apakšgrupā "51 Individuālo pakalpojumu jomas darbinieki":

  638.1.1. mazajā grupā "511 Ceļojumu pavadoņi, konduktori un gidi";

  638.1.2. mazajā grupā "512 Pavāri" un atsevišķajā grupā "5120 Pavāri";

  638.1.3. mazajā grupā "513 Viesmīļi un bārmeņi";

  638.1.4. mazajā grupā "514 Frizieri, skaistumkopšanas darbinieki un tiem radniecīgu profesiju darbinieki";

  638.1.5. mazajā grupā "515 Namu pārziņi un saimniecības vadītāji";

  638.1.6. mazajā grupā "516 Citi individuālo pakalpojumu jomas darbinieki";

  638.2. apakšgrupā "52 Tirdzniecības darbinieki":

  638.2.1. mazajā grupā "521 Ielu un tirgus pārdevēji";

  638.2.2. mazajā grupā "522 Veikalu pārdevēji";

  638.2.3. mazajā grupā "523 Kasieri un biļešu pārdevēji" un atsevišķajā grupā "5230 Kasieri un biļešu pārdevēji";

  638.2.4. mazajā grupā "524 Citi tirdzniecības darbinieki";

  638.3. apakšgrupā "53 Individuālās aprūpes darbinieki":

  638.3.1. mazajā grupā "531 Bērnu pieskatītāji un skolotāju palīgi";

  638.3.2. mazajā grupā "532 Individuālās aprūpes darbinieki";

  638.4. apakšgrupā "54 Apsardzes pakalpojumu jomas darbinieki" un mazajā grupā "541 Apsardzes pakalpojumu jomas darbinieki".

  6.1. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "511 Ceļojumu pavadoņi, konduktori un gidi"

  639. Mazās grupas "511 Ceļojumu pavadoņi, konduktori un gidi" profesijās nodarbinātie sniedz dažādus individuālus pakalpojumus ceļojumos ar gaisa kuģi, vilcienu, kuģi, autobusu un citiem transportlīdzekļiem, pavada tūristu grupas vai atsevišķus tūristus tūrisma ceļojumos, ievērojamo vietu apskatē un ekskursijās.

  640. Mazās grupas "511 Ceļojumu pavadoņi, konduktori un gidi" profesijas klasificētas:

  640.1. atsevišķajā grupā "5111 Ceļojumu pavadoņi un stjuarti";

  640.2. atsevišķajā grupā "5112 Transporta konduktori";

  640.3. atsevišķajā grupā "5113 Ceļojumu gidi".

  641. Mazās grupas "511 Ceļojumu pavadoņi, konduktori un gidi" un šā klasifikatora 640. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  641.1. zina: profesionālās darbības metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  641.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  641.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  641.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

  6.1.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "5111 Ceļojumu pavadoņi un stjuarti"

  642. Atsevišķās grupas "5111 Ceļojumu pavadoņi un stjuarti" profesijās nodarbinātie sniedz individuālos pakalpojumus ceļojumos, nodrošina ceļotāju komfortu un drošību, apkalpo tūristus transportlīdzekļos, nodrošina tajos kārtību.

  643. Atsevišķās grupas "5111 Ceļojumu pavadoņi un stjuarti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – sniegt pakalpojumus gaisa kuģos un citos transportlīdzekļos, skaidrot uzvedības noteikumus tajos; piedāvāt ceļotājiem avīzes, žurnālus u. tml.; sniegt nepieciešamo un interesējošo informāciju; pasniegt iepriekš sagatavotus ēdienus un dzērienus salonā, kajītēs, kupejās un citur; pārdot dažādas preces; sniegt pirmo medicīnisko palīdzību ceļotājiem; apkalpot ceļotājus lidostās, stacijās un citur; apkalpot ceļotājus vilcienos, nodrošinot viņu drošību, komfortu; sniegt pakalpojumus guļamvagonos; apkalpot ceļotājus uz kuģiem, nodrošinot komfortu un drošību.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  643.1.Lidostas pasažieru apkalpošanas AĢENTS5111 01
  643.2.Ielidošanas servisa AĢENTS5111 02
  643.3.Vilciena PAVADONIS5111 03
  643.4.Kuģa vecākais STJUARTS5111 04
  643.5.Kuģa STJUARTS5111 05
  643.6.Gaisa kuģa STJUARTS5111 06
  643.7.Vagonu PAVADONIS5111 07
  643.8.Dienesta vagona PAVADONIS5111 08

  6.1.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "5112 Transporta konduktori"

  644. Atsevišķās grupas "5112 Transporta konduktori" profesijās nodarbinātie pārdod un pārbauda biļetes, kā arī nodrošina ceļotāju komfortu un drošību vilcienos, autobusos un citos transportlīdzekļos.

  645. Atsevišķās grupas "5112 Transporta konduktori" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – pārdot biļetes vai pārbaudīt agrāk nopirktās biļetes; informēt ceļotājus par pieturām un pārsēšanos; veikt nepieciešamos pasākumus nelaimes gadījumā.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  645.1.Autobusa KONDUKTORS5112 01
  645.2.Tramvaja KONDUKTORS5112 03
  645.3.Trošu vagona KONDUKTORS5112 04
  645.4.Pasažieru vilciena KONDUKTORS (kontrolieris)5112 05
  645.5.Trolejbusa KONDUKTORS5112 06

  6.1.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "5113 Ceļojumu gidi"

  646. Atsevišķās grupas "5113 Ceļojumu gidi" profesijās nodarbinātie vada ekskursijas, pavada atsevišķas personas vai grupas, apskatot vietējas nozīmes ievērojamās vietas – muzejus, arhitektūras pieminekļus, dabas mantojumu, un sniedz interesējošo informāciju.

  647. Atsevišķās grupas "5113 Ceļojumu gidi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – sagatavot ekskursiju tekstus; vadīt ekskursijas, nodrošināt ārzemju tūristu sakaru iespējas; pavadīt tūristus, nodrošinot viņu komfortu un drošību, kā arī apskatot vietējas nozīmes ievērojamās vietas; sniegt informāciju par tūrisma objektiem, atbildēt uz tūristu jautājumiem; organizēt izklaidēšanas pasākumus; pavadīt tūristu grupas vai individuālos tūristus ceļojumu laikā; plānot un organizēt savus ceļojumam nepieciešamos darbus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  647.1.Tūristu grupas VADĪTĀJS5113 01
  647.2.Ekskursiju GIDS5113 02
  647.3.Tūrisma GIDS5113 03
  647.4.Kultūras tūrisma GIDS5113 04
  647.5.Tūristu GIDS5113 05

  6.2. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "512 Pavāri"

  un PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "5120 Pavāri"

  648. Mazās grupas "512 Pavāri" un atsevišķās grupas "5120 Pavāri" profesijās nodarbinātie plāno un organizē virtuves darbu, gatavo ēdienus un dzērienus viesnīcās, restorānos un citās iestādēs, komercsabiedrībās, ārstniecības iestādēs, ražojot sviestmaizes un citus ātri pagatavojamus vai uzreiz lietojamus produktus pārtikas rūpniecībā un pārtikas tirdzniecības uzņēmumu kulinārijas nodaļās, kā arī privātās mājās, kuģos, vilcienos un citur.

  649. Mazās grupas "512 Pavāri" un atsevišķās grupas "5120 Pavāri" profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  649.1. zina: uzdotā darba izpildes teorētiskos un praktiskos pamatus, profesionālās darbības metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, pārtikas produktu un citu preču cenas un glabāšanas termiņus, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, higiēnas, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  649.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  649.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  649.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

  650. Atsevišķās grupas "5120 Pavāri" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – vadīt ēdināšanas uzņēmuma ražošanas un apkalpošanas procesus; novērtēt pārtikas produktu kvalitāti un veikt to pirmapstrādi; gatavot un noformēt ēdienus, tai skaitā ievērot ēdienu porciju lieluma, noformēšanas un pasniegšanas noteikumus; zināt ārzemju virtuves raksturīgākās īpatnības, dažādu diētu raksturojumu un šo diētu produktus; plānot un koordinēt virtuves darbu vai veikt šos uzdevumus citu speciālistu uzraudzībā; sastādīt ēdienkarti, vīnu un dzērienu kartes; pārzināt bāra un restorāna tehnoloģiskās iekārtas; gatavot un pasniegt vienkāršus ēdienus un dzērienus; plānot un organizēt viesu apkalpošanu banketos; sazināties ar klientiem, pieņemt pasūtījumus un organizēt pasūtījumu izpildi; uz kuģiem vadīt ēdināšanas un apkalpošanas procesus, kontaktēties ar kuģa komandu.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  650.1.Vecākais PAVĀRS5120 01
  650.2.PAVĀRS5120 02
  650.3.Kuģa PAVĀRS5120 03
  650.4.Restorānu pakalpojumu SPECIĀLISTS5120 04
  650.5.Ēdināšanas pakalpojumu SPECIĀLISTS5120 05
  650.6.Zāles ADMINISTRATORS5120 06

  6.3. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "513 Viesmīļi un bārmeņi"

  651. Mazās grupas "513 Viesmīļi un bārmeņi" profesijās nodarbinātie klāj galdus, pasniedz ēdienus un dzērienus restorānos, ēdnīcās un citās iestādēs, komercsabiedrībās, ārstniecības iestādēs, restorānvagonos, klubos, kā arī privātās mājās, kuģos, pasažieru vilcienos un citur.

  652. Mazās grupas "513 Viesmīļi un bārmeņi" profesijas klasificētas:

  652.1. atsevišķajā grupā "5131 Viesmīļi";

  652.2. atsevišķajā grupā "5132 Bārmeņi".

  653. Mazās grupas "513 Viesmīļi un bārmeņi" un šā klasifikatora 652. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  653.1. zina: uzdotā darba izpildes teorētiskos un praktiskos pamatus, profesionālās darbības metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, pārtikas produktu un citu preču cenas un glabāšanas termiņus, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, higiēnas, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  653.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  653.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  653.4. izglītība: pamata, vidējā vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

  6.3.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "5131 Viesmīļi"

  654. Atsevišķās grupas "5131 Viesmīļi" profesijās nodarbinātie piedāvā un pasniedz ēdienus un dzērienus sabiedriskās ēdināšanas iestādēs vai klubos, ārstniecības iestādēs, uz kuģiem, vilcienos un citur.

  655. Atsevišķās grupas "5131 Viesmīļi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – plānot, organizēt un veikt kvalitatīvus viesu uzņemšanas un apkalpošanas darba procesus viesmīlības uzņēmumos atbilstoši viesu un uzņēmuma interesēm; organizēt vietējās tūrisma aktivitātes; apkalpot viesus, ievērojot to vēlmes un apkalpošanas procesus; klāt galdus ikdienā un raksturot galda klājumus svētku gadījumos; pasniegt ēdienus un dzērienus; konsultēt par pārtikas un dzērienu izvēli; kopt aprīkojumu; orientēties noliktavu saimniecībā; raksturot ražošanas uzskaiti; izsniegt rēķinus un pieņemt samaksu; strādāt ar kases aparātu; veikt uzkopšanas darbus; nodrošināt ēdināšanas uzņēmumus, viesnīcas, vīna veikalus un citus uzņēmumus ar alkoholisko dzērienu sortimentu; organizēt alkoholisko dzērienu rotāciju, kalkulāciju, uzskaiti, pasūtīšanu un pārdošanu; izstrādāt un izveidot vīna un alkoholisko dzērienu kartes; strādāt tiešā kontaktā ar klientiem, organizējot un pasniedzot vīnu un citus alkoholiskos dzērienus atbilstoši to pasniegšanas standartiem; ieteikt vīnu un citus alkoholiskos dzērienus pie klientu izvēlētajiem ēdieniem.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  655.1.VIESMĪLIS5131 01
  655.2.Bistro pakalpojumu DARBINIEKS5131 02
  655.3.Bufetes KALPOTĀJS5131 03
  655.4.VĪNZINIS5131 04
  655.5.Klientu APKALPOTĀJS (ēdināšanas jomā)5131 05
  655.6.Viesmīlības pakalpojumu SPECIĀLISTS5131 06

  6.3.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "5132 Bārmeņi"

  656. Atsevišķās grupas "5132 Bārmeņi" profesijās nodarbinātie sagatavo un pasniedz alkoholiskos un bezalkoholiskos dzērienus sabiedriskās ēdināšanas iestādēs vai klubos, uz kuģiem, vilcienos un citur.

  657. Atsevišķās grupas "5132 Bārmeņi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – sagatavot alkoholiskos un bezalkoholiskos dzērienus un apkalpot klientus pie bāra letes; kopt bāra leti, tējkannas, kafijas automātus un citas dzērienu gatavošanas ierīces, izmantojot mazgāšanas līdzekļus; izsniegt rēķinu un pieņemt samaksu par pakalpojumu; pārdot uzkodas un citas pārtikas preces; pārzināt dažādu kafijas veidu pagatavošanas mākslu un pagatavot dažādu veidu kafiju; nodrošināt restorānos, kafejnīcās un citos ēdināšanas uzņēmumos augstvērtīga dzēriena uzglabāšanu, izvēli un pasniegšanu.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  657.1.Vecākais BĀRMENIS5132 01
  657.2.BĀRMENIS5132 02
  657.3.Minibāru PĀRZINIS5132 03
  657.4.Kafijas dzērienu BĀRMENIS5132 04

  6.4. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "514 Frizieri, skaistumkopšanas darbinieki un tiem radniecīgu profesiju darbinieki"

  658. Mazās grupas "514 Frizieri, skaistumkopšanas darbinieki un tiem radniecīgu profesiju darbinieki" profesijās nodarbinātie apkalpo klientus skaistumkopšanas salonos, frizētavās, pirtīs, veic kalpotāju pienākumus.

  659. Mazās grupas "514 Frizieri, skaistumkopšanas darbinieki un tiem radniecīgu profesiju darbinieki" profesijas klasificētas:

  659.1. atsevišķajā grupā "5141 Frizieri";

  659.2. atsevišķajā grupā "5142 Skaistumkopšanas un tai radniecīgu profesiju darbinieki".

  660. Mazās grupas "514 Frizieri, skaistumkopšanas darbinieki un tiem radniecīgu profesiju darbinieki" un šā klasifikatora 659. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  660.1. zina: profesionālās darbības metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, dažādu pakalpojumu veidu izmaksu veidošanos, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, higiēnas, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  660.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  660.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  660.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

  6.4.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "5141 Frizieri"

  661. Atsevišķās grupas "5141 Frizieri" profesijās nodarbinātie griež un ieveido matus vai suņa spalvas, skuj bārdas un veic citus līdzīgus darbus.

  662. Atsevišķās grupas "5141 Frizieri" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – griezt, mazgāt, krāsot un ieveidot matus; skūt bārdu; pēc klienta pieprasījuma piemērīt parūkas; tīrīt ādu, ieziest ar krēmu, losjonu un tamlīdzīgiem līdzekļiem; noteikt un veidot klienta individuālo krāsu paleti; modelēt un veidot frizūras; modelēt un veidot frizūras un frizūru modes kolekcijas; lietot jaunākās tehnoloģijas un izmantot daudzveidīgus instrumentus, profesionālo matu un dekoratīvo kosmētiku; strādāt komandā; modelēt un veidot frizūras atbilstoši izstrādātajam individuālajam stilistiskajam tēlam, sadarbojoties ar klientu un pēc vajadzības piesaistot citus speciālistus; veidot individuālajam stilam un frizūrai piemērotu grimu; pārzināt modes un stila laikmetu tendences; veidot pozitīvas attiecības ar klientu.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  662.1.FRIZIERIS5141 01
  662.2.Parūku MEISTARS5141 02
  662.3.Frizūru MODELĒTĀJS5141 03
  662.4.Dāmu FRIZIERIS5141 04
  662.5.Kungu FRIZIERIS5141 05
  662.6.FRIZIERIS STILISTS5141 07

  6.4.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "5142 Skaistumkopšanas un tai radniecīgu profesiju darbinieki"

  663. Atsevišķās grupas "5142 Skaistumkopšanas un tai radniecīgu profesiju darbinieki" profesijās nodarbinātie sniedz kosmētiskos pakalpojumus, grimē un veic citus līdzīgus darbus.

  664. Atsevišķās grupas "5142 Skaistumkopšanas un tai radniecīgu profesiju darbinieki" profesijas atbilstoši pamatuzdevumi:

  – izdarīt klientu sejas un galvas ādas un ķermeņa ādas kosmētisko aprūpi; veidot dažādām sadzīves situācijām atbilstošu grimu (meikapu), saskaņojot to ar tēlu; grimēt klientus skaistumkopšanas salonos, grimēt aktierus un citus māksliniekus; strādāt pie konkrēta tēla veidošanas, izvēloties atbilstošus līdzekļus, aprīkojumu; veidot savu darbu kolekciju; sadarbībā ar klientu radīt koptēlu, komplektēt apģērbu, veidot frizūru un grimu, apgleznot seju un ķermeni; aprēķināt darba izmaksas; patstāvīgi plānot un organizēt darbu; orientēties modes tendencēs; veikt pedikīru un manikīru; apkalpot, veidot klienta individuālo vizuālo tēlu, zīmēt savu priekšlikumu skices; izpildīt vizāžas elementus; veidot auguma proporcijām atbilstošu tērpa skici un mulāžu; veidot tēlus reklāmas klipiem, modes kolekciju izrādēm; caurdurt ādu, dekoratīvi izdaiļojot ķermeni ar juvelierizstrādājumiem; izmantojot speciālu aparatūru un krāsas, veikt mikropigmentācijas procedūru, ievadot krāsu zem ādas; izvēlēties piemērotākās tehnikas, adatu tipus, pigmentu krāsas atbilstoši klienta prasībām un vēlmēm; sniegt SPA pakalpojumus; izvērtēt klientus, plānot un īstenot procedūras, kā palīglīdzekļus izmantojot eļļas; konsultēt klientus; lietot atbilstošas darba tehnoloģijas ar eļļām un profesionālās aromterapeita darbības metodes; sniegt palīdzību klientiem pirtīs; veikt specifiskām pirts masāžas tehnikām atbilstošas procedūras, veikt pirts procedūras, izmantojot vingrojumus un fizisko slodzi, galvaniku, jonofrēzi, press- un vakuumaparātus; izmantot dabiskas vielas atbilstoši klienta vajadzībām; veicināt klientu labsajūtas un psiholoģiskā komforta uzturēšanu.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  664.1.STILISTS5142 01
  664.2.Vizuālā tēla STILISTS5142 02
  664.3.ĢĒRBĒJS5142 03
  664.4.GRIMĒTĀJS5142 04
  664.5.VIZĀŽISTS5142 05
  664.6.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  664.7.Manikīra un pedikīra SPECIĀLISTS5142 07
  664.8.MANIKĪRS5142 08
  664.9.PEDIKĪRS5142 09
  664.10.Mikropigmentācijas SPECIĀLISTS5142 10
  664.11.TETOVĒTĀJS5142 11
  664.12.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  664.13.PIRTNIEKS5142 13
  664.14.Pirts MEISTARS5142 14
  664.15.Pirts MEISTARA PALĪGS5142 15
  664.16.Solārija DARBINIEKS5142 16
  664.17.SPA SPECIĀLISTS5142 17
  664.18.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  664.19.(Svītrots ar MK 2023. gada 5. decembra noteikumiem Nr. 700)

  6.5. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "515 Namu pārziņi un saimniecības vadītāji"

  665. Mazās grupas "515 Namu pārziņi un saimniecības vadītāji" profesijās nodarbinātie organizē un vada saimniecību, uzrauga tīrīšanas darbus birojos, viesnīcās un citās institūcijās, pārvalda tiem nodotās ēkas, būves un tām piegulošo teritoriju, veic mājsaimniecības darbus.

