(3) Noteikumi par intelektuālā darba novērtēšanas un amatu kvalifikācijas kategoriju noteikšanas pamatmetodiku no valsts budžeta finansējamo institūciju darbiniekiem

 • Dati iegūti: 2024. gada 19. maijs, 08:05
  Ministru kabineta noteikumi Nr.533

  Rīgā 2003.gada 23.septembrī (prot. Nr.50 25.§)
  Noteikumi par intelektuālā darba novērtēšanas un amatu kvalifikācijas kategoriju noteikšanas pamatmetodiku no valsts budžeta finansējamo institūciju darbiniekiem
  Izdoti saskaņā ar Darba likuma 62.panta sesto daļu

  1. Noteikumi nosaka intelektuālā darba novērtēšanas un amatu kvalifikācijas kategoriju noteikšanas pamatmetodiku no valsts budžeta finansējamo institūciju (budžeta iestādes, no budžeta finansētie uzņēmumi) darbiniekiem.

  2. Ja no budžeta finansētā uzņēmumā intelektuālā darba specifikas dēļ tā novērtēšanai un amatu kvalifikācijas kategoriju noteikšanai pamatmetodiku nav iespējams lietot pilnībā, uzņēmuma vadītājs, izmantojot pamatmetodikas bāzi un attiecīgi precizējot vērtēšanas rādītāju pakāpes, var izstrādāt atbilstošu intelektuālā darba novērtēšanas un amatu kvalifikācijas kategoriju noteikšanas metodiku. Uzņēmuma vadītājs izstrādāto metodiku saskaņo ar nozares ministru.

  3. Intelektuālo darbu novērtē institūcijas vadītāja izveidota vērtēšanas komisija saskaņā ar amata aprakstu un vērtēšanas rādītāju sistēmu (1.pielikums), izvēloties to katra elementārā vērtēšanas rādītāja pakāpi (2.pielikums), kuras apraksts atbilst attiecīgā amata prasībām. Ja amatam noteiktās prasības atrodamas divās blakus esošajās pakāpēs, izmanto šo pakāpju vidējo punktu skaitu.

  4. Amata kvalifikācijas kategoriju nosaka atbilstoši punktu kopsummai (3.pielikums), kuru iegūst, summējot elementāro vērtēšanas rādītāju pakāpju punktus.

  5. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1996.gada 28.maija noteikumus Nr.185 “Noteikumi par intelektuālā darba novērtēšanas un kvalifikācijas kategoriju noteikšanas pamatmetodiku” (Latvijas Vēstnesis, 1996, 96.nr.; 2001, 115.nr.).

  6. Līdz laikam, kad tiks ieviesta no valsts budžeta finansējamo iestāžu intelektuālā darba darītāju darba samaksas sistēma, piemēro Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumu Nr.217 “Noteikumi par darba samaksas sistēmu no valsts budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem” 3.pielikumu “Amatu novērtēšanas un amatu kvalifikācijas kategoriju noteikšanas metodika”.

  Ministru prezidents E.Repše

  Finanšu ministra vietā — iekšlietu ministrs M.Gulbis
  1.pielikums
  Ministru kabineta
  2003.gada 23.septembra noteikumiem Nr.533
  Vērtēšanas rādītāju sistēma

  Nr.
  p.k.

  Rādītāji

  Pakāpju skaits

  Maksimālais punktu skaits

  Sintezēto rādītāju īpatsvars vērtēšanas rādītāju sistēmā (procentos)

  sintezētie

  elementārie

  1.

  A. Izglītība un profesionālā pieredze

  A1. Izglītība

  5

  100

  27

  A2. Profesionālā pieredze

  4

  70

   

  2.

  B. Darba raksturojums

  B1. Darba sarežģītība

  5

  95

  36

  B2. Garīgā piepūle

  4

  70

   

  B3. Sadarbība

  4

  55

   

  3.

