(3) Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūlijs, 08:04
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 656

  Rīgā 2015. gada 24. novembrī (prot. Nr. 62 16. §)
  Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu
  Izdoti saskaņā ar Darba likuma 61. panta otro daļu

  1. Noteikumi nosaka minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanas kārtību.

  2. Minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros ir 700 euro.

  (MK 14.11.2023. noteikumu Nr. 657 redakcijā)

  3. Minimālo stundas tarifa likmi aprēķina, izmantojot šādu formulu:

  TLmin = MDA / h, kur

  TLmin – minimālā stundas tarifa likme euro;

  MDA – valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga saskaņā ar šo noteikumu 2. punktu;

  h – normālā darba laika stundu skaits mēnesī (piecu dienu darba nedēļa un 40 stundas nedēļā vai piecu dienu darba nedēļa un 35 stundas nedēļā, vai sešu dienu darba nedēļa un 40 stundas nedēļā, vai sešu dienu darba nedēļa un 35 stundas nedēļā), tai skaitā svētku dienu stundu skaits, ja darbinieks neveic darbu svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā.

  4. Darbiniekiem, kuriem noteikta summētā darba laika uzskaites sistēma un kuri pārskata periodā, kas ir garāks par vienu mēnesi, nostrādājuši visu normālā darba laika ietvaros noteikto darba laiku (stundas), darba devējs nodrošina, ka aprēķinātās darba algas kopsumma pārskata perioda beigās nav mazāka par šo noteikumu 2. punktā minēto mēneša darba algu, reizinot ar mēnešu skaitu pārskata periodā.

  5. Darbiniekiem, kuriem noteikta summētā darba laika uzskaites sistēma un kuri pārskata periodā nostrādājuši vairāk nekā normālā darba laika ietvaros noteikto darba laiku (stundas), pārskata perioda beigās aprēķinot virsstundu piemaksu, izmanto pārskata perioda vidējo minimālo stundas tarifa likmi, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

  TLminv = MDA * n / hp, kur

  TLminv – pārskata perioda vidējā minimālā stundas tarifa likme virsstundu piemaksas aprēķināšanai euro;

  MDA – valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga saskaņā ar šo noteikumu 2. punktu;

  n – kalendāra mēnešu skaits pārskata periodā;

  hp – normālā darba laika stundu skaits pārskata periodā, tai skaitā svētku dienu stundu skaits, ja darbinieks neveic darbu svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā.

  6. Darbiniekiem, kuriem noteikts nepilns darba laiks, minimālo mēneša darba algu nosaka proporcionāli nostrādātajam laikam attiecībā pret šo noteikumu 2. punktā minēto minimālo mēneša darba algu.

  7. Darbiniekiem, kuriem nolīgta akorda algas sistēma normālā darba laika ietvaros un kuri nostrādājuši visas mēnesī noteiktās darba stundas, bet kuriem aprēķinātā darba alga ir mazāka par šo noteikumu 2. punktā minēto minimālo mēneša darba algu, aprēķināto darba algu palielina par starpību starp šo noteikumu 2. punktā minēto minimālo mēneša darba algu un aprēķināto darba algu.

  8. Ja darbiniekiem aprēķinātā vidējā izpeļņa par darbu normālā darba laika ietvaros ir mazāka par šo noteikumu 2. punktā minēto minimālo mēneša darba algu, vidējās izpeļņas summu nosaka, palielinot aprēķināto summu par starpību starp šo noteikumu 2. punktā minēto minimālo mēneša darba algu un aprēķināto vidējo izpeļņu.

  9. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 27. augusta noteikumus Nr. 665 "Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 169. nr.; 2014, 241. nr.).

  10. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

  Ministru prezidenta vietā –
  iekšlietu ministrs, satiksmes ministra
  pienākumu izpildītājs Rihards Kozlovskis

  Labklājības ministrs Uldis Augulis

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.