  666. Mazās grupas "515 Namu pārziņi un saimniecības vadītāji" profesijas klasificētas:

  666.1. atsevišķajā grupā "5151 Uzkopšanas un saimniecības daļas vadītāji birojos, viesnīcās un citās iestādēs";

  666.2. atsevišķajā grupā "5152 Saimniecības vadītāji mājsaimniecībās";

  666.3. atsevišķajā grupā "5153 Namu apsaimniekotāji".

  667. Mazās grupas "515 Namu pārziņi un saimniecības vadītāji" un šā klasifikatora 666. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  667.1. zina: uzdotā darba izpildes teorētiskos un praktiskos pamatus, profesionālās darbības metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, pārtikas produktu un citu preču cenas un glabāšanas termiņus, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, higiēnas, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  667.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  667.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  667.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

  6.5.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "5151 Uzkopšanas un saimniecības daļas vadītāji birojos, viesnīcās un citās iestādēs"

  668. Atsevišķās grupas "5151 Uzkopšanas un saimniecības daļas vadītāji birojos, viesnīcās un citās iestādēs" profesijās nodarbinātie organizē un vada saimniecību birojos, diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās, viesnīcās, viesu mājās, moteļos, ēdināšanas uzņēmumos, klubos, izglītības iestādēs un citur.

  669. Atsevišķās grupas "5151 Uzkopšanas un saimniecības daļas vadītāji birojos, viesnīcās un citās iestādēs" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – vadīt uzņēmuma saimniecības darbu; organizēt un vadīt padoto kalpotāju un tehnisko darbinieku darbu; laicīgi konstatēt un pasūtīt saimniecisko un materiāltehnisko nodrošinājumu, kontrolēt materiālu izlietošanu un uzglabāšanu; pārzināt uzņēmuma saimniecisko darbību, veikt sīkus remonta un labiekārtošanas darbus, priekšmetu pārvietošanu; uzturēt dzīvojamās mājas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, veikt pārvaldīšanas darba plānošanu, organizēšanu un pārraudzību, vest dzīvojamās mājas lietas, slēgt līgumu par piesaistītā zemesgabala lietošanu ar zemesgabala īpašnieku; veikt norēķinus; plānot, organizēt, vadīt lauku tūrismam izmantojamo māju viesu uzņemšanas un apkalpošanas darba procesus; gādāt par tiesas materiālo nodrošināšanu, piemērotu telpu iekārtošanu un kārtību tiesā; vadīt uzkopšanas darbus; pieņemt un reģistrēt klientu sūdzības, iesniegumus; piedalīties saimniecības struktūrvienības darba organizēšanā; uzturēt un pilnveidot saimniecības struktūrvienības kvalitātes vadības procesus; kontrolēt pakļauto darbinieku darba kvalitāti; organizēt administrācijas īpašuma saglabāšanu, racionālu izmantošanu un precīzu uzskaiti; piedalīties kancelejas un prezentācijas preču iegādes, uzskaites un izsniegšanas organizēšanā; pieņemt un reģistrēt no citām struktūrvienībām transporta pieteikumus un izsniegt automobiļu vadītājiem maršrutu norīkojumus; plānot kapsētas darbu; uzskaitīt un saglabāt kapsētas materiālās vērtības, iekasēt maksu par kapsētā sniegtajiem pakalpojumiem; nospraust, uzmērīt un ierādīt kapa vietu, to precīzi uzskaitīt un reģistrēt; nodrošināt apbedīšanu, kapsētas apgādi ar atkritumu izvešanas konteineriem un ūdenssūkņiem; kontrolēt kapsētas teritorijas un tai piegulošo teritoriju kopšanu un tīrību; noformēt un izsniegt izziņas par apbedījumiem.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  669.1.ADMINISTRATORS5151 01
  669.2.Saimniecības VADĪTĀJS5151 03
  669.3.Virtuves VADĪTĀJS5151 05
  669.4.Sporta zāles PĀRZINIS5151 06
  669.5.Atpūtas bāzes PĀRZINIS5151 07
  669.6.Tiesas ADMINISTRATORS5151 08
  669.7.Veļas mazgātavas VADĪTĀJS5151 09
  669.8.Mājas PĀRVALDNIEKS5151 10
  669.9.Saimniecības PĀRZINIS5151 11
  669.10.Uzkopšanas darba VADĪTĀJS5151 19
  669.11.Kapsētas PĀRZINIS5151 20
  669.12.Kapsētas PĀRZIŅA PALĪGS5151 21
  669.13.Viesnīcas stāva PĀRZINIS5151 23

  6.5.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "5152 Saimniecības vadītāji mājsaimniecībās"

  670. Atsevišķās grupas "5152 Saimniecības vadītāji mājsaimniecībās" profesijās nodarbinātie organizē un vada saimniecību privātās mājās vai līdzīgās saimniecībās.

  671. Atsevišķās grupas "5152 Saimniecības vadītāji mājsaimniecībās" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – pārraudzīt un mācīt mājkalpotājus, organizēt un vadīt viņu darbu; iegādāties produktus un citas preces, kontrolēt to izlietošanu un uzglabāšanu; nodarboties ar viesu uzņemšanu; pārraudzīt tīrīšanas darbus; kopt mājsaimniecības mājdzīvniekus; atbildēt uz telefona zvaniem; organizēt ēdienreizes.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  671.1.EKONOMS5152 01
  671.2.MĀJSAIMNIEKS5152 02

  6.5.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "5153 Namu apsaimniekotāji"

  672. Atsevišķās grupas "5153 Namu apsaimniekotāji" profesijās nodarbinātie pārvalda un apsaimnieko to atbildībā nodotos namus, būves un tiem funkcionāli nepieciešamos zemesgabalus, rūpējas par dzīvojamo māju, viesnīcu, iestāžu, baznīcu, citu ēku, mākslīgo būvju un to teritoriju saglabāšanu un uzturēšanu kārtībā.

  673. Atsevišķās grupas "5153 Namu apsaimniekotāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – nodrošināt un veikt namu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, nodrošināt namu un tiem funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu uzturēšanu tehniskā kārtībā, sanitāro apkopi un labiekārtošanu; veikt namu ārējo fasāžu apkopi; nodrošināt koplietošanas telpu uzkopšanu; sistemātiski pārbaudīt nama vispārējo stāvokli un ugunsdrošību; plānot un uzraudzīt namu remonta, rekonstrukcijas un renovācijas darbu veikšanu, pārzināt un uzraudzīt remontdarbu norisi, kontrolēt izpildīto darbu apjomus, kvalitāti un termiņus; uzraudzīt dzīvojamo māju un citu ēku inženiertehnisko sistēmu darbību; sagatavot materiālus tiesvedības vajadzībām, veikt nepieciešamos pasākumus pret likumpārkāpumiem, kas vērsti pret pārvaldāmo un apsaimniekojamo īpašumu; slēgt līgumus, kas saistīti ar namu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, tai skaitā ar pakalpojumu piegādātājiem, kontrolēt noslēgto līgumu saistību izpildi; veikt darbības, kas saistītas ar namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksājumu aprēķināšanu un iekasēšanu; nodrošināt iedzīvotāju iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanu un atbilžu sagatavošanu uz tiem; nodrošināt informācijas pakalpojumu sniegšanu īpašniekiem un pārvaldniekam; piedalīties ēku interjeru uzpošanā un sīkajā remontā; uzturēt kārtībā apkures sistēmu un ūdensapgādes sistēmu; sadarboties ar īrniekiem; organizēt uz tiltiem, satiksmes pārvadiem un gājēju tuneļos (mākslīgās būves) atkritumu urnu iegādi un to uzstādīšanu, ārējo sienu tīrīšanu, melnzemes slāņa atjaunošanu, gājēju tuneļu informatīvo norāžu atjaunošanu, ielu slaucīšanas un sniega un lapu tīrīšanas darbus, sniega izvešanu, atkritumu savākšanu un izvešanu, sienu un grīdu mazgāšanu, lietusūdens noteces un savākšanas sistēmu tīrīšanu un skalošanu, zāles pļaušanas darbus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  673.1.Namu PĀRZINIS5153 01
  673.2.Ēku un apsaimniekojamās teritorijas PĀRZINIS5153 02
  673.3.Namu APSAIMNIEKOTĀJS5153 03
  673.4.Uzkopšanas darbu MEISTARS5153 04
  673.5.Ēkas inženiertehnisko sistēmu UZRAUGS5153 05

  6.6. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "516 Citu individuālo pakalpojumu jomas darbinieki"

  674. Mazās grupas "516 Citu individuālo pakalpojumu jomas darbinieki" profesijās nodarbinātie apkalpo klientus, kavē laiku, veic kalpotāju pienākumus, sniedz apbedīšanas pakalpojumus.

  675. Mazās grupas "516 Citu individuālo pakalpojumu jomas darbinieki" profesijas klasificētas:

  675.1. atsevišķajā grupā "5161 Astrologi, zīlnieki un tiem radniecīgu profesiju darbinieki";

  675.2. atsevišķajā grupā "5162 Pavadoņi un sulaiņi";

  675.3. atsevišķajā grupā "5163 Apbedīšanas pakalpojumu darbinieki";

  675.4. atsevišķajā grupā "5164 Mājdzīvnieku kopēji un dzīvnieku aprūpes darbinieki";

  675.5. atsevišķajā grupā "5165 Braukšanas apmācības instruktori";

  675.6. atsevišķajā grupā "5169 Citur neklasificēti individuālo pakalpojumu jomas darbinieki".

  676. Mazās grupas "516 Citu individuālo pakalpojumu jomas darbinieki" un šā klasifikatora 675. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  676.1. zina: profesionālās darbības metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, dažādu pakalpojumu veidu izmaksu veidošanos, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  676.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  676.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  676.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

  6.6.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "5161 Astrologi, zīlnieki un tiem radniecīgu profesiju darbinieki"

  677. Atsevišķās grupas "5161 Astrologi, zīlnieki un tiem radniecīgu profesiju darbinieki" profesijās nodarbinātie sastāda klientiem horoskopus, kuros ar astroloģiskām un tamlīdzīgām metodēm skaidro viņu pagātnes notikumus un pareģo nākotni, skaidro pagātnes notikumus un pareģo nākotni pēc klienta plaukstu līnijām, spēļu kārtīm un ar citām metodēm, dziedē fizisko un psihisko nespēku ar garīgu ietekmi, iedvesmu, biostrāvu un biolauku palīdzību.

  678. Atsevišķās grupas "5161 Astrologi, zīlnieki un tiem radniecīgu profesiju darbinieki" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – sastādīt klientiem horoskopus, sniedzot informāciju par viņu pagātni un nākotni; noteikt piemērotāko laiku dažādu veidu darbībai; pētīt zvaigznāju un zvaigžņu ietekmi uz klienta dzīvi; dot padomus par attiecīgu aizsardzības līdzekļu lietošanu; atšifrēt klienta plaukstu līniju nozīmi; interpretēt klienta izvilkto kāršu nozīmi, tējas vai kafijas biezumu izvietojumu tasītē u. tml. un, pamatojoties uz šo interpretāciju, paredzēt nākotnes notikumus; brīdināt klientu par draudošām briesmām un dot padomus par vēlamo rīcību; dziedēt psihisko un fizisko nespēku ar iedvesmu, garīgu ietekmi, lūgšanām, biostrāvām, biolauku; konsultēt iedzīvotājus un atsevišķas personas par pareizas uzvedības veidiem, stiprinot pārliecību par sekmīgu izārstēšanos; apmācīt uztvert pasaules uzbūves kopainu vienā veselumā; koriģēt un harmonizēt cilvēka enerģijas lauka struktūru.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  678.1.ASTROLOGS5161 01
  678.2.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  678.3.OKULTISTS5161 03
  678.4.ZĪLNIEKS5161 04
  678.5.EKSTRASENSS5161 05
  678.6.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)

  6.6.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "5162 Pavadoņi un sulaiņi"

  679. Atsevišķās grupas "5162 Pavadoņi un sulaiņi" profesijās nodarbinātie strādā par laika kavētājiem, pavadoņiem, izpildot dažādus darba devēja uzdevumus, vai asistentiem, sociālajiem mentoriem un sniedz atbalstu personām ar I vai II grupas invaliditāti, personām ar grūtībām integrēties sabiedrībā un darba tirgū, tai skaitā ilgstošajiem bezdarbniekiem, patvēruma meklētājiem, personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu, bērniem ar invaliditāti, kuriem konstatēts ļoti smagas vai smagas pakāpes funkcionēšanas ierobežojums, un citām personām ārpus mājokļa un mājoklī.

  680. Atsevišķās grupas "5162 Pavadoņi un sulaiņi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – pavadīt darba devēju dažādās dzīves situācijās, lasīt priekšā, sarunāties un piedalīties ar viņu dažādos pasākumos; palīdzēt uzņemt viesus darba devēja mājās; kārtot darba devēja apģērbu un citas personiskās lietas; palīdzēt personai nokļūt vietā, kur tā mācās, strādā vai saņem pakalpojumus; palīdzēt personai pārvietoties un veikt pašaprūpi izglītības iestādē algota darba vietā; sniegt personai atbalstu saskarsmē ar citām fiziskajām un juridiskajām personām; palīdzēt personai ar redzes invaliditāti piedalīties profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un augstākās izglītības programmas apgūšanā; palīdzēt identificēt un izvērtēt vajadzības, apzināt, piesaistīt un ieteikt nepieciešamos resursus, respektējot šo personu pašnoteikšanos; uzlabot un veicināt tiešās saziņas prasmes ar dzirdīgajiem un nedzirdīgajiem cilvēkiem, kompensējot iztrūkstošo maņu – dzirdi; būt vārdiskās informācijas starpniekam un precīzam interpretētājam; sniegt atbalstu personai ar garīga rakstura traucējumiem, kura saņem valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus, tās pārejas posmā no institūcijas uz dzīvi sabiedrībā, personām ar grūtībām integrēties sabiedrībā un darba tirgū, tai skaitā ilgstošajiem bezdarbniekiem, patvēruma meklētājiem, personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu to integrācijas pārejas posmā un citām personām, veidojot izpratni par dzīvi sabiedrībā, palīdzot reālā sabiedrības vidē apgūt ikdienai nepieciešamās prasmes, rosinot attīstīt un radīt jaunas iemaņas; sniegt atbalstu ikdienas situāciju risināšanā, kā resursus izmantojot savas zināšanas, vidē pieejamos resursus; veikt situācijas apzināšanu un sniegt iespējamo risinājumu, sadarbojoties ar pašu klientu vai klienta ģimeni.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  680.1.PAVADONIS5162 01
  680.2.ASISTENTS personām ar invaliditāti5162 02
  680.3.ASISTENTS personām ar dzirdes traucējumiem5162 03
  680.4.Sociālais MENTORS5162 04

  6.6.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "5163 Apbedīšanas pakalpojumu darbinieki"

  681. Atsevišķās grupas "5163 Apbedīšanas pakalpojumu darbinieki" profesijās nodarbinātie sniedz dažādus apbedīšanas pakalpojumus.

  682. Atsevišķās grupas "5163 Apbedīšanas pakalpojumu darbinieki" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – kremēt, balzamēt, iezārkot; apglabāt, kremēt cilvēku līķus – mirušā saglabāšana, sagatavošana apglabāšanai vai kremācijai, apbedīšanas un kremēšanas pakalpojumu nodrošināšana; noformēt sēru ceremonijas telpu, iznomāt to; transportēt cilvēku mirstīgās atliekas Latvijas teritorijā, ārpus Latvijas teritorijas un noformēt šīs procedūras veikšanai nepieciešamo dokumentāciju; tirgot apbedīšanas piederumus; ražot koka un tapsētos zārkus, ražot apbedīšanas piederumus – šūtos izstrādājumus un citur nekvalificētos apbedīšanas piederumus; vadīt sēru ceremonijas; teikt sēru runas un izpildīt sēru ceremonijas mūziku.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  682.1.BALZAMĒTĀJS5163 01
  682.2.IEZĀRKOTĀJS5163 02
  682.3.KAPRACIS5163 03
  682.4.Apbedīšanas pakalpojumu SPECIĀLISTS5163 04
  682.5.Sēru ceremoniju MĀKSLINIEKS (vadītājs)5163 05

  6.6.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "5164 Mājdzīvnieku kopēji un dzīvnieku aprūpes darbinieki"

  683. Atsevišķās grupas "5164 Mājdzīvnieku kopēji un dzīvnieku aprūpes darbinieki" profesijās nodarbinātie veic mājdzīvnieku un citu dzīvnieku apmācību, aprūpi un kopšanu.

  684. Atsevišķās grupas "5164 Mājdzīvnieku kopēji un dzīvnieku aprūpes darbinieki" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – veikt mājdzīvnieku un citu dzīvnieku kopšanas darbus; mācīt dzīvniekus, attīstīt un saglabāt vēlamo dzīvnieku uzvedību un paklausību; dresēt dzīvniekus sacīkstēm, cirka priekšnesumiem u. tml.; vākt un reģistrēt informāciju par dzīvniekiem, par to svaru, lielumu, fizisko stāvokli un ārstēšanas gadījumā saņemtajām zālēm; uzraudzīt, kopt, barot un aizsargāt dzīvniekus zooloģiskajā dārzā, dzīvnieku rezervātā, vivārijā, suņu audzētavā, zirgaudzētavā un citur; kopt, audzēt un apmācīt suņus pārdošanai vai konkrētu uzdevumu pildīšanai; sagatavot suņus dažādu veidu sacensībām; griezt, mazgāt, krāsot suņa spalvas un veidot frizūras suņiem; pārzināt suņu šķirnes; atbilstoši suņu izskata standartam gatavot suņus izstādēm.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  684.1.Zirgu TRENERIS5164 01
  684.2.Suņu PAVADONIS5164 02
  684.3.Zooloģiskā dārza UZRAUGS5164 03
  684.4.Zooloģiskā dārza STRĀDNIEKS5164 04
  684.5.Dzīvnieku rezervāta UZRAUGS5164 05
  684.6.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  684.7.Vivārija dzīvnieku KOPĒJS5164 07
  684.8.Suņu un kaķu KOPĒJS5164 08
  684.9.KINOLOGS5164 09
  684.10.Suņu FRIZIERIS5164 10

  6.6.5. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "5165 Braukšanas apmācības instruktori"

  685. Atsevišķās grupas "5165 Braukšanas apmācības instruktori" profesijās nodarbinātie māca, kā vadīt transportlīdzekļus.