  C. Atbildība

  C1. Atbildība par darba norisi un rezultātiem

  6

  125

  37

  C2. Atbildība par lēmumiem

  5

  100

   
  Finanšu ministra vietā — iekšlietu ministrs M.Gulbis
  2.pielikums
  Ministru kabineta
  2003.gada 23.septembra noteikumiem Nr.533
  Intelektuālā darba novērtēšanas tabula

  Pakāpe

  Vērtēšanas rādītāja raksturojums

  Punktu skaits

  1

  2

  3

  A1. Izglītība

  A1.1

  Vidējā izglītība

  20

  A1.2

  Profesionālā vidējā izglītība

  35

  A1.3

  Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

  55

  A1.4

  Akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

  75

  A1.5

  Maģistra vai doktora grāds, kas iegūts atbilstošā zinātnes nozarē

  100

  A2. Profesionālā pieredze

  A2.1

  Nav nepieciešama profesionālā pieredze

  10

  A2.2

  Nepieciešama profesionālā pieredze līdz vienam gadam

  25

  A2.3

  Nepieciešama profesionālā pieredze no viena līdz trim gadiem

  45

  A2.4

  Nepieciešama profesionālā pieredze vairāk par trim gadiem

  70

  B1. Darba sarežģītība

  B1.1

  Konkrētu darba uzdevumu izpilde, kuriem vienmēr ir

  20

   

  paraugrisinājumi

   

  B1.2

  Konkrētu darba uzdevumu izpilde, kuriem ne vienmēr ir paraugrisinājumi

  35

  B1.3

  Darba izpildes metodes nav noteiktas

  55

  B1.4

  Struktūrvienības darba plāna izstrāde, tā izpildes organizēšana un kontrole

  75

  B1.5

  Institūcijas darba plāna izstrāde, tā izpildes organizēšana un kontrole

  95

  B2. Garīgā piepūle

  B2.1

  Informācijas iegūšana, apkopošana un pirmapstrāde (kodēšana, šķirošana) atbilstoši metodikām

  10

  B2.2

  Informācijas iegūšana, pārveidošana jauna veida dokumentos, informācijas analīze projektu un lēmumu sagatavošanai

  30

  B2.3

  Informācijas analīze, saimnieciskās un/vai sabiedriskās darbības izvērtēšana, secinājumu formulēšana lēmumu pieņemšanai

  50

  B2.4

  Liela apjoma informācijas analīze, ņemot vērā informācijas mainīgumu, saimnieciskās un/vai sabiedriskās darbības izvērtēšana un konkrēta risinājuma izvēle lēmuma pieņemšanai

  70

  B3. Sadarbība

  B3.1

  Sadarbība vienas struktūrvienības ietvaros

  10

  B3.2

  Sadarbība ar citām struktūrvienībām vienas institūcijas ietvaros

  30

  B3.3

  Sadarbība ar citām institūcijām

  40

  B3.4

  Sadarbība ar starptautiskajām un/vai ārvalstu institūcijām

  55

  C1. Atbildība par darba norisi un rezultātiem

  C1.1

  Atbildība par konkrēta darba veikšanu

  10

  C1.2

  Atbildība par struktūrvienības darbu

  30

  C1.3

  Atbildība par vairāku struktūrvienību darbu

  45

  C1.4

  Atbildība par mazas institūcijas (līdz 25 amatiem) darbu

  60

  C1.5

  Atbildība par vidēji lielas institūcijas (līdz 100 amatiem) darbu

  90

  C1.6

  Atbildība par lielas institūcijas (vairāk nekā 100 amatu) darbu

  125

  C2. Atbildība par lēmumiem

  C2.1

  Atbildība par lēmumiem konkrētu uzdevumu izpildes

  20

   

  nodrošināšanai amatā

   

  C2.2

  Atbildība par lēmumiem, kas ietekmē struktūrvienības darbu

  40

  C2.3

  Atbildība par lēmumiem, kas ietekmē vairāku struktūrvienību darbu

  60

  C2.4

  Atbildība par lēmumiem, kas ietekmē institūcijas darbu

  80

  C2.5

  Atbildība par lēmumiem, kas ietekmē attiecīgo nozari

  100

  Finanšu ministra vietā — iekšlietu ministrs M.Gulbis
  3.pielikums
  Ministru kabineta
  2003.gada 23.septembra noteikumiem Nr.533
  Amatu kvalifikācijas kategoriju noteikšanas tabula

  Nr. p.k.

  Kvalifikācijas kategorija

  Vērtēšanas punkti

  no

  līdz

  1.

  I 1.

  529

  615

  2.

  I 2.

  461

  528

  3.

  I 3.

  402

  460

  4.

  I 4.

  351

  401

  5.

  I 5.

  304

  350

  6.

  I 6.

  264

  303

  7.

  I 7.

  228

  263

  8.

  I 8.

  196

  227

  9.

  I 9.

  170

  195

  10.

  I 10.

  148

  169

  11.

  I 11.

  129

  147

  12.

  I 12.

  113

  128

  13.

  I 13.

  100

  112

  Finanšu ministra vietā — iekšlietu ministrs M.Gulbis

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.