(3) Noteikumi par fiziskā darba novērtēšanas un amatu kvalifikācijas kategoriju noteikšanas pamatmetodiku no valsts budžeta finansējamo institūciju darbiniekiem

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:05
  Ministru kabineta noteikumi Nr.403

  Rīgā 2003.gada 22.jūlijā (prot. Nr.41 9.§)
  Noteikumi par fiziskā darba novērtēšanas un amatu kvalifikācijas kategoriju noteikšanas pamatmetodiku no valsts budžeta finansējamo institūciju darbiniekiem
  Izdoti saskaņā ar Darba likuma 62.panta sesto daļu

  1. Noteikumi nosaka fiziskā darba novērtēšanas un amatu kvalifikācijas kategoriju noteikšanas pamatmetodiku no valsts budžeta finansējamo institūciju (budžeta iestādes, no budžeta finansētie uzņēmumi) darbiniekiem.

  2. Ja uzņēmumā fiziskā darba specifikas dēļ tā novērtēšanai un kvalifikācijas kategoriju noteikšanai pamatmetodiku nav iespējams lietot pilnībā, uzņēmuma vadītājs, izmantojot pamatmetodikas bāzi un attiecīgi precizējot vērtēšanas rādītāju pakāpes, var izstrādāt atbilstošu fiziskā darba novērtēšanas un amatu kvalifikācijas kategoriju noteikšanas metodiku. Uzņēmuma vadītājs izstrādāto metodiku saskaņo ar nozares ministru.

  3. Fiziskais darbs ir jebkura darbība, kuru veic, lietojot fizisku spēku (muskuļu darbību), lai radītu materiālās un/vai garīgās vērtības un sniegtu pakalpojumus sabiedrības vajadzību apmierināšanai. Fiziskais darbs ietver arī tā veikšanai nepieciešamo garīgo piepūli. Fiziskā darba satura raksturojums ir sniegts Profesiju klasifikatora piektās, sestās, septītās, astotās un devītās pamatgrupas aprakstā. Fiziskā darba novērtēšana neietver konkrētās institūcijas darba organizācijas un darba apstākļu novērtējumu.

  4. Fizisko darbu novērtē institūcijas vadītāja izveidota vērtēšanas komisija saskaņā ar amata aprakstu un vērtēšanas rādītāju sistēmu (1.pielikums), izvēloties to katra elementārā vērtēšanas rādītāja pakāpi (2.pielikums), kuras apraksts visvairāk atbilst attiecīgā amata prasībām. Ja amatam noteiktās prasības atrodamas divās blakus esošajās pakāpēs, izmanto šo pakāpju vidējo punktu skaitu.

  5. Amata kvalifikācijas kategoriju nosaka atbilstoši punktu kopsummai (3.pielikums), ko iegūst, summējot elementāro vērtēšanas rādītāju pakāpju punktus.

  6. Līdz laikam, kad tiks ieviesta no valsts budžeta finansējamo iestāžu fiziskā darba darītāju darba samaksas sistēma, piemēro Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumu Nr.217 “Noteikumi par darba samaksas sistēmu no valsts budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem” 3.pielikumu “Amatu novērtēšanas un amatu kvalifikācijas kategoriju noteikšanas metodika”.

  Ministru prezidents E.Repše

  Finanšu ministrs V.Dombrovskis
  1.pielikums
  Ministru kabineta
  2003.gada 22.jūlija noteikumiem Nr.403
  Vērtēšanas rādītāju sistēma

  Nr.
  p.k.

  Rādītāji

  Pakāpju skaits

  Maksimālais punktu skaits

  Sintezēto rādītāju īpatsvars vērtēšanas rādītāju sistēmā (procentos)

  sintezētie

  elementārie

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1.

  A. Izglītība un profesionālā pieredze

  A1. Izglītība

  5

  46

  29

  A2. Profesionālā pieredze

  4

  47

  2.

  B. Darba raksturojums

  B1. Darba sarežģītība

  4

  34

  28

  B2. Darba metodes

  3

  30

  B3. Veiklība

  4

  25

  3.

  C. Atbildība

  C1. Atbildība par darba norisi un rezultātiem

  3

  34

  26

  C2. Atbildība par darba līdzekļiem un priekšmetiem

  3

  24

  C3. Atbildība par darba aizsardzības instrukciju ievērošanu

  3

  24

  4.

  D. Piepūle

  D1. Fiziskā piepūle

  4

  29

  17

  D2. Garīgā piepūle

  3

  24

  Finanšu ministrs V.Dombrovskis
  2.pielikums
  Ministru kabineta
  2003.gada 22.jūlija noteikumiem Nr.403
  Fiziskā darba novērtēšanas tabula

  (Pielikums grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.846)