  686. Atsevišķās grupas "5165 Braukšanas apmācības instruktori" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – instruēt apmācāmos, izskaidrot un demonstrēt viņiem, kā darbojas bremzes, sajūgs, automātiskā pārnesumkārba, signāli un gaismas, kā izvēlēties inventāru; mācīt ceļu satiksmes noteikumus; sniegt konsultācijas.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  686.1.Autovadīšanas INSTRUKTORS5165 01
  686.2.Autoskolas praktiskās braukšanas INSTRUKTORS5165 02

  6.6.6. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "5169 Citur neklasificēti individuālo pakalpojumu jomas darbinieki"

  687. Atsevišķās grupas "5169 Citur neklasificēti individuālo pakalpojumu jomas darbinieki" profesijās nodarbinātie strādā par darba devēju pavadoņiem, deju partneriem, pavada klientus uz dažādiem izklaidējošiem pasākumiem vai arī strādā klubos par maksas partneriem.

  688. Atsevišķās grupas "5169 Citur neklasificēti individuālo pakalpojumu jomas darbinieki" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – piedalīties kopā ar darba devēju dažādos pasākumos; pavadīt klientus uz restorāniem un citām izklaides vietām; pavadīt klientu uz dejām, būt par viņa deju partneri; sagaidīt klientus klubos un nodrošināt izklaidēšanos.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  688.1.Kluba SAIMNIEKS5169 01
  688.2.PAVADONIS (izklaides pasākumu jomā)5169 02
  688.3.Deju PARTNERIS5169 03

  6.7. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "521 Ielu un tirgus pārdevēji"

  689. Mazās grupas "521 Ielu un tirgus pārdevēji" profesijās nodarbinātie pārdod dažādas preces – mākslas izstrādājumus, adījumus, avīzes, augļus un dārzeņus, kā arī citas preces tirgus teritorijā un pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās.

  690. Mazās grupas "521 Ielu un tirgus pārdevēji" profesijas klasificētas:

  690.1. atsevišķajā grupā "5211 Tirgus pārdevēji";

  690.2. atsevišķajā grupā "5212 Ielu tirgotāji".

  691. Mazās grupas "521 Ielu un tirgus pārdevēji" un šā klasifikatora 690. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  691.1. zina: profesionālās darbības metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, pakalpojumu un preču cenu veidošanās pamatprincipus, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, higiēnas, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  691.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  691.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  691.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

  6.7.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "5211 Tirgus pārdevēji"

  692. Atsevišķās grupas "5211 Tirgus pārdevēji" profesijās nodarbinātie pārdod dažādas preces – mākslas izstrādājumus, adījumus, augļus un dārzeņus, kā arī citas preces tirgus teritorijā (tirgus paviljoni, kioski, novietnes un citas tirdzniecības ēkas, nojumes, tirdzniecības galdi (letes) vai citas speciāli iekārtotas tirdzniecības vietas, kā arī brīva tirgus teritorija tirdzniecībai no transportlīdzekļiem un noliktavas).

  693. Atsevišķās grupas "5211 Tirgus pārdevēji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – parakstīt līgumu par produktu derīgumu pārdošanai; iepirkt preces vai noslēgt līgumu par preču un pārtikas produktu regulāru piegādi; nodrošināt vizuāli labu preču izkārtojumu tirdzniecības vietā; nodrošināt laipnu un profesionālu klientu apkalpošanu; noteikt cenas un pārdot preci; iepirkt no lauksaimniekiem augļus un dārzeņus un pārdot tos tirgū; iekraut un izkraut tirdzniecībai paredzētās preces; veikt uzskaiti; veikt skaidras un bezskaidras naudas norēķinus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  693.1.Kioska PĀRDEVĒJS5211 01
  693.2.Tirgus PĀRDEVĒJS5211 02

  6.7.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "5212 Ielu tirgotāji"

  694. Atsevišķās grupas "5212 Ielu tirgotāji" profesijā nodarbinātie pārdod preces pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.

  695. Atsevišķās grupas "5212 Ielu tirgotāji" profesija un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – pārdošanas vietā vai pirms pārdošanas sagatavot preces, pārtikas produktus un dzērienus; iekraut preces, pārtikas produktus un dzērienus stumjamos ratiņos vai citos transportlīdzekļos un izkraut no tiem, nogādājot preces pārdošanas vietās; demonstrēt preci; iekasēt naudu par precēm tirgošanās vietās.
  Profesija ir "Preču/ ielas PĀRDEVĒJS" – profesijas kods "5212 01".

  6.8. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "522 Veikalu pārdevēji"

  696. Mazās grupas "522 Veikalu pārdevēji" profesijās nodarbinātie pārdod preces mazumtirgotājiem un vairumtirgotājiem vairumtirdzniecības uzņēmumos vai pircējiem mazumtirdzniecības uzņēmumos.

  697. Mazās grupas "522 Veikalu pārdevēji" profesijas klasificētas:

  697.1. atsevišķajā grupā "5222 Vecākie pārdevēji";

  697.2. atsevišķajā grupā "5223 Veikalu pārdevēji un pārdevēju palīgi".

  698. Mazās grupas "522 Veikalu pārdevēji" un šā klasifikatora 697. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  698.1. zina: profesionālās darbības metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, pakalpojumu un preču cenu veidošanās pamatprincipus, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, higiēnas, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  698.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  698.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  698.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

  6.8.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "5222 Vecākie pārdevēji"

  699. Atsevišķās grupas "5222 Vecākie pārdevēji" profesijās nodarbinātie uzrauga un koordinē mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības veikala pārdevēju darbu, pārdod preces mazumtirgotājiem un vairumtirgotājiem vairumtirdzniecības uzņēmumos vai pircējiem mazumtirdzniecības uzņēmumos.

  700. Atsevišķās grupas "5222 Vecākie pārdevēji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – uzraudzīt un vadīt pakļauto darbinieku efektīvu darbu; analizēt veikala pārdošanas rādītājus un preču krājumus, pasūtīt jaunu un klientus interesējošu preci; uzraudzīt preces pārskatāmību un kolekcijām/sekcijām atbilstošu izvietošanu tirdzniecības zālē; organizēt un veikt preču pasūtīšanu, pieņemšanu, nodošanu, pārbaudi, marķēšanu un sagatavošanu pārdošanai; izskaidrot pircējiem preces īpašības un kvalitāti; palīdzēt izvēlēties preci; iepazīstināt pircējus ar cenām, kredīta un diskontēšanas noteikumiem; pārdot preces; iesaiņot preces un nogādāt tās pasūtītājiem; izrakstīt rēķinus, kvītis; kontrolēt elektroniskā kases aparāta žurnāla aizpildīšanu, aktu noformēšanu un citas uzskaites dokumentācijas aizpildīšanas precizitāti saskaņā ar dokumentu aprites noteikumiem.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  700.1.Vecākais PĀRDEVĒJS5222 01
  700.2.Mazumtirdzniecības veikala VADĪTĀJS5222 02
  700.3.Mazumtirdzniecības veikala VADĪTĀJA VIETNIEKS5222 03

  6.8.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "5223 Veikalu pārdevēji un pārdevēju palīgi"

  701. Atsevišķās grupas "5223 Veikalu pārdevēji un pārdevēju palīgi" profesijās nodarbinātie pārdod dažādas preces un sniedz citus pakalpojumus.

  702. Atsevišķās grupas "5223 Veikalu pārdevēji un pārdevēju palīgi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – konsultēt pircējus par preču klāstu, cenām, piegādi, garantiju un preču lietošanu un aprūpi; izskaidrot tirdzniecības uzņēmuma pakalpojumus; pārdot preces un sniegt pakalpojumus; noformēt pirkumus, sagatavot un uzturēt kārtībā tirdzniecības vietu; veikt preču pasūtīšanu, pieņemšanu, uzskaiti, uzglabāšanu, uzticēto mantisko vērtību kvalitātes un kvantitātes kontroli; transportēt pārdošanai paredzētās preces no noliktavas uz tirdzniecības zālēm un izvietot vitrīnās; palīdzēt izvēlēties preci; iesaiņot preces un nogādāt tās pasūtītājiem.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  702.1.Mazumtirdzniecības veikala PĀRDEVĒJS5223 01
  702.2.Vairumtirdzniecības veikala PĀRDEVĒJS5223 02
  702.3.PĀRDEVĒJS KONSULTANTS5223 03
  702.4.Mazumtirdzniecības AĢENTS5223 04
  702.5.PĀRDEVĒJA PALĪGS5223 05

  6.9. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "523 Kasieri un biļešu pārdevēji"

  un PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "5230 Kasieri un biļešu pārdevēji"

  703. Mazās grupas "523 Kasieri un biļešu pārdevēji" un atsevišķās grupas "5230 Kasieri un biļešu pārdevēji" profesijās nodarbinātie strādā ar kases aparātiem vai citu aprīkojumu, tieši no klientiem pieņem samaksu par pārdotajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem veikalos, lidostās, dzelzceļa stacijās, autoostās, biļešu kasēs sporta, kultūras un citos pasākumos.

  704. Mazās grupas "523 Kasieri un biļešu pārdevēji" un atsevišķās grupas "5230 Kasieri un biļešu pārdevēji" profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  704.1. zina: profesionālās darbības metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanos, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  704.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  704.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  704.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

  705. Atsevišķās grupas "5230 Kasieri un biļešu pārdevēji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – pieņemt samaksu skaidrā naudā un ar kredītkartēm vai čekiem par pirkumiem veikalā un biļešu kasē; pārdot biļetes kasēs; pieņemt samaksu par bagāžu; pieņemt no uzņēmumiem skaidru naudu un pārbaudīt to pēc kvītīm vai citiem dokumentiem; strādāt ar kases aparātu vai citu aprīkojumu.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  705.1.Biļešu kases KASIERIS5230 01
  705.2.Biļešu PĀRDEVĒJS5230 02
  705.3.Veikala KASIERIS5230 03
  705.4.Bagāžas KASIERIS5230 04

  6.10. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "524 Citi tirdzniecības darbinieki"

  706. Mazās grupas "524 Citi tirdzniecības darbinieki" profesijās nodarbinātie demonstrē apģērbus un to piederumus pircējiem, pozē fotogrāfiem vai māksliniekiem, pārdod preces un citus produktus, apkalpo degvielas uzpildes un tehniskās apkopes stacijas.

  707. Mazās grupas "524 Citi tirdzniecības darbinieki" profesijas klasificētas:

  707.1. atsevišķajā grupā "5241 Tērpu demonstrētāji un citi modeļi";

  707.2. atsevišķajā grupā "5242 Preču demonstrētāji";

  707.3. atsevišķajā grupā "5243 Komivojažieri";

  707.4. atsevišķajā grupā "5244 Pārdevēji pa elektroniskiem saziņas līdzekļiem";

  707.5. atsevišķajā grupā "5245 Pārdevēji degvielas uzpildes stacijā";

  707.6. atsevišķajā grupā "5246 Ēdināšanas uzņēmuma kasieri pārdevēji";

  707.7. atsevišķajā grupā "5249 Citur neklasificēti tirdzniecības darbinieki".

  708. Mazās grupas "524 Citi tirdzniecības darbinieki" un šā klasifikatora 707. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  708.1. zina: profesionālās darbības metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, pakalpojumu un preču cenu veidošanās pamatprincipus, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, higiēnas, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  708.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  708.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  708.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

  6.10.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "5241 Tērpu demonstrētāji un citi modeļi"

  709. Atsevišķās grupas "5241 Tērpu demonstrētāji un citi modeļi" profesijās nodarbinātie demonstrē apģērbus un to piederumus pircējiem, pozē fotogrāfiem vai māksliniekiem.

  710. Atsevišķās grupas "5241 Tērpu demonstrētāji un citi modeļi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – demonstrēt apģērbus vai to piederumus pircējiem fabriku modeļu demonstrācijas zālēs, vairumtirdzniecības vai mazumtirdzniecības uzņēmumos vai speciālās modes skatēs; pozēt fotomāksliniekiem, skulptoriem un gleznotājiem, kā arī fotogrāfiem un filmu operatoriem reklāmas veidošanai; demonstrēt apģērbus vai aksesuārus televīzijas, video un kino reklāmas un citos iestudējumos; izrādīt un reklamēt tērpus, preces, pakalpojumus, izmantojot savu izskatu un spēju iejusties modes skates, reklāmas vēstījumā; sadarbojoties ar modes dizaineriem, stilistiem, horeogrāfiem un režisoriem, uz modes skatēm pielāgotas skatuves demonstrēt tērpus vai aksesuārus, savu gaitu, kustības un sejas izteiksmi piemērojot modes mākslinieka un režisora kopējai idejai; izmantojot dažādus profesionālus paņēmienus, izcelt demonstrējamā tērpa kopskatu un tā detaļas; piedalīties fotosesijās vai filmēšanā; piedalīties dažādos izklaides un reklāmas pasākumos, ar savu izskatu, manierēm un darbībām palīdzot radīt pasākuma vai vietas tēlu un gaisotni; pārzināt gan savas profesijas iemaņas, gan arī stilista, friziera, modes mākslinieka darbu; spēt iejusties dažādos tēlos, pārliecinoši rādīt tos publikas priekšā vai fotosesijā.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  710.1.Mākslas MODELIS5241 01
  710.2.Reklāmas MODELIS5241 02
  710.3.Tērpu DEMONSTRĒTĀJS5241 03

  6.10.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "5242 Preču demonstrētāji"

  711. Atsevišķās grupas "5242 Preču demonstrētāji" profesijā nodarbinātie demonstrē preces mazumtirgotājiem un vairumtirgotājiem vairumtirdzniecības uzņēmumos vai pircējiem mazumtirdzniecības uzņēmumos.

  712. Atsevišķās grupas "5242 Preču demonstrētāji" profesija un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – demonstrēt preces, iepazīstināt pircējus ar preču labajām īpašībām un veicināt to pārdošanu; sniegt padomus par preču lietošanu; piedāvāt preču katalogus un reklāmas bukletus.
  Profesija ir "Preču DEMONSTRĒTĀJS" – profesijas kods "5242 01".

  6.10.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "5243 Komivojažieri"

  713. Atsevišķās grupas "5243 Komivojažieri" profesijā nodarbinātie, kas ir ceļojoši pārdevēji, pārdod preces un pakalpojumus, apmeklējot klientus mājās vai darba vietās.

  714. Atsevišķās grupas "5243 Komivojažieri" profesija un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – pārdot preces un pakalpojumus, apmeklējot klientus mājās vai darba vietās; sniegt informāciju par dažādām precēm un pakalpojumiem, pārdošanas noteikumiem, apmeklējot klientus mājās vai darba vietās; reģistrēt pasūtījumus vai darījumus un pasūtījumus no piegādātājiem; sagatavot rēķinus un pārdošanas līgumus un saņemt samaksu no klientiem; izplatīt informatīvās lapas, vēstules un cita veida informāciju par precēm un pakalpojumiem.
  Profesija ir "KOMIVOJAŽIERIS" – profesijas kods "5243 01".

  6.10.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "5244 Pārdevēji pa elektroniskiem saziņas līdzekļiem"

  715. Atsevišķās grupas "5244 Pārdevēji pa elektroniskiem saziņas līdzekļiem" profesijās nodarbinātie sazinās ar esošajiem un potenciālajiem pircējiem pa telefonu vai citiem elektronisko sakaru līdzekļiem, organizē tirdzniecības vizītes, piedāvā preces pircēju dzīvesvietā tieši vai pa tālruni.

  716. Atsevišķās grupas "5244 Pārdevēji pa elektroniskiem saziņas līdzekļiem" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – sazināties ar esošajiem un potenciālajiem pircējiem pa telefonu vai citiem elektronisko sakaru līdzekļiem; radīt interesi par precēm un citiem produktiem; organizēt tikšanos ar tirdzniecības pārstāvjiem; apmeklēt pircējus personiski vai zvanīt tiem pa tālruni, piedāvājot un sīki raksturojot preces, pakalpojumu veidus, pārdošanas noteikumus; demonstrēt preces un to īpašības; pierakstīt pasūtījumus un nogādāt tos uzņēmumā; izplatīt reklāmliteratūru un preču paraugu bukletus; pārdot preces uz kredīta; uzturēt preču reģistrus; veikt statistiku un uzskaiti par preču pārdošanu; sniegt ziņojumus par tirdzniecības rezultātiem; atbildēt uz ienākošiem zvaniem un sniegt konsultācijas, izzinot klientu interesi un jautājumus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  716.1.Pasūtījumu pieņemšanas OPERATORS5244 01
  716.2.Zvanu centru OPERATORS5244 02
  716.3.PĀRDEVĒJS pa elektroniskiem saziņas līdzekļiem5244 03

  6.10.5. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "5245 Pārdevēji degvielas uzpildes stacijā"

  717. Atsevišķās grupas "5245 Pārdevēji degvielas uzpildes stacijā" profesijās nodarbinātie pārdod degvielu un citas preces degvielas uzpildes stacijā; apkalpo degvielas uzpildes un tehniskās apkopes stacijas, uzpilda degvielu citos uzņēmumos.

  718. Atsevišķās grupas "5245 Pārdevēji degvielas uzpildes stacijā" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – pārdot degvielu un iepildīt degvielu tvertnēs; uzskaitīt degvielas uzpildes stacijā esošo degvielas krājumu; vadīt automātisku degvielas izsniegšanas procesu ar vienotā sistēmā saslēgtām nepieciešamām ierīcēm un iekārtām; strādāt ar kases aparātu; uzskaitīt saņemto degvielu atsevišķi no citu preču un pakalpojumu uzskaites; apkopt un mazgāt transportlīdzekļus; veikt nelielus transportlīdzekļu remontdarbus; pārdot citas preces degvielas uzpildes stacijās; saņemt rēķinus; sakopt apkārtējo uzpildes un tehniskās apkopes stacijas teritoriju, veikalu un iekārtas; pirms degvielas pieņemšanas noteikt tvertņu, to aprīkojuma, cauruļvadu, degvielas autocisternu un to cauruļvadu atbilstību, autocisternas korpusa pieslēgumu iezemētājam, cauruļvadu pareizu savienojumu; uzpildīt automašīnas un citus transportlīdzekļus ar degvielu; veikt automašīnu uzpildi ar gāzi.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  718.1.Degvielas uzpildes stacijas PĀRDEVĒJS5245 01
  718.2.Degvielas uzpildes stacijas OPERATORS5245 02

  6.10.6. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "5246 Ēdināšanas uzņēmuma kasieri pārdevēji"

  719. Atsevišķās grupas "5246 Ēdināšanas uzņēmuma kasieri pārdevēji" profesijās nodarbinātie sniedz vienkāršus pārtikas pārdošanas pakalpojumus klientiem restorānos, kafejnīcās, viesnīcās, slimnīcās un citās institūcijās.

  720. Atsevišķās grupas "5246 Ēdināšanas uzņēmuma kasieri pārdevēji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – palīdzēt klientiem izdarīt pārtikas izvēli; veikt pārtikas iepakojuma labošanu un tīrīšanu; sagatavot pārtikas pasūtījumus; iesaiņot pārtiku; strādāt ar kases aparātu; pieņemt samaksu skaidrā naudā un ar kredītkartēm vai čekiem par pirkumiem ēdnīcas kasē.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  720.1.Ēdināšanas uzņēmuma KASIERIS PĀRDEVĒJS5246 01
  720.2.Bufetes PĀRDEVĒJS5246 02

  6.10.7. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "5249 Citur neklasificēti tirdzniecības darbinieki"

  721. Atsevišķās grupas "5249 Citur neklasificēti tirdzniecības darbinieki" profesijās nodarbinātie sniedz citur neklasificētus tirdzniecības pakalpojumus.

  722. Atsevišķās grupas "5249 Citur neklasificēti tirdzniecības darbinieki" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – iznomāt preces pret atlīdzību iedzīvotājiem, pieņemt atpakaļ iznomātās preces; izvietot aktuālajām tirdzniecības akcijām atbilstošus reklāmas materiālus un noņemt tos pēc aktivitāšu beigām; nodrošināt drukāto reklāmas materiālu un citu materiālu, kas saistīti ar pārdošanas veicināšanu, izvietošanu tirdzniecības vietās; veikt drukāto reklāmas materiālu uzraudzību, glītu noformēšanu un bojāto materiālu nomaiņu.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  722.1.Nomas punkta DARBINIEKS5249 01
  722.2.Tirdzniecības VEICINĀTĀJS5249 02

  6.11. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "531 Bērnu pieskatītāji un skolotāju palīgi"

  723. Mazās grupas "531 Bērnu pieskatītāji un skolotāju palīgi" profesijās nodarbinātie uzrauga bērnus un izglītojamos, aprūpē viņus mājās, sociālajās un ārstniecības institūcijās.

  724. Mazās grupas "531 Bērnu pieskatītāji un skolotāju palīgi" profesijas klasificētas:

  724.1. atsevišķajā grupā "5311 Bērnu aprūpes darbinieki";

  724.2. atsevišķajā grupā "5312 Skolotāju palīgi".

  725. Mazās grupas "531 Bērnu pieskatītāji un skolotāju palīgi" un šā klasifikatora 724. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  725.1. zina: profesionālās darbības metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, pārtikas produktu un citu preču cenas un glabāšanas termiņus, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, higiēnas, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  725.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  725.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  725.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

  6.11.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "5311 Bērnu aprūpes darbinieki"

  726. Atsevišķās grupas "5311 Bērnu aprūpes darbinieki" profesijās nodarbinātie audzina un aprūpē bērnus, organizē viņu ikdienas darbību.

  727. Atsevišķās grupas "5311 Bērnu aprūpes darbinieki" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – ēdināt, aprūpēt, mazgāt, ģērbt bērnus, ievērot bērnu dienas režīmu; veidot bērnos kulturālas uzvedības un higiēnas iemaņas; sniegt nepieciešamo medicīnisko palīdzību; nodrošināt bērnam bārenim, bez vecāku gādības palikušam bērnam viņa vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu sociālo audzināšanu, izglītību un aprūpi ģimenes apstākļiem pietuvinātā vidē; sadarbībā ar sociālā darba speciālistu veidot ilglaicīgas attiecības ar audzināmo bērnu un viņa bioloģisko ģimeni, atbalstīt bērnu rehabilitācijas un ārstēšanās laikā, veidot higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas, mājsaimniecības prasmes; vadīt bērna individuālo attīstību, pamatojoties uz individuālās attīstības plānu un īstenojot plānā izvirzītos uzdevumus; plānot un nodrošināt bērna spējām atbilstošas radošās un sporta nodarbības, saturīgu brīvā laika pavadīšanu, nodarbinātības pasākumus; sekot pusaudžu un jauniešu profesijas izvēles un ieguves procesam, līdz bērns kļūst patstāvīgs.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  727.1.AUKLIS5311 01
  727.2.GUVERNANTS5311 02
  727.3.Skolēnu PAVADONIS5311 03
  727.4.Bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes AUDZINĀTĀJS5311 04
  727.5.Bērnu APRŪPĒTĀJS (diennakts)5311 05
  727.6.Sociālais AUDZINĀTĀJS5311 06

  6.11.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "5312 Skolotāju palīgi"

  728. Atsevišķās grupas "5312 Skolotāju palīgi" profesijā nodarbinātie palīdz audzinātājiem vai skolotājiem audzināt un aprūpēt bērnus, organizēt viņu ikdienas darbību.

  729. Atsevišķās grupas "5312 Skolotāju palīgi" profesija un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – ēdināt, aprūpēt, mazgāt un ģērbt bērnus, ievērot bērnu dienas režīmu; veidot bērnos kulturālas uzvedības un higiēnas iemaņas; sniegt nepieciešamo medicīnisko palīdzību; palīdzēt bērniem apgūt skolas mācību priekšmetus; nodrošināt bērna spējām atbilstošas radošās un sporta aktivitātes, saturīgu brīvā laika pavadīšanu; sadarbībā ar izglītības iestādi sniegt pedagoģisku atbalstu bērnam mācību priekšmetu apguvē.
  Profesija ir "SKOLOTĀJA PALĪGS" – profesijas kods "5312 01".

  6.12. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "532 Individuālās aprūpes darbinieki"

  730. Mazās grupas "532 Individuālās aprūpes darbinieki" profesijās nodarbinātie aprūpē slimniekus, invalīdus un vecos cilvēkus mājās, ārstniecības iestādēs un sociālajās institūcijās, palīdz ārstiem, medicīnas māsām, sociālā darba speciālistiem, veterinārārstiem, farmaceitiem un citam medicīniskajam personālam slimnīcās, citās ārstniecības iestādēs un sociālajās institūcijās.

  731. Mazās grupas "532 Individuālās aprūpes darbinieki" profesijas klasificētas:

  731.1. atsevišķajā grupā "5321 Veselības aprūpes speciālistu palīgi";

  731.2. atsevišķajā grupā "5322 Individuālās mājaprūpes darbinieki";

  731.3. atsevišķajā grupā "5329 Citur neklasificēti individuālās aprūpes darbinieki".

  732. Mazās grupas "532 Individuālās aprūpes darbinieki" un šā klasifikatora 731. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  732.1. zina: profesionālās darbības metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, pārtikas produktu un citu preču cenas un glabāšanas termiņus, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, higiēnas, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  732.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  732.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  732.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

  6.12.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "5321 Veselības aprūpes speciālistu palīgi"

  733. Atsevišķās grupas "5321 Veselības aprūpes speciālistu palīgi" profesijās nodarbinātie ārstniecības iestādēs veselības aprūpes vecākā speciālista vai veselības aprūpes speciālista vadībā palīdz pacientiem ikdienas aktivitāšu veikšanā un personīgās higiēnas nodrošināšanā.

  734. Atsevišķās grupas "5321 Veselības aprūpes speciālistu palīgi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – veikt nozīmētās darbības pacienta pamata vajadzību nodrošināšanai, tai skaitā pēcoperācijas periodā; izpildīt norādījumus drošas darba vides uzturēšanā; veikt māsas nozīmētās darbības saistībā ar pacienta iestāšanos un izrakstīšanos no stacionāra; izpildīt māsas norādījumus, kas nodrošina nozīmēto diagnostisko un ārstniecisko procedūru veikšanu hospitalizētiem pacientiem; noteikt pacientu dzīvības funkciju raksturojošos rādītājus; nodrošināt infekciju kontroli; sniegt pirmo palīdzību; palīdzēt veikt pacienta sagatavošanu diagnostiskajām un ārstnieciskām procedūrām, izmeklēšanām un operācijām; veikt higiēnas procedūras pacientiem, izgulējumu profilaksi un kopšanu, pacientu pārvietošanu; apmainīt gultas veļu; palīdzēt pacientam pārģērbties; izdalīt ēdienu un, ja nepieciešams, pabarot pacientu; nodrošināt tīrību un kārtību nodaļā; sagatavot reitterapijas nodarbību vietu un reitterapijas zirgu reitterapijas nodarbībām; izmantojot reitterapijas metodi, darbā ar pacientu ievērot ārstniecības personas norādījumus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  734.1.SANITĀRS5321 01
  734.2.Neatliekamās palīdzības SANITĀRS5321 02
  734.3.MĀSAS PALĪGS5321 03
  734.4.Medicīnas ASISTENTS5321 05
  734.5.REITTERAPEITA ASISTENTS5321 06

  6.12.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "5322 Individuālās mājaprūpes darbinieki"

  735. Atsevišķās grupas "5322 Individuālās mājaprūpes darbinieki" profesijās nodarbinātie aprūpē klientus mājās un sociālajās institūcijās, kā arī pavada ārpus mājas, nodrošinot viņiem nepieciešamo palīdzību.

  736. Atsevišķās grupas "5322 Individuālās mājaprūpes darbinieki" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – veikt klientu aprūpi sociālā darba speciālistu uzraudzībā; palīdzēt personām, kuras pašas sevi nevar aprūpēt; palīdzēt apģērbties, nomazgāties; apmainīt gultas veļu; sagatavot un saņemt ēdienu, pasniegt ēdienu, ja nepieciešams, pabarot; uzraudzīt medikamentu lietošanu; pavadīt klientu dažādu institūciju un pasākumu apmeklēšanas laikā; novērot pacientu veselības stāvokli un informēt par to ārstējošo ārstu vai sociālo darbinieku; apkopt telpas ar rokām vai tīrīšanas tehniku; mazgāt grīdas; gludināt veļu; maksāt par dzīvokļa īri un komunālajiem pakalpojumiem; pirkt pārtikas produktus un citas saimniecībā nepieciešamās preces; veikt starpnieka funkcijas.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  736.1.Slimu bērnu AUKLIS5322 01
  736.2.APRŪPĒTĀJS5322 02

  6.12.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "5329 Citur neklasificēti individuālās aprūpes darbinieki"

  737. Atsevišķās grupas "5329 Citur neklasificēti individuālās aprūpes darbinieki" profesijās nodarbinātie palīdz farmaceitiem un veselības aprūpes speciālistiem.

  738. Atsevišķās grupas "5329 Citur neklasificēti individuālās aprūpes darbinieki" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – līmēt etiķetes uz zāļu pudelītēm un kastītēm; papildināt ķīmisko un citu farmācijas līdzekļu krājumus plauktos; uzkopt, tīrīt un dezinficēt darba virsmas, aprīkojumu, kā arī sanitāros mezglus telpās, kur notiek darbs ar biomateriālu; savākt vairākkārt izmantojamos laboratorijas traukus un nogādāt mazgātavā, kā arī nogādāt tīros laboratorijas traukus laboratoriju telpās; sterilizēt pudeles, citus trauciņus un medicīnas instrumentus; sniegt sievietei emocionālu, fizisku, morālu un faktos bāzētu izglītojošu atbalstu pirmsdzemdību un dzemdību laikā; sniegt padomus pēc dzemdībām (piemēram, bērnistabas un bērnam drošas mājas organizēšanai, zīdīšanas sekmēšanai), atbalstīt sievieti un viņas ģimeni, atvieglojot ikdienu pēcdzemdību periodā.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  738.1.FARMACEITA PALĪGS5329 01
  738.2.Sterilizācijas tehniskais DARBINIEKS5329 02
  738.3.DŪLA5329 03

  6.13. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "541 Apsardzes pakalpojumu jomas darbinieki"

  739. Mazās grupas "541 Apsardzes pakalpojumu jomas darbinieki" profesijās nodarbinātie dzēš ugunsgrēkus, glābj cilvēkus, mantu un materiālās vērtības ugunsgrēka laikā un pēc tā, sargā sabiedrisko kārtību, sniedz kvalificētus apsardzes pakalpojumus juridiskām un fiziskām personām, organizē un nodrošina apsargājamo objektu īpašuma vērtību saglabāšanu un aizsardzību, vada operācijas nelaimes gadījumu laikā, nodrošina kārtību un disciplīnu notiesāto cietumos un kolonijās.

  740. Mazās grupas "541 Apsardzes pakalpojumu jomas darbinieki" profesijas klasificētas:

  740.1. atsevišķajā grupā "5411 Ugunsdzēsēji un glābēji";

  740.2. atsevišķajā grupā "5412 Policisti";

  740.3. atsevišķajā grupā "5413 Ieslodzījuma vietu apsardzes un uzraudzības darbinieki";

  740.4. atsevišķajā grupā "5414 Apsardzes darbinieki";

  740.5. atsevišķajā grupā "5419 Citur neklasificēti apsardzes pakalpojumu jomas darbinieki".

  741. Mazās grupas "541 Apsardzes pakalpojumu jomas darbinieki" un šā klasifikatora 740. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  741.1. zina: profesionālās darbības metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  741.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  741.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  741.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

  6.13.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "5411 Ugunsdzēsēji un glābēji"

  742. Atsevišķās grupas "5411 Ugunsdzēsēji un glābēji" profesijās nodarbinātie novērš un dzēš ugunsgrēkus, glābj cilvēkus un materiālās vērtības.

  743. Atsevišķās grupas "5411 Ugunsdzēsēji un glābēji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – novērst un dzēst ugunsgrēkus; atklāt meža ugunsgrēku atrašanās vietas; izmantot speciālo tehniku ugunsgrēka atklāšanā, dzēšanā un avāriju likvidēšanā; veikt neatliekamos avārijas seku likvidēšanas un glābšanas darbus pēc ceļu satiksmes negadījumiem, ķīmiskām avārijām, sprādzieniem, kā arī radiācijas avārijām, veikt glābšanas darbus augstumā, nogruvumos, ūdeņos, uz ledus un citus glābšanas darbus; glābt cilvēkus, dzīvniekus, mantu un citas materiālās vērtības ugunsgrēka un citu avāriju laikā; vadīt operatīvo transportlīdzekli; veikt ugunsaizsardzības un ugunsdrošības profilakses pasākumus lidostas teritorijā.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  743.1.UGUNSDZĒSĒJS5411 01
  743.2.Meža UGUNSDZĒSĒJS5411 02
  743.3.GLĀBĒJS5411 03
  743.4.UGUNSDZĒSĒJS GLĀBĒJS5411 04
  743.5.Meža ugunsnovērošanas torņa DEŽURANTS5411 05
  743.6.Operatīvais DEŽURANTS5411 06
  743.7.Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta UGUNSDZĒSĒJS GLĀBĒJS/ UGUNSDZĒSĒJS GLĀBĒJS (autovadītājs)5411 08
  743.8.GLĀBĒJS ŪDENSLĪDĒJS5411 09
  743.9.GLĀBĒJS MOTORISTS5411 11
  743.10.Ugunsdzēsības un aviācijas glābšanas SPECIĀLISTS5411 13

  6.13.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "5412 Policisti"

  744. Atsevišķās grupas "5412 Policisti" profesijā nodarbinātie sargā sabiedrisko kārtību, nodrošina likumu un instrukciju izpildi.

  745. Atsevišķās grupas "5412 Policisti" profesija un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – sargāt sabiedrisko kārtību; sargāt cilvēkus un mantu no pretlikumīgas rīcības; aizturēt likumpārkāpējus; regulēt satiksmi un vadīt operācijas nelaimes gadījumu laikā; pildīt sabiedriskās kārtības sargāšanas funkcijas; uzturēt kārtību sabiedriskās vietās un masu pasākumos; sargāt iedzīvotājus un to likumiskās intereses no prettiesiskiem apdraudējumiem; sniegt personām neatliekamo palīdzību; veikt pasākumus likumpārkāpēju saukšanā pie atbildības; dokumentēt likumpārkāpumus.
  Profesija ir "Sabiedriskās kārtības SARGS" – profesijas kods "5412 01".

  6.13.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "5413 Ieslodzījuma vietu apsardzes un uzraudzības darbinieki"

  746. Atsevišķās grupas "5413 Ieslodzījuma vietu apsardzes un uzraudzības darbinieki" profesijās nodarbinātie apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā koordinē iestāžu vai apakšvienību darbību noziedzības novēršanā, nodrošina brīvības atņemšanas kā kriminālsoda un apcietinājuma kā drošības līdzekļa izpildi, veic analītisko darbu, izskata iedzīvotāju iesniegumus, nodrošina nepārtrauktu ieslodzīto personu diennakts apsardzi, izolāciju un uzraudzību ieslodzījuma vietās, kontrolē ieslodzītajām personām noteikto pienākumu precīzu bezierunu izpildi, kā arī uzvedības normu un tiesību ievērošanu ieslodzījuma vietās.