  Pakāpe

  Vērtēšanas rādītāja raksturojums

  Punktu skaits

  1

  2

  3

  A.1. Izglītība

  A1.1

  Pamatizglītība, speciālā izglītība

  17

  A1.2

  Arodpamatizglītība

  25

  A1.3

  Vidējā izglītība

  32

  A1.4

  Arodizglītība

  38

  A1.5

  Profesionālā vidējā izglītība

  46

  A.2. Profesionālā pieredze

  A2.1

  Nav nepieciešama profesionālā pieredze

  7

  A2.2

  Nepieciešama profesionālā pieredze līdz vienam gadam

  20

  A2.3

  Nepieciešama profesionālā pieredze no viena gada līdz trim gadiem

  33

  A2.4

  Nepieciešama profesionālā pieredze vairāk par trim gadiem

  47

  B.1. Darba sarežģītība

  B1.1

  Vienkāršs un atkārtojams roku darbs

  10

  B1.2

  Mehanizēts roku darbs, kam nepieciešamas vispārīgās zināšanas

  18

  B1.3

  Mehanizēts darbs, kam nepieciešamas speciālās zināšanas

  26

  B1.4

  Automatizēts darbs, aparatūras process, kam nepieciešamas padziļinātas speciālās zināšanas

  34

  B.2. Darba metodes

  B2.1

  Darbs izpildāms bez īpašiem norādījumiem

  10

  B2.2

  Darba izpildes paņēmieni un metodes noteiktas tehniskajā dokumentācijā un instrukcijās

  20

  B2.3

  Darbs saistīts ar tā izpildes paņēmienu un metožu pilnveidošanu vai izvēli no vairākiem iespējamiem variantiem

  30

  B.3. Veiklība*
  (darba izpildei nepieciešamais ātrums un precizitāte)

  B3.1

  Nepieciešama normāla fiziskā veiklība

  10

  B3.2

  Nepieciešama palielināta fiziskā veiklība un/vai kustību precizitāte

  15

  B3.3

  Nepieciešama liela fiziskā veiklība un/vai kustību precizitāte

  20

  B3.4

  Nepieciešama sevišķi liela fiziskā veiklība un/vai kustību precizitāte

  25

  Piezīme.* Vērtēšanas komisija var konkretizēt vērtēšanas rādītāja raksturojumu, izstrādājot darba īpatnībām atbilstošus veiklības vērtēšanas kritērijus.

  C.1. Atbildība par darba norisi un rezultātiem

  C1.1

  Atbildība par patstāvīgi vai sadarbībā ar citu darbinieku veicamo darbu

  10

  C1.2

  Atbildība par kolektīvā (līdz 10 cilvēkiem) kopīgi veicamo darbu

  22

  C1.3

  Atbildība par kolektīvā (vairāk par 10 cilvēkiem) kopīgi veicamo darbu

  34

  C.2. Atbildība par darba līdzekļiem un priekšmetiem

  C2.1

  Nepastāv varbūtība nodarīt mantisku zaudējumu

  10

  C2.2

  Pastāv varbūtība nodarīt nelielu (līdz 72 euro) mantisku zaudējumu no darbinieka neatkarīgu apstākļu dēļ

  17

  C2.3

  Pastāv varbūtība nodarīt lielu (vairāk par 72 euro) mantisku zaudējumu no darbinieka neatkarīgu apstākļu dēļ

  24

  C.3. Atbildība par darba aizsardzības instrukciju ievērošanu

  C3.1

  Pastāv zems darba vides risks attiecībā uz darbinieku (neliela nelaimes gadījuma iespējamība)

  10

  C3.2

  Pastāv darba vides risks attiecībā uz darbinieku (pastāv nelaimes gadījumu iespējamība)

  17

  C3.3

  Pastāv darba vides risks attiecībā uz darbinieku un citām personām (pastāv nelaimes gadījumu iespējamība)

  24

  D.1. Fiziskā piepūle*

  D1.1

  Darbs, kam nepieciešama neliela fiziskā piepūle

  8

  D1.2

  Darbs, kam nepieciešama noteikta fiziskā piepūle

  15

  D1.3

  Darbs, kam nepieciešama palielināta fiziskā piepūle

  22

  D1.4

  Darbs, kam nepieciešama liela fiziskā piepūle

  29

  Piezīme. * Vērtēšanas komisija var konkretizēt vērtēšanas rādītāja raksturojumu, izstrādājot darba īpatnībām atbilstošus fiziskās piepūles vērtēšanas kritērijus.

  D.2. Garīgā piepūle

  D2.1

  Darbs saistīts ar vienkāršu informāciju, kura nav jāapstrādā un nerada stresa situāciju. Nav nepieciešama garīgā piepūle

  8

  D2.2

  Darbs saistīts ar informāciju, kura nepārtraukti jāapstrādā, un ir nepieciešama neliela garīgā piepūle. Iespējama periodiska stresa situācija

  16

  D2.3

  Darbs saistīts ar plašu, daudzveidīgu informāciju, kura nepārtraukti jāapstrādā, un ir nepieciešama liela garīgā piepūle, kas nepārtraukti rada stresa situāciju

  24

  Finanšu ministrs V.Dombrovskis
  3.pielikums
  Ministru kabineta
  2003.gada 22.jūlija noteikumiem Nr.403
  Amatu kvalifikācijas kategoriju noteikšanas tabula

  Nr.p.k.

  Kvalifikācijas kategorija

  Vērtēšanas punkti

  no

  līdz

  1.

  F1

  264

  317

  2.

  F2

  228

  263

  3.

  F3

  196

  227

  4.

  F4

  170

  195

  5.

  F5

  148

  169

  6.

  F6

  129

  147

  7.

  F7

  113

  128

  8.

  F8

  100

  112

  Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.