  747. Atsevišķās grupas "5413 Ieslodzījuma vietu apsardzes un uzraudzības darbinieki" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – piedalīties dienesta, cietumu un mācību centra darbības pamatvirzienu noteikšanā un finanšu resursu sadales kontrolē un atbildēt par uzticēto pienākumu izpildi; nodrošināt brīvības atņemšanas kā kriminālsoda un apcietinājuma kā drošības līdzekļa izpildi; ieslodzījuma vietās veikt nepārtrauktu ieslodzīto diennakts apsardzi, nepieļaut ieslodzīto bēgšanu, neatļautu priekšmetu nonākšanu ieslodzījuma vietas teritorijā; nepieļaut normatīvajos aktos aizliegtos kontaktus; nodrošināt aizliegtās teritorijas apsardzi, caurlaižu režīma ievērošanu, ieslodzīto izolāciju no ārpasaules, sabiedrības drošību, kā arī novērst uzbrukumu ieslodzījuma vietai; veikt nepārtrauktu ieslodzīto uzraudzību; kontrolēt ieslodzītajiem noteikto pienākumu precīzu bezierunu izpildi, kā arī uzvedības normu un tiesību ievērošanu ieslodzījuma vietās.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  747.1.Vecākais INSPEKTORS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)5413 01
  747.2.Ieslodzījuma vietas vecākais INSPEKTORS5413 02
  747.3.INSPEKTORS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)5413 03
  747.4.Ieslodzījuma vietas INSPEKTORS5413 04
  747.5.Ieslodzījuma vietas vecākais UZRAUGS5413 07
  747.6.Ieslodzījuma vietas UZRAUGS5413 08
  747.7.Ieslodzījuma vietas vecākais APSARGS5413 09
  747.8.Ieslodzījuma vietas APSARGS5413 10
  747.9.Ieslodzījuma vietas jaunākais INSPEKTORS5413 11

  6.13.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "5414 Apsardzes darbinieki"

  748. Atsevišķās grupas "5414 Apsardzes darbinieki" profesijās nodarbinātie atrodas un patrulē objektos, dienesta autostāvvietās, teritorijās un dienesta telpās, novērš zādzības, vardarbību, apsargā īpašumu un materiālās vērtības no izlaupīšanas un uzbrukumiem, nodrošina apsargājamos objektos sabiedrisko kārtību un ugunsdrošības normu ievērošanu, šo objektu apmeklētāju, klientu un darbinieku drošību, aiztur likumpārkāpējus un veic miesassargu funkcijas.

  749. Atsevišķās grupas "5414 Apsardzes darbinieki" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – organizēt un koordinēt objekta apsardzes dienesta darbu, nodrošināt uzņēmuma mantas, komercdarbības un personāla aizsardzību pret pastāvošajiem riskiem; organizēt drošības, ugunsdrošības, vides un citu normatīvo aktu prasību izpildi, kā arī uzraudzīt to ievērošanu; vadīt un organizēt apsardzes struktūrvienības darbību; patrulēt pie ēkām, dienesta autostāvvietām, teritorijās un dienesta telpās, novērst zādzības un vardarbību; veikt īpašuma un materiālo vērtību apsardzi; nodrošināt naudas līdzekļu pārvietošanu apsargājamās dienesta telpās, pavadīt inkasāciju; veikt klienta skaidras naudas, algu, avansu un deponentu saņemšanu un nogādāšanu uz/no bankām vai banku nodaļām Latvijas teritorijā; nogādāt maiņas naudu tirdzniecības vietās, nogādāt kases atlikumu bankās vai banku nodaļās; pārvadāt dokumentus un citu vērtīgu kravu; veikt naudas apstrādi un citus pakalpojumus; nodrošināt apsardzes ieroču uzskaiti un glabāšanu, veikt citus personu apsardzes pienākumus; veikt kontroles pasākumus uzņēmuma apsargājamos objektos; ziņot vadībai par notiekošajiem pārkāpumiem uzņēmuma apsargājamos objektos, kā arī par citiem ārkārtas notikumiem objektā; piedalīties ārkārtas situāciju izmeklēšanā apsargājamos objektos; koordinēt objektu patrulēšanu; strādāt ar centrālo apsardzes pulti un pieņemt informāciju no apsargājamiem objektiem par šo objektu operatīvo stāvokli; apstrādāt un pārbaudīt trauksmes signalizāciju; garantēt trauksmes situāciju operatīvu risināšanu; nodot un pieņemt dežuranta maiņas; uzturēt sakarus ar dežurantu un nekavējoties informēt viņu par pieļautajiem objektu apsardzes režīma pārkāpumiem un notikumiem; darba pienākumu pildīšanas laikā novērst noziedzīgus uzbrukumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  749.1.Apsardzes dienesta VADĪTĀJS5414 01
  749.2.Apsardzes dienesta VADĪTĀJA VIETNIEKS5414 02
  749.3.Apsardzes ORGANIZATORS5414 03
  749.4.APSARGS5414 04
  749.5.Apsardzes DARBINIEKS5414 05
  749.6.Centrālās apsardzes pults DEŽURANTS5414 06
  749.7.Apsardzes galvenais INSPEKTORS5414 07
  749.8.Apsardzes INSPEKTORS5414 08
  749.9.Apsardzes DEŽURANTS5414 10
  749.10.Apsardzes dienesta KONTROLIERIS5414 11
  749.11.Dzelzceļa apsardzes grupas VADĪTĀJS5414 12
  749.12.Dzelzceļa apsardzes grupas VADĪTĀJA VIETNIEKS5414 13
  749.13.MIESASSARGS5414 18
  749.14.Mobilās grupas APSARGS5414 19
  749.15.Videonovērošanas iekārtu OPERATORS5414 20
  749.16.INKASENTS5414 23
  749.17.Inkasācijas APSARGS5414 24
  749.18.Inkasācijas apsardzes dienesta VADĪTĀJS5414 25
  749.19.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  749.20.Signalizācijas pults OPERATORS5414 27

  6.13.5. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "5419 Citur neklasificēti apsardzes pakalpojumu jomas darbinieki"

  750. Atsevišķās grupas "5419 Citur neklasificēti apsardzes pakalpojumu jomas darbinieki" profesijās nodarbinātie atrodas un patrulē lidostas teritorijā un ēkās, novērš zādzības, vardarbību, apsargā lidostu un tur esošās materiālās vērtības no izlaupīšanas un uzbrukumiem, nodrošina lidostā sabiedrisko kārtību un ugunsdrošības normu ievērošanu, lidostas apmeklētāju, klientu un darbinieku drošību, aiztur likumpārkāpējus, patrulē teritorijās un dienesta telpās, meklē noziedzīgu nodarījumu izdarījušās vai bez vēsts pazudušās personas, organizē uzņēmuma, tā īpašuma un personāla drošību un aizsardzību, nodrošina aizsargājamo objektu noteikto darba dienas režīmu, šo objektu apmeklētāju, klientu un darbinieku drošību, vada un organizē kuģa aizsardzības un ostas aizsardzības pasākumus, saņem vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura "112" ienākošos ziņojumus, apstrādā tos un nodod operatīvo dienestu resursu vadītājiem informāciju par ārkārtas notikumu; nodrošina un kontrolē sabiedrisko kārtību Rīgas ostas teritorijā, nodrošina personu, transportlīdzekļu un kravu kustības kontroli ostas teritorijā un šķērsojot ostas teritorijas sauszemes robežu.

  751. Atsevišķās grupas "5419 Citur neklasificēti apsardzes pakalpojumu jomas darbinieki" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – organizēt uzņēmuma, tā īpašuma un personāla drošību un aizsardzību; organizēt uzņēmuma drošībai nepieciešamo inženiertehnisko līdzekļu pasūtīšanu; veikt uzņēmuma materiālo un komerciālo interešu aizsardzību; organizēt uzņēmuma vadības un uzņēmuma rīkoto pasākumu drošību; uzraudzīt drošības tehnikas noteikumu ievērošanu uzņēmumā; nodrošināt efektīvu un kvalitatīvu drošības dienesta darbību, rīkoties ar sarežģītām drošības sistēmām; atbildēt par drošības sistēmu tehnisko apkopi; patrulēt pludmalēs un peldbaseinos, novērst nelaimes gadījumus un glābt slīcējus; patrulēt liegumos, mežos, novērst zādzības un malumedniecību; vākt ziņas civillietās un krimināllietās; meklēt noziedzīgu nodarījumu izdarījušās vai bez vēsts pazudušās personas; noskaidrot ar noziedzīgu darbību saistītus faktus, lietas vai personas; sniegt konsultācijas fiziskajām un juridiskajām personām drošības jautājumos; noskaidrot negodīgas konkurences, nelikumīgas komercdarbības vai citas nelikumīgas saimnieciskās darbības faktus; vākt personu raksturojošas ziņas pirms darba līguma vai cita civiltiesiskā līguma noslēgšanas un ziņas par personas maksātspēju; pārbaudīt ar apdrošināšanas līguma saistību izpildīšanu un materiālo zaudējumu atlīdzināšanu saistītas ziņas; meklēt fizisko un juridisko personu nozaudēto vai prettiesiski atsavināto mantu; novērtēt kuģa aizsardzību, izvērtējot kuģa aizsargātību pret incidentiem un noteikt incidentu riska līmeni; sagatavot kuģa aizsardzības novērtējuma ziņojumu; veikt vispārējās ostas aizsardzības apskates; īstenot ostas aizsardzības plānu; veikt ostas aizsardzības regulārās pārbaudes; uzturēt dokumentāciju par ostas vai ostas iekārtu apdraudējuma gadījumiem; nodrošināt aizsardzības ierīču pienācīgu lietošanu, pārbaudi, kalibrēšanu un uzturēšanu; sagatavot aizsardzības deklarāciju kuģa un ostas mijiedarbības nodrošinājumam; sniegt palīdzību kuģa aizsardzības virsniekam; saņemt vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura "112" ienākošos ziņojumus, apstrādāt tos un nodot operatīvo dienestu resursu vadītājiem informāciju par ārkārtas notikumu; pieņemt pieteikumus par ugunsgrēkiem un glābšanas darbiem, nosūtīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apakšvienības uz notikuma vietu; organizēt informācijas apmaiņu ar citām notikumā iesaistītajām institūcijām un dienestiem; sniegt iedzīvotājiem informāciju apdraudējuma gadījumos; nodrošināt personu un transportlīdzekļu kontroli ostas teritorijā un šķērsojot ostas teritorijas sauszemes robežu; atbildēt par ostas teritorijā apsargājamā objekta videonovērošanas, piekļuves kontroles, perimetra apsardzes, apziņošanas un ugunsdrošības sistēmu darbību.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  751.1.Drošības SPECIĀLISTS5419 01
  751.2.Lidostas aviodrošības dienesta DARBINIEKS5419 02
  751.3.Drošības dienesta VADĪTĀJS5419 03
  751.4.Drošības dienesta VADĪTĀJA VIETNIEKS5419 04
  751.5.Drošības dienesta SPECIĀLISTS5419 05
  751.6.Civilās aviācijas drošības uzraudzības SPECIĀLISTS5419 06
  751.7.Bruņojuma un sakaru galvenais SPECIĀLISTS5419 07
  751.8.Galvenais dežūrINSPEKTORS5419 08
  751.9.MEŽSARGS5419 09
  751.10.Rezervāta UZRAUGS5419 10
  751.11.DEŽURANTS5419 11
  751.12.Eksponātu UZRAUGS5419 12
  751.13.Caurlaižu INSPEKTORS5419 13
  751.14.Režīma UZRAUGS5419 14
  751.15.Drošības galvenais INSPEKTORS5419 15
  751.16.Drošības INSPEKTORS5419 16
  751.17.Bruņojuma INSPEKTORS5419 17
  751.18.Bākas UZRAUGS5419 18
  751.19.DETEKTĪVS5419 19
  751.20.Kuģošanas kompānijas aizsardzības VIRSNIEKS5419 20
  751.21.Kuģa aizsardzības VIRSNIEKS5419 21
  751.22.Ostas aizsardzības VIRSNIEKS5419 22
  751.23.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  751.24.Ostas iekārtas aizsardzības VIRSNIEKS5419 24
  751.25.DISPEČERS (iekšlietu jomā)5419 25
  751.26.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  751.27.Ostas policijas vecākais KĀRTĪBNIEKS5419 27
  751.28.Ostas policijas KĀRTĪBNIEKS5419 28

  7. PROFESIJU SESTĀ PAMATGRUPA
  "6 Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki"

  752. Sestās pamatgrupas "6 Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki" profesijās nodarbinātie audzē lauksaimniecības kultūras, novāc ražu, ražo lopkopības produkciju, audzē, apsargā un izmanto mežu, audzē un zvejo zivis, medī dzīvniekus.

  753. Sestās pamatgrupas "6 Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki" profesijas klasificētas šādās grupās:

  753.1. apakšgrupā "61 Kvalificēti tirgus lauksaimniecības darbinieki":

  753.1.1. mazajā grupā "611 Kultūraugu audzētāji";

  753.1.2. mazajā grupā "612 Lopkopji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki";

  753.1.3. mazajā grupā "613 Jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji" un atsevišķajā grupā "6130 Jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji";

  753.2. apakšgrupā "62 Kvalificēti tirgus mežsaimniecības, zivsaimniecības un medību saimniecības darbinieki":

  753.2.1. mazajā grupā "621 Mežkopji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki" un atsevišķajā grupā "6210 Mežkopji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki";

  753.2.2. mazajā grupā "622 Zivsaimniecības darbinieki un mednieki";

  753.3. apakšgrupā "63 Personiskā patēriņa lauksaimnieki, zvejnieki, mednieki un vācēji":

  753.3.1. mazajā grupā "633 Personiskam patēriņam paredzētu jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji";

  753.3.2. mazajā grupā "634 Personiskā patēriņa zvejnieki, mednieki un vācēji".

  7.1. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "611 Kultūraugu audzētāji"

  754. Mazās grupas "611 Kultūraugu audzētāji" profesijās nodarbinātie audzē lauksaimniecības kultūras – kviešus, rudzus un citas graudaugu kultūras, saknes, kartupeļus, augļu kokus, ogu krūmus, puķes, koku un krūmu stādus, sīpolus, dārzeņus – āra platībās vai siltumnīcās, novāc ražu un piegādā to realizācijas organizācijām vai pārdod tirgū.

  755. Mazās grupas "611 Kultūraugu audzētāji" profesijas klasificētas:

  755.1. atsevišķajā grupā "6111 Labības un sakņaugu audzētāji";

  755.2. atsevišķajā grupā "6112 Koku un krūmu audzētāji";

  755.3. atsevišķajā grupā "6113 Dārznieki, dārza kultūru un stādu audzētāji";

  755.4. atsevišķajā grupā "6114 Jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji".

  756. Mazās grupas "611 Kultūraugu audzētāji" un šā klasifikatora 755. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  756.1. zina: augkopības agronomiju, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, produkcijas izmaksu veidošanos, tirgzinību, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, higiēnas, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  756.2. prot: izmantot praksē augkopības teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  756.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  756.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

  7.1.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "6111 Labības un sakņaugu audzētāji"

  757. Atsevišķās grupas "6111 Labības un sakņaugu audzētāji" profesijās nodarbinātie audzē kviešus, rudzus un citas graudaugu kultūras, sakņaugus – bietes, cukurbietes, kartupeļus, novāc ražu un piegādā to realizācijas organizācijām vai pārdod tirgū.

  758. Atsevišķās grupas "6111 Labības un sakņaugu audzētāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – noteikt audzēšanai paredzēto lauksaimniecības kultūru un sakņaugu daudzumu un šķirnes; iegādāties sēklas, mēslojumu un citus nepieciešamos materiālus; sagatavot zemi; mēslot zemi; stādīt, audzēt kultūraugus; novākt ražu; vadīt un organizēt laukstrādnieku darbu.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  758.1.Graudaugu audzēšanas laukSAIMNIEKS6111 01
  758.2.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  758.3.Dārzeņu audzēšanas laukSAIMNIEKS6111 03
  758.4.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  758.5.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  758.6.Graudaugu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS6111 06
  758.7.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  758.8.Dārzeņu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS6111 08
  758.9.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  758.10.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)

  7.1.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "6112 Koku un krūmu audzētāji"

  759. Atsevišķās grupas "6112 Koku un krūmu audzētāji" profesijās nodarbinātie audzē augļu kokus un ogu krūmus, novāc ražu un veic tās pirmapstrādi, spiež sulu, piegādā produkciju realizācijas organizācijām vai pārdod tirgū.

  760. Atsevišķās grupas "6112 Koku un krūmu audzētāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – noteikt audzēšanai paredzēto augļu koku un ogu krūmu daudzumu un šķirnes; iegādāties sēklas, stādus, mēslojumu un citus nepieciešamos materiālus; sagatavot zemi; mēslot zemi; stādīt augļu kokus un ogu krūmus; novākt ražu; spiest sulu un veikt citus produkcijas pirmapstrādes darbus; vadīt un organizēt laukstrādnieku darbu.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  760.1.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  760.2.Kokaudzētavas SAIMNIEKS6112 02
  760.3.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  760.4.Augļu koku audzēšanas laukSAIMNIEKS6112 04
  760.5.Krūmu kultūru audzēšanas laukSAIMNIEKS6112 05
  760.6.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  760.7.Augļu koku audzēšanas laukSTRĀDNIEKS6112 07
  760.8.Krūmu kultūru audzēšanas laukSTRĀDNIEKS6112 08
  760.9. (Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)

  7.1.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "6113 Dārznieki, dārza kultūru un stādu audzētāji"

  761. Atsevišķās grupas "6113 Dārznieki, dārza kultūru un stādu audzētāji" profesijās nodarbinātie audzē dārzeņus ar intensīvām metodēm, audzē kokus, krūmus, puķes un citus augus, audzē stādus, sīpolus, iegūst sēklas, piegādā produkciju realizācijas organizācijām vai pārdod tirgū.

  762. Atsevišķās grupas "6113 Dārznieki, dārza kultūru un stādu audzētāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – noteikt audzēšanai paredzēto dārzeņu, augļkopības un siltumnīcu produkcijas daudzumu un šķirnes; iegādāties sēklas, stādus, mēslojumu un citus nepieciešamos materiālus; sagatavot un mēslot zemi; audzēt dārzeņus ar intensīvām metodēm; audzēt puķes, koku un krūmu stādus, sīpolaugus; audzēt puķes, kokus un krūmus parkos un izstādēm; audzēt ārstniecības augus un sēnes; sabiedriskos un individuālos apstādījumos stādīt, kopt, formēt un izzāģēt kokus un krūmus, veidot to vainagus; likvidēt vēja vai citā veidā nodarītos postījumus un novākt bīstamos kokus, kas apdraud ēkas, elektrolīnijas, autoceļus un citus objektus; veikt augu pavairošanu, audzēšanu, kopšanu un ražas novākšanu, dārzkopības produkcijas sagatavošanu realizācijai, pirmapstrādei un uzglabāšanai, to šķirojot un iepakojot atbilstoši kvalitātes un marķēšanas prasībām; veikt darbus kultūraugu audzēšanā, pļavu un ganību apsaimniekošanā, ražas novākšanā un uzglabāšanā dažādās lauksaimniecības sistēmās.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  762.1.DĀRZNIEKS6113 01
  762.2.Dārzniecības LAUKKOPIS6113 02
  762.3.Parka DĀRZNIEKS6113 03
  762.4.Siltumnīcas DĀRZNIEKS6113 04
  762.5.Sēklu audzēšanas DĀRZNIEKS6113 05
  762.6.Puķu AUDZĒTĀJS6113 06
  762.7.Sēņu AUDZĒTĀJS6113 07
  762.8.DĀRZKOPIS (stādu audzētājs)6113 08
  762.9.Apstādījumu KOPĒJS6113 09
  762.10.DaiļDĀRZNIEKS6113 10
  762.11.KOKKOPIS (arborists)6113 11
  762.12.DĀRZKOPIS6113 12
  762.13.AUGKOPIS6113 13

  7.1.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "6114 Jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji"

  763. Atsevišķās grupas "6114 Jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji" profesijās nodarbinātie audzē graudaugus, sakņaugus, augļu kokus un ogu krūmus nespecializētās saimniecībās, piegādā produkciju realizācijas organizācijām vai pārdod to tirgū.

  764. Atsevišķās grupas "6114 Jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – noteikt audzēšanai paredzēto kultūru daudzumu un šķirnes; iegādāties sēklas, stādus, mēslojumu un citus nepieciešamos materiālus; sagatavot un mēslot zemi; stādīt un audzēt kultūraugus; novākt ražu; vadīt un organizēt laukstrādnieku darbu.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  764.1.LaukSAIMNIEKS6114 01
  764.2.LaukSTRĀDNIEKS6114 02

  7.2. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "612 Lopkopji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki"

  765. Mazās grupas "612 Lopkopji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki" profesijās nodarbinātie audzē un kopj mājlopus – govis, aitas, cūkas, kazas, zirgus, kā arī mājputnus, bites, gliemežus, sliekas, kā arī citus dzīvniekus (kukaiņus), kažokzvērus, meža putnus, meža zvērus, iegūto produkciju regulāri piegādā realizācijas organizācijām vai pārdod tirgū.

  766. Mazās grupas "612 Lopkopji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki" profesijas klasificētas:

  766.1. atsevišķajā grupā "6121 Piena lopu un citu mājdzīvnieku audzētāji";

  766.2. atsevišķajā grupā "6122 Mājputnu audzētāji";

  766.3. atsevišķajā grupā "6123 Biškopji un zīdtārpiņu audzētāji";

  766.4. atsevišķajā grupā "6129 Citur neklasificēti lopkopji".

  767. Mazās grupas "612 Lopkopji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki" un šā klasifikatora 766. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  767.1. zina: lopkopības teoriju, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, produkcijas izmaksu veidošanos, tirgzinību, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, higiēnas, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  767.2. prot: izmantot praksē lopkopības teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  767.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  767.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

  7.2.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "6121 Piena lopu un citu mājdzīvnieku audzētāji"

  768. Atsevišķās grupas "6121 Piena lopu un citu mājdzīvnieku audzētāji" profesijās nodarbinātie audzē un kopj mājlopus – govis, aitas, cūkas, kazas, zirgus, kā arī citus mājdzīvniekus – suņus, kaķus, bet pienu, gaļu, vilnu, ādas un citu produkciju piegādā realizācijas organizācijām vai pārdod tirgū.

  769. Atsevišķās grupas "6121 Piena lopu un citu mājdzīvnieku audzētāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – noteikt audzēšanai paredzēto dzīvnieku skaitu un sugas; audzēt un pārdot lopbarību; audzēt un kopt lopus; slaukt govis un kazas, cirpt aitas, kaut mājlopus; glabāt produkciju un veikt tās pirmapstrādi; nomāt ēkas, mašīnas un inventāru, veikt to mazo remontu; piegādāt un realizēt produkciju; vadīt un organizēt laukstrādnieku darbu.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  769.1.LOPKOPIS6121 01
  769.2.Mājdzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS6121 02
  769.3.Liellopu audzēšanas laukSAIMNIEKS6121 03
  769.4.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  769.5.GANS6121 05
  769.6.Gaļas un ādu APSTRĀDĀTĀJS6121 06
  769.7.Mehanizētās slaukšanas OPERATORS6121 07
  769.8.Liellopu LOPKOPIS6121 08
  769.9.CŪKKOPIS6121 09
  769.10.AITKOPIS6121 10
  769.11.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  769.12.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  769.13.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  769.14.Kažokādu mājdzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS6121 14
  769.15.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  769.16.Jaunlopu KOPĒJS6121 17
  769.17.ZIRGKOPIS6121 18
  769.18.Lauku STRĀDNIEKS (lopkopības jomā)6121 19

  7.2.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "6122 Mājputnu audzētāji"

  770. Atsevišķās grupas "6122 Mājputnu audzētāji" profesijās nodarbinātie audzē un kopj mājputnus, bet olas, gaļu un spalvas piegādā realizācijas organizācijām vai pārdod tirgū.

  771. Atsevišķās grupas "6122 Mājputnu audzētāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – noteikt audzēšanai paredzēto mājputnu skaitu un sugas; audzēt vai iepirkt barību un nepieciešamos putnkopības materiālus; vairot putnus, tos audzēt un uzraudzīt, savākt olas; kaut putnus, apstrādāt, iesaiņot un transportēt gaļu; nomāt ēkas, mašīnas un inventāru, veikt to mazo remontu; piegādāt un realizēt produkciju; vadīt un organizēt laukstrādnieku darbu.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  771.1.Mājputnu audzēšanas laukSAIMNIEKS6122 01
  771.2.Mājputnu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS6122 02
  771.3.Inkubatora OPERATORS6122 03
  771.4.PUTNKOPIS6122 04
  771.5.Olu ražošanas laukSAIMNIEKS6122 05

  7.2.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "6123 Biškopji un zīdtārpiņu audzētāji"

  772. Atsevišķās grupas "6123 Biškopji un zīdtārpiņu audzētāji" profesijās nodarbinātie vairo, audzē un uzrauga bites, iegūst biškopības produkciju, piegādā to realizācijas organizācijām vai pārdod tirgū.

  773. Atsevišķās grupas "6123 Biškopji un zīdtārpiņu audzētāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – noteikt audzēšanai paredzēto bišu saimju daudzumu un šķirnes; audzēt vai iepirkt bišu barību un nepieciešamos materiālus; vairot bites, tās audzēt un uzraudzīt; ievākt medu, vasku un citu biškopības produkciju, veikt tās pirmapstrādi; piegādāt un realizēt produkciju.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  773.1.BIŠKOPIS6123 01
  773.2.DRAVNIEKS6123 02

  7.2.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "6129 Citur neklasificēti lopkopji"

  774. Atsevišķās grupas "6129 Citur neklasificēti lopkopji" profesijās nodarbinātie audzē un kopj mājlopus, mājdzīvniekus, mājputnus, meža zvērus, meža putnus, meža kažokzvērus, gliemežus, sliekas, kā arī citus dzīvniekus (kukaiņus), piegādā tos un to produkciju realizācijas organizācijām, zooloģiskiem dārziem, cirkiem vai arī pārdod tirgū.

  775. Atsevišķās grupas "6129 Citur neklasificēti lopkopji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – nomāt vai iepirkt zemi, ēkas, inventāru un to izmantot; noteikt audzēšanai paredzēto meža dzīvnieku skaitu un sugas; iepirkt barību un nepieciešamos materiālus; audzēt, kopt, vairot mājlopus, mājdzīvniekus, mājputnus un citus dzīvniekus; slaukt govis un kazas, cirpt aitas, savākt olas; audzēt, vairot un kopt dzīvniekus, gliemežus, sliekas un citus dzīvniekus (kukaiņus) dzīvnieku audzēšanas saimniecībās; kaut dzīvniekus, dīrāt ādas, veikt produkcijas pirmapstrādi u. tml., sagatavot un piegādāt to realizācijai; aizsargāt un barot dzīvniekus medību saimniecībās; audzēt un kopt laboratoriju dzīvniekus; vadīt un organizēt laukstrādnieku darbu.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  775.1.Laboratorijas dzīvnieku AUDZĒTĀJS6129 01
  775.2.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  775.3.Savvaļas/ kažokādu dzīvnieku KOPĒJS6129 03
  775.4.Savvaļas/ kažokādu dzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS6129 04
  775.5.Dzīvnieku KĀVĒJS6129 05
  775.6.Gliemežu AUDZĒTĀJS6129 06
  775.7.Slieku AUDZĒTĀJS6129 07
  775.8.Dažādu sugu dzīvnieku LOPKOPIS6129 08

  7.3. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "613 Jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji"

  un PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "6130 Jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji"

  776. Mazās grupas "613 Jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji" un atsevišķās grupas "6130 Jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji" profesijās nodarbinātie audzē jauktas lauksaimniecības kultūras, audzē un kopj dažādus mājlopus, mājdzīvniekus, mājputnus, kā arī citus dzīvniekus, bet produkciju piegādā realizācijas organizācijām vai pārdod tirgū.

  777. Mazās grupas "613 Jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji" un atsevišķās grupas "6130 Jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji" profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  777.1. zina: augkopības agronomiju, lopkopības teoriju, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, produkcijas izmaksu veidošanos, tirgzinību, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, higiēnas, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  777.2. prot: izmantot praksē augkopības un lopkopības teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  777.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  777.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

  778. Atsevišķās grupas "6130 Jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji" profesija un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – noteikt optimālu jauktā ganāmpulka lielumu un sastāvu; audzēt vai iepirkt labību un nepieciešamos materiālus; audzēt jauktas lauksaimniecības kultūras; audzēt, kopt, vairot mājlopus, mājdzīvniekus, mājputnus un citus dzīvniekus; uzglabāt produkciju un veikt tās pirmapstrādi; nomāt ēkas, mašīnas un inventāru, veikt to mazo remontu; piegādāt un realizēt produkciju; vadīt un organizēt laukstrādnieku darbu.
  Profesija ir "Jauktu lauksaimniecības kultūru, dažādu sugu dzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS" – profesijas kods "6130 02".

  7.4. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "621 Mežkopji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki"

  un PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "6210 Mežkopji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki"

  779. Mazās grupas "621 Mežkopji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki" un atsevišķās grupas "6210 Mežkopji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki" profesijās nodarbinātie plāno un veic nepieciešamos meža audzēšanas, aizsargāšanas un izmantošanas darbus, stāda, kopj mežu, izstrādā cirsmas, cērt kokus, tos atzaro, izved no cirsmām, sazāģē, sakrauj, sien un pludina plostus, sargā mežu, dzēš ugunsgrēku, iegūst kokogles un terpentīnu, piegādā meža produkciju realizācijas organizācijām.

  780. Mazās grupas "621 Mežkopji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki" un atsevišķās grupas "6210 Mežkopji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki" profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  780.1. zina: mežu audzēšanas, kopšanas un izstrādes teoriju, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, produkcijas izmaksu veidošanos, tirgzinību, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  780.2. prot: izmantot praksē mežsaimniecības un mežu izstrādes teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, lietot medību ieroci, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  780.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  780.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

  781. Atsevišķās grupas "6210 Mežkopji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – stādīt un kopt kokus; novērtēt koksnes rezerves; cirst un zāģēt kokus; strādāt ar motorzāģi kokmateriālu sagatavošanā; krautnēt un uzmērīt apaļos kokmateriālus cirsmā; strādāt ar krūmgriezi; apstrādāt baļķus cirsmās; kraut un izvest baļķus; vadīt un apkalpot automatizēto meža transportlīdzekli; vadīt un apkalpot treilēšanas un iekraušanas iekārtas; iegūt kokogles, vienkāršos cepļos lēni sadedzinot koksni; iegūt terpentīnu, ar vienkāršas iekārtas palīdzību termiski apstrādājot koksni; gatavot kokmateriālus cirsmā ar ķēdes motorzāģi atbilstoši noteiktajam sortimentam; kopt jaunaudzes un meža kultūras ar krūmgriezi; veikt ķēdes motorzāģa un krūmgrieža apkopi; precīzi un laikā veikt kokmateriālu uzmērījumus, lietojot dažādas metodes un mērlīdzekļus atbilstoši standartu un tehnisko instrukciju prasībām; veikt kokmateriālu uzmērīšanu mežā, pie ceļa, saimniecībā, kraujlaukumos, ostā, kā arī dažādos transportlīdzekļos; noformēt dokumentus par kokmateriālu uzmērīšanu un kokmateriālu uzskaiti.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  781.1.Koku AIZZĪMĒTĀJS6210 01
  781.2.Koku ATZAROTĀJS6210 02
  781.3.Koku VEDĒJS6210 03
  781.4.MEŽCIRTĒJS6210 04
  781.5.MEŽSTRĀDNIEKS6210 05
  781.6.Malkas SKALDĪTĀJS6210 08
  781.7.ZĀĢĒTĀJS (meža jomā)6210 09
  781.8.Meža STĀDĪTĀJS6210 11
  781.9.Kokmateriālu MARĶĒTĀJS6210 12
  781.10.Koku KRĀVĒJS6210 13
  781.11.Koksnes ŠĶIROTĀJS6210 14
  781.12.Zāģu SAGATAVOTĀJS6210 15
  781.13.Pašgājēja transportlīdzekļa VADĪTĀJS6210 16
  781.14.Treilēšanas un iekraušanas iekārtu MAŠĪNISTS6210 18
  781.15.Automatizēto meža transportlīdzekļu OPERATORS6210 19
  781.16.Motorzāģa OPERATORS6210 20
  781.17.OGĻDEĢIS6210 22
  781.18.Kokmateriālu UZMĒRĪTĀJS6210 23

  7.5. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "622 Zivsaimniecības darbinieki un mednieki"

  782. Mazās grupas "622 Zivsaimniecības darbinieki un mednieki" profesijās nodarbinātie audzē zivis, kultivē ūdens floru un faunu, zvejo zivis iekšējos ūdeņos, piekrastes zonā un jūrā, tāljūrā, medī zvērus, piegādā produkciju realizācijas organizācijām.

  783. Mazās grupas "622 Zivsaimniecības darbinieki un mednieki" profesijas klasificētas:

  783.1. atsevišķajā grupā "6221 Akvakultūras darbinieki";

  783.2. atsevišķajā grupā "6222 Iekšējo ūdeņu un piekrastes zvejnieki";

  783.3. atsevišķajā grupā "6223 Jūras, tāljūras zvejnieki";

  783.4. atsevišķajā grupā "6224 Mednieki".

  784. Mazās grupas "622 Zivsaimniecības darbinieki un mednieki" un šā klasifikatora 783. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  784.1. zina: zivkopības, medību saimniecības teoriju, ūdens floru un faunu, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, produkcijas izmaksu veidošanos, tirgzinību, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, higiēnas, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  784.2. prot: izmantot praksē zvejniecības, medību saimniecības, akvakultūras teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, lietot medību ieroci, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  784.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  784.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

  7.5.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "6221 Akvakultūras darbinieki"

  785. Atsevišķās grupas "6221 Akvakultūras darbinieki" profesijās nodarbinātie audzē un vairo zivis, ūdens augus un dzīvniekus, piegādā tos realizācijas organizācijām vai pārdod tirgū.

  786. Atsevišķās grupas "6221 Akvakultūras darbinieki" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – audzēt un uzraudzīt audzējamās zivis, ūdens augus un dzīvniekus; sagādāt tiem barību un citus produktus; veikt zivju, ūdens augu un dzīvnieku pirmapstrādi un sagatavot tos transportēšanai; veikt ēku un tehnisko līdzekļu mazo remontu; piegādāt zivis, ūdens augus un dzīvniekus realizācijas organizācijām; vadīt un organizēt strādnieku darbu.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  786.1.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  786.2.Akvakultūras ZIVKOPIS6221 02
  786.3.Zivsaimniecības SAIMNIEKS6221 03
  786.4.Zivju/ inkubatora STRĀDNIEKS6221 04

  7.5.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "6222 Iekšējo ūdeņu un piekrastes zvejnieki"

  787. Atsevišķās grupas "6222 Iekšējo ūdeņu un piekrastes zvejnieki" profesijās nodarbinātie individuāli vai zvejas kuģu ekipāžu sastāvā zvejo iekšējās ūdenskrātuvēs vai piekrastes zonā jūras ūdeņos, produkciju piegādā realizācijas organizācijām vai pārdod tirgū, izgatavo dažādu veidu zvejas rīkus.

  788. Atsevišķās grupas "6222 Iekšējo ūdeņu un piekrastes zvejnieki" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – sagatavot un labot tīklus un citus zvejas rīkus; vadīt zvejas kuģus un laivas uz zvejas vietām; iemest tīklus, ievietot citus zvejas rīkus un tos izņemt; realizēt produkciju; izgatavot dažādu veidu zvejas rīkus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  788.1.Iekšējo ūdeņu un piekrastes ZVEJNIEKS6222 02
  788.2.ŠĶIPERIS6222 03
  788.3.Zvejas rīku IZGATAVOTĀJS6222 05

  7.5.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "6223 Jūras, tāljūras zvejnieki"

  789. Atsevišķās grupas "6223 Jūras, tāljūras zvejnieki" profesijās nodarbinātie zvejas kuģu ekipāžu sastāvā zvejo zivis jūrā, tāljūrā, piegādā zivis realizācijas organizācijām.

  790. Atsevišķās grupas "6223 Jūras, tāljūras zvejnieki" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – sagatavot tīklus un citus zvejas rīkus; vadīt zvejas kuģus uz zvejas vietām, no tām un tajās; iemest tīklus, ievietot citus zvejas rīkus un tos izņemt; realizēt produkciju.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  790.1.Jūras, tāljūras ZVEJNIEKS6223 02
  790.2.Vecākais TRAĻMEISTARS6223 03
  790.3.TRAĻMEISTARS6223 04

  7.5.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "6224 Mednieki"

  791. Atsevišķās grupas "6224 Mednieki" profesijā nodarbinātie medību saimniecībā vada nelielas personiskas vai cita īpašnieka lauku saimniecības vai komercdarījumus, kas saistīti ar medībām, medī un ķer lamatās zvērus un putnus, iegūst gaļu, ādas, spalvas un citus produktus, ko piegādā realizācijas organizācijām vai pārdod tirgū.

  792. Atsevišķās grupas "6224 Mednieki" profesija un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – plānot un vadīt profesionālās darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžetu; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izmantošanu, kā arī darbinieku piesaistīšanu; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; medīt zvērus un putnus; izlikt lamatas zvēru un putnu ķeršanai; veikt medījumu pirmapstrādi; realizēt produkciju.
  Profesija ir "MEDNIEKS" – profesijas kods "6224 02".

  7.6. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "633 Personiskam patēriņam paredzētu jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji"

  un PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "6330 Personiskam patēriņam paredzētu jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji"

  793. Mazās grupas "633 Personiskam patēriņam paredzētu jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji" un atsevišķās grupas "6330 Personiskam patēriņam paredzētu jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji" profesijā nodarbinātie audzē labību, dārzeņus, augļus un citas kultūras un mājlopus savam un savas ģimenes patēriņam.

  794. Mazās grupas "633 Personiskam patēriņam paredzētu jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji" un atsevišķās grupas "6330 Personiskam patēriņam paredzētu jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji" profesijai atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  794.1. zina: agronomijas, dārzkopības un lopkopības pamatprincipus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, darba procesu izpildes secību un to organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības;

  794.2. prot: izmantot praksē agronomijas, dārzkopības un lopkopības teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  794.3. atbild: par veiktā darba norisi un rezultātiem, par citu darba procesā nodarbināto personu drošību;

  794.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

  795. Atsevišķās grupas "6330 Personiskam patēriņam paredzētu jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji" profesija un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – sagatavot augsni, sēt, stādīt, kopt lauksaimniecības kultūras, novākt ražu; audzēt un novākt dārzeņus, augļus; audzēt un vākt ārstniecības augus; audzēt un kopt mājlopus un citus mājdzīvniekus; iegūt pienu, gaļu, vilnu, ādas un citus produktus; medīt zvērus; zvejot zivis; sagādāt malku; celt dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas; izgatavot vienkāršus darbarīkus, traukus, apģērbu; dažus produktus pārdot vietējā tirgū; veikt līdzīga satura uzdevumus.
  Profesija ir "ZEMNIEKS" – profesijas kods "6330 01".

  7.7. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "634 Personiskā patēriņa zvejnieki, mednieki un vācēji"

  un PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "6340 Personiskā patēriņa zvejnieki, mednieki un vācēji"

  796. Mazās grupas "634 Personiskā patēriņa zvejnieki, mednieki un vācēji" un atsevišķās grupas "6340 Personiskā patēriņa zvejnieki, mednieki un vācēji" profesijā nodarbinātie vāc savvaļas augļus un augus, medī zvērus un zvejo zivis savam un savas ģimenes patēriņam.

  797. Mazās grupas "634 Personiskā patēriņa zvejnieki, mednieki un vācēji" atsevišķajā grupā "6340 Personiskā patēriņa zvejnieki, mednieki un vācēji" profesijai atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  797.1. zina: zvejniecības, medniecības un augkopības pamatprincipus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, darba procesu izpildes secību un to organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības;

  797.2. prot: izmantot praksē zvejniecības, medniecības un augkopības teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  797.3. atbild: par veiktā darba norisi un rezultātiem, par citu darba procesā nodarbināto personu drošību;

  797.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

  798. Atsevišķās grupas "6340 Personiskā patēriņa zvejnieki, mednieki un vācēji" profesija un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – vākt meža ogas un meža sēnes, kā arī citas meža veltes tirdzniecībai; vākt pļavas augus un ziedus, kā arī ārstniecības augus tirdzniecībai; dažus produktus pārdot vietējā tirgū; veikt līdzīga satura uzdevumus.
  Profesija ir "Meža un pļavas velšu VĀCĒJS" – profesijas kods "6340 01".

  799. (Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)

  8. PROFESIJU SEPTĪTĀ PAMATGRUPA
  "7 Kvalificēti strādnieki un amatnieki"

  800. Septītās pamatgrupas "7 Kvalificēti strādnieki un amatnieki" profesijās nodarbinātie savas speciālās zināšanas izmanto būvniecības, metālapstrādes un mašīnu apkalpošanas nozarēs, mašīnu un darbarīku ražošanā, veicot iespieddarbus, pārstrādājot produktus, kā arī ražojot izstrādājumus no auduma, ādas, māla, metāla, ziediem vai citiem materiāliem. Darbi tiek veikti ar rokām vai mehāniskām ierīcēm, ko izmanto fiziskā spēka un laika patēriņa samazināšanai, kā arī izstrādājumu kvalitātes uzlabošanai. Šiem strādniekiem un amatniekiem jāzina ražošanas process, izmantojamie materiāli un ierīces, kā arī galaprodukta īpašības un lietojamība.

  801. Septītās pamatgrupas "7 Kvalificēti strādnieki un amatnieki" profesijas klasificētas šādās grupās:

  801.1. apakšgrupā "71 Būvnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki (izņemot elektriķus)":

  801.1.1. mazajā grupā "711 Būvnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki";

  801.1.2. mazajā grupā "712 Apdares būvdarbu strādnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki";

  801.1.3. mazajā grupā "713 Krāsotāji, būvju konstrukciju tīrītāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki";

  801.2. apakšgrupā "72 Metālapstrādes, mašīnbūves un tām radniecīgu jomu strādnieki":

  801.2.1. mazajā grupā "721 Valcētāji, skārdnieki un metāla konstrukciju montētāji, metāllējēji, metinātāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki";

  801.2.2. mazajā grupā "722 Kalēji, instrumentu izgatavotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki";

  801.2.3. mazajā grupā "723 Mašīnu mehāniķi un remontatslēdznieki";

  801.3. apakšgrupā "73 Amatnieki un iespieddarbu strādnieki":

  801.3.1. mazajā grupā "731 Amatnieki";

  801.3.2. mazajā grupā "732 Iespieddarbu strādnieki";

  801.4. apakšgrupā "74 Elektrisko un elektronisko iekārtu strādnieki":

  801.4.1. mazajā grupā "741 Elektroiekārtu uzstādītāji un labotāji";

  801.4.2. mazajā grupā "742 Elektronisko un telesakaru iekārtu mehāniķi un labotāji";

  801.5. apakšgrupā "75 Pārtikas produktu pārstrādes un kokapstrādes strādnieki, apģērbu izgatavošanas un citi amatnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki":

  801.5.1. mazajā grupā "751 Pārtikas pārstrādes strādnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki";

  801.5.2. mazajā grupā "752 Kokapstrādes strādnieki, mēbeļu izgatavotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki";

  801.5.3. mazajā grupā "753 Apģērbu izgatavotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki";

  801.5.4. mazajā grupā "754 Citi amatnieki un strādnieki".

  8.1. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "711 Būvnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki"

  802. Mazās grupas "711 Būvnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki" profesijās nodarbinātie veic būvdarbus, ēku remontu un tehnisko apkalpi, no tradicionāliem un netradicionāliem būvmateriāliem ceļ un remontē ēkas un citas celtnes, veido nesējkonstrukcijas (pamatus, sienas), noklāj ēku sienas, grīdas un griestus ar plāksnēm, mūrē krāsnis (arī rūpnieciskās), dūmvadus un kamīnus, bruģē celiņus, mūrē dārzu mūrus un citus dekoratīvos elementus, būvē dzelzsbetona karkasus un citas konstrukcijas, gatavo veidnes dzelzsbetona lējumiem, veic cementēšanas darbus, lej aku grodus, veic būvgaldniecības darbus, ceļ koka ēkas, izgatavo koka izstrādājumus būvniecībai, izgatavo koka detaļas gaisa kuģiem, kuģiem, vilcieniem, iestiklo logus.

  803. Mazās grupas "711 Būvnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki" profesijas klasificētas:

  803.1. atsevišķajā grupā "7111 Ēku būvnieki";

  803.2. atsevišķajā grupā "7112 Mūrnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki";

  803.3. atsevišķajā grupā "7113 Akmeņu mūrnieki un akmeņkaļi";

  803.4. atsevišķajā grupā "7114 Betonētāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki";

  803.5. atsevišķajā grupā "7115 Namdari un būvgaldnieki";

  803.6. atsevišķajā grupā "7119 Citur neklasificēti būvnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki".

  804. Mazās grupas "711 Būvnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki" un šā klasifikatora 803. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  804.1. zina: darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  804.2. prot: izmantot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  804.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  804.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība, arodizglītība.

  8.1.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "7111 Ēku būvnieki"

  805. Atsevišķās grupas "7111 Ēku būvnieki" profesijās nodarbinātie sagatavo būvlaukumus, būvē ēkas un citas celtnes, veido sienas, liek grīdas un klāj jumtus.

  806. Atsevišķās grupas "7111 Ēku būvnieki" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – sagatavot būvlaukumus; veikt būvdarbus; atlasīt materiālus un veikt to pirmapstrādi; ierīkot ēku pamatus; uzstādīt metāla un koka sienu, starpsienu un griestu karkasus; montēt ģipškartona plāksnes; ierīkot sausās grīdas, uzstādīt logu un durvju blokus, palodzes; būvēt dažādu veidu un konstrukciju ēku pamatus, sienas, ēkas stāvus, starpsienas, griestus, vienkāršas grīdas, jumta konstrukcijas; siltināt sienas un grīdas; uzstādīt logu un durvju blokus, palodzes; veikt ēkas būvelementu ķīmiskās apstrādes darbus; veikt ēkas būvelementu konservācijas darbus; montēt būvniecības detaļas, kas izgatavotas no koka un koka materiāliem, alumīnija, nerūsējošā tērauda, krāsainajiem metāliem, keramikas, plastmasas un citiem materiāliem; veikt ārējo un iekšējo sienu apšuvuma, starpsienu konstrukciju, piekārto griestu, grīdu konstrukciju, logu, durvju un citu konstrukciju montāžas darbus ar sausbūves tehnoloģijām, darbā izmantojot ģipškartonu, metāla karkasa profilus un izolācijas materiālus, ģipsi, ģipša lējumus un dekoratīvos dizaina elementus; veikt virsmu apdari – špaktelēšanu, apmešanu, kā arī siltināšanu no iekšpuses un ārpuses, ievērojot būvfizikālās, dizaina projekta, akustikas, ugunsdrošības un siltumtehnikas prasības; veikt izolācijas darbus; lasīt darba rasējumus; pārzināt darbu tehnoloģisko procesu un to pareizu secību; plānot darba procesu; atlasīt materiālus un veikt to pirmapstrādi.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  806.1.Ēku CELTNIEKS7111 01
  806.2.BŪVNIEKS7111 02
  806.3.Būvkonstrukciju MONTĒTĀJS7111 03
  806.4.Sausbūves MONTĒTĀJS7111 04
  806.5.Metāla būvkonstrukciju MONTĒTĀJS7111 05
  806.6.Dzelzsbetona būvkonstrukciju MONTĒTĀJS7111 06
  806.7.Stikloto būvkonstrukciju MONTĒTĀJS7111 07
  806.8.Koka būvkonstrukciju MONTĒTĀJS7111 08

  8.1.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "7112 Mūrnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki"

  807. Atsevišķās grupas "7112 Mūrnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki" profesijās nodarbinātie būvē un remontē ķieģeļu un citu materiālu celtnes, klāj bruģakmeni, gājēju celiņu plāksnes, mūrē dārzu mūrus un citus dekoratīvos elementus.

  808. Atsevišķās grupas "7112 Mūrnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – veikt dažādu mūra armētu un nearmētu pamatu, sienu, stabu, starpsienu, pārsedžu, arku, velvju un citu būvkonstrukciju mūrēšanu, kā arī mūra remontdarbus; mūrēt kamīnus, krāsnis, dūmeņus; klāt celiņus; klāt no ugunsizturīgiem ķieģeļiem velves un arkas kuģu katlos un krāsnīs; aplikt ar ugunsizturīgu materiālu kuģu katlu un krāšņu dūmvadus; veikt bruģēšanas darbus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  808.1.BRUĢĒTĀJS7112 01
  808.2.Krāšņu PODNIEKS7112 02
  808.3.MŪRNIEKS7112 03
  808.4.Kausu ODERĒTĀJS7112 05
  808.5.Kamīnu LICĒJS7112 06
  808.6.Kuģu katlu un krāšņu MŪRNIEKS7112 07

  8.1.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "7113 Akmeņu mūrnieki un akmeņkaļi"

  809. Atsevišķās grupas "7113 Akmeņu mūrnieki un akmeņkaļi" profesijās nodarbinātie šķeļ akmens bluķus, apstrādā tos ar rokas instrumentiem, veido skulptūras no tiem vai izmanto tos būvniecībā, veic akmens mūra darbus.

  810. Atsevišķās grupas "7113 Akmeņu mūrnieki un akmeņkaļi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – šķelt, griezt, urbt un slīpēt granīta, marmora un citus akmens bluķus; uzstādīt skulptūras un pieminekļus; griezt akmens plāksnes; veikt akmens mūra darbus un remontdarbus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  810.1.AKMEŅKALIS7113 01
  810.2.Akmeņu MŪRNIEKS7113 02

  8.1.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "7114 Betonētāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki"

  811. Atsevišķās grupas "7114 Betonētāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki" profesijās nodarbinātie izgatavo betona grīdas, bunkurus un citas būves un veic citus betonēšanas darbus.

  812. Atsevišķās grupas "7114 Betonētāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – būvlaukumā ēku, autoceļu, dzelzceļu un hidrotehnisko būvju būvniecības darbos veikt betona un dzelzsbetona konstrukciju betonēšanu vai izgatavot betona konstrukcijas būvizstrādājumu ražotnē; betonēt grīdas un sienas; veikt līdzīga satura uzdevumus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  812.1.BETONĒTĀJS7114 01
  812.2.STIEGROTĀJS7114 02

  8.1.5. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "7115 Namdari un būvgaldnieki"

  813. Atsevišķās grupas "7115 Namdari un būvgaldnieki" profesijās nodarbinātie izgatavo un montē dažādu konstrukciju koka ēkas, veido koka sienas, jumta konstrukcijas, izgatavo un uzstāda koka, alumīnija, nerūsējošā tērauda, plastmasas, krāsaino metālu un cita materiāla logus un durvis, veic koka ēku remontdarbus, ierīko siltumizolāciju, skaņas, ugunsdrošības un citu izolāciju, montē gatavās detaļas, galvenokārt plākšņu veida būvniecības detaļas, kas paredzētas griestu un sienu apšūšanai, vieglo starpsienu ierīkošanai, montē un demontē dramatisko uzvedumu dekorācijas uz skatuves.

  814. Atsevišķās grupas "7115 Namdari un būvgaldnieki" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – izgatavot un uzstādīt dažādu konstrukciju koka ēkas un būvelementus; veidot skices; atlasīt kokmateriālus atbilstoši projektam un veikt to pirmapstrādi; būvēt ēkas pamatus, koka karkasa, vairoga un guļbūves ēku stāvus, starpsienas, griestus, vienkāršas grīdas, jumta konstrukcijas; siltināt sienas un grīdas; veikt koka izstrādājumu remontdarbus; izgatavot un montēt, kā arī uzstādīt objektā dažādu veidu un konstrukciju koka būvizstrādājumus, tai skaitā kāpnes, logu un durvju blokus un citus izstrādājumus; izgatavot būvizstrādājumus uz tehnoloģiskajām līnijām vai kokapstrādes darbmašīnām, veikt nepieciešamos apdares, aizsardzības, montāžas un regulēšanas darbus; izgatavot un montēt būvniecības detaļas, tai skaitā logus un durvis, kas izgatavotas no koka, alumīnija, nerūsējošā tērauda, krāsainajiem metāliem, keramikas, plastmasas; savienot celtnes daļas, kas sastāv no ģipškartona plāksnēm, minerālšķiedras materiāliem; izgatavot vieglās starpsienas, ieskaitot nepieciešamo durvju un stiklojumu iebūvēšanu, kam arī jānodrošina skaņas izolācija un ugunsdrošība; iebūvēt izolācijas materiālus; montēt un demontēt dramatisko uzvedumu dekorācijas uz skatuves; montēt koka kuģu būvkonstrukcijas; sagatavot koka kuģus transportēšanai pa sauszemi un nogādāšanai pasūtītājam; pieņemt pasūtījumu, konsultēt klientu, izstrādāt būvizstrādājuma skici, sagatavot izstrādājuma kalkulāciju un nodot darbu pasūtījumu klientam.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  814.1.NAMDARIS7115 01
  814.2.Guļbūves ēku CELTNIEKS7115 02
  814.3.Koka ēku CELTNIEKS7115 03
  814.4.BūvGALDNIEKS7115 04
  814.5.Skatuves MONTĒTĀJS7115 05
  814.6.Skatuves MEISTARS7115 06
  814.7.Koka kuģu BŪVĒTĀJS7115 08
  814.8.Būvizstrādājumu GALDNIEKS7115 09

  8.1.6. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "7119 Citur neklasificēti būvnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki"

  815. Atsevišķās grupas "7119 Citur neklasificēti būvnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki" profesijās nodarbinātie veic dažādus māju, pagrabu, garāžu un citu telpu būvdarbus un remontdarbus, veic tiltu, satiksmes pārvadu un gājēju tuneļu (mākslīgu būvju) remontdarbus, veic ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūvi un remontu, veic dažādas tehnoloģiskas operācijas augstumā un grūti pieejamās vietās, izmantojot alpīnisma iemaņas un alpīnismam paredzēto aprīkojumu, kā arī vada ražošanas procesu.

  816. Atsevišķās grupas "7119 Citur neklasificēti būvnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – veikt dažādu palīgtelpu būvdarbus; veikt remontdarbus; organizēt padoto darbinieku darbu; sagatavot būvlaukumus, montēt sastatnes; montēt drenāžas un kanalizācijas būves; veikt remonta būvdarbus, pārbaudes un tehnisko uzraudzību augstceltnēs, konstrukcijās, radiotorņos, balstos, uz tiltiem, skursteņos, šahtās, tuneļos un citur; veikt kravu pacelšanu, izmantojot pacelšanas mehānismus/sistēmas; veikt ēku nojaukšanu; veikt tīrīšanas darbus; atlasīt materiālus un veikt to pirmapstrādi; veikt hidroizolācijas darbus un betonēšanas darbus; piedalīties pāļu dzīšanas darbos; mūrēt; gatavot veidņus; veikt uz tiltiem, satiksmes pārvadiem un gājēju tuneļos (mākslīgās būvēs) avārijas dienesta dežūras un remontdarbus; veikt ceļu satiksmes negadījumu seku likvidācijas darbus; veikt sniega izvešanu no mākslīgām būvēm, smilts un nogulšņu savākšanu no mākslīgām būvēm un ielām, zāles pļaušanas darbus, metināšanas darbus un atkritumu urnu uzstādīšanu; uzraudzīt un organizēt būvniecības procesu; izstrādāt nepieciešamo dokumentāciju; ar ledus ēvelēm veidot (būvēt) ledus trases virāžu ledus profilus; atbrīvot ledus trasi no sniega, uzsalumiem un svešķermeņiem; ar traktoru un ledus frēzi sagatavot ledus virsmu ledus trases taisnajos posmos un starta zonās; nodrošināt būvuzraudzības procesu saskaņā ar būvuzrauga norādījumiem; veikt būvdarbu kontroli saskaņā ar būvuzrauga norādījumiem; veikt būvniecības procesa rezultātu kontroli un uzskaiti; veikt būvdarbu izpildes kvalitātes, materiālu un tehnoloģiju atbilstības kontroli objektā; veikt dokumentu un informācijas plūsmas organizēšanu un kontroli.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  816.1.Drenu LICĒJS7119 01
  816.2.Sastatņu MONTĒTĀJS7119 02
  816.3.BRIGADIERIS (būvniecības jomā)7119 03
  816.4.Inženiertehnisko būvju BRIGADIERIS7119 04
  816.5.Industriālais ALPĪNISTS7119 05
  816.6.Mākslīgo būvju būvSTRĀDNIEKS7119 07
  816.7.Mākslīgo būvju STRĀDNIEKS7119 08
  816.8.Ugunsdzēsības sistēmu MONTĒTĀJS7119 13
  816.9.Ledus MEISTARS7119 15
  816.10.BūvUZRAUGA PALĪGS7119 16

  8.2. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "712 Apdares būvdarbu strādnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki"

  817. Mazās grupas "712 Apdares būvdarbu strādnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki" profesijās nodarbinātie veic noslēguma būvdarbus.

  818. Mazās grupas "712 Apdares būvdarbu strādnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki" profesijas klasificētas:

  818.1. atsevišķajā grupā "7121 Jumiķi";

  818.2. atsevišķajā grupā "7122 Grīdu seguma klājēji un flīzētāji";

  818.3. atsevišķajā grupā "7123 Apmetēji";

  818.4. atsevišķajā grupā "7124 Izolācijas darbu veicēji";

  818.5. atsevišķajā grupā "7125 Stiklinieki";

  818.6. atsevišķajā grupā "7126 Sanitārtehniķi";

  818.7. atsevišķajā grupā "7127 Gaisa kondicionēšanas un atdzesēšanas iekārtu mehāniķi".

  819. Mazās grupas "712 Apdares būvdarbu strādnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki" un šā klasifikatora 818. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  819.1. zina: darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, darba režīmus, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  819.2. prot: izmantot praksē teorētiskās zināšanas un nepārtraukti tās papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  819.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  819.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība, arodizglītība.

  8.2.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "7121 Jumiķi"

  820. Atsevišķās grupas "7121 Jumiķi" profesijā nodarbinātie veic jumta konstrukciju izbūvi un ierīko dakstiņu, bitumena, metāla, akmens šķeldas, koka skaidu un dēlīšu, niedru, sintētiskās šķiedras materiālu un citu segumu jumtus.

  821. Atsevišķās grupas "7121 Jumiķi" profesija un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – sagatavot sastatnes vai kāpnes; noteikt nepieciešamos materiālus; izbūvēt jumta konstrukcijas; klāt dažādu materiālu jumtus; iestrādāt jumta logus, skursteņus un ventilācijas šahtas; ierīkot dažādu veidu hidroizolāciju, siltumizolāciju un skaņas izolāciju; montēt ūdens novadīšanas sistēmas.
  Profesija ir "JUMIĶIS" – profesijas kods "7121 01".

  8.2.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "7122 Grīdu seguma klājēji un flīzētāji"

  822. Atsevišķās grupas "7122 Grīdu seguma klājēji un flīzētāji" profesijās nodarbinātie sagatavo grīdas laukumu parketa, plāksnīšu vai cita seguma likšanai un liek grīdas, klāj sienas ar plāksnītēm, flīzēm vai citu segumu.

  823. Atsevišķās grupas "7122 Grīdu seguma klājēji un flīzētāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – sagatavot pamatnes grīdu ieklāšanai, sienas flīzēšanai; klāt parketu, paklāju, linoleju un citus grīdas segumus, klāt flīzes un tamlīdzīgus apdares materiālus; veikt mozaīkas darbus; organizēt darbu atbilstoši darba aizsardzības noteikumiem un tehnoloģijas prasībām; izvēlēties un sagatavot materiālus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  823.1.Grīdas KLĀJĒJS7122 01
  823.2.FLĪZĒTĀJS7122 02
  823.3.Mozaīkas KLĀJĒJS7122 03
  823.4.Parketa KLĀJĒJS7122 04

  8.2.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "7123 Apmetēji"

  824. Atsevišķās grupas "7123 Apmetēji" profesijās nodarbinātie apmet sienas un griestus, veido un atjauno dekoratīvos ornamentus, veido ārējo apmetumu, veic visu veidu iekšējos apdares darbus.

  825. Atsevišķās grupas "7123 Apmetēji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – sagatavot virsmu apmešanai; veikt apmetēja darbus; veikt visu veidu iekšējos sienas, griestu, grīdas apdares darbus; krāsot logus un durvis; montēt un atjaunot dekoratīvās detaļas.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  825.1.APMETĒJS7123 01
  825.2.Apdares darbu STRĀDNIEKS7123 02
  825.3.Dekoratīvo būvelementu VEIDOTĀJS7123 03

  8.2.4. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "7124 Izolācijas darbu veicēji"

  826. Atsevišķās grupas "7124 Izolācijas darbu veicēji" profesijās nodarbinātie veido sienu un griestu, kā arī cauruļu un katlu izolāciju ar uzpūšanas un citiem paņēmieniem.

  827. Atsevišķās grupas "7124 Izolācijas darbu veicēji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – noteikt izolācijas materiālu daudzumu; griezt izolācijas materiālus pēc lieluma un formas; iestrādāt izolācijas materiālus; veikt izolācijas darbus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  827.1.Hidro- un siltumIZOLĒTĀJS7124 01
  827.2.(Svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 75)
  827.3.Ēku SILTINĀTĀJS7124 03
  827.4.IZOLĒTĀJS7124 04

  8.2.5. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "7125 Stiklinieki"

  828. Atsevišķās grupas "7125 Stiklinieki" profesijā nodarbinātie stiklo logus, durvis, izgatavo dekoratīvos logus un vitrāžas.

  829. Atsevišķās grupas "7125 Stiklinieki" profesija un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – izvēlēties stikla veidu; griezt stiklu; veikt stiklošanas darbus; uzstādīt vai aizstāt stiklus transportlīdzekļos.
  Profesija ir "STIKLINIEKS" – profesijas kods "7125 01".

  8.2.6. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "7126 Sanitārtehniķi"

  830. Atsevišķās grupas "7126 Sanitārtehniķi" profesijās nodarbinātie veic ūdensvadu un kanalizācijas iekārtu, ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu, iekārtu montēšanu un remontu, iekārto kolektorus un ūdens maģistrāles.

  831. Atsevišķās grupas "7126 Sanitārtehniķi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – griezt, liekt caurules, uzgriezt vītnes; montēt cauruļvadus; veikt ēku ūdensapgādes, kanalizācijas un ventilācijas tīklu, iekārtu un ēku iekšējo siltumapgādes tīklu, iekārtu un individuālo ēku siltuma avotu, apkures cauruļvadu un armatūras montāžu, apkopi un remontu; atbilstoši tehniskajam uzdevumam veikt konkrētu iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju montāžas, ekspluatācijas un remonta darbus, tai skaitā siltumapgādes, apkures, vēdināšanas, gaisa kondicionēšanas, dzesēšanas, ūdensapgādes, ugunsdzēsības, kanalizācijas, gāzes apgādes un citās inženierkomunikāciju tehnoloģiskās sistēmās, izmantojot atbilstošas iekārtas, instrumentus un tehnoloģiskos paņēmienus; veikt montāžas un demontāžas darbus, regulēšanas, pielāgošanas, testēšanas un pārbaudes darbus saskaņā ar normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem, tehnisko projektu un darba devēja prasībām; montēt metāla un dzelzsbetona konstrukcijas; siet stiegras; būvēt caurtekas un hidrobūves; būvēt un kvalificēti remontēt ūdensapgādes un kanalizācijas maģistrālo cauruļvadu tīklus un ar tiem saistītās sistēmas.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  831.1.SANTEHNIĶIS7126 01
  831.2.Sanitārtehnisko iekārtu MONTĒTĀJS7126 02
  831.3.Apkures sistēmu MONTĒTĀJS7126 04
  831.4.Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu MONTĒTĀJS7126 05
  831.5.Inženierkomunikāciju MONTĒTĀJS7126 06
  831.6.Cauruļvadu MONTĒTĀJS7126 07
  831.7.Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu MONTĒTĀJS7126 08
  831.8.Ārējo gāzes tīklu MONTĒTĀJS7126 09
  831.9.Ārējo siltumapgādes tīklu MONTĒTĀJS7126 10
  831.10.Gāzes sistēmu MONTĒTĀJS7126 11

  8.2.7. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "7127 Gaisa kondicionēšanas un atdzesēšanas iekārtu mehāniķi"

  832. Atsevišķās grupas "7127 Gaisa kondicionēšanas un atdzesēšanas iekārtu mehāniķi" profesijās nodarbinātie apkalpo, regulē un remontē ventilācijas, gaisa kondicionēšanas un dzesēšanas sistēmas un aprīkojumu.

  833. Atsevišķās grupas "7127 Gaisa kondicionēšanas un atdzesēšanas iekārtu mehāniķi" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – veikt saldēšanas, gaisa kondicionēšanas un ventilācijas iekārtu un to apkalpojošo elektrisko, elektronisko, pneimatisko un hidraulisko vadības sistēmu tehnisko ekspluatāciju, tehnisko apkopi un remontu, nodrošināt kravu transportēšanai un uzglabāšanai nepieciešamo režīmu; apkalpot un remontēt apkures, gaisa kondicionēšanas un dzesēšanas iekārtas; izpildīt metālapstrādes darbus – metināšanas, virpošanas, kniedēšanas vai aizlodēšanas darbus; konstatēt defektus un veikt iekārtu ikdienas uzturēšanu vai apkopi.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  833.1.Kondicionēšanas un aukstumiekārtu sistēmu MONTĒTĀJS7127 01
  833.2.Aukstumiekārtu MEHĀNIĶIS7127 03
  833.3.Vēdināšanas sistēmu MONTĒTĀJS7127 04
  833.4.Kuģa saldēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS7127 05
  833.5.Gaisa kondicionēšanas mehānismu MEHĀNIĶIS7127 06
  833.6.Apkures, ventilācijas un saldēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS7127 07

  8.3. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "713 Krāsotāji, būvju konstrukciju tīrītāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki"

  834. Mazās grupas "713 Krāsotāji, būvju konstrukciju tīrītāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki" profesijās nodarbinātie sagatavo, krāso vai pārklāj ēku, transportlīdzekļu vai rūpniecības izstrādājumu virsmas.

  835. Mazās grupas "713 Krāsotāji, būvju konstrukciju tīrītāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki" profesijas klasificētas:

  835.1. atsevišķajā grupā "7131 Krāsotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki";

  835.2. atsevišķajā grupā "7132 Apsmidzinātāji un lakotāji";

  835.3. atsevišķajā grupā "7133 Būvju konstrukciju tīrītāji".

  836. Mazās grupas "713 Krāsotāji, būvju konstrukciju tīrītāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki" un šā klasifikatora 835. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  836.1. zina: darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, darba režīmus, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  836.2. prot: izmantot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  836.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  836.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība, arodizglītība.

  8.3.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "7131 Krāsotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki"

  837. Atsevišķās grupas "7131 Krāsotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki" profesijās nodarbinātie sagatavo un krāso ēku sienas un citas konstrukcijas vai aplīmē tās ar tapetēm, zīdu un citu materiālu.

  838. Atsevišķās grupas "7131 Krāsotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – sagatavot virsmas krāsošanas darbiem; krāsot ēku sienas un citas konstrukcijas; līmēt tapetes un citus materiālus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  838.1.KRĀSOTĀJS7131 01
  838.2.BALSINĀTĀJS7131 02
  838.3.Tapešu LĪMĒTĀJS7131 03

  8.3.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "7132 Apsmidzinātāji un lakotāji"

  839. Atsevišķās grupas "7132 Apsmidzinātāji un lakotāji" profesijās nodarbinātie krāso un lako transportlīdzekļus, metāla un koka izstrādājumus, strādā ar smidzinātājiem, tonē stikla izstrādājumus.

  840. Atsevišķās grupas "7132 Apsmidzinātāji un lakotāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – sagatavot virsmas krāsošanas un lakošanas darbiem, krāsot transportlīdzekļus; krāsot, lakot metāla un citus izstrādājumus; tonēt stikla izstrādājumus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  840.1.Transportlīdzekļu KRĀSOTĀJS7132 01
  840.2.LAKOTĀJS7132 02
  840.3.TONĒTĀJS7132 03

  8.3.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "7133 Būvju konstrukciju tīrītāji"

  841. Atsevišķās grupas "7133 Būvju konstrukciju tīrītāji" profesijās nodarbinātie tīra akmens, ķieģeļu un metāla virsmas ar ķimikālijām, tvaiku, ūdens strūklu un citiem līdzekļiem.

  842. Atsevišķās grupas "7133 Būvju konstrukciju tīrītāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – tīrīt dažādas būvju, konstrukciju virsmas, izmantojot ķīmiskos un citus tīrīšanas līdzekļus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  842.1.Būvju TĪRĪTĀJS7133 01
  842.2.Konstrukciju TĪRĪTĀJS7133 02
  842.3.SKURSTEŅSLAUĶIS7133 03

  8.4. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
  "721 Valcētāji, skārdnieki un metāla konstrukciju montētāji, metāllējēji, metinātāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki"

  843. Mazās grupas "721 Valcētāji, skārdnieki un metāla konstrukciju montētāji, metāllējēji, metinātāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki" profesijās nodarbinātie izgatavo veidnes un serdeņus metālliešanai, metina un griež metālu ar gāzes liesmas vai elektrisko loku, velmē, izgatavo, montē un remontē metāla lokšņu izstrādājumus vai to daļas, gatavo biezas metāla plāksnes un montē tās karkasos un konstrukcijās, uzstāda un apkalpo celtņus, funikulierus un urbšanas iekārtas.

  844. Mazās grupas "721 Valcētāji, skārdnieki un metāla konstrukciju montētāji, metāllējēji, metinātāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki" profesijas klasificētas:

  844.1. atsevišķajā grupā "7211 Metāllējēji un veidņu izgatavotāji";

  844.2. atsevišķajā grupā "7212 Metinātāji un griezēji";

  844.3. atsevišķajā grupā "7213 Valcētāji un skārdnieki";

  844.4. atsevišķajā grupā "7214 Metāla konstrukciju sagatavotāji un montētāji";

  844.5. atsevišķajā grupā "7215 Takelētāji".

  845. Mazās grupas "721 Valcētāji, skārdnieki un metāla konstrukciju montētāji, metāllējēji, metinātāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki" un šā klasifikatora 844. punktā minēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

  845.1. zina: darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

  845.2. prot: izmantot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

  845.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

  845.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība, arodizglītība.

  8.4.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "7211 Metāllējēji un veidņu izgatavotāji"

  846. Atsevišķās grupas "7211 Metālliešanas veidņu izgatavotāji" profesijās nodarbinātie lej metālu, izgatavo veidnes un serdeņus metālliešanai.

  847. Atsevišķās grupas "7211 Metālliešanas veidņu izgatavotāji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – liet metālu; izgatavot liešanas veidnes; izgatavot serdeņus; izgatavot logus, durvis un citus līdzīgus izstrādājumus no alumīnija profiliem un citiem materiāliem.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  847.1.Veidņu IZGATAVOTĀJS7211 01
  847.2.Serdeņu IZGATAVOTĀJS7211 02
  847.3.Metāllējumu VEIDOTĀJS7211 03
  847.4.Metāllējumu APCIRTĒJS7211 04
  847.5.Metāllējumu IZSITĒJS7211 05
  847.6.METĀLLĒJĒJS7211 06
  847.7.Alumīnija logu izgatavošanas OPERATORS7211 07
  847.8.Alumīnija logu un metāla durvju izgatavošanas OPERATORS7211 08

  8.4.2. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "7212 Metinātāji un griezēji"

  848. Atsevišķās grupas "7212 Metinātāji un griezēji" profesijās nodarbinātie veic kausēšanas, kontaktmetināšanas, lodēšanas un termiskās griešanas darbus.

  849. Atsevišķās grupas "7212 Metinātāji un griezēji" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  – veikt gāzmetināšanas un elektrometināšanas darbus; veikt kontaktmetināšanu; griezt metālu; veikt manuālās metināšanas darbus, izmantojot skābekļa-deggāzes maisījumu; atbilstoši tehniskajiem noteikumiem izgatavot metālizstrādājumus un to konstrukcijas; veikt montāžas, demontāžas un remonta darbus, izmantojot gāzmetināšanas iekārtas, materiālus un tehnoloģiskos paņēmienus; veikt manuālās metināšanas darbus, izmantojot elektrolokmetināšanas iekārtas; veikt montāžas, demontāžas un remonta darbus, izmantojot elektrolokmetināšanas iekārtas, materiālus un tehnoloģiskos paņēmienus; griezt metālu un metāla velmējumus ar gāzes plazmu; alvot un lodēt; veikt līdzīga satura uzdevumus.
  Nr. p. k.Profesijas nosaukumsProfesijas kods
  849.1.GāzMETINĀTĀJS (OAW)7212 01
  849.2.LODĒTĀJS7212 02
  849.3.KontaktMETINĀTĀJS7212 03
  849.4.Rokas lokMETINĀTĀJS (MMA)7212 04
  849.5.LokMETINĀTĀJS metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)7212 05
  849.6.LokMETINĀTĀJS metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)7212 06
  849.7.LokMETINĀTĀJS metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)7212 07
  849.8.LokMETINĀTĀJS metināšanā ar automātiskām iekārtām7212 08
  849.9.LāzerMETINĀTĀJS7212 09
  849.10.TermoGRIEZĒJS7212 10
  849.11.Plastmasas METINĀTĀJS7212 11
  849.12.Metālmateriālu METINĀTĀJS7212 12
  849.13.Dzelzceļa METINĀTĀJS7212 13
  849.14.Gāzes plazmas GRIEZĒJS7212 14
  849.15.Metāla GRIEZĒJS7212 15
  849.16.Lodēšanas iekārtu OPERATORS7212 16

  8.4.3. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
  "7213 Valcētāji un skārdnieki"

  850. Atsevišķās grupas "7213 Valcētāji un skārdnieki" profesijās nodarbinātie apstrādā dažādu metālu loksnes un izgatavo no tām dažādus izstrādājumus, veic transportlīdzekļu virsbūvju un to sastāvdaļu nomaiņu, remontu, restaurāciju.

  851. Atsevišķās grupas "7213 Valcētāji un skārdnieki" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

